Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0023(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0030/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0030/2008

Keskustelut :

PV 12/03/2008 - 17
CRE 12/03/2008 - 17

Äänestykset :

PV 13/03/2008 - 4.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0099

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

17. Lyijyttömän bensiinin ja kaasuöljyn verotus (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Esityslistalla on seuraavana Olle Schmidtin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta moottoripolttoaineena ammattitarkoitukseen käytettävään kaasuöljyyn sovellettavien erityisten verojärjestelyjen tarkistamiseksi sekä lyijyttömän bensiinin ja moottoripolttoaineena käytettävän kaasuöljyn verotuksen koordinoimiseksi [KOM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, arvostan suuresti sitä, että talous- ja raha-asioiden valiokunta tukee komission ehdotusta, ja erityisesti esittelijän, Olle Schmidtin pyrkimyksiä saada aikaan sovitteluratkaisu.

Kuten tiedätte, komissio esitteli ehdotuksensa maaliskuussa 2007. Tavoitteenamme oli nostaa ja lähentää dieselin ja lyijyttömän bensiinin vähimmäisverotasoja säilyttääksemme vähimmäistason reaaliarvon sekä lähentää kansallisia veroasteita vähentääksemme merkittävästi niin sanottua polttoaineturismia.

Polttoaineturismin vähentäminen takaisi sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kuljetusliikkeiden kannalta sekä vähentäisi ylimääräisiä kilometrejä ja näin ollen ylimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat haitallisia ympäristölle.

Haluan korostaa, että neuvoston keskusteluissa monet jäsenvaltiot ovat korostaneet komission ehdotuksen vaikuttavan myönteisesti ympäristöön, erityisesti ilmastonmuutokseen ja ilmaston lämpenemiseen, ja parantavan sisämarkkinoiden toimintaa.

Olle Schmidtin mietinnöstä totean, että arvostan suuresti sen myönteistä suhtautumistapaa komission ehdotukseen sekä sitä, että esittelijä on pyrkinyt saamaan aikaan sovitteluratkaisuun, jonka kaikki voivat hyväksyä. Komissio ei voi kuitenkaan hyväksyä useimpia mietinnössä ehdotettuja tarkistuksia. Haluan kertoa teille asiasta tarkemmin.

Komissio vastustaa kaikenlaisia ehdotuksia, jotka heikentäisivät mahdollisuuksia löytää pitkäaikainen ratkaisu polttoaineturismia koskevaan ongelmaan, joka on haitaksi ympäristölle, sekä kilpailun vääristymiseen sisämarkkinoilla.

Ehdotuksessamme esitetyistä siirtymäkausista totean, että lähestymistapa perustuu vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden yhtäläisen kohtelun periaatteeseen ja on siksi mielestämme hyvin tasapainoinen. Komissio tunnustaa kuitenkin tämän olevan poliittinen kysymys, josta on käytävä vielä lisää keskusteluja neuvostossa.

Haluan myös kertoa, että ehdotuksessa otetaan huomioon EU:n kilpailukyky, kun siinä ehdotetaan verotasojen kohtuullista nostamista. Näin yksinkertaisesti säilytetään vähimmäisverotasojen reaaliarvo seuraamalla odotettavissa olevaa inflaatiota vuoteen 2017. Komissio katsoo, että sen omassa ehdotuksessa otetaan kaikki olennaiset asiat huomioon. Sen mielestä ei ole tarkoituksenmukaista hyväksyä vähemmän kunnianhimoista suunnitelma tai vielä pidemmälle menevää suunnitelmaa, jossa vähimmäisverotasoja nostettaisiin tarkistuksissa 18 ja 25 esitetyillä tavoilla.

Tarkistuksissa 4 ja 10 otetaan käyttöön uusi, alle 3,5 tonnin moottoriajoneuvojen kaupallisen dieselin määritelmä. Haluan tältä osin selventää, ettei tämä ehdotus kuulunut alkuperäiseen ehdotukseen. Se on silti yksi tärkeimmistä neuvostossa keskusteltavista kohdista, ja komissio seuraa keskustelua pitäen mielessään parlamentin kannan asiasta.

Komissio voi hyväksyä periaatteessa tarkistukset 7 ja 27, jotka tukevat tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä. On kuitenkin muistettava, että toissijaisuusperiaatteen mukaan jokainen jäsenvaltio päättää itse, millä tavalla se haluaa jakaa verotulojaan.

Lopuksi totean toivovani vilpittömästi, että parlamentti voi tukea komission ehdotusta, jossa annetaan neuvostolle myönteinen viesti ja kehotetaan sitä reagoimaan polttoaineturismista kärsivien jäsenvaltioiden huolenaiheisiin ja jolla pyritään samalla saavuttamaan ympäristötavoitteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, esittelijä. − (SV) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, verotus on EU:ssa arkaluonteinen aihe, ja tämä on käynyt ilmi myös tämän mietinnön parissa tehdyn työn aikana. Ajattelin, että laaja yhteisymmärryksemme siitä, että ilmastonmuutoksen vaatimuksiin reagoiminen edellyttää radikaaleja toimenpiteitä, olisi helpottanut tuen saamista muutamille hyvin tiukoille ehdotuksille. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Ymmärrän toki Heide Rühlen esittämän kritiikin siitä, ettei ehdotus ole riittävän kunnianhimoinen, mutta toisaalta parlamentin on yritettävä saada aikaan kohtuullisia kompromisseja – minkä komission jäsenkin jo mainitsi – jotka voidaan panna täytäntöön koko EU:ssa. Annoin periksi vaatimuksille, jotka koskivat sekä veronkorotusten laajuutta että niiden toteuttamisaikataulua.

Kollegoideni Zsolt László Becseyn ja Dariusz Rosatin tekemä erinomainen yhteistyö sai minut ymmärtämään, että jos haluaisimme ylipäänsä saada mietinnön hyväksyttyä, minun pitäisi mukauttaa tasoa tekemättä kuitenkaan alkuperäisiä ehdotuksiani täysin tyhjiksi. Komission ehdotus hylättiin kokonaisuudessaan. En voittanut mitään, mutta toisaalta en myöskään menettänyt kaikkea. Navigointi Luxemburgin karikoiden ja vihreiden karikoiden välissä ei ole aina kovin helppoa.

Liikenteen päästöt kasvavat huomattavasti. Meidän on tehtävä asialle jotakin. Kuten komission jäsen jo totesikin, ei ole järkevää eikä oikein, että EU:n jäsenvaltiot kilpailevat erilaisilla dieselveroasteilla. Kukaan ei voi kuvitella, että sisämarkkinat hyötyisivät siitä, että valtavat rekat tekevät pitkiä koukkauksia täyttääkseen tankkinsa halvalla dieselillä Luxemburgin kaltaisissa paikoissa. Tämä niin sanottu polttoaineturismi on haitaksi ympäristölle ja vääristää myös kilpailua. Lisäksi se johtaa verotulojen menetyksiin. Myöskään lyijyttömään bensiiniin ja dieseliin ei ole mitään syytä soveltaa eri veroasteita.

Asiassa päästiin siis kompromissiin, joka sai valiokunnalta enemmän tai vähemmän yksimielisen tuen. Dieselin vähimmäisveroja nostetaan hitaammin kuin mitä komissio ehdotti. Vero on tällä hetkellä 302 euroa tuhatta litraa kohden, ja se nostetaan vuoteen 2015 mennessä samalle tasolle kuin lyijyttömän bensiinin verotus eli 359 euroon tuhatta litraa kohden. Komissio halusi, että veroja nostettaisiin jo vuonna 2012.

Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Bulgariassa ja Romaniassa korkeampi vähimmäisvero otettaisiin käyttöön 1. tammikuuta 2016. Komissio haluaa nostaa vähimmäisveron 380 euroon tuhatta litraa kohden vuoteen 2014 mennessä. Jotta kilpailu ei vääristyisi entisestään, valiokunta katsoo, että niiden maiden, joiden veroaste on yli 400 euroa tuhatta litraa kohden dieselin osalta ja 500 euroa tuhatta litraa kohden lyijyttömän bensiinin osalta, ei pitäisi kiristää näiden polttoaineiden verotusta ennen vuotta 2015.

Arvoisat puhemies ja komission jäsen, tämä kysymys on tietenkin hyvin arkaluonteinen – erityisesti siksi, että se liittyy toissijaisuusperiaatteeseen. Se on kuitenkin mahdollinen tie kohti veroasteiden lähentämistä. Samaan aikaan tiedämme, että ympäristöä koskevat vääjäämättömät vaatimukset vaikuttavat taloudellisen valvonnan käytön tuleviin arviointeihin.

Niille, joiden mielestä en ole esittänyt riittävän tiukkoja vaatimuksia ja joiden mielestä mietintöni ei ole riittävän kunnianhimoinen, vastaan, että olen kanssanne samaa mieltä pääasioista. Meidän olisi pitänyt sopia korkeammista veroasteista ja lyhyemmistä täytäntöönpanoajoista, kuten komissio ja komission jäsen ovat sanoneet, mutta nykypäivän EU ei ole sama EU, joka se oli vielä viisi vuotta sitten – ja onneksi asia on näin.

Verojen yhtenäistämisen taloudelliset edellytykset eivät ole enää samat kuin aiemmin. Jos haluamme torjua rajat ylittäviä päästöjä, meidän on löydettävä kohtuullisia kompromisseja, jotka kaikki voivat hyväksyä. Meidän kaikkien on tajuttava tämä.

Haluan myös lisätä, että monet vanhat jäsenvaltiot ovat ansainneet nuhteet siitä, etteivät ne ole noudattaneet aikaisemmin tehtyjä päätöksiä verojen nostamisesta. Valiokunnan päätelmissä on otettu huomioon myös ostovoimaa ja inflaatiota koskevat näkökohdat.

Öljyn hinta on nyt ennätyslukemissa. Kuulin viimeksi uutisista sen olevan miltei 110 Yhdysvaltain dollaria barrelilta.

Olemme nyt saavuttaneet laajalti sovun verojen asteittaisesta lähentämisestä, minkä toivon myös komission huomaavan – ainakin valiokunnassa – ja toivon, että saamme huomenna kollegoidemme, parlamentin jäsenten tuen, laajan tuen, jotta saamme aikaan mietinnön, jota voidaan käyttää tulevan työn perustana.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (HU) Arvoisa puhemies, kiitos puheenvuorosta. Kiitän esittelijää, Olle Schmidtia erinomaisesta työstä. Uskon tämän päivän merkitsevän läpimurtoa, sillä olemme onnistuneet saamaan aikaan parlamentin yhteisen kannan, joka perustuu laajaan yhteisymmärrykseen. Mielestäni täällä täysistunnossa on tärkeää pitää kiinni yhteisestä sävelestä, jonka löysimme valiokunnassamme. Tämä on menestys, sillä olemme onnistuneet asettamaan vähimmäis- ja enimmäisveroasteen saavuttaaksemme inflaationvastaiset tavoitteet mutta sivuuttaneet ajatuksen koko sääntelyn lakkauttamisesta. On parempi esittää kantansa kuin olla kokonaan ilman kantaa, jolloin pöydälle jäisi vain komission ehdotus. Tämä on menestys, sillä jokainen luopuu jostakin. Maat, joiden veroaste on korkea, ovat valmiita jäädyttämään nykyiset, korkeat veroasteensa edistääkseen verotuksen lähentämistä, kun taas maat, joiden veroaste on matala, ovat valmiita korottamaan sitä suhteessa tällä hetkellä voimassa olevaan, dieseliä koskevaan lainsäädäntöön.

Suurimman uhrauksen tekevät Euroopan unioniin vasta liittyneet Baltian ja Balkanin maat, sillä näissä maissa hinnat ovat matalammat ja tulot pienemmät ja ne ovat jo ottaneet vastaan suuren inflaatiota, kilpailukykyä ja sosiaalialaa koskevan haasteen, etenkin valmistautuessaan euron käyttöönottoon. Tämä on menestys, sillä se panisi pisteen parlamentin toivekonsertille, rusinoiden poimimiselle pullasta. Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki kuuluisivat toiveyhtyeeseen, eikä meillä olisi enää suurta joukkoa käsittämättömiä yksittäisiä poikkeuksia. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden lisätä yhteisön lainsäädännön arvokkuutta. Mielestäni kuri on tärkeää, ja pyydämme siksi komissiota laatimaan vuonna 2010 väliraportin sääntöjen noudattamisesta, jotta voidaan tarkistaa, toteuttavatko mukauttamiseen sitoutuneet todella mukautustoimia vai teeskentelevätkö ne ainoastaan. Tämä on menestys, sillä neuvosto näkee, että lähentyminen on mahdollista toteuttaa, ja samalla komissio ymmärtää parlamentin ajattelutavan eli enimmäis- ja vähimmäisasteet ja sen, että tavoitteena on pikemminkin vähentää kuin kiihdyttää inflaatiota. Se voi pohtia tätä myös tulevaisuudessa esitellessään aikataulun mukaisen ehdotuksensa valmisteveroista. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati, PSE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, komission ehdotuksella lyijyttömän bensiinin ja dieselöljyn verotuksesta pyritään rajoittamaan polttoaineiden liikakäyttöä liikenteessä ja vähentämään näin ympäristön saastumista.

Komissio toivoo myös, että sen ehdotus auttaisi pienentämään yksittäisten jäsenvaltioiden veroasteiden eroja ja auttaisi näin luomaan yhtäläisemmät kilpailumahdollisuudet yhtenäismarkkinoilla. Nämä tavoitteet ovat yleisesti ottaen hyviä ja ansaitsevat tukemme. Komission ehdotus sisältää kuitenkin myös ratkaisuja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti jäsenvaltioiden talouksiin. Niitä ovat muun muassa polttoaineen hinnan ja inflaation nousu, eurooppalaisille yrityksille koituvien kustannusten kasvu ja yritysten kilpailukyvyn heikkeneminen sekä kotitalouksien ostovoiman heikentyminen. Nämä seuraukset voivat olla erityisen voimakkaat öljyn hinnan ollessa maailmanmarkkinoilla poikkeuksellisen korkea, kuten tällä hetkellä. Lisäksi komission ehdotusten myötä EU:n vähiten kehittyneet jäsenvaltiot kantaisivat suurimman taakan uusiin veroasteisiin mukautumisesta. Tämä on suuri huolenaihe. Siksi Olle Schmidtin mietinnössä esitetään tarkistuksia, joilla pyritään minimoimaan tällaiset haittavaikutukset, horjuttamatta kuitenkaan komission ehdotusten päätavoitteita.

Tässä suurimpien ryhmien välisessä kompromississa kehotetaan tekemään komission alkuperäiseen luonnokseen kolme suurta muutosta. Ensinnäkin ehdotamme, että ehdotuksen mukaista polttoaineen vähimmäisveroastetta lasketaan 380 eurosta tuhatta litraa kohden 359 euroon tuhatta litraa kohden. Toiseksi ehdotamme, että siirtymäkautta, joka koskee uusien veroasteiden käyttöönottoa uusissa jäsenvaltioissa, pidennetään kaksi vuotta eli vuoteen 2016. Kolmanneksi ehdotamme, että jäsenvaltiot, jotka soveltavat nykyisin korkeimpia polttoaineveroasteita, sitoutuisivat siihen, etteivät ne nosta niitä ennen vuotta 2015, sillä tämä helpottaisi veroasteiden yhtenäistämistä.

Arvoisat puhemies ja komission jäsen, haluan myös korostaa, ettei kompromissin saavuttaminen ollut helppoa. Se edellytti myönnytyksiä ja hyvää tahtoa kaikilta niiltä, jotka osallistuivat talous- ja raha-asiain valiokunnassa käytyihin keskusteluihin. Haluan käyttää tilaisuuden kiittääkseni Olle Schmidtiä siitä, että hän on tehnyt kovasti työtä tämän kompromissin aikaan saamiseksi, ja onnitella häntä hyvästä lopputuloksesta. Tämä kompromissi ei selvästikään tyydytä kaikkia asiaan osallistuneita, mutta siinä on selvästikin pyritty sovittamaan yhteen erilaiset tavoitteet ja näkökulmat. Se on myös askel eteenpäin kohti verotuksellisten erojen pienentämistä Euroopan unionissa. Kehotan Euroopan parlamentin jäseniä kannattamaan tätä kompromissia ja hyväksymään Olle Schmidtin mietinnön.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtajalla ja komission jäsenillä on tapana aloittaa puheenvuoronsa toteamalla, että he pyrkivät suojelemaan ja tukemaan vapaata taloutta, vapaata kilpailua ja pk-yrityksiä. Näistä toteamuksista siirrytään kuitenkin yksityiskohtiin yleensä laatimalla vastaavia mietintöjä kuin se, josta keskustelemme tänään.

Mietinnössä ehdotetaan yhteisen veroasteen ottamista käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ja hintojen yhtenäistämistä asioiden yksinkertaistamisen, helpottamisen ja tasapuolistamisen varjolla. Kaiken tämän lähtökohtana on ensi kuulemalta oikeana pidetty ajatus, jonka mukaan EU:n jäsenvaltioille paras ratkaisu on yhteinen verojärjestelmä, yhteinen rahajärjestelmä, yhteinen sertifiointi- ja markkinajärjestelmä, yhteinen säätelevä tuotannonrajoitusjärjestelmä ja niin edelleen.

Ehdotuksessa todetaan, että polttoaineen toimituskustannukset ovat kaikkialla EU:ssa samat riippumatta työvoimakustannuksista tai siitä, kuinka kaukana toimituslähteet sijaitsevat. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Haluan esittää kysymyksen. Mitä vapaa talous ja vapaa kilpailu Euroopan unionissa oikeastaan merkitsevät? Eikö meidän pitäisi viitata niiden sijasta taloudelliseen pakkoon ja voimakeinoihin? Eikö kaiken kilpailun poistava yhteinen polttoainehinta ole ihanteellinen ratkaisu monikansallisille polttoaineyhtiöille ja haitaksi kuluttajille ja pienyrityksille? Eikö yhteinen polttoainehinta suosi kehittyneimpiä maita ja syrji vähemmän kehittyneitä? Jos EU hyväksyy tämän mietinnön ja yhtenäistää polttoaineen hinnan sillä verukkeella, että se vapauttaa tällä tavoin yritykset ja maat kahleista, eikö se itse asiassa kahlehdi ne uudella verotustavalla? Eikö se aja silloin niitä köyhyyteen? Tästä syystä äänestämme tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). – (NL) Arvoisa puhemies, tämä on ensimmäinen puheenvuoroni täysistunnossa. Toivon kykeneväni tuomaan täällä esiin alankomaalaisten EU:n kansalaisten edut sekä nyt että tulevaisuudessa.

Ennen kuin Olle Schmidt laati perinpohjaisen mietintönsä, kävimme valtavan määrän keskustelua. Olen iloinen siitä, että esittelijä ja muut ryhmät ovat saaneet viimein aikaan tämän kompromissin. Komission ehdotuksen tavoitteena on nostaa verotusta asteittain ja pienentää näin jäsenvaltioiden välisiä eroja.

Ympäristöä koskevilla perusteilla on toki merkityksensä, mutta katson, että polttoaineiden hintojen nostaminen on jo itsessään riittävän motivoiva tekijä. Lisäksi komissio käyttää kilpailun vääristymistä perusteena nostaa ammattitoiminnassa käytettävän dieselin vähimmäisveroa. Olen ällistynyt siitä, että polttoaineturismia käytetään perusteena nostaa ammattitoiminnassa käytettävän dieselin vähimmäiseroa, sillä tämä peruste menee liiallisuuksiin. Polttoaineturismi on kuljetusalalla vähäpätöinen ilmiö, joka ei juurikaan vaikuta vastavuoroisiin kilpailuasetelmiin ja sisämarkkinoiden toimintaan.

Komissio ehdottaa vähimmäisveroasteen nostamista voimakkaasti 380 euroon tuhatta litraa kohden. Katson, että tällainen korotus yhdistettynä polttoainehintoihin, jotka ovat jo nyt äärimmäisen korkeat, vaikuttaa liikaa kuluttajan kukkaroon ja inflaatioon. Euroopan parlamentin valiokunta asetti lopulta korotuksen 359 euroon tuhatta litraa kohden 1. tammikuuta 2015 mennessä. Alankomaissa tämä tavoite on jo ylitetty.

Totean vielä yhden asian. Kuljetusalalla valitetaan – ja syystäkin – että jatkuvasti nousevat verot nostavat polttoaineen hintaa jyrkästi. Komission ehdotuksessa dieselin verotuksen yhtenäistämisestä ei aseteta minkäänlaista ylärajaa. Siispä erot eivät katoaisi mihinkään. Parlamentti katsoo, että jäsenvaltioiden on jäädytettävä dieselvero 400 euroon tuhatta litraa kohden 1. tammikuuta 2015 saakka.

Lisäksi toivon, että kun valtiovarainministerit tekevät päätöksensä, he asettavat etusijalle kuluttajien edut: ostovoiman sekä inflaation torjumisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE). (PT) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, tämä mietintö koskee hyvin arkaluonteista EU:n politiikanalaa eli verotusta, ja siinä käsitellään kaupallisessa liikenteessä käytettävän bensiinin ja kaasuöljyn verotusta. Nämä verot ovat monille jäsenvaltioille merkittävä verotulojen lähde. Koska kauppatavarakuljetuksissa käytettävälle polttoaineelle ei ole kuitenkaan kunnollisia vaihtoehtoja, polttoaineiden hinnat ovat monen maan kilpailukyvyn kannalta strateginen tekijä.

Jäsenvaltioiden oikeutta asettaa vapaasti erilaisia erityisiä kulutusveroja ei kyseenalaisteta. Koska nämä verot vaikuttavat kuitenkin suoraan myytävien tuotteiden hintoihin, liialliset erot vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden toimintaan. Kuten täällä on jo mainittu, ne aiheuttavat myös liikkumista rajojen yli, ja tällä liikkumisella on puolestaan ympäristövaikutuksia.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa aikaansaatu kompromissi on todellinen sovitteluratkaisu, ja haluan tältä osin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja erityisesti pääesittelijää, Olle Schmidtiä, heidän tekemästään työstä. En voi sivuuttaa sitä, että osa meistä haluaisi vähimmäistason kuvastavan paremmin ympäristöön liittyviä huolenaiheitamme. Itse kuitenkin uskon, ettei tällaisen viestin vahvistaminen verotuksen keinoin ole tarpeen öljyn nykyisen hintatason vuoksi. Olemme siksi päättäneet lähentää näitä enimmäis- ja vähimmäisverotasoja, sillä näin voidaan vähentää verotuksesta johtuvia kilpailun vääristymiä – tosin joidenkin mielestä ympäristöön liittyvien huolenaiheiden kustannuksella. Asian parissa on tehty kovasti työtä, ja toivomme, että neuvosto ja komissio ottavat tämän asianmukaisesti merkille ja että pääsemme etenemään tämän EU:n verotusta koskevan asian parissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, ellei Piia-Noora Kauppi saavu paikalle, saan käyttää hänen kaksiminuuttisensa, sillä hän emännöi merkittävää illalliskeskustelua.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, liberaalikollegamme Olle Schmidtin mietintö liittyy Euroopan parlamentin ja Euroopan komission uuteen kiistaan: komissio on ehdottanut epäsuorien verojen perusteetonta korotusta. Tämän ehdotuksen teki komission jäsen, jonka katson menettäneen kokonaan kosketuksen talouden tosiasioihin. Komission jäsen Kovács ehdotti lyijyttömän bensiinin ja kaasuöljyn vähimmäisveroasteiden huomattavaa korotusta. Kun otamme huomioon ennätysmäisen inflaation, joka on merkittävä huolenaihe Euroopan keskuspankille, ja tämänhetkisen laskusuhdanteen, tämä on mielestäni erityisen huono hetki kiristää kaasuöljyn ja polttoöljyn verotusta.

Minun on todettava, että olisin itse mieluiten hylännyt komission huonon ehdotuksen, mutta koska parlamentin enemmistöpeli on juuri sitä, mitä se on, en voinut tehdä niin. Kannatan parlamentin suurimpien poliittisten ryhmien saavuttamaa kompromissia, koska sillä rajataan mielestäni vahinkoa.

Kompromississa esitetään dieselin vähimmäisveroasteen asteittaista nostamista 359 euroon tuhatta litraa kohden vuoteen 2015 mennessä ja vähimmäisveroasteen jäädyttämistä samaan tasoon lyijyttömän bensiinin osalta. Nämä ovat selvästi komission ehdottamia tasoja matalammat. Komissiohan ehdotti, että niin dieselin kuin lyijyttömän bensiininkin vähimmäisveroasteeksi asetettaisiin 380 euroa vuoteen 2014 mennessä. Mielestäni on hienoa, että esittelijämme halusi saada aikaan kompromissin. Hän madalsi lukuja niissä keskusteluissa, joita talous- ja raha-asioiden valiokunta kävi mietinnöstä.

Mielestäni tämän mietinnön tärkein kohta on tarkistus 19. Siinä vaaditaan, että jäsenvaltiot, joiden verotaso on tällä hetkellä yletön, yli 400 euroa tuhatta litraa kohden dieselin osalta ja 500 euroa tuhatta litraa kohden lyijyttömän bensiinin osalta, eivät nosta näitä verotasoja ennen vuotta 2015. Vaikka ehdotuksessa ei siis mennä niin pitkälle, että siinä esitettäisiin enimmäisveroasteita, sillä komissiolla ei ole koskaan ollut rohkeutta esittää niitä, me ainakin tuomme esiin, että haluamme hintojen yhtenäistämistä.

Arvoisa puhemies, valmisteveroasteet voidaan yhtenäistää EU:ssa vain yhdellä tavalla: ottamalla käyttöön samanaikaisesti sekä enimmäis- että vähimmäisveroasteet. On hyödytöntä jatkaa vähimmäisasteiden nostamista, ellemme pyri samalla rajoittamaan jäsenvaltioiden intoa soveltaa äärimmäisen korkeita verotasoja.

Arvoisa puhemies, pyydän saada käyttää lopuksi työjärjestyspuheenvuoron. Haluan kysyä komission jäseneltä, joka väitti meidän kannattavan hänen ehdotustaan, elääkö hän toisella planeetalla, sillä emme todellisuudessa kannata hänen ehdotustaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE). – (EL) Arvoisa puhemies, euroalueen inflaatio on kovempi kuin koskaan ennen, öljyn hinta on noussut 110 Yhdysvaltain dollariin barrelilta, ja huomenna Euroopan parlamentti nostaa välillisiä polttoaineveroja. Ellei tämä ole vitsi, sillä pyritään ainakin saamaan sanomalehtien lukijat hymyilemään perjantaina. Mielestäni annamme väärän viestin väärään aikaan. Osoitamme, ettemme ymmärrä, kuinka yhteiskunta toimii.

Lisäksi valtuuskuntani ei kannata kompromissia. Vastustamme sitä, että kuusi jäsenvaltiota, joilla on jo korkeat verot, komentelevat ja pakottavat komission jäsenen Kovácsin välityksellä kaikki muut korottamaan hintoja polttoaineturismin varjolla. En voi perustella tätä äänestäjilleni. Meidän ei pitäisi tehdä tällaisia kokeiluja, vaan keskittyä muuhun politiikkaan, joka hyödyttää ympäristöä. Tällaista veronkorotusakrobatiaa on vältettävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Atanas Paparizov (PSE). – (BG) Arvoisa puhemies, kotimaani on tehnyt viime vuosina paljon työtä nostaakseen valmisteveroja, ja yksin lyijyttömän bensiinin verotusta on kiristetty 254 eurosta vuonna 2004 aina 350 euroon, kun taas dieselin verotasoa on nostettu vastaavasti 203 eurosta 307 euroon. Näin toimiessamme olemme halunneet nostaa verotasoa nopeasti inflaatiovaikutuksen pienentämiseksi tulevina vuosina.

Komission uusi ehdotus kyseenalaistaa strategiamme. Siksi talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnössä esitetty ehdotus tuntuu kohtuulliselta ja aiheuttaa vähemmän ongelmia Bulgarian ja Romanian kaltaisille maille.

Toivon, että komissio hyväksyy tämän kompromissin, vaikka tämäkin ehdotus on suuri haaste Bulgarian taloudelle ja kiihdyttäisi inflaatiota. Se ei kuitenkaan vaikuttaisi millään tavalla ympäristöön, koska bensiini ja kaasuöljy eivät ole joustavia tuotteita, vaan valmisteveron lisäksi ne riippuvat monista muista taloudellisista tekijöistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Arvoisa puhemies, totean komission jäsenelle hyvin lyhyesti, että minun on ilmeisesti huomautettava, että meidän on oltava tässä asiassa varovaisia. Yleisölle on kerrottava, mistä tässä on kyse, sillä kriitikot ovat tietysti valmiita esittämään tämän suorana veronkorotuksena, kun taas parlamentin ehdotus on hyvin maltillinen toimenpide: todellinen veronkorotus olisi katastrofaalinen toimenpide hintojen ollessa näin korkeat.

Toivon, että tämä ehdotus hyväksytään huomenna: se on hyvä alku työlle, jolla panemme pisteen kilpailun vääristymille, jotka ovat jatkuneet monta vuotta, erityisesti raja-alueilla. Lisäksi tämä ehdotus on hyväksi ympäristölle. Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, toinen asiani on se, että me luotamme siihen, että me ja erityisesti Euroopan komissio toimimme jatkossakin hyvin ennakoivassa tehtävässä kehittäessämme ympäristöä säästäviä polttoaineita ja edistäessämme niiden käyttöä – että toisin sanoen panemme täytäntöön politiikkaa, joka auttaa meitä pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista, bensiinistä ja dieselistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan kiinnittää parlamentin jäsenten huomion kolmeen seikkaan. Ensinnäkin näyttää siltä, ettei öljyn hinta laske tulevaisuudessa alle 100 Yhdysvaltain dollariin barrelilta, mikä johtaa polttoaineen hinnan jatkuvaan nousuun. Euroopassa on onnistuttu välttämään polttoaineen hinnan dramaattinen nousu vain heikon dollarin ansiosta. Emme voi kuitenkaan odottaa Yhdysvaltojen toivovan, että sen valuutta pysyy heikkona ikuisesti. Näin ollen ehdotuksessa, joka koskee EU:n valmisteverotasojen korottamista tulevina vuosina, ei ilmeisesti oteta lainkaan huomioon talouden tosiasioita.

Toiseksi asukasta kohden laskettu BKT on pienempi uusissa kuin vanhoissa jäsenvaltioissa, ja sama koskee kansalaisten henkilökohtaisia tuloja. Siksi verotaakka voidaan yhtenäistää vasta sitten, kun uusissa jäsenvaltioissa on saavutettu vastaava tulotaso.

Lisäksi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden pitäisi voida keventää vapaammin öljystä jalostamattomien polttoaineiden verotusta. Tällaiset toimenpiteet lisäisivät kiinnostusta uusiutuvien polttoaineiden käyttöä kohtaan. Ne auttaisivat meitä myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja täyttämään kansainväliset ympäristönsuojelua koskevat velvoitteemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (FR) Arvoisa puhemies, haluan käyttää lyhyen puheenvuoron todetakseni, etteivät kaikki Luxemburgista kotoisin olevat Euroopan parlamentin jäsenet ole surkeita bensiiniaddikteja. Mielestäni Ivo Belet toi asian hyvin esiin. Meidän on löydettävä sovitteluratkaisu öljyvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien välillä ja saavutettava myös tasapaino maiden ja alueiden välillä.

Haluan vain kertoa teille, että Luxemburgin parlamentti keskusteli tiistaina ilmastonmuutoksesta ja polttoaineturismista. Valtaosa Luxemburgin parlamentin jäsenistä, myös Astrid Lullingin puolueen jäsenistä, on yhtä mieltä siitä, että tälle ilmiölle on pantava piste ainakin paikallisesti. Haluan siksi todeta, että Luxemburg on kokonaisuudessaan asiasta aivan eri mieltä kuin Lulling, joka edustaa tässä asiassa vähemmistöä, vieläpä hyvin pientä vähemmistöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, tästä voi saada sen käsityksen, että yhteismarkkinat sekä tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuminen ovat sama asia kuin täysi kilpailukyky. Näin ei kuitenkaan aivan ole, sillä tuotantovälineiden kustannuksilla, joihin myös polttoainekustannukset lasketaan, on suuri vaikutus tuotannon kannattavuuteen. Itse asiassa tällä hetkellä polttoaineverotuksen erot naapurimaiden välillä aiheuttavat raja-alueilla niin sanottua polttoaineturismia. Tämä ei kuitenkaan ole kovin yleistä.

Valmisteveroasteita olisi perusteltua lähentää, mutta tämän prosessin pitäisi olla hidas ja monivaiheinen. Myös dieselin ja lyijyttömän bensiinin vähimmäisveroasteita pitäisi yhtenäistää asteittain. Toimiemme yleisenä periaatteena pitäisi olla se, että pyrimme varmistamaan, että polttoaineverot pidetään mahdollisimman pieninä, jotta vältämme inflaation kiihtymisen, tuotantokustannusten kasvun ja kotitalouksien menojen kasvun. Tämä on erityisen tärkeää uusissa jäsenvaltioissa, joissa tulotaso on huomattavasti matalampi.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, haluan ennen kaikkea kiittää parlamentin jäseniä huomioista ja näkemyksistä, joita he esittivät keskustelussa.

On hyvin tärkeää, että parlamentti suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen kaupallisiin tarkoituksiin käytettävän dieselin erityisistä verojärjestelyistä. Olemme kuitenkin panneet merkille, ettei mietintönne ole yhtä kunnianhimoinen kuin komission ehdotus ja ettei siinä erityisesti kannateta dieseliin ja lyijyttömään bensiiniin sovellettavien yleisten vähimmäisverotasojen tarkistamista.

En ole unohtanut talouden perusasioita. Päinvastoin talouden perusasiat puhuvat polttoaineturismista johtuvia miljoonia lisäkilometrejä ja tuhansia ylimääräisiä hiilidioksiditonneja ja muita kasvihuonekaasuja vastaan. Minun – ja meidän kaikkien – on otettava huomioon se, että ilmastonmuutos ja maapallon lämpeneminen ovat kasvava uhka ihmiskunnalle. Tämä uhka on vielä paljon vakavampi kuin inflaatio. Ehdotuksen mukainen valmisteveron korotus ei aiheuta inflaatiota. Se noudattelee ainoastaan vuoteen 2017 asti odotettavissa olevaa 2,2 prosentin inflaatiota.

Vaikka komissio voi hyväksyä osittain tarkistuksen 1 ja periaatteessa tarkistukset 7 ja 27, meidän on hylättävä virallisesti muut tarkistukset. Komissio ei kannata virallisesti tätä ehdotusta. Pyrimme kuitenkin siihen, että parlamentin esittämät tarkistukset otetaan mahdollisimman suuressa määrin huomioon neuvostossa käytävien keskustelujen aikana. Parlamentin myönteinen kanta on tärkeä merkki siitä, että yhä useampi on tietoinen siitä, että liikenteen haittavaikutukset ympäristöön kasvavat, ja juuri tähän meidän on puututtava polttoaineverotuksen keinoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, esittelijä. − (SV) Arvoisa puhemies, kiitän puhujia kauniista sanoista. Mielestäni myös komissio ja valiokuntamme sihteeristö ansaitsevat kiitokset.

Ajattelin aluksi, ettei komission jäsen tuntunut hyväksyvän kunnolla valiokuntamme näkemyksiä. Voin ymmärtää tämän muodolliset syyt. Nyt, kun kuulin komission jäsenen toisen puheenvuoron, hän tuntui ajattelevan, että politiikka on politiikkaa. Tunnustan, että mietintö olisi voinut olla kunnianhimoisempi. Komission jäsen käytti ilmaisua ”less ambitious”. Aivan, mutta kuunnelkaapa tätä keskustelua oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas. Silloin olette kuulleet kaikki eri näkemykset, ja lisäksi meillä on vielä Astrid Lulling kaiken keskellä. Arvoisa komission jäsen, kuten varmasti ymmärrätte, meidän oli laadittava poliittisten realiteettien pohjalta mietintö ja ehdotus, joka päätyy pöydällenne. Toivon, että parlamentti hyväksyy huomenna talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön. Se ei välttämättä vastaa täysin toiveitanne, ettekä ehkä kykene hyväksymään sen kaikkia osia, mutta siitä tulee joka tapauksessa mietintö.

Haluan sanoa lopuksi komission jäsenelle, että olemme päässeet mielestäni kuitenkin eteenpäin – mikäli nyt mietintö hyväksytään huomenna – ja voimme panna pisteen kiistalle, jota olemme käyneet tästä asiasta valiokunnan, parlamentin, komission ja jopa neuvoston kesken. Kuten sanoitte, meidän on suojeltava sisämarkkinoita ryhtymällä polttoaineturismia koskeviin toimenpiteisiin. Tämä on aivan totta, mutta meidän on myös ehdotettava radikaaleja ja voimakkaita toimenpiteitä ympäristön suojelemiseksi. Näistä toimenpiteistä on siis päästävä yhteisymmärrykseen koko Euroopan unionissa, ja katson, että olemme onnistuneet saavuttamaan sopivan tasapainon.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Arvoisa puhemies, pyydän saada käyttää puheenvuoron henkilökohtaisesta asiasta. Claude Turmes kutsui minua addiktiksi. Tämä on loukkaus minua kohtaan, ja vaadin häntä perumaan puheensa.

Käsiteltävänämme olevasta asiasta voin todeta vakaasti, että puolueeni ja hallitukseni kannattavat täysin esittelijämme ehdottamaa kompromissia, johon olen myötävaikuttanut merkittävästi. Lisäksi Claude Turmes näyttää unohtaneen, että kaasuöljy on tällä hetkellä halvempaa Belgiassa kuin Luxemburgissa ja että niin sanotut polttoaineturistit eivät suuntaa tällä hetkellä Luxemburgiin vaan Belgiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Hyvä on, otamme huomioon sen, mitä Astrid Lulling sanoi, ja parlamentin jäsenet varmastikin selventävät lausuntojaan.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 13. maaliskuuta 2008.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö