Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0023(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0030/2008

Predkladané texty :

A6-0030/2008

Rozpravy :

PV 12/03/2008 - 17
CRE 12/03/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 13/03/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0099

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 12. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

17. Zdaňovanie bezolovnatého benzínu a plynového oleja (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Ďalším bodom rokovania je správa (A6-0030/2008) pána Olleho Schmidta, v mene Výboru pre hospodárske a menové veci, o návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES, pokiaľ ide o úpravu osobitného daňového režimu pre plynový olej, ktorý sa používa ako motorové palivo na komerčné účely a koordináciu zdaňovania bezolovnatého benzínu a plynového oleja používaných ako motorové palivo [KOM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, veľmi si cením podporu návrhu Komisie zo strany Výboru pre hospodárske a menové veci a predovšetkým úsilie pána spravodajcu Schmidta o nájdenie kompromisného riešenia.

Ako viete, návrh Komisie bol predstavený v marci 2007. Našim zámerom bolo zvýšiť a aproximovať minimálne úrovne spotrebnej dane pre naftu a bezolovnatý benzín s cieľom zachovať skutočnú hodnotu minima a aproximovať národné sadzby s cieľom výrazne obmedziť jav známy ako tankovacia turistika.

Zníženie tankovacej turistiky by zabezpečilo nielen správne fungovanie vnútorného trhu pre dopravcov, ale znížilo by tiež počet dodatočných kilometrov a v konečnom dôsledku aj množstvo nadbytočných emisií skleníkových plynov, ktoré poškodzujú životné prostredie.

Chcel by som zdôrazniť, že počas diskusií v Rade vyzdvihol veľký počet členských štátov pozitívny účinok, ktorý má návrh Komisie na životné prostredie, predovšetkým v oblasti klimatických zmien, globálneho otepľovania a správneho fungovania vnútorného trhu.

Pokiaľ ide o správu pána Schmidta, veľmi si cením jej pozitívny prístup k návrhu Komisie ako aj úsilie zo strany pána spravodajcu o nájdenie kompromisného riešenia prijateľného pre všetky zúčastnené strany. Bohužiaľ, Komisia nemôže súhlasiť s väčšinou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov odporúčaných v správe. Dovoľte mi to vysvetliť.

Komisia je proti akýmkoľvek návrhom, ktoré by bránili dosiahnutiu dlhodobého riešenia problému tankovacej turistiky, ktorá má škodlivé účinky na životné prostredie, ako aj problému deformácie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Pokiaľ ide o prechodné obdobia, ktoré odporúčame zaviesť v našom návrhu, tento prístup je založený na zásade rovnakého prístupu k starým aj nových členským štátom, a preto je tento návrh podľa nášho názoru dobre vyvážený. Komisia však uznáva, že ide o politickú záležitosť, ohľadne ktorej bude musieť v Rade prebehnúť ďalšia diskusia.

Chcel by som tiež vysvetliť, že tento návrh svojím odporúčaním na mierne zvýšenie sadzieb zohľadňuje aj prvok konkurencieschopnosti EÚ. Tieto sadzby v podstate len zachovávajú minimálne úrovne zdanenia a zároveň udržujú krok s očakávanou mierou inflácie do roku 2017. Komisia sa domnieva, že v jej návrhu sú zohľadnené všetky relevantné faktory. Nepovažuje za vhodné podporovať menej ambiciózny, prípadne ďalekosiahlejší plán na zvýšenie minimálnych úrovní zdanenia navrhovaných v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch č. 18 a 25.

Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy č. 4 a 10, ktoré zavádzajú novú definíciu komerčnej nafty pre motorové vozidlá ťažšie ako 3,5 tony, chcel by som objasniť, že toto odporúčanie sa nenachádzalo v pôvodnom návrhu. Táto otázka však v Rade predstavuje jeden z hlavných bodov diskusie, pričom Komisia bude túto diskusiu sledovať so zreteľom na názor vyjadrený Európskym parlamentom.

Komisia v zásade nemá žiadne námietky voči pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 7 a 27, ktoré podporujú zámer zníženia emisií CO2. Je však potrebné pamätať, že vzhľadom na zásadu subsidiarity patrí rozhodovanie o spôsobe použitia daňových príjmov do právomocí jednotlivých členských štátov.

Na záver by som chcel povedať, že úprimne verím, že Parlament vysloví svoju podporu návrhu Komisie a vyšle tým pozitívny signál Rade, aby reagovala na obavy členských štátov, ktoré majú problémy s tankovacou turistikou, a zároveň tým podporí dosahovanie environmentálnych cieľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, spravodajca. − (SV) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, to, že dane na úrovni EÚ predstavujú veľmi citlivú tému, potvrdzuje aj práca na tejto správe. Myslel som si, že široký konsenzus v otázke potreby radikálnych opatrení na riešenie klimatických zmien pomôže získať sympatie pre niektoré veľmi tvrdé návrhy. Skutočnosť však bola iná.

Viem, samozrejme, pochopiť kritiku pani Rühleovej v súvislosti s našimi vysokými ambíciami, zároveň však treba povedať, že práca tohto Parlamentu je zameraná na dosahovanie rozumných kompromisov, čo spomenul aj pán komisár, ktoré by sa dali v rámci Európskej únie vykonávať. Z toho dôvodu som akceptoval argumenty týkajúce sa rozsahu daňového zvýšenia ako aj obdobia vykonávania.

Vynikajúca spolupráca zo strany mojich kolegov, pánov Becseya a Rosatiho, ma viedla k záveru, že ak chcem, aby táto správa mala vôbec nejakú šancu byť schválená, musím upraviť úroveň jej ambícií bez toho, aby som tým úplne zmaril svoje pôvodné návrhy. Návrh Komisie bol odmietnutý ako celok. Všetko som tým nezískal, všetko som však ani nestratil. Manévrovanie v priestore medzi Luxemburskom a Skupinou zelených nebola vôbec jednoduchá úloha.

Emisie z dopravy narastajú významným spôsobom. Musíme s tým niečo urobiť. To, že si členské štáty EÚ konkurujú rôznymi sadzbami dane na naftu nie je preto rozumné ani správne, presne ako povedal pán komisár. Nikto si nemyslí, že je pre vnútorný trh dobré, keď obrovské nákladné automobily robia obchádzky, aby mohli lacno natankovať naftu napríklad v Luxembursku. Táto takzvaná tankovacia turistika má nielen zlé dôsledky pre životné prostredie, ale taktiež narúša hospodársku súťaž. Okrem toho má za následok aj stratu daňových príjmov. Neexistuje žiadny dôvod mať odlišné dane na bezolovnatý benzín a naftu.

Z toho dôvodu sme dosiahli kompromis, ktorý získal viac-menej jednoznačnú podporu vo výbore. Minimálne sadzby dane na naftu sa budú dvíhať pomalšie, než to navrhuje Komisia, zo súčasnej úrovne 302 EUR na 1 000 litrov až na úroveň rovnajúcu sa sadzbe dane za bezolovnatý benzín, ktorá je 359 EUR na 1 000 litrov, v roku 2015. Komisia chcela túto úroveň dosiahnuť už v roku 2012.

Lotyšsko, Litva, Poľsko, Bulharsko a Rumunsko dostanú čas na zavedenie vyššej minimálnej sadzby dane do 1. januára 2016. Komisia chcela zvýšiť minimálnu sadzbu dane na 380 EUR na 1 000 litrov do roku 2014. S cieľom zabrániť ďalšiemu narušeniu hospodárskej súťaže sa výbor domnieva, že tie krajiny, ktoré majú vyššie sadzby dane než 400 EUR na 1 000 litrov na naftu a 500 EUR na 1 000 litrov na bezolovnatý benzín by nemali pred rokom 2015 tieto sadzby zvyšovať.

Pán predsedajúci, pán komisár, toto je jednoznačne veľmi citlivá otázka, predovšetkým vzhľadom na zásadu subsidiarity. V každom prípade však predstavuje možný pokrok smerujúci ku konvergencii daňových sadzieb. Zároveň však vieme, že neodvratné environmentálne požiadavky budú vplývať na budúce hodnotenia používania nástrojov finančnej kontroly.

Tým, ktorí si myslia, že som nebol dostatočne tvrdý vo svojich požiadavkách a poľavil som vo svojich pôvodných ambíciách, by som chcel povedať, že s nimi v zásade súhlasím. Mali sme sa dohodnúť na vyšších sadzbách a kratších vykonávacích obdobiach. Dnešná Európska únia však nie je rovnaká, než pred piatimi rokmi, a dovoľte mi dodať, že táto skutočnosť ma teší.

Hospodárske predpoklady na harmonizáciu daní nie sú rovnaké ako v minulosti. Ak chceme vyriešiť problém cezhraničných emisií, musíme nájsť rozumné kompromisy prijateľné pre všetkých. Tento fakt si musíme všetci uvedomiť.

Okrem toho by som chcel dodať, že mnohé staré členské štáty si zaslúžia kritiku, pretože sa neriadili rozhodnutiami o zvyšovaní daní, ktoré boli prijaté v minulosti. Výbor vo svojich záveroch zohľadnil aj kúpnu silu a infláciu.

Cena ropy v súčasnosti dosahuje nové rekordy. Naposledy som v správach počul, že sa blíži k hranici 110 dolárov za barel.

V súčasnosti existuje široká dohoda o postupnej daňovej konvergencii, teda aspoň vo výbore, ktorú si dúfam uvedomuje aj pán komisár, a ja dúfam že zajtra získame podporu našich kolegov v tomto Parlamente. Dúfam, že získame širokú podporu, aby sme mali správu, ktorá by slúžila ako základ pre ďalšiu prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey, v mene skupiny PPE-DE. (HU) Ďakujem Vám, pán predsedajúci. Blahoželám pánovi spravodajcovi Schmidtovi k jeho vynikajúcej práci. Domnievam sa, že dnešok predstavuje prelom, pretože sa nám podarilo dosiahnuť spoločnú parlamentnú pozíciu na základe širokého konsenzu. Myslím si, že je dôležité, aby sme na tejto plenárnej schôdzi zachovali jednotný hlas, ktorý sme dosiahli v našom výbore. Je to skutočný úspech, pretože sa nám podarilo stanoviť minimálne a maximálne sadzby spotrebnej dane pre splnenie protiinflačných cieľov a zároveň sme dosiahli, že nariadenie ako celok nebolo zamietnuté. Je oveľa lepšie mať možnosť voľby, než neponúknuť vôbec žiadnu alternatívu, čo by znamenalo, že jediným návrhom na stole by bol návrh Komisie. Je to skutočný úspech aj preto, že každý musel niečo obetovať. Krajiny s vysokými sadzbami dane sú ochotné zmraziť svoje súčasné sadzby v záujme dosiahnutia konvergencie, a krajiny s nízkymi sadzbami dane sú zasa ochotné prijať určité opatrenia zamerané na úpravu ich vnútroštátnych platných právnych predpisov v oblasti spotrebnej dane na naftu s cieľom jej rýchlejšieho zvyšovania.

Najväčšie ústupky v tomto smere museli urobiť nové členské štáty EÚ z baltického a balkánskeho regiónu. Vzhľadom na nižšie ceny a príjmy v tomto regióne prevzali na seba tieto krajiny obrovskú výzvu v oblasti inflácie a konkurencieschopnosti a tiež v sociálnej sfére predovšetkým v súvislosti s procesmi smerujúcimi k zavedeniu eura. Je to skutočný úspech, pretože sa tým ukončí neustály rad požiadaviek zo strany Parlamentu, t. j. vyberanie len niektorých vyhovujúcich právnych predpisov. Do konca roku 2015 sa budú sadzby všetkých členských štátov nachádzať vnútri navrhovaného pásma a nebudú už viac existovať nevysvetliteľné individuálne výnimky. Táto skutočnosť nám umožní posilniť gravitas európskych právnych predpisov. Myslím si, že disciplína je dôležitá a z toho dôvodu žiadame Komisiu, aby v roku 2010 predložila priebežnú správu o plnení s cieľom skontrolovať, či sa sadzby skutočne upravujú, alebo sa ich úprava iba predstiera. Je to skutočný úspech aj preto, že sa Rada bude môcť presvedčiť, že existuje spôsob na dosiahnutie vytúženej konvergencie, a Komisia zasa pochopiť filozofiu Parlamentu, konkrétne filozofiu minimálnych a maximálnych sadzieb, v ktorých je základným princípom znižovanie inflácie, a nie jej stimulovanie. Komisia z toho môže čerpať aj v budúcnosti, pri predkladaní plánovaného návrhu Komisie o spotrebných daniach. Pán predsedajúci, ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati, v mene skupiny PSE. – (PL) Vážený pán predsedajúci, cieľom návrhu Komisie o zdaňovaní bezolovnatého benzínu a plynového oleja je obmedziť nadmerné používanie paliva v preprave a tým pádom znížiť znečisťovanie životného prostredia.

Komisia tiež dúfa, že jej návrh pomôže zmierniť rozdiely v sadzbách spotrebnej dane v jednotlivých členských štátoch a prispeje tak k vytvoreniu spravodlivejších podmienok pre hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Tieto ciele sú vo všeobecnosti dobré a zaslúžia si podporu. Návrh komisie však zároveň obsahuje riešenia, ktoré môžu mať negatívne dôsledky pre hospodárstva členských štátov. Tieto dôsledky sa môžu prejaviť napríklad takto: ďalšie zvyšovanie cien palív a rast inflácie, vyššie náklady a nižšia konkurencieschopnosť európskych koncernov a zníženie kúpnej sily domácností. Tieto dôsledky môžu byť zvlášť viditeľné v dobe, kedy bude cena ropy na svetových trhoch výnimočne vysoká, t. j. napríklad v súčasnosti. Okrem toho sú návrhy Komisie postavené tak, že najväčšie úpravy daňových sadzieb by museli vykonávať najmenej rozvinuté členské štáty Európskej únie, čo spôsobuje veľké obavy. Z toho dôvodu sa v správe pána Schmidta uvádzajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú zamerané na minimalizáciu týchto negatívnych dôsledkov, pričom hlavné ciele návrhov Komisie zostávajú neporušené.

V rámci kompromisu, ktorý sa podarilo dosiahnuť medzi hlavnými skupinami, vyzývame na zavedenie troch hlavných zmien v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie. Po prvé, navrhujeme zníženie cieľovej minimálnej sadzby spotrebnej dane na palivá z 380 EUR na 1 000 litrov na 359 EUR na 1 000 litrov. Po druhé, navrhujeme predĺžiť prechodné obdobie na zavedenie nových sadzieb v nových členských štátoch o dva roky, t. j. do roku 2016. Po tretie, navrhujeme zaviesť požiadavku, v ktorej by sa členské štáty s najvyššími sadzbami spotrebnej dane na palivá zaviazali, že tieto sadzby nebudú pred rokom 2015 zvyšovať. Toto opatrenie by umožnilo harmonizáciu sadzieb spotrebných daní.

Pán predsedajúci, pán Komisár, chcel by som zdôrazniť, že dosiahnutie kompromisu nebola vôbec jednoduchá úloha. Vyžadovalo si to ústupky a prejavenie dobrej vôle zo strany všetkých účastníkov diskusií v rámci Výboru pre hospodárske a menové veci. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa pánovi Schmidtovi za jeho veľké úsilie pri dosahovaní tohto kompromisu a chcel by som mu zablahoželať k úspešnému výsledku. Je jasné, že tento kompromis nedokáže plne uspokojiť požiadavky všetkých zainteresovaných subjektov, predstavuje však pokus o zosúladenie jednotlivých cieľov a názorov. Predstavuje tiež krok smerom k zmierňovaniu rozdielov v sadzbách spotrebnej dane v rámci Únie. Vyzývam pánov poslancov a pani poslankyne v tomto Parlamente, aby podporili tento kompromis a prijali správu pána Schmidta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán úradujúci predseda Rady Európskej únie a páni komisári a komisárky majú vo zvyku začínať svoje prejavy vyhláseniami o ochrane a podpore ekonomických slobôd, slobody hospodárskej súťaže a malých a stredných podnikov. Prechod od týchto vyjadrení ku konkrétnym opatreniam však zvyčajne zahŕňa predkladanie správ podobných tej, o ktorej tu dnes diskutujeme.

V správe sa navrhuje zavedenie jednotnej sadzby spotrebnej dane vo všetkých členských štátoch a harmonizácia cien pod zámienkou, že sa tým dosiahne väčšia priamočiarosť, jednoduchosť a spravodlivosť. Toto sa deje na pozadí premisy, ktorá sa a priori považuje za správnu, t. j. že najlepším riešením pre členské štáty Európskej únie je jednotný daňový systém, jednotný menový systém, jednotný systém pre certifikáciu a marketing, jednotný regulačný systém na produkčné limity atď.

V návrhu sa uvádza, že v rámci Európskej únie neexistujú žiadne rozdiely v nákladoch na dodávky palív, bez ohľadu na vzdialenosť od zdroja zásobovania alebo náklady práce. To však nie je pravda. Chcel by som sa opýtať, čo vlastne znamenajú pojmy „hospodárska sloboda“ a „sloboda hospodárskej súťaže“ v rámci Európskej únie. Nemali by sme namiesto nich skôr používať pojmy „hospodársky nátlak a donútenie“? Nie je pravdou skôr to, že jednotné ceny palív, ktoré zabránia akejkoľvek hospodárskej súťaži, predstavujú ideálne riešenie pre nadnárodné ropné koncerny, a spôsobia ujmu spotrebiteľom a malým podnikom? Nie je snáď pravdou, že jednotné ceny palív sú oveľa výhodnejšie pre vysoko rozvinuté krajiny, než pre tie menej rozvinuté? A nakoniec, ak Európska únia prijme spomínanú správu harmonizujúcu ceny palív pod heslom oslobodenia podnikov a krajín z okov, neprinesie to skôr opačný výsledok, t. j. ich opätovné spútanie prostredníctvom zdanenia? A čo je ešte horšie, nespôsobí to ich postupný krach a chudobu? Mali by sme hlasovať proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE) . (NL) Vážený pán predsedajúci, toto je moje prvé vystúpenie počas plenárneho zasadnutia. Dúfam, že sa mi v tomto Parlamente podarí zastupovať záujmy holandských občanov v Európe, teraz aj v budúcnosti.

Predtým, než pán Schmidt vypracoval túto podrobnú správu, sa uskutočnili rozsiahle rokovania. Som veľmi rád, že sa pánovi spravodajcovi konečne podarilo dosiahnuť tento kompromis s ďalšími skupinami. Komisia vo svojom návrhu usiluje o zvyšovanie sadzieb spotrebných daní v postupných etapách, s cieľom zmierniť existujúce rozdiely medzi členskými štátmi.

Určitú úlohu pri presadzovaní tohto návrhu zohráva aj environmentálny argument, domnievam sa však, že nárast ceny palív, je sám osebe dostatočne motivujúcim faktorom. Okrem toho používa Komisia ako argument na zvýšenie minimálnej sadzby spotrebnej dane na naftu pre profesionálne použitie narušenie hospodárskej súťaže. Som doslova šokovaný, že tankovacia turistika slúži ako argument pre zvýšenie minimálnej sadzby spotrebnej dane pre naftu na profesionálne použitie, pretože tento argument sa až priveľmi preceňuje. Tankovacia turistika predstavuje v dopravnom priemysle len okrajový jav, ktorý má veľmi malý vplyv na vzájomné konkurenčné pozície a fungovanie vnútorného trhu.

Komisia navrhuje prudké zvýšenie minimálnej sadzby na úroveň 380 EUR na 1 000 litrov. Domnievam sa, že také vysoké zvýšenie v kombinácii s už aj tak nesmierne vysokými cenami palív bude mať až príliš vysoký dopad na peňaženky spotrebiteľov a infláciu. Výbor Európskeho parlamentu sa nakoniec dohodol na zvýšení na úroveň 359 EUR na 1 000 litrov do 1. januára 2015. Holandsko už v súčasnosti viac než spĺňa tento cieľ.

Je tu ešte jedna vec. Sektor dopravy sa oprávnene sťažuje, že neustále rastúce sadzby spotrebných daní spôsobujú prudký nárast cien palív. Návrh Komisie na harmonizáciu sadzby spotrebnej dane na naftu neobsahuje žiadny horný limit. To znamená, že rozdiely v sadzbách budú existovať aj naďalej. Parlament sa domnieva, že členské štáty musia do 1. januára 2015 zmraziť svoje sadzby spotrebnej dane na naftu na úrovni 400 EUR na 1 000 litrov.

Nakoniec dúfam, že ministri financií budú pri prijímaní tohto rozhodnutia dávať na prvé miesto záujmy spotrebiteľov, t. j. kúpnu silu a obmedzenie inflácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, táto správa sa zaoberá veľmi citlivou otázkou európskej hospodárskej politiky, konkrétne zdaňovaním, pretože sa zaoberá osobitnými daňami na benzín a plynový olej, ktoré sa využívajú v komerčnej doprave. Tieto dane predstavujú pre mnohé členské štáty dôležitý zdroj daňových príjmov. Nedostatok realizovateľných alternatív v súvislosti s pohonnými hmotami pre dopravné konvoje s komerčným tovarom znamená, že ceny palív predstavujú v prípade mnohých členských štátov strategický prvok ich konkurencieschopnosti.

Sloboda členských štátov v oblasti zavádzania osobitných spotrebných daní tým nie je spochybnená. Keďže však tieto dane priamo ovplyvňujú predajné ceny tovarov, ich výrazné rozdiely majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Ako už tu bolo spomenuté, tieto rozdiely spôsobujú cezhraničné pohyby s nepriaznivými účinkami na životné prostredie.

Kompromis, ktorý sa podarilo dosiahnuť vo Výbore pre hospodárske a menové veci, predstavuje skutočný kompromis. V tejto súvislosti by som chcela pochváliť prácu všetkých tieňových spravodajcov a predovšetkým hlavného spravodajcu, pána Schmidta. Nemôžem ignorovať fakt, že poniektorí by boli radšej, keby výška tejto minimálnej úrovne sadzieb jasnejšie odrážala naše pretrvávajúce obavy o životné prostredie. Ja osobne však pochybujem, že, vzhľadom na súčasnú úroveň cien ropy, je tento odkaz potrebné posilniť ešte aj prostredníctvom zdaňovania. Z toho dôvodu sa zvolilo riešenie v podobe zblíženia minimálnych a maximálnych sadzieb, ktoré umožní zmierniť deformáciu hospodárskej súťaže spôsobenú rôznymi úrovňami zdanenia, aj keď sa to, podľa názoru niektorých ľudí, udeje sčasti na úkor spomínaných environmentálnych obáv. Na dosiahnutie tohto riešenia bolo vyvinuté veľké úsilie, preto dúfame, že bude zo strany Komisie a Rady náležite ocenené a umožní dosiahnuť ďalší pokrok v otázke zdaňovania v rámci Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Vážený pán predsedajúci, ak sa pani Kauppiová nestihne dostaviť, dovolila mi využiť jej dve minúty, pretože momentálne plní úlohu hostiteľky dôležitej diskusie pri večeri.

Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, správa nášho liberálneho kolegu, pána Olle Schmidta, vychádza z novej konfrontácie medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktorá navrhuje neúnosné zvýšenie nepriamych daní. Tento návrh bol predložený komisárom, ktorý podľa mňa úplne stratil kontakt s realitou. Pán Kovács navrhuje výrazné zvýšenie minimálnych daňových sadzieb na bezolovnatý benzín a plynový olej. Vzhľadom na rekordnú úroveň inflácie, ktorá spôsobuje Európskej centrálnej banke veľké obavy, a vzhľadom na hospodársky pokles, ktorý v súčasnej dobe zažívame, sa domnievam, že toto je nesmierne nevhodná doba na zvýšenie sadzby spotrebnej dane na plynový a palivový olej.

Musím povedať, že ja osobne by som tento nevhodný návrh Komisie jednoducho zamietla, vzhľadom na väčšinovú situáciu v tomto Parlamente som to však nemohla urobiť. Podporujem kompromis, ktorý sa podarilo dosiahnuť medzi hlavnými politickými skupinami v Európskom parlamente, pretože sa domnievam, že predstavuje prostriedok na zmiernenie škôd.

Postupné zvyšovanie minimálnych sadzieb na naftu až na úroveň 359 EUR na 1 000 litrov do roku 2015 a zmrazenie minimálnych sadzieb pre rovnaké množstvo bezolovnatého benzínu, ktoré sa uvádzajú v dosiahnutom kompromise, predstavujú jednoznačne nižšie úrovne sadzieb než tie, ktoré navrhuje Komisia. Komisia v skutočnosti navrhovala úroveň 380 EUR na 1 000 litrov pre naftu aj bezolovnatý benzín do roku 2014. Spravodajca sa snažil vo svojej správe zájsť ešte ďalej a usiloval sa o dosiahnutie minimálnej sadzby na úrovni 400 EUR. Vítam ochotu na kompromis zo strany nášho spravodajcu, ktorý počas diskusií o svojej správe vo Výbore pre hospodárske a menové veci znížil svoje počiatočné požiadavky.

Podľa môjho názoru sa skutočná podstata tejto správy nachádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 19. V ňom sa od členských štátov, ktoré v súčasnosti uplatňujú prehnane vysoké spotrebné dane prevyšujúce 400 EUR na 1 000 litrov na naftu a 500 EUR na 1 000 litrov na bezolovnatý benzín, požaduje, aby až do roku 2015 tieto sadzby ďalej nezvyšovali. Z toho dôvodu, aj keď nezachádzame až tak ďaleko, aby sme v tomto návrhu zavádzali maximálne sadzby – pretože Komisia nikdy nemala dostatok odvahy na ich navrhnutie – aspoň v ňom vyjadrujeme túžbu po zosúladení cien.

Pán predsedajúci, existuje len jediný spôsob ako zabezpečiť harmonizáciu spotrebných daní v Európe: súčasné zavedenie maximálnych aj minimálnych sadzieb. Nemá žiadny význam pokračovať v zvyšovaní minimálnych sadzieb a nevyvíjať žiadne úsilie smerom k zmierneniu nadšenia členských štátov, ktoré trvajú na uplatňovaní extrémne vysokých sadzieb.

Pán predseda, ak mi to dovolíte, na záver by som chcela vzniesť procedurálnu námietku. Chcela by som sa opýtať pána komisára, ktorý tvrdí, že podporujeme jeho návrh, či náhodou nebýva na inej planéte, pretože v skutočnosti jeho návrh vôbec nepodporujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE). – (EL) Vážený pán predsedajúci, v súčasnej situácii, keď je inflácia v eurozóne na svojich historických maximách a cena ropy dosahuje 110 USD za barel, bude Európsky parlament zajtra hlasovať o zvýšení nepriamej dane na palivá. Aj keď to nie je myslené ako vtip, určite sa nad touto informáciou pousmejú mnohí čitatelia piatkových novín. Myslím si, že vysielame nevhodný signál v nevhodnom čase. Dávame tým najavo, že vôbec nechápeme, ako funguje naša spoločnosť.

Moja delegácia nepodporí ani kompromisný návrh. Staviame sa proti vydieračským praktikám zo strany šiestich členských štátov, ktoré majú už teraz veľmi vysoké zdanenie, a ktoré sa snažia prostredníctvom pána komisára Kovácsa prinútiť aj ďalšie štáty k zvýšeniu cien pod zámienkou tankovacej turistiky. Toto pred svojimi voličmi jednoducho nedokážem zdôvodniť. Namiesto podobných experimentov sa radšej zamerajme na iné politiky, ktoré prinášajú prospech životnému prostrediu. Musíme zabrániť tomuto daňovému žonglérstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Atanas Paparizov (PSE). – (BG) Moja krajina vyvíjala v posledných rokoch veľmi veľké úsilie smerom k zvyšovaniu spotrebnej dane, pričom daňové sadzby na bezolovnatý benzín sa zvýšili z 254 EUR v roku 2004 až na 350 EUR v súčasnosti a sadzby na naftu vzrástli v rovnakom období z 203 EUR na 307 EUR. Prejavili sme ochotu na rýchle zvyšovanie daňových sadzieb, pretože sme tým chceli zmierniť inflačný účinok v budúcich rokoch.

Nový návrh Komisie však túto našu stratégiu spochybňuje. Preto sa domnievame, že návrh predložený v správe Výboru pre hospodárske a menové veci predstavuje rozumné riešenie, ktoré zmierňuje nepriaznivé účinky na krajiny, akými sú napríklad Bulharsko a Rumunsko.

Dúfam, že Komisia prijme tento kompromis, aj keď aj tento návrh vytvára vážne výzvy pre bulharské hospodárstvo a bude vytvárať inflačné tlaky bez toho, aby to prinieslo akýkoľvek prospech pre životné prostredie, pretože benzín a plynový olej nie sú elastické produkty a tým pádom závisia od mnohých ďalších hospodárskych faktorov, než iba spotrebných daní.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Budem hovoriť len veľmi krátko. Pán Komisár, domnievam sa, že je potrebné zdôrazniť, že pri tejto otázke musíme postupovať veľmi opatrne. Verejnosť sa musí dozvedieť, o čo ide, pretože kritici návrhu Komisie budú samozrejme pripravení označiť tento krok ako priamočiare zvýšenie daní. Návrh Európskeho parlamentu predstavuje z tohto podhľadu len veľmi mierne opatrenie, vzhľadom na fakt, že reálne zvýšenie daní by malo pri súčasných vysokých cenách skutočne katastrofálne následky.

Tento návrh, ktorý dúfam zajtra schválime, predstavuje dobrý prvý krok smerom k odstráneniu deformácie hospodárskej súťaže, ktorá existuje už mnoho rokov, predovšetkým v pohraničných regiónoch. Prináša prospech aj pre životné prostredie. Pán komisár, pán predsedajúci, dámy a páni, mojou druhou poznámkou je, že sa spoliehame na seba a predovšetkým na Európsku komisiu pri zohrávaní veľmi aktívnej úlohy v oblasti vývoja a podpory ekologických palív, inými slovami, v oblasti vykonávania politík, ktoré nám pomôžu zbaviť sa fosílnych palív, benzínu a nafty.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som upozorniť na tri otázky. Po prvé, zdá sa, že cena ropy v budúcnosti neklesne pod úroveň 100 USD za barel, čo spôsobí ďalší nárast cien palív. Len vďaka oslabeniu amerického dolára sme sa v Európe vyhli drastickému zvýšeniu cien palív. Nemôžeme však očakávať, že Spojené štáty budú chcieť navždy ponechať svoju menu na takých slabých úrovniach. Návrh na zvýšenie spotrebných daní v Európskej únii v priebehu najbližších rokov neberie v tejto súvislosti absolútne žiadny ohľad na hospodársku realitu.

Po druhé, HDP na jedného obyvateľa v nových členských štátoch je nižší než v starších, a to isté platí aj o výške osobného príjmu. Preto bude harmonizácia daňového zaťaženia zo strany nových členských štátov možná jedine vtedy, keď sa v nich dosiahne porovnateľná úroveň osobného príjmu.

Nakoniec, vzhľadom na zásadu subsidiarity, by členské štáty mali mať väčšiu slobodu v oblasti znižovania daňového zaťaženia na palivá, ktoré nie sú vyrobené z ropy. Opatrenia tohto typu by podporili záujem o používanie obnoviteľných palív. Pomohli by nám tiež znížiť emisie CO2 a splniť naše medzinárodné záväzky v oblasti ochrany životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, budem hovoriť len krátko. Chcel by som upozorniť, že nie všetci luxemburskí poslanci a poslankyne sú benzínoví narkomani presadzujúci lacný benzín. Domnievam sa, že pán Belet popísal veci správne. Musíme nájsť kompromis pre politiky zamerané na riešenie problémov ropných zdrojov a klimatických zmien, a dosiahnuť rovnováhu medzi jednotlivými krajinami a regiónmi.

Chcel by som vám oznámiť, že luxemburský parlament v utorok diskutoval o klimatických zmenách a v rámci toho diskutoval aj o tankovacej turistike. Prevažná väčšina poslancov a poslankýň luxemburského parlamentu, vrátane poslancov zo strany pani Lullingovej, súhlasila s tým, že je potrebné tento jav zastaviť aspoň na miestnej úrovni. Chcem preto povedať, že Luxembursko ako celok má na túto otázku úplne odlišný názor než pani Lullingová, ktorá zastupuje názor menšiny, dokonca veľmi malej menšiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, človek by sa mohol nazdávať, že jednotný trh v kombinácii so slobodným pohybom tovarov a služieb znamená plnú konkurencieschopnosť. To však nie je celkom pravda, pretože výrobné náklady, ktoré zahŕňajú aj ceny palív, majú výrazný vplyv na ziskovosť výroby. V skutočnosti je výška daňového zaťaženia na palivá v súčasnosti odlišná aj medzi susednými krajinami, čo v pohraničných oblastiach spôsobuje jav nazývaný tankovacia turistika. Treba však povedať, že tento jav nie je veľmi rozšírený.

Aproximácia sadzieb spotrebnej dane sa javí ako rozumný krok, tento proces by však mal napredovať pomaly a mal by byť rozdelený do mnohých etáp. Harmonizácia minimálnych sadzieb spotrebnej dane na naftu a bezolovnatý benzín by sa tiež mala vykonávať postupne. Mali by sme sa riadiť podľa všeobecnej zásady a usilovať o čo najnižšie úrovne daní a spotrebných daní na palivá s cieľom zabrániť rastu inflácie, výrobných nákladov a výdavkov domácností. Toto je zvlášť dôležité pre nové členské štáty, v ktorých je výška príjmov podstatne nižšia.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa najprv poďakovať za všetky pripomienky a názory vyjadrené počas tejto diskusie.

Získanie pozitívneho stanoviska od Európskeho parlamentu pre návrh Komisie na osobitnú daňovú úpravu komerčnej nafty je veľmi dôležité. Všimli sme si však, že vaša správa je v porovnaní s naším návrhom menej ambiciózna, predovšetkým pokiaľ ide o skutočnosť, že nepodporuje revalváciu celkových minimálnych daňových sadzieb na naftu a bezolovnatý benzín.

Nestratil som kontakt s ekonomickou realitou. Práve naopak. Ekonomická realita hovorí jasne proti zbytočným miliónom kilometrov a zbytočným tonám emisií CO2 a ďalších skleníkových plynov, ktoré vznikajú ako dôsledok tankovacej turistiky. Musím brať do úvahy – my všetci musíme vziať do úvahy – rastúcu hrozbu klimatických zmien a globálneho otepľovania pre ľudstvo. Táto hrozba je dokonca oveľa nebezpečnejšia než inflácia. Pokiaľ ide o navrhované zvýšenie spotrebnej dane, toto zvýšenie nespôsobí infláciu. Jednoducho len bude udržiavať krok s očakávanou mierou inflácie vo výške 2,2 % až do roku 2017.

Aj keď Komisia v zásade súhlasí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 1, a sčasti aj s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi č. 7 a 27, ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy musíme formálne odmietnuť. Komisia nebude v tomto návrhu robiť žiadne formálne zmeny. Počas rokovaní v Rade sa však pokúsime do najvyššej možnej miery zohľadniť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo strany Parlamentu. Pozitívne stanovisko zo strany Parlamentu bude dôležitým signálom pre čoraz väčšie povedomie o rastúcich negatívnych vplyvoch dopravy na životné prostredie, na ktoré musíme reagovať prostredníctvom zdaňovania palív.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, spravodajca. − (SV) Vážený pán predsedajúci, ďakujem všetkým za ich milé slová. Myslím si, že poďakovanie patrí aj Komisii a sekretariátu nášho výboru.

Najprv som si myslel, že pán komisár nechce prijať názor výboru. Z formálneho hľadiska to viem pochopiť. Domnievam sa, že teraz, keď som pána komisára počul hovoriť znovu, som pochopil názor, že politika je politika. Uznávam, že sme mohli byť viac ambiciózni. Pán komisár použil slovné spojenie „menej ambiciózni“. Áno, je to tak, skúste si však túto diskusiu vypočuť zľava doprava a zhora nadol. Boli v nej vyjadrené všetky názory. A potom tu máme ešte pani Lullingovú, ktorá sedí niekde uprostred. Pán komisár, práve na základe politickej reality, ako si určite uvedomujete, sme museli vypracovať správu a návrh, ktorý sa dostane na váš stôl. Čoskoro, dúfajme, že už zajtra, bude predstavená správa Výboru pre hospodárske a menové veci. Táto správa nebude úplne vyjadrovať váš názor, zrejme nebudete môcť súhlasiť so všetkými jej závermi, bude to však správa.

Nakoniec by som chcel pánovi komisárovi povedať, že si myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť pokrok – teda, ak zajtrajšie hlasovanie dopadne pozitívne – smerom k ukončeniu sporov, ktoré existujú v tejto otázke medzi výborom, Parlamentom, Komisiou a Radou. Presne ako hovoríte, potrebujeme podniknúť opatrenia v oblasti tankovacej turistiky v záujme vnútorného trhu. To je úplná pravda. Musíme však tiež vypracovať rázne a účinné opatrenia pre životné prostredie. V rámci Európskej únie musíme dosiahnuť porozumenie pre tieto opatrenia a ja sa domnievam, že sa nám v tejto súvislosti podarilo dosiahnuť tú správnu rovnováhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Vážený pán predsedajúci, chcela by som požiadať o slovo z osobných dôvodov. Pán Turmes ma nazval narkomankou. Považujem to za urážku mojej osoby a žiadam ho, aby toto svoje tvrdenie odvolal.

Pokiaľ ide o aktuálnu tému, môžem jednoznačne prehlásiť, že moja skupina a moja vláda plne podporujú kompromis navrhovaný naším spravodajcom, ku ktorému som aj ja významnou mierou prispela. Pán Turmes okrem toho zrejme zabudol, že plynový olej je v súčasnosti lacnejší v Belgicku než v Luxembursku, čo znamená, že všetci tankovací turisti v súčasnosti nesmerujú do Luxemburska, ale do Belgicka.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci . Pripomienka pani Lullingovej bola zaznamenaná. Som si istý, že vyjadrenia, ktoré v tomto Parlamente zazneli budú objasnené.

Rozprava sa končí.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok, 13. marca 2008.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia