Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 13. marca 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 
 

Predkladaný text : A6-0035/2008

  Nirj Deva a Gay Mitchell (PPE-DE), písomne. − Pri hlasovaní o akejkoľvek politike, ktorá obsahuje pojem „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa nazdávame, že to znamená ochranu a zlepšovanie života a zdravia matiek a nenarodených jedincov. Neschvaľujeme žiadnu inú definíciu, na základe ktorej sa vyvodzuje, že potrat má miesto v rámci tohto pojmu; a okrem toho sa nazdávame, že akákoľvek starostlivosť, informácie, politiky alebo akékoľvek iné služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia podobným spôsobom vylučujú potrat. Budeme sa usilovať o to, aby sa táto definícia akceptovala v rámci každého fóra a orgánu, ktoré môžeme ovplyvniť.

Upozorňujeme na odpoveď predsedníctva Rady v Parlamente dňa 4. decembra 2003, v ktorej sa uvádza, že pojem reprodukčné zdravie nezahŕňa podporovanie potratov, a okrem iného, že potrat by sa nikdy nemal prezentovať ako metóda plánovaného rodičovstva, pričom uvedené je v rozpore s tým, čo uvádza WHO o regulácii pôrodnosti. Je preto jasné, že definícia WHO nie je pre vládne a parlamentné inštitúcie záväzná, dokonca ani prijateľná.

Naďalej budeme podporovať politiky zamerané na presadzovanie zodpovedných sexuálnych zvyklostí a na ochranu a zlepšovanie života a zdravia matiek a nenarodených jedincov, vrátane podpory zabezpečovania zdrojov potrebných na dosiahnutie týchto cieľov.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia