Показалец 
Разисквания
PDF 1287k
Сряда, 12 март 2008 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 3. Подготовка на Европейския съвет (Брюксел, 13 и 14 март 2008 г.) (разискване)
 4. Декларация на председателството
 5. Време за гласуване
  5.1. Искане за снемане на имунитета на г-н Martin Hans-Peter (A6-0071/2008, Diana Wallis) (вот)
  5.2. Eнергийни статистики (A6-0487/2007, Claude Turmes) (вот)
  5.3. Статистически данни за продуктите за растителна защита (A6-0004/2008, Bart Staes) (вот)
  5.4. Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (вот)
  5.5. Състояние на Общата селскостопанска политика (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (вот)
  5.6. Положението на жените в селските райони (A6-0031/2008, Christa Klaß) (вот)
  5.7. Устойчиво земеделие и биогаз (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (вот)
 6. Обяснения на вот
 7. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8. Тържествено заседание - Честване на петдесетата годишнина на Европейския парламент
 9. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10. Съобщение на председателството
 11. Роля на Европейския съюз в Ирак (разискване)
 12. Европейски кодекс на поведение относно износа на оръжие (разискване)
 13. Положението в Чад (разискване)
 14. Съобщение на председателството
 15. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 16. Подобряване на качеството на живот на възрастните хора (разискване)
 17. Данъчно облагане на безоловния бензин и газьола (разискване)
 18. Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (разискване)
 19. Особеното положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родители върху социалния и семейния живот (разискване)
 20. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21. Закриване на заседанието


  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
1. Откриване на заседанието
  

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet.)

 

2. Писмени декларации (внасяне): вж. протокола

3. Подготовка на Европейския съвет (Брюксел, 13 и 14 март 2008 г.) (разискване)
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgen die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Vorbereitung des Europäischen Rates am 13. und 14. März in Brüssel.

Im Namen des Rates spricht Herr Minister Janez Lenarčič.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Zelo me veseli, da vam lahko danes predstavim glavne teme zasedanja Evropskega sveta, ki se začenja jutri. V skladu s tradicijo spomladanskih vrhov bo tudi to zasedanje posvečeno ekonomskim vprašanjem, zlasti lizbonski strategiji, pa tudi podnebnim spremembam in energiji ter finančni stabilnosti.

Predsedstvo se veseli te izmenjave mnenj z Evropskim parlamentom in lahko vam zagotovim, da bodo stališča Parlamenta do zadev, ki so na dnevnem redu jutrišnjega zasedanja, ustrezno upoštevana.

Vsi se zavedamo, da se Evropska unija danes sooča z novimi izzivi, globalizacija prinaša nove priložnosti, ne samo na gospodarskem, temveč tudi na socialnem in kulturnem področju. In te priložnosti so Uniji že prinesle koristi. Zavedamo pa se tudi, da globalizacija od Unije in držav članic terja tudi prilagoditve in iskanje pravih odgovorov. Prav temu se bo posvetil Evropski svet.

Svetovno gospodarsko okolje se nahaja v obdobju preizkušenj. Bili smo priča turbulentnemu dogajanju na finančnih trgih. Priča smo zmanjšanju gospodarske aktivnosti v zadnjem času zaradi recesije v Združenih državah ter zaradi višjih cen nafte in blaga. Kljub temu so temelji gospodarstva Evropske unije še trdni, vendar se v teh okoliščinah ne moremo ustaviti, ne moremo počivati, moramo nadaljevati z našimi reformami.

V tej zvezi bo Evropski svet ocenil stanja izvajanja lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Pozdravil bo pozitivne rezultate in potrdil dobro delovanje te strategije. Poudaril bo, da se je treba sedaj osredotočiti na izvajanje, in v tem duhu bo začel novi cikel prenovljene lizbonske strategije.

Na področju znanja in inovacij bo Evropski svet dal nov zagon našim prizadevanjem z uvedbo tako imenovane pete svoboščine. Ta naj bi odpravila obstoječe prepreke za prost pretok znanja s krepitvijo čezmejne mobilnosti raziskovalcev, študentov, znanstvenikov in univerzitetnih predavateljev. Peta svoboščina bi po našem mnenju pospešila preobrazbo Evropske unije v inovativno, ustvarjalno in na znanju temelječe gospodarstvo.

Za krepitev konkurenčnosti podjetij, zlasti malih in srednjih, bo Evropski svet predvidel ukrepe, ki bodo omogočili njihovo boljše delovanje in razvoj. Dobila naj bi lažji dostop do virov financiranja, okrepile pa se bodo tudi spodbude za inovacije. Izrazito prednost bo imelo tudi uresničevanje načrta za boljšo zakonodajo. Velika pozornost bo posvečena tudi socialni razsežnosti lizbonske strategije, naporom pri reševanju demografskih izzivov, pomanjkanju kvalifikacij ter prihodnjih političnih ukrepih, namenjenih povečevanju socialne kohezije.

Spomladanski vrh bo državam članicam naložil postopno izvajanje skupnih načel o prožni varnosti, in sicer s takšnimi nacionalnimi ureditvami, ki bodo zagotavljale ravnovesje med prožnostjo in varnostjo na trgu dela.

Dovolite mi, da preidem na drugo pomembno zadevo, ki jo bo obravnaval Evropski svet. Gre za izzive, povezane s podnebnimi spremembami in energijo. V lanskem letu smo bili priča zgodovinskim zavezam v podnebno-energetski politiki. Letos se moramo posvetiti njihovemu izpolnjevanju. Ta cilj je tako gospodarski kot tudi ekološki izziv, ki ima izjemen dolgoročni pomen. Če se nanj odzovemo ambiciozno, bomo lahko ustvarili zgodbo ne le o gospodarskem uspehu, temveč tudi o okoljskem uspehu.

Zakonodajni sveženj, ki ga je predstavila Komisija, je trenutno v obravnavi v Svetu. In prve razprave so ponovno potrdile zavezanost vseh držav članic k ambicioznemu odzivu. Kljub temu bi bilo še prezgodaj pričakovati, da bi bili dogovori o vseh vidikih tega paketa doseženi že na tem vrhu. Vendar pričakujemo, da bo možno doseči dogovor o načelih in usmeritvah za nadaljnjo obravnavo svežnja. Pričakujemo, da bodo voditelji izrazili željo po ohranitvi splošnega ravnovesja, pri čemer bodo pozorni na zapletenost svežnja v smislu njegovega gospodarskega in finančnega učinka.

Cilj je, da bi sveženj sprejeli čimbolj zgodaj v letu 2009, vsekakor še pred iztekom mandata Evropskega parlamenta. Če se bodo vsi ključni partnerji spoprijeli z izzivi podnebnih sprememb, bodo naša prizadevanja uspešna. Ko se bo konec leta 2009 v Kopenhagnu sestala konferenca o podnebnih razmerah, bi Evropa morala biti vodilna sila v pogajanjih o ambicioznem in celostnem sporazumu za obdobje po Kjotu. To je še en razlog, da sprejmemo dogovor čim prej v letu 2009.

Dovolite mi, da se na kratko dotaknem tudi nekaterih drugih vprašanj, povezanih z energijo. Učinkovit, delujoč notranji trg z energijo je bistven pogoj za zanesljivo, trajnostno in konkurenčno oskrbo z energijo v Evropi. V tem smislu pričakujemo, da bo Evropski svet pozval k čimprejšnjemu sprejetju dogovora o tretjem svežnju za notranji trg s plinom in električno energijo. Posebno pozornost bo namenil tudi nadaljnjim ukrepom v zvezi z zanesljivostjo oskrbe in z zunanjo energetsko politiko.

Evropski svet bo prizadevanja v zvezi s podnebno energetsko politiko uvrstil v okvir razvoja novih tehnologij in povečevanja investicij vanje. To je bilo nedavno opredeljeno v strateškem energetskem tehnološkem načrtu. To bi nadalje prispevalo k povečanju konkurenčnosti naših podjetij.

Voditelji držav in vlad bodo prav tako obravnavali sklepe iz skupnega sporočila generalnega sekretarja, visokega predstavnika Solane in Komisije o vplivu podnebnih sprememb na mednarodno varnost. Kompleksnost podnebnih sprememb zahteva celostnejše usklajevanje politike in Evropski svet bo pozval k temeljitemu nadaljnjemu spremljanju poročila.

Spoštovani predsednik, cenjene poslanke in poslanci, dovolite mi, da se dotaknem še tretje glavne točke dnevnega reda Evropskega sveta. Gre za izmenjavo mnenj o nedavnih razmerah na mednarodnih finančnih trgih.

Razmere v mednarodnem finančnem sistemu so še naprej negotove. Če hočemo obvladovati tveganje njihovega vpliva na realno gospodarstvo, bi morali gospodarske in finančne politike Evropske unije usmeriti k zagotavljanju makroekonomske stabilnosti in uresničevanju načrta strukturnih reform. Odziv Unije so pripravili finančni ministri, nekatere prilagoditve finančnih trgov pa potekajo že od lanske jeseni. Evropska centralna banka, državni organi, institucije Evropske unije ter finančne institucije so sprejeli vrsto ukrepov za stabilizacijo razmer. Vendar pa so za obvladovanje tveganja še naprej primarno odgovorni posamezne finančne institucije in investitorji.

Sedanje razmere so izpostavile potrebo po nadaljnji krepitvi okvira finančne stabilnosti s pomočjo večjega bonitetnega nadzora in izboljšanih orodij za finančno krizno upravljanje.

Pričakujemo, da bo Evropski svet pozval k ukrepanju na štirih glavnih področjih: izboljšanje preglednosti za vlagatelje, trge in zakonodajalce, izboljšanje standardov vrednotenja, utrditev bonitetnega okvira in okrepitev obvladovanja tveganja v finančnem sektorju, in nazadnje izboljšanje delovanja trga, tudi vloge bonitetnih agencij.

Še nekaj besed o državnih premoženjskih skladih. Ti so s svojimi dolgoročnimi strategijami v koristni vlogi ponudnikov kapitala, ki zagotavljajo likvidnost. Vendar pa nastop novih akterjev, katerih naložbene strategije in cilji niso vselej povsem pregledni, poraja posamezne pomisleke o negospodarskih praksah. Pred nedavnim izdano sporočilo Komisije o državnih premoženjskih skladih je nadvse dragocen prispevek k tej razpravi. Evropski svet se bo predvidoma strinjal s potrebo po oblikovanju skupnega pristopa Evropske unije v skladu z načeli, predlaganimi v omenjenem sporočilu.

Naj še enkrat poudarim, da bo sodelovanje z Evropskim parlamentom pri vseh omenjenih vprašanjih bistvenega pomena.

Svoj uvod bi rad zaključil z mislijo, da bo spomladanski Evropski svet, ki se začenja jutri, posvečen predvsem uresničevanju sprejetih zavez. Predsedstvo si želi pospešiti delo pri spreminjanju Evrope v najbolj konkurenčno gospodarstvo. Prav tako smo pred pomembno nalogo zagotoviti še več trajnosti s pomočjo naše podnebne in energetske politike.

Glede na vse te prihodnje izzive, si želimo resnično tvornega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Če nam skupaj uspe doseči napredek, bodo evropski državljani lahko uvideli, da je Evropska unija tukaj zato, da poskrbi za njihovo prihodnost.

Naša današnja izmenjava mnenj ter razprava s predsednikom Evropskega parlamenta na zasedanju Evropskega sveta, sta nedvomno pomembna dejavnika pri doseganju tega cilja. Hvala za vašo pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, President of the Commission. − Mr President, traditionally, the Spring European Council is the time when we review the Lisbon Strategy for growth and jobs, and this meeting will be more important than most. I would like to start by thanking the Slovenian Presidency for the very careful preparation of this spring summit.

Whatever other messages come out of the European Council this week, one should be clear: the Lisbon Strategy is working. No fewer than 6.5 million jobs have been created in the European Union in the last two years. Unemployment is at its lowest level for 25 years. The employment rate stands at 66%, getting close to the Lisbon target of 70%. What is more, job creation has gone hand in hand with productivity improvements. Productivity is now growing faster in the European Union than in the United States. These are no mean achievements.

Of course, the Lisbon process cannot shield us from negative economic developments whose origin lies outside Europe. In today’s inter-connected economy, that is impossible. We have had to trim our growth forecasts slightly for this year but we are still predicting growth of 2% – a very respectable performance.

The reforms already carried out have made our economies more resilient and flexible. This has left us better able to cope with external shocks.

Of course when conditions deteriorate it becomes all the more important to reassure those that feel threatened by an economic downturn. Europe needs to protect – but it must avoid the temptation of becoming protectionist.

A retreat into protectionism would be madness. Europe has been a huge winner from globalisation. With just 7% of the world’s population, Europe accounts for 30% of economic output. We account for seven of the ten most competitive nations in the world and, despite the rise of China and India, Europe remains the world’s largest trading power.

So Europe has every reason to approach the future with confidence. At the same time, we need to remain vigilant and cautious as to further developments. But our general line should be one of confidence. It will not be with pessimism that we will win the next economic battles.

This is what has inspired our reaction to the financial turmoil and our policy papers on the financial situation and on sovereign wealth funds, which are also on the table of the European Council. And we hope the European Council will support our proposals for a common European response to these challenges.

When I say that the Lisbon Strategy is working – and indeed it is – this does not mean that all is rosy and that we can rest on our laurels. I have said, and the Commission has said, time and time again, there is no room for complacency, especially when the economic situation seems to be deteriorating globally. A lot has to be done. In many regions of Europe unemployment remains a serious problem. There are special social categories that are very much affected. Rising energy and food prices are fuelling inflation, eating into the purchasing power, especially of those who depend on salaries and pensions for their income. So we need to continue our efforts.

But the Lisbon Strategy is not a static process. Far from it. The Commission Strategic Report sets out a series of new policy initiatives to make Europe even more resilient to economic turmoil, and to reinforce European efforts to shape and fully benefit from globalisation.

First, the most important area. The most important area is people. The key to overcoming poverty and inequality is driving up standards of education and training throughout the Union, making sure they are available to all. We have chosen to focus on one of the most vulnerable groups: early school-leavers. Today in Europe, one in six young people still leaves school without qualifications. One in five 15-year-olds does not have adequate reading skills. We cannot afford to allow their talents to go to waste. We must give young people the skills they need to realise their potential.

Another key pillar of the Lisbon Strategy we have returned to is research and innovation. To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness. We need a fifth freedom in Europe – the free movement of knowledge – to complement the other four freedoms on which the single market rests. We need to support open innovation but at the same time we need to ensure that knowledge is suitably protected by European patents and copyright.

Here I would like to welcome the adoption of the European Institute of Innovation and Technology yesterday by this House. This is a crucial moment for Europe. I would like to congratulate the European Parliament on this achievement and to thank you for the support you have given to my proposal, which I remember met with so much resistance when I put it forward three years ago. But, thanks to the good cooperation between Parliament and the Commission and the Member States, at the end we have got that agreement.

The third priority we have looked at is the business environment. We need a single market that works for Europe and in particular for SMEs, which are the backbone of our economy and the place where most jobs are created. That is why I will be asking the European Council tomorrow to endorse the idea of a Small Business Act to remove the impediments to the creation and the growth of SMEs. We have to keep in mind that the most important thing we can give to SMEs is a real internal market. This is the main difference between Europe and the United States of America, when it comes to SMEs, not because of specific legislation. A small company in the United States can start in one state but can immediately reach the entire internal market of the United States. In Europe it is still not like that. In Europe there are a lot of barriers in practical terms in going from one country to the next. So we really need to complete the internal market if we want to develop SMEs and if you want more growth and more employment in Europe.

(Applause)

The final Lisbon pillar we have revisited in our strategic report is energy and climate change, the defining challenge of our generation. It may be early days for the energy and climate package. But, as this House knows well, the momentum cannot be allowed to slip. The timing of an agreement is critical to its success. The earlier it comes, the lower the cost of adjustment, the bigger the benefits for early movers. And it is crucial to our number one goal: agreeing a comprehensive international agreement in Copenhagen next year. The more countries are involved and the closer their ambitions are to ours, the more we will have a level playing field. Nothing will bring this closer than the European Union showing that it means business by reaching agreement by the end of this year.

So I am really determined – the Commission is really determined – to work with the Member States so that we can have a basic political agreement on the energy internal market and on the climate protection and renewables package by the end of this year. Of course, we would also like to have the final legislative process concluded with the European Parliament at the beginning of next year.

It is of course important to link the climate protection strategy with the internal market for energy. We all know this is essential for our vision of competitive, secure and sustainable energy for Europe. I have been glad to see this dossier accelerating over the past weeks, and we are committed to finding ways of ensuring that the genuine market opening targeted in our original proposals is realised. The Commission remains fully committed to the realisation of ownership unbundling or its functional equivalent. The efforts of this House to be ready for a first reading by June are central.

Reform is not about rolling back valuable social advances or our social market economy; it is about equipping people to succeed in times of change, giving them the chance to take control of their own lives.

It is about modernising our social systems and securing their sustainability. Access, opportunity and solidarity must be the watchwords and will be at the heart of the renewed social agenda that the Commission will present before summer.

It is about a dynamic business environment where entrepreneurs are spending their time and resources on producing high-quality goods and services that people from all over the world want to buy, not on filling in unnecessary forms and having to battle every day against red tape.

It is also about transforming Europe into a low-carbon economy that is good for the environment and good for business. An economy that provides rising living standards but which does not cost the earth.

I am glad to see that the hard work of the last few years on the revamped Lisbon Agenda has helped foster a broad consensus on where we stand and where we want to go. This House has been a consistent source of critical support, and I want to thank you for this.

I was pleased to note the large degree of support for the Lisbon Strategy expressed in the European Parliament’s resolution of 20 February on the input for the 2008 Spring Council.

I have also seen the amendments that this House voted the same day to the broad economic policy guidelines. I agree with the issues you emphasise, and indeed they are already part and parcel of European Union policies on the basis of proposals from the European Commission: social inclusion, sustainability of public finance, the need to fight inflation, R&D, improved economic policy coordination, the promotion of entrepreneurship and innovation, the external dimension of the internal market, and climate change and energy. So let us be clear: the Commission agrees with these priorities.

After consulting with various stakeholders, including the Member States, the Commission proposed in December to keep the guidelines of the strategy as they were, given their inbuilt flexibility, which allows adaptation to the evolving circumstances and accommodation of the priorities I have just cited and which the Commission endorses.

Keeping the guidelines sends a much-needed signal of stability and predictability to Member States and economic operators alike and, in doing so, reinforces the likelihood of delivery. As the Presidency of the Council just stated, the priority now is delivery. We have to deliver concrete results and we have to show consistency. This being said, after contacts with Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs, the Commission tried to broker a compromise with the Council, suggesting adaptations to the narrative document accompanying the guidelines to reflect the issues highlighted by Parliament. In spite of the efforts of the Commission, the Council decided not to follow our compromise suggestion on the broad economic policy guidelines.

Anyway, I would like to reassure this House of the utmost importance that the Commission attaches to setting the right framework for Member States to deliver on our shared priorities – and the priorities are growth and jobs. When I say growth, it is growth that is sustainable from a social and environmental point of view. And jobs that are not only increasing in numbers but also in quality. Because we are sure that the renewed Lisbon Strategy focusing on jobs and growth, with its commitment to competitiveness and inclusiveness, is Europe’s best response to the challenges of globalisation.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, la priorité du Conseil européen de printemps sera de favoriser la croissance en Europe et la relance de la stratégie de Lisbonne pour la période 2008-2010.

Pour notre groupe, il est capital de donner à l'Union toutes ses chances face à la mondialisation et de la réformer, comme le propose très activement la Commission européenne depuis 2005, sous la présidence de José Manuel Barroso. Cette stratégie est le meilleur outil pour faire face aux défis qui nous attendent: mondialisation, démographie et changement climatique.

Notre message est double: poursuivre les réformes engagées, mais aussi rendre plus efficace la stratégie de Lisbonne. La mondialisation est une chance pour l'Europe, mais nous n'accepterons jamais un libre-échangisme débridé. C'est le premier défi. Nous devons protéger les intérêts des plus vulnérables et promouvoir notre modèle social. Le moment n'est pas à un changement de cap, mais au redoublement des efforts dans la ligne déjà tracée. Et à chaque défi, la stratégie de Lisbonne propose une réponse adaptée.

Face à la concurrence des pays émergents, notre avenir réside dans la recherche et l'innovation, dans le soutien aux entrepreneurs, dans la formation tout au long de la vie ou dans la réforme du marché du travail. L'Europe ne sera compétitive que si les produits présentent une valeur ajoutée en termes de qualité et d'innovation. C'est pour cela que j'appelle les États membres à investir massivement dans la recherche et l'innovation.

La croissance et l'emploi ne se feront pas non plus dans le développement des petites et moyennes entreprises. Nous devons les aider à gagner des marchés et à créer des emplois en réduisant les lourdeurs administratives. La préparation d'un small business act à l'européenne va dans le bon sens. Il faut adapter l'éducation et la formation aux besoins de l'économie. Nous ne maintiendrons notre compétitivité que si notre main-d'œuvre dispose de la formation adaptée. L'enseignement scolaire et universitaire, mais aussi la formation continue, doivent être revus et surtout renforcés. Nous saluons à cet égard le programme 2007-2013 pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et, enfin, des réformes profondes sont nécessaires sur le marché du travail, qui doit être plus mobile, plus flexible et aussi plus sûr. Les entreprises doivent pouvoir s'adapter aux exigences du marché. Les salariés doivent pouvoir bénéficier des possibilités de reconversion et d'adaptation.

Le second défi pour l'Europe est d'ordre démographique. Le vieillissement de la population engendrera un manque de main-d'œuvre et des tensions sur le système social. Il faut mieux activer la main-d'œuvre intérieure et il faut mieux promouvoir la flexibilité et l'adaptabilité pour toutes les générations afin de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille. Il faut aussi réviser notre politique d'immigration nécessairement européenne et attirer les compétences et le savoir-faire. La proposition de la carte bleue doit être développée. Il convient aussi de freiner la fuite des cerveaux. Nos investissements dans l'éducation seront vains si les chercheurs s'expatrient pour bénéficier de meilleures rémunérations et conditions de travail à l'étranger.

Le troisième et dernier défi est le changement climatique. Nous devons mettre en place un cadre politique adapté à une économie viable, respectueuse de l'environnement, ce qui signifie respecter les objectifs de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Outre l'avantage écologique que nous en tirerons, cela nous mettra aussi en bonne position pour les marchés des technologies propres. Ce n'est pas négligeable. Mais nous devons donner l'exemple. Nos partenaires doivent en faire de même. La politique verte doit s'accompagner d'une politique commerciale extérieure, non pas protectionniste, mais exigeante.

Mes chers collègues, nous ne préserverons nos valeurs et notre modèle de société que si nous avons le courage de réformer notre société et de dire la vérité à nos concitoyens. Nous ne ferons du social que si la croissance est au rendez-vous. Et la croissance ne sera au rendez-vous que si nous nous en donnons les moyens. Une fois n'est pas coutume: je voudrais quand même remercier le Président de la Commission, le vice-président M. Verheugen, et tous ses commissaires pour leur travail. Ces remerciements, mes chers amis, c'est comme pour une écurie: c'est l'écurie Barroso. C'est l'avoine qui sert à remercier pour le travail accompli, mais c'est aussi l'avoine qui doit leur donner l'énergie pour tout le travail qui reste à faire.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst eine Bemerkung an die Adresse des Herrn Ratspräsidenten machen: Herr Ratspräsident, beim Abendessen morgen — so wurde uns mitgeteilt — wird über die Mittelmeer-Union gesprochen werden. Das ist eine Idee des französischen Staatspräsidenten, und ich möchte Sie bitten, bei den Beratungen beim Abendessen — neben dem guten Appetit, den wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünschen — im Namen unserer Fraktion Folgendes klarzustellen: Wenn die Idee der Mittelmeer-Union eine Weiterentwicklung, eine Aufwertung des Barcelona-Prozesses ist, in den wir ja viel Geld aus dem Haushalt der Europäischen Union stecken, dann sind wir absolut dafür. Aber es muss gewährleistet werden, dass es eine Politik ist, die im Rahmen der Europäischen Union erfolgt.

Denn wenn die Mittelmeer-Union Erfolg haben soll, dann muss sie eine Gemeinschaftspolitik im Rahmen der heutigen EU-Institutionen und im Rahmen der EU-Politiken sein. Wenn es hingegen eine Idee sein sollte, die dazu führt, dass die EU am Ende durch die Mittelmeerunion gespalten wird, dann ist das ein schlechtes Zeichen und würde übrigens am Vorabend der französischen Ratspräsidentschaft eine Isolierung Frankreichs bedeuten, was wir nachdrücklich nicht wollen.

(Beifall)

Deshalb wäre unsere Bitte, dass Sie das an die Teilnehmer des Gipfels weitergeben.

Die Leitlinien nicht zu ändern ist eine Sache. Das, was mit 515 Stimmen Mehrheit hier am 20. Februar beschlossen wurde, nämlich sie doch zu ändern, ist eine andere Sache. Aber streiten wir uns nicht um die Frage, ob die Leitlinien geändert werden, sondern diskutieren wir darüber, ob die Inhalte, die wir mit der Forderung, die Leitlinien zu ändern, verbinden, praktikabel gemacht werden.

Ich habe Sie, Herr Barroso, in der vergangenen Woche kritisiert, dass Sie sich da nicht ausreichend engagieren. Ich habe zwischenzeitlich erfahren, dass einige Mitglieder Ihrer Kommission — wohl auch nach Rücksprache mit Ihnen — in einigen Bereichen die Ideen, die wir hier vorgetragen haben, übernommen und vorgetragen haben. Insofern hat sich meine Kritik an diesem Punkt erledigt. Aber nach Ihrer heutigen Rede, Herr Kommissionspräsident, müssen wir Folgendes wiederholen: Sie haben eine Pilotfunktion in Europa. Sie müssen mit dem, was Sie sagen, die Staats- und Regierungschefs morgen stimulieren, dass das, was Sie gerade gefordert haben, in den Mitgliedstaaten auch umgesetzt wird. Es ist ja vieles, von dem, was Sie sagen, richtig. Aber wir müssen uns doch mit der tatsächlichen Lage in Europa konfrontieren.

Lassen Sie mich deshalb fünf Punkte nennen, von denen wir glauben, dass sie nach wie vor essenziell sind, aber nicht ausreichend kommuniziert und umgesetzt werden. Ja, natürlich haben wir Fortschritte erzielt: Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Produktivität wächst, aber das Präkariat in Europa wächst auch. Das ist auch eine Realität! Natürlich entstehen mehr Arbeitsplätze, aber die Arbeitsplätze, die entstehen, sind nicht sicher! Sie sind immer prekärer! Die Lohnzuwächse in Europa halten nicht Schritt mit den Unternehmensgewinnen. Prozentual haben die Unternehmen mehr Gewinn als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lohnzuwächse.

(Beifall)

Das ist ein sozialpolitisches Ungleichgewicht. Wir wollen die Verbesserung der sozialen Kohäsion, wir wollen mehr sozialen Schutz. Was nützt uns denn ein Binnenmarkt, der wächst, was nützt uns denn eine Union, die weltweit wettbewerbsfähig ist, wenn die Realität wie folgt aussieht: Ein Unternehmen macht an einem Standort mit einer Produktion 4 % Gewinn, und sagt, den Shareholdern reicht das nicht, die wollen 6 % Gewinn, deshalb machen wir das Unternehmen an diesem Standort zu. Das ist ein Schlag gegen die Vertrauensbasis, die die Europäische Union braucht! Die Bürgerinnen und Bürger müssen Vertrauen haben!

Wir diskutieren über ein vielleicht notwendiges oder nicht notwendiges energiepolitisches Unbundling. Lassen Sie uns einmal über ein sozialpolitisches Unbundling diskutieren, das nämlich in Europa stattfindet. Die Entkopplung zwischen ökonomischem Zuwachs einerseits und sozialer Sicherheit andererseits, das ist die tatsächliche Gefahr, deshalb brauchen wir eine Revision der Leitlinien! Wir müssen klarmachen, dass alles, was in der Europäischen Union sozialpolitisch geschieht, und alles, was an ökonomischem Fortschritt geschieht, zusammengehört.

Wir feiern heute Nachmittag das fünfzigjährige Bestehen des Europäischen Parlaments. Der Geist, der vor 50 Jahren hier in Straßburg wehte, bedeutete, dass die Kombination aus ökonomischer Entwicklung und sozialer Sicherheit die Grundlage des Wachstums und des Erfolgs der Europäischen Gemeinschaft war. Das wird in zunehmendem Maße gefährdet.

Sie sprechen von kleinen und mittleren Unternehmen, für die bürokratische Hindernisse abgebaut werden müssen. Ja! Aber, wenn diese bürokratischen Hindernisse abgebaut sind und sich diese Unternehmen in Europa bewegen und dann einen Fall wie den Laval-Fall produzieren, dann ist das ein Schlag gegen das Vertrauen in die Europäische Union! Denn wenn die Freizügigkeit auch von kleinen und mittleren Unternehmen dazu genutzt werden kann, dass soziale Errungenschaften abgebaut werden, dann nützt das vielleicht den Unternehmen, aber nicht ihren Arbeitnehmern. Die stellen aber den überwiegenden Teil der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.

Natürlich brauchen wir Investitionen in Qualifizierung, in Ausbildung, in Forschung, in technische Erneuerung. Ja, klar! Aber wenn für die breite Masse der Menschen der Zugang zu Hochschule und Schule abhängig davon ist, ob die Eltern genug Geld im Portemonnaie haben, dann ist das keine Sozialpolitik! Wir brauchen diesen Zugang gleichberechtigt für alle Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union, egal, wo sie herkommen oder aus welchen familiären Verhältnissen sie stammen! Denn, wenn Europa überleben will, dann müssen wir jedes Potenzial, nicht nur das unternehmerische Potenzial stärken, sondern vor allen Dingen das Potenzial der jungen Menschen auf diesem Kontinent, die Zugang zu Forschung, Qualifizierung und Ausbildung brauchen.

Natürlich ist es ein Schlag gegen das soziale Vertrauen, wenn jeder Reiche in Europa mit seinem Geldkoffer von einem Land ins andere ziehen kann, ohne Steuern zahlen zu müssen. Auch das ist ein Schlag! Deshalb brauchen wir — Sie haben Recht — Regelwerke für die Finanzmärkte in der Europäischen Union.

Das alles, Herr Präsident, spricht für eine Revision der Leitlinien. Ob es den Titel gibt oder ob es den Titel nicht gibt, ist am Ende egal. Wenn Sie diese Botschaft dem Rat morgen übermitteln, dann sind wir auf Ihrer Seite. Aber, Herr Präsident, nur dann sind wir auf Ihrer Seite!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, this week’s Council takes place somewhere along the road between despair and hope. Although the major difficulties seem to be overcome, the Lisbon Treaty is not yet ratified, and questions linger over some of its provisions. Uncertainties abound about the political direction of Russia, Turkey and some of our neighbours in the Middle and Near East. Economic growth is slowing, haunted by the impact on GDP of past banking-sector crises in Sweden or Finland or Hungary or Spain, to say nothing of Argentina or Japan. It makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome.

Beyond these considerations, the major global challenges of population growth and migration, of international crime and terrorism, of climate change and energy security continue to weigh on the minds of our policy makers. The urgent implementation of the Commission’s proposals to tackle climate change is incumbent on the Member States and on this House. The contours of the challenge are wide.

The report from the High Representative on the impact of climate change on security and stability shows us that there is a real and immediate concern, with the danger of military implications, including the use – sometimes discussed – of NATO as an instrument of energy security. Yet, blinded by short-term economic thinking, some of our Member States are already busy trying to limit their commitments to the Commission’s proposals on climate change. Look at the draft Council conclusions – paragraph 18 – and see some of the weasel words that have been inserted.

These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe. It is only by increasing internal solidarity that we can avoid the trap that Member States fall into, such as choosing South Stream over Nabucco. It is only by extending solidarity beyond our shores that we can enjoy peace around the Mediterranean, that Mare Nostrum, or around the Caspian Sea. Einstein was right when he said that peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding.

We also need to lead by example. I hope that in the Council conclusions we will see a commitment by national governments and the European Union to cut energy use in our own government and institutional buildings and in our car fleets, with binding targets to achieve that.

There have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction. We must act and we can because, despite the strong headwinds, the economic fundamentals of the euro area economy are strong, as the President of the Commission says, with domestic demand and exports continuing to grow – a sign that the Lisbon Strategy is working and must be pursued.

We hear what people are saying in this House. Mr Wurtz’s group was leading a protest about the threat to 12 000 jobs at Unilever. Mr Schulz wrote a letter to 27 Heads of State and Government calling for a change in economic direction, binding social standards and greater social protection. Yet these actions ignore the reality of what is happening in the global economy where, as more and more countries have opened their economies, the global ratio of trade to GDP has grown faster than total output. Half of our income now comes from trade and even developing countries now account for a third of world trade. The integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game. While Europe’s share of that economy may be shrinking, the overall growth means that we continue to create jobs and wealth. That is why we have created 6.5 million new jobs in the last two years. My group has long argued this and we are pleased that it has been recognised by Mr Jacques Delors and Mr Poul Nyrup Rasmussen in the manifesto that they drafted for the PSE Group, which was adopted in Oporto some 15 months ago.

Mr Schulz, if there is an ostrich in this room, it is not to be found in seat 21 [Mr Barroso’s seat]; it is to be found in seat 6 [Mr Schulz’s seat]. I think that explains why the PSE Group has lost its former role as the motor of this institution.

The European Council must show more urgency in achieving its research and development targets. It must boost the market for venture capital and the mobility of researchers to foster innovation. It must improve transparency and supervision in the banking sector to ward off danger. Mr Lenarčič, you must pay attention to social cohesion and environmental stability but you must do so secure in the knowledge that markets are the most powerful tool we have to improve living standards.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, on behalf of the UEN Group. – Mr President, I would like to welcome the President-in-Office as well as the President of the Commission to discuss what our elders, wise men and some would say our betters – although I do not necessarily agree with that – will be discussing during the summit over the coming days.

Rather than going back over everything that my colleagues have said, because I can agree with most of the contributions, I would say that it is not one or the other but rather a combination of all: trying to drag the best ideas out of all the different proposals that have been put forward and utilising them as the unique model which Europe must follow. I say that because our experience over the last 30 years, and in particular the last 20 years, has shown that it is not either one or the other. You cannot have economic growth without proper social cohesion and social protection. You cannot have protection of the environment without proper investment in new resources, information technology and research and development to create the innovative ways of dealing with the problems we are now facing.

Likewise, you cannot solve unemployment simply by saying that we want more jobs. You have to encourage companies and businesses to create the jobs, to invest the money and to create the wealth. Only so much can be done by public services, whether it is public investment for infrastructure or whatever else. Ultimately it comes down to businessmen and businesswomen in small and medium-sized enterprises – which employ 62% of all the people employed within the European Union – investing more money in creating more and more jobs.

That requires a certain amount of flexibility. However, flexibility should not be a byword for a diminution of standards or of the protection of workers’ rights. Likewise, you cannot use one bad example, like the Laval case – bad enough as it is – to say that everybody else must be controlled to the most rigorous level. It must be used as a starting point, not as the end game. Look at the challenges that we face in the European Union today: our lack of investment in proper research and development. The best and the brightest from European universities and institutions are leaving Europe to do their research and further work in America, Japan and now even China. And look at the relocation of European industry and business: it is not to other countries within Europe, which was the case 10 or 12 years ago; it is now outside the European Union, to India, Pakistan, Malaysia and other countries.

What we really need to be focusing on now is not just where the sudden subprime market difficulties are creating short-term difficulties today. If we look back over the last 25 years of the economic markets, they go in cycles: there are troughs and there are highs. What we have to ensure is that the foundation stones that we put down today will be as strong in 15 years’ time as they are today, that they will continue to deliver economic growth and that they will continue to deliver security of energy supply. The President of Estonia told us here yesterday that Russia is now acting like a superpower, to use its superpower status in oil and gas to influence foreign policy. We must ensure that there is solidarity within the European Union to face up to and to meet that challenge.

Our best and most valuable asset is our young people. If we do not invest properly in education and training and give them skills and opportunities in the European Union, we risk losing them.

Finally, let me say to the President-in-Office that I want to pay a small tribute to the young people in Slovenia for their work during Slovenia’s Presidency – particularly those in the protocol section – and the welcome and the image they give of Slovenia as a country.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst an die Rede des Kollegen Schulz anknüpfen und noch einmal herausstreichen, dass wir keine ehrliche Bilanz der Lissabon-Strategie ziehen, wenn wir ignorieren, dass Europa zwar der große Gewinner der Globalisierung ist, dass diese Gewinne aber sehr ungleich verteilt sind und dass der Zuwachs an Beschäftigung keineswegs dazu geführt hat, dass das Problem der working poor erledigt ist, sondern dass wir im Gegenteil trotz mehr Beschäftigung und trotz mehr Wachstum auch mehr Armut durch prekäre Arbeitsverhältnisse haben.

Wir haben als Europäisches Parlament in unserer Entschließung ausdrücklich darum gebeten, dass das Thema der sektorellen Mindestlöhne von Kommission und Rat aufgegriffen wird und dass sich die Kommission im Zusammenhang mit den Problemen der zunehmenden sozialen Marginalisierung wirklich mit anderen Bemessungen der Erfolge der Lissabon-Strategie beschäftigt. Dieser Armutsindikator ist in unserer Entschließung ausdrücklich verankert worden, und ich finde es bedauerlich, dass weder der Rat noch die Kommission bisher auf diese Beschlüsse des Europäischen Parlaments eingegangen sind.

(Beifall)

Zum Thema Klima und Energie: Für mich war es ehrlich gesagt erschütternd, dass wenige Tage vor diesem Frühjahrsgipfel ein Vertreter der deutschen Bundesregierung in Brüssel erklärt hat, die Umweltpolitik solle sich doch aus der Industrie- und der Wirtschaftspolitik besser heraushalten. So äußerte sich ein Staatssekretär des deutschen Bundesumweltministeriums, Herr Machnik, er ist den deutschen Kollegen sicher bekannt. Man hat also offensichtlich im deutschen Umweltministerium keine wirkliche Vorstellung davon, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet.

Es ist nicht verwunderlich, dass dann in der Konsequenz die deutsche Bundesregierung auch weiterhin gegen CO2-Vorschriften bei Automobilen arbeitet, dass sie den einheitlichen Markt für Energie nicht so sehen möchte, wie die Kommission ihn entworfen hat, und dass sie versucht, ein Bündnis gegen den Bereich „Neue Definitionen des Emissionshandels“ zu organisieren.

Ich stelle mit Bedauern fest, dass die Deutschen sich in diesen Verhandlungen zum Teil nicht mehr an das erinnern, was sie während des Frühjahrsgipfels vor einem Jahr vereinbart und verankert haben. Das, was da zum Teil passiert, steht ausdrücklich im Widerspruch zu den Ergebnissen des Gipfels von vor einem Jahr. Ich bin mir nicht sicher, dass z. B. die neue Priorität für erneuerbare Energien, die so unstrittig scheint, tatsächlich schon reicht, um Nachhaltigkeit im Bereich Energie und Klima zu schaffen.

Ich finde auch, dass die Mittelmeerunion Fragen aufwirft. Manchmal hat man den Eindruck, dass genau wie bei diesen großen Gasgeschäften mit Russland – also Northstream, Southstream – diese Mittelmeerunion ein weiterer Beleg dafür ist, dass in der Union überhaupt keine einheitliche Politik zu Energie und Energieversorgungssicherheit möglich ist. Und wenn sich der Rat mit dieser Problemlage nicht beschäftigt, wird er seine Ziele verfehlen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Wir würdigen heute 50 Jahre Europäisches Parlament. Das wäre doch aus meiner Sicht für den bevorstehenden Gipfel die Gelegenheit, dem Parlament nun endlich auch das Initiativrecht in Aussicht zu stellen!

Ich meine auch, dass fünfzig Jahre Europäisches Parlament für meine Fraktion und für mich Anlass sind zu verdeutlichen, dass auch künftig weder Rat noch Kommission ein folgsames und duldsames Parlament oder gar Lobhudeleien erwarten sollten. Es wird auch weiterhin zu unserer Pflicht gehören, jenen in der Europäischen Union eine Stimme zu geben, die gerne überhört werden, jenen mehr als 70 Millionen Menschen in der EU, die in Armut leben bzw. gefährdet sind, darunter 19 Millionen Kinder.

Wenn der Europäische Rat – wie zu vernehmen ist – den strategischen Bericht der Kommission zur erneuerten Lissabon-Strategie begrüßen wird und sich selbst dabei ob seiner Erfolge lobt, sollte er jenen Bürgerinnen und Bürgern, jenen Kindern in der EU, die von den Erfolgen der Lissabon-Strategie ausgegrenzt sind, mehr als nur einige Zeilen Aufmerksamkeit widmen.

Die Richtung und die Prioritäten der Strategie und auch der daraus abgeleiteten Politik stimmen eben nicht! Kollege Watson, nicht unsere Proteste gegen das global aggressive Auftreten von Unilever, Thyssen-Krupp, Nokia und vielen anderen gehen an der Wirklichkeit vorbei, sondern die Weigerung von Kommission und Rat, sich mit dieser Aggressivität global agierender Konzerne auseinanderzusetzen und dem Schutz der betroffenen Beschäftigten und der sozial Ausgegrenzten die entsprechende Priorität einzuräumen.

Ich kann dem Europäischen Netzwerk gegen Armut nur zustimmen, wenn es beklagt, dass der Kampf gegen Armut, soziale Ausgrenzung und wachsende soziale Spaltung weiterhin nicht mit der notwendigen Klarheit und Konsequenz thematisiert und unterstützt wird.

Das Netzwerk hat am 10. März vier Fragen an den Frühjahrsgipfel gerichtet, und das Europäische Parlament sollte sich genau diese Fragen zu eigen machen: Wie soll die soziale Dimension der Lissabon-Strategie konkret gestärkt werden? Mit welchen konkreten Maßnahmen soll der angekündigte Beitrag zur Bekämpfung von Armut unterstützt werden? Wie soll wirksam gegen working poverty vorgegangen werden, wo 18,9 Millionen der offiziell 78 Millionen Armen doch eine Arbeit haben? Wie wird erreicht, dass die steigenden Energiepreise nicht die soziale Kohäsion und Integration gefährden? Diese vier Fragen, meine ich, sind elementar, wenn das Wirtschaftswachstum wirklich sozial und ökologisch nachhaltig werden soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, President of the Council and President of the Commission, together with my Irish colleague, Kathy Sinnott, I have made a proposal for a new protocol to be amended to the Lisbon Treaty before its final approval. It will outlaw a revolutionary decision by the European Court of Justice dated 18 December 2007.

A Latvian company wanted to build a school in Sweden with Latvian workers being paid much less than Swedish workers for similar jobs. Swedish trade unions established a blockade. This action has now been deemed illegal by the European Court of Justice. They will only allow the Treaty principle on free movement of goods and services to be moderated by the other fundamental principle of the right to strike if there is a risk to public security, order or health. A normal salary does not count. Collective bargaining does not count. The Scandinavian flexisecurity model, the voluntary cooperation between trade unions and employers, can be scrapped.

Foreign workers in foreign companies in Ireland may now work for the Irish minimum salary of EUR 9 an hour. It is illegal for Irish trade unions to act against this Court judgment except in relation to the minimum wage. It is even worse in my country, where we do not have a minimum wage.

This Court judgment is a disaster and must be annulled by a new wording in the Treaties or a legally binding protocol. You can see our proposal on my website. I urge the Slovenian Presidency and the President of the Commission to raise the question at the summit.

I have a question for the Commission and Council: When will we have a consolidated Treaty so that we can understand the content?

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – Dámy a pánové, domnívám se, že by na zítřejším summitu měly hlavy států procitnout a přiznat si, že snížit za 12 let o pětinu evropskou produkci CO2 a o pětinu navýšit obnovitelné energie je utopie. Pokud evropský průmysl svážeme dalšími omezeními, ohrozíme konkurenceschopnost podniků i zaměstnanost a vyženeme investice do zemí, které jim klimatické bariéry nestavějí.

Dále namísto propagace nesmyslu, že se do Evropy řítí z Afriky a Asie davy uprchlíků, které odsud vyhání klima, se zamysleme nad naší politikou, která udělala z Evropy cíl migrace chudých a nikoliv cíl migrace mozků.

Jsem přesvědčená, že bychom se měli zaměřit na inovace, které budou energetickou náročnost výrob snižovat. Měli bychom upřednostňovat a platit mozky technické namísto mozků zelených. A měli bychom se zbavit neopodstatněného strachu z jaderných reaktorů. Pokud Rada chce jednat v zájmu občanů, měly by země investovat do výzkumu, vývoje a osvěty právě v oblasti jaderné energie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE). – Mr President, this European Council takes place with great economic uncertainty in the air. The summit will consider an update of the Lisbon Agenda, which has only two years to run. It is vital that heads of government do not indulge in self-congratulation.

There are real threats to free trade and to the fundamental principles of free and open competition that must underpin the European Union. In that context I was delighted to read the recent remarks of the Commission President in the Financial Times, in which he raised the ugly spectre of growing protectionism in Europe. When asked if such sentiment was on the rise, he said, ‘Yes, and I fear this rise is not only in Europe but all over. Political forces in Europe that were traditionally pro-market are today – let us put it elegantly – more prudent’.

So there are rising protectionist threats, and not least when we hear the rhetoric from across the Atlantic from two of the front-runners in the presidential race. Let us be clear, Europe has much more to gain from globalisation than it has to lose. Indeed, The Economist recently lamented the anti-globalisation language used by some European leaders. The reality, it said, was that European citizens are winners from globalisation, with cheap imports, low inflation and low interest rates. And, notwithstanding the emergence of India and China, the EU’s share of world exports rose, albeit slightly, between 2000 and 2006.

In France, where protectionist rhetoric is perhaps the most marked, a recent report stated that only 3.4% of jobs that were lost in 2005 could be blamed on so-called offshoring. So we should get all this in perspective and back the Commission President in his strong stance on the matter. Europe will only succeed in international markets if its improves its competitiveness, radically reforms its labour markets and cracks down hard on bad business regulation, both at EU level and national level.

The Economist asked the question: Will today’s politicians ever be frank enough to tell the people that globalisation is good for Europe and for them? President Barroso has been frank; it is time for EU leaders to back him.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). – Monsieur le Président, chers collègues, le monde réel vient de rattraper l'Union européenne. Au sommet de printemps 2007, les Vingt-sept pouvaient encore rêver d'un monde idéal. L'Europe avait renoué avec la croissance; le chômage était en baisse; l'emploi allait croissant; les déficits publics étaient en baisse; le Conseil européen arrêtait des objectifs visionnaires pour la lutte contre le changement climatique; à la Conférence de Bali, l'Europe ambitionnait de servir de guide au reste du monde.

Mais, en plein mois d'août éclata la crise des subprimes qui continue à faire des ravages. Après les banques et les assurances, les fonds d'investissement sont dans la tourmente. Les banques centrales, faisant fi de l'aléa moral, sont devenues les pompiers des spéculateurs. Actuellement, les grandes banques centrales ont dû recommencer à injecter des milliards dans les circuits financiers pour "faire face aux pressions sur les liquidités", comme on dit pudiquement dans la haute finance.

L'économie réelle paie la facture. Le resserrement général du crédit a provoqué un ralentissement économique. La récession guette; les salariés sont invités à la modération par la BCE, alors que leur pouvoir d'achat est continuellement grignoté par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. Par contre, les génies échoués de la finance et de l'industrie sont remerciés avec immodération. Le dollar est au plus bas, le baril de brut au plus haut. Les prévisions de croissance sont régulièrement revues à la baisse.

Malgré le contexte changeant, le Président Barroso s'accroche aux lignes directrices intégrées existantes, apparemment gravées dans du marbre portugais. Le sommet de Bali ne s'est nullement aligné sur les nobles objectifs proposés par les Européens. Ni les Américains, ni les Japonais, ni les Canadiens, ni même les Australiens – pourtant nouveaux signataires de Kyoto – n'ont voulu d'objectifs contraignants. Chinois, Indiens, Brésiliens et autres Russes non plus. La feuille de route devant mener au sommet climatique de Copenhague en 2009 est des plus minces. Néanmoins, la Commission ne veut pas ajuster les décisions du sommet de 2007 aux problèmes réels qui se font jour.

Pourtant, à l'intérieur de la Commission, des voix raisonnables se lèvent. Le Président Barroso dénonce les illusions d'une Europe sans industrie. Le Vice-Président Verheugen insiste pour que des décisions claires et flexibles soient prises qui ne contribueraient pas à désindustrialiser l'Europe. Une éventuelle mise aux enchères des certificats CO2 serait, bien sûr, facilement supportable pour les industriels du secteur de l'énergie. Comme leurs clients sont captifs, ils leur transmettront tout simplement le surcoût. Pour des industries comme l'acier et l'aluminium et bien d'autres industries à forte intensité énergétique, qui opèrent dans un marché mondial, le surcoût ne se reflètera pas dans les prix, mais influera sur la seule variable d'ajustement qui reste, à savoir l'emploi. Une telle option mènerait rapidement à des délocalisations vers des pays où les règles sociales et les règles climatiques sont moins strictes qu'en Europe. Le gain pour le climat mondial serait évidemment nul, alors que le coût social pour l'Europe deviendrait insupportable.

Le sommet de 2007 a pris des décisions courageuses, mais non conformes aux réalités des vingt-sept pays. La réalisation de l'objectif fixé pour les biocarburants ferait, à elle seule, plus de mal que de bien à l'environnement et nuirait certainement aux consommateurs. Le prochain sommet devra ajuster ces décisions aux nouvelles réalités économiques globales et définir une politique environnementale qui ne soit plus portée par l'illusion que l'Union européenne peut porter toute seule le poids de la lutte contre le changement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – Panie Przewodniczący! Jednym z głównych elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej winna być oczywiście sprawa energetycznego bezpieczeństwa. Energetycznego bezpieczeństwa nie można uzyskać inaczej, jak działając zgodnie, w porozumieniu z innymi, nie można uzyskać inaczej, niż wtedy, kiedy Unia Europejska będzie mówić jednym głosem. Tak się nie dzieje w przypadku strategicznego dla Europy projektu, jakim jest sprawa rurociągu Nabucco.

Sądzę, że najbliższa Rada powinna podjąć tę sprawę i sprawić, żeby Unia działała w tej sprawie jako jeden organizm, a także wziąć pod uwagę fakt, że drugi rurociąg, którego konstrukcja jest wspierana przez rozmaite kraje europejskie, może sprawić, że projekt Nabucco po prostu nie będzie, praktycznie rzec biorąc, możliwy do zrealizowania. Nie będzie po prostu odpowiedniej ilości gazu.

W związku z tym pytanie także do Unii Europejskiej: czy wzorem projektu Galileo, który został uznany za projekt strategiczny, nie można by było tego rurociągu po prostu wesprzeć środkami Unii Europejskiej po to, żeby Unia Europejska zyskała jednak większe bezpieczeństwo energetyczne?

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Tak chwalona przez przewodniczącego Barroso strategia lizbońska miała pozwolić, przypomnę, na ekonomiczne dogonienie Ameryki. Jak widać, słychać i czuć, nie tylko myśmy, jako Europa, nie prześcignęli USA, ale przegramy też z Azją. Zamiast więc uprawiać propagandę sukcesu, należy powiedzieć jasno, że strategia lizbońska jest dla Unii króliczkiem, którego się goni, ale którego broń Boże, nie należy złapać.

Gdybyśmy rzeczywiście chcieli zdynamizować gospodarkę europejską i uefektywnić ją, Komisja Europejska nie wprowadzałaby, chociażby tak jak w ostatnich latach, barier w naszym wzroście gospodarczym, choćby w zakresie ograniczenia swobody świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej i swobody zatrudnienia. Albo więc traktujemy poważnie deklarację, albo też tworzymy teatr, gdzie deklarujemy slogany i zaklinamy rzeczywistość, w praktyce robiąc coś zupełnie odwrotnego, hamując rozwój.

Komisja jest odpowiedzialna za przeregulowanie gospodarki, za nadmierną ilość dyrektyw, koncesji, za to całe nadmierne uzależnienie gospodarki od biurokracji, w tym eurobiurokracji. Co do walki ze zmianami klimatycznymi – i myślę tutaj o dwutlenku węgla – chcielibyśmy, aby koszty tej walki nie obciążyły w sposób nieproporcjonalny gospodarki nowych krajów członkowskich, byłoby to bowiem wylanie dziecka z kąpielą.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Herr Präsident! Natürlich hat die Sozialdemokratische Partei Recht, wenn sie sagt, dass die Verteilung des Reichtums in Europa während der letzten Jahre nicht gut gelaufen ist. Und natürlich hat Kollege Robert Goebbels Recht, wenn er fordert, dass wir die Spekulationen und die Vernichtung von Milliarden anders angehen müssen.

Aber ich warne davor, die soziale Frage gegen die ökologische Frage auszuspielen, wie es die Sozialdemokraten und andere in diesem Parlament jetzt wieder versuchen. Wir sind in diesen Tagen damit konfrontiert, dass wir eine Lobby haben, die Lobby der Stahlpatrons, der Alumuniumpatrons und der Patrons der chemischen Industrie.

Und was wollen diese Männer? In der Regel sind es Männer! Diese Männer wollen, dass das Verursacherprinzip unterhöhlt wird. Es kann doch nicht sein, dass gerade die Industrien, die am meisten verschmutzen, jetzt von der Verschmutzungssteuer – und die Versteigerung von CO2-Resten ist ja nichts anderes – ausgenommen werden. Was würde dann passieren? Dann würde passieren, dass wir auch international nicht zu einer Modernisierung der Stahl-, Aluminium- und Chemieindustrie kommen.

Deshalb brauchen wir folgendes Modell. Erstens: Hundertprozentige Auktionierung. Zweitens: Diese Gelder müssen zweckgebunden werden, damit, wie in Dänemark Anfang der 90er Jahre, Gelder aus einer der Industrie auferlegten CO2-Steuer in die Modernisierung der Stahlindustrie und der anderen energieintensiven Unternehmen in Europa reinvestiert werden. Drittens – und ich denke, da müssen wir mit der französischen Präsidentschaft zusammenarbeiten – brauchen wir natürlich eine Strafsteuer für Umweltdumping außerhalb des Binnenmarkts auf anderen Kontinenten.

Aber es ist eine Mähr, dass jedes Stahlwerk außerhalb Europas schlechtere Umwelt- und Energiestandards hat als die Stahlwerke, die heute in Europa stehen. Das stimmt nicht, und deshalb kann so ein Strafzoll auch nur transparent aufgebaut werden. Das ist die Zukunft, wenn Soziales und Ökologie zusammengehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – Herr talman! Den beskrivning som vi fått höra av kommissionen och rådet i dag är en helt annan verklighet än den som majoriteten av medborgarna lever i, en verklighet som visar att fattigdom och klyftorna mellan olika grupper har ökat. Fler personer har fått arbeten får vi veta, men det talas inte om vilken typ av arbetstillfällen som har ökat. Det är oftast låglönejobb som är omöjliga att försörja sig och eventuella barn på. Det är jobb med osäkra och otrygga anställningsvillkor. Det är inte den modell av samhälle som vi från vänstern vill ha eller som vi accepterar.

Vi vet att det finns andra vägar att gå, vägar mot solidaritet och rättvisa och ett samhälle för alla medborgare. Alla eventuella tankar på ett socialt Europa fick ett grundskott när EG-domstolen dömde i Vaxholms- och Viking Line-målen. I domarna fastslogs entydigt att inom EU är den fria rörligheten och den inre marknadens krav och intressen viktigare än löntagarnas intressen. Effekten av domarna blir social dumpning. Arbetstagare från olika länder spelas ut mot varandra. Seriösa företagare som vill betala anständiga löner och erbjuda rimliga arbetsvillkor konkurreras ut. Domstolen lämnar inget utrymme för tvivel. Men varför är kommissionen och rådet passiva i denna fråga? Varför godkänna ett fördrag som ytterligare förstärker marknadens intressen mot löntagarnas?

Vaxholmsdomen gav tre entydiga svar, nämligen för det första att medlemsstaterna inte får bestämma över arbetsmarknaden, för det andra att löntagarna inte får ta till stridsåtgärder som stör den inre marknaden; domstolen tar därmed ifrån löntagarna det enda verkliga försvaret för principen lika lön för lika arbete. För det tredje får företag som etablerar sig i EU-länder med lägre lönenivåer rätt att skicka personal till andra länder för att arbeta för dessa lägre löner.

Fackliga organisationer, politiska organisationer, icke-statliga organisationer och miljoner medborgare har insett att ett medborgarnas Europa är möjligt, men när ska kommissionen och rådet inse detsamma?

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). – President Barroso sprak over inflatie. Inflatie is een spook dat opnieuw door de lidstaten waart. Met 3,2% staat de inflatie fors boven de 2% doelstelling. En dat is een zorgelijke ontwikkeling, een ontwikkeling die met nieuwe looneisen, zoals in Nederland, wordt aangewakkerd. Afgelopen jaren stond het debat ter voorbereiding op de voorjaarstop in het teken van de hervormingen van de verzorgingsstaat. Daar was alle reden toe. Verzorgingsstaten waren onhoudbaar geworden. Verschillende lidstaten hebben daar hun voordeel mee gedaan en staan er nu beter voor.

Maar, Voorzitter, de toekomst ziet er minder gunstig uit. De inflatie is te hoog. De prijzen van grondstoffen stijgen. En recentelijk moesten de centrale banken de kredietcrisis op de financiële markten bezweren met omvangrijke geldleningen. Herstel van consumentenvertrouwen is nu dus noodzakelijk.

De heer Trichet gaf afgelopen week aan dat de Europese Centrale Bank zich conform de bepalingen uit het verdrag met het monetaire beleid zal blijven richten op het handhaven van de prijsstabiliteit. En dat moet de Europese Centrale Bank in onafhankelijkheid blijven doen, wat de nieuwe Franse baas van het Internationaal Monetair Fonds ook beweert. Het is echter aan de lidstaten om dat beleid te ondersteunen door zorg te dragen voor beheerste ontwikkeling van loonkosten.

Kan mijnheer de Raadsvoorzitter aangeven welke aanvullende maatregelen de Raad zal nemen om het tij te keren? Zijn er maatregelen te verwachten om een al te snelle groei van de lonen af te remmen? Dank U wel.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Herr Präsident! Wie es scheint, wird sich der Frühjahrsgipfel auch um die Mittelmeerunion drehen, bei der derzeit weder die Struktur, noch der Rahmen oder gar die Finanzierung geklärt sind. Durch diese Diskussion werden möglicherweise andere wirtschaftspolitische Themen wie die Umsetzung der Lissabon-Strategie oder die Ankurbelung der Wirtschaft angesichts der internationalen Finanzkrise in den Hintergrund treten.

Zuerst hatten wir den Ostsee-Rat, dann eine Euromediterrane Partnerschaft. Die Meeresregionen arbeiten also in vielfältigen Formen zusammen. Das Argument, dass im Rahmen einer Mittelmeerunion die Zusammenarbeit der Regierungen gestärkt würde, um so gegen illegale Migranten vorzugehen, ist meines Erachtens aber nur ein Vorwand.

Verfehlt wäre es auch, unter dem Mäntelchen der Nachbarschaftsförderung afrikanische Staaten weiter finanziell zu fördern, ohne ihnen Bedingungen zu stellen. Denn bisher haben afrikanische Herkunfts- und Transitländer der unzähligen Wirtschaftsflüchtlinge zwar Unsummen an Entwicklungshilfe kassiert, aber oftmals nicht die geringste Bereitschaft gezeigt, ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Generell sind daher finanzielle Hilfen an den Abschluss eines Rückübernahmeabkommens für illegale Flüchtlinge bzw. Maßnahmenpakete zur Verhinderung der illegalen Flucht zu koppeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE). – Heren voorzitters, mijnheer de commissaris, collega's, als wij de thema's van de lentetop van deze week bekijken, zien wij de bijna integrale lijst van de sociaal-economische en ecologische uitdagingen waarvoor onze generatie staat. Tenminste, als we in een tijd van globalisering, van klimaatverandering, van technologische verandering en van vergrijzing onze verantwoordelijkheid willen nemen voor wie ná ons komen.

Zonder twijfel scharen wij ons achter de doelstellingen en de aanpak om die te halen, en natuurlijk verwachten wij dat iedereen datgene doet wat hem te doen staat en dat er voldoende druk wordt uitgeoefend op álle politieke niveau's om te komen tot echte resultaten.

Als fractiecoördinator voor de Lissabon-strategie wil ik onderstrepen dat wij het zeer op prijs stellen dat de Commissie nu ook met een communautair Lissabon-programma komt. Elk van de tien punten daarvan krijgt onze steun en dit geldt dubbel en dwars voor wat de aangekondigde small business act betreft. Op voorwaarde evenwel dat die small business act meer wordt dan lippendienst aan de KMO's. Deze act moet dus meer worden, Voorzitter, dan het charter voor de KMO's dat destijds, jaren geleden, in Santa Maria da Feira is goedgekeurd. Een ter zake doende small business act moet ervoor zorgen dat voor de KMO's de best mogelijke omgeving om te werken wordt gecreëerd, en dit zowel voor de micro- als de kleine en middelgrote ondernemingen.

Één voorwaarde daartoe is absoluut noodzakelijk en moet gelden bij elke beleidsmaatregel, of het nu gaat om een inhoudelijke of om een pure vereenvoudigingsmaatregel: think small first. Neem de KMO als uitgangspunt en niet langer als uitzondering en laat ons dat alstublieft hanteren als een bindend criterium, zodat dit eindelijk eens meer gaat worden dan een slogan. Het is alleen op die manier dat wij erin zullen slagen om echt die ondernemingen te bereiken die het gros van het aantal bedrijven uitmaakt, maar, belangrijker nog, die zorgen voor het grootste deel van de werkgelegenheid en voor de toegenomen werkgelegenheid.

Het zou mooi zijn, leden van de Commissie en van de Raad, mocht dat principe alvast op de lentetop van morgen goed, degelijk en bindend afgesproken worden. Bedankt voor uw aandacht.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE). – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, à la veille de ce sommet de printemps, l'économie "turbule", les marchés sont déréglés, les bourses craquent, la croissance trinque. Ainsi va le capitalisme global, tantôt créateur de richesses, tantôt destructeur de valeurs, soumis aux aléas des marchés, de ses bulles spéculatives, de ses produits dérivés, de ses traders fous, qui ne font d'ailleurs que ce qu'on leur demande, c'est-à-dire rechercher le profit maximum en un minimum de temps.

Mais si les marchés sont ainsi, aucune société humaine ne peut vivre comme cela. C'est en tout cas ce qui peut faire le sens même de l'Europe dans ce marché globalisé, de l'Europe qui ne peut évidemment pas totalement échapper à ces tourmentes, qui est elle-même un acteur de la mondialisation, qui en bénéficie souvent, mais c'est en grande partie son sens, sa vocation, dans cette globalisation, que de contrebalancer ce capitalisme fou par des régulations publiques, des stabilisateurs économiques, des politiques publiques actives de soutien à la croissance de l'économie réelle, de soutien aux investissements publics et privés dans la recherche, dans l'innovation, dans les infrastructures européennes. La politique monétaire, par exemple, doit protéger la stabilité – c'est le cas –, mais elle doit aussi stimuler la croissance, ajuster au mieux les parités pour défendre nos exportations et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le cas.

Enfin et surtout, et c'est l'insistance de notre groupe, l'Union doit contrebalancer cette instabilité de l'économie financiarisée par une protection sociale efficace, des services publics solides, des droits sociaux garantis pour les travailleurs.

Monsieur le Président, en ce moment, l'Europe doit être beaucoup plus anticipatrice, protectrice, c'est pourquoi elle ne peut être un simple marché intérieur dans le vaste marché global. Elle doit être plus sociale. C'est aussi comme cela qu'elle retrouvera davantage de soutien et de confiance de la part des citoyens.

Alors, nous soutenons la stratégie de Lisbonne, nous soutenons une stratégie de Lisbonne qui repose réellement sur ces trois piliers – et tout à l'heure, vous les avez développés, mais il faut traduire vos déclarations en actes, en politiques réelles de l'Union, sinon on en restera aux paroles verbales en ce qui concerne vos intentions sociales.

C'est pourquoi nous avons demandé la révision des lignes directrices, parce qu'elles sont l'instrument de pilotage. Mais nous demandons surtout concrètement, car c'est la substance qui importe, que vous relanciez l'agenda social européen, qu'il y ait, par exemple, face au cas Laval, une réaction de la Commission, qu'elle utilise son pouvoir d'initiative pour proposer une révision de la directive sur le détachement des travailleurs; qu'il y ait véritablement une révision ambitieuse de la directive sur les comités d'entreprise européens pour que le dialogue social dans les grands groupes confrontés aux restructurations puisse intervenir en temps utile et puisse être efficace; qu'il y ait une révision de la directive, une adaptation réelle de la directive sur le temps de travail pour lutter contre l'opt out et contre les abus des temps de travail excessifs; qu'il y ait une adoption, enfin, de la directive sur le travail intérimaire pour lutter contre le travail précaire; que vous lanciez un programme ambitieux en matière de formation tout au long de la vie pour que ce cinquième pilier, cette cinquième liberté fondamentale, ne soit pas uniquement réservée à une élite, mais que tous puissent effectivement développer leur potentiel en tant que travailleurs pour s'adapter aux mutations de l'économie et du marché du travail.

Voilà, Monsieur le Président de la Commission, notre message: utilisez votre pouvoir d'initiative pour aider le Conseil à adopter un programme ambitieux en matière d'Europe sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – Herr talman! Det är svårt att ta ansvar för Europas framtid. Vi ska klara globaliseringen och den konkurrens som den medför. Vi ska klara de svåra demografifrågorna med en pensionärsboom och en minskande befolkning till 2020, samma år som vi ska uppfylla de miljömål och klimatmål som vi har satt upp, dvs. 20-20-20-målen. Vi ska se till att vi har en ekonomiskt hållbar utveckling i Europa. Jag är glad när vi behandlar frågor om Lissabonstrategin att det handlar om ett samlat grepp på hållbar ekonomisk utveckling, ekonomisk tillväxt, miljöansvar och socialt ansvarsfull politik.

Vi ser att samlade insatser ger resultat. Det är roligt. Vi ser också att en samlad strategi är av yttersta vikt. Det samarbete som har inletts mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten är oerhört viktigt.

Jag skulle vilja peka på det nya område som är inlyft i detta års resolution, nämligen transportpolitiken, som ju har mycket att svara för när det gäller klimatmålen och även tillväxten. Vi har en situation som innebär att vi kan skapa fler arbetstillfällen i Europa genom en effektiv, hållbar och miljöanpassad transportpolitik.

Det gäller att de olika politikområdena hänger ihop. Det går inte att i ena stunden uttala sig om 20-20-20-målen när det gäller klimatpolitiken utan att det återspeglas även i rådets resolution om Lissabonstrategin. Därför hoppas jag att vi när vi ser resultatet av vårtoppmötet kan ha en övergripande politik som klarar både den ekonomiska tillväxten och klimatpolitiken. Det, mina herrar, är en utmaning!

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disordine finanziario mondiale deve essere affrontato con serietà dal prossimo Consiglio europeo.

Eurolandia sembra vacillare sotto la pressione di ondate di denaro in fuga dai bond italiani, greci, spagnoli e francesi per rifugiarsi nei titoli di stato tedeschi. La forbice fra bond italiani e tedeschi è giunta oltre i 63 punti, come nel '99 quando sembrava che l'Italia non potesse mantenere rigorosamente i limiti di Maastricht.

Ancora ieri, in Italia, un'asta di BOT è andata parzialmente deserta. Il Telegraph del 6 marzo rivela che una grande banca di investimenti, che ha speculato con un gioco di arbitraggio fra quotazioni di acquisto e di vendita di bond italiani e derivati del credito, sarebbe stata costretta a liquidare tutti i bond. Il Tesoro italiano è dovuto intervenire per sostenere il valore dei BOT.

E' vero o non è vero quel che si dice da tempo nei mercati dell'alta finanza, scommettendo sull'uscita dell'Italia dall'euro? E' debole questa Europa e occorrerebbe, per affrontare problemi di questa gravità, ben altra forza da parte dei governi nazionali in luogo delle vecchie e inutili misure proposte dai tecnocrati di Bruxelles, attuando i necessari interventi e non le ricette illuministe come la riduzione dei tassi e le iniezioni di liquidità.

Ascoltate piuttosto la voce dei popoli e dei territori! Si torni all'economia reale e si attui la cogestione e la partecipazione dei lavoratori all'azionariato delle imprese!

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Messieurs les Présidents en exercice, les sommets de printemps me laissent un goût amer. Il est vrai que nous fêtons les cinquante ans de l'existence de l'Europe et il est bon de garder la mémoire. Et j'ai en mémoire, Messieurs, le sommet de Göteborg qui était une grande victoire de l'écologie, puisque les chefs d'État s'étaient mis d'accord pour que le sommet de printemps soit mis en place pour faire le bilan du développement durable de nos politiques au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire le bilan de santé environnemental, le bilan de santé et de l'intégration au niveau social.

En Europe, par exemple, Mittal-Arcelor, société énergivore par excellence, va supprimer 600 emplois tout en ayant fait des bénéfices monstrueux et l'Union est en passe de lui accorder des quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits. Alors, nos citoyens sont désemparés, notre jeunesse est angoissée par l'héritage que nous leur léguons.

Messieurs les Présidents, vous annoncez une révolution en proposant, par exemple, de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Nous savons que c'est absolument en-dessous de ce qu'il faut faire. M. Lester Brown, par exemple, qui nous a rejoints la semaine passée, des sanglots dans la voix, nous annonçait qu'il fallait une réduction 80% d'ici 2020 pour espérer changer la tendance. Alors, non Messieurs, je ne crois pas à votre projet, il est bien en-dessous, il n'est absolument pas à la hauteur de la crise environnementale qui met toute la planète en danger.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, την ημέρα που το Ευρωκοινοβούλιο γιορτάζει τα 50 του χρόνια περίμενα οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου να έρθουν εδώ με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και με μεγαλύτερη σεμνότητα. Αντί να αλληλοσυγχαίρονται και να αλληλοεπαινούνται, εξωραΐζοντας τα πράγματα, θα ήθελα να μιλήσουν για τις αποτυχίες τους, να μιλήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες.

Στα χρόνια αυτά μεγάλωσαν οι κοινωνικές ανισότητες, μεγάλωσε η φτώχεια. Από τους στόχους της Λισαβόνας -τους δικούς σας στόχους, κύριε Barroso, που τώρα δεν με ακούτε γιατί μιλάτε με το συνεργάτη σας- ξεχάσατε το στόχο της κοινωνικής συνοχής και το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, κύριε Barroso! Στο Κόσσοβο ξεχάσατε τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο!

Και εσείς, κύριοι του Συμβουλίου, αντί να προωθήσετε πιο φιλόδοξα το πακέτο Barroso για τις κλιματικές αλλαγές, προσπαθείτε να το ροκανίσετε! Γι' αυτά περίμενα να μιλήσετε και όχι να δίνετε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον!

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Ik zou mijn verbazing willen uiten over het feit dat men de situatie met Turkije niet op de agenda van de top van deze week heeft geplaatst. Men heeft tot nu toe altijd beweerd dat het onderhandelingsproces met Turkije gelijke tred zou houden met het hervormingsproces in Turkije.

Welnu, het tegendeel blijkt. Het hervormingsproces is zo goed als stilgevallen, maar de onderhandelingen blijven gewoon doorlopen. Wat wij allen kunnen vaststellen is dat Turkije de provocaties opstapelt. Vrije meningsuiting wordt structureel belemmerd door artikel 301 van de strafwet. De Turkse regering had zich geëngageerd om het artikel tegen de jaarwisseling te schrappen of ten minste te hervormen, maar daar is niets van gekomen. De Turkse regering liet laconiek weten dat er een grotere prioriteit was, namelijk de opheffing van het hoofddoekenverbod aan de universiteiten. De islamisering en de sluipende afbouw van de lekenstaat krijgen blijkbaar voorrang.

Vervolgens is de Turkse premier Erdogan naar Duitsland gekomen om de daar verblijvende Turken op te roepen zich zeker niet te veel aan te passen en om de oprichting van Turkse universiteiten in Europa te eisen. Erdogan gedroeg zich als een soort veroveraar die zijn troepen in een bezet gebied kwam aanschouwen.

Verder heeft Turkije wekenlang stellingen in het noorden van Irak gebombardeerd. Er zijn ongeveer tienduizend Turkse militairen het land binnengevallen. Het is een beetje alsof Kroatië, een andere kandidaat-lidstaat, Montenegro zou aanvallen. Het zou natuurlijk absurd zijn, en niemand in de Europese Unie zou zoiets aanvaarden, maar Turkije kan zich blijkbaar alles permitteren.

Mijn vraag is dus, mijnheer de voorzitter, hoelang gaat het nog duren dat de Europese Unie zich blijft gedragen als een soort "lijdend voorwerp" in de onderhandelingen met Turkije?

 
  
MPphoto
 
 

  João de Deus Pinheiro (PPE-DE). – Senhor Presidente do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, é necessário constatar que, desde 2005, com esta comissão, a Estratégia de Lisboa saiu do marasmo em que estava. E portanto, dirijo-me ao Senhor Presidente do Conselho: é fundamental, tal como com a moeda única, tal como com o mercado interno responsabilizar mais a Comissão, dar mais condições à Comissão para ser o pivot da Estratégia de Lisboa, em vez de se continuar com a ideia do intergovernamentalismo que a nada conduz.

Quanto ao triângulo educação/investigação/inovação há que evitar a solução simplista de injectar indiscriminadamente dinheiro na investigação. Mais do que artigos científicos ou invencionices precisamos de melhor inovação, que é uma coisa diferente. A inovação requer uma cultura que valoriza o empreendorismo, que valoriza os indivíduos que correm riscos, que são precisamente aqueles que sabem fazer dinheiro a partir do conhecimento, e não o contrário. Lançar dinheiro indiscriminadamente para ver se aparece conhecimento.

Na educação, questão fundamental, é também a criação de uma cultura de competitividade e criatividade orientada. E recusar firmemente os facilitismos que impedem o sucesso futuro quer dos indivíduos, quer das sociedades.

Por isso, Senhor Presidente, saúdo as propostas da Comissão de fomentar o empreendorismo, a investigação dirigida, a ligação escola/empresa, a criatividade do sistema educativo e a exigência e a competitividade. Mas mais do que isso, eu diria que poderíamos simbolizar a vontade de inovação e da Estratégia de Lisboa apenas em três palavras: o que é necessário na Europa, nas empresas, nas universidades, é criar valor.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE). – Herr Präsident! Herr Kommissionspräsident, Sie haben hier vor diesem Haus ausgeführt, Sie seien den Vorstellungen des Europäischen Parlaments näher getreten. Meine präzise Frage ist folgende: An welcher Stelle führt dieses Herantreten an die Position des Europäischen Parlaments zu einem einzigen neuen Akzent, zu einer einzigen neuen inhaltlichen Schwerpunktsetzung in den wirtschafts- und sozialpolitischen Leitlinien, wie sie jetzt vom Rat in den nächsten Tagen beschlossen werden sollen?

Ich denke vielmehr an etwas anderes. Ich denke, dass Sie sich hier herausreden auf den Rat, der nicht bereit war, mehrere Vorstellungen zu übernehmen. Ich denke, dass sich der Rat herausredet auf die Botschaften, die, Herr Barroso, monatelang von Ihnen gekommen sind, nämlich dass keine Änderungen erforderlich seien. Ich glaube, dass in diesem Zusammenspiel ein Kartell der Politikblockade entsteht, das ein gemeinsames Mantra hat: Nur keine Veränderung. Das liegt aber nicht im Interesse der Menschen in Europa, das liegt nicht im Interesse der Unternehmen in Europa, und das liegt nicht im Interesse des Europäischen Parlaments, das in vielen Entschließungen gefordert hat, dass sie der ökonomischen, sozialen und ökologischen Realität der Europäischen Union besser Rechnung tragen müssen.

Die eigenen Studien weisen aus: Wir fallen zurück, was Forschung und Entwicklung betrifft. Wir bleiben auf einem Niveau, das deutlich unter dem Niveau der USA ist. Wir bleiben seit Anfang der 80er Jahre auf diesem Niveau, mittlerweile werden wir aber nicht nur von Japan abgehängt, sondern wir werden auch von den Chinesen überholt, deren Forschungs- und Entwicklungsaufwand im wirtschaftlichen Sektor mittlerweile größer ist als der der Unternehmen in der Europäischen Union. Wann wachen Sie endlich auf? Und wann haben Sie ein positives Verhältnis zur Qualität der Finanzen und der Investition der Europäischen Union im Dienste der Menschen dieser Union? Es wird hohe Zeit!

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – Mr President, at last year’s Spring Council, EU leaders signed up to a ‘20% by 2020’ target for energy efficiency, but delivery of this target remains sluggish. Parliament’s report on the energy efficiency action plan exposed major failures in implementation of energy efficiency legislation. In January, the Commission’s first assessment of national energy efficiency action plans spoke of the gap between the political commitment to energy efficiency and actual delivery. Energy efficiency underpins all the EU’s targets on CO2 emissions, on renewables, on security of supply and on the Lisbon Agenda – all the things we have been discussing this morning.

Therefore, I would be grateful if the President-in-Office of the Council and the President of the Commission would indicate what this year’s Spring Council intends to do to improve performance on energy efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Przed 8 laty określono cele strategii lizbońskiej, której priorytetem było, aby Europa rozwijała się szybciej niż Stany Zjednoczone, jednocześnie powodując zrównoważony wzrost zatrudnienia. W obu wypadkach oficjalnie odnotowano niepowodzenie. Widoczny jest brak spójności pomiędzy strategią lizbońską a np. wspólną polityką rolną traktowaną w sposób instrumentalny.

Dowodzi tego m.in. reforma rynku cukru, którą w wielu wypadkach Komisja Europejska stosuje bez zwracania uwagi na społeczny kontekst. Jednym z przykładów jest sprawa cukrowni w Lublinie w Polsce, gdzie w obliczu pogwałcenia nawet unijnych przepisów zamierza się zwolnić nie tylko całą załogę, wyburzyć wszystkie budynki i zniszczyć nowoczesne instalacje, ale także pozbawić pracy plantatorów w całym regionie. Jednorazowa rekompensata nie załatwia problemu zatrudnienia. Tego typu praktyka idzie w poprzek deklarowanych celów strategii lizbońskiej. Takie absurdalne posunięcia nie przybliżają nas do realizacji jej założeń.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach (Verts/ALE). – Herr Präsident! Ich möchte ein ganz neues Thema aufgreifen, das bisher noch keine Rolle spielte, und an die Diskussion erinnern, die vor einem Monat über die Zukunft der Kohäsionspolitik und den Bezug zu den europäischen Dokumenten Leipzig-Charta und territoriale Agenda in diesem Hause stattfand. Diese Diskussion fand damals leider ohne Anwesenheit eines Vertreters des Rates statt. Die unserer Diskussion vorausgegangenen Ministerkonferenzen unter deutscher und portugiesischer Ratspräsidentschaft hatten die eindeutige Erwartung formuliert, dass die territoriale Agenda auf dem Frühjahrsgipfel diskutiert wird, um der territorialen Dimension ein größeres politisches Gewicht zu verleihen.

Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die territoriale Dimension als neues Gemeinschaftsziel in den Vertrag von Lissabon aufgenommen wurde. Nach den mir zugänglichen Unterlagen spielt das Thema aber keine Rolle. Welche Gründe gibt es hierfür? Kohäsionspolitik ist die konkrete Umsetzung des Solidaritätsprinzips und wird uns deshalb wohl länger begleiten und beschäftigen als die Lissabon-Strategie, die ja wohl 2010 erfolgreich abgeschlossen sein wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, το κράτος παραχωρεί και τον τελευταίο πυρήνα ρύθμισης υπό τον έλεγχό του. Διαλύεται το κράτος πρόνοιας, ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί χωρίς εμπόδια, μειώνονται οι κοινωνικές παροχές, το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στους εργοδότες να προσλαμβάνουν και να απολύουν όποτε το επιθυμούν, ενώ οι συνθήκες εργασίας οξύνονται με βάση το ευέλικτο ωράριο, με αποτέλεσμα να θυσιάζεται ο εργαζόμενος στο βωμό της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της αύξησης του υπερκέρδους του κεφαλαίου.

Άλλο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κορυφής θα ασχοληθεί με τη στρατηγική της Λισαβόνας, μια στρατηγική που κρίνεται ότι έχει αποτύχει και χρειάζεται αναθεώρηση. Η σύγκλιση ποτέ δεν επιτεύχθηκε. Όχι τουλάχιστον για τους εργαζομένους. Η Λισαβόνα και οι δορυφόροι επιμένουν στη στήριξη της επιχειρηματιοκεντρικής φιλοσοφίας της Ένωσης, ενώ συνεχίζουν να αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τις κοινωνικές πολιτικές.

Ριζική αναδιάρθρωση, επανατοποθέτηση του πολίτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Ένωσης, ανθρωποκεντρική στρατηγική! Αυτό είναι που χρειαζόμαστε!

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – Mr President, the ratification of the renamed EU Constitution threatens the democratic legitimacy of the European project itself. The peoples of France and Holland rejected the Constitution, yet it has now come back with a new name and with what Angela Merkel called ‘cosmetic changes’. Now the institutions and the Member States, including the Labour Government in the UK, are dishonestly pretending that these cosmetic changes justify breaking their promise of a referendum. They do not, and the pretence that they do is a huge breach of faith with the people.

In Britain a campaign group has just undertaken an independently monitored postal ballot in 10 Westminster constituencies. Over 150 000 voters responded: 88% wanted a referendum; 89% opposed the Treaty. In six constituencies more people voted for a referendum than voted for their current Member of Parliament.

The people have spoken. The Treaty cannot be legitimate without their consent. The European Council must listen. We must have a referendum.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE). – Meine Herren Präsidenten! Ich möchte im Gegensatz zu den Sprechern der Sozialdemokraten die Kommission loben, dass sie in Zeiten weltpolitischer Unsicherheiten durch die Finanzkrise ihre wirtschaftspolitischen Leitlinien nicht schnell geändert hat. Das ist ein Prozess, der der Nach-Lissabon-Strategie vorbehalten ist. Ich möchte sie ausdrücklich loben, weil es richtig ist!

Das Defizit liegt doch in der Umsetzung in den Mitgliedstaaten, und der Ratspräsident sollte sich mit diesem Defizit in den Mitgliedstaaten befassen und nicht mit dem, was die Kommission hier ändern kann. Genau das ist das Problem. Wenn der Kollege Bullmann sagt: „Kartell der Politikblockade“, dann ist das ein Vorwurf, der völlig ungerechtfertigt ist.

Ein zweiter Punkt: die Chancen der Globalisierung nutzen, die Risiken mindern. Der Kollege Schulz hat gesagt, die Armut hat zugenommen. Das ist doch eine Illusion! Europa ist ein Wohlstandsmodell! Der Wohlstand hat in Europa zugenommen, die Verteilung hat sich geändert. Aber wohin Gesellschaften führen, in denen es keine Verteilungsunterschiede gibt, das haben wir doch erlebt in der Geschichte. Es muss einen gewissen Verteilungsunterschied als Antrieb der Modernisierung und der Dynamik geben. Das können wir doch nicht leugnen.

Der dritte Punkt: Bürokratieabbau, der ist noch zu wenig vorgekommen hier. Wir haben eine High Level Group, die kommt nirgendwo mehr vor. Arbeitet die noch? Was hat die für Zwischenergebnisse? Wann können wir das erwarten? Wir hätten es gerne noch vor der Europawahl gewusst.

Der letzte Punkt: Finanzmarktstabilität. Es ist in der Tat richtig, dass die Gier im Finanzmarkt größer ist als die Angst vor Verwerfungen, und da muss die Kommission handeln. Da sind ja Punkte angekündigt worden.

Wenn wir über Klimaschutz reden, auch hier ist es die erste Aufgabe der Kommission, die Mitgliedstaaten auf dem Gipfel anzuhalten, ihre alten Ziele einzuhalten. Einige Mitgliedstaaten haben doch weit mehr CO2 ausgestoßen, als jemals erlaubt war. Wie können wir neue Maßnahmen sinnvoll umsetzen, wenn die Sünder von jetzt und der früheren Jahre nicht bestraft werden?

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Herr talman! Jag gläds liksom kommissionen över att det har blivit fler jobb och en ökad produktivitet. Myntet har dock, vilket många har påpekat, en baksida. Många av de nya jobben är otrygga och går inte att leva på. Möjligheterna till utbildning är oerhört ojämlikt fördelade. En del regioner hänger inte med i utvecklingen. Därför behövs ett socialt Europa som ger trygga jobb med hyggliga löner som ger lika utbildningsmöjligheter för alla, och som också gör att utvecklingen i alla regioner blir bra och jämlik.

Vi har haft en debatt under lång tid om flexicurity. Nu utmanas en av de förebilderna för flexicurity av EG-domstolen i Laval-målet som inte tycker att det system som man tillämpar i Norden är tillräckligt bra. Det utmanas genom att man säger att den fria rörligheten överordnar strejkrätten. Det utmanas också genom att man säger att principen lika lön för lika arbete inte ska gälla. Det öppnar upp för social dumpning, men inte bara det, utan det innebär också att företag som betalar hyggliga löner enligt avtal får svårt att konkurrera. Det kan ge upphov till protektionism. Jag delar kommissionens uppfattning att vi inte behöver protektionism. Därför är det viktigt att kommissionen klargör att lika lön för lika arbete ska gälla, och att vi ska ha goda sociala villkor över hela Europa, så att inte de strömningarna av protektionism sprider sig över EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Aš norėčiau pakalbėti apie ekonominės politikos koordinavimą. Juk Europos Sąjunga, visų pirma, yra ekonominė sąjunga, paremta moralinėmis vertybėmis. Naujų iššūkių akivaizdoje Europos Sąjunga turi išmokti greitai ir lanksčiai reaguoti į pokyčius, kad neprarastų dinamizmo ir konkurencingumo.

Deja, dabartinis ekonominės politikos koordinavimo mechanizmas (Lisabonos sutartis, ekonominės politikos gairės) yra daugiapakopis ir mažai efektyvus. Ir stabdo vidaus rinkos plėtrą – pagrindinį mūsų ekonomikos augimo šaltinį.

Todėl aš manau, kad mes, Europos Parlamentas, o galbūt ir Komisija, Vadovų Tarybai galėtume pasiūlyti įvertinti ir peržiūrėti tą mechanizmą, kad padarytume jį lankstesnį, leidžiantį greičiau reaguoti į pokyčius. Tokiu būdu mes užtikrintume ir ekonominės politikos tęstinumą, galėtume konsoliduoti reformas ir sudaryti galimybes Europos Sąjungos ekonomikai greičiau prisitaikyti prie naujų sąlygų.

Juk jeigu kai kurios iniciatyvos nėra tinkamai įgyvendinamos, tai tik todėl, kad nebuvo įvertintas jų ekonominis tvarumas globaliame pasaulyje. Dabar mes vėl kalbame apie klimato kaitą, energetikos strategiją, tačiau visos šios priemonės, kaip jau ir buvo minėta, turi būti koordinuojamos ir įvertinamos jų ekonominės pasekmės. Tik tada jos bus tvarios.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – Panie Przwodniczący! Przedmiotem obrad zbliżającej się Rady będą projekty dotyczące wewnętrznego rynku energii i gazu.

Rozszczepienie własności energii i sieci przesyłowych to sprawa o kluczowym znaczeniu bez względu na to, kto zasiada na Kremlu. Rosja Miedwiedwiewa nie zmieni nic w zakresie polityki energetycznego szantażu wobec krajów naszego sąsiedztwa, a także krajów członkowskich. Oszczędność energii oraz wzrost udziału energii odnawialnej w naszych bilansach jest tylko częścią odpowiedzi na te problemy. Pełna realizacja europejskiej polityki energetycznej musi uwzględniać aspekt polityczny. Musimy jasno mówić, czego oczekujemy od Rosji i od Gazpromu w zakresie wzajemności. Ten rosyjski monopol jest obecny w 16-tu krajach Unii jako dostawca energii lub właściciel sieci przesyłowych. Jeśli nie nałożymy ograniczeń na ten agresywny monopol, zapisy o energetycznej solidarności z traktatu lizbońskiego możemy włożyć między bajki.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Mr President, is it not a little odd that when we are discussing how to make Europe more competitive in order to get more jobs that the discussion is leaning more towards the belief that jobs can be created through new regulations? That is not the case.

I should like to disclose a secret to our Socialist friends here today: in order for there to be employees, there needs to be employers – there are no employees without employers. Their main problem is that, they are so eager to believe that jobs can be created through regulations, they forget that the preconditions and opportunities for new enterprises and new jobs need to be created, because there is no bigger social failure than unemployment and there is no bigger social success than every new job we can achieve in Europe and in our Member States.

I would like to underline what the President said about achieving results through the Lisbon Agenda. Let us not forget that the world is moving faster and we need to be more competitive; we need to be more entrepreneurial.

There are three things I would like him to consider at the European Council and later on. Firstly, concerning red tape and better regulation: I would like him to report annually on the achievements of reducing red tape in order to show that he will reach the goal by 2012 of 25% less red tape than exists today.

I would like him to also ensure that the Services Directive is implemented fully in each Member State as soon as possible. I would like him to ensure that we are facilitating new businesses through a more offensive and more active broadband policy.

I think our success in making Europe more competitive lies in making small and medium-sized enterprises able to act all over the internal market. That is a job we need to do and he should take the first steps, together with the Slovenian Presidency, at the end of this week.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε, το επόμενο έτος θα αποτελέσει Ευρωπαϊκό Έτος για την καινοτομία και την δημιουργικότητα, αποδεικνύοντας ακόμη περισσότερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εναποθέτει κατά πολύ τις προσδοκίες της για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς της και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης στην καινοτομία, στην προώθηση της έρευνας, της γνώσης, στο λεγόμενο "τρίγωνο της γνώσης".

Οι κοινοτικές και εθνικές πολιτικές στην απασχόληση, στη στήριξη των νέων, αλλά κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης, οφείλουν να ακολουθήσουν τους φιλόδοξους αυτούς στόχους και να υλοποιήσουν συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να απελευθερώσουν τα σημαντικά αποθέματα γνώσης και ερευνητικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά όμως θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι η αναγνώριση της ελευθερίας της κυκλοφορίας της γνώσης ως της λεγόμενης "πέμπτης ελευθερίας" είναι ουσιαστική και θα πρέπει να τονιστεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σε κοινοτικό επίπεδο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε επίσης, στα πλαίσια αυτά, τη σημαντική πρωτοβουλία μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Comenius και να τονίσουμε ότι το νέο πρόγραμμα, κυρίως το Erasmus mundus, που επιτρέπει, αφενός, την κινητικότητα εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και, αφετέρου, την κινητικότητα για διδακτορικούς φοιτητές, αποτελεί μια πρωτοβουλία που θα έχει την πλήρη υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ενέργειες συντονισμού βάσει της Μπολόνιας και να καταστήσουν δυνατή στην πράξη την κινητικότητα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Diskusiją apie Bendrąją energetikos politiką ir energetikos saugumą pradėjome 2006 metais po Ukrainos ir Rusijos dujų krizės, kurios pasekmes pajuto ir Europa. Deja, šiandien dar neturime nei Bendrosios energetikos, nei išorės energetikos politikos.

Tikiuosi, kad Vadovų Taryboje bus rimtai svarstomas ES energetinio saugumo, taip pat ir Lietuvos energetinio saugumo klausimas, susijęs su 2009 metais numatytu Ignalinos atominės jėgainės uždarymu.

Uždarius atominę jėgainę Lietuvos energetika tampa visiškai priklausoma nuo vienintelio šaltinio – iš Rusijos importuojamų dujų. Kylant naftos kainoms, brangstant dujoms, Lietuvoje elektros energija pabrangs daugiau kaip du kartus. Tai pažeis gyventojų namų ūkius bei visą šalies ekonomiką.

Be to, mums visiems žinomas Rusijos polinkis energetiką naudoti politiniams tikslams. Lietuva tai jau patyrė.

Naudojantis Lietuvos stojimo į ES sutarties 37 straipsniu ir 4 protokolu, kviečiu Tarybą padėti ieškoti sprendimo, įskaitant ir galimą saugios Ignalinos atominės jėgainės uždarymo nukėlimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident! Ich möchte gerne noch einmal auf den Frühjahrsgipfel im vergangenen Jahr zurückkommen. Das war unter Angela Merkel ein außergewöhnlich erfolgreicher Gipfel, und jetzt geht es darum, die Entscheidungen vom 7. März vergangenen Jahres in der Gesetzgebung umzusetzen.

Gesetzgebung soll aber nicht bestrafen, sondern sie soll unsere Menschen und unsere Firmen motivieren, Innovation zu betreiben und am Ende zu mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Die jetzige Debatte entwickelt sich so, als sei die CO2-Debatte die wichtigste Frage. Ich glaube, die eigentliche Frage geht noch viel tiefer: Es geht nämlich um die Nachhaltigkeit. Wie gehen wir auf Dauer mit unseren Ressourcen um? Ich glaube, im Mittelpunkt muss stehen, dass wir in Zukunft unsere Volkswirtschaft mit weniger fossilen Mitteln betreiben.

Herr Kommissar, da werden wir natürlich Streit bekommen, denn wir können nicht alles akzeptieren, was Sie uns vorgeschlagen haben. Mir missfällt z. B. bei der Regelung für die Autos, dass wir jetzt schon wissen, mit wie viel Geld wir jemanden bestrafen, aber die Regelung, die sie einhalten sollten, noch gar nicht kennen. Das habe ich in meinem Elternhaus anders gelernt: Erst muss man die Regelung kennen, und dann müssen Sanktionsinstrumente gefunden werden. Es ist wichtig, dass wir das in Zukunft tun.

Wenn wir grenzüberschreitende CO2-Probleme bei ETS haben, was ich wirklich nicht bestreite, dann rate ich dazu, mehr Schultern zu suchen, um diese Lasten zu tragen, z. B. eine vernünftige Abfallpolitik in ganz Europa einzuführen. Ein ganz wichtiges Anliegen, Herr Kommissionspräsident und Herr Verheugen, möchte ich Ihnen sehr persönlich mit auf den Weg geben: Sie sind die Hüter der Gesetze! Es bringt überhaupt nichts, wenn wir uns hier die Hand geben und sagen, das machen wir jetzt so und so, und am Ende wird das dann nicht umgesetzt.

Lassen Sie uns lieber weniger machen! Aber das, was wir machen, müssen wir besser machen. Deswegen, Herr Kommissar und Herr Kommissionspräsident, walten Sie Ihres Amtes und bestrafen Sie nicht die Fleißigen, sondern motivieren Sie die etwas Langsameren, nun endlich die Kyoto-Ziele zu erfüllen. Ein Blick ins Internet zeigt sehr genau, wen ich damit meine. Viel Erfolg, wir werden Sie kritisch begleiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – Dámy a pánové, Evropská unie udělala za poslední roky obrovský pokrok. Její ekonomika roste rychleji než ekonomika americká či japonská. Unie je světovou obchodní velmocí, největším poskytovatelem rozvojové pomoci a také vzorem a modelem pro uspořádání politických, hospodářských i sociálních vztahů i pro ostatní části světa.

Jak zde bylo řečeno, Evropské unii se postupně daří naplňovat i cíle Lisabonské strategie. Ať již jde o zaměstnanost, ať jde o další aspekty. Potěšitelné je, že na těchto úspěších se rovnoměrným dílem podílejí i nové členské země, jako například předsednická země Slovinsko.

Evropská unie samozřejmě stojí před novými výzvami. Jednou z těchto výzev je i přílišná závislost na dovozu energetických zdrojů, jsou to také klimatické změny.

Já jsem přesvědčen, že klíčem nebo aspoň jedním z klíčů řešení tohoto problému jsou úspory, nové úspornější technologie a samozřejmě také diverzifikace energetických zdrojů. V této filozofii jde Evropská unie správným směrem.

Chtěl bych však vyzvat Komisi i Radu, aby se věnovaly ve větší míře než doposud i otázkám využití jaderné energie. Energie, která je bezpečná, environmentálně čistá, energie, kterou snížíme naši závislost na dovozech. A mluvíme-li o konkurenceschopnosti, podívejme se, jakým směrem jdou Spojené státy, Rusko, Čína, Indie, čili i z hlediska našeho výzkumu bychom se měli věnovat výzkumům jaderné energie mnohem více, než je tomu doposud.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – Herr Präsident! Wer sich den Entwurf der Schlussfolgerungen des Rates anschaut, sieht, dass die Sprache zum Energiebinnenmarkt ausgesprochen schwach ist. Es gibt keine Einigung im Rat über die Frage Entflechtung oder nicht, das Paket der Kommission wird kritisch diskutiert. Ich will hier festhalten, dass wir es für richtig halten, dass man mit dem Ansatz konsequenter Entflechtung weitermacht, allerdings muss es eine für die Verbraucher wirksame Entflechtung sein. Faire Preise und eine sichere Versorgung müssen dabei herauskommen.

Allerdings ist die Kommission mit ihrem Vorschlag der vollständigen eigentumsrechtlichen Entflechtung zu früh vorgeprescht. Wir sind deshalb der Meinung, dass man zuerst versuchen sollte, eine wirksame Entflechtung zu erreichen, aber nicht die eigentumsrechtliche Entflechtung für die Zukunft vom Tisch nehmen sollte.

Einen zweiten Punkt aus den Schlussfolgerungen des Rates möchte ich hier aus grundsätzlichen Erwägungen anführen. Der Rat sagt, er freue sich auf die soziale Agenda, die die Kommission vorlegen wird. Darin stehen auch die Themen Jugendpolitik und Bildungspolitik. Ich dachte immer, für so etwas seien die Mitgliedstaaten zuständig, bei uns in Deutschland die Länder. Ich will das hier nur festhalten, weil wir bestimmt wieder dafür kritisiert werden, dass Parlament, Kommission und EuGH hier Kompetenzen an sich ziehen. Der Rat freut sich auf Vorschläge der Kommission zu Jugendpolitik und Bildungspolitik. Wenn das bei uns in den Bundesländern diskutiert werden wird, sollten wir auf diesen wichtigen Punkt hinweisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – Als coördinator voor het regionaal beleid van de EVP-ED-Fractie ben ik blij met de positie die regio's en steden bij de uitvoering van de Lissabon-agenda zijn gaan krijgen. Immers, de uitvoering van nationale hervormingsprogramma's ligt op het regionale niveau, het niveau waarop wij onze structuur- en cohesiefondsen, óók het zevende kaderprogramma, hoofdzakelijk inzetten.

En wij zien, Europabreed, dat al zo'n 60% van de publieke gelden op dat regionale niveau wordt ingezet. De tendens daarbij is – goed om dat nu eens te zien – dat wij gaan van investeringen in beton en asfalt, om het zo uit te drukken, naar investeringen in kennis en infrastructuur; het leeuwendeel van de structuurfondsen, zo'n 70%, gaat in de komende jaren naar de Lissabon-agenda.

Nog een voorbeeld: vorige week zagen wij in Ljubljana cijfers van de bestedingen van die fondsen; uit de structuurfondsen gaat 20 miljard euro naar research en infrastructuur. De heer Potočnik, commissaris, sprak van een stille revolutie in de besteding van gelden. Put your money where your mouth is. Doen wat je zegt te doen, een shift in de bestedingen. Het is een stille revolutie die al volop gaande is. Het is de hoogste tijd dat we op Europees niveau een beter wettelijk kader maken voor investeringen in de onderzoeksinfrastructuur. Je kunt niet in alle landen dezelfde grootschalige, dure investeringen doen.

Ik juich toe dat de Europese Commissie nog dit jaar met een wetsvoorstel komt om dat in te kaderen én met een voorstel komt om een en ander beter op de nationale verantwoordelijkheden af te stemmen.

Tenslotte komt er een witboek over territoriale cohesie, niet alleen om de ontwikkeling van grootschalige regio's in die cluster te krijgen, maar ook om territoriale cohesie van meer afgelegen gebieden in Europa vorm te geven en dat juich ik toe.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). – Mr President, I welcome the recognition by both the Council and the Commission recently that climate change is not just an environment policy but also a security and humanitarian policy. There is nothing new in that of course. The Stern report indicated that some 200 million people could be displaced by climate change, creating huge migratory pressures. It is for that reason that we should always bear in mind that global warming is actually the poor suffering the consequences of the actions of the rich.

I would hope that in our discussion on climate change we can tie our climate change objectives to our development policy objectives. We cannot act in isolation in this area. Of course the poor within the European Union also suffer. That is why any policy on energy has to ensure that Member States have a policy on energy poverty because too many people are suffering because of the rise in energy prices. We need to address that.

But most importantly in this summit, we have to ensure that we have action rather than simply words. The Commission set out a programme in 2007. Two thirds of that has reached the light of day. Where is the other third? Member States commit themselves to targets which they do not reach. We have to focus on action.

I also welcome the work being done on better regulation and the help for small businesses. However, we must put much more emphasis on looking at transposition and evaluating how legislation has been implemented and if it has achieved what we have set out to achieve. If it does not achieve what is required, there is no point in having the legislation in the first place.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dăianu (ALDE). – Mr President, the next European Summit takes place in momentous times. The deepening financial crisis, rooted in cyclical and structured conditions, demands firm responses. Asia’s rise implies a new sort of competition amongst capitalisms, with the fallout in the activity of sovereign wealth funds and the rise in the price of basic commodities. One should also add the worrying effects of climate change, the need to secure energy security and a rise in overall uncertainty.

All these factors impact strongly on the implementation of the Lisbon Agenda, through complicated, unavoidable trade-offs. Let me stress several policy issues.

First, the quality of national policymaking is essential for improving industrial and economic performance.

Second, policymaking should be pragmatic, open-minded and avoid the confusion between free markets and totally deregulated markets.

Third, industrial policy, R&D in particular, has a major role to play, together with education. It is essential to increase the number of graduates in science and mathematics in Member States, and all Member States should work together to this end.

Fourth, energy policy needs more focus and the Nabucco Project is a step in the right direction.

Fifth, good quality land should be seen as a strategic asset in the reform of the common agricultural policy.

Last but not least, we have to reaffirm moral values and moral conduct. If we lose our moral compass, the talk about competitiveness in the social...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE). – Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass die Lissabon-Strategie, so wie sie neu aufgelegt worden ist, seit 2005 im Prinzip ein Erfolg ist. Das kann man ganz einfach an einem Punkt festmachen. Als wir im Jahre 2005 in der Öffentlichkeit von Lissabon sprachen, waren alle der Überzeugung, dass dies die portugiesische Hauptstadt ist, aber mit einem Prozess hat das damals niemand verknüpft. Kyoto, das war schon damals ein Prozess, da ging es um den Klimaschutz.

Jetzt sind wir im Jahre 2008, da hat sich die Welt Gott sei Dank geändert. Wenn man heute bei öffentlichen Reden von Lissabon spricht, dann ist das zwar immer noch die portugiesische Hauptstadt, aber sie wird auch zunehmend mit einem politischen Prozess verknüpft, und ich denke, das zeigt schon, dass wir hier einen gewissen Erfolg haben.

Ich glaube auch, dass es richtig war, eine neue Priorisierung vorzunehmen mit dem Ziel von mehr Wachstum und Beschäftigung, weil auch das die Voraussetzung dafür ist, um eine gute Umwelt- und Sozialpolitik als den zweiten und dritten Pfeiler der Lissabon-Strategie vernünftig weiterverfolgen zu können. Ich glaube auch, dass es richtig war, es bei den Leitlinien zu belassen, weil die im Großen und Ganzen erfolgreich gewesen sind.

Ich will aber auch einige Defizite ansprechen. Ich sehe z. B. durchaus nach wie vor erhebliche Defizite bei der Fortschreibung und der Entwicklung des Binnenmarktes, den wir ja angeblich schon seit Anfang der 90er Jahre haben, den es aber faktisch in weichen Bereichen nicht gibt. Im Versicherungsbereich haben wir keinen Binnenmarkt und im Gesellschaftsrecht fehlt es z. B. an der Möglichkeit für Unternehmen, innerhalb der Europäischen Union ihr Recht auf Niederlassung in vollem Umfang auszuüben. Wir sind bei den geistigen Schutzrechten noch nicht so weit, eine Patentregelung haben wir in Europa immer noch nicht. Es gibt keine gemeinsame Regelung für alternative Finanzinstrumente, und der Gesundheitsbinnenmarkt lässt auch auf sich warten.

Auf der anderen Seite ist es so, dass es eine ganze Reihe von gesetzgeberischen Vorschlägen in anderen Sektoren gegeben hat, um insbesondere in den Bereichen Soziales, Umwelt, Verbraucherrecht voranzukommen. Das ist gut so, aber das Gleichgewicht muss gewahrt werden. Ich bitte deshalb die Kommission und auch den Rat, insbesondere darauf zu achten, dass die Lücken im Bereich der Binnenmarktgesetzgebung geschlossen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller (PSE). – Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja oli aivan oikeassa arvioidessaan, että ilmastonmuutos ja talous ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Täällä on puhuttu siitä, että ilmastonmuutos liittyy kaikkeen politiikkaan. Näin tämä asia on myös nähtävä tulevassa huippukokouksessa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen on oltava EU:n Lissabonin strategian keskiössä. Tulevassa huippukokouksessa on luotava tehtyjen päätösten tueksi uskottava poliittinen linjaus.

Valitettavasti energiatehokkuus ja energiansäästö eivät kuulu Euroopan unionin sitovien keinojen valikoimaan. On kuitenkin muistettava, että puhtainta, edullisinta ja tehokkainta energiaa on säästetty energia. Jo tällä hetkellä me voisimme säästää tuon 20 prosenttia energiaa panemalla täytäntöön kaiken Euroopan unionin lainsäädännön, eli me tarvitsemme vielä kunnianhimoisemmat ja selkeämmät energiatehokkuustavoitteet. Toivon, että tähän asiaan kiinnitetään huomiota tulevassa huippukokouksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Mr President, tomorrow the heads of Member States meet in summit. I understand there are many items on the agenda, but I hope you will also discuss the impact of the Laval-Vaxholm decision handed down by the ECJ just days after your last summit. This decision allows companies to post workers in any Member State and pay them the minimum wage of the country, not the standard wage for the job in that country. Further, the judgment renders trade unions helpless to protect their workers’ wages. This will force workers in the host Member States to reduce their wages or lose their jobs. This, to me, is the ticking time bomb. The Laval-Vaxholm decision has the potential to unravel social partnership, industrial relations, the economic and social stability of whole countries, communities, responsible companies and families and to unravel support for the European project among its oldest Member States.

Of course, reducing salaries will make the EU more competitive in the global market, where it competes against low-cost nations like China, India and Brazil – but at what price and pain to a family in Ireland with a mortgage?

Mr Bonde and I have sent a protocol to protect Member State economies from Laval to the Slovenian Presidency and our respective prime ministers for inclusion in the European Summit tomorrow. To avoid wide-scale social dumping, take the Laval-Vaxholm decision seriously and include this protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – Mr President, this debate on the summit is an opportunity to talk to the Council about what they are doing to implement the whole of the Lisbon Agenda, so I want primarily to focus my remarks to the Council today. I am delighted once again to welcome the Slovenian Minister, whom I had the pleasure of meeting in Slovenia recently, and to thank the Slovenian Presidency for their engagement with this process.

I am really pleased that the draft conclusions already published show that the Council is continuing to focus on the four key areas of the Lisbon Strategy. However, I have to say – and I direct my remarks to the President of the Commission – that, although I know he is talking to Mr Špidla, one of the problems is that Commission keeps reinventing and complicating things. We now have 10 objectives from the Commission, which are mentioned in passing here, but in fact we need to focus on what the priorities are.

I want to focus on what I think is the key to what we are talking about: unlocking business potential. It is right that you put that there, but what are Member States doing about it? My colleague, Mr Hökmark, talked earlier about the transposition of the Services Directive. I say to the Council: take the Services Directive and its implementation and what you are intending to do and spread it to all areas relating to unlocking business potential. With the Services Directive you are required to screen all aspects of your domestic legislation that discriminate against companies wanting to offer services across the single market. It cannot be just service companies: it should be all companies of all sizes. I ask you to take that commitment forward and to do that.

The second crucial thing in the Services Directive is that for the first time individual Member States are required to provide information to companies that want to access the single market and encourage them to use that vast opportunity. Creating a single market is a shared responsibility. We are working very hard here to deliver the framework, but how hard are you really working in the Member States to ensure that companies take advantage of that? That is the way that we will deliver the jobs and growth that this economy desperately needs.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Mr President, I believe the spring Council must reassert the original Lisbon Strategy to address in an integrated way the interdependent policies on economic, social, employment and sustainable development. To do otherwise is to invite the disintegration of Europe and a retreat into protectionism.

High-quality jobs are a key to this strategy: a Europe of excellence cannot be built on the back of low pay, labour insecurity and inequality in the workplace.

The Laval judgment is a perverse interpretation of the legislative intentions of this Parliament and its co-legislator, the Council. Both must, therefore, react as a legislator to reassert our intentions by legislating to close the loopholes identified by the European Court of Justice. One immediate legislative option is to annex to the Posting of Workers Directive the Monti-style social clause, which we have already included in the Services Directive.

The Commission must in the mean time insist on all Member States properly and fully transposing the Posting of Workers Directive into national legislation. Indeed, Member States must immediately revise their domestic labour-led legislation to ensure that the perverse Laval judgment does not undermine their systems of labour relations and collective bargaining.

Finally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation. She is wrong to state that the Laval judgment means that only a minimum wage is applicable in Ireland: it means that all legally binding agreements must be applied in Ireland, and that is far more than the minimum wage. However, there are agreements in Ireland that are not legally binding and that has to be addressed.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, liebe Kommissare, sehr geehrter Herr Ratspräsident! Im Namen meiner Fraktion appelliere ich an den Europäischen Rat, die europäische Verkehrspolitik effektiv in die integrierten Leitlinien aufzunehmen. Denn Wirtschaft und Beschäftigung in der Union können nur auf der Grundlage einer nachhaltigen europäischen Verkehrspolitik und bedarfsgerechter transeuropäischer Netze gedeihen. Ohne vernünftige Verkehrskorridore, ohne Kooperation zwischen den Verkehrsträgern, ohne intelligente Verkehrssysteme können weder Handel noch Tourismus innerhalb der Europäischen Union sowie mit Drittstaaten ausgebaut werden. Aber das brauchen wir, um die Beschäftigung voranzubringen!

Herr Ratspräsident, wenn Sie im Rat mit Ihren Kollegen sprechen: Bitte, es ist erforderlich, dass auch die Mitgliedstaaten die Verkehrspolitik in ihre nationalen Pläne für Wachstum und Beschäftigung einbeziehen. Leider müssen wir immer mehr feststellen, dass die Mitgliedstaaten immer weniger Finanzmittel für die Aufrechterhaltung und den Ausbau der staatlichen Infrastrukturen – seien es Eisenbahnnetze, seien es Straßennetze – bereitstellen.

Das gilt auch für die Förderung und Anwendung von Verkehrssystemen. Sie können heute per Internet alles bestellen, aber geliefert bekommen können Sie es nur per Lkw oder Eisenbahn. Sie können jede Reise buchen, aber um zum Reiseort zu kommen, müssen Sie einen vernünftigen Flughafen haben, brauchen Sie eine vernünftige Verkehrsanbindung. Also, wenn wir Wachstum und Beschäftigung wollen, dann brauchen wir bedarfsgerechte Infrastrukturen und vernünftige Verkehrssysteme. Natürlich müssen sie umweltfreundlich sein. Und deshalb – im Rahmen der Nachhaltigkeit – sind wir auch der Auffassung, dass wir der Logistik großen Raum geben müssen. Das ist auch für die nationalen Pläne wichtig.

Auch wenn Logistik primäre Aufgabe der Unternehmen selbst ist, so können wir als die Mitgliedstaaten und als Europäische Union doch helfen, die Logistik auszubauen, indem wir bürokratische Hemmnisse abbauen, zum Beispiel Zollvorschriften in den Häfen.

Wir brauchen eine umweltvernünftige Politik. Deshalb appelliere ich an Sie, für Wachstum und Beschäftigung die Verkehrspolitik zum zentralen Element im Rahmen Ihrer Strategie zu machen!

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – Panie Przewodniczący! Posiedzenie wiosenne Rady odbywa się w bardzo szczególnym momencie. Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej zwalnia, mamy do czynienia z zawirowaniami na rynkach finansowych, rosną ceny ropy, rośnie inflacja. Wszystko to tworzy atmosferę niepewności i zwiększa obawy o przyszłość.

Na tym tle ocena sytuacji dokonana przez pana przewodniczącego Barroso jest, moim zdaniem, nadmiernie optymistyczna. Trudno chwalić się stworzeniem 6 mln miejsc pracy, ponieważ miało to miejsce w okresie cyklicznego przyspieszenia wzrostu w ostatnich dwóch latach. Trudno też wyrokować na podstawie jednego czy dwóch lat przyspieszenia wzrostu wydajności pracy, że będziemy mieli do czynienia ze stałym wysokim tempem wydajności pracy. Nadal potencjalne tempo wzrostu w Europie jest zbyt niskie.

Dlatego uważam, że podczas najbliższego szczytu Unia Europejska musi wysłać jasny sygnał do obywateli Europy, że jest w stanie uporać się z tymi zagrożeniami. Te niepewności i te obawy, które się rysują na tle obecnej sytuacji gospodarczej, muszą zostać rozwiane przez decyzje, a nie słowa. Do tej pory w zbyt dużym stopniu szczyty kończyły się deklaracjami, z których nic nie wynikało. W tej chwili oczekujemy, i kieruję te słowa do przedstawiciela Rady obecnego tu na sali, oczekujemy od państw członkowskich i od Rady konkretnych decyzji.

I wreszcie ostatni moment, jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy w ciągu najbliższych miesięcy mamy proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Traktat lizboński musi napawać otuchą i nadzieją obywateli Europy i dlatego najbliższa Rada musi być tutaj mocnym sygnałem, który kierowany jest do europejskich obywateli, że poprawi sytuację.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – Meine Herren Präsidenten, meine Damen und Herren! Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Europäische Union ist der Gewinner der Globalisierung, wir sind besser als die Vereinigten Staaten, die Europäische Union ist auf dem richtigen Weg. Setzen wir diesen Weg konsequent, engagiert und selbstbewusst fort! Nehmen wir die Mitgliedstaaten verstärkt in die Pflicht! Machen wir unsere Erfolge und Ziele zum öffentlichen Bewusstsein.

Zweitens: Klimaschutz und die Reduzierung der Energieabhängigkeit müssen Forschung, Innovation, Wachstum und Beschäftigung neue Dynamik verleihen.

Drittens: Sagen wir es offen, der Euro/Dollar-Kurs mildert den Energiepreiszuwachs: die Steigerung im Euro 160 %, die Steigerung im Dollar 340 %.

Viertens: Der Euro, die Erweiterung, der Binnenmarkt, die Lissabon-Strategie, der Vertrag von Lissabon mit der Stärkung der sozialen Marktwirtschaft, mit der Verankerung der sozialen Grundrechte sind eine Gesamtpaket, mit dem wir den Erfolgskurs Europäische Union fortsetzen wollen.

Fünftens: Bildung, Qualifikation, Forschung, Innovation, Sanierung der Sozial-, Gesundheits- und Pensionssysteme sind die größten Zusatzaufgaben, die vor uns stehen.

Sechstens: Das Barroso-EITI, Herr Kommissionspräsident, muss in das Schlussdokument des Frühjahrsgipfels, nämlich mit der Verankerung des Datums, wann der Standort beschlossen wird. Das Parlament hat die finanziellen Voraussetzungen geschaffen.

Siebtens: Der Small Business Act, ich sage es deutlich, wird auch eine zusätzliche Initiative des Parlaments bewirken. Die Intergruppe SME wird bis zum Ende dieses Monats die Prinzipien, die wir uns vorstellen, vorlegen.

Mein letzter Punkt: Herr Abgeordneter Schulz, unsere Gegner sind nicht der Kommissionspräsident und die Kommission. Unsere Gegner sind die Kompetenzlage, die Politikunfähigkeit und mangelnde Führungsfähigkeit mancher Regierungen und Parlamente der Mitgliedstaaten. Unsere Gegner sind der Egoismus, der Nationalismus und der Protektionismus, nicht mehr Europa und nicht eine starke Kommission!

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, lorsque vous serez au Conseil européen, je vous demande une seule chose: défendez cette Institution, lorsqu'elle vous dit que la situation économique et sociale de l'Union européenne requiert davantage d'attention sur la question sociale, requiert que nous mettions en cohérence nos politiques économiques avec nos objectifs et notre stratégie légitimement élaborée en matière de changement climatique et d'indépendance énergétique; lorsqu'elle vous dit que, pour réussir la stratégie de Lisbonne, nous avons besoin de davantage de coordination économique; lorsqu'elle vous dit que, pour réussir le défi que nous pose la crise des subprimes américaines, nous avons besoin de marchés financiers mieux régulés. Ne laissez pas les États membres dire que nous n'avons rien à faire sur ces questions-là, ce n'est pas acceptable dans une démocratie moderne!

Monsieur le Président du Conseil, vous allez examiner, à la demande de certains chefs d'État et de gouvernement qui, légitimement, s'inquiètent de la situation des marchés financiers, les conséquences de cette situation sur l'économie réelle de l'Union européenne. Alors, prenez à bras-le-corps ce sujet et, pour cela, ne vous laissez pas satisfaire de quelques propositions qui peuvent apparaître comme des propositions séduisantes, populaires, mais qui ne traitent pas le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est que nous avons un marché financier intégré, que nous avons une Banque centrale qui mène une politique monétaire dans l'intérêt de l'ensemble de l'économie européenne, mais que nous n'avons pas de superviseur européen des marchés financiers à la hauteur des défis et des enjeux.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – În mod tradiţional, primul Summit European al acestui an este dedicat chestiunilor economice. Astfel, preşedinţia slovenă a Consiliului de Miniştri a stabilit pe agenda întâlnirii şefilor de stat şi de guvern o dezbatere importantă referitoare la cel de-al doilea ciclu al Strategiei de la Lisabona, revizuită pentru perioada 2008-2010.

În opinia mea, câteva aspecte ce privesc, în special, obiectivul al doilea al Strategiei de la Lisabona, respectiv creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, nu trebuie să lipsească din tematica pe care o veţi aborda în zilele următoare. Deşi intens promovată ca principiu în rezoluţiile Parlamentului European, mobilitatea europeană a muncii are mult de suferit în practică.

La o mobilitate redusă contribuie şi restricţiile arbitrare menţinute la accesul lucrătorilor din noile state membre. În acest sens, la sfârşitul lui 2008, Comisia Europeană va avea sarcina de a evalua măsurile de restricţionare a mobilităţii muncii impuse de unele state membre României şi Bulgariei.

Statisticile recente au arătat că valul semnificativ de migraţie dinspre cele două ţări nu s-a produs şi niciunul dintre statele care au permis accesul lucrătorilor români sau bulgari nu a înregistrat dezechilibre pe piaţa muncii. Cu toate acestea, conform legislaţiei actuale, statele membre pot menţine în continuare aceste restricţii, lucru care se şi întâmplă în relaţia cu statele care au aderat în 2004. Pentru că, de multe ori, barierele pe piaţa muncii sunt impuse pentru a răspunde unor necesităţi politice de moment, consider că una dintre măsurile care ar putea fi luate în discuţie ar fi tocmai revizuirea sistemului perioadelor de tranziţie şi, în special, a formulei 2+3+2.

O măsură binevenită ar fi obţinerea avizului obligatoriu al Parlamentului European în privinţa continuării sau stopării restricţiilor după primii doi ani de la aderarea unui nou stat membru. O astfel de implicare a instituţiilor europene ar reduce maniera discreţionară şi arbitrară în care sunt aplicate, de multe ori, limitările la principiul liberei circulaţii europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Mr President, tomorrow the Spring Council takes place and EU leaders have much to talk about, whether it is turbulence in financial markets, globalisation or demographic change. On globalisation, we need to know from the Council where the current round of world trade talks is actually taking us.

There has been much speculation and some analysis of the latest papers as they pertain to agriculture, but there has been little official word from the Commission or Council on this vital matter. Commissioner Mandelson was with us here last night but I regret that the questions on the WTO were not reached, and this House does not have information directly.

Against that background I am calling on the Spring Council and the Irish Prime Minister, Taoiseach Bertie O’Hearn, to raise this issue at this important meeting. A month ago Commissioner Mandelson indicated that, in the non-agriculture sector, the talks had moved backwards, not forwards. On agriculture, he suggested that the EU could live with the proposals on the table. I fear that this is a mistaken view. Some analysis I have seen suggests that the common agricultural policy would be decimated by the current deal on the table, and this is a step too far.

I would just like to say that, from an Irish point of view, we are voting – we think – on 12 June on the Lisbon Treaty, so I tell the House that there is much debate already and more to come. I think it is very good that people are engaging in this campaign, and that it will strengthen the Irish links with the European Union – which is to be welcomed. But, given that there are people putting forward protocols which are not on their websites just yet – I have looked at Mr Bonde’s and have not seen it – I think that perhaps it would be appropriate for the Council to comment on the Laval judgment. It is being bandied about and misinterpreted by many, but I do think it would be good for us all to know what the Council’s view is on this. In fact the Treaty of Lisbon, as I read it, is very strong on the social dimension and has no desire to mistreat or abuse workers throughout the European Union or elsewhere. Therefore, people in Ireland should vote ‘yes’ to this important Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – Quero começar por desejar os maiores sucessos à Presidência eslovena e dizer que acho muito bem que o próximo Conselho Europeu se concentre nas questões da economia e do desenvolvimento. Está de parabéns o Presidente Barroso por ter dado prioridade a estas matérias desde o início do seu mandato. Ao rever a Estratégia de Lisboa, desburocratizando-a e dando-lhe um novo fôlego apontou na direcção certa.

A despeito da turbulência da crise financeira internacional e do aumento do preço da energia, em especial dos combustíveis fósseis, a evolução da dívida pública e dos défices públicos, o crescimento económico e a geração de emprego têm apresentado indiscutíveis valores positivos. Temos de manter essa orientação e não ceder às dificuldades. Precisamos de mais e melhor Estratégia de Lisboa ancorada num pacto pelo crescimento e pelo emprego que invista no conhecimento e na inovação, apoie o desenvolvimento sustentável e comporte uma agenda ambiental e tire partido do potencial das pequenas e médias empresas. O crescimento económico é importante, não apenas para garantir um bom nível de vida aos europeus, mas também para assegurar de forma sustentada as políticas de coesão económica e social. Porque o compromisso comum do projecto europeu baseia-se numa lógica de solidariedade.

Por isso também faço um apelo à Presidência do Conselho para que recorde aos Estados que a solidariedade é condição de sucesso da nossa União e que a exaltação de egoísmos nacionais só prejudica. Para além de questões económicas há questões de mobilidade e de segurança. Ainda há dois meses festejámos, com alegria, a antecipação do alargamento do Espaço Schengen e a abolição das fronteiras internas. Esse espaço é hoje um espaço comum. Políticas de visto, controlo de fronteiras, partilha de dados e informações, cooperação policial e judicial são ferramentas da nossa segurança e da nossa liberdade. Temos de fazer essa gestão em conjunto e em conjunto lidarmos com os nossos parceiros no mundo.

Espero que neste Conselho essa solidariedade seja reforçada e seja claro perante o Estado Checo, a Estónia, a Letónia ou qualquer outro, que a negociação da política de vistos com os nossos parceiros americanos é uma matéria europeia. Também aqui a unidade da Europa é condição do seu sucesso e da sua credibilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Mr President, following on from Ms McGuinness’s reference to the ratification of the Lisbon Treaty in Ireland, I comment that in my own country, the United Kingdom, good progress is being made in both Houses of Parliament and it is anticipated that the United Kingdom will ratify the Treaty in good order shortly. I do not wish to score points against political opponents, but it was disappointing to those British Conservatives who favour the Treaty that the British Liberal Party abstained. However, I am sure Mr Watson could explain the reasons for that.

At this Spring Council there will presumably be reference to the recent change of government in Russia. It is very important – and increasingly in this House – that the European Union has a common foreign policy with regard to the Russian Federation and to some of the proposals, for example the Nord Stream pipeline. Again, I do not want to anticipate, as this House will be debating the Russian elections on Thursday. However, the motion for a resolution, which apparently we will be able to approve, raises concerns about the treatment of the electoral observers and about what happened to those opposition candidates denied the ability to stand in those elections, and calls for the immediate release of some 50 demonstrators who were arrested in a violent way by Russian Interior Ministry men.

I hope the Council will take this extremely seriously. Obviously, we wish to congratulate President Medvedev and Prime Minister Putin. We look for good and harmonious relations, but we cannot have them if this House and this European Union is divided. Germans, Dutch, British, Poles – all of us – must have a common view about our relations with the Russian Federation and about how we go about ensuring the energy supply. We do not have to approve Nord Stream; we might well approve the Amber pipeline. I look forward with great interest to the Council’s conclusions in relation to the EU common foreign policy and common foreign energy policy, and in particular to good relations with the Russian Federation.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Mr President, I would like to make three points. Firstly, it is crucial that freedom of services should be applied in all Member States. I am following the messages of my colleagues Mr Hökmark and Mr Harbour. Secondly, support for small enterprises to enable them to share and use the fruits of innovation: the Small Business Act is clearly necessary. Thirdly, as regards the Lisbon Strategy, I would ask you, President Barroso, to remind the European Council that implementation of the Baltic Sea strategy you kindly supported could become a practical contribution to the Lisbon Strategy and, indeed, maybe one of its success stories.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, je voudrais vous demander votre avis sur la politique monétaire de l'Union. Monsieur le Président du Conseil, vous avez indiqué que vous auriez un échange de vues sur le fonctionnement des marchés financiers. Ce serait intéressant que les chefs d'État procèdent à un échange de vues sur la politique monétaire de l'Union. Monsieur le Président de la Commission européenne, j'aimerais avoir votre sentiment sur l'application de l'article 105 du traité, qui prévoit la stabilité des prix, mais qui prévoit également, si nous avons la stabilité des prix, une attention à la croissance économique. Est-ce que vous considérez que le système européen des banques centrales fonctionne correctement aujourd'hui?

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Vážený pán predseda, dovoľte mi úvodom pri príležitosti 50. výročia Európskeho parlamentu, aby som nášmu jubilantovi zaželala veľa rozumných rozhodnutí v prospech európskych občanov.

Ako odznelo v diskusii, aj ja som presvedčená, že posilňovanie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky a vytvorenie nových pracovných miest dosiahneme zlepšovaním podnikateľského prostredia. Prijímanie efektívnej legislatívy v tejto oblasti musí prebiehať aj na základe podnetov zástupcov malých a stredných podnikov a využívaním ich skúseností z praxe.

Z tohto dôvodu vysoko vyzdvihujem prijatie balíčka týkajúceho sa uvádzania výrobkov na trh, ktoré sa Európskemu parlamentu podarilo prijať spolu so slovinským predsedníctvom za účinnej asistencie Komisie, hlavne osobnej zaangažovanosti pána komisára Verheugena.

Vážený pán predseda Komisie, Slovensko sa pripravuje na zavedenie eura, ktoré zvýši konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a bude skutočným vyvrcholením integrácie Slovenska medzi vyspelé štáty. Verím, že rozhodnutie Komisie a slovinského predsedníctva bude na základe posúdenia výsledkov vynikajúcej kondície slovenskej ekonomiky v prospech Slovenska, aby sme euro mohli zaviesť v plánovanom termíne od 1. 1. 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgs Andrejevs (ALDE). – Paldies, priekšsēdētāja k-gs, ka devāt vārdu. Gribētu novēlēt, lai 50 gadu jubilejā Eiropas Padomē neaizmirstu vienu no Eiropas Savienības galvenajiem lozungiem — „Veselība visā Eiropas Savienības politikā” jeb „Health in All EU Policies”. Ir par maz, ka mēs to pieminam tikai atsevišķās sēdēs, deklarējam, bet maz ko darām. Veselības situācija Eiropā, kā rāda statistika, pasliktinās. Speciālistu migrācija no Eiropas Savienības palielinās, saslimstība ar daudzām slimībām pastiprinās, un vismaz to prioritāti, ko ir paņēmusi Slovēnijas prezidentūra, — cīņu ar vēzi — vajadzētu arī atbalstīt Padomes sēdē. Paldies.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). – Monsieur le Président, le Président du Conseil a mentionné les fonds d'investissement dans l'immobilier et il a mis cela en relation avec les politiques financières. Le Président de la Commission n'a pas mentionné ce problème spécifique lié au logement. Je voudrais demander à la Commission, vu qu'elle a l'intention de proposer l'année 2010 comme année de la pauvreté, si elle envisage d'appréhender le problème du logement sous l'angle des projets d'investissement et des politiques financières, notamment des fonds immobiliers privés qui viennent sur les marchés européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Abteilung Politik im Haus hat eine Studie vergeben über die Probleme, die uns der Klimawandel bereiten wird. Man rechnet mit Schäden in Europa zwischen 24 und 194 Milliarden Euro. Ich würde vorschlagen, dass wir nach dem Barcelona-Ziel 3 % dieser Summe nehmen – also 1 bis 6 Milliarden – und damit das European Institute for Innovation and Technology mit einem eigenen Kick für Klimawandel ausstatten mit dem Schwerpunkt auf Energieeffizienz, und zwar in den Bereichen Produktion und Verbrauch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE). – Pane předsedo, dámy a pánové, v rámci Lisabonské strategie je nezpochybnitelné, že od kvality vzdělávání, výzkumu a inovací se odvíjejí ekonomické úspěchy a že je třeba podporovat zvyšování této kvality.

Sedmý rámcový program i Evropský institut technologie jako projekty rozhodující při rozvoji a zvyšování kvality jsou orientovány převážně na stávající tzv. centra excelence a počítají s jejich potenciálem. Centra excelence jsou však převážně ve starých zemích Unie. Proto chci upozornit na to, že i v nových zemích jsou kvalitní vzdělávací a výzkumné instituce včetně univerzit, které by měly být cíleně povzbuzeny pro dosažení značky excelentní kvality. Dosáhlo by se rozšíření vysoce kvalitní vzdělávací a výzkumné základny Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Es tut mir leid, dass ich keine weiteren Kolleginnen und Kollegen mehr drannehmen kann, und ich habe keine Wortmeldung von der Linken gesehen. Sie können mir also auch nicht vorwerfen, ich hätte niemand drangenommen. Man muss sich schon wenigstens melden.

(Zwischenruf von Herrn Martin Schulz)

Ich will das nur feststellen und hinzufügen, Herr Kollege Schulz, dass gerade die EVP-ED-Fraktion bei der Einführung des Catch-the-eye-Systems nicht so begeistert war, die Wortmeldungen aber in erster Linie aus der EVP-ED-Fraktion kommen. Lassen Sie den Präsidenten ganz aussprechen, dann ist es auch wieder ausgewogen.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Rad bi se zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so sodelovali s svojimi prispevki v tej zelo zanimivi, zelo dinamični, vsebinsko bogati diskusiji, ki nam bo, predsedstvu, zelo koristila pri zadnjih pripravah na zasedanje Evropskega sveta jutri in pojutrišnjem.

Skušali bomo upoštevati čim več mnenj, stališč, sugestij, ki so bila izražena v tej razpravi, v okviru možnosti seveda. Rad pa bi poskušal tudi odgovoriti na nekaj vprašanj, na vsa seveda ne bo možno, ampak vsaj na nekaj bom poskusil.

Najprej naj ponovim, da je Evropski svet ta teden namenjen trem glavnim temam: zagon novega cikla lizbonske strategije, energetsko-podnebna politika oziroma energetsko-podnebni sveženj in vprašanje finančne stabilnosti. To so tri poglavitne teme.

Med poglavitnimi temami ni sredozemske unije. Zahvaljujem se gospodu Schulzu za to vprašanje in naj pojasnim, da se o sredozemski uniji ne predvideva kakšna poglobljena razprava na tem zasedanju Evropskega sveta. Bo pa predsedstvo na željo ene države članice omogočilo predstavitev predloga o uniji za Sredozemlje, predvidoma ob večerji šefov držav in vlad v četrtek zvečer. Ne predvidevamo pa kakšne posebne razprave na to temo.

Zdaj pa h glavnim temam. No, še mogoče o stališču predsedstva glede sredozemske unije. Naj spomnim, kaj je rekel predsednik vlade, predsednik Evropskega sveta, Janez Janša, 16. januarja v tem zboru. Dejal je naslednje: "Želimo si okrepitev ustanov in procesov, kot sta barcelonski proces in Euromed, ne potrebujemo pa podvajanja ali institucijam EU konkurenčnih institucij, ki bi hkrati pokrivale samo del Evropske unije in del soseščine. EU je celota in samo kot celota bo lahko dovolj učinkovita pri vzpostavljanju miru, stabilnosti in napredka v soseščini in širše." To je stališče predsedstva in mislim, da bo to stališče tudi upoštevano v nadaljevanju.

Zdaj pa nekaj kratkega o glavnih temah. Lizbonska strategija: več je bilo mnenj v smeri potrebe po spreminjanju, bodisi strukture, bodisi mehanizmov, bodisi integriranih smernic lizbonske strategije. No, naj tukaj poudarim, da se Svet in Komisija strinjata, da lizbonska strategija deluje. Svet in Komisija se strinjata, da lizbonska strategija daje rezultate. Strinjata se, da je realna ekonomija v Evropski uniji v relativno dobrem položaju, če jo primerjamo z nekaterimi drugimi akterji na globalni ravni.

Zato je naše mnenje, da je treba ohraniti mehanizme, obstoječe strukture in smernice lizbonske strategije, ter se posvetiti bolj implementaciji. Dejstvo je, da se okoliščine spreminjajo. Dejstvo je, da je treba temu prilagoditi naše ukrepanje, vendar se te prilagoditve lahko dosežejo s spremembo v spremljajočem besedilu k smernicam in to je tudi bilo storjeno.

Še nekaj besed o socialni dimenziji, še posebej. Socialna dimenzija je ena od ključnih dimenzij lizbonske strategije in tega se zaveda tudi Svet in to bo tudi odraženo, po mojem prepričanju in pričakovanju, v sklepih Evropskega sveta. O tem ne more biti nobenega dvoma.

Rečeno je bilo, da naj bi bodoča lizbonska pogodba, če in ko bo ratificirana, spremenila ravnovesje med socialno in drugimi dimenzijami. Prepričan sem, da to ne drži. Prepričan sem, da evropski socialni model ne bo v ničemer okrnjen z uveljavitvijo nove lizbonske pogodbe, v ničemer, prej nasprotno.

Zahvaljujem se gospe McGuinness za informacijo o dnevu glasovanja na Irskem. Želim vso srečo. Upam, da bodo irski volivci izbrali evropsko odločitev, odločitev v prid Evropski uniji.

Glede drugega pomembnega sklopa tem, to je podnebno-energetski sveženj, naj povem naslednje. Ja, gospod Watson, zavedamo se, da bi bilo koristno, če bi vlade, pa ne samo vlade, morda tudi Evropske institucije in drugi pomembni akterji dali zgled pri doseganju večje energetske učinkovitosti, zmanjševanju porabe energije in podobno. Morda se bomo uspeli dogovoriti za kaj takega, morda ne. Dejstvo pa je, da bi bilo to koristno, vendar energetska učinkovitost gotovo je in bo pomemben element podnebno-energetskega svežnja tudi v obravnavi na Evropskem svetu.

Naj ponovim, imamo izhodiščne zaveze iz marca lani, v času nemškega predsedstva. Zdaj jih je treba uresničiti. Imamo kvantificirane cilje, ki jih moramo s skupnimi napori doseči. Dogovoriti se bomo morali o delitvi teh naporov. Povedal sem že, da ta dogovor še ne bo mogoč jutri oziroma pojutrišnjem.

Lahko pa se bomo dogovorili o nekaterih temeljnih načelih za razdelitev tega napora med države članice in o nekaterih mejnikih glede časovnega okvira. Naša želja je, kot sem dejal, da bi se dogovor med državami članicami dosegel pred koncem leta in skupna odločitev z Evropskim parlamentom čim prej v letu 2009.

Še nekaj besed o finančni stabilnosti, ki bo tretja pomembna tema na Evropskem svetu. ECONFIN je za to zasedanje Evropskega sveta pripravil vmesni pregled stanja na finančnih trgih in oprostite mi, da o tem malo bolj podrobno govorim. Namreč ustvarja se vtis, kot da Evropa, evropske strukture, evropske institucije sedijo križem rok, medtem ko je tam zunaj kriza na finančnih trgih.

Naj poudarim, da evropske strukture ne sedijo križem rok. Naj poudarim, da evropske strukture ukrepajo in kot je včeraj na razpravi, ko smo se pogovarjali o tej zadevi na pobudo spoštovane poslanke Berès, kot je dejal gospod komisar Almunia, preden ukrepamo, moramo dobro ugotoviti, kakšni ukrepi so resnično potrebni, da ne bomo povzročili še večje škode.

Torej ECOFIN se bo s tem problemom ukvarjal še naprej. Po zasedanju Evropskega sveta, že v aprilu, je predvideno neformalno zasedanje Sveta ECOFIN v Sloveniji in vprašanje finančne stabilnosti bo osrednja tema tega zasedanja. Pričakujemo pa tudi konkretne usmeritve s strani Evropskega sveta v tej zadevi.

Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, naj končam s ponovitvijo svojega prepričanja, da sta najbolj pri vseh teh zadevah pomembna sodelovanje in sinergija, predvsem med tremi ključnimi inštitucijami Evropske unije, Evropskega parlamenta, Komisije in Sveta, in slovensko predsedstvo bo storilo vse, kar je v naši moči, da bo ta sinergija čim močnejša.

Dovolite mi še, da najavim, da bo predsednik Evropskega sveta pred tem visokim zborom osebno poročal o poteku Evropskega sveta ta teden.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, président de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, à la fin de ces discussions, je crois que l'on pourra dire qu'il y a effectivement un large accord au sein du Parlement européen pour poursuivre la stratégie de Lisbonne, pour dire qu'elle est un succès et qu'il faut renforcer nos efforts dans cette stratégie, notamment en matière d'exécution, et plus particulièrement en ce qui concerne l'exécution pratique, par nos États membres, des priorités que nous avions fixées. Bien sûr, il y a quelques différences concernant l'accent; où l'accent doit-il être mis? Mais je tiens à souligner quand-même l'appui général à la stratégie de Lisbonne et les conclusions claires du Parlement européen qui indiquent qu'elle fonctionne et qu'elle est notre réponse à la mondialisation.

J'insiste sur la question de fond et, tout d'abord, sur l'attitude de l'Europe face à la mondialisation. La vérité, c'est que, même dans une situation économique plus difficile, notamment à cause de l'instabilité financière, les exportations européennes augmentent et l'Europe reste de loin le premier destinataire des investissements directs étrangers. L'Europe a des atouts pour faire face à la mondialisation. Il s'agit donc de maintenir le cap et je tiens à remercier tous ceux, notamment M. Daul, M. Watson et tant d'autres, qui ont clairement soutenu cette orientation.

Maintenant, il faut aussi protéger l'Europe protectrice, certains d'entre vous – M. Désir entre autres – l'ont souligné. Nous sommes d'accord sur ce point; la question est de savoir comment la protéger. Nous pensons que l'Europe peut être protégée, non pas en nous enfermant mais, au contraire, en faisant en sorte que les autres puissent s'ouvrir comme nous sommes en train de nous ouvrir. Voilà la question!

L'Europe, qui est la première puissance commerciale au monde et qui augmente ses exportations, ne peut pas devenir protectionniste. Ce serait contre nos propres intérêts. La meilleure solution, c'est de faire en sorte que les autres s'ouvrent eux-mêmes, non seulement en matière commerciale, en matière d'accès à leurs marchés, mais aussi en matière environnementale, avec plus d'ambition, et en matière de droits sociaux.

Sur le plan interne, nous pouvons faire plus en matière sociale, bien sûr, et je tiens à dire que le message que la Commission va présenter au Conseil européen est un message d'engagement social. Nous serons notamment en faveur d'un agenda social basé sur l'accès, la solidarité et les opportunités.

Certains d'entre vous ont fait référence au cas Laval. Je tiens à vous dire à nouveau ce que j'ai déjà dit à maintes reprises, notamment au cours d'une séance plénière du parlement suédois: l'interprétation du cas Laval par la Commission n'est pas, comme certains l'ont suggéré, une contradiction entre les principes du marché intérieur et le principe de la défense des droits des travailleurs.

Au contraire, nous pensons que le modèle de flexicurité et, en général, ce qu'on appelle le modèle scandinave des rapports de travail, est un modèle progressif qui a donné d'excellents résultats en Europe. C'est notre idée, nous tenons à le dire, contre toute forme de dumping social. Il ne peut pas y avoir de doutes concernant la position de la Commission sur cette question.

Donc, je tiens à souligner cet aspect, parce qu'il me semble qu'il nous faut à tout prix éviter de tomber dans le piège qui consiste à opposer le social et la compétitivité de l'Europe. Comme l'ont dit plusieurs d'entre vous, notamment M. Crowley et d'autres, il nous faut une Europe ouverte, il nous faut une Europe qui ait une économie et une société ouvertes, mais en même temps une Europe favorable à l'inclusion sociale. Donc, résistons à cette tendance!

Résistons aussi à la tendance qui consiste à opposer le social et l'environnemental. Et là, je tiens à souligner la détermination de la Commission. Nous sommes absolument déterminés à poursuivre les engagements qui ont été pris à l'unanimité par le Conseil européen de mars de l'année dernière. Dans le cadre de la présidence allemande – celle de Mme Merkel –, nous avons, à l'unanimité, fixé certains objectifs. Ce que je peux vous dire, c'est que, dans la phase suivante, la Commission sera encore plus déterminée pour construire une véritable politique énergétique européenne et mettre en place une lutte contre le changement climatique.

S'il y a quelques changements dans l'évolution récente, c'est pour nous confirmer le caractère urgent et la détermination. Et là, je tiens à souligner ce qu'ont dit M. Turmes et Mme Harms entre autres, à savoir qu'il ne faut pas opposer le social à l'environnemental. Le problème des énergies ou des industries intensives en énergie mérite une réponse particulière.

Nous voulons une industrie compétitive en Europe. Notre idée n'est pas du tout la désindustrialisation de l'Europe, au contraire. Ce que nous voulons, c'est le greening, une industrie qui puisse s'orienter vers une nouvelle compatibilité avec nos objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Ce serait une erreur fondamentale d'opposer compétitivité de l'industrie européenne et lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi, dans nos propositions – la Commission l'a dit clairement –, nous sommes pour des garanties spécifiques pour les industries à forte intensité énergétique. Nous ne voulons pas délocaliser nos énergies dans d'autres parties du monde.

La question est de savoir quel est à présent notre objectif principal. Notre objectif, c'est d'avoir un accord global de lutte contre le changement climatique, d'être au rendez-vous de Copenhague avec des propositions qui puissent faire bouger les autres. Mais au cas où il n'y aurait pas d'accord global, nous serons prêts à prendre des mesures de protection – oui, n'ayons pas peur du mot – en faveur des industries à forte intensité énergergétique en Europe.

Donc, finalement, Mesdames et Messieurs les députés, il s'agit de maintenir le cap. Je tiens à remercier tous ceux, notamment M. Ferber, M. Karas et tant d'autres, qui ont insisté sur le besoin de maintenir le cap. La stratégie de Lisbonne est une stratégie pour les différentes saisons. Le plus grand risque serait maintenant de revenir en arrière, face à une nouvelle situation économique globale.

Au contraire, ce qu'il nous faut, c'est maintenir le cap pour les réformes économiques en Europe, mais des réformes qui soient pour une Europe ouverte, une Europe plus inclusive sur le plan social, une Europe plus déterminée sur le plan environnemental. Nous ne voyons aucune contradiction entre ces objectifs, au contraire. Nous pensons que maintenant, nous devons nous concentrer sur l'exécution de cette stratégie. Elle a été bonne et elle continuera à être bonne pour le développement économique, social et environnemental de notre Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Ich darf den Kommissionspräsidenten interpretieren. Es war nicht der Kollege Ferber, der geredet hatte, sondern der Kollege Langen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte von einem Artikel unserer Geschäftsordnung Gebrauch machen und eine Erklärung persönlicher Art abgeben, die sich auf mehrere Äußerungen bezieht, die Kollegen der anderen Fraktionen in Bezug auf meine an den Kommissionspräsidenten adressierte Rede gemacht haben. Ich will die Debatte hier nicht wiederholen, ich glaube, es ist klar geworden, dass es Übereinstimmungen und Divergenzen gibt.

Auch das Schlusswort des Herrn Kommissionspräsidenten kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit seinem Beharren auf der Lissabonner Strategie und den unveränderten Leitlinien der Lissabonner Strategie eine bestimmte politische Botschaft verbunden ist. Seine Botschaft lautet: Wir brauchen an diesen Leitlinien nichts zu ändern. Unsere Botschaft ist: Sie müssen geändert werden, damit die soziale Inklusion in Europa verbessert wird. Das bleibt eine Differenz!

(Beifall)

Aber, zwei Sachen sind nicht hinnehmbar, Herr Präsident, das will ich in aller Klarheit sagen. Wenn Herr Kollege Watson und noch mehr der Kollege Karas in diesem Hause den Eindruck erwecken wollen, dass irgendein kritisches Wort an die Adresse der Kommission schon ein Sakrileg sei, weil es die europäischen Institutionen spaltet, dann machen wir das nicht mit! Es ist die Aufgabe des Europäischen Parlaments, der Kommission zu sagen, in welche Richtung sie gehen soll.

(Beifall)

Und es ist meine Pflicht als Vorsitzender dieser Fraktion, klarzumachen, dass wir ein soziales Ungleichgewicht in Europa feststellen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das anders ist, ist das Ihre Sache. Aber es ist keine Kritik an der Kommission, wenn wir sie darauf hinweisen, dass wir gerne hätten, dass sie ihre Leitlinien abändert. Aus dieser Kritik eine Differenz zwischen den Institutionen zu machen, hat nur ein Ziel, ein politisch-ideologisches Ziel.

Und ich warne Sie, wenn Sie die Kommission in die Ecke von Liberalen und PPE-DE drängen wollen, wenn Sie den Eindruck erwecken, es sei eine Liberal-PPE-Kommission, dann machen Sie einen Fehler, weil Sie dann nämlich diese Kommission ideologisieren. Wir wollen das nicht, wir bleiben bei unserer Politik der Kooperation mit der Kommission. Sie drängen Herrn Barroso in die rechte Ecke, nicht wir!

(Tumult und Beifall)

Wir wollen aber eine Politik der sozialen Gerechtigkeit! Die tragen wir hier vor, und wir lassen uns keine institutionelle Debatte aufdrücken, wenn wir hier eine politische Debatte führen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul (PPE-DE). – Monsieur le Président, je serai très bref. Si nous voulons répondre à ce qu'ont dit nos chers collègues pendant toute la matinée, en tant que président de groupe, il faut le mettre dans le règlement intérieur. On peut contourner, détourner à la marge. Si nous voulons refaire le débat, on le fera. Monsieur Schulz, simplement, je vais vous dire que mon groupe et moi-même, nous faisons autant de social que vous, et nous sommes tous …

(Applaudissements)

Je voudrais dire, chers collègues, que l'on peut faire du social quand on a gagné de l'argent au niveau de l'économique et on ne peut pas faire comme les socialistes, et dépenser l'argent qu'on n'a jamais gagné.

(Applaudissements à droite)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). – Mr President, I will be very brief, but since Mr Schulz mentioned my name, let me at least say the following: Mr Schulz, I had no wish in what I was saying in any way to attack you personally, but I think we have a serious debate here about how to create competitive economies and how to stimulate competitive economies consistent with social cohesion and environmental stability. I do not believe that the way to create those economies is to argue that the market does not work because it does not produce the goods we want. I believe, as the President of the Commission was saying this morning, that the most recent evidence from the global economy is that the market can produce those goods and I think that is something around which we can unite and indeed prosper.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Geschäftsordnung lässt nur zu, dass man noch einmal reagiert, wenn man persönlich angesprochen ist. Diejenigen, die sich jetzt noch gemeldet haben, sind nicht persönlich angesprochen worden.

Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), în scris. Decizia de a consacra viitorul Consiliu European Strategiei de la Lisabona este binevenită şi necesară. Cred că discuţia din martie trebuie axată pe evaluarea rezultatelor concrete obţinute până în prezent, dar şi pe ajustările ce urmează a fi efectuate pentru a transforma strategia într-un veritabil succes.

Două elemente-cheie trebuie urmărite în vederea asigurării unei dezvoltări economice susţinute asociate cu realizarea prosperităţii în UE. În primul rând, UE trebuie să-şi continue politica de consolidare a sistemului de educaţie, formare şi inovare, iar anul 2009, declarat al inovării, trebuie să fie utilizat pe deplin în această direcţie. În al doilea rând, este necesară dezvoltarea politicii europene de migraţie şi de integrare a migranţilor ca factor al creşterii europene.

Totodată, UE nu va fi cu adevărat stabilă şi prosperă fără a promova eficient şi ferm aceste obiective şi pe plan extern, în zona de vecinătate europeană, în particular în regiunea Mării Negre. Din aceste considerente, cred că, Consiliul European trebuie să abordeze problema securităţii energetice şi a implementării cu succes a proiectului Nabucco, luând în considerare însă şi situaţia alarmantă din unele ţări vecine în urma alegerilor recente din zonă.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE), írásban. A soron következő tavaszi Európai Tanácsülés útjára indítja a lisszaboni stratégia következő három éves ciklusát. A klímaváltozást, az energia területén jelentkező kihívásokat illetve a pénzügyi piacok stabilizációját szem előtt tartva.

A globalizált világban az európai siker folytatásához mind a három kérdés hatékony kezelése elengedhetetlen. A legrövidebb idő alatt kialakított közös európai uniós álláspont nélkülözhetetlen.

Nyugtáztuk a haladást a lisszaboni stratégia végrehajtásában 2006 tavasza óta, és támogatjuk a további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy célzott irányelveket hozzunk általános gazdaságot érintő kérdésekben, de még ennél is fontosabb azonban, hogy ezek minden tagállamra kiterjedjenek.

Egyre sürgetőbbé válik, hogy megállapodásra jussunk a klíma és az energiakérdéseket érintő témakörökben. Hatékony megoldást találni az európai energiafüggőségre szem előtt tartva az európai termékek gazdasági versenyképességének fenntartását.

Szemtanúi vagyunk az önálló gazdasági alapok felemelkedésének, és gondoskodnunk kell róla, hogy tevékenységük során az átláthatóság, megbízhatóság biztosítva legyen. Hatékony szabályokat kell teremteni ezen alapok működéséhez.

Időszerű, hogy a Tanács foglalkozzon a kérdéssel, ki kell alakítani egy egységes európai megközelítést minél előbb, annak érdekében, hogy elkerüljük a jelenleg észlelhető bizonytalanságokat.

Nem utolsó sorban, a Tanácsülésnek el kell fogadnia minden lehetséges és egyben nélkülözhetetlen intézkedést, hogy erősítsük a kötelező keretszabályozást a pénzügyi piacok stabilitása érdekében.

A vállság, ami érintheti az európai polgárokat, még nem múlt el, a legrosszabb még előttünk lehet! A Tanácsülés mottója nem lehet más, mint: Nem vesztegethetünk időt!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Nas declarações realizadas nesta sessão do Parlamento Europeu durante a preparação do Conselho Europeu da Primavera, assistimos à repetição dos mesmos discursos por parte dos principais responsáveis da União Europeia.

Aqui voltaram a insistir no rumo cada vez mais neoliberal da Estratégia de Lisboa - a flexibilidade nas relações laborais, ou seja, mais ataques aos direitos dos trabalhadores, mais trabalho precário e mal pago, enquanto não cessam de aumentar os lucros dos grupos económicos e do sector financeiro. Insistem nas liberalizações e privatizações de sectores estruturais e de serviços públicos, indiferentes às consequências desta situação para milhões de pessoas de rendimentos débeis.

Continuam a não querer alterar a situação de pobreza que atinge cerca de 78 milhões de pessoas, das quais 25 milhões são trabalhadores com baixos salários. Persistem na manutenção do desemprego juvenil, que atinge taxas duplas do desemprego total, incluindo muitos jovens com formação superior que não encontram emprego, e muito menos emprego que tenha em conta a sua formação.

Não querem alterar as políticas para prevenir as suas consequências na União Europeia, particularmente nas economias mais frágeis, para evitar agravamentos da situação social. Daí a importância de insistirmos na substituição da dita Estratégia de Lisboa, por uma Estratégia Europeia para a Solidariedade e o Desenvolvimento Sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. It is essential that the Council follow up on the commitments made on climate and energy policy. Clearly the challenge will be to follow the rhetoric with actual delivery of objectives. Scotland has much to contribute in terms of renewable energy resources, including wave, tidal, offshore wind and even solar energy. The new Scottish Government is working to the limits of its devolved power in trying to maximise the potential for Scotland, and to encourage connectability for our surplus electricity into European networks. Scotland would be in a much better position to contribute to Europe’s climate change objectives if we were full participants in the European Union as an independent Member State. An independent Scottish Government would be a constructive player in the EU, keen to develop the best interests of Scotland, obviously, but also willing to work with partners in Europe for our mutual benefit.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), írásban. A mai vitát éles szóváltás előzte meg az elmúlt napokban. Úgy tűnik, a "hagyjuk a piacot működni, az majd megoldja a problémákat" régen megkopott liberális szlogenje új életre kelt. Öröm a számomra, hogy olyan politikai családhoz tartozom, amely a leghatározottabb módon emelt szót Európa szociális értékei védelméért, és emlékeztetett arra, hogy a méltó emberi élet védelme a 27 tagú EU-t összetartó közös kötelezettség.

A Bizottság és a Tanács felelőssége, hogy Európa új kihívásai és egyre jelentősebb kockázatai a szolidaritást erősítsék. A döntéshozóknak és a választott képviselők parlamentjének pedig együtt kell megakadályozniuk, hogy kialakuljon a szegénység rivalizálása, illetve hogy a gazdaság és a piac versenye maga alá gyűrje a gyengéket, a gyermekeket, a bevándorlókat, az öregeket, a családokat. Együtt kell elfogadniuk, hogy nem csupán a munkából élőkért felelősek, hanem azokért is, akik a társadalom perifériájára szorultak.

A lisszaboni folyamatban szociális arccal megjelent új Európa nem választhat a gazdasági-piaci érdekek és az emberi sorsok között. Ebben az Európában nem általában a munkahelyek mennyiségének és minőségének javítása a cél, hanem a hosszútávon fenntartható, és emberi életet biztosító aktivitás ugyanígy követelmény, amelyet közös értéknek kell tekintenünk. Ehhez képest a szociális támogatás segítség az átmeneti helyzetekben. Ha ezek az értékek valóban cselekvésre mozgósító szándékokat táplálnak, akkor a 2009-es választások egy, a korábbinál is egységesebb és humánusabb európai intézményrendszert hívhatnak életre.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), kirjallinen. Euroopan unioni on täynnä suuria sanoja. Niitä on tänä aamuna jälleen käytetty puhuttaessa Lissabonin strategiasta. Totuus on se, että asiassa on edetty hitaasti eikä asetettua tavoitetta saavuteta. Puheenjohtajavaltion ilmaisema halu laventaa strategiaa sosiaalisen ulottuvuuden suuntaan taitaa olla vain eurovaalipropagandaa: puheista puuttuvat keinot ja sitä kautta näytöt. Puheenjohtajavaltion olisi kannattanut keskittyä myös pieniin tehtäviin. Sellainen olisi ollut toimittaa jäsenvaltioille Lissabonin sopimuksen konsolidoitu versio. Slovenian parlamentin malli ratifioida sopimus ilman sitä ei kelpaa malliksi demokraattisissa maissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), in writing. The EU summit agenda seems to make us freeze. Global warming will trigger a dangerous contest over energy resources. The Solana/Ferrero-Waldner report points to the Kremlin’s grab for the Arctic. The ice is melting, so ‘the scramble for resources will intensify’. Geo-strategically speaking, the thawing Arctic will open new trade routes for everybody; for Russians, too.

In the meantime, the EU broke the ice in Kosovo. The local warming hit the ceiling. Serbia lost part of its territory. Islam has made another step forward. It is amazing that the EU has sent its troops to fight against radical Islam in Iraq and Afghanistan, at the same time it covers the assailants’ civilisation in Europe. The Archbishop of Montenegro regrets that the United States has acted like the Old Testament Ahab, Great Britain forgot its struggle for the Falklands, now it dares to threaten the fate of a Christian country, while Germany does not seem to bear in mind 1914, 1941 and Kragujevac any more. Apparently, the Archbishop seems to forget that the German soul embraces to Hegel, Feuerbach and Nietzsche, rather than to Goethe and Schiller. However, the Archbishop remembers that the Italian Mussolini had incorporated Kosovo to the fascist Albania.

 

4. Декларация на председателството
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Die Konferenz der Präsidenten hat mich gebeten, vor den Abstimmungen zur Lage der Geiseln in Kolumbien eine Erklärung abzugeben. Ich hoffe, dass uns das hier wieder zu Ruhe und Besinnung vereint.

Anlässlich des sechsten Jahrestages der Entführung von Íngrid Betancourt am 23. Februar richtet sich einmal mehr der Blick der internationalen Gemeinschaft und des Europäischen Parlaments auf das menschliche Drama, das viele der 700 von der FARC in Kolumbien entführten Geiseln seit mehreren Jahren und unter unmenschlichen Bedingungen erleiden. Einmal mehr ist dies auch der Anlass, aus humanitären Gründen ihre sofortige Freilassung zu fordern.

(Beifall)

Angesichts des äußerst Besorgnis erregenden Gesundheitszustands vieler entführter Geiseln und auch von Frau Betancourt selbst fordern wir aus humanitären Gründen ihre sofortige Freilassung sowie die Entsendung einer internationalen medizinischen Mission, um den Geiseln rasche gesundheitliche Hilfe zu leisten. Wir begrüßen die Bemühungen von Präsident Uribe, den Dialog zu suchen, um ein humanitäres Abkommen zu erzielen. Wir erklären unsere Solidarität mit den Opfern, mit den Entführten und ihren Familien.

(Die Mitglieder des Parlaments erheben sich und spenden Beifall.)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 

5. Време за гласуване
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

5.1. Искане за снемане на имунитета на г-н Martin Hans-Peter (A6-0071/2008, Diana Wallis) (вот)

5.2. Eнергийни статистики (A6-0487/2007, Claude Turmes) (вот)

5.3. Статистически данни за продуктите за растителна защита (A6-0004/2008, Bart Staes) (вот)

5.4. Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (вот)

5.5. Състояние на Общата селскостопанска политика (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (вот)

5.6. Положението на жените в селските райони (A6-0031/2008, Christa Klaß) (вот)

5.7. Устойчиво земеделие и биогаз (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (вот)
  

– Avant le vote sur le paragraphe 41

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, rapporteur. − Mr President, we agreed to change paragraph 41 and not to propose a specific biogas EU directive but to integrate it into the draft renewable energy directive.

The text is as follows: ‘Proposes the comprehensive inclusion of the promotion of biogas in the framework of the draft renewable energy directive with special emphasis on the following elements:’. Plus we agreed to delete point ‘(a)’.

 
  
  

(L'amendement oral est retenu)

 

6. Обяснения на вот
  

Explications de vote orales

 
  
  

- Rapport: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – Panie Przewodniczący! Warunki nie sprzyjały przemawianiu.

Chciałem odnieść się do głosowania w sprawie podwyższenia kwot mlecznych o 2% już od przyszłego miesiąca. Uważam, że ta decyzja Parlamentu będzie służyła rozwojowi rolnictwa, zwłaszcza w tych krajach, które do tej pory niestety miały te kwoty zaniżane, także w moim kraju.

Przy okazji chciałbym poinformować, że w dniu wczorajszym w czasie głosowania nad Europejskim Instytutem Technologicznym, chciałem głosować za przyjęciem tego sprawozdania, a nie tak, jak omyłkowo uczyniłem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Poprawki zawarte w projekcie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie WE 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych wydają się całkowicie uzasadnione. W szczególności na uznanie zasługuje inicjatywa podniesienia dotychczasowych limitów kwot mlecznych o 2%.

Polska, którą reprezentuję na forum, jest 4-tym co do wielkości producentem mleka WE, rocznie wytwarzając 12 mld litrów tego produktu. W powyższym kontekście wspomniana poprawka jest szczególnie ważna dla rolników i przetwórców produktów mlecznych z mojego kraju.

Chciałbym również zaznaczyć, że zgadzam się z poglądem wyrażonym w treści poprawki 13, iż produkcja mleka jest szczególnie ważna dla regionów o słabo rozwiniętej infrastrukturze rolniczej, uniemożliwiającej uprawę roślin lub hodowlę zwierząt na większą skalę.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Pieno poreikis Europoje ir pasaulinėse rinkose vis didėja. Pieno kvotos kuria tam tikrą pieno deficitą. Tai apriboja konkurencijos galimybes ir savo ruožtu kelia kainas.

Mano šalyje, Lietuvoje, vien pieno supirkimo kainos per 2007 metus išaugo 40 proc. Todėl būtina didinti nacionalines pieno kvotas, kadangi didesnė pieno pasiūla sumažintų pieno kainas ES vidaus rinkoje ir kartu leistų eksportuoti daugiau pieno į trečiąsias šalis. 2006–2007 kvotų metais devynios ES valstybės pasiekė nacionalinių pieno kvotų limitus. Tad, siekiant didinti pieno pasiūlą ES, būtina, kad šios ir kitos ES valstybės turėtų teisę gaminti daugiau pieno.

Lietuvoje nacionalinės 2006–2007 metų pieno kvotos jau beveik pilnai išnaudotos. Pieno gamyba nuolat auga. Pritariu Komisijos pasiūlymui 2 proc. padidinti nacionalines pieno kvotas nuo 2008 m. balandžio 1 d. Tačiau, žvelgiant į ateitį, taip pat norėčiau paraginti Komisiją apsvarstyti nacionalinių pieno kvotų didinimą 5 proc. bei laipsnišką virškvotinio pieno mokesčio mažinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Herr Präsident! Ich habe wie die Fraktion der Grünen gegen den Bericht über nationale Quoten für Milch gestimmt. Ich lehne die Quotenerhöhung um 2 % ab, weil solche Maßnahmen dazu führen, dass die Milchpreise verderben und die Existenz bäuerlicher Betriebe bedroht ist.

Ich spreche mich für eine Mengensteuerung bei der Milchproduktion nach 2015 aus, da ohne sie die Haltung von Kühen in Berggebieten und benachteiligten Regionen, wo Milchviehhaltung zur Landschaftspflege beiträgt, gefährdet ist. Eine Liberalisierung würde die Konzentration der Milchproduktion auf wenige Regionen und intensive Betriebe fördern. Verlierer sind die kleinen Erzeuger, die durch die niedrigen Preise nicht mehr kostendeckend produzieren können.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte zum Bericht Jeggle eine Stimmerklärung abgegen. Ich habe gegen den Bericht gestimmt, weil ich wie meine bayerischen CSU-Kolleginnen und -Kollegen dagegen bin, dass die Milchquote erhöht wird. Wir haben bereits jetzt die Situation, dass die Milchpreise stark nach unten fahren.

Wir haben bei bestimmten Produkten zum Teil Preissenkungen von über 30 %, und unsere Milchbauern haben jahrelang zu geringe Erlöse gehabt und jetzt ein halbes Jahr einigermaßen anständige Milchpreise erzielt. Wenn die Quote erhöht wird, bedeutet das, dass die Milchpreise unter Druck geraten und unsere Milchbauern wieder damit rechnen müssen, dass sie für ihre Arbeit unterbezahlt werden.

Wir haben in Bayern 48 000 Betriebe, in denen 90 000 Menschen in der Milchviehhaltung arbeiten, und weitere 50 000 Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich, was zusammen 140 000 Arbeitsplätze ergibt. Ich habe kein Verständnis dafür, dass in diesem wichtigen Sektor eine Quotenausweitung erfolgt, weil dies zum Nachteil der betroffenen Bauern ist. Ich wäre einverstanden gewesen, wenn in den Beitrittsländern ausgeweitet worden wäre, weil dort in der Tat zu wenig Menge vorhanden ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Mr President, as I walked into the Chamber today, I heard the President of the Commission talk about the need to improve the EU’s competitiveness. Yet here we are talking about milk quotas, a phrase that makes the European Union sound like the ‘EUSSR’.

It has been argued that keeping quotas makes prices high so we can keep farmers in business. But at what price? At the same time, they have led to the EU’s share of the world dairy market falling. Why? Because quotas actually stop efficient farmers from expanding while elsewhere quotas remain unused.

Quotas may guarantee production but at too high a cost for consumers, too high a cost for efficient farmers and too high a cost for EU economies. It is time to scrap the quotas and trust the free market.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Jestem za tym sprawozdaniem, w którym proponuje się wzrost kwot tylko o 2% w roku 2008-2009, bo taka była potrzeba dla osiągnięcia kompromisu. Ja wnioskowałem o 4% wzrost, bo uważam, że dzięki takiej podwyżce można by było sprawdzić, jak zachować rynek, a to z kolei pozwoliłoby wyciągnąć wnioski, na podstawie których podjęlibyśmy decyzje o ewentualnym odejściu lub pozostaniu przy systemie kwot na poziomie obecnym czy na poziomie zmienionym, mówię o zmianie kwot po 31 marca 2015 roku.

Większy wzrost kwot jest konieczny, szczególnie w moim kraju, w Polsce, gdzie kwoty produkcyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca są dużo niższe niż w starych krajach członkowskich. Także w Polsce mamy bardzo niskie spożycie przetworów mlecznych. Zwiększające się spożycie powinniśmy pokryć własną produkcją, bo mamy dobre warunki dla tej produkcji, a rolnicy otrzymali niskie limity produkcyjne. Te informacje przemawiają za koniecznością wzrostu kwot mlecznych w przyszłości.

 
  
  

- Rapport: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich habe ganz überzeugt für den Bericht Goepel gestimmt. Die Arbeit des Berichterstatters war sehr umfangreich und sehr positiv. Wir haben natürlich nicht alles unterbringen können, was wir uns gewünscht haben, aber vor allem in den Berggebieten sind die Voraussetzungen geschaffen, damit die entsprechenden Ausnahmeregelungen eingebaut werden können. Diese Situation ist mit anderen nicht vergleichbar und bedarf aus diesem Grund auch eines besonderen Schutzes, einer besonderen Berücksichtigung und einer besonderen Unterstützung.

Darf ich mich bei der Gelegenheit auch noch kurz auf den Bericht Albertini von gestern beziehen? Zum Änderungsantrag 5 scheint in der Stimmliste auf, dass ich dagegen gestimmt habe. Eigentlich ist meine Intention gewesen, dafür zu stimmen, weil ich diese Thematik schon seit mehreren Wahlperioden positiv betreue, was die Alpenkonvention und den Abschluss des Verkehrsprotokolls durch die Kommission betrifft.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). – Podpořil jsem zprávu pana kolegy Goepela ke společné zemědělské politice, protože ji považuji za mnohem zdařilejší materiál než stávající návrh Komise.

Oceňuji výrazně realističtější a spravedlivější nastavení míry degresivity přímých plateb, jakkoli jsem v principu proti vytváření umělého kritéria velikosti podniků při škrtání přímých plateb, neboť takový postup by postihl zejména velké farmy v nových členských státech.

Není spravedlivé, aby velkým podnikům byly přímé platby kráceny ve větší míře než ostatním. Je mylná představa, že tyto velké farmy jsou v rukou jednoho vlastníka, který je příjemcem štědrých dotací. Jejich vlastnická struktura naopak bývá diverzifikovaná, většinou se jedná o družstva skládající se z velkého počtu členů, drobných vlastníků půdy. A právě tito jsou konečnými příjemci přímých plateb a byli by nejvíce postiženi.

Chtěl bych rovněž varovat před tolik diskutovanou modulací, tedy převáděním prostředků z pilíře přímých plateb do pilíře rozvoje venkova. Finanční prostředky tak sice zůstanou v národní obálce, ale výsledkem bude to, že farmy bude diskriminovat přímo členská země.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Rola, Unii Europejskiej jest tworzenie prawa i kreowanie takich rozwiązań, które zapewnią po pierwsze, stabilizację i rozwój dla gospodarstw rolnych, po drugie, odpowiedni poziom dochodów dla rolników, porównywalny do innych zawodów, po trzecie, bezpieczeństwo żywnościowe dla społeczeństwa, po czwarte, powszechną dostępność tej żywności dla osób słabiej zarabiających.

W mojej ocenie raport pana Goepela idzie właśnie w takim kierunku. Musimy jednak brać pod uwagę, że rolnicy zajmują się specyficzną działalnością – produkcją pod gołym niebem, uzależnioną od warunków klimatycznych, która nie da się zwiększyć z dnia na dzień np. poprzez wprowadzenie pracy na drugiej zmianie. Produkty rolne są istotną częścią wymiany handlowej, stąd warunki, zasady wymiany na globalnym rynku mają istotny wpływ na rolnictwo europejskie (myślę tu o negocjacjach z WTO).

Rolnictwo to nie tylko produkcja, ale także utrzymanie krajobrazu, wpływ na stan środowiska. To wszystko dyktuje złożoność zagadnień i potrzebę wprowadzenia odpowiednich instrumentów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Mr President, I would like to give an explanation of vote because I have always been consistently against the common agricultural policy. The first political speech I ever gave was along those lines. But even I have to admit that, over the process of this last time period for the CAP, there have been some minor improvements.

I am concerned about many of the aspects of this report – the rejection of the reduction in the total budget for the first pillar for the period until 2013, and in a recent meeting with farmers in the village of Pitsford in my constituency, even the smallest of farmers understands the global problems that the common agricultural policy that we have in Europe is creating for those poorer people out in developing countries whose products cannot compete with our subsidised ones. So I did vote in favour, but with a heavy heart.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – Herr Präsident! Aus dem gleichen Grund, den ich gerade beim Jeggle-Bericht genannt habe, habe ich und haben auch die Kolleginnen und Kollegen der CSU gegen den Bericht von Lutz Goepel gestimmt. Sowohl Elisabeth Jeggle wie Lutz Goepel haben hervorragende Berichte abgeliefert, und im Goepel-Bericht könnten wir mit Sicherheit bei 98 % der Punkte zustimmen.

Aber hier auch die entscheidende Frage: Im Bericht steht, dass die Milchquote auf freiwilliger Basis um 2 % angehoben werden soll, und dem kann ich nicht zustimmen. Und wenn hier gesagt worden ist, dass die Milchprodukte zu teuer sind, dann muss ich dem heftig widersprechen. Ich habe hier eine Statistik, wonach 1970 ein deutscher Industriearbeiter 22 Minuten arbeiten musste, um 250 Gramm Butter zu kaufen, heute muss er nur noch vier Minuten dafür arbeiten. Für einen Liter Milch musste er damals neun Minuten arbeiten, heute nur noch drei. Lebensmittel sind billig, und durch die Quotenerhöhung besteht die Gefahr, dass die Milchpreise wieder sinken.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Mr President, as a follow-on from the last explanation of vote, the speaker said how much less workers have to work in order to afford things like butter, milk and other agricultural products. I know that many of my constituents welcome that, especially those on lower incomes, because it helps them if they are spending less on foodstuffs.

But we heard the President of the Commission talk about the need for a competitive Europe as I walked into the Chamber today. But how can we really achieve this when we continue to have the common agricultural policy? How are we really going to become a competitive economy if we continue to spend more than 40% of the EU’s budget on agriculture – a sector that produces less than 5% of the wealth?

How can we continue to give government-to-government aid to developing countries with one hand while with the other hand hindering farmers in developing countries through our subsidies and our import tariffs?

How can we continue to hold up negotiations at the World Trade Organisation because we will not move sufficiently, because of the common agricultural policy?

It is time to scrap subsidies; it is time to scrap tariffs; it is time to scrap the common agricultural policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – Mr President, I voted for the Goepel report, not because I support the common agricultural policy but because I support its reform: in particular, its focus on upland farms. I come from a long line of sheep farmers and now represent Yorkshire and the Humber in Parliament, and I have been focusing on the problems of our hill farmers in recent months.

Only a few days ago, on 28 February, the Yorkshire Post had the headline ‘Hill farmers are urged to come up with survival ideas’. It went on: ‘many small hill and moorland farmers are crumbling under the pressures of grant changes, bureaucratic costs and low prices caused by competition from other countries. Movement restrictions imposed in response to last autumn’s foot-and-mouth scare and the arrival of the disease bluetongue are adding further pressure.’

Yesterday I had a meeting with Commissioner Fischer Boel. I pressed on her the importance of encouraging the British Government, in so far as grant aid is made available to hill farmers in England, to increase the subsidies because they are the second lowest in the European Union. That is a scandal.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – A Uachtaráin, maidir leis an scrúdú sláinte ar an gComhbheartas Talmhaíochta, ba mhaith liomsa a rá go bhfuil mé i gcoinne an chlásail atá ansin maidir leis na híocaíochtaí a bhaintear d’fheirmeoirí le haghaidh scéimeanna forbairt tuaithe agus forbairt imshaoil a mhéadú ó 5% go dtí 13%. Ceapaim go bhfuil sé sin mícheart, ceapaim gur cheart é a fhágáil ag an mBallstát féin an rogha sin a dhéanamh.

Tá muid ag caint faoi tháirgeadh bia anseo. Táimid ag caint faoi slándáil bia na hEorpa. Sin é an fáth go bhfuil Comhbheartas Talmhaíochta na hEorpa fíorthábhachtach dúinn. Tá sé an-soiléir nach dtuigeann daoine ar fud an hEorpa cé chomh tábhachtach agus atá sé seo. Agus tá mé an-mhíshásta leis an méid atá á dhéanamh sna Cainteanna Trádála Domhanda chun a bheith ag bagairt ar Bheartas Bia na hEorpa agus dúirt mé é sin leis an gCoimisinéir Mandelson ag cruinniú a bhí againn inné.

 
  
  

- Rapport: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – Pane předsedo, já bych se rád vyjádřil ke zprávě pana Tabajdiho k udržitelnému zemědělství a bioplynu. Přestože jsem tuto zprávu nepodpořil, rád bych vyzdvihl pozitivní část této zprávy, která se věnuje separaci odpadu, zvláště v městských aglomeracích, a využití biosložky pro výrobu bioplynu. Tento systém je však velmi ekonomicky nákladný a nákladnější než pouhé skládkování nebo spalování, a proto si zaslouží pozornost.

Proto považuji za velmi důležité podporovat zvláště obce v rozšíření sběru tuhého komunálního odpadu, separace biosložky a jejich dalšího využití a vytvořit zvláštní finanční nástroje, případně jednodušší využití strukturální pomoci z fondů Evropské unie.

 
  
  

- Rapport: Christa Klaß (A6-0031/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich Unii Europejskiej, gdyż temat jest wyjątkowo ciekawy, bardzo ważny. Podjęcie tej problematyki pokazuje inne oblicze Unii Europejskiej. Temat jest mi bardzo bliski ze względu na moje pochodzenie, zainteresowania zawodowe, a także moją działalność poselską.

Pomimo pozytywnych zmian to kobiety dalej wykonują dużo więcej obowiązków, szczególnie w domu, w rodzinie niż mężczyźni. A na obszarach wiejskich to obciążenie kobiet jest jeszcze większe.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej obserwujemy poprawę warunków życia, wzrost dochodów. To wpływa na poprawę codziennego życia kobiet na wsi. Wprawdzie jest to początek zmian, ale na szczęście jest.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – Herr Präsident! Die Situation der Frauen im ländlichen Raum verdient unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Es geht darum, ihre Situation zu verbessern und somit das volle Entwicklungspotenzial im ländlichen Raum auszuschöpfen. Neue Kommunikationstechnologien und damit neue Arbeitsplätze müssen geschaffen werden. Entsprechende Infrastrukturen, d. h. die Erschließung des ländlichen Raums durch Verkehrswege, aber ganz besonders gute Ausbildungsmöglichkeiten sind notwendig. Das alles und vieles andere mehr steuert der Entsiedlung des ländlichen Raums entgegen.

Heute lebt mehr als die Hälfte der EU-Bevölkerung im ländlichen Raum. Im ländlichen Raum werden 45 % der europäischen Bruttowertschöpfung erwirtschaftet und 53 % der vorhandenen Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Frauen tragen gerade im ländlichen Raum mehr Verantwortung, als bisweilen angenommen, vor allem auch im Hinblick auf das gesellschaftliche Engagement, das sie zeigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Mr President, it is always a pleasure to rise on a position taken by the Committee on Women’s Rights and Gender Equality in this place.

For a long time now I have wondered why this thing still exists, the Women’s Committee, in this place. We have a Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, and obviously women are lesser than everyone else and therefore, bizarrely in this place, we need a separate committee.

If you look at some of the recommendations in this report – of which I know the rapporteur on my particular side has done an awful lot of work to make sense – we call on Member States ‘to provide [...] financial support for unremunerated work’. We are asking for ‘compulsory registration of assisting spouses’. Are we going to eartag people like me who live in a rural area and are married to a woman in a rural area?

There are some really good recommendations in this report, actually, that do deserve thorough scrutiny and better oxygen of publicity, but the fact they come from this committee in this place actually means they are going to be buried much quicker.

I appreciate the gavel, Mr President, but I do hope that you understand why so many of us do not take seriously the recommendations of the Women’s Committee in this House.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Mijn naam is niet Martin Schulz, mijn naam is gewoon Frank Vanhecke, en ik ben blijkbaar ook geen eersteklas parlementslid en heb bijgevolg ook niet het recht om gelijk wanneer, in gelijk welk debat, op om het even welk moment, voor om het even hoelang, mijn mening te zeggen en daarom moet ik mij nu en dan wenden tot de stemverklaringen, zoals een gewone sterveling en niet zoals uiteraard de allerheiligste der allerheiligen, de heer Schulz.

Dit gezegd zijnde ga ik nu over naar het verslag van mevrouw Klaß. Kijk, ik ontken niet dat vrouwen in plattelandsgebieden en ook elders het ongetwijfeld nu en dan moeilijk hebben en ik ben uiteraard, zoals elk weldenkend mens, vóór maatregelen om de positie van mensen uit achtergestelde gebieden te verbeteren, onder meer door onderwijs. Dat spreekt allemaal vanzelf, dat is open deuren intrappen. De enige vraag die ik mij stel: is dit een Europese bevoegdheid? Is het een taak op Europees niveau om zich daarmee te bemoeien of is dit verslag opnieuw het zoveelste staaltje van Europese bemoeizucht met ziekteverzekering, sociale verzekering, enzovoort. Ik denk dat dit tweede het geval is. Ik denk dat de subsidiariteit van dit verslag eens te meer met voeten wordt getreden. Ik denk, als we dit allemaal zien, dat Europa een soort big brother aan het worden is, waar ik eerlijk gezegd schrik van heb.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, je voudrais d'abord féliciter Mme Klass pour son rapport sur la situation des femmes dans les zones rurales et, ayant été l'auteur d'un rapport adopté dans les années 90 concernant le statut des conjoints aidants, notamment dans l'agriculture, je déplore, comme Mme Klass, que la Commission européenne n'ait pas donné suite à ce rapport, rappelé d'ailleurs dans une résolution de 2003 dans laquelle nous demandions une révision de la directive de 1986 concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole.

Ces millions de travailleurs invisibles que sont les conjoints aidants dans les exploitations familiales, dans l'artisanat, le commerce, l'agriculture, sont en majorité des femmes. Nous avions préconisé, il y a plus de dix ans déjà, un statut-cadre européen pour assurer, entre autres, des droits sociaux et des droits de retraite indépendants pour ces conjoints aidants travailleurs dans les exploitations agricoles. L'inactivité de la Commission dans ce domaine, malgré les nombreuses demandes de ce Parlement européen, est inacceptable! Voilà pourquoi j'espère qu'elle prendra enfin au sérieux notre demande de présenter, avant la fin de cette année, une modification de la directive.

Monsieur le Président, j'aimerais encore intervenir pour un fait personnel, pour souligner que je ne suis pas d'accord avec ce que mon collègue anglais a dit. Moi, j'aimerais bien qu'une commission des droits de la femme et de l'égalité des genres ne soit pas nécessaire, mais si certains hommes – et ils sont en majorité –, avaient un peu plus de compréhension pour la situation des femmes et l'égalité de traitement et de chances, alors nous n'aurions plus besoin d'une telle commission.

 
  
  

- Rapport: Csaba Sandor Tabajdi (A6-0034/2208)

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich wollte ursprünglich gegen den Bericht stimmen. Aber nachdem Herr Tabajdi eine mündliche Erklärung zu Ziffer 41 abgeben hat, habe ich am Schluss dafür gestimmt. Ich habe gegen Ziffer 18 gestimmt, wo es heißt, dass Biogas zu Wettbewerb bei Futtermitteln geführt hat. Dies kann ich nicht unterschreiben. 4 000 Biogasanlagen in Europa tragen mit Sicherheit nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung bei. Im Übrigen haben wir mit Biogas die Möglichkeit, Agrarüberschussflächen in Europa sinnvoll zu verwerten. Wenn der Kollege angesprochen hat, dass man die Gemeinsame Agrarpolitik abschaffen sollte, dann ist Biogas eine Möglichkeit, dass wir gerade auch den Entwicklungsländern entgegenkommen. Im Übrigen nimmt Europa 80 % der Agrarausfuhren von Afrika ab und 45 % von Mittel- und Südamerika. Wir sind also nicht die Verursacher, dass diese Länder nicht exportieren können, das sind ganz andere Staaten.

 
  
  

Explications de vote écrites

 
  
  

- Rapport: Claude Turmes (A6-0487/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A Comissão Europeia apresentou, no seu pacote de Janeiro de 2007 referente à energia, uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas da energia. Mas o Parlamento Europeu considerou que a proposta tinha um número significativo de lacunas, as quais procurou colmatar com um conjunto de emendas.

Embora tenhamos alguns reparos a certas emendas, concordamos que, no seu estado actual, as estatísticas produzidas pelas grandes organizações internacionais, como o Eurostat, são estruturadas em função de instrumentos contabilísticos concebidos num período inteiramente dominado pelos combustíveis fósseis e que visam acompanhar o funcionamento do sector energético unicamente do ponto de vista da oferta.

Ora a evolução verificada nos últimos trinta anos conduziu progressivamente a um crescente desfasamento entre o objectivo inicial destes instrumentos e a sua capacidade de representar as realidades energéticas.

Assim, aumenta de ano para ano o risco de a distorção no conhecimento e na avaliação das realidades energéticas conduzir a decisões infundadas. Registe-se que a proposta da Comissão resulta de trabalhos efectuados em 2003, 2004 e princípio de 2005, ignorando, em grande medida, os próprios documentos sobre as questões energéticas publicados pela mesma Comissão em Março de 2006 (Livro Verde sobre a Energia) e em Janeiro de 2007 (pacote energia).

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui rend obligatoire la participation des États membres à la collecte des données nécessaires pour réaliser des statistiques efficaces de l'énergie. C'est une condition indispensable pour permettre à l'UE d'être à la hauteur de l'ambition affichée: construire une politique énergétique européenne cohérente et parler d'une seule voix sur la scène internationale.

La commission devra veiller à ce que ces statistiques soient comparables, transparentes, détaillées et flexibles.

L'UE s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2020, et à parvenir à une proportion de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'UE d'ici 2020, l'objectif étant fixé à 10 % pour les biocarburants.

Le système de statiques de l'énergie doit s'adapter à ces engagements et prendre en compte l'importance croissante prise par l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'effet de serre, le développement du nucléaire et l'émergence des biocarburants.

Une plus grande attention devra également être accordée à la sécurité de l'approvisionnement des principaux carburants. Des données plus actuelles et plus précises au niveau de l'UE seront nécessaires pour anticiper et coordonner les solutions apportées par l'UE aux éventuelles crises d'approvisionnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Insamling av oberoende och korrekt statistik hjälper såväl konsumenter som näringsidkare och den offentliga sektorn att fatta olika typer av beslut.

Jag stöder rådets förordning om energistatistik men underkänner helt den motivering som utskottet för industrifrågor, forskning och energi har bidragit med. Jag anser inte att den stora fördelen med insamlingen av nödvändiga uppgifter är att hjälpa EU:s institutioner utarbeta en sammanhängande europeisk energipolitik och inte heller att EU ska tala med en röst på den internationella arenan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The goal of Mr Turmes’s ‘Energy statistics’ report is to outline a common Europe-wide framework that facilitates the availability of complete, accurate and up to date information on energy. With citizens and policy makers becoming more aware of the importance and complexity of the energy situation, we require such measures. I voted in favour of this report.

 
  
  

- Rapport: Bart Staes (A6-0004/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté le rapport de mon collègue Belge Bart Staes relatif aux statistiques pertinentes sur les pesticides.

Je salue l’action de la commission européenne qui, dès le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement de 2002, a reconnu que l’utilisation des pesticides avait un impact significatif sur la santé humaine et sur l’environnement. Dès lors, leur utilisation doit être abordée dans une logique de développement durable et faire l’objet de statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la production, l’importation, l’exportation, la commercialisation pour élaborer et suivre la législation communautaire dans ce domaine. Il est important de bien noter qu’il n’y a pas que les activités agricoles qui utilisent des pesticides mais également les services d’entretien des espaces verts, les services de voirie ou les entreprises de transport ferroviaire.

Enfin, je soutiens l’idée de bien préciser la terminologie « produits phytopharmaceutiques » en la remplaçant par le terme « pesticides » dans le règlement tout en précisant clairement de quoi il s’agit.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Concordo com a proposta da Comissão Europeia porque considero necessário a existência de estatísticas detalhadas, harmonizadas e actualizadas sobre o comércio e utilização de fitofármacos ao nível comunitário, de modo a monitorizar correctamente os riscos relacionados com a utilização destes produtos.

A proposta de criação de um quadro legal que estabelece regras harmonizadas para a recolha e disseminação de dados relativos à comercialização e utilização de fitofármacos é urgente, uma vez que o cálculo dos indicadores de risco necessita de dados adequados e, segundo os especialistas, os dados existentes sobre fitofármacos carecem de acessibilidade, transparência e fiabilidade.

Apesar de não concordar com alguns detalhes do relatório, como a inclusão dos biocidas, considero que este não desvirtua as ideias fundamentais da Comissão, apresentando ainda algumas propostas muito positivas como a inclusão das áreas não agrícolas no âmbito da futura legislação e a correcta protecção de dados comerciais, motivos pelos quais me levam a votar favoravelmente o relatório Staes.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport. On commence seulement à entrevoir les inquiétantes conséquences à long terme de cette omniprésence des résidus de pesticides: cancers, perturbations endocriniennes, baisse de la fertilité masculine, diminution des défenses immunitaires, troubles du comportement. L’exposition aux pesticides peut augmenter chez l'enfant le risque de faire de l’asthme.

Le suivi des risques liés à l'utilisation des pesticides implique donc de disposer d'indicateurs appropriés. Ces indicateurs doivent fournir des données disponibles, transparentes, pertinentes et fiables pour réduire les risques et les nuisances que leur utilisation entraîne pour l'environnement et la santé humaine.

Les composants actifs des biocides sont également utilisés comme produits phytopharmaceutiques et produisent presque les mêmes effets sur la santé et sur l'environnement. Par conséquent, cette catégorie doit être clairement définie et prise en compte par ces statistiques.

Pour que les chiffres soient le plus réaliste possible, les statistiques doivent porter non seulement sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les activités agricoles, mais aussi dans les activités non agricoles, comme les services d'entretien des espaces verts, les services de voirie ou les entreprises de transport ferroviaire. À terme, une réduction quantitative chiffrée de l'utilisation de ces produits devra réellement être mise en place.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The need for mandatory collection of figures regarding the sale, use and distribution of plant protection products is a move that I support. It will allow for the adequate evaluation of the risk to human health and the environment that these products could carry. Biocides should form part of the proposed regulation to ensure coherence of definitions with the Pesticides Package. The regulation must further include the non-agricultural use of plant protection products. I am satisfied that the report moves to meet these requirements and voted accordingly.

 
  
  

- Rapport: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport consultatif de ma collègue Allemande Elisabeth Jeggle relatif à la hausse des quotas laitiers à partir du 1er avril 2008. Il s’agit de répondre à la demande croissante de lait au sein même de l’Union européenne et, également, sur les marchés mondiaux.

Je salue le compromis consistant à permettre aux Etats membres d’augmenter leur quota de production de 2 % au 1er avril 2008 avec des possibilités de rééquilibrage entre les pays qui les dépassent et ceux qui sous-utilisent leurs quotas pour limiter les pénalités en cas d’excédent au niveau européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness and Gay Mitchell (PPE-DE), in writing. − We support the Jeggle report on national quotas for milk, which provides for a 2% increase in the milk quota. In the Committee on Agriculture and Rural Development I put forward amendments calling for a greater increase in the milk quota of 3%. That did not get through committee and did not today get through plenary. Our group supported the consensus view of allowing for a voluntary increase in the milk quota of 2%, and we urge the Council to take the lead of Parliament and give the green light for milk producers to increase production by 2% from April. We support the idea of providing for a milk quota balancing mechanism which would allow countries with overproduction to use up underused quota in other member states. It seems unjust to penalise producers who can and wish to increase production in some Member States at a time when the EU overall is not maximising its quota. That said, today's vote is a signal to producers that the quota regime is being slowly loosened up in the run-in to the phasing out of quotas in 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Embora o relatório da Comissão de Agricultura se afaste da proposta da Comissão Europeia, defendendo um aumento voluntário de 2% das quotas do leite dos Estados-Membros e ignore o fim do regime das quotas, a verdade é que também não toma posição contra o desmantelamento do sistema de quotas vigente nem contra a liberalização do sector após 2015, como pretende a Comissária, mas que rejeitamos. Daí o nosso voto de abstenção.

Receamos que este aumento de 2% das quotas dos Estados-Membros, ainda que facultativo, permita que os grandes países e os seus grandes produtores aumentem a sua produção, levando à diminuição do preço no produtor, gerando uma situação de dumping, o que poderá servir de pretexto para mais facilmente justificar o seu posterior desmantelamento.

Um aumento de quota deveria estar ligado a um estudo comunitário que, partindo dos níveis de consumo actuais, por país, definisse metas de consumo mínimo desejáveis, acompanhado de políticas europeias e nacionais de apoio ao aumento da produção nos países deficitários, promovendo um aumento “regionalizado” das quotas leiteiras, nomeadamente nas regiões ultraperiféricas e regiões de montanha, complementado com a criação de um “prémio” para apoiar a recolha organizada do leite aos produtores dessas regiões, garantindo-lhes um rendimento digno.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. No sector do leite a estabilidade e a previsibilidade a prazo são decisivas para os produtores e qualquer mexida no conteúdo do sistema que deveria vigorar até 2015 deve merecer a melhor atenção.

As alterações agora propostas de aumento do nível das quotas, em conjunto com a diminuição das multas previstas no relatório Goepel, configuram o início do desmantelamento do sistema muito antes de 2015.

Apesar das variações recentes no mercado do leite, tanto Portugal, como a UE produzem abaixo da sua quota, pelo que em vez do aumento destas, se poderia fazer acertos entre países, já que 18 em 27 estão abaixo das possibilidades de produção.

O aumento, voluntário ou não de 2%, representa pois um primeiro sinal para o mercado que irá beneficiar regiões com mais capacidade competitiva em desfavor de regiões mais desfavorecidas.

Apesar do relatório Jeggle melhorar a proposta da Comissão, abstive-me na votação para expressar a minha discordância com aquilo que é, na prática o início do desmantelamento do sistema de quotas leiteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The compromise reached in the Agricultural Committee on Elisabeth Jeggle's report dealing with milk quotas is satisfactory. A 2% increase in milk quotas is needed to allow Europe to respond to increased market demand. Though I would feel that this should be implemented across the EU, giving Member States the choice to implement the quota is a better compromise than other alternatives. I do not support any amendments to the contrary and have voted in line with these views.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. – Il y avait, disait-on, des torrents de lait, des montagnes de beurre et des frigos regorgeant de viandes. Bruxelles a alors inventé les instruments malthusiens pour brader la production. Il y a eu les QMG, la jachère, les primes d'abattage et les quotas... pour le lait. Des milliers d'éleveurs de vaches laitières ont disparu. La Nouvelle-Zélande a régné sur le marché du lait.

Puis la donne a changé. Le lait a manqué. Les prix ont flambé. Et Bruxelles découvre la sottise de sa politique d'étouffement de la production. Alors on décide d'augmenter les quotas de 2 %. Au nom, d'ailleurs, d'un "atterrissage en douceur" puisqu'en 2015, les quotas seraient supprimés et le marché livré au libéralisme intégral, avec le risque pour nos éleveurs de montagne.

On a donc détruit des éleveurs dans les années 80 et empêché des jeunes de s'installer. Faute de pouvoir "acheter" la "licence" d'installation qu'était le quota. Et maintenant, on s'achemine vers plus de désertification des zones d'agriculture de montagne si les quotas ne sont plus là pour offrir le filet de protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Dürreperioden und Futtermangel, etwa in Australien, haben zu einem Anstieg der Milchpreise geführt. Bereits jetzt wird von einigen Mitgliedstaaten die derzeit gegebene Milchquote nicht ausgeschöpft, während andere sich bis an die Grenzen oder aber auch darüber tasten. Deshalb tritt augenblicklich sowieso eine Erhöhung der Milchquote um 0,5 % in einigen Ländern in Kraft. Wenn nun zeitgleich eine weitere Anhebung der Quote um 2 % erfolgen soll, würde dies das sensible Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage massiv beeinträchtigen und dazu führen, dass die Milchpreise sinken.

Leidtragende wären vor allem Kleinbauern in ländlichen Regionen, mit ihrer Aufgabe als Kulturpfleger, die von der Milchproduktion abhängig sind und nicht die Möglichkeit haben, diese en gros zu betreiben. Die Bauern fühlen sich nicht zu Unrecht ausgebeutet, der Konsument wird bei gestiegenen Milch- und Lebensmittelpreisen zur Kasse gebeten, bei den kleinen Erzeugern kommt davon nichts an. Hier ist es höchste Zeit anzusetzen.

Die geplante Regelung mit ihren langfristigen Auswirkungen darf nicht das Resultat einer vorübergehenden Marktlage sein. Dementsprechend habe ich den Bericht Jeggle über eine zusätzliche Anhebung der Milchquoten abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η οργάνωση της αγοράς γάλακτος υπακούει στις επιταγές των μονοπωλιακών επιχειρήσεων του τομέα, οι οποίες ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς και προωθούν πλέον την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

Η πρόταση της Επιτροπής για μια πολιτική «ομαλής προσγείωσης» και αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% κάθε χρόνο μέχρι το 2014, οπότε λήγει ο σημερινός κανονισμός, έρχεται να εντείνει τις ανισότητες κατανομής των ποσοστώσεων ανάμεσα στις χώρες μέλη και να οδηγήσει σε αργό θάνατο τις μικρομεσαίες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την απελευθέρωση της αγοράς του γαλακτοκομικού τομέα και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μία μη γραμμική αύξηση των εθνικών ποσοστώσεων, προκειμένου να δοθούν πρόσθετες αυξήσεις στα κράτη μέλη όπου οι ποσοστώσεις παραγωγής είναι παραδοσιακά ελλειμματικές, όπως π.χ. η Ελλάδα που η παραγωγή καλύπτει μόλις το 50% της εγχώριας κατανάλωσης.

Στηρίζουμε τους αγώνες των κτηνοτρόφων για τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές και σε άλλες περιοχές με ειδικές δυσκολίες, ιδίως για τις περιπτώσεις όπου η σημερινή κατάσταση οδηγεί στην εγκατάλειψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. − De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt imod betænkningen om et sundhedstjek for den fælles landbrugspolitik, idet betænkningen går imod at forbedre systemet med krydsoverensstemmelse og modsætter sig at overføre penge fra den direkte støtte til landdistriktsudvikling, som Kommissionen havde foreslået.

Det er delegationens opfattelse, at det bl.a. af miljømæssige årsager er nødvendigt at indføre en tvungen modulation på 20 % og styrke krydsoverensstemmelsessystemet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Jag röstar emot detta betänkande, eftersom jag anser att en kvotökning borde ha gått till producenter som producerar ekologisk mjölk. Den höjning som nu föreslås gynnar framför allt de storskaliga producenterna på bekostnad av de små.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − On behalf of the British Labour Members I wish to explain the reasons why we voted as we did on this report.

We strongly support the 2% increase in milk quotas for the year 2008/2009 proposed by the Commission, allowing European farmers to respond to increased market demands. We have farmers in the EU more than capable of responding to the increased global demands for milk and it would be unacceptable to deny them the opportunity to take advantage of the favourable market situation.

We are, however, unhappy that Parliament supports a voluntary, as opposed to compulsory, 2% increase in milk quotas. For me, the 2% increase is also a step in giving milk producers the option to produce more and thereby helping the transition to greater market orientation. This is in line with the soft landing ahead of the milk quota system in 2015, as envisaged in the CAP Health Check.

While I understand that many countries do not fulfil their current quota allocations, including the UK, I strongly believe, that in line with the abolition of milk quotas in 2015, we need to get farmers used to the idea of having the option to produce more.

(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163(1) of the Rules of Procedure).

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), in writing. − I was in favour of the position that the EU milk market should be opened up more rapidly than planned in an existing draft proposal and voted for an increase of the milk quota, although an increase of 5% as demanded by Poland was not presented to plenary. No majority for this proposal could be found in the EP.

Poland’s restrictive milk quota threatens to transform the country from a net exporter of dairy products to a net importer within five to seven years.

The EU allocated Poland by far the largest quota offered to any of the 10 accession countries, representative of Poland’s position as the EU-25’s fourth largest milk producer when it joined the EU in May 2004. Poland’s quota, nevertheless, is seen as small relative to the larger quotas of Europe’s top three milk producers – Germany, France and Britain.

The quotas are the legacy of bygone era when Europe’s dairies produced infamous lakes of milk and the EU had to help to keep prices from collapsing.

The raising of the milk quota can be seen as the beginning of phasing out the quotas as the EU milk quota system is due to expire in 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), na piśmie. − Wobec niedoboru mleka w krajach europejskich na użytek własny i na eksport, który prowadzi do niedożywienia dzieci z rodzin uboższych i obniża szanse eksportowe naszych krajów, głosowałam za przyjęciem poprawek 18-20 tj. bloku nr 1. Mimo że poprawki te zostały odrzucone, głosowałam za przyjęciem całości rezolucji, ponieważ podwyższenie kwot mlecznych o 2%, choć jest krokiem niewystarczającym, to jednak we właściwym kierunku. Podwyższenie kwot o 3%, a w przyszłości ich całkowite zniesienie, o co w debatach występował już nasz Parlament, byłoby rozwiązaniem korzystniejszym. Jednakże lepiej dokonać podwyższenia choćby o 2%, niż nie dokonywać żadnych zmian.

 
  
  

- Rapport: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione Goepel sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC per onorare il lavoro fatto in commissione per l'agricoltura dalla delegazione socialista, che ha ottenuto dei risultati accettabili su temi da sempre molto importanti per lo sviluppo dell'agricoltura nell'Unione europea.

I risultati non sono ancora i migliori possibili, ma ci aspettiamo che, grazie allo sforzo e allo spirito di compromesso dimostrato dal collega Capoulas e dagli altri colleghi della commissione AGRI, che sono andati in alcuni casi oltre i propri interessi nazionali, sarà possibile nella prossima tappa, con il pacchetto legislativo che sarà presentato a maggio ed elaborato sotto la Presidenza francese, ottenere risultati molto più ambiziosi, soprattutto per quanto riguarda una ridistribuzione più equa degli aiuti, una maggiore trasparenza, migliori politiche di sviluppo rurale, un'efficace rete di sicurezza per quanto riguarda la gestione dei rischi in caso di catastrofi naturali, il ruolo dell'agricoltura e il suo contributo nella lotta al cambiamento climatico e nel quadro dei biocombustibili.

Il risultato di oggi permette al Parlamento europeo di condurre un dibattito allargato sul futuro della PAC, che deve adattarsi ai cambiamenti sociali ed economici pur continuando ad essere uno dei pilastri su cui si basa l'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Il était important que le Parlement donne son avis sur les grandes orientations à donner au futur Bilan de santé.

Le groupe PSE a remporté quelques victoires importantes, comme la critique du découplage des aides (élevage et petites cultures), les objectifs de la PAC en termes de sécurité alimentaire, préservation des écosystèmes, valorisation des territoires, l'effet redistributif du plafonnement dégressif, de la modulation, les filets de sécurité, la reconnaissance du rôle des interprofessions, la contribution de l'agriculture au changement climatique...

Toutefois, j'ai tenu à soutenir plusieurs points, à la différence du groupe PSE :

- le découplage partiel des aides directes doit être maintenu pour les primes animales, mais il faut veiller à ne pas prendre en compte seulement l'élevage intensif ou de grande échelle (§26, §32)

- les références historiques ne permettent pas de valoriser le respect par certains agriculteurs de normes environnementales élevées (§16)

- soutien du plafonnement progressif des aides directes car cela permettrait une répartition plus équitable des moyens de la PAC (§67)

- critique des études menées sur les OGM, rappel qu'il est impossible d'assurer la coexistence, soutien au principe de précaution (Am 30)

- contre l'abandon des quotas laitiers en 2015 (§76)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness and Gay Mitchell (PPE-DE), in writing. − We support the general thrust of the report on the Health Check on the CAP. However, it is important to point out that the particular situation for Ireland which has fully decoupled all direct payments from production needs to be taken into consideration. In particular, the commitments made to all farmers in the Agenda 2000 reforms that there would be a reduction in bureaucracy. So far the experience has not been entirely positive.

On the specific issue of maintaining the payments to producers, we cannot accept a move towards a flat rate payment per hectare regime. Farmers have budgeted on the current system remaining in place until 2013. In addition, moves to increase modulation and take more of the direct payments from producers are unwelcome. We would have welcomed a high increase in milk quota but in line with our view on the Jeggle report we have accepted the consensus opinion on a 2% increase for the coming marketing year.

In the long term, however, it is the threat posed by a bad deal at the WTO which looms large over EU agriculture. Such a deal must be resisted.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Lutz Goepel sobre o "exame do estado de saúde" da PAC, pois defende medidas imperativas para a evolução da agricultura, um dos maiores sectores da União Europeia.

Neste contexto, realço a disponibilização de verbas para a manutenção da produção leiteira em regiões como os Açores, defendida no presente relatório, e destaco ainda o notável empenho e o importante contributo das alterações apresentadas pelo Deputado Capoulas Santos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução é insuficiente nas críticas que faz à proposta da Comissão Europeia, embora inclua duas das muitas propostas que apresentámos. Mas a sua orientação geral é negativa, designadamente quando insiste no desligamento das ajudas à produção, exortando a Comissão a fazer com que a política de dissociação avance rapidamente. Ora, a experiência já demonstrou que a dissociação entre ajudas directas e produção agrícola tem efeitos nefastos. Daí o nosso voto contra.

Mas consideramos positivo que se rejeite a renacionalização da PAC, que se exijam medidas de reestruturação e o reforço de sectores-chave agrícolas (como, por exemplo, o sector do leite, o sector do bovino leiteiro ou da criação de ovinos) e que tenham sido aprovadas as propostas que fizemos quanto à necessidade de a Comissão Europeia ter em conta, no âmbito das negociações da Organização Mundial de Comércio, as especificidades da produção agrícola enquanto sector de produção alimentar, elemento estruturante dos equilíbrios territoriais de preservação ambiental e de salvaguarda de níveis adequados de segurança alimentar.

Igualmente valorizamos positivamente a aprovação do apelo que fazemos à Comissão e aos Estados-Membros para que tomem as medidas necessárias visando impedir as actividades especulativas, o controlo do mercado de produtos alimentares e a formação de cartéis pelas indústrias alimentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), skriftlig. − Vid den hälsokontroll som nu sker av den gemensamma jordbrukspolitiken har kommissionen och Europaparlamentet haft möjlighet att ta ett ambitiöst och kraftfullt grepp om den fortsatta utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är av avgörande betydelse att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter i en marknadsorienterad riktning, som innebär att konsumentens val står i centrum för jordbrukarnas beslut om produktion, samtidigt som vi minskar den totala kostnaden för jordbrukspolitiken. Med för närvarande starkt växande global efterfrågan på jordbruksprodukter finns det mycket goda förutsättningar att skynda på avregleringen av jordbrukspolitiken.

Den moderata delegationen beklagar att varken kommissionen eller Europaparlamentet tagit tillfället i akt att göra detta, och vi har därför röstat nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. − I abstained on the final vote on this report. While it contains many good elements it does not go far enough. Any CAP reform must first decrease subsidy and increase the role of the market in agriculture. Second, look at promoting the wider rural economy rather than focusing on farming alone. Third, it must promote ‘good’ food rather than put quantity before quality. Only on this basis can we establish a CAP that matches the needs and requirements of the new millennium.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. Exceptuando a questão das quotas leiteiras, considero a proposta da Comissão muito pertinente. O relatório Goepel melhora-a, em muitos aspectos, mas faz algumas alterações com as quais não posso concordar.

Em primeiro lugar, apoio a ideia de um plafonamento das ajudas, tal como a Comissão propõe, uma vez que, tendo em conta a pressão cada vez maior da opinião pública sobre as ajudas aos agricultores e no seguimento da implementação do RPU, que tornou mais claro e transparente o sistema, tornaram-se visíveis alguns desequilíbrios, sendo por isso necessário encontrar um sistema justo para limitar o nível das ajudas dos grandes agricultores.

Por outro lado, considero que a permanência das verbas provenientes da modulação nas respectivas regiões não ajudará à resolução das grandes divergências regionais que existem na agricultura europeia.

Finalmente, e no que às quotas leiteiras diz respeito, sou contra o aumento de 2% já em 2008 e também contra a diminuição das multas, pois considero que tais medidas vão acabar por desmantelar o sistema de quotas leiteiras antes de 2015, com consequências nefastas para as regiões mais vulneráveis e dependentes da produção leiteira e para todos os seus agricultores que investiram neste sector e vêem assim as suas expectativas defraudadas.

Por todos estes motivos, abstive-me na votação.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le bilan de santé de la PAC établi par la Commission n'est pas un bilan, c'est une nouvelle réforme inavouée. Et un pas supplémentaire vers la réorganisation économique du monde à laquelle l'Europe de Bruxelles travaille depuis des années, dans le sillage de Washington. Aux pays du Sud et aux États-Unis, l'agriculture. Au Nord: les services et l'industrie, en concurrence sauvage avec les pays émergents.

L'agriculture européenne est purement et simplement sacrifiée et va bientôt être livrée aux seules forces du marché. Marché truqué d'ailleurs, puisqu'on l'expose sans défense aux importations, en même temps qu'on lui dénie l'accès aux marchés extérieurs.

Or, l'agriculture n'est pas un secteur comme les autres. Parce qu'elle sert à nourrir les hommes, elle participe de l'indépendance et de la souveraineté nationales. Parce que la qualité de l'alimentation conditionne la santé publique. Parce que cultiver la terre détermine l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la biodiversité, la gestion de l'eau, l'animation et le peuplement des zones rurales... mais reste un acte productif.

Renoncer à toute politique volontariste en matière agricole est pire qu'un crime, c'est une faute. Et il est dommage que malgré quelques bonnes choses, le rapporteur n'ait pas remis en cause cette logique.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − I Sverige har både den förra och den nuvarande regeringen i positiva ordalag beskrivit den kommande “hälsokontrollen” av EU:s långtidsbudget och den gemensamma jordbrukspolitiken de närmaste åren och hur den kommer att leda till mycket stora förändringar och reformer.

Nu ser vi hur Europaparlamentets federalistiska majoritet anser att stats- och regeringscheferna gjorde en överenskommelse från 2002 om att bibehålla jordbruksanslagen inom den första pelaren på samma nivå fram till 2013 och att den överenskommelsen ska accepteras.

Hur kan man tolka överenskommelsen från 2002 på så olika sätt? Europaparlamentets kristdemokratiska/konservativa och socialdemokratiska majoritet anser att reformer ska ske först efter 2013. Socialdemokraterna och den borgerliga alliansen i Sverige har sagt till de svenska väljarna att reformer ska inledas på grundval av ”hälsokontrollen” 2008-2009 direkt i långtidsbudgeten.

Vilken sida har rätt om överenskommelsen från 2002?

Junilistan anser absolut att reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken och en minskning av dess kostnader i EU:s budget ska ske direkt efter avslutad hälsokontroll. Alla andra lösningar vore att bedra väljarna i de sex medlemsländer som 2005 inte ville expandera EU:s långtidsbudget.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui préconise notamment de prendre en compte les spécificités des régions en difficulté et des secteurs sensibles comme l'élevage et de simplifier davantage les règles pour les agriculteurs.

L’objectif est d’améliorer le fonctionnement de la Politique Agricole Commune sur la base de l’expérience acquise depuis 2003 et de l’adapter en fonction des nouveaux défis et possibilités qui se présentent en 2007 dans une Union européenne à 27 États membres.

Le rapport estime que les aides directes demeureront nécessaires après 2013, non seulement en cas de problèmes sur les marchés, mais aussi pour compenser les services rendus par les agriculteurs à la société et les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal très élevées.

Enfin, pour ce qui est de la gestion des risques, la Commission doit pouvoir entendre le message du Parlement dans ce rapport dans la perspective de la future réforme de la PAC.


Des systèmes d'assurance privés ou mixtes devraient être développés d'urgence avec le soutien de financements publics, en veillant à ce que les États membres restent sur un pied d'égalité. La Commission doit pouvoir envisager l'introduction future d'un système européen de réassurance pour les désastres climatiques ou environnementaux et les mesures de prévention des risques devraient être financées dans le cadre du 1er pilier (soutien aux marchés agricoles).

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I strongly support the notion that we need to secure appropriate funding for rural development, many people living in rural areas are not directly involved in agriculture or have a part time involvement in agriculture, in order to ensure balanced regional development we must ensure a balance of development between urban and rural. However, this must not be attained at the expense of the first pillar. The development of rural areas is a worthy objective in its own right and must not be constrained by relying on modulated funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I voted for the successful amendment 29, which calls on the Commission and the Member States to take measures to prevent capturing of the market in food products and the formation of cartels by food companies, and I hope that some action will be taken to prevent supermarkets from forcing food producers to accept economically unsustainable prices for their produce. I also supported amendment 30, which sought more restrictions on GMO crops, noting that it is impossible for GMO crops to coexist with conventional and/or organic crops, and calling for the withdrawal of the GMO species already introduced by some Member States. Such action has clear public support, as shown by opinion polls carried out thus far.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), schriftlich. Um zu verhindern, dass qualitativ hochwertige Lebensmittel in Europa knapp und sehr teuer werden, müssen heute viele begreifen lernen, dass wir in der EU eine wettbewerbsfähige, nachhaltige, multifunktionale und flächendeckende Landwirtschaft erhalten müssen, die auch international wettbewerbsfähig ist.

Wir brauchen nach wie vor die GAP, und sie muss der Landwirtschaft Verlässlichkeit, Planungssicherheit und Zukunftsstabilität sichern.

Worüber wir heute als Kompromiss abstimmen, ist eine anerkennenswerte Arbeit unseres Berichterstatters Lutz Goepel. Dieser Kompromiss kann aber auch mich nicht voll befriedigen, insbesondere weil die vorgeschlagene Modulation von über 10 000 Euro, auch wenn es nur 1 % sein soll, für die Bauern in meinem Land schwer zumutbar ist. Dass diese Mittel in die jeweilige Region, in der sie anfallen, zurück fließen sollen, ist kein großer Trost für den einzelnen Bauern. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden Arbeitnehmern Lohnkürzungen zumuten, zum Beispiel im Öffentlichen Dienst.

Positiv zu bewerten sind die Vorschläge betreffend Basissicherheitsnetz und Krisensicherungssystem.

Klar muss auch sein, dass Artikel 69 kein Allheilmittel ist, auch wenn eine größere Einbindung dieser Möglichkeiten zur Finanzierung von Maßnahmen, zum Beispiel für Junglandwirte, Aufforstung, Frühernten vertretbar ist.

Auch wenn es für uns noch keine Mitentscheidung in der Agrarpolitik gibt, möchte ich doch heute schon die Kommission vor zuviel Starrsinn warnen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − The CAP Health Check will set the tone for future reform in this area and Lutz Goepel's report on the Health Check is one that I have trouble fully supporting. The Health Check should truly look towards creating a market driven sector that is committed to rural and environmental sustainability. We need to move away from the culture of protectionism and market distorting subsidies that the current CAP facilitates. The policy should also encourage third countries, especially developing countries, to trade with us. I have reflected these concerns in the way I have voted.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χρειάζεται διαφορετικές προτεραιότητες και φυσικά περισσότερους πόρους για να επιτύχει. Η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η μείωση της παραγωγής οδηγούν σε μαρασμό της υπαίθρου και υποβάθμιση του ρόλου του πρωτογενή τομέα στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Διεκδικούμε μια ουσιαστική αναδιαμόρφωση της ΚΑΠ, με μέτρα που βοηθούν τους μικρούς και μικρομεσαίους αγρότες για να συνεχίσουν να παράγουν, διατηρώντας τον αγροτικό πληθυσμό, τη βιοποικιλότητα και προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ζητάμε κοινή πολιτική αγροτικής ασφάλισης, έναντι όλων των κίνδυνων -όχι μόνο καιρικών, αλλά και διατροφικών και κινδύνων ανισορροπίας της αγοράς. Εναντιωνόμαστε στην προτεραιότητα για εναρμόνιση των αγροτικών πολιτικών με τους στόχους και τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Επιδιώκουμε μια αγροτική πολιτική που παρέχει ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλους, γι' αυτό καταψηφίζω την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Todas as políticas têm o evidente dever de corresponder a uma necessidade e de a resolver com eficiência. Face à realidade actual dos mercados agrícolas, dos padrões de consumo, das necessidades em termos de ambiente e das tendências futuras, impõe-se repensar os pressupostos, os conceitos e as regras da Política Agrícola Comum e reformá-la em conformidade. O eixo central dessa reforma deve ter em conta algumas ideias-chave, como sejam a importância da viabilidade do mundo rural, a necessidade de evitar o desaparecimento da agricultura europeia, o rendimento dos agricultores e a necessidade de fazer entrar nesse mercado jovens empresários e modelos criativos de produção e gestão e, também, os interesses dos consumidores, que sendo todos nós, muitas vezes ninguém representa com vigor.

Apesar das desvantagens imediatas que a subida generalizada dos preços agrícolas pode representar para alguns sectores das sociedades, tanto nas economias desenvolvidas como nas outras, há um conjunto de virtudes (desde logo haver um maior consumo entre as populações dos países em desenvolvimento acelerado) e um potencial de vantagens que deve ser tido em conta nesta reforma. É esse caminho que espero que tenha acolhimento, tanto ao nível das instituições da União Europeia como dos poderes nacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Det finns två saker som en EU-vän måste förklara (om så inte försvara) när man kommer hem och ska prata om sitt arbete i EU. Det ena är parlamentets flyttcirkus till Strasbourg. Det andra är jordbruksstödet. I båda fallen är den nuvarande ordningen lika omöjlig att försvara – och att förklara. Det finns inga goda skäl för oss att åka till Strasbourg. Det finns inte heller någon anledning för EU:s skattebetalare att göda det brittiska kungahuset, som i dag tillhör dem som främst gynnas av systemet samtidigt som afrikanska producenter slås ut.

Goepels betänkande gick i helt fel riktning, och därför röstade jag nej. Det gjorde jag framför allt för att jag anser att viljeriktningen är felaktig: mer direktstöd, mindre reformer, mindre marknadstillvändning. Kommissionen har kommit en bra bit på väg med att gå över till ett mer modernt system för jordbruksstöden. Det är trist att parlamentet då tycks vilja vrida klockan tillbaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), in writing. − On behalf of the British Labour members I wish to explain the reasons why we voted as we did on this important report.

First and foremost we believe a thorough overhaul of the CAP is needed so that we can move away from direct payments to farmers towards a system that encourages rural sustainability. In this regard we would like to have seen full decoupling of direct payments but appreciate that many Member States have a difficulty with this.

A key point for me is that reform of the CAP should not be seen as an issue of big farms versus little farms. It should be an issue of efficient versus inefficient.

Therefore I and the British Labour delegation will be voting in favour of amendments in favour of increased funding for rural development, opening up trade with developing countries, and against amendments that seek to employ protectionist measures for EU farmers. We would like to see the Commission proposing the scrapping of degressive capping and addressing the issue of direct payments in a more radical way.

We will not vote against the report but abstain in the hope that when the legislative proposals come forward Parliament will recognise the need for radical reform.

(Abbreviated in accordance with Rule 163(1) of the Rules of Procedure)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. − The need to reform the CAP has to be on-going. Unfortunately Parliament’s report is not ambitious enough.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), v písemné formě. − Pokud jde o návrh zprávy pana kolegy Lutze Goepela o kontrole stavu společné zemědělské politiky, pokládám za svou povinnost, jako jeden ze zástupců České republiky v EP, upozornit naléhavě na následující skutečnosti. Sdělení Komise k revizi společné zemědělské politiky by mělo vyústit v předložení legislativních návrhů Radě a EP nejpozději v květnu 2008. Není pochyb o tom, že Česká republika usiluje o evropské zemědělství, jež je dynamické a zaměřené na udržitelný rozvoj zemědělsko-potravinářského odvětví, jehož prioritou je zajištění potravinové, ale i energetické bezpečnosti. Z navrhovaných opatření, která budou v rámci prověrky SZP diskutována, jsou pro ČR nejzásadnější modulace a degresivita přímých plateb.

Opatření typu degresivity, redukující přímé platby na základě velikosti zemědělských podniků, by totiž mělo selektivní dopad pouze na některé členské státy a negativně by ovlivnilo konkurenceschopnost agrárního sektoru v zemích, jako je Česká republika. Zároveň by vlivem takového opatření docházelo nutně k organizačnímu štěpení zemědělských podniků. Zejména z těchto důvodů je současný návrh modulace a degresivity pro ČR jen těžko akceptovatelný – a domnívám se, že nejen pro ČR.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), schriftelijk. − In het Verdrag van Lissabon blijven de 5 doelstellingen van het GLB ongewijzigd ten opzichte van het huidige Verdrag. Het Verdrag voorziet er onder meer in dat gezorgd moet worden voor redelijke prijzen. Deze doelstelling is actueler dan ooit voor de consument.

Een ander probleem is de efficiëntie van het huidige Europese landbouwbeleid. We mogen immers niet blind zijn voor de negatieve kanten van het huidige GLB: landbouwers moeten een inkomen kunnen verdienen, maar óók efficiënt kunnen werken, zodat ook jongeren blijven kiezen voor een carrière in de landbouwsector.

Ik heb al dikwijls de woorden van landbouwcommissaris Fischer Boel herhaald daar waar zij zegt dat men voor een ‘health check’ niet ziek hoeft te zijn. We moeten de vraag durven stellen of het huidige landbouwbeleid aangepast is aan de ontwikkelingen op de (wereld)markt en aan de noden van de EU27. Het debat omtrent de ‘health check’ is bovendien een kans om het landbouwbeleid bij de publieke opinie te blijven verantwoorden.

Collega's, de Europese burger verwacht voedselzekerheid, voedselveiligheid en een stuk voedselsoevereiniteit. Met dit initiatiefverslag legt het Parlement zijn gewicht in de schaal en bezorgt het de Commissie een stevige input.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Νέα επίθεση κατά των μικρομεσαίων αγροτών αποτελούν οι προτάσεις για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ.

Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της ΚΑΠ του 2003, τα βιώνει η μικρομεσαία αγροτιά με την αύξηση της ανεργίας από το ξεκλήρισμα χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτών.

Στην Ελλάδα, η καπνοκαλλιέργεια μειώθηκε κατά 70%, έκλεισαν δύο από τα πέντε εργοστάσια ζάχαρης, το αγροτικό εισόδημα συρρικνώθηκε, αμπελώνες θα ξεπατωθούν.

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής αποσυνδέουν τις ενισχύσεις από την παραγωγή, μεταφέρουν πόρους των άμεσων ενισχύσεων για τους αγρότες στον δεύτερο πυλώνα, όπου δραστηριοποιούνται κύρια επιχειρηματίες, καταργούν πλήρως την παρέμβαση, μειώνουν τα αγροτικά κονδύλια από το 2009, επιταχύνοντας το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μεγαλύτερη στήριξη των μεγαλοκτηματιών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε με γρηγορότερους ρυθμούς να συγκεντρώσουν γη , παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε λίγα χέρια, οξύνοντας τις βασικές ανισότητες και αδικίες της ΚΑΠ (20% των εκμεταλλεύσεων λαμβάνουν 80% των επιδοτήσεων). Οι αναφορές για γεωργία που θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος είναι υποκριτικές, γιατί το ξερίζωμα χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτών αυξάνει την ερήμωση των περιοχών, ενώ η χρήση φυτειών για βιοκαύσιμα θα συμβάλει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Καταψηφίζουμε τις προτάσεις της ΕΕ για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ.

 
  
  

- Rapport: Christa Klaß (A6-0031/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Christa de Klaß sobre a situação das mulheres nas zonas rurais da União Europeia, porque considero que as políticas de desenvolvimento rural devem ter em conta a dimensão de género, contribuindo assim para o cumprimento dos objectivos da Estratégia de Lisboa em matéria de crescimento, educação, emprego e coesão social.

Considero que as mulheres têm um papel preponderante na promoção do crescimento local e social, pelo que as propostas de melhoria das condições de vida das mulheres nas zonas rurais, como, por exemplo, a criação de infra-estruturas de educação e formação a todos os níveis; promoção da igualdade de acesso ao mercado de trabalho; incentivos ao empreendorismo feminino; desenvolvimento de serviços sociais e de saúde de qualidade são essenciais para o desenvolvimento rural sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Consideramos positivo que tenham sido aprovadas várias emendas que melhoraram o relatório final, incluindo uma proposta que apresentámos sublinhando a necessidade de valorizar ao máximo o trabalho das mulheres, incluindo o das mulheres imigrantes que não pertencem ao núcleo familiar da exploração, mas são trabalhadoras nos campos agrícolas e são particularmente afectadas pela discriminação no mundo agrícola. Por isso, votámos favoravelmente o relatório.

No entanto, lamentamos que não tenham sido aprovadas outras propostas que apresentámos sobre a situação das mulheres nas zonas rurais, a qual é muito influenciada pela situação da agricultura, sofrendo as consequências das medidas injustas na área da PAC - Política Agrícola Comum, o que tem provocado um crescente abandono das pequenas e médias explorações agrícolas e da agricultura familiar.

Continuamos, pois, a insistir na necessidade de uma profunda revisão da PAC, que dê prioridade à defesa da agricultura familiar e dos pequenos e médios agricultores, que apoie a produção e garanta o seu rendimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), na piśmie. − Nie pomniejszając znaczenia miast i wielkich aglomeracji, należy pamiętać, że większa część życia społecznego i gospodarczego w Europie toczy się na obszarach wiejskich. Dlatego z zadowoleniem przyjęłam sprawozdanie Christy Klaß w sprawie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich. Nasza dyskusja w tej sprawie dobrze się wplata w ogólną debatę związaną z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Popieram główną myśl tego sprawozdania, że rozwój obszarów wiejskich nie może się opierać wyłącznie na rolnictwie. Polityka rolna UE zmierza do zapewnienia realnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, co daje mieszkającej tam ludności, w tym kobietom, dodatkową szansę lepszego wykorzystania ich potencjału. Chodzi o ich szersze włączenie w życie społeczności lokalnych, zaangażowanie w tworzenie nowych przedsiębiorstw, ich udział w rozwijającym się sektorze usług.

Należy mocno podkreślić, że naczelną zasadą, która powinna dominować przy definiowaniu funkcjonowania obszarów wiejskich, jest równość szans kobiet i mężczyzn, oceniana m.in. poprzez dostęp kobiet do rynku pracy. Niestety wskaźniki aktywności kobiet są niższe na obszarach wiejskich, ponieważ kobiety pracujące w gospodarstwach wiejskich nie zawsze są zaliczane do siły roboczej, mają też mniejsze możliwości płatnej pracy w porównaniu do obszarów miejskich.

Zmiana tej niekorzystnej sytuacji nastąpi tylko poprzez zmiany mentalności mieszkańców oraz nowe bodźce finansowe, które UE skieruje właśnie na obszary wiejskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − I supported the Klaß report, which deals with many important issues facing women in our rural areas. Low pay, lack of accessible services such as childcare, and social exclusion are issues which are all too common within rural communities. Member States must work to ensure that these issues are addressed and that living conditions in rural communities are fair for all our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich stimme für eine Förderung der Frauen in ländlichen Regionen, da gerade diese Personengruppe sehr von Arbeitslosigkeit und im Zuge dessen auch von Armut sowie möglicher sozialer Ausgrenzung betroffen ist.

Wie von Kollegin Klaß bereits in ihrem Bericht erwähnt, stellt einen der Schwerpunkte der Politik der Europäischen Union die Regionalpolitik dar und die Entwicklung dieser oft benachteiligten Regionen, sowie deren Bewohner. Gerade Frauen, deren Recht auf Chancengleichheit ohnehin schon in wirtschaftlich reichen Gebieten untergraben wird, sollten speziell in ländlichen, ärmeren Regionen unterstützt und Möglichkeiten ihrer Beteiligung am Erwerbsleben gefördert werden.

Insbesondere möchte ich auf die momentan schlecht geregelte Versicherungsleistung bzgl. mitarbeitender Ehepartner, von welchen der weibliche Anteil klar überwiegt, hinweisen. Diesbezüglich bedarf es einer schnellen und effizienten Änderung der Gesetzeslage. Auch die nicht zufrieden stellenden Regelungen für Mutterschafts- und Krankheitsurlaub, vor allem bei selbstständigen Unternehmerinnen, sowie jene für mitarbeitende Ehepartner verlangen nach einer Verbesserung.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − I welcome the Christa Klaß report on the situation of women in rural areas of the EU. The goal of trying to reduce feminine migration from rural zones has my full support. By introducing measures to recognise, protect and promote the role of women in the rural sector we will not only improve equality between men and women in such areas, but stimulate economic growth and encourage sustainable development in the sector. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – L'égalité des genres en milieu rural doit davantage attirer l'attention de l'Union européenne. En effet, la situation des droits des femmes et la place de celles-ci dans la vie du monde rural nécessitent une plus grande détermination de la part des États membres et de la Commission.

D'une part, les femmes souffrent d'un statut légal particulièrement défavorable lorsqu'elles travaillent dans le secteur agricole en tant que conjoint-aidant. La Commission européenne doit rompre avec cette inégalité juridique, qui prive une partie des femmes européennes de leur accès à la sécurité sociale, aux congés de maternité et maladie ou aux pensions en cas de divorce.

D'autre part, les initiatives économiques et l'entrepreneuriat féminins ne sont pas suffisamment soutenus. Les États membres doivent, par exemple, favoriser financièrement les entreprises qui diversifient le travail des femmes et accompagner plus généralement le développement des infrastructures et des nouvelles technologies en milieu rural. Enfin, la Commission doit davantage analyser les programmes en faveur du développement rural sous le prisme de la condition féminine.

Les régions rurales représentent 56 % de la population de l'Union européenne. Parce que les femmes peuvent y apporter dynamisme et créativité, j'apporte tout mon soutien aux propositions du rapport de Mme Klass.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), par écrit. – La question de la condition de la femme dans les zones rurales a été abordée de multiples fois lors de nombreuses Conférences mondiales sur les femmes (1975, 1980, 1985 et 1995), sur la réforme agraire et le développement rural (1979) ou sur la population (1994), mais aussi par la Commission et le Parlement européens. Mais les textes ont beau s'accumuler, les constats sont toujours les mêmes: augmentation de la "masculinisation" de la population rurale et aucune amélioration relative au statut du conjoint-aidant sur une exploitation agricole.

Il est plus que temps de développer des stratégies visant à freiner l'exode rural des femmes, en particulier des diplômées. De prendre en considération l'évolution des grandes orientations sur le plan mondial et notamment la libération des échanges et des finances, ainsi que la privatisation de l'agriculture en un secteur commercial strictement réglementé et quotingenté.

Les temps changent, mais ce n'est pas le cas des mentalités et des coutumes qui veulent que le rôle des femmes dans le secteur agricole se résume bien trop souvent à être coexploitantes ou ouvrières non rémunérées dans des exploitations bien souvent uniquement familiales.

Ce rapport propose des modifications de ce statut ? Nous voterons pour.

 
  
  

- Rapport: Csaba Sandor Tabajdi (A6-0034/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), par écrit. – Je tiens à féliciter Csaba Tabajdi pour son excellent rapport et tout le travail de recherche et de synthèse qu'il a su parfaitement mener à bien.

Toutefois, je tiens à signaler que j'ai voté contre le paragraphe 27:

27. souligne, dans ce contexte, l'importance du génie génétique vert et invite les États membres et la Commission à redoubler d'efforts dans la recherche des technologies les plus modernes en matière de semences et dans le domaine phytosanitaire, pour éviter que la production de biogaz ne concurrence la production de denrées alimentaires de haute qualité et pour faire en sorte que la part de la biomasse par unité de surface augmente de manière significative;

Selon moi, les biogaz doivent être alimentés prioritairement par les déchets de la production agricole. Il ne saurait être question de développer les semences OGM et les pesticides afin de promouvoir une agriculture encore plus intensive. Cela serait dommageable à l'environnement, et annulerait tous les avantages des agro-carburants. Comme le titre du rapport l'indique, nous devons avant tout promouvoir une agriculture durable.

Je serai pour ma part responsable de l'avis de la commission de l'agriculture sur le projet de directive relative à la promotion des sources d'énergie renouvelable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O relatório trata de diversas questões importantes e faz algumas considerações que apoiamos. Estamos de acordo, nomeadamente, que não se parta de biomassa "dedicada", mas, antes, que se utilizem resíduos de vária origem, o que os valoriza energética e economicamente, atenuando ou resolvendo graves problemas ambientais. É também positivo que afirme que o biogás encerra um potencial energético bem superior ao dos biocombustíveis líquidos, o que tem sido ignorado pela Comissão Europeia.

No entanto, consideramos necessário aprofundar algumas questões, designadamente a diferença entre o conceito importantíssimo de biometano, o qual é um upgrade do biogás. Deve-se distinguir claramente o biogás do biometano. O biometano pode e deve ser produzido também a partir das ETAR, aterros sanitários e resíduos industriais, além, naturalmente, dos resíduos pecuários. A Suíça e a Suécia já estão a produzir biometano e a utilizar redes de gás natural para a sua distribuição. Na zona de Gotemburgo, no sul da Suécia, já existem cerca de 4500 veículos que se movimentam só a biometano. Nos EUA há numerosos produtores de biometano e a sua distribuição é feita em forma de biometano liquefeito.

Por isso, insistimos na necessidade da Comissão Europeia dar toda a atenção e prioridade ao financiamento para projectos de biometano por toda a Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. O relatório Tabajdi enfatiza as potencialidades da utilização do biogás agrícola e sugere a elaboração de uma Directiva relativa à produção de biogás.

Voto favoravelmente o relatório Tabajdi porque considero que a utilização do biogás é duplamente benéfica, uma vez que pode contribuir para a segurança e sustentabilidade do abastecimento energético da UE, mas também permite aos agricultores desenvolver novas fontes de rendimento.

De particular relevância poderá ser a contribuição do biogás na prossecução das metas recentemente lançadas pela Comissão para a contribuição das energias renováveis em 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazów: potrzeba przeglądu prawodawstwa UE (2007/2107(INI)).

Sprawozdawca Csaba Sándor Tabajdi trafnie zauważył, że należy zacząć wykorzystywanie potencjału energetycznego biogazu, który przypomina i może zastąpić gaz naturalny.

Zgadzam się z formułą, że należy zachęcać do inwestowania w produkcję biogazu różnymi środkami, w tym za pośrednictwem funduszy UE przeznaczonych na rozwój regionalny i obszarów wiejskich.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. − As highlighted in Mr Tabajdi’s report on Sustainable agriculture and biogas, there is a large potential for biogas that the EU has yet to exploit. The call for the Commission to produce a coherent biogas policy is one that I support. There is a need for biogas policy formulation to be encouraged across the EU if we want Europe to adequately diversify its energy production. Through biogas we have an opportunity both to increase renewable energy production and contribute to sustainable economic, agricultural and rural development. I support the report’s recommendations.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Sinnvoll sind Biogas-Anlagen der Kleinbauern, da sich hier durch die Verwertung von Gülle und anderer Reststoffe zur Gewinnung von Biogas und anschließender Kompostierung zu hochwertigem Dünger bzw. durch Koppelung einer Anbindung an Futtermitteltrocknung ein ökologischer Kreislauf schließt.

Eine vermehrte Förderung von Biogas-Anlagen ist jedoch abzulehnen, um auszuschließen, dass hochwertige Nahrungsprodukte für Treibstoff- und Energieerzeugung verschwendet werden. Keinesfalls darf es dazu kommen, dass große Firmen für die Erzeugung von sog. Bio-Energie und -Treibstoffen Felder von Bauern pachten und diese dann für die Lebensmittelerzeugung verloren gehen, wir von Monokulturen, Pestiziden und Gentechnikeinsatz überflutet werden und unsere nahrungsmitteltechnische Selbstversorgungsfähigkeit verlieren.

Eine Optimierung bestehender Anlagen und Verfahren zur effizienteren Ausnutzung derselben ist begrüßenswert, andere Punkte sind aus den genannten Gründen problematisch, weshalb ich gegen den Bericht gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), na piśmie. − Głosuję za przyjęciem sprawozdania pana posła Csaby Sándora Tabajdiego w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazów: przegląd prawodawstwa wspólnotowego.

Uważam, iż należy z istotnych względów ekonomicznych i środowiskowych poprzeć projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazów, tym bardziej iż pociąga to za sobą konieczność bliższego przyjrzenia się prawodawstwu Unii Europejskiej w tej kwestii.

Byłby to milowy krok do celu wyznaczonego przez Komisję Europejską w białej księdze w dziedzinie zwiększenia energii czerpanej z odnawialnych źródeł z 6% w roku 1995 do 12% do 2010 r..

Potencjał biogazu uzyskiwanego z materiałów naturalnych, takich jak obornik zwierzęcy, wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Tymczasem intensyfikacja jego produkcji przyczyniłaby się nie tylko do zmniejszenia ilości emisji dwutlenku węgla, lecz również do wzrostu konkurencyjności poprzez otwarcie przed rolnikami nowych perspektyw uzyskiwania dochodów.

Pamiętać należy, iż jest to jedno z najtańszych źródeł energii grzewczej, które w znacznym stopniu pomogłoby krajom Unii uniezależnić się od dostaw gazu ziemnego.

Popieram stanowisko grupy PSE, które zachęca Komisję Europejską do jak najszybszego włączenia nowej strategii produkcji biogazu do mechanizmu z Kioto.

 

7. Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
MPphoto
 
 

  Le Président. – Nous avons terminé nos travaux pour cet après-midi. La séance est suspendue. Elle reprendra à 15 heures par une séance solennelle qui célébrera le cinquantième anniversaire du Parlement européen.

(La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à 15 heures)

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 

8. Тържествено заседание - Честване на петдесетата годишнина на Европейския парламент
  

(Es spielt das Jugendorchester unter der Leitung von Pavel Kotla.)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Das war ein wunderschöner Beitrag des Europäischen Jugendorchesters unter dem Dirigenten Pavel Kotla. Herzlichen Dank!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Feier anlässlich des 50. Jahrestages der Konstituierung der Europäischen Parlamentarischen Versammlung möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen. An erster Stelle möchte ich Sie bitten, wenn Sie wollen, gemeinsam durch Klatschen alle früheren Präsidenten, die heute hier sind, zu begrüßen, nämlich Emilio Colombo, Lord Henry Plumb, Enrique Barón Crespo, Egon Klepsch, Klaus Hänsch, José Maria Gil Robles, Nicole Fontaine und Josep Borrell Fontelles. Herzlich willkommen, verehrte, liebe ehemalige Präsidenten!

(Anhaltender Beifall)

Ich begrüße sehr herzlich den Präsidenten des Europäischen Rates, Janez Janša, und auch den Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Durão Barroso. Sie, Herr Barroso, sind ja oft hier bei uns im Plenarsaal, aber heute besonders herzlich willkommen.

(Beifall)

Es ist eine besondere Freude, den Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Lluís Maria de Puig, hier im Plenarsaal des Europäischen Parlaments zu begrüßen. Herzlich willkommen!

(Beifall)

Es ist eine Freude, die Präsidenten der Parlamente Belgiens, Herman van Rompuy, Italiens, Fausto Bertinotti, und des holländischen Senats, Yvonne Timmerman-Buck, zusammen mit weiteren Vertretern der Parlamente aus Bulgarien, Tschechien, Deutschland, Estland, Irland, Frankreich, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, dem Vereinigten Königreich und Ungarn sehr herzlich im Europäischen Parlament zu begrüßen.

(Beifall)

Ich begrüße die Präsidenten der anderen europäischen Institutionen: für den Europäischen Gerichtshof den Präsidenten der ersten Kammer des Europäischen Gerichtshofs Peter Jann, für den Europäischen Rechnungshof Herrn Präsident Viktor Caldeira, für den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss Dimitris Dimitriadis, für den Ausschuss der Regionen Luc Van den Brande und als Ombudsman Nikoforos Diamandouros. Herzlich willkommen im Europäischen Parlament!

(Beifall)

Es ist eine Freude, die kommunalen und regionalen Vertreter hier zu begrüßen: die Bürgermeisterin von Straßburg, Fabienne Keller, den Präsidenten des Regionalrats Elsass, Adrien Zeller, den Präsidenten des Conseil Général du Bas-Rhin, Philippe Richert, und den Präfekten der Region Elsass und Bas-Rhin, Jean-Marc Rebière. Herzlich willkommen hier im Europäischen Parlament!

(Beifall)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Platz 146 sitzt unsere Kollegin, Astrid Lulling. Sie ist die einzige im Europäischen Parlament, die noch dem nicht direkt gewählten Europäischen Parlament angehört hat.

(Anhaltender Beifall)

Vor fast genau fünfzig Jahren, am 19. März 1958, trat hier in Straßburg – im damaligen „Maison de l'Europe“ – erstmals die Gemeinsame Parlamentarische Versammlung der drei Institutionen Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Atomgemeinschaft und Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl zusammen, bestehend „aus Vertretern der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten“, wie es in den Römischen Verträgen hieß, welche wenige Wochen zuvor in Kraft getreten waren.

Wir erinnern heute an diesen Jahrestag, weil wir in der Kontinuität dieser Parlamentarischen Versammlung – mit ihren ursprünglich 142 Abgeordneten – stehen.

Der erste Präsident der gemeinsamen Parlamentarischen Versammlung war der große Robert Schuman. In seiner Eröffnungsrede erklärte er, dass der Versammlung eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung eines europäischen Geistes zukomme, und er sagte: „für den die Versammlung der Schmelztiegel war und bleiben wird.“ Das gilt – glaube ich – auch heute. Zugleich ermahnte er seine Kolleginnen und Kollegen schon bei der Gründungssitzung, dass eine parlamentarische Arbeit mit 142 Abgeordneten – aus damals sechs Ländern – von allen Disziplin verlange, was natürlich heute, mit 785 Abgeordneten aus 27 Ländern, um so mehr gilt, wie wir alle wissen!

Schon kurz nach der Gründungsversammlung begannen unsere Vorgänger, ihre Institution informell als „Europäisches Parlament“ zu bezeichnen – eine Formulierung, die in den Gründungsverträgen der Europäischen Gemeinschaften nicht vorkam. Vier Jahre später, im März 1962, fasste die Parlamentarische Versammlung dann auch den Beschluss, sich selbst als „Europäisches Parlament“ zu bezeichnen.

Obwohl die Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften vorsahen, dass „die Versammlung Entwürfe für allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten“ ausarbeiten und der Ministerrat „einstimmig die entsprechenden Bestimmungen erlassen und sie den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften empfehlen“ sollte, dauerte es bis 1976, dass der Ministerrat auf der Basis einer Empfehlung des Europäischen Parlaments am 20. September 1976 einen entsprechenden Rechtsakt erließ, mit dem die Durchführung allgemeiner und unmittelbarer Wahlen zum Europäischen Parlament beschlossen wurde.

Die Parlamentarische Versammlung hatte ursprünglich kaum eigene Rechte. Unsere Vorgänger ahnten, dass vor Ihnen ein langer Weg der europäischen Parlamentarisierung liegen würde, der von ihnen und den folgenden Generationen einen klaren Kompass, beherzte Eigeninitiative und geduldige Ausdauer verlangte. Das Europäische Parlament erstritt sich Zug um Zug immer mehr Rechte, wurde sich seiner Verantwortung und seiner Möglichkeiten immer mehr bewusst und macht – ich meine, das im Namen aller hier Anwesenden feststellen zu dürfen – heute seinem Namen alle Ehre.

(Beifall)

Wir sind die Vertretung von nahezu 500 Millionen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern. Wir spiegeln alle in der Europäischen Union verbreiteten politischen Strömungen wider. Wir sind das frei gewählte Parlament der Europäischen Union, vereint im Ringen um die besten Überzeugungen. Wir sind selbstbewusst und ein Machtfaktor in der europäischen Politik geworden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Anlass, uns darüber von Herzen zu freuen.

Die wichtigsten Etappen dieses Weges, der 1958 begann, waren immer Wegmarken eines gemeinsamen Weges zur europäischen Einigung: 1971 erhielt die Europäische Gemeinschaft einen eigenen Haushalt; das Europäische Parlament ist seither an der Verabschiedung des Haushalts maßgeblich beteiligt. 1979 fand die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament statt. 1986 wurde mit der Einheitlichen Europäischen Akte der Begriff „Europäisches Parlament“ endlich rechtskräftig. Mit dem Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages erhielt das Europäische Parlament vor fünfzehn Jahren in den ersten Bereichen der Gemeinschaftspolitik das volle Mitentscheidungsrecht – und damit die Möglichkeit, Gesetzesentwürfe wesentlich zu gestalten und gegen den Willen des Ministerrates notfalls auch zu verhindern. Das Mitentscheidungsrecht wurde mit dem Vertrag von Amsterdam weiter ausgebaut. Der Vertrag von Lissabon wird das Verfahren der Mitentscheidung faktisch zum Regelfall der europäischen Gesetzgebung erheben – und spricht daher in angemessener Weise auch vom „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“.

Heute sind wir 785 Abgeordnete aus 27 europäischen Nationen. Wir vertreten über 150 nationale politische Parteien, von denen die meisten in sieben Fraktionen zusammengeschlossen sind. Wir sind gemeinsames Legislativ- und Haushaltsorgan, gleichberechtigt mit dem Ministerrat. Wir kontrollieren die Europäische Kommission, wählen ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin, und die Kommission bedarf, um ins Amt zu kommen, unseres Vertrauens. Wir sind Anwalt für den Vorrang des Gemeinschaftsrechts. Wir sind die Bürgerkammer der Europäischen Union.

Der von uns bereits vor drei Wochen gebilligte Lissabonner Reformvertrag wird unsere Rechte weiter stärken. Wichtige Fragen, die heute die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union beschäftigen, werden künftig nur noch dann entschieden werden können, wenn die Mehrheit des Europäischen Parlaments zustimmt. Dies gilt auch für die wichtigen Fragen der Innen- und Rechtspolitik. All dies ist kein Grund zur Selbstzufriedenheit und es ist keineswegs das Ergebnis eines selbstverständlichen Prozesses gewesen. Wir haben darum gekämpft!

Ich möchte den vielen Kolleginnen und Kollegen Dank sagen, die sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten unter Führung unserer Präsidenten für die Stärkung des Parlamentarismus im Rahmen der europäischen Einigung eingesetzt und damit verdient gemacht haben. Herzlichen Dank an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments gestern und heute!

(Beifall)

Jean Monnet hat einmal gesagt: „Nichts ist möglich ohne die Menschen, nichts dauerhaft ohne Institutionen.“ Und ich möchte an Paul Henri Spaak erinnern, den ersten Präsidenten der Gemeinsamen Parlamentarischen Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) – der Institution, die dem Europäischen Parlament vorausgegangen ist –, der durch seinen Bericht nach der Konferenz von Messina im Juni 1955 einen wesentlichen Anteil an der Vorbereitung der Römischen Verträge hatte.

Der Weg der parlamentarischen Demokratie in der Europäischen Union ist einer Logik gefolgt, wie wir sie in ähnlicher Weise aus der Geschichte der europäischen Nationalstaaten kennen. Die institutionelle Balance, die wir heute zwischen nationaler und europäischer Ebene geschaffen haben, ist ein großer Erfolg des Ausgleichs zwischen den verschiedenen Ebenen des Miteinander-Regierens in Europa. Zu dieser Balance gehört auch die gute Zusammenarbeit des Europäischen Parlaments mit den nationalen Parlamenten, die uns besonderes am Herzen liegt. Ich freue mich, dass nahezu alle nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union hier heute hochrangig vertreten sind.

(Beifall)

Ich bitte Sie alle – uns, die Mitglieder des Europäischen Parlaments und die nationalen Parlamente –, dass wir uns auch in Zukunft um diese gute Zusammenarbeit bemühen.

Der Reformvertrag von Lissabon und die Charta der Grundrechte werden entscheidend dazu beitragen, auf allen Ebenen Demokratie und Parlamentarismus in der Europäischen Union zu verwirklichen. Wir können stolz darauf sein, dass wir uns immer für den Reformvertrag und für die Charta der Grundrechte ohne Wenn und Aber eingesetzt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall)

Wir brauchen die kritische Öffentlichkeit, die kritische Begleitung unserer Arbeit. Aber wir haben auch Anspruch auf Fairness. Die Europäische Union mit ihrer Vielfalt ist kompliziert wie keine Gemeinschaft in der Welt. Dies bitte ich die Medien, die wir für die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern dringend brauchen, zu berücksichtigen. Vor allem darf die Europäische Union nicht als Sündenbock für nationales Versagen missbraucht werden.

(Beifall)

Zu den größten Erfolgen unserer europäischen Vision in den letzten 50 Jahren gehört, dass Demokratie und Freiheit sich in ganz Europa durchgesetzt haben. Die Mitgliedschaft von Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Bulgarien, Rumänien und des wiedervereinten Deutschlands bleibt eine Errungenschaft, von der wir geträumt haben und die in unseren Tagen Wirklichkeit geworden ist. Heute sind wir – wie die Berliner Erklärung vom 25. März 2007 sagt – „zu unserem Glück“ vereint. Dies ist Anlass zu großer Freude.

Zu einer Bestandsaufnahme der letzten 50 Jahre gehört vor allem auch ein Ausblick in die Zukunft. Wir sollten uns selbstkritisch daran erinnern, welche Aspekte des europäischen Parlamentarismus bis heute unbefriedigend bleiben:

Im Gegensatz zu den nationalen Parlamenten fehlt uns bis heute die Möglichkeit, im Rahmen des Haushaltsverfahrens über die Erhebung eigener finanzieller Ressourcen zu entscheiden.

Parlamentsherrschaft geht üblicherweise einher mit einer parlamentarischen Kontrolle des Militärwesens; die Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union bleibt unvollendet ohne eine vernünftige Verbindung nationaler und europäischer Verantwortung.

Noch immer fehlt uns ein gemeinsames, einheitliches Wahlrecht. Damit fehlt uns eine wichtige Voraussetzung, um wirkungsvolle europäische Parteien zu haben, die mit gemeinsamen Listen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament antreten.

Mit Geduld, langem Atem und einem klaren Kompass hat sich das Europäische Parlament seit der ersten Sitzung der Europäischen Parlamentarischen Versammlung seinen Platz erkämpft. So wird, so soll und so muss es weitergehen. Als direkt gewählte supranationale Volksvertretung ist das Europäische Parlament – und ich merke es und Sie merken es bei den Reisen in die Welt – zum Vorbild für ähnliche Bemühungen in anderen Regionen der Erde geworden.

Als Robert Schuman am 19. März 1958 sein Amt als erster Präsident der Europäischen Parlamentarischen Versammlung antrat, war eine solche positive Entwicklung des Parlamentarismus in Europa kaum vorauszusehen. Aber Robert Schuman hatte eine Vision. Er sprach von der europäischen Idee, die reaktiviert werden müsse, von „la relance de l’idee européenne“. Was könnte heute, nach den krisenhaften Entwicklungen um den gescheiterten Verfassungsvertrag, ein besseres Leitmotiv für die Aufgabe sein, die vor uns liegt?

Am 19. März 1958 zeigte sich Robert Schuman in seiner kurzen Ansprache darüber besorgt, dass eine technokratische Sicht der Dinge die europäische Einigung verkümmern lassen könnte. Das gilt auch heute. Robert Schuman war realistisch, bescheiden und eindeutig in der Beschreibung der Möglichkeiten der Gemeinsamen Parlamentarischen Versammlung, der er bis 1960 vorstand: „Nous désirons contribuer“, so sagte er mit seiner warmen, menschenfreundlichen Stimme, „à créer un noyau de la structure européenne.“

Seine erste Ansprache als Präsident der Europäischen Parlamentarischen Versammlung beendete Robert Schuman mit einem Bekenntnis zur Einigung unseres Kontinents, zur Einigung Europas, das sich als Wertegemeinschaft der freien Völker unseres Kontinents verstehen müsse: „Ainsi seulement l’Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays libres.

Daran möchte ich anknüpfen. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Unsere Institutionen sind kein Selbstzweck, sie dienen unseren Werten: der Würde des Menschen, den Menschenrechten, der Demokratie, dem Recht, dem wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehen; sie dienen den Prinzipien von Solidarität und Subsidiarität. Europa bedeutet: Respekt voreinander, Achtung unserer Vielfalt, Achtung der Würde aller unserer Mitgliedsländer, der großen wie der kleinen. Diese Achtung lässt sich nicht verordnen, sie ist aber die notwendige Bedingung für unser gegenseitiges Verständnis und für unser gemeinsames Handeln. Die Achtung des europäischen Rechts, das uns friedlichen Interessenausgleich und die friedliche Lösung von Konflikten ermöglicht, muss immer erneut ergänzt werden durch die ungeschriebenen Regeln unseres europäischen Zusammenlebens: Achtung und Respekt voreinander.

(Beifall)

Zu dieser Achtung voreinander – wo immer wir auch politisch stehen – möchte ich uns ermuntern und aufrufen.

Wenn uns diese gegenseitige Achtung gelingt – Toleranz füreinander bei Wahrung unserer eigenen Überzeugungen, aber Verpflichtung zur Kompromissbereitschaft –, können die Europäische Union und das Europäische Parlament ein Modell für den Frieden in der Welt sein.

Unser europäisches Erbe ist in der Freiheit und Einheit unserer Völker aufgehoben, die sich in der Europäischen Union verbunden haben. Wir ehren Robert Schuman und alle Mitglieder der ersten Europäischen Parlamentarischen Versammlung, indem wir uns bemühen, uns ihrer Nachfolge würdig zu erweisen durch unsere Arbeit für ein verantwortungsvolles, offenes und bürgernahes Europäisches Parlament, das auch entschlossen sein muss, wenn es Not tut, eine politische Führungsaufgabe wahrzunehmen. Wenn wir darum bemüht bleiben, brauchen wir das Urteil derjenigen, die uns nachfolgen und im Jahre 2058 zum 100. Geburtstag des Europäischen Parlaments unsere Arbeit von heute einer Bewertung unterziehen, nicht zu scheuen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen wir uns gemeinsam darüber, der Freiheit, dem Frieden und der Einheit unseres europäischen Kontinents dienen zu dürfen!

(Anhaltender und lebhafter Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Janša, predsedujoči Svetu. − "Moj nagovor ne more biti čustveno hladen." S temi besedami je prvi predsednik Evropske parlamentarne skupščine Robert Schuman 19. marca 1958 prvič nagovoril vaš visoki zbor. Petdeset let kasneje, ob vaši svečani obletnici, se počutimo enako.

Tukaj ne govorim le pred 142 nacionalnimi, ampak pred kar 785 neposredno izvoljenimi poslanci in poslankami Evropskega parlamenta. Pogled na prehojeno pot in razcvet evropske demokracije v zadnjih petih desetletjih nas lahko navdaja s ponosom ter z velikim občutkom hvaležnosti do očetov evropske ideje. Hkrati pa nam nalaga odgovornost, da po svojih močeh prispevamo k nadaljevanju evropske zgodbe miru, sodelovanja in blaginje.

Zavrtimo spomin nazaj v leto 1958, v družbo, ki se je soočala s posledicami dveh rušilnih vojn, v svet bipolarnega merjenja moči med Zahodom in Vzhodom, v čas hladne vojne, kubanske revolucije, prvega čipa, jedrskih poskusov in izstrelitve satelita v vesolje. Šesterica članic Evropske unije je takrat združevala 168 milijonov Evropejk in Evropejcev, zacelila je povojne rane, gospodarsko napredovala in skupaj z evroatlantskim zavezništvom zavarovala prostor svobode in demokracije. Večji del preostale Evrope je medtem žal živel v totalitarnem okolju ter gospodarsko in civilizacijsko stagniral ali celo nazadoval.

V letu 2008 imamo pred seboj popolnoma drugačno sliko: v multipolarnem svetu ne gre več zgolj za gospodarsko ali politično tekmovanje, ampak vedno bolj tudi za sodelovanje pri iskanju odgovorov na aktualne izzive. Odpravljanje meja, ki so razdelile Evropo od berlinskega zidu, železne zavese do nadzora na notranjih mejah, se konec tega meseca nadaljuje z odpravo zračnih meja znotraj razširjenega schengenskega prostora.

Evropska unija obsega danes več kot trikrat večjo površino kot pred petdesetimi leti, ima trikrat več prebivalcev, triindvajset uradnih jezikov, okrepljen notranji trg in skupno valuto, njeni prebivalci pa živijo v povprečju približno osem let dlje. Sedemindvajset vodij vlad in držav, izmed katerih nas je več kot tretjina še pred dvajsetimi leti živelo pod totalitarnimi režimi, bo jutri odločalo za skupno mizo. Tudi širša Evropa danes skoraj v celoti živi v svobodi in demokraciji. To je dosežek, ki ga velja ozavestiti in tudi proslavljati.

Življenje in delovanje Evropskega parlamenta od leta 1958 do danes nazorno odseva napredek, ki ga je integracija dosegla v preteklih petdesetih letih. Po začetni posvetovalni vlogi ste v zgodnjih sedemdesetih letih pridobili prve pristojnosti na področju evropskega proračuna in konec sedemdesetih obeležili prve neposredne volitve. Z novimi pogodbami ste pridobili okrepljene pristojnosti pri sprejemanju zakonodaje in imenovanju najvišjih evropskih političnih predstavnikov. Tudi nove Evropske komisije ne more biti brez vašega zaupanja.

Tako kot so leta 1958 rimske pogodbe parlamentarni skupščini prinesle nove odgovornosti, pomeni petdeset let kasneje lizbonska pogodba za Evropski parlament velik korak naprej. Postopek soodločanja se bo razširil na skoraj vse evropske politike, okrepila se bo vloga Parlamenta pri demokratičnem nadzoru, sklepanju mednarodnih sporazumov in imenovanju najvišjih evropskih predstavnikov.

V veliko zadovoljstvo mi je, da ste na plenarnem zasedanju prejšnji mesec s tako prepričljivo večino potrdili poročilo o lizbonski reformni pogodbi. Čestitam tudi vsem državam članicam, ki so že uspešno zaključile ratifikacijske postopke, ter upam, da jim bodo kmalu sledile tudi vse preostale.

Če je bilo prvih petdeset let Evropske unije namenjenih evropski agendi, našemu političnemu in gospodarskemu razvoju in reformam, bo v naslednjih petdesetih letih zagotovo bolj v središču pozornosti tudi globalna agenda. Seznam tem jutrišnjega Evropskega sveta nam to nazorno prikazuje.

Povsem jasno je, da bomo lahko na lizbonske izzive, okoljsko-energetska vprašanja in pretrese na finančnih trgih ustrezno odgovorili le, če bomo pri tem upoštevali tudi svetovne trende in svetovne akterje ter vse skupaj vključili v svoje aktivnosti.

To velja tudi za področje človekovih pravic in medkulturnega dialoga, pri katerih imate v Evropskem parlamentu nedvomno vodilno vlogo. V imenu Evropskega sveta vam ob tej priložnosti izrekam priznanje za dejavno vlogo pri opozarjanju na kršitve človekovih pravic, pri opazovanju volitev in za delovanje vaših delegacij v mednarodnih ustanovah, kot na primer v Svetu OZN za človekove pravice. Pomembna je tudi vaša vloga v okviru skupnih parlamentarnih skupščin, ki predstavlja dodano vrednost politikam Evropske unije do tretjih držav in regij.

S svojimi aktivnostmi in srečanji z visokimi gosti v letu medkulturnega dialoga krepite eno osnovnih evropskih izročil: da je medsebojno spoštovanje in razumevanje temelj sobivanja tako na evropski kot tudi na svetovni ravni.

Spekter aktivnosti Evropske unije je vedno večji, vendar za vse velja eno samo pravilo: uspeh raste premosorazmerno z enotnostjo. Enotnostjo med državami članicami, sektorji, interesnimi skupinami in generacijami, med regionalnimi, nacionalnimi, evropskimi in globalnimi dejavniki. Institucije Evropske unije moramo biti pri tem za zgled.

"Vsak človek začne svet na novo. Samo institucije, ki hranijo kolektivno izkušnjo, pa zorijo." Jean Monnet nas s to mislijo pripelje korak bližje k razlagi, zakaj je videnje Evropske unije pogosto še vedno drugačno od realnosti, zakaj številni Evropejci in Evropejke, kljub več kot očitnim uspehom minulih petdesetih let, še vedno dvomijo v prednosti evropskega povezovanja. Da bi razumeli in cenili svobodo, mir, raznolikost, brezmejnost, ugodnost in perspektivnost združene Evrope, se moramo vselej zavedati, da obstajajo tudi druge, mnogo slabše alternative.

Zato je naša skupna naloga, da obujamo evropsko kolektivno izkušnjo. Iz nje lahko črpamo moč za spopad z aktualnimi izzivi. Pogled nazaj moramo združiti z mislijo za naprej. Če pred petdesetimi leti ne bi združili moči, danes verjetno ne bi živeli v miru in blaginji. In podobno velja tudi za naslednjih petdeset let. Če ne bomo skupaj iskali nizkoogljičnih in energetsko varčnih rešitev, nam ne bo uspelo upočasniti podnebnih sprememb. Soočali se bomo z vedno več poplavami, orkani, sušami, novimi boleznimi, ogroženimi ekosistemi in podnebnimi begunci. Bistveno je, da so rezultati evropskih odločitev in aktivnosti dovolj konkretni in otipljivi, da državljani razumejo odločilen pomen Evropske unije za ohranitev in dvig kvalitete življenja.

Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za vaš prispevek k razvoju Evropske unije v zadnjih petih desetletjih. Vem, kaj je predstavljal ta čas v življenju naše generacije, tudi sam osebno sem namreč rojen istega leta kot Evropski parlament.

Pri delu do konca tega mandata in naprej vam želim veliko uspehov, obilo svežih idej in neomajno vztrajanje pri razvoju evropskih vrednot, evropske demokracije in evropskega načina življenja.

Prepričan sem, da bomo ob naslednji okrogli obletnici tega evropskega doma demokracije lahko ponovno proslavljali povsod viden napredek Evrope.

(ploskanje)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Herzlichen Dank an den Präsidenten des Europäischen Rates. Ich darf nun den Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Durão Barroso, bitten, zu uns zu sprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, président de la Commission. – Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Président du Conseil, Messieurs les Présidents des différentes institutions européennes, Mesdames et Messieurs les anciens Présidents du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les députés, chers représentants des parlements nationaux, Mesdames et Messieurs les invités, je suis très heureux de célébrer avec vous le premier demi-siècle du Parlement européen. C'est un anniversaire qui a une forte charge symbolique et politique pour notre Europe. Il y a cinquante ans, Robert Schuman réunissait sous sa présidence une nouvelle Assemblée unique. Les trois Communautés européennes venaient de créer la première matrice d'une démocratie européenne. Depuis lors, ce choix politique fondamental n'a jamais cessé d'être réaffirmé à chaque étape de la construction européenne.

Les pères fondateurs ont eu, avant tout le monde, l'intuition qu'il fallait à l'Europe naissante des institutions européennes fortes et démocratiques pour consacrer les liens de plus en plus profonds créés entre les Six. Suivant la vision géniale de Jean Monnet, il fallait aussi que ces institutions puissent évoluer pour accompagner ce qu'ils pressentaient comme le double mouvement de l'avenir: l'approfondissement de l'intégration, d'une part, et l'élargissement géographique, d'autre part. Et, permettez-moi de vous dire que c'est toujours émouvant de voir réunis ici, dans cette maison de la démocratie européenne, les représentants élus directement des peuples qui, jusqu'à très récemment, étaient divisés par des dictatures qui ne permettaient pas à l'Europe de respirer en liberté.

(Applaudissements)

Le triangle institutionnel que les pères fondateurs nous ont légué est un modèle unique au monde qui a largement prouvé sa vitalité et sa solidité depuis cinquante ans. Il s'est adapté à une formidable extension du champ des missions confiées à la Communauté et maintenant à l'Union. Il s'est adapté aussi à une formidable dynamique d'élargissement de notre Union.

Et nous devons cette réussite à l'ingéniosité et à l'équilibre de notre construction institutionnelle, qui n'obéit pas à une répartition classique des pouvoirs. Nous devons aussi ce succès à notre mode de fonctionnement qui respecte à la fois la méthode communautaire et le principe de subsidiarité.

Mais les institutions ne sont pas une fin en soi. Elles sont au service d'un idéal et d'objectifs. Elles sont au service de nos citoyens. Plus les institutions sont fortes, mieux elles servent cet idéal et nos citoyens.

Les pères fondateurs voulaient tout d'abord construire l'Europe pour la paix. Ils voulaient construire cette Europe nouvelle par la solidarité. Ils ont choisi l'économie comme moteur de leur vision politique et de leurs objectifs.

Cinquante ans plus tard, l'Europe en paix, et élargie aux dimensions d'un continent, a besoin d'institutions fortes pour relever le défi de son temps, la mondialisation. Ce défi, aucun État membre ne peut le relever seul. Par son expérience d'ouverture des marchés accompagnée de règles qui traduisent ses valeurs de liberté, de solidarité, de développement durable, l'Europe seule possède à la fois les dimensions, les institutions et les instruments nécessaires pour maîtriser et façonner la mondialisation.

Pour relever ce défi, l'Europe du 21e siècle doit s'unir pour réussir dans l'économie du savoir et donner des emplois aux Européennes et aux Européens et aussi donner plus de dynamisme à son économie. Elle doit occuper la place qui lui revient dans les affaires du monde: celle d'une Europe-puissance sans arrogance, une Europe qui sera en mesure de proposer – pas d'imposer, mais de proposer – au monde les valeurs de liberté et de solidarité.

Nous réussirons si nous maintenons un partenariat constructif entre nos institutions.

Dans ce partenariat, je veux saluer le Parlement européen pour sa contribution au projet européen, dans tous les aspects de la vie de nos citoyennes et de nos citoyens. En cinquante ans, le Parlement européen a gagné beaucoup de compétences et de pouvoir. Je parle de pouvoir traduit en légitimité qui découle directement du vote des Européennes et des Européens. Je parle aussi de pouvoir formel – codécision, pouvoir budgétaire, contrôle démocratique sur les institutions européennes. Je parle, enfin, d'influence politique. Le Parlement s'est imposé à la fois comme colégislateur et comme partenaire de poids dans le triangle institutionnel et dans la vie publique européenne, mais aussi en établissant des liens de plus en plus étroits avec les parlements nationaux dont un grand nombre est représenté ici aujourd'hui.

Le pouvoir que le Parlement a su gagner au fil du temps n'a fait que renforcer l'Europe dans son ensemble. Un Parlement européen fort est un partenaire indispensable pour les autres institutions, et en particulier – je tiens à le souligner – pour la Commission européenne. Je crois pouvoir dire que la relation entre nos deux institutions est de plus en plus étroite, solide et mûre, ce dont je me félicite.

Le traité de Lisbonne, lorsqu'il sera ratifié, renforcera encore les institutions communautaires dans leur ensemble. Il élargira les pouvoirs du Parlement européen. Il renforcera la double légitimité démocratique de la Commission par des liens accrus avec le Parlement européen et le Conseil européen. Il dotera le Conseil européen d'une présidence stable qui assurera une meilleure cohérence dans la préparation et le suivi des Conseils européens. Il développera le rôle du Haut Représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune, qui sera aussi vice-président de la Commission européenne.

En renforçant la légitimité et l'efficacité de nos institutions, le traité de Lisbonne est une grande avancée pour l'Union européenne.

Aujourd'hui comme demain, on doit comprendre qu'il ne doit pas y avoir un jeu à somme nulle entre les Institutions. Aucune de nos institutions ne doit se renforcer au détriment des autres. Au contraire, nous voulons tous des institutions européennes plus fortes si nous voulons plus d'efficacité et de démocratie en Europe. Toutes nos institutions ont à gagner de la consolidation de l'architecture institutionnelle européenne.

Mesdames et Messieurs les députés, en pensant à la date que nous commémorons aujourd'hui, aux cinquante ans, une citation d'une grande femme écrivain portugaise, Agustina Bessa Luis, m'est venue à l'esprit. Elle disait: "À 15 ans, on a un avenir, à 25 ans, on a un problème, à 40 ans, une expérience, mais avant le demi-siècle, on n'a pas vraiment une histoire".

Aujourd'hui, le Parlement européen, cette maison de la démocratie européenne peut dire avec fierté qu'il a une grande histoire dans son passé, j'en suis sûr, mais aussi dans son avenir. C'est pourquoi je tiens à vous adresser, au nom de la Commission européenne et en mon nom personnel, mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux pour votre travail en faveur de l'Europe unie.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Herzlichen Dank auch an den Präsidenten der Europäischen Kommission, und ich darf noch als Vertreter aller ehemaligen Generalsekretäre Hans Joachim Opitz begrüßen, der heute auch unter uns ist.

Jetzt freuen wir uns wieder auf das europäische Jugendorchester.

(Kurzes Konzert des Jugendorchesters der Europäischen Union)

(Lebhafter Beifall)

(Die Mitglieder des Parlaments erheben sich und hören die Europahymne.)

(Die Sitzung wird von 16.15 Uhr bis 16.20 Uhr unterbrochen.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 

9. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Τα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της Τρίτης, 11 Μαρτίου έχουν διανεμηθεί.

Υπάρχουν παρατηρήσεις επ' αυτών;

(Το Σώμα εγκρίνει τα Συνοπτικά Πρακτικά)

 

10. Съобщение на председателството
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας κάνω μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τις μεσημεριανές ψηφοφορίες. Για κάποιο τεχνικό λόγο τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, όπως εμφανίστηκαν στον πίνακα και ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της ολομέλειας, δεν αντιστοιχούν ακριβώς στον πραγματικό αριθμό που κατέγραψε η μηχανή ψηφοφορίας. Αλλά προσοχή! Υπογραμμίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιήθηκε το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, αφού οι πλειοψηφίες παρέμειναν αμετάβλητες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι μεσημεριανές ψηφοφορίες δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να αμφισβητηθούν και θεωρούνται δεδομένες. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιευθούν στο παράρτημα των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα.

Εννοείται ότι οι τεχνικές υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εντοπίσουν την αιτία αυτής της δυσλειτουργίας και ότι όλες οι λειτουργίες θα αποκατασταθούν για τις αυριανές ψηφοφορίες.

 

11. Роля на Европейския съюз в Ирак (разискване)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση επί της έκθεσης της Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (2007/2181(INI)) (A6-0052/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, relatora. − Senhora Presidente, no momento em que o Parlamento vai votar um relatório sobre o papel da União Europeia no Iraque é importante atentar nalgumas lições aprendidas com a história deste país. No próximo dia 16 de Março assinalar-se-ão vinte anos do ataque com armas químicas à cidade curda de Halabja, uma das operações mais mortíferas da campanha genocida de Anfal conduzidas pelas forças de Saddam Hussein contra o seu próprio povo. Halabja não foi caso único. Houve muitas Halabjas por todo o Iraque. Durante décadas o regime de Saddam Hussein, perante a passividade e por vezes a conivência dos governos europeus, submeteu o povo iraquiano a uma estratégia de brutalização sistemática cujas arrasadoras consequências ainda hoje se sentem. É por isso que eu, como relatora, quis que o axioma fundamental deste relatório fosse a responsabilidade moral e legal da Europa perante o povo iraquiano. Nenhum povo sofreu mais nas últimas décadas e poucos países são estrategicamente mais importantes para a segurança na Europa.

Além dos deveres, a Europa precisa de assumir que tem interesse na consolidação de um Iraque federal, democrático, onde "the rule of law" prevaleça e onde os direitos humanos sejam respeitados, incluindo os direitos das mulheres. Em 2003, o meu partido, o PS português, e eu pessoalmente, fomos contra a decisão de invadir o Iraque apoiada pelo então Primeiro-Ministro do meu país, Senhor Durão Barroso. Mantenho essa posição. Mas este relatório não deve servir para reiterar as nossas conhecidas posições numa questão que dividiu a Europa no passado. Este Parlamento é chamado, isso sim, a pronunciar-se sobre o presente e o futuro da contribuição da União Europeia para um Iraque seguro, próspero, democrático e em paz com os seus vizinhos.

Foi nesta perspectiva que eu fiz duas viagens ao Iraque em Janeiro e Fevereiro, em preparação deste relatório. Uma a Bagdad, Nassíria e à região dos Marshlands e outra ao Curdistão, no norte do país. Com um orçamento de 48 mil milhões de dólares para 2008, o que não falta ao Iraque é dinheiro. Não é preciso apoio orçamental nem "soft loans". O que o Iraque precisa e o que os iraquianos pedem é assistência técnica e capacitação institucional para que o Estado e a sociedade civil funcionem e os vastos recursos do país sejam postos ao serviço da população, incluindo milhões de deslocados internos e refugiados em países vizinhos.

Este relatório não se limita a incentivar o maior envolvimento da UE no Iraque. Exigimos também que a presença da União no Iraque se paute pela transparência, pela visibilidade e pela eficácia, e o Parlamento observa com agrado a crescente preocupação da Comissão em aperfeiçoar a utilização dos fundos europeus no Iraque num contexto tremendamente difícil. Nesse sentido achamos que a Comissão e os Estados-Membros podem e devem estar mais presentes no terreno, com pessoal e projectos, especialmente naquelas áreas do país onde a situação de segurança o permite, como é o caso da região curda. Por outro lado, exigimos regulação no que respeita às contratações de empresas militares e de segurança privada. Sublinho que, neste relatório, o Parlamento Europeu exige, pela primeira vez, a criação de regras claras para a utilização destas empresas por parte das Instituições da União Europeia.

A mensagem principal deste relatório, que é importante fazer chegar à Comissão, ao Conselho, às empresas europeias, às organizações não governamentais e opiniões públicas, é a seguinte: a Europa tem hoje uma oportunidade única de contribuir positivamente para o destino do Iraque e, por consequência, da região. A interacção com a Comissão ao longo da preparação deste relatório e o consenso com que o relatório foi recebido na Comissão dos Assuntos Externos deste Parlamento convencem-me de que a Europa está preparada para aceitar este desafio. Termino com um agradecimento pessoal a todos os colegas que ofereceram emendas e sugestões e em especial aos relatores-sombra, Jana Hybášková, Baroness Nicholson of Winterbourne, André Brie e Cem Özdemir pelas suas contribuições que muito enriqueceram este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Najprej bi želel čestitati poročevalki, poslanki Ani Mariji Gomes, za njeno poročilo o vlogi Evropske unije v Iraku. Z zanimanjem bomo prisluhnili današnji razpravi. Vsekakor bomo predloge poročevalke in celotnega zbora skrbno preučili.

Ob tej priložnosti dovolite, da posebej pozdravim nedavno odločitev Evropskega parlamenta, da vzpostavi ad hoc delegacijo za Irak. Ta bo nedvomno pripomogla k našim prizadevanjem za okrepitev odnosov med Evropsko unijo in Irakom na vseh področjih.

Evropska unija v tesnem sodelovanju z iraško vlado in drugimi akterji, predvsem Združenimi narodi, krepi odnose z Irakom, podpira osrednjo vlogo Združenih narodov v Iraku in bo še naprej tesno sodelovala z misijo Združenih narodov za pomoč Iraku UNAMI. Zagotavljala bo tudi podporo tej misiji pri izpolnjevanju njene vloge o resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov številka 1770.

Urad Evropske Komisije za humanitarno pomoč ECHO sodeluje pri izboljševanju humanitarnih razmer v tej regiji, ne le v Iraku, temveč tudi v soseščini. Pogajanja o sporazumu o trgovini in sodelovanju z Irakom so prav tako pomemben dejavnik pri krepitvi odnosov med Unijo in Irakom. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da pogajanja zelo dobro potekajo.

EU odločno podpira proces, v katerem sodelujejo sosednje države. Še naprej bomo poudarjali pomen dialoga med Irakom in njegovimi sosedi. Ob tem naj poudarim, da je treba ohraniti ozemeljsko celovitost Iraka. Kot je znano, je predsedstvo izrazilo veliko zaskrbljenost zaradi nedavnih operacij turške vojske na iraškem ozemlju. Izpostaviti želimo velik pomen neprekinjenega dialoga in sodelovanja med Irakom in Turčijo ter močno vzpodbujamo vladi Turčije in Iraka ter regionalno vlado Kurdistana, da najdejo mirno rešitev razmer in se izognejo spopadom.

Da bi bil napredek pri izboljševanju varnostnih razmer dolgoročen in trajen, so bistvenega pomena uspešna prizadevanja za narodno spravo. Evropska unija je pripravljena podpreti Irak pri izpolnjevanju njegove zavezanosti, da ta proces nadaljuje.

Naj končam z navedbo, da je Evropska unija dodelila že veliko sredstev pomoči Iraku in še naprej prispeva za obnovo iraškega varnostnega sektorja, predvsem z integrirano misijo za krepitev pravne države v Iraku, ki je bila podaljšana do poletja naslednje leto. Kot vemo, iraške oblasti to misijo zelo cenijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Madam President, first of all, please allow me to take a little more time, because this is a very important issue for me.

First, let me commend Ms Gomes and all the other Members of Parliament involved in the preparation of this important report. Ms Gomes has visited Iraq twice since December in order to get the clearest possible picture of what is and what is not happening in the country. I have sent my two directors in charge of the area to Iraq, one of whom, Mr Tomás Duplá del Moral, is here with me today. I will tell you more about that later.

Ms Gomes’s analysis is clear, comprehensive and above all it starts from the right place. We have no choice but to deal with the challenges Iraq faces now and in the future.

Five years after the fall of Saddam Hussein we may be entering a new phase of a gradual process. However, the process is still fragile, limited and unstable.

The security situation seems to be slightly better, partly as a consequence of the US surge, but also because of two other important factors: the activities of the Sunni Awakening Councils, armed and paid by the US, and most importantly Moqtada al-Sadr’s ceasefire, which has now been extended for another six months. The number of deaths among Iraqi civilians still remains very high and there is great uncertainty about the sustainability of these efforts and of improvements. Turkish incursions in the north contribute to complicating the situation, no matter how calm and measured the central and the Kurdish regional governments’ reactions may have been – at least for now.

On the political front, the Legislative Council approved an important package of laws: the 2008 budget, the provincial powers law and a limited amnesty related to the debaathification process, thereby giving satisfaction to Sunnis, Shias and Kurds. However, with the Presidential Council’s rejection of the provincial powers law, there is still uncertainty as to whether this limited progress can be consolidated.

The economic front shows a total reliance on the oil sector, difficulty in attracting foreign and even domestic investment, and lack of job creation opportunities. Collection of taxes and tariffs is very incipient and the amounts remain marginal. The capacity to spend the investments planned in the budget, while growing, is still limited. However, economic activity, including investments, seems at this stage to have more potential in the safest Kurdish area.

National reconciliation remains central in the political agenda and there are many initiatives and foreign-driven events. However, while domestic efforts to build up genuine Iraqi ownership and perspectives on the future of the country continue, a shared and clear vision is still lacking, and efforts are guided by sectarian, religious or ethnic interests, considerations or grievances. This is also what my director reported to me.

Let me take this opportunity to remind you of what we are already doing in and with Iraq and what we can set out to do under still difficult circumstances in the future. Our intervention extends over a wide range of activities covering the political, economic, assistance and humanitarian aspects.

First, the trade and cooperation agreement: it is a political endeavour, setting the basis for contractual relations between the European Union and Iraq for the first time. Our hope is that this will help Iraq to address its own reform agenda and facilitate its reintegration in the international community after years of isolation. We have just wrapped up the fourth round of talks. Rapid progress continues on areas from human rights to combating terrorism, from energy cooperation to the environment.

Secondly, the neighbours’ meetings, which the President-in-Office of the Council mentioned, could contribute very substantially to reducing interference, improving security and allowing political dialogue and reconciliation among the various factions. I have personally invested a good deal of effort to help this happen, having participated in two conferences, in Sharm el Sheikh and in Istanbul. I will continue to do so in the future if I can, to keep pressing home the need for Iraq’s neighbours to take up their responsibilities. Visits to Baghdad by the Secretary-General of the Arab League, Amr Moussa, and most recently even the Iranian President are to be taken as good signs in this direction.

As Ms Gomes points out in her report, the task of helping Iraq stand on its own feet cannot fall on the shoulders of the donor community or the Iraqis alone.

On the subject of assistance, I need not remind this House that the EUR 829 million of Community funds devoted to Iraq since funding started under my predecessor in 2003 were committed with the full support of the Council and the European Parliament.

We have never been naive about the difficulty of delivering an effective programme in Iraq. We did as this Parliament and all our Member States recommended, by working with the UN and its agencies, with the World Bank and the multi-donor Trust Fund. Working with them was the only viable option available. The United Nations had an extremely hard time after the assassination of Sergio Vieira de Mello and a good part of its staff when its office in Baghdad was blown up. The new Special Representative, Staffan de Mistura, has taken on his job with remarkable commitment and is highly appreciated. You recently met the Deputy UN Special Representative, David Shearer, and I think you had a good exchange of views on their mission and the risks still existing.

I could mention many projects, but I shall do that when I answer your questions later on. At the moment I shall just say that I think it is important substantive work, all the more important given the very limited capacity – and I agree with Ms Gomes on this – of the Iraqi Government to deliver results. From basic needs in health and education, through assistance with democratisation, elections and human rights promotion, to humanitarian and refugee support, we have persisted with an extremely comprehensive programme, using the best available means in the most challenging circumstances.

We have tried to ensure that specific attention is paid to the needs of vulnerable groups, not least displaced Iraqis, whether inside Iraq or in the neighbouring states. Last year a substantial package of EUR 50 million was provided for refugee support. The Commission also intends to allocate EUR 20 million from its humanitarian budget line for 2008 in support of IDPs/refugees and the most vulnerable groups in Iraq. We have also started some bilateral projects, but there is no ideal solution. In fact, every option has inherent and formidable drawbacks.

As I have already mentioned – and I am coming to a conclusion – last week on my instructions, my two directors responsible for Iraq from the External Relations DG and EuropeAid visited Baghdad with their teams. They held fruitful but very frank discussions with the Iraqi authorities and other players. The mission confirmed Iraq’s precarious security, the political and economic situation that I described earlier, the extreme weakness of the Iraqi institutions after Saddam Hussein’s years and the ensuing war, and the key role of our small delegation in Baghdad.

The Iraqi Government expressed its eagerness to work with the European Union. On this basis, we shall try to fund, alongside other bilateral and international donors, and we will help to strengthen the institutions and the capacity of the administration of a state which remains weak. We shall explore ways of taking more direct action as Parliament has asked – bearing in mind the security environment – and we would like to ensure the maximum efficiency, visibility and accountability of our assistance.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, Ponente de opinión de la Comisión de Comercio Internacional. − Señora Presidenta, hay que dar la bienvenida a este informe, del que la Comisión INTA se ocupó y debatió en profundidad, desde el ángulo, evidentemente, de su competencia, que es a la que yo muy brevemente me voy a referir.

Querría destacar del conjunto de lo que era el informe de la Comisión INTA, sólo en parte asumido por la ponente —aunque buena parte del espíritu de lo que decía la Comisión de Comercio Internacional sí se ha recogido—, en primer lugar, la necesidad que tiene Iraq de reintegrarse en lo que podríamos llamar el sistema de la economía internacional y, en ese sentido, hay que dar la bienvenida al hecho de que sea observador en la Organización Mundial del Comercio; es un paso claramente positivo en esa dirección.

En segundo lugar, la necesidad de utilizar el Acuerdo de Comercio y Cooperación como medio muy útil para impulsar reformas internas que acerquen a Iraq hacia la disciplina propia de un sistema multilateral.

En tercer lugar, querría destacar la necesidad de que los concursos públicos en Iraq sean realmente transparentes y no discriminatorios. Ese es un punto que destacó la comisión y que volverá a ser presentado como enmienda en sesión plenaria en la votación de mañana. Me parece importante destacarlo: transparencia y equilibrio en todos los concursos públicos.

Y, finalmente, una llamada a la reinversión de los ingresos derivados del petróleo para que sean gestionados por el propio Gobierno iraquí a través de instituciones competentes para ello.

Habría mucho más, pero creo que el conjunto del informe merece la felicitación de esta Cámara.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková, za skupinu PPE-DE. – Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, z hloubi srdce děkuji baronce Nicholson a Aně Gomes a Komisi. Nesplnitelné se stalo možným. Tento parlament, Evropský parlament, nalezl jednotnou shodu ve svém doporučení Radě i Komisi v tom, jak by měla Evropská unie postupovat v Iráku.

Minulost stranou. Situace se přestala zhoršovat, začíná stabilizace. Mladí lidé se odvracejí od sektářství a násilí, milice ztrácejí podporu, armáda Mahdího spolupracuje. To je imperativ pro evropskou přítomnost. Hlavním evropským úkolem je posílení zákona a řádu, technická asistence policii, ministerstvu vnitra, soudnictví, vězeňství. Druhou oblastí je podpořit Iráčany, aby prostřednictvím rozpočtu mohli využívat své ohromné ropné bohatství. Třetí je posílení demokracie technickou podporou volebních procesů.

Vyzýváme také evropské firmy a společnosti k obnovení účasti v Iráku. K tomu potřebujeme ale společnou evropskou pozici. Dotýkáme se situace uprchlíků, azylantů a vysídlených. K tangu je zapotřebí dvou. Potřebujeme irácké partnery, kteří ctí transparentnost, bojují s korupcí a nepotismem, ctí právo, lidská práva a demokracii. Iráckému parlamentu jsme připraveni poskytnout partnerskou podporu, učit jejich asistenty, cestovat tam a fungovat v rámci ad hoc permanentní delegace.

Jeden vzkaz je ale důležitý, a to mi dovolte jako někomu, kdo přijel do Basry poprvé 7. dubna 2003: Evropa nemůže zůstat součástí problému. Nabídněme společnou evropskou účast při změně lidské tragédie generací Iráčanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser, au nom du groupe PSE. – Madame la Présidente, le rapport d'Ana Gomes est excellent et c'est, de plus, un tour de force. Sur un sujet aussi sensible que l'Irak, qui nous a si longtemps divisés, ce rapport réussit à jeter un regard neuf, constructif, sans pour autant utiliser la langue de bois, ce qui n'est pas étonnant de la part d'Ana Gomes. Il a d'ailleurs été adopté à une très large majorité au sein de la commission des affaires étrangères et je voudrais relever deux points parmi tant d'autres.

Premièrement, Ana Gomes appelle à utiliser de manière créative tous les instruments dont la Commission dispose pour reconstituer, en Irak, des capacités appropriées dans les domaines de l'État de droit, de la justice, des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, des femmes, de la santé, de l'éducation. Ana Gomes le dit et l'écrit avec force: l'Irak n'a pas besoin d'argent, c'est un pays potentiellement riche, mais il est entièrement détruit sur le plan administratif et humain. Elle demande donc davantage de projets bilatéraux, soutenant l'édification de capacités et la société civile, et elle souligne le courage de la Commission, qui a ouvert à Bagdad même une délégation pour suivre de plus près ces projets et donner une plus grande visibilité aux efforts européens.

Deuxièmement, Ana Gomes a le souci, au-delà de l'Irak, de porter un regard sur le drame des réfugiés irakiens. Selon un rapport récent du Haut commissariat aux réfugiés, ils sont aujourd'hui plus de deux millions dans les pays voisins, mais c'est en Syrie – 1 400 000 – et en Jordanie – près d'un demi-million – que la situation devient explosive. Elle s'y accompagne de prostitution et de travail des enfants, malgré les efforts de ces pays. Ana Gomes appelle l'Europe à se montrer plus généreuse dans son accueil des réfugiés et la Commission à soutenir encore davantage ses programmes d'aide.

En bref, pour toute politique future à l'égard de l'Irak, et notamment budgétaire, ce rapport sera, à court terme et peut-être à moyen terme, absolument incontournable. Je rappelle, comme on l'a dit, que le rapporteur s'est rendu dans ce pays à deux reprises, immédiatement avant de nous soumettre son analyse. Quand on connaît les difficultés du terrain, on ne peut que saluer son courage.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicholson of Winterbourne, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I too offer my warmest congratulations to our rapporteur. Ms Gomes has produced a truly exceptional report, whose findings are derived directly from her first-hand experience on the ground. I congratulate the Commissioner for her own constant and assiduous attention to the most important elements of the Iraqi problem and the Head of Delegation, Mr Uusitalo, whose work I have seen on the ground on a number of occasions. First-class work by the Commission – I warmly congratulate you and Mr Uusitalo. The Council of Ministers has also given a lot of attention to the question of Iraq. Now today we in the Parliament are giving it our attention too, so at last the key institutions of the European Union have come together. Of course, together we can achieve much more.

Iraq today has a true parliament and a wholly secular constitution. Iraq is one of the very few nations in this region to have a democracy – a secular democracy – despite its flaws. We therefore must do all we can to help the Iraqis strengthen the democratic process. I believe strengthening ties between our respective parliaments is one of the key ways in which we can assist. I am most honoured to be the new chairman of the delegation that the Conference of Presidents has recently created.

In October last year – and again in January with Ms Gomes – I had the opportunity to address the Iraqi Parliament in plenary session. It was a great honour and we learnt immediately how much assistance they need. To help Iraq reverse the dismal administrative situation she has inherited, we need also to make close partnerships with the public service ministries and to use all of our experience in the enlargement process to help capacity-building and institution-building.

For, like us, the people of Iraq demand democracy and have a right to good governance. They also demand and need the provision of basic human rights, of essential public services and the full complement of those privileges that we have in our democracies in Western Europe. I would suggest that the price of a stable Iraq exerting a benign influence regionally and nationally is worth every effort to attain. Once Turkey joins the European Union, as I hope she will, Iraq becomes our neighbour and we therefore see her as part of the wider neighbourhood.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan, w imieniu grupy UEN. – Pani Przewodnicząca! Ja również się przyłączam do gratulacji dla pani poseł sprawozdawcy za przygotowanie tego sprawozdania.

Szanowni Państwo! Za kilka dni, 20 marca, minie dokładnie pięć lat od rozpoczęcia przez siły międzynarodowej koalicji drugiej wojny nad Zatoką Perską. Niestety, nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły wówczas polityczną decyzję o udzieleniu wsparcia Stanom Zjednoczonym. Brak jednomyślności w 2003 roku do dziś negatywnie wpływa na rolę, którą Unia Europejska mogłaby potencjalnie odgrywać w odbudowie Iraku, a przecież dysponujemy szeregiem finansowych i politycznych środków, które skutecznie użyte mogą przyczynić się do wsparcia bezpiecznego i demokratycznego Iraku, co natychmiast przełoży się na zwiększenie stabilności w całym regionie.

Oczywiście, tu zgadzam się z panią poseł sprawozdawcą, Irak potrzebuje nie tylko pomocy finansowej, ale również wsparcia w dziedzinie odbudowy instytucji państwowych i społeczeństwa obywatelskiego. Pamiętajmy, że przez dziesiątki lat rządów dyktatorskich iracka administracja publiczna nastawiona była bardziej na kontrolę obywateli niż na służbę publiczną.

Przygotowując nową strategię Unii Europejskiej na rzecz przyszłego zaangażowania w Iraku nie możemy także zapominać o dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony. Jestem przekonany, że dobra współpraca z USA jest jednym z głównych warunków budowy bezpiecznego i stabilnego Iraku.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I would also like to thank Ms Gomes for her excellent report. I should like to start by underlining that any reflection on the EU’s involvement in Iraq must learn from the mistakes of the past, considering that the invasion has been such an enormous political and humanitarian catastrophe. Our starting point should be recognition that Iraq’s problems can only be resolved by giving real and comprehensive sovereignty, including over oil and other resources, back to the Iraqis and I would therefore call for the withdrawal of all foreign occupation troops.

I followed the opinion on the report in the Committee on International Trade and from that perspective I observed that the military occupation of Iraq was followed by an economic one, whereby the US privatised public property, liberalised trade and established rules regarding foreign direct investments in clear conflict with international law. That is why we need to be a bit cautious in the areas of trade and investment.

The report before us welcomes Iraq’s observer status at the WTO as a key step towards driving Iraq’s integration in the international economy and it looks forward to the EU-Iraq trade and cooperation agreement. I just want to make sure that Iraq has sufficiently built up its own capacities for negotiation and evaluation. Otherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.

Similarly, the report calls for help and encouragement for European firms to bid for contracts to rebuild Iraq. Again, let us be sure that we do all we can to build up the capacity of Iraqi companies, as well as the negotiating capacities of the Government, so that we can move forward in a more positive way for everyone.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, diamo un giudizio positivo sulla relazione Gomes, che contiene alcuni punti qualificanti come la difesa dell'integrità territoriale e la necessità di un processo di riconciliazione all'interno dell'Iraq, ma allo stesso tempo diciamo che l'Unione europea deve chiedere alla Turchia di porre fine immediatamente all'invasione del nord dell'Iraq.

Condividiamo anche la richiesta di investire i profitti del petrolio per il benessere dell'Iraq, ma non si possono ignorare le leggi imposte dagli USA che hanno invece consegnato le risorse energetiche dell'Iraq alle grandi multinazionali statunitensi, permettendo loro di esportare ogni profitto e di ottenere enormi guadagni, come ad esempio l'Halliburton del Vicepresidente Cheney.

Certamente condividiamo la richiesta di trasparenza sulle regole e sulla collocazione giuridica delle organizzazioni dei contractors, ma non possiamo ignorare come in Iraq oggi operino eserciti privati di decine di migliaia di persone al di fuori di ogni regola.

La relazione chiede che sia assunto come vincolante il codice di condotta sull'esportazione delle armi, ma non è però possibile dimenticare che questa guerra costa 6.000 miliardi di dollari, che altrimenti avrebbero potuto essere investiti per raggiungere gli obiettivi del Millennio. Una guerra e un'occupazione che hanno prodotto centinaia di migliaia di morti; una guerra e un'occupazione che erano e rimangono illegali e che sono stati decise in completa violazione del diritto internazionale, unilateralmente e contro l'opinione maggioritaria degli Stati membri, delle Nazioni Unite e del pubblico mondiale.

Va richiesto l'immediato ritiro delle truppe d'occupazione e la loro sostituzione con una missione ONU, tesa unicamente a garantire la sicurezza ma a sospendere ogni azione di guerra.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie. – Collega Gomes heeft grote inspanningen geleverd om de rol van de Europese Unie in Irak te beschrijven. De gecompliceerde situatie in Irak vraagt daarbij om een duidelijk en geëngageerd beleid. Bij het voorgestelde EU-beleid voor Irak rijzen evenwel enkele ernstige vragen. Die vragen hangen vooral ook samen met mijn werkbezoek aan Koerdistan.

De rapporteur benoemt Koerdistan als een regio waar stabiliteit en veiligheid enigermate gegarandeerd zijn, en waar de internationale ontwikkelingssamenwerking verder uitgebouwd moet worden. Uiteraard is de aanwezigheid van de Europese Unie in de regio van groot belang. En dat wens ik ook te onderstrepen. Scherpe in- en externe kritiek klinkt echter op tegen de regionale Koerdische regering inzake de handhaving van grondrechten, met name de positie van de Assyrische christelijke minderheid in Koerdistan oogt zorgwekkend. "Is er nog toekomst mogelijk voor deze groep in Irak?" is een serieuze vraag.

Kortom, Raad en Commissie, hoe kunt u daadwerkelijk bijdragen aan duurzame vrede en stabiliteit in de regio Koerdistan en ook aan de opbouw van de structuur van de democratische rechtsstaat.

Tot slot, mevrouw de voorzitter, een laatste punt. De miljoenen Iraakse ontheemden verdienen inderdaad onze aandacht en steun. De rapporteur adviseert de Raad om Iraakse vluchtelingen op te nemen in EU-lidstaten. Raad en Commissie, hoe realiseerbaar is deze goede suggestie? Ik dank U.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (NI). – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, подкрепям доклада на г-жа Gomes, защото в него са посочени безпощадно ясно всички проблеми, които съпътстват изграждането на новото демократично управление в Ирак, както и начините за тяхното преодоляване.

На първо място, апелирам за незабавното оттегляне на окупационните сили от Ирак, тъй като войната и окупацията на тази суверенна държава бяха незаконни и решението за тях бе взето изцяло в нарушение на международното право – едностранно и противно на възгледите на мнозинството държави-членки на ООН и на световната общност.

Надявам се, създалата се ситуация да не застраши мирното население от 3500 членове на Организацията на народните муджахидини на Иран (PMOI) в „Ашраф“, които са под постоянен натиск. Убеден съм, че демокрацията в нито една държава по света не може да бъде изграждана с недемократични и насилствени методи.

Ще гласувам в подкрепа на доклада на Аnа Мaria Gomes, защото проблемите на Ирак могат да бъдат решени само чрез предаване обратно в иракски ръце на реален и всестранен суверенитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). – Madam President, Commissioner, President-in-Office of the Council and Ms Gomes, I want to thank you for everything you have said and for all the work you have done until now.

I believe that this report sends a very important message to the rest of the European Union: that this House wants to look forward; it does not want to look backwards; it wants to be engaged in the future of a democratic and federal Iraq in support of that future.

I will say three things about the report, and I am particularly proud that this report is coming from the European Parliament on the day we celebrate 50 years of the achievements of the European Parliament. Today we celebrate what we have achieved in reconciliation in Europe. And the lessons we have learned over the past 50 years are lessons we need to transfer as experience and knowledge to our friends in Iraq so that they can use them and rebuild their country in a successful way.

The report outlines, of course, the achievements, but it does not shy away from the challenges being faced the Federal Republic of Iraq and the Commissioner very aptly outlined them.

I would like to point out one thing as a footnote to her statement. That is that the achievement on the security front is the primary responsibility of the Iraqis, supported by the internationals of course, but it is the responsibility of the Iraqis. No one can ensure the security of Iraq except the Iraqis; nobody can ensure the resolution of the political problems except the Iraqi politicians and their political process.

We call for a new strategy, a European strategy for Iraq. I spent a large part of 2006 working in the Council representation in Baghdad helping them. The message I was receiving from everyone every day was, ‘Where is Europe? We want to talk to Europe because your experience is vital to us.’ This, today, is a response to that call.

Finally, this House in its report reaffirms the commitment of the European Parliament to support the reconstruction and the building of the Iraqi Parliament, an extremely important role, and thank you Council for recognising the contribution that this Parliament has made by selecting and approving a Delegation for relations with Iraq.

I think today we are faced with a vital challenge: actually to use what we know and what we have in support of political process, not through weapons, but through words, not through arms, but through deeds in Iraq and help the people there.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE). – Madame la Présidente, chers collègues, je félicite à mon tour Mme Gomes pour la qualité de son travail sur un dossier très sensible et complexe. Nous savons tous combien le conflit irakien était source de divisions profondes entre nos États membres. Nous savons qu'aujourd'hui notre devoir est de contribuer à construire un Irak sûr, unifié, prospère et démocratique.

Je souhaite, pour ma part, mettre l'accent sur un drame majeur, largement occulté par nos gouvernements; je veux parler du conflit irakien, qui a jeté sur les routes près de 4,5 millions de personnes, ce qui constitue le plus grand déplacement de population au Moyen-Orient depuis 1948. Une action concertée est urgente au niveau européen.

Ma principale préoccupation concerne le sort immédiat et à terme des Irakiens qui ont dû fuir leur pays. Quelque 2,3 millions de personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins, principalement en Syrie, en Jordanie, mais aussi en Égypte, au Liban, en Turquie, dans les États du Golfe. En accueillant près de 2 millions de personnes, la Syrie et la Jordanie ont consenti des efforts tout à fait méritoires.

Bien entendu, le rôle de l'Union et de la communauté internationale est de permettre à terme le retour de tous ces réfugiés chez eux, mais à ce stade, un retour n'est pas envisageable pour beaucoup d'entre eux. Une partie de ces réfugiés particulièrement fragilisés nécessite un transfert vers un pays occidental. Selon le HCR, 6,6 % des Irakiens résidant en Syrie, soit 100 000 personnes, doivent être réinstallés. J'appelle donc mes collègues à soutenir l'amendement en faveur des programmes de réinstallation prévoyant que l'Union accueille en 2008 une partie des réfugiés les plus vulnérables retenus par le HCR.

En conclusion, ne tournons pas le dos à nos valeurs. Respectons pleinement la Convention de Genève de 1951 et refusons tout retour forcé en Irak.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – Madame la Présidente, chers collègues, pour Fernand Braudel, l'histoire commençait à Sumer, mais aujourd'hui, la longue histoire des minorités chrétiennes d'Irak semble finir. Nous, les nations d'Europe, ne pouvons pas cautionner cette grande injustice par notre inaction. Ces populations ont accueilli l'Islam dans leur hospitalité et, ensemble, ils ont construit ce pays qui fut prospère avant d'être ravagé par les fanatismes et les guerres.

Aujourd'hui, ces minorités doivent se résigner à fuir. L'avenir de l'Irak ne peut se faire sans leur présence et leurs compétences. L'avenir ne passe pas par une partition du pays, mais par une reconstruction de l'économie, une reconnaissance mutuelle entre les différentes communautés et cultures, et une valorisation de l'État de droit.

Si l'Union européenne se décide fermement à intervenir en Irak, elle doit avoir en permanence à l'esprit, dans le cadre de son projet, la réalité dramatique de toutes ces communautés minorisées. Leur devenir doit être la toise de son intervention, et la réalité du respect mutuel entre les communautés, le critère d'affectation de ses aides. Cette action sera alors l'honneur de nos nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Frunzăverde (PPE-DE). – Recunoscând progresele realizate de Irak în ultimul timp pe plan intern şi extern, Uniunea Europeană trebuie să încurajeze autorităţile irakiene să-şi continue eforturile de construire a unor instituţii statale democratice, stabile, legitime, de tip federal.

Având în vedere realităţile etnice şi religioase, consider că numai un Irak federal poate avea viabilitate. Mă refer la un Irak federal şi nu la un Irak divizat. Uniunea Europeană trebuie să încurajeze, de asemenea, existenţa unui Irak stabil, cu instituţii capabile să asigure suveranitatea naţională, unitatea statală, integritatea teritorială, dezvoltarea economică durabilă şi prosperitatea poporului irakian. Uniunea Europeană trebuie să susţină activ construcţia instituţională a Irakului, care trebuie să fie ancorată în realităţile sale, cu respectul tradiţiilor istorice, religioase, culturale şi identitare ale poporului irakian şi ale tuturor comunităţilor etnice şi religioase de pe teritoriul său.

În acest sens, ar fi benefică înfiinţarea unor organisme cu rol consultativ, compuse din liderii tuturor comunităţilor etnice şi religioase din Irak, cu scopul de a conferi mai multă legitimitate autorităţilor centrale. Construcţia instituţională irakiană trebuie să fie susţinută de Uniunea Europeană prin intermediul misiunii Eujust Lex, dar şi al instrumentelor financiare europene adecvate.

Subliniez necesitatea ca finanţările europene să se adreseze direct instituţiilor irakiene beneficiare. Aceste fonduri trebuie gestionate de către instituţiile Uniunii Europene de o manieră transparentă şi vizibilă pentru cetăţenii europeni.

Recomand instituţiilor Uniunii Europene să folosească experienţa şi expertiza acelor state membre care au deja o prezenţă civilă şi militară pe teritoriul irakian în procesul de stabilizare şi reconstrucţie a acestei ţări. Consider, în acelaşi timp, că trebuie încurajate şi susţinute companiile europene pentru a se implica în procesul de reconstrucţie a Irakului şi pentru a-şi putea dezvolta mai bine afacerile în această zonă.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Kollegin Gomes, verehrte Kollegen! Wir haben uns im Ausschuss für internationalen Handel im Wesentlichen natürlich auf die Bereiche konzentriert, die sich auf Handel und Wirtschaft beziehen, wir sind aber an einigen Stellen darüber hinausgegangen. Deshalb lassen Sie mich zwei Punkte ansprechen.

Erster Punkt: Wir sind sehr froh darüber, dass wir diesen Bericht haben und dass damit deutlich wird, dass die Rolle und das Engagement der Europäischen Union im Irak deutlich sichtbar wird. Wir halten es für absolut notwendig, dass eine Integration in das Handelssystem stattfindet. Dass die WTO natürlich eine ideale Plattform dafür ist, steht außer Frage. Technische Hilfe werden wir sehr viel mehr geben müssen, als wir das bislang gemacht haben. Diese technische Hilfe muss sich darauf konzentrieren, dass eine Heranführung an das europäische Wirtschaftssystem und auch an die europäischen Unternehmen bis zu einem gewissen Grad stattfinden kann.

Was den Bereich der Finanzierung angeht, haben wir eine gewisse Skepsis, dass alles nur über die UN oder die Weltbank oder den Multi-Donor Trust Fund abgewickelt werden soll. Wir würden es sehr begrüßen, wenn bis zu einem gewissen Grad auch eigene Kapazitäten aufgebaut werden, eigene Projekte verwaltet werden und wir dann über einen Datenbestand, über unseren eigenen Wissensausbau verfügen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie Ihre Entscheidungen in diesem Sinne treffen könnten.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Γεωργίου (IND/DEM). – Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχήν συγχαρητήρια στην κ. Gomes, αλλά συγχαρητήρια και στην κ. Επίτροπο, στην οποία διακρίναμε ένα άρωμα ανθρώπινης ευαισθησίας για ό,τι συμβαίνει σήμερα στο Ιράκ.

Εντούτοις, δεν ξέρω γιατί, κυρία Πρόεδρε, διατηρώ την εντύπωση ότι είμαστε ένας μηχανισμός, ο οποίος τρέχει πίσω από άλλους, οι οποίοι γκρεμίζουν, για να χτίσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. 820 εκατομμύρια δίνουμε σήμερα για να βοηθήσουμε τους Ιρακινούς. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους νεκρούς. Οι σημερινοί νεκροί είναι πολλαπλάσιοι των νεκρών για τους οποίους πλήρωσε ο Σαντάμ Χουσεΐν. Αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους σημερινούς νεκρούς άραγε θα πληρώσουν κάποια μέρα;

Τα λέω αυτά γιατί μας συνέβησαν και στη Γιουγκοσλαβία. Εάν, κυρία Πρόεδρε, δεν μας αρέσουν οι δικτάτορες και οι μέθοδοί τους -που δεν πρέπει να μας αρέσουν-, ας βρούμε έναν τρόπο να απαλλασσόμαστε κάθε φορά από τους δικτάτορες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να καταστρέφουμε τις χώρες, επειδή δεν αγαπάμε τους δικτάτορες. Γιατί αυτά συνέβησαν στη Γιουγκοσλαβία, αυτά συμβαίνουν σήμερα στο Ιράκ και δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει το δράμα αυτής της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – Madame la Présidente, chers collègues, le vendredi 29 février, l'archevêque de Mossoul, Mgr. Rahho, a été enlevé. Ses trois accompagnateurs ont été brutalement tués. Il s'agit d'un grave incident. La quatrième Convention de Genève protège explicitement le personnel civil, sanitaire, religieux et humanitaire. Les simples militants de la paix par la non-violence sont nombreux en Irak, dans les territoires palestiniens et en Israël. Ils sont chrétiens, musulmans, juifs ou laïques.

Dans le cas de l'enlèvement du chef de la minorité religieuse, notre Parlement a deux possibilités pour agir immédiatement. Demain, au moment des votes sur le rapport de notre collègue Ana Gomes, nous pouvons voter un amendement oral qui condamne le kidnapping de Mgr. Rahho pour influencer la guerre. Ou bien jeudi, nous aurons également la possibilité d'ajouter à l'ordre du jour des urgences un texte très court pour prendre une position en notre qualité d'institution européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). – Permita-me, Senhora Comissária, que, na sequência de todo o debate que nós temos travado sobre o assunto, lhe diga que as Nações Unidas me merecem o maior respeito. Sérgio Vieira de Melo, todos os outros que morreram, todos os outros que arriscam a sua vida, têm da nossa parte o maior dos respeitos. Isso não quer dizer que nós não devamos saber o que se passa, não devamos saber a quem estão a ser destinados os fundos que estão a ser utilizados no Iraque. E permita também que lhe diga que os 20 milhões de que a Senhora Comissária agora aqui falou – e, peço desculpa, já os li há dois ou três meses atrás – me parecem largamente insuficientes para fazer face ao drama dos refugiados e dos deslocados. É um drama de colossais dimensões, Senhora Comissária, de pouco adianta o petróleo que estará no Iraque. São pessoas que não têm acesso a esse petróleo. Agradecia, Senhora Comissária, que olhasse para esse assunto com mais força porque, tal como disse a minha Colega Béatrice Patrie, é urgente olhar para esse problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Madam President, Europe was against the war in Iraq. However, irrespective of who was right and who was wrong, post-Saddam Iraq is a reality nobody can ignore.

Taking into account the impact of the Iraqi situation on the entire Middle East and beyond, the EU cannot continue to stay for the most part relatively on the margins. Through its huge resources and expertise, the EU must engage in a significant way in supporting the consolidation of the new Iraqi state. The Commissioner described the symptoms. Now we need to see how we could cure them, and not only in concert with other international organisations – the EU can do better than that – but mainly on our own. The strategic aim is to help the new, democratically elected authorities in that country to give credibility, and therefore authority, to the institutions of the new state. A new, democratic, self-sustaining, oil-rich Iraq in the middle of the Middle East is in the interest of all.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). – În prezent, Comisia Europeană negociază un acord comercial şi de cooperare cu autorităţile irakiene, ocazie cu care sunt abordate şi chestiunile legate de respectarea drepturilor omului.

Cer Comisiei Europene să solicite ferm autorităţilor irakiene să găsească soluţii pentru reintegrarea refugiaţilor externi şi interni. Fac un apel şi către statele membre ale Uniunii să evalueze cu prioritate solicitările de azil făcute de refugiaţii irakieni. Răspunsurile diferite ale statelor în această chestiune demonstrează încă o dată necesitatea armonizării procedurilor privind statutul de refugiat la nivel european. Este esenţial ca acordul comercial şi de cooperare să se refere şi la dimensiunea cooperării interparlamentare.

Consider că Delegaţia pentru relaţiile cu Irak a Parlamentului European poate sprijini întărirea capacităţii instituţionale a legislativului irakian. Uniunea Europeană are responsabilitatea de a asista Irakul pentru ca acesta să devină un partener viabil într-o regiune sensibilă. Felicitări şi mulţumiri doamnei Ana Maria Gomes pentru raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Pani Przewodnicząca! Jeżeli chcemy w Iraku mieć partnerów do budowania demokracji jako fundamentu pokojowego współistnienia, to trzeba inwestycji. Pamiętam, kiedy byłem studentem, to w Polsce przebywała młodzież z tego świata w szkołach średnich, po prostu. Kto wie, czy teraz w Unii Europejskiej nie można takiej oferty złożyć młodym Irakijczykom, nie jak mają 24 lata, tylko wcześniej może, żeby mogli pobyć u nas, nauczyć się tego, krytycznym okiem oczywiście spojrzeć i to, co dobre, od nas przenieść tam z powrotem, co nie dobre, może u siebie robić to lepiej. Taką propozycję szkolną, nawet nie akademicką, tutaj chcę przedstawić, a wiadomo, że polityka zależy od ludzi, i to w ramach Pani kompetencji ten element też może mieć swoje miejsce.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Madam President, this is a message from the European Parliament to the Council on the need to have a European strategy for Iraq. It is time to stop arguing about recent differences and to concentrate on the EU’s proactive engagement there. I would like to thank the Commissioner for a thorough account of the situation in Iraq, and there is cautious optimism in the air. I think there is an understanding that things could become better. This is what Ms Gomes so eloquently described as a golden opportunity for a positive contribution the EU could make.

For me, two points are essential. For Parliament it is important to channel EU support for building democratic governance, and this was met with great interest on the part of Iraqi politicians. Second, the EU is in an exceptional position to support the reconciliation process, and without this there could be only disintegration and further domestic warfare, so we need to make use of this opportunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Jaz bi se zahvalil vsem za predstavljena stališča in mnenja o tej tematiki, ki nam bodo gotovo koristila pri nadaljnjih aktivnostih. Želel bi morda podati tukaj en komentar in en odgovor.

Gospa Záborská je vprašala glede ugrabitve katoliškega kaldejskega škofa. Opozoril bi, da je na to temo predsedstvo izdalo izjavo 1. marca, s katero je odločno obsodilo to ugrabitev ter pozvalo k brezpogojni in takojšnji izpustitvi kaldejskega nadškofa.

Druga zadeva, gospod Mladenov in še nekateri drugi so izpostavili dejstvo, da je za varnost, vzpostavitev varnih razmer v Iraku predvsem odgovoren Irak oziroma iraške oblasti. To drži, drži pa tudi, da jim moramo pri tem pomagati, in bi še enkrat omenil misijo EUJUST LEX, ki deluje v Iraku že od leta 2005 in v kateri sodelujejo skoraj vse države članice Evropske unije.

V okviru te misije se je usposabljalo že približno 1500 visokih iraških uradnikov, zaposlenih v policiji, v pravosodju in v zaporih. Ta misija, kot sem že omenil, se bo nadaljevala do poletja 2009, in ocenjujemo, da predstavlja pomemben napredek k vzpostavljanju varnejših razmer v Iraku.

Še enkrat bi se zahvalil gospe Gomes za poročilo, ki nam bo služilo kot zelo koristna osnova za pripravo naših nadaljnjih aktivnosti. Med temi naj omenim predvsem, da je predvideno, da se bo predsednik Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose, minister Rupel, predvidoma udeležil aprilskega srečanja držav, sosed Iraka, ki bo potekalo v Kuvajtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Madam President, it was a good debate and it showed that we want to use the golden opportunity to finally reconstruct Iraq and make it a stable country in the Middle East, because I fully agree that this will be a very important goal for all of us.

I would first like to clearly state that you may rest assured that we will pursue our course of action. Thank you for the positive words concerning our Head of Delegation who works there with a few staff members in very difficult circumstances – housed by the British Embassy, by the way. He and his people are doing a very good job.

We have been working with the UN Trust Fund because, at the time, nothing else was possible. After the visit by my directors and their assessment, we will cautiously see what we can do regarding capacity-building and institution-building. We fully understand that this is very dear to many of you, but please also understand that security costs will be very high. Whatever we do there directly will be very costly, otherwise it would not be possible.

Outside the Green Zone, circumstances are very difficult, except perhaps in the few areas where there are fewer security problems, one of these being the north. I do not rule out gradually working more directly, for instance in the north, but I must stress that we always have to be sure that we do not discriminate between different groups. This is something I would also like to say to Mr Belder. This is how we have been working with our projects. We have always tried to have projects that include all groups, including the Christian groups that are finding it very difficult in Iraq at this time with this Government.

Having said this, I would just like to bring to the attention of many of you who do not always see what we are doing that, for instance, we prepared successfully for the general elections held in 2005. We have rehabilitated hundreds of primary and secondary schools, which is not only for the benefit of the schools but also for the pupils. Erasmus programmes are also open for some Iraqis, so we are pursuing that. We are also producing and distributing millions of schoolbooks for six million primary and secondary students. This is very basic but necessary.

At the same time we have rehabilitated almost 200 primary healthcare centres and 10 hospitals. We have given support to the completion of eight immunisation rounds, each involving 4.7 million children aged under five. We have completely rehabilitated the national drug quality control laboratory. I could go on and on.

I think the Commission has done a great deal, on behalf of the Union, in difficult circumstances. Now, we are aware that the key question will be how much we can do regarding capacity-building. You can rest assured that we will devote a good part of our resources to this, always depending, as I have said, on the security situation. According to our last assessment this is unfortunately not yet sustainable.

I would like to say a few words about refugees. I have mentioned that we, the Commission, have naturally been working to assist refugees. The entire package for last year was EUR 50 million from various Commission instruments. These funds are aimed not only at supporting the IDPs in Iraq but also to help the Governments of Syria and Jordan in their countries. We are of course in close contact with these countries. We have given EUR 80 million to Syria and EUR 32 million to Jordan because in this small country the large influx of refugees has created a big problem.

Finally, I would just like to say that I am as convinced as the Council that the dialogue that the Parliament will now have with the Ad Hoc Delegation for Iraq represents an excellent improvement and progress. We can only work together on that. Let me assure you that we have been trying from the beginning to have a transparent flow of our money channelled through the United Nations. In the future this will be channelled more and more directly.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, relatora. − Queria agradecer as palavras simpáticas que todos me dirigiram, e, em particular, saudar o meu amigo, o Ministro Lenarčič, com quem estive no Conselho de Segurança há uns anos, tratando justamente do Iraque, dos problemas causados pelo Iraque de Saddam Hussein.

Este relatório, como já disse, procura projectar a diversidade da realidade iraquiana contra a mensagem simplista de um Iraque a “ferro e fogo” que as televisões todos os dias nos fazem chegar. Deve ser visto como um plano de acção, um Road Map para o envolvimento da União Europeia no Iraque. Penso que posso falar em nome do Parlamento quando digo que queremos que a Comissão, o Conselho e os Estados-Membros se baseiem nas propostas operacionais que fazemos para desenhar futuros programas e projectos de apoio ao governo e à população do Iraque, naturalmente, tendo em conta as condições de segurança.

Voltei do Iraque impressionada com o entusiasmo iraquiano por “mais Europa”. Do Presidente Talabani ao professor de uma escola primária numa das zonas rurais mais recônditas do país, todos tinham uma sede de reconhecimento político e apoio institucional por parte da União Europeia. Fomos bombardeados com propostas de projectos nas áreas mais diversas: formação de quadros no Ministério do Interior, apoio a ONG locais activas nas áreas de desminagem, alfabetização de adultos e educação para a saúde sexual e reprodutiva, apoio técnico e institucional ao Parlamento iraquiano – enfim, são apenas alguns exemplos.

Penso que devemos medir o sucesso deste relatório, não tanto pelo número de votos na votação de amanhã, mas antes pela diferença que ele fará para a nossa acção no terreno, no Iraque, a partir de agora. A nossa Delegação Parlamentar para o Iraque, sem dúvida, assumirá as suas responsabilidades neste processo, e estou segura de que vamos contar com a Comissão, com a Senhora Comissária Ferrero-Waldner, que saúdo, até à sua corajosa equipa em Bagdad, competentemente dirigida pelo Embaixador Uusitalo como fundamental aliado na concretização deste Road Map.

 
  
  

PRZEWODNICZY: PAN ADAM BIELAN
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we czwartek.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE), por escrito. O presente relatório omite responsabilidades e cumplicidades na propagação de falsas informações que serviram para justificar a intervenção militar no Iraque, tais como a existência e localização de "armas de destruição maciça" e de ligações do anterior regime ao terrorismo internacional, branqueando também responsabilidades na introdução no país dos Guardas da Revolução Iranianos e suas filiais iraquianas com a consequente disseminação de grupos terroristas e de esquadrões da morte e do genocídio de que foram e continuam a ser alvo primordial minorias étnicas e religiosas e as elites do país.

O relatório não condiciona as suas relações ou mesmo o apoio financeiro da União Europeia às autoridades iraquianas ao seu compromisso com o combate ao terrorismo e genocídio, e a perseguição e julgamento dos seus responsáveis, fora e dentro das forças de segurança, minimizando o drama vivido por milhões de refugiados e deslocados iraquianos e os atentados aos mais elementares direitos, liberdades e garantias, dos iraquianos, em especial das mulheres.

A invocação dos crimes do regime de Saddam Hussein seria aceitável se sincera e se não fosse feita escondendo os crimes actuais e os seus responsáveis que resultaram em centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjallinen. Arvoisa puhemies, kiitän kollega Ana Gomesia arvokkaasta mietinnöstä: käytännöllinen lähestymistapa on tuottanut poikkeuksellisen selkeän viestin niin neuvostolle ja komissiolle kuin irakilaisille.

Ongelman ydin nähdään kirkkaasti: Irakista ei puutu rahaa. Sieltä puuttuvat vakaus, poliittinen tahto, vahvat instituutiot ja hallinnollinen kyky käyttää rahat hyvin. Juuri näillä osa-alueilla unionilla on annettavaa.

Ensinnäkään Irak ei ole perinteinen kehitystyökohde, vaan poikkeuksellinen työmaa. Tästä syystä erillisin työvälinein ei kestäviä tuloksia saada aikaan. Yhdistämällä kehitystyön ja turvallisuuden välineet yhden varjon alle EU voisi tehostaa vuoropuhelua irakilaisen yhteiskunnan kanssa. Painotettakoon läpinäkyvyyttä: komission on sallittava rahoitusvälineiden demokraattinen valvonta.

Toiseksi unionin olisi sitouduttava nimenomaan parlamentaarisen ulottuvuuden tukemiseen. Meidän on tuettava hyvän hallinnon ja työtapojen juurruttamista edustajien neuvostoon, kouluttaa sekä tarjota voimavaroja parlamentaariseen työhön ja tarvittaessa asiantuntija-apua lainsäädännön kehittämiseksi – liittovaltiorakenne on lainsäädännöllinen haaste.

Kolmanneksi on pidettävä kiinni siitä, että ihmisoikeudet ovat Irakin kehityskilvoittelun keskiössä. Unionin panosta vaatii etnis-uskonnollisten vähemmistöjen asema. Kristityt assyrialaiset, kaldealaiset ja syyrialaiset sekä muut vähemmistökansat, kuten turkmeenit, kohtaavat jatkuvaa syrjintää ja hengenuhkaa. Niiden lopettamiseksi on ponnisteltava määrätietoisemmin.

Toivon, että kaikki kollegat ymmärtäisivät, ettei mietinnössä ole enää kyse menneisyyden virheistä. Ne virheet tunnustetaan, eikä niistä moittiminen auta irakilaisia. On kilvoiteltava ei vain siksi, että menneisyys velvoittaa siihen, vaan juuri siksi, että tulevaisuutta ei Irakissa muuten ole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), schriftlich. Im Bericht der Kollegin Ana Gomes zur Rolle der EU im Irak werden leider die beiden zentralen Fragen im Zusammenhang mit dem Irak umgangen:

Im Irak sind Besatzungstruppen der USA, Grossbritanniens, weiterer EU-Staaten sowie vieler anderer Staaten stationiert. Diese Truppen sind dort, nachdem der Irak 2003 völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Begründet wurde dies mit nachgewiesenen Lügen (z.B. derjenigen von Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat zu angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak.)

Sämtliche Änderungsanträge, u.a. von meiner Fraktion GUE/NGL, die klar die vielen Toten durch diesen Krieg und die andauernde Besatzung und eine Kritik am völlig falschen Angriff auf den Irak beinhalteten, sind abgelehnt worden. Damit sind zu diesem zentralen Aspekt praktisch keine Aussagen im Bericht von Ana Gomes zum Irak vorhanden.

Ich habe deshalb gegen diesen Bericht gestimmt, weil er in der jetzigen Form die reale Situation leugnet. Unter dieser Voraussetzung ist es fatal, von der Europäischen Union eine umfangreichere Rolle einzufordern, weil sie somit Teil des Kriegs- und Besatzungsregimes wird. Nichtsdestotrotz sind in dem Bericht auch eine Reihe von unterstützenswerten Aussagen enthalten. Aber wer zu Krieg und Besatzung schweigt, macht sich mitschuldig!

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), in writing. Several Member States of the EU have sent their troops to Iraq to participate in the multinational force, United Nations assistance mission and NATO-sponsored training of the Iraqi police force, Estonia being one of those countries.

The humanitarian situation cannot be improved in Iraq unless peace and stability in the country is established. Unfortunately, both Republican and Democrat presidential candidates in the USA argue for withdrawing from Iraq, which will irresponsibly leave the country in a devastating situation.

I am confident that, if the European Union increased its involvement in Iraq by contributing funds, human resources and know-how in state-building, the deterioration of the country could be avoided. The European Union should play a vital role in Iraq as a mediator between different political and religious factions to establish a well-functioning society.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), na piśmie. Mam wrażenie, że Ana Maria Gomes przedstawiła nam nie jedno, a dwa sprawozdania.

Jedno, napisane językiem konkretu, pokazuje nam zasady naszego zaangażowania w Iraku. Kontrastuje to bardzo z rozgorączkowanym i propagandowym językiem uzasadnienia.

Jedna rzecz udała się na pewno w 2003 roku. Zlikwidowano autorytarny rząd, który był przyczyną destabilizacji w regionie. Bez roku 2003 nie moglibyśmy dziś spisywać 25 stron zaleceń dla demokratycznego Iraku w zakresie reform ustrojowych, prawa wyborczego czy praw mniejszości etnicznych.

Na szczęście w głosowaniu będziemy odnosili się do projektu zalecenia. Dlatego chętnie poprę ten dokument. Dobrze, że dostrzegamy naszą odpowiedzialność za powodzenie stabilnego i demokratycznego Iraku. Cieszę się też, że kraje, które podzieliła interwencja z 2003 roku, dziś będą mogły wspólnie skorzystać z szans, jakie ta wojna otworzyła.

 

12. Европейски кодекс на поведение относно износа на оръжие (разискване)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w dziedzinie eksportu broni.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Najprej bi želel izraziti v imenu Sveta veliko zadovoljstvo nad tradicionalno dobrim odnosom in sodelovanjem med pristojno delovno skupino za nadzor izvoza konvencionalnega orožja COARM s strani Sveta z Evropskim parlamentom, konkretneje z njegovim pododborom za varnost in obrambo SEDE. Prepričan sem, da se bo to dobro utečeno, odlično sodelovanje na tem področju nadaljevalo tudi v prihodnje. In tudi zato pozdravljam današnjo razpravo.

Dovolite nekaj besed glede kodeksa EU o izvozu orožja in vojaške opreme. Kot je znano, je bil kodeks sprejet leta 1998 in takrat je v Evropsko unijo prinesel nov zagon na področju izvajanja nadzora nad trgovino z orožjem. Unija je v skladu s tem kodeksom začela pripravljati letna poročila, ki so dejansko poročila o realiziranih transferjih orožja.

Letos bomo začeli s pripravo že desetega letnega poročila. Velja tudi omeniti, da so ta poročila z leti postala vse bolj informativna in pregledna. V zadnjih letih je večina držav članic Evropske unije prav zaradi tega kodeksa pričela javno objavljati nacionalna letna poročila o izvozu orožja in vojaške opreme. Evropska unija je v letu 2003 opredelila tudi lasten seznam orožja in vojaške opreme, za katero velja omenjeni kodeks, in začela resneje koordinirati izvozno politiko v posamezne tretje države. Države članice v skladu s kodeksom tudi izmenjujejo informacije o zavrnjenih in realiziranih izvozih orožja.

Takšna dinamika se je nato prenesla tudi na mednarodne organizacije, predvsem tiste, v katerih imamo države članice Evropske unije pomembno vlogo, to še posebej velja za wasenaarski aranžma. V letih 2006 in 2007 se je kodeks še izboljšal, zlasti z dodatno nadgradnjo priročnika za uporabo.

Kot je znano, kodeks ni pravno zavezujoč dokument, so pa države članice politično zavezane upoštevati njegova določila. Že v preteklosti so bili poskusi, da se kodeks nadgradi s skupnim stališčem, ki bi bil pravno zavezujoč dokument in bi ga morale države članice upoštevati pri izvozih orožja, vendar soglasja o sprejetju takšnega skupnega stališča zaenkrat še ni. Slovensko predsedstvo si prizadeva, da bi ga dosegli še v času našega predsedovanja, se pravi v prvi polovici tega leta, oziroma da bi v tej smeri dosegli vsaj pomemben premik.

Verjetno ni boljše priložnosti za tak premik, kot je priprava desetega poročila Evropske unije o izvajanju kodeksa, ampak zaenkrat resnično ne moremo predvideti, ali bo ta naša želja uresničena. To nas seveda ne odvrača od odločenosti, da poskusimo, zato bomo pozvali vse države članice, naj nam sporočijo svoja stališča glede tega vprašanja, in jih skušali spodbuditi, da pridemo skupaj do skupnega stališča, in če ne bo zadržkov, bo seveda slovensko predsedstvo z velikim veseljem dokončalo postopek sprejetja in o tem poročalo vsem zainteresiranim institucijam, v prvi vrsti temu Parlamentu.

Čisto na kratko mi dovolite spregovoriti še nekaj besed o drugih dveh prednostnih temah: o skupnem stališču o posredništvu pri trgovanju z orožjem in vojaško opremo in o prizadevanju držav članic za sprejetje mednarodne obvezujoče pogodbe o trgovini z orožjem.

Glede posredništva pri trgovini z orožjem je Evropska unija smernice sprejela že leta 2001, skupno stališče je bilo nato sprejeto leta 2003. S sprejetjem tega stališča so se države članice obvezale, da bodo njegove elemente prenesle v svoje nacionalne zakonodaje in s tem uredile področje posredništva pri trgovini z orožjem in vojaško opremo. Trenutno ima velika večina držav članic, natančneje dvajset držav, v svojih nacionalnih zakonodajah že vključene elemente tega skupnega stališča, sedem držav mora ta postopek izpeljati še do konca. Predsedstvo bo spremljalo napredek na tem področju in države, ki še niso končale teh postopkov, spodbudilo, da to čimprej storijo.

Zadnja točka: mednarodna pogodba o trgovini z orožjem. Gre za enega ključnih projektov na področju razorožitve. Kot veste, je Svet Evropske unije nedavno sprejel sklep o podpori tej mednarodni pogodbi. Na lanskem zasedanju generalne skupščine je bila tudi potrjena okvirna sestava skupine vladnih strokovnjakov, ki bo delovala na tem področju. Informacije o začetku dela te skupine so spodbudne, bo pa treba še veliko dela in naporov vložiti v ta proces.

Pozorno bomo spremljali delo te skupine in podpirali proces, ki vodi proti mednarodni pogodbi v okviru naših dejavnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. − Mr President, I took a little more time on Iraq but I shall be a bit briefer now, so I will try to make good on my time.

Even if the responsibility for controlling and monitoring the sale of arms rests primarily with Member States and thus with the Council, the Commission also has a clear interest through its contribution to the implementation of the EU small arms and light weapons strategy under the common foreign and security policy.

We greatly value the effective control and monitoring of EU arms exports. We remain concerned that European controls should encourage other regions to adopt and apply – at the very least – minimum standards, in order to ensure that legitimate exports are not subsequently diverted, thereby exacerbating armed conflicts and human rights violations.

In this connection, the Commission continues to engage actively with Member States, third countries, international organisations and others in order to deal with the financing of illicit arms trafficking, often linked with illicit trade in other commodities (particularly drugs), for example diamonds.

We in the Commission took advantage of our chairmanship of the Kimberley Process last year to push for the development of controls to prevent and deter the use of diamonds to fund arms purchases by rebel groups. Further, in close collaboration with the relevant customs authorities, we intend to take forward measures under the new Instrument for Stability to combat illegal trafficking in arms by air, targeting particularly aircraft travelling to and within Africa. We also play a role in the implementation of arms embargoes by prohibiting related technical assistance.

Within the European Union, control of firearms trafficking is crucial in the fight against insecurity and criminality, especially against organised crime. The policy being developed to combat firearms trafficking involves the reinforcement of controls on the legal sale and holding of firearms within the Union. This goes on to encompass the proper monitoring of the movement of firearms within the Union and the development of cooperation between national administrations in charge.

Besides these efforts, we can see that a significant quantity of firearms is also in the possession of criminals and available on the black market. The unauthorised transfer of firearms across borders, and the transfer of unmarked firearms, are therefore important sources of these illegal weapons. Steps are currently being taken at European level to enhance rules on record keeping and marking, to develop an export/import system for firearms for civilian use, and to improve cooperation between national law enforcement administrations.

Improving the traceability of firearms is a key objective, and externally – very briefly – we are also taking concrete steps outside the Union to handle the problems arising from explosive remnants of war and small arms in crisis regions, again under the Stability Instruments. For instance, in Bosnia we are currently considering supporting a project to deal with unexploded ordnance and other explosive remnants.

Certainly we will continue to support Member States’ efforts to establish a treaty covering the arms trade, as our Council President has said, although we might not be under the illusion that this will not take a certain time. But hopefully it will happen very soon.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, for nearly 10 years the European Council has dragged its feet on transforming the EU code of conduct on arms transfer into a legally binding document. For the last two years there have been no technical barriers to adopting a common position on the code. Why do we finally have to get our house in order?

Firstly, there are currently estimated to be some 400 companies in our Member States producing arms. Given that research and development costs in this industry are extremely high, companies naturally wish to maximise their profits by ensuring the longest possible production runs, selling licensing agreements and, in short, seeking markets wherever they can. Companies from the 20 nations whose governments imposed strict guidelines on arms exports are clearly at an economic disadvantage vis-à-vis competitors whose governments show more leniency. All companies should have a level playing field.

Secondly, we have documented instances of companies from EU states supplying arms to China, Colombia, Ethiopia and Eritrea. How can we on the one hand applaud all efforts to promote economic development, democracy and human rights while we make the very implementation of this impossible by contributing to violent conflicts?

Thirdly, we deploy military personnel from our Member States on EU and NATO peacekeeping missions but, by failing to apply this code of conduct, we risk that they may come under fire from weapons produced within our very states as a result of irresponsible transfer.

Fourthly, how can we envisage a future Europe with a common foreign and security policy when we lack such a fundamental element in the form of a common position?

Finally, before we stand up in this Chamber championing human rights and democracy, let us ensure that we also take action that gives substance to our rhetoric.

The PPE-DE Group congratulates the authors of this motion for a resolution. We trust that the overwhelming support from Parliament will help the Council in finding a way out of the current political impasse and finally make adherence to the code of conduct a legal requirement for all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, em nome do Grupo PSE. – A resolução sobre o Código de Conduta de exportação de armamento da União Europeia reflecte a frustração deste Parlamento em relação ao impasse em que se encontra este importante instrumento, como acaba de dizer a nossa relatora, a Senhora Gacek, que saúdo.

Dez anos depois da sua criação, o Código continua a ser fonte de orgulho para aqueles que acreditam que a União Europeia deve assumir a liderança no debate global sobre os controlos às transferências de armamento. Regozijamo-nos com a crescente harmonização da aplicação do Código e com o detalhe dos relatórios anuais apresentados pelos Estados-Membros, e pelas iniciativas de outreach empreendidas pelo Conselho. Mas todos estes avanços empalidecem perante a mais importante questão, a necessidade de transformar o Código num instrumento legalmente vinculativo.

Sabemos que a transformação do Código de Conduta em posição comum da PESC tem sido ligada ao levantamento do embargo de armas à China. O Parlamento rejeita a chantagem que está na base deste impasse que dura há três anos. Ninguém pode ignorar que as armas vendidas por Pequim ao regime sudanês alimentam o conflito no Darfur e que servem também, por exemplo, para oprimir e reprimir o povo birmanês às mãos do regime militar ilegítimo. Esta situação frustra o Parlamento, porque estamos fartos de saber as razões práticas e de princípio que deviam bastar para pôr fim às hesitações do Conselho. Uma política externa europeia sem regras de exportação de armamento, comuns e vinculativas, será sempre incompleta e ineficaz. Para além disso, um dos travões mais importantes para a harmonização completa do mercado interno para o equipamento de defesa é, precisamente, a multiplicidade de regras de exportação vigentes na UE.

Finalmente, há a questão de princípio: a União Europeia só pode apresentar-se como um actor internacional responsável e coerente nesta área e só pode liderar no aperfeiçoamento da legislação internacional se for vista como um modelo a seguir. Contamos, evidentemente, com a Presidência eslovena, Ministro Lenarcic, mas também, desde já, assinalamos à Presidência seguinte da França, país que tem especiais responsabilidades na manutenção deste impasse, que é tempo de desbloquear o problema e reconhecer a importância de colocar a União Europeia na guarda avançada do multilateralismo eficaz e responsável.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, it is 10 years since the EU agreed a code of conduct for arms exports and it is shameful that this code has not yet been transformed into an effective instrument for controlling arms exports by all EU companies and governments. As a result, European arms are still being channelled into conflict zones.

The EU finds itself in the incomprehensible position of supplying arms and fuelling conflicts in the very countries in which it is simultaneously pouring development aid. How do we explain that to our citizens? How do we explain, for example, that some Member States are still prepared to trade cluster munitions while, at the same time, the EU is spending millions of euros on mine clearance? For example, in 2005 thousands of cluster bombs were used in Lebanon with devastating results, and then in 2006 the EU spent EUR 525 million on development aid to Lebanon, partly for the removal of unexploded ordnance.

Let us not kid ourselves that it is only countries outside the EU that are supplying arms to conflict states: 7 out of 10 of the world’s top arms-exporting countries are EU Member States. Is it not time that we invested in conflict resolution for troubled states instead of arms sales?

Mechanisms are urgently needed to control arms transfers and transhipments properly and to prevent the brokering of illegal arms by EU companies located outside the EU. But the first step must be to turn the 1998 code of conduct into a legally binding instrument. So I would beg the Slovenian Presidency to do its utmost to unblock the stalemate in the Council and get the common position adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, como ponente sobre el control de las exportaciones de armas de la Unión Europea he tenido ocasión de seguir muy de cerca el proceso de transformación del actual código de conducta en un instrumento más eficiente y eficaz, que permita controlar más y mejor las exportaciones de armas de la Unión Europea y de las empresas de la Unión Europea.

Sin embargo, y a pesar de que el trabajo técnico elaborado por el Grupo de Trabajo del Consejo sobre el control de la exportación de armas (COARM) hace ya tiempo que está hecho, seguimos sin comprender –y lo han dicho mis colegas– por qué el Consejo se resiste a adoptar la posición común que permitiría convertir el actual código en un instrumento jurídicamente vinculante.

A pesar del secretismo que rodea todo debate de estas características, sabemos que son sólo algunos países los que se oponen a dar dicho paso y especialmente Francia, quien, al parecer, vincula dicha decisión a que se levante el embargo de armas a China.

Insistimos, una vez más, en que se trata de dos cuestiones distintas y en que condicionarlas supone una enorme falta de responsabilidad con relación a las numerosas víctimas que diariamente sufren las consecuencias de nuestra política irresponsable de exportación de armas.

Desde aquí, por tanto, celebro el compromiso de la Presidencia eslovena de concluir durante su presidencia esta transformación del código en una posición común, aunque recuerdo también que presidencias anteriores han tenido el mismo compromiso sin suerte. Espero que ustedes la tengan y contarán con todo nuestro apoyo. Porque recuerdo también que es precisamente la falta de control y la laxitud actual la que permite que, tanto oficialmente como de forma ilegal, armas europeas acaben en manos de grupos terroristas, de dictadores y de facciones armadas que hipotecan el presente y el futuro de millones de personas a las que, de forma necesaria, pero no por ello carente de un cierto cinismo, mandamos después nuestros equipos de ayuda al desarrollo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Wir sitzen hier mindestens einmal im Jahr zusammen und diskutieren das Thema Rüstungsexporte, währenddessen laufen die Waffenexporte munter weiter. Seit Jahren fordert dieses Parlament die rechtliche Bindung des Code of Conduct, und der Rat der EU ist nicht in der Lage, das zu beschließen. Sagen Sie endlich ganz offen, welche Länder das verhindern! Dass dieser Code of Conduct rechtlich nicht verbindlich ist, ist eine Schande. Währenddessen sind die EU und ihre Mitgliedstaaten weltweit zum Waffenexporteur Nr. 1 geworden. Waffen sind zum Töten da! Jeder Rüstungsexport ist falsch.

Die EU-Mitgliedstaaten liefern natürlich auch in Krisen- und Konfliktgebiete. So wurde der völkerrechtswidrige türkische Einmarsch im Nordirak auch mit deutschen Waffen durchgeführt. Auch EU-Staaten führen Kriege, z. B. im Irak oder in Afghanistan, und liefern Waffen an befreundete kriegsführende Staaten. Damit muss endlich Schluss sein. Stoppt die gesamten Rüstungsexporte!

Auch Dual-Use-Güter, also Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden, müssen unter diesen Code of Conduct fallen, und so genannte Reexporte. Wir haben zu diesen beiden Themen jeweils Änderungsanträge für die morgige Debatte eingebracht. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Parlament diese Änderungsanträge annehmen wird. Wie gesagt: Rüstungsexporte töten täglich und müssen dringend beendet werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Ugotavljam, da je nekakšna rdeča nit nastopov spoštovanih poslank in poslancev v tej razpravi podpora temu, da bi kodeks čim prej postal tudi pravno zavezujoč. In naj povem, da predsedstvo deli to ambicijo, in upam, spoštovani gospod Pflüger, da bomo letos imeli več sreče in uspeli v tej nameri ali vsaj, kot sem rekel v uvodnem nastopu, naredili pomemben napredek v to smer.

Rad bi se zahvalil podpori izraženi temu, da Svet pride do skupnega stališča, in lahko se zanesete na to, da bo slovensko predsedstvo v skladu s tem okrepilo svoje napore v tej smeri.

Zahvalil bi se tudi spoštovani poslanki gospe Gomes, ki je opozorila na dejstvo, da se v izvajanje kodeksa skuša vključiti tudi nove akterje, onkraj meja Evropske unije. Že prejšnja predsedstva, v letu 2007 na primer, so vključila v te aktivnosti zlasti države zahodnega Balkana, potekajo pa tudi aktivnosti glede drugih držav in njihovega morebitnega vključevanja oziroma sodelovanja pri kodeksu, držav kot so Turčija, Ukrajina in držav severne Afrike in drugih držav v vzhodni Evropi.

Naj končam z upanjem, da ob naslednji obravnavi te tematike v Evropskem parlamentu ne bomo več govorili samo o kodeksu, ampak tudi že o skupnem stališču. To je moje upanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem sześć projektów rezolucji(1) złożonych zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we czwartek.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), in writing. I strongly call on EU Member States to adopt the EU Code of Conduct on Arms Transfers. The EU is based on common values and agreements, condemning illegal arms transfer and also arms transfer to countries which violate those values. In fact, it is detrimental to the principles on which the European Community is based that several Member States’ governments give preference to their national political and commercial interests in continuing to sell arms.

The Lisbon Treaty strengthens the role of the EU as global player. Therefore, it is of utmost importance that we take the EU Code of Conduct on Arms Transfers seriously in order to implement it in real terms and by all Member States. Therefore, I would like to call upon the Council to give a plausible explanation why the adoption of this Common Position has been delayed.

 
  

(1)Patrz protokół


13. Положението в Чад (разискване)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Czadzie.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Kot ste seznanjeni, so se razmere v Čadu v zadnjih tednih zaostrile. V začetku februarja so se čadski uporniki približali glavnemu mestu N'Djamena in zavzeli njegov večji del, po nekaj dneh so se umaknili, oziroma bili pregnani proti vzhodu na mejo med Čadom in Sudanom. Napadi uporniških skupin nad čadsko vlado v začetku februarja niso zanetili le tleče notranje krize, temveč so razkrili tudi njeno regionalno razsežnost. Uporniki so namreč prišli iz Darfurja s podporo sudanske strani. Zato moramo ob razpravi o razmerah v Čadu upoštevati dva medsebojno povezana vidika: notranjepolitičnega in regionalnega.

Tako je Svet Evropske unije, ko je februarja obsodil napade upornikov nad čadsko vlado, na eni strani pozval k političnemu dialogu med vlado, opozicijo in uporniki, na drugi strani pa je izpostavil nujnost političnega dialoga med čadsko in sudansko vlado. Menimo, da je treba povečati pritisk na vladi Čada in Sudana, da bosta izpolnili obveznosti, ki sta jih prevzeli v različnih sporazumih. Svet je obe vladi pozval, naj nemudoma nehata podpirati in oskrbovati oborožene skupine ter naj izboljšata medsebojne odnose.

Kar zadeva notranjepolitične razmere v Čadu, je politična rešitev spora edina pot k miru in stabilnosti v tej državi. Vključujoči politični proces, ki ga je nakazal sporazum med čadsko vladajočo stranko in strankami zakonite opozicije avgusta 2007, bi se moral nadaljevati. V tem pogledu Unija podpira prizadevanja Afriške unije za mirno rešitev sporov. Evropska unija se tako pridružuje pozivom tako Afriške unije kot Združenih narodov, ki so zelo jasno obsodili napade upornikov. Z njimi delimo skrb glede nevarnosti za nadaljnje zaostrovanje konflikta.

Zaskrbljeni smo tudi zaradi poslabšanja humanitarnih razmer. Vedno hujše sovražnosti so namreč poglobile humanitarno tragedijo in še povečale že tako veliko število beguncev in razseljenih oseb. V spopadih je bilo ubitih več kot stošestdeset ljudi, ranjenih približno tisoč. Več deset tisoč beguncev je pobegnilo v sosednji Kamerun in v Nigerijo. Ker se obenem v vzhodnem Čadu nahaja tudi približno dvestopetdeset tisoč beguncev iz sudanske regije Darfur, so humanitarne razmere zelo slabe in kličejo po čimprejšnji polni namestitvi evropske misije EUFOR Čad-Centralnoafriška republika.

Trenutno se varnostne razmere v prestolnici N'Djamena in večjem delu države, razen na vzhodu, po zadnjih spopadih umirjajo in normalizirajo. Vendar je bilo izredno stanje, ki je bilo razglašeno 15. februarja za petnajst dni, podaljšano do sredine tega meseca. S tega vidika EU izraža zaskrbljenost zaradi omejevanja državljanskih svoboščin in svobode medijev v Čadu.

Aktivnosti v zvezi z napotitvijo misije EUFOR se po začasni prekinitvi nadaljujejo. Poveljnik operacije, general Nash, je sklenil, da bo aktivnosti po napadih upornikov začasno ustavil in omogočil oceno novega političnega in varnostnega položaja. Napotitev se je potem nadaljevala brez posledic za celotni časovni okvir operacije. Po načrtih naj bi začetno operativno zmogljivost ("Initial operating capacity") še vedno dosegli do sredine marca.

Zaradi zaskrbljujočih razmer v regiji je postalo še bolj očitno, kako pomemben je mandat misije EUFOR in misije Združenih narodov. Napotitev misije EUFOR pa dokazuje zavezanost Unije, da pripomore k stabilizaciji regije. Da bi dosegli zastavljene cilje, je potrebno predvsem dvoje: nujno potrebujemo varnost, ki jo zagotavljajo vojaške enote, prav tako, in to je drugi vidik, pa je pomembna pripravljenost sprtih strani za dialog in pogajanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, en rentrant de ma mission au Tchad, du 20 au 22 janvier 2008, j'avais déjà signalé que le Tchad devrait constituer une priorité de l'Union européenne. La tentative de coup d'État, début février, par des mouvements rebelles armés et les évènements qui ont suivi, me renforcent encore davantage dans cette conviction.

Je reste convaincu que la stabilité durable du Tchad passe par une ouverture politique à toutes ses composantes internes. C'est le travail auquel la Commission européenne s'est attelée l'an dernier en facilitant et en appuyant le dialogue politique qui a abouti – comme vous le savez, du reste – à l'accord inter-tchadien du 13 août 2007. Je suis persuadé que seul ce dialogue peut, en fait, créer la perspective politique nécessaire pour assurer la stabilité du pays et la consolidation de la démocratie. Il devra donner lieu à la réalisation d'un recensement fiable et à une refonte du cadre électoral pour aboutir à la tenue d'élections législatives libres et transparentes en 2009.

Ce message, je l'ai transmis avec force au Président Déby; ce processus avait d'ailleurs démarré au travers du comité de suivi. Les derniers évènements de N'Djamena ont mis ce processus à mal quand; bien même il y avait une tentative de coup d'État subie par le gouvernement, l'arrestation extrajudiciaire de plusieurs leaders de l'opposition ainsi que de membres de la société civile et du milieu médiatique, est tout à fait regrettable et inacceptable. En tant que facilitateur et observateur de la mise en œuvre de l'accord politique inter-tchadien du 13 août, j'ai été le tout premier à m'en inquiéter publiquement et je me suis entretenu directement avec le Président Déby à ce sujet lors de ma dernière mission au Tchad, le 27 février dernier.

À l'occasion de cette mission, j'ai exhorté le Président Déby ainsi que les représentants politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique, c'est-à-dire tous les hommes politiques responsables au Tchad, à relancer la dynamique de dialogue politique en rétablissant la confiance entre les parties. Cela nécessite un engagement de tous les acteurs politiques, y compris, évidemment, du Président Déby, qui m'a confirmé son intention de vouloir continuer à être le garant de l'exécution de cet accord politique. J'ai reçu l'assurance que l'état d'urgence, déclaré à la mi-février, prendrait fin dans les termes prévus par les délais autorisés par la constitution, c'est-à-dire à la mi-mars.

À la même occasion, nous avons plaidé et obtenu du Président Deby la mise en liberté de M. Lol Mahamat Choua, président de la coordination des partis politiques pour la défense de la constitution. Nous avons demandé, Bernard Kouchner et moi-même, à le rencontrer. Nous l'avons rencontré personnellement et il a donc été libéré le lendemain. Je suis aussi particulièrement heureux d'apprendre que M. Ngarlejy Yorongar est à Strasbourg ces jours-ci et a pu rencontrer certains d'entre vous, mais je reste, évidemment, inquiet du sort d'Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui est toujours porté disparu. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé et obtenu du Président Déby la création d'une commission d'enquête élargie à une forte présence internationale, notamment de l'Union européenne, de l'Organisation de la francophonie et de l'Union africaine. Cette commission doit faire la lumière sur les arrestations et les disparitions. Ce sera un premier pas important dans le rétablissement de la confiance et dans la normalisation de la situation au Tchad.

Du reste, le même message a été adressé aux membres de l'opposition. La solution passe par une coresponsabilité du gouvernement, de la majorité présidentielle et de l'opposition. Je vais conclure par un bref éclairage sur le contexte régional: la tentative de coup d'État au Tchad est, dans une large mesure, la conséquence directe de la détérioration des relations tchado-soudanaises. Il est extrêmement difficile de ne pas voir l'influence des autorités de Khartoum dans cette tentative de coup d'État.

Il est donc impératif de mettre fin à la contamination croisée des situations au Darfour et au Tchad. C'est avec espoir que je salue les initiatives régionales de médiation entre le Tchad et le Soudan que les chefs d'État de la région et le Président Wade, en particulier, sont en train de mettre en place. La présente situation prouve, si c'était encore nécessaire, l'urgence impérieuse du déploiement rapide tant de la force militaire européenne que de la composante civile.

Minurcat, conformément à la résolution 1778 de 2007. La raison d'être de cette opération militaire est plus que jamais vérifiée. Des centaines de milliers de personnes civiles sont obligées de vivre dans des conditions d'extrême vulnérabilité dans l'est du Tchad et attendent impatiemment le déploiement de l'Eufor. La Commission continuera de mobiliser l'ensemble des instruments politiques de coopération et d'assistance humanitaire pour répondre à la situation au Tchad. J'attends de voir ce qu'aura donné la médiation menée par le Président Wade pour déterminer ou pour définir, en tout cas, le moment où je retournerai, non seulement au Tchad mais aussi à Khartoum. Nous devons absolument mener un travail de médiation et de rapprochement entre N'Djamena et Khartoum parce qu'il est évident que l'on sent l'interaction extrêmement serrée de la dégradation complète des relations entre le Tchad et le Soudan.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, I am happy that this debate has remained on the plenary agenda for this week. This situation in Chad requires urgent attention, not only from the European Union, but also from the international community. A summit is due to take place later this week between Chad and Sudan in Dakar, where the Senegalese President will try his utmost to reach common ground on a peace deal between President Déby and President al-Bashir. UN Secretary-General Ban Ki-moon also plans to attend these talks in Dakar, the humanitarian crisis in this region being one of his main priorities.

Such current events underline the importance of Parliament’s timely debate this afternoon and I call on all leaders in question to make supreme efforts to resume an all-inclusive political reconciliation process.

The European Union must also make extensive diplomatic moves to support these latest developments. Just before this debate, several of my MEP colleagues and I met with Chadian leader and opposition Member of Parliament, Mr Yorongar, who went missing after the rebel offensive in early February. He was seized by state security forces on 3 February in Chad, but managed to escape to Cameroon before being offered asylum in France. His colleague and fellow opposition politician Mahamat Saleh remains missing. The current crackdown on political opponents, as well as human rights defenders, in Chad must end.

The EU peace-keeping mission has unfortunately suffered its first fatality, after a French peace-keeper mistakenly strayed into Sudanese territory. His funeral takes place today. It will be attended by Mr von Wogau from our group as Chair of the Committee on Security and Defence of the European Parliament. I offer condolences from the PPE-DE Group to this man’s family and friends.

In my view, and due to the current humanitarian and security situation, the deployment of the European peace-keeping mission has become indispensable. The United Nations and European Union have a responsibility to protect vulnerable civilians and a duty to provide humanitarian assistance, as well as security for humanitarian personnel. As they continue their respective deployment, I am proud that Irish troops are forming part of this mission.

Finally, I welcome the commitment by Russia to provide helicopters to this mission. Such equipment will offer essential reinforcement in this important EU undertaking.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Présidence du Conseil, Monsieur le Commissaire, cela fait maintenant de nombreux mois que nous demandons et que nous suivons de très près les initiatives de l'Union européenne visant à concrétiser le plus rapidement possible le déploiement de l'EUFOR au Tchad et en Centrafrique dans la mesure où, il est essentiel, bien entendu, que cette force européenne de transition soit opérationnelle. Pourquoi est-ce essentiel? Je crois qu'il est bon de le rappeler; d'une part, pour assurer la protection des populations civiles réfugiées et déplacées et, d'autre part, pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et faire respecter un espace humanitaire systématiquement bafoué par les parties au conflit.

Les socialistes européens soulignent toutefois que la solution d'une paix durable au Tchad ne sera pas seulement militaire, mais aussi politique. Sur le terrain politique, la société civile tchadienne a proposé un certain nombre de pistes concrètes pour sortir de la crise, basées sur un dialogue global associant tous les acteurs de cette crise, y compris les chefs de mouvements armés, sans la collaboration desquels rien ne sera possible.

Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question de savoir si l'Union européenne a bien tenu compte de ces propositions et les paroles que le commissaire vient de nous adresser nous encouragent dans ce sens. Nous avons parfois l'impression, et cette société civile à laquelle je fais référence considère aussi que l'Union européenne continue à faire aveuglément confiance dans la prétendue capacité du Président Déby à solutionner la crise. Pourtant, les faits démontrent chaque jour un peu plus que le président Déby ne sera jamais en mesure d'apporter seul cette paix que nous attendons au Tchad.

Nous nous réjouissons donc des déclarations qui viennent d'être faites au nom de la Commission européenne. Nous espérons qu'elle continuera à faire preuve d'audace et de courage politiques en la matière.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, aujourd'hui même, notre collègue Burke vient de le dire, les honneurs militaires ont été rendus à Bayonne à la dépouille du sergent Polin, tombé au Soudan dans l'exercice de la belle et très difficile mission confiée à l'Eufor au Tchad et en République centrafricaine. Permettez-moi de me joindre ici à l'hommage rendu à sa mémoire par ses frères d'armes en présence des plus hautes autorités nationales et européennes, au premier rang desquelles notre Haut représentant, Javier Solana, et notre collègue, Karl von Wogau.

Depuis des années, notre Parlement n'a cessé de demander que l'Union européenne prenne sa part de responsabilités dans la protection des populations victimes des affrontements qui ensanglantent toujours le Darfour et les régions voisines. Il avait donc déploré les obstacles accumulés au niveau politique pour empêcher le déploiement à cet effet d'une force internationale. Il avait donc aussi salué l'adoption – vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire – de la résolution 1778 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a prévu le déploiement au Tchad et en RCA d'une opération militaire en appui de la mission des Nations unies, la Minurcat, et d'une force de police tchadienne.

Inutile d'insister sur les difficultés de tous ordres rencontrées dans la mise en œuvre de cette force dont le déploiement, prévu en novembre 2007, n'a pu commencer qu'à la fin janvier et ne sera achevé, aux termes de l'actuelle programmation, qu'en mai prochain. Vous avez dit, Monsieur le Président en exercice du Conseil, combien à cet effet l'action des rebelles à N'Djamena avait retardé la mission, mais il faut aussi insister sur le défaut des moyens dont dispose l'Union européenne pour faire face à ce type de mission, en particulier en matière logistique et dans le domaine des hélicoptères. Je salue à cet effet l'annonce qui a été faite hier, selon laquelle la Russie allait fournir à l'Union européenne les moyens indispensables au soutien sur un tel terrain des troupes au sol.

Pouvez-vous, Monsieur le Président en exercice du Conseil, nous donner – si vous en avez – quelques éclairages complémentaires sur cette nouvelle?

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, on behalf of the UEN Group. – Mr President, I should like to thank the President-in-Office, as well as the Commissioner, for their update with regard to the present situation in Chad, and like my colleagues, Mr Burke and Mr Morillon, I want to pay my tribute and extend my sympathy to the family of the French peacekeeper who died in action recently.

One of the horrors that we all have to face in discussing and looking at the situation in Chad, and indeed in that part of Africa in general, is the continuing instability, not just in Chad itself but also in Sudan and the Darfur region and in the Central African Republic, and in other aspects – and, in particular, the outside influences that occur across the different borders that are there. That is why it makes it so difficult to try to find common ground to get solutions. It is all very well to say that we are going to include civil society, but civil society is not given the opportunity to rise and show what it truly wants to see happening, because different rebel forces or opposition forces are there.

That is why the issue that we are now focusing on through the Eurofor mechanism is not only the stability and protection of the refugees from Sudan who have come into Chad – over a quarter of million, of whom nearly 10 000 came in the last month – and also refugees coming from the Central African Republic, but to try and ensure that democracy and the democratisation of the issue are brought to the forefront as well. That is why I congratulate Commissioner Michel on the work he has been undertaking with the – and I use the word guardedly – ‘legitimate’ Government in Chad and other areas to encourage them to operate properly. Unfortunately, I do not have the same confidence in the independence of the inquiry into the missing, which will take place under the Chadian authorities, but, hopefully, with European Union involvement, that might be encouraged.

My last point is that our troops are now being deployed, thanks to the help from Russia and other countries. Last week I spoke with Lieutenant General Pat Nash, the Operational Commander, who informed me that at the moment there are 700 troops there – 56 of whom are Irish – and the full complement will be there before the rainy season, hopefully by the start of May.

What is incumbent on us now in this Parliament is to give our support to that continuing peacekeeping force by our political actions, by our words but, most importantly of all, by ensuring that they have the proper resources to carry out their task as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, la situation des droits de l'homme et de la population civile reste très difficile au Tchad et aucune initiative de dialogue politique n'a de chance d'aboutir si, au préalable, nous n'avons pas de réponse claire sur le sort des opposants arrêtés le 3 février et s'il n'est pas mis fin aux exactions qui ont toujours lieu, en ce moment même, à l'égard de tous ceux qu'Idriss Déby considère de façon brutale comme des adversaires à éliminer.

C'est pourquoi vous devez, Monsieur le Commissaire, absolument maintenir la pression comme vous l'avez fait, pour qu'Idriss Déby dise où se trouve notamment Ibni Mahamat Saleh et ce qu'il est devenu, et pour qu'il le libère s'il est encore en vie. Je saisis cette occasion pour saluer et soutenir son fils, présent ici dans les tribunes, ainsi que le député Yorongar, qui est venu s'exprimer sur la situation et l'avenir de son pays.

Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, chers collègues, la diaspora tchadienne, très présente aussi à Strasbourg, vous écoute aujourd'hui avec beaucoup d'attention et compte sur vous pour faciliter un dialogue inclusif qui n'exclue aucun des acteurs politiques tchadiens. C'est à ces conditions qu'une perspective de paix et de démocratisation est possible, en associant toutes les parties prenantes, et à ces conditions également que l'Eufor pourra se déployer dans des conditions optimales qui la sortent de l'ambiguïté et du flou dans lesquels les récents évènements l'ont plongée. Le rôle de l'Union européenne doit être nettement clarifié par rapport à celui de la France dans la région, qui a manifestement permis au régime d'Idriss Déby de se maintenir au pouvoir, même si, à l'heure actuelle, le discours du Président de la République se veut plus ouvert et appelle au changement des politiques passées.

Vous devez, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, utiliser vos moyens de pression qui sont considérables pour obtenir un apaisement réel et la protection de tous les démocrates du Tchad et, de ce fait, vous montrer plus exigeant à l'égard du Président Déby qui cherche surtout, pour l'instant, à gagner du temps et à sauver les apparences.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Die EU hat eine EUFOR-Mission in den Tschad geschickt und es gab einen ersten toten EUFOR-Soldaten. Das war zu befürchten. Angeblich haben die französischen Elitesoldaten aus Versehen die Grenze zum Sudan überschritten.

Ist diese EUFOR-Mission überhaupt sinnvoll? Wir sagen nein! Die Truppen können nicht neutral sein. Der Großteil der EUFOR-Truppen stammt aus Frankreich, und Frankreich hat gleichzeitig ein Militärabkommen mit dem Militärputschisten Déby und hat ihm mit Waffen und mit der Absicherung des Flughafens beim Rebellenangriff geholfen. Der Rebellenangriff erfolgte genau kurz vor dem Beginn der EUFOR-Stationierung. Somit war die EUFOR-Mission konfliktverschärfend und kontraproduktiv.

Idriss Déby hat die Situation nach dem Rebellenangriff genutzt, um gegen die demokratische Opposition vorzugehen. Die EU ist Akteur mitten im Schlamassel geworden. Ziehen Sie endlich die EUFOR-Soldaten zurück! Frankreich – und damit indirekt die EU – betreiben eine Komplizenschaft mit dem Militärherrscher Déby im Tschad. Die demokratische Opposition im Tschad fordert mehr zivilen Druck auf die Regierung des Tschad, und das sollte eigentlich hier die Position sein und nicht eine weitere Militarisierung des Konfliktes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE). – Mijn dank aan de Commissie en de Raad voor deze briefing. Ik denk dat die erg nuttig is. In Centraal-Afrika heerst de grootste humanitaire ramp ter wereld en die breidt zich steeds verder uit.

Zoals al gezegd, duizenden vluchtelingen zijn van Darfur naar Tsjaad getrokken, maar door het aanhoudend geweld in Tsjaad vluchten mensen nu ook naar Kameroen, Nigeria en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sudanese militairen en veiligheidsagenten steunen op grote schaal de goed bewapende Tsjadische rebellen in het grensgebied van Darfur en Tsjaad, behalve van de Sudanese overheid krijgen zij ook steun van Arabische milities in Darfur. En dat brengt die grote vluchtelingenstromen op gang.

Voorzitter, wij kunnen ons daar niet afzijdig van houden. Wij moeten alles doen om de impasse in Sudan en Tsjaad te doorbreken en het conflictgebied te stabiliseren, zowel wat betreft de politieke dialoog, alsook wat betreft de hulp aan en de bescherming van burgers en hulporganisaties. Het is goed dat de Europese Unie heeft besloten tot een gezamenlijke vredesmissie naar Tsjaad, met als doel burgers te beschermen en humanitaire hulp te garanderen.

Voorzitter, generaal Henri Bentegead, chairman of the EU military committee, heeft aangegeven dat materieel nog steeds een probleem is. Kan de Raad aangeven met welke landen nog wordt onderhandeld over mogelijke bijdragen?

En dan, miljoenen mensen leven al jaren in die gevaarlijke situatie, zonder dat daar wezenlijk verandering in komt. Wij kunnen ons niet veroorloven om niet succesvol te zijn. Mijn vraag aan de Commissie en de Raad is of er iets meer te zeggen is over de stand van zaken van het operationaliseren van de missie.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). – Een snelle beschikbaarheid van neutrale EUFOR-troepen en materieel in Tsjaad is noodzakelijk voor de veiligheid van vluchtelingen en van inwoners en voor de stabiliteit in de regio. Wil de EU daadwerkelijk daaraan bijdragen, dan moeten de lidstaten, ook Nederland, hun toezeggingen nakomen en zorgen dat EUFOR zo snel mogelijk volledig in actie kan komen. Het mag niet zo zijn dat door de trage reactie van lidstaten de levering van troepen en materieel en de inzet van EUFOR onnodig traag tot stand komt. Ook de helikopters zijn nodig, uit Rusland, dan kunnen die tenminste niet huishouden in Tsjetsjenië.

Maar niet alleen de humanitaire situatie, ook de stabiliteit in de hele regio is in gevaar. Het grensconflict tussen Tsjaad en Sudan verergert de situatie. De vredesonderhandelingen tussen de presidenten van Tsjaad en Sudan, via Senegal's president Abdoelaye Wade zijn misschien een stapje in de goede richting. De EU moet dit ondersteunen, zoals de EU in Kenia op de achtergrond bleef, maar Kofi Annan krachtig steunde.

Louis Michel heeft het terecht opgemerkt, de politieke dialoog tussen alle acteurs kan niet uitblijven. De EU moet wel veel krachtiger opkomen voor de onmiddellijke vrijlating van verdwenen oppositieleiders en mensenrechtenactivisten. Anders is die dialoog onmogelijk. En net als in Kenia in januari geldt hier business as usual, neen. Vrijheid en dialoog moeten de voorwaarden worden voor de continuering van hulp aan Tsjaad.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm (GUE/NGL). – Herr talman! Konflikten i Tchad kan inte ses separat i förhållande till den i sudanska Darfur. Det är tämligen uppenbart att Tchads regering stöder rebeller i Darfur. Den tchadiska oppositionen meddelar att darfuriska rebeller strider sida vid sida med den tchadiska regeringsarmén mot tchadiska rebeller.

Mitt land Sverige stöder EUFOR-styrkan med några hundra soldater. Syftet är att garantera civilbefolkningen säkerhet, men tyvärr finns det mycket som talar för att styrkan håller på att användas som en bricka i det interna spelet i Tchad. Tchads president Idris Deby har i ett uttalande begärt att EUFOR-styrkan ska inta östra Tchad snarast möjligt. Deby vill uppenbarligen använda EUFOR-styrkan för att skydda sin egen regims fortlevnad.

En fråga till kommissionen och rådet: Hur kan ni garantera att EUFOR-styrkan agerar helt oberoende från sådana påtryckningar? Vad anser ni om Debys regerings samarbete med rebellerna i Darfur? Har jag fel? Överbevisa mig i så fall! När det gäller fångarna från den civila oppositionen i Tchad är det bra att det skett vissa frigivningar, men mycket mer måste göras. Vad gör EU för att alla politiska fångar omedelbart ska friges?

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Mr President, I have expressed my serious reservations about the Chad operation from the start. The EU should not be meddling in military matters. In any case, the situation in Darfur and the neighbouring areas of Chad and the Central African Republic require a well thought-out, coherent policy, politically driven, that would include the imposition of a no-fly zone – a task that only an organisation such as NATO is competent to undertake. What we now see is a half-baked, politically contrived operation, pursuing largely French objectives, with the EU playing catch-up.

It is appalling that such a precarious operation was set in motion without a proper assessment of the threat and without provision of key equipment capabilities prior to deployment. I am thinking in particular of the lack of helicopters. No European ally was willing to offer them. Now, as an afterthought, we are told that the Russians will provide the helicopters – not only that, but Russia wishes to participate in the mission. What does this say about EU motives? So desperate to create any patchwork, hazardous alliance as long as it does not involve the Americans. This exposes the reality of such activities. I can think of no greater condemnation of European security and defence policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Ważnym punktem naszej misji w Czadzie powinna być zakrojona na szeroką skalę akcja polityczna, której celem musi być skuteczna mediacja pomiędzy zwaśnionymi stronami. Bez porozumienia miedzy rządami w Chartumie i Ndżamenie misja może okazać się jałowa, a jej skutki szybko mogą zostać zniweczone. Dlatego ważne jest zachęcanie władz obu krajów, angażując się w szeroką mediację z udziałem instytucji międzynarodowych, do uregulowania zapalnych kwestii.

Misja Unii Europejskiej ma służyć poprawie bezpieczeństwa misji humanitarnych na wschodzie Czadu. Eksperci od polityki międzynarodowej zwracają uwagę, że skutkiem tego może być wzrost liczby uchodźców z terenu Darfuru, którzy będą szukali bezpiecznego miejsca, gdzie nie dosięgną ich zbrojne grupy rebeliantów. Może nas to postawić w trudnym położeniu, jeśli przywołamy słowa premiera Czadu, który niedawno zażądał od społeczności międzynarodowej usunięcia uchodźców oraz zagroził, że jeśli nie zostaną poczynione kroki w tym kierunku, władze Czadu usuną uchodźców z tego kraju. Te słowa każdemu z nas z pewnością będą przywoływać sceny z wojny na Bałkanach, gdzie w podobny sposób strony rozprawiały się z mniejszościami narodowymi i uchodźcami.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE). – Mr President, the very name Darfur has become synonymous with human misery and suffering. The fall-out from the war in Sudan has spilled over the border into Chad, with nearly 300 000 refugees from Sudan putting an enormous strain on Chad’s economy and political stability. Without a political solution to problems in this region, there will be no prospect of peace. At this time, however, we must also deal with the immediate situation, and with this aim in mind the EU is sending 3 700 military personnel to protect the refugees.

Poland is sending a 400-strong contingent, including engineers and medics. Our military personnel face dangerous and harsh conditions and will witness harrowing scenes. They deserve our gratitude and respect for the task they are undertaking. They did not deserve the criticism from the extreme Left and Euro-sceptics in this Chamber.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – Arvoisa puhemies, kaikki tänään kuulemamme kertoo siitä, että humanitaarista apua kaivattaisiin kipeästi. Kuitenkin monet avustustyöntekijät ovat joutuneet vetäytymään alueelta sen turvattomuuden vuoksi. YK:n pakolaisjärjestö on raportoinut pakolaisleirien erityisen heikosta turvallisuus- ja avustustilanteesta sekä laajalle levinneestä seksuaalisesta väkivallasta.

Tšadin kaoottisen tilanteen luisumista huonompaan suuntaan on vauhdittanut maan hallituksen 15. helmikuuta julistama state of emergency. Julistettu hätätila on erityisen huolestuttava tapa lähestyä kriisiä ja sekasortoa. Käytännössä se takaa maan hallitukselle oikeuden hiljentää ja pidättää sekä varsinaisia että epäiltyjä opposition edustajia. Hätätila antaa hallitukselle myös oikeuden rajoittaa kansalaisten liikkumis- ja kokoontumisvapautta sekä oikeuden kontrolloida yksityistä ja valtion mediaa.

EU:n pitäisi sekä vedota Tšadin hallitukseen hätätilan poistamiseksi että kannustaa Tšadia tiiviimpään yhteistyöhön turvatakseen pikimmiten humanitaarista apua tarjoavien järjestöjen pääsyn kriisialueille ja mahdollisuuden työskennellä siellä.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – V súčasnej dobe je v Čade viac ako 250 tisíc sudánskych utečencov, ktorí žijú v dvanástich utečeneckých táboroch na východe krajiny. Zároveň sa o tom hovorí už menej – v Čade je momentálne aj 57 tisíc utečencov zo Stredoafrickej republiky, ktorí sú v štyroch táboroch na juhu krajiny.

Netreba zabúdať, že viac ako 56 % utečencov tvoria ženy. Viac ako 60 % utečencov má menej ako 18 rokov, aj preto chcem okrem základných podmienok na ľudské prežitie venovať pozornosť aj otázkam vzdelávania a zdravotníckej starostlivosti. Okrem toho je v Čade obrovská skupina 180 tisíc osôb, ktoré sú vnútornými migrantmi z dôvodu vnútornej bezpečnostnej situácie. Väčšina z nich sa nachádza na východe krajiny, kde chýbajú základné podmienky na prežitie vrátane potravín, vecí bežnej dennej potreby, ošatenia, pitnej vody, zabezpečenia liekmi a očkovacími látkami.

Chcem vyzvať Komisiu, aby našla účinné mechanizmy a aby táto naša misia, ktorá tam je poslaná, bola vybavená oveľa lepšími právomocami a lepším technickým zabezpečením vrátane zdravotníckeho zabezpečenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Mr President, my colleague has given the figures and I will not repeat them, except to say that, of the 57 000 figure he spoke of, 12 000 of those have gone to the Central African Republic since the beginning of 2008. We now have in Chad a large contingent of Irish troops. I wish them well. They are part of a large EU contingent – 14 EU states in total, while there are 21 Member States participating in the operational headquarters.

The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands. I do not agree with those who say that this can only be sorted out by NATO. This can be sorted out by Eurofor if they are organised – and they are now organising to do it. I welcome the fact that they are at last getting the tools with which to do the job, but let us give them the time to bed in and to actually go about making the place safe for humanitarian aid and support them while they are there, rather than sniping at them with the sort of nasty, political comments we heard from the extreme Left here today.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Naj poskusim odgovoriti na nekatera bolj izpostavljena vprašanja, ki so bila podana v tej razpravi. Najprej glede določenih tehničnih sredstev, opreme oziroma helikopterjev. To ni problem, ki bi bil specifičen za Evropsko unijo, z enakimi problemi se soočajo tudi drugi, NATO, Združeni narodi in še kdo. To seveda ni opravičilo.

Evropske strukture delujejo na tem vprašanju, to vam lahko zagotovim, spoštovani gospod Morillon in tudi gospod poslanec Van Orden. Trenutno se s tem problemom ukvarja Evropska obrambna agencija, se pravi z dolgoročno rešitvijo vprašanja helikopterjev. Potekajo pa, kot je bilo rečeno, dogovori z Rusko federacijo o zagotavljanju teh helikopterjev. Trenutno ne razpolagam z informacijo, v kateri fazi so ti pogovori in ali so že končani. Vem pa, da so v teku.

Glede vprašanja namestitve te misije, vprašanje, ki ga je izpostavilo kar nekaj spoštovanih poslancev, med njimi gospa Martens, naj ponovim: prišlo je do nekajdnevne, dvanajstdnevne ustavitve nameščanja misije, ki pa se je že končalo. Nameščanje se nadaljuje in kot sem poudaril v svojem uvodu, posledic za celotni časovni okvir operacije ne pričakujemo. Četudi je prišlo do tega dvanajstdnevnega zaostanka, za celotni okvir posledic ne bo. Začetna operativna zmogljivost operacije bo dosežena predvidoma te dni, v sredini tega meseca.

Glede prve žrtve operacije, pripadnika francoskega kontingenta, naj povem, da je preiskava o tem incidentu še v teku. Da pa sta se pogreba danes udeležila v imenu Sveta visoki predstavnik, gospod Solana, in pa poveljnik operacije, general Nash, ki sta s tem tudi prenesla sožalje v imenu Evropske unije.

Naj končam z naslednjimi mislimi. Evropska unija se zaveda resnosti krize v Čadu in tudi njenih regionalnih razsežnosti, o čemer sem govoril. Zato bo še naprej vzpodbujala k dialogu med vlado in opozicijo v Čadu samem, pa tudi med čadsko in sudansko vlado.

EUFOR vidimo kot bistven prispevek k tem prizadevanjem in se zavedamo tudi pomena dobre opremljenosti. Naj pa še posebej poudarim in tukaj bi želel komentirati to, kar je izpostavil gospod poslanec Holm: misija EUFOR v Čadu je del misije Združenih narodov v Centralnoafriški republiki in v Čadu, del misije MINURCAT. Zato sta nepristranskost in nevtralnost te operacije, se pravi misije Združenih narodov in operacije EUFOR, med temeljnimi načeli njenega delovanja. To so temeljna načela nevtralnosti in nepristranskosti operacije, sta temeljni načeli, ki veljata za operacijo EUFOR v Čadu in Centralnoafriški republiki.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je voudrais d'abord commencer, moi aussi, par joindre ma voix à l'hommage de la Commission au militaire français qui a perdu la vie au cours d'une mission dangereuse au service de la paix et nous voulons, donc, présenter nos condoléances à la famille de ce soldat victime d'une mission difficile.

Je ne savais pas que M. Yorongar et le fils de M. Saleh étaient dans les tribunes. Je veux aussi les saluer et leur dire – je n'ai pas été sollicité dans ce sens – que je suis évidemment disposé à les rencontrer s'ils souhaitent m'informer d'éléments que je n'aurais pas. Je suis évidemment prêt à les recevoir.

Plusieurs d'entre vous sont intervenus dans la même ligne des propos que j'avais tenus au cours de mon intervention initiale, à savoir que, plus que jamais, nous plaidons avec force pour un dialogue inclusif qui réunirait toutes les parties, bien entendu le gouvernement, la majorité gouvernementale, les représentants de l'opposition, y compris – et je l'ai dit clairement au Président Déby – le représentant des rebelles armés, mais aussi – et j'aimerais avoir peut-être le soutien de tout le monde sur cette question – les représentants de la société civile, parce que ceux-là sont très absents et je ne sens dans aucun des autres camps une volonté très active de les y associer. J'ai eu l'occasion, lors de la réunion que j'ai eue avec les représentants de la commission de suivi présidée par M. Lol, de leur dire qu'il est également important d'associer la société civile.

Deuxième élément: j'ai la conviction qu'il n'y aura pas de solution durable sans dialogue, mais il n'y aura pas de solution durable au Tchad s'il n'y a pas une solution ou s'il n'y a pas une restauration des relations entre le Soudan et le Tchad. Il est clairement établi que des jeux d'influence sont en mouvement à ce niveau-là et que c'est donc un des autres paramètres, me semble-t-il, de la solution.

Madame Aubert, je partage évidemment votre souci et la nécessité de mettre la pression maximale sur le Président Déby, et sur tout le monde, du reste, pour faire respecter les droits de l'homme. J'ai dénoncé très clairement, avec beaucoup de force, les arrestations arbitraires et extrajudiciaires. La levée de l'état d'urgence a également été demandée sans ambiguïté. Nous avons demandé, je vous l'ai dit, que la commission d'enquête soit ouverte aussi aux représentants de la communauté internationale, de manière à garantir l'objectivité et des résultats tangibles.

Je me permets tout de même de faire une petite mise au point: lorsque vous plaidez pour que l'Union européenne ait une politique différente de celle de la France, parce que sinon, ce ne serait pas honnête intellectuellement de ma part. J'ai été le témoin du message extrêmement clair exprimé par le Président Sarkozy à M. Déby. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une sorte d'alliance d'intérêts entre le Président français, ou le représentant le plus élevé de la France, et le Président Déby. Le ton, le contenu, la substance du message étaient absolument sans ambiguïté. Je reconnais que j'ai été assez favorablement impressionné par cette intervention. Clairement, il a dénoncé auprès de M. Déby, en ma présence, ces arrestations extrajudiciaires et arbitraires; le fait que l'on ne savait pas où étaient les personnes qui étaient portées disparues, et il a mis avec beaucoup de force l'accent sur la nécessité d'un dialogue inclusif reprenant absolument toutes les parties.

En ce qui concerne le déploiement d'Eufor Minurcat, on se félicite de la reprise du déploiement de l'Eufor Tchad RCA depuis le mardi 12 février. L'Eufor constitue, bien entendu – et je ne suis pas d'accord avec ceux qui s'y opposent; je pense qu'ils ont tort de sous-estimer l'importance de cette mission ou même de dire qu'on n'a rien à faire là-bas; je ne crois pas cela –, une contribution essentielle de l'Union européenne à la protection, dans les limites de l'impartialité, des populations civiles de l'est du Tchad, et à la stabilisation régionale. La Commission européenne a développé un plan d'action qui vise à accompagner ce processus de stabilisation, à appuyer le retour volontaire des populations déplacées dans leur village d'origine et à initier une relance du développement dans les zones de l'est du Tchad affectées par le conflit.

Le déploiement, dès le 12 février 2008, de la mission Eufor – actuellement, c'est 600 hommes, dont 380 sur Abéché – qui devrait, à la mi-mars, atteindre sa capacité initiale et, en juin, sa pleine capacité, c'est-à-dire 3 700 hommes, devrait garantir le déploiement de la Minurcat. Or, le déploiement de la Minurcat est crucial pour assurer la sécurité et la protection des civils dans l'est du pays et pour contribuer à la surveillance ainsi qu'à la promotion et à la défense des droits de l'homme, évidemment. C'est un observateur engagé extrêmement important. Le déploiement de la Minurcat est d'autant plus important du fait que la Commission a prévu un programme de suivi dans le domaine du système judiciaire et pénitentiaire, en 2007, et de la réforme du système sécuritaire pour 2008-2011. Nous rappelons que les autorités tchadiennes doivent agréer, dès que possible, les modalités de l'opération Minurcat, parce que, évidemment, tout délai supplémentaire pourrait avoir des conséquences sur le calendrier de déploiement de la police tchadienne de protection humanitaire, dont la Commission finance plus de la moitié du budget.

Un mot sur l'accompagnement de la communauté dans l'est du Tchad. Depuis 2004, la Commission soutient les besoins humanitaires à l'est du Tchad et l'enveloppe humanitaire pour 2007 s'élève à 30 millions d'euros. De plus, la Commission européenne a alloué 10 millions d'euros au déploiement de la composante police de la Minurcat. Elle a mobilisé, à travers le 9e Fonds européen de développement, plus de 13 millions d'euros pour la mise en œuvre d'un programme d'appui à la réhabilitation au Tchad et en République Centrafrique. Elle s'est également engagée à soutenir, dans les limites de ses moyens, un processus de réconciliation entre les groupes ethniques qui se sont affrontés en 2006 et qui n'entretiennent plus de relations depuis une vague de déplacements massifs de population. Toutefois, la mise en œuvre de ces programmes suppose une stabilisation durable de la sous-région.

Donc voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je pense qu'il était important d'apporter ces précisions. Sachez en tout cas – je veux vous le dire publiquement – que je m'engage totalement à suivre cette question au jour le jour. Je suis disposé à me rendre sur place quand je jugerai nécessaire et utile d'y aller et je peux le faire dans l'urgence. J'ai programmé de rencontrer assez rapidement le Président Beshir et aussi de revoir le Président Déby, notamment par rapport aux relations entre le Soudan et le Tchad, et je vais continuer, évidemment, à avoir toutes les relations nécessaires avec les différentes composantes politiques et de la société civile pour essayer de faire avancer ce dialogue politique inclusif, sans lequel il n'y aura pas de solution durable dans cette région.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), i scríbhinn. Tá clú agus cáil ar shaighdiúirí na hÉireann atá ag obair ar son na síochána leis na Náisiúin Aontaithe in áiteanna ina bhfuil géarchéim nó coimhlint. Ba chóir tús áite a thabhairt i gcónaí do na Náisiúin Aontaithe in oibríochtaí síocháiníochta agus ní dhéanfar sin trí pháirt a ghlacadh i gcathghrúpa Eorpach den chineál seo.

Tá fadhb ar leith ag baint le bheith páirteach sa ghrúpa EUFOR i Sead. Tá ról lárnach ag an Fhrainc san fhórsa sin agus ag an am céanna tá saighdiúirí eile de chuid na Fraince ag tacú le hIdriss Déby, Uachtarán Sead, atá cáinte go géar ag Amnesty International. Chomh maith leis sin is iar-choilíneacht den Fhrainc é Sead.

Tá an chontúirt ann go bhféachfar ar shaighdiúirí na hÉireann mar fhórsa tacaíochta do rialtas a bhfuil an-amhras faoina theist i gcúrsaí chearta an duine agus nach bhféachfar ar Éirinn mar thír neodrach as seo amach.

Tá gá le fórsa idirnáisiúnta chun tacaíocht a thabhairt dóibh siúd atá i gcruachás i Sead ach is fórsa de chuid na Náisiún Aontaithe ba chóir a bheith ann.

 

14. Съобщение на председателството
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Ihnen heute mitteilen, wie ich die Vorfälle der schwerwiegenden Störung während der feierlichen Sitzung zur Unterzeichnung der Grundrechtecharta am Mittwoch, den 12. Dezember, hier in Straßburg, an die Sie sich alle erinnern werden, weiterbehandelt habe.

Nachdem sich die Konferenz der Präsidenten mit diesen Vorfällen befasst hat, habe ich auf der Grundlage von Artikel 147 der Geschäftsordnung eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen zu Gesprächen eingeladen, um diese vor einer Entscheidung über mögliche Sanktionen anzuhören. Ich habe jedem einzelnen der Kollegen den Grund für die Einladung zu dem Gespräch erklärt.

Die Grundlage des Parlamentarismus ist die Redefreiheit. Kein Redner darf in einem demokratischen Parlament durch systematisches Schreien von Kollegen, die eine andere Meinung vertreten, am Reden gehindert werden. Dies gilt natürlich umso mehr gegenüber Rednern, die als Gäste und Vertreter anderer Institutionen hier im Plenum sprechen. Ich habe deutlich gemacht, dass ich die Kollegen eingeladen habe, weil sie auch nach meiner Aufforderung zur Ruhe hier im Plenum weiterhin durch Schreien versucht haben, die Redner am Sprechen zu hindern. Die Sanktion soll nicht erfolgen, weil sie Poster und Transparente hochgehalten haben. Es geht also um die Einschränkung der Redefreiheit.

Im Anschluss an diese Gespräche habe ich entschieden, gemäß Artikel 147 Absatz 3 der Geschäftsordnung folgende Maßnahmen zu ergreifen:

In neun Fällen den Verlust des Anspruchs auf Tagegeld für eine Dauer zwischen zwei und fünf Tagen, in einem Fall fünf Tage, in sechs Fällen drei Tage, in zwei Fällen zwei Tage sowie in einem weiteren Fall die Erteilung einer Rüge.

Zur Begründung möchte ich Ihnen vorlesen, was ich den Kollegen in meinem Schreiben, mit dem ich diese Kollegen über die jeweilige Maßnahme informiert habe, mitgeteilt habe. Ich zitiere: „Ich habe volles Verständnis für Ihr Recht und das Recht jedes Mitglieds, gegen die Annahme der Grundrechtecharta oder den Vertrag von Lissabon zu sein und diesen Standpunkt entsprechend den in der Geschäftsordnung festgelegten Regeln zum Ausdruck zu bringen. Ich habe auch ein gewisses Verständnis für die großen Emotionen, die solche Themen bisweilen ergeben. Allerdings bin ich der Meinung, dass eine Linie zu ziehen ist zwischen einem im Rahmen der Geschäftsordnung legitimen Verhalten und den Störungen in der Art, wie sie am 12. Dezember stattgefunden haben. Wir können keine Aktionen zulassen, die dazu führen, andere Mitglieder oder offizielle Gäste – in diesem Falle die Präsidenten anderer Institutionen der Europäischen Union – daran zu hindern, würdig und ohne absichtliche Unterbrechung zu sprechen, nachdem sie gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Geschäftsordnung das Wort erhalten haben, und zwar im Rahmen der durch das Parlament selbst beschlossenen Tagesordnung. Der eigentliche Kern von Parlamentarismus und Demokratie ist, dass Meinungsfreiheit auch das Recht Anderer respektiert, in diesem Fall derer, die das Wort erhalten haben, um im Plenum zu sprechen.“

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 147 der Geschäftsordnung wurden die zehn betroffenen Abgeordneten von der sie betreffenden Entscheidung informiert. Vom Verlust des Anspruchs auf Tagegeld sind betroffen: Jim Allister für 3 Tage, Godfrey Blum für 2 Tage, Sylwester Chruszcz für 2 Tage, Paul Marie Coûteaux für 5 Tage, Maciej Marian Giertych für 3 Tage, Roger Helmer für 3 Tage, Roger Knapman für 3 Tage, Hans-Peter Martin für 3 Tage sowie Philippe de Villiers für 3 Tage. Die Erteilung einer Rüge betrifft Vladimir Železný.

Außerdem wurden die Vorsitzenden der Organe, Delegationen und Ausschüsse, denen die Mitglieder angehören, informiert.

In drei Fällen habe ich von der Anwendung des Artikels 147 abgesehen, weil ich nach einem Gespräch mit den Betroffenen zu der Überzeugung gekommen bin, dass die Kollegen sich nicht an der Aktion beteiligt haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, soweit meine Entscheidung. Ich fühlte mich verpflichtet, sie Ihnen auch ganz offiziell hier öffentlich bekanntzugeben, damit das Parlament informiert ist über das, was ich tun musste. Ich hoffe, dass sich Ereignisse wie am 12. Dezember 2007 hier im Europäischen Parlament nicht wiederholen.

(Beifall)

 
  
  

PRESIDÊNCIA: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vice-Presidente

 

15. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
MPphoto
 
 

  Presidente. − Segue-se o período de perguntas (B6-00130/2008).

Foram apresentadas as seguintes perguntas ao Conselho.

Dado referirem-se ao mesmo assunto, as perguntas que se seguem serão chamadas em conjunto.

Pergunta nº 1 da Deputada Marian Harkin (H-0077/08)

Assunto: Tratado de Lisboa

O Conselho pode informar se subsistem ainda questões a clarificar na versão actual do Tratado de Lisboa e se as preocupações expressas pela Presidência eslovena quanto ao princípio, procedimento e calendário da aplicação do Tratado obtiveram uma resposta? Se tal não for o caso, o Conselho pode indicar quais são as questões pendentes?

Pergunta nº 2 do Deputado Gay Mitchell (H-0097/08)

Assunto: Presidente do Conselho

Foram efectuados alguns debates preliminares no Conselho sobre quem será o Presidente do Conselho da UE uma vez ratificado o Tratado de Lisboa?

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Mr President, on a point of order, it most certainly is not the same. Could we please have some respect for the rights of Members of Parliament? To be adding questions together in this way is a disgrace. One Question Time is getting worse than the next! There is no relationship whatsoever between the two questions. I protest strongly at the way Members of this House are treated.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Já entendi, Senhor Deputado, mas quanto mais perdermos tempo nestas questões, mais estamos a limitar o direito dos outros Senhores Deputados de serem respondidos às questões que também legitimamente colocaram. Esta é uma decisão do Conselho, e o Conselho entendeu responder conjuntamente a estas perguntas. O Senhor Deputado não será prejudicado, que naturalmente vai ter oportunidade de falar sobre a sua questão em especial, e, portanto, não penso que haja nenhum prejuízo para o Senhor Deputado.

Portanto, vamos prosseguir com os trabalhos, senão estamos a perder mais tempo e não é possível, torna-se muito difícil conseguir, digamos, dar um mínimo de produtividade a este período que é tão importante nos nossos trabalhos parlamentares. Eu peço ao Senhor Presidente do Conselho que use da palavra, por favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Naj poudarim, da s stališča Sveta je povsem vseeno, ali odgovarjamo na ta vprašanja skupaj ali ločeno. To ni naša odločitev, mi se prilagodimo željam tega Parlamenta v tem smislu.

Odgovoril bom najprej na vprašanje, ki ga je zastavila gospa Harkin. Naj poudarim, da je začetek veljavnosti lizbonske pogodbe odvisen od ratifikacij v vseh 27 državah članicah. Jasno pa je, da tako kot pri vseh pomembnih spremembah pogodbe je tudi za nemoten začetek veljavnosti lizbonske pogodbe potrebnih nekaj pripravljalnih dejanj. Slovensko predsedstvo je s temi pripravami začelo v skladu s pooblastilom v sklepih Evropskega sveta decembra 2007. Poudarjam pa, da je delo v zvezi z izvajanjem na tej stopnji in v tej fazi le tehnično in predhodno.

Dokler postopek ratifikacije še teče in ni končan, je to delo tudi izključno začasne, preliminarne narave. Mnoge vidike izvajanja lizbonske pogodbe bo mogoče v celoti obravnavati, šele ko bo pogodba začela veljati. Obstajajo tudi številni primeri, ko bo določene vidike izvajanja pogodbe mogoče obravnavati šele na podlagi predloga Komisije.

Svet namerava Parlament tekoče obveščati o napredku in bo s Parlamentom tesno sodeloval pri vseh tistih vidikih priprav na izvajanje lizbonske pogodbe, ki so v interesu obeh inštitucij.

V drugem delu bom odgovoril na vprašanje, ki ga je postavil spoštovani poslanec, gospod Mitchell. Odgovor je "ne", Svet še ni razpravljal o tem, kdo bi postal predsednik Sveta Evropske unije oziroma točneje rečeno, kdo bi postal predsednik Evropskega sveta. O tem Svet ni razpravljal. Naj še dodam mnenje predsedstva: razpravljal ni zato, ker po mnenju predsedstva za kaj takega še ni napočil čas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – I would like to thank the President-in-Office of the Council for the answer. I think what you said to me is that this is an ongoing process and there may be areas of clarification that need to be sorted out.

In the context of clarification, I would like to know what your view is on the production of an official consolidated text from the Council because I have written to a number of Heads of State and quite a number have replied to me – the Spanish Prime Minister, the Ministers for Europe in Germany and Bulgaria – with regard to the need for a consolidated text. In fact Parliament voted for it just three weeks ago and Commissioner Margot Wallström, in this very House, said that we need a consolidated text as soon as possible. I just wonder what your views on that are.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – First of all can I say that, if the Council has difficulty in getting the consolidated text, the Institute of European Affairs in Dublin will gladly give them a copy in English.

Secondly, from the reply given by the President-in-Office to my question, I would like to ask him whether it is clear that there are no candidates, that there is no short list and no long list for the job of President of the European Council, that this is something that will be decided some time after the Lisbon Treaty is approved – if it is approved – and that this is in the distant future. Is that the situation?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Najprej glede dodatnega vprašanja spoštovane poslanke gospe Harkin.

Vsekakor po mnenju Sveta, po mnenju predsedstva, je konsolidirano besedilo pogodbe, lizbonske pogodbe, potrebno. Pričakujemo ga, o tem sem danes že govoril na razpravi pod neko drugo točko, pričakujemo ga sredi aprila in pričakujemo, da bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije v prvi polovici maja. Morda se bo komu zdelo to pozno. Vendar se je treba zavedati dejstva, da gre za zelo zahtevno, pravno, redakcijsko opravilo. Gre za kompleksen tekst in vrhu tega je treba uradno, prečiščeno, konsolidirano besedilo pripraviti v vseh triindvajsetih uradnih jezikih Evropske unije. Tako da, če se upošteva te vidike, vendarle ni trajalo dolgo, da pridemo do uradne, konsolidirane verzije besedila.

Obstajajo neuradne, in zahvaljujem se gospodu poslancu Mitchellu, da je na to opozoril, vendar neuradne verzije so neuradne verzije in ne morejo šteti kot uradno besedilo. Jih je pa več, med njimi tudi ena s strani dublinskega inštituta. To je koristno čtivo, je uporabno čtivo, ne more pa nadomestiti uradne verzije za katero je bil pa seveda potreben določen čas.

Na drugi del dodatnega vprašanja spoštovanega gospoda Mitchella lahko zatrdim v imenu predsedstva, v imenu Sveta, v tem času ni nobenega kratkega ali dolgega seznama možnih ali dejanskih kandidatov, ne obstaja - o tem vprašanju v Svetu doslej ni bilo nobene razprave. Ta razprava bo verjetno morala potekati, ko se bomo bolj približali začetku veljavnosti lizbonske pogodbe. Prvi možni datum za to je 1. januar 2009. Tako da, predvidevam, da se bo razprava o tem vprašanju začela kasneje v letu 2008, po vsej verjetnosti se bo morala enkrat začeti, kajti predvideno je, da z uveljavitvijo lizbonske pogodbe Evropska unija dobi tudi predsednika Evropskega sveta.

Ponavljam pa, po mnenju predsedstva zdaj, v tem trenutku, še ni čas za tovrstne razprave, vendarle je treba upoštevati dejstvo, da imamo od potrebnih sedemindvajsetih ratifikacij ta trenutek v žepu šele pet.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – It concerns the future President of the European Council. Does the Presidency agree that this is not, in fact, a presidency of the Union, it is a chairmanship of one of the institutions, each institution having its own president?

And, has the presidency had any discussions as to the nature of the job in detail, to make sure that the role does indeed not expand to be some sort of ‘President of the Union’ but remains confined to chairing and running the European Council meetings?

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Herr Präsident! Meine Frage bezieht sich auf den kompilierten Text bzw. die konsolidierte Fassung. Ich danke dem amtierenden Ratspräsidenten, dass er auf den wichtigen Unterschied zwischen Privatfassungen und amtlichen Texten hingewiesen hat. Ich würde es auch begrüßen, wenn neben der Veröffentlichung im Amtsblatt unter Umständen auch über die Mitgliedstaaten eine konzertierte Aktion stattfände, um interessierten Bürgern den Volltext zugänglich zu machen — nicht in Riesenmengen, aber wenn ein Bürger das will, dann sollte er die Möglichkeit haben, diesen Text bei den nationalen Regierungen anzufordern.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, kiinnitin viime viikolla Ljubljanassa huomiota siihen, että Slovenian parlamentti oli ratifioinut tämän sopimuksen ilman konsolidoitua versiota, mikä herätti hämmästystä. Kansanedustajathan eivät voi tutustua tekstiin siinä muodossa kuin se on nyt heille jaettu.

Kysyisin, onko ministerineuvostossa tai huippukokouksessa teidän tietonne mukaan sovittu siitä, että konsolidoitua tekstiä viivästytetään niin pitkälle kuin mahdollista? Onko siellä mahdollisesti sovittu, että perustuslaista, Lissabonin sopimuksesta, ei järjestetä kansanäänestyksiä?

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – President-in-Office, I might suggest that there could be a wish list among potential candidates – an unofficial one which we have not yet seen.

However, on the substantive issue, I am glad you are preparing; you are not predicting the outcome, but you are hoping, as I am, that it will be positive and that the Lisbon Treaty will be ratified.

There is a notion among the ‘no’ campaign in Ireland that this is a self-amending Treaty, which it is not, and I would like you to perhaps state very clearly to those of us in Ireland who are out there on the campaign trail that this Treaty and future changes to it will respect the ratification process of all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Prva tri vprašanja sem razumel, pri četrtem se je izgubil prevod, tako da bi mogoče lahko prosil, da gospa McGuinness še enkrat ponovi vprašanje, ker ga bom poslušal v vašem jeziku.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Perhaps I was too speedy. In Ireland, the ‘no’ campaign are propagating the mistruth that if we support this Treaty there will be no future referendums in Ireland on further treaties, should we need them. And, in the next 50 years, who knows what we will need to vote on?

I am very clearly of the view – as many in this House are – that voting ‘yes’ to Lisbon will do no such thing and that there will always be respect for the ratification process of Member States. I would like you, perhaps in your position, to confirm that.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Najlepša hvala za prijaznost, gospa McGuinness, da ste ponovili vprašanje. Zdaj ga povsem razumem. Najprej vprašanje gospoda Corbetta. Absolutno gre pri predsedniku Evropskega sveta za predsednika Evropskega sveta in ničesar drugega. Že kot pravnik se ne morem strinjati, da bi bil predsednik Evropskega sveta obenem še predsednik nečesa drugega.

Evropski svet postaja inštitucija. Z uveljavitvijo lizbonske pogodbe naj bi postal nova inštitucija, kar doslej ni. In ta inštitucija naj bi dobila predsednika in ta predsednik bo predsedoval tej inštituciji in ne tudi drugim inštitucijam, ki jih lizbonska pogodba navaja.

Strinjam se z mnenjem spoštovanega poslanca, gospoda Racka, da je prečiščeno besedilo v vsakem primeru koristen pripomoček pri odločanju parlamentarcev, pri obveščanju državljanov. Ampak, saj pravim, kot sem rekel prej, ne spremeni to dejstva, da je edino relevantno, pravno relevantno besedilo tisto, ki ga pripravi pristojna služba generalnega sekretariata Sveta kot uradno besedilo, uradno prečiščeno besedilo.

In s tem prehajam na vprašanje gospoda Seppänena. Drži, slovenski parlament je opravil ratifikacijo, odločal o ratifikaciji lizbonske pogodbe brez uradnega prečiščenega besedila, ker pač to še ni na voljo. Bili so na voljo izvodi v nekaterih jezikih neuradnega prečiščenega besedila za tiste, ki jih je to zanimalo.

Se je pa vlada, moram reči, angažirala pri razlaganju novosti, ki jih prinaša lizbonska pogodba, in glede na rezultat, dosežen v slovenskem Državnem zboru, je bila očitno pri tem dovolj uspešna. To je sicer naša nacionalna zadeva, se ne tiče toliko predsedstva, ampak vendarle sem se čutil dolžan, da vam to pojasnim.

Ponovno glede referendumov. Najprej dovolite, da vprašam gospod Seppänen, ste vprašali, kako bi Svet oziroma mi preprečili referendume?

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – Kysyin, onko neuvostossa tai huippukokouksessa tehty päätös siitä, että kansanäänestyksiä ei järjestettäisi, että jäsenvaltioille suositeltaisiin, että kansanäänestyksiä ei järjestettäisi. Tämä oli kysymykseni.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Hvala lepa za to dodatno pojasnilo. Ne, nobene takšne odločitve ni bilo in tudi ne bi bila možna. Svet spoštuje pravico vsake države članice, da samostojno in suvereno odloča o ratifikacijskem postopku v skladu s svojimi notranjimi predpisi in se v to ne vmešava, ne Svet, ne predsedstvo.

Glede vprašanja, gospe poslanke McGuinness. Kar sem ravnokar rekel, da je način ratifikacije nove pogodbe suverena pravica vsake države članice, ki se samostojno odloči, v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, ali bo izvedla referendum ali bo ratificirala novo pogodbo v parlamentu. Nova pogodba tega dejstva ne bo v ničemer spremenila.

Z uveljavitvijo lizbonske pogodbe, bo to vprašanje ostalo v izključni suvereni pristojnosti vsake države članice, tudi Irske, tudi za naprej, tudi za bodoče sklanjanje pogodb.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Pergunta nº 3 da Deputada Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0082/08)

Assunto: Pacto para a juventude

No quadro do Pacto para a juventude, o Conselho tomou decisões para reforçar o emprego dos jovens europeus e a possibilidade de conjugar a vida profissional com a vida familiar. Tenciona a nova Presidência avaliar os resultados até hoje alcançados e continuar a promover estes objectivos?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Želel bi opozoriti spoštovano poslanko Panayotopoulos na najnovejšo pobudo Sveta, ki se nanaša na njeno vprašanje. Svet je 14. februarja letos sprejel vrsto ključnih sporočil o nadaljnjem izvajanju Evropskega pakta za mlade in jih naslovil na spomladanski Evropski svet, ki se začenja jutri. Ključna sporočila temeljijo na zadnji analizi Komisije glede nacionalnih programov reform in vsebujejo oceno napredka pri izvajanju Evropskega pakta za mlade v letu 2007.

Svet je na podlagi te analize ugotovil, da se je od sprejetja Evropskega pakta za mlade, to se je zgodilo leta 2005, v nekaterih državah članicah brezposelnost zmanjšala, vendar pa ostaja na ravni Evropske unije še vedno visoka, preko sedemnajst odstotkov. Zato je oblikoval naslednja priporočila za nadaljnje izvajanje pakta, ki jih bo Evropski svet ta teden prejel v obliki ključnih sporočil.

Zaposlovanje mladih, sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ter družbena integracija mladih bi morali še naprej ostati osrednji cilji gospodarskih in socialnih strategij. Posebno pozornost je treba še naprej namenjati mladim z manj priložnostmi, zlasti z odločnejšim usmerjanjem, multidisciplinarno podporo in s prilagojenimi ukrepi.

V prihodnje si je pri opravljanju lizbonske strategije potrebno prizadevati za razvoj mladinske razsežnosti. Ta temelji na medsektorskem pristopu in okrepljeni vlogi mladine. Prvo priporočilo torej poziva države članice, naj se osredotočijo zlasti na cilje zaposlovanja mladih. V zvezi s tem, Komisija poseben poudarek namenja vprašanjem kot so: prehod iz izobraževalnega sistema v zaposlitev, negotove delovne razmere, prožna varnost ter zaposljivost mladih.

Slovensko predsedstvo je problematiki in izzivom zaposlovanja mladih posvetilo posebno pozornost. Posebej naj omenim, da bo v Sloveniji naslednji mesec potekala mednarodna konferenca v okviru predsedovanja pod naslovom "Delo za mlade, blaginja za vse".

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, το κείμενο του Συμφώνου για τη Νεολαία προβλέπει και μέτρα για το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Επίσης, το Συμβούλιο έχει αποφασίσει και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Οικογένεια. Οι νέοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οικογένεια. Ποια μέτρα σκέπτεται να εφαρμόσει η Προεδρία ώστε να δώσει αυτή τη δυνατότητα;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Uresničevanje v praksi bo naloga vsake države članice. Predvidevamo pa, da bo Evropski svet tudi o teh vidikih sprejel določene sklepe v tem tednu, vključno tudi z evropskim združenjem za družine, na politični ravni. Skratka, verjamemo, oziroma pričakujemo, da bo dan dodaten zagon prizadevanjem na tem področju. Kako pa se bodo ta uresničevala, to pa bo predvsem odvisno od vsake države članice posamič.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Pergunta nº 4 do Deputado Claude Moraes, substituído pela Deputada Glenis Willmott (H-0084/08)

Assunto: Cooperação a nível da EU no que respeita ao problema dos sem abrigo

É possível que o Conselho tenha conhecimento da Declaração Escrita 0111/2007 recentemente apresentada no Parlamento Europeu. Um dos objectivos da declaração é o desenvolvimento de uma abordagem europeia para pôr fim ao fenómeno das pessoas sem abrigo instaladas na via pública, e para tal recolher e partilhar todos os dados estatísticos fiáveis que se revelem necessários para facilitar a adopção de medidas.

Qual a posição do Conselho em relação a uma cooperação a nível europeu para afrontar o problema dos sem abrigo? Mais particularmente, considera o Conselho que o intercâmbio de estatísticas a nível europeu constitui uma medida positiva?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Svet je seznanjen s pobudo Evropskega parlamenta, v kateri poslanci in poslanke pozivate k vseevropski zavezi za odpravo brezdomstva do leta 2015. Svet to pobudo pozdravlja in z zanimanjem pričakuje, kakšni bodo njeni dosežki.

Tu želim spomniti, da se problematika brezdomstva v okviru politike socialne zaščite in socialnega vključevanja obravnava v okviru odprte metode koordinacije. Za to področje je sicer pristojen Odbor za socialno zaščito. Postopek odprte metode koordinacije je okrepil osveščenost o dejstvu, da je brezdomstvo problem v vseh državah članicah. Pri pripravi nacionalnih akcijskih načrtov za socialno vključevanje za obdobje 2006-2008 so države članice brezdomstvo opredelile kot eno glavnih strateških prednostnih področij.

Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialnem vključevanju za leto 2007 se je nanašalo na izziv, ki ga predstavlja brezdomstvo v povezavi z ukrepi za aktivno vključevanje. Te ukrepe je namreč treba dopolniti z vrsto drugih storitev, vključno z nastanitvijo, zdravstveno oskrbo in socialnimi storitvami. V poročilu je bilo tudi ugotovljeno, da nekatere države članice razvijajo bolj strukturiran pristop do izključenosti na področju nastanitve in do brezdomstva.

V zvezi z vprašanjem glede statističnih podatkov o brezdomstvu na evropski ravni naj povem, da so indikatorji na področju brezdomstva kljub prizadevanjem evropskega observatorija za problematiko brezdomstva še vedno premalo razviti. V več državah članicah brezdomstvo sploh ni opredeljeno. Prav tako večina držav članic nima zbranih zanesljivih podatkov o številu brezdomcev. Če pa ti podatki že obstajajo, pa jih je težko primerjati, saj se metodologije štetja in spremljanja trendov v posameznih državah članicah razlikujejo.

Zaradi pomanjkanja primerljivih podatkov na področju brezdomstva je podskupina za kazalnike v okviru Odbora za socialno zaščito v svojem delovnem programu za leto 2008 med svoje načrte med drugim vključila posebno analizo o deležu, ki ga pri materialnem pomanjkanju predstavlja nastanitev, analizo podatkov o stroških nastanitve iz evropske študije o dohodku in življenjskih pogojih, pa tudi nadaljnje ukrepanje na podlagi študije o merjenju razširjenosti brezdomstva na ravni Evropske unije, ki so jo januarja 2007 izdale službe Komisije.

Poleg tega je Odbor za socialno zaščito sklenil, da bo brezdomstvo v letu 2009 ena od možnih prednostnih nalog v okviru tematsko usmerjenih prizadevanj za socialno vključevanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE). – I was happy to see recently released UK Government figures that show that in my constituency, the East Midlands, new cases of homelessness recorded by local authorities have fallen by 25% over the past year. This is thanks to the Labour Government’s top priority of eliminating homelessness and a strong focus on equipping people with the skills and training needed to move away from the streets permanently. This is in stark contrast with the results achieved by the previous Conservative Government, under which the numbers of those homeless and sleeping rough actually increased.

Therefore, does the Council agree that this is an example of best practice, that it should be shared and consequently that it is necessary that a suitable EU-level platform is put in place to do this?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Zahvaljujem se za to informacijo, vendar pa prosim za razumevanje, saj kot predstavnik Sveta ne morem komentirati podatkov oziroma položaja za posamezno državo članico. Utegne to biti primer dobre prakse, vendar tega ne morem izjaviti tukaj kot predstavnik Sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Pergunta nº 5 do Deputado Manuel Medina Ortega (H-0087/08)

Assunto: Luta contra a delinquência internacional e o Tribunal de Justiça da UE

Poderá o Conselho informar sobre os progressos obtidos e as propostas imediatas para o estabelecimento de uma política comum de asilo na União Europeia?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Komisija je junija 2007 predstavila zeleno knjigo o prihodnjem skupnem evropskem azilnem sistemu. Svet zdaj pričakuje predloge Komisije za instrumente, akte in ukrepe druge faze, katerih namen je vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema. Gre za instrumente oziroma akte, ki jih bosta Parlament in Svet sprejela v postopku soodločanja.

Glede časovnega razporeda za predložitev teh predlogov, kdaj lahko pričakujemo kakšen predlog, pa se bo potrebno obrniti na Komisijo, ki ima izključno zakonodajno iniciativo tudi na tem področju.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – Señor Presidente, el señor Mehdi Kazemi, de 19 años, acaba de perder la posibilidad de obtener asilo en los Países Bajos después de que su reclamación fuera rechazada en el Reino Unido. El señor Kazemi puede ser enviado a Irán y puede ser ejecutado por el delito de ser homosexual.

En este momento, en la Unión Europea no tenemos normas al respecto, y la pregunta es si el Consejo cree que puede acelerar los trámites o que podemos esperar, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligue a los Estados miembros a reconocer el asilo como un derecho humano fundamental en virtud de la jurisprudencia de los derechos humanos que existe.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Ratspräsident! Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines gemeinsamen Asylverfahrens ist ein Ziel, möglichst rasche Entscheidungen herbeizuführen und festzustellen, ob jemand den Flüchtlingsstatus erhält oder nicht. Ein Punkt, der auch immer wieder von mir eingefordert wurde, ist die Erstellung einer Liste sicherer Drittstaaten, um dann schnell zu Entscheidungen zu kommen. Wie weit sind Sie bei der Diskussion um die Erstellung dieser Liste?

Ein zweiter Punkt, den wir immer wieder eingefordert haben, ist die Durchführung von Informationskampagnen, damit die Leute wissen, wie Asylverfahren aussehen, wie legale Zuwanderung aussieht oder was die Konsequenzen eines abgelehnten Asylantrags oder von illegaler Einwanderung sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Na dodatno vprašanje spoštovanega gospoda poslanca Medina Ortega je odgovor zelo jasen. Svet ne more storiti ničesar, da bi prisil državo članico v ravnanje, takšno ali drugačno ravnaje, pri odločanju o podelitvi azila.

Tu gre za obveznosti držav članic po mednarodnem pravu. Bodo pa nastopile tudi dodatne obveznosti, ko bo storjen korak naprej na področju skupne azilne politike Evropske unije, v smeri, ki sem jo opisoval prej, se pravi, do vzpostavitve skupnega azilnega sistema.

Tu ne morem, spoštovani gospod Pirker, reči več kot sem že prej v uvodu. Tu bo morala zamišljeni časovni načrt predstaviti Evropska komisija. Zato predlagam, da se to vprašanje naslovi tudi na Komisijo.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Senhores Deputados, vamos prosseguir, as questões seguintes não serão respondidas porque não foram consideradas admissíveis:

- a primeira porque se trata de uma pergunta análoga à que já tinha sido colocada em Fevereiro;

- as n.ºs 7 e 8 porque se trata de questões relacionadas com a situação política no Chade, questão que acabámos de debater antes deste período de perguntas ao Conselho.

Pergunta nº 9 do Deputado Jim Higgins (H-0093/08)

Assunto: Transporte de líquidos

Poderia o Conselho pronunciar-se sobre as negociações em curso UE-Canadá e EUA sobre o transporte de líquidos nos aeroportos? O Conselho está confiante numa resolução a curto prazo dos problemas pendentes?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Edino kar lahko odgovorim gospodu Higginsu je, da ne morem odgovoriti, ker je za odgovor pristojna Evropska komisija. Gre za zadevo, ki sodi v njeno pristojnost, in z obžalovanjem ne morem tukaj podati vsebinskega odgovora.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – A Uachtaráin, tuigim nach bhfuil an tUachtarán-in-Oifig sa Chomhairle in ann freagra a thabhairt dom, ach ag an am céanna is léir go bhfuil sé seo ag dul chun leadráin. Nach dtuigeann na hÚdaráis agus na Rialtais sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada go bhfuil réiteach againn san Aontas Eorpach? Réiteach praiticiúil, réiteach simplí agus réiteach éifeachtach.

Ba mhaith liom a fháil amach ón gCoimisiún nó ón Uachtarán-in-Oifig sa Chomhairle, cén fáth nach nglacann na Stáit Aontaithe agus Ceanada leis an réiteach seo? Eascraíonn sé seo go léir ó ionsaí 9/11 ar na Stáit Aontaithe. Is beart slándála é. Agus tá sé an-deacair a thuiscint cén fáth nach bhfuilimid in ann an réiteach seo a ghlacadh ar fud an domhain go léir.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Wir setzen uns immer wieder dafür ein, dass es geeignete Maßnahmen gibt im Zusammenhang mit Terrorabwehr und insbesondere Terrorprävention. Diese Maßnahme wurde aus diesem Grunde veranlasst.

Ist dieses Instrument jedoch tatsächlich noch wirksam, oder haben Terroristen nicht bereits andere Wege gefunden, um diese Kontrollen zu umgehen?

Was wird man unternehmen, damit die Kontrollen vereinheitlicht werden? Die Vorschriften sind einheitlich, aber die Umsetzung ist von Flughafen zu Flughafen gänzlich unterschiedlich, das schafft Ärger und Probleme.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Poskusil bom odgovoriti na določene vidike, ki so bili izpostavljeni v dodatnih vprašanjih. Omejitve, ki veljajo za tekočine, spreje, gele in podobne artikle v letalskem prometu, so bile uvedene z razlogom. Uvedene so bile kot odgovor na grožnjo, ki je bila izkazana resno in jasno, grožnjo za varnost v prevozu v civilnem letalstvu.

Obveščeni smo, da strokovnjaki iz različnih področij intenzivno iščejo rešitve in tehnologijo, ki bi olajšala odkrivanje resnične grožnje in s tem tudi olajšala prevoz tekočin, sprejev in gelov v ročni prtljagi v civilnem zračnem prometu.

O tem potekajo razprave marsikje, predvsem v Mednarodni agenciji za civilno letalstvo. Te razprave spremljamo, ampak trenutno še niso prišle do kakšnih sklepov. Če in ko se bo to zgodilo, bo seveda, tako pričakujemo, Komisija ustrezno ukrepala.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Senhores Deputados, nós não temos muito tempo, temos só seis minutos, que o Conselho informou-me que vai ter que se ausentar a partir das 19H30, mas vamos ter tempo para responder às duas questões seguintes.

Dado referirem-se ao mesmo assunto, as perguntas que se seguem serão chamadas em conjunto:

Pergunta nº 10 da Deputada Mairead McGuinness (H-0095/08)

Assunto: A perspectiva da UE nos Balcãs Ocidentais

Inevitavelmente, o destino dos Balcãs Ocidentais revestirá um interesse particular para a actual Presidência do Conselho. Tendo em conta os recentes desenvolvimentos no que se refere ao estatuto do Kosovo, irá a Presidência do Conselho assumir um papel activo tendo em vista uma maior integração dos países dos Balcãs Ocidentais nas estruturas da UE?

Pergunta nº 11 da Deputada Silvia-Adriana Ţicău (H-0106/08)

Assunto: Incremento das relações entre a UE e os países dos Balcãs Ocidentais

A Presidência eslovena declarou que uma das suas prioridades é o desenvolvimento das relações entre a UE e os países dos Balcãs ocidentais. Pode o Conselho da União Europeia indicar quais são as orientações principais que tem em vista para desenvolver futuros acordos entre a UE e os Balcãs Ocidentais?

Pergunta nº 12 do Deputado Dimitrios Papadimoulis (H-0119/08)

Assunto: O papel da missão da União Europeia no Kosovo

Em declarações recentes, o Primeiro-ministro do Kosovo afirmou que a proclamação da independência é uma questão de dias. O Ministro russo dos Estrangeiros, pelo seu lado, associou a missão da UE no Kosovo a uma nova Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a presença da comunidade internacional no Kosovo.

Qual a mandato e o calendário da missão da União Europeia no Kosovo? Prevê o Conselho uma nova Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas para introduzir quaisquer modificações à presença da comunidade internacional no Kosovo?

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Poskušal bom odgovoriti skupaj na vsa ta tri vprašanja, ampak zato je tudi odgovor nekoliko daljši. Po drugi strani gre tudi za tematiko, ki je posebej aktualna v tem času.

Svet je odločen še naprej podpirati evropsko perspektivo zahodnega Balkana in jo narediti še bolj oprijemljivo za prebivalce regije. Med drugim na primer s tem, da bo pospeševal začetek dialoga o liberalizaciji vizumske ureditve z državami regije.

Svet je na ponedeljkovem zasedanju 10. marca pozdravil ustanovitveno sejo Sveta za regionalno sodelovanje, s katero je bila zaznamovana uradna predaja pakta o stabilnosti novemu Svetu za regionalno sodelovanje. Ustanovitev tega Sveta dokazuje, da je bil pri regionalnem sodelovanju na področju demokracije ter gospodarskih in varnostnih vprašanj dosežen ogromen napredek.

Svet je že poudarjal doslej velik pomen regionalnega sodelovanja in dobrososedskih odnosov, prav tako pa tudi potrebo po ponovnem prizadevanju vseh strani, da s konstruktivnim pristopom v pogajanjih najdejo obojestranske sprejemljive rešitve za odprta vprašanja v odnosih s svojimi sosednjimi državami.

Svet je v svojih sklepih 18. februarja potrdil svojo odločenost, da v celoti in učinkovito podpre evropsko perspektivo za zahodni Balkan. Komisiji je naročil, naj uporabi instrumente Skupnosti za spodbujanje gospodarskega in političnega razvoja ter širši regiji ponudi konkretne ukrepe, da bi lahko napredovala v tej smeri.

In tu prehajam na posebej pomemben dogodek: Evropska komisije je 5. marca objavila komunikacijo o zahodnem Balkanu. V njej predlaga vrsto otipljivih ukrepov za nadaljnjo poglabljanje odnosov med Evropsko unijo in državami regije. Ta komunikacija in utrditev evropske perspektive držav zahodnega Balkana nasploh bosta glavna tema na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije, ki je predvideno konec tega meseca v Sloveniji.

Slovensko predsedstvo zahodnemu Balkanu posveča še prav posebno pozornost, saj je stabilnost te regije ključnega pomena za varnost in blaginjo celotne Evropske unije. V letu 2008 so med drugim mogoči naslednji premiki: revizija Solunske agende iz leta 2003, sklenitev niza stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov, okrepitev sodelovanja znotraj regije na različnih področjih.

Glede na pomanjkanje časa bom skušal skrajšati poglavitne cilje predsedstva EU glede posameznih držav. Kjer je bilo izpostavljeno Kosovo v enem od vprašanj, naj povem par besed o tem.

Predsedstvo še naprej verjame, da je potrebna dolgoročna rešitev statusa Kosova v splošnem okviru evropske prihodnosti zahodnega Balkana. Stabilizacijsko-pridružitveni proces je strateški okvir Evropske unije, ki ga je razvila za svojo politiko do zahodnega Balkana. Instrumenti iz tega okvira veljajo tudi za Kosovo.

Ponovno naj spomnim na sklepe Sveta z dne 18. februarja, ko je Svet potrdil svojo predanost celoviti in učinkoviti podpori evropski prihodnosti zahodnega Balkana. In pri tem je pozval Komisijo, naj z mehanizmi Skupnosti spodbuja gospodarski in politični razvoj ter širši regiji predlaga konkretne ukrepe za približevanje temu cilju.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Mr President, I know time is short, but I think it is interesting that the landscape has changed since I tabled this question, and I welcome the fact that the President-in-Office has updated us with great detail about his particular and obvious concerns about the region. Could I just ask him, specifically in relation to the EU mission to Kosovo, which is unique and quite untested at this stage: can you assure us that we learn lessons from this intervention and will be ready to offer similar support to other countries in the region if and when we are invited to do so?

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Mulţumesc pentru precizările făcute, aş fi dorit însă să obţin câteva informaţii suplimentare. Ştim că, încă din iulie 2006, s-a semnat acel tratat pentru energie, pentru atragerea investiţiilor în energie şi ştiu că în 2007 a fost adoptată o listă de proiecte prioritare pentru infrastructura energetică din regiune şi chiar a fost semnat un memorandum privind dimensiunea socială.

De asemenea, ştim că se intenţionează semnarea unui tratat comunitar cu ţările din regiune în domeniul transporturilor, pentru crearea unei pieţe interne în domeniul transportului rutier de cale ferată şi pe căile navigabile interioare. S-a stabilit de asemenea o listă de proiecte prioritare în domeniul transporturilor şi aş fi dorit mai multe detalii din partea Consiliului…

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Glede prvega vprašanja spoštovane gospe poslanke McGuinness.:misija Evropske unije na Kosovu je misija, ki spada pod skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske unije, se pravi, gre za SZVP, "ISDP mission". Ni pa to edina misija, ki je na zahodnem Balkanu.

Imamo med drugim misijo, ki ima podoben status, se pravi, gre za misijo SZVP v Bosni in Hercegovini, to je policijska misija Evropske unije. In podobno imamo misijo PROKSIMA, oziroma smo jo imeli, ker je bila med tem že končana, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

Naj poudarim pomen misije, o kateri je bila sprejeta odločitev misije za Kosovo. Dostikrat se poudarja razdeljenost v Evropski uniji glede statusa Kosova. To razdeljenost je moč opaziti, vendar pa se pozablja na enotnost Evropske unije pri pomembnih vprašanjih, kakršno je recimo vprašanje Evropske misije, o kateri je bil dosežen dogovor in ki bo, upamo, v predvidenem roku operativna.

Glede vprašanja gospe Ţicău. Imamo že vzpostavljeno regionalno sodelovanje v okviru energetske listine za jugovzhodno Evropo. Razmišljamo pa tudi o drugih področjih, kjer bi morda s konkretnimi ukrepi okrepili dejansko integracijo držav zahodnega Balkana in utrdili njihove povezave, njihovo povezanost z Evropsko unijo.

Omenili ste transport. Da, to je eno od področij, ki ga preučujemo. So pa tudi druga, sodelovanje na področju raziskav, znanosti, izobraževanja. Še posebej pa želim poudariti pomen vizumske liberalizacije za te države, ki ostaja naš cilj. Želimo in upamo, da ga bomo kmalu dosegli. Pod slovenskim predsedstvom so se že začeli pogovori o postopni vizumski liberalizaciji z večino držav zahodnega Balkana.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Európska perspektíva pre štáty Balkánu má osobitne veľkú váhu a silný význam pre stabilitu na Balkáne a zároveň aj európskeho a globálneho priestoru.

Vyhlásenie nezávislosti Kosova zasialo nenávisť do krehkých vzťahov Srbov a kosovských Albáncov. Z dôvodu, že aj Slovinsko je súčasťou Balkánu, aké je podľa predsedníctva trvalo udržateľné riešenie zaručujúce pokoj a stabilitu v tomto regióne? Bude to možné bez súhlasu Srbska?

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ασκούντα την Προεδρία, στην απάντησή σας για το Κόσσοβο, δεν αναφέρατε ούτε μια φορά τη λέξη "ΟΗΕ", ούτε μια φορά τη λέξη "διεθνής νομιμότητα"! Σας ερωτώ: Είναι δυνατόν να θεμελιωθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων στην παράκαμψη του ΟΗΕ και στην αγνόηση της διεθνούς νομιμότητας; Και, επειδή το Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του χαιρετίζει τη διεθνή παρουσία στο Κόσσοβο επικαλούμενο το ψήφισμα 1244 του ΟΗΕ, σας ερωτώ: Το ψήφισμα του ΟΗΕ είναι μενού εστιατορίου για να το επικαλείστε "à la carte"; Ισχύει ή δεν ισχύει ή διαλέγετε μόνο τα σημεία που σας βολεύουν;

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, predsedujoči Svetu. − Hvala lepa za še ta dodatna vprašanja. Glede vprašanja gospe Pleštinske. Ne morem in ne upam si napovedovati, ne osebno in ne kot predstavnik Sveta, kakšna bi bila dolgoročna rešitev glede statusa Kosova. Dejstvo je, da bi bilo zaželeno, če bi o tem vprašanju bil možen dogovor med vpletenimi stranmi. O tem, kot je znano, so potekala dolgotrajna pogajanja, ki se niso končala z dogovorom.

Prav tako bi bilo zaželeno, če bi o tem vprašanju imel oziroma dosegel stališče Varnosti svet Združenih narodov, a, kot je znano, tudi do tega ni prišlo. Evropska unija se je pač zato odzvala na razglasitev neodvisnosti Kosova, tako kot se je, z odločitvami oziroma sklepi Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 18. februarja. To je okvir, v katerem je bil dosežen dogovor v okviru Evropske unije. Ta okvir, kot je znano, dopušča državam članicam, da same odločajo o razvijanju svojih odnosov s Kosovom.

Poudaril pa bi, in tu prehajam na vprašanje oziroma mnenje gospoda Papadimoulisa, nobenega dvoma ni, da evropska perspektiva zahodnega Balkana vključuje tudi Kosovo. Kosovo je del regije, kateri je bila že leta 2003 v Solunu podana evropska perspektiva in to se ni spremenilo.

To je razvidno tudi iz komunikacije Evropske komisije, o kateri sem že govoril, ki je bila izdana 5. marca letos in ki vsebuje tudi poseben del, posvečen Kosovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (ver Anexo).

 
  
  

O período de perguntas está encerrado.

(A sessão, suspensa às 19h40, é reiniciada às 21 horas)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 

16. Подобряване на качеството на живот на възрастните хора (разискване)
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Neena Gill, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (COM(2007)0329 – C6-0178/2007 – 2007/0116(COD)) (A6-0027/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. − Mr President, I am very pleased and happy to replace my fellow Commissioner, Ms Viviane Reding, in introducing such a very important and very good subject.

The ageing of the population throughout Europe obviously poses significant challenges to our society and economy. Today, for every retired person there are still five people who pay taxes. By 2025 this will drop to three-to-one, and by 2050 to only two-to-one. The cost of care, especially care for the growing group of people over the age of 80, is rising rapidly. We are rightly concerned about ensuring a good quality of life as well as the financial sustainability of health and social care for the elderly.

At the same time, I stress that an ageing population is also a great opportunity and a promising market for new products and new services for healthy ageing and independent living. We are all convinced that we can and should mobilise information and communication technologies for ageing well in Europe. The ‘Ambient assisted living’ joint programme will help to tackle these challenges and exploit the opportunities. It is also an innovative cooperation of Member States in market-oriented research and development that merits European support.

The compromise amendments that you suggested have certainly helped to strengthen the European dimension of the initiative by clarifying the scope as well as the roles and commitments of the Member States. This will be helpful in ensuring the success of this important European endeavour for the benefit of us all.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, rapporteur. − Mr President, improving the quality of life of Europe’s growing elderly population, as we have heard, is one of the biggest challenges facing us in Europe.

The make-up of our society is changing, and we need to adapt, to ensure quality of life and independent living for the elderly, who are otherwise at risk of exclusion.

What we need to ensure is that this new society is an inclusive one. We need to guarantee that the growing number of elderly people are fully able to participate in society because, between 2010 and 2030, the number of EU citizens aged between 65 and 80 will rise by 40%.

This ageing population will have severe implications for a number of policy areas: social, employment, housing, education, training, health care and social support. Therefore we need a comprehensive, not a fragmented approach to ageing.

This report results from initiatives by Member States under Article 169, which is co-funded by the Commission to the tune of EUR 150 million over five years. This will assist the European industry and research institutes in the development of new, cutting-edge ICT services, products and solutions to enhance the quality of life for the older persons.

Today, technologies have been developed that can help solve loss of memory, vision, hearing and mobility. Substantive work has already begun, but often there is neither awareness nor widespread use. So this initiative, I hope, will be of real use and help solve societal problems.

I am really pleased to say that I have seen, first-hand, in many places, especially in my region, the West Midlands, how a traditional house can be adapted with the use of assistive technologies which will enable a safer and accessible home environment.

I am also proud that my region has been at the cutting edge of assistive technologies – not just with a view to the elderly, but also technologies have been developed to help people with disabilities.

So, AAL should prove to be a real boost to this sort of activity in three domains. Firstly, EU research will be centrally coordinated, will enable the development of feasible products, and will introduce these into the marketplace.

Our aim should be to become the pole of excellence in this field, and there should be exchange of knowledge and best practice across Europe.

This is only achievable if we have real commitment from the participating countries. Therefore, I am pleased that the Council has agreed to EUR 0.2 million as a minimum contribution for each participating country, along with a single common evaluation mechanism and eligibility criteria, in the hope that this will increase coordination, transparency and credibility of the programme.

Secondly, it will benefit EU industry, which has a tremendous potential in this area. So I call upon the AAL Association to develop effective business models for these ICT products and services, which are the key to lower prices and getting these products onto the market.

They also need to ensure that SMEs can participate and have fair access to research and funding opportunities. However, to be successful it is essential that the programme looks at developing EU-wide standards and interoperability in order to become a world leader in this field of assistive technologies. There is an urgent need to remove technical and regulatory barriers which hamper the development of this area. Let us not forget that the rest of the world, like the US, Japan and even China, are facing similar demographic challenges. Therefore, it is up to us to develop a global competitive edge.

AAL is not just about improving independent living but can also contribute to achieving the goals of the Lisbon Strategy. But, to do this, we need joined-up thinking and joined-up action with other programmes – on job creation and on economic growth – in this sector.

Thirdly, whilst the technology can improve the quality of life for the elderly, this only holds if a few major issues are addressed: making prices affordable so they are accessible to all, user-friendliness of the new technology (and making sure the elderly and their carers have the training to understand it), and, because we may be living in an information society, but it is not yet an inclusive society – a large proportion of the elderly do face exclusion. Therefore we need to make the internet more accessible and make training available, and allow elderly people both to stay socially connected and to perform their daily activities which can be facilitated, such as shopping, paying bills, making appointments. But the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe. I do not want to see a two-speed Europe in relation to Europe’s demographic challenge.

This is only a start. We have a lot more to do, and I hope this programme will set a precedent for further activities and initiatives from the Commission and the Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, autorka projektu opinii Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. − Panie Przewodniczący! Starzenie się ludności Europy stanowi wyzwanie dla całej społeczności europejskiej. Średnia długość życia wynosi obecnie 80 lat, a do 2030 roku liczba osób w wieku emerytalnym ma wzrosnąć aż o 40%.

Unia Europejska powinna zastosować kompleksowe podejście do tego wyzwania, ponieważ tendencje demograficzne oddziałują na szereg obszarów polityki, między innymi na zatrudnienie, mieszkalnictwo, edukacje, pomoc społeczną i opiekę zdrowotną. Ogólnym celem przedmiotowego programu badawczo-rozwojowego jest podwyższenie jakości życia osób starszych i wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie, poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które pomogą osobom starszym w poprawie jakości ich życia, zachowania dobrego zdrowia oraz aktywności w pracy i społeczności.

Doświadczenie i umiejętności osób starszych stanowią duży atut, zwłaszcza w społeczeństwie opartym na wiedzy. Warto także podkreślić, że w starzejącym się społeczeństwie odsetek kobiet jest wyższy niż mężczyzn, z uwagi na ich wyższą przewidywaną długość życia. Dlatego też niezbędnym jest ukierunkowanie i ocena programu pod kątem płci. Na koniec pragnę pogratulować sprawozdawczyni, pani Gill, bardzo dobrze przygotowanego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij, namens de PPE-DE-Fractie. – Het is goed dat we vandaag nu eens op een andere manier spreken over de demografische omslag in Europa, niet als iets dat alleen maar geld kost en dat alleen maar mensen oplevert die zorg nodig hebben; Er zit namelijk ook een heel belangrijke kans in. En dan praat ik zelf heel graag over die zilveren economie. Want als je goed kijkt naar dit programma, dan liggen daar zaken die te maken hebben met de kwaliteit van leven. Alleen, wat is dan dat Europees dilemma?

Aan de ene kant hebben wij heel goede fundamentele kennis, maar het uitrollen van innovatie richting markt duurt te lang. Internetfuncties, breedband was allang mogelijk. En ga nu eens na wat er daadwerkelijk via internet naar mensen die minder mobiel zijn aan services wordt verleend. Dat valt verdraaid tegen. Daar zit eigenlijk een kans, in die zilveren economie.

Aan de ene kant vind ik het goed dat in het zevende kaderprogramma al een half miljard opzij is gezet voor fundamenteel onderzoek en daar komt nu inderdaad van de Europese Gemeenschap, van de kant van de lidstaten en het bedrijfsleven, nog eens een half miljard bij. Dit is een goede match om deze kennis uit te rollen, een brug naar de markt.

Heel belangrijk is het dat wij, en mevrouw Gill zei dat ook al, dat wij er in Europa met die verdraaid versnipperde markt een draai aan geven en tot betere standaarden komen om de toepasbaarheid te vergroten. In Amerika of China hebben ze dat probleem bijvoorbeeld niet. Wij hebben heel verschillende financieringssystemen. Dus zowel de technologie, als het nadenken met partners op nationaal niveau over het uitrollen is noodzakelijk. Daarom is het goed om de nationale staten te binden en steeds drie landen in elk project te betrekken. Soms moeilijk, maar ik denk dat het nodig is om kennis snel te gebruiken.

Er zitten ook evaluatiemomenten in het programma, en ik ben echt heel erg benieuwd of die technologie die er is, die ICT-toepassingen het daadwerkelijk gaan maken. Ik heb er vertrouwen in en ik hoop dat met name de gebruikers een hele grote rol in dit programma gaan spelen; ik dank de rapporteur voor de geweldige wijze waarop zij ons mee op excursie heeft genomen en met name voor de inhoud van haar verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, în numele grupului PSE. – În lipsa unor politici de încurajare a creşterii natalităţii şi a unor facilităţi pentru creşterea şi îngrijirea copilului, până în 2025, procentul populaţiei cu vârsta de peste 65 de ani va creşte de la 20% la 28%.

Persoanele de vârsta a treia au nevoi speciale, iar societatea trebuie să se transforme pentru a le satisface. Este nevoie de locuinţe adaptate, de dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a serviciilor de îngrijire a persoanelor vârstnice. În acest context, rolul ICT devine tot mai important. Televiziunea digitală, telefonia mobilă, calculatorul şi chiar internetul sunt deja utilizate de o parte dintre persoanele vârstnice. Multe dintre acestea comunică cu copii lor aflaţi în alte ţări prin intermediul internetului şi a camerelor web, indiferent dacă se află în mediul rural sau cel urban.

Totuşi, procentul cetăţenilor europeni cu vârsta peste 65 de ani, ce utilizează internetul, este doar de 10%. De remarcat este faptul că peste 21% din cetăţenii europeni cu vârsta peste 50 de ani au probleme grave de auz, de vedere sau dexteritate, ceea ce le face dificilă utilizarea echipamentelor ICT standard.

În iunie 2007 Comisia a făcut un apel la statele membre şi la industria de profil să ajute la implementarea planului de acţiune „Integrarea persoanelor vârstnice în societatea informaţională”. În acest context, programul asistenţă pentru autonomie la domiciliu, ce va fi realizat în cadrul celui de al 7-lea Program-cadru de cercetare, va avea un buget de 150 de milioane de euro din bugetul comunitar, iar statele membre vor cheltui cel puţin 150 de milioane de euro în perioada 2008-2013, evident statele membre participante.

Obiectivele acestui program sunt: promovarea dezvoltării de produse, servicii şi sisteme inovatoare bazate pe tic pentru vârstnici, crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare specifice la nivel european în domeniul tehnologiilor şi al serviciilor pentru vârstnici în societatea informaţională, îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a rezultatelor cercetării de către întreprinderi.

Orice stat membru poate participa la acest program. La doi ani după începerea programului, Comisia va realiza un raport intermediar, iar în 2013 va realiza o evaluare finală a sa. Cred că persoanele vârstnice merită o şansă, avem această datorie! Felicit raportorul.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar! Ich hatte heute wieder eine Besuchergruppe hier. Viele meiner Kollegen kennen das ja: Man hat Besuchergruppen – manchmal große, manchmal kleine. Die größten Besuchergruppen sind aus der Silbergeneration. Die Gruppe heute auch. Sechzig Leute, hochinteressiert, wirklich dabei, aktiv, und es werden mehr. Das ist doch die Herausforderung für Europa!

Der demografische Wandel wird vielfach als Gefahr dargestellt. Die Zahlen sind ja auch beeindruckend. Zwischen den Jahren 2010 und 2030 erwarten wir eine Steigerung um 40 % bei den Menschen im Alter von 65 bis 80 Jahren. Aber ähnlich wie der Kollege van Nistelrooij halte ich das nicht für eine Gefahr. Das ist doch eine große Chance für uns Europäer, zunächst einmal zu zeigen, dass wir die Region in der Welt sind, die sich am stärksten um Leben kümmert – um Leben in allen Lebenslagen, in jedem Lebensalter! Wir müssen uns stärker um ältere Menschen kümmern und wir müssen das als Europäer tun, als die Region der Welt, die die Lebensschutzzone ist.

Dieses Programm AAL – ich möchte der Kommission zunächst einmal gratulieren, dass sie den Vorschlag gemacht hat – verbindet diesen großen Trend, den demografischen Wandel – und den haben wir in Europa stärker als in anderen Regionen –, mit unseren Stärken in Forschung und Innovation. Wir sind stark in den IKT-Technologien, und hier werden beide Trends zusammengefügt.

Es ist doch völlig klar: Wir als Europäische Union haben keine direkte Kompetenz, wenn es um Normen für ältere Menschen geht, wenn es um den Bau von Häusern geht usw. Mit diesem Pilotprogramm können wir aber best practice-Pilotbeispiele zeigen. Wir können das, was in Europa in einigen Mitgliedstaaten schon am besten läuft, zusammenführen, mit einem europäischen Siegel versehen und wirklich Vorbildcharakter haben. Die Kommission trägt mit diesem Programm dazu bei, dass die Auseinanderentwicklung der Gesellschaft, der so genannte digital divide, aufgehalten wird.

Ich möchte der Berichterstatterin, Neena Gill, dafür danken, dass sie wirklich in ganz extremer Weise kommuniziert hat, viel mehr als andere Berichterstatter, das muss ich Ihnen sagen. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben auch für das Parlament im Trilog tapfer gekämpft und unsere Punkte ganz gut durchgebracht. Wir brauchen uns also nicht zu verstecken. Deswegen kann ich als Vertreter des Parlaments nur sagen: Wir wünschen dem Programm AAL einen sehr guten Erfolg. Alles, alles Gute!

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, UEN grupas vārdā. – Paldies, priekšsēdētāja kungs. Demogrāfiskie, ekonomiskie un sociālie faktori Eiropā prasa risinājumus efektīvai veco ļaužu profesionālās un kultūras pieredzes izmantošanai, viņu dzīves apstākļu iespējami augstas kvalitātes nodrošināšanai un demogrāfiskā trenda radīto izmaksu minimizēšanai.

Komisijas piedāvātā programma ir atbilde uz nepieciešamību un reizē arī iespēju meklējums virzīt tehnoloģisko progresu aplūkotajā sektorā. Tieši digitālā plaisa — informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanas barjeras, reizēm pat gluži nebūtiskas, izstumj ievērojamu daļu vecāka gadagājuma cilvēku no aktīvas sociāli ekonomiskās dzīves un ierobežo viņu iespējas izmantot jauno tehnoloģiju sniegtos pakalpojumus un palīdzību.

Visādā ziņā atbalstot Komisijas priekšlikumu, jāatzīmē, ka jauna informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība tajos segmentos, kur ir maksātspējīgs pieprasījums, notiek galvu reibinošā tempā. Tāpat arī piekrītot Komisijas apsvērumiem, ka veco ļaužu pirktspēja pieaug, tomēr jāatzīmē, ka saglabājas būtiskas atšķirības ienākumu līmeņos dalībvalstu starpā. Saglabājas arī būtiskas reģionālās atšķirības vecāka gadagājuma ļaužu iespējās lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas atsevišķu valstu ietvaros.

Gribu uzsvērt, ka Komisijas priekšlikumu panākumi noteiks ne tikai pašu tehnoloģiju esamību, bet arī piekļuves iespējas tām un veco ļaužu iespējas un stimulus apmācībām, kur ienākumu līmeņu un reģionālo atšķirību samazināšanai Eiropā būs būtiska nozīme. Tomēr grūtākais uzdevums būs pārvarēt digitālo plaisu, ko veido informācijas saturs. Šajā jautājumā, kur saglabājas digitālā plaisa starp mazajām un lielajām tautām, mazajām un lielajām ekonomikām, to pārvarēt starp paaudzēm ir ekonomiski grūtākais uzdevums.

Priekšsēdētāja kungs, Latvija, kuras galvaspilsētā Rīgā 2006. gadā tika pieņemta e – iekļaušanas ministru deklarācija, kas kalpojusi par pamatu šodien apspriežamajam dokumentam, nav pievienojusies šai programmai. Šajā sakarā man rodas jautājums, ko izteica arī referents, par programmā iesaistīto valstu ieinteresētību piesaistīt citas dalībvalstis Septītās ietvara programmas finansējumam, tam saglabājoties nemainīgam.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group. Mr President, it is a funny old world. On the one hand, in a health report we are trying to figure out how to prise our children from the computers and make them go outside and run around to play and, on the other hand, we are trying to coax our elderly to sit at the computer and use it.

But, seriously, computers have a great deal to offer elderly people, especially for rural dwellers or those whose health tends to isolate them. But, for old people to be able to join the IT community, technology must be first of all easy to use, affordable, accessible to all and low maintenance. With an increasing number of old people in Europe, developing elderly-friendly technologies can improve their quality of life and help them to live independently for longer. Developing computers for the elderly is certainly a great business idea. While they may lack some technical skills, they have plenty of time to use computers and a desire to keep in touch with others. They are a market waiting to happen.

 
  
MPphoto
 
 

  Десислав Чуколов (NI). – Уважаеми колеги, родината ми, България, за съжаление е една от водещите страни по застаряващо население в Европа.

След края на студената война младите хора от нас, подмамени от обещанията за хубав живот на Запад, вкупом се втурнаха да ви мият чиниите и у нас останаха само старите им родители. Идеята ви за удължаване живота на възрастните хора е страхотна. Кой не желае това?

Но преди да се замислите за използване на нови информационни и комуникационни технологии, от сърце ви умолявам да осъзнаете факта, че в България пенсионерите живеят с пенсии, равняващи се на 50 евро месечно. Толкова заделя за тях социалното правителство на Българската социалистическа партия. Това е факт.

Обръщам се към представителите на PES в тази зала: дами и господа интернационалисти, давате ли си сметка какво са 50 евро на месец за един пенсионер, който се е трудил честно и почтено през целия си живот? Давате ли си сметка, че с тези 50 евро трябва да се изхраниш, трябва да купиш храна и то на цени съразмерни с европейските? Давате ли си сметка, че пенсионерите в България изключват телефонните си постове, защото не могат да платят зверските такси към Българската телекомуникационна компания, която беше приватизирана криминално?

Това е една гавра за тях, по начина, по който се поднасят нещата: да повишите тяхната информационна обгриженост. Замислете се първо да повишим тяхната финансова независимост. Защото пенсионерите в България до голяма степен не са от цигански произход и, съответно, те не се надяват, че ще получат каквото и да е безплатно.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – Prima programma, maar toch enkele bedenkingen.

Ten eerste het budget natuurlijk, 150 miljoen euro, dat is veel te weinig – daar is hier al op gewezen – voor een sector waarvan u zelf zegt dat het een van de booming sectoren wordt van de toekomst. De snelle implementatie van deze instrumenten is cruciaal voor het welzijn van de senioren, maar net zo goed voor de staatshuishouding, voor de nationale staatskas, en het is een sector met grote economische perspectieven. Collega Van Nistelrooy heeft hier al op gewezen. Vandaar een oproep om die investeringen, die incentives van Europese zijde de komende jaren drastisch op te trekken, zo mogelijk al bij de evaluatie van het meerjarenbudget.

Een tweede opmerking – en ik ga voor 100% akkoord met de opmerkingen van de rapporteur -: er mag geen tweedeling ontstaan, geen divide, zoals collega Chatzimarkakis al heeft gezegd, tussen senioren die voldoende opgeleid zijn en die het zich ook kunnen permitteren om van die nieuwe technologieën gebruik te maken, en anderen die er niet mee om kunnen gaan en die eenvoudigweg ook niet over de middelen beschikken om ze bij hen thuis te installeren. Een dergelijke dualiteit zou trouwens volledig in tegenspraak zijn met de hoofdbedoeling van het programma, dat erop gericht is om zoveel mogelijk senioren zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven laten wonen. Dat is uiteraard veel goedkoper dan senioren naar een ziekenhuis of naar een rust- of verzorgingshuis te sturen. En het is uiteraard ook de beste zaak voor het welzijn van de senioren. En daar gaat het om.

Tenslotte is het cruciaal dat deze innoverende instrumenten betaalbaar blijven voor alle senioren, los van hun persoonlijke financiële situatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Sveikinu Komisijos iniciatyvą ir pranešėją Niną Gill, paruošusią svarbų pranešimą, kuris, neabejoju, bus naudingas vyresnio amžiaus žmonėms. Jų gretos pastoviai didėja – tai ir problema, ir kartu iššūkis. Šiuolaikinis mokslas ir technika suteikia galimybę ne tik duoti jiems aprūpintą senatvę, bet ir įtraukti juos, pagal norą ir galimybes, į visuomenei naudingą veiklą. Tuo pagrindu ES valstybėse reikia ruoštis tikrai socialinių ir sveikatos paslaugų teikimo revoliucijai.

Gamintojai pajuto augantį informacinių ir ryšio technologijų naujovių poreikį. Nauji prietaisai ir įrengimai gali padėti senstantiems žmonėms reaguoti į įvairiausius sutrikimus, mažesnį judrumą, padėti jiems ne tik jaustis, bet ir būti naudingais kitiems. Sveikintina, kad iki 2013 metų ES, jos valstybės narės kartu su privačiomis kompanijomis ketina į senjorams skirtų naujovių kūrimą investuoti daugiau nei milijardą eurų.

Taip, IRT gali ir privalo palengvinti pagyvenusių žmonių padėtį, savijautą ir savigarbą. Tačiau tuoj iškyla klausimas: ar daugumos, ar tik nedidelio išrinktųjų rato?

Labai palaikau pranešėjos susirūpinimą, kad naujausi informacinių ir ryšių technologijų pasiekimai neturėtų pagerinti tik nedidelės dalies tų senyvo amžiaus žmonių gyvenimą, kurie ir taip maudosi prabangoje. Kai kuriose Europos Sąjungos šalyse puikuojasi šešių žvaigždučių viešbučio lygio senjorų rezidencijos, o visai šalia – skendintys skurde senelių namai, kur mėginama tik išgyventi. Ten apie jokius mokslo, technikos ar medicinos išradimus, bent kiek naujesnius prietaisus net negalvojama. Tokią padėtį reikia nedelsiant keisti.

Teisinga pranešimo mintis apie tai, kad naujųjų technologijų prietaisų senjorams kaina turi būti prieinama, kad juos būtų lengva naudoti. ES pirmauja daugelyje sričių, nulemiančių žmonijos pažangą. Pirmauti ir šioje srityje garbinga ir būtina.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Kas penktas Europos Sąjungos gyventojas yra vyresnis nei 60 metų, o vidutinė gyvenimo trukmė dabar jau yra perkopusi 80 metų. Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybė Europos Sąjungoje šiuo metu dar nėra pakankama. Pavyzdžiui, mano šalyje, Lietuvoje, kas ketvirtas vyresnio amžiaus gyventojas savo sveikatą vertina blogai, o vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo lygis tesiekia 57 proc. Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas turi būti vienas iš Europos Sąjungos prioritetų.

Komisijos pasiūlyta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programa yra svarbus žingsnis reaguoti į su amžiumi dažnėjančius atminties, klausos sutrikimus, mažesnį judumą ir savarankiškumą. Tačiau Komisija savo pasiūlyme deramai neapsvarstė informacijos ir ryšių technologijų prieinamumo klausimo.

Vienas iš esminių prieinamumo prie informacinių technologijų elementų yra kaina. Pagyvenusių žmonių pagrindinės pajamos yra pensijos, kurios, ypač naujose valstybėse, yra mažos. Todėl svarbu, kad informacijos ir ryšių technologijos produktų kaina būtų prieinama kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui.

Kitas svarbus prieinamumo elementas yra technologijų naudojimosi lengvumas. ES mastu internetu naudojasi tik 18 proc. 65–74 metų amžiaus gyventojų, lyginant su 60 proc. bendru naudotojų lygiu. Tad būtina užtikrinti, kad informacijos ir ryšių technologijos produktai būtų lengvai naudojami.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – Panie Przewodniczący! Zjawisko starzenia się społeczeństwa w krajach Europy jest faktem i stanowi fundamentalne wyzwanie społeczne. W działaniach na płaszczyźnie europejskiej powinniśmy brać pod uwagę tendencje demograficzne w państwach członkowskich, analizować skutki społeczne i gospodarcze. W latach 2010-2030 liczba osób w wieku 65-80 lat wzrośnie o 40%.

Priorytetem powinno być zapewnienie godnego życia i wszelkich możliwych udogodnień tym osobom i dostęp do wszelkich, niezbędnych usług. Starzenie się ludności wywołuje przecież presję na zapewnienie usług opieki zdrowotnej i społecznych, leżących w zasięgu możliwości finansowych, oraz na dostępność personelu służby zdrowia i opieki społecznej. W kontekście omawianego zjawiska pragnę zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo zjawiska marginalizowania osób starszych i izolowania ich.

Ogromnym niebezpieczeństwem współczesnej Europy są próby eliminowania chorych i starszych osób za pomocą legalnej eutanazji. Moje przerażenie wywołuje fakt, że Unia Europejska i jej Parlament, które podejmują się ochrony podstawowych praw człowieka, milczą na ten temat.

 
  
MPphoto
 
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). – Nič ni bolj destruktivnega in ponižujočega kot občutek izključenosti, nepomembnosti ter nemoči, zato podpiram predlog Evropske komisije za sodelovanje Skupnosti v skupnem programu za podporo pri vključevanju in izboljšanju kakovosti življenja starejšega prebivalstva s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

To je še en kamenček v mozaiku lizbonske strategije, da zgradimo na znanju temelječo, digitalno pismeno in gospodarsko bolj konkurenčno Evropo. Da bi tudi dejansko povečali vključenost starejših in izboljšali njihovo pismenost, morajo biti aktivnosti ustrezno prilagojene in njim zares dostopne. Biti morajo razumljive, enostavne za uporabo in učenje ter finančno ugodne. Zajeti morajo tako starajoče se prebivalstvo in invalide v mestih kot na podeželju, sicer tvegamo, da bo končni rezultat izključenost namesto vključenosti.

Z večjo razširjenostjo uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije bo tudi starejša generacija končno imela več koristi od novosti sodobnega časa. Izboljšala se bo kakovost njihovega življenja, saj bodo samostojnejši, mobilnejši, bolj aktivni in vključeni v družbeno in gospodarsko življenje.

Prilagojena oprema, pripomočki in številni sodobni elektronski sistemi omogočajo upravljanje bivalnega okolja. Hkrati pa omogočajo tudi nadzor nad njim, kar zagotavlja večjo varnost in boljše počutje uporabnikom. Taka oprema invalidom in starejšim osebam omogoča komuniciranje z zunanjim svetom, oskrbo na daljavo, delo in razvedrilo.

Vsi si želimo doseči visoko starost, nihče od nas pa ne želi te starosti preživeti samotno in na robu družbe. Zato sedaj razmišljamo tudi o naši prihodnosti in zanjo sprejemamo nove ukrepe.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – Conform datelor statistice, numărul persoanelor în vârstă în Europa va creşte cu 40% între 2010 şi 2030. Acest fenomen înseamnă provocări, dar şi oportunităţi pentru politicile publice şi viitorul european. O Europă cu adevărat prosperă şi competitivă trebuie să găsească răspunsul corect la aceste provocări şi să utilizeze pe deplin potenţialul noilor tendinţe demografice.

Cetăţeanul european în vârstă trebuie să beneficieze de servicii şi condiţii de calitate, iar experienţa acumulată de către acesta trebuie folosită pentru dezvoltarea continuă a societăţii. În contextul în care Uniunea Europeană aspiră să devină o economie şi societate bazată pe informaţie, tehnologiile informaţionale reprezintă un răspuns novator al acestei situaţii, iar implicarea comunităţii europene în programele relevante este mai mult decât necesară.

Doresc să punctez două aspecte importante legate de utilizarea noilor tehnologii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă. În primul rând, cetăţeanul european trebuie format şi informat asupra noilor posibilităţi tehnologice oferite. Persoanele în vârstă, mai ales din noile state membre, nu sunt familiarizate deloc sau parţial cu acest domeniu, iar pierderile ce rezultă pentru întreaga societate sunt evidente. În consecinţă, succesul deciziei discutate astăzi depinde în mare parte de potenţialul european de a se mobiliza pentru educarea şi informarea acestora. În al doilea rând, o atenţie particulară trebuie acordată femeilor, procentajul cărora în societatea în curs de îmbătrânire este mai mare decât cel al bărbaţilor, datorită speranţei de viaţă mai ridicate. Acest element trebuie luat în considerare atât în cercetarea ştiinţifică a procesului de îmbătrânire, cât şi în implementarea concretă a politicilor publice.

În final, reiterez importanţa focalizării asupra situaţiei din noile state membre, unde persoanele în vârstă se află într-o situaţie mai puţin favorabilă. Nivelul de trai scăzut, dar şi lipsa cunoştinţelor în domeniul utilizării noilor tehnologii, transformă această categorie într-o ţintă prioritară a viitoarelor eforturi la nivel european.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – „Fórum pre pomoc starším“, „Parlament seniorov“ alebo časopis „Fórum seniorov“ vydávaný na Slovensku s podporou Komisie, to sú aktivity, s ktorými som sa mala možnosť oboznámiť na stretnutiach so seniormi, pretože už tradične sa s nimi začína môj kalendárny rok. Tieto aktivity ma presvedčili, že dôchodcovia chcú byť aktívni a sú veľmi učenliví. Napríklad mobilný telefón už prestal byť pre nich veľkou neznámou a stal sa ich dôležitým spoločníkom.

Bohužiaľ na počítačovú gramotnosť seniorov sa venuje málo zdrojov, preto vítam správu pani spravodajkyne Gill, ktorá prináša dôležité posolstvo Európskeho parlamentu pre skvalitnenie života starnúceho alebo hendikepovaného obyvateľstva.

Využívanie nových informačných a komunikačných technológií môže byť efektívnym nástrojom ako táto skupina európskych občanov, ktorá je zdrojom múdrosti, skúseností, tradícií a zručnosti nebude vytláčaná zo spoločnosti. Dôležité je však poskytnúť všetkým dôchodcom v Európskej únii rovnaký prístup k informačným a komunikačným technológiám.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – Pane předsedo, já velice oceňuji iniciativu těch třinácti členských států, které vytvořily společný výzkumný program asistovaného žití pro starší občany tak, aby mohla i tato generace plně využívat informačních technologií. Bezpochyby by jim to umožnilo lepší komunikaci a prodlouží jim to aktivní pracovní život. Plně tedy podporuji, aby tento program AAL se stal naším zítřejším rozhodnutím, společným programem Evropské unie a věřím, že se tím skutečně podaří zdvojnásobit prostředky až na těch 600 milionů eur. Náš požadavek na 20% kofinancování z vnitrostátních zdrojů považuji za dostatečně motivující pro členské státy věnovat se těmto cílům. Tedy dejme zelenou programu, který umožní efektivní vývoj inovačních produktů a specifických služeb využívajících informační, komunikační technologie orientované na zajištěné důstojného stáří. Je to také příležitost pro malé a střední podnikání a je to plně v souladu s cíly Lisabonské strategie a našimi hodnotami.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Należy z zadowoleniem przyjąć propozycję udziału Unii we wspólnym programie badawczo-rozwojowym w zakresie podwyższania jakości życia osób starszych.

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne mogą ułatwić życie osobom w podeszłym wieku, pomóc im w zachowaniu aktywności w pracy, jak i w życiu prywatnym. Pamiętajmy, że rośnie liczba osób w podeszłym wieku, co jest wynikiem poprawy warunków życia.

Przy opracowywaniu szczegółowych zasad funkcjonowania tego programu należy jednak pamiętać, że sytuacja życiowa i materialna osób starszych w poszczególnych państwach członkowskich nie jest jednakowa. Różnica w poziomie życia jest znacząca. Stąd też różne zapotrzebowanie na usługi i różny poziom przygotowania do aktywności, a dotyczy to szczególnie ludzi na obszarach wiejskich. Nowe technologie, nowe możliwości pracy przez internet, korzystanie z nowych technologii może przyczynić się do zatrzymania osób starszych na rynku pracy, przyczynić się do komfortowego starzenia. W związku ze starzeniem się Europejczyków problem ten nabiera większego znaczenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Excluderea persoanelor în vârstă de la avantajele pe care le aduce tehnologia informaţiei în societate este problematică, în special în condiţiile în care proporţia populaţiei europene cu o vârstă cuprinsă între 65 şi 80 de ani va ajunge în curând la 40%.

Astfel, programul comun de cercetare şi dezvoltare, la care Uniunea Europeană va fi asociată, este binevenit, în perspectiva îmbunătăţirii vieţii acestor oameni. Ceea ce vreau să subliniez totuşi, este faptul că implicarea financiară comunitară în proiect este limitată. Contribuţia comunitară este de maximum 150 milioane de euro, în condiţiile în care ea provine din bugetul programului-cadru de cercetare şi dezvoltare, care totalizează peste 50 de miliarde de euro. Mai mult, contribuţia comunitară nu poate depăşi 50% din fondurile publice folosite în proiect, un procent atipic de mic pentru un proiect de o asemenea importanţă.

Dincolo de avantajele concrete pe care le vor aduce persoanelor în vârstă soluţiile de IT identificate prin acest program, participarea Uniunii în proiect este o foarte bună oportunitate de a contribui la calitatea vieţii europenilor şi, din acest motiv, contribuţia financiară comunitară ar trebui să depăşească sumele naţionale alocate acestui tip de cercetare.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. − Mr President, speaking on behalf of Ms Viviane Reding, I would like to express appreciation for the very constructive approach taken by the European Parliament and in particular the rapporteur Ms Gill during the negotiation process on the ‘Ambient assisted living’ (AAL) proposal. I am not responsible for this portfolio and for me the debate was certainly not only interesting but very educational. I assure you that I will convey not only the congratulations but also the concerns and the proposals to my colleague Viviane Reding.

I understood that one of the key issues is the use of ICT by the silver generation and I do agree with that. It certainly requires both knowledge and financial resources. Training for the elderly, particularly those who live in rural areas, is certainly important but it is properly addressed by the ‘Ageing well’ action programme. Affordability is another important issue and AAL will address that. As far as other countries who would like to join are concerned, it is certainly possible and it was for that reason that you proposed a relatively low threshold.

In conclusion, I would like to emphasise that the Commission welcomes and supports the compromise amendments proposed by the rapporteur, which will allow an agreement to be reached at first reading. Thanks to your commitment, it will be possible to launch this important initiative during the spring. Your continued support will also be essential during the implementation of the initiative. I would like to stress that taking up this challenge is not only a moral obligation but also an economic opportunity, a view expressed by many of the speakers. It is for the future well-being of our elderly citizens and also for our future competitiveness.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, rapporteur. − Mr President, I should like to thank all the colleagues for their comments and contributions.

I was asked by Mr Krasts whether I was happy for other countries also to participate in the initiative. The intention is that this programme is open to as many members as possible and it can even go beyond the EU Member States – as it does already.

The issue is about funding and many have raised this. The problem is that the funding appears to be capped at EUR 150 million. What we need to look at is either how that could be reviewed in future, if there is a lot of interest in this programme, or whether it could be addressed through other initiatives under the Framework 7 programmes.

I have heard it said today that, along with climate change, ageing is one of the biggest challenges of the 21st century. It is important that the Commission continue to address this, not just through individual programmes such as this, which are very important, but across other areas and – as I would like to reiterate – that it should have joined-up thinking in this.

I think the Commission also needs to be vigilant because some Member States, it is quite clear, are very far ahead while others are not. There is an urgency to ensure that there is no huge disparity between Member States after this programme is completed.

I would like to take a couple of key points that colleagues have mentioned, especially my two shadow rapporteurs. Mr van Nistelrooij made the point that it takes too long for products to reach the market and, if we are really going to make a difference with this programme, it is essential that this particular issue is addressed. And, as Mr Chatzimarkakis said: we come across as the part of the world that is most committed to quality of life, whatever a person’s age. I think it is important that our words are actually backed by action.

I would also like to thank Ms Geringer de Oedenberg, the draftswoman of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, and all the other people from the secretariat, the PSE Group secretariat and my office for their contributions, and the Commission and Council, both the Portuguese and Slovenian Presidencies.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 13 marzo 2008.

 

17. Данъчно облагане на безоловния бензин и газьола (разискване)
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Olle Schmidt, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda l'adeguamento del regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per motori a fini commerciali e il coordinamento della tassazione della benzina senza piombo e del gasolio utilizzati come carburante per motori (COM(2007)0052 – C6-0109/2007 – 2007/0023(CNS)) (A6-0030/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. − Mr President, I very much appreciate the support of the Committee on Economic and Monetary Affairs to the Commission proposal and in particular the efforts of the rapporteur, Mr Schmidt, to find a compromise.

As you know, the Commission proposal was presented in March 2007. Our objective was to raise and approximate the minimum levels of excise duty on diesel and unleaded petrol in order to maintain the real value of the minima, and to approximate the national rates in order to significantly reduce what is known as ‘fuel tourism’.

The reduction of fuel tourism would not only ensure the proper functioning of the internal market for the hauliers, but would reduce the extra kilometres and consequently the extra greenhouse gas emissions, which are detrimental to the environment.

I should stress that, during the Council discussions, a large number of Member States have underlined the positive effect of the Commission proposal on the environment, particularly on climate change and global warming and the proper functioning of the internal market.

As regards Mr Schmidt’s report, I appreciate very much the positive attitude to the Commission proposal taken in the report and the efforts made by the rapporteur to find a compromise position acceptable to all. However, the Commission cannot accept most of the amendments suggested in the report. Let me elaborate on it.

The Commission is opposed to any suggestion that would undermine finding a long-term solution to the problem of fuel tourism – which is detrimental to the environment – and to the distortions of competition in the internal market.

As regards the transitional periods suggested in our proposal, this approach is based on the principle of equal treatment of the old and new Member States and is, therefore, well-balanced in our view. The Commission, however, recognises that this is a political issue which will have to be discussed further in Council.

I would also like to explain that the proposal takes into account the competitiveness aspect of the EU through the suggested modest rate increases. They simply maintain the real value of the minimum levels of taxation by keeping up with expected inflation until 2017. The Commission considers that its own proposal takes all relevant factors into account. It does not consider it appropriate to endorse a less ambitious plan or a more far-reaching one to increase minimum levels of taxation as suggested in Amendments 18 and 25.

As regards Amendments 4 and 10 introducing a new definition of commercial diesel for motor vehicles not less than 3.5 t, I would like to clarify that the suggestion was not included in the original proposal. However, it is one of the main points of discussions in the Council where the Commission will follow the debate, bearing in mind the opinion expressed by the Parliament.

The Commission can accept in principle Amendments 7 and 27 supporting the objective of reducing CO2 emissions. However, it should be remembered that according to the principle of subsidiarity, it is a matter for each Member State to decide the way in which they wish to distribute their tax revenue.

In conclusion, I sincerely hope that Parliament can deliver a supportive opinion on the Commission proposal sending a positive signal to the Council to give a response to the concerns of Member States having problems with fuel tourism and, at the same time, achieving environmental objectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Herr talman, herr kommissionär! Att skatter på EU-nivå är ett känsligt ämne visar arbetet med detta betänkande. Nu trodde jag att den breda förståelsen för att vi måste göra något radikalt för att klara klimatkraven skulle göra det lättare att få gehör för riktigt skarpa förslag. Riktigt så blev det inte.

Visst kan jag förstå kollega Rühles kritik mot ambitionsnivån, men samtidigt handlar ju arbetet i vårt parlament om att hitta rimliga kompromisser, vilket också kommissionären var inne på, som ska kunna genomföras i hela vår union. Här har jag fått böja mig för argument både vad gäller omfattningen av skattehöjningar och genomförandetiden.

Ett utmärkt samarbete med kollegerna Becsey och Rosati fick mig att inse att om vi överhuvudtaget skulle kunna få igenom ett betänkande, så fick jag anpassa nivån utan att syftet med mina ursprungliga förslag gick helt om intet. Kommissionens förslag ratades i sin helhet. Jag vann inte allt, men jag förlorade heller inte allt. Att navigera mellan grynnorna Luxemburg och De gröna har inte varit helt enkelt.

Utsläppen från transporter ökar avsevärt. Det måste vi göra någonting åt. Att EU:s medlemsländer konkurrerar med olika nivåer på dieselskatter är därför vare sig rimligt eller riktigt, som kommissionären mycket riktigt påpekar. Ingen kan tycka att det är bra för den inre marknaden att gigantiska lastbilar åker långa omvägar för att tanka billig diesel, i bland annat Luxemburg. Den s.k. tankturismen är både dålig för miljön och snedvrider konkurrensen. Dessutom leder den till uteblivna skatteintäkter. Därtill finns det inga skäl till att ha skilda skatter på blyfri bensin och diesel.

Så här blev kompromissen, som fick ett närmast enhälligt stöd i utskottet. Minimiskatterna på diesel höjs långsammare än vad kommissionen föreslår, från nuvarande 302 euro per 1 000 liter till samma nivå som skatten för blyfri bensin, 359 euro per 1 000 liter till år 2015. Kommissionen ville se en höjning redan 2012.

Lettland, Litauen, Polen, Bulgarien och Rumänien ska få tid på sig till 1 januari 2016 att införa den högre minimiskatten. Kommissionen vill höja minimiskatten till 380 euro per 1 000 liter till 2014. För att undvika en ytterligare snedvridning av konkurrensen anser utskottet att de länder som har skattesatser på mer än 400 euro per 1 000 liter på diesel respektive 500 euro per 1 000 liter på blyfri bensin inte ska höja sina skattesatser på dessa före år 2015.

Herr talman och herr kommissionär! Detta är givetvis en mycket känslig fråga bland annat med tanke på subsidiaritet. Dock är detta en möjlig väg för att komma fram till en ökande konvergens av skattenivåerna. Samtidigt vet vi att nödvändiga miljökrav kommer att vägas in i framtida bedömningar av användningen av ekonomiska styrmedel.

Till dem som inte tycker att jag är tillräckligt tuff i mina krav och att jag har tullat på ambitionsnivån vill jag säga: Sakmässigt håller jag med er. Vi borde ha kunnat enas om högre nivåer och kortare genomförandeperioder, som kommissionen och kommissionären var inne på, men EU i dag är inte samma EU som för bara fem år sedan – lyckligtvis, skulle jag vilja tillägga.

De ekonomiska förutsättningarna för att harmonisera skatter är inte desamma som förr. Ska vi kunna angripa gränsöverskridande utsläpp måste vi finna rimliga kompromisser som alla kan leva med. Det måste vi alla inse.

Dessutom vill jag tillägga att flera av de gamla medlemsländerna förtjänar att kritiseras, eftersom de inte följt tidigare fattade beslut om skattehöjningar. Köpkraften och inflationsbedömningar har också växt in i utskottets slutsatser.

Oljepriset slår i dag nya rekord. Senast jag hörde på nyheterna var det närmare 110 dollar fatet.

Nu finns en bred enighet om en successiv skattekonvergens, vilket jag också hoppas att herr kommissionär ser – i varje fall i utskottet – och jag hoppas på kollegernas och kammarens stöd i morgon, ett brett stöd, så att vi får ett betänkande som vi kan arbeta vidare med.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Köszönöm, Elnök úr! Gratulálok Schmidt jelentéstevőnek a kitűnő munkához! Azt hiszem, áttörés ez a mai nap, hiszen tudtunk egy széles konszenzussal kiizzadt, közös parlamenti állásfoglalást találni. Fontosnak tartom, hogy a bizottságunkban megtalált közös hangot itt, a plenárison is meg tudjuk őrizni. Siker ez, mert el tudtuk érni, hogy antiinflációs céllal a minimum és maximum jövedékiadó-határt is meg tudtuk határozni, de figyelmen kívül hagytuk azt az elképzelést, mely a teljes szabályozás eltörlését célozta. Jobb, ha van véleményünk, mintha ezt nem adjuk meg, és csak a Bizottság javaslata marad az asztalon. Siker ez, mert mindenki hoz áldozatot. A magas adózású országok a konvergencia céljából hajlandóak lennének befagyasztani a jelenlegi magas értékeiket, míg az alacsony adózású országok némi emelést elfogadnának a jelenleg érvényes jogszabályhoz képest a dízel területén.

Főleg áldozat ez az újonnan belépő balti és balkáni államoktól, hiszen náluk az ár- és jövedelemviszonyok alacsonyabbak, és nagy inflációs és versenyképességi, valamint szociális kihívást vállaltak, főleg az euró bevezetése előtt. Siker ez, mivel a Parlament befejezné a kívánsághangversenyt, a "cherry-picking"-et. 2015. végére mindenki bekerülne a javasolt sávba, nem lenne egyéni kivételek megmagyarázhatatlan sora. Ezzel erősíteni tudjuk az európai jogalkotás komolyságát. Fontosnak tartom a fegyelmet, ezért 2010-ben időközi teljesítési jelentést kérünk a Bizottságtól arra, hogy a felzárkózók valóban felzárkóznak-e, vagy csak alibiznek. Siker ez, mivel a Tanács látja, hogy a kívánt konvergenciára van megoldás, a Bizottság pedig tudomásul veheti a Parlament filozófiáját, azaz: minimum és maximum értékek, de a lényeg az infláció mérséklése és nem gerjesztése. És a jövedéki-adók esetében a jövőben teendő Bizottsági javaslatnál ezt mérlegelni tudja. Köszönöm szépen a figyelmet, Elnök úr.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Propozycja Komisji w sprawie podniesienia minimalnych stawek podatku akcyzowego na paliwa silnikowe ma na celu ograniczenie nadmiernego zużycia paliw w transporcie i dzięki temu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska.

Komisja ma także nadzieję, że jej propozycja spowoduje zmniejszenie różnic w stawkach akcyzy stosowanej przez poszczególne państwa członkowskie, co przyczyni się do wyrównania warunków konkurencji na jednolitym rynku. Cele te są generalnie słuszne i zasługują na poparcie. Zarazem jednak propozycja Komisji zawiera rozwiązania, które mogą nieść negatywne konsekwencje dla gospodarek państw członkowskich. Należą do nich: dodatkowy wzrost cen paliw i wzrost inflacji, wzrost kosztów i osłabienie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, zmniejszenie siły nabywczej gospodarstw domowych. Skutki te mogą być szczególnie dotkliwe w warunkach bardzo wysokich cen na ropę naftową na rynkach światowych, z czym mamy do czynienia obecnie. Ponadto z propozycji Komisji wynika, że główny ciężar dostosowań do nowych stawek spadnie na barki mniej rozwiniętych państw członkowskich Unii, co budzi zasadnicze wątpliwości. Dlatego w sprawozdaniu pana posła Schmidta zaproponowano poprawki zmierzające w kierunku ograniczenia tych negatywnych skutków, nie podważając zarazem głównych celów propozycji Komisji.

W ramach kompromisu osiągniętego między głównymi frakcjami wnosimy o wprowadzenie trzech głównych zmian do pierwotnego projektu Komisji. Po pierwsze, proponujemy obniżenie docelowej minimalnej stawki akcyzy na paliwa z 380 euro za 1000 litrów do 359 euro za 1000 litrów. Po drugie, proponujemy wydłużenie okresu dochodzenia do nowych stawek dla nowych państw członkowskich o 2 lata, to jest do roku 2016. I po trzecie, proponujemy aby zobowiązać państwa członkowskie, stosujące obecnie najwyższe stawki akcyzy na paliwa do nie ich podnoszenia do roku 2015, tak aby ułatwić proces konwergencji stawek.

Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, pragnę podkreślić, że osiągnięcie kompromisu nie było bynajmniej łatwym zadaniem. Wymagało ustępstw i dobrej woli ze strony wszystkich uczestników debaty w Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Chciałbym w tym miejscu podziękować panu posłowi Schmidtowi za wypracowanie tego kompromisu i pogratulować mu dobrego wyniku. Oczywiście kompromizm ten nie może w pełni wszystkich zadowalać, ale stara się pogodzić różne cele i różne punkty widzenia. Stanowi też krok naprzód na drodze do zmniejszania różnic w stawkach akcyzy w ramach Unii. Apeluję do pań posłanek i panów posłów o poparcie tego kompromisu i przyjęcia sprawozdania pana posła Schmidta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Przewodniczący Unii Europejskiej, komisarze swoje wystąpienia zaczynają od deklaracji ochrony i wspierania swobód gospodarczych, wolnej konkurencji, małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast kiedy od deklaracji przechodzimy do konkretów, przybierają one formę sprawozdań podobnych do tych, nad którymi debatujemy.

W sprawozdaniu proponuje się narzucenie wszystkim krajom członkowskim jednolitych stawek podatkowych na paliwa, ujednolicenie cen, a wszystko to pod pretekstem, że będzie prościej, łatwiej, sprawiedliwiej. W tle mamy tezę uznaną a priori za słuszną, że najlepszym dla krajów Unii Europejskiej rozwiązaniem jest jednolity system podatkowy, jednolity system monetarny, system certyfikacji i dopuszczeń do obrotu, system reglamentacji i limitów produkcyjnych itd.

Propozycja zakłada, że w Unii nie ma różnic w kosztach pozyskania paliw, chociażby z powodu odległości od źródeł zaopatrzenia czy kosztów robocizny. A przecież to wszystko nieprawda. Pytam zatem, na czym ma polegać swoboda gospodarcza, wolna konkurencja w Unii Europejskiej? Czy nie powinniśmy zamiast o wolności gospodarczej mówić o przemocy i przymusie ekonomicznym? Czy jednolita cena na paliwa eliminująca wszelką konkurencję nie jest idealnym rozwiązaniem dla ponadnarodowych koncernów paliwowych ze szkodą dla konsumentów, małych przedsiębiorstw? Czy jednolita cena paliwowa nie uprzywilejowuje wysoko rozwiniętych krajów w stosunku do zacofanych? I na koniec, czy Unia przyjmując powyższe sprawozdanie, ujednolicając ceny paliw pod hasłem uwalniania z kajdan przedsiębiorstwa i państwa, tak naprawdę nie nakłada na nie nowych kajdan podatkowych, a co gorsza jednocześnie zdejmuje im buty wpędzając je w biedę? Będziemy głosować przeciw.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis Visser (PPE-DE). – Voorzitter, het is de eerste keer dat ik in de plenaire vergadering spreek. Ik hoop nu en in de toekomst de belangen van de Europese Nederlandse burgers op deze plaats te mogen verdedigen.

Er is veel onderhandeld voordat dit gedegen verslag van de heer Schmidt tot stand is gekomen. Ik ben blij dat de rapporteur en de andere fracties uiteindelijk dit compromis hebben bereikt. Het Commissievoorstel is bedoeld om de accijnstarieven in stappen te verhogen en aldus de verschillen tussen de lidstaten te verkleinen.

Het milieuargument speelt een rol, maar ik ben van mening dat de stijging van de brandstofprijzen hierin al een voldoende sturende factor is. Daarnaast gebruikt de Commissie concurrentieverstoring als argument om de minimumaccijns op diesel voor professioneel gebruik te verhogen. Ik ben verbaasd dat tanktoerisme wordt gebruikt als argument om de minimumaccijns op diesel voor professioneel gebruik te verhogen, omdat dit argument sterk overdreven is. Tanktoerisme in het wegtransport is een randverschijnsel met weinig invloed op de onderlinge concurrentiepositie en de werking van de interne markt.

De Commissie stelt een forse verhoging van de minimumaccijns voor tot 380 euro per duizend liter. Ik ben van mening dat een zodanige verhoging van de minimumaccijns in combinatie met de toch al extreem hoge brandstofprijzen té grote gevolgen zal hebben voor de portemonnee van de consument en de inflatie. De parlementaire commissie is het uiteindelijk eens geworden over een verhoging tot 359 euro per duizend liter per 1 januari 2015. Nederland zit hier op dit moment al iets boven.

Dan nog iets anders. De wegtransportsector klaagt terecht dat de steeds hogere accijnzen een opwaartse druk op de brandstofprijs betekenen. In het Commissievoorstel voor de harmonisatie van de dieselaccijns ontbrak een bovengrens. Op die manier zouden de verschillen blijven voortbestaan. Het Parlement is van mening dat de lidstaten het accijnstarief voor diesel boven de 400 euro per duizend liter tot 1 januari 2015 moeten bevriezen.

Tot slot hoop ik dat de ministers van Financiën in hun besluit het belang van de consument op het punt van koopkracht en inflatiebeperking voorrang zullen geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, o presente relatório incide sobre uma matéria altamente sensível da política económica europeia, que é a fiscalidade. Trata-se, neste caso, dos impostos especiais sobre a gasolina e o gasóleo utilizado em transportes comerciais. Estes impostos são uma importante fonte de receita fiscal para muitos Estados-Membros. Por outro lado, a ausência de alternativas viáveis para o abastecimento da frota comercial de transporte de mercadorias confere ao preço dos combustíveis um carácter estratégico para a competitividade de muitos países.

Não está em causa o reconhecimento da liberdade dos Estados-Membros no que concerne à fixação dos impostos especiais de consumo. No entanto, uma vez que eles afectam directamente os preços dos bens transaccionados, diferenças excessivas têm impacte directo no são funcionamento do mercado interno. Geram-se ainda, como foi hoje aqui bem sublinhado, movimentos transfronteiriços e impactes sobre o ambiente causados por esses movimentos.

O compromisso alcançado na Comissão dos Assuntos Económicos é verdadeiramente um compromisso e gostava de cumprimentar, a esse propósito, o trabalho de todos os relatores-sombra, mas em particular do relator principal, o relator Schmidt. Não escondo que alguns gostariam que o limiar mínimo reflectisse mais claramente as preocupações ambientais que nos movem. Pessoalmente duvido, no entanto, que com o actual nível do preço do petróleo seja necessário um reforço pela via fiscal deste tipo de mensagem. Optou-se então por uma aproximação entre os limiares mínimos e máximos de imposto que, sacrificando em parte estes objectivos ambientais segundo alguns, privilegia a redução das distorções fiscais de concorrência. Foi um grande esforço e esperamos que ele tenha o merecido reconhecimento por parte da Comissão e do Conselho e que permita mais progressos ao nível da fiscalidade no quadro da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, si Mme Kauppi n'arrive pas, elle me cède ses deux minutes, parce qu'elle est en train de présider un dîner-débat important.

Monsieur le Président, chers collègues, le rapport de notre collègue libéral Olle Schmidt porte sur une nouvelle confrontation entre nous et la Commission européenne, qui nous a proposé une augmentation des impôts indirects injustifiée. Cette proposition émane d'un commissaire qui, à mon avis, semble avoir perdu toute notion des réalités économiques. M. Kovács nous a proposé d'augmenter considérablement les taux minimaux sur l'essence sans plomb et le gasoil. Compte tenu de la situation d'inflation record – qui préoccupe notamment la Banque centrale européenne – et de ralentissement économique, que nous connaissons actuellement, il me semble que le moment est particulièrement mal choisi pour augmenter les taux d'accises sur le gasoil et le fuel.

Personnellement, je dois dire que j'aurais voulu purement et simplement rejeter cette proposition mal inspirée de la Commission européenne, mais les situations majoritaires étant ce qu'elles sont dans ce Parlement, je n'ai pas pu parvenir à cette fin. Je me rallie au compromis qui a été trouvé par les principaux groupes politiques de ce Parlement, et ce parce que j'estime qu'il constitue une certaine limitation des dégâts.

L'augmentation progressive des taux minimaux pour le diesel à 359 euros pour 1 000 litres jusqu'en 2015 et le gel des taux minimaux sur l'essence sans plomb du même montant, tel que proposé dans ce compromis, sont nettement en-dessous des niveaux proposés par la Commission; celle-ci exigeait, en effet, des taux de 380 euros à la fois pour le diesel et l'essence sans plomb pour 2014. Le rapporteur, dans son projet de rapport, était même allé au-delà de cette proposition et voulait des taux minimaux de 400 euros. Permettez-moi de saluer le sens du compromis de notre rapporteur, qui a revu ses taux à la baisse lors des discussions sur son rapport en commission économique et monétaire.

Le vrai point fort de ce rapport se trouve, à mon avis, à l'amendement 19. En effet, dans cet amendement, nous engageons les États membres qui, à ce jour, pratiquent des taux exorbitants – à savoir au-delà de 400 euros pour 1 000 litres de diesel et de 500 euros pour 1 000 litres d'essence sans plomb – à ne plus augmenter ces taux jusqu'en 2015. De ce fait, sans aller jusqu'à introduire, par cette proposition, des taux maximaux – parce que la Commission n'a jamais le courage de les proposer – nous émettons tout au moins le souhait d'un rapprochement.

Un seul moyen, Monsieur le Président, permettrait d'arriver à une harmonisation des taux d'accises en Europe: il s'agit de l'introduction à la fois de taux minimaux et de taux maximaux. Il ne sert strictement à rien d'augmenter continuellement les taux minimaux sans pour autant freiner l'ardeur des États membres qui pratiquent des taux très élevés.

Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais formuler une remarque pour motion d'ordre. Je voudrais demander à Monsieur le Commissaire, qui nous a dit que nous soutenons sa proposition, s'il est dans un autre monde, parce qu'en fait, nous ne soutenons pas sa proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης στο πιο ψηλό ιστορικά σημείο, με την τιμή του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο θα ανεβάσει την έμμεση φορολογία στα καύσιμα. Αν αυτό δεν είναι τίτλος για ανέκδοτο, είναι σίγουρα κάτι που θα κάνει τους αναγνώστες των εφημερίδων της Παρασκευής πολύ ευτυχείς. Νομίζω ότι περνάμε το λάθος μήνυμα τη λάθος στιγμή. Δείχνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε σε ποιους ρυθμούς λειτουργεί η κοινωνία.

Δεύτερον, η αντιπροσωπεία μου δεν θα υποστηρίξει ούτε το συμβιβασμό, διότι αντιστεκόμαστε σ' αυτή τη μέθοδο της "μπουλντόζας", όπου έξι κράτη μέλη που έχουν ήδη υψηλή φορολογία αναγκάζουν μέσω του Επιτρόπου, του κ. Kovac, όλα τα υπόλοιπα να ανεβάσουν τις τιμές με το πρόσχημα του τουρισμού βενζίνης. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το δικαιολογήσω στους εκλογείς μου. Αντί να κάνουμε τέτοια πειράματα, ας στραφούμε σε άλλες πολιτικές, καθαρές για το περιβάλλον, παρά σε τέτοιους ακροβατισμούς φοροεισπρακτικού χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Атанас Папаризов (PSE). – Моята страна положи големи усилия да повиши акцизите през последните години и от 2004 г. ставките за безоловния бензин от 254 евро станаха на 350, а що се отнася до дизеловото гориво – от 203 на 307 евро. Нашето желание беше бързо да повишим ставките, за да намалим инфлационния ефект за бъдещите години.

Новото предложение на Комисията поставя под въпрос нашата стратегия. Затова предложението, което се прави в доклада на икономическата комисия, има някакъв разумен смисъл и по-малко наказва страни като България и Румъния.

Аз се надявам, че Комисията ще възприеме това компромисно предложение, въпреки че и то създава сериозни усилия за нашата икономика и ще бъде един инфлационен фактор, без да може да повлияе това решение за защита на околната среда, тъй като бензинът и газьолът не са еластични продукти и не зависят от акцизите, а от много други фактори на икономиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – Even heel kort, mijnheer de Commissaris, het lijkt me toch nuttig om erop te wijzen dat hier uiteraard omzichtigheid geboden is; het lijkt me ook nuttig om de publieke opinie erop te wijzen wat hier op het spel staat, want de criticasters staan uiteraard klaar om dit te verkopen als een pure belastingverhoging, terwijl zeker het voorstel van het Parlement een heel bescheiden maatregel is en dit als een belastingverhoging voorstellen zou natuurlijk desastreus zijn in deze context van peperdure prijzen.

Dit voorstel, dat wij hopelijk morgen gaan goedkeuren, is in eerste instantie goed om een jarenlange concurrentiescheeftrekking, zeker in grensregio's, eindelijk uit te bannen en het is bovendien ook goed voor het milieu, dat is meegenomen. En daarom, beste collega's, mijnheer de commissaris, Voorzitter, mijn tweede opmerking: wij rekenen erop dat de Europese Commissie en wij allemaal de komende tijd, een heel offensieve, met name de Commissie, een heel offensieve en proactieve rol gaan spelen bij het ontwikkelen en de promotie van milieuvriendelijke brandstoffen en, met andere woorden, een effectief uitdoofbeleid voor de fossiele brandstoffen, voor benzine en diesel.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – Panie Przewodniczący! Chcę zwrócić uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, cena ropy naftowej, jak się wydaje, na stałe przekroczyła 100 dolarów za baryłkę, co powoduje ciągły wzrost cen paliw. Tylko słabości amerykańskiego dolara zawdzięczamy, że ceny paliw w Europie gwałtownie nie rosną. A przecież zawsze nie będzie tak, że Stany Zjednoczone będą chciały, aby ich waluta była słaba. W tej sytuacji propozycja wzrostu kwot akcyzy w najbliższych latach w Unii Europejskiej wygląda na zupełne nieliczenie się z realiami ekonomicznymi.

Po drugie, nowe państwa członkowskie ze względu na niższy poziom PKB na mieszkańca, a w konsekwencji także niższy poziom dochodów osobistych niż w starych krajach członkowskich, mogą zrównywać wysokość obciążeń podatkowych dopiero wtedy, kiedy wyrówna się poziom dochodów osobistych.

Wreszcie po trzecie, państwa członkowskie zgodnie z zasadą pomocniczości powinny mieć większą swobodę w zakresie zmniejszania obciążeń podatkowych na paliwa nieropopochodne. Takie rozwiązania sprzyjałyby zainteresowaniu korzystaniem paliw odnawialnych. A tym samym wpływałyby na obniżenie emisji CO2 i na wypełnianie zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Monsieur le Président, je voulais juste prendre la parole brièvement pour montrer que les députés qui viennent du Luxembourg ne sont pas tous des junkies du pétrole peu cher. Je crois que M. Belet a mis les choses bien en place. Il s'agit ici de trouver un compromis aussi avec les politiques sur les problèmes que nous connaissons concernant les ressources de pétrole et sur le changement climatique, de même que l'équilibre entre les pays et les régions.

Je voulais juste vous informer que, ce mardi, s'est tenu, au sein de la Chambre des députés à Luxembourg, un débat sur le changement climatique; il y a eu un débat sur le phénomène du tourisme à la pompe. Une vaste majorité des parlementaires nationaux à Luxembourg, parmi lesquels les députés du parti de Mme Lulling, sont d'accord pour mettre fin, du moins dans la latitude, à ce phénomène. Donc, je voulais juste vous dire que le Luxembourg, pris dans son ensemble, a une position différente de celle de Mme Lulling, qui représente une minorité – et même une très petite minorité – sur ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Wydaje się, że jednolity rynek, wolny przepływ towarów i usług to pełna konkurencyjność. Ale tak w pełni nie jest, gdyż istotny wpływ na opłacalność produkcji, konkurencyjność towarów mają ceny środków produkcji, w tym ceny paliw. Wprawdzie obecnie nawet w sąsiednich państwach członkowskich mamy zróżnicowane opodatkowania paliw, co wywołuje tzw. zwaną turystykę za zakupem paliw w rejonach przygranicznych. Ale skala tego zjawiska nie jest zbyt duża.

Wydaje się słuszne, aby stawka akcyzowa była zbliżona, ale proces dojścia powinien być powolny, rozłożony na wiele etapów. Zrównanie minimalnych stawek akcyzowych dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej też należy rozłożyć w czasie. Powinniśmy się kierować tutaj generalną zasadą, aby w przypadku paliw starać się utrzymać niższe podatki i akcyzę, aby nie napędzać wzrostu kosztów produkcji i inflacji oraz wzrostu wydatków w rodzinach, szczególnie dotyczy to nowych państw członkowskich, gdzie zarobki są znacznie niższe.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. − Mr President, first of all I would like to thank you for the comments and views expressed during the debate.

Obtaining a positive opinion from Parliament on the Commission’s proposal for special tax arrangements for commercial diesel is very important. However, we have taken note that your report is less ambitious compared to the Commission proposal, in particular by not endorsing the revalorisation of the overall minimum tax levels applicable to diesel and unleaded petrol.

I have not lost sight of economic rationale. On the contrary: economic rationale speaks against the extra millions of kilometres and also the extra tons of CO2 and other greenhouse gases which are the result of fuel tourism. I have to take into consideration – and we all have to take into consideration – the growing threat of what climate change and global warming mean for mankind. This threat is even much more alarming than inflation. As far as the proposed increase of excise duty is concerned, it will not generate inflation. It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.

While the Commission can accept Amendment 1 in part and Amendments 7 and 27 in principle, we have to formally reject the other amendments. The Commission will not formally amend this proposal. We will, however, endeavour to take the amendments suggested by Parliament into consideration as much as possible during deliberations in the Council. A positive opinion from Parliament will be an important signal of the increasing awareness of the growing negative impact on the environment of transport, which we have to address through fuel taxation.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt, föredragande. − Herr talman! Jag vill tacka för de vänliga orden. Jag tycker också att det finns anledning att rikta ett tack till kommissionen och till vårt utskottssekretariat.

Jag tyckte inledningsvis att kommissionären inte riktigt verkade acceptera utskottets synpunkter. Jag kan förstå det på formella grunder. Nu tyckte jag när jag hörde kommissionären igen att det fanns en förståelse för att politik är politik, politics is politics. Jag erkänner ju att vi hade kunnat vara mer ambitiösa. Kommissionären talar om less ambitious. Ja, men lyssna på denna debatt från vänster till höger och upp och ner. Då har ju alla uppfattningar kommit fram, och så har vi Astrid Lulling som sitter i centrum. Herr kommissionär, det är utifrån den politiska verkligheten, vilket ni ju är medveten om, som vi skulle forma ett betänkande och ett förslag som kommer att hamna på ert bord. Nu kommer det förhoppningsvis i morgon ett betänkande från utskottet för ekonomi och valutafrågor som inte går helt i er riktning och som ni inte kan acceptera i alla delar, men det blir ett betänkande.

Jag skulle avslutningsvis vilja säga till kommissionären att jag ändå tror att det är ett framsteg att – om vi nu får ett positivt resultat i morgon – vi kan sluta den konfrontation som har varit i dessa frågor mellan utskottet, parlamentet och kommissionen och även rådet. Precis som ni säger behöver vi åtgärda den inre marknaden med tankturism. Det är alldeles riktigt, men vi behöver också komma med kraftfulla skarpa åtgärder för miljön. Det måste dock finnas förståelse för dem inom hela vår union, och jag tror att vi har lyckats få den balansen.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, je vous demande la parole pour un fait personnel. M. Turmes m'a qualifiée de junkie. Je trouve que c'est une insulte à mon égard, et je voudrais qu'il la retire.

Pour le reste, je peux dire et préciser que mon parti et mon gouvernement soutiennent entièrement le compromis qui vous est proposé par notre rapporteur et auquel j'ai beaucoup contribué. M. Turmes semble d'ailleurs oublier que le gasoil est actuellement moins cher en Belgique qu'au Luxembourg et que, si tourisme à la pompe il y a, ce n'est pas vers le Luxembourg, mais bien vers la Belgique qu'il s'oriente actuellement.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Va bene, prendiamo atto delle precisazioni dell'on. Lulling. Sono certo che si procederà ad un chiarimento anche rispetto alle affermazioni rese in Aula.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 13 marzo 2008.

 

18. Световен фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия (разискване)
MPphoto
 
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Claude Turmes, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, sul Fondo globale per la promozione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili (2007/2188(INI)) (A6-0006/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, Berichterstatter. − Herr Präsident! Martin Luther King hatte einen Traum: Sein Traum war der Traum einer Gesellschaft, in der die Hautfarbe nicht zu Diskriminierung führt, und dieser Traum hat Amerika und die Welt revolutioniert. Europa hat heute einen Traum oder, besser gesagt, eine Vision: die Vision, die Energien der Zukunft zu entwickeln, nicht nur in Europa, sondern auch über Europa hinaus, die Vision, dass erneuerbare Energieträger in der Mitte dieses Jahrhunderts eine große Rolle spielen und dazu beitragen, Konflikte um die letzten Öl- und Gasressourcen zu vermeiden, die Klimaveränderung zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass Milliarden Menschen auf der Welt auf Energie zugreifen können, was ihnen heute nicht möglich ist.

Ich denke, dass die Kommission — heute vertreten durch ihr Umweltgewissen, Herrn Dimas — auf diesen GEEREF, auf diesen Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund stolz sein kann. Wir gehen davon aus, dass in vier, fünf Jahren dieser Fonds 500 Millionen Euro schwer und damit der größte Fonds für Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz weltweit sein wird.

Diese 500 Millionen Euro werden teilweise von der öffentlichen Hand kommen, etwa 80 bis 150 Millionen aus dem europäischen Budget, aber auch aus dem Budget von Regierungen. Wir haben zurzeit konkrete Zusagen von Deutschland und auch von Norwegen.

Was soll dieser Fonds bewirken? Die Finanzanalysten, die im Detail untersuchen, in welche Projekte zu erneuerbaren Energieträgern und Energieeffizienz investiert wird, haben festgestellt, dass es schwierig ist, Risikokapital für Investitionen unter 10 Millionen Euro zu finden, und der Fonds, der aufgelegt wird, ist gerade auf diese mittelgroßen Projekte in der Größenordnung von 10 Millionen Euro und weniger ausgerichtet.

Es wird ein Fund of Funds sein, d. h. dieser Investmentfonds wird nicht direkt in Windanlagen in Marokko oder Solaranlagen in China investieren, sondern er wird Finanzbeteiligungen an Investmentfonds in Südafrika, in Mittelafrika, in China, in Russland oder in Südamerika übernehmen. Die öffentliche Hand wird dabei politisch bestimmen, wo es lang geht.

Für Private ist dieser Fonds attraktiv, weil die öffentliche Hand quasi das Risiko von Investitionen dadurch deckt, dass die Rückflüsse aus diesen Investitionen — d. h. wenn diese Investitionen Geld abwerfen — zuerst an die Privaten ausgezahlt werden und erst in einer zweiten Phase an die öffentliche Hand und dadurch natürlich für die privaten Investoren große Sicherheit entsteht.

Wir haben als Parlamentarier vier oder fünf Punkte im Zusammenhang mit diesem Fonds angesprochen. Der erste beinhaltet auch eine konkrete Frage an Kommissar Dimas. In einer Zeit, in der wir sehr kontrovers über Biotreibstoffe diskutieren, waren wir als Parlamentarier der Meinung, dass wir sehr strikte Kriterien anwenden müssen, falls aus diesem Fonds Investitionen in Biotreibstoffe oder in Biomasseprojekte getätigt werden. Nicht nur die Umweltbilanz wäre nicht gut, sondern es wäre auch ein Imageproblem für den Fonds, wenn er aufgrund solcher Investitionen in Verruf geraten würde. Vielleicht noch einmal, Herr Dimas: Können Sie uns garantieren, dass die Kommission ihr Bestes tut, um die geforderten strikten Kriterien anzuwenden?

Das Zweite, was uns als Parlamentarier am Herzen lag — und ich denke, das ist auch sehr stark aus der entwicklungspolitischen Ecke gekommen: Wir wollen, dass dieser Fonds wesentlich zur Minderung der Energiearmut beiträgt. Deshalb wollen wir das Know-how von Mikrofinanzinstituten wie die Grameen Bank und anderen nutzen, die heute schon Projekte für die Ärmsten der Ärmsten durchführen, wie etwa Solarkollektoren oder PV-Anlagen. Dazu müssen wir auch diese Mikrofinanzinstitute mit aufnehmen. Zweite Frage an Sie, Herr Kommissar: Ist die Kommission gewillt, als größter Geldgeber der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass 20-25 % dieses Fonds wirklich für solche kleinen Projekte über die Mikrofinanzierung genutzt werden?

Drittens: Wir hatten eine gewisse Angst, dass, wenn es jetzt einfach wird, in China zu investieren, alle Mittel aus dem Fonds dahin fließen würden, doch wir wollen eine gute geografische Verteilung, und auch da brauchen wir die politische Zusage der Kommission, dass insbesondere auch Mittel für die Länder in Afrika, der Karibik und Südamerika bereitgestellt werden sollen.

Wir brauchen als Parlament eine strikte Monitoring-Evaluation und regelmäßige Berichte an dieses Parlament, an unseren Haushaltsausschuss und an unseren Haushaltskontrollausschuss, denn wir wollen diesen Fonds eventuell in ein Paar Jahren aufstocken. Dann brauchen wir natürlich das Vertrauen dieses Hauses in diesen Fonds.

Soweit zu meinen ersten Aussagen. Ich freue mich auf die Debatte mit den Kollegen.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας πρόσβασης σε φιλικές προς το περιβάλλον, οικονομικά προσιτές και ασφαλείς ενεργειακές υπηρεσίες"· το Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γνωστό ως GEEREF.

Από τότε υπάρχουν πολλές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα η Συμφωνία του Μπαλί του περασμένου Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα η πρωτοβουλία αυτή να φαίνεται ακόμη πιο σημαντική και επίκαιρη σήμερα. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για συζήτηση αυτής της έκθεσης, και διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα θετικό απέναντι σ' αυτό το νέο και καινοτόμο μέσο υποστήριξης έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιτρέψτε μου κατ' αρχήν να εξηγήσω για ποιο λόγο η Επιτροπή πρότεινε να χρησιμοποιηθούν δημόσια κονδύλια σε παγκόσμιο ταμείο κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, αν και ο κ. Turmes, προηγουμένως, επεσήμανε τα κύρια σημεία τα οποία μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και με την υποβολή ακόμη των ερωτήσεων. Είναι γεγονός ότι, παρά τη συνεχή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μερίδιο που καταλαμβάνουν στο παγκόσμιο σύνολο των ενεργειακών πηγών εξακολουθεί να είναι χαμηλό .

Είναι επίσης γνωστό ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να αποφέρει περισσότερα οφέλη από ό,τι η κατασκευή νέας ενεργειακής υποδομής. Ωστόσο με τις επενδύσεις που γίνονται ανά την υφήλιο στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης δεν αξιοποιούνται πλήρως οι υπάρχουσες δυνατότητες βελτίωσης. Είναι λοιπόν μείζον πρόβλημα οι σημαντικές δυσχέρειες άντλησης ιδιωτικής χρηματοδότησης για έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι λόγοι είναι πολύπλοκοι. Αφορούν κυρίως την έλλειψη κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου χρειάζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, και στις μεταβατικές οικονομίες εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Το ποσό αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο από τα σημερινά διαθέσιμα επίπεδα. Μολονότι οι δημόσιες επιδοτήσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, το συνολικό ποσό που διατίθεται δεν επαρκεί. Χρειάζεται να αντληθούν πρόσθετα κεφάλαια, τα οποία απαιτούνται στον ενεργειακό τομέα μέχρι το 2030. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η αναζήτηση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα.

Όμως οι μακροχρόνιες περίοδοι αποπληρωμής των επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες συνιστούν εμπόδιο για τους επενδυτές. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις γεωγραφικές περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Για παράδειγμα, είναι πολύ χαμηλές οι ιδιωτικές επενδύσεις στην υποσαχάρια Αφρική, γι' αυτό ακριβώς ένας από τους στόχους του GEEREF είναι να γίνουν επενδύσεις σ' αυτές τις περιοχές, και το ποσοστό το οποίο ανέφερε ο κ. Turmes είναι ενδεικτικό. Είναι ένα ελάχιστο το οποίο πρέπει να επενδυθεί σ' αυτές τις περιοχές.

Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο ανέφερε ο κ. Turmes είναι η κλίμακα των έργων. Για μικρής κλίμακας έργα σε απομακρυσμένες χώρες μπορεί να είναι υψηλότερο το διοικητικό κόστος και το κόστος διεκπεραίωσης και, κατά συνέπεια, οι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί δεν είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν έργα, ιδίως εάν η αξία τους είναι κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ όπως αναφέρατε.

Ο σκοπός του ταμείου GEEREF είναι ακριβώς αυτός, δηλαδή να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια στις μικρού μεγέθους επενδύσεις. Θα επικεντρώσουμε την προσοχή σ' αυτά τα έργα. Το ταμείο θα προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους για την προστασία τους έναντι των κινδύνων που προανέφερα. Για την εκκίνηση του ταμείου GEEREF, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δεσμεύσει περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ από το τρέχον έτος μέχρι το 2010. Με τις πρόσθετες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, όπως είπατε προηγουμένως, οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Νορβηγίας έχουμε υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Προσδοκούμε ότι θα αντληθούν πρόσθετα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου από τον ιδιωτικό τομέα που θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 300-500 εκατομμύρια ευρώ και ίσως φτάσουν και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λίγο πιο μακροπρόθεσμα.

Κύριε Πρόεδρε, με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι με την έκθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ευχαριστώ τον εισηγητή, κ. Turmes, για την προσπάθειά του, καθώς επίσης τον κ. Wijkman και την κ. Korhola από την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Περιβάλλοντος αντίστοιχα, για τη συμβολή τους. Θεωρώ ότι πρόκειται για σημαντική και χρονικά επίκαιρη πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει δράση και είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων θα είναι αναμφίβολα, και όχι μόνο για τα έργα τα οποία σχετίζονται με τη βιομάζα ή για τα βιοκαύσιμα, ο σεβασμός σε κριτήρια βιωσιμότητας, τα οποία δεν θα υπολείπονται απ' αυτά τα οποία προσδιορίζονται στα διάφορα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να οικοδομήσουμε με τις χώρες αυτές, ιδίως ενόψει της συμφωνίας για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή που θα πρέπει να συναφθεί εντός του 2009.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola, ympäristöasioiden, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon valmistelija. − Arvoisa puhemies, ilmasto- ja energia-asiat ovat nopeasti nousseet keskeiseen asemaan miltei kaikilla Euroopan unionin politiikan lohkoilla. Erityisesti uusiutuvan energian lisääminen on nyt juuri ajankohtaista eikä vähiten jo päätettyjen, uusiutuvaa energiaa koskevien määrällisten tavoitteiden tähden.

Kyseinen rahasto on loistava, toivoa herättävä esimerkki. Se ei ole aina itsestään selvää. Poliittisesti trendikkäästä aiheesta voi tulla poliittisen korrektiuden lakmustesti, ja tilanne voi aiheuttaa kilpajuoksua siitä, kuka on kunnianhimoisimmin kaiken hyvän puolella. Näin näyttää käyneen vastikään julkaistun uusiutuvan energian tavoitteen kanssa. Ehdotuksessa on myös ylilyönnin aineksia, ja asetetulla aikataululla on selvät vaaransa.

Kun aidot teknologiset mahdollisuudet vielä puuttuvat, on vaarana, että sitova tavoite toteutetaan tavalla, joka tuhoaa luontoarvoja peruuttamattomasti. Kaikki biopolttoaineet eivät edistä ympäristön etua, eivätkä kaikki uusiutuvat energiamuodot vähennä päästöjä, kuten kollega Turmes aivan oikein äsken totesi.

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan, mutta sitä tarvitaan viisaasti. Nyt käsittelyssä oleva, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävä maailmanlaajuinen rahasto on erinomainen esimerkki siitä, kuinka hyvää asiaa voidaan edistää tavalla, jolla siitä saadaan moninaista hyötyä.

Vanhan sanonnan mukaisesti rahasto ei vain anna kalaa nälkäiselle, vaan myös opettaa kalastamaan rahoittaessaan paikallisia projekteja, jolloin taitotieto ja osaaminen siirtyvät eteenpäin ja säilyvät kolmansissa maissa. Näin luodaan edellytykset projektien kestävyydelle ja jatkuvuudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj, v imenu skupine PPE-DE. – Boj proti podnebnim spremembam in energetika sta pomembni komponenti razvojne politike EU. Vse bolj in prav je tako. Vesela sem vsake pobude, ki lahko pripomore k varni in trajnostni oskrbi z energijo, ne le v Evropi, ampak tudi v tretjih državah. Dovolite pa mi, da izrazim nekatere pomisleke, ki jih moramo razrešiti, preden ustanovimo omenjeni sklad.

Prvi pomislek: število pobud na področju energetske in razvojne politike vztrajno narašča. Na žalost so želeni rezultati relativno redki. Pobude v obliki različnih skladov so med seboj neusklajene, predvsem pa le redko financirajo posamezne projekte neposredno. Slednje velja tudi za omenjeni sklad, ki naj bi deloval preko ustanavljanja in financiranja regionalnih podskladov v državah v razvoju. Razmisliti je treba, kako bo to vplivalo na preglednost porabe sredstev in koliko institucionalni pogoji v državah v razvoju sploh omogočajo njihovo namensko uporabo.

Drugič: učinkovite akcije so lahko le tiste, ki so pravočasne. V primeru predlaganega svetovnega sklada pravočasnosti ni zaznati. Predlog je bil podan že leta 2006, obravnavamo ga šele letos.

Tretjič: želim poudariti dejstvo, navedeno v dokumentu samem: sredstva, namenjena skladu so nezadostna. Zagotovljena ni niti minimalna vsota, predvidena za uspešno delovanje sklada. To bo le stežka pripomoglo k spodbujanju naložb zasebnega sektorja.

In četrtič: nenazadnje učinkovito delovanje sklada si težko predstavljam zgolj kot prizadevanje Unije v sodelovanju z mednarodnimi finančnimi institucijami. V našem predlogu pogrešam jasno ambicijo in načrt sodelovanja z drugimi industrializiranimi državami po svetu ter internacionalizacijo svetovnega sklada.

Kot že omenjeno, ideja je dobrodošla, a o njeni dodani vrednosti in dejanski izvedbi velja še razmisliti.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte als allererstes dem Berichterstatter, Claude Turmes, für seine gute und engagierte Arbeit danken. Der globale Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien ist ein aktiver Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel von Seiten Europas.

Als Schattenberichterstatter im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit möchte ich auf zwei Punkte eingehen. Erstens: Bei dem Dachfonds muss darauf geachtet werden, dass die Nachhaltigkeit bei den zu fördernden Projekten absoluten Vorrang hat. Wichtig bei den zu fördernden Projekten ist es deshalb, dass die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus analysiert werden und notfalls Projekte auch keine Förderung erhalten, wenn ihre CO2-Bilanz nicht zufrieden stellend ist. Speziell bei Projekten, wo Biomasse im Spiel ist, muss diese Analyse Anwendung finden.

Zweitens: Ich bin Optimist, und ich gehe davon aus, dass bei der Weltklimakonferenz in Kopenhagen im kommenden Jahr ein Erfolg erzielt wird und wir ein Nachfolgeabkommen zu Kyoto auf den Weg bringen. Dann wird der Einsatz von erneuerbaren Energien für Entwicklungsländer eine wichtige Rolle einnehmen. Die Kommission sollte diesem Umstand schon heute Rechnung tragen und den Fonds dementsprechend anpassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group . – Mr President, the Commission proposal for a Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) is, of course, welcome. It is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role in developing and emerging countries for a wide range of reasons – lowering carbon dioxide emissions, cutting energy supply dependence, tackling energy poverty and creating jobs and development opportunities – indeed, for all the same reasons that it is vital that energy efficiency and renewable energy play an increasing role here in the EU.

But I have a number of concerns about the Commission proposal. Firstly, the funding proposed is extremely modest for the scale of the project. EUR 15 million a year of public funding is peanuts – even as a seed capital intended to attract and underwrite private investment. It could easily be swallowed up by just a couple of projects in the larger, emerging countries such as China or India. Although the Commission communication speaks about the possibility of attracting co-financing from the 9th European Development Fund (EDF), it is not all clear how decisions will be made on allocating the budget between the ACP countries, on the one hand, and the more developed and advanced non-EU eastern European countries supported by co-financing from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). As a result, it is not all clear how the fund will contribute to poverty reduction. It seems to be rather a macro-fund than a micro-fund, designed to attract private finance in support of projects which, though they are relatively small by European standards, would be large in terms of many African countries. It is not clear how GEEREF financing is going to filter down to Community-level projects such as PV panels for health centres and schools or solar cookers and water heaters. It is grass-root development which generally does the most to improve the lives of the poorest people.

Finally, I am concerned that the relationship between the fund and the Clean Development Mechanism (CDM) has not been clearly explained. It would be helpful if the Commission could indicate how the fund is going to improve developing country access to the CDM.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, jäsen Turmesin mietinnössä on kyse sangen kunnianhimoisesta tavoitteesta saada kehitysmaat käyttämään energiaresurssejaan tehokkaasti. Usein nämä maat sijaitsevat maantieteellisillä alueilla, joilla on mahdollista käyttää hyväksi halpoja uusiutuvan energian luonnonresursseja.

Kehityksessä voidaan päästä eteenpäin myös ilman mittavia investointeja uusimpaan teknologiaan. Esimerkiksi puuhiilen valmistaminen Saharan eteläpuoleisen Afrikan autiomaaksi muuttuvien alueiden niukoista puureserveistä on energiatehokkaampi tapa käyttää puuvaroja kuin puun suora polttaminen. Pitää osata hiillostaa puu ennen sen polttamista. Tällaisen ja muun halvan osaamisen opettamiseen ei tarvita paljon varoja. Tulkitsen GEEREF:n toimintaperiaatteita niin, että rahastosta ei ole mahdollista saada varoja pelkän osaamistiedon levittämiseen, muta toki näihin tarkoituksiin voidaan käyttää muuta kehitysapua.

Projektien rahoittaminen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla on mielenkiintoinen mahdollisuus. Hyvä puoli rahan saajien ja käyttäjien näkökulmasta on se, että se ei lisää velkaantuneiden maiden velkaa. Herää kuitenkin kysymys, kuinka kalliiksi näiden sijoitusten hallinnoiminen ja rahoitettujen pienyritysten takaisinmaksukyvyn seuranta tulevat.

Käsillä oleva rahasto voi parhaassa tapauksessa valmistella kehittyviä maita vähemmän fossiilipitoisen kasvun oloihin. Ryhmämme hyväksyy jäsen Turmesin raportin täysin yksimielisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Herr Präsident! Vielen Dank, Claude. Du hast ja zu diesem Thema sehr viele Sitzungen abgehalten. Es ist ein sehr komplexes Thema, und ich möchte mich insbesondere bedanken, dass du bei diesen Verhandlungen immer sehr transparent agiert und es uns ermöglicht hast, die gesamte Dimension dieses Projekts darzustellen.

Es ist weltweit die Herausforderung in diesen Tagen, über Effizienz nachzudenken – im Energieverbrauch, aber auch in der Produktion. Das kann nicht nur in den großen Dimensionen sein, sondern für uns gilt hier immer der Spruch: think small first – denke zuerst an die kleine Einheit. Wenn es dort funktioniert, wird es auch in der großen Einheit entsprechend funktionieren.

Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir die weltweit bestverfügbare Technologie verwenden. Das kann eine einfache, klar strukturierte Technologie sein, das muss nicht nur Elektronik und Nanotechnologie sein. Wir müssen versuchen, einfache, gut verständliche, bestverfügbare Technologien soweit wie möglich finanziell zu entlasten, damit es sich jeder leisten kann, diese auch zu verwenden.

Auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Verbrauchssünder dieser Welt belasten. Das ist auch für unseren Kommissar eine ganz wichtige Herausforderung, dieses globale Gefüge in den Griff zu bekommen, dass man die Verbrauchssünder belastet und diejenigen entlastet, die mit den besten effizienten Technologien produzieren. Das ist auch in der Klimapolitik einer der Kernsätze.

Studien in der Europäischen Union zeigen, dass der Klimawandel dreistellige Milliardensummen kosten wird. Deshalb sollte nicht nur für Länder außerhalb Europas etwas getan werden, sondern der Rat sollte sich überlegen, frisches Geld für Forschung und Entwicklung in der Effizienz zur Verfügung zu stellen, und dies insbesondere im neuen European Institute of Technology.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). – Herr Präsident! Herr Kommissar, danke für Ihren Vortrag. Das Europäische Parlament begrüßt diesen Dachfonds. Herr Kommissar Dimas, Sie haben die richtige Initiative zur richtigen Zeit ergriffen.

Wenn wir uns als Europäer die Senkung der CO2-Emission auf die Fahnen geschrieben haben, dann spielt es keine Rolle, wo CO2 emittiert wird. Überall in der Welt ist der CO2-Ausstoß zu bekämpfen, und deshalb müssen wir die neuen Technologien überall anwenden.

Gleichwohl sehe ich in diesem Dachfonds nicht nur ein entwicklungspolitisches Instrument, sondern ein strategisches Instrument. Es geht eben nicht nur darum, Entwicklungshilfe zu leisten, sondern wir Europäer müssen beim Thema Klimawandel nicht nur voranmarschieren, sondern wir müssen die anderen auch mitnehmen auf unserem Weg; sie müssen uns folgen können. Genau darin sehe ich den entscheidenden Ansatz, wo dieser Dachfonds helfen kann. Wenn wir uns überzogene Ziele setzen und am Ende alleine und isoliert vorne stehen, dann ist unsere industrielle Basis auch am Ende. Deswegen gilt es hier, Global Governance zu schaffen. Bali war ein guter Ansatz, Kopenhagen wird ein weiterer Ansatz sein. Aber in einer Global Governance geht es nicht nur darum, Macht auszuspielen, sondern wir müssen Anreizsysteme schaffen, und ich glaube, dieser Dachfonds hier schafft das richtige Anreizsystem.

Claude Turmes sprach am Anfang seiner Rede von Martin Luther Kings Traum. Wir Europäer können unseren europäischen Traum der Klimarettung nur dann verwirklichen, wenn wir auf diesem Weg konsequent fortschreiten. Claude Turmes, du wirst morgen für deinen Bericht eine große, große Mehrheit bekommen! Ich gratuliere dir jetzt schon mal dazu und freue mich für dich!

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Fondul european pentru eficienţă şi energie regenerabilă este o soluţie inovativă pentru maximizarea eficienţei fondurilor publice utilizate în domeniul eficienţei energetice şi a surselor de energie regenerabilă prin mobilizarea investiţiilor private.

Acest fond este un parteneriat public-privat, dedicat finanţării proiectelor specifice propuse de IMM-uri, a căror valoare nu depăşeşte 10 milioane de euro. Pentru proiectele de energie regenerabilă costurile iniţiale sunt de 37 de ori mai mare decât în cazul surselor convenţionale de energie şi, de aceea, regretăm faptul că deocamdată valoarea prevăzută a fondului este doar de 100 de milioane de euro.

În 2005, Uniunea era dependentă în proporţie de 50% de importurile de energie, dintre statele membre doar Danemarca fiind exportator net. În perioada 1995-2005 în Uniune utilizarea surselor de energie regenerabilă a crescut cu 40%. Astfel, în 2005, sursele nepoluante de energie reprezentau 42% din producţia europeană de energie primară.

Utilizarea eficientă a acestui fond poate furniza energie unui număr între 1 şi 3 milioane de cetăţeni, reducând, în acelaşi timp, emisiile de CO2 cu 1-2 milioane de tone anual. Felicit raportorul.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quiero felicitar al señor Turmes por su informe y a la Comisión por su iniciativa.

Somos muchos los que creemos que la Unión Europea debe considerar el apoyo a las energías renovables y a la eficiencia energética no sólo como parte integrante de su estrategia en materia de energía y cambio climático, sino también como parte integrante de su política de desarrollo.

Es muy interesante, pues, la propuesta de creación de un Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables que movilice inversiones privadas para los países en desarrollo y las economías en transición.

Una financiación ideal modesta lo que requiere es fijar prioridades y sinergias con otros programas existentes y también con el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, que están invirtiendo cada vez más en energías renovables y en eficiencia energética.

Pero tras los primeros años de vida del nuevo instrumento, también deberían evaluarse los resultados e impulsar aumentos sustanciales de las contribuciones por parte de los agentes implicados.

Estoy de acuerdo en que todo ello sugiere, en este momento, dirigir el apoyo principalmente hacia África y América Latina.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Chciałem pogratulować panu komisarzowi i naszemu sprawozdawcy za świetny projekt, popieram go w pełni. To jest przede wszystkim bardzo dobry znak ze strony Unii Europejskiej, mówię o gotowości wsparcia dla krajów rozwijających się, a także o walce ze zmianami klimatu – ale mam pytanie do pana komisarza: jak Komisja chce zapobiec wylesianiu, które w krajach rozwijających się często łączy się z produkcją biomasy i produkcją biopaliw, a także czy Komisja zachowa odpowiedni dystans w stosunku do produkcji biomasy i biopaliw pierwszej generacji, bo wiadomo, że nie jest to najbezpieczniejsza sprawa?

Natomiast chciałem poprzeć bardzo mocno wystąpienie pana Chatzimarkakisa. My musimy, jako Unia Europejska, dać tego rodzaju znak. Jestesmy odpowiedzialni za najbliższe konferencje dotyczące zmiany klimatu w Poznaniu i w Kopenhadze i od nas zależy, czy wynegocjujemy post Kioto i od nas zależy, jakie będziemy dawali znaki całemu światu. Ten program to jest doskonały znak.

 
  
MPphoto