Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1419k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008) (συζήτηση)
 4. Δήλωση της Προεδρίας
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (A6-0071/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)
  5.2. Στατιστικές ενέργειας (A6-0487/2007, Claude Turmes) (ψηφοφορία)
  5.3. Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (A6-0004/2008, Bart Staes) (ψηφοφορία)
  5.4. Τροποποίηση του κανονισμού «ενιαία ΚΟΑ» όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (ψηφοφορία)
  5.5. «Έλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (ψηφοφορία)
  5.6. Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (A6-0031/2008, Christa Klaß) (ψηφοφορία)
  5.7. Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Πανηγυρική συνεδρίαση - Πεντηκοστή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (συζήτηση)
 12. Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
 13. Κατάσταση στο Τσαντ (συζήτηση)
 14. Ανακοίνωση της Προεδρίας
 15. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 16. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων (συζήτηση)
 17. Φορολόγηση της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (συζήτηση)
 18. Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συζήτηση)
 19. Η ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών στη φυλακή και ο αντίκτυπος της φυλάκισης των γονέων στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή (συζήτηση)
 20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

 

2. Γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και 14 Μαρτίου 2008) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 13-14 Μαρτίου 2008.

Ο κ. Janez Lenarčič έχει τον λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω τα κύρια θέματα για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αρχίζει αύριο. Σύμφωνα με την παράδοση των εαρινών συνόδων κορυφής, και αυτή επίσης θα είναι αφιερωμένη σε οικονομικά θέματα, ιδιαίτερα στη Στρατηγική της Λισαβόνας, καθώς και στην κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και την οικονομική σταθερότητα.

Η Προεδρία προσβλέπει με ανυπομονησία σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι απόψεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τα θέματα της αυριανής ημερησίας διάταξης θα ληφθούν υπόψη.

Γνωρίζουμε όλοι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και ότι η παγκοσμιοποίηση φέρνει νέες ευκαιρίες, όχι μόνο στην οικονομική σφαίρα αλλά επίσης στην κοινωνική και πολιτιστική σφαίρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ωφεληθεί από αυτές τις ευκαιρίες. Γνωρίζουμε επίσης το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προσαρμοστούν και να αναζητήσουν αληθινές απαντήσεις. Το Συμβούλιο θα επιστήσει την προσοχή του ακριβώς σ’ αυτό.

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή. Διαπιστώνουμε ταραχώδη γεγονότα στις οικονομικές αγορές. Πρόσφατα είδαμε μείωση στην οικονομική δραστηριότητα λόγω της ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και της αύξησης των τιμών πετρελαίου και αγαθών. Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομικές βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να είναι σταθερές· ωστόσο, υπό από αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να χαλαρώσουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας.

Σχετικά με αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εκτιμήσει την κατάσταση της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Θα χαιρετίσει τα θετικά αποτελέσματα και θα επιβεβαιώσει ότι αυτή η στρατηγική λειτουργεί καλά. Θα υπογραμμίσει ότι πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή και, σε αυτό το πνεύμα, θα ενεργοποιήσει τη νέα φάση της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Στον τομέα της πληροφορίας και της καινοτομίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειές μας να εισαγάγουμε τη λεγόμενη πέμπτη ελευθερία. Αυτό θα πρέπει να εξαλείψει τα υφιστάμενα εμπόδια στην ελεύθερη ροή των πληροφοριών ενισχύοντας τη διασυνοριακή κυκλοφορία ερευνητών, σπουδαστών, επιστημόνων και πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού προσωπικού. Κατά τη γνώμη μας, η πέμπτη ελευθερία πρέπει να επιταχύνει τη μεταμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια καινοτόμο, δημιουργική οικονομία βασισμένη στην πληροφορία.

Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχεδιάζει μέτρα που θα τις διευκολύνουν να αναπτυχθούν και να λειτουργούν πιο ικανοποιητικά. Θα πρέπει να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και τα κίνητρα για καινοτομία θα αναπτυχθούν επίσης. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί επίσης στην υλοποίηση του σχεδίου για βελτίωση της νομοθεσίας. Μεγάλη προσοχή θα δοθεί στην κοινωνική διάσταση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, σε προσπάθειες για την επίλυση των δημογραφικών προκλήσεων, στην έλλειψη επαγγελματικών τίτλων και σε μελλοντικά πολιτικά μέτρα για την αύξηση της κοινωνικής συνοχής.

Η εαρινή σύνοδος κορυφής θα αναθέσει στα κράτη μέλη τη σταδιακή εφαρμογή των κοινών αρχών της ευελισφάλειας μέσω των εθνικών κανονισμών προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας.

Επιτρέψτε μου να περάσω σ’ ένα άλλο σημαντικό θέμα που πρόκειται να συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αναφέρομαι στις προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Τον προηγούμενο χρόνο είδαμε ιστορικές δεσμεύσεις στις πολιτικές περιβάλλοντος και ενέργειας. Αυτόν τον χρόνο πρέπει να αφοσιωθούμε στην εφαρμογή τους. Αυτός ο στόχος είναι μια οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση εξαιρετικής μακροπρόθεσμης σημασίας. Αν ανταποκριθούμε σε αυτόν φιλόδοξα, θα είμαστε σε θέση να αναφέρουμε όχι μόνο οικονομική αλλά και περιβαλλοντική επιτυχία.

Το νομοθετικό πακέτο που πρότεινε η Επιτροπή εξετάζεται από το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν επιβεβαιώσει τη δέσμευση όλων των κρατών μελών για μια φιλόδοξη ανταπόκριση. Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ νωρίς για να αναμένουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία σε όλες τις πτυχές αυτού του πακέτου σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Ωστόσο, αναμένουμε ότι θα είναι εφικτό να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές αυτού του πακέτου για περαιτέρω μελέτη. Αναμένουμε ότι οι ηγέτες θα εκφράσουν την επιθυμία να διατηρηθεί μια γενική ισορροπία εφιστώντας προσοχή στην πολυπλοκότητα του πακέτου από την άποψη του οικονομικού και δημοσιονομικού αντίκτυπού του.

Ο στόχος είναι να εγκριθεί το πακέτο το συντομότερο δυνατό το 2009 ή εν πάση περιπτώσει πριν τη λήξη της εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι προσπάθειές μας θα είναι επιτυχείς αν όλοι οι βασικοί εταίροι αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Στη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη στο τέλος του 2009, η Ευρώπη πρέπει να είναι η ηγετική δύναμη στις διαπραγματεύσεις για μια φιλόδοξη και περιεκτική συμφωνία για την περίοδο μετά το Κιότο. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να υιοθετηθεί η συμφωνία το συντομότερο δυνατό μέσα στο 2009.

Επιτρέψτε μου να θίξω εν συντομία ορισμένα αλλά ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια. Μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά ενέργειας είναι βασική προϋπόθεση για έναν αξιόπιστο, διαρκή και ανταγωνιστικό ενεργειακό εφοδιασμό στην Ευρώπη. Αναμένουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ζητήσει την ταχεία υιοθέτηση της συμφωνίας σχετικά με το τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Θα επιστήσει ιδιαίτερη προσοχή σε περαιτέρω μέτρα σχετικά με την αξιοπιστία του εφοδιασμού και την εξωτερική ενεργειακή πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εντάξει τις προσπάθειες σχετικά με το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική στο πλαίσιο της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και θα αυξήσει τις επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες. Αυτό καθορίστηκε πρόσφατα στο Στρατηγικό Σχέδιο Ενέργειας και Τεχνολογίας και θα πρέπει να συνεισφέρει περαιτέρω στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών μας.

Οι ηγέτες των χωρών και κυβερνήσεων θα συζητήσουν τα συμπεράσματα της κοινής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα, του Ύπατου Εκπροσώπου, κ. Σολάνα, και της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη διεθνή ασφάλεια. Η πολυπλοκότητα της κλιματικής αλλαγής απαιτεί μια πιο ολοκληρωμένη εναρμόνιση της πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ζητήσει τη συνεχή λεπτομερή μελέτη της έκθεσης.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να θίξω ένα τρίτο βασικό σημείο της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αφορά τη συζήτηση για την πρόσφατη κατάσταση των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η κατάσταση στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα εξακολουθεί να είναι αβέβαιη. Αν θέλουμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο των επιπτώσεών της στην πραγματική οικονομία, πρέπει να κατευθύνουμε τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και την εφαρμογή του σχεδίου διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Η απάντηση της Ένωσης προετοιμάστηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών και έχουν γίνει ορισμένες προσαρμογές στις χρηματοοικονομικές αγορές από το προηγούμενο φθινόπωρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι εθνικές αρχές, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υιοθετήσει μια σειρά μέτρων για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Ωστόσο, η ευθύνη για τη διαχείριση του κινδύνου έγκειται κυρίως στους επιμέρους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και στους επενδυτές.

Η παρούσα κατάσταση έχει καταδείξει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για χρηματοοικονομική σταθερότητα μέσω μεγαλύτερης εποπτείας των πιστώσεων και βελτιωμένων εργαλείων για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κρίσεων.

Περιμένουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ζητήσει μέτρα σε τέσσερις κύριους τομείς: την ενίσχυση της διαφάνειας για τους επενδυτές, τις αγορές και τις ρυθμιστικές αρχές, τη βελτίωση των προτύπων αξιολόγησης, την ενίσχυση του καθεστώτος πιστώσεων και της διαχείρισης των κινδύνων στον χρηματοοικονομικό τομέα και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και τον ρόλο των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για τα κρατικά κεφάλαια. Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές έχουν έναν ευεργετικό ρόλο ως χορηγοί κεφαλαίων που εγγυώνται τη ρευστότητα. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων παραγόντων οι στρατηγικές και οι στόχοι επενδύσεων των οποίων δεν είναι πάντα εντελώς διάφανοι προκαλεί ορισμένες αμφιβολίες για αντιοικονομικές πρακτικές. Η έκθεση της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σχετικά με τα κρατικά κεφάλαια αποτελεί μια ιδιαίτερα πολύτιμη συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμφωνήσει πιθανότητα με την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές που προτείνονται σε αυτή την έκθεση. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά τη σημασία της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θέλω να ολοκληρώσω την εισήγησή μου με τη σκέψη ότι η εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία θα αρχίσει αύριο, θα είναι αφιερωμένη κυρίως στην υλοποίηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων. Η Προεδρία θα ήθελε να επιταχύνει το έργο της αλλαγής της Ευρώπης στην πιο ανταγωνιστική οικονομία. Είμαστε επίσης αντιμέτωποι με το σημαντικό καθήκον της διασφάλισης περισσότερης σταθερότητας με τη βοήθεια της κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής μας.

Ενόψει όλων αυτών των μελλοντικών προκλήσεων, ελπίζουμε σε μια πραγματικά εποικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν καταφέρουμε μαζί να σημειώσουμε πρόοδο, οι ευρωπαίοι πολίτες θα είναι σε θέση να δουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει για να διασφαλίσει το μέλλον τους.

Η συζήτησή μας σήμερα και η συζήτηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι αναμφισβήτητα δύο σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, παραδοσιακά, το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η χρονική στιγμή που αναθεωρούμε τη Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και αυτή η συνεδρίαση θα είναι πιο σημαντική από τις περισσότερες. Θέλω να αρχίσω ευχαριστώντας τη σλοβενική Προεδρία για την πολύ επιμελή προετοιμασία αυτής της εαρινής συνόδου κορυφής.

Όποια μηνύματα κι αν εξαχθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα, ένα πρέπει να είναι σαφές: η Στρατηγική της Λισαβόνας λειτουργεί. Τουλάχιστον 6,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η ανεργία είναι στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 25 χρόνια. Το ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται στο 66%, πλησιάζοντας τον στόχο της Λισαβόνας του 70%. Επιπλέον, η δημιουργία απασχόλησης συμβαδίζει με τις βελτιώσεις στην παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα αυξάνεται τώρα πιο γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απ’ ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά δεν είναι ασήμαντα επιτεύγματα.

Φυσικά, η διαδικασία της Λισαβόνας δεν μπορεί να μας προστατέψει από αρνητικές οικονομικές εξελίξεις η προέλευση των οποίων βρίσκεται εκτός της Ευρώπης. Στη σημερινή αλληλοσυνδεόμενη οικονομία, αυτό είναι αδύνατο. Πρέπει να περιορίσουμε ελαφρά τις προβλέψεις μας ανάπτυξης για φέτος αλλά εξακολουθούμε να προβλέπουμε ανάπτυξη 2% – μια πολύ ευπρεπής επίδοση.

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εκτελεστεί έχουν κάνει τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές και ευέλικτες. Αυτό μας έχει καταστήσει πιο ικανούς να αντιμετωπίσουμε τους εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Ασφαλώς όταν επιδεινώνονται οι συνθήκες γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να καθησυχάσουμε εκείνους που νιώθουν απειλούμενοι από μια οικονομική ύφεση. Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει – αλλά πρέπει να αποφύγει τον πειρασμό του προστατευτισμού.

Μια υποχώρηση στον προστατευτισμό θα ήταν τρέλα. Η Ευρώπη ήταν ένας τεράστιος νικητής της παγκοσμιοποίησης. Μόνο με το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, η Ευρώπη ευθύνεται για το 30% της οικονομικής παραγωγής. Έχουμε τα επτά από τα δέκα πιο ανταγωνιστικά έθνη στον κόσμο και, παρά την άνοδο της Κίνας και της Ινδίας, η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη παγκοσμίως.

Άρα η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να προσεγγίσει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και να είμαστε επιφυλακτικοί σε περαιτέρω εξελίξεις. Αλλά η γενική μας γραμμή πρέπει να είναι μια προσέγγιση αυτοπεποίθησης. Δεν θα κερδίσουμε με απαισιοδοξία τις επόμενες οικονομικές μάχες.

Αυτό ενέπνευσε την αντίδρασή μας στην οικονομική αναταραχή και τα έγγραφα πολιτικής μας σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, τα οποία είναι επίσης στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στηρίξει τις προτάσεις μας για μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις.

Όταν λέω ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας λειτουργεί –και λειτουργεί πράγματι– αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα ρόδινα και ότι μπορούμε να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Έχω πει, και η Επιτροπή έχει πει, επανειλημμένα, ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αυταρέσκεια, ιδιαίτερα όταν η οικονομική κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται παγκοσμίως. Πρέπει να γίνουν πολλά. Σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης η ανεργία παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν ιδιαίτερες κοινωνικές κατηγορίες που επηρεάζονται πολύ σοβαρά. Οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη, ιδιαίτερα εκείνων που βασίζονται σε μισθούς και συντάξεις για το εισόδημά τους. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας.

Όμως η Στρατηγική της Λισαβόνας δεν είναι μια στατική διαδικασία. Κάθε άλλο. Η Στρατηγική Έκθεση της Επιτροπής θεσπίζει μια σειρά νέων πρωτοβουλιών πολιτικής για να καταστήσει την Ευρώπη ακόμη πιο ανθεκτική στην οικονομική αναταραχή, και να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για να διαμορφωθεί και επωφεληθεί πλήρως από την παγκοσμιοποίηση.

Καταρχάς, ο πιο σημαντικός παράγοντας. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι οι άνθρωποι. Το κλειδί για να ξεπεραστεί η φτώχεια και η ανισότητα είναι η προσέγγιση των προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ένωση, εξασφαλίζοντας τη διάθεση τους σε όλους. Έχουμε επιλέξει να εστιάσουμε σε μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες: εκείνους που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο. Σήμερα στην Ευρώπη, ένας στους έξι νέους εξακολουθεί να εγκαταλείπει το σχολείο χωρίς προσόντα. Ένας στους πέντε δεκαπεντάχρονους δεν έχει επαρκείς ικανότητες ανάγνωσης. Δεν μπορούμε ν’ αφήσουμε τα ταλέντα τους να χαραμιστούν. Πρέπει να δώσουμε στους νέους τις ικανότητες που χρειάζονται για να αντιληφθούν τις δυνατότητές τους.

Άλλος ένας πυλώνας κλειδί της Στρατηγικής της Λισαβόνας στον οποίο έχουμε επιστρέψει είναι η έρευνα και η καινοτομία. Για να συνεχιστεί η εισροή των επενδύσεων, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τη σχετική της ελκυστικότητα. Χρειαζόμαστε μια πέμπτη ελευθερία στην Ευρώπη –την ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης– για να συμπληρώσει τις άλλες τέσσερις ελευθερίες στις οποίες βασίζεται η ενιαία αγορά. Πρέπει να υποστηρίξουμε την ανοιχτή καινοτομία αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή προστασία της γνώσης με τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να χαιρετίσω την έγκριση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας χθες από αυτό το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το επίτευγμα και να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που παρείχατε στην πρότασή μου, η οποία θυμάμαι ότι συνάντησε τόσο μεγάλη αντίσταση όταν την παρουσίασα τρία χρόνια πριν. Αλλά, χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και των κρατών μελών, στο τέλος έχουμε αυτή τη συμφωνία.

Η τρίτη προτεραιότητα που έχουμε εξετάσει είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον. Χρειαζόμαστε μια ενιαία αγορά που λειτουργεί για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και το μέρος όπου δημιουργούνται οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Γι’ αυτό θα ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο να υποστηρίξει την ιδέα ενός Νόμου για τις Μικρές Επιχειρήσεις για να άρει τα εμπόδια στη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να δώσουμε στις ΜΜΕ είναι μια αληθινή εσωτερική αγορά. Αυτή είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναφορικά με τις ΜΜΕ, όχι εξαιτίας της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Μια μικρή εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ξεκινήσει σε μία πολιτεία αλλά μπορεί να επεκταθεί αμέσως σε όλη την εσωτερική αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ευρώπη εξακολουθεί να μην ισχύει αυτό. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί φραγμοί από πρακτική άποψη για το πέρασμα από τη μία χώρα στην επόμενη. Πρέπει επομένως να ολοκληρώσουμε πραγματικά την εσωτερική αγορά αν θέλουμε να αναπτύξουμε τις ΜΜΕ και αν θέλετε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

Ο τελευταίος πυλώνας της Λισαβόνας που έχουμε επανεξετάσει στη στρατηγική μας έκθεση είναι η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, η καθοριστική πρόκληση της γενιάς μας. Μπορεί να είναι νωρίς για τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια. Αλλά, όπως γνωρίζει καλά αυτό το Κοινοβούλιο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί αυτή η ορμή. Η χρονική συγκυρία μιας συμφωνίας είναι κρίσιμη για την επιτυχία της. Όσο νωρίτερα έρθει, τόσο χαμηλότερο θα είναι το κόστος της προσαρμογής, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη για εκείνους που μετεγκαθίστανται νωρίς. Και είναι κρίσιμη για τον πρώτο στόχο μας: την επίτευξη μιας συνολικής διεθνούς συμφωνίας στην Κοπεγχάγη τον επόμενο χρόνο. Όσο περισσότερες χώρες συμμετέχουν και όσο πιο κοντά είναι οι φιλοδοξίες τους στις δικές μας, τόσο πιο ίσους όρους ανταγωνισμού θα έχουμε. Τίποτα δεν θα το επιτύχει αυτό περισσότερο από την επίδειξη αποφασιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του έτους.

Είμαι λοιπόν πραγματικά αποφασισμένος –η Επιτροπή είναι πραγματικά αποφασισμένη– να εργαστεί με τα κράτη μέλη ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια βασική πολιτική συμφωνία σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος και ένα πακέτο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως το τέλος του τρέχοντος έτους. Φυσικά, θα θέλαμε επίσης να έχει ολοκληρωθεί η τελική νομοθετική διαδικασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του επόμενου έτους.

Είναι ασφαλώς σημαντικό να συνδεθεί η στρατηγική προστασίας του κλίματος με την εσωτερική αγορά ενέργειας. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι αυτό είναι σημαντικό για το όραμά μας για μια ανταγωνιστική, ασφαλή και αειφόρο ενέργεια για την Ευρώπη. Χαίρομαι που διαπιστώνω την επίσπευση αυτού του φακέλου τις τελευταίες εβδομάδες, και έχουμε δεσμευτεί να βρούμε τρόπους για να διασφαλίσουμε την υλοποίηση του πραγματικού ανοίγματος της αγοράς που είναι ο στόχος των αρχικών μας προτάσεων. Η Επιτροπή παραμένει απόλυτα δεσμευμένη για την πραγματοποίηση της αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων ή του λειτουργικού ισοδύναμου της. Οι προσπάθειες αυτού του Κοινοβουλίου να είναι έτοιμο για μια πρώτη ανάγνωση ως τον Ιούνιο είναι κεντρικής σημασίας.

Μεταρρύθμιση δεν σημαίνει υποχώρηση σημαντικών κοινωνικών προόδων ή της οικονομίας της κοινωνικής αγοράς· σημαίνει τον εφοδιασμό των ανθρώπων με τα προσόντα για να επιτύχουν σε εποχές αλλαγής, δίνοντάς τους την ευκαιρία να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της ζωής τους.

Σημαίνει τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών συστημάτων μας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Πρόσβαση, ευκαιρία και αλληλεγγύη πρέπει να είναι τα συνθήματα και θα είναι στο επίκεντρο της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας που θα παρουσιάσει η Επιτροπή πριν το καλοκαίρι.

Σημαίνει ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι επιχειρηματίες ξοδεύουν τον χρόνο και τους πόρους τους για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που θέλουν ν’ αγοράσουν άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο, όχι συμπληρώνοντας περιττά έντυπα και παλεύοντας καθημερινά με τη γραφειοκρατία.

Σημαίνει επίσης τη μεταμόρφωση της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλή σε άνθρακα που είναι καλή για το περιβάλλον και καλή για τις επιχειρήσεις. Μια οικονομία που παρέχει υψηλά πρότυπα διαβίωσης αλλά δεν έχει κόστος στον πλανήτη.

Χαίρομαι που βλέπω ότι η σκληρή εργασία τα τελευταία λίγα χρόνια σχετικά με την αναθεωρημένη Ατζέντα της Λισαβόνας έχει συμβάλει στην επίτευξη ευρείας συναίνεσης για το πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Αυτό το Κοινοβούλιο ήταν μια συνεπής πηγή κριτικής υποστήριξης, και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό.

Χάρηκα που διαπίστωσα τον μεγάλο βαθμό υποστήριξης για τη Στρατηγική της Λισαβόνας που εκφράστηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου σχετικά με τα δεδομένα για το Εαρινό Συμβούλιο του 2008.

Επίσης είδα τις τροπολογίες που ψήφισε αυτό το Κοινοβούλιο την ίδια μέρα στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής. Συμφωνώ με τα θέματα που υπογραμμίσατε, και πράγματι αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: κοινωνική ένταξη, βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ανάγκη καταπολέμησης του πληθωρισμού, έρευνα και ανάπτυξη, βελτιωμένος συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς, και κλιματική αλλαγή και ενέργεια. Ας είμαστε σαφείς λοιπόν: η Επιτροπή συμφωνεί με αυτές τις προτεραιότητες.

Αφού διαβουλεύτηκε με διαφόρους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, η Επιτροπή πρότεινε τον Δεκέμβριο να διατηρηθούν οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής ως έχουν, λόγω της εγγενούς ευελιξίας τους, η οποία επιτρέπει την προσαρμογή στις εξελισσόμενες συνθήκες και την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων που μόλις ανέφερα και τις οποίες υποστηρίζει η Επιτροπή.

Η διατήρηση των γενικών κατευθυντήριων γραμμών στέλνει ένα πολυαναμενόμενο μήνυμα σταθερότητας και προβλεψιμότητας στα κράτη μέλη και στους οικονομικούς παράγοντες και, με αυτό τον τρόπο, ενισχύει την πιθανότητα της πραγματοποίησης των στόχων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και πρέπει να δείξουμε συνέπεια. Κατόπιν αυτού, μετά από επαφές με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή προσπάθησε να διαπραγματευτεί έναν συμβιβασμό με το Συμβούλιο, προτείνοντας προσαρμογές στο αναλυτικό έγγραφο που συνοδεύει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εξεταστούν τα θέματα που επεσήμανε το Κοινοβούλιο. Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, το Συμβούλιο αποφάσισε να μην ακολουθήσει την συμβιβαστική πρότασή μας σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής.

Εν πάση περιπτώσει, θέλω να καθησυχάσω το Κοινοβούλιο για την ύψιστη σημασία που προσδίδει η Επιτροπή στον καθορισμό του σωστού πλαισίου για να παρουσιάσουν αποτελέσματα τα κράτη μέλη στις κοινές μας προτεραιότητες – και οι προτεραιότητες είναι η ανάπτυξη και οι θέσεις εργασίας. Όταν λέω ανάπτυξη, πρόκειται για ανάπτυξη που είναι βιώσιμη από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Και θέσεις εργασίες που δεν αυξάνονται μόνο σε αριθμό αλά και σε ποιότητα. Διότι είμαστε σίγουροι ότι η ανανεωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας που εστιάζει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη, με τη δέσμευσή της για την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη, είναι η καλύτερη απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η προτεραιότητα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και να δώσουμε νέα ώθηση στη Στρατηγική της Λισαβόνας για την περίοδο 2008-2010.

Η Ομάδα μας πιστεύει ότι είναι ύψιστης σημασίας να δοθεί στην ΕΕ κάθε ευκαιρία υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης, και να μεταρρυθμιστεί όπως έχει προτείνει ιδιαίτερα ενεργητικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2005 υπό την προεδρία του Προέδρου José Manuel Barroso. Αυτή η στρατηγική είναι το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που μας τίθενται: παγκοσμιοποίηση, πληθυσμός και κλιματική αλλαγή.

Έχουμε ένα διπλό μήνυμα εδώ: να επιδιώξουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί, αλλά επίσης να καταστήσουμε τη Στρατηγική της Λισαβόνας πιο αποτελεσματική. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη, αλλά δεν θα δεχτούμε ποτέ το ανεξέλεγκτο ελεύθερο εμπόριο. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση. Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων και να προωθήσουμε το δικό μας κοινωνικό μοντέλο. Δεν είναι καιρός ν’ αλλάξουμε κατεύθυνση, αλλά αντίθετα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον δρόμο που έχει ήδη χαραχτεί. Η Στρατηγική της Λισαβόνας προτείνει μια προσαρμοσμένη απάντηση σε κάθε πρόκληση.

Ενόψει του ανταγωνισμού από αναπτυσσόμενα κράτη, το μέλλον μας έγκειται στην έρευνα και την καινοτομία, στη στήριξη των επιχειρηματιών, στη διά βίου μάθηση και στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο αν τα προϊόντα της έχουν προστιθέμενη αξία από την άποψη της ποιότητας και της καινοτομίας. Γι’ αυτό τον λόγο ζητώ επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία από τα κράτη μέλη στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα.

Ούτε θα δημιουργηθούν ανάπτυξη και απασχόληση από την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Πρέπει να τις βοηθήσουμε να εξασφαλίσουν συμβόλαια και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας μειώνοντας το διοικητικό βάρος τους. Η εκπόνηση ενός Νόμου για τις Μικρές Επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα εκπροσωπεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της οικονομίας. Μπορούμε να διατηρήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αν το εργατικό μας δυναμικό έχει τη σωστή κατάρτιση. Η εκπαίδευση σε σχολεία και πανεπιστήμια και η συνεχής κατάρτιση πρέπει να αναθεωρηθούν, και ασφαλώς να ενισχυθούν. Από αυτή την άποψη χαιρετίζουμε το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης για την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον απαιτούνται ευρείες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, η οποία πρέπει να είναι πιο ευκίνητη, πιο ευέλικτη και επίσης πιο ασφαλής. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι επίσης σε θέση να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και προσαρμογής.

Η δεύτερη πρόκληση για την Ευρώπη αφορά τον πληθυσμό της. Η γήρανση του πληθυσμού πρόκειται να δημιουργήσει έλλειψη εργατικού δυναμικού και πίεση στα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη ενθάρρυνση του εσωτερικού εργατικού δυναμικού, και καλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα για όλες τις γενιές προκειμένου να τις διευκολύνει να συμφιλιώσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Πρέπει επίσης να αναθεωρήσουμε τη μεταναστευτική μας πολιτική, η οποία πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, και να προσελκύει ικανότητες και τεχνογνωσία. Η πρόταση για την μπλε κάρτα πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει επίσης να σταματήσουμε τη διαρροή εγκεφάλων. Οι επενδύσεις μας στην εκπαίδευση θα είναι μάταιες αν οι ερευνητές φεύγουν στο εξωτερικό για καλύτερο μισθό και συνθήκες εργασίας.

Η τρίτη και τελευταία πρόκληση είναι η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πολιτικό σύστημα σύμφωνο με μια βιώσιμη οικονομία, φιλική προς το περιβάλλον, και αυτό σημαίνει την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά 20% των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πέρα από τα οικολογικά πλεονεκτήματα, αυτό θα μας τοποθετήσει επίσης σε καλή θέση για τις αγορές καθαρών τεχνολογιών. Αυτό δεν είναι αμελητέο. Πρέπει, ωστόσο, να δώσουμε το παράδειγμα και οι εταίροι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Μια πράσινη πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από μια εξωτερική εμπορική πολιτική, η οποία δεν είναι προστατευτική, αλλά απαιτητική.

Κυρίες και κύριοι, θα διατηρήσουμε τις αξίες μας και το μοντέλο κοινωνίας μας μόνο αν έχουμε το θάρρος να μεταρρυθμίσουμε την κοινωνία μας και να πούμε στους συμπολίτες μας την αλήθεια. Μπορούμε να σημειώσουμε κοινωνική πρόοδο μόνο αν διαδραματίσει ρόλο η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη με τη σειρά της μπορεί να διαδραματίσει ρόλο μόνο αν της παρέχουμε τα μέσα για το κάνει. Μόνο αυτή τη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο Verheugen και όλους τους Επιτρόπους για το έργο τους. Οι ευχαριστίες μου, κυρίες και κύριοι, μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο μας σταθεράς: της σταθεράς Barroso. Μια μερίδα βρώμης επιβραβεύει μια καλή δουλειά, αλλά η βρώμη παρέχει επίσης ενέργεια για όλη τη δουλειά που μένει να γίνει.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να αρχίσω με μια παρατήρηση προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Έχουμε πληροφορηθεί, κύριε Πρόεδρε, ότι η Μεσογειακή Ένωση πρόκειται να συζητηθεί στο αυριανό δείπνο. Αυτή είναι μια ιδέα του γάλλου Προέδρου, και στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του δείπνου –μολονότι ελπίζουμε ότι οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν το γεύμα τους– σας ζητώ εξ ονόματος της Ομάδας μας να διευκρινίσετε το εξής. Αν η ιδέα είναι ότι η Μεσογειακή Ένωση θα οικοδομηθεί πάνω στην διαδικασία της Βαρκελώνης, στην οποία διοχετεύουμε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή ότι θα την αναβαθμίσει, τότε είμαστε απολύτως υπέρ αυτού. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η εν λόγω πολιτική θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν θέλουμε να αποτελέσει επιτυχία η Μεσογειακή Ένωση, πρέπει να είναι μια κοινοτική πολιτική στο πλαίσιο των υφιστάμενων θεσμών και πολιτικών της ΕΕ. Αν, αντιστρόφως, η Μεσογειακή Ένωση γινόταν ένα διχαστικός παράγοντας στην ΕΕ, τότε αυτό θα ήταν κακό σημάδι· επιπλέον θα απομόνωνε τη Γαλλία στις παραμονές της γαλλικής Προεδρίας, κάτι που ασφαλώς δεν επιθυμούμε.

(Χειροκροτήματα)

Επομένως, να ζητούμε να διαβιβάσετε αυτό το μήνυμα στους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής.

Η μη αλλαγή των κατευθυντήριων γραμμών είναι ένα θέμα. Η απόφαση που ελήφθη εδώ στις 20 Φεβρουαρίου με πλειοψηφία 515 ψήφων, συγκεκριμένα για την αλλαγή τους, είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Ωστόσο, ας μην συζητήσουμε για το αν πρέπει να αλλάξουμε ή όχι τις κατευθυντήριες γραμμές· ας μην συζητήσουμε αν οι σημαντικές αλλαγές που περιέχονται στην απαίτησή μας για την αλλαγή των κατευθυντήριων γραμμών είναι εφικτές ή όχι.

Κύριε Barroso, σας επέκρινα την προηγούμενη εβδομάδα επειδή επιδείξατε έλλειψη δέσμευσης. Άκουσα στο μεταξύ ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής σας –πιθανότατα μετά από διαβούλευση μαζί σας– έχουν υιοθετήσει και προωθήσει μερικές από τις ιδέες που προτείναμε εδώ. Επομένως, η κριτική μου σε αυτό το σημείο δεν είναι πλέον σημαντική. Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, έχοντας ακούσει την ομιλία σας σήμερα πρέπει να επαναλάβω το εξής: έχετε έναν καθοδηγητικό ρόλο στην Ευρώπη. Τα λόγια σας στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αύριο πρέπει να τους ενθαρρύνουν να θέσουν αυτό που μόλις ζητήσατε σε εφαρμογή στα κράτη μέλη. Πολλά από αυτά που λέτε είναι αλήθεια, φυσικά, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αληθινή κατάσταση στην Ευρώπη.

Επιτρέψτε μου επομένως να απαριθμήσω πέντε σημεία που πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να είναι κρίσιμης σημασίας αλλά δεν έχουν επισημανθεί επαρκώς ή δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Ναι, ασφαλώς έχει σημειωθεί πρόοδος: η ανεργία μειώνεται και η παραγωγικότητα αυξάνεται, ωστόσο η εργασιακή ανασφάλεια στην Ευρώπη αυξάνεται επίσης. Αυτό είναι επίσης ένα γεγονός. Ασφαλώς δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται δεν είναι σίγουρες· είναι πιο επισφαλείς από ποτέ. Οι αυξήσεις των μισθών στην Ευρώπη δεν συμβαδίζουν με τα κέρδη των εταιρειών: από την άποψη των ποσοστών, τα κέρδη των εταιρειών ξεπερνούν τις αυξήσεις των μισθών των εργαζομένων.

(Χειροκροτήματα)

Αυτό αντιπροσωπεύει μια κοινωνική ανισορροπία. Θέλουμε να βελτιώσουμε την κοινωνική συνοχή· θέλουμε περισσότερη κοινωνική προστασία. Ποιο είναι το νόημα μιας αυξανόμενης εσωτερικής αγοράς, ποιο είναι το νόημα μιας παγκοσμίως ανταγωνιστικής Ένωσης, αν η πραγματικότητα είναι η εξής: μια κατασκευαστική εταιρεία έχει 4% κέρδος σε μια τοποθεσία, και λέει «αυτό δεν είναι αρκετό για τους μετόχους· θέλουν κέρδος 6%, γι’ αυτό κλείνουμε την εταιρεία σε αυτή την τοποθεσία». Αυτό αποτελεί πλήγμα στη βασική εμπιστοσύνη που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες μας πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη!

Συζητάμε την αποσύνδεση στον ενεργειακό τομέα, που μπορεί να είναι απαραίτητη ή όχι. Ας μιλήσουμε για μια φορά για την αποσύνδεση που λαμβάνει χώρα στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρώπη. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από την κοινωνική ασφάλεια, και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαδίζει με την οικονομική πρόοδο.

Σήμερα το απόγευμα γιορτάζουμε την 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το πνεύμα που επικράτησε εδώ στο Στρασβούργο 50 χρόνια πριν, ο συνδυασμός οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ασφάλειας ήταν η βάση για την ανάπτυξη και επιτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτός ο συνδυασμός τίθεται σε κίνδυνο ολοένα και περισσότερο.

Λέτε ότι η γραφειοκρατία πρέπει να περιοριστεί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ναι! Ωστόσο, αν περιοριστεί η γραφειοκρατία και οι εν λόγω επιχειρήσεις μετακινούνται στην Ευρώπη και στη συνέχεια προκύψει μια περίπτωση όπως η υπόθεση Laval, αυτό θα αποτελέσει πλήγμα στην εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν η ελευθερία κυκλοφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από τις ΜΜΕ για την ανάσχεση της κοινωνικής προόδου, οι εταιρείες μπορεί να έχουν κέρδος αλλά οι εργαζόμενοί τους όχι. Αυτοί οι εργαζόμενοι, ωστόσο, αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ.

Ασφαλώς χρειαζόμαστε επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην έρευνα και την τεχνική καινοτομία. Αυτό εξυπακούεται. Ωστόσο, αν, για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο εξαρτάται από το αν οι γονείς τους έχουν αρκετά χρήματα στα πορτοφόλια τους, τότε αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Χρειαζόμαστε ίση πρόσβαση για όλους τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απ’ όπου και αν προέρχονται και όποια και αν είναι η οικογενειακή τους κατάσταση. Αν θέλουμε να επιβιώσει η Ευρώπη, πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το δυναμικό, όχι μόνο το επιχειρηματικό δυναμικό. Πρέπει πάνω απ’ όλα να ενισχύσουμε το δυναμικό των νέων σε αυτή την ήπειρο που χρειάζονται πρόσβαση στην έρευνα, στις ικανότητες και στην κατάρτιση.

Αναμφίβολα αποτελεί πλήγμα ενάντια στην κοινωνική εμπιστοσύνη αν κάθε πλούσιος στην Ευρώπη μπορεί να μεταφέρει τα χρηματοκιβώτιά του από την μία χώρα στην άλλη χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει φόρο. Αυτό είναι άλλο ένα πλήγμα! Επομένως έχετε δίκιο όταν λέτε ότι πρέπει να ρυθμίσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ.

Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, συνηγορούν υπέρ μιας αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών. Σε τελική ανάλυση ελάχιστη σημασία έχει αν την αποκαλούμε έτσι ή όχι. Αν διαβιβάσετε αυτό το μήνυμα στο Συμβούλιο αύριο, θα είμαστε στο πλευρό σας· αλλά θα είμαστε στο πλευρό σας μόνο αν το κάνετε, κύριε Πρόεδρε!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας διεξάγεται κάπου στο δρόμο μεταξύ απελπισίας και ελπίδας. Αν και οι σημαντικές δυσκολίες φαίνονται να έχουν υπερκεραστεί, η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει επικυρωθεί ακόμη και ερωτήματα παραμένουν σχετικά με ορισμένες από τις διατάξεις της. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για την πολιτική κατεύθυνση της Ρωσίας, της Τουρκίας και ορισμένων από τους γείτονές μας στη Μέση και στην Εγγύς Ανατολή. Η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται, στοιχειωμένη από τον αντίκτυπο στον ΑΕγχΠ των περασμένων κρίσεων του τραπεζικού τομέα στη Σουηδία ή τη Φινλανδία ή την Ουγγαρία ή την Ισπανία, για να μην αναφέρω καν την Αργεντινή ή την Ιαπωνία. Αυτό καθιστά τη συντονισμένη δράση των κεντρικών τραπεζών μας σήμερα το πρωί ακόμη πιο ευπρόσδεκτη.

Πέρα από αυτά τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις της αύξησης του πληθυσμού και της μετανάστευσης, του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας, της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ασφάλειας συνεχίζουν να βαραίνουν στο μυαλό των διαμορφωτών πολιτικής μας. Η επιτακτική εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι χρέος των κρατών μελών και αυτού του Κοινοβουλίου. Τα όρια αυτής της πρόκλησης είναι πολύ πλατιά.

Η έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου σχετικά με τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια και στη σταθερότητα μας δείχνει ότι υπάρχει πραγματική και άμεση ανησυχία, με τον κίνδυνο στρατιωτικών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης –που έχει συζητηθεί μερικές φορές– του NATO ως ένα μέσο ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, τυφλωμένα από βραχυπρόθεσμη οικονομική σκέψη, ορισμένα από τα κράτη μέλη μας είναι ήδη απασχολημένα προσπαθώντας να περιορίσουν τις δεσμεύσεις τους στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Κοιτάξτε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου –παράγραφος 18– και δείτε μερικές από τις αμφιλεγόμενες λέξεις που έχουν εισαχθεί.

Αυτοί οι διπλοί κίνδυνοι ενέχουν την απειλή μιας υποχώρησης σ’ ένα Φρούριο Ευρώπη. Μόνο αυξάνοντας την εσωτερική αλληλεγγύη μπορούμε να αποφύγουμε την παγίδα στην οποία πέφτουν τα κράτη μέλη, όπως την επιλογή του αγωγού South Stream έναντι του αγωγού Ναμπούκο. Μόνο επεκτείνοντας την αλληλεγγύη και πέρα από τις ακτές μας μπορούμε να απολαύσουμε ειρήνη γύρω από τη Μεσόγειο, αυτή τη Mare Nostrum, ή γύρω από την Κασπία Θάλασσα. Ο Αϊνστάιν είχε δίκιο όταν είπε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί με τη βία, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κατανόηση.

Πρέπει επίσης να ηγηθούμε δίνοντας το παράδειγμα. Ελπίζω ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα δούμε μια δέσμευση των εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσουν την ενεργειακή χρήση στα κυβερνητικά κτίρια και στα κτίρια των θεσμικών μας οργάνων και στους στόλους των οχημάτων μας, με δεσμευτικούς στόχους προκειμένου να επιτευχθεί αυτό.

Υπάρχουν αυστηρές προειδοποιήσεις από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και άλλους για το κόστος της αδράνειας. Πρέπει να ενεργήσουμε και μπορούμε επειδή, παρά τους ισχυρούς αντίθετους ανέμους, οι οικονομικές βάσεις της οικονομίας της ζώνης του ευρώ είναι δυνατές, όπως λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με τη συνεχή αύξηση της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών – ένα σημάδι ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας λειτουργεί και πρέπει να συνεχιστεί.

Ακούμε αυτά που λένε οι άνθρωποι σε αυτό το Κοινοβούλιο. Η Ομάδα του κ. Wurtz ηγείται μιας διαμαρτυρίας για την απειλή σε 12 000 θέσεις εργασίας στη Unilever. Ο κ. Schulz έγραψε μια επιστολή στους 27 αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων ζητώντας μια αλλαγή στην οικονομική κατεύθυνση, δεσμευτικά κοινωνικά πρότυπα και μεγαλύτερη κοινωνική προστασία. Ωστόσο, αυτές οι δράσεις αγνοούν την πραγματικότητα αυτού που συμβαίνει στην παγκόσμια οικονομία όπου, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες έχουν ανοίξει τις οικονομίες τους, η παγκόσμια αναλογία του εμπορίου ως προς το ΑΕγχΠ έχει αυξηθεί πιο γρήγορα από τη συνολική παραγωγή. Το ήμισυ του εισοδήματός μας προέρχεται τώρα από το εμπόριο και ακόμη και οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι σήμερα υπεύθυνες για το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου. Η ολοκλήρωση της παγκόσμιας οικονομίας αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι με μηδενικό αποτέλεσμα. Ενώ το μερίδιο της Ευρώπης σε αυτή την οικονομία μπορεί να συρρικνώνεται, η συνολική ανάπτυξη σημαίνει ότι συνεχίζουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας και πλούτο. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει 6,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια. Η Ομάδα μου το υποστηρίζει αυτό πολύ καιρό και χαιρόμαστε που έχει αναγνωριστεί από τον κ. Jacques Delors και τον κ. Poul Nyrup Rasmussen στο μανιφέστο που εκπόνησαν για την Ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υιοθετήθηκε στο Oporto περίπου 15 μήνες πριν.

Κύριε Schulz, αν υπάρχει μια στρουθοκάμηλος σε αυτή την αίθουσα, δεν βρίσκεται στο έδρανο 21 [θέση του κ. Barroso]· βρίσκεται στο έδρανο 6 [θέση του κ. Schulz]. Πιστεύω ότι αυτό εξηγεί γιατί η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χάσει τον προηγούμενο ρόλο της ως κινητήρια δύναμη αυτού του θεσμικού οργάνου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δείξει περισσότερη επιτακτικότητα στην επίτευξη των στόχων του στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης. Πρέπει να ενισχύσει την αγορά για επιχειρηματικά κεφάλαια και την κινητικότητα των ερευνητών για να προωθήσει την καινοτομία. Πρέπει να βελτιώσει τη διαφάνεια και την εποπτεία στον τραπεζικό τομέα για να αποτρέψει τον κίνδυνο. Κύριε Lenarčič, πρέπει να επιστήσετε προσοχή στην κοινωνική συνοχή και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα αλλά πρέπει να το κάνετε με τη σιγουριά της γνώσης ότι οι αγορές είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτουμε για να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για να συζητήσουμε αυτό που οι πρεσβύτεροί μας, συνετοί άντρες και όπως θα έλεγαν ορισμένοι οι καλύτεροί μας –αν και δεν συμφωνώ απαραιτήτως μ’ αυτό– θα συζητήσουν κατά τη σύνοδο κορυφής τις επόμενες μέρες.

Αντί να επαναλάβω όλα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου, επειδή μπορώ να συμφωνήσω με τις περισσότερες από τις παρεμβάσεις τους, θα πω ότι δεν είναι το ένα ή το άλλο αλλά μάλλον ένας συνδυασμός όλων: η προσπάθεια της άντλησης των καλύτερων ιδεών απ’ όλες τις διαφορετικές προτάσεις που έχουμε προωθήσει και η χρησιμοποίησή τους ως το μοναδικό μοντέλο που πρέπει ν’ ακολουθήσει η Ευρώπη. Το λέω αυτό επειδή η εμπειρία μας τα τελευταία 30 χρόνια, και ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, έχει δείξει ότι δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορείς να έχεις οικονομική ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή και κοινωνική προστασία. Δεν μπορείς να έχεις προστασία του περιβάλλοντος χωρίς σωστή επένδυση στους νέους πόρους, τεχνολογία της πληροφορίας και έρευνα και ανάπτυξη για να δημιουργηθούν οι καινοτομικοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε τώρα.

Παρομοίως, δεν είναι δυνατόν να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας λέγοντας απλά ότι χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας, να επενδύσουν τα χρήματα και να δημιουργήσουν πλούτο. Οι δημόσιες υπηρεσίες ελάχιστα μόνο μπορούν να κάνουν, είτε πρόκειται για δημόσιες επενδύσεις για τις υποδομές είτε οτιδήποτε άλλο. Τελικά εξαρτάται από τους επιχειρηματίες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων –οι οποίες απασχολούν το 62% όλων των ανθρώπων που απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση– να επενδύσουν περισσότερα χρήματα στη δημιουργία ακόμη περισσότερων θέσεων εργασίας.

Αυτό απαιτεί ένα συγκεκριμένο βαθμό ευελιξίας. Ωστόσο, η ευελιξία δεν πρέπει να είναι συνώνυμο της υποβάθμισης των προτύπων ή της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παρομοίως, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα κακό παράδειγμα, όπως η υπόθεση Laval –όσο άσχημη και αν είναι– για να πούμε ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να ελέγχονται αυστηρότατα. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημείο αφετηρίας, όχι το τέλος του παιχνιδιού. Δείτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα: η έλλειψη επενδύσεών μας σε σωστή έρευνα και ανάπτυξη. Τα καλύτερα και τα πιο λαμπρά μυαλά από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και θεσμικά όργανα φεύγουν από την Ευρώπη για να κάνουν την έρευνά τους και περαιτέρω εργασία στην Αμερική, στην Ιαπωνία και τώρα ακόμη και στην Κίνα. Και δείτε τις μετεγκαταστάσεις της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: δεν γίνονται σε άλλες χώρες μέσα στην Ευρώπη, όπως συνέβαινε πριν από 10 ή 12 χρόνια· τώρα γίνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ινδία, στο Πακιστάν, στη Μαλαισία και άλλες χώρες.

Αυτό στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε πραγματικά τώρα δεν είναι μόνο οι ξαφνικές δυσκολίες της αγοράς των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που δημιουργούν βραχυπρόθεσμες δυσκολίες σήμερα. Αν κοιτάξουμε πίσω στα τελευταία 25 χρόνια των οικονομικών αγορών, βλέπουμε ότι διαγράφουν κύκλους: υπάρχουν σημεία ύφεσης και σημεία ανόδου. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι τα θεμέλια που θέσαμε σήμερα θα είναι εξίσου γερά σε 15 χρόνια όσο είναι και σήμερα, ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική ανάπτυξη και ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο Πρόεδρος της Εσθονίας μας είπε χθες ότι η Ρωσία συμπεριφέρεται τώρα ως υπερδύναμη, για να χρησιμοποιήσει το καθεστώς της υπερδύναμης στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο για να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση.

Το καλύτερο και πιο πολύτιμο πλεονέκτημά μας είναι οι νέοι μας άνθρωποι. Αν δεν επενδύσουμε σωστά στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και δεν τους παρέχουμε ικανότητες και ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινδυνεύουμε να τους χάσουμε.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ότι θέλω να αποτίσω ένα μικρό φόρο τιμής στους νέους της Σλοβενίας για το έργο τους κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας –ιδιαίτερα εκείνους στο τμήμα του πρωτοκόλλου– και στην υποδοχή και την εικόνα που δίνουν για τη Σλοβενία ως χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω υιοθετώντας αυτό που είπε ο κ. Schulz. Θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν κάνουμε μια ειλικρινή αποτίμηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας αν αγνοούμε το γεγονός ότι, ενώ η Ευρώπη είναι πράγματι ένας μεγάλος νικητής της παγκοσμιοποίησης, τα κέρδη είναι πολύ άνισα κατανεμημένα. Επιπλέον, η αύξηση της απασχόλησης δεν έχει επιλύσει σε καμία περίπτωση το πρόβλημα των εργαζόμενων φτωχών· αντιθέτως, παρά την αυξημένη απασχόληση και την αυξημένη ανάπτυξη, έχουμε επίσης αυξημένη φτώχεια που προκαλείται από την εργασιακή ανασφάλεια.

Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούμε ρητά στο ψήφισμά μας να εξεταστεί το θέμα των ελάχιστων τομεακών μισθών από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, και να αξιολογήσει η Επιτροπή τα αποτελέσματα της Στρατηγικής της Λισαβόνας διαφορετικά υπό το πρίσμα του προβλήματος της αυξανόμενης κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτός ο δείκτης της φτώχειας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του ψηφίσματός μας, και βρίσκω λυπηρό το γεγονός ότι ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής σε αυτές τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

Περνώντας στο θέμα του κλίματος και της ενέργειας, ειλικρινά σοκαρίστηκα όταν ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε στις Βρυξέλλες, μόλις λίγες μέρες πριν από την εαρινή σύνοδο κορυφής, ότι η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να μείνει μακριά από τη βιομηχανική και οικονομική πολιτική. Αυτή η δήλωση έγινε από έναν γενικό γραμματέα του γερμανικού υπουργείου περιβάλλοντος, τον κ. Machnik, ο οποίος είναι αναμφίβολα γνωστός στους γερμανούς συναδέλφους μας. Το υπουργείο περιβάλλοντος της Γερμανίας προφανώς δεν κατανοεί πραγματικά τι ακριβώς σημαίνει βιωσιμότητα.

Δεν αποτελεί έκπληξη, συνεπώς, το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να αντιτίθεται στα όρια του CO2 σε οχήματα, ότι δεν είναι υπέρ της ενιαίας αγοράς για την ενέργεια όπως προτείνει η Επιτροπή και ότι επιχειρεί να οργανώσει μια συμμαχία κατά των «νέων ορισμών της εμπορίας εκπομπών αερίων».

Διαπιστώνω με λύπη ότι, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, η Γερμανία έχει ξεχάσει εν μέρει τα όσα υπέγραψε και επικύρωσε στην περσινή εαρινή σύνοδο κορυφής. Μερικές από τις τρέχουσες πολιτικές της έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα αποτελέσματα της περσινής συνόδου κορυφής. Δεν είμαι σίγουρη, για παράδειγμα, ότι η νέα προτεραιότητα που δίνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας –η οποία δεν φαίνεται καθόλου επίμαχη– είναι πραγματικά επαρκής για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα στο πεδίο της ενέργειας και του κλίματος.

Η Μεσογειακή Ένωση εγείρει επίσης ερωτήματα κατά την άποψή μου. Μερικές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι, ακριβώς όπως αυτές οι μεγάλες συμφωνίες φυσικού αερίου με τη Ρωσία –εννοώ τους αγωγούς North Stream και South Stream– αυτή η Μεσογειακή Ένωση είναι μια περαιτέρω απόδειξη ότι μια ενιαία πολιτική της ΕΕ σχετικά με την ενέργεια και τον ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού απλά δεν είναι δυνατή. Αν το Συμβούλιο αποτύχει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, θα αποτύχει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα γιορτάζουμε την 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή πρέπει να είναι σίγουρα μια ευκαιρία για να παραχωρήσει η επικείμενη σύνοδος κορυφής σε αυτό το Κοινοβούλιο το δικαίωμα της πρωτοβουλίας επιτέλους!

Επιπλέον πιστεύω ότι η 50ή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η σωστή περίσταση για μένα και για την Ομάδα μου να καταστήσουμε σαφές ότι ούτε το Συμβούλιο ούτε η Επιτροπή πρέπει να περιμένουν από το Κοινοβούλιο να είναι υπάκουο και συγκαταβατικό και γεμάτο κολακεία στο μέλλον. Θα συνεχίσει να είναι καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε εκείνους τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συχνά αγνοούνται: τους 70 εκατομμύρια ή και περισσότερους ανθρώπους στην ΕΕ που ζουν στη φτώχεια ή με τον κίνδυνο της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων 19 εκατομμυρίων παιδιών.

Αν, όπως καταλαβαίνουμε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να χαιρετίσει τη στρατηγική έκθεση της Επιτροπής για την ανανεωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας και να συγχαρεί τον εαυτό του για την επιτυχία του, τότε πρέπει να αφιερώσει πολύ περισσότερα από λίγες μόνο γραμμές σε εκείνους τους πολίτες της ΕΕ, σ’ εκείνα τα παιδιά που δεν αποκομίζουν κανένα απολύτως όφελος από τα επιτεύγματα της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Η κατεύθυνση και οι προτεραιότητες της στρατηγικής είναι λανθασμένες, όπως και οι επακόλουθες πολιτικές! Κύριε Watson, δεν είναι οι διαμαρτυρίες μας για την επιθετική παγκόσμια συμπεριφορά της Unilever, της Thyssen-Krupp, της Nokia και πολλών άλλων εταιρειών που δεν είναι ρεαλιστικές, αλλά η άρνηση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να αντιμετωπίσουν τις πολυεθνικές εταιρείες που φέρονται τόσο επιθετικά και να δώσουν την ενδεδειγμένη προτεραιότητα στην προστασία των θιγόμενων εργαζομένων και εκείνων που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Μπορώ να συμφωνήσω μόνο με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας όταν διαμαρτύρεται ότι η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του αυξανόμενου κοινωνικού χάσματος εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται και να υποστηρίζεται με την απαραίτητη σαφήνεια και αποφασιστικότητα.

Το Δίκτυο απηύθυνε τέσσερα ερωτήματα στην εαρινή σύνοδο κορυφής στις 10 Μαρτίου, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσυπογράψει ειδικά αυτά τα ερωτήματα. Πώς ακριβώς προτείνετε να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Στρατηγικής της Λισαβόνας; Τι συγκεκριμένες δράσεις προτείνονται για την εκπλήρωση της δέσμευσης «να έχει έναν αποφασιστικό αντίκτυπο στην εξάλειψη της φτώχειας»; Δεδομένου ότι 18,9 εκατομμύρια από εκείνους που είναι επισήμως φτωχοί (78 εκατομμύρια) είναι εργαζόμενοι, τι μέτρα προτείνονται για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο πλαίσιο της εργασίας; Τι μέτρα προτείνονται για να διασφαλιστεί ότι η αύξηση των ενεργειακών τιμών δεν απειλεί την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωμάτωση; Αυτά τα τέσσερα ερωτήματα είναι βασικά, πιστεύω, αν θέλουμε πραγματικά να είναι η οικονομική ανάπτυξη βιώσιμη από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου και κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, μαζί με την ιρλανδή συνάδελφό μου, Kathy Sinnott, έχω κάνει μια πρόταση να τροποποιηθεί ένα νέο πρωτόκολλο στη Συνθήκη της Λισαβόνας πριν από την τελική της έγκριση. Αυτό θα θέσει εκτός νόμου μια επαναστατική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που χρονολογείται από τις 18 Δεκεμβρίου 2007.

Μια λετονική εταιρεία ήθελε να χτίσει ένα σχολείο στη Σουηδία με λετονούς εργάτες που πληρώνονται πολύ λιγότερο από τους σουηδούς εργάτες για παρόμοιες εργασίες. Τα σουηδικά εργατικά συνδικάτα μπλόκαραν το έργο. Αυτή η ενέργεια έχει τώρα κριθεί παράνομη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα επιτρέψουν να περιοριστεί η αρχή της Συνθήκης για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών από την άλλη βασική αρχή του δικαιώματος στην απεργία μόνο αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, τάξη ή υγεία. Ένας κανονικός μισθός δεν μετράει. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν μετράνε. Το σκανδιναβικό μοντέλο ευελισφάλειας, η εθελοντική συνεργασία μεταξύ συνδικαλιστικών ενώσεων και εργοδοτών, μπορεί να εγκαταλειφθεί.

Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι σε ξένες εταιρείες στην Ιρλανδία μπορούν να εργάζονται τώρα για τον ιρλανδικό ελάχιστο μισθό των 9 ευρώ την ώρα. Είναι παράνομο να δράσουν τα ιρλανδικά συνδικάτα κατά αυτή της απόφασης δικαστηρίου με εξαίρεση τον ελάχιστο μισθό. Είναι ακόμη χειρότερα στη χώρα μου, όπου δεν έχουμε έναν ελάχιστο μισθό.

Αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου αποτελεί καταστροφή και πρέπει να ακυρωθεί από μια νέα διατύπωση στις Συνθήκες ή από ένα νομικά δεσμευτικό πρωτόκολλο. Μπορείτε να δείτε την πρότασή μας στην ιστοσελίδα μου. Καλώ τη σλοβενική Προεδρία και τον Πρόεδρο της Επιτροπής να θέσουν αυτό το ερώτημα στη σύνοδο κορυφής.

Έχω μια ερώτηση για την Επιτροπή και το Συμβούλιο: Πότε θα έχουμε μια ενοποιημένη Συνθήκη ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το περιεχόμενο;

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι στη σύνοδο κορυφής αύριο οι αρχηγοί κρατών πρέπει να ξυπνήσουν και να παραδεχτούν ότι η μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής CO2 κατά 20% και η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% σε διάστημα 12 ετών είναι μια ουτοπική ιδέα. Αν επιβάλλουμε περαιτέρω περιορισμούς σε ευρωπαϊκές βιομηχανίες, θα θέσουμε σε κίνδυνο τόσο την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών όσο και την απασχόληση, και στο τέλος οι επενδύσεις θα μετατοπιστούν προς χώρες που δεν δημιουργούν εμπόδια σε σχέση με το κλίμα.

Επιπλέον, αντί να δίνουμε βάση στις ανοησίες για τα πλήθη αφρικανών και ασιατών προσφύγων που εισβάλλουν στην Ευρώπη επειδή το κλίμα τους αναγκάζει να φύγουν από τα σπίτια τους, πρέπει να αναλογιστούμε τις πολιτικές μας που έκαναν την Ευρώπη στόχο για τους φτωχούς μετανάστες αντί για τους ειδικευμένους εργάτες.

Είμαι πεπεισμένη ότι πρέπει να εστιάσουμε στις καινοτομικές διαδικασίες που θα μειώσουν την παραγωγή υψηλής έντασης ενέργειας. Πρέπει να δείξουμε προτίμηση και να ξοδεύουμε κεφάλαια σε εγκεφάλους ειδικών αντί για πράσινους εγκεφάλους. Πρέπει επίσης να αποτινάξουμε τον αβάσιμο φόβο για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αν το Συμβούλιο θέλει να ενεργήσει προς το συμφέρον των πολιτών, οι χώρες πρέπει να επενδύσουν στην έρευνα, στην ανάπτυξη και την εκπαίδευση ακριβώς στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξάγεται μέσα σε μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα. Η σύνοδος κορυφής θα εξετάσει τον εκσυγχρονισμό της Ατζέντας της Λισαβόνας, η οποία έχει μόνο δύο χρόνια να διανύσει. Είναι ζωτικής σημασίας να μην επιδοθούν οι αρχηγοί κυβερνήσεων σε αυτάρεσκα συγχαρητήρια.

Υπάρχουν αληθινές απειλές στο ελεύθερο εμπόριο και στις βασικές αρχές του ελεύθερου και ανοιχτού ανταγωνισμού στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο είχα τη χαρά να διαβάσω τα πρόσφατα σχόλια του Προέδρου της Επιτροπής στους Financial Times, στα οποία έθιξε το άσχημο φάντασμα του αυξανόμενου προστατευτισμού στην Ευρώπη. Όταν ρωτήθηκε αν η αίσθηση αυτή αυξάνεται, είπε «Ναι, και φοβάμαι ότι αυτή η αύξηση δεν υπάρχει μόνο στην Ευρώπη αλλά παντού. Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη που ήταν παραδοσιακά υπέρ της αγοράς είναι σήμερα –για να το θέσουμε πιο κομψά– πιο συνετές».

Υπάρχουν λοιπόν αυξανόμενες απειλές προστατευτισμού, και όχι μόνο όταν ακούμε τη ρητορική από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από τους δύο υποψήφιους για τις προεδρικές εκλογές. Ας είμαστε σαφείς, η Ευρώπη έχει πολύ περισσότερα να κερδίσει από την παγκοσμιοποίηση απ’ όσα έχει να χάσει. Πράγματι, το περιοδικό The Economist καταδίκασε πρόσφατα τη γλώσσα κατά της παγκοσμιοποίησης που χρησιμοποιούν ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες. Η πραγματικότητα, έλεγε το άρθρο, ήταν ότι οι ευρωπαίοι πολίτες κέρδισαν από την παγκοσμιοποίηση, με φτηνές εισαγωγές, χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια. Και, παρά την άνοδο της Ινδίας και της Κίνας, το μερίδιο των παγκόσμιων εξαγωγών της ΕΕ αυξήθηκε, αν και ελαφρά, μεταξύ του 2000 και του 2006.

Στη Γαλλία, όπου η προστατευτική ρητορική είναι ίσως πιο έντονη, μια πρόσφατη έκθεση δήλωσε ότι μόνο το 3,4% των θέσεων εργασίας που χάθηκαν το 2005 θα μπορούσαν να αποδοθούν στο λεγόμενο offshoring. Πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και να υποστηρίξουμε τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην σθεναρή στάση του σε αυτό το θέμα. Η Ευρώπη θα πετύχει στις διεθνείς αγορές μόνο αν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, μεταρρυθμίσει ριζικά τις αγορές εργασίας της και πάρει σκληρά μέτρα εναντίον κακών επιχειρηματικών κανονισμών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το The Economist έκανε την ερώτηση: Θα είναι άραγε ποτέ οι σημερινοί πολιτικοί αρκετά ειλικρινείς ώστε να πουν στους ανθρώπους ότι η παγκοσμιοποίηση είναι καλή για την Ευρώπη και γι’ αυτούς; Ο Πρόεδρος Barroso ήταν ειλικρινής· είναι καιρός να τον υποστηρίξουν και οι ηγέτες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο αληθινός κόσμος έχει προφτάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εαρινή σύνοδο κορυφής του 2007, η ΕΕ των 27 ήταν ακόμη ελεύθερη να ονειρεύεται έναν ιδανικό κόσμο. Η Ευρώπη ήταν και πάλι στο στόχο από την άποψη της ανάπτυξης· η ανεργία μειωνόταν· η απασχόληση αυξανόταν· τα δημόσια ελλείμματα μειώνονταν· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εισήγαγε μια σειρά ανεδαφικών στόχων σε σχέση με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· και στη Διάσκεψη του Μπαλί η Ευρώπη ορίστηκε να ενεργήσει ως οδηγός για τον υπόλοιπο κόσμο.

Τον Αύγουστο, ωστόσο, ξέσπασε η κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου που συνεχίζει να προκαλεί χάος. Μετά τις τράπεζες και τις εταιρείες ασφάλισης, έχουν μπει τώρα και τα κεφάλαια επενδύσεων στην αναταραχή. Δείχνοντας την περιφρόνησή τους για τις ηθικές πτυχές, οι κεντρικές τράπεζες έχουν γίνει οι πυροσβέστες των κερδοσκόπων. Οι κύριες κεντρικές τράπεζες έχουν αναγκαστεί για άλλη μια φορά να διοχετεύσουν δισεκατομμύρια στους οικονομικούς κύκλους προκειμένου να «αντιμετωπίσουν την πίεση στο ρευστό ενεργητικό» όπως λέει κανείς διακριτικά στον κόσμο των υψηλών οικονομικών.

Η γενική οικονομία είναι εκείνη που πληρώνει τον λογαριασμό. Μια γενική σύσφιξη των πιστώσεων έχει επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Η ύφεση καραδοκεί· η ΕΚΤ συνιστά μετριοπάθεια στους εργαζομένους των οποίων η αγοραστική δύναμη μειώνεται συνεχώς από τις υψηλότερες τιμές για ενέργεια και τρόφιμα. Αφετέρου, οι αποτυχημένες διάνοιες των οικονομικών και της βιομηχανίας δεν αμείβονται και τόσο μετριοπαθώς. Το δολάριο είναι στη κατώτερη τιμή ρεκόρ και ένα βαρέλι πετρελαίου στην υψηλότερη τιμή ρεκόρ. Οι προβλέψεις ανάπτυξης αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω.

Παρά το μεταβαλλόμενο αυτό πλαίσιο, ο Πρόεδρος Barroso εμμένει στις υπάρχουσες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές σαν να ήταν χαραγμένες σε πορτογαλικό μάρμαρο. Η διάσκεψη του Μπαλί δεν ευθυγραμμίστηκε με τους ευγενείς στόχους που πρότειναν οι Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί, οι Ιάπωνες, οι Καναδοί και ακόμη και οι Αυστραλοί, παρά το νέο τους καθεστώς ως συνυπογράφοντες του Κιότο, δεν ήθελαν συμβιβαστικούς στόχους· ούτε οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι Βραζιλιάνοι ή οι Ρώσοι. Ο οδικός χάρτης που επρόκειτο να οδηγήσει στη Διάσκεψη για το Κλίμα στην Κοπεγχάγη το 2009 είναι το πιο αδύναμο έγγραφο. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει καμία επιθυμία να προσαρμόσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη σύνοδο κορυφής του 2007 στα αληθινά προβλήματα που εμφανίζονται τώρα.

Παρ’ όλα αυτά αρκετές λογικές φωνές έχουν αρχίσει ν’ ακούγονται στο πλαίσιο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος Barroso μιλάει καθαρά εναντίον των ψευδαισθήσεων μιας Ευρώπης χωρίς βιομηχανία. Ο Αντιπρόεδρος Verheugen επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν σαφείς ευέλικτες αποφάσεις που δεν θα βοηθήσουν στην αποβιομηχανοποίηση στην Ευρώπη. Οι βιομήχανοι στον ενεργειακό τομέα δεν θα είχαν, φυσικά, κανένα πρόβλημα αν καταργούνταν τα πιστοποιητικά των εκπομπών CO2. Αφού οι πελάτες τους είναι ανυπεράσπιστοι στα χέρια τους, θα μεταβιβάσουν απλά το επιπλέον κόστος σ’ αυτούς. Στους τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου και σε άλλες βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας που λειτουργούν στην παγκόσμια αγορά, το επιπλέον κόστος δεν θα αντανακλάται στις τιμές, αλλά θα επηρεάσει σίγουρα τη μοναδική μεταβλητή προσαρμογής που απομένει: την απασχόληση. Αυτή η επιλογή θα προκαλούσε γρήγορα μετεγκατάσταση σε χώρες όπου οι κοινωνικοί κανονισμοί και οι κλιματικοί κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί απ’ ότι στην Ευρώπη. Το όφελος για το παγκόσμιο κλίμα θα ήταν προφανώς μηδενικό, αλλά το κοινωνικό κόστος για τους Ευρωπαίους θα ήταν αβάσταχτο.

Η σύνοδος κορυφής του 2007 έλαβε μερικές θαρραλέες αποφάσεις, αλλά αυτές δεν εναρμονίζονται με την πραγματικότητα της ΕΕ των 27. Η επίτευξη του στόχου των βιοκαυσίμων μόνο θα έκανε στο περιβάλλον περισσότερο κακό παρά καλό, και οι καταναλωτές σίγουρα θα έβγαιναν χαμένοι. Η επόμενη σύνοδος κορυφής πρέπει να προσαρμόσει αυτές τις αποφάσεις στην νέα οικονομική πραγματικότητα παγκοσμίως και να καθορίσει μια περιβαλλοντική πολιτική που δεν λειτουργεί με την ψευδαίσθηση ότι η ΕΕ μπορεί να σηκώσει μόνη το βάρος της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή ασφάλεια θα έπρεπε φυσικά να είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργειακή ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κοινής δράσης, της συνεργασίας με άλλους, και μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με μία φωνή. Αυτό δεν ισχύει σε σχέση με τον αγωγό Ναμπούκο, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη.

Κατά την άποψή μου, αυτό το θέμα πρέπει να τεθεί στο επικείμενο Συμβούλιο και το τελευταίο πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ένωση θα ενεργήσει ως ένα σώμα σε σχέση με αυτόν τον αγωγό. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ένας δεύτερος αγωγός, η κατασκευή του οποίου υποστηρίζεται από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατό να συνεχιστεί το έργο Ναμπούκο για πρακτικούς λόγους. Απλά δεν θα υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο διαθέσιμο.

Επομένως, έχω μια ερώτηση να θέσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήταν δυνατό να υποστηρίξουμε απλά αυτόν τον αγωγό με κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης; Παρόμοια δράση ελήφθη για το σχέδιο Galileo, το οποίο θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας, που εκθειάστηκε τόσο πολύ από τον Πρόεδρο Barroso, υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε την οικονομία μας να προφτάσει την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δυστυχώς, όλα όσα βλέπουμε, ακούμε και βιώνουμε δείχνουν ότι όχι μόνο αποτύχαμε να φτάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι επίσης χάνουμε από την Ασία. Αντί να προαναγγέλλει την επιτυχία, επομένως, πρέπει να δηλωθεί ξεκάθαρα ότι συνεχίζοντας τη Στρατηγική της Λισαβόνας η Ένωση τρέχει έναν αγώνα που δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να νικήσει.

Αν υπήρχε πραγματικά η επιθυμία να γίνει η οικονομία της Ευρώπης πιο δυναμική και αποτελεσματική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχε εισαγάγει φραγμούς που εμποδίζουν την οικονομική μας ανάπτυξη, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στους περιορισμούς στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περιορισμούς στην ελευθερία της απασχόλησης. Είτε παίρνουμε τις δηλώσεις στα σοβαρά, επομένως, είτε υποκρινόμαστε απλά, παρουσιάζοντας συνθήματα και ορκιζόμαστε τυφλά για την πραγματικότητα, ενώ στην πράξη αναλαμβάνουμε δράσεις που έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα και εμποδίζουν την ανάπτυξη.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υπερβολική ρύθμιση της οικονομίας, για μια υπερβολική ποσότητα οδηγιών και παραχωρήσεων και για όλα όσα ευθύνονται για την υπερβολική εξάρτηση της οικονομίας από την γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, κυρίως το θέμα του διοξειδίου του άνθρακα, δεν επιθυμούμε το κόστος αυτής της προσπάθειας να αποτελέσει αδικαιολόγητο βάρος στις οικονομίες των νέων κρατών μελών. Αν επιτρέπαμε να συμβεί αυτό θα ήταν σαν μαζί με τα ξερά να καίγαμε και τα χλωρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η Σοσιαλιστική Ομάδα έχει φυσικά δίκιο όταν λέει ότι η κατανομή του πλούτου στην Ευρώπη δεν έχει λειτουργήσει καλά τα τελευταία λίγα χρόνια, και φυσικά ο κ. Robert Goebbels έχει δίκιο που απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση στην κερδοσκοπία και στη διασπάθιση δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, θα συνιστούσα να μην στρέφουμε τα κοινωνικά θέματα κατά των περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως επιχειρούν για άλλη μια φορά να κάνουν οι Σοσιαλιστές και άλλοι σε αυτό το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ύπαρξη ενός λόμπι, ένα λόμπι βαρόνων της βιομηχανίας του χάλυβα, βαρόνων της βιομηχανίας του αλουμινίου και βαρόνων της χημικής βιομηχανίας.

Τι θέλουν αυτοί οι άντρες; Κατά κανόνα είναι άντρες! Αυτοί οι άντρες θέλουν να υπονομεύσουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Είναι σαφώς απαράδεκτο να εξαιρεθούν οι βιομηχανίες που ρυπαίνουν περισσότερο τώρα από τον φόρο της ρύπανσης, και η δημοπράτηση των επιτρεπόμενων εκπομπών CO2 δεν είναι τίποτα άλλο εκτός απ’ αυτό. Τι θα συνέβαινε στη συνέχεια; Αυτό που θα συνέβαινε είναι ότι δεν θα υπήρχε κανένας εκσυγχρονισμός των βιομηχανιών του χάλυβα, του αλουμινίου και της χημικής βιομηχανίας διεθνώς.

Επομένως, χρειαζόμαστε το ακόλουθο μοντέλο. Καταρχάς, πρέπει να υπάρχει πλειστηριασμός 100%. Δεύτερον, αυτά τα κεφάλαια πρέπει να υποθηκευτούν ούτως ώστε, όπως συνέβη στη Δανία στις αρχές του 1990, τα έσοδα από έναν φόρο CO2 που επιβάλλεται στη βιομηχανία να επενδυθούν εκ νέου στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας του χάλυβα και άλλων εταιρειών υψηλής έντασης ενέργειας στην Ευρώπη. Τρίτον –και πιστεύω ότι θα πρέπει να εργαστούμε με τη γαλλική Προεδρία σε αυτό το σημείο– χρειαζόμαστε φυσικά κυρώσεις για το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ εκτός της ενιαίας αγοράς, σε άλλες ηπείρους.

Είναι λάθος να πιστεύουμε, ωστόσο, ότι κάθε εργοστάσιο χάλυβα εκτός της Ευρώπης έχει χαμηλότερες περιβαλλοντικές και ενεργειακές προδιαγραφές από εργοστάσια χάλυβα που βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι αλήθεια, και επομένως τυχόν σχετικές κυρώσεις θα έχουν αποτέλεσμα μόνο αν είναι διαφανείς. Η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική συμβαδίζουν μαζί: αυτό είναι το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η εικόνα που παρουσίασαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο σήμερα μεταφέρει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που ζουν η πλειοψηφία των πολιτών μας, μια πραγματικότητα στην οποία η φτώχεια και τα χάσματα μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων έχουν αυξηθεί. Μας λένε ότι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν θέσεις εργασίας, αλλά δεν μας λένε τι είδους θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί. Είναι κυρίως χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας που δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να συντηρούν τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους. Είναι περιστασιακές δουλειές με επισφαλείς συνθήκες εργασίας. Αυτό δεν είναι το μοντέλο της κοινωνίας που εμείς στην αριστερά θέλουμε ή δεχόμαστε.

Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι να ακολουθήσουμε, δρόμοι που οδηγούν στην αλληλεγγύη και στη δικαιοσύνη και σε μια κοινωνία για όλους τους πολίτες μας. Οποιαδήποτε προοπτική μιας κοινωνικής Ευρώπης προσγειώθηκε απότομα όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε στις υποθέσεις Vaxholm και Viking Line. Οι αποφάσεις κατέστησαν απολύτως σαφές ότι, στην ΕΕ, η ελεύθερη κυκλοφορία και οι απαιτήσεις και τα συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς είναι πιο σημαντικά από τα συμφέροντα των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των αποφάσεων είναι κοινωνικό ντάμπινγκ. Εργαζόμενοι από διαφορετικές χώρες έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. Σοβαροί εργοδότες που θέλουν να πληρώνουν αξιοπρεπείς μισθούς και να προσφέρουν λογικές συνθήκες εργασίας χάνουν από τον ανταγωνισμό. Το Δικαστήριο δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Γιατί όμως η Επιτροπή και το Συμβούλιο παραμένουν παθητικοί θεατές σε αυτό το θέμα; Γιατί να εγκρίνουμε μια Συνθήκη που ενισχύει περισσότερο τα συμφέροντα της αγοράς έναντι των συμφερόντων των εργαζόμενων;

Η απόφαση Vaxholm έδωσε τρεις ξεκάθαρες απαντήσεις: πρώτον, ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν ν’ αποφασίζουν σε θέματα της αγοράς εργασίας· δεύτερον, ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να καταφεύγουν σε διαφορές που αναστατώνουν την εσωτερική αγορά – έτσι το δικαστήριο αφαιρεί από τους εργαζόμενους το μόνο αποτελεσματικό μέσο που διαθέτουν για να υπερασπιστούν την αρχή του ίσου μισθού για ίση εργασία· τρίτον, εταιρείες που εγκαθίστανται σε χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα επίπεδα μισθών έχουν το δικαίωμα να στέλνουν εργάτες σε άλλες χώρες για να εργαστούν με τους ίδιους χαμηλούς μισθούς.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πολιτικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκατομμύρια απλοί άνθρωποι έχουν αναγνωρίσει τη δυνατότητα μιας Ευρώπης των Λαών, αλλά πότε θα την αναγνωρίσουν και η Επιτροπή και το Συμβούλιο επίσης;

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). – (NL) Ο Πρόεδρος Barroso μίλησε για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ένα φάντασμα που στοιχειώνει για άλλη μια φορά τα κράτη μέλη. Στο 3,2%, είναι αυτή τη στιγμή πολύ πάνω από τον στόχο του 2%, και αυτή είναι μία ανησυχητική εξέλιξη, μια εξέλιξη που προκαλείται από τις αυξήσεις των μισθών, όπως στις Κάτω Χώρες. Η περσινή συζήτηση για την προετοιμασία της εαρινής συνόδου κορυφής εστιάστηκε στις μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας. Αυτό ήταν απολύτως λογικό. Το κράτος πρόνοιας έχει γίνει ανέφικτο. Αρκετά κράτη μέλη έχουν αντιμετωπίσει επωφελώς αυτό το θέμα και είναι τώρα σε καλύτερη θέση.

Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, η πρόγνωση δεν είναι καλή. Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός· το κόστος των πρώτων υλών αυξάνεται· και πρόσφατα οι κεντρικές τράπεζες έπρεπε να αποτρέψουν μια πιστωτική κρίση στις χρηματοοικονομικές αγορές με εκτεταμένα δάνεια. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών πρέπει να ανακτηθεί τώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Trichet είπε ότι, σύμφωνα με τη θέση της νομισματικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει τον στόχο της της διατήρησης σταθερότητας, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να κάνει ανεξάρτητα αυτό που ο νέος γάλλος επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υποστηρίζει επίσης. Επαφίεται, ωστόσο, στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να στηρίξουν αυτή την πολιτική διασφαλίζοντας τον έλεγχο της αύξησης των μισθών.

Μπορεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου να υποδείξει ποια επιπρόσθετα μέτρα θα λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να αναστρέψει το ρεύμα; Μπορούμε να περιμένουμε μέτρα για τον έλεγχο της ήδη υπερβολικά επιταχυνόμενης αύξησης των μισθών; Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι ένα θέμα συζήτησης στην εαρινή σύνοδο κορυφής θα είναι η Μεσογειακή Ένωση, για την οποία ούτε η δομή ούτε το πλαίσιο ούτε καν η χρηματοδότηση δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη. Αυτή η συζήτηση μπορεί ίσως να παραγκωνίσει άλλα οικονομικά ζητήματα όπως η εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας ή πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί η οικονομία ενόψει της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Καταρχάς είχαμε το Συμβούλιο της Βαλτικής, μετά μια Ευρωμεσογειακή Συνεργασία. Οι θαλάσσιες περιφέρειες συνεργάζονται επομένως με μια ποικιλία τρόπων. Ωστόσο, το επιχείρημα ότι μια Μεσογειακή Ένωση θα ενισχύσει την κυβερνητική συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, είναι απατηλό κατά την άποψή μου.

Επίσης θα ήταν λάθος να παρέχουμε περαιτέρω οικονομική στήριξη για τα αφρικανικά κράτη υπό το πρόσχημα της προώθησης των γειτονικών σχέσεων, χωρίς να θέσουμε όρους. Οι αφρικανικές χώρες προέλευσης και διέλευσης αμέτρητων οικονομικών προσφύγων έχουν λάβει, σε τελική ανάλυση, τεράστιες ποσότητες αναπτυξιακής βοήθειας, συχνά χωρίς να δείχνουν την παραμικρή προθυμία να δεχτούν πίσω τους υπηκόους τους. Γενικά, επομένως, η οικονομική βοήθεια πρέπει να συνδεθεί με τη σύναψη μιας συμφωνίας για τον επαναπατρισμό των παράνομων προσφύγων ή πακέτα μέτρων για την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE). – (NL) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αν κοιτάξουμε την ατζέντα της εαρινής συνόδου κορυφής βρίσκουμε μια σχεδόν πλήρη λίστα των κοινωνικοοικονομικών και οικολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η γενιά μας: αν θέλουμε, δηλαδή, ν’ αναλάβουμε την ευθύνη για εκείνους που έρχονται μετά από μας σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, κλιματικής αλλαγής, τεχνολογικής προόδους και δημογραφικής γήρανσης.

Δίχως αμφιβολία είμαστε υπεύθυνοι για τους στόχους και τις προσεγγίσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, και φυσικά περιμένουμε να κάνουν όλοι αυτό που είπαν ότι θα κάνουν και ότι θα ασκηθεί επαρκής πίεση σε όλα τα πολιτικά επίπεδα για να επιτευχθούν αποτελέσματα.

Ως συντονίστρια της ομάδας μου για τη Στρατηγική της Λισαβόνας θέλω να πω πόσο πολύ εκτιμούμε το γεγονός ότι η Επιτροπή παρουσίασε το Κοινοτικό Πρόγραμμα της Λισαβόνας. Καθένα από τα 10 σημεία έχει την αμέριστη υποστήριξή μας, και το ίδιο ισχύει για την ανακοίνωση του Νόμου για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Αυτό με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ο Νόμος για τις Μικρές Επιχειρήσεις δεν θα δείξει μόνο υποκριτικό σεβασμό στις ΜΜΕ. Αυτός ο Νόμος, κύριε Πρόεδρε, πρέπει επομένως να γίνει κάτι παραπάνω τον Χάρτη των ΜΜΕ, ο οποίος εγκρίθηκε στη Santa Maria da Feira μερικά χρόνια πριν. Για να εκπληρώσει τον σκοπό του, ο Νόμος των Μικρών Επιχειρήσεων πρέπει να διασφαλίσει ότι δημιουργείται το καλύτερο δυνατό λειτουργικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ, και ότι ισχύει σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για τον σκοπό αυτό, μία προϋπόθεση είναι απολύτως αναγκαία και πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο, σε βασικά μέτρα ή σε μέτρα απλής απλούστευσης: σκεφτείτε πρώτα σε μικρή κλίμακα. Αντιμετωπίστε τις ΜΜΕ ως σημείο αφετηρίας και όχι ως εξαίρεση και αφήστε μας να το εκλάβουμε αυτό ως δεσμευτικό κριτήριο ώστε να γίνει επιτέλους κάτι περισσότερο από ένα απλό σύνθημα. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε πραγματικά να προσεγγίσουμε τις εταιρείες που αποτελούν τον κύριο όγκο του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος, αλλά, κυρίως, που προσφέρουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας και τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή.

Θα ήταν πολύ καλό, μέλη της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αν αύριο στο εαρινό Συμβούλιο μπορούσε να συμφωνηθεί αυτή η δεσμευτική αρχή μια για πάντα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, την παραμονή της εαρινής συνόδου κορυφής, η οικονομία είναι σε αναταραχή, οι αγορές είναι ελευθερωμένες, οι χρηματαγορές καταρρέουν, η ανάπτυξη πέφτει. Αυτός είναι ο διεθνής καπιταλισμός για σας, που δημιουργεί πλούτο ή καταστρέφει την αξία ανάλογα με την καπρίτσια της αγοράς, τις κερδοσκοπικές φούσκες, τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα, και τους τρελαμένους χρηματιστές οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, κάνουν απλά αυτό που τους ζητούν να κάνουν, δηλαδή εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό κέρδος στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Ωστόσο, αν και οι αγορές λειτουργούν με αυτό τον τρόπο, καμία ανθρώπινη κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το φαινόμενο μπορεί να δώσει στην Ευρώπη το νόημά της σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη αγορά: μια Ευρώπη που προφανώς δεν μπορεί να ξεφύγει εντελώς από αυτή την αναταραχή, μια Ευρώπη που είναι ένας από τους μεγάλους παίκτες στην παγκοσμιοποίηση, συχνά προς όφελός της, αλλά που σε μεγάλο βαθμό βρίσκει στην παγκοσμιοποίηση το νόημα και την αποστολή της να αντισταθμίσει τον αλόγιστο καπιταλισμό μέσω της κρατικής ρύθμισης, της οικονομικής σταθεροποίησης, των ενεργών δημόσιων πολιτικών για την υποστήριξη της ανάπτυξης στην αληθινή οικονομία, τη στήριξη των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα, στην καινοτομία και στις ευρωπαϊκές υποδομές. Η νομισματική πολιτική, για παράδειγμα, θα έπρεπε να προστατεύει τη σταθερότητα, πράγμα που κάνει, αλλά θα έπρεπε επίσης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και να προσαρμόζει την ισότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να προασπίζει τις εξαγωγές μας, αν και όπως έχουν τα πράγματα σήμερα αυτό δυστυχώς δεν ισχύει ακόμη.

Τέλος και πάνω απ’ όλα, η Ομάδα μας υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αντισταθμίσει αυτή την αποσταθεροποιημένη οικονομία των ανώτερων οικονομικών με αποτελεσματική κοινωνική προστασία, υγιείς δημόσιες υπηρεσίες και εγγυημένα κοινωνικά δικαιώματα για τους εργαζομένους.

Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη πρέπει τώρα ν’ αναλάβει πολύ μεγαλύτερη δράση για να προλαμβάνει και να προστατεύει: δεν μπορεί να ενεργεί απλά ως μια εσωτερική αγορά στο πλαίσιο της τεράστιας παγκόσμιας αγοράς. Πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνικά. Αυτός είναι επίσης ο τρόπος να ανακτήσει τη στήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών της.

Τώρα υποστηρίζουμε τη Στρατηγική της Λισαβόνας, μια στρατηγική που βασίζεται ουσιαστικά σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, που έχετε αναφέρει ήδη εδώ, αλλά τα λόγια σας πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις, από αληθινές πολιτικές της ΕΕ· διαφορετικά, οι κοινωνικές προθέσεις σας θα μείνουν νεκρό γράμμα.

Γι’ αυτό έχουμε ζητήσει την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατευθύνουν το έργο. Σας ζητάμε συγκεκριμένα, ωστόσο, επειδή είναι η ουσία που είναι σημαντική εδώ, να δώσετε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα. Πρέπει να υπάρξει, για παράδειγμα, μια αντίδραση της Επιτροπής στην υπόθεση Laval. Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες πρωτοβουλίας της για να προτείνει μια αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Πρέπει να γίνει μια πραγματικά φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για την ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης προκειμένου να επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που αντιμετωπίζουν την αναδιάρθρωση μ’ έναν αποτελεσματικό και επίκαιρο τρόπο. Πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, μια πραγματική προσαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας για να καταπολεμηθούν οι εξαιρέσεις και η κατάχρηση υπερβολικών ωρών εργασίας. Πρέπει να υιοθετηθεί η οδηγία για την προσωρινή απασχόληση προκειμένου να καταπολεμηθεί η περιστασιακή απασχόληση. Πρέπει να ξεκινήσετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δια βίου μάθησης ούτως ώστε αυτός ο πέμπτος πυλώνας, αυτή η πέμπτη βασική ελευθερία, να μην διαφυλάσσεται μόνο για μια ελίτ, αλλά να επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές τους ως εργαζόμενοι για να τους διευκολύνει να προσαρμόζονται στις αλλαγές στην οικονομία και στην αγορά εργασίας.

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής αυτό είναι το μήνυμά μας: χρησιμοποιείστε την εξουσία της πρωτοβουλίας σας για να βοηθήσετε το Συμβούλιο να υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για μια κοινωνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, είναι δύσκολο να αναλάβουμε την ευθύνη για το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση και τον ανταγωνισμό που δημιουργεί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύσκολα δημογραφικά ζητήματα, με μια αύξηση των συνταξιούχων και μια μείωση του πληθυσμού να συνεχίζεται ως το 2020, τη χρονιά που πρέπει να επιτύχουμε τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που έχουμε θέσει, δηλαδή του στόχους 20-20-20. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Χαίρομαι, όταν συζητάμε θέματα που προκύπτουν από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, που αποτελεί μια συνολική προσέγγιση στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, στην οικονομική αύξηση, την περιβαλλοντική ευθύνη και την κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική.

Βλέπουμε ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες επιφέρουν αποτελέσματα. Αυτό είναι καλό. Βλέπουμε επίσης ότι μια συνδυασμένη στρατηγική είναι ύψιστης σημασίας. Η συνεργασία που έχει ξεκινήσει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων είναι εξαιρετικά σημαντική.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή στον νέο τομέα που έχει συμπεριληφθεί στο φετινό ψήφισμα, συγκεκριμένα την πολιτική των μεταφορών, από την οποία εξαρτώνται πολλά όσον αφορά τους κλιματικούς στόχους και την ανάπτυξη. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη μέσω μιας αποτελεσματικής, βιώσιμης και περιβαλλοντικά συμβατής πολιτικής μεταφορών.

Το γεγονός είναι ότι οι διάφοροι τομείς πολιτικής αλληλοσυνδέονται. Δεν έχει νόημα να κάνουμε αναγγελίες για τους στόχους 20-20-20 στην κλιματική πολιτική όταν αυτές δεν αντανακλώνται επίσης στο ψήφισμα του Συμβουλίου για τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Επομένως ελπίζω ότι, όταν δούμε τα αποτελέσματα της εαρινής συνόδου κορυφής, θα βρούμε μια περιεκτική πολιτική που ανταποκρίνεται τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στην κλιματική πολιτική. Αυτή, φίλοι μου, είναι η πρόκληση!

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να κοιτάξει σοβαρά τις παγκόσμια οικονομική αναταραχή.

Η ευρωζώνη φαίνεται να παραπαίει κάτω από την πίεση κυμάτων χρήματος που δραπετεύουν από ιταλικά, ελληνικά, ισπανικά και γαλλικά ομόλογα για να βρουν καταφύγιο σε γερμανικά. Το άνοιγμα μεταξύ ιταλικών και γερμανικών ομολόγων έχει αυξηθεί σε περισσότερα από 63 βασικά σημεία, όπως συνέβη το 1999 όταν φαινόταν απίθανο να μπορέσει η Ιταλία να συμμορφωθεί αυστηρά με τα κριτήρια του Μάαστριχτ.

Μόλις χθες, σε μια πώληση ομολόγων του Δημοσίου στην Ιταλία, υπήρχαν πολύ λίγες προσφορές. Η Telegraph δημοσίευσε στις 6 Μαρτίου ότι μια μεγάλη τράπεζα επενδύσεων που κερδοσκοπούσε μέσω διαιτησίας μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης για ιταλικά ομόλογα και πιστωτικά παράγωγα, είχε αναγκαστεί να ρευστοποιήσει όλα τα ομόλογά της. Το ιταλικό υπουργείο οικονομικών έπρεπε να παρέμβει για να στηρίξει την αξία των ομολόγων.

Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν φήμες στον κόσμο των υψηλών οικονομικών κύκλων ότι η Ιταλία θα βγει από τη ζώνη του ευρώ. Υπάρχει καμία αλήθεια σ’ αυτές; Η Ευρώπη είναι αδύναμη, και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν τόσο σοβαρά προβλήματα, αντί για τα κουραστικά, άσκοπα μέτρα που προτείνουν οι τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες· οι κυβερνήσεις πρέπει να παρέμβουν όταν είναι αναγκαίο αντί να καταφεύγουν σε ξεπερασμένες λύσεις όπως οι φορολογικές μειώσεις και οι ενέσεις ρευστού.

Πρέπει ν’ ακούσετε τη φωνή των ανθρώπων και των τοπικών κοινοτήτων! Ας επιστρέψουμε στην αληθινή οικονομία και αν δώσουμε στους εργαζόμενους ένα μερίδιο στην κοινή ιδιοκτησία των εταιρειών τους!

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, οι εαρινές σύνοδοι κορυφής αφήνουν μια άσχημη γεύση στο στόμα μου. Είναι αλήθεια ότι γιορτάζουμε την 50ή επέτειο της Ευρώπης, και είναι καλό να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θυμάμαι επίσης τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ, που ήταν μια τεράστια οικολογική νίκη διότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν στη συμφωνία να διεξάγουν την εαρινή σύνοδο κορυφής για να κάνουν αποτίμηση της αειφόρου ανάπτυξης των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς της περιβαλλοντικής υγείας, της υγείας και της κοινωνικής ολοκλήρωσης.

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ο Mittal-Arcelor, ο κατ’ εξοχήν οργανισμός υψηλής έντασης ενέργειας πρόκειται να περικόψει 600 θέσεις εργασίας ενώ έχει τεράστια κέρδη, και η ΕΕ προτίθεται να του δώσει ποσοστώσεις ελεύθερων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι πολίτες μας είναι σήμερα ταραγμένοι και οι νέοι μας προβληματισμένοι από την κληρονομιά που τους κληροδοτούμε.

Κύριοι, ανακοινώνετε μια επανάσταση όταν προτείνετε, για παράδειγμα, ότι οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά 20%. Ξέρουμε ότι αυτό είναι πολύ κάτω από αυτό που πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, ο Lester Brown, που μας επισκέφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, μας είπε, πνιγμένος από τη συγκίνηση, ότι οι εκπομπές θα έπρεπε να μειωθούν κατά 80% από τώρα έως το 2020 για να έχουμε την παραμικρή ευκαιρία να αναστρέψουμε την τάση. Επομένως, κύριοι, δεν πιστεύω στο σχέδιό σας: είναι πολύ κατώτερο αυτού που απαιτείται, και εντελώς ανεπαρκές για την περιβαλλοντική κρίση που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον πλανήτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, την ημέρα που το Ευρωκοινοβούλιο γιορτάζει τα 50 του χρόνια περίμενα οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου να έρθουν εδώ με μεγαλύτερη ειλικρίνεια και με μεγαλύτερη σεμνότητα. Αντί να αλληλοσυγχαίρονται και να αλληλοεπαινούνται, εξωραΐζοντας τα πράγματα, θα ήθελα να μιλήσουν για τις αποτυχίες τους, να μιλήσουν για τα προβλήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες.

Στα χρόνια αυτά μεγάλωσαν οι κοινωνικές ανισότητες, μεγάλωσε η φτώχεια. Από τους στόχους της Λισαβόνας τους δικούς σας στόχους, κύριε Barroso, που τώρα δεν με ακούτε γιατί μιλάτε με το συνεργάτη σαςξεχάσατε το στόχο της κοινωνικής συνοχής και το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, κύριε Barroso! Στο Κόσσοβο ξεχάσατε τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο!

Και εσείς, κύριοι του Συμβουλίου, αντί να προωθήσετε πιο φιλόδοξα το πακέτο Barroso για τις κλιματικές αλλαγές, προσπαθείτε να το ροκανίσετε! Γι' αυτά περίμενα να μιλήσετε και όχι να δίνετε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον!

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Εκπλήσσομαι πολύ που η κατάσταση στην Τουρκία δεν έχει τοποθετηθεί στην κορυφή της ατζέντας αυτής της εβδομάδας. Μέχρι στιγμής έχει δηλωθεί ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία θα διεξάγεται παράλληλα με την πρόοδο των τουρκικών μεταρρυθμίσεων.

Λοιπόν, έχει αποδειχτεί ότι ισχύει το αντίθετο. Η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων έχει σχεδόν σταματήσει εντελώς, αλλά οι διαπραγματεύσεις απλά συνεχίζονται. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις. Η ελευθερία της έκφρασης παρεμποδίζεται επίσημα από το άρθρο 301 του τουρκικού ποινικού κώδικα. Η τουρκική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να καταργήσει ή τουλάχιστον να αναθεωρήσει αυτό το άρθρο μέχρι το τέλος του έτους, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Επίσης άφησε να εννοηθεί λακωνικά ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προτεραιότητα, συγκεκριμένα η κατάργηση της απαγόρευσης της μαντίλας στα πανεπιστήμια. Ο εξισλαμισμός και η ύπουλη σταδιακή κατάργηση του κράτους προφανώς έχουν προτεραιότητα.

Στην συνέχεια ο τούρκος πρωθυπουργός, ο κ. Ερντογάν, πήγε στη Γερμανία για να υπενθυμίσει στους Τούρκους που ζουν εκεί να μην προσαρμοστούν πολύ καλά και να απαιτήσει την ίδρυση τουρκικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Ο κ. Ερντογάν συμπεριφέρθηκε σαν ένα θριαμβευτής ηγέτη που ήρθε να επιθεωρήσει τα στρατεύματά του σε κατεχόμενο έδαφος.

Επιπλέον, η Τουρκία βομβαρδίζει το Βόρειο Ιράκ εδώ και εβδομάδες. Περίπου 10 000 στρατιώτες έχουν εισβάλλει στη χώρα. Είναι σχεδόν σαν να επιτίθεται η Κροατία, ένα άλλο υποψήφιο κράτος μέλος στο Μαυροβούνιο. Φυσικά αυτό θα ήταν παράλογο, και κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχόταν κάτι τέτοιο, και όμως προφανώς η Τουρκία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Η ερώτησή μου επομένως, κύριε Πρόεδρε, είναι πόσο καιρό θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριφέρεται με τόσο μεγάλη ατολμία στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία;

 
  
MPphoto
 
 

  João de Deus Pinheiro (PPE-DE).(PT) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2005, χάρη στην παρούσα Επιτροπή, η Στρατηγική της Λισαβόνας έχει αποτινάξει την προηγούμενη κατάσταση απάθειάς της. Πρέπει επομένως να πω στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ότι είναι ζωτικής σημασίας, όπως και με το ενιαίο νόμισμα και την εσωτερική αγορά, να δοθεί περισσότερη αρμοδιότητα στην Επιτροπή και να της επιτραπεί να είναι ο κύριος μοχλός της Στρατηγικής της Λισαβόνας, αντί να συνεχίσει με την ιδέα της διακυβερνητικότητας, η οποία δεν μας έχει οδηγήσει πουθενά.

Όσο για το τρίπτυχο εκπαίδευση/έρευνα/καινοτομία, πρέπει να αποφευχθεί η απλοϊκή λύση της αδιάκριτης διοχέτευσης χρημάτων στην έρευνα. Αντί για επιστημονικά άρθρα ή ευφάνταστες ιδέες, χρειαζόμαστε καλύτερη καινοτομία, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η καινοτομία απαιτεί μια κουλτούρα που εκτιμά την επιχειρηματικότητα και τα άτομα εκείνα που είναι διατεθειμένα να πάρουν ρίσκα, που είναι ακριβώς εκείνα που ξέρουν πώς να βγάζουν χρήματα από τη γνώση και όχι το αντίθετο, δηλαδή, να πετάνε χρήματα τριγύρω αδιακρίτως για να δουν αν εμφανιστεί η γνώση.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι βασικό να δημιουργήσουμε επίσης μια κουλτούρα ανταγωνιστικότητας και κατευθυνόμενης δημιουργικότητας. Πρέπει να απορρίψουμε αποφασιστικά τις εύκολες λύσεις που παρεμποδίζουν τη μελλοντική επιτυχία τόσο των ατόμων όσο και των εταιρειών.

Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, της κατευθυνόμενης έρευνας, των δεσμών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων, της δημιουργικότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα, της ζήτησης και της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, περισσότερο απ’ αυτό, θα πω ότι η ώθηση για καινοτομία και η Στρατηγική της Λισαβόνας μπορούν να συνοψιστούν με δυο λόγια: αυτό που πρέπει να κάνουν η Ευρώπη, οι επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια είναι να δημιουργήσουν αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, έχετε δηλώσει και άλλοτε σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι έχετε πλησιάσει πιο κοντά στον τρόπο σκέψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συγκεκριμένη ερώτησή μου είναι η εξής: από ποια άποψη έχει οδηγήσει αυτή η μετακίνηση προς τη θέση του Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε νέα έμφαση, ή στη θέσπιση μιας κοινής νέας προτεραιότητας στις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που πρόκειται να υιοθετηθούν από το Συμβούλιο τις επόμενες δυο μέρες;

Έχω μια διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι χρησιμοποιείτε το Συμβούλιο, το οποίο δεν ήταν διατεθειμένο να υιοθετήσει διάφορες ιδέες, ως δικαιολογία. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία τα μηνύματα που εσείς, κύριε Barroso, στέλνετε για μήνες, δηλαδή ότι δεν χρειάζονται αλλαγές. Πιστεύω ότι αυτή η ομαδική προσπάθεια έχει δημιουργήσει ένα καρτέλ που μπλοκάρει κάθε πολιτική μ’ ένα κοινό σύνθημα: δουλειά όπως συνήθως. Αυτό δεν είναι, ωστόσο, προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού λαού, δεν είναι προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και δεν είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει εκδώσει πολλά ψηφίσματα που ζητάνε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως έχουν δείξει οι μελέτες μας, είμαστε πίσω από την άποψη της έρευνας και της ανάπτυξης. Έχουμε παραμείνει σ’ ένα επίπεδο πολύ πίσω από τις ΗΠΑ. Ήμαστε στο ίδιο επίπεδο από τις αρχές του 1980, και στο μεταξύ δεν έχουμε μείνει πίσω μόνο από την Ιαπωνία αλλά έχουμε ξεπεραστεί και από τους Κινέζους, των οποίων οι δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη στον οικονομικό τομέα είναι τώρα μεγαλύτερες από αυτές των εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πότε θα ξυπνήσετε; Πότε θα υιοθετήσετε μια θετική στάση στην ποιότητα των οικονομικών και των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για χάρη του πληθυσμού της ΕΕ; Καιρός είναι επιτέλους!

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στο περσινό εαρινό Συμβούλιο, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν σ’ ένα στόχο «20% ως το 2020» για την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά η επίτευξη αυτού του στόχου παραμένει πολύ αργή. Η έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα αποκάλυψε σημαντικές αποτυχίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τον Ιανουάριο, η πρώτη αξιολόγηση της Επιτροπής για τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα μίλησε για το χάσμα μεταξύ της πολιτικής δέσμευσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και της πραγματικής υλοποίησής της. Η ενεργειακή αποδοτικότητα στηρίζει όλους τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές CO2, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την ασφάλεια του εφοδιασμού και για την ατζέντα της Λισαβόνας – όλα τα πράγματα που συζητάμε σήμερα το πρωί.

Επομένως, θα ήμουν ευγνώμων αν ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας υποδείκνυαν τι προτίθεται να κάνει το φετινό εαρινό Συμβούλιο για να βελτιώσει τις επιδόσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας καθορίστηκαν πριν από οκτώ χρόνια. Η προτεραιότητα της Στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα αναπτυσσόταν μ’ έναν ταχύτερο ρυθμό από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών, αυξάνοντας επίσης τη βιώσιμη απασχόληση. Αποτυχία και στους δύο στόχους έχει καταγραφεί επισήμως. Υπάρχει σαφής έλλειψη συνοχής μεταξύ της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της πραγματικής εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής, για παράδειγμα.

Ένα παράδειγμα αυτού είναι η μεταρρύθμιση της αγοράς της ζάχαρης. Σε πολλές περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στις μεταρρυθμίσεις χωρίς να λάβει υπόψη το σχετικό κοινωνικό πλαίσιο. Ως παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω την περίπτωση του εργοστασίου ζάχαρης στο Lublin στην Πολωνία. Αντίθετα ακόμη και προς τις διατάξεις της Ένωσης, σχεδιάζεται να καταστεί όλο το προσωπικό αυτού του εργοστασίου περιττό, να γκρεμιστούν όλα τα κτίρια και να αχρηστευτούν σύγχρονες εγκαταστάσεις. Σχεδιάζεται επίσης να στερηθούν οι καλλιεργητές ολόκληρης της περιοχής τους πόρους για τη διαβίωσή τους. Μία μόνο αποζημίωση δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της απασχόλησης. Παρόμοιες δράσεις είναι αντίθετες με τους δηλωμένους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Γελοία μέτρα αυτού του είδους σίγουρα δεν μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων αυτής της Στρατηγικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω ένα εντελώς νέο θέμα που δεν έχει αναφερθεί ακόμη, και να υπενθυμίσω τη συζήτηση που διεξήχθη σε αυτό το Κοινοβούλιο ένα μήνα πριν σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής και τη σύνδεσή του με δύο ευρωπαϊκά έγγραφα: τον Χάρτη Leipzig και την Εδαφική Ατζέντα. Αυτή η συζήτηση διεξήχθη δυστυχώς χωρίς την παρουσία ενός εκπροσώπου του Συμβουλίου. Οι υπουργικές διασκέψεις που προηγήθηκαν της συζήτησής μας, κατά τη διάρκεια της γερμανικής και της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου, εξέφρασαν μια σαφή προσδοκία να συζητηθεί η Εδαφική Ατζέντα στην εαρινή σύνοδο κορυφής προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στην εδαφική διάσταση.

Το ιδιαίτερο υπόβαθρο γι’ αυτό είναι ότι η εδαφική διάσταση έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένας νέος στόχος της Κοινότητας. Σύμφωνα με τα έγγραφα στα οποία διαθέτω πρόσβαση, ωστόσο, το θέμα δεν αναφέρεται καν. Γιατί αυτό; Η πολιτική συνοχής είναι η πρακτική εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης· επομένως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα είναι μαζί μας, και θα μας απασχολεί, για πολύ περισσότερο από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία σε τελική ανάλυση πρόκειται να ολοκληρωθεί επιτυχώς ως το 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, το κράτος παραχωρεί και τον τελευταίο πυρήνα ρύθμισης υπό τον έλεγχό του. Διαλύεται το κράτος πρόνοιας, ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί χωρίς εμπόδια, μειώνονται οι κοινωνικές παροχές, το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στους εργοδότες να προσλαμβάνουν και να απολύουν όποτε το επιθυμούν, ενώ οι συνθήκες εργασίας οξύνονται με βάση το ευέλικτο ωράριο, με αποτέλεσμα να θυσιάζεται ο εργαζόμενος στο βωμό της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της αύξησης του υπερκέρδους του κεφαλαίου.

Άλλο ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κορυφής θα ασχοληθεί με τη στρατηγική της Λισαβόνας, μια στρατηγική που κρίνεται ότι έχει αποτύχει και χρειάζεται αναθεώρηση. Η σύγκλιση ποτέ δεν επιτεύχθηκε. Όχι τουλάχιστον για τους εργαζομένους. Η Λισαβόνα και οι δορυφόροι επιμένουν στη στήριξη της επιχειρηματιοκεντρικής φιλοσοφίας της Ένωσης, ενώ συνεχίζουν να αφήνουν σε δεύτερη μοίρα τις κοινωνικές πολιτικές.

Ριζική αναδιάρθρωση, επανατοποθέτηση του πολίτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Ένωσης, ανθρωποκεντρική στρατηγική! Αυτό είναι που χρειαζόμαστε!

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η επικύρωση του μετονομασμένου Συντάγματος της ΕΕ απειλεί τη δημοκρατική νομιμότητα του ίδιου του ευρωπαϊκού σχεδίου. Οι λαοί της Γαλλίας και της Ολλανδίας απέρριψαν το Σύνταγμα, ωστόσο τώρα αυτό έχει επιστρέψει μ’ ένα νέο όνομα και με αυτό που η Angela Merkel αποκάλεσε «αισθητικές αλλαγές». Τώρα τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Εργατικής κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσποιούνται ανέντιμα ότι αυτές οι αισθητικές αλλαγές δικαιολογούν την αθέτηση της υπόσχεσής τους για ένα δημοψήφισμα. Δεν την δικαιολογούν και η προσποίηση ότι το κάνουν αποτελεί μια τεράστια αθέτηση της πίστης των ανθρώπων.

Στη Βρετανία μια εταιρεία δημοσκόπησης διεξήγαγε μια ταχυδρομική ψηφοφορία ελεγχόμενη από ανεξάρτητη αρχή σε 10 εκλογικές περιφέρειες του Ουέστμινστερ. Πάνω από 150 000 ψηφοφόροι απάντησαν: 88% ήθελαν έναν δημοψήφισμα· το 89% ήταν αντίθετοι με τη Συνθήκη. Σε έξι εκλογικές περιφέρειες περισσότεροι άνθρωποι ψήφισαν για ένα δημοψήφισμα παρά για τον τωρινό ευρωβουλευτή τους.

Οι άνθρωποι μίλησαν. Η Συνθήκη δεν μπορεί να είναι νόμιμη χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει ν’ ακούσει. Πρέπει να έχουμε ένα δημοψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, σε αντίθεση με τους ομιλητές από τη Σοσιαλιστική Ομάδα επιθυμώ να επαινέσω την Επιτροπή που δεν άλλαξε βιαστικά τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής σε αυτές τις στιγμές παγκόσμιας αβεβαιότητας που προκαλείται από την οικονομική κρίση. Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής μετά τη Λισαβόνα. Επιθυμώ να επαινέσω ρητά την Επιτροπή, επειδή είναι το σωστό.

Οι ελλείψεις στην πραγματικότητα έγκεινται στην εφαρμογή από τα κράτη μέλη, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου πρέπει να συγκεντρωθεί σε αυτές τις ελλείψεις στα κράτη μέλη και όχι σε τι αλλαγές μπορεί να κάνει η Επιτροπή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν ο κ. Bullmann μιλάει για ένα «καρτέλ που εμποδίζει την πολιτική», η κριτική του είναι εντελώς αδικαιολόγητη.

Δεύτερον, οι ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης πρέπει να αξιοποιηθούν και οι κίνδυνοι να ελαχιστοποιηθούν. Ο κ. Schulz είπε ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί. Αυτό είναι απλά μια ψευδαίσθηση! Η Ευρώπη είναι ένα μοντέλο ευημερίας! Η ευημερία στην Ευρώπη έχει αυξηθεί· η κατανομή της έχει αλλάξει. Η ιστορία μας έχει διδάξει, ωστόσο, τι γίνονται οι κοινωνίες όπου δεν υπάρχουν διαφορές στην κατανομή. Πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά στην κατανομή για να ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό και τον δυναμισμό. Αυτό είναι σίγουρα αναμφισβήτητο.

Τρίτον, σχετικά με το θέμα του περιορισμού της γραφειοκρατίας, δεν έχουν γίνει αρκετά από αυτή την άποψη. Έχουμε μια Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, αλλά τίποτα δεν ακούγεται πια γι’ αυτή. Λειτουργεί ακόμη; Ποια είναι τα ενδιάμεσα ευρήματά της; Πότε μπορούμε να περιμένουμε κάποια ευρήματα; Θα θέλαμε να μάθουμε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Το τελευταίο θέμα μου αφορά τη σταθερότητα της χρηματαγοράς. Είναι πράγματι αλήθεια ότι η απληστία στην χρηματαγορά είναι μεγαλύτερη από τον φόβο της διάλυσης, και η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση από αυτή την άποψη. Έχει ανακοινώσει ήδη μερικά σχέδια.

Σχετικά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, και εδώ, επίσης, το πρωταρχικό καθήκον της Επιτροπής είναι να πείσει τα κράτη μέλη στη σύνοδο κορυφής να εμμείνουν στους προηγούμενους στόχους τους. Ορισμένα κράτη μέλη εκπέμπουν στην πραγματικότητα πολύ περισσότερο CO2 από το επιτρεπόμενο ποσοστό. Πώς μπορούμε να εισάγουμε αποτελεσματικά νέα μέτρα αν δεν τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί των τωρινών και των περασμένων ετών;

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, όπως και η Επιτροπή χαίρομαι που υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας και η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί. Ωστόσο, όπως έχουν επισημάνει πολλοί, υπάρχει και μια η πλευρά του νομίσματος. Πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας είναι αβέβαιες και είναι αδύνατο να ζήσει κανείς από αυτές. Οι δυνατότητες κατάρτισης είναι εξαιρετικά άνισα κατανεμημένες. Μερικές περιφέρειες δεν μπορούν να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται, επομένως, είναι μια κοινωνική Ευρώπη που παρέχει ασφαλείς θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, που προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες κατάρτισης σε όλους και που διασφαλίζει επίσης ότι η ανάπτυξη είναι καλή και ισότιμη σε όλες τις περιφέρειες.

Εδώ και πολύ καιρό συζητάμε για την ευελισφάλεια. Τώρα ένα μοντέλο ευελισφάλειας αμφισβητείται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Laval, το οποίο δεν πιστεύει ότι το σύστημα που εφαρμόζεται στη Σκανδιναβία είναι αρκετά καλό. Αμφισβητείται με το επιχείρημα ότι η ελευθερία της κυκλοφορίας υπερισχύει του δικαιώματος στην απεργία. Επίσης αμφισβητείται με το επιχείρημα ότι η αρχή του ίσου μισθού για ίση εργασία δεν πρέπει να ισχύει. Αυτό ανοίγει την πόρτα στο κοινωνικό ντάμπινγκ, και όχι μόνο, αλλά σημαίνει επίσης ότι εταιρείες που πληρώνουν αξιοπρεπείς μισθούς σύμφωνα με συμφωνίες θα έχουν δυσκολία να είναι ανταγωνιστικές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προστατευτισμό. Είναι επομένως σημαντικό να καταστήσει σαφές η Επιτροπή ότι η αρχή του ίσου μισθού για την ίση εργασία πρέπει να εφαρμόζεται και ότι πρέπει να έχουμε καλές κοινωνικές συνθήκες σε όλη την Ευρώπη, ούτως ώστε το κύμα προστατευτισμού να μην προελάσει σε όλη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Θέλω να μιλήσω για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά κύριο λόγο μια οικονομική ένωση βασισμένη σε ηθικές αξίες. Ενόψει των νέων προκλήσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τρόπους να τις αντιμετωπίσει γρήγορα και ευέλικτα προκειμένου να μην χάσει στο στοίχημα του δυναμισμού και της ανταγωνιστικότητας.

Δυστυχώς, ο πρόσφατος μηχανισμός συντονισμού της οικονομικής πολιτικής (η Συνθήκη της Λισαβόνας, το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής) έχει μια σειρά από στάδια και είναι κάθε άλλο παρά αποτελεσματική. Εμποδίζει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς – την κύρια πηγή οικονομικής ανάπτυξης.

Επομένως, είμαι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσουν μια πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει αυτόν τον μηχανισμό προκειμένου να τον κάνει πιο ευέλικτο, διευκολύνοντάς τον να αντιδράσει αποτελεσματικά στις προκλήσεις. Αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής πολιτικής, να εδραιωθούν οι μεταρρυθμίσεις και να διευκολυνθεί η οικονομία της ΕΕ να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις.

Ο λόγος που ορισμένα από τα νέα προγράμματα δεν λειτουργούν σωστά είναι επειδή η οικονομική βιωσιμότητά τους στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν έχει εξακριβωθεί εκ των προτέρων. Στο μεταξύ, συζητάμε για την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή στρατηγική, κλπ. αλλά όλα αυτά τα μέσα πρέπει, όπως έχει αναφερθεί ήδη, να συντονιστούν και οι οικονομικές τους συνέπειες να αξιολογηθούν. Μόνο τότε θα είναι βιώσιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, σχέδια για μια εσωτερική αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου είναι στην ατζέντα του επικείμενου Συμβουλίου.

Ο διαχωρισμός της ιδιοκτησίας της ενέργειας και των δικτύων διανομής είναι ένα κρίσιμο θέμα ανεξάρτητα από το ποιος μπορεί να είναι στην εξουσία στο Κρεμλίνο. Υπό την ηγεσία του κ. Medvedew, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην πολιτική ενεργειακού εκβιασμού της Ρωσίας απέναντι στα κράτη μέλη της Ένωσης και τις γειτονικές χώρες. Η εξοικονόμηση της ενέργειας και η αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας που καταναλώνεται αποτελούν μόνο μέρος της λύσης αυτών των προβλημάτων. Η πολιτική πτυχή πρέπει επίσης να ληφθεί αν θέλουμε να εφαρμοστεί πλήρως η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές τι περιμένουμε από τη Ρωσία και από την Gazprom ως ανταπόδοση. Η Gazprom είναι ένα ρωσικό μονοπώλιο με παρουσία σε 16 κράτη μέλη της Ένωσης ήταν ως προμηθευτής ενέργειας είτε ως ιδιοκτήτης των δικτύων διανομής. Αν δεν επιβάλλουμε κανέναν περιορισμό σε αυτό το επιθετικό μονοπώλιο, οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για την ενεργειακή αλληλεγγύη μπορούν κάλλιστα να μπουν στο ίδιο ράφι με τα παραμύθια.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι λιγάκι παράξενο το γεγονός ότι όταν συζητάμε πώς να κάνουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική προκειμένου να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας η συζήτηση κλίνει περισσότερο προς την πεποίθηση ότι οι θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν μέσω νέων κανονισμών; Αυτό δεν ισχύει.

Θα ήθελα να αποκαλύψω ένα μυστικό στους Σοσιαλιστές φίλους μας εδώ σήμερα: για να υπάρχουν εργαζόμενοι, πρέπει να υπάρχουν εργοδότες – δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς εργοδότες. Το κύριο πρόβλημά τους είναι ότι, είναι τόσο πρόθυμοι να πιστέψουν ότι οι θέσεις απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν μέσω κανονισμών, που ξεχνάνε ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας, επειδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική αποτυχία από την ανεργία και δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική επιτυχία από κάθε νέα θέση εργασίας που μπορούμε να πετύχουμε στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη μας.

Θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος για την επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της Ατζέντας της Λισαβόνας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος προχωρεί πιο γρήγορα και πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστεί· πρέπει να είμαστε πιο επιχειρηματικοί.

Υπάρχουν τρία πράγματα που θέλω να λάβει υπόψη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αργότερα. Καταρχάς, σχετικά με τη γραφειοκρατία και την καλύτερη ρύθμιση: θα ήθελα να αναφέρει ετησίως για τα επιτεύγματα μείωσης της γραφειοκρατίας προκειμένου να δείξει ότι θα επιτύχουμε ως το 2012 τον στόχο του 25% λιγότερης γραφειοκρατίας από αυτή που υπάρχει σήμερα.

Θα ήθελα επίσης να διασφαλίσει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες θα εφαρμοστεί πλήρως σε κάθε κράτος μέλος το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα να διασφαλίσει ότι διευκολύνουμε τις νέες επιχειρήσεις μέσω μιας πιο επιθετικής και πιο ενεργούς ευρείας πολιτικής.

Πιστεύω ότι η επιτυχία μας να κάνουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική έγκειται στο να καταστήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πιο ικανές να λειτουργήσουν σε όλη την εσωτερική αγορά. Αυτή είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνουμε και εκείνος πρέπει να κάνει τα πρώτα βήματα, μαζί με την σλοβενική Προεδρία, στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε, το επόμενο έτος θα αποτελέσει Ευρωπαϊκό Έτος για την καινοτομία και την δημιουργικότητα, αποδεικνύοντας ακόμη περισσότερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εναποθέτει κατά πολύ τις προσδοκίες της για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς της και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης στην καινοτομία, στην προώθηση της έρευνας, της γνώσης, στο λεγόμενο «τρίγωνο της γνώσης».

Οι κοινοτικές και εθνικές πολιτικές στην απασχόληση, στη στήριξη των νέων, αλλά κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης, οφείλουν να ακολουθήσουν τους φιλόδοξους αυτούς στόχους και να υλοποιήσουν συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να απελευθερώσουν τα σημαντικά αποθέματα γνώσης και ερευνητικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά όμως θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι η αναγνώριση της ελευθερίας της κυκλοφορίας της γνώσης ως της λεγόμενης «πέμπτης ελευθερίας» είναι ουσιαστική και θα πρέπει να τονιστεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σε κοινοτικό επίπεδο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε επίσης, στα πλαίσια αυτά, τη σημαντική πρωτοβουλία μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Comenius και να τονίσουμε ότι το νέο πρόγραμμα, κυρίως το Erasmus mundus, που επιτρέπει, αφενός, την κινητικότητα εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και, αφετέρου, την κινητικότητα για διδακτορικούς φοιτητές, αποτελεί μια πρωτοβουλία που θα έχει την πλήρη υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ενέργειες συντονισμού βάσει της Μπολόνιας και να καταστήσουν δυνατή στην πράξη την κινητικότητα αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Η συζήτηση σχετικά με την κοινή ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια άρχισε το 2006 μετά την κρίση φυσικού αερίου Ρωσίας-Ουκρανίας, οι συνέπειες της οποίας είχαν έναν δυσμενή αντίκτυπο στην Ευρώπη. Δυστυχώς, εξακολουθούμε να μην έχουμε ούτε μια σαφώς καθορισμένη κοινή ενεργειακή πολιτική, ούτε μια εξωτερική ενεργειακή πολιτική.

Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει μια λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας της Λιθουανίας, ενόψει των σχεδίων να κλείσει Πυρηνικό Εργοστάσιο Ignalina το 2009.

Με το κλείσιμο αυτού του εργοστασίου, η Λιθουανία θα γινόταν πλήρως εξαρτημένη από την μοναδική πηγή ενέργειας – το εισαγόμενο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα έχει ως αποτέλεσμα να υπερδιπλασιαστεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη Λιθουανία. Κατά συνέπεια, αυτό θα είναι καταστροφικό για τα νοικοκυριά και τη γενική οικονομία της χώρας.

Επιπλέον, η Ρωσία είναι επιρρεπής στη χειραγώγηση των ενεργειακών αποθεμάτων για την επιδίωξη των πολιτικών φιλοδοξιών της. Η Λιθουανία το έχει βιώσει ήδη αυτό.

Βάσει του άρθρου 37 και του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της Συνθήκης Προσχώρησης, παροτρύνω την Επιτροπή να βοηθήσει στην εξεύρεση μιας λύσης· μια πιθανότητα θα ήταν να αναβληθεί το κλείσιμο του ασφαλούς πυρηνικού εργοστασίου Ignalina.

 
  
MPphoto
 
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα να επιστρέψω στην εαρινή σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους. Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη σύνοδο κορυφής, υπό την προεδρία της Angela Merkel, και είναι τώρα θέμα μεταφοράς στην νομοθεσία των αποφάσεων που ελήφθησαν στις 7 Μαρτίου του περασμένου έτους.

Ωστόσο, η νομοθεσία δεν πρέπει να τιμωρεί· πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους μας και τις επιχειρήσεις μας να καινοτομούν και τελικά να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Από την τρέχουσα συζήτηση φαίνεται ότι η συζήτηση για το CO2 είναι το πιο σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι το αληθινό θέμα είναι πολύ πιο βαθύ: πρόκειται για τη βιωσιμότητα. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε τους πόρους μας μακροπρόθεσμα; Το σημείο κλειδί, κατά την άποψή μου, είναι ότι πρέπει να διευθύνουμε την οικονομία μας χρησιμοποιώντας λιγότερους φυσικούς πόρους στο μέλλον.

Κύριε Επίτροπε, είναι αναπόφευκτο να υπεισέλθουμε σε μία διαφωνία εδώ επειδή δεν μπορούμε να δεχτούμε όλα όσα προτείνετε. Σχετικά με τους κανόνες για τα οχήματα, για παράδειγμα, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι γνωρίζουμε ήδη πόσο θα είναι το πρόστιμο που θα επιβληθεί σε κάποιον, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμη για τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφωθεί. Από τους γονείς μου έχω μάθει το αντίθετο: πρώτα πρέπει να ξέρεις τους κανόνες και μετά πρέπει να βρεθούν οι κυρώσεις. Είναι σημαντικό να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία στο μέλλον.

Αν υπάρχουν διασυνοριακά προβλήματα CO2 με την ETS, πράγμα το οποίο πραγματικά δεν αμφισβητώ, τότε προτείνω να βρούμε περισσότερους ώμους για να σηκώσουν αυτό το βάρος, όπως εισάγοντας μια συνετή πολιτική ρύπων σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ μεγάλη προσωπική μου ανησυχία, κύριε Barroso και κύριε Verheugen: είστε οι θεματοφύλακες του νόμου! Είναι απολύτως μάταιο να δίνουμε τα χέρια εδώ και να συμφωνούμε να κάνουμε το τάδε ή το δείνα, και μετά να μην εφαρμόζεται αυτό στο τέλος της ημέρας.

Αντί γι’ αυτό, ας κάνουμε λιγότερα! Ό,τι κάνουμε, ωστόσο, πρέπει να γίνεται καλύτερα. Επομένως, κύριε Επίτροπε και κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ασκείστε την εντολή σας όχι τιμωρώντας τους ευσυνείδητους αλλά ενθαρρύνοντας εκείνους που ξεκινούν μάλλον πιο αργά να εκπληρώσουν επιτέλους τους στόχους του Κιότο. Μια ματιά στο διαδίκτυο θα δείξει ακριβώς ποιους εννοώ. Καλή τύχη· θα σας παρακολουθούμε προσεχτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τεράστια πρόοδο τα τελευταία λίγα χρόνια. Η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από την αμερικανική ή την ιαπωνική οικονομία. Η Ένωση είναι παγκόσμιο εμπορικό κέντρο, ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας και επίσης ένα πρότυπο και μοντέλο για άλλα μέρη του κόσμου όσον αφορά τη διαχείριση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων.

Όπως ακούσαμε νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας, βήμα προς βήμα, είτε στον τομέα της απασχόλησης είτε σε άλλες πτυχές. Είναι καλό να ξέρουμε ότι νέα κράτη μέλη όπως η Σλοβενία, η οποία κατέχει αυτή τη στιγμή την Προεδρία, συμμετέχουν ισότιμα σε αυτή την επιτυχία.

Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις: μία είναι υπερβολική εξάρτηση από εισαγωγές ενεργειακών πηγών· μία άλλη είναι η κλιματική αλλαγή.

Είμαι πεπεισμένος ότι η εξοικονόμηση ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικά η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών αποτελούν το κλειδί, ή τουλάχιστον ένα από τα κλειδιά, για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εστιάσουν, περισσότερο απ’ όσο το έχουν κάνει μέχρι στιγμής, στα θέματα χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Αυτή η ενέργεια είναι ασφαλής, περιβαλλοντικά καθαρή και θα μειώσει την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές. Όσο για την ανταγωνιστικότητα, μπορούμε να δούμε προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα ή η Ινδία. Η δική μας έρευνα πρέπει να εστιάσει στην πυρηνική ενέργεια πολύ περισσότερο απ’ όσο έχει εστιάσει μέχρι στιγμής.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οποιοσδήποτε ρίξει μια ματιά στα σχέδια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου μπορεί να δει ότι η γλώσσα σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας είναι εξαιρετικά αδύναμη. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία στο Συμβούλιο σχετικά με το θέμα της αποσύνδεσης, και το πακέτο της Επιτροπής υφίσταται κριτική. Θέλω να καταγραφεί εδώ ότι θεωρούμε ότι είναι σωστό να συνεχιστεί η στρατηγική της συστηματικής αποσύνδεσης, αλλά η αποσύνδεση πρέπει να ωφελήσει τους καταναλωτές. Πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα δίκαιες τιμές και ασφάλεια του εφοδιασμού.

Η Επιτροπή βιάστηκε πολύ στην πραγματικότητα με την πρότασή της για την πλήρη αποσύνδεση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επομένως, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει πρώτα μια προσπάθεια για την επίτευξη αποτελεσματικής αποσύνδεσης, αλλά η αποσύνδεση της ιδιοκτησία δεν πρέπει να αφαιρεθεί από την ατζέντα για το μέλλον.

Θέλω να θίξω ένα δεύτερο σημείο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για λόγους αρχής. Το Συμβούλιο δηλώνει ότι περιμένει με ανυπομονησία την κοινωνική ατζέντα που θα παρουσιάσει η Επιτροπή. Αυτή η ατζέντα περιλαμβάνει τα θέματα της πολιτικής για τους νέους και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πάντα πίστευα ότι τα κράτη μέλη ήταν υπεύθυνα για τα εν λόγω θέματα· στη χώρα μου, στη Γερμανία, είναι τα Länder. Απλά επιθυμώ να καταγραφεί αυτό εδώ, επειδή το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναμφίβολα θα επικριθούν για άλλη μια φορά για σφετερισμό εξουσιών. Το Συμβούλιο περιμένει με ανυπομονησία τις προτάσεις της Επιτροπής για την πολιτική σχετικά με τους νέους και την εκπαιδευτική πολιτική. Πρέπει να προσελκύσουμε προσοχή σε αυτό το σημαντικό σημείο όταν αυτά τα θέματα συζητούνται στο εσωτερικό της χώρας στα γερμανικά Länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – (NL) Ως συντονιστής για την περιφερειακή πολιτική της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, χαίρομαι για τη θέση που κατέχουν οι περιφέρειες και οι πόλεις στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Σε τελική ανάλυση, τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο, το επίπεδο στο οποίο αναπτύσσουμε κυρίως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη ότι το 60% των κρατικών κεφαλαίων χρησιμοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, υπάρχει η τάση –και θα ήταν καλό να συμφωνήσουμε σε αυτό τώρα– να περάσουμε από τις επενδύσεις στο τσιμέντο και στην άσφαλτο, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, στις επενδύσεις στη γνώση και στις υποδομές· η μερίδα του λέοντος από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το 70% περίπου, θα δαπανηθεί τα ερχόμενα χρόνια στη Στρατηγική της Λισαβόνας.

Έχω ένα άλλο παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε σε αριθμούς της Λιουμπλιάνα πώς δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα: 20 δις ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία πήγαν σε έρευνα και υποδομές. Ο Επίτροπος Potočnik μίλησε για μια ήσυχη επανάσταση στη δαπάνη χρημάτων. Βάλτε τα χρήματά σας εκεί που είναι το στόμα σας. Κάντε αυτό που λέτε ότι θα κάνετε: διασφαλίστε μια αλλαγή στις δαπάνες. Είναι μια ήσυχη επανάσταση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Είναι καιρός πια να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για επενδύσεις στην έρευνα και στις υποδομές. Δεν μπορείτε να κάνετε τις ίδιες μεγάλης-κλίμακας, ακριβές επενδύσεις σε κάθε χώρα.

Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μια πρόταση φέτος που ταιριάζει με αυτή και μια άλλη πρόταση για τη βελτίωση του συντονισμού των εθνικών αρμοδιοτήτων.

Τέλος, θα δούμε σύντομα μια Λευκή Βίβλο σχετικά με την εδαφική συνοχή, που θα συνδυάζει όχι μόνο την ανάπτυξη μεγάλων κεντρικών περιφερειών αλλά επίσης την εδαφική συνοχή πιο απομακρυσμένων περιοχών στην Ευρώπη, και το χαιρετίζω και αυτό επίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την αναγνώριση τόσο από το Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή πρόσφατα ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο μια περιβαλλοντική πολιτική αλλά επίσης μια πολιτική ασφαλείας και μια ανθρωπιστική πολιτική. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο σ’ αυτό φυσικά. Η έκθεση Stern επεσήμανε ότι περίπου 200 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να εκτοπισθούν από την κλιματική αλλαγή, προκαλώντας τεράστιες μεταναστευτικές πιέσεις. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι στην πραγματικότητα οι φτωχοί που υφίστανται τις συνέπειες των δράσεων των πλουσίων.

Ελπίζω ότι στη συζήτησή μας για την κλιματική αλλαγή θα μπορέσουμε να συνδέσουμε τους στόχους μας για την κλιματική αλλαγή με τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής μας. Δεν μπορούμε να ενεργήσουμε μεμονωμένα σε αυτό τον τομέα. Φυσικά οι φτωχοί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποφέρουν επίσης. Γι’ αυτό τον λόγο οποιαδήποτε πολιτική σχετικά με την ενέργεια πρέπει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν μια πολιτική σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια διότι πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό.

Αλλά πάνω απ’ όλα σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε δράσεις αντί για μόνο λόγια. Η Επιτροπή θέσπισε ένα πρόγραμμα το 2007. Τα δύο τρίτα του έχουν βγει στο φως. Πού είναι το άλλο ένα τρίτο; Τα κράτη μέλη δεσμεύονται για στόχους που δεν επιτυγχάνουν. Πρέπει να εστιάσουμε στη δράση.

Επίσης χαιρετίζω το έργο που γίνεται για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη βοήθεια για τις μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει, ωστόσο, να δώσουμε πολύ περισσότερη έμφαση στην παρακολούθηση της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία και στην αξιολόγηση του τρόπου που έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία και αν έχει επιτύχει αυτό που ξεκινήσαμε να επιτύχουμε. Αν δεν επιτυγχάνει αυτό που απαιτείται, δεν υπάρχει νόημα να έχουμε την νομοθεσία εξαρχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dăianu (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής διεξάγεται σε μια βαρυσήμαντη χρονική στιγμή. Η βαθιά οικονομική κρίση, που έχει τις ρίζες της σε κυκλικές και διαρθρωτικές συνθήκες, απαιτεί σθεναρές απαντήσεις. Η άνοδος της Ασίας συνεπάγεται ένα νέο είδος ανταγωνισμού μεταξύ των καπιταλισμών, με τη κατακρήμνιση στη δραστηριότητα των κρατικών επενδυτικών ταμείων και την αύξηση των τιμών βασικών αγαθών. Πρέπει να προσθέσουμε επίσης τις ανησυχητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας και μια αύξηση της γενικής αβεβαιότητας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην εφαρμογή της Ατζέντας της Λισαβόνας, μέσω περίπλοκων, αναπόφευκτων ανταλλαγών. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω αρκετά θέματα πολιτικής.

Καταρχάς, η ποιότητα του εθνικού σχεδιασμού πολιτικής είναι βασική για τη βελτίωση των βιομηχανικών και οικονομικών επιδόσεων.

Δεύτερον, ο σχεδιασμός πολιτικής πρέπει να είναι ρεαλιστικός, χωρίς προκαταλήψεις και να αποφεύγει τη σύγχυση μεταξύ των ελεύθερων αγορών και των εντελώς απορυθμισμένων αγορών.

Τρίτον, η βιομηχανική πολιτική, η έρευνα και ανάπτυξη ιδιαίτερα, έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, μαζί με την εκπαίδευση. Είναι βασικό να αυξηθεί ο αριθμός των αποφοίτων στις επιστήμες και στα μαθηματικά στα κράτη μέλη, και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν μαζί γι’ αυτόν τον σκοπό.

Τέταρτον, χρειάζεται περισσότερη εστίαση στην ενεργειακή πολιτική και το Σχέδιο Ναμπούκο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πέμπτον, η γη καλής ποιότητας πρέπει να θεωρείται ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πρέπει να επαναβεβαιώσουμε τις ηθικές αξίες και την ηθική συμπεριφορά. Αν χάσουμε την ηθική μας πυξίδα, η συζήτηση για ανταγωνιστικότητα στο κοινωνικό...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η πρόσφατα αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας ήταν βασικά επιτυχής από το 2005. Αυτό είναι εύκολα προφανές από ένα γεγονός: όταν μιλούσε κανείς δημόσια για τη Λισαβόνα το 2005, όλοι ήξεραν ότι ήταν η πορτογαλική πρωτεύουσα αλλά κανείς δεν τη συνέδεε με μια διαδικασία τότε. Το Κιότο ήταν ήδη μια διαδικασία τότε, από την άποψη της προστασίας του κλίματος.

Σήμερα είμαστε στο 2008, και ευτυχώς ο κόσμος έχει αλλάξει. Τώρα, όταν αναφέρεται η Λισαβόνα σε δημόσιες ομιλίες, εξακολουθεί να είναι φυσικά η πορτογαλική πρωτεύουσα αλλά συσχετίζεται ολοένα και περισσότερο με μια πολιτική διαδικασία, και πιστεύω ότι αυτό καταδεικνύει έναν λογικό βαθμό επιτυχίας.

Πιστεύω επίσης ότι ήταν σωστό που έθεσε νέες προτεραιότητες οι οποίες αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, επειδή αυτή είναι μια προϋπόθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σημαντικά με υγιείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές όπως ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Επιπλέον πιστεύω ότι ήταν σωστό που δεν άλλαξαν οι κατευθυντήριες γραμμές, διότι συνολικά ήταν επιτυχείς.

Ωστόσο, θέλω να αναφέρω μερικές αδυναμίες. Για παράδειγμα, εξακολουθώ να βλέπω μεγάλες αδυναμίες στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, η οποία είναι υποτίθεται μαζί μας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 αλλά απλά δεν υφίσταται σε πολλούς τομείς. Δεν έχουμε εσωτερική αγορά στον τομέα των ασφαλειών, και στο εταιρικό δίκαιο, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν πλήρως το δικαίωμά τους εγκατάστασης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούμε να μην έχουμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η Ευρώπη δεν έχει κανονισμούς σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Δεν υπάρχουν κοινοί κανονισμοί για τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά μέσα και εξακολουθούμε να περιμένουμε την εσωτερική αγορά στην ιατρική περίθαλψη.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξε μια ολόκληρη σειρά νομοθετικών προτάσεων σε άλλους τομείς, που πάνω απ’ όλα στόχευε στην πρόοδο στους τομείς των κοινωνικών υποθέσεων, του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία. Επομένως, καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή στο κλείσιμο των παραθύρων για παρερμηνείες στην νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Riitta Myller (PSE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή και η οικονομία συνδέονται στενά. Δεν μπορούν να διαχωριστούν η μια από την άλλη. Έχει λεχθεί εδώ ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται με όλες τις πολιτικές. Αυτό το θέμα πρέπει επίσης να εξεταστεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής.

Ο έλεγχος της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή πρέπει να είναι στο επίκεντρο της Στρατηγικής της Λισαβόνας της ΕΕ. Στην επικείμενη σύνοδο κορυφής πρέπει να θεσπίσουμε μια αξιόπιστη πολιτική στάση υποστηρίζοντας τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Δυστυχώς, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση της ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνονται στην επιλογή δεσμευτικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι η πιο καθαρή, η πιο φθηνή και η πιο αποτελεσματική μορφή ενέργειας είναι εξοικονομημένη ενέργεια. Σήμερα θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε αυτό το 20% της ενέργειας εφαρμόζοντας όλη την νομοθεσία της ΕΕ. Με άλλα λόγια, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε πιο φιλόδοξους και πιο καθαρούς στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας. Ελπίζω ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής θα επιστήσει προσοχή σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αύριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά θέματα στην ημερησία διάταξη, αλλά ελπίζω ότι θα συζητήσετε επίσης τον αντίκτυπο της απόφαση Laval-Vaxholm που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λίγες μόνο μέρες μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής. Αυτή η απόφαση επιτρέπει στις εταιρείες να διορίζουν εργαζομένους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και να τους πληρώνουν τον ελάχιστο βασικό μισθό της χώρας, όχι τον κανονικό μισθό για τη συγκεκριμένη εργασία σε αυτή τη χώρα. Επιπλέον, η απόφαση καθιστά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ανίκανες να προστατέψουν τους μισθούς των εργαζομένων τους. Αυτό θα εξαναγκάσει τους εργαζομένους στα κράτη μέλη υποδοχής να μειώσουν τους μισθούς τους ή να χάσουν τις δουλειές τους. Αυτό, για μένα, είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Η απόφαση Laval-Vaxholm έχει τη δυνατότητα να διαλύσει την κοινωνική εταιρική σχέση, τις βιομηχανικές σχέσεις, την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα ολόκληρων χωρών, κοινοτήτων, υπεύθυνων εταιρειών και οικογενειών και να διαλύσει την υποστήριξη για το ευρωπαϊκό σχέδιο μεταξύ των παλαιότερων κρατών μελών.

Φυσικά, η μείωση των μισθών θα κάνει την ΕΕ πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, όπου ανταγωνίζεται με έθνη με χαμηλό κόστος παραγωγής όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία – αλλά με ποιο τίμημα και πόνο για μια οικογένεια στην Ιρλανδία με ενυπόθηκο δάνειο;

Ο κ. Bonde κι εγώ στείλαμε ένα πρωτόκολλο για να προστατέψουμε τις οικονομίες των κρατών μελών από την απόφαση Laval στη σλοβενική Προεδρία και στους πρωθυπουργούς των χωρών μας για να συμπεριληφθεί στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής αύριο. Για να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας κοινωνικό ντάμπινγκ, πάρτε σοβαρά την απόφαση Laval-Vaxholm και συμπεριλάβετε αυτό το πρωτόκολλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση σχετικά με τη σύνοδο κορυφής είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε στο Συμβούλιο γι’ αυτό που κάνει για να εφαρμόσει το σύνολο της Ατζέντας της Λισαβόνας, οπότε θέλω να εστιάσω αρχικά τις παρατηρήσεις μου σήμερα στο Συμβούλιο. Είναι χαρά μου που καλωσορίζω για άλλη μια φορά τον Σλοβένο πρωθυπουργό, τον οποίο είχα την ευχαρίστηση να συναντήσω στη Σλοβενία πρόσφατα, και ευχαριστώ τη σλοβενική Προεδρία για την ανάμειξή της σε αυτή τη διαδικασία.

Χαίρομαι πραγματικά που το σχέδιο των συμπερασμάτων που δημοσιεύτηκαν ήδη δείχνουν ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να εστιάζει σε τέσσερις βασικούς τομείς της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Ωστόσο, πρέπει να πω –και απευθύνω τα σχόλιά μου στον Πρόεδρο της Επιτροπής– ότι, μολονότι γνωρίζω ότι μιλάει με τον κ. Špidla, ένα από τα προβλήματα είναι ότι η Επιτροπή συνεχίζει να επανεφευρίσκει και να περιπλέκει τα πράγματα. Έχουμε τώρα 10 στόχους από την Επιτροπή, που αναφέρονται περαστικά εδώ, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να εστιάσουμε στο ποιες είναι οι προτεραιότητες.

Θέλω να εστιάσω σ’ ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι κλειδί γι’ αυτό που συζητάμε: την απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού. Είναι σωστό που το εξετάζετε εδώ, αλλά τι κάνουν γι’ αυτό τα κράτη μέλη; Ο συνάδελφός μου, κ. Hökmark, μίλησε νωρίτερα για τη μεταφορά της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εθνική νομοθεσία. Λέω στο Συμβούλιο: πάρτε την οδηγία για τις υπηρεσίες και την εφαρμογή της και τι προτίθεστε να κάνετε και διαδώστε το σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την απελευθέρωση του επιχειρηματικού δυναμικού. Με την οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να ελέγχετε όλες τις πτυχές της εγχώριας νομοθεσίας σας που κάνουν διακρίσεις κατά εταιρειών που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη την ενιαία αγορά. Δεν μπορεί να είναι μόνο εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες: πρέπει να είναι εταιρείες όλων των μεγεθών. Σας ζητώ να προωθήσετε αυτή τη δέσμευση και να το κάνετε αυτό.

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο στην οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ότι για πρώτη φορά απαιτείται από κάθε κράτος μέλος να παρέχει πληροφορίες σε εταιρείες που επιθυμούν πρόσβαση στην ενιαία αγορά και να τους ενθαρρύνει να εκμεταλλευτούν αυτή την τεράστια ευκαιρία. Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς είναι μια κοινή ευθύνη. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά εδώ για να παρέχουμε το πλαίσιο, αλλά πόσο σκληρά εργάζεστε πραγματικά στα κράτη μέλη για να διασφαλίσετε ότι οι εταιρείες θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν; Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχουμε τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη που χρειάζεται απελπισμένα αυτή η οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το εαρινό Συμβούλιο πρέπει να επιβεβαιώσει την αρχική Στρατηγική της Λισαβόνας για να αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο τις αλληλεξαρτημένες πολιτικές σχετικά με την οικονομική, την κοινωνική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη αειφόρο ανάπτυξη. Διαφορετικά θα προκαλούσε τη διάλυση της Ευρώπης και την απόσυρση στον προστατευτισμό.

Θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας είναι ένα στοιχείο κλειδί σε αυτή τη στρατηγική: μιας Ευρώπη υπεροχής δεν μπορεί να οικοδομηθεί στην πλάτη χαμηλών μισθών, εργασιακής ανασφάλειας και ανισότητας στον χώρο εργασίας.

Η απόφαση Laval είναι μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία των νομοθετικών προθέσεων αυτού του Κοινοβουλίου και του συννομοθέτη του, του Συμβουλίου. Και τα δυο πρέπει, επομένως, να ενεργήσουν ως νομοθέτης για να επαναβεβαιώσουν τις προθέσεις μας νομοθετώντας για να κλείσουν τα παραθυράκια που προσδιόρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μία άμεση νομοθετική επιλογή είναι να προσαρτηθεί στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων η κοινωνική ρήτρα Monti, την οποία έχουμε συμπεριλάβει ήδη στην οδηγία για τις Υπηρεσίες.

Η Επιτροπή πρέπει στο μεταξύ να επιμείνει να μεταφέρουν όλα τα κράτη μέλη σωστά και πλήρως την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων στην εθνική νομοθεσία. Πράγματι, τα κράτη μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν άμεσα την εγχώρια εργατική νομοθεσία τους για να διασφαλίσουν ότι η παράλογη απόφαση Laval δεν θα υπονομεύσει τα συστήματά τους εργατικών σχέσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι η κ. Sinnott, ως συνήθως, κάνει λάθος στην ερμηνεία της. Κάνει λάθος δηλώνοντας ότι η απόφαση Laval σημαίνει ότι μόνο ο ελάχιστος μισθός είναι εφαρμόσιμος στην Ιρλανδία: σημαίνει ότι όλες οι δεσμευτικές νομικά συμφωνίες πρέπει να εφαρμόζονται στην Ιρλανδία, και αυτό είναι πολύ περισσότερα από τον ελάχιστο μισθό. Ωστόσο, υπάρχουν συμφωνίες στην Ιρλανδία που δεν είναι νομικά δεσμευτικά και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριοι Επίτροποι, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κάνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξ ονόματος της Ομάδας μου να ενσωματώσει ορθά την πολιτική μεταφορών στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές. Ο λόγος είναι ότι οι επιχειρήσεις και η απασχόληση στην ΕΕ δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν χωρίς μια βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και τα απαραίτητα διευρωπαϊκά δίκτυα. Χωρίς αποτελεσματικούς διαδρόμους μεταφορών, χωρίς συνεργασία μεταξύ των παρόχων μεταφοράς και χωρίς έξυπνα μεταφορικά συστήματα, ούτε το εμπόριο ούτε ο τουρισμός δεν μπορούν να επεκταθούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωση ή με τρίτες χώρες. Αυτό χρειαζόμαστε, ωστόσο, για να ενισχύσουμε την απασχόληση.

Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, όταν μιλάτε με τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο, παρακαλώ να θυμάστε ότι είναι κρίσιμης σημασίας για τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την πολιτική μεταφορών στα εθνικά τους σχέδια για ανάπτυξη και απασχόληση. Δυστυχώς βλέπουμε τα κράτη μέλη να αφιερώνουν ένα ολοένα και μικρότερο ποσό χρηματοδότησης στη συντήρηση και επέκταση των εθνικών υποδομών, είτε είναι σιδηροδρομικά δίκτυα είτε οδικά δίκτυα.

Το ίδιο ισχύει για την προώθηση και εφαρμογή των συστημάτων μεταφορών. Σήμερα μπορείτε να παραγγείλετε τα πάντα από το Ίντερνετ, αλλά μπορούν να σας παραδοθούν μόνο με φορτηγά ή με το σιδηρόδρομο. Μπορείτε να κλείσετε όποιες διακοπές θέλετε, αλλά για να φτάσετε στον προορισμό σας χρειάζεστε ένα αξιοπρεπές αεροδρόμιο και αξιοπρεπείς μεταφορικές συνδέσεις. Αν θέλουμε ανάπτυξη και απασχόληση, επομένως, πρέπει να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές και αξιοπρεπή συστήματα μεταφορών. Αυτά πρέπει να είναι ασφαλώς φιλικά προς το περιβάλλον. Επομένως είμαστε της άποψης –για λόγους βιωσιμότητας– ότι πρέπει να δοθεί κάθε στήριξη στη διαχειριστική των μεταφορών. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για τον εθνικό σχεδιασμό.

Αν και η υλικοτεχνική υποστήριξη είναι κατά κύριο λόγο καθήκον των ίδιων των εταιρειών, εμείς, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε ωστόσο να συμβάλλουμε στην προώθηση της υλικοτεχνικής υποστήριξης περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, για παράδειγμα τις τελωνειακές διαδικασίες στους λιμένες.

Χρειαζόμαστε πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Επομένως, κάνω έκκληση σ’ εσάς, προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης, να κάνετε την πολιτική μεταφορών την κεντρική βασική αρχή της στρατηγικής σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το εαρινό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ένωση επιβραδύνεται, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα στις χρηματοοικονομικές αγορές, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται το ίδιο και ο πληθωρισμός. Όλα αυτά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητα και τροφοδοτούν τους φόβους για το μέλλον.

Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης, θεωρώ την εκτίμηση του κ. Barroso για την κατάσταση αδικαιολόγητα αισιόδοξη. Είναι δύσκολο να χαρούμε με τη δημιουργία έξι εκατομμυρίων θέσεων απασχόλησης, καθώς αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κυκλικής επιτάχυνσης της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Είναι επίσης δύσκολο να προβλέψουμε ότι θα επιτευχθεί συνεχής υψηλή αποδοτικότητα στον χώρο εργασίας, βάσει του ενός ή δύο ετών στα οποία αυξήθηκε η αποδοτικότητα. Ο δυνητικός ρυθμός αύξησης της Ευρώπης παραμένει πολύ χαμηλός.

Επομένως, πιστεύω ότι με την ευκαιρία του επικείμενου Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα στους ευρωπαίους πολίτες, δείχνοντας ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες απειλές. Ο φόβος και η αβεβαιότητα που προκύπτουν από την τωρινή οικονομική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφάσεις παρά με λόγια. Μέχρι σήμερα, οι σύνοδοι κορυφής καταλήγουν πολύ συχνά σε δηλώσεις που δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, περιμένουμε από τα κράτη μέλη και από το Συμβούλιο να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Προτρέπω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου που είναι παρών στο Κοινοβούλιο σήμερα να το λάβει σοβαρά υπόψη αυτό.

Τέλος, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά διότι η Συνθήκη της Λισαβόνας πρόκειται να επικυρωθεί τους επόμενους λίγους μήνες. Αυτή η Συνθήκη πρέπει να εμπνεύσει τους ευρωπαίους πολίτες και να τους γεμίσει ελπίδα. Γι’ αυτό η επικείμενη σύνοδος κορυφής πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους πολίτες της Ευρώπης ότι θα βελτιώσει την κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η ανεργία μειώνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κερδίσει από την παγκοσμιοποίηση, τα πηγαίνουμε καλύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η ΕΕ είναι στον σωστό δρόμο. Ας συνεχίσουμε αυτόν τον δρόμο με αποφασιστικότητα, δέσμευση και αυτοπεποίθηση. Ας κάνουμε τα κράτη μέλη να πάρουν τις ευθύνες τους πιο σοβαρά. Ας ενημερώσουμε την κοινή γνώμη για τις επιτυχίες και τους στόχους μας.

Δεύτερο, η προστασία του κλίματος και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης πρέπει να δώσουν μια παράταση ζωής στην έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τρίτο, ας είμαστε ειλικρινείς για το γεγονός ότι η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου μειώνει τις αυξήσεις των ενεργειακών τιμών: είναι αυξημένες κατά 160% σε ευρώ, 340% σε δολάρια.

Τέταρτο, το ευρώ, η διεύρυνση, η εσωτερική αγορά, η Στρατηγική της Λισαβόνας και η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ενισχύει την κοινωνική οικονομία της αγοράς και θεσπίζει θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα: όλα αυτά αποτελούν ένα συνολικό πακέτο που θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον δρόμο προς την επιτυχία.

Πέμπτο, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η έρευνα, η καινοτομία και η μεταρρύθμιση του κοινωνικού μας συστήματος, των συστημάτων υγείας και συντάξεων είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μπροστά μας.

Έκτο, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Barroso πρέπει να υπάρχει στα συμπεράσματα της εαρινής συνόδου κορυφής, με μια καθορισμένη ημερομηνία για να αποφασιστεί η έδρα του. Το Κοινοβούλιο έχει δώσει το πράσινο φως στη χρηματοδότηση.

Έβδομο, ο Νόμος για τις Μικρές Επιχειρήσεις θα δώσει το έναυσμα για περαιτέρω πρωτοβουλίες σε αυτό Κοινοβούλιο, δίχως καμία αμφιβολία. Η Διοργανική Ομάδα για τις ΜΜΕ θα προωθήσει τις αρχές που έχουμε υπόψη μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Το τελευταίο σημείο μου είναι το εξής: κύριε Schultz, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και η Επιτροπή δεν είναι αντίπαλοί μας. Οι αντίπαλοί μας είναι η έλλειψη εξουσίας, η πολιτική ικανότητα και η ηγεσία ορισμένων κυβερνήσεων και κοινοβουλίων στα κράτη μέλη. Οι αντίπαλοι μας είναι ο εγωισμός, ο εθνικισμός και ο προστατευτισμός, όχι περισσότερη Ευρώπη και όχι μια ισχυρή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θέλω να σας υποβάλω ένα μόνο αίτημα όταν πάτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: να υπερασπιστείτε αυτό το θεσμικό όργανο όταν σας λέει ότι η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της ΕΕ απαιτεί να δοθεί περισσότερη προσοχή στα κοινωνικά θέματα, απαιτεί να κάνουμε τις οικονομικές μας πολιτικές συνεπείς με τους στόχους μας και να σχεδιαστεί νόμιμα η στρατηγική μας για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή ανεξαρτησία· όταν σας λέει ότι, αν θέλουμε να πετύχει η Στρατηγική της Λισαβόνας, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο οικονομικό συντονισμό· όταν σας λέει ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς την αμερικανική κρίση των subprime, χρειαζόμαστε καλύτερα ρυθμισμένες χρηματοοικονομικές αγορές. Μην αφήσετε τα κράτη μέλη να πουν ότι αυτά τα θέματα δεν μας αφορούν: αυτό δεν είναι αποδεκτό σε μια σύγχρονη δημοκρατία.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος ορισμένων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ανησυχούν δικαιολογημένα για την κατάσταση των χρηματοοικονομικών αγορών, θα εξετάσετε τις συνέπειες αυτής της κατάστασης στην πραγματική οικονομία της ΕΕ. Σας ζητώ επομένως να εξετάσετε σε βάθος αυτό το θέμα, και να μην αρκεστείτε σε μερικές προτάσεις που μπορεί να φαίνονται ελκυστικές ή δημοφιλείς αλλά δεν αντιμετωπίζουν την ουσία αυτού του θέματος. Η ουσία εδώ είναι ότι έχουμε μια ολοκληρωμένη οικονομική αγορά και μια Κεντρική Τράπεζα που διεξάγει μια νομισματική πολιτική προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της, αλλά δεν έχουμε κανέναν ελεγκτή της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Κατά παράδοση, η πρώτη Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής του έτους είναι αφιερωμένη σε οικονομικά ζητήματα. Έτσι, η σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών έβαλε στην ατζέντα της συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μια σημαντική συζήτηση σχετικά με τον δεύτερο κύκλο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, που αναθεωρήθηκε για την περίοδο 2008-2010.

Κατά την άποψή μου, ορισμένες πτυχές που σχετίζονται ιδιαίτερα με τον δεύτερο στόχο της στρατηγικής της Λισαβόνας, δηλαδή τον βαθμό απασχόλησης, δεν πρέπει να απουσιάζουν από τα θέματα που θα εξετάσετε τις επόμενες μέρες. Αν και έχει προωθηθεί έντονα ως αρχή στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ευρωπαϊκή κινητικότητα των εργαζομένων έχει δοκιμαστεί πολύ στην πράξη.

Οι αυθαίρετοι περιορισμοί που επιβάλλονται στην πρόσβαση των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη συμβάλλουν στην περιορισμένη κινητικότητα. Από αυτή την άποψη, στο τέλος του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα μέτρα για τον περιορισμό της εργασιακής κινητικότητας που επιβάλλονται από ορισμένα κράτη μέλη στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Οι πρόσφατες στατιστικές δείχνουν ότι η σημαντική μεταναστευτική τάση από τις δύο χώρες δεν είναι γεγονός και κανένα από τα κράτη που επέτρεψαν την πρόσβαση των ρουμάνων και βούλγαρων εργαζομένων δεν κατέγραψε ανισορροπίες στην εργασιακή αγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να διατηρούν αυτούς τους περιορισμούς σε ισχύ, που είναι πράγματι ένα γεγονός σε σχέση με τα κράτη που έχουν ενταχθεί το 2004. Καθώς οι φραγμοί στην εργασιακή αγορά επιβάλλονται συχνά ως απάντηση σε ορισμένες πολιτικές απαιτήσεις της δεδομένης χρονικής στιγμής, πιστεύω ότι ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να συζητηθούν θα ήταν μια αναθεώρηση του συστήματος της μεταβατικής περιόδου και κυρίως της μεθόδου 2+3+2.

Ένα ευπρόσδεκτο μέτρο θα ήταν να λαμβάνεται η υποχρεωτική γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνέχιση ή την άρση των περιορισμών μετά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την ένταξη ενός νέου κράτους μέλους. Μια ανάλογη επέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα περιόριζε τον διακριτικό και αυθαίρετο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται συχνά οι περιορισμοί στην αρχή της ευρωπαϊκής ελευθερίας της κινητικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αύριο διεξάγεται το Εαρινό Συμβούλιο και οι ηγέτες της ΕΕ έχουν πολλά να συζητήσουν, είτε είναι η αναταραχή στις οικονομικές αγορές, η παγκοσμιοποίηση ή η δημογραφική αλλαγή. Σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, πρέπει να μάθουμε από το Συμβούλιο πού μας οδηγεί πραγματικά ο τωρινός γύρος συνομιλιών του παγκόσμιου εμπορίου.

Υπάρχουν πολλές υποθέσεις και κάποιες αναλύσεις των τελευταίων εγγράφων αναφορικά με τη γεωργία, αλλά υπήρξαν ελάχιστες επίσημες δηλώσεις από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο για αυτό το ζωτικό θέμα. Ο Επίτροπος Mandelson ήταν μαζί μας εδώ χθες το βράδυ αλλά λυπάμαι που οι ερωτήσεις για τον ΠΟΕ δεν απαντήθηκαν, και αυτό το Κοινοβούλιο δεν έχει άμεση πληροφόρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλώ το Εαρινό Συμβούλιο και τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Bertie O’Hearn, να θέσει αυτό το θέμα σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Πριν από ένα μήνα ο Επίτροπος Mandelson επεσήμανε ότι στον μη γεωργικό τομέα, οι συζητήσεις έχουν κινηθεί προς τα πίσω, δεν έχουν προχωρήσει μπροστά. Σχετικά με τη γεωργία, υπαινίχθηκε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να δεχτεί τις προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι. Φοβάμαι ότι αυτή είναι μια λανθασμένη άποψη. Ορισμένες αναλύσεις που έχω δει αφήνουν να εννοηθεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα αποδεκατιζόταν από την παρούσα συμφωνία στο τραπέζι, και αυτό πάει πολύ.

Θέλω μόνο να πω ότι, από μια ιρλανδική σκοπιά, ψηφίζουμε –πιστεύουμε– στις 12 Ιουνίου για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε ενημερώνω το Κοινοβούλιο ότι γίνεται ήδη μεγάλη συζήτηση σχετικά και θα γίνει ακόμη περισσότερη. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό ότι οι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία, και ότι θα ενισχύσει τους ιρλανδικούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση – γεγονός που είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά, δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι που προωθούν πρωτόκολλα που δεν είναι στις ιστοσελίδες τους ακόμη –έχω κοιτάξει στην ιστοσελίδα του κ. Bonde και δεν το είδα– πιστεύω ότι ίσως θα ήταν ενδεδειγμένο να σχολιάσει το Συμβούλιο την απόφαση Laval. Συζητείται και παρερμηνεύεται από πολλούς, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλό για όλους μας να μάθουμε ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου σχετικά με αυτό. Για την ακρίβεια η Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως τη διάβασα, είναι πολύ ισχυρή στη κοινωνική διάσταση και δεν έχει καμία επιθυμία να κακομεταχειριστεί ή να αδικήσει τους εργαζομένους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλού. Επομένως, ο λαός της Ιρλανδίας πρέπει να ψηφίσει «ναι» σε αυτή τη σημαντική Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Θέλω να ξεκινήσω ευχόμενος στη σλοβενική Προεδρία κάθε επιτυχία και να πω ότι πιστεύω σθεναρά ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εστιάσει στα οικονομικά θέματα και σε θέματα ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος Barroso αξίζει συγχαρητήρια που έδωσε προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα από την αρχή της θητείας του. Έχει αναληφθεί η σωστή δράση με την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την εμφύσηση νέας ζωής.

Παρά την αναταραχή που προκαλείται από τη διεθνή οικονομική κρίση και τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, ιδιαίτερα μεταξύ των ορυκτών καυσίμων, οι εξελίξεις στο δημόσιο χρέος και στα δημόσια ελλείμματα, η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης ήταν αναμφισβήτητα θετικοί παράγοντες. Πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να μην υποκύψουμε στις δυσκολίες. Χρειαζόμαστε μια βελτιωμένη Στρατηγική της Λισαβόνας βασισμένη σ’ ένα σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης το οποίο επενδύει στη γνώση και στην καινοτομία, το οποίο στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει μια περιβαλλοντική ατζέντα και το οποίο εκμεταλλεύεται το δυναμικό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η οικονομική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για να εγγυηθεί ένα καλό βιοτικό επίπεδο για τους Ευρωπαίους, αλλά επίσης για να στηρίξει τις πολιτικές οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, διότι η κοινή δέσμευση πίσω από το ευρωπαϊκό σχέδιο βασίζεται σε μια λογική αλληλεγγύης.

Γι’ αυτόν τον λόγο καλώ και εγώ, επίσης, την Προεδρία του Συμβουλίου να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη ότι η αλληλεγγύη είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Ένωσής μας και ότι η εξύμνηση των εθνικών εγωισμών μπορεί να είναι μόνο αρνητική. Εκτός από τα οικονομικά θέματα, υπάρχουν θέματα κινητικότητας και ασφάλειας. Επομένως χαιρετίσαμε με χαρά, δύο μήνες πριν, την πολυαναμενόμενη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν και την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων. Αυτός είναι πλέον ένας κοινός χώρος. Οι πολιτικές των θεωρήσεων διαβατηρίου, ο συνοριακός έλεγχος, το μοίρασμα δεδομένων και πληροφοριών, και η αστυνομική και δικαστική συνεργασία είναι εργαλεία για τη διασφάλιση της ασφάλειάς μας και της ελευθερίας μας. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού και να παρουσιάσουμε ένα ενωμένο μέτωπο στους εταίρους μας στον κόσμο.

Ελπίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή η αλληλεγγύη θα ενισχυθεί και ότι θα είναι σαφές στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λετονία και οπουδήποτε αλλού ότι η διαπραγμάτευση της πολιτικής θεωρήσεων με τους αμερικανούς εταίρους μας είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα. Και εδώ, επίσης, η ενότητα της Ευρώπης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και την αξιοπιστία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μετά την αναφορά της κ. McGuinness στην επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας στην Ιρλανδία, θέλω να αναφέρω ότι στη δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνεται καλή πρόοδος και στις δύο βουλές του Κοινοβουλίου και αναμένεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επικυρώσει τη Συνθήκη πολύ σύντομα. Δεν επιθυμώ να κερδίσω πόντους έναντι πολιτικών αντιπάλων, αλλά ήταν απογοητευτικό για τους Βρετανούς Συντηρητικούς που εγκρίνουν τη Συνθήκη το γεγονός ότι το Βρετανικό Φιλελεύθερο Κόμμα απείχε. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι ο κ. Watson θα μπορούσε να εξηγήσει τους λόγους γι’ αυτό.

Σε αυτό το Εαρινό Συμβούλιο θα υπάρξει πιθανότατα αναφορά στην πρόσφατη αλλαγή κυβέρνησης στη Ρωσία. Είναι πολύ σημαντικό –και ολοένα και πιο σημαντικό σε αυτό το Κοινοβούλιο– να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή εξωτερική πολιτική σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία και ορισμένες από τις προτάσεις, για παράδειγμα τον αγωγό Nord Stream. Από την άλλη, δεν θέλω να προτρέχω, καθώς αυτό το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τις ρωσικές εκλογές την Πέμπτη. Ωστόσο, η πρόταση ψηφίσματος, την οποία προφανώς θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε, δημιουργεί ανησυχίες για την αντιμετώπιση των εκλογικών παρατηρητών και γι’ αυτό που συνέβη με τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης οι οποίοι στερήθηκαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές, και τις εκκλήσεις για την άμεση απελευθέρωση περίπου 50 διαδηλωτών που συνελήφθησαν με βίαιο τρόπο από άντρες του ρωσικού υπουργείου εσωτερικών.

Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα το λάβει αυτό εξαιρετικά σοβαρά υπόψη. Προφανώς, θέλουμε να συγχαρούμε τον Πρόεδρο Μεντβέντεφ και τον πρωθυπουργό Πούτιν. Θέλουμε καλές και αρμονικές σχέσεις, αλλά δεν μπορούμε να τις έχουμε αν αυτό το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη. Οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Βρετανοί, οι Πολωνοί –όλοι μας– πρέπει να έχουμε κοινή άποψη για τις σχέσεις μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία και για το πώς πρέπει να διασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Δεν χρειάζεται να εγκρίνουμε τον αγωγό Nord Stream· μπορούμε να εγκρίνουμε τον αγωγό Amber. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ και την κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική, και ιδιαίτερα τις καλές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σχολιάσω τρία σημεία. Καταρχάς, είναι κρίσιμο να εφαρμοστεί η ελευθερία των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη. Ακολουθώ τα μηνύματα των συναδέλφων μου κ. Hökmark και κ. Harbour. Δεύτερον, στήριξη για τις μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να τις διευκολύνουμε να μοιραστούν και να εκμεταλλευτούν τους καρπούς της καινοτομίας: ο Νόμος για τις Μικρές Επιχειρήσεις είναι σαφώς απαραίτητος. Τρίτον, όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας, σας ζητώ, Πρόεδρε Barroso, να υπενθυμίσετε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η εφαρμογή της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα την οποία υποστηρίξατε γενναιόδωρα θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρακτική συνεισφορά στη Στρατηγική της Λισαβόνας και, ίσως μία από τις ιστορίες επιτυχίας της.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θέλω να ακούσω την άποψή σας για την νομισματική πολιτική της ΕΕ. Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, δηλώσατε ότι θα έχετε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών. Θα ήταν καλή ιδέα να κανονίσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την νομισματική πολιτικής της ΕΕ. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να μάθω τι γνώμη έχετε για την εφαρμογή του άρθρου 105 της Συνθήκης, η οποία προβλέπει τη σταθερότητα των τιμών, αλλά προβλέπει επίσης, με την προϋπόθεση ότι οι τιμές είναι σταθερές, να δοθεί προσοχή στην οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή;

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, επ’ ευκαιρίας της 50ής επετείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχόμενη σε αυτό το Κοινοβούλιο πολλές σοφές αποφάσεις στο μέλλον εξ ονόματος των ευρωπαίων πολιτών.

Όπως ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, και αυτό είναι κάτι που πιστεύω επίσης, θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας αν βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Όταν υιοθετούμε αποτελεσματική νομοθεσία σε αυτό τον τομέα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να εκμεταλλευόμαστε τις πρακτικές γνώσεις τους.

Γι’ αυτό τον λόγο χαιρετίζω την υιοθέτηση του πακέτου σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά. Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη σλοβενική Προεδρία, με την αποτελεσματική βοήθεια της Επιτροπής, ιδιαίτερα του Επιτρόπου Verheugen, ο οποίος αναμείχθηκε προσωπικά.

Κύριε Πρόεδρε, η Σλοβακία ετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ: αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της σλοβακικής οικονομίας και θα είναι το τελικό βήμα στον δρόμο της Σλοβακίας προς την προσχώρηση στις υπόλοιπες χώρες. Πιστεύω ότι η Επιτροπή και η σλοβενική Προεδρία θα λάβουν μια απόφαση υπέρ της Σλοβακίας, βάσει της εκτίμησης των αποτελεσμάτων της σλοβακικής οικονομίας, η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εισαγάγουμε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgs Andrejevs (ALDE). – (LV) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου επιτρέπετε να μιλήσω. Ελπίζω ότι στην 50ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα ξεχάσουμε ένα από τα βασικά συνθήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – «Υγεία σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ». Δεν είναι αρκετό να το αναφέρουμε μόνο σε συγκεκριμένα φόρα· κάνουμε δηλώσεις, αλλά πράττουμε ελάχιστα. Όπως δείχνουν οι στατιστικές, η κατάσταση της υγείας στην Ευρώπη επιδεινώνεται. Ολοένα και περισσότεροι ειδικοί φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρυθμός ανάπτυξης πολλών ασθενειών αυξάνεται, και η προτεραιότητα στον τομέα της υγείας για την οποία δεσμεύτηκε η σλοβενική Προεδρία –η καταπολέμηση του καρκίνου– πρέπει τουλάχιστον να υποστηριχτεί και από το Συμβούλιο επίσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου ανέφερε τα επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων σε σχέση με τις οικονομικές πολιτικές. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν ανέφερε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα σε σχέση με τη στέγαση. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή, καθώς προωθεί το 2010 ως Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, αν προτίθεται να προσεγγίσει το πρόβλημα της στέγασης από την άποψη των επενδυτικών πακέτων και των οικονομικών πολιτικών, ιδιαίτερα τα επενδυτικά κεφάλαια ακίνητων στις ευρωπαϊκές αγορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το τμήμα πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αναθέσει μια έρευνα για τα προβλήματα που θα μας δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή. Οι ζημιές στην Ευρώπη εκτιμώνται μεταξύ 24 και 194 δις ευρώ. Προτείνω, σύμφωνα με τον στόχο της Βαρκελώνης, να πάρουμε το 3% αυτού του ποσού –δηλαδή από 1 έως 6 δις ευρώ– και να το χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ένα προβάδισμα στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Το Ινστιτούτο θα πρέπει να εστιάσει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ιδιαίτερα στους τομείς της παραγωγής και της κατανάλωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Στρατηγική της Λισαβόνας δεν μας αφήνει καμία αμφιβολία ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας είναι μια προϋπόθεση για την οικονομική επιτυχία και ότι πρέπει να δοθεί στήριξη στη βελτίωση αυτής της ποιότητας.

Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, και τα δυο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας, συγκεντρώνονται κυρίως στα υφιστάμενα λεγόμενα κέντρα υπεροχής και λαμβάνουν υπόψη το δυναμικό τους. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα κέντρα υπεροχής βρίσκονται στις παλιές χώρες της Ένωσης. Θέλω να επισημάνω ότι και οι νέες χώρες, επίσης, έχουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, τα οποία πρέπει να ενθαρρύνονται συστηματικά να αγωνίζονται για τη διάκριση της υπεροχής. Αυτό θα οδηγούσε στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής βάσης υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Λυπάμαι που δεν μπορώ ν’ αφήσω άλλους βουλευτές να μιλήσουν, αλλά δεν είδα κανέναν στα αριστερά να ζητάει τον λόγο. Επομένως, δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε ότι δεν έδωσα σε κανέναν τον λόγο. Οι άνθρωποι πρέπει τουλάχιστον να ζητάνε τον λόγο.

(Παρέμβαση από τον Martin Schulz)

Ήθελα απλά να επισημάνω αυτό το γεγονός, κύριε Schulz, και να προσθέσω ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών δεν ήταν υπερβολικά ενθουσιώδης για την εισαγωγή του συστήματος «catch the eye», αλλά ήταν κυρίως βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών που ζήτησαν τον λόγο. Επιτρέψτε στον Πρόεδρο να τελειώσει· και αυτό, επίσης, διασφαλίζει καλύτερη ισορροπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ δυναμική και πλούσια συζήτηση, η οποία θα είναι χρήσιμη στις τελικές προετοιμασίες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και μεθαύριο.

Θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και προτάσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω επίσης να προσπαθήσω ν’ απαντήσω σε μερικές τουλάχιστον από τις ερωτήσεις.

Καταρχάς, θέλω να επαναλάβω ότι η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε τρία κύρια θέματα: την έναρξη της νέας φάσης της Στρατηγικής της Λισαβόνας, το πακέτο ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής και το πρόβλημα της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα.

Η Μεσογειακή Ένωση δεν είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Schulz για την ερώτησή του και να καταστήσω σαφές ότι μια συζήτηση σε βάθος για τη Μεσογειακή Ένωση δεν είναι προγραμματισμένη για αυτή τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ωστόσο, η Προεδρία θα ανταποκριθεί στην επιθυμία που εκφράστηκε από ένα κράτος μέλος, και θα διευκολύνει να παρουσιαστεί η πρόταση για τη Μεσογειακή Ένωση, πιθανότατα κατά τη διάρκεια του δείπνου για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το βράδυ της Πέμπτης, αλλά δεν σχεδιάζουμε καμία ειδική συζήτηση επί του θέματος.

Θα στρέψω τώρα την προσοχή μου στα κύρια θέματα, αν και θα αναφέρω πρώτα την άποψη της Προεδρίας για μια Μεσογειακή Ένωση. Θα σας θυμίσω τα λόγια του πρωθυπουργού μας και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Janez Janša, σε αυτό το Κοινοβούλιο στις 16 Ιανουαρίου: «Επιθυμούμε να ενισχύσουμε θεσμούς και διαδικασίες όπως η διαδικασία της Βαρκελώνης και η Euromed, αλλά δεν χρειαζόμαστε αντίγραφα, ή θεσμούς που θα ανταγωνίζονταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και θα κάλυπταν μόνο ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών. Η ΕΕ είναι μια συνολική οντότητα και μόνο ως σύνολο θα είναι αποτελεσματική στην εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της προόδου στη γειτονιά της και πέρα από αυτή». Αυτή είναι η θέση της Προεδρίας και πιστεύω ότι θα ληφθεί υπόψη στο μέλλον.

Τώρα δυο σύντομα λόγια για τα κύρια θέματα. Η Στρατηγική της Λισαβόνας: αρκετές απόψεις εξέφρασαν την ανάγκη για μια αλλαγή στη δομή, τους μηχανισμούς ή τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας είναι αποτελεσματική. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας παράγει αποτελέσματα. Συμφωνούν ότι η πραγματική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε σχετικά καλή κατάσταση σε σύγκριση με μερικούς άλλους παγκόσμιους παίκτες.

Επομένως, η άποψή μας είναι ότι οι μηχανισμοί, οι υφιστάμενες δομές και οι κατευθυντήριες γραμμές της Στρατηγικής της Λισαβόνας πρέπει να διατηρηθούν και ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην εφαρμογή τους. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες αλλάζουν και ότι τα μέτρα μας πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα, αλλά αυτές οι προσαρμογές μπορούν να γίνουν αλλάζοντας το κείμενο που συνοδεύει τις κατευθυντήριες γραμμές, πράγμα που έχει γίνει στην πραγματικότητα.

Θα ήθελα να πω μερικά επιπλέον λόγια για την κοινωνική διάσταση. Είναι μία από τις βασικές διαστάσεις της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Το Συμβούλιο έχει απόλυτη επίγνωση αυτού του γεγονότος και περιμένω να το εκφράσει στα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

Έχει λεχθεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας, αν και όταν επικυρωθεί, θα αλλάξει την ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής και των λοιπών διαστάσεων. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο δεν θα ζημιωθεί σε καμία περίπτωση από την εφαρμογή της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας – αντιθέτως.

Θέλω να ευχαριστήσω την κ. McGuinness για την πληροφορία για την ημερομηνία του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω ότι οι Ιρλανδοί ψηφοφόροι θα αποφασίσουν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με τα άλλα δύο σημαντικά θέματα, δηλαδή το πακέτο για το κλίμα και την ενέργεια, θα πω το εξής: ναι, κύριε Watson, γνωρίζουμε ότι θα ήταν χρήσιμο για τις κυβερνήσεις –και όχι μόνο για τις κυβερνήσεις αλλά ίσως και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλους σημαντικούς παίκτες επίσης– να δώσουν το παράδειγμα επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση, και τα λοιπά. Ίσως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία και ίσως όχι. Η ουσία είναι ότι θα ήταν χρήσιμο επειδή η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι σίγουρα και θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κλιματικού και ενεργειακού πακέτου που θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις από τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όταν είχε την Προεδρία η Γερμανία. Τώρα πρέπει να τις εκπληρώσουμε. Έχουμε ποσοτικούς στόχους τους οποίους πρέπει να πετύχουμε με συνδυασμένες προσπάθειες. Πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα μοιραστούμε αυτές τις προσπάθειες. Έχω ήδη πει ότι δεν θα είναι δυνατό να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία αύριο ή μεθαύριο.

Ωστόσο, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένες βασικές αρχές για το μοίρασμα αυτών των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών και σε ορισμένους περιορισμούς σχετικά με τα χρονικά περιθώρια. Έχω πει ότι ευχόμαστε να επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών πριν από το τέλος του έτους και η κοινή απόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό μέσα στο 2009.

Μερικά λόγια για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, που θα είναι το τρίτο σημαντικό θέμα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για αυτή τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το ECOFIN έχει ετοιμάσει μία ενδιάμεση έκθεση για την κατάσταση στις χρηματοοικονομικές αγορές, και θέλω να πω κάτι περισσότερο επί του θέματος. Δημιουργείται η εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα παρακολουθούν παθητικά ενώ η κρίση μαίνεται στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Πρέπει να υπογραμμίσω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν παρακολουθούν παθητικά. Θέλω να τονίσω ότι αναλαμβάνουν δράση. Στη συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα χθες, που ξεκίνησε η κ. Berès, ο Επίτροπος Almunia απάντησε λέγοντας ότι πριν δράσουμε πρέπει να καθορίσουμε με βεβαιότητα ποια μέτρα είναι πραγματικά αναγκαία και ποια μπορούν να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά.

Το ECOFIN θα συνεχίσει επομένως να εξετάζει αυτό το πρόβλημα. Μετά από αυτή τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή τον Απρίλιο, σχεδιάζεται να διεξαχθεί μια άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στη Σλοβενία. Το κεντρικό θέμα αυτής της συνεδρίασης θα είναι το πρόβλημα της οικονομικής σταθερότητας. Περιμένουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προσφέρει μερικές συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σε αυτό το θέμα.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα τελειώσω επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή μου ότι τα πιο σημαντικά πράγματα σε όλα αυτά είναι η συνεργασία και η συνέργεια, ιδιαίτερα μεταξύ των τριών βασικών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η σλοβενική Προεδρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει αυτή τη συνέργεια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή.

Επιτρέψτε μου να ανακοινώσω ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα δώσει αναφορά στο Κοινοβούλιο για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος αυτών των συζητήσεων πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στην πραγματικότητα ευρεία συμφωνία στο Κοινοβούλιο ότι η Στρατηγική της Λισαβόνας πρέπει να συνεχιστεί, ότι είναι μια επιτυχία και ότι πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά πάνω σ’ αυτή, ιδιαίτερα από την άποψη της εφαρμογής, συγκεκριμένα της πρακτικής εφαρμογής από τα κράτη μέλη των προτεραιοτήτων που τέθηκαν αρχικά. Υπάρχει, φυσικά, μια σειρά διαφορών ως προς την έμφαση· πού πρέπει να δοθεί έμφαση; Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνω τη γενική υποστήριξη για τη Στρατηγική της Λισαβόνας και τα σαφή συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δείχνουν ότι λειτουργεί και ότι είναι η απάντησή μας στην παγκοσμιοποίηση.

Πρέπει να υπογραμμίσω την ουσία του θέματος, και καταρχάς τη στάση της Ευρώπης στην παγκοσμιοποίηση. Η ουσία του θέματος είναι ότι, ακόμη και σ’ ένα πιο δύσκολο οικονομικό κλίμα, λόγω της οικονομικής αστάθειας ιδιαίτερα, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξάνονται και η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι με διαφορά ο κύριος αποδέκτης των ξένων άμεσων επενδύσεων. Η Ευρώπη έχει μέσα στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει επομένως να διατηρήσουμε την πορεία μας, και επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους εκείνους που έχουν υποστηρίξει τόσο ξεκάθαρα αυτή τη στάση, ιδιαίτερα τον κ. Daul, τον κ. Watson και τόσους πολλούς άλλους.

Η προστατευτική Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί επίσης τώρα, όπως επεσήμαναν αρκετοί από εσάς, μεταξύ των οποίων ο κ. Désir. Συμφωνούμε σε αυτό το σημείο· το θέμα είναι πώς θα την προστατέψουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατέψουμε την Ευρώπη όχι αποκλείοντας τους εαυτούς μας αλλά διευκολύνοντας τους άλλους ν’ ανοιχτούν όπως ανοιγόμαστε εμείς. Αυτό είναι το θέμα.

Η Ευρώπη, η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του κόσμου, με σταθερά αυξανόμενες εξαγωγές, δεν μπορεί να ενστερνιστεί τώρα τον προστατευτισμό. Αυτό θα ήταν ενάντια στα συμφέροντά μας. Η καλύτερη λύση είναι να διασφαλίσουμε ότι θα ανοιχτούν και οι άλλοι, όχι μόνο σε σχέση με το εμπόριο και την πρόσβαση στις αγορές τους, αλλά επίσης σε σχέση με πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς όρους και από την άποψη των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Εσωτερικά μπορούμε φυσικά να κάνουμε περισσότερα στο κοινωνικό πλαίσιο, και θέλω να πω ότι το μήνυμα που θα μεταφέρει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένα μήνυμα κοινωνικής δέσμευσης. Συγκεκριμένα, είμαστε υπέρ μιας κοινωνικής ατζέντας βασισμένης στην πρόσβαση, στην αλληλεγγύη και στις ευκαιρίες.

Ορισμένοι από εσάς αναφέρατε την υπόθεση Laval. Πρέπει να σας πω ξανά αυτό που σας έχω πει ήδη πολλές φορές, και αυτό που είπα επίσης όταν μίλησα στο σουηδικό κοινοβούλιο: η ερμηνεία της Επιτροπής για την υπόθεση Laval δεν είναι, όπως υπαινίχθηκαν αρκετοί άνθρωποι, μια αντίφαση μεταξύ των αρχών της εσωτερικής αγοράς και της αρχής της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι το μοντέλο της ευελισφάλειας και, από μία γενική άποψη, αυτό που είναι γνωστό ως το σκανδιναβικό μοντέλο των εργασιακών σχέσεων, είναι ένα προοδευτικό μοντέλο που έχει επιφέρει μερικά εξαιρετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Θέλουμε πολύ να δηλώσουμε ότι το σχέδιό μας είναι να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή κοινωνικού ντάμπινγκ. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία για τη θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα.

Θέλω λοιπόν να τονίσω αυτή την πτυχή, διότι πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε με κάθε κόστος να πέσουμε στην παγίδα να θεωρήσουμε ότι οι κοινωνικές πτυχές είναι αντίθετες με την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Όπως αναφέρατε αρκετοί από εσάς, μεταξύ των οποίων ο κ. Crowley και άλλοι, χρειαζόμαστε μία ανοιχτή Ευρώπη με μια ανοιχτή οικονομία και κοινότητα, αλλά επίσης χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που χαιρετίζει την κοινωνική συμπερίληψη. Επομένως ας αντισταθούμε σε αυτή την τάση.

Ας αντισταθούμε επίσης στην τάση να στρέψουμε τις κοινωνικές πτυχές εναντίον των περιβαλλοντικών πτυχών. Εδώ επιθυμώ να τονίσω την αποφασιστικότητα της Επιτροπής. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας της κ. Μέρκελ υπήρξε ομόφωνη στήριξη για μια σειρά στόχων. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης η Επιτροπή θα είναι ακόμη πιο αποφασισμένη να οικοδομήσει μια πραγματική ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή.

Αν υπάρχει μια σειρά αλλαγών από την άποψη των πρόσφατων εξελίξεων, αυτό επιβεβαιώνει τόσο την επείγουσα φύση της κατάστασης όσο και την επακόλουθη αποφασιστικότητα. Εδώ επιθυμώ να επαναλάβω τα λόγια του κ. Turmes και της κ. Harms, μεταξύ άλλων, και να δηλώσω ότι τα κοινωνικά θέματα δεν πρέπει να υποστηρίζονται έναντι των περιβαλλοντικών θεμάτων. Το πρόβλημα της ενέργειας ή των βιομηχανιών υψηλής έντασης ενέργειας αξίζει μια ξεχωριστή απάντηση.

Θέλουμε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ο στόχος μας δεν είναι να γίνει η Ευρώπη μία βιομηχανική ερημιά: ακριβώς το αντίθετο, για την ακρίβεια. Ο στόχος μας είναι να «πρασινίσουμε» μια βιομηχανία που μπορεί να στραφεί προς την επίτευξη μιας νέας συμβατότητας με τους στόχους μας όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήταν τεράστιο λάθος να αντιμετωπίσουμε τη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ως αντίθετη προς την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Γι’ αυτό τον λόγο στις προτάσεις μας, και η Επιτροπή το έχει δηλώσει αυτό ξεκάθαρα, υποστηρίζουμε συγκεκριμένες εγγυήσεις για βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας. Δε θέλουμε να δούμε τις βιομηχανίες μας να μετακινούνται σε άλλα μέρη του κόσμου.

Τώρα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος στόχος μας σε αυτό το στάδιο. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με την κλιματική αλλαγή και να συμμετάσχουμε στην Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την Κλιματική Αλλαγή με προτάσεις που θα ενθαρρύνουν και άλλους να ενεργήσουν. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει καμία παγκόσμια συμφωνία, είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε προστατευτικά μέτρα –και δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω τη λέξη– προς όφελος των βιομηχανιών υψηλής ενεργειακής έντασης της Ευρώπης.

Τέλος, κυρίες και κύριοι, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την πορεία μας, ιδιαίτερα τον κ. Ferber, τον κ. Karas και πολλούς άλλους. Η Στρατηγική της Λισαβόνας είναι μια στρατηγική για όλες τις εποχές. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω τώρα ενόψει μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε, αντιθέτως, είναι να διατηρήσουμε την πορεία μας για τις ευρωπαϊκές οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτές πρέπει να είναι οικονομικές μεταρρυθμίσεις για μια ανοιχτή Ευρώπη, μια πιο περιεκτική κοινωνικά Ευρώπη, μια Ευρώπη που είναι πιο αποφασισμένη όσον αφορά το περιβάλλον. Δεν βλέπουμε καμία αντίφαση μεταξύ αυτών των στόχων: ακριβώς το αντίθετο, στην πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να εστιάσουμε στην εφαρμογή της Στρατηγικής. Ήταν μια υγιής στρατηγική και θα συνεχίσει να είναι από την άποψη της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Αν μου επιτρέπετε να διορθώσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής: ήταν ο κ. Langen, όχι ο κ. Ferber, εκείνος που μίλησε.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιθυμώ να κάνω χρήση ενός από τα άρθρα του Κανονισμού μας και να κάνω μια προσωπική δήλωση σχετικά με διάφορα σχόλια από συναδέλφους από άλλες Ομάδες για την ομιλία μου που απευθυνόταν στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Δεν επιθυμώ να ξαναγυρίσω στη συζήτηση σε αυτό το σημείο· πιστεύω ότι έχει γίνει σαφές ότι υπάρχουν τόσο συμφωνίες όσο και διαφωνίες.

Ούτε καν τα τελευταία λόγια του Προέδρου της Επιτροπής δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα που συνδέεται με την επιμονή του στη Στρατηγική της Λισαβόνας και τις αμετάβλητες κατευθυντήριες γραμμές της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Το μήνυμά του είναι ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές δεν χρειάζεται ν’ αλλάξουν με κανένα τρόπο. Το μήνυμά μας είναι ότι πρέπει ν’ αλλάξουν ούτε ώστε να βελτιωθεί η κοινωνική συμπερίληψη στην Ευρώπη. Αυτή είναι η διαφορά!

(Χειροκροτήματα)

Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, δύο πράγματα είναι απαράδεκτα και επιθυμώ να το καταστήσω αυτό απολύτως σαφές. Αν ο κ. Watson και, ιδιαίτερα, ο κ. Karas προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση σε αυτό το Κοινοβούλιο ότι η παραμικρή κριτική παρατήρηση που απευθύνεται στην Επιτροπή είναι ιερόσυλη επειδή δημιουργεί ένα διχασμό μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λέει στην Επιτροπή ποια κατεύθυνση ν’ ακολουθήσει.

(Χειροκροτήματα)

Επιπλέον, είναι καθήκον μου ως Πρόεδρος αυτής της Ομάδας να επισημάνω ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε μια κοινωνική ανισορροπία στην Ευρώπη. Αν εσείς πιστεύετε το αντίθετο, αυτό είναι δική σας υπόθεση. Δεν είναι, ωστόσο, επίκριση της Επιτροπής όταν λέμε ότι θα θέλαμε ν’ αλλάξει τις κατευθυντήριες γραμμές της. Η μετατροπή αυτής της κριτικής σε μια διαφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων εξυπηρετεί μόνο ένα σκοπό, έναν πολιτικό και ιδεολογικό σκοπό.

Σας προειδοποιώ: αν θέλετε να στριμώξετε την Επιτροπή στην γωνιά των Φιλελευθέρων και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, αν δημιουργείτε την εντύπωση ότι αυτή είναι μια Επιτροπή των Φιλελευθέρων και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, τότε κάνετε λάθος επειδή περιγράφετε αυτή την Επιτροπή με ιδεολογικούς όρους. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό· εμμένουμε στην πολιτική συνεργασίας μας με την Επιτροπή. Εσείς, και όχι εμείς, σπρώχνετε τον κ. Barroso στη δεξιά γωνία!

(Αναταραχή και χειροκροτήματα)

Ωστόσο, θέλουμε μια πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό υποστηρίζουμε εδώ, και δεν θα παρασυρθούμε σε μια θεσμική συζήτηση όταν διεξάγουμε μια πολιτική συζήτηση!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Αν επιθυμούμε να απαντήσουμε σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μας όλο το πρωί, ως Πρόεδρος της Ομάδας, αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται στον Κανονισμό. Μπορούμε να γυροφέρνουμε το θέμα ή να εκτρέπουμε την προσοχή στα παρασκήνια. Αν θέλουμε να ανανεώσουμε τη συζήτηση, θα το κάνουμε. Κύριε Schulz, θα πω απλά ότι η Ομάδα μου και εγώ ενδιαφερόμαστε για τα κοινωνικά θέματα τόσο όσο και εσείς, και είμαστε όλοι …

(Χειροκροτήματα)

Επιθυμώ να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι δυνατό να εστιάζει κανείς στις κοινωνικές πτυχές όταν έχει κερδίσει λίγα χρήματα, αλλά δεν μπορούμε να μιμηθούμε τους Σοσιαλιστές και να ξοδεύουμε χρήματα που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ.

(Χειροκροτήματα από τη δεξιά)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά αφού ο κ. Schulz ανέφερε το όνομά μου, επιτρέψτε μου να πω τουλάχιστον το εξής: Κύριε Schulz, δεν είχα καμία επιθυμία με αυτά που είπα να σας κάνω προσωπική επίθεση σε καμία περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μια σοβαρή συζήτηση εδώ για το πώς να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικές οικονομίες και πώς να ενθαρρύνουμε ανταγωνιστικές οικονομίες συνεπείς με την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική σταθερότητα. Δεν πιστεύω ότι ο τρόπος για να δημιουργήσουμε αυτές τις οικονομίες είναι να υποστηρίζουμε ότι η αγορά δεν λειτουργεί επειδή δεν παράγει τα αγαθά που θέλουμε. Πιστεύω, όπως έλεγε ο Πρόεδρος της Επιτροπής σήμερα το πρωί, ότι οι πιο πρόσφατες αποδείξεις από την παγκόσμια οικονομία είναι ότι η αγορά μπορεί να παράγει αυτά τα αγαθά και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι γύρω από το οποίο μπορούμε να ενωθούμε και να ευημερήσουμε πραγματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρίες και κύριοι, ο Κανονισμός επιτρέπει μόνο περαιτέρω παρεμβάσεις από βουλευτές που δέχθηκαν προσωπικές δηλώσεις. Οι υπόλοιποι βουλευτές που έχουν ζητήσει τον λόγο δεν ήταν στόχος προσωπικών δηλώσεων.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η απόφαση να αφιερωθεί το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Στρατηγική της Λισαβόνας είναι ευπρόσδεκτη και απαραίτητη. Πιστεύω ότι η συζήτηση τον Μάρτιο πρέπει να εστιάσει στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής και στις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να μετατραπεί η στρατηγική σε πραγματική επιτυχία.

Δύο βασικά στοιχεία πρέπει να επιδιωχθούν για να διασφαλιστεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που συνδέεται με την επίτευξη ευημερίας στην ΕΕ. Αφενός, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει την πολιτική της σχετικά με την εδραίωση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και καινοτομίας, και το 2009, που έχει ανακηρυχθεί έτος καινοτομίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο για τον σκοπό αυτό. Αφετέρου, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση των μεταναστών ως έναν παράγοντα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ δεν θα είναι πραγματικά σταθερή και ευημερούσα αν δεν προωθήσει αποτελεσματικά και σθεναρά αυτούς τους στόχους και στο εξωτερικό, σε περιοχές κοντά στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Γι’ αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου Ναμπούκο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανησυχητική κατάσταση σε ορισμένες γειτονικές χώρες μετά τις πρόσφατες εκλογές στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE), γραπτώς. (HU) Το επικείμενο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει τον επόμενο τριετή κύκλο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Η εστίαση θα είναι στην κλιματική αλλαγή, στις προκλήσεις που αναδύονται σε σχέση με την ενέργεια, και στη σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, συνεχιζόμενη επιτυχία για την Ευρώπη απαιτεί να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και τα τρία αυτά ζητήματα. Είναι ζωτικής σημασίας να διαμορφωθεί μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συντομότερο δυνατό.

Έχουμε αναγνωρίσει την πρόοδο που σημειώθηκε με την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας μετά την άνοιξη του 2006, και υποστηρίζουμε τις συνεχείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην υιοθέτηση οδηγιών σε θέματα που σχετίζονται με τη συνολική οικονομία, αλλά κυρίως, να διασφαλίσουν ότι αυτές επεκτείνονται σε όλα τα κράτη μέλη.

Γίνεται ολοένα και πιο επιτακτικό να επιτευχθεί συμφωνία σε θέματα σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια. Πρέπει να βρούμε μια αποτελεσματική λύση στην ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα διατηρήσουν την οικονομική ανταγωνιστικότητά τους.

Έχουμε δει την αύξηση των κρατικών επενδυτικών ταμείων, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητές τους διενεργούνται με διάφανο και αξιόπιστο τρόπο. Πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματική νομοθεσία σχετικά με την λειτουργία αυτών των κεφαλαίων.

Είναι επίκαιρο το γεγονός ότι το Συμβούλιο πρόκειται να εξετάσει αυτό το θέμα και πρέπει να υιοθετήσουμε μια ενωμένη ευρωπαϊκή θέση το συντομότερο δυνατό προκειμένου να εξαλείψουμε τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν επί του παρόντος αυτό το θέμα.

Είναι εξίσου σημαντικό επίσης το Εαρινό Συμβούλιο να εφαρμόσει κάθε δυνατό αλλά αναγκαίο μέτρο για να ενισχύσει το συνετό ρυθμιστικό πλαίσιο προς το συμφέρον της διασφάλισης της σταθερότητας της χρηματοοικονομικής αγοράς.

Η κρίση, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τους ευρωπαίους πολίτες, δεν έχει περάσει ακόμη· τα χειρότερα ίσως να μην έχουν έρθει ακόμη. Αν αυτό το Συμβούλιο είχε ένα σύνθημα, αυτό θα έπρεπε να είναι «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Στις δηλώσεις που έγιναν σήμερα ενώπιον αυτού του Κοινοβουλίου για την προετοιμασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ακούσαμε για άλλη μια φορά τις ίδιες ομιλίες από τους κύριους υπεύθυνους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επέμειναν για άλλη μια φορά στον ολοένα και πιο νεοφιλελεύθερο δρόμο στης Στρατηγικής της Λισαβόνας, ο οποίος συνεπάγεται ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, ή με άλλα λόγια, περισσότερες επιθέσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων και πιο επισφαλή και κακοπληρωμένη εργασία, ενώ τα κέρδη των οικονομικών ομίλων και του χρηματοοικονομικού τομέα συνεχίζουν να αυξάνονται. Επέμειναν στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση διαρθρωτικών τομέων και δημόσιων υπηρεσιών, αδιαφορώντας φαινομενικά για τις συνέπειες αυτής της πολιτικής για εκατομμύρια ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα.

Εξακολουθούν να μην θέλουν ν’ αλλάξουν την κατάσταση της φτώχειας που επηρεάζει σχεδόν 78 εκατομμύρια ανθρώπους, 25 εκατομμύρια εκ των οποίων είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι. Εξακολουθούν να επιτρέπουν την ανεργία των νέων, η οποία αγγίζει διπλάσια ποσοστά από εκείνα της συνολικής ανεργίας και η οποία πλήττει πολλούς νέους ανθρώπους με ανώτατη εκπαίδευση που δεν μπορούν να βρουν δουλειά, και πόσο μάλλον δουλειά που έχει κάποια σχέση με την εκπαίδευσή τους.

Δεν θέλουν ν’ αλλάξουν τις πολιτικές τους προκειμένου να αποτρέψουν τις συνέπειές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στις πιο αδύναμες οικονομίες, και να αποφύγουν την επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης: γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην αντικατάσταση της «Στρατηγικής της Λισαβόνας» με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αλληλεγγύη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Είναι σημαντικό να εκπληρώσει το Συμβούλιο τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σχετικά με την κλιματική και ενεργειακή πολιτική. Προφανώς η πρόκληση θα είναι να διαδεχτεί τη ρητορική η πραγματική εκπλήρωση των στόχων. Η Σκοτία έχει να συνεισφέρει πολλά από την άποψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κυματικής, παλιρροιακής, αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας, ακόμη και της ηλιακής ενέργειας. Η νέα κυβέρνηση της Σκοτίας εργάζεται στα όρια της εξουσίας που της έχει δοθεί προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει το δυναμικό της Σκοτίας, και να ενθαρρύνει την συνδεσιμότητα του πλεονάσματός μας ηλεκτρικής ενέργειας στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η Σκοτία θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση να συνεισφέρει στους στόχους της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή αν συμμετείχαμε πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ανεξάρτητο κράτος μέλος. Μια ανεξάρτητη σκωτική κυβέρνηση θα ήταν ένας εποικοδομητικός παίκτης στην ΕΕ, πρόθυμος να αναπτύξει τα καλύτερα συμφέροντα της Σκοτίας, προφανώς, αλλά επίσης πρόθυμος να συνεργαστεί με τους εταίρους στην Ευρώπη προς αμοιβαίο όφελός μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), γραπτώς. (HU) Της σημερινής συζήτησης έχουν προηγηθεί έντονες συζητήσεις τις τελευταίες λίγες μέρες. Το παλιό, τετριμμένο φιλελεύθερο σύνθημα «αφήστε την αγορά να λειτουργήσει και θα λύσει όλα τα προβλήματα» φαίνεται ότι έχει αναβιώσει. Προσωπικά, στο μεταξύ, χαίρομαι που ανήκω σε μια πολιτική οικογένεια που έχει μιλήσει ανοιχτά πολύ σθεναρά υπερασπίζοντας τις κοινωνικές αξίες της Ευρώπης και μας υπενθύμισε το γεγονός ότι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι ένα καθήκον που ενώνει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν το καθήκον να διασφαλίσουν ότι οι νέες προκλήσεις και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Ευρώπη θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Εκείνοι που λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρώπη και το κοινοβούλιό των εκλεγμένων αντιπροσώπων της, στο μεταξύ, πρέπει να δράσουν από κοινού για να αποτρέψουν την εμφάνιση του ανταγωνισμού της φτώχειας, να αποτρέψουν την ισοπέδωση των αδύναμων –παιδιά, μετανάστες, ηλικιωμένοι, και οικογένειες– από τον ανταγωνισμό της οικονομίας και της αγοράς. Μαζί πρέπει να δεχτούν ότι είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για εκείνους που κερδίζουν τα προς το ζην μέσω της δουλειάς τους, αλλά επίσης για εκείνους που έχουν εξωθηθεί στο περιθώριο της κοινωνίας.

Το νέο κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης που εμφανίστηκε στη διαδικασία της Λισαβόνας δεν επιλέγει μεταξύ των οικονομικών αξιών ή αξιών της αγοράς και της ανθρώπινης μοίρας. Σε αυτή την Ευρώπη, ο στόχος δεν είναι απλά να βελτιώσουμε τον αριθμό και την ποιότητα των θέσεων εργασίας γενικά· οι δραστηριότητες που συντηρούν τις ανθρώπινες ζωές και είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα είναι μια τόσο μεγάλη απαίτηση που θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε κοινή αξία. Ανάλογα, η κοινωνική πρόνοια παρέχει βοήθεια σε καιρούς μετάβασης. Αν αυτές οι αξίες καλλιεργήσουν πραγματικά μια επιθυμία κινητοποίησης για ανάληψη δράσης, τότε οι εκλογές του 2009 θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που είναι ακόμη καλύτερα ολοκληρωμένα και πιο ανθρώπινα από πριν.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), γραπτώς. (FI) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο μεγάλα λόγια. Για άλλη μια φορά σήμερα το πρωί αυτά τα μεγάλα λόγια χρησιμοποιήθηκαν για να μιλήσουν για τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Η αλήθεια είναι ότι η σχετική πρόοδος ήταν αργή και ο στόχος που τέθηκε δεν έχει επιτευχθεί. Η ρητή επιθυμία της Προεδρίας να διευρύνει τη Στρατηγική για να συμπεριλάβει την κοινωνική διάσταση είναι πιθανότατα απλά προπαγάνδα για τις ευρωεκλογές: δεν υπάρχει καμία αναφορά για το πώς μπορεί να γίνει αυτό και επομένως δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Η Προεδρία θα έπρεπε επίσης να είχε εστιάσει στα μικρά έργα. Ένα από αυτά θα ήταν να διαθέσει στα κράτη μέλη μια εδραιωμένη εκδοχή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το γεγονός ότι το κοινοβούλιο της Σλοβενίας επικύρωσε τη Συνθήκη χωρίς μία δεν χρησιμεύει ως ένα καλό πρότυπο για δημοκρατικές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Η ατζέντα της συνόδου κορυφής της ΕΕ φαίνεται ότι μας κάνει να παγώνουμε. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα προκαλέσει έναν επικίνδυνο συναγωνισμό για τους ενεργειακούς πόρους. Η έκθεση Solana /Ferrero-Waldner υποδεικνύει τις αρπακτικές διαθέσεις του Κρεμλίνου για την Αρκτική. Οι πάγοι λιώνουν, οπότε «ο αγώνας για πόρους θα ενταθεί». Από γεωστρατηγική άποψη, η Αρκτική που λιώνει θα ανοίξει νέους δρόμους εμπορίου για όλους· για τους Ρώσους, επίσης.

Στο μεταξύ, η ΕΕ έσπασε τον πάγο στο Κοσσυφοπέδιο. Η τοπική θερμοκρασία εκτοξεύθηκε στα ύψη. Η Σερβία έχασε μέρος των εδαφών της. Το Ισλάμ έκανε άλλο ένα βήμα μπροστά. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει στείλει στρατεύματά της για να πολεμήσει το ριζοσπαστικό Ισλάμ στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ταυτόχρονα καλύπτει τον πολιτισμό των επιτιθέμενων στην Ευρώπη. Ο αρχιεπίσκοπος του Μαυροβουνίου λυπάται που οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριφέρθηκε σαν τον Αχάμπ της Παλαιάς Διαθήκης, η Μεγάλη Βρετανία ξέχασε τον αγώνα της για τα Φόκλαντ, τώρα τολμά να απειλεί τη μοίρα μιας χριστιανικής χώρας, ενώ η Γερμανία δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της το 1914, το 1941 και το Kragujevac πλέον. Προφανώς, ο αρχιεπίσκοπος φαίνεται να ξεχνάει ότι η γερμανική ψυχή ταυτίζεται περισσότερο με τον Χέγκελ, τον Φέρμπαχ και τον Νίτσε, παρά με τον Γκαίτε και τον Σίλερ. Ωστόσο, ο αρχιεπίσκοπος θυμάται ότι ο Ιταλός Μουσολίνι είχε ενσωματώσει το Κοσσυφοπέδιο στη φασιστική Αλβανία.

 

4. Δήλωση της Προεδρίας
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η διάσκεψη των Προέδρων μου ζήτησε να κάνω μια δήλωση, πριν από τις ψηφοφορίες, σχετικά με την κατάσταση των ομήρων στην Κολομβία. Ελπίζω ότι αυτό θα φέρει ξανά ηρεμία και τάξη στη συνεδρίασή μας.

Η έκτη επέτειος της απαγωγής της Ίνγκριντ Μπετανκούρ ήταν στις 23 Φεβρουαρίου, και τα μάτια της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι για άλλη μια φορά στραμμένα στην ανθρώπινη τραγωδία που υφίστανται πολλοί από τους 700 ομήρους που έχουν απαχθεί από τις FARC στην Κολομβία για αρκετά χρόνια κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Αυτή είναι άλλη μία αφορμή για να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωσή τους για ανθρωπιστικούς λόγους.

(Χειροκροτήματα)

Καθώς η κατάσταση της υγείας πολλών από τα θύματα απαγωγής, μεταξύ των οποίων και η ίδια η κ. Μπετανκούρ, εμπνέει σοβαρή ανησυχία, απαιτούμε την άμεση απελευθέρωσή τους για ανθρωπιστικούς λόγους και την αποστολή διεθνούς ιατρικής ομάδας προκειμένου να παράσχει στους ομήρους επείγουσα ιατρική βοήθεια. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Uribe να επιδιώξει τον διάλογο με σκοπό την ανθρωπιστική διευθέτηση του θέματος. Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στα θύματα, τους ομήρους και τις οικογένειές τους.

(Οι βουλευτές, όρθιοι, χειροκροτούν)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες των ψηφοφοριών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

5.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin (A6-0071/2008, Diana Wallis) (ψηφοφορία)

5.2. Στατιστικές ενέργειας (A6-0487/2007, Claude Turmes) (ψηφοφορία)

5.3. Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (A6-0004/2008, Bart Staes) (ψηφοφορία)

5.4. Τροποποίηση του κανονισμού «ενιαία ΚΟΑ» όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα (A6-0046/2008, Elisabeth Jeggle) (ψηφοφορία)

5.5. «Έλεγχος της υγείας» της ΚΑΠ (A6-0047/2008, Lutz Goepel) (ψηφοφορία)

5.6. Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (A6-0031/2008, Christa Klaß) (ψηφοφορία)

5.7. Βιώσιμη γεωργία και βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (A6-0034/2008, Csaba Sándor Tabajdi) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 41:

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνήσαμε να αλλάξουμε την παράγραφο 41 και να μην προτείνουμε ειδική οδηγία της ΕΕ για το βιοαέριο, αλλά να την ενσωματώσουμε στην πρόταση οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το κείμενο έχει ως εξής: «Προτείνει την περιεκτική συμπερίληψη της προώθησης του βιοαερίου στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα στοιχεία:». Επιπλέον, συμφωνήσαμε να διαγράψουμε το σημείο α).

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι συνθήκες δεν ήταν αρκετά ευνοϊκές για να μιλήσει κανείς.

Θα ήθελα να αναφερθώ στην ψηφοφορία για την αύξηση των ποσοστώσεων για το γάλα κατά 2% από τον επόμενο κιόλας μήνα. Πιστεύω ότι η σχετική απόφαση του Κοινοβουλίου θα προωθήσει την ανάπτυξη της γεωργίας, ειδικά σε εκείνες τις χώρες που μέχρι στιγμής υποφέρουν δυστυχώς από μειώσεις ποσοστώσεων. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της χώρας μου, της Πολωνίας.

Θα ήθελα επίσης να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ψηφοφορίας για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, πρόθεσή μου ήταν να υπερψηφίσω την έγκριση της εν λόγω έκθεσης, και όχι όπως έκανα κατά λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, οι τροπολογίες που περιέχονται στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα φαίνονται απολύτως δικαιολογημένες. Το σχέδιο για αύξηση των σημερινών ορίων στις ποσοστώσεις του γάλακτος κατά 2% είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτο.

Σε αυτό το Σώμα εκπροσωπώ την Πολωνία και η χώρα μου είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος γαλακτοπαραγωγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα παράγει 12 δισεκατομμύρια λίτρα γάλακτος τον χρόνο. Στο πλαίσιο που μόλις ανέφερα, η προαναφερθείσα τροπολογία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους γεωργούς και τις γαλακτοκομικές μονάδες στην Πολωνία.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να δηλώσω ότι στηρίζω την άποψη που περιέχεται στο κείμενο της τροπολογίας 13, δηλαδή ότι η παραγωγή γάλακτος έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιοχές με υπανάπτυκτες γεωργικές υποδομές, όπου συχνά δεν υφίστανται ισότιμες εναλλακτικές λύσεις στην αγροτική παραγωγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Τελευταία έχουμε παρατηρήσει μια συνεχή αύξηση στις απαιτήσεις της αγοράς για γάλα. Μια τέτοια κατάσταση περιορίζει την ανταγωνιστικότητα και προκαλεί αυξήσεις των τιμών.

Στη χώρα μου, τη Λιθουανία, η τιμή προμήθειας του γάλακτος αυξήθηκε κατά 40% το 2007. Επομένως, οι εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα πρέπει να αυξηθούν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για επίτευξη χαμηλότερων τιμών γάλακτος εντός της εσωτερικής αγοράς, καθώς και να ενισχυθεί η πιθανότητα εξαγωγής περισσότερου γάλακτος σε τρίτες χώρες. Τη διετία 2006-2007 εννέα κράτη μέλη της ΕΕ πέτυχαν τις κατανεμημένες εθνικές ποσοστώσεις τους για το γάλα. Για να αυξηθεί η προμήθεια γάλακτος στην ΕΕ, πρέπει να επιτραπεί σε αυτές τις χώρες καθώς και σε άλλα κράτη μέλη να παράγουν περισσότερο γάλα.

Στη Λιθουανία οι εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος για τη διετία 2006-2007 έχουν σχεδόν επιτευχθεί. Η παραγωγή γάλακτος εξακολουθεί να αυξάνεται. Επικροτώ την απόφαση της Επιτροπής να αυξηθούν οι εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα κατά 2% από την 1η Απριλίου 2008. Ωστόσο, ατενίζοντας το μέλλον, θα ήθελα να προτρέψω την Επιτροπή να εξετάσει την πιθανότητα αύξησης των εθνικών ποσοστώσεων για το γάλα κατά 5% και να μειώσει σταδιακά τα πρόστιμα για υπερπαραγωγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως η Ομάδα των Πρασίνων, καταψήφισα την έκθεση για τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα. Αντιτίθεμαι στην αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2%, καθώς τέτοια μέτρα οδηγούν σε διάβρωση των τιμών του γάλακτος και απειλούν τους βιοτικούς πόρους των γεωργών.

Τάσσομαι υπέρ των ποσοτικών ελέγχων στην παραγωγή γάλακτος μετά το 2015, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί σε κίνδυνο η κτηνοτροφία σε ορεινές και σε μειονεκτούσες περιοχές, όπου η εκτροφή για γαλακτοπαραγωγή συμβάλλει στη διαφύλαξη της υπαίθρου. Η απελευθέρωση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της γαλακτοπαραγωγής σε λιγοστές μόνο περιοχές και εντατικές εκμεταλλεύσεις. Εκείνοι που θα χάσουν θα είναι οι μικροί παραγωγοί, που δεν θα μπορούν πλέον να καλύψουν τα έξοδα παραγωγής τους εξαιτίας των τόσο χαμηλών τιμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω μία αιτιολόγηση ψήφου για την έκθεση της κ. Jeggle. Καταψήφισα την έκθεση, επειδή, όπως και οι βαυαροί συνάδελφοί μου στη Χριστιανοκοινωνική Ένωση, είμαι εναντίον της αύξησης των ποσοστώσεων για το γάλα. Ήδη έχουμε μια κατάσταση όπου οι τιμές του γάλακτος πέφτουν απότομα.

Οι τιμές για ορισμένα προϊόντα έχουν πέσει έως και πάνω από 30%. Τα έσοδα των γαλακτοπαραγωγών κτηνοτρόφων μας είναι ανεπαρκή εδώ και χρόνια, και μόνο τους τελευταίους έξι μήνες έχουν εξασφαλίσει εύλογα αξιοπρεπείς τιμές για το γάλα. Εάν αυξηθεί η ποσόστωση, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές του γάλακτος θα δεχθούν πίεση και οι γαλακτοπαραγωγοί μας θα πρέπει και πάλι να αναμένουν χαμηλή αμοιβή για την εργασία τους.

Στη Βαυαρία υπάρχουν 48 000 εκμεταλλεύσεις που απασχολούν 90 000 ανθρώπους στην γαλακτοπαραγωγική κτηνοτροφία, καθώς και άλλες 50 000 θέσεις εργασίας σε εφοδιάζοντες και προμηθευόμενους τομείς, συνθέτοντας ένα σύνολο 140 000 θέσεων εργασίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ποσοστώσεις πρέπει να επεκταθούν σε αυτόν τον σημαντικό τομέα, εφόσον είναι εις βάρος των γεωργών εν προκειμένω. Θα μπορούσα να συμφωνήσω σε μία επέκταση στα νέα κράτη μέλη, καθώς οι διαθέσιμες ποσότητες εκεί είναι πράγματι ανεπαρκείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καθώς έμπαινα σήμερα στην Αίθουσα, άκουσα τον Πρόεδρο της Επιτροπής να μιλά για την ανάγκη να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Εντούτοις, βρισκόμαστε εδώ συζητώντας για ποσοστώσεις του γάλακτος, μια φράση που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηχεί σαν «ΕΕΣΣΔ».

Υποστηρίχθηκε ότι η διατήρηση των ποσοστώσεων κρατά υψηλές τις τιμές, ώστε να έχουν δουλειά οι γεωργοί. Όμως με ποιο τίμημα; Την ίδια στιγμή συνέβαλαν στο να έχει η ΕΕ μερίδιο στην πτώση της παγκόσμιας γαλακτοκομικής αγοράς. Γιατί; Επειδή οι ποσοστώσεις στην πραγματικότητα εμποδίζουν τους αποδοτικούς γεωργούς από το να επεκταθούν τη στιγμή που αλλού οι ποσοστώσεις παραμένουν αχρησιμοποίητες.

Οι ποσοστώσεις μπορεί να εξασφαλίζουν παραγωγή, όμως αυτό γίνεται με υπερβολικά υψηλό κόστος για τους καταναλωτές, υπερβολικά υψηλό κόστος για τους γεωργούς και υπερβολικά υψηλό κόστος για τις οικονομίες της ΕΕ. Είναι καιρός να εξαλειφθούν οι ποσοστώσεις και να εμπιστευτούμε την ελεύθερη αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω αυτήν την έκθεση, που προτείνει μόνο αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% για τη διετία 2008-2009, επειδή αυτό χρειαζόταν για να επιτευχθεί συμβιβασμός. Μάλιστα, είχα ζητήσει αύξηση 4%, επειδή πιστεύω ότι θα μας έδινε τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε πώς να συγκρατήσουμε την αγορά, κάτι που με τη σειρά του θα μας επέτρεπε να εξαγάγουμε συμπεράσματα στη βάση των οποίων θα μπορούσαμε να λάβουμε μια απόφαση για πιθανή αποχώρηση από το σύστημα ποσοστώσεων στην παρούσα ή τροποποιημένη μορφή του. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε να το εγκαταλείψουμε εντελώς. Αναφέρομαι στην αλλαγή του συστήματος ποσοστώσεων μετά τις 31 Μαρτίου 2015.

Μια μεγαλύτερη αύξηση ποσοστώσεων είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα στη χώρα μου, την Πολωνία, όπου οι κατά κεφαλήν ποσοστώσεις παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερες απ’ ό,τι στα παλαιά κράτη μέλη. Επιπλέον, η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων στην Πολωνία είναι χαμηλή. Πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη κατανάλωση με τη δική μας παραγωγή, καθώς υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για αυτήν, παρά τα χαμηλά όρια παραγωγής που καθορίστηκαν για τους αγρότες. Αυτή η πληροφορία δείχνει την ανάγκη για υψηλότερες ποσοστώσεις γάλακτος στο μέλλον.

 
  
  

- Έκθεση Lutz Goepel (A6-0047/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα με ενθουσιασμό την έκθεση του κ. Goepel. Το έργο του εισηγητή ήταν πολύ περιεκτικό και πολύ θετικό. Δεν μπορέσαμε φυσικά να συμπεριλάβουμε όλα όσα θα θέλαμε, όμως το σημαντικότερο είναι ότι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των σχετικών ελαφρύνσεων για τις ορεινές περιοχές. Η κατάσταση εκεί δεν είναι συγκρίσιμη με άλλες και έτσι απαιτεί ειδική προστασία, ειδική εξέταση και ειδική υποστήριξη.

Επιτρέψτε μου επίσης, επί τη ευκαιρία, να αναφερθώ σύντομα στη χθεσινή ψηφοφορία για την έκθεση Albertini. Από τον κατάλογο ψηφοφορίας φαίνεται ότι καταψήφισα την τροπολογία 5. Στην πραγματικότητα, είχα πρόθεση να την υπερψηφίσω, καθώς κατά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές περιόδους υπήρξα πολύ ενεργός σε αυτό το ζήτημα της Σύμβασης για την προστασία των Άλπεων και την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Μεταφοράς από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). – (CS) Στήριξα την έκθεση του κ. Goepel για την κοινή αγροτική πολιτική, διότι θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ καλύτερο έγγραφο από την υπάρχουσα πρόταση της Επιτροπής.

Εκτιμώ τον πολύ πιο ρεαλιστικό και δίκαιο τρόπο καθορισμού ενός ποσοστού για προοδευτική μείωση των άμεσων πληρωμών, παρότι καταρχήν είμαι εναντίον της δημιουργίας τεχνητών κριτηρίων για το μέγεθος των επιχειρήσεων στην πορεία μείωσης των άμεσων πληρωμών, διότι μια τέτοια πολιτική θα έφερνε σε μειονεκτική θέση κυρίως τα μεγάλα αγροκτήματα στα νέα κράτη μέλη.

Η μείωση των άμεσων πληρωμών στα μεγάλα αγροκτήματα περισσότερο απ’ ό,τι σε άλλα αγροκτήματα δεν είναι δίκαιη. Η αντίληψη ότι αυτά τα μεγάλα αγροκτήματα βρίσκονται στην κατοχή ενός ιδιοκτήτη ο οποίος είναι αποδέκτης μεγάλων επιδοτήσεων είναι λανθασμένη. Αντιθέτως, η ιδιοκτησιακή δομή συχνά ποικίλλει· στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για συνεταιρισμούς που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό μελών: μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτοί ακριβώς είναι οι τελικοί αποδέκτες των άμεσων πληρωμών και αυτοί θα πληγούν περισσότερο.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στην πολυσυζητημένη διαφοροποίηση, με άλλα λόγια στη μεταφορά πόρων από τον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων στον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης. Θα μείνουν έτσι οι πόροι σε εθνικά χέρια, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι τα αγροκτήματα να υφίστανται άμεση διάκριση από το κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να νομοθετεί και να σχεδιάζει λύσεις που διασφαλίζουν, πρώτον, σταθερότητα και ανάπτυξη για τα αγροκτήματα, δεύτερον, ένα αξιοπρεπές εισοδηματικό επίπεδο για τους γεωργούς, συγκρίσιμο με αυτό άλλων επαγγελμάτων, τρίτον, ασφάλεια τροφίμων για την κοινωνία και, τέταρτον, διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτή τιμή για όσους έχουν χαμηλό εισόδημα.

Πιστεύω ότι η έκθεση του κ. Goepel συνάδει με τον ρόλο που μόλις περιέγραψα. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη, ωστόσο, ότι οι γεωργοί ασκούν ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, δηλαδή την παραγωγή στην ύπαιθρο, που εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες. Η παραγωγή δεν μπορεί συνεπώς να αυξηθεί εν μία νυκτί, ορίζοντας, για παράδειγμα, μία δεύτερη βάρδια. Τα γεωργικά προϊόντα αποτελούν έναν ζωτικό τομέα του εμπορίου. Συνεπώς, οι συνθήκες και οι αρχές του εμπορίου στην παγκόσμια αγορά έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή γεωργία. Έχω στον νου μου τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Η γεωργία δεν είναι απλώς παραγωγή. Βοηθά επίσης στη διαφύλαξη του τοπίου και έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον: εξ ου και η πολύπλοκη φύση των σχετικών εργασιών και η ανάγκη εισαγωγής των κατάλληλων μέσων που παρέχουν υποστήριξη, στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω αιτιολόγηση ψήφου, διότι ανέκαθεν ήμουν σταθερά εναντίον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η πρώτη πολιτική ομιλία που έδωσα ποτέ εκινείτο σε αυτό το πλαίσιο. Όμως, ακόμα και εγώ οφείλω να παραδεχτώ ότι στη διαδικασία για την ΚΑΠ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν σημειωθεί κάποιες μικρές βελτιώσεις.

Ανησυχώ για πολλές από τις πτυχές αυτής της έκθεσης – απόρριψη της μείωσης στον συνολικό προϋπολογισμό για τον πρώτο πυλώνα για την περίοδο μέχρι το 2013, ενώ σε πρόσφατη συνάντηση με τους γεωργούς στο χωριό Pitsford στην εκλογική μου περιφέρεια, ακόμα και οι μικρότεροι γεωργοί κατανοούν τα παγκόσμια προβλήματα που δημιουργεί η κοινή αγροτική πολιτική που έχουμε στην Ευρώπη σε εκείνους τους φτωχότερους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων τα προϊόντα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα δικά μας που λαμβάνουν επιδότηση. Έτσι υπερψήφισα μεν, αλλά με βαριά καρδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, για τους ίδιους λόγους που ανέφερα στην περίπτωση της έκθεσης Jeggle, εγώ και οι συνάδελφοί μου στη Χριστιανοκοινωνική Ένωση καταψηφίσαμε την έκθεση του κ. Lutz Goepel. Τόσο η Elisabeth Jeggle όσο και ο Lutz Goepel εξεπόνησαν εξαιρετικές εκθέσεις, και μπορούμε ασφαλώς να συμφωνήσουμε με το 98% των σημείων που θίγονται στην έκθεση Goepel.

Ωστόσο, το βασικό ζήτημα είναι το εξής: αναφέρεται στην έκθεση ότι οι ποσοστώσεις για το γάλα πρέπει να αυξηθούν κατά 2% σε προαιρετική βάση, και δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Επιπλέον, πρέπει να αντικρούσω έντονα εκείνους που είπαν ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι υπερβολικά ακριβά. Έχω κάποια στατιστικά στοιχεία εδώ, τα οποία αναφέρουν ότι το 1970 ένας γερμανός εργάτης σε βιομηχανία έπρεπε να εργάζεται για 22 λεπτά για να αγοράσει 250 γραμμάρια βούτυρο, ενώ σήμερα πρέπει να εργαστεί μόλις τέσσερα λεπτά. Τότε έπρεπε να εργάζεται εννέα λεπτά για ένα λίτρο γάλα, ενώ σήμερα μόνο τρία. Τα τρόφιμα είναι φθηνά, και ο κίνδυνος της αύξησης των ποσοστώσεων είναι ότι θα πέσουν και πάλι οι τιμές του γάλακτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζοντας από την τελευταία αιτιολόγηση ψήφου, ο ομιλητής ανέφερε πόσο λιγότερο χρειάζεται να δουλεύουν οι εργαζόμενοι για να μπορούν να αγοράσουν αγαθά όπως το βούτυρο, τα γάλα και άλλα γεωργικά προϊόντα. Γνωρίζω ότι πολλοί κάτοικοι της εκλογικής μου περιφέρειας το επικροτούν αυτό, ειδικά εκείνοι με χαμηλότερα εισοδήματα, επειδή βοηθάει στο να ξοδεύουν λιγότερα για τα είδη διατροφής.

Όμως, άκουσα τον Πρόεδρο της Επιτροπής να μιλά για την ανάγκη μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης καθώς έμπαινα σήμερα στην Αίθουσα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό όταν συνεχίζουμε να έχουμε κοινή αγροτική πολιτική; Πώς θα γίνουμε, αλήθεια, μια ανταγωνιστική οικονομία εάν συνεχίζουμε να δαπανούμε περισσότερο από το 40% του προϋπολογισμού της ΕΕ στη γεωργία – έναν τομέα που παράγει λιγότερο από το 5% του πλούτου;

Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια από κυβέρνηση προς κυβέρνηση σε αναπτυσσόμενες χώρες από τη μία και από την άλλη να παρακωλύουμε τους γεωργούς στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω των επιδοτήσεών μας και των τιμολογίων εισαγωγής μας;

Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου όταν δεν θα κινούμαστε αρκετά, εξαιτίας της κοινής αγροτικής πολιτικής;

Είναι καιρός να καταργηθούν οι επιδοτήσεις. Είναι καιρός να καταργηθούν οι δασμοί. Είναι καιρός να καταργηθεί η κοινή αγροτική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Goepel όχι επειδή υποστηρίζω την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά επειδή υποστηρίζω τη μεταρρύθμισή της: συγκεκριμένα, την επικέντρωσή της στις ορεινές καλλιέργειες. Προέρχομαι από μια μεγάλη οικογένεια εκτροφέων προβάτων και τώρα εκπροσωπώ το Yorkshire και το Humber στο Κοινοβούλιο, έχοντας εστιάσει στα προβλήματα των ορεινών καλλιεργητών μας τους τελευταίους μήνες.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 28 Φεβρουαρίου, η εφημερίδα Yorkshire Post είχε κύριο τίτλο: «Οι γεωργοί των ορεινών περιοχών πιέζονται να βρουν ιδέες για επιβίωση». Και συνέχιζε: «Πολλοί μικροί γεωργοί ορεινών περιοχών και χερσότοπων καταρρέουν υπό το βάρος των αλλαγών στις χρηματοδοτήσεις, του γραφειοκρατικού κόστους και των χαμηλών τιμών που προκαλεί ο ανταγωνισμός από άλλες χώρες. Οι περιορισμοί μετακίνησης που επιβάλλονται μετά τον πανικό του περασμένου φθινοπώρου για τον αφθώδη πυρετό και την άφιξη της ασθένειας του καταρροϊκού πυρετού προσθέτουν περαιτέρω πίεση».

Χτες είχα μια συνάντηση με την Επίτροπο Fischer Boel. Της τόνισα τη σημασία του να παρακινηθεί η βρετανική κυβέρνηση, προκειμένου να δοθεί επιχορήγηση σε γεωργούς ορεινών περιοχών στην Αγγλία και να αυξηθούν οι επιδοτήσεις, διότι είναι οι δεύτερες χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί σκάνδαλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (GA) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τον «έλεγχο της υγείας» της κοινής αγροτικής πολιτικής, θα ήθελα να πω ότι είμαι εναντίον του άρθρου που περιέχεται σε αυτήν σχετικά με τις ενισχύσεις που λαμβάνονται από τους γεωργούς για την αύξηση σχεδίων αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης από 5% σε 13%. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Νομίζω ότι η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από κάθε κράτος μέλος.

Μιλάμε για την παραγωγή τροφίμων. Μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που η ευρωπαϊκή κοινή αγροτική πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Είναι ξεκάθαρο ότι οι λαοί της Ευρώπης δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό. Είμαι εξαιρετικά δυσαρεστημένος με τις συνομιλίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ, που απειλούν την ευρωπαϊκή πολιτική για τα τρόφιμα, και το ίδιο είπα και στον Επίτροπο Mandelson στη συνάντηση που είχαμε χτες.

 
  
  

- Έκθεση Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω τα σχόλιά μου για την έκθεση του κ. Tabajdi σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο. Παρότι δεν υποστήριξα την εν λόγω έκθεση, θα ήθελα να επισημάνω τη θετική πλευρά της, που σχετίζεται με τον διαχωρισμό αποβλήτων ιδιαίτερα σε δημοτικούς οικισμούς, και με τη χρήση βιοσυστατικών στη διαδικασία παραγωγής βιοαερίου. Ωστόσο, αυτό το σύστημα έχει υψηλό οικονομικό κόστος, υψηλότερο από την απλή απόρριψη αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής ή την αποτέφρωση, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να του δώσουμε προσοχή.

Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακινήσουμε ιδιαιτέρως τις τοπικές αρχές να αυξήσουν τη σταθερή δημόσια αποκομιδή αποβλήτων, να διαχωρίζουν και να χρησιμοποιούν περαιτέρω βιοσυστατικά και να δημιουργήσουν ειδικά χρηματοδοτικά μέσα ή πιθανώς να απλοποιήσουν τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση Christa Klaβ (A6-0031/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Με την εξέταση αυτού του ζητήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Το προαναφερθέν θέμα με αγγίζει ιδιαίτερα, λόγω της καταγωγής μου, του επαγγελματικού ενδιαφέροντός μου και της δραστηριότητάς μου ως ευρωβουλευτή.

Παρά τις θετικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, οι γυναίκες εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν περισσότερες εργασίες απ’ ό,τι οι άντρες, κυρίως σε ό,τι αφορά το σπίτι και την οικογένεια. Οι γυναίκες είναι ιδιαιτέρως παραφορτωμένες στις αγροτικές περιοχές.

Από την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρατηρηθεί ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη χώρα έχουν βελτιωθεί και τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί. Αυτό βοηθάει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Είναι αλήθεια ότι αυτή είναι μόνο η αρχή των αλλαγών, αλλά τουλάχιστον κάτι γίνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές χρειάζεται την αμέριστη προσοχή μας. Βελτιώνοντας την κατάστασή τους μπορεί να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και άρα νέες θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν. Χρειάζεται η σχετική υποδομή, δηλαδή δρόμοι μεταφορών για το άνοιγμα των αγροτικών περιοχών, αλλά πάνω από όλα χρειάζονται καλές ευκαιρίες εκπαίδευσης. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα μπορούν να ανακόψουν την απομάκρυνση του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές.

Πάνω από το μισό του πληθυσμού της ΕΕ ζει σήμερα σε αγροτικές περιοχές. Το 45% της ευρωπαϊκής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας παράγεται σε αγροτικές περιοχές και το 53% των διαθέσιμων θέσεων εργασίας βρίσκονται εκεί. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες στις αγροτικές περιοχές απ’ ό,τι έχει αναγνωριστεί μέχρι στιγμής, ειδικά σε σχέση με την προφανή κοινωνική υποχρέωσή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι πάντα χαρά μου να λαμβάνω τον λόγο για θέση που έχει εκφράσει η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σε αυτόν τον χώρο.

Εδώ και πολύ καιρό αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε μια Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και προφανώς οι γυναίκες είναι λιγότερες από όλους τους άλλους και κατά έναν παράξενο τρόπο χρειαζόμαστε εδώ μια ξεχωριστή επιτροπή.

Εάν προσέξετε ορισμένες από τις συστάσεις αυτής της έκθεσης –για την οποία γνωρίζω από την πλευρά μου ότι η εισηγήτρια έκανε υπερβολικά πολλή δουλειά, ώστε να βγάζει νόημα– καλούμε τα κράτη μέλη «να παράσχουν […] οικονομική στήριξη για τη μη αμειβόμενη εργασία». Ζητάμε «την υποχρεωτική καταχώριση των συμμετεχόντων συζύγων». Θα βάλουμε ετικέτα σε ανθρώπους όπως εγώ, που διαμένουν σε αγροτική περιοχή και είναι παντρεμένοι με γυναίκα σε αγροτική περιοχή;

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικές πολύ καλές συστάσεις σε αυτήν την έκθεση, που χρήζουν λεπτομερούς εξέτασης και μεγαλύτερης δημοσιότητας, όμως το γεγονός ότι προέρχονται από την εν λόγω επιτροπή σε αυτό το μέρος σημαίνει ότι θα ξεχαστούν πολύ γρηγορότερα.

Εκτιμώ το σφυρί, κύριε Πρόεδρε, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί τόσοι πολλοί από εμάς δεν παίρνουν στα σοβαρά τις συστάσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών σε αυτό το Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Το όνομά μου δεν είναι Martin Schultz, το όνομά μου είναι απλώς Frank Vanhecke, και δεν είμαι ασφαλώς διακεκριμένος βουλευτής, συνεπώς δεν έχω δικαίωμα σε καμία χρονική στιγμή, σε καμία συζήτηση, ανεξαρτήτως ώρας ή διάρκειας, να εκφράσω την άποψή μου. Συνεπώς, πρέπει κάθε τόσο να στρέφομαι στη φωνή των δημοσκοπήσεων σαν κοινός θνητός και όχι εξ αποστάσεως όπως ο αγιότερος των αγίων, κ. Schultz.

Μετά από αυτό, θέλω να μιλήσω για την έκθεση της κ. Klaß. Βλέπετε, δεν αρνούμαι ότι οι γυναίκες στις απομακρυσμένες περιοχές και σε άλλα μέρη αναμφίβολα αντιμετωπίζουν δυσκολίες κάθε τόσο, και είμαι φυσικά, όπως όλοι οι λογικοί άνθρωποι, υπέρ της λήψης μέτρων για τη βελτίωση της θέσης των ανθρώπων σε περιοχές που υφίστανται διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Αυτό είναι κάτι το αυτονόητο, είναι σαν να ρίχνουμε μια πόρτα που είναι ανοικτή. Το πρώτο ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου: εμπίπτει αυτό στη σφαίρα αρμοδιότητας της Ευρώπης; Είναι ένα έργο στο οποίο πρέπει να εμπλακούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή μήπως αυτή η έκθεση είναι το πολλοστό παράδειγμα της εμμονής της Ευρώπης με την υγειονομική ασφάλιση, την κοινωνική ασφάλιση και ούτω καθεξής; Νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Νομίζω ότι η επικουρικότητα αυτής της έκθεσης συγκεκριμένα έχει τσαλαπατηθεί. Νομίζω ότι, όπως όλοι μπορούμε να δούμε, η Ευρώπη γίνεται κάτι σαν «Big Brother», κάτι που, ειλικρινά, με τρομάζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να συγχαρώ την κ. Klaβ για την έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Πράγματι, δεδομένου ότι ήμουν συντάκτρια μιας έκθεσης στη δεκαετία του ’90 σχετικά με την κατάσταση των βοηθούντων συζύγων, ιδιαίτερα στον γεωργικό τομέα, όπως και η κ. Klaβ, αποδοκιμάζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια σε εκείνη την έκθεση, στην οποία είχε γίνει και πάλι αναφορά σε ένα ψήφισμα το 2003, όταν ζητούσαμε την αναθεώρηση της οδηγίας του 1986 σχετικά με την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που εκτελούν ανεξάρτητες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Εκείνα τα εκατομμύρια αόρατων εργαζομένων, των βοηθούντων συζύγων που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, σε εμπορικές δραστηριότητες και τη γεωργία, είναι ως επί το πλείστον γυναίκες. Πριν από δέκα χρόνια προτείναμε ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα-πλαίσιο για την παροχή, μεταξύ άλλων οφελών, κοινωνικών δικαιωμάτων και ανεξάρτητων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για τους βοηθούντες συζύγους που εργάζονται στη γεωργία. Η αδυναμία της Επιτροπής να δράσει σε αυτόν τον τομέα, παρά τα πολλά αιτήματα του Σώματος, είναι εντελώς απαράδεκτη. Ελπίζω λοιπόν ότι θα πάρει επιτέλους στα σοβαρά την έκκλησή μας για τροποποίηση της οδηγίας πριν από το τέλος του έτους.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω επίσης να μιλήσω για ένα προσωπικό ζήτημα και να δηλώσω ότι δεν συμφωνώ με τα σχόλια του βρετανού συναδέλφου μου. Θα χαιρόμουν υπερβολικά εάν η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων δεν ήταν αναγκαία, όμως εάν ορισμένοι άνδρες, που αποτελούν την πλειονότητα, αναλογίζονταν λίγο περισσότερο την κατάσταση των γυναικών, την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, δεν θα χρειαζόμασταν καθόλου μια τέτοια επιτροπή.

 
  
  

- Έκθεση Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά σκόπευα να καταψηφίσω αυτήν την έκθεση. Ωστόσο, μετά την προφορική δήλωση του κ. Tabajdi για την παράγραφο 41, τελικά την υπερψήφισα. Καταψήφισα την παράγραφο 18, όπου αναφέρει ότι το βιοαέριο έχει οδηγήσει σε ανταγωνισμό στις τιμές των ζωοτροφών. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό: 4 000 εγκαταστάσεις βιοαερίου στην Ευρώπη ασφαλώς δεν οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επιπλέον, το βιοαέριο μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την πλεονάζουσα γεωργική γη στην Ευρώπη σε πλεονέκτημα. Ο συνάδελφός μας πρότεινε ότι πρέπει να καταργηθεί η κοινή αγροτική πολιτική· λοιπόν, το βιοαέριο είναι επίσης ένας τρόπος να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπλέον, η Ευρώπη λαμβάνει το 80% των γεωργικών εξαγωγών της Αφρικής και το 45% από την Κεντρική και τη Νότια Αμερική. Συνεπώς, δεν είμαστε εκείνοι που εμποδίζουν αυτές τις χώρες να εξάγουν· άλλες χώρες είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για αυτό.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Claude Turmes (A6-0487/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Με τη δέσμη μέτρων της για την ενέργεια τον Ιανουάριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές ενέργειας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι αυτή η πρόταση περιείχε πάρα πολλά κενά, τα οποία προσπάθησε να καλύψει με μία σειρά από τροπολογίες.

Παρότι είμαστε επικριτικοί έως έναν βαθμό με κάποιες τροπολογίες, συμφωνούμε στο ότι στην παρούσα μορφή τους οι στατιστικές που παράγουν οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Eurostat, είναι διαρθρωμένες με βάση λογιστικά μέσα που επινοήθηκαν σε μια περίοδο η οποία κυριαρχείτο ολοκληρωτικά από ορυκτά καύσιμα και προορίζονταν για την περιγραφή της λειτουργίας του ενεργειακού τομέα μόνο από τη σκοπιά της προσφοράς.

Οι εξελίξεις των τελευταίων 30 ετών έχουν δημιουργήσει σταδιακά ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών επιδιώξεων των συγκεκριμένων μέσων και της ικανότητάς τους να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση του ενεργειακού τομέα.

Ως εκ τούτου, με την πάροδο των ετών υπάρχει ένας αυξανόμενος κίνδυνος η στρέβλωση της γνώσης μας και της αξιολόγησης της ενεργειακής πραγματικότητας να οδηγήσουν σε αποφάσεις που δεν στηρίζονται από τα γεγονότα. Σημειώνεται ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι το προϊόν εργασιών που πραγματοποιήθηκαν το 2003, το 2004 και στις αρχές του 2005, και λαμβάνει ελάχιστα υπόψη βασικά έγγραφα σχετικά με ενεργειακά θέματα, που δημοσίευσε η ίδια η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2006 (Πράσινη Βίβλος για την ενέργεια) και τον Ιανουάριο του 2007 (ενεργειακή δέσμη).

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα το εν λόγω κείμενο, που ζητά από τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων για τη συγκρότηση αποτελεσματικών στατιστικών ενέργειας. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να υλοποιήσει τον δεδηλωμένο στόχο της: τη σταδιακή οικοδόμηση μιας συνεπούς ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και ενιαία έκφραση στη διεθνή σκηνή.

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα είναι συγκρίσιμα, διαφανή, λεπτομερή και ευέλικτα.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 και να κάνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αναλογούν στο 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ μέχρι το 2020, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί για τα βιοκαύσιμα ανέρχεται σε 10%.

Το σύστημα στατιστικών ενέργειας πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις δεσμεύσεις και να λάβει υπόψη την αυξανόμενη σημασία της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και την εμφάνιση των βιοκαυσίμων.

Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην ασφάλεια του εφοδιασμού για τα σημαντικότερα καύσιμα. Πιο έγκαιρη και ακριβής υποβολή στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη και τον συντονισμό λύσεων σε επίπεδο ΕΕ σε πιθανές κρίσεις εφοδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η συλλογή ανεξάρτητων και ακριβών στατιστικών στοιχείων βοηθά τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα να λαμβάνουν μια σειρά από αποφάσεις.

Στηρίζω τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές ενέργειας, αλλά απορρίπτω εντελώς το κίνητρο πίσω από τη συμβολή της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Δεν πιστεύω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών είναι ότι βοηθά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν μια συνεπή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ούτε ότι δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να εκφράζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ο στόχος της έκθεσης του κ. Turmes για τις στατιστικές ενέργειας είναι να σκιαγραφήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα διευκολύνει τη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων, ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με την ενέργεια. Με τους πολίτες και τους ιθύνοντες να αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο τη σημασία και την πολυπλοκότητα της ενεργειακής κατάστασης, ζητούμε τα ανάλογα μέτρα. Υπερψήφισα, λοιπόν, την εν λόγω έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Bart Staes (A6-0004/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του βέλγου συναδέλφου μου Bart Staes σχετικά με τις στατιστικές για τα φυτοφάρμακα.

Χαιρετίζω τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία από το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον το 2002 έχει αναγνωρίσει ότι η χρήση φυτοφαρμάκων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συνεπώς, η χρήση τους πρέπει να προσεγγιστεί από τη σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης και θα πρέπει να γίνει αντικείμενο συγκρίσιμων εναρμονισμένων κοινοτικών στατιστικών για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή και την εμπορία, με σκοπό την προετοιμασία και την παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο οι γεωργικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα· χρησιμοποιούνται επίσης από εταιρίες που αναλαμβάνουν τη συντήρηση των δημόσιων χώρων πρασίνου, οδικές υπηρεσίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τέλος, στηρίζω την ιδέα της αποσαφήνισης του όρου «φυτοπροστατευτικά προϊόντα», αντικαθιστώντας τον στον κανονισμό με τον όρο «φυτοφάρμακα» και εξηγώντας με σαφήνεια τι σημαίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής, καθώς είναι ουσιώδες να έχουμε λεπτομερή, εναρμονισμένα και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να παρακολουθούμε σωστά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση των εν λόγω προϊόντων.

Η πρόταση να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που να διατυπώνει εναρμονισμένους κανόνες για τη συλλογή και τη διάδοση στοιχείων αναφορικά με την τοποθέτηση στην αγορά και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι κεφαλαιώδης, καθώς ο υπολογισμός των δεικτών κινδύνου απαιτεί τα κατάλληλα δεδομένα, αλλά, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα υπάρχοντα στοιχεία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υστερούν σε προσβασιμότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία.

Παρότι δεν συμφωνώ με κάποιες λεπτομέρειες στην έκθεση, όπως η συμπερίληψη των βιοκτόνων, αυτές δεν μειώνουν τις βασικές ιδέες της Επιτροπής. Η έκθεση, μάλιστα, κάνει κάποιες πολύ θετικές προτάσεις, όπως η συμπερίληψη μη γεωργικών τομέων στη μελλοντική νομοθεσία και η σωστή προστασία των εμπορικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση Staes.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση. Παίρνουμε τώρα μια ιδέα για τις ανησυχητικές μακροπρόθεσμες συνέπειες των πανταχού παρόντων αποβλήτων από τα φυτοφάρμακα: καρκίνοι, ενδοκρινικές διαταραχές, μειωμένη ανδρική γονιμότητα, πιο αδύναμα ανοσοποιητικά συστήματα, προβλήματα συμπεριφοράς. Η έκθεση σε φυτοφάρμακα μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο παιδικού άσθματος.

Η παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση φυτοφαρμάκων σημαίνει λοιπόν ότι χρειαζόμαστε τους κατάλληλους δείκτες. Οι δείκτες πρέπει να παρέχουν δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα, διαφανή, συναφή και αξιόπιστα, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι βλάβες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τα δραστικά συστατικά των βιοκτόνων χρησιμοποιούνται επίσης ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα και έχουν σχεδόν την ίδια επίδραση στην υγεία και το περιβάλλον. Αυτή η κατηγορία πρέπει επίσης να καθοριστεί με σαφήνεια και να ληφθεί υπόψη στις στατιστικές.

Για να μπορέσουν τα στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά, οι στατιστικές πρέπει να καλύπτουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων όχι μόνο σε γεωργικές δραστηριότητες, αλλά και σε μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως η συντήρηση χώρων πρασίνου, οι οδικές υπηρεσίες ή οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Μια ποσοτικοποιήσιμη μείωση στη χρήση αυτών των προϊόντων πρέπει να εφαρμοστεί πραγματικά μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Η ανάγκη υποχρεωτικής συλλογής στοιχείων αναφορικά με την πώληση, τη χρήση και τη διανομή φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι μία κίνηση την οποία υποστηρίζω. Θα δώσει τη δυνατότητα για επαρκή αξιολόγηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, που μπορεί να ενέχουν αυτά τα προϊόντα. Τα βιοκτόνα πρέπει να αποτελέσουν μέρος του προτεινόμενου κανονισμού, ώστε να διασφαλιστεί συνοχή των ορισμών με τη δέσμη μέτρων για τα φυτοφάρμακα. Ο κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει περαιτέρω τη μη γεωργική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Είμαι ικανοποιημένος για το ότι η έκθεση κινείται προς την κάλυψη αυτών των προϋποθέσεων και ψήφισα ανάλογα.

 
  
  

- Έκθεση Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα τη συμβουλευτική έκθεση της γερμανίδας συναδέλφου μου Elisabeth Jeggle σχετικά με την αύξηση των εθνικών ποσοστώσεων για το γάλα από την 1η Απριλίου 2008. Στόχος της είναι να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για γάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις παγκόσμιες αγορές.

Χαιρετίζω τον συμβιβασμό που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής τους κατά 2% από την 1η Απριλίου 2008. Θα πρέπει να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στις χώρες που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις τους και εκείνες που τις υποχρησιμοποιούν, προκειμένου να περιοριστούν οι ποινές για πλεονάσματα σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζουμε την έκθεση Jeggle σχετικά με τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα, η οποία προβλέπει μία αύξηση της τάξεως του 2% στις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις. Στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κατέθεσα τροπολογίες που ζητούσαν μεγαλύτερη αύξηση, της τάξεως του 3%, των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Αυτό δεν πέρασε στην επιτροπή, ούτε σήμερα στην Ολομέλεια. Η Ομάδα μας υποστήριξε τη συναινετική άποψη να επιτραπεί η προαιρετική αύξηση της ποσόστωσης του γάλακτος κατά 2%, και προτρέπουμε το Συμβούλιο να πάρει το προβάδισμα από το Κοινοβούλιο και να δώσει το πράσινο φως στους γαλακτοπαραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή κατά 2% από τον Απρίλιο. Στηρίζουμε την ιδέα πρόβλεψης ενός εξισορροπητικού μηχανισμού για τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, ο οποίος θα επέτρεπε στις χώρες με υπερπαραγωγή να εκμεταλλευτούν την υποχρησιμοποιημένη ποσόστωση σε άλλα κράτη μέλη. Είναι άδικο να τιμωρούνται οι παραγωγοί που μπορούν και θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή σε ορισμένα κράτη μέλη, σε μια περίοδο που η ΕΕ συνολικά δεν αξιοποιεί στο έπακρο την ποσόστωσή της. Μετά από αυτά, η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένδειξη για τους παραγωγούς ότι το καθεστώς ποσοστώσεων χαλαρώνει αργά ενόψει της σταδιακής κατάργησης των ποσοστώσεων μέχρι το 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Παρότι η έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου απομακρύνεται από την πρόταση της Επιτροπής, υποστηρίζοντας μια προαιρετική αύξηση της τάξεως του 2% στις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις για τα κράτη μέλη και παραβλέπει το τέλος του καθεστώτος ποσοστώσεων, γεγονός είναι ότι δεν παίρνει θέση κατά της κατάργησης του σημερινού συστήματος ποσοστώσεων ή κατά της απελευθέρωσης του τομέα μετά το 2015, όπως σχεδιάζει ο Επίτροπος, την οποία όμως εμείς απορρίπτουμε. Εξ ου και ο λόγος της αποχής μας.

Φοβόμαστε ότι αυτή η αύξηση του 2% στις ποσοστώσεις για τα κράτη μέλη, αν και προαιρετική, θα επιτρέψει στις μεγάλες χώρες και τους μεγάλους παραγωγούς τους να αυξήσουν την παραγωγή τους, οδηγώντας σε μείωση των τιμών για τους παραγωγούς και προκαλώντας έτσι μια κατάσταση ντάμπινγκ, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόφαση για ευκολότερη δικαιολόγηση της επακόλουθης κατάργησής τους.

Οποιαδήποτε αύξηση ποσοστώσεων πρέπει να συνδέεται με μια κοινοτική μελέτη. Ξεκινώντας από τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης σε κάθε χώρα, αυτή η μελέτη θα πρέπει να καθορίζει τους ελάχιστους επιθυμητούς στόχους κατανάλωσης, που θα πρέπει να συνοδεύονται από εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη της αύξησης στην παραγωγή στις χώρες με έλλειμμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η «περιφερειοποιημένη» αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, ιδίως στις πιο απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, που μπορεί να συμπληρωθεί από τη δημιουργία μιας «πριμοδότησης» για τη στήριξη της οργανωμένης συλλογής γάλακτος από παραγωγούς σε αυτές τις περιοχές, εξασφαλίζοντάς τους έτσι ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Στον τομέα του γάλακτος η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και προβλεψιμότητα είναι ουσιώδεις για τους παραγωγούς, και οποιαδήποτε προβλήματα στο σύστημα, που πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το 2015, πρέπει να τύχουν της πλήρους προσοχής μας.

Οι αλλαγές που προτείνονται σήμερα με τη μορφή της αύξησης των ποσοστώσεων, μαζί με μια μείωση στα πρόστιμα που αναφέρεται στην έκθεση Goepel, σηματοδοτούν το ξεκίνημα κατάργησης του συστήματος πολύ νωρίτερα από το 2015.

Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στην αγορά γάλακτος, τόσο η Πορτογαλία όσο και η ΕΕ παράγουν λιγότερο από τις ποσοστώσεις τους, και για αυτόν τον λόγο, αντί αυτές να αυξηθούν, πρέπει να γίνουν εξισορροπητικές προσαρμογές μεταξύ των χωρών, καθώς οι 18 από τις 27 παράγουν λιγότερο από την παραγωγική ικανότητά τους.

Αυτή η αύξηση του 2%, προαιρετική ή όχι, αποτελεί συνεπώς μια αρχική ένδειξη για την αγορά του ότι οι περιοχές με μεγαλύτερη ανταγωνιστική ικανότητα θα ωφεληθούν εις βάρος των λιγότερο ευνοημένων περιοχών.

Παρότι η έκθεση Jeggle βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής, απείχα από την ψηφοφορία, για να εκφράσω τη διαφωνία μου με αυτό που στην πράξη είναι η αρχή της κατάργησης του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ο συμβιβασμός που επετεύχθη στην Επιτροπή Γεωργίας για την έκθεση της Elisabeth Jeggle η οποία πραγματεύεται τις ποσοστώσεις για το γάλα είναι ικανοποιητικός. Μία αύξηση της τάξεως του 2% στις ποσοστώσεις για το γάλα είναι αναγκαία, ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση της αγοράς. Παρότι θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ, η παροχή της επιλογής στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ποσόστωση είναι καλύτερος συμβιβασμός από άλλες εναλλακτικές λύσεις. Δεν στηρίζω τυχόν τροπολογίες για το αντίθετο και ψήφισα σύμφωνα με αυτές τις απόψεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. (FR) Αναφέρθηκε ότι υπήρχαν λίμνες γάλακτος, βουνά από βούτυρο και ψυγεία ασφυκτικά γεμάτα με κρέας. Μετά οι Βρυξέλλες επινόησαν ορισμένες μαλθουσιανικές συνταγές για να διώξουν την παραγωγή. Υπήρξαν οι ΜΕΠ, προσωρινές παύσεις καλλιέργειας της γης, πριμοδοτήσεις για σφαγή και ποσοστώσεις… για το γάλα. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής εξαφανίστηκαν. Η Νέα Ζηλανδία άρχισε να φέρεται υπεροπτικά στην αγορά του γάλακτος.

Μετά άλλαξαν τα πράγματα. Υπήρχαν ελλείψεις στο γάλα. Οι τιμές πήγαν στα ύψη. Οι Βρυξέλλες τελικά συνειδητοποίησαν την απερισκεψία της πολιτικής τους για αποτροπή της παραγωγής. Έτσι, αποφασίζουμε να αυξήσουμε τις ποσοστώσεις κατά 2%. Πρέπει να πούμε ότι αυτό γίνεται επίσης για μια «ομαλή προσγείωση», καθώς οι ποσοστώσεις θα καταργηθούν το 2015 και η αγορά θα παραδοθεί στον πλήρη φιλελευθερισμό, με τους συνεπακόλουθους κινδύνους για τους κτηνοτρόφους στις ορεινές περιοχές.

Επομένως, καταστρέψαμε τους κτηνοτρόφους τη δεκαετία του ’80 και αποτρέψαμε την είσοδο νέων ανθρώπων στην αγορά, καθώς δεν ήταν εφικτό να «αγοραστεί» η «άδεια» του επιχειρηματία, που ήταν η ποσόστωση. Σήμερα οδεύουμε προς μια αυξημένη ερημοποίηση των ορεινών γεωργικών περιοχών, εάν δεν υπάρξουν πλέον καθόλου ποσοστώσεις για να χρησιμοποιηθούν σαν δίχτυ ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι ξηρασίες και οι ελλείψεις ζωοτροφών, για παράδειγμα στην Αυστραλία, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του γάλακτος. Ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν εξαντλήσει τις αρχικές ποσοστώσεις τους για το γάλα ούτε και σήμερα, ενώ κάποια άλλα προσεγγίζουν το όριο ή πασχίζουν να παραμείνουν εντός αυτού. Για τον λόγο αυτό, οι ποσοστώσεις για το γάλα αυξήθηκαν σε κάθε περίπτωση κατά 0,5% σε ορισμένες χώρες. Εάν εφαρμοζόταν τώρα ταυτόχρονα μια περαιτέρω αύξηση της τάξεως του 2%, η ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση θα κλονιζόταν σοβαρά, με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές του γάλακτος.

Οι βασικοί χαμένοι θα ήταν οι μικροί γεωργοί στις αγροτικές περιοχές, οι οποίοι κρατούν τον ρόλο των θεματοφυλάκων της πολιτιστικής κληρονομιάς και εξαρτώνται από τη γαλακτοπαραγωγή, αλλά δεν έχουν καμία ευκαιρία να παράγουν μαζικά. Οι γεωργοί, όχι αδικαιολόγητα, πιστεύουν ότι γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, ενώ από τους καταναλωτές αναμένεται να σηκώσουν το βάρος των αυξημένων τιμών γάλακτος και τροφίμων, καμία από τις οποίες δεν φτάνει στους μικρούς παραγωγούς. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε κάτι για αυτό.

Μια προσωρινή κατάσταση της αγοράς δεν πρέπει να καταλήγει σε αυτά τα σχεδιασμένα μέτρα με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους. Έτσι, καταψήφισα την έκθεση Jeggle για περαιτέρω αύξηση στις ποσοστώσεις για το γάλα.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η οργάνωση της αγοράς γάλακτος υπακούει στις επιταγές των μονοπωλιακών επιχειρήσεων του τομέα, οι οποίες ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς και προωθούν πλέον την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.

Η πρόταση της Επιτροπής για μια πολιτική «ομαλής προσγείωσης» και αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% κάθε χρόνο μέχρι το 2014, οπότε λήγει ο σημερινός κανονισμός, έρχεται να εντείνει τις ανισότητες κατανομής των ποσοστώσεων ανάμεσα στις χώρες μέλη και να οδηγήσει σε αργό θάνατο τις μικρομεσαίες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών.

Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την απελευθέρωση της αγοράς του γαλακτοκομικού τομέα και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μία μη γραμμική αύξηση των εθνικών ποσοστώσεων, προκειμένου να δοθούν πρόσθετες αυξήσεις στα κράτη μέλη όπου οι ποσοστώσεις παραγωγής είναι παραδοσιακά ελλειμματικές, όπως π.χ. η Ελλάδα που η παραγωγή καλύπτει μόλις το 50% της εγχώριας κατανάλωσης.

Στηρίζουμε τους αγώνες των κτηνοτρόφων για τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές και σε άλλες περιοχές με ειδικές δυσκολίες, ιδίως για τις περιπτώσεις όπου η σημερινή κατάσταση οδηγεί στην εγκατάλειψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς. − (DA) Οι δανοί βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισαν την έκθεση σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ, καθώς αυτή αντιτίθεται στη βελτίωση του συστήματος διασταυρούμενης συμμόρφωσης και στη μεταφορά χρημάτων από την άμεση υποστήριξη στην αγροτική ανάπτυξη, όπως είχε προτείνει η Επιτροπή.

Κατά την άποψη της αντιπροσωπείας, είναι αναγκαίο για περιβαλλοντικούς λόγους, μεταξύ άλλων, να εισαχθεί μια υποχρεωτική διαφοροποίηση της τάξεως του 20% και να ενισχυθεί το σύστημα διασταυρούμενης συμμόρφωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Καταψηφίζω την εν λόγω έκθεση επειδή πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει να κατανεμηθεί μία αύξηση στις ποσοστώσεις σε παραγωγούς οργανικού γάλακτος. Η αύξηση που προτείνεται τώρα θα ωφελήσει κυρίως τους παραγωγούς μεγάλης κλίμακας εις βάρος των μικρών παραγωγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Εξ ονόματος των βρετανών βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, θέλω να εξηγήσω τους λόγους που ψηφίσαμε όπως ψηφίσαμε για την έκθεση αυτή.

Στηρίζουμε σθεναρά την αύξηση κατά 2% στις ποσοστώσεις για το γάλα για το έτος 2008/2009, που προτείνεται από την Επιτροπή και η οποία επιτρέπει στους ευρωπαίους γεωργούς να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς. Στην ΕΕ υπάρχουν γεωργοί που είναι παραπάνω από ικανοί να ανταποκριθούν στις αυξημένες παγκόσμιες απαιτήσεις γάλακτος και θα ήταν αδιανόητο να στερηθούν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.

Λυπούμαστε, ωστόσο, που το Κοινοβούλιο υποστηρίζει μια προαιρετική, αντί μιας υποχρεωτικής, αύξηση κατά 2% στις ποσοστώσεις για το γάλα. Κατά την άποψή μου, η αύξηση κατά 2% αποτελεί επίσης ένα βήμα στο να δοθεί η επιλογή στους γαλακτοπαραγωγούς να παράγουν περισσότερο, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβαση προς έναν μεγαλύτερο προσανατολισμό της αγοράς. Αυτό συνάδει με την «ομαλή προσγείωση» πριν από το σύστημα γαλακτοκομικών ποσοστώσεων το 2015, όπως προβλέπεται στον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ.

Παρότι καταλαβαίνω ότι πολλές χώρες δεν εκπληρώνουν τις σημερινές τους κατανομές ποσοστώσεων, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύω ακράδαντα ότι σε συμφωνία με την κατάργηση των ποσοστώσεων για το γάλα το 2015, πρέπει να συνηθίσουμε τους γεωργούς στην ιδέα του να έχουν την επιλογή να παράγουν περισσότερο.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού).

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. − (EN) Ήμουν υπέρ της άποψης ότι η αγορά γάλακτος της ΕΕ πρέπει να ελευθερωθεί πιο γρήγορα από το προγραμματισμένο σε ένα υπάρχον σχέδιο πρότασης και υπερψήφισα την αύξηση των ποσοστώσεων για το γάλα, παρότι δεν παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια αύξηση της τάξεως του 5%, όπως ζητήθηκε από την Πολωνία. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πλειοψηφία για αυτήν την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η περιοριστική ποσόστωση της Πολωνίας για το γάλα απειλεί να μετατρέψει τη χώρα από καθαρό εξαγωγέα γαλακτοκομικών προϊόντων σε καθαρό εισαγωγέα μέσα σε πέντε με επτά χρόνια.

Η ΕΕ κατένειμε στην Πολωνία τη μεγαλύτερη, με διαφορά, ποσόστωση που παραχωρήθηκε σε κάποια από τις 10 χώρες της ένταξης, αντιπροσωπευτική της θέσης της Πολωνίας ως τέταρτου μεγαλύτερου γαλακτοπαραγωγού στην ΕΕ των 25 όταν προσχώρησε στην ΕΕ τον Μάιο του 2004. Η ποσόστωση της Πολωνίας, ωστόσο, θεωρείται μικρή συγκριτικά με τις μεγαλύτερες ποσοστώσεις των πρώτων τριών γαλακτοπαραγωγών της Ευρώπης: της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Οι ποσοστώσεις είναι κληρονομιά της παρελθούσας εποχής, όταν οι γαλακτοπαραγωγικές μονάδες της Ευρώπης παρήγαγαν επαίσχυντες λίμνες γάλακτος και η ΕΕ έπρεπε να βοηθήσει ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση τιμών.

Η αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων μπορεί να θεωρηθεί ως το ξεκίνημα της σταδιακής κατάργησης των ποσοστώσεων, καθώς το σύστημα γαλακτοκομικών ποσοστώσεων της ΕΕ αναμένεται να λήξει το 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN), γραπτώς. (PL) Υπερψήφισα την έγκριση των τροπολογιών 18-21, δηλαδή τη δέσμη 1. Το έκανα αυτό λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη γάλακτος για εγχώρια κατανάλωση και για εξαγωγή στις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς αυτή η έλλειψη σημαίνει ότι τα παιδιά των πιο φτωχών οικογενειών υποσιτίζονται και μειώνονται οι ευκαιρίες των κρατών μελών για εξαγωγή. Τελικά, οι τροπολογίες απορρίφθηκαν, ωστόσο υπερψήφισα την έγκριση του κειμένου στο σύνολό του, διότι η αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων κατά 2% είναι τουλάχιστον ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμα και αν είναι πολύ μικρό. Η αύξηση των ποσοστώσεων κατά 3% και κατόπιν η πλήρης κατάργησή τους στο μέλλον, όπως έχει ήδη ζητήσει το Κοινοβούλιό μας στη διάρκεια των συζητήσεων, θα είναι πολύ πιο ωφέλιμη λύση. Είναι, ωστόσο, προτιμότερο να αυξηθούν οι ποσοστώσεις, ακόμα και κατά μόλις 2%, από το να μην γίνουν καθόλου αλλαγές.

 
  
  

- Έκθεση Lutz Goepel (A6-0047/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψήφισα την έκθεση Goepel σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ, για να τιμήσω το έργο που έγινε στην Επιτροπή Γεωργίας από την αντιπροσωπεία των Σοσιαλιστών. Πέτυχε αποδεκτά αποτελέσματα σε ζητήματα που ήταν ανέκαθεν πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα αποτελέσματα εξακολουθούν να μην είναι τα καλύτερα δυνατά, όμως ελπίζουμε ότι χάρη στις προσπάθειες και το πνεύμα συμβιβασμού που έδειξαν ο κ. Capoulas και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις παρέβλεψαν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ πιο φιλόδοξα αποτελέσματα στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στη νομοθετική δέσμη που θα αποκαλυφθεί τον Μάιο και θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μια δικαιότερη ανακατανομή βοήθειας, μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας για τη διαχείριση κινδύνων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, και τον ρόλο της γεωργίας και της συμβολής της στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα.

Το σημερινό αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στις κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, συνεχίζοντας παράλληλα να είναι ένας από τους στυλοβάτες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Ήταν σημαντικό για το Σώμα να διατυπώσει την άποψή του για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το μέλλον του «ελέγχου υγείας».

H Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πετύχει αρκετές σημαντικές νίκες, όπως η επίκριση της αποσύνδεσης των ενισχύσεων (κτηνοτροφία και μικρές καλλιέργειες), οι στόχοι της ΚΑΠ αναφορικά με την ασφάλεια τροφίμων, η διαφύλαξη των οικοσυστημάτων, η αναβάθμιση της γης, το αναδιανεμητικό αποτέλεσμα της προοδευτικής μείωσης προσαρμογής, της διαφοροποίησης, τα δίχτυα ασφαλείας, η αναγνώριση του ρόλου των διακλαδικών ενώσεων, η συμβολή της γεωργίας στις κλιματικές αλλαγές κλπ.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Σοσιαλιστική Ομάδα, υποστήριξα με προθυμία μια σειρά από σημεία:

- η μερική αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων πρέπει να διατηρηθεί για πριμοδοτήσεις για ζώα, αλλά πρέπει να δοθεί προσοχή να μην συμπεριληφθούν μόνο η εντατική ή μεγάλης κλίμακας κτηνοτροφία (παρ. 26, παρ. 32)

- οι ιστορικές αναφορές δεν μπορούν να κρίνουν τη συμμόρφωση ορισμένων γεωργών με τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα (παρ. 16)

- η διατήρηση της προοδευτικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων, καθώς αυτό θα επέτρεπε δικαιότερη κατανομή των πόρων της ΚΑΠ (παρ. 67)

- επίκριση των ερευνών για ΓΤΟ, υπενθύμιση ότι είναι αδύνατον να εφαρμοστεί συνύπαρξη, υποστήριξη για την αρχή της προφύλαξης (τροπολογία 30)

- απόρριψη της κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων το 2015 (παρ. 76)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Στηρίζουμε το γενικό περιεχόμενο της έκθεσης σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι πρέπει να εξεταστεί η ιδιαίτερη κατάσταση της Ιρλανδίας, η οποία έχει αποσυνδέσει πλήρως όλες τις άμεσες ενισχύσεις από την παραγωγή. Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις που έγιναν προς όλους τους γεωργούς στις μεταρρυθμίσεις της Ατζέντας 2000 ότι θα μειωνόταν η γραφειοκρατία. Μέχρι στιγμής, η εμπειρία δεν ήταν τελείως θετική.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα της διατήρησης των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία κίνηση προς ένα καθεστώς κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης ανά εκτάριο. Οι γεωργοί έχουν καταρτίσει τους προϋπολογισμούς τους με το δεδομένο ότι το τρέχον σύστημα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 2013. Επιπλέον, οι κινήσεις για αύξηση της διαφοροποίησης και μεγαλύτερη αξιοποίηση των άμεσων ενισχύσεων από τους παραγωγούς δεν είναι ευπρόσδεκτες. Θα επικροτούσαμε μια μεγάλη αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, αλλά σε συμφωνία με την άποψή μας για την έκθεση Jeggle αποδεχτήκαμε τη συναινετική άποψη για μια αύξηση κατά 2% για την ερχόμενη περίοδο εμπορίας.

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η απειλή που τίθεται από μια κακή συμφωνία στον ΠΟΕ υπονομεύει τη γεωργία της ΕΕ. Πρέπει να υπάρξει αντίσταση απέναντι σε μια τέτοια συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Υπερψήφισα την έκθεση Goepel σχετικά με τον «έλεγχο της υγείας» της ΚΑΠ, επειδή ζητά ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας, ενός από τους μεγαλύτερους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορικά με αυτό, επισημαίνω το επιχείρημα της έκθεσης να διατεθούν πιστώσεις για τη διατήρηση της γαλακτοκομικής βιομηχανίας σε περιοχές όπως είναι οι Αζόρες. Επισημαίνω επίσης τη σημαντική αφοσίωση του κ. Capoulas Santos και τη σπουδαία συμβολή του μέσω των τροπολογιών του.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Το γεγονός ότι το εν λόγω ψήφισμα επικρίνει την πρόταση της Επιτροπής δεν φτάνει, παρότι συμπεριλαμβάνει πράγματι δύο από τις πολλές προτάσεις που έγιναν από εμάς. Ωστόσο, η γενική προσέγγισή του είναι αρνητική, ιδιαιτέρως καθώς επιμένει στην αποσύνδεση των ενισχύσεων παραγωγής, ζητώντας από την Επιτροπή να προωθήσει την πολιτική αποσύνδεσης με γρηγορότερο ρυθμό. Ωστόσο, η εμπειρία έχει δείξει ότι η αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων από τη γεωργική παραγωγή έχει επιζήμια αποτελέσματα: εξ ου και η καταψήφιση της πρότασης ψηφίσματος από την πλευρά μας.

Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι η απόρριψη από την έκθεση οποιασδήποτε επανεθνικοποίησης της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είναι επίσης θετική, όπως και η προτροπή για μέτρα που συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση και ενίσχυση βασικών γεωργικών τομέων (π.χ. γαλακτοκομικά, βοοειδή και αιγοπρόβατα). Χαιρόμαστε επίσης που εγκρίθηκαν οι προτάσεις που κάναμε για την ανάγκη να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής ως τομέα παραγωγής τροφίμων και ως διαρθρωτικού στοιχείου για την εδαφική ισορροπία, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση επαρκών επιπέδων στην ασφάλεια τροφίμων.

Θεωρούμε επίσης θετική την έγκριση της έκκλησής μας προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί η κερδοσκοπική δραστηριότητα, η δέσμευση της αγοράς σε είδη διατροφής και ο σχηματισμός καρτέλ από εταιρίες τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Ο τρέχων «έλεγχος υγείας» της κοινής αγροτικής πολιτικής προσέφερε στην Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να κάνουν φιλόδοξα και αποφασιστικά βήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της πολιτικής. Είναι κρίσιμο η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε γραμμές προσανατολισμένες στην αγορά, κάτι που σημαίνει ότι η επιλογή των καταναλωτών αποτελεί βασικό παράγοντα στις αποφάσεις των γεωργών σχετικά με την παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα μειώνουμε το συνολικό κόστος της αγροτικής πολιτικής. Η σημερινή σημαντική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για γεωργικά προϊόντα παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επίσπευση της απορύθμισης της αγροτικής πολιτικής.

Η αντιπροσωπεία των μετριοπαθών αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ούτε η Επιτροπή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επωφελήθηκαν της ευκαιρίας να το κάνουν αυτό. Για τον λόγο αυτό, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Απείχα από την τελική ψηφοφορία για αυτήν την έκθεση. Παρότι περιέχει πολλά καλά στοιχεία, δεν προχωράει σε βάθος. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει πρώτα να μειώσει τις επιδοτήσεις και να αυξήσει τον ρόλο της αγοράς στη γεωργία. Δεύτερον, πρέπει να εξετάσει την προώθηση της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας, παρά να εστιάζει μόνο στη γεωργία. Τρίτον, πρέπει να προωθεί τις «ασφαλείς» τροφές παρά να βάζει την ποσότητα πριν από την ποιότητα. Μόνο σε αυτήν τη βάση μπορούμε να θεσπίσουμε μια ΚΑΠ που να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας χιλιετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Εκτός από το ζήτημα των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, θεωρώ την πρόταση της Επιτροπής άκρως κατάλληλη. Η έκθεση Goepel τη βελτιώνει από πολλές απόψεις, παρότι κάνει κάποιες τροποποιήσεις με τις οποίες δεν μπορώ να συμφωνήσω.

Από τη μία, υποστηρίζω την ιδέα των ενισχύσεων προσαρμογής, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, επειδή, έχοντας υπόψη τη διαρκώς αυξανόμενη βαρύτητα της κοινής γνώμης για τις γεωργικές ενισχύσεις και ακολούθως την υλοποίηση της αναθεώρησης για την προστασία του εδάφους, που έκανε το σύστημα πιο ξεκάθαρο και πιο διαφανές, έχουν γίνει εμφανείς ορισμένες ανισορροπίες. Είναι λοιπόν αναγκαίο να βρεθεί ένας δίκαιος τρόπος περιορισμού του επιπέδου των ενισχύσεων που καταβάλλονται στους μεγάλους γεωργούς.

Από την άλλη, πιστεύω ότι η μη διαφοροποίηση των πιστώσεων στις αντίστοιχες περιφέρειες δεν θα βοηθήσει στην επίλυση των σημαντικών περιφερειακών διαφορών που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή γεωργία.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, είμαι εναντίον της αύξησης κατά 2% μέσα στο 2008 καθώς και της μείωσης των προστίμων, καθώς θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν στην κατάργηση του συστήματος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων πριν από το 2015, με βλαβερές συνέπειες για τις πιο ευάλωτες περιφέρειες, που εξαρτώνται από την παραγωγή γάλακτος, και για όλους τους γεωργούς τους που έχουν επενδύσει σε αυτόν τον τομέα και οι οποίοι θα δουν με αυτόν τον τρόπο τις προσδοκίες τους να εξανεμίζονται.

Για όλους αυτούς τους λόγους απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Ο «έλεγχος υγείας» της ΚΑΠ που συγκροτήθηκε από την Επιτροπή δεν είναι καθόλου έλεγχος υγείας: είναι μια ανομολόγητη νέα μεταρρύθμιση. Είναι επίσης άλλο ένα βήμα προς την οικονομική αναδιοργάνωση του κόσμου, για την οποία η Ευρώπη των Βρυξελλών εργάζεται εδώ και χρόνια στα χνάρια της Ουάσινγκτον: στις νότιες χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεωργία· στις βόρειες, υπηρεσίες και βιομηχανία, εν μέσω έντονου ανταγωνισμού από τις αναδυόμενες χώρες.

Η ευρωπαϊκή γεωργία απλούστατα θυσιάζεται και σύντομα θα παραδοθεί αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς· μιας αγοράς αισχροκέρδειας, καθώς έχει μείνει ανυπεράσπιστη απέναντι στις εισαγωγές και της έχουν αρνηθεί πρόσβαση στις αγορές εξαγωγών.

Η γεωργία δεν είναι ένας τομέας όπως όλοι οι άλλοι. Από τη στιγμή που τρέφει ανθρώπους, είναι ζήτημα εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Η ποιότητα των τροφίμων επηρεάζει τη δημόσια υγεία. Η καλλιέργεια της γης επηρεάζει τον χωροταξικό σχεδιασμό, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την οργάνωση και τον πληθυσμό των αγροτικών περιοχών… αλλά εξακολουθεί να είναι μια παραγωγική δραστηριότητα.

H απαλλαγή από όλες τις προληπτικές αγροτικές πολιτικές είναι χειρότερη από έγκλημα: είναι ένα τεράστιο λάθος. Είναι πολύ κρίμα που, εκτός από λίγα θετικά στοιχεία, ο εισηγητής δεν αμφισβήτησε αυτήν τη λογική.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Στη Σουηδία τόσο οι προηγούμενες όσο και η παρούσα κυβέρνηση έχουν κάνει θετικές δηλώσεις για τον επικείμενο «έλεγχο της υγείας» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και της κοινής αγροτικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια, με την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε πολύ σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις.

Τώρα βλέπουμε την πλειοψηφία των φεντεραλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράζει την άποψη ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν το 2002 να διατηρήσουν τις αγροτικές χρηματοδοτήσεις του πρώτου πυλώνα στο ίδιο ακριβώς επίπεδο μέχρι το 2013 και ότι αυτή η δέσμευση πρέπει να τηρηθεί.

Πώς μπορεί η συμφωνία του 2002 να ερμηνεύεται με τόσο διαφορετικούς τρόπους; Η πλειονότητα των Χριστιανοδημοκρατών/Συντηρητικών και των Σοσιαλδημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο μετά το 2013. Οι σουηδοί σοσιαλδημοκράτες και η «Συμμαχία για τη Σουηδία» έχουν πει σε ψηφοφόρους στη Σουηδία ότι οι μεταρρυθμίσεις θα εισαχθούν άμεσα στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, στη βάση του «ελέγχου υγείας» την περίοδο 2008-2009.

Ποια πλευρά ερμηνεύει σωστά τη συμφωνία του 2002;

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει κατηγορηματικά ότι οι μεταρρυθμίσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής και η μείωση του κόστους της στον προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του «ελέγχου υγείας». Όλες οι άλλες λύσεις θα συνιστούσαν προδοσία των ψηφοφόρων στα έξι κράτη μέλη που το 2005 δεν ήθελαν να επεκταθεί ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση, η οποία προτείνει συγκεκριμένα την εξέταση των ειδικών χαρακτηριστικών των περιφερειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και των ευαίσθητων τομέων όπως η κτηνοτροφία, καθώς και την απλοποίηση των κανόνων για τους γεωργούς.

Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της κοινής αγροτικής πολιτικής με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το 2003, και να προσαρμοστεί αυτή στις νέες προκλήσεις και δυνατότητες που παρουσιάζονται το 2008 σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 κράτη μέλη.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητες και μετά το 2013, όχι μόνο στην περίπτωση προβλημάτων των αγορών, αλλά και για να αντισταθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από γεωργούς στην κοινωνία και τα πολύ υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει ένα μήνυμα από το Σώμα σε αυτήν την έκθεση, υπό το πρίσμα της μελλοντικής μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Πρέπει να αναπτυχθούν επειγόντως ιδιωτικά ή μικτά συστήματα ασφάλισης με δημόσια οικονομική ενίσχυση, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη απολαμβάνουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης στο μέλλον για σχετικές με το κλίμα ή περιβαλλοντικές καταστροφές, ενώ τα μέτρα πρόληψης κινδύνων θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα (στήριξη των γεωργικών αγορών).

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω σθεναρά την αντίληψη ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς πολλοί άνθρωποι που ζουν σε αγροτικές περιοχές δεν εμπλέκονται άμεσα στη γεωργία ούτε ημιαπασχολούνται στη γεωργία· προκειμένου να διασφαλιστεί ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να διασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάπτυξης ανάμεσα στο αστικό και το αγροτικό κομμάτι. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να γίνει εις βάρος του πρώτου πυλώνα. Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αποτελεί από μόνη της αξιόλογο στόχο και δεν πρέπει να περιοριστεί, εξαρτώμενη από διαφοροποιημένες πιστώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υπερψήφισα την εύστοχη τροπολογία 29, η οποία ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της δέσμευσης της αγοράς στα είδη διατροφής και του σχηματισμού καρτέλ από εταιρίες τροφίμων, και ελπίζω ότι θα αναληφθεί κάποια δράση για να αποτραπούν τα σούπερ-μάρκετ από το να εξαναγκάσουν τους παραγωγούς τροφίμων να αποδεχτούν οικονομικά μη βιώσιμες τιμές για τα προϊόντα τους. Στήριξα επίσης την τροπολογία 30, που επιζητά περισσότερους περιορισμούς στις καλλιέργειες ΓΤΟ, σημειώνοντας ότι είναι αδύνατον οι καλλιέργειες ΓΤΟ να συνυπάρχουν με τις συμβατικές και/ή οργανικές καλλιέργειες, ζητώντας την απόσυρση των ειδών ΓΤΟ που έχουν ήδη εισαχθεί από ορισμένα κράτη μέλη. Αυτή η δράση έχει ξεκάθαρη δημόσια υποστήριξη, όπως δείχνουν οι σφυγμομετρήσεις κοινής γνώμης που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπάρκεια και η ακρίβεια των τροφίμων υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, πολλοί άνθρωποι πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι η γεωργία στην ΕΕ πρέπει να είναι ανταγωνιστική, βιώσιμη, πολυλειτουργική και περιεκτική, καθώς και ανταγωνιστική διεθνώς.

Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την ΚΑΠ, η οποία πρέπει να διασφαλίσει ότι η γεωργία θα είναι αξιόπιστη, προβλέψιμη και σταθερή στο μέλλον.

Η συμβιβαστική λύση επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί ένα αξιέπαινο δείγμα έργου από τον εισηγητή μας Lutz Goepel. Αυτή η συμβιβαστική λύση δεν με ικανοποιεί πλήρως, ωστόσο, κυρίως επειδή η προτεινόμενη διαφοροποίηση για πληρωμές άνω των 10 000 ευρώ, ακόμα και αν φαινομενικά είναι μόνο 1%, δεν μπορεί σε λογικά πλαίσια να αναμένεται από τους γεωργούς στη χώρα μου. Το γεγονός ότι αυτοί οι πόροι πρόκειται να επιστραφούν στις περιοχές στις οποίες προκύπτουν είναι μικρή παρηγοριά για τους μεμονωμένους γεωργούς. Φανταστείτε μόνο να έπρεπε να επιβάλουμε περικοπές μισθού σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, για παράδειγμα.

Οι προτάσεις για ένα βασικό δίχτυ ασφαλείας και ένα σύστημα διαχείριση κρίσεων είναι ευπρόσδεκτες.

Πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι το άρθρο 69 δεν αποτελεί πανάκεια, παρότι είναι αποδεκτό να γίνεται μεγαλύτερη χρήση αυτών των ευκολιών για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αρωγή, για παράδειγμα, των νέων γεωργών, της αναδάσωσης και των πρώιμων συγκομιδών.

Παρότι ακόμα δεν έχουμε δικαίωμα συναπόφασης στην αγροτική πολιτική, εντούτοις εφιστώ την προσοχή της Επιτροπής να μην είναι πολύ ισχυρογνώμων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Ο «έλεγχος υγείας» της ΚΑΠ θα αποτελέσει το έναυσμα για τη μελλοντική μεταρρύθμιση στον εν λόγω τομέα, και η έκθεση του Lutz Goepel σχετικά με τον «έλεγχο υγείας» με προβληματίζει ως προς την πλήρη στήριξή της. Ο «έλεγχος υγείας» θα πρέπει πραγματικά να αποβλέπει στη δημιουργία ενός τομέα προσανατολισμένου στην αγορά, που να είναι αφοσιωμένος στην αγροτική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Πρέπει να ξεφύγουμε από το πνεύμα του προστατευτισμού και των ενισχύσεων που στρεβλώνουν την αγορά, που η σημερινή ΚΑΠ διευκολύνει. Η πολιτική πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τρίτες χώρες, ειδικά τις αναπτυσσόμενες χώρες, να συναλλάσσονται μαζί μας. Εξέφρασα αυτές τις ανησυχίες με τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής χρειάζεται διαφορετικές προτεραιότητες και φυσικά περισσότερους πόρους για να επιτύχει. Η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και η μείωση της παραγωγής οδηγούν σε μαρασμό της υπαίθρου και υποβάθμιση του ρόλου του πρωτογενή τομέα στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό. Διεκδικούμε μια ουσιαστική αναδιαμόρφωση της ΚΑΠ, με μέτρα που βοηθούν τους μικρούς και μικρομεσαίους αγρότες για να συνεχίσουν να παράγουν, διατηρώντας τον αγροτικό πληθυσμό, τη βιοποικιλότητα και προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ζητάμε κοινή πολιτική αγροτικής ασφάλισης, έναντι όλων των κίνδυνων – όχι μόνο καιρικών, αλλά και διατροφικών και κινδύνων ανισορροπίας της αγοράς. Εναντιωνόμαστε στην προτεραιότητα για εναρμόνιση των αγροτικών πολιτικών με τους στόχους και τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ. Επιδιώκουμε μια αγροτική πολιτική που παρέχει ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλους, γι' αυτό καταψηφίζω την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Όλες οι πολιτικές πρέπει ξεκάθαρα να ανταποκρίνονται σε μια ανάγκη και πρέπει να καλύπτουν αποτελεσματικά την ανάγκη αυτή. Δεδομένης της σημερινής κατάστασης σε ό,τι αφορά τις γεωργικές αγορές, τα καταναλωτικά πρότυπα, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις μελλοντικές τάσεις, οι παραδοχές, οι έννοιες και οι κανόνες της κοινής αγροτικής πολιτικής πρέπει να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν. Ο κεντρικός άξονας αυτής της μεταρρύθμισης πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες βασικές ιδέες, όπως η σημασία της βιωσιμότητας του αγροτικού κόσμου, η ανάγκη πρόληψης της εξαφάνισης της ευρωπαϊκής γεωργίας, τα εισοδήματα των γεωργών, η ανάγκη να εισέλθουν στην εν λόγω αγορά νέοι επιχειρηματίες και δημιουργικά μοντέλα παραγωγής και διαχείρισης, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών, που, αν και όλοι μας είμαστε καταναλωτές, πολύ συχνά δεν εκπροσωπούνται δυναμικά.

Παρά τα έμμεσα μειονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει μια γενικευμένη πτώση των γεωργικών τιμών για ορισμένους τομείς της κοινωνίας, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, αυτή η μεταρρύθμιση θα έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα (θα υπάρξει άμεσα υψηλότερη κατανάλωση μεταξύ ανθρώπων σε χώρες που γνωρίζουν επιταχυμένη ανάπτυξη) και πιθανά οφέλη, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτή είναι η προσέγγιση που ελπίζω ότι θα υιοθετηθεί τόσο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και από τις εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Υπάρχουν δύο πράγματα που ένας υποστηρικτής της ΕΕ πρέπει να εξηγήσει (εάν όχι να υποστηρίξει) επιστρέφοντας στο σπίτι του και μιλώντας για το έργο του στην ΕΕ. Το ένα είναι η περιοδεία του Κοινοβουλίου που πηγαινοέρχεται στο Στρασβούργο. Το άλλο είναι το ζήτημα των γεωργικών ενισχύσεων. Και στις δύο περιπτώσεις το παρόν σύστημα είναι εξίσου αδύνατο να υποστηριχθεί και να εξηγηθεί. Δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τα ταξίδια μας στο Στρασβούργο. Επίσης, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι φορολογούμενοι της ΕΕ να πρέπει να ενισχύουν τη βρετανική βασιλική οικογένεια, που είναι ένας από τους βασικούς δικαιούχους αυτήν τη στιγμή, ενώ την ίδια στιγμή αποκλείονται αφρικανοί παραγωγοί.

Η έκθεση Goepel ακολούθησε εξολοκλήρου τη λάθος προσέγγιση· για αυτό, την καταψήφισα. Το έκανα αυτό κυρίως επειδή πιστεύω ότι οι προθέσεις της δείχνουν προς τη λάθος κατεύθυνση: περισσότερη άμεση στήριξη, λιγότερες μεταρρυθμίσεις, λιγότερος προσανατολισμός προς την αγορά. Η Επιτροπή έχει σημειώσει αρκετή πρόοδο στη μετάβαση προς ένα πιο σύγχρονο σύστημα στήριξης της γεωργίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δείχνει να θέλει να γυρίσει τον χρόνο πίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Εξ ονόματος των βρετανών βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, θέλω να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους ψηφίσαμε όπως ψηφίσαμε για αυτήν τη σημαντική έκθεση.

Πρώτον και κύριον, πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια διεξοδική επανεξέταση της ΚΑΠ, ώστε να μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς προς ένα σύστημα που ενθαρρύνει την αγροτική βιωσιμότητα. Από την άποψη αυτή, θα θέλαμε να δούμε μια πλήρη αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων, αλλά εκτιμούμε ότι πολλά κράτη μέλη έχουν μια δυσκολία ως προς αυτό.

Ένα βασικό σημείο για μένα είναι ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ζήτημα των μεγάλων αγροκτημάτων εναντίον των μικρών αγροκτημάτων. Θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα του αποδοτικού εναντίον του μη αποδοτικού.

Συνεπώς, εγώ και η αντιπροσωπεία του βρετανικού Εργατικού Κόμματος θα υπερψηφίσουμε τις τροπολογίες που τάσσονται υπέρ της αυξημένης χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης, απελευθερώνοντας το εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, και θα καταψηφίσουμε τις τροπολογίες που επιδιώκουν να εφαρμόσουν μέτρα προστατευτισμού για τους γεωργούς της ΕΕ. Θα θέλαμε να δούμε την Επιτροπή να προτείνει την εξάλειψη της προοδευτικής μείωσης της προσαρμογής και να αντιμετωπίζει το ζήτημα των άμεσων ενισχύσεων με έναν πιο ριζοσπαστικό τρόπο.

Δεν θα καταψηφίσουμε την έκθεση, αλλά θα απέχουμε, με την ελπίδα όταν παρουσιαστούν οι νομοθετικές προτάσεις, το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την ανάγκη για ριζικές μεταρρυθμίσεις.

(Η παρέμβαση συντομεύτηκε κατ´ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. −(EN) Η ανάγκη για μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να είναι σε εξέλιξη. Δυστυχώς, η έκθεση του Κοινοβουλίου δεν είναι αρκετά φιλόδοξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), γραπτώς. − (CS) Αναφορικά με την έκθεση του κ. Lutz Goepel σχετικά με τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ, καθώς είμαι ένας από τους εκπροσώπους της Δημοκρατίας της Τσεχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ καθήκον μου να επιστήσω την αμέριστη προσοχή στα ακόλουθα γεγονότα. Η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής πρέπει να καταλήξει σε νομοθετικά κείμενα που θα καταθέσουν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2008 το αργότερο. Η Δημοκρατία της Τσεχίας υποστηρίζει πλήρως μια ευρωπαϊκή γεωργία που να είναι δυναμική και επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη των βιομηχανιών γεωργίας και τροφίμων, των οποίων οι προτεραιότητες είναι η εγγύηση τόσο της ασφάλειας των τροφίμων όσο και της ενεργειακή ασφάλειας. Για τη Δημοκρατία της Τσεχίας, η διαφοροποίηση και η προοδευτική μείωση των άμεσων ενισχύσεων είναι τα πιο ουσιώδη μέτρα μεταξύ εκείνων που είναι προς συζήτηση στην πορεία αναθεώρησης της ΚΑΠ.

Μέτρα όπως η προοδευτική μείωση –μείωση των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με το μέγεθος των αγροκτημάτων– θα είχαν επιλεκτικό αντίκτυπο σε μερικά μόνο κράτη μέλη και αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα σε χώρες όπως η Δημοκρατίας της Τσεχίας. Ταυτόχρονα, αυτά τα μέτρα θα οδηγούσαν ξεκάθαρα στην οργανωτική διάλυση των αγροκτημάτων. Για αυτούς τους λόγους κυρίως είναι δύσκολο για τη Δημοκρατία της Τσεχίας να αποδεχτεί την τρέχουσα πρόταση για διαφοροποίηση και προοδευτική μείωση, και όχι μόνο η Δημοκρατία της Τσεχίας, υποθέτω.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. − (NL) Στη Συνθήκη της Λισαβόνας οι πέντε στόχοι της ΚΑΠ παραμένουν αμετάβλητοι σε σχέση με τη σημερινή Συνθήκη. Η Συνθήκη ορίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη διασφάλισης λογικών τιμών. Αυτός ο στόχος είναι τώρα πιο σημαντικός από ποτέ για τους καταναλωτές.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αποδοτικότητα της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής σήμερα. Εντέλει, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την αρνητική πλευρά της σημερινής ΚΑΠ: οι γεωργοί πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν ένα εισόδημα, καθώς και να εργάζονται αποδοτικά, ώστε οι νέοι άνθρωποι να συνεχίσουν να επιλέγουν μια σταδιοδρομία στη γεωργία.

Συχνά επαναλαμβάνω τα λόγια της κ. Fischer Boel, Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία λέει ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς άρρωστος για να κάνει έναν έλεγχο υγείας. Πρέπει να τολμήσουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η σημερινή αγροτική πολιτική είναι προσαρμοσμένη στην ανάπτυξη της (παγκόσμιας) αγοράς και στις ανάγκες της ΕΕ των 27. Επίσης, η συζήτηση αναφορικά με τον «έλεγχο υγείας» είναι μια καθημερινή ευκαιρία για την αγροτική πολιτική να παραμείνει υπόλογη στην κοινή γνώμη.

Κυρίες και κύριοι, οι ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν ασφάλεια των τροφίμων και ένα μερίδιο στην επισιτιστική κυριαρχία. Με αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας, το Κοινοβούλιο απλώνει τα χαρτιά του στο τραπέζι και παρουσιάζει ένα βάσιμο κείμενο στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Νέα επίθεση κατά των μικρομεσαίων αγροτών αποτελούν οι προτάσεις για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ.

Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της ΚΑΠ του 2003, τα βιώνει η μικρομεσαία αγροτιά με την αύξηση της ανεργίας από το ξεκλήρισμα χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτών.

Στην Ελλάδα, η καπνοκαλλιέργεια μειώθηκε κατά 70%, έκλεισαν δύο από τα πέντε εργοστάσια ζάχαρης, το αγροτικό εισόδημα συρρικνώθηκε, αμπελώνες θα ξεπατωθούν.

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής αποσυνδέουν τις ενισχύσεις από την παραγωγή, μεταφέρουν πόρους των άμεσων ενισχύσεων για τους αγρότες στον δεύτερο πυλώνα, όπου δραστηριοποιούνται κύρια επιχειρηματίες, καταργούν πλήρως την παρέμβαση, μειώνουν τα αγροτικά κονδύλια από το 2009, επιταχύνοντας το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μεγαλύτερη στήριξη των μεγαλοκτηματιών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων τροφίμων, ώστε με γρηγορότερους ρυθμούς να συγκεντρώσουν γη , παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων σε λίγα χέρια, οξύνοντας τις βασικές ανισότητες και αδικίες της ΚΑΠ (20% των εκμεταλλεύσεων λαμβάνουν 80% των επιδοτήσεων). Οι αναφορές για γεωργία που θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος είναι υποκριτικές, γιατί το ξερίζωμα χιλιάδων μικρομεσαίων αγροτών αυξάνει την ερήμωση των περιοχών, ενώ η χρήση φυτειών για βιοκαύσιμα θα συμβάλει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Καταψηφίζουμε τις προτάσεις της ΕΕ για τον «έλεγχο υγείας» της ΚΑΠ.

 
  
  

- Έκθεση Christa Klaß (A6-0031/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Klaß σχετικά µε την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή θεωρώ ότι οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Πιστεύω ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην προώθηση της τοπικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Γι’ αυτό, οι προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών σε αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας, για παράδειγμα, υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, προωθώντας ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, παρέχοντας κίνητρα για ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και αναπτύσσοντας υψηλής ποιότητας κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, είναι κεφαλαιώδεις για μια βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί αρκετές τροπολογίες που βελτιώνουν την τελική έκθεση, συμπεριλαμβανομένης μίας από τις δικές μας προτάσεις που τονίζει την ανάγκη να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή αξία στην εργασία των γυναικών, μεταξύ αυτών και των γυναικών μεταναστών, που δεν προέρχονται από οικογένειες που έχουν στην κατοχή τους αγροκτήματα, αλλά προσφέρουν εργασία στα χωράφια και επηρεάζονται ιδιαιτέρως από τις διακρίσεις στον κόσμο της γεωργίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, υπερψηφίσαμε την εν λόγω έκθεση.

Ωστόσο, λυπούμαστε που δεν εγκρίθηκαν οι υπόλοιπες προτάσεις μας για την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Αυτή η κατάσταση επηρεάζεται σοβαρά από τη γενική κατάσταση στη γεωργία και οι γυναίκες υφίστανται τις συνέπειες των άδικων μέτρων στην ΚΑΠ (κοινή αγροτική πολιτική), που έχουν οδηγήσει στην αυξανόμενη εγκατάλειψη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων και της βασιζόμενης στην οικογένεια γεωργίας.

Επομένως, εξακολουθούμε να τονίζουμε την ανάγκη για μια ενδελεχή αναθεώρηση της ΚΑΠ, με προτεραιότητα στην προστασία της βασιζόμενης στην οικογένεια γεωργίας και των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να στηριχθεί η παραγωγή και να διασφαλιστούν τα εισοδήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. (PL) Παρότι δεν υποτιμάμε τη σπουδαιότητα των πόλεων και των μεγάλων αστικών συγκροτημάτων, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνικής και οικονομικής ζωής διαδραματίζεται στις αγροτικές περιοχές. Για τον λόγο αυτό με χαρά υποδέχτηκα την έκθεση της κ. Klaß σχετικά µε την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Η συζήτησή μας για το ζήτημα αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη γενική συζήτηση που συνδέεται με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Υποστηρίζω τη βασική ιδέα που περιέχεται σε αυτήν την έκθεση, δηλαδή ότι η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη γεωργία. Στόχος της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ είναι να διασφαλίσει πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη για τις αγροτικές περιοχές, παρέχοντας έτσι στον τοπικό πληθυσμό, μεταξύ αυτών και στις γυναίκες, επιπρόσθετες ευκαιρίες για καλύτερη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Αυτό προϋποθέτει την ανάληψη εκ μέρους των γυναικών ενός πιο σημαντικού ρόλου στη ζωή των τοπικών κοινοτήτων, συμμετέχοντας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και στον αναπτυσσόμενο τομέα παροχής υπηρεσιών.

Πρέπει να υπογραμμιστεί σθεναρά ότι η βασική αρχή που πρέπει να κυριαρχήσει σε ό,τι αφορά τον ορισμό της λειτουργίας των αγροτικών περιοχών είναι η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί αυτό να εκτιμηθεί είναι με την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς, οι δείκτες γυναικείας απασχόλησης είναι πολύ χαμηλοί στις αγροτικές περιοχές, επειδή οι γυναίκες που εργάζονται σε αγροκτήματα δεν συνυπολογίζονται πάντα ως μέρος του εργατικού δυναμικού. Αυτές οι γυναίκες έχουν επίσης λιγότερες ευκαιρίες για αμειβόμενη εργασία από τις γυναίκες σε αστικές περιοχές.

Αυτή η δυσμενής κατάσταση μπορεί να διορθωθεί μόνο μεταβάλλοντας τη νοοτροπία του τοπικού πληθυσμού και μέσα από τα νέα οικονομικά κίνητρα που κάνει διαθέσιμα η ΕΕ ακριβώς στις αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα την έκθεση Klaß, η οποία ασχολείται με πολλά σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές μας. Οι χαμηλές αμοιβές, η έλλειψη προσβάσιμων υπηρεσιών όπως η παιδική μέριμνα, και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ζητήματα που είναι πολύ συνηθισμένα στις αγροτικές κοινότητες. Τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και ότι οι συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές κοινότητες είναι δίκαιες για όλους τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Είμαι υπέρ των μέτρων για την αρωγή των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, διότι αυτή η ιδιαίτερη ομάδα επηρεάζεται σοβαρά από την ανεργία και, ως εκ τούτου, από τη φτώχεια και τον πιθανό κοινωνικό αποκλεισμό.

Όπως αναφέρθηκε από την κ. Klaß στην έκθεσή της, η περιφερειακή πολιτική και η ανάπτυξη αυτών των συχνά μειονεκτουσών περιοχών και των πληθυσμών τους συγκαταλέγονται μεταξύ των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι τα δικαιώματα των γυναικών για ίσες ευκαιρίες υπονομεύονται ακόμα και σε οικονομικά ευημερούσες περιοχές, είναι ουσιώδες να παρασχεθεί υποστήριξη στις γυναίκες σε φτωχότερες αγροτικές περιοχές και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες τους για συμμετοχή στην επαγγελματική ζωή.

Θα ήθελα να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή στους σημερινούς ανεπαρκείς κανονισμούς για ασφαλιστική κάλυψη των βοηθούντων συζύγων, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες. Εδώ απαιτείται μια ταχεία και αποτελεσματική τροποποίηση του νόμου. Η έλλειψη νομικού καθεστώτος αναφορικά με το δικαίωμα στη μητρότητα και την αναρρωτική άδεια, ειδικά για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και βοηθούσες συζύγους, πρέπει επίσης να βελτιωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση της Christa Klaß σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Η προσπάθεια να μειωθεί η γυναικεία μετανάστευση από τις αγροτικές ζώνες έχει την αμέριστη υποστήριξή μου. Με την εισαγωγή μέτρων για την αναγνώριση, την προστασία και την προώθηση του ρόλου των γυναικών στον αγροτικό τομέα δεν θα βελτιώσουμε μόνο την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αυτές τις περιοχές, αλλά θα τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη και θα ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα. Υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Η ισότητα των φύλων στις αγροτικές περιοχές πρέπει να προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά της ΕΕ. Η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών, μάλιστα, και η θέση τους εντός των αγροτικών κοινωνιών απαιτούν πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Από τη μία πλευρά, οι γυναίκες υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές νομικό καθεστώς όταν εργάζονται στον γεωργικό τομέα ως βοηθούσες σύζυγοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σταματήσει αυτήν τη νομική ανισότητα, που στερεί από τις ευρωπαίες γυναίκες την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, τη μητρότητα και την αναρρωτική άδεια, ή την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε περίπτωση διαζυγίου.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ανεπαρκής υποστήριξη για οικονομικές πρωτοβουλίες και γυναικεία επιχειρηματικότητα. Τα κράτη μέλη πρέπει, για παράδειγμα, να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα σε επιχειρήσεις που διαφοροποιούν την εργασία των γυναικών και με μια πιο γενική έννοια υποστηρίζουν την ανάπτυξη υποδομών και νέων τεχνολογιών σε αγροτικά περιβάλλοντα. Γενικότερα, η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει πιο διεξοδική ανάλυση των προγραμμάτων που ενθαρρύνουν την αγροτική ανάπτυξη από τη γυναικεία σκοπιά.

Το 56% του πληθυσμού της ΕΕ διαμένει σε αγροτικές περιοχές. Θέλω να παράσχω την ολόψυχη υποστήριξή μου στις προτάσεις της έκθεσης της κ. Klaβ, επειδή οι γυναίκες μπορούν ασφαλώς να προσφέρουν τον δυναμισμό και τη δημιουργικότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), γραπτώς. – (FR) Η κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές έχει συζητηθεί πολλές φορές σε πάμπολλες διεθνείς διασκέψεις για τις γυναίκες (1975, 1980, 1985 και 1995), τη γεωργική μεταρρύθμιση και την αγροτική ανάπτυξη (1979) και για τον πληθυσμό (1994), καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Η συσσώρευση κειμένων, ωστόσο, είναι μάλλον άσκοπη, αφού οι παρατηρήσεις είναι πάντα οι ίδιες: αύξηση στην «αρρενοποίηση» του αγροτικού πληθυσμού και καμία βελτίωση στην κατάσταση των συζύγων που βοηθούν στις γεωργικές εργασίες.

Είναι καιρός να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα ανακόψουν την απομάκρυνση των γυναικών από τις αγροτικές περιοχές, ιδιαιτέρως των γυναικών με προσόντα. Είναι επίσης καιρός να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη των ευρύτερων κατευθυντηρίων γραμμών παγκοσμίως, ιδιαίτερα οι καταργήσεις ελέγχων στο εμπόριο και τα οικονομικά, και η ιδιωτικοποίηση της γεωργίας σε έναν αυστηρά ρυθμισμένο και βασισμένο σε ποσοστώσεις εμπορικό τομέα.

Οι καιροί αλλάζουν, όχι όμως οι νοοτροπίες και οι συνήθειες, που πολύ συχνά προτιμούν οι γυναίκες στη γεωργία να είναι απλώς συν-εργάτες ή άμισθοι υπάλληλοι, δουλεύοντας συχνά σε αυστηρά οικογενειακές επιχειρήσεις.

Η έκθεση προτείνει αλλαγές και για αυτό λοιπόν θα την υπερψηφίσουμε.

 
  
  

- Έκθεση Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Θέλω να συγχαρώ τον Csaba Tabajdi για την εξαιρετική έκθεσή του, καθώς και για την έρευνα και τη συγκεφαλαίωση που διεξήγαγε με τόση επιτυχία.

Παρόλα αυτά, θέλω να δηλώσω ότι καταψήφισα την παράγραφο 27:

«27. Τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σπουδαιότητα της πράσινης γενετικής μηχανικής και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες κατά την έρευνα των πιο εκσυγχρονισμένων τεχνολογιών στους τομείς των σπόρων και της φυτοπροστασίας ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή βιοαερίου δεν θα ανταγωνίζεται την υψηλής ποιότητας παραγωγή τροφίμων και να μπορεί να αυξηθεί αισθητά η αναλογία βιομάζας ανά μονάδα έκτασης·»

Πιστεύω ότι τα βιοαέρια πρέπει να προέρχονται κυρίως από τα απόβλητα γεωργικής προέλευσης. Δεν τίθεται ζήτημα ανάπτυξης σπόρων ΓΤΟ και της φυτοπροστασίας προκειμένου να προωθηθεί μια εντατικότερη μορφή γεωργίας. Αυτό θα έβλαπτε το περιβάλλον και θα ματαίωνε όλα τα πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων. Όπως συμπεραίνει ο τίτλος της έκθεσης, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη γεωργία πάνω απ’ όλα.

Θα είμαι υπεύθυνη για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την πρόταση οδηγίας σχετικά με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Αυτή η έκθεση καλύπτει διάφορα σημαντικά ζητήματα και κάνει ορισμένες διαπιστώσεις τις οποίες υποστηρίζουμε. Συγκεκριμένα, συμφωνούμε ότι πριν από τη χρήση «αποκλειστικής» βιομάζας πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσουμε τις διάφορες πηγές αποβλήτων που έχουν ενεργειακή και οικονομική αξία, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ή επιλύοντας σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Είναι επίσης καλό το ότι η έκθεση επιβεβαιώνει ότι το βιοαέριο έχει περισσότερες ενεργειακές δυνατότητες από τα υγρά βιοκαύσιμα, γεγονός που έχει παραβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ορισμένα ζητήματα θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ιδιαίτερα η διαφορά ανάμεσα στο βιοαέριο και το εξαιρετικά σημαντικό βιομεθάνιο, που αποτελεί βελτίωση του βιοαερίου. Πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ βιοαερίου και βιομεθανίου. Το δεύτερο μπορεί και πρέπει να παράγεται από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και βιομηχανικά απόβλητα, συν, φυσικά, κτηνοτροφικά λύματα. Η Ελβετία και η Σουηδία ήδη παράγουν βιομεθάνιο και χρησιμοποιούν δίκτυα φυσικού αερίου για τη διανομή του. Στην περιοχή του Γκέτεμποργκ, στα νότια της Σουηδίας, υπάρχουν ήδη σχεδόν 4 500 οχήματα που κινούνται αποκλειστικά με βιομεθάνιο. Στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλοί παραγωγοί βιομεθανίου, το οποίο διανέμεται σε υγροποιημένη μορφή.

Τονίζουμε λοιπόν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφιερώσει την πλήρη προσοχή της και προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έργων βιομεθανίου σε όλη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση Tabajdi τονίζει τις δυνατότητες του βιοαερίου γεωργικής προέλευσης και προτείνει την υιοθέτηση οδηγίας για την παραγωγή βιοαερίου.

Υπερψήφισα την έκθεση Tabajdi επειδή πιστεύω ότι η χρήση βιοαερίου έχει δύο οφέλη: πρώτον, μπορεί να συμβάλει στην ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, και δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα στους γεωργούς να αναπτύξουν νέες πηγές εισοδήματος.

Η συμβολή του βιοαερίου στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή αναφορικά με τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020 μπορεί να είναι πολύ σημαντική.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας (2007/2107(INI)).

Ο εισηγητής, κ. Tabajdi, πολύ σωστά επεσήμανε ότι είναι καιρός να αρχίσει η εκμετάλλευση των ενεργειακών δυνατοτήτων του βιοαερίου. Όπως επισημαίνει, το βιοαέριο μπορεί να αντικαταστήσει εντέλει το φυσικό αέριο.

Συμφωνώ με τη δήλωση ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην παραγωγή βιοαερίου από διαφορετικές πηγές, αξιοποιώντας κοινοτικούς πόρους που κατανέμονται στην περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη για τον σκοπό αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του κ. Tabajdi σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες στο βιοαέριο, τις οποίες δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα η ΕΕ. Υποστηρίζω την έκκληση προς την Επιτροπή να αναπτύξει μια συνεκτική πολιτική για το βιοαέριο. Είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η διαμόρφωση πολιτικής για το βιοαέριο σε όλη την ΕΕ, εάν θέλουμε η Ευρώπη να διαφοροποιήσει επαρκώς την ενεργειακή παραγωγή της. Μέσω του βιοαερίου έχουμε την ευκαιρία τόσο να αυξήσουμε την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και να συμβάλουμε στη βιώσιμη οικονομική, γεωργική και αγροτική ανάπτυξη. Υποστηρίζω τις συστάσεις της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι εγκαταστάσεις βιοαερίου που λειτουργούν από μικρούς γεωργούς είναι μια λογική λύση: εδώ, η υδαρής κοπριά και άλλα απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου πριν γίνουν λίπασμα υψηλής ποιότητας ή συνδυαστούν με αποξήρανση ζωοτροφών, και στις δύο περιπτώσεις ολοκληρώνοντας τον οικολογικό κύκλο.

Μια αύξηση στη στήριξη για εγκαταστάσεις βιοαερίου πρέπει να απορριφθεί, ωστόσο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα υψηλής αξίας τρόφιμα να σπαταληθούν σε καύσιμα και παραγωγή ενέργειας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι μεγάλες εταιρίες να ενοικιάζουν αγρούς αμειψισποράς από γεωργούς για την παραγωγή της αποκαλούμενης βιοενέργειας και των βιοκαυσίμων, με τη γη αυτή να χάνεται επομένως για την παραγωγή τροφίμων, οδηγώντας σε μια κατάσταση όπου θα κατακλυστούμε από μονοκαλλιέργειες, φυτοφάρμακα και γενετικές τεχνολογίες και θα χάσουμε την ικανότητά μας να είμαστε αυτάρκεις στην παραγωγή τροφίμων.

Η βελτιστοποίηση των υπαρχόντων συστημάτων και η εισαγωγή διαδικασιών για την πιο αποτελεσματική χρήση αυτών των συστημάτων πρέπει να επικροτηθούν, όμως άλλα ζητήματα είναι προβληματικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν, και για τον λόγο αυτό καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Tabajdi σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο: ανάγκη αναθεώρησης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Κατά την άποψή μου, υπάρχουν σημαντικοί οικονομικοί και περιβαλλοντικοί λόγοι για τη στήριξη μιας πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία και το βιοαέριο, ειδικά καθώς αυτό θα συνεπιφέρει την ανάγκη να διεξαχθεί μια πιο λεπτομερής μελέτη της κοινοτικής νομοθεσίας πάνω στο ζήτημα.

Αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου που έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο αναφορικά με την αύξηση της ποσότητας της ενέργειας που εξασφαλίζεται από ανανεώσιμες πηγές από 6% το 1995 σε 12% το 2010.

Η δυνατότητα ανάκτησης του βιοαερίου από φυσικά υλικά, όπως η ετήσια κοπριά δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμα πλήρως. Εάν η παραγωγή τέτοιου βιοαερίου εντεινόταν, όχι μόνο αυτό θα συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά θα βοηθούσε και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, παρέχοντας στους γεωργούς πιθανές νέες πηγές εισοδήματος.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μία από τις φθηνότερες πηγές θερμικής ενέργειας. Θα βοηθούσε σημαντικά τα κράτη μέλη της Ένωσης, στην προσπάθειά τους να μειώσουν την εξάρτησή τους από τον εφοδιασμό φυσικού αερίου.

Στηρίζω τη στάση της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει τη νέα στρατηγική παραγωγής βιοαερίου στον μηχανισμό παρακολούθησης και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο με την πρώτη ευκαιρία.

 

7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας για το απόγευμα. Η συνεδρίαση διακόπτεται. Θα επαναληφθεί στις 3 μ.μ. με μία πανηγυρική συνεδρίαση για τον εορτασμό της πεντηκοστής επετείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στη 1.05 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

8. Πανηγυρική συνεδρίαση - Πεντηκοστή επέτειος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  

(Σύντομη παράσταση της ορχήστρας νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Pavel Kotla)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Ήταν μια θαυμάσια ερμηνεία από την ορχήστρα νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη διεύθυνση του Pavel Kotla. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους πολύ θερμά εδώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου για τον εορτασμό της 50ής επετείου της ιδρυτικής συνεδρίασης της συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα από όλα, θα ήθελα να προτείνω να καλωσορίσουμε μαζί με επευφημίες όλους τους πρώην Προέδρους που βρίσκονται εδώ μαζί μας σήμερα: τον Emilio Colombo, τον Λόρδο Henry Plumb, τον Enrique Barón Crespo, τον Egon Klepsch, τον Klaus Hänsch, τον José Maria Gil Robles, τη Nicole Fontaine και τον Josep Borrell Fontelles. Καλωσορίσατε όλοι σας, αξιότιμοι πρώην Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Θα ήθελα επίσης να απευθύνω ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα στον Janez Janša, τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον José Manuel Durão Barroso, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά, κύριε Barroso, είστε ένα οικείο πρόσωπο εδώ στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, αλλά είστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος σήμερα.

(Χειροκροτήματα)

Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση να καλωσορίζω τον Lluís Maria de Puig, Πρόεδρο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εδώ στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα θερμό καλωσόρισμα σε σας.

(Χειροκροτήματα)

Είναι ευχαρίστηση να καλωσορίζω τους προέδρους και τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων του Βελγίου, Herman van Rompuy, της Ιταλίας, Fausto Bertinotti, και της ολλανδικής συγκλήτου, Yvonne Timmerman-Buck, οι οποίοι μαζί με τους άλλους εκπροσώπους των κοινοβουλίων της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και του Ηνωμένου Βασιλείου παρίστανται σήμερα εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τους οποίους θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω.

(Χειροκροτήματα)

Καλωσορίζω τους προέδρους των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Peter Jann, του προέδρου του πρώτου τμήματος του Δικαστηρίου· του προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Vítor Caldeira· του προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Δημήτρη Δημητριάδη· του προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών, Luc Van den Brande και του Διαμεσολαβητή, Νικηφόρου Διαμαντούρου. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

Είναι ευχαρίστηση να καλωσορίζω τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους: τη δήμαρχο του Στρασβούργου, Fabienne Keller, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Αλσατίας, Adrien Zeller, τον Πρόεδρο του Conseil Général du Bas-Rhin, Philippe Richert, και τον περιφερειάρχη της περιφέρειας της Αλσατίας και του Κάτω Ρήνου, Jean-Marc Rebière. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

Κυρίες και κύριοι, τη θέση 146 καταλαμβάνει η συνάδελφός μας Astrid Lulling, η οποία είναι η μόνη από εμάς που υπήρξε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εποχή που αυτό δεν εκλεγόταν άμεσα.

(Παρατεταμένα χειροκροτήματα)

Πριν από σχεδόν 50 χρόνια, στις 19 Μαρτίου 1958, η κοινή συνέλευση των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων –η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα– συνήλθε για πρώτη φορά εδώ στο Στρασβούργο στο τότε “Maison de l'Europe”. Την Συνέλευση αποτελούσαν «αντιπρόσωποι των λαών των κρατών που είχαν συνενωθεί στη Κοινότητα», όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Ρώμης, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Σήμερα, εορτάζουμε αυτή την επέτειο επειδή είμαστε οι άμεσοι διάδοχοι αυτής της κοινοβουλευτικής συνέλευσης, και των αρχικών 142 βουλευτών της, σε σειρά διαδοχής.

Ο πρώτος Πρόεδρος αυτής της Κοινής Συνέλευσης ήταν ο μεγάλος Robert Schuman. Στον εναρκτήριο λόγο του, είπε ότι η Συνέλευση θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πνεύματος, «για το οποίο», είπε, «η Συνέλευση ήταν και παραμένει το χωνευτήρι». Πιστεύω ότι αυτό ισχύει εξίσου σήμερα όπως και τότε. Ταυτόχρονα, ο Robert Schuman προειδοποίησε τους συναδέλφους του, σε αυτή την ιδρυτική συνεδρίαση, ότι το κοινοβουλευτικό έργο με 142 βουλευτές –από έξι χώρες τότε– θα απαιτούσε πειθαρχία από όλους και φυσικά αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, με 785 βουλευτές από 27 χώρες, όπως όλοι γνωρίζουμε!

Όχι πολύ καιρό μετά την ιδρυτική συνεδρίαση, οι προκάτοχοί μας άρχισαν να αποκαλούν το θεσμικό όργανό τους «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», αν και ανεπίσημα αρχικά, επειδή ο όρος δεν εμφανιζόταν στις ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δεν ήταν παρά τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 1962, που η κοινοβουλευτική συνέλευση πήρε την απόφαση να αυτονομαστεί «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Παρόλο που οι ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όριζαν ότι η Συνέλευση «καταρτίζει σχέδια για τη διεξαγωγή εκλογών με άμεση καθολική ψηφοφορία κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη» και ότι «το Συμβούλιο, … θεσπίζει ομόφωνα τις διατάξεις που συνιστά στα κράτη μέλη να αποδεχθούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες», δεν ήταν παρά το 1976 που το Συμβούλιο –βάσει της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 1976– ενέκρινε νομοθετική πράξη για τη διεξαγωγή άμεσων και καθολικών εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κυρίες και κύριοι, η κοινοβουλευτική συνέλευση αρχικά δεν διέθετε ουσιαστικά δικές της αρμοδιότητες. Οι προκάτοχοί μας γνώριζαν ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής διάστασης θα ήταν μια μακρά διαδικασία και ότι αυτό θα απαιτούσε σαφή όρια, δέσμευση, υπομονή και αντοχή από αυτούς και τις ακόλουθες γενιές. Βήμα προς βήμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλιζε ολοένα και περισσότερες δικές του αρμοδιότητες, αποκτώντας ολοένα και περισσότερη συνείδηση των αρμοδιοτήτων και του πεδίου δράσης του, και πιστεύω ότι μπορώ να πω εξ ονόματος όλων εδώ ότι σήμερα αξίζει πραγματικά το όνομά του.

(Χειροκροτήματα)

Σήμερα είμαστε οι αντιπρόσωποι σχεδόν 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ένωσης και αντικατοπτρίζουμε όλες τις διαφορετικές τάσεις του πολιτικού φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε το ελεύθερα εκλεγμένο Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενωμένοι στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τις καλύτερες και περισσότερο πειστικές λύσεις. Έχουμε αποκτήσει αυτοπεποίθηση και έχουμε καταστεί σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε λόγο να αντλούμε μεγάλη ικανοποίηση από αυτό.

Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε το 1958 και υπήρξαν σημεία ορόσημα κατά μήκος της διαδρομής, στην κοινή μας πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το 1971 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα απέκτησε τον δικό της προϋπολογισμό, και έκτοτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στην έγκριση των διαδοχικών προϋπολογισμών. Το 1979 διεξήχθηκαν οι πρώτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 1986, με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, το όνομα «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» απέκτησε τελικά νομική ισχύ. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ πριν από 15 χρόνια, παραχωρήθηκαν επιτέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρεις αρμοδιότητες συναπόφασης σε αρχικούς τομείς κοινοτικής πολιτικής, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συνεισφέρει πραγματικά στην κατάρτιση της νομοθεσίας, και να ανακόψει, εάν χρειαστεί, τη βούληση του Συμβουλίου. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ενίσχυσε περαιτέρω αυτά τα δικαιώματα συναπόφασης, ενώ η Συνθήκη της Λισαβόνας θα εδραιώσει τη συναπόφαση ως κανόνα στην εκπόνηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και ως εκ τούτου αναφέρεται, ορθώς, στη «συνήθη νομοθετική διαδικασία».

Σήμερα, είμαστε 785 βουλευτές από 27 ευρωπαϊκά κράτη. Εκπροσωπούμε περισσότερα από 150 εθνικά πολιτικά κόμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων συνενώθηκαν προκειμένου να σχηματίσουν τις επτά κοινοβουλευτικές ομάδες. Είμαστε τόσο νομοθετική όσο και αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο. Ασκούμε εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκλέγουμε τον Πρόεδρό της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει το αξίωμά της χωρίς την έγκρισή μας. Προασπιζόμαστε την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου, και αποτελούμε την αίθουσα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν από τρεις εβδομάδες εγκρίναμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τις αρμοδιότητές μας. Στο μέλλον, οι αποφάσεις σε σημαντικά θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να ληφθούν μόνο εάν η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή της. Αυτό ισχύει επίσης για βασικά θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Εντούτοις, αυτό δεν αποτελεί λόγο αυταρέσκειας και δεν αποτελεί σίγουρα έκβαση μιας αναπόφευκτης διαδικασίας. Έπρεπε να αγωνιστούμε για κάθε σπιθαμή της πορείας μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους, τις προηγούμενες πέντε δεκαετίες και στα ικανά χέρια των Προέδρων μας, εργάστηκαν προκειμένου να ενισχύσουν την κοινοβουλευτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και παρείχαν μία πολύτιμη υπηρεσία σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρελθόντες και παρόντες!

(Χειροκροτήματα)

Ο Jean Monnet είπε κάποτε: «Τίποτα δεν είναι δυνατό χωρίς ανθρώπους, και τίποτα δεν είναι μόνιμο χωρίς θεσμούς». Θα ήθελα επίσης να αφιερώσω ένα λεπτό στη μνήμη του Paul-Henri Spaak, του πρώτου Προέδρου της Κοινής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) –το θεσμικό όργανο που προηγήθηκε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– ο οποίος, με την έκθεσή του μετά τη Διάσκεψη της Μεσίνας τον Ιούνιο του 1955, συνεισέφερε σημαντικά στην προετοιμασία της Συνθήκης της Ρώμης.

Η πορεία προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια λογική η οποία μας είναι οικεία από την ιστορία των ευρωπαϊκών κρατών-εθνών. Αυτό το οποίο δημιουργήσαμε είναι μια θεσμική ισορροπία μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, που αποτελεί σημαντική επιτυχία και αντικατοπτρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων κοινής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Σημαντικό στοιχείο αυτής της ισορροπίας είναι η καλή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια, η οποία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Με πολλή χαρά διαπιστώνω ότι σχεδόν όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποστείλει υψηλού επιπέδου εκπροσώπους να παραστούν μαζί μας σήμερα.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας –τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων– να διαδραματίσετε τον ρόλο σας στην προσπάθεια διατήρησης αυτής της συνεργασίας και στο μέλλον.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα συνεισφέρουν σημαντικά στην υλοποίηση της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι, κυρίες και κύριοι, για τη συνεπή και σαφή στήριξή μας στη μεταρρυθμιστική συνθήκη και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

(Χειροκροτήματα)

Χρειαζόμαστε πράγματι το κριτικό κοινό και την κριτική παρακολούθηση του έργου μας. Ωστόσο, δικαιούμαστε επίσης δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη της την ποικιλομορφία, είναι περισσότερο σύνθετη από οποιαδήποτε άλλη κοινότητα στον κόσμο. Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέσα ενημέρωσης –τα οποία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επικοινωνία μας με τους πολίτες– να το έχουν αυτό κατά νου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως σανίδα σωτηρίας για τις εθνικές αποτυχίες.

(Χειροκροτήματα)

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ευρωπαϊκού οράματός μας τα τελευταία 50 χρόνια υπήρξε η διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η επανενωμένη Γερμανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ένα επίτευγμα το οποίο μπορούσαμε μόνο να ονειρευόμαστε και το οποίο έχει καταστεί πραγματικότητα στην εποχή μας. Σήμερα –όπως ορίζει η Διακήρυξη του Βερολίνου της 25ης Μαρτίου 2007– εμείς, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε «ενωθεί για το καλύτερο». Αυτό αποτελεί λόγο μεγάλης χαράς.

Αποτιμώντας τα τελευταία 50 χρόνια, είναι σημαντικό να κοιτάξουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας με διάθεση αυτοκριτικής ποιες πτυχές της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ευρώπης εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιητικές.

Σε αντίθεση με τα εθνικά κοινοβούλια, εξακολουθούμε να μην έχουμε τη δυνατότητα, στη διαδικασία του προϋπολογισμού, να αποφασίσουμε σχετικά με την αύξηση των δημοσιονομικών μας πόρων.

Η κοινοβουλευτική διακυβέρνηση γενικά συνεπάγεται κοινοβουλευτικό έλεγχο του στρατού· ωστόσο, η κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι ελλιπής και δεν παρέχει κατάλληλη σύνδεση μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων.

Εξακολουθούμε να μην έχουμε ενιαίο εκλογικό νόμο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι εξακολουθούμε να στερούμαστε μια σημαντική προϋπόθεση για αποτελεσματικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που μπορούν να κατέλθουν σε εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ενιαίες λίστες υποψηφίων.

Με υπομονή, αντοχή και καλό προσανατολισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίστηκε να επιβεβαιώσει τη θέση του στην Ευρώπη από την πρώτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, και πρέπει και θα συνεχίσει να το πράττει και στο μέλλον. Ως η άμεσα εκλεγμένη υπερεθνική συνέλευση της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρείται πρότυπο παρεμφερών προσπαθειών σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το διαπιστώνω αυτό, και εσείς επίσης, όταν επισκεπτόμαστε άλλα μέρη του κόσμου.

Όταν ο Robert Schuman κατέλαβε το αξίωμα του πρώτου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στις 19 Μαρτίου 1958, αυτή η θετική εξέλιξη της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ευρώπης θα ήταν σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί. Ωστόσο, ο Robert Schuman είχε ένα όραμα. Μίλησε για την ευρωπαϊκή ιδέα η οποία, είπε, έπρεπε να αναζωογονηθεί, περιγράφοντάς το αυτό ως “la relance de l’idee européenne”. Σήμερα, μετά τις κρίσεις όσον αφορά την αποτυχημένη Συνταγματική Συνθήκη, τι θα μπορούσε να αποτελέσει καλύτερη επωδό για το καθήκον που βρίσκεται ενώπιον μας;

Στις 19 Μαρτίου 1958 ο Robert Schuman, στη σύντομή ομιλία του, εξέφρασε την ανησυχία του ότι μία τεχνοκρατική άποψη των πραγμάτων θα μπορούσε να προκαλέσει τον μαρασμό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει σήμερα όπως και τότε. Ο Robert Schuman ήταν ρεαλιστής, μετριόφρων και σαφής στην περιγραφή του για τις ευκαιρίες που είχε στη διάθεσή της η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, της οποίας προέδρευε έως το 1960: “Nous désirons contribuer”, είπε με τη θερμή και ηχηρή φωνή του, “à créer un noyau de la structure européenne.

Ο Robert Schuman έκλεισε την πρώτη του ομιλία ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης υποσχόμενος να εργαστεί για τη συνένωση της ηπείρου μας, τη συνένωση της Ευρώπης, για την οποία πίστευε ότι έπρεπε να δει τον εαυτό της ως κοινότητα αξιών η οποία ενώνει τα ελεύθερα κράτη της ηπείρου μας: “Ainsi seulement l’Europe réussira à mettre en valeur le patrimoine total qui est commun à tous les pays libres.”

Θα ήθελα να επεκταθώ επ’ αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία κοινότητα αξιών. Τα θεσμικά μας όργανα δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά υπάρχουν για να εξυπηρετούν τις αξίες μας: την αξιοπρέπεια του ατόμου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το δίκαιο και την οικονομική και κοινωνική ευημερία. Εξυπηρετούν τις αρχές της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας. Ευρώπη σημαίνει αλληλοσεβασμός, σεβασμός της ποικιλομορφίας μας, σεβασμός της αξιοπρέπειας του συνόλου των κρατών μελών μας, μικρών και μεγάλων. Αυτός ο σεβασμός δεν μπορεί να επιβληθεί, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβαία κατανόησή μας και την κοινή μας δράση. Ο σεβασμός για το ευρωπαϊκό δίκαιο, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να επιλύσουμε τις διαφορές μας φιλικά και να επιτύχουμε μία ισορροπία συμφερόντων με ειρηνικό τρόπο, πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς μέσω των άγραφων κανόνων που διέπουν τις σχέσεις μας στην Ευρώπη: ενδιαφέρον και αλληλοσεβασμός.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα να ενθαρρύνω και να παροτρύνω τους πάντες –ανεξαρτήτως της θέσης μας στο πολιτικό φάσμα– να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αυτόν τον αλληλοσεβασμό.

Εάν αυτός ο αλληλοσεβασμός –ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανοχή για τις πεποιθήσεις του άλλου παραμένοντας κανείς συνεπής στις δικές του και όντας προετοιμασμένος να προβεί σε συμβιβασμούς– είναι επιτυχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για τη ειρήνη στον κόσμο.

Η ευρωπαϊκή μας κληρονομιά διαφυλάσσεται στην ειρήνη και την ενότητα των κρατών μας, τα οποία συνενώθηκαν προκειμένου να σχηματίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τιμούμε τον Robert Schuman και όλους τους βουλευτές της πρώτης Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης προσπαθώντας να φανούμε συνεπείς στην κληρονομιά τους, εργαζόμενοι για ένα υπεύθυνο και ανοικτό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο είναι κοντά στους πολίτες, αλλά το οποίο διαθέτει την αποφασιστικότητα, εάν χρειαστεί, να παράσχει πολιτική ηγεσία. Εάν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποφασιστικά εδώ, δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε την κρίση αυτών που θα μας ακολουθήσουν και οι οποίοι, το 2058, θα αποτιμήσουν το σημερινό μας έργο καθώς θα εορτάζουν την 100ή επέτειο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας πανηγυρίσουμε μαζί εν ελευθερία, ειρήνη και ενότητα της ευρωπαϊκής μας ηπείρου, την οποία έχουμε το προνόμιο να υπηρετούμε.

(Δυνατά και παρατεταμένα χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Janša, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) «Ο λόγος μου δεν μπορεί να στερείται συναισθήματος». Με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Robert Schuman, απευθύνθηκε σε αυτό το αξιότιμο Κοινοβούλιο για πρώτη φορά στις 19 Μαρτίου 1958. Πενήντα χρόνια αργότερα, στην εορταστική μας επέτειο, αισθανόμαστε ακριβώς το ίδιο.

Βρίσκομαι εδώ απευθυνόμενος όχι μόνο σε 142 εθνικούς, αλλά επίσης 785 άμεσα εκλεγμένους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανατρέχοντας στην πορεία που διανύσαμε και την άνθηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας τα τελευταία 50 χρόνια θα πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι και πολύ ευγνώμονες στους πατέρες της ευρωπαϊκής ιδέας. Ταυτόχρονα είμαστε επιφορτισμένοι με την ευθύνη να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή ιστορία της ειρήνης, της συνεργασίας και της ευημερίας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ας θυμηθούμε το έτος 1958: την κοινωνία που ήταν αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις δύο καταστροφικών πολέμων, τον κόσμο του διπολισμού των δυτικών και ανατολικών δυνάμεων, τον ψυχρό πόλεμο, την επανάσταση της Κούβας, το πρώτο τσιπ, τα πυρηνικά πειράματα και την εκτόξευση του πρώτου διαστημικού δορυφόρου. Εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενώθηκαν ως τα έξι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεράπευσε τις πληγές του πολέμου, σημείωσε οικονομική ευημερία και, μαζί με την Ευρωατλαντική Συμμαχία, διασφάλισε την ειρήνη και τη δημοκρατία στην περιοχή. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο τμήμα της υπόλοιπης Ευρώπης ζούσε σε ολοκληρωτικό περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής στασιμότητας ή ακόμη και ύφεσης.

Το 2008 αντιμετωπίζουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα: ο πολυπολικός κόσμος ασχολείται όχι μόνο με τον οικονομικό και πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά ολοένα και περισσότερο με τη συνεργασία προς αναζήτηση λύσεων στις παρούσες προκλήσεις. Η εξάλειψη των συνόρων που χώριζαν την Ευρώπη από το τείχος του Βερολίνου, η κατάργηση του σιδηρού παραπετάσματος και η παρακολούθηση των εσωτερικών συνόρων θα συνεχιστούν στα τέλη του παρόντος μήνα με την εξάλειψη των εναέριων συνόρων εντός της διευρυμένης ζώνης Σένγκεν.

Η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τριπλάσια από ό,τι πριν από 50 χρόνια και έχει τριπλάσιο αριθμό κατοίκων, 23 επίσημες γλώσσες, ισχυρή εσωτερική αγορά και κοινό νόμισμα. Κατά μέσο όρο, το προσδόκιμο ζωής των πολιτών της είναι μεγαλύτερο κατά οκτώ χρόνια. Είκοσι επτά αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων –το ένα τρίτο από εμάς ζούσε υπό ολοκληρωτικά καθεστώτα πριν από 20 χρόνια– θα λάβουν αποφάσεις γύρω από το ίδιο τραπέζι αύριο. Σήμερα σχεδόν το σύνολο της Ευρώπης ζει με ελευθερία και δημοκρατία. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού του επιτεύγματος και να το εορτάζουμε.

Η ζωή και το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά το 1958 αντικατοπτρίζει σαφώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω της ολοκλήρωσης τα τελευταία 50 χρόνια. Μετά τον αρχικό γνωμοδοτικό ρόλο, στις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα αποκτήσατε τις πρώτες πραγματικές αρμοδιότητες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, και στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα διεξήγατε τις πρώτες άμεσες εκλογές. Με νέες συμφωνίες αποκτήσατε ισχυρότερες αρμοδιότητες όσον αφορά την έγκριση της νομοθεσίας και τον διορισμό των κορυφαίων ευρωπαίων πολιτικών εκπροσώπων. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδυνατεί επίσης να υπάρξει χωρίς την εμπιστοσύνη σας.

Κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η Συνθήκη της Ρώμης έφερε νέες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο το 1958, η Συνθήκη της Λισαβόνας, 50 χρόνια αργότερα, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία συναπόφασης θα επεκταθεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, και ο ρόλος του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη δημοκρατική εποπτεία, τη δημιουργία διεθνών συμφωνιών και τον διορισμό των κορυφαίων ευρωπαίων αντιπροσώπων θα ενισχυθεί.

Χάρηκα πολύ όταν στη σύνοδο της ολομέλειας τον προηγούμενο μήνα εγκρίνατε την έκθεση σχετικά με τη μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας με μεγάλη πλειοψηφία. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλα τα κράτη μέλη που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς διαδικασίες επικύρωσης, και ελπίζω ότι θα ακολουθηθούν σύντομα από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Ενώ τα πρώτα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφιερώθηκαν στην ευρωπαϊκή ατζέντα, την πολιτική και οικονομική μας ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις, τα επόμενα 50 χρόνια θα επικεντρωθούν ασφαλώς επίσης στην παγκόσμια ατζέντα. Αυτό επισημαίνεται σαφώς στον κατάλογο θεμάτων για την αυριανή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είναι απολύτως σαφές ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κατάλληλες λύσεις στις προκλήσεις της Λισαβόνας, στα θέματα οικολογίας και ενέργειας και στην αναταραχή των χρηματοπιστωτικών αγορών μόνο εάν λάβουμε υπόψη τις παγκόσμιες τάσεις και παράγοντες και τους συμπεριλάβουμε στις δραστηριότητές μας.

Αυτό ισχύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον διαπολιτισμικό διάλογο επίσης, όπου εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε ασφαλώς ηγετικό ρόλο. Θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να εκφράσω την αναγνώριση του ρόλου σας στην επισήμανση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παρακολούθηση εκλογών και του έργου των αντιπροσωπειών σας σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο ρόλος σας στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων ίσης εκπροσώπησης είναι επίσης σημαντικός και δίνει προστιθέμενη αξία στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τρίτες χώρες και περιοχές.

Μέσω των δραστηριοτήτων σας και των συναντήσεών σας με υψηλόβαθμους καλεσμένους κατά τη διάρκεια του Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου, ενισχύετε μία από τις βασικές ευρωπαϊκές παραδόσεις, δηλαδή το γεγονός ότι ο αλληλοσεβασμός και η κατανόηση αποτελούν τη βάση της συνύπαρξης στην Ευρώπη καθώς και στον κόσμο στο σύνολό του.

Το φάσμα των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται διαρκώς, αλλά διέπονται στο σύνολό τους από έναν ενιαίο κανόνα: η επιτυχία είναι ανάλογη του βαθμού ενότητας μεταξύ των κρατών μελών, των τομέων, των ομάδων κοινού ενδιαφέροντος και των γενεών και στο πλαίσιο περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων παραγόντων. Σε αυτό τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα.

«Κάθε άτομο αποτελεί έναν νέο κόσμο. Μόνο οργανισμοί που διατηρούν τη συλλογική εμπειρία μπορούν να ωριμάσουν». Με αυτή τη σκέψη ο Jean Monnet μας οδηγεί ένα βήμα πλησιέστερα στην εξήγηση του λόγου για τον οποίο το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να διαφέρει συχνά από την πραγματικότητα και του λόγου για τον οποίο πολλοί Ευρωπαίοι, παρά τις πολύ προφανείς επιτυχίες των τελευταίων 50 ετών, εξακολουθούν να αμφισβητούν τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Προκειμένου να κατανοήσουμε και να εκτιμήσουμε την ελευθερία, την ειρήνη και την ποικιλομορφία, την απουσία των συνόρων και τα οφέλη και μελλοντικές προοπτικές μιας ενωμένης Ευρώπης, πρέπει να έχουμε πάντα επίγνωση ότι υπάρχουν άλλες, πολύ χειρότερες εναλλακτικές λύσεις.

Για αυτόν τον λόγο, κοινό μας καθήκον είναι να διατηρήσουμε τη συλλογική ευρωπαϊκή εμπειρία ζωντανή. Από αυτή μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες προκλήσεις. Οι σκέψεις του παρελθόντος πρέπει να ενωθούν με αυτές για το μέλλον. Εάν δεν είχαμε ενώσει τις δυνάμεις μας πριν από 50 χρόνια, προφανώς δεν θα ζούσαμε εν ειρήνη και ευημερία σήμερα. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τα επόμενα 50 χρόνια. Εάν δεν αναζητήσουμε από κοινού λύσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που εξοικονομούν ενέργεια, δεν θα κατορθώσουμε να επιβραδύνουμε την κλιματική αλλαγή. Θα αντιμετωπίσουμε ακόμη περισσότερες πλημμύρες, τυφώνες, ξηρασίες, νέες ασθένειες, απειλούμενα οικοσυστήματα και κλιματικούς πρόσφυγες. Είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών αποφάσεων και δραστηριοτήτων να είναι αρκετά συγκεκριμένα και απτά προκειμένου οι πολίτες να κατανοήσουν τη ζωτική σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 50 χρόνια. Γνωρίζω τι σήμαινε όλο αυτό για τις γενιές μας. Στην πραγματικότητα, γεννήθηκα το ίδιο έτος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Έως το τέλος της παρούσας εντολής και μετέπειτα, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας, πολλές νέες ιδέες και σταθερή επιμονή στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας και του τρόπου ζωής.

Είμαι πεπεισμένος ότι κατά τον εορτασμό της επόμενης στρογγυλής επετείου του παρόντος ευρωπαϊκού οίκου της δημοκρατίας, θα είμαστε πάλι σε θέση να εορτάσουμε αισθητή πρόοδο στην Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Πολλές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Durão Barroso, να ανέβει στο βήμα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριοι Πρόεδροι των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, πρώην Πρόεδροι του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αντιπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων, επισκέπτες, με χαροποιεί πολύ το γεγονός ότι εορτάζουμε τον πρώτο μισό αιώνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί σας σήμερα. Αυτή η επέτειος έχει σημαντικό συμβολικό και πολιτικό νόημα για την Ευρώπη μας. Πριν από πενήντα χρόνια ο Robert Schuman προήδρευσε μίας νέας ενιαίας Συνέλευσης. Οι τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες είχαν μόλις δημιουργήσει την πρώτη εκδοχή μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Έκτοτε, αυτή η θεμελιώδης πολιτική επιλογή επιβεβαιώνεται σταθερά σε κάθε στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Πριν από οποιονδήποτε άλλον, οι ιδρυτές πατέρες είχαν συνειδητοποιήσει ότι η αναδυόμενη Ευρώπη χρειαζόταν σθεναρούς δημοκρατικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς προκειμένου να δώσει υλική υπόσταση στους ολοένα και ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των Έξι. Σύμφωνα με το εμπνευσμένο όραμα του Jean Monnet, αυτοί οι θεσμοί έπρεπε επίσης να είναι σε θέση να εξελιχθούν προκειμένου να συνοδεύσουν αυτό που αντιλαμβάνονταν ως διπλό ενδεχόμενο του μέλλοντος: βαθύτερη ολοκλήρωση και γεωγραφική διεύρυνση. Πρέπει να σας πω ότι εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά συγκινητικό να σας βλέπω όλους εδώ στον παρόντα οίκο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, άμεσα εκλεγμένους αντιπροσώπους από κράτη που έως πολύ πρόσφατα διχάζονταν από δικτατορίες οι οποίες εμπόδιζαν την Ευρώπη να αναπνεύσει ελεύθερα.

(Χειροκροτήματα)

Το θεσμικό τρίγωνο που οι ιδρυτές πατέρες μας κληροδότησαν αποτελεί πρότυπο μοναδικό στον κόσμο το οποίο έχει αποδείξει ασφαλώς τη ζωτικότητά του και τη στερεότητά του μετά από 50 χρόνια. Έχει προσαρμοστεί σε σημαντική επέκταση του πεδίου των καθηκόντων που ανατέθηκαν στην Κοινότητα, και τώρα στην ΕΕ. Έχει επίσης αντιμετωπίσει μια σημαντική δυναμική διεύρυνση της Ένωσής μας.

Οφείλουμε αυτή την επιτυχία στην εφευρετικότητα και την ισορροπία του θεσμικού μας μοντέλου, το οποίο δεν ακολουθεί μια κλασική κατανομή εξουσιών. Οφείλουμε επίσης αυτή την επιτυχία στη λειτουργική μας μέθοδο, η οποία σέβεται τόσο την κοινοτική μέθοδο όσο και την αρχή της επικουρικότητας.

Τα θεσμικά όργανα, ωστόσο, δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Παραμένουν στην υπηρεσία ενός ιδεώδους και στόχων. Βρίσκονται στην υπηρεσία των πολιτών μας. Όσο ισχυρότερα είναι τα θεσμικά όργανα, τόσο καλύτερα μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το ιδεώδες και τους πολίτες μας.

Πρώτα από όλα, οι ιδρυτές πατέρες ήθελαν να οικοδομήσουν την Ευρώπη για χάρη της ειρήνης. Ήθελαν να οικοδομήσουν αυτή τη νέα Ευρώπη μέσω της αλληλεγγύης. Επέλεξαν την οικονομία ως την κινητήριο δύναμη πίσω από το πολιτικό τους όραμα και τους στόχους τους.

Μετά από πενήντα χρόνια, η Ευρώπη σε ειρήνη, διευρυμένη σε διαστάσεις ηπείρου, χρειάζεται ισχυρά θεσμικά όργανα προκειμένου να αντιμετωπίσει την πρόκληση του καιρού της: την παγκοσμιοποίηση. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αναλάβει αυτή την πρόκληση μόνο του. Μέσω της εμπειρίας της στο άνοιγμα των αγορών σύμφωνα με κανόνες που ενσαρκώνουν τις αξίες της της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της βιώσιμης ανάπτυξης, μόνο η Ευρώπη έχει ταυτόχρονα τις διαστάσεις, τα θεσμικά όργανα και τα μέσα που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης.

Προκειμένου να αναλάβουμε αυτή την πρόκληση, η Ευρώπη του 21ου αιώνα πρέπει να ενωθεί προκειμένου να εξασφαλίσει επιτυχία στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης, να παράσχει θέσεις απασχόλησης στις Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους, και να καταστήσει την οικονομία της περισσότερο δυναμική. Πρέπει να αναλάβει τη δικαιωματική της θέση στο παγκόσμιο προσκήνιο: μια ευρωπαϊκή δύναμη, απαλλαγμένη από αλαζονεία, μια Ευρώπη η οποία θα είναι σε θέση να προτείνει –όχι να επιβάλει, αλλά να προτείνει– τις αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης στον κόσμο.

Θα επιτύχουμε εάν διατηρήσουμε μία εποικοδομητική εταιρική σχέση μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων.

Στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για τη συνεισφορά του στο ευρωπαϊκό σχέδιο σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής του συνόλου των πολιτών μας. Στα 50 του χρόνια το παρόν Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει πολλές αρμοδιότητες και σημαντικό βαθμό εξουσίας. Εννοώ εξουσία η οποία μεταφράζεται ως νομιμότητα απορρέουσα άμεσα από τις ψήφους των ευρωπαίων γυναικών και ανδρών. Εννοώ επίσης εξουσία κατά την επίσημη έννοια: συναπόφαση, εξουσία επί του προϋπολογισμού και δημοκρατικός έλεγχος επί των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό που εννοώ στην πραγματικότητα είναι πολιτική επιρροή. Το ΕΚ έχει επιβληθεί ταυτόχρονα ως συννομοθέτης συμμεριζόμενο την αρμοδιότητα στο πλαίσιο του θεσμικού τριγώνου και στον ευρωπαϊκό δημόσιο βίο, αλλά επίσης διαμορφώνοντας ακόμη στενότερους δεσμούς με τα εθνικά κοινοβούλια, εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός εκπροσωπούνται εδώ σήμερα.

Η αποκτηθείσα κατά την πάροδο των ετών εξουσία από το ΕΚ χρησίμευσε μόνο για την ενίσχυση της Ευρώπης στο σύνολό της. Ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί απαραίτητο εταίρο για τα άλλα θεσμικά όργανα, και –πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό– για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι η σχέση μεταξύ των δύο θεσμικών μας οργάνων καθίσταται ολοένα στενότερη, στερεότερη και ωριμότερη, και αυτό όντως με χαροποιεί πάρα πολύ.

Όταν επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα ενισχύσει ακόμη περαιτέρω τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Θα διευρύνει τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ενισχύσει τη διττή δημοκρατική νομιμότητα της Επιτροπής μέσω ισχυρότερων δεσμών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα δώσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια σταθερή Προεδρία, γεγονός το οποίο θα διασφαλίσει τη μεγαλύτερη συνεκτικότητα της προετοιμασίας και της παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα αναπτύξει τον ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, ο οποίος θα είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενισχύοντας τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των θεσμικών μας οργάνων, η Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, και αύριο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κατάσταση μεταξύ των θεσμικών οργάνων όπου για να κερδίσει το ένα πρέπει να χάσει το άλλο. Κανένα από τα θεσμικά μας όργανα δεν θα πρέπει να ενισχυθεί σε βάρος των άλλων. Αντιθέτως, όλοι επιθυμούμε ισχυρότερα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική και δημοκρατική. Όλα τα θεσμικά μας όργανα θα αποκομίσουν οφέλη από την εδραίωση της θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης.

Κυρίες και κύριοι, σε σχέση με την επέτειο που εορτάζουμε σήμερα μου ήρθε στο νου ένα απόσπασμα από μία μεγάλη πορτογαλίδα συγγραφέα, την Agustina Bessa Luis, η οποία είπε: «Στα 15, έχει κανείς ένα μέλλον, στα 25, πρόβλημα, στα 40, εμπειρία, αλλά πριν από τη συμπλήρωση μισού αιώνα, δεν έχει καθόλου ιστορία».

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτός ο οίκος ευρωπαϊκής δημοκρατίας, μπορεί να ισχυριστεί περήφανα ότι έχει μία εξαιρετική ιστορία στο παρελθόν του, είμαι βέβαιος, αλλά επίσης και στο μέλλον του. Για αυτόν τον λόγο θα ήθελα να σας προσφέρω, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμού του ιδίου, τα πιο ειλικρινή μου συγχαρητήρια και τις καλύτερές μου ευχές για το έργο σας για μία ενωμένη Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Πολλές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον Hans Joachim Opitz, ο οποίος βρίσκεται επίσης εδώ μαζί μας σήμερα και εκπροσωπεί τους πρώην Γενικούς Γραμματείς.

Έχουμε τώρα τη χαρά να ακούσουμε ακόμη μία φορά την Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Σύντομη παράσταση από την Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

(Δυνατά χειροκροτήματα)

(Το Σώμα σηκώνεται όρθιο και ακούει τον ευρωπαϊκό ύμνο)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.15 και συνεχίζεται στις16.20)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: κ. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Τρίτης 11 Μαρτίου διανεμήθηκαν.

Υπάρχουν τυχόν παρατηρήσεις;

(Τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίθηκαν)

 

10. Ανακοίνωση της Προεδρίας
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την απογευματινή ψηφοφορία. Για τεχνικούς λόγους, τα αποτελέσματα των ονομαστικών ψηφοφοριών που προβάλλονται και ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο της συνεδρίασης δεν αντιστοιχούν ακριβώς στον πραγματικό αριθμό καταχώρησης του συστήματος ψηφοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν έχει επηρεαστεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς οι πλειοψηφίες δεν έχουν μεταβληθεί.

Δεδομένου ότι ισχύει αυτό, οι μεσημεριανές ψηφοφορίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και θεωρούνται εγκεκριμένες. Τα αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν ως παράρτημα των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης θα είναι τα πραγματικά αποτελέσματα.

Είναι ευνόητο ότι οι τεχνικές υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να προσδιορίσουν τον λόγο αυτής της δυσλειτουργίας και την αποκατάσταση όλων των λειτουργιών για τις αυριανές ψηφοφορίες.

 

11. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0052/2008) της κ. Gomes, εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ (2007/2181(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, εισηγήτρια. − (PT) Κυρία Πρόεδρε, καθώς το παρόν Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει για την έκθεση σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ, είναι σημαντικό να εξετάσουμε ορισμένα από τα διδάγματα που αντλήσαμε από την ιστορία της εν λόγω χώρας. Στις 16 Μαρτίου θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από τη χημική επίθεση στην κουρδική πόλη Halabja, μία από τις πλέον θανατηφόρες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας γενοκτονίας Anfal που διεξήχθη από τις δυνάμεις του Σαντάμ Χουσεΐν κατά του ίδιου του του λαού. Η Halabja δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση· υπήρξαν πολλές ανάλογες περιπτώσεις σε ολόκληρο το Ιράκ. Επί δεκαετίες, δεδομένης της παθητικότητας και της περιστασιακής ανοχής των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν υπέβαλε τον ιρακινό λαό σε μία στρατηγική συστηματικής κτηνωδίας με καταστροφικές επιπτώσεις οι οποίες εξακολουθούν να είναι αισθητές και σήμερα. Για αυτόν τον λόγο, ως εισηγήτρια, ήθελα το θεμελιώδες αξίωμα αυτής της έκθεσης να είναι η ηθική και νομική ευθύνη της Ευρώπης έναντι του ιρακινού λαού. Κανένας λαός δεν έχει υποφέρει περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες και ελάχιστες χώρες είναι σημαντικότερες από στρατηγικής άποψης για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Εκτός από ζήτημα καθήκοντος, η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει συμφέρον να εδραιώσει ένα ομοσπονδιακό και δημοκρατικό Ιράκ όπου θα επικρατεί το κράτος δικαίου και θα τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών. Το 2003 το κόμμα μου, το πορτογαλικό σοσιαλιστικό κόμμα, και η ίδια προσωπικά αντιτεθήκαμε στην απόφαση εισβολής στο Ιράκ την οποία στήριξε ο τότε πρωθυπουργός της χώρας μου, ο κ. Durão Barroso. Εξακολουθώ να υποστηρίζω αυτή τη θέση. Ωστόσο, η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επαναλάβει τις πασίγνωστες θέσεις μας για ένα θέμα το οποίο έχει διχάσει την Ευρώπη στο παρελθόν. Το παρόν Κοινοβούλιο καλείται να εκφράσει τη γνώμη του για την παρούσα και τη μελλοντική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ασφαλές, ευημερεύον και δημοκρατικό Ιράκ το οποίο έχει ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονές του.

Έχοντας αυτό κατά νου πραγματοποίησα δύο ταξίδια στο Ιράκ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, κατά την προετοιμασία της παρούσας έκθεσης. Το ένα ταξίδι ήταν στη Βαγδάτη, τη Νασίρια και τις Ελώδεις Περιοχές, και το άλλο στο Κουρδιστάν στο βόρειο τμήμα της χώρας. Με έναν προϋπολογισμό 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2008, το Ιράκ σίγουρα δεν στερείται χρημάτων. Δεν χρειάζεται περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη ή δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Αυτό το οποίο χρειάζεται το Ιράκ και που ζητούν οι Ιρακινοί είναι τεχνική βοήθεια και θεσμική ενδυνάμωση ούτως ώστε το κράτος και η κοινωνία των πολιτών να μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά και να αξιοποιηθούν οι τεράστιοι πόροι της χώρας προς όφελος του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων εκτοπισθέντων στο εσωτερικό και των προσφύγων στις γειτονικές χώρες.

Η παρούσα έκθεση δεν ενθαρρύνει απλώς τη μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στο Ιράκ. Ζητούμε επίσης η παρουσία της ΕΕ στο Ιράκ να διέπεται από διαφάνεια, προβολή και αποτελεσματικότητα. Το Κοινοβούλιο με χαρά διαπιστώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Επιτροπής για την τελειοποίηση της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων στο Ιράκ σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο. Από αυτήν την άποψη, πιστεύουμε ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν και πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επιτόπια παρουσία, με προσωπικό και προγράμματα, ιδίως στις περιοχές της χώρας όπου το επιτρέπει η κατάσταση ασφαλείας, όπως είναι η περίπτωση της κουρδικής περιοχής. Από την άλλη πλευρά, ζητούμε ρύθμιση των συμβάσεων για τις ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και εταιρείες ασφάλειας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στην παρούσα έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί για πρώτη φορά τη θέσπιση σαφών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη χρήση αυτών των εταιρειών από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το κύριο μήνυμα της παρούσας έκθεσης, το οποίο πρέπει να μεταφερθεί στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις ευρωπαϊκές εταιρείες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινή γνώμη, είναι το εξής: η Ευρώπη σήμερα έχει μία μοναδική ευκαιρία να συνεισφέρει θετικά στο μέλλον του Ιράκ και, κατά συνέπεια, της περιοχής. Η αλληλεπίδραση με την Επιτροπή κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης και η επιτευχθείσα συναίνεση σχετικά με την έκθεση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με έχουν πείσει ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση. Πρέπει να κλείσω ευχαριστώντας προσωπικά όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές που πρότειναν τροπολογίες και υποδείξεις και ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές, την κ. Hybášková, τη Βαρώνη Nicholson of Winterbourne, τον κ. Brie και τον κ. Özdemir για τις συνεισφορές τους, που έχουν εμπλουτίσει σημαντικά την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Gomes, για την έκθεσή της σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σημερινή συζήτηση και θα μελετήσουμε προσεκτικά τις προτάσεις της εισηγήτριας και ολόκληρης της συνέλευσης.

Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας προκειμένου να χαιρετίσω ιδιαίτερα την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θεσπίσει μία ειδική αντιπροσωπεία για το Ιράκ. Θα συμβάλει ασφαλώς στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ σε όλους τους τομείς.

Σε στενή συνεργασία με την ιρακινή κυβέρνηση και άλλους παράγοντες, ιδίως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τις σχέσεις με το Ιράκ και στηρίζει τον κεντρικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ, και θα συνεχίσει τη στενή της συνεργασία με την UNAMI, την αποστολή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ. Θα εγγυηθεί επίσης τη στήριξη για την εκπλήρωση του ρόλου που της ανατέθηκε βάσει του ψηφίσματος 1770 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ECHO, συνεργάζεται όσον αφορά το έργο για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης σε ολόκληρη την περιοχή και όχι μόνο στο Ιράκ. Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για το εμπόριο και τη συνεργασία με το Ιράκ αποτελούν επίσης σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά.

Η ΕΕ στηρίζει σθεναρά τη διαδικασία, στη οποία συνεργάζονται επίσης και οι γειτονικές χώρες. Θα συνεχίσουμε να υπογραμμίζουμε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ του Ιράκ και των γειτόνων του. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι η εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ πρέπει να διατηρηθεί. Όπως γνωρίζουμε, η Προεδρία έχει εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τις πρόσφατες επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού επί του ιρακινού εδάφους. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη μεγάλη σημασία του αδιάλειπτου διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ του Ιράκ και της Τουρκίας και να ενθαρρύνουμε σθεναρά και τις δύο κυβερνήσεις, καθώς και την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση να εξεύρουν μία ειρηνική λύση στην κατάσταση και να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Η επιτυχία των προσπαθειών εθνικής συμφιλίωσης είναι ζωτικής σημασίας για μακρόβια και διαρκή πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να στηρίξει το Ιράκ στις δεσμεύσεις του να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία.

Θα ήθελα να κλείσω δηλώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διαθέσει πολλούς πόρους ως βοήθεια στο Ιράκ. Εξακολουθεί να συνεισφέρει στην ανανέωση του ιρακινού τομέα ασφαλείας, ιδίως μέσω της ενοποιημένης αποστολής για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Ιράκ, η οποία έχει παραταθεί έως το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Όπως γνωρίζουμε, οι ιρακινές αρχές εκτιμούν σημαντικά αυτή την αποστολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα, επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να πάρω λίγο περισσότερο χρόνο, επειδή αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα.

Πρώτον, επιτρέψτε μου να εξάρω την κ. Gomes και όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που συμμετέχουν στην εκπόνηση αυτής της σημαντικής έκθεσης. Η κ. Gomes επισκέφτηκε το Ιράκ δύο φορές μετά τον Δεκέμβριο προκειμένου να αποκτήσει τη σαφέστερη δυνατή εικόνα του τι συμβαίνει και του τι πρόκειται να συμβεί στη χώρα. Έχω στείλει τους δύο διευθυντές μου που είναι αρμόδιοι για την περιοχή στο Ιράκ, ένας εκ των οποίων, ο κ. Tomás Duplá del Moral, βρίσκεται εδώ μαζί μου σήμερα. Θα σας πω περισσότερα για αυτό αργότερα.

Η ανάλυση της κ. Gomes είναι σαφής, ολοκληρωμένη και προπάντων έχει τη σωστή αφετηρία. Δεν μπορούμε παρά να επιληφθούμε των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το Ιράκ τώρα και στο μέλλον.

Πέντε χρόνια μετά από την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν εισερχόμαστε ενδεχομένως σε μία νέα φάση σταδιακής διαδικασίας. Ωστόσο, η διαδικασία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη, περιορισμένη και ασταθής.

Η κατάσταση της ασφάλειας φαίνεται να είναι ελαφρώς καλύτερη, εν μέρει ως αποτέλεσμα της αμερικανικής ανόδου, αλλά επίσης λόγω δύο ακόμη σημαντικών παραγόντων: των δραστηριοτήτων των Συμβουλίων Αφύπνισης των Σουνιτών, που εξοπλίζονται και χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, και κυριότερον της εκεχειρίας του Moqtada al-Sadr, η οποία παρατάθηκε για ακόμη έξι μήνες. Ο αριθμός των θανάτων μεταξύ των ιρακινών αμάχων εξακολουθεί να παραμένει πολύ υψηλός και επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα αυτών των προσπαθειών και των βελτιώσεων. Οι τουρκικές εισβολές στο βόρειο τμήμα συντελούν στην περιπλοκή της κατάστασης, ανεξαρτήτως των ήρεμων και μετρημένων αντιδράσεων της κεντρικής και της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης – τουλάχιστον επί του παρόντος.

Όσον αφορά το πολιτικό μέτωπο, το Νομοθετικό Συμβούλιο ενέκρινε μια σημαντική δέσμη νόμων: τον προϋπολογισμό του 2008, τον νόμο περί περιφερειακών εξουσιών και μια περιορισμένη αμνηστία σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το Μπάαθ, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ικανοποίηση στους Σουνίτες, τους Σιίτες και τους Κούρδους. Ωστόσο, με την απόρριψη του νόμου περί περιφερειακών εξουσιών του προεδρικού συμβουλίου, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον μπορεί να εδραιωθεί αυτή η περιορισμένη πρόοδος.

Το οικονομικό μέτωπο παρουσιάζει απόλυτη εξάρτηση από τον πετρελαϊκό τομέα, δυσκολία στην προσέλκυση ξένων ακόμη και εγχώριων επενδύσεων, και έλλειψη ευκαιριών δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η είσπραξη των φόρων και των δασμών βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο και το ποσό παραμένει οριακό. Η ικανότητα δαπάνης των προβλεπόμενων από τον προϋπολογισμό επενδύσεων, αν και αυξανόμενη, εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, φαίνεται σε αυτό το στάδιο να έχει περισσότερες δυνατότητες στην ασφαλέστερη κουρδική περιοχή.

Η εθνική συμφιλίωση παραμένει κεντρικής σημασίας στην πολιτική ατζέντα και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και διεθνείς εκδηλώσεις. Ωστόσο, ενώ συνεχίζονται οι εγχώριες προσπάθειες οικοδόμησης μιας πραγματικής ιρακινής αυτοδυναμίας και προοπτικών για το μέλλον της χώρας, εξακολουθεί να λείπει ένα κοινό και σαφές όραμα, και οι προσπάθειες καθοδηγούνται από φατριακά, θρησκευτικά και εθνοτικά συμφέροντα, σκοπιμότητες ή παράπονα. Και αυτό επίσης μου το ανέφερε ο διευθυντής μου.

Επιτρέψτε μου να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας προκειμένου να σας υπενθυμίσω το τι κάνουμε ήδη στο Ιράκ και με το Ιράκ και τι μπορούμε να επιχειρήσουμε να κάνουμε υπό ακόμη δύσκολες συνθήκες στο μέλλον. Η παρέμβασή μας εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτει τις πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές πτυχές καθώς και τις πτυχές βοήθειας.

Πρώτον, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας: αποτελεί ένα πολιτικό εγχείρημα, το οποίο θέτει τη βάση για τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ για πρώτη φορά. Η ελπίδα μας είναι ότι αυτό θα βοηθήσει το Ιράκ να επιληφθεί της ίδιας του της μεταρρυθμιστικής ατζέντας και θα διευκολύνει την επανένταξή του στη διεθνή κοινότητα μετά από χρόνια απομόνωσης. Μόλις ολοκληρώσαμε τον τέταρτο γύρο συνομιλιών. Η ταχεία πρόοδος συνεχίζεται σε τομείς από τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, από την ενεργειακή συνεργασία έως το περιβάλλον.

Δεύτερον, οι συναντήσεις των γειτόνων, τις οποίες ανέφερε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν πολύ ουσιαστικά στη μείωση της παρέμβασης, στη βελτίωση της ασφάλειας και τη δυνατότητα πολιτικού διαλόγου και συνδιαλλαγής μεταξύ των διαφόρων φατριών. Έχω προσωπικά επενδύσει σε πολλές προσπάθειες προκειμένου να βοηθήσω να συμβεί αυτό, έχοντας συμμετάσχει σε δύο διασκέψεις, στο Sharm el Sheikh και στην Κωνσταντινούπολη. Θα συνεχίσω να το πράττω αυτό και στο μέλλον εάν μπορώ, να καθιστώ σαφή την ανάγκη οι γείτονες του Ιράκ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι επισκέψεις στη Βαγδάτη του Γενικού Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Amr Moussa, και πλέον προσφάτως ακόμη και του ιρανού προέδρου πρέπει να εκληφθούν ως θετικές ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως επισημαίνει η κ. Gomes στην έκθεσή της, το καθήκον της παροχής βοήθειας στο Ιράκ προκειμένου να σταθεί στα δικά του πόδια δεν μπορεί να το επωμιστεί αποκλειστικά η κοινότητα των χορηγών βοήθειας ή οι Ιρακινοί.

Όσον αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης, δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω στο παρόν Κοινοβούλιο ότι τα 829 εκατομμύρια ευρώ των κοινοτικών κονδυλίων που διατέθηκαν στο Ιράκ από τότε που άρχισε η χρηματοδότηση υπό τον προκάτοχό μου το 2003 δεσμεύθηκαν με την πλήρη στήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν υπήρξαμε ποτέ αφελείς σχετικά με τη δυσκολία υλοποίησης ενός αποτελεσματικού προγράμματος στο Ιράκ. Ενεργήσαμε όπως συνέστησε το παρόν Κοινοβούλιο και το σύνολο των κρατών μελών μας, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τις υπηρεσίες τους, με την Παγκόσμια Τράπεζα και το πολυμερές Ταμείο δωρητών υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών. Η συνεργασία μαζί τους ήταν η μόνη διαθέσιμη βιώσιμη επιλογή. Τα Ηνωμένα Έθνη αντιμετώπισαν εξαιρετικές δυσκολίες μετά τη δολοφονία του Sergio Vieira de Mello και ενός σημαντικού τμήματος του προσωπικού του όταν ανατινάχθηκε το γραφείο του στη Βαγδάτη. Ο νέος ειδικός εντεταλμένος, Staffan de Mistura, ανέλαβε τη θέση του με αξιοσημείωτη αφοσίωση και χαίρει υψηλής εκτίμησης. Συναντήσατε πρόσφατα τον Αναπληρωτή Ειδικό Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, David Shearer, και πιστεύω ότι είχατε μία ικανοποιητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αποστολή τους και τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά προγράμματα, αλλά θα το κάνω αυτό όταν απαντήσω τις ερωτήσεις σας αργότερα. Επί του παρόντος θα ήθελα απλώς να πω ότι πρόκειται για σημαντικό ουσιαστικό έργο, όσο πιο σημαντικό γίνεται δεδομένης της πολύ περιορισμένης ικανότητας –και συμφωνώ με την κ. Gomes επ’ αυτού– της ιρακινής κυβέρνησης να παράγει αποτελέσματα. Από τις βασικές ανάγκες στην υγεία και την εκπαίδευση, μέσω της βοήθειας με τον εκδημοκρατισμό, τις εκλογές και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως την ανθρωπιστική στήριξη και τη στήριξη των προσφύγων, έχουμε επιμείνει σε ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα διαθέσιμα μέσα υπό τις πλέον απαιτητικές περιστάσεις.

Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων, αν μη τι άλλο των εκτοπισθέντων Ιρακινών, είτε στο εσωτερικό του Ιράκ ή στα γειτονικά κράτη. Τον προηγούμενο χρόνο παρασχέθηκε για τη στήριξη των προσφύγων ένα σημαντικό πακέτο 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να διαθέσει 20 εκατομμύρια ευρώ από τη γραμμή του προϋπολογισμού του 2008 για την ανθρωπιστική βοήθεια ως στήριξη των εσωτερικά εκτοπισθέντων/προσφύγων και των πιο ευπαθών ομάδων στο Ιράκ. Ξεκινήσαμε επίσης ορισμένα διμερή προγράμματα, αλλά δεν υπάρχει ιδανική λύση. Στην πραγματικότητα, κάθε επιλογή έχει εγγενή και τρομακτικά μειονεκτήματα.

Όπως ήδη ανέφερα –και ολοκληρώνω– την προηγούμενη εβδομάδα κατ’ εντολή μου, οι δύο διευθυντές μου που είναι αρμόδιοι για το Ιράκ από τη ΓΔ Εξωτερικών Σχέσεων και το EuroAid επισκέφθηκαν τη Βαγδάτη με τις ομάδες τους. Διεξήγαγαν εποικοδομητικές και πολύ ειλικρινείς συζητήσεις με τις ιρακινές αρχές και άλλους παράγοντες. Η αποστολή επιβεβαίωσε την ασταθή ασφάλεια του Ιράκ, την πολιτική και οικονομική κατάσταση που περιέγραψα νωρίτερα, τη εξαιρετική αδυναμία των ιρακινών θεσμών μετά την εποχή του Σαντάμ Χουσεΐν και τον επακόλουθο πόλεμο, καθώς και τον βασικό ρόλο της μικρής μας αντιπροσωπείας στη Βαγδάτη.

Η ιρακινή κυβέρνηση εξέφρασε την προθυμία της να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη βάση, θα προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε, μαζί με άλλους διμερείς και διεθνείς δωρητές, και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς και την ικανότητα της διοίκησης ενός κράτους που παραμένει ασθενές. Θα διερευνήσουμε τρόπους ανάληψης αμεσότερης δράσης όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο –έχοντας κατά νου το περιβάλλον ασφάλειας– και θα θέλαμε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, προβολή και λογοδοσία της βοήθειάς μας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. (ES) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση πρέπει να τύχει θερμής υποδοχής. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου την εξέτασε και τη συζήτησε σε βάθος, από τη σκοπιά της αρμοδιότητάς της φυσικά, και θα σας μιλήσω γι’ αυτό πολύ συνοπτικά.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα θέματα που περιλαμβάνονται στο κείμενο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο ανέλαβε μόνο εν μέρει, η εισηγήτρια, παρόλο που ένα σημαντικό μέρος του πνεύματος αυτών που έλεγε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενσωματώθηκε. Πρώτον, το Ιράκ πρέπει να επανενταχθεί σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε διεθνές οικονομικό σύστημα και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να χαιρετήσουμε το καθεστώς του ως παρατηρητή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου· αυτό αποτελεί σαφώς ένα θετικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση.

Δεύτερον, η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πολύ χρήσιμο μέσο για την ενθάρρυνση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων που θα φέρουν το Ιράκ πλησιέστερα στους κανόνες του πολυμερούς συστήματος.

Τρίτον, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη διασφάλισης πραγματικής διαφάνειας και μη διάκρισης σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις στο Ιράκ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπογράμμισε η επιτροπή και θα υποβληθεί ως τροπολογία στην ολομέλεια κατά τη διάρκεια της αυριανής ψηφοφορίας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το υπογραμμίσω: διαφάνεια και ισορροπία σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις.

Τέλος, ζητούμε την επανεπένδυση των εσόδων από την πώληση του πετρελαίου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τα διαχειρίζεται η ίδια η ιρακινή κυβέρνηση μέσω αρμόδιων φορέων.

Θα μπορούσαν να υπάρξουν πολύ περισσότερα, αλλά πιστεύω ότι η έκθεση ως σύνολο αξίζει τα συγχαρητήρια αυτού του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες στη Βαρώνη Nicholson, την κ. Ana Gomes και την Επιτροπή. Αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατο τώρα αποτελεί πραγματικότητα. Το παρόν Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενωμένο στη σύστασή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ.

Ας θάψουμε το παρελθόν. Η κατάσταση δεν επιδεινώνεται πλέον και η σταθερότητα εδραιώνεται. Οι νέοι άνθρωποι στρέφουν τα νώτα τους στον φατριασμό και τη βία, η εθνοφυλακή χάνει τη στήριξη και ο στρατός του Mahdi συνεργάζεται. Είναι, συνεπώς, ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να είναι παρούσα στο Ιράκ. Το κύριο καθήκον της Ευρώπης είναι να ενισχύσει τη δημόσια τάξη και να παράσχει τεχνική βοήθεια στην αστυνομία, το υπουργείο Εσωτερικών, το δικαστικό και το σωφρονιστικό σύστημα. Είναι επίσης σημαντικό να βοηθηθούν οι Ιρακινοί ούτως ώστε να αξιοποιήσουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου τους, μέσω δημοσιονομικών μέσων. Η τρίτη απαίτηση είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της παροχής τεχνικής στήριξης για τις εκλογές.

Ενθαρρύνουμε επίσης τις ευρωπαϊκές εταιρείες να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους προς το Ιράκ. Για αυτό, ωστόσο, χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση. Ασχολούμαστε με πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και εκτοπισθέντες. Πρέπει να έχουμε εταίρους. Χρειαζόμαστε ιρακινούς εταίρους που σέβονται τη διαφάνεια, καταπολεμούν τη διαφθορά και τον νεποτισμό και σέβονται το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Προτιθέμεθα να προσφέρουμε βοήθεια στο Ιρακινό Συμβούλιο Αντιπροσώπων σε εταιρική βάση, να διδάξουμε το προσωπικό τους, να μεταβούμε εκεί και να εργαστούμε μέσω της ειδικής μόνιμης αντιπροσωπείας.

Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα, και το λέω αυτό ως ένα πρόσωπο που επισκέφτηκε πρώτο τη Μπάσρα στις 7 Απριλίου 2003: η ευρωπαϊκή παρουσία δεν πρέπει να περιπλέξει το πρόβλημα. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να απαλύνουν την ανθρώπινη τραγωδία που υπέστησαν γενιές Ιρακινών.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (FR) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της Ana Gomes είναι εξαιρετική, και αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Σχετικά με ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όσο το Ιράκ το οποίο μας δίχαζε για τόσο καιρό, η έκθεση μας δίνει μία νέα και εποικοδομητική προοπτική χωρίς τη συνήθη πολιτικολογία, και αυτό δεν αποτελεί έκπληξη προερχόμενο από την Ana Gomes. Εγκρίθηκε επίσης με σημαντική πλειοψηφία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, και θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα μεταξύ των πολλών που επισημάνθηκαν.

Πρώτον, η Ana Gomes ζητεί όλα τα μέσα στη διάθεση της Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά με στόχο την αποκατάσταση των κατάλληλων ικανοτήτων στο Ιράκ στους τομείς του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης, των γυναικών, της υγείας και της εκπαίδευσης. Η Ana Gomes το δηλώνει και το γράφει αυτό με αρκετό δυναμισμό. Το Ιράκ δεν στερείται χρημάτων: είναι μία εν δυνάμει πλούσια χώρα αλλά έχει αποδυναμωθεί από διοικητική και ανθρωπιστική άποψη. Ζητεί, συνεπώς, διμερή σχέδια προς στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών, και επισημαίνει το θάρρος της Επιτροπής, η οποία εγκατέστησε ακόμη και μία αντιπροσωπεία στη Βαγδάτη προκειμένου να παρακολουθεί αυτά τα σχέδια από πιο κοντά και να παράσχει μεγαλύτερη προβολή στην προσπάθεια της ΕΕ.

Δεύτερον, εκτός από το Ιράκ αυτό καθαυτό η Ana Gomes εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση των ιρακινών προσφύγων. Πρόσφατη έκθεση του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες ισχυρίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, ενώ στη Συρία, με 1 400 000 πρόσφυγες, και την Ιορδανία με περίπου μισό εκατομμύριο η κατάσταση έχει φθάσει σε σημείο ανάφλεξης. Καταγγέλλονται επίσης περιπτώσεις παιδικής εργασίας και πορνείας παρά τις καλύτερες προσπάθειες αυτών των χωρών. Η Ana Gomes καλεί την Ευρώπη να επιδείξει μεγαλύτερη γενναιοδωρία αποδεχόμενη πρόσφυγες, και την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη στήριξη στα προγράμματα βοήθειάς της.

Εν ολίγοις, πρέπει να δοθεί πολύ σοβαρή προσοχή στην παρούσα έκθεση βραχυπρόθεσμα, και ίσως επίσης μεσοπρόθεσμα, όσον αφορά τυχόν μελλοντικές πολιτικές σχετικά με το Ιράκ, ιδίως δημοσιονομικές πολιτικές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο για μία ακόμη φορά ότι η εισηγήτρια επισκέφτηκε τη χώρα δύο φορές μόλις πριν υποβάλει την ανάλυσή της σχετικά με την κατάσταση. Με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών επί τόπου, δεν μπορεί κανείς παρά να θαυμάσει το θάρρος της.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicholson of Winterbourne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, εκφράζω και εγώ τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτριά μας. Η κ. Gomes εκπόνησε μία πραγματικά εξαιρετική έκθεση, τα πορίσματα της οποίας απορρέουν άμεσα από την προσωπική εμπειρία της όταν επισκέφτηκε τον τόπο. Συγχαίρω την Επίτροπο για τη σταθερή και επιμελή προσοχή της στα σημαντικότερα στοιχεία του ιρακινού προβλήματος και τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας, κ. Uusitalo, του οποίου το έργο παρακολούθησα επανειλημμένως επί τόπου. Πρώτης τάξης δουλειά από την Επιτροπή – σας συγχαίρω θερμά εσάς και τον κ. Uusitalo. Το Συμβούλιο Υπουργών έδωσε επίσης πολλή προσοχή στο ζήτημα του Ιράκ. Σήμερα εμείς στο Κοινοβούλιο του δίνουμε τώρα επίσης την προσοχή μας, συνεπώς τα βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώθηκαν επιτέλους. Φυσικά, μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα.

Το Ιράκ σήμερα έχει ένα πραγματικό κοινοβούλιο και ένα αμιγώς λαϊκό σύνταγμα. Το Ιράκ είναι ένα από τα ελάχιστα κράτη στην περιοχή που έχει δημοκρατία –μία κοσμική δημοκρατία– παρά τις ελλείψεις της. Πρέπει συνεπώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βοηθήσουμε τους Ιρακινούς να ενισχύσουν τη δημοκρατική διαδικασία. Πιστεύω ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των αντίστοιχων κοινοβουλίων μας είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε. Με τιμά αφάνταστα να είμαι η νέα πρόεδρος της αντιπροσωπείας που δημιούργησε πρόσφατα η Διάσκεψη των Προέδρων.

Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους –και πάλι τον Ιανουάριο με την κ. Gomes– είχα την ευκαιρία να απευθυνθώ στην ολομέλεια του ιρακινού κοινοβουλίου. Ήταν μεγάλη τιμή και πληροφορηθήκαμε άμεσα πόση βοήθεια χρειάζονταν. Προκειμένου να βοηθήσουμε το Ιράκ να ανατρέψει τη θλιβερή διοικητική κατάσταση την οποία κληρονόμησε, πρέπει επίσης να συνάψουμε στενές εταιρικές σχέσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες και να αξιοποιήσουμε όλη την εμπειρία μας στη διαδικασία διεύρυνσης προκειμένου να βοηθήσουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη δημιουργία θεσμών.

Επειδή, όπως και εμείς, ο λαός του Ιράκ ζητά δημοκρατία και έχει δικαίωμα σε χρηστή διακυβέρνηση. Ζητούν επίσης και χρειάζονται την παροχή βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικών δημόσιων υπηρεσιών και την πλήρη ολοκλήρωση αυτών των προνομίων που έχουμε στις δημοκρατίες μας στη Δυτική Ευρώπη. Θα έλεγα ότι το αντίτιμο ενός σταθερού Ιράκ το οποίο θα ασκεί θετική επιρροή περιφερειακά και εθνικά αξίζει κάθε προσπάθεια. Μόλις η Τουρκία προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ελπίζω ότι θα κάνει, το Ιράκ καθίσταται γείτονάς μας και συνεπώς το βλέπουμε ως τμήμα της ευρύτερης γειτονιάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγες μέρες, στις 20 Μαρτίου, θα έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που οι δυνάμεις της διεθνούς συμμαχίας ξεκίνησαν τον δεύτερο πόλεμο στον Περσικό Κόλπο. Δυστυχώς, δεν είχαν λάβει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πολιτική απόφαση να στηρίξουν τότε της Ηνωμένες Πολιτείες. Η έλλειψη ενότητας που ήταν προφανής το 2003 εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανοικοδόμηση του Ιράκ. Σε τελική ανάλυση, έχουμε όντως ένα φάσμα διαθέσιμων δημοσιονομικών και πολιτικών πόρων. Εάν χρησιμοποιηθούν ορθά, οι τελευταίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη στήριξη ενός ασφαλούς και δημοκρατικού Ιράκ, συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μία άμεση βελτίωση της σταθερότητας ολόκληρης της περιοχής.

Σαφώς, και σε αυτό συμφωνώ με την εισηγήτρια, το Ιράκ χρειάζεται περισσότερα από οικονομική βοήθεια. Χρειάζεται επίσης στήριξη προκειμένου να βοηθηθεί η ανοικοδόμηση των εθνικών θεσμών του και της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι επί δεκαετίες δικτατορικής διακυβέρνησης, η δημόσια διοίκηση του Ιράκ κατευθύνθηκε προς τον έλεγχο του πληθυσμού αντί προς τις δημόσιες υπηρεσίες.

Καθώς εκπονούμε μία νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μελλοντική της δέσμευση στο Ιράκ, δεν πρέπει να παραβλέψουμε την ανάγκη για διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Είμαι πεπεισμένος ότι η καλή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς και σταθερού Ιράκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κ. Gomes για την εξαιρετική της έκθεση. Θα ήθελα να αρχίσω υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε σκέψη σχετικά με την ανάμειξη της ΕΕ στο Ιράκ θα πρέπει να διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος, δεδομένου ότι η εισβολή αποτέλεσε μια τεράστια πολιτική και ανθρωπιστική καταστροφή. Η αφετηρία μας θα πρέπει να είναι η αναγνώριση ότι τα προβλήματα του Ιράκ μπορούν να επιλυθούν μόνο επιστρέφοντας την πραγματική και ολοκληρωμένη κυριαρχία, και επί του πετρελαίου και επί των άλλων πόρων, στους Ιρακινούς και θα ήθελα συνεπώς να ζητήσω την απόσυρση όλων των ξένων στρατευμάτων κατοχής.

Παρακολούθησα τη γνωμοδότηση για την έκθεση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και από αυτή την άποψη παρατήρησα ότι η στρατιωτική κατοχή του Ιράκ ακολουθήθηκε από μία οικονομική κατοχή, μέσω της οποίας οι ΗΠΑ ιδιωτικοποίησαν δημόσια ιδιοκτησία, ελευθέρωσαν το εμπόριο και θέσπισαν κανόνες σχετικά με τις ξένες άμεσες επενδύσεις σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Η έκθεση που βρίσκεται ενώπιόν μας χαιρετίζει το καθεστώς παρατηρητή του Ιράκ στον ΠΟΕ ως βασικό βήμα προς την ένταξη του Ιράκ στη διεθνή οικονομία και προσβλέπει στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Ιράκ. Θέλω μόνο να διασφαλίσω ότι το Ιράκ έχει αναπτύξει επαρκώς τις ικανότητές του για διαπραγματεύσεις και εκτίμηση. Διαφορετικά διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτή η χώρα να καταστεί εκ νέου λεία εξωτερικών συμφερόντων.

Ομοίως, η έκθεση ζητεί βοήθεια και ενθάρρυνση προκειμένου ευρωπαϊκές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για συμβάσεις για την ανοικοδόμηση του Ιράκ. Ωστόσο, ας είμαστε σίγουροι πως κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αναπτύξουμε την ικανότητα των ιρακινών εταιρειών, καθώς και τις διαπραγματευτικές ικανότητες της κυβέρνησης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με θετικότερο τρόπο για όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαστε θετικά διακείμενοι στην έκθεση Gomes, η οποία περιέχει ορισμένα διακριτά σημεία όπως η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και η ανάγκη διαδικασίας συνδιαλλαγής στο εσωτερικό του Ιράκ. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλέσει την Τουρκία να θέσει άμεσα τέρμα στην εισβολή της στο βόρειο Ιράκ.

Προσυπογράφουμε επίσης το αίτημα τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου να επενδύονται για το καλό του Ιράκ, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους νόμους που θεσπίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρέδωσαν τους ενεργειακούς πόρους του Ιράκ σε μεγάλες αμερικανικές πολυεθνικές, επιτρέποντάς τους να εξάγουν όλα τα έσοδα και να αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Μία τέτοια εταιρεία είναι η εταιρεία Halliburton του αντιπροέδρου Cheney.

Μπορούμε ασφαλώς να προσυπογράψουμε το αίτημα για διαφάνεια σχετικά με τους κανόνες και το νομικό καθεστώς των οργανισμών αναδόχων, δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν ιδιωτικοί στρατοί που απασχολούν δεκάδες χιλιάδες άτομα στο Ιράκ και επιχειρούν εντελώς εκτός οποιωνδήποτε κανόνων.

Η έκθεση ζητεί ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγωγή όπλων να καταστεί νομικά δεσμευτικός, δεν μπορούμε όμως να ξεχάσουμε ότι αυτός ο πόλεμος κόστισε 6 000 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα είχαν διαφορετικά επενδυθεί για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Αυτός ο πόλεμος και η κατοχή προκάλεσαν εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους· αυτός ο πόλεμος και η κατοχή ήταν, και εξακολουθούν να είναι, παράνομοι, σε πλήρη παράβαση του διεθνούς δικαίου, μονομερώς και αντίθετα με τις επιθυμίες της πλειονότητας των κρατών μελών, των Ηνωμένων Εθνών και της διεθνούς κοινής γνώμης.

Θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση για την άμεση απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων. Πρέπει να αντικατασταθούν από μία αποστολή τω Ηνωμένων Εθνών που θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην εγγύηση της ασφάλειας· πρέπει να σταματήσουν όλες οι εμπόλεμες δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Η κ. Gomes κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να γράψει για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Η σύνθετη κατάσταση στο Ιράκ απαιτεί σαφή και αφοσιωμένη πολιτική. Η προτεινόμενη πολιτική της ΕΕ στο Ιράκ, ωστόσο, εγείρει ορισμένα σοβαρά ζητήματα. Αυτά τα ερωτήματα συνδέονται άρρηκτα με την επίσκεψη εργασίας μου στο Κουρδιστάν.

Η εισηγήτρια ανέφερε το Κουρδιστάν ως μία περιοχή όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια μόλις διασφαλίζονται και όπου η διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω. Ασφαλώς, η παρουσία της ΕΕ στην περιοχή είναι πολύ σημαντική, και επιθυμώ επίσης να το υπογραμμίσω αυτό. Υπάρχει δριμεία εσωτερική και εξωτερική κριτική της κουρδικής κυβέρνησης σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο, και η θέση της μειονότητας των Ασσύριων Χριστιανών στο Κουρδιστάν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. «Υπάρχει κάποια πιθανότητα για ένα μέλλον για αυτές τις ομάδες στο Ιράκ;» Αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.

Εν ολίγοις, μέλη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, πώς μπορείτε να συνεισφέρετε αποτελεσματικά στη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή του Κουρδιστάν και στη θέσπιση μίας δημοκρατικής δομής νομικής διακυβέρνησης;

Εν κατακλείδι, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω ένα τελευταίο σημείο. Τα εκατομμύρια εκτοπισθέντων Ιρακινών αξίζουν της πλήρους προσοχής και στήριξής μας. Η εισηγήτρια συνιστά στο Συμβούλιο τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποδεχτούν τους ιρακινούς πρόσφυγες. Μέλη του Συμβουλίου και της Επιτροπής, πόσο εφικτή είναι αυτή η εξαιρετική πρόταση; Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στηρίζω τη έκθεση της κ. Gomes επειδή δίνει σαφέστατη εικόνα όλων των προβλημάτων που συνοδεύουν την εδραίωση της νέας δημοκρατικής κυβέρνησης στο Ιράκ, καθώς και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Πρώτα από όλα, ζητώ από τις δυνάμεις κατοχής να αποσυρθούν άμεσα από το Ιράκ επειδή ο πόλεμος και η κατοχή του εν λόγω κυρίαρχου κράτους ήταν παράνομοι και η σχετική απόφαση ελήφθη κατά πλήρη παράβαση του διεθνούς δικαίου, δηλαδή μονομερώς και αντίθετα με τις απόψεις της πλειονότητας των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών και της διεθνούς κοινότητας.

Ελπίζω ότι η κατάσταση που προέκυψε δεν θα θέσει σε κίνδυνο τον ειρηνικό πληθυσμό των 3 500 μελών της οργάνωσης Μουτζαχεντίν του λαού του Ιράν (PMOI) στην Ashraf που βρίσκονται υπό αδιάκοπη πίεση. Είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να οικοδομηθεί με μη δημοκρατικές και βίαιες μεθόδους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Πρόκειται να υπερψηφίσω την έκθεση της Аnа Мaria Gomes επειδή τα προβλήματα του Ιράκ μπορούν να επιλυθούν μόνο με την εκχώρηση πραγματικής και ολοκληρωμένης κυριαρχίας στα ιρακινά χέρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Nickolay Mladenov (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου και κυρία Gomes, θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα είπατε και για το έργο το οποίο έχετε επιτελέσει έως τώρα.

Πιστεύω ότι η παρούσα έκθεση στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση: ότι το παρόν Κοινοβούλιο επιθυμεί να κοιτάξει προς τα εμπρός· δεν επιθυμεί να κοιτάξει προς τα πίσω· θέλει να εμπλακεί στο μέλλον ενός δημοκρατικού και ομοσπονδιακού Ιράκ προς στήριξη αυτού του μέλλοντος.

Θα πω τρία πράγματα σχετικά με την έκθεση, και είμαι ιδιαίτερα περήφανος που η παρούσα έκθεση έρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ημέρα που εορτάζουμε τα 50 χρόνια των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα εορτάζουμε ό,τι επιτύχαμε σε συμφιλίωση στην Ευρώπη. Και τα διδάγματα τα οποία αντλήσαμε τα προηγούμενα 50 χρόνια είναι διδάγματα τα οποία πρέπει να μεταβιβάσουμε ως εμπειρία και γνώση στους φίλους μας στο Ιράκ ούτως ώστε να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν και να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους επιτυχώς.

Η έκθεση περιγράφει, ασφαλώς, τα επιτεύγματα, αλλά δεν δειλιάζει μπροστά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία του Ιράκ και η Επίτροπος τις περιέγραψε με μεγάλη ικανότητα.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα πράγμα ως υποσημείωση στη δήλωσή της. Αυτό είναι ότι το επίτευγμα όσον αφορά την ασφάλεια αποτελεί πρωταρχική αρμοδιότητα των Ιρακινών, με διεθνή στήριξη ασφαλώς, είναι όμως αρμοδιότητα των Ιρακινών. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ιράκ εκτός από τους Ιρακινούς· κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση των πολιτικών προβλημάτων εκτός από τους ιρακινούς πολιτικούς και την πολιτική διαδικασία τους.

Ζητούμε μία νέα στρατηγική, μία ευρωπαϊκή στρατηγική για το Ιράκ. Ανάλωσα ένα μεγάλο μέρος του 2006 εργαζόμενος στην αντιπροσωπεία του Συμβουλίου στη Βαγδάτη βοηθώντας τους. Το μήνυμα το οποίο ελάμβανα από όλους ήταν: «Πού είναι η Ευρώπη; Επιθυμούμε να μιλήσουμε στην Ευρώπη επειδή η εμπειρία σας είναι ζωτικής σημασίας για μας». Αυτό, σήμερα, αποτελεί μία απάντηση σε αυτή την έκκληση.

Τέλος, το παρόν Κοινοβούλιο στην έκθεσή του επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξει την αποκατάσταση και την οικοδόμηση του ιρακινού κοινοβουλίου, έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, και ευχαριστώ το Συμβούλιο που αναγνώρισε τη συνεισφορά του παρόντος Κοινοβουλίου επιλέγοντας και εγκρίνοντας μία αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ.

Θεωρώ ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε μία ζωτική πρόκληση: να χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι έχουμε προς στήριξη της πολιτικής διαδικασίας, όχι μέσω όπλων, αλλά μέσω λόγων, όχι μέσω οπλισμών, αλλά μέσω πράξεων στο Ιράκ και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE). − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω επίσης να συγχαρώ την κ. Gomes για την ποιότητα του έργου της σχετικά με ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και σύνθετο θέμα. Όλοι γνωρίζουμε τον βαθμό στον οποίο η σύγκρουση στο Ιράκ αποτέλεσε πηγή έντονου διχασμού μεταξύ των κρατών μελών. Όλοι γνωρίζουμε ότι το καθήκον μας τώρα είναι να βοηθήσουμε να οικοδομηθεί ένα ασφαλές, ενωμένο, ευημερεύον και δημοκρατικό Ιράκ.

Προσωπικά θέλω να υπογραμμίσω ένα μεγαλύτερο δράμα, το οποίο συγκαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνήσεις μας: μιλώ για την ιρακινή σύγκρουση η οποία έχει πετάξει στον δρόμο περίπου 4,5 εκατομμύρια άτομα, η μεγαλύτερη εκτόπιση πληθυσμού στη Μέση Ανατολή μετά το 1948. Απαιτείται επειγόντως συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κύριο μέλημά μου είναι η άμεση και η μακροπρόθεσμη μοίρα των Ιρακινών που εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν την ίδια τους τη χώρα. Σχεδόν 2,3 εκατομμύρια άτομα έχουν βρει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες, κυρίως τη Συρία και την Ιορδανία, αλλά επίσης την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Τουρκία και τα κράτη του Κόλπου. Αποδεχόμενες τουλάχιστον 2 εκατομμύρια προσφύγων, η Συρία και η Ιορδανία έχουν καταβάλει μία εξαιρετικά αξιέπαινη προσπάθεια.

Ο ρόλος της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας είναι, ασφαλώς, να διασφαλιστεί η επιστροφή όλων αυτών των προσφύγων μακροπρόθεσμα, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή η επιστροφή δεν αποτελεί επιλογή για πολλούς από αυτούς. Ορισμένοι ιδιαίτερα ευπαθείς πρόσφυγες πρέπει να μεταφερθούν σε δυτικές χώρες. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το 6,6% των Ιρακινών που κατοικούν στη Συρία, περίπου 100 000, πρέπει να μετεγκατασταθούν. Ζητώ, συνεπώς, από τους συναδέλφους μου να στηρίξουν την τροπολογία υπέρ των προγραμμάτων μετεγκατάστασης το 2008 προκειμένου η ΕΕ να δεχτεί ορισμένους από τους πιο ευπαθείς πρόσφυγες που βρίσκονται τώρα στα χέρια της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

Εν κατακλείδι, προτρέπω το Κοινοβούλιο να μην στρέψει τα νώτα του στις αξίες μας. Πρέπει να σεβόμαστε πλήρως τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και να αρνηθούμε τυχόν καταναγκαστικές επιστροφές στο Ιράκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Fernand Braudel ισχυριζόταν ότι η ιστορία ξεκίνησε στη Σουμερία, σήμερα όμως η μακρά ιστορία των χριστιανικών μειονοτήτων στο Ιράκ φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της. Εμείς, τα κράτη της Ευρώπης, δεν μπορούμε να προσυπογράψουμε αυτή την τεράστια αδικία παραμένοντας αδρανείς. Αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν το Ισλάμ και μαζί οικοδόμησαν μία χώρα η οποία ευημερούσε πριν καταστραφεί από τους φανατισμούς και τους πολέμους.

Τώρα αυτές οι μειονότητες θα πρέπει να αποδεχτούν τη φυγή τους. Το Ιράκ δεν μπορεί να οικοδομήσει ένα μέλλον χωρίς την παρουσία και τις δεξιότητές τους. Ένα μέλλον δεν οικοδομείται με τον διαμελισμό μίας χώρας: οικοδομείται με την ανασυγκρότηση της οικονομίας της, την αμοιβαία αναγνώριση των διαφόρων κοινοτήτων και πολιτισμών και την εφαρμογή του κράτους δικαίου.

Εάν η ΕΕ λάβει τη σθεναρή απόφαση να παρέμβει στο Ιράκ, θα πρέπει να θυμάται σταθερά στα σχέδιά της τη δραματική πραγματικότητα όλων αυτών των μειονοτικών κοινοτήτων. Το μέλλον τους πρέπει να είναι το μέτρο σύγκρισης της κοινοτικής δράσης, και η πραγματικότητα του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των κοινοτήτων το κριτήριο για την κατανομή της βοήθειάς της. Αυτή η δράση θα αποτελέσει, συνεπώς, τιμή για τα κράτη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Frunzăverde (PPE-DE). – (RO) Αποδεχόμενη την πρόοδο που επιτεύχθηκε τελευταία από το Ιράκ εσωτερικά και σε επίπεδο εξωτερικών θεμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τις ιρακινές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη δημοκρατικών, σταθερών, νόμιμων κρατικών θεσμών, ομοσπονδιακού τύπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και θρησκευτικές πραγματικότητες, πιστεύω ότι σήμερα ένα ομοσπονδιακό Ιράκ μπορεί να είναι βιώσιμο. Αναφέρομαι σε ένα ομοσπονδιακό Ιράκ και όχι σε ένα διαιρεμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ύπαρξη ενός σταθερού Ιράκ, με θεσμούς ικανούς να παράσχουν εθνική κυριαρχία, κρατική ενότητα, εδαφική ακεραιότητα, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία για τον ιρακινό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει ενεργά τη θεσμική ανάπτυξη του Ιράκ, βαθιά ριζωμένη στις πραγματικότητές του, με τον δέοντα σεβασμό των ιστορικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών παραδόσεων και παραδόσεων ταυτότητας του ιρακινού λαού και όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων στο εσωτερικό του εδάφους του.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν ορισμένα γνωμοδοτικά όργανα, αποτελούμενα από τους ηγέτες όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων του Ιράκ, με στόχο την εκχώρηση περισσότερης νομιμότητας στις κεντρικές αρχές. Η ιρακινή θεσμική ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αποστολής της Eujust Lex, καθώς και μέσω επαρκών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων.

Υπογραμμίζω την αναγκαιότητα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να διατίθεται απευθείας στους δικαιούχους ιρακινούς φορείς. Η διαχείριση αυτών των κονδυλίων πρέπει να γίνεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφανή και ορατό τρόπο για τους ευρωπαίους πολίτες.

Συνιστώ τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών που έχουν ήδη πολιτική και στρατιωτική παρουσία στο ιρακινό έδαφος στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης της εν λόγω χώρας. Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να στηριχθούν προκειμένου να εμπλακούν στη διαδικασία της ανοικοδόμησης του Ιράκ και στην καλύτερη ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Gomes, κυρίες και κύριοι, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ασφαλώς επικεντρωθήκαμε πρωτίστως σε πτυχές που σχετίζονται με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις, αλλά σε ορισμένους τομείς προχωρήσαμε πέραν αυτού του πεδίου. Θα ήθελα συνεπώς να σχολιάσω δύο θέματα.

Πρώτα από όλα, είμαστε πολύ ευτυχείς που έχουμε αυτήν την έκθεση, η οποία καθιστά σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ορατό ρόλο και μία δέσμευση στο Ιράκ. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να ενταχθεί το Ιράκ στο εμπορικό σύστημα και αναμφισβήτητα ο ΠΟΕ είναι η σωστή αρένα για αυτό. Θα πρέπει να παράσχουμε πολύ περισσότερη τεχνική συνδρομή από ό,τι έχουμε κάνει έως τώρα. Αυτή η τεχνική συνδρομή πρέπει να επικεντρωθεί στη μετατόπιση του Ιράκ προς το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα και, σε ορισμένο βαθμό, προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, είμαστε μάλλον επιφυλακτικοί για την προοπτική του να οργανωθούν όλα αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του πολυμερούς ταμείου δωρητών υπέρ αναπτυσσομένων χωρών. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε να οικοδομείται ιδία ικανότητα, τουλάχιστον σε ορισμένο βαθμό, και ιδία διαχείριση σχεδίου, οι οποίες θα μας δώσουν εν συνεχεία τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία μονάδα δεδομένων και εμπειρογνωμοσύνης που θα βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε αυτή τη φιλοδοξία να αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Γεωργίου (IND/DEM). Κυρία Πρόεδρε, κατ’ αρχήν συγχαρητήρια στην κ. Gomes, αλλά συγχαρητήρια και στην κ. Επίτροπο, στην οποία διακρίναμε ένα άρωμα ανθρώπινης ευαισθησίας για ό,τι συμβαίνει σήμερα στο Ιράκ.

Εντούτοις, δεν ξέρω γιατί, κυρία Πρόεδρε, διατηρώ την εντύπωση ότι είμαστε ένας μηχανισμός, ο οποίος τρέχει πίσω από άλλους, οι οποίοι γκρεμίζουν, για να χτίσουμε. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. 820 εκατομμύρια δίνουμε σήμερα για να βοηθήσουμε τους Ιρακινούς. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους νεκρούς. Οι σημερινοί νεκροί είναι πολλαπλάσιοι των νεκρών για τους οποίους πλήρωσε ο Σαντάμ Χουσεΐν. Αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τους σημερινούς νεκρούς άραγε θα πληρώσουν κάποια μέρα;

Τα λέω αυτά γιατί μας συνέβησαν και στη Γιουγκοσλαβία. Εάν, κυρία Πρόεδρε, δεν μας αρέσουν οι δικτάτορες και οι μέθοδοί τους -που δεν πρέπει να μας αρέσουν-, ας βρούμε έναν τρόπο να απαλλασσόμαστε κάθε φορά από τους δικτάτορες. Δεν έχουμε κανένα λόγο να καταστρέφουμε τις χώρες, επειδή δεν αγαπάμε τους δικτάτορες. Γιατί αυτά συνέβησαν στη Γιουγκοσλαβία, αυτά συμβαίνουν σήμερα στο Ιράκ και δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει το δράμα αυτής της χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). − (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Αρχιεπίσκοπος της Μοσούλης, Μονσινιόρ Rahho, απήχθηκε σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες. Τα τρία άτομα της συνοδείας του δολοφονήθηκαν βιαίως. Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό γεγονός. Η τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης προστατεύει σαφώς το πολιτικό, υγειονομικό, θρησκευτικό και ανθρωπιστικό προσωπικό. Υπάρχουν πολλοί μη βίαιοι υπέρμαχοι της ειρήνης στο Ιράκ, τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ. Είναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Εβραίοι ή κοσμικοί ακτιβιστές.

Μετά την απαγωγή του επικεφαλής της θρησκευτικής μειονότητας, το Κοινοβούλιο έχει τώρα δύο επιλογές για άμεση δράση. Στην αυριανή ψηφοφορία για την έκθεση της συναδέλφου μας Ana Gomes μπορούμε να εγκρίνουμε μία προφορική τροπολογία η οποία θα καταδικάζει την απαγωγή του Μονσινιόρ Rahho προκειμένου να επηρεάσουμε τον πόλεμο. Την Πέμπτη έχουμε επίσης την ευκαιρία να προσθέσουμε ένα πολύ σύντομο κείμενο στην ατζέντα επειγόντων θεμάτων προκειμένου να εγκρίνουμε μία θέση στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE).(PT) Παρακαλώ επιτρέψτε μου να πω, κυρία Επίτροπε, ότι, κατόπιν της συζήτησής μας για αυτό το θέμα, τα Ηνωμένα Έθνη σαφώς αξίζουν απόλυτο σεβασμό. Ο Sérgio Vieira de Melo και όλοι όσοι πέθαναν και διακινδυνεύουν τις ζωές τους έχουν τον απόλυτο σεβασμό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και ποιος λαμβάνει τα κονδύλια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο Ιράκ. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να πω ότι τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τα οποία μίλησε η Επίτροπος σήμερα –και παρακαλώ συγχωρέστε με καθώς όντως διάβασα για αυτό πριν από δύο ή τρεις μήνες– μου φαίνεται ότι είναι οικτρά ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των δραματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι εκτοπισθέντες. Κυρία Επίτροπε, αυτά τα προβλήματα είναι κολοσσιαίων διαστάσεων και το πετρέλαιο στο Ιράκ θα βοηθήσει λίγο καθώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το πετρέλαιο. Θα ήμουν ευγνώμων, κυρία Επίτροπε, εάν μπορούσε να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτό το θέμα, επειδή, όπως είπε η κ. Patrie, το πρόβλημα αυτό πρέπει να εξεταστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη ήταν κατά του πολέμου στο Ιράκ. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο, το μετά τον Σαντάμ Ιράκ είναι μία πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κατάστασης του Ιράκ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και επέκεινα, η ΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει ως επί το πλείστον στο περιθώριο. Μέσω των τεράστιων πόρων της και της εμπειρογνωμοσύνης της, η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει σημαντικά στη στήριξη της εδραίωσης του νέου ιρακινού κράτους. Η Επίτροπος περιέγραψε τα συμπτώματα. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα τα θεραπεύσουμε, και όχι μόνο σε συνεργασία με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς –η ΕΕ μπορεί να τα καταφέρει ακόμη καλύτερα– αλλά κυρίως μόνοι μας. Ο στρατηγικός στόχος είναι να βοηθήσουμε τις νέες, δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές σε αυτή την χώρα να δώσουν αξιοπιστία, και συνεπώς εξουσία, στα θεσμικά όργανα του νέου κράτους. Ένα νέο, δημοκρατικό, αυτάρκες, πλούσιο σε πετρέλαιο Ιράκ στο μέσον της Μέσης Ανατολής είναι προς όφελος όλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Weber (ALDE). – (RO) Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται μία εμπορική συμφωνία και συμφωνία συνεργασίας με τις ιρακινές αρχές, επ’ ευκαιρία της οποίας αντιμετωπίζονται επίσης τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει σθεναρά από τις ιρακινές αρχές να εξεύρουν λύσεις για την επανένταξη των εξωτερικών και εσωτερικών προσφύγων. Απευθύνω επίσης έκκληση στα κράτη μέλη της Ένωσης να αξιολογήσουν τα αιτήματα ασύλου των ιρακινών προσφύγων κατά προτεραιότητα. Οι διάφορες πληροφορίες από τα κράτη σχετικά με αυτό το θέμα αποδεικνύουν εκ νέου την αναγκαιότητα εναρμόνισης των διαδικασιών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο η εμπορική συμφωνία και συμφωνία συνεργασίας να αναφέρεται επίσης στο θέμα της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας.

Πιστεύω ότι η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να στηρίξει την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του ιρακινού νομοθετικού οργάνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει το Ιράκ να καταστεί βιώσιμος εταίρος σε μια ευαίσθητη περιοχή. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες στην κ. Ana Maria Gomes για την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, εάν θέλουμε να είμαστε σε θέση να βασιζόμαστε στους ιρακινούς εταίρους οι οποίοι θα βοηθήσουν στη δημιουργία δημοκρατίας ως τη βάση της ειρηνικής συνύπαρξης, θα χρειαστούν επενδύσεις. Υπενθυμίζω ότι όταν ήμουν μαθητής, συνηθίζαμε απλώς να φιλοξενούμε νέους από το Ιράκ στα δευτεροβάθμια σχολεία μας. Ίσως θα ήταν δυνατό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ανάλογες ευκαιρίες στους νέους Ιρακινούς επί του παρόντος. Έχω κατά νου την πρόσκληση νέων κάτω των 24 ετών, και την προσφορά της δυνατότητας να ζήσουν μαζί μας και να μάθουν από την εμπειρία. Θα προβούν ασφαλώς σε κριτική αξιολόγηση αυτών που είδαν, θα διατηρήσουν ό,τι είναι θετικό και θα το αναπαράγουν στην πατρίδα τους, βελτιώνοντας ενδεχομένως ό,τι θεωρούν αρνητικό. Συνιστώ, συνεπώς, στο Κοινοβούλιο αυτή την πρόταση όσον αφορά το σχολείο. Επισκέψεις αυτού του τύπου δεν είναι απαραίτητο να διεξάγονται αποκλειστικά σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Σαφώς, οι πολιτικές εξαρτώνται από τους ανθρώπους, και εκεί θα μπορούσε να υπάρξει περιθώριο για ένα τέτοιο εγχείρημα στον τομέα αρμοδιότητάς σας, κυρία μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτό αποτελεί ένα μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη απόκτησης μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το Ιράκ. Είναι καιρός να σταματήσουμε να συζητούμε για πρόσφατες διαφορές και να επικεντρωθούμε στην προορατική δέσμευση της ΕΕ εκεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τον ενδελεχή απολογισμό της κατάστασης στο Ιράκ, και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι υπάρχει η αντίληψη ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Αυτό περιέγραψε τόσο εύγλωττα η κ. Gomes ως χρυσή ευκαιρία για τη θετική συνεισφορά που θα μπορούσε να έχει η ΕΕ.

Κατά τη γνώμη μου, δύο θέματα είναι απαραίτητα. Για το Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να διοχετεύσει την κοινοτική στήριξη για την οικοδόμηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, και αυτό έγινε δεκτό με μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των ιρακινών πολιτικών. Δεύτερον, η ΕΕ είναι σε εξαιρετική θέση να στηρίξει τη διαδικασία συμφιλίωσης, χωρίς την οποία θα μπορούσε να υπάρξει μόνο διάσπαση και περαιτέρω εγχώρια διαμάχη, συνεπώς πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εξέφρασαν τις θέσεις και τις απόψεις τους σχετικά με αυτό το θέμα, οι οποίες θα αποβούν ασφαλώς χρήσιμες στις περαιτέρω δραστηριότητές μας. Θα ήθελα να προσθέσω μία παρατήρηση και μία απάντηση.

Η ερώτηση της κ. Záborská αφορά την απαγωγή του Χαλδαίου καθολικού επισκόπου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη δήλωση που εξέδωσε η Προεδρία σας την 1η Μαρτίου, στην οποία καταδίκαζε σθεναρά την απαγωγή και ζητούσε την άνευ όρων και άμεση απελευθέρωση του Χαλδαίου αρχιεπισκόπου.

Τώρα όσον αφορά το άλλο θέμα. Ο κ. Mladenov και άλλοι επισήμαναν ότι η ευθύνη για την ασφάλεια, δηλαδή για την εδραίωση μίας ασφαλούς κατάστασης στο Ιράκ, εναπόκειται πρωτίστως στις ιρακινές αρχές. Αληθεύει επίσης ότι πρέπει να τις βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα, και θα ήθελα να αναφέρω και πάλι την αποστολή της EUJUST LEX. Δραστηριοποιείται στο Ιράκ από το 2005 και συμμετέχουν τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίπου 1 500 ανώτεροι ιρακινοί αξιωματούχοι έχουν εκπαιδευθεί στο πλαίσιο αυτής της αποστολής. Προσλήφθηκαν στην αστυνομία, το δικαστικό σώμα και τις φυλακές. Όπως είπα, αυτή η αποστολή θα συνεχίσει έως το καλοκαίρι του 2009 και θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εδραίωση ασφαλούς κατάστασης στο Ιράκ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Gomes μία ακόμη φορά για την έκθεσή της, η οποία θα χρησιμεύσει ως πολύ σημαντική βάση για τις περαιτέρω δραστηριότητές μας. Θα πρέπει να αναφέρω ότι αυτές περιλαμβάνουν ένα σχέδιο για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, τον υπουργό Rupel, να συμμετάσχει στη συνάντηση του Απριλίου μεταξύ των γειτονικών χωρών του Ιράκ, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στο Κουβέιτ.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, ήταν μία καλή συζήτηση και έδειξε ότι θέλουμε να επωφεληθούμε της χρυσής ευκαιρίας να ανοικοδομήσουμε τελικά το Ιράκ και να το καταστήσουμε μία σταθερή χώρα στη Μέση Ανατολή, επειδή συμφωνώ πλήρως ότι αυτός θα είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για όλους μας.

Θα ήθελα καταρχάς να δηλώσω σαφώς ότι μπορείτε να μείνετε ήσυχοι πως θα συνεχίσουμε την πορεία δράσης μας. Σας ευχαριστώ για τα θετικά λόγια σχετικά με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας ο οποίος εργάζεται εκεί με ένα ολιγομελές προσωπικό υπό πολύ δύσκολες συνθήκες – φιλοξενούμενος από τη βρετανική πρεσβεία παρεμπιπτόντως. Αυτός και οι άνθρωποί του κάνουν πολύ καλή δουλειά.

Συνεργαστήκαμε με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών, τότε, επειδή δεν ήταν δυνατό κάτι άλλο. Μετά από την επίσκεψη των διευθυντών μου και την αξιολόγησή τους, θα εξετάσουμε προσεκτικά τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τη δημιουργία υποδομών και θεσμών. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι αυτό είναι πολύ προσφιλές σε πολλούς από εσάς, σας παρακαλώ όμως να καταλάβετε ότι το κόστος της ασφάλειας θα είναι πολύ υψηλό. Ό,τι και να κάνουμε εκεί άμεσα θα είναι πολύ δαπανηρό, διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό.

Εκτός της πράσινης ζώνης, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, εκτός ίσως από ελάχιστες περιοχές όπου υπάρχουν λιγότερα προβλήματα ασφαλείας· μία από αυτές είναι το βόρειο τμήμα. Δεν αποκλείω σταδιακά να εργαστούμε περισσότερο άμεσα, επί παραδείγματι στο βόρειο τμήμα, πρέπει όμως να υπογραμμίσω ότι πάντα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα επίσης να πω στον κ. Belder. Με αυτόν τον τρόπο εργαζόμαστε με τα σχέδια μας. Πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε σχέδια που περιλαμβάνουν όλες τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων χριστιανών που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος πολλές δυσκολίες στο Ιράκ με την παρούσα κυβέρνηση.

Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα απλώς να θέσω υπόψη πολλών από εσάς που δεν βλέπετε πάντα τι κάνουμε ότι, επί παραδείγματι, προετοιμάσαμε επιτυχώς τις γενικές εκλογές που διεξήχθησαν το 2005. Αποκαταστήσαμε εκατοντάδες πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία, γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο προς όφελος των σχολείων αλλά επίσης των μαθητών. Τα προγράμματα Erasmus είναι επίσης ανοικτά για ορισμένους Ιρακινούς, συνεπώς το συνεχίζουμε αυτό. Παράγουμε επίσης και διανέμουμε εκατομμύρια σχολικά εγχειρίδια για έξι εκατομμύρια μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι πολύ βασικό αλλά απαραίτητο.

Ταυτόχρονα αποκαταστήσαμε σχεδόν 200 κέντρα πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και 10 νοσοκομεία. Παρείχαμε στήριξη στην ολοκλήρωση οκτώ γύρων εμβολιασμού, που αφορούσαν έκαστος 4,7 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών. Αποκαταστήσαμε πλήρως το εθνικό εργαστήριο ελέγχου της ποιότητας των φαρμάκων. Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ.

Νομίζω ότι η Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολλά, εξ ονόματος της Ένωσης, υπό δύσκολες συνθήκες. Τώρα, γνωρίζουμε ότι το βασικό ζήτημα θα είναι πόσα μπορούμε να κάνουμε τώρα όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα αφιερώσουμε ένα σημαντικό μέρος των πόρων μας προκειμένου να το κάνουμε, πάντα αναλόγως, όπως είπα, της κατάστασης ασφαλείας. Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγησή μας, αυτό δυστυχώς δεν είναι ακόμη βιώσιμο.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τους πρόσφυγες. Ανέφερα ότι εμείς, η Επιτροπή, εργαζόμαστε φυσικά προκειμένου να παράσχουμε βοήθεια στους πρόσφυγες. Ολόκληρο το κονδύλι για τον προηγούμενο χρόνο ήταν 50 εκατομμύρια ευρώ από διάφορα μέσα της Επιτροπής. Αυτά τα κονδύλια προορίζονται όχι μόνο για τη στήριξη των εκτοπισθέντων ατόμων στο εσωτερικό του Ιράκ αλλά επίσης για να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις της Συρίας και της Ιορδανίας στις χώρες τους. Είμαστε ασφαλώς σε στενή επαφή με αυτές τις χώρες. Δώσαμε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Συρία και 32 εκατομμύρια ευρώ στην Ιορδανία επειδή σε αυτή τη μικρή χώρα η μεγάλη εισροή προσφύγων έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι είμαι εξίσου πεπεισμένη με το Συμβούλιο ότι ο διάλογος που θα έχει τώρα το Κοινοβούλιο με την ειδική αντιπροσωπεία για το Ιράκ αποτελεί μια εξαιρετική βελτίωση και πρόοδο. Μπορούμε μόνο να συνεργαστούμε σχετικά με αυτό. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε από την αρχή να έχουμε μία διαφανή ροή των χρημάτων μας που διοχετεύονται μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Στο μέλλον αυτά θα διοχετεύονται ολοένα και περισσότερο άμεσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, εισηγήτρια. − (PT) Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για τα καλά τους λόγια. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου, υπουργό Lenarčič, με τον οποίο συνεργάστηκα στο Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από ορισμένα χρόνια, ασχολούμενη ακριβώς με το Ιράκ και τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο Ιράκ από τον Σαντάμ Χουσεΐν.

Όπως είπα, η παρούσα έκθεση αποσκοπεί να υπογραμμίσει την ποικιλομορφία των καταστάσεων που υφίστανται στο Ιράκ, σε αντίθεση με το απλοϊκό μήνυμα για ένα Ιράκ «πυρός και ρομφαίας» που μας προβάλλουν καθημερινά τα τηλεοπτικά προγράμματα. Πρέπει να θεωρηθεί ως σχέδιο δράσης ή οδικός χάρτης για την εμπλοκή της ΕΕ στο Ιράκ. Πιστεύω ότι μιλώ εξ ονόματος του Κοινοβουλίου όταν λέω ότι επιθυμούμε η Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργικές προτάσεις μας ως βάση κατά την κατάρτιση μελλοντικών προγραμμάτων και σχεδίων προς στήριξη της κυβέρνησης και του λαού του Ιράκ, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τους όρους ασφαλείας.

Επέστρεψα από το Ιράκ εντυπωσιασμένη από τον ενθουσιασμό των Ιρακινών για «περισσότερη Ευρώπη». Από τον πρόεδρο Talabani έως τον δάσκαλο του πρωτοβάθμιου σχολείου σε μία από τις πιο απομονωμένες αγροτικές περιοχές στη χώρα, όλοι διακατέχονται από μία δίψα για πολιτική αναγνώριση και θεσμική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βομβαρδιστήκαμε με προτάσεις για σχέδια στους πιο διαφορετικούς τομείς: εκπαίδευση υπαλλήλων στο υπουργείο Εσωτερικών, στήριξη για τις τοπικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άρσης ναρκοπεδίου, του αλφαβητισμού των ενηλίκων, και της εκπαίδευσης για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, της τεχνικής και θεσμικής στήριξης του ιρακινού κοινοβουλίου, και αυτά είναι μόνο ορισμένα από τα παραδείγματα.

Πιστεύω ότι πρέπει να μετρήσουμε την επιτυχία αυτής της έκθεσης, όχι τόσο πολύ από την άποψη του αριθμού των ψήφων στην αυριανή ψηφοφορία, αλλά πρωτίστως από τη διαφορά που θα έχει στις επιτόπιες δράσεις μας στο Ιράκ από τώρα και στο εξής. Η κοινοβουλευτική μας αντιπροσωπεία στο Ιράκ θα διαδραματίσει ασφαλώς τον ρόλο της σε αυτή τη διαδικασία και είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στην Επιτροπή, στην Επίτροπο Ferrero-Waldner, την οποία συγχαίρω, και στην θαρραλέα της ομάδα στη Βαγδάτη, της οποίας ηγείται επάξια ο πρεσβευτής Uusitalo, ως θεμελιώδεις συμμάχους στην εφαρμογή αυτού του οδικού χάρτη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ TOY κ. BIELAN
Αντιπρόεδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE), γραπτώς.(PT) Η παρούσα έκθεση δεν αναφέρει την ευθύνη και τη συνενοχή όσον αφορά τη διάδοση ψευδών πληροφοριών οι οποίες χρησίμευσαν ως δικαιολογία για τη στρατιωτική παρέμβαση στο Ιράκ, όπως η ύπαρξη και η εγκατάσταση «όπλων μαζικής καταστροφής» και σχέσεων μεταξύ του πρώην καθεστώτος και της διεθνούς τρομοκρατίας. Παραβλέπει επίσης την ευθύνη για την παρείσφρηση στη χώρα της ιρανικής επαναστατικής φρουράς και των ιρακινών παρακλαδιών της, που έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των τρομοκρατικών ομάδων και των ομάδων θανάτου και γενοκτονίας κύριοι στόχοι των οποίων ήταν και συνεχίζουν να είναι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες και η ελίτ της χώρας.

Η έκθεση δεν εξαρτά τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμη την κοινοτική οικονομική στήριξη των ιρακινών αρχών από τη δέσμευσή τους όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της γενοκτονίας ή τη δίωξη των υπευθύνων εντός και εκτός των δυνάμεων ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα παραβλέπει τα δραματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια ιρακινοί πρόσφυγες και εκτοπισθέντες και τις παραβιάσεις των πλέων βασικών δικαιωμάτων, ελευθεριών και εγγυήσεων των Ιρακινών, ιδίως των γυναικών.

Η αναφορά που γίνεται στα εγκλήματα του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν θα ήταν αποδεκτή εάν ήταν ειλικρινής και εάν αυτή δεν γινόταν ενώ ταυτόχρονα παραβλέπονται τα τρέχοντα εγκλήματα και οι δράστες τους που έχουν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και εκατομμύρια εκτοπισθέντες.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Gomes για την πολύτιμη έκθεσή της. Η πρακτική της προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα ένα ασυνήθιστα σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και τον ιρακινό λαό.

Ο πυρήνας του προβλήματος είναι προφανής. Το Ιράκ δεν στερείται χρημάτων. Στερείται σταθερότητας, πολιτικής βούλησης, σταθερών θεσμών και της διοικητικής ικανότητας για τη συνετή δαπάνη των χρημάτων. Σε αυτούς τους τομείς η Ένωση έχει κάτι να προσφέρει.

Πρώτον, το Ιράκ δεν είναι ένα παραδοσιακό μέρος για αναπτυξιακό έργο: αποτελεί μία εξαιρετική περιοχή δραστηριότητας. Για αυτόν τον λόγο, δεν θα επιτευχθούν διαρκή αποτελέσματα χρησιμοποιώντας χωριστά μέσα. Εισάγοντας τα μέσα του αναπτυξιακού έργου και της ασφάλειας υπό μία ομπρέλα η ΕΕ θα μπορούσε να αναβαθμίσει τον διάλογο με την ιρακινή κοινωνία. Ας αποτελέσει η διαφάνεια το απόφθεγμα: η Επιτροπή πρέπει να επιτρέψει τη δημοκρατική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Δεύτερον, η Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί ειδικά να στηρίξει την κοινοβουλευτική διάσταση. Πρέπει να στηρίξουμε την εγκατάσταση χρηστής διακυβέρνησης και πρακτικών εργασίας στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων, να παράσχουμε εκπαίδευση και πόρους για το κοινοβουλευτικό έργο και, εάν χρειαστεί, να παράσχουμε βοήθεια εμπειρογνωμόνων στην ανάπτυξη της νομοθεσίας – η δομή του ομοσπονδιακού κράτους αποτελεί νομοθετική πρόκληση.

Τρίτον, πρέπει να επιμείνουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο του αγώνα για την ανάπτυξη του Ιράκ. Το καθεστώς των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων εξαρτάται από τη συμβολή της Ένωσης. Οι Ασσύριοι Χριστιανοί, οι Χαλδαίοι, οι Σύριοι και άλλες μειονότητες, όπως οι Τουρκμένιοι, αντιμετωπίζουν συνεχείς διακρίσεις και απειλές κατά της ζωής τους. Πρέπει να καταβάλουμε μία περισσότερο αποφασιστική προσπάθεια προκειμένου να το σταματήσουμε αυτό.

Ελπίζω ότι όλοι εδώ κατανοούν ότι η παρούσα έκθεση δεν αφορά πλέον παρελθόντα λάθη. Αυτά τα λάθη έχουν αναγνωριστεί, και το να διαμαρτύρεται κανείς για αυτά δεν πρόκειται να βοηθήσει τους Ιρακινούς. Πρέπει να προσπαθήσουμε σκληρά προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε όχι μόνο ότι το παρελθόν μας επιφορτίζει με μία υποχρέωση αλλά και ότι δεν θα υπάρχει διαφορετικά μέλλον για το Ιράκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Η έκθεση της κ. Gomes σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ δυστυχώς απέφυγε τα δύο βασικά θέματα σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ.

Υπάρχουν επί του παρόντος στρατεύματα κατοχής από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, άλλα κράτη μέλη και πολλές άλλες χώρες που έχουν στρατοπεδεύσει στο Ιράκ. Αυτά τα στρατεύματα είναι εκεί από την παράνομη εισβολή στο Ιράκ το 2003. Όπως γνωρίζουμε τώρα, οι λόγοι που αναφέρονται ως δικαιολογία αυτής της στρατιωτικής ενέργειας ήταν εντελώς ψευδείς (όπως τα ψέματα που διατύπωσε ο Colin Powell ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα εικαζόμενα όπλα μαζικής καταστροφής του Ιράκ).

Όλες οι προτεινόμενες τροπολογίες, συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών που κατέθεσε η Ομάδα μου, η GUE/NGL, οι οποίες κάνουν σαφή αναφορά στις πολλές απώλειες αυτού του πολέμου και τη συνεχιζόμενη κατοχή και επικρίνουν την εντελώς ανάρμοστη στρατιωτική δράση κατά του Ιράκ απορρίφθηκαν. Ως αποτέλεσμα, αυτή η βασική πτυχή της κατάστασης παραμένει ως επί το πλείστον ασχολίαστη στην έκθεση της κ. Gomes.

Καταψήφισα συνεπώς την έκθεση επειδή ως έχει, αρνείται την πραγματική κατάσταση στο Ιράκ. Δεδομένου ότι ισχύει αυτό, θα ήταν καταστροφικό να ζητήσουμε έναν περισσότερο ολοκληρωμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτό θα την καθιστούσε μέρος του στρατιωτικού καθεστώτος και του καθεστώτος κατοχής. Εντούτοις, αρκετές από τις δηλώσεις που έγιναν στην έκθεση αξίζουν τη στήριξή μας, αλλά οποιοσδήποτε δεν μιλά ανοικτά κατά του πολέμου και της κατοχής καθίσταται συνένοχος.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. (EN) Αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν στείλει τα στρατεύματά τους στο Ιράκ να συμμετάσχουν στην πολυεθνική δύναμη, στην αποστολή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών και στην χρηματοδοτούμενη από το NATO εκπαίδευση της ιρακινής αστυνομικής δύναμης, με την Εσθονία να είναι μία από αυτές τις χώρες.

Η ανθρωπιστική κατάσταση δεν μπορεί να βελτιωθεί στο Ιράκ αν δεν εδραιωθεί στη χώρα ειρήνη και σταθερότητα. Δυστυχώς, τόσο οι ρεπουμπλικάνοι όσο και οι δημοκράτες υποψήφιοι για το προεδρικό χρίσμα στις ΗΠΑ υποστηρίζουν την απόσυρση από το Ιράκ, η οποία θα αφήσει ανεύθυνα τη χώρα σε καταστροφική κατάσταση.

Είμαι βέβαιος ότι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξανε τη συμμετοχή της στο Ιράκ συνεισφέροντας κονδύλια, ανθρώπινους πόρους και τεχνογνωσία στην οικοδόμηση του κράτους, θα μπορούσε να αποφευχθεί η επιδείνωση της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στο Ιράκ ως μεσολαβητής μεταξύ διαφορετικών πολιτικών και θρησκευτικών φατριών για την εδραίωση μία καλά λειτουργούσας κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Έχω την εντύπωση ότι η κ. Gomes δεν έχει υποβάλει μία έκθεση αλλά δύο.

Η μία από αυτές είναι μία εμπεριστατωμένη αποτίμηση, η οποία θέτει τις αρχές της εμπλοκής μας στο Ιράκ. Είναι σε πλήρη αντίθεση με τον υποβλητικό και προπαγανδιστικό χαρακτήρα της αιτιολόγησης.

Μία επιτυχία επιτεύχθηκε ασφαλώς το 2003, ήτοι η άρση του αυταρχικού καθεστώτος που αποσταθεροποιούσε ολόκληρη την περιοχή. Εάν δεν είχαν διαδραματιστεί τα γεγονότα του 2003 δεν θα ήμασταν τώρα σε θέση να εκπονήσουμε 25 σελίδες συστάσεις για ένα δημοκρατικό Ιράκ σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τον εκλογικό νόμο και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Ευτυχώς, η ψηφοφορία θα αφορά την πρόταση σύστασης. Για αυτόν τον λόγο θα στηρίξω ευχαρίστως αυτό το έγγραφο. Είναι ορθό και κατάλληλο να αναλάβουμε την ευθύνη μας για την επιτυχία ενός σταθερού και δημοκρατικού Ιράκ. Χαίρομαι επίσης που οι χώρες που διχάστηκαν από την παρέμβαση το 2003 θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να επωφεληθούν από κοινού των ευκαιριών που άνοιξε αυτός ο πόλεμος.

 

12. Κοινοτικός κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον κοινοτικό κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Πρώτον, εξ ονόματος του Συμβουλίου θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις παραδοσιακά καλές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ της ομάδας του Συμβουλίου για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων, την COARM, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα της Υποεπιτροπής του για την Ασφάλεια και την Άμυνα, SEDE. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η καλά οργανωμένη και εξαιρετική συνεργασία θα συνεχιστεί στο μέλλον, και για τον λόγο αυτό χαιρετίζω τη σημερινή συζήτηση.

Επιτρέψτε μου να πω ορισμένα λόγια για τον κοινοτικό κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων. Όπως γνωρίζουμε, ο κώδικας εγκρίθηκε το 1998. Έδωσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέα ορμή όσον αφορά την παρακολούθηση του εμπορίου όπλων. Σύμφωνα με αυτόν τον κώδικα, η Ένωση ξεκίνησε να εκπονεί ετήσιες εκθέσεις οι οποίες είναι στην πραγματικότητα εκθέσεις σχετικά με ολοκληρωμένες μεταφορές όπλων.

Φέτος θα εκπονήσουμε τη δέκατη ετήσια έκθεση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι αυτές οι εκθέσεις καθίστανται ολοένα και περισσότερο σαφείς και ενημερωτικές. Λόγω αυτού του κώδικα, τα τελευταία λίγα χρόνια τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει να δημοσιεύουν τις εθνικές ετήσιες εκθέσεις τους για τις εξαγωγές όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε τον δικό της κατάλογο όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που έπρεπε να καλυφθεί από τον κώδικα και ξεκίνησε σοβαρότερο συντονισμό της πολιτικής εξαγωγών σε μεμονωμένες τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες σχετικά με απορριφθείσες και ολοκληρωθείσες εξαγωγές όπλων.

Αυτός ο δυναμισμός μεταφέρθηκε στους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως σε αυτούς στους οποίους τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον Διακανονισμό του Wassenaar. Ο κώδικας βελτιώθηκε το 2006 και το 2007, συγκεκριμένα με προσθήκες στις οδηγίες χρήσης.

Όπως γνωρίζουμε, ο κώδικας δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί πολιτικά να τηρούν τις διατάξεις του. Υπήρξαν στο παρελθόν απόπειρες βελτίωσης του κώδικα με την προσθήκη μιας κοινής θέσης που θα ήταν νομικά δεσμευτικό έγγραφο το οποίο θα έπρεπε να τηρούν τα κράτη μέλη κατά τις εξαγωγές όπλων. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία για την έγκριση μιας τέτοιας κοινής θέσης. Η σλοβενική Προεδρία εργάζεται για την έγκρισή του κατά τη διάρκεια της σλοβενικής θητείας, δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ή τουλάχιστον εργάζεται για να επιτύχει σημαντική πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ίσως δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία για αυτή την πρόοδο από αυτή που προσέφερε η προετοιμασία της δέκατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του κώδικα. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα εάν η επιθυμία μας θα εκπληρωθεί. Ασφαλώς, αυτό δεν μας εμποδίζει να προσπαθήσουμε. Θα καλέσουμε, συνεπώς, όλα τα κράτη μέλη να μας δώσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να τα ενθαρρύνουμε να συνεργαστούν για την επίτευξη μίας κοινής θέσης. Εάν δεν υπάρχουν εμπόδια, η σλοβενική Προεδρία θα χαρεί πολύ να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης και θα υποβάλει έκθεση προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, πρωτίστως το Κοινοβούλιο.

Επιτρέψτε μου να διατυπώσω ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις για δύο άλλα θέματα προτεραιότητας: την κοινή θέση για τη διαμεσολάβηση με αντικείμενο τα όπλα και την εμπορία στρατιωτικού εξοπλισμού, και τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη προκειμένου να εγκρίνουν διεθνώς δεσμευτικές συμφωνίες σχετικά με την εμπορία όπλων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμεσολάβηση σχετικά με την εμπορία όπλων το 2001, και η κοινή θέση εγκρίθηκε το 2003. Εγκρίνοντας αυτή τη θέση, τα κράτη μέλη ανέλαβαν τα ίδια την υποχρέωση να υιοθετήσουν τα στοιχεία της στην εθνική τους νομοθεσία και κατ’ αυτόν τον τρόπο να ρυθμίσουν τη διαμεσολάβηση για την εμπορία όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Επί του παρόντος 20 κράτη μέλη έχουν εγκρίνει τα στοιχεία αυτής της κοινής θέσης στην εθνική τους νομοθεσία, και επτά δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία. Η Προεδρία θα παρακολουθήσει την πρόοδο σε αυτό το θέμα, και τα κράτη τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία θα ενθαρρυνθούν να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν.

Τώρα όσον αφορά το τελευταίο θέμα: η διεθνής συμφωνία για το εμπόριο όπλων. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σχέδια στο πλαίσιο του αφοπλισμού. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα μία απόφαση προς στήριξη της διεθνούς συμφωνίας. Το πλαίσιο για τη σύνθεση της ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα επιβεβαιώθηκε στη Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους. Οι πληροφορίες σχετικά με το αρχικό έργο αυτής της ομάδας είναι ενθαρρυντικές· εντούτοις, θα πρέπει να επενδυθούν πολλές προσπάθειες στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, θα παρακολουθούμε στενά το έργο αυτής της ομάδας και θα στηρίξουμε τη διαδικασία που οδηγεί στη διεθνή συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, πήρα λίγο περισσότερο χρόνο για το Ιράκ αλλά θα είμαι κάπως συντομότερη τώρα, επομένως θα προσπαθήσω να είμαι συνεπής στον χρόνο μου.

Ακόμη και εάν η ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πώλησης όπλων εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη και συνεπώς στο Συμβούλιο, η Επιτροπή έχει επίσης σαφές συμφέρον μέσω της συνεισφοράς της στην εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής περί φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού βάσει της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον αποτελεσματικό έλεγχο και την παρακολούθηση των κοινοτικών εξαγωγών όπλων. Εξακολουθούμε να ανησυχούμε για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν άλλες περιοχές να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν –τουλάχιστον– ελάχιστες προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι νόμιμες εξαγωγές δεν εκτρέπονται εν συνεχεία, επιτείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ένοπλες συγκρούσεις και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από αυτή την άποψη, η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται δυναμικά με τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανώσεις και άλλους προκειμένου να αντιμετωπίσει τη χρηματοδότηση της εμπορίας παράνομων όπλων, η οποία συνδέεται συχνά με το παράνομο εμπόριο άλλων ειδών (ιδίως ναρκωτικών), επί παραδείγματι διαμαντιών.

Εμείς στην Επιτροπή επωφεληθήκαμε από την προεδρία μας της διαδικασίας Kimberley πέρυσι προκειμένου να ωθήσουμε την ανάπτυξη των ελέγχων για την παρεμπόδιση και την αποτροπή της χρήσης διαμαντιών για τη χρηματοδότηση αγορών όπλων από επαναστατικές ομάδες. Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε μέτρα βάσει του νέου μέσου σταθερότητας για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας όπλων εναερίως, στοχεύοντας ιδιαίτερα στις αεροπορικές μεταφορές προς και εντός της Αφρικής. Διαδραματίζουμε επίσης έναν ρόλο στην εφαρμογή των εμπάργκο όπλων απαγορεύοντας τη σχετική τεχνική βοήθεια.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος της εμπορίας πυροβόλων όπλων είναι ζωτικής σημασίας για τον αγώνα κατά της ανασφάλειας και της εγκληματικότητας, ιδίως κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Η πολιτική η οποία αναπτύσσεται για την καταπολέμηση της εμπορίας πυροβόλων όπλων περιλαμβάνει την ενίσχυση των ελέγχων για τη νόμιμη πώληση και κατοχή πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης. Αυτό επεκτείνεται προκειμένου να συμπεριλάβει την κατάλληλη παρακολούθηση της κίνησης πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εθνικών διοικήσεων.

Εκτός αυτών των προσπαθειών, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μία σημαντική ποσότητα πυροβόλων όπλων βρίσκεται επίσης στην κατοχή εγκληματιών και διατίθεται στη μαύρη αγορά. Η μη εγκεκριμένη διασυνοριακή μεταφορά πυροβόλων όπλων, και η μεταφορά μη καταχωρημένων πυροβόλων όπλων, αποτελούν συνεπώς σημαντικές πηγές αυτών των παράνομων όπλων. Λαμβάνονται επί του παρόντος μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να ενισχυθούν οι κανόνες για την καταγραφή και τη σήμανση, να αναπτυχθεί ένα σύστημα εξαγωγών/εισαγωγών πυροβόλων όπλων για μη στρατιωτική χρήση και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών επιβολής του νόμου.

Η βελτίωση της ανιχνευσιμότητας των πυροβόλων όπλων αποτελεί βασικό στόχο, και εξωτερικά –πολύ σύντομα– λαμβάνουμε επίσης συγκεκριμένα μέτρα εκτός της Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν από εκρηκτικά κατάλοιπα του πολέμου και φορητά όπλα σε περιοχές κρίσης, πάλι βάσει των μέσων σταθερότητας. Επί παραδείγματι, στη Βοσνία εξετάζουμε επί του παρόντος το ενδεχόμενο να στηρίξουμε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των μη εκραγέντων μηχανισμών και άλλων εκρηκτικών καταλοίπων.

Βέβαια θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών να θεσπίσουν μία συνθήκη η οποία θα καλύπτει το εμπόριο όπλων, όπως είπε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μας, παρόλο που ίσως δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό δεν θα πάρει χρόνο. Ευτυχώς όμως θα συμβεί πολύ σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί σχεδόν 10 χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρονοτριβεί όσον αφορά τη μετατροπή του κοινοτικού κώδικα συμπεριφοράς για τη μεταφορά όπλων σε ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπήρξαν τεχνικοί φραγμοί για την έγκριση μιας κοινής θέσης για τον κώδικα. Για ποιο λόγο πρέπει επιτέλους να βάλουμε σε τάξη τα του Οίκου μας;

Πρώτον, εκτιμάται ότι υπάρχουν επί του παρόντος σχεδόν 400 εταιρείες στα κράτη μέλη μας που παράγουν όπλα. Δεδομένου ότι το κόστος έρευνας και ανάπτυξης σε αυτή τη βιομηχανία είναι εξαιρετικά υψηλό, οι εταιρείες επιθυμούν φυσικά να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους διασφαλίζοντας τις μακρύτερες δυνατές περιόδους παραγωγής, πωλώντας συμφωνίες αδειοδότησης και, εν ολίγοις, αναζητώντας αγορές όπου μπορούν. Οι εταιρείες από τα 20 κράτη οι κυβερνήσεις των οποίων επέβαλαν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τις εξαγωγές όπλων βρίσκονται σαφώς σε οικονομικά μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών οι κυβερνήσεις των οποίων δείχνουν περισσότερη επιείκεια. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις.

Δεύτερον, έχουμε καταγράψει περιπτώσεις εταιρειών από κράτη της ΕΕ που προμηθεύουν όπλα στην Κίνα, την Κολομβία, την Αιθιοπία και την Ερυθραία. Πώς μπορούμε από την μία πλευρά να επικροτούμε όλες τις προσπάθειες για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ καθιστούμε την εφαρμογή αυτή καθαυτή αδύνατη συνεισφέροντας σε βίαιες συγκρούσεις;

Τρίτον, αναπτύσσουμε στρατιωτικό προσωπικό από τα κράτη μέλη μας στην ΕΕ και ειρηνευτικές αποστολές του NATO αλλά, μην εφαρμόζοντας αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς, διακινδυνεύουμε να βρεθούν υπό τα πυρά όπλων που παράγονται στα ίδια μας τα κράτη ως αποτέλεσμα ανεύθυνης μεταφοράς.

Τέταρτον, πώς μπορούμε να οραματιζόμαστε μια μελλοντική Ευρώπη με κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας όταν στερούμαστε ένα τόσο βασικό στοιχείο υπό τη μορφή κοινής θέσης;

Τέλος, πριν ορθώσουμε το ανάστημά μας σε αυτή την Αίθουσα αγωνιζόμενοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ας διασφαλίσουμε ότι θα αναλάβουμε επίσης δράση η οποία θα δώσει ουσία στη ρητορεία μας.

Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ συγχαίρει τους συντάκτες αυτής της πρότασης ψηφίσματος. Ευελπιστούμε ότι η συντριπτική στήριξη του Κοινοβουλίου θα βοηθήσει το Συμβούλιο να εξεύρει έναν τρόπο να εξέλθει από το τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και τελικά να καταστήσει την τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς μια νομική απαίτηση για όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κοινοτικό κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων εκφράζει την απογοήτευση του Κοινοβουλίου για το τρέχον αδιέξοδο σε αυτό το σημαντικό μέσο, όπως μόλις είπε η εισηγήτριά μας, κ. Gacek, και την οποία πρέπει να συγχαρώ.

Δέκα χρόνια μετά τη θέσπισή του, ο κώδικας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για αυτούς που πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον παγκόσμιο διάλογο για τον έλεγχο των μεταφορών όπλων. Χαιρετίζουμε την ολοένα και περισσότερο εναρμονισμένη εφαρμογή του κώδικα, τις λεπτομέρειες στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και τις φιλόδοξες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Συμβούλιο. Ωστόσο, όλες αυτές οι εξελίξεις φαντάζουν ασήμαντες σε σχέση με το πιο σημαντικό θέμα: την ανάγκη μετατροπής του κώδικα σε νομικά δεσμευτικό μέσο.

Γνωρίζουμε ότι η μετατροπή του κώδικα συμπεριφοράς σε κοινή θέση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) έχει συνδεθεί με την άρση του εμπάργκο των εξαγωγών όπλων στην Κίνα. Το Κοινοβούλιο απορρίπτει τον εκβιασμό που αποτελεί την αιτία αυτού του τριετούς αδιεξόδου. Όλοι γνωρίζουν ότι τα όπλα που πωλούνται από το Πεκίνο στο σουδανικό καθεστώς συντηρούν τη σύγκρουση στο Νταρφούρ και χρησιμεύουν επίσης, επί παραδείγματι, για την καταπίεση και την καταστολή του βιρμανικού λαού που βρίσκεται στα χέρια αυτού του παράνομου στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτή η κατάσταση απογοητεύει το Κοινοβούλιο επειδή γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό τους πρακτικούς και θεωρητικούς λόγους οι οποίοι θα έπρεπε να είναι αρκετοί για να απαλλάξουν το Συμβούλιο από τους δισταγμούς του. Μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική χωρίς κοινούς και δεσμευτικούς κανόνες για τις εξαγωγές όπλων θα είναι πάντα ατελής και αναποτελεσματική. Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την πλήρη εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού είναι ακριβώς ο μεγάλος αριθμός κανόνων περί εξαγωγής στην ΕΕ.

Τέλος, υπάρχει ένα ζήτημα αρχής: η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί μόνο να παρουσιάζεται ως υπεύθυνος και συνεπής διεθνής παράγοντας στην περιοχή και μπορεί να ηγηθεί του έργου βελτίωσης της διεθνούς νομοθεσίας μόνο εάν αντιμετωπίζεται ως παράδειγμα προς μίμηση. Βασιζόμαστε σαφώς στη Σλοβενική Προεδρία και τον υπουργό Lenarčič. Ωστόσο, έχουμε ήδη επισημάνει στην επόμενη χώρα που θα ασκήσει την Προεδρία, τη Γαλλία, μία χώρα που έχει ιδιαίτερη ευθύνη για το συνεχιζόμενο αυτό αδιέξοδο, ότι έχει έρθει ο καιρός να επιλύσουμε τα θέματα και να αναγνωρίσουμε τη σημασία της τοποθέτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσκήνιο της αποτελεσματικής και υπεύθυνης πολυμερούς προσέγγισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχουν παρέλθει 10 χρόνια από τότε που η ΕΕ ενέκρινε έναν κώδικα συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων και είναι επονείδιστο ότι αυτός ο κώδικας δεν έχει μετατραπεί ακόμη σε ένα αποτελεσματικό μέσο για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων από όλες τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, τα ευρωπαϊκά όπλα εξακολουθούν να διοχετεύονται σε ζώνες συγκρούσεων.

Η ΕΕ βρίσκεται στην αδιανόητη θέση να προμηθεύει όπλα και να τροφοδοτεί συγκρούσεις ακριβώς στις χώρες στις οποίες χορηγεί ταυτόχρονα αναπτυξιακή βοήθεια. Πώς το εξηγούμε αυτό στους πολίτες μας; Πώς εξηγούμε, για παράδειγμα, ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι διατεθειμένα να εμπορεύονται πυρομαχικά διασποράς ενώ, ταυτόχρονα, η ΕΕ δαπανά εκατομμύρια ευρώ για άρση ναρκοπεδίων; Επί παραδείγματι, το 2005 χιλιάδες βόμβες θρυμματισμού χρησιμοποιήθηκαν στον Λίβανο με καταστροφικά αποτελέσματα, και εν συνεχεία το 2006 η ΕΕ δαπάνησε 525 εκατομμύρια σε αναπτυξιακή βοήθεια προς τον Λίβανο, εν μέρει για την άρση μη εκραγέντων μηχανισμών.

Ας μην κοροϊδευόμαστε ότι μόνο χώρες εκτός της ΕΕ προμηθεύουν όπλα σε κράτη που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις: οι 7 από τις 10 χώρες μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων είναι κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν είναι καιρός να επενδύσουμε στην επίλυση των συγκρούσεων των ταραγμένων κρατών αντί στις πωλήσεις όπλων;

Χρειάζονται επειγόντως μηχανισμοί για τον ενδεδειγμένο έλεγχο των μεταφορών όπλων και των μεταφορτώσεων και την αποτροπή της διαμεσολάβησης με αντικείμενο παράνομα όπλα από εταιρείες της ΕΕ που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ. Το πρώτο βήμα όμως πρέπει να είναι η μετατροπή του κώδικα συμπεριφοράς του 1998 σε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο. Συνεπώς θα παρακαλούσα τη σλοβενική Προεδρία να βάλει τα δυνατά της προκειμένου να άρει το αδιέξοδο στο Συμβούλιο και να επιτύχει την έγκριση της κοινής θέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολύ στενά τη διαδικασία μετατροπής του τρέχοντος Κώδικα συμπεριφοράς σε ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο μέσο το οποίο θα διασφαλίζει μεγαλύτερους και καλύτερους ελέγχους των εξαγωγών όπλων από το έδαφος της ΕΕ και από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ωστόσο, παρά το τεχνικό έργο που επιτελέστηκε πριν από ορισμένο διάστημα από την ομάδα εργασίας για τα όπλα του Συμβουλίου (COARM), εξακολουθούμε να μην κατανοούμε –και οι συνάδελφοί μου είπαν το ίδιο– για ποιον λόγο το Συμβούλιο αρνείται να εγκρίνει την κοινή θέση που θα μας έδινε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τον τρέχοντα κώδικα σε ένα νομικά δεσμευτικό μέσο.

Παρά την υπερβολική μυστικότητα όσον αφορά τις συζητήσεις αυτού του είδους, γνωρίζουμε ότι μόνο λίγες χώρες αντιτίθενται σε ένα τέτοιο βήμα, κυρίως η Γαλλία, η οποία φαίνεται ότι εξαρτά την εν λόγω απόφαση από τον τερματισμό του εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων στην Κίνα.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ακόμη μία φορά ότι πρόκειται για δύο εντελώς ξεχωριστά θέματα: η σύνδεσή τους κατ’ αυτόν τον τρόπο δείχνει τεράστια έλλειψη ευθύνης σε σχέση με τα πολυάριθμα θύματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν καθημερινά τις συνέπειες της ανεύθυνης πολιτικής μας όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων.

Επικροτώ συνεπώς τη δέσμευση της σλοβενικής Προεδρίας να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία μετατροπής του κώδικα σε κοινή θέση κατά τη διάρκεια της εντολής της, αν και θυμάμαι, επίσης, ότι και προηγούμενες προεδρίες έδωσαν την ίδια υπόσχεση χωρίς αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι θα επιτύχετε και μπορείτε να βασίζεστε στην πλήρη στήριξή μας. Θα ήθελα να επισημάνω, επίσης, ότι είναι ακριβώς η έλλειψη ελέγχου και η τρέχουσα ελαστικότητα που επιτρέπουν, τόσο νομίμως όσο και παρανόμως, ευρωπαϊκά όπλα να καταλήγουν στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων, δικτατόρων και ένοπλων φατριών, που υποθηκεύουν το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων, στους οποίους, επειδή χρειάζεται αλλά όχι χωρίς κάποιο κυνισμό, στέλνουμε συνεπώς τις ομάδες μας αναπτυξιακής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, συνεδριάζουμε όλοι εδώ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και συζητούμε το θέμα των εξαγωγών όπλων, ενώ τον υπόλοιπο καιρό αυτές οι εξαγωγές διεξάγονται μετά χαράς. Επί χρόνια το Κοινοβούλιο ζητεί έναν νομικά δεσμευτικό κώδικα συμπεριφοράς και το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να επιτύχει καμία συμφωνία σχετικά με το θέμα. Θα το εκτιμούσα εάν μπορούσατε να μας πείτε ειλικρινά ποιο από τα κράτη μέλη παρεμποδίζει τη διαδικασία αυτή. Το γεγονός ότι αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς δεν είναι νομικά δεσμευτικός είναι ντροπή. Ενώ αυτό διαιωνίζεται, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν καταστεί ο πρώτος εξαγωγέας όπλων παγκοσμίως. Τα όπλα προορίζονται να σκοτώνουν! Όλες οι εξαγωγές όπλων είναι εσφαλμένες.

Φυσικά, τα κράτη μέλη προμηθεύουν όπλα επίσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίσεις και συγκρούσεις. Η τουρκική εισβολή στο βόρειο Ιράκ, επί παραδείγματι, η οποία παραβίασε το διεθνές δίκαιο, διεξήχθη με όπλα από τη Γερμανία, μεταξύ άλλων. Οι χώρες της ΕΕ επίσης διεξάγουν πολέμους, κυρίως στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν, και προμηθεύουν όπλα σε φιλικές χώρες που εμπλέκονται σε εχθροπραξίες. Πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτό άπαξ διά παντός. Ας σταματήσουμε όλες τις εξαγωγές όπλων.

Τα αγαθά διπλής χρήσης που έχουν μη στρατιωτικές και στρατιωτικές εφαρμογές πρέπει να υπαχθούν επίσης στον κώδικα συμπεριφοράς όπως και οι επανεξαγωγές. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες και στα δύο αυτά θέματα της αυριανής συζήτησης, και ανυπομονώ να δω εάν θα εγκριθούν από το Κοινοβούλιο. Όπως είπα, οι εξαγωγές όπλων σκοτώνουν ανθρώπους καθημερινά, και πρέπει να σταματήσουν κατεπειγόντως.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (SL) Έχω καταλάβει ότι η κοινή πρόθεση των συμμετεχόντων στην παρούσα συζήτηση είναι η στήριξη προκειμένου να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο κώδικας το συντομότερο δυνατόν. Θα έπρεπε να προσθέσω ότι η Προεδρία συμμερίζεται αυτόν τον στόχο και ελπίζω, κύριε Pflüger, ότι φέτος θα έχουμε περισσότερη τύχη και θα κατορθώσουμε να το επιτύχουμε ή τουλάχιστον, όπως είπα στην εισαγωγή, θα σημειώσουμε σημαντική πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας στις προσπάθειες του Συμβουλίου για επίτευξη κοινής θέσης, και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η σλοβενική Προεδρία θα εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Gomes, η οποία επεσήμανε ότι υπάρχει μία προσπάθεια να συμπεριληφθούν νέοι παράγοντες στην εφαρμογή αυτού του κώδικα, κυρίως αυτοί εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προηγούμενες Προεδρίες, επί παραδείγματι το 2007, συμπεριέλαβαν χώρες των δυτικών Βαλκανίων, συγκεκριμένα, σε αυτές τις δραστηριότητες. Υπάρχουν επίσης δραστηριότητες σχετικά με άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, η Ουκρ