Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0035/2008

  Nirj Deva και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Ψηφίζοντας για οποιαδήποτε πολιτική, η οποία περιλαμβάνει τον όρο «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία», αντιλαμβανόμαστε ότι η σημασία του αφορά την προστασία και τη βελτίωση της ζωής της μητέρας και του εμβρύου. Απορρίπτουμε οποιονδήποτε άλλο ορισμό, από τον οποίο συνάγεται ότι ο όρος αυτός περικλείει και την άμβλωση· και επίσης συμπεραίνουμε ότι κάθε φροντίδα, πληροφορία και οποιεσδήποτε πολιτικές ή υπηρεσίες σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, αποκλείουν εξίσου την άμβλωση. Θα εργαστούμε προκειμένου ο ορισμός αυτός να γίνει αποδεκτός σε κάθε φόρουμ και όργανο που μπορούμε να επηρεάσουμε.

Σημειώνουμε την απάντηση που δόθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου στο Κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2003, ότι ο όρος αναπαραγωγική υγεία δεν περιλαμβάνει την προώθηση της άμβλωσης και, μεταξύ άλλων, ότι η άμβλωση δεν πρέπει ποτέ να παρουσιάζεται ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού, σε αντίθεση με ό, τι δηλώνει η ΠΟΥ σχετικά με τη ρύθμιση της γονιμότητας. Είναι ως εκ τούτου σαφές ότι ο ορισμός της ΠΟΥ δεν είναι δεσμευτικός ή καν αποδεκτός από τους κρατικούς και κοινοβουλευτικούς θεσμούς.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πολιτικές για την προώθηση υπεύθυνων σεξουαλικών πρακτικών και την προστασία και τη βελτίωση της ζωής και της υγείας της μητέρας και του εμβρύου, στηρίζοντας επίσης την παροχή πόρων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου