Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0063/2008

Arutelud :

PV 12/03/2008 - 12
CRE 12/03/2008 - 12

Hääletused :

PV 13/03/2008 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0101

Istungi stenogramm
Neljapäev, 13. märts 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

5. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Proua juhataja, mida kõike ei mõelda praeguse kliimamuutuse arutelu kohta – ma kuulen enda ümber sõnamulinat – ma arvan, et võime kõik nõustuda, et energiatõhusust tuleb tõsta.

Kuid, kui hakkame rääkima energiatõhususest, siis vaatame kõigepealt, kas meie arusaamad kattuvad. Näiteks meie säästupirnide poliitika. Tõsi, tahame järk-järgult lõpetada praeguste elektripirnide kasutamise, kuid samas on meil kehtestatud tollimaks säästupirnide impordile. Tõsi, räägime elavhõbeda keelamisest kraadiklaasides (isegi kui tegelikult on tegemist väga väikese riskiga), kuid samas julgustame säästupirnide kasutamist, mis sisaldavad – arvasite õigesti – elavhõbedat. Mitte üksnes see, vaid räägime energiatõhususest, kuid ometi jätkame kogunemisi Strasbourgis, mis paiskab õhku tarbetult palju tonne süsinikdioksiidi.

Seega, kui soovime tõepoolest asuda energiatõhususe küsimuses eestvedajaks, siis tuleks meil lõpetada parlamendi töö Strasbourgis.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

 
  
  

- Raport: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Hr juhataja, mina hääletasin ühenduse osalemise poolt teadus- ja arendustegevuse programmis, mille eesmärk on parandada eakate inimeste elukvaliteeti uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamise kaudu. Projekt annab arenguvõimalusi mitte üksnes vanematele inimestele, vaid ka puuetega inimestele, kodus lapsi kasvatavatele naistele ja maapiirkonna elanikele. Minu meelest takistab see algatus sotsiaalset kihistumist Euroopas digitaalsetele teenustele juurdepääsu valdkonnas ning kaasaegsele tehnoloogiale vähema juurepääsuga sotsiaalsete rühmade tõrjutust. Samas on väga oluline pidada meeles, et nende tehnoloogiate hind tuleb hoida võimalikult väike.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Mina hääletasin raporti „Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine” poolt, sest selles käsitletakse küsimusi, mis on üliolulised paljude Euroopa kodanike, eriti vanema põlvkonna jaoks. Eakad inimesed on sõltuvad pensionihüvitistest, mis on enamasti väga väikesed. Probleem kasvab koos pensioni saavate eakate arvu kasvuga, samas kui pensionifond väheneb, sest väheneb sinna panustajate arv. Seega oleme teel olukorra suunas, kus suur hulk vanemaid inimesi hakkab taotlema erinevaid sotsiaaltoetusi. Paljud neist on siiski ikka veel võimelised tegema erinevaid töid ja saavad jääda tööturul aktiivseks. Eakate inimeste arvu kasv koos vajadusega suurema hulga teenuste ja toodete järele kasvatab selles valdkonnas nõudlust.

 
  
  

- Raport: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Hr juhataja, mina hääletasin vastu, sest raport toob kaasa mitmeid kõhklusi. Ma ei toeta direktiivi sätteid gaasiõli ja bensiini aktsiiside ühtlustamise kohta. Aktsiisimäärade erinevused loovad võimaluse erinevate ELi riikide transpordifirmade konkureerimiseks, mis on tarbijale kahtlemata kasulik. Samuti olen ma vastu kogu ELis kütuse aktsiisimäärade tõstmise sätetele. Kõrged nafta hinnad riikide turgudel ja aktsiiside ühtlustamine kõigis 27 ELi riigis pidurdab majanduskasvu madalama RKTga riikides. Kütusehindade tõus tähendab kaupade ja teenuste hinna tõusu. Seetõttu hääletasin mina nende muudatusettepanekute poolt, mis lubavad uutel liikmesriikidel, sealhulgas Poolal, säilitada erinevad aktsiisimäärad.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Hr juhataja, mina hääletasin vastu, sest gaasiõli aktsiisi oluline tõus suurendab kaupade ja teenuste tollimaksu riikides, kus tollimaks peaks jääma allapoole ühenduse kavandatud miinimumi, kuid on nende riikide jaoks siiski kõrge.

Arvestades, et 2004. ja 2007. aastal Euroopa Liiduga ühinenud riikide keskmine sissetulek on suhteliselt madal, on kavandatav aktsiisi tõus liiga suur. Selle mõju tunnevad eelkõige vaeseimad perekonnad, kuna tänane kütusehindade tõus rõhub juba praegu raskelt nende rahakotile. Vähim arenenud riikidele, kus sissetulekud on väikesed, tuleks seepärast anda palju pikemad üleminekuajad kui need, mida Euroopa Komisjon välja pakkus, et neil oleks aega kohaneda. Minu meelest on kavandatav tõus põhjendamatu ja ülemäärane.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Hr juhataja, väga hea on näha Teid tagasi oma toolil, kuulamas neid selgitusi hääletuse kohta, mida Te väga naudite, nagu ma tean. Ma tahaksin öelda ka seda, et ma oskan hinnata Teie kolleegide ja teenistuste ja tõlkide heatahtlikkust ja mõistvat suhtumist sel nädalal, kui me oma hääletamist oleme selgitanud.

Mina hääletasin selle konkreetse raporti vastu mitmetel erinevatel põhjustel. Esiteks usun mina maksukonkurentsi. Ma ei usu maksude ühtlustamisse ega sellesse, et maksud peaks üldse nende institutsioonide pädevuses olema.

Teiseks: sel nädalal kehtestas minu riigi rahandusminister kõrgemad kütuseaktsiisid Briti sõidu- ja veoauto juhtidele, mõistmata selle tegevuse tagajärgi. Tahaksin tõstatada veel ühe probleemi. Käivitasin ajalehes „Northampton Chronicle and Echo” kampaania inimestele, kes minu piirkonnas seal kandis elavad, kus meie kütuse hind on kõrgem kui kõigis teistes ümberkaudsetes suuremates linnades. Ma soovin rõhutada, et kütuseturul on teisigi probleeme kui maksuprobleemid.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Hr juhataja, ma tahaksin korrata oma kolleegi tänusõnu Teile, Teie meeskonnale ja tõlkidele kannatlikkuse eest, kui meie püüame selgitada oma hääletamist, mis võib kohati Teie jaoks täitsa lõbus ja kohati väga igav olla. Ma saan sellest aru. Kuid see ongi selle ameti võlu.

Nüüd rääkigem aga maksukonkurentsist. Räägime siin maailma suurima ühisturu loomisest ja ELi muutmisest kõige konkurentsivõimelisemaks majanduseks maailmas ning konkurentsist maailmas, kuid mida me ise teeme, kui tegemist on maksukonkurentsiga? Nagu seletuskirjas öeldud, oleks parim viis konkurentsi probleemi käsitlemiseks täielik ühtlustamine.

Siin me siis oleme, käsitleme konkurentsi probleemina, ja räägime samal ajal vajadusest konkurentsivõimelisema majanduse järele. See ei peaks olema ELi pädevuses. See on liikmesriikide pädevuses ja nii see peakski jääma, sest parim moodus konkurentsivõimelise majanduse tagamiseks on maksukonkurentsi säilitamine, mitte ühtlustamine.

 
  
  

- Raport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Hr juhataja, mina hääletasin vastu. Euroopa Liidul ei ole mingit huvi Iraaki rahastada. Euroopas endas on riike, kes sellisest abist palju rohkem võidaksid. Caritas Euroopa aruanne näitab, et 14 Euroopa riigis (sealhulgas Poolas, Austrias, Saksamaal ja Suurbritannias) mõjutab vaesus üksikvanemaid, eriti naisi.

ELi aruande kohaselt elab kõigist ELi riikidest kõige rohkem lapsi vaesuses Poolas (26 %). Iga viies poolakas (19 %) elab allpool vaesuspiiri. Ning 22 % Poola lastest, kellel on vähemalt üks töötav vanem, ähvardab oht vaesusesse sattuda. See on kõrgeim näitaja Euroopas. 13 % töötavatest poolakatest ähvardab vaesus. Austrias elab 47 % töötutest üksikvanematest kroonilises vaesuses. Suunakem oma jõupingutused Euroopale!

 
  
  

- Raport: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Hr juhataja, eile, kui juhatasite istungit, rõhutasin ma, kuidas naudin siin alati naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportite lugemist ja mõtisklen, et miks selline komisjon olemas on. Selle tõestuseks on täna meie ees olev raport, mille tulemused on kirjutatud kellegi poolt, kes on lapsepõlves liiga palju naistevangla seriaale vaadanud, mis ei peegelda tegelikku olukorda naistevanglates ega seda, kas see teema üldse peaks parlamendi pädevuses olema.

Näiteks on põhjenduses Q öeldud: „arvestades, et naiskinnipeetavate suurenenud arv võib olla osaliselt tingitud naiste majandusliku olukorra halvenemisest”. Mina arvan, ja ma olen kontrollinud mitmete Euroopa Liidu riikide statistikat, et arv suureneb lihtsalt seepärast, et elanikkond suureneb. Tegelikkuses on naiskinnipeetavate osakaal kogu Euroopas vähenemas.

Siin on öeldud, et tuleb tagada juurdepääs erinevatele tervishoiuteenustele, mille kvaliteet peab olema vanglas väga kõrgel tasemel. Jah, täiesti tõsi. Minu ringkonnas on küllalt eakaid daame, kellele meeldiks, kuid nende tervishoiuteenused oleksid samal tasemel nagu naiskinnipeetavatel Ühendkuningriigi vanglates. Sellepärast jäin mina erapooletuks.

 
  
  

- Raport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Eile juhtisin tähelepanu Türgi vankumatule positsioonile liikmesriigi staatuse poole püüdlejana ja see raport kinnitab seda erilist staatust. Nädalaid on Türgi pommitanud Põhja-Iraaki ja 10 000 Türgi sõjaväelast on tunginud riiki. Selle asemel, et agressioon selgelt hukka mõista – mida teeb parlament? Palub viisakalt Türgil Iraagi territoriaalset terviklikkust austada.

Kõik eeskirjad, põhimõtted, suunised ja kriteeriumid peavad taanduma Türgi ühinemise ees, alates Kopenhaageni kriteeriumidest kuni rahvusvahelise õiguseni ja keeluni kasutada agressiooni. Türgi näeb ennast seadustest, kõigist seadustest, kõrgemana ja Euroopa tugevdab seda veendumust veelgi. Ühel päeval on Euroopa Liidul põhjust oma seisukohta kahetseda.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Hr juhataja, mina olin järsk ja selge Iraagi sõja vastane ja olen seda ikka veel. Samas usun, et peame heastama vead, mida seal oleme teinud. Seepärast on läänemaailmal – nii Euroopal kui USA-l – kohustus teha kõik endast olenev rahu ja stabiilsuse tagamiseks, mis on piisavalt keeruline. Seepärast on Gomesi raport silmapaistev.

Peaksime kasutama võimalust ja toetama Anna Záborská algatust pantvangi võetud peapiiskopi vabastamiseks. Mul on kahju, et parlamendi juhtimisvea tõttu ei ole seda käsitlev resolutsioon täna pärastlõunal päevakorras. Meie kohus on anda endast parim, et aidata seda vähemuse esindajat, kelle olemasolu on ohus ja kes on elanud rahumeelselt oma islamiusuliste naabritega sajandeid ning keda ähvardatakse genotsiidiga just sellel ajal, kui meie Iraagis vastutavad oleme. See ei ole vastuvõetav ja seepärast peame resoluutselt toimima.

 
  
  

- Raport: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Hr juhataja, nõustun suurema osa Marie Panayotopoulos-Cassiotou raportiga vangis olevate naiste olukorra kohta. Vangla juhtkondadel tuleb kinnipeetavatele ja eeluurimise all olevatele vangidele tagada inimväärsed tingimused.

Ma tahan juhtida tähelepanu vangla teenistuses töötavate naiste olukorrale. Poolas on 30 000 vanglaametnikust 5000 naised. Vanglaametnike tasu ei ületa 500 eurot kuus. Arvestades vanglaametnike rolli karistuste nõuetekohase kandmise tagamisel, on oluline, et enamik naiskinnipeetavatega tegelevatest ametnikest oleksid samast soost. See vähendab naiskinnipeetavate ebamugavust ja tagab nende õiguste parema kaitse. Ilma olulise töötasu tõusuta ja paremate töötingimusteta vanglateenistuses me selle raporti eesmärke ei saavuta.

 
  
  

- Raport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Hr juhataja, mina hääletasin selle konkreetse raporti üle oma erakonna piitsa järgi ja paljude muudatusettepanekute vastu. Mulle siiski ei meeldi osad põhjendused. On öeldud: „arvestades vajadust luua riiklik rahuvalveüksus, mis hõlmab kõiki kogukondi ja millel on nimetatud kogukondade usaldus”. Tegemist on Iraagi rahvaga, eeldatavasti tuleb riiklik rahuvalveüksus luua Iraagi enda inimestel.

Paneb mõtlema, kui palju individuaalsed liikmesriigid, kes moodustavad Euroopa Parlamendi, sellesse jõupingutusse on senini panustanud. Kõik, mida on vaja teha, on vaadata, kui palju inimesi on Iraagi jõupingutusi toetanud ja kas uskuda nendesse või mitte. Meie usume ja peaksime püüdma korrastada neid probleeme, mida oleme põhjustanud.

Ma tõepoolest usun, et see resolutsioon näitab, kuidas püüe saavutada tulevikus ühtlustatud ELi välis- ja julgeolekupoliitika põhjustab meile palju probleeme, nii siin saalis kui liikmesriikide pealinnades.

 
  
  

- Raport: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Hr juhataja, nagu enamik minu fraktsioonis, hääletasin ka mina selle raporti vastu, mitte selle teema tõttu, vaid seetõttu, et seda olulist teemat kasutatakse jätkuvalt ära ideoloogilistes lahingutes seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu ja -õiguste mõistete üle.

Ma tahan pöörduda kõigi fraktsioonide poole siin saalis: palun, lõpetage see ideoloogiline vaidlus, mis kahjustab asja tegelikku sisu! Me peame selgelt välja ütlema, et reproduktiivtervishoid on oluline, kuid et sellel ei ole mingit pistmist abordiga, sest see teema ei ole Euroopa Liidu pädevuses ja igal riigil on õigus ise otsustada oma seaduste üle selles valdkonnas. See on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mistõttu ei tohi Euroopa kodanike raha kasutada eesmärkidel, mida osad liikmesriigid ei pea eetilistel, moraalsetel või seaduslikel põhjustel vastuvõetavateks.

Seepärast peaksime päris kindlasti selle teema oma arutlusest välja jätma ja keskenduma neutraalsetele mõistele, mis on ka tegelikult seotud tervishoiu küsimusega ja mis ei puutu kuidagi abordi teemasse, mille kohta arvamused siin saalis erinevad ja mille puhul mina pooldan kindlalt sündimata lapse kaitsmist.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Mina toetan Claude Turmes’i raportit ülemaailmse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi kohta (GEEREF). GEEREF kasutab vähe riiklikke vahendeid, et julgustada erainvesteeringuid energiatõhusatesse ja taastuvenergiale suunatud projektidesse arengumaades ja üleminekujärgus majandustes. Fondil, mis aitab igaühel saavutada teatud energiatõhususe tase ja kasutada taastuvenergiat, on minu toetus ja ma hääletasin selle poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjalikult. − (RO) Resolutsioonis viidatakse uuendusliku rahastamisvahendi loomisele, et toetada sellest fondist rahastatavate teatud projektide elluviimist, et muutuda kasvuhoonegaaside heitkoguste madala tasemega majanduseks ja kohaneda kliimamuutuse mõjudega.

Seda tüüpi majanduse arendamine fondist rahastatavate projektide abil tähendab uute töökohtade loomist, võrdseid võimalusi sotsiaalseks arenguks ja erinevuste kõrvaldamist. Selles mõttes on kasulik VKEdele antav eritoetus GEEREF projektide rahastamiseks.

Ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest usun, et neid kaht meedet, nimelt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist ja kliimamuutuse mõjudega kohanemist, tuleb arendada paralleelselt sidusate ja järjekindlate poliitikate abil, millel on positiivne mõju tööjõuturu arendamisele ja uute töökohtade loomisele ja SKT suurenemisele.

 
  
  

- Raport: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Üldises plaanis võib öelda, et selle raporti eesmärk on julgustada „uute liikmesriikide” integreerimist ELi välispoliitikasse, eriti arengukoostöö poliitikasse ja Euroopa naabruspoliitikasse.

Samuti ollakse raportis seisukohal, et „uued” liikmesriigid kujutavad ELi jaoks võimalust „liidu strateegilise kohalolu tugevdamiseks Ida-Euroopas, Kesk-Aasias ja Kaukaasias”, piirkondades, millega „uutel” liikmesriikidel on eelissuhted ja mis on tänase seisuga saanud vähem ELi „abi”.

See tähendab püüet muuta 2004. aastal ühinenud Ida-Euroopa riikide eelissuhe ELi sekkumisvahendiks (võttes arvesse suurvõimude huve ja nende suuri majandus- ja finantsrühmi, eriti energiasektoris) Sõltumatute Riikide Ühenduse, Lääne-Balkani ja Kaukaasia riikides.

See tähendab püüet kasutada nende riikide „kogemusi” „üleminekul” kapitalismi ja ühinemisel NATO ja ELiga mudelina, mida neis piirkondades tuleks järgida. See ongi tegelikult päevakorral: poliitika, mis varjab kapitalismi huvid „arengu” taha.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Mina toetan Danutė Budreikaitė raportit ELi arengukoostöö poliitika väljakutse kohta uutele liikmesriikidele. Kui ELi uued liikmesriigid, Malta ja Küpros välja arvatud, pakuvad unikaalseid kogemusi arengupoliitika rakendamisel ja suunamisel meie naaberriikidele idas, tuleb meil aktiivselt neid julgustada tegelema ka Sahara-taguse Aafrika ja teiste vähim arenenud riikidega. Meie uued liikmed tugevdavad ELi rolli ülemaailmse partnerina ja neid tuleb täielikult selles rollis julgustada. Raportil ja selle soovitustel on minu toetus.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Juba asjaolu, et arutame uute liikmesriikide rolli Euroopa Liidu koostöö- ja arengupoliitikas, eriti Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidega, on selge märk laienemise edust ja viimastel aastatel ühinenud riikide integratsioonist.

„Endistel Ida-Euroopa riikidel” oli kahtlemata pikk „koostöö” traditsioon Aafrikaga ja on võimalik, et sidemed on säilinud, kuigi täiesti teistsuguses mõistes. Kõige olulisem on siiski see, et need riigid, kes ise veel vapralt võitlevad oma reformide kuludega, on nüüd oma elanikkonna aktiivsel toetusel võimelised panustama koostöösse ja arengusse. Loodame, et seda eeskuju järgivad ka teised sarnastes oludes olevad riigid mujal maailmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. − (PL) Mina hääletan Danutė Budreikaitė raporti poolt ELi arengukoostöö poliitika väljakutse kohta uutele liikmesriikidele.

Raport on väga hästi koostatud, analüüsib üksikasjalikult uute liikmesriikide arengukoostöö praegust olukorda, kaasatud institutsioone ja programme, vastuvõtjariike ja asjaomast rahalist toetust.

Raportis käsitletavad küsimused seavad rõhuasetuse ELi liikmesriikide suhetele oma uute idanaabritega. Uued liikmesriigid on oluline side ELi ja tema naabrite vahel.

Mina isiklikult kutsuksin üles arendama tõhusaid vähem arenenud riikidele suunatud koostöö vorme vanade ja uute doonorite vahel, kasutades ära uute liikmesriikide ülekaalukat mõju konkreetsetes piirkondades ja riikides.

 
  
  

- Raport: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Mina hääletasin Neena Gilli raporti poolt ettepaneku kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust ühenduse osalemise kohta teadus- ja arendustegevuse programmis. Selle programmi eesmärk on parandada eakate inimeste elukvaliteeti uute info- ja sidetehnoloogia vahendite (IST) kasutamise abil. Euroopa Liidu osalemine selles programmis tagab parema võimekuse demograafiliste väljakutsetega tegelemisel.

IST kasutamine võib aidata inimestel saavutada suuremat sõltumatust ja jääda terveks ning võib parandada nende elukvaliteeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Meie hääletasime selle raporti poolt, mis käsitleb Euroopa Komisjoni ettepanekut ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud teadus- ja arendustegevuse programmis uute info- ja sidetehnoloogia vahendite (IST) kasutamise valdkonnas, et aidata inimesi nende kõrgemas vanuses ja võimaldada neil tõhusalt tegutseda. Programmi nimi on „Intelligentne elukeskkond” ja selle eesmärk on saavutada haldus- ja rahaliste vahendite koostoime. Portugal osaleb samuti.

Raport, mille Euroopa Parlament siin heaks kiitis, juhib tähelepanu naiste rollile teaduses ja uurimistegevuses ja teeb konkreetseid ettepanekuid nende rolli parandamiseks ning rõhutab VKEde osalemist ja õiglast juurdepääsu kõikide liikmesriikide jaoks odavatele lahendustele, et vältida digitaalse lõhe laienemist ja kahekiiruselise Euroopa tekkimist.

Samuti tehakse ettepanek, et komisjonil tuleks programmi elluviimise kvaliteedi ja tõhususe hindamiseks viia 2010. aastaks läbi vahehindamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Sooviksin esitada kaks märkust Gilli raporti kohta, mis sisuliselt käsitleb uurimisprogrammide korraldamist eesmärgiga muuta eakamad inimesed info- ja sidetehnoloogia vahendite kasutamise abil iseseisvamaks.

Esimene punkt on ettepanekute sisu kohta: on raske näha, millist lisaväärtust võiks Euroopa Liit anda projektile, mille algatajateks on mitmed liikmesriigid, täiesti seaduslikult – kui mitte arvestada bürokraatia suurenemist ja uue ühenduse asutuse loomist. Liidu rahaline heldus 150 miljoni euro ulatuses mitme aasta jooksul, miinus eespoolnimetatud uue asutuse tegevuskulud, ei tundu haarava argumendina.

Minu teine punkt käsitleb ettepanekute vormi. Järjest tavalisemaks on saanud see, et õigusloomega seotud raportid esitatakse siin saalis parlamendi ja nõukogu vahelise kompromissi vormis, mille mõte on kiirendada protsessi, võimaldades nende vastu võtmist esimesel lugemisel. Selle tulemuseks on aga see, et seadusandlik kogu on pantvangis käputäie läbirääkimisekspertide käes. Mina käsitlen sellise tava levimist ohuna demokraatiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mina hääletasin raporti poolt, millega tehti ettepanek, et Euroopa Liit peaks osalema mitme liikmesriigi ja kolmanda riigi koostöös algatatud „Intelligentse elukeskkonna” teadus- ja arendustegevuse programmis.

Rahvastiku vananemine on väljakutse Euroopa ühiskonnale ja Euroopa majandusele. Täna on keskmine eluiga 80 aastat ning 65–80aastaste vanuserühm suureneb aastatel 2010–2030 ligikaudu 40 %.

Esile kerkivad uued lahendused, mis aitavad lahendada vanusega sagenevate mälukaotuse, halveneva nägemise, kuulmise või liikuvuse ja iseseisvuse kadumisega seotud probleeme.

Euroopa Liidu osalemine programmis on ette nähtud Euroopa Komisjoni seitsmenda teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi raames. Euroopa Liit eraldab 150 miljonit eurot projektide kaasrahastamiseks, mille võimendav mõju aastatel 2008–2013 on vähemalt 600 miljonit eurot.

„Intelligentse elukeskkonna” programmis osalevad riigid saavad aidata selle rahastamist samaväärse või suurema eraldisega, mis tähendab, et iga riik investeerib sellesse valdkonda vähemalt 20 % oma riiklikust teadusuuringute eelarvest.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjalikult. − (PL) Mina hääletasin Neena Gilli raporti (A6-0027/2008) „Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine” poolt, mille eesmärk on toetada eakaid inimesi uute info- ja sidetehnoloogia vahendite kasutamise abil.

Nagu teame, on keskmine eluiga meie ühiskonnas järjest kasvamas. See on väga positiivne suundumus. ELi keskmine eluiga on praegu 80 aastat ja üle 65aastaste vanuserühm suureneb peagi ligikaudu 40 % võrra. Kõnealuste tehnoloogiate abil on võimalik neid inimesi erinevates olukordades oluliselt aidata, sealhulgas pikendada ametialast ja sotsiaalset tegevust ning parandada elukvaliteeti. Loomulikult tuleb arvesse võtta ka puuetega inimeste erivajadusi ning juurdepääs nendele teenustele ja tehnoloogiatele tuleb tagada peamiselt Interneti lairibaühenduse pakkumisega nii linna- kui maapiirkondades, et vältida geograafilist diskrimineerimist.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Mina pooldan Euroopa Liidu kaasrahastamist „Intelligentse elukeskkonna” programmile, sest sellest ei saaks kasu mitte üksnes eakamad inimesed, vaid ka teised elanikkonnarühmad, näiteks puuetega inimesed. Just seetõttu, et Euroopa elanikkonnas on viimaste kümnendite jooksul toimunud suured demograafilised muutused ja keskmine eluiga on tõusnud, tuleb meil toetada uusi info- ja sidetehnoloogiaid, mis muudaksid eakamate inimeste jaoks nende ees seisvate igapäevaste probleemidega toimetulemise oluliselt kergemaks. Mis puutub üldisesse tervishoiusektori kulude vähendamisse nende uute tehnoloogiate abil, tahaksin ma juhtida teie tähelepanu „mobiilse tervise jälgimise” süsteemide teadusuuringutele, mille kasutamine vähendaks ainuüksi Saksamaal aastaseid tervishoiukulutusi 1,5 miljardi euro võrra.

Lubage mul rõhutada, et üks kaasrahastamisest saadav kasu on see, et see mõjutab positiivselt ka erasektorit oma kaudse abiga väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Mina toetan kindlalt „Intelligentse elukeskkonna” ühisprogrammi, sest uute tehnoloogiate kasutamine tähendab jätkuvat austust eakate inimeste eraelu vastu ja võimaldab neil väärikalt vananeda.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Mina toetan Neena Gilli raportit „Eakate inimeste elukvaliteedi parandamine”. Koondades ressursse ja koordineerides teadus- ja arendustegevust Euroopa tasandil oleme võimelised paremini hindama, kuidas oma eakamate kodanike elu parandada. Minimaalse panuse määramisega tagame kõigi liikmesriikide osalemise selles ürituses. Ma tahaksin kiita raportööri tema raporti eest ja toetada selles sisalduvaid soovitusi.

 
  
  

- Raport: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. (SV) Me oleme otsustanud kogu raportit toetada, sest meie arvates peab EL võtma prioriteediks võitluse ebatervisliku maksukonkurentsiga kütusesektoris, arvestades eriti, et ELil oleks võimalik täita oma kliimaeesmärgid.

Samuti ei takistaks maksu ühtlustamine üksikutel liikmesriikidel tõsta oma CO2-makse bensiini ja diiselkütuse pealt.

See on teine oluline põhjus raporti toetamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Selle direktiivi eelnõu eesmärk on vähendada kütuse hinnaerinevusi erinevate liikmesriikide vahel, mis toovad kaasa moonutused konkurentsi ja keskkonna mõistes maanteetranspordis. Mootorkütusena kasutatava gaasiõli ja pliivaba bensiini hinnaerinevused on tõesti väga suured.

Siit ka raporti olulisus Portugali jaoks, mis on üks riikidest, kus see olukord tunda annab, võttes arvesse hinnaerinevusi meil ja Hispaanias. Portugali ettevõtjad kaotavad konkurentsis Hispaania ettevõtjatele, sest Hispaanias on tänu madalamale kütusemaksule (ja käibemaksule) kütuse hinnad madalamad ja kütus moodustab ligikaudu 30 % kuludest.

Portugali ettevõtjad on õigustanud töötajate kokkuleppeliste palkade paigalseisu selle kulude põhjustatud survega, millel on tõsised tagajärjed tööjõule.

Euroopa Parlamendi ettepanek on positiivsem, sest sellega jäetakse välja artikli 18 kohased üleminekuperioodid, mis on praeguses olukorras väga oluline aspekt, lootuses et see võimaldab vähendada erinevust Portugali ja Hispaania vahel 2010. aastal, sest Hispaania peab tõstma oma gaasiõli kütusemaksu 302 eurolt 330 eurole. Lähendamine jätkub 2012. ja 2015. aastal. Pliivaba bensiini puhul see vahend kahjuks olukorda ei muuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjalikult. – (FR) Mina hääletasin Schmidti raporti vastu, sest millega Euroopa Parlament on siin komisjoni algatuse toetamise asemel hakkama saanud, on niiöelda silmamoondustrikk, kasutades vanu liikmesriike uute vastu. Igal juhul teevad lõpliku otsuse siiski ministrid ja see peab olema ühehäälne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Kõrgemad maksud ja suurem kontroll – see on Brüsseli retsept Euroopa jaoks! Aktsiiside ühtlustamine, nagu oli ka käibemaksu ühtlustamine siduvate miinimummäärade kehtestamise teel, mis meil nüüd 15 aastat kehtinud on, on silmnähtavalt ebaefektiivne, absoluutselt ebavajalik ja mõnel juhul isegi kahjustav.

Kas mul on vaja teile meelde tuletada, et sellesarnased meetmed takistavad liikmesriike vähendamast käibemaksu näiteks toitlustussektoris, mille puhul moonutav piiriülene konkurents on eriti habras ja kus käibemaksu alandamine saaks aidata kaasa tuhandete töökohtade loomisele? Kas mul on vaja teile meelde tuletada, et uusi liikmesriike sunnitakse Euroopa eeskirjade täitmiseks kohaldama kõrgemaid makse, mida nende inimesed peavad pöörasteks, nõudes samas teiste Euroopa eeskirjade alusel inflatsioonimäära vähendamist?

Antud ettepanek puudutab diiselkütuse maksu tõstmist pliivaba bensiini tasemele, ettekäändeks keskkonna kaitsmise soov ja väidetav vajadus võidelda „maksuturismiga”, mille all mõeldakse tavainimeste tegutsemist konkurentsitingimustes! Veelgi skandaalsem on see selle pärast, et nimelt Prantsusmaal õhutati juhte ostma diiselmootoriga sõidukeid – ilmselt selleks, et me saaksime need nüüd kaigastega puruks peksta!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Siin hääletuse selgitustes püütakse rõhutada, et oleme taas kord ELi tasandil – alates mehhanismi eksisteerimise ajast – maganud maha võimaluse võtta midagi ette väiksemahulise rannapüügi kaitsmiseks, kuna me ei ole suutnud kohaldada bensiinile vähemalt samu maksustamise tingimusi nagu kehtivad talupidamises ja kalanduses gaasiõli kasutajatele. Siinkohal tuleb meeles pidada, et kütusena kasutatakse erinevate liikmesriikide, samuti Portugali, laevastike olulisima ja suurima segmendi laevades enamasti bensiini.

Oma 28. septembri 2006. aasta resolutsioonis kalapüügisektori majandusliku olukorra parandamise kohta võttis Euroopa Parlament vastu rea ettepanekuid selle sektori toetamiseks kõrgemate kütusehindade tingimustes, arvestades, et kõrgemad kütusehinnad mõjutavad eriti rängalt kalandussektorit – suurendades oluliselt praegust sotsiaalmajanduslikku kriisi ja vähendades oluliselt kalurite sissetulekuid – ning rõhutades, et on tõsine oht, et kaovad tuhanded kalandusettevõtted ja tuhanded töökohad. Poolteist aastat hiljem ei ole ELi tasandil peale vähese tähtsusega abi suurendamise praktiliselt midagi tehtud.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Olle Schmidti raporti „Pliivaba bensiini ja gaasiõli maksustamine” eesmärk on käsitleda kütuseaktsiiside ebavõrdsust kogu liidus. Praegune ebaühtlus on julgustanud kütuseturismi, millel on keerulised majanduslikud ja keskkonnaalased tagajärjed. Nüüd on vaja võtta meetmeid selle tava vähendamiseks. Sellest olenemata tunnustan uute liikmesriikide vajadusi, kes majanduslikult ikka veel arenevad ja kellel on vaja aega kavandatud meetmete kohaldamiseks. Mina hääletasin selle raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), kirjalikult. – (FR) Komisjoni ettepaneku eesmärk oli võtta kasutusele meetmed süsinikdioksiidi heitmete vähendamiseks kooskõlas energia- ja kliimamuutuste paketis avaldatud eesmärkidega. Ei komisjoni ettepanek ega täna vastu võetud raport ei vasta siiski pakilisele vajadusele töötada välja kütus, mis süsinikdioksiidi heitmete vastast võitlust oluliselt muudaks. Kavandatud muudatusettepanekute ning nende nii ajalise kui ka geograafilise Euroopa Liidus levitamise ühendamatus muudavad väljapakutud meetmed ebaefektiivseks.

Kui me tõesti tahame liikuda „puhta õhu ajajärku”, peab meil olema keskkonnaalaselt suurem kujutlusvõime ja peame toetama meetmeid, mis võimaldavad meil tõhusalt võidelda kliimamuutuse vastu. Komisjoni ja Olle Schmidti raportis välja pakutud maksustamise muutmise ettepanekud ei suuda edendada ei teadustegevust ega uue alternatiivse kütuse mõistet süsinikdioksiidi heitmete piiramiseks.

Ma tahan täna selgelt välja öelda, et mina olen selle raporti aluseks oleva mõtlemisviisi vastu ning hääletasin seepärast vastu sellele kompromissile, mis kummutab avaldatud eesmärgi.

 
  
  

- Raport: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Gomesi raportis hinnatakse kurba ja keerulist olukorda Iraagis. Valitsusvälised organisatsioonid ja erinevad piirkonna ülesehitamise eest vastutavad organisatsioonid ei lahenda tegelikult probleeme, mis on kerkinud aastakümneid kestnud sõja, diktatuuri ja sanktsioonide tõttu.

Selles kontekstis on Euroopa institutsioonidel kohustus toetada Iraagis mitmekülgset strateegiat, mis suurendab ELi otsetoetusi tehnilisse abisse õigusriigi, kohtumõistmise ja kindla finantsjuhtimise edendamiseks, et kaitsta inimõigusi piirkondliku stabiilsuse ja julgeoleku loomise abil.

Seepärast nõuab parlament tungivalt, et nõukogu julgustaks Euroopa ettevõtjaid investeerima Iraagi territooriumile ning pidama läbirääkimisi ELi ja Iraagi vahelise kaubanduslepingu üle, et viia Iraagi turg rohkem kooskõlla Euroopa õigusaktidega.

Sisuliselt soovitatakse Euroopa Parlamendi ettepanekus, millega ma täielikult nõustun, uut Iraagi strateegiat, kaasa arvatud demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi (EIDHR) nõuetekohast kasutamist ning mitmekesise ja sõltumatu teabesüsteemi toetamist.

Arengukomisjoni Erasmus Mundus 2009–2013 raporti raportöörina jätkan ma nüüd tööd selle nimel, et suurendada assigneeringuid Iraagile – kultuuri levitamine on oluline samm tõelise õigusriigi loomisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Vastuvõetud resolutsiooni „silmapaistev” kangelastegu on see, et kordagi ei ole mainitud Iraagi brutaalset ja ebaseaduslikku agressiooni ja vallutamist USA ja tema liitlaste poolt.

Resolutsioon libiseb üle sadade tuhandete iraaklaste surmadest, terve riigi hävitamisest ning agressiooni ja okupatsiooniga kaasnenud ettekavatsetud ja laiaulatuslikust inimõiguste eiramisest.

Resolutsioonis ei öelda ühtki sõna nende äärmiselt tõsiste Iraagi rahva ja maa ees seisvate probleemide peamise põhjuse ja nende lahendamise – kõigi okupatsioonivägede viivitamatu väljaviimise – kohta.

Sisuliselt toetatakse resolutsioonis senist olukorda, esitledes seda tehtud teona ja loodetakse edendada ELi suuremat sekkumist Iraagis, käsitledes seda riiki kui järjekordset USA/NATO/ELi kontrolli all olevat riiki, nagu Afganistan ja Kosovo. On jahmatav, et samal ajal on EL seisukohal, et naaberriigid peavad hoiduma igasugusest sekkumisest Iraagis ja austama selle iseseisvust, sõltumatust ja territoriaalset terviklikkust ning Iraagi rahva soovi ehitada oma riigi põhiseaduslik ja poliitiline süsteem oma jõududega.

Seetõttu hääletasime vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjalikult. − Mina hääletasin selle raporti poolt, vaatamata ühes põhjenduses väljendatud seisukohale, et kõik probleemid Iraagis on põhjustatud eelmise režiimi poolt. Kahtlemata oli Saddam Hussein õel diktaator ja põhjustas paljude inimeste surma, mille hulgas ei ole vähetähtis süstemaatiline püüe hävitada kurde. Kuid sama palju viletsust on põhjustanud okupatsioonivägede igasuguse strateegia puudumine maa ülesehitamiseks.

Ma olen siiski väga rahul, et parlament asus seisukohale, et ükski riik ei tohiks sunniviisiliselt inimesi tagasi Iraaki saata. See riik ei ole ohutu, isegi mitte Iraagi Kurdistan, kus Türgi tangid hiljuti piirid ületasid, põhjustades veelgi suuremat hirmu ja ebastabiilsust. Paljud Iraagi parlamendi erakondade liikmed on meile öelnud, et tagasipöördumine on ohtlik ja võimalik, ent riigi jaoks destabiliseeriv. Inimõiguste allkomisjon valgustas meid ka miljonite Iraagi pagulaste olukorra kohta naaberriikides, kus neil rahvusvahelise üldsuse toetus praktiliselt puudub. Me peaksime toetama nende riikide avalikke teenuseid ja tegelema vähemalt laste koolitamisega.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), kirjalikult.(FR) Liikumise Prantsusmaa Eest esindajad on asunud alates Iraagi vallutamisest väga ühesele seisukohale. Meie oma riigi kogemused ja seosed Iraagi inimestega hoiatasid meid humanitaar-, militaar- ja moraalse katastroofi eest, mis sekkumisega kaasneb.

Nüüd on see käes ja liikmesriigid peavad tegutsema, eraldi või üheskoos, et päästa ja taastada seda, mida on võimalik päästa. Enne USA sekkumist oli Iraak ainuke islamiriik, kus elas suur ja jõukas kristlaste kogukond, kes oli elanud seal juba enne islamiusu saabumist.

Üks kõige kurvemaid USA sekkumise tagajärgi on selle kogukonna osade väljarändamine terrori ja hirmu tõttu. See on Iraagi jaoks katastroof, nii täna kui tulevikus. Suures plaanis tähendab erinevate religioonidega elanikkonna kiire laialivalgumine Lähis-Idas inimeste ja majanduse vaesumist ning ohustab kogu piirkonna stabiilsust ja jõukust.

Ajaloolase Fernand Braudeli seisukoht oli, et ajalugu algas Sumeris, kuid täna tundub, et kristlaste vähemuse pikk ajalugu Iraagis on lõpule jõudnud. Meie, Euroopa rahvad, ei suuda seda kohutavat ülekohut oma mitte midagi tegemisega parandada.

Iraagi kristlaste kogukonnad olid omal ajal avatud ja lahked islami vastu ning koos moslemitest naabritega ehitasid nad riigi, mis oli jõukas, enne kui selle laastasid fanatism ja sõjad.

(Hääletuse seletus lühendatud kooskõlas kodukorra artikliga 163)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Mul on hea meel näha, et Ana Gomesi raportis ELi rolli kohta Iraagis vaadatakse tulevikku ja formuleeritakse strateegia tugeva demokraatliku Iraagi riigi ülesehitamiseks, kus austatakse inimõigusi ja riigi rikast etnilist ja usulist kooslust. Iraak vajab Euroopa abi hiljutise julgeoleku olukorra paranemise ärakasutamiseks, et julgustada investeeringuid ja suurendada valitsusväliste organisatsioonide tegevust riigi üles ehitamisel. Kogu Euroopa on huvitatud stabiilsest ja turvalisest Iraagist ja minu meelest raporti soovitused kajastavad seda.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Raporti eesmärk on tagada, et EL saaks parema osa Iraagi-vastase sõja ja Lähis-Ida laiemas piirkonnas toimunud sekkumiste saagist. Selles kontekstis:

otsitakse võimalusi ja vahendeid ELi pikaajalise kohaloleku kindlustamiseks riigis, et „aidata Euroopa ettevõtteid Iraagi ülesehitamise hankekonkurssidel osalemises”, st suurendada ELi monopolide röövsaaki;

nõutakse tingimusteta abi Iraagi „kollaboratsionistliku” valitsuse abistamiseks;

esitatakse strateegiaid aktiivseks osalemiseks imperialistlikus okupatsioonis. Selleks, et sõjavägi ja politsei saaksid osaleda okupatsioonivägedes, on vaja lihtsalt panna pähe erinev kiiver ja muuta nimi „ÜRO vägedeks”.

Niisiis, tunnistades küll küüniliselt sõja hukatuslikke tagajärgi ja Iraagi inimeste tapmist, märgitakse raportis rutakalt, et sündmused lähenevad lõpule.

Raportiga ei muudeta legitiimseks mitte üksnes okupatsiooniväed, mida nimetatakse „koalitsioonijõududeks”, vaid isegi mõrvarite erafirmad, mis Iraagis tegutsevad, eeldusel et nende kuritegeliku tegevuse jaoks on kehtestatud reeglid.

Kreeka Kommunistlik Partei mõistab selle raporti hukka. Me väljendame oma solidaarsust iraaklastega ja selle piirkonna rahvaste võitlusega okupatsiooni imperialistlikust ikkest vabastamise nimel ja nende võõrandamatu õiguse eest määrata ise oma saatus.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Asjaolu, et parlament on otsustanud arutada Euroopa Liidu rolli Iraagis tulevikus, selle asemel et nõuda mõttetuid arutelusid minevikuküsimuste üle, on positiivne. Meie jaoks on olulised järgmised viis aastat, mitte eelmised.

Ükskõik millise selleteemalise arutelu algpunkt peab olema tunnustamine, et olukord Iraagis on märgatavalt paranenud, kuigi on ikka veel väga tõsine. Mida see paranemine näitab, on eelkõige see, et on võimalik liikuda edasi demokraatliku ja turvalise riigi ehitamise eesmärgi suunas. Meie eesmärgi saavutamine on võimalik. Viimaste aastate kogemus näitab siiski, et selle saavutamine on võimalik üksnes suurema pühendumisega, parema turvalisusega, investeeringutega Iraagi valitsusasutustesse ja, mis on väga oluline, panustades aktiivselt infrastruktuuri rajamisse, mis muudab riigi majanduse elujõuliseks nafta kõrval. Euroopa Liidu puhul tähendab see suuri investeeringuid Iraagi majanduslikku ülesehitamisse ja demokraatia edendamisse riigis. Demokraatlik ja turvaline inimõigusi austav Iraak on piirkonna ja maailma jaoks ülitähtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjalikult. (DE) Loomulikult ma tean, et hääletasime täiskogul kolleeg Ana Gomesi raporti projekti üle Euroopa Liidu rolli kohta, mitte tema raporti seletuskirja üle. Samas on minu meelest oluline, et seletuskirjas rõhutab raportöör veel kord asjaolu, et Iraagi vallutamine oli strateegiline ja humanitaarkatastroof ning Iraagi ühiskonda traumeeriti taaskord sõja, sellega kaasneva kaose ja vägivallaga.

Ma tervitan asjaolu, et lisaks kõigile teistele olulistele punktidele viitab raportöör selgesõnaliselt, et kui Iraagis tahetakse teha head tööd, siis tuleb tagada naiste tugevam osalus ja edendada naiste, vähemuste ja laste õiguste austamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjalikult. − (NL) Mina leian, et on kahetsusväärne, et Euroopa Parlament ei ole siiani teinud mingit analüüsi Iraagi sõja kohta. Viimastel aastatel on parlament hoopis hoidnud kõrvulukustavat vaikust ega ole isegi mitte protesteerinud Bushi administratsiooni valede vastu. Demokraatlikult valitud parlamendi puhul on see näitaja! Meil on raske oma usaldusväärsust säilitada, kui me isegi ei astu välja ÜRO liikmete vastu, kes ÜRO hartat mõnitavad.

Ana Gomes annab ülevaate olukorrast Iraagis. Tema raport Euroopa Liidu rolli kohta Iraagis sisaldab mitmeid häid soovitusi riigi ülesehitamiseks. Selles käsitletakse mitmeid teemasid ja kõik väljapakutud meetmed tunduvad minu jaoks saavutatavatena. Eriti tervitan ma ettepanekuid mitmepoolseteks jõupingutusteks ÜRO järelevalve all USA ja Iraagi naabrite vaheliste intensiivsete diplomaatiliste kõneluste alustamiseks. Eesmärk peab olema õigusriigil, heal valitsemistaval ja inimõigustel põhineva demokraatia kehtestamine Iraagis. Seega mina toetan raportit.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjalikult.(FR) Genfi IV konventsioonis tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta on sätestatud humanitaar-, tervishoiu- ja usuliste ühenduste töötajate austamine ja kaitse.

On ülitähtis, et toetaksime Mosulis sündinud ja elanud Kaldea katoliku kiriku peapiiskop monsenjöör Paulos Faraj Rahho juhtumiga tegelemist.

Pantvangivõtjad on tapnud kolm temaga röövimise ajal kaasas olnud inimest.

Suulises muudatusettepanekus ei leidnud monsenjöör Rahho nimeline mainimine toetust.

Sel põhjuselt paluksin ma juhatajat eraldi saata parlamendi nimel kaks toetus- ja julgustuskirja.

– Üks Iraagi šiiidi peaministrile Nouri al-Malikile, kes on mõistnud hukka rünnakud kristlaste vaimulikkonna vastu ja on pakkunud Iraagi valitsuse nimel kristlastele „kaitset ja õiglust” ning taganud, et vägivallateo eest vastutajad saadakse kätte ja karistatakse.

– Teine Iraagi asepresident Tareq al-Hashemile, sunni kogukonna liikmele, kes on samuti, kuigi kindlate tagajärgedeta, mõistnud hukka terroristlikud rünnakud kristlaste kogukondadele ja kes väljendas pärast inimröövi solidaarsust oma „kristlastest vendadega”.

On ülitähtis, et julgustaksime ametivõime tegema kõik endast oleneva monsenjöör Paulos Faraj Rahho viivitamatu ja tingimusteta vabastamise tagamiseks.

 
  
  

– Resolutsiooni ettepanek: Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Mina hääletan selle resolutsiooni poolt. Nagu ütlesin oma raportis enam kui kümme aastat tagasi, on sisuliselt oluline, et meie relvaekspordi toimimisjuhendil oleks siduv õiguslik alus.

Samas painab lõhenenud Euroopa relvatööstust ekspordisurve ja meeleheide pikkade tootmislepingute järele, mis aitaksid konkureerida USA masstoodetud relvastusega ja leevendaksid tillukest nõudlust koduturul.

Seega on meil vaja kaitsevarustuse ühtset turgu, mis võimaldab Euroopal esiteks konkureerida, teiseks lõpetada piirkondlike sõdade toitmine maailmas ja kolmandaks viia mõned kõige kõrgema kvalifikatsiooniga teadlastest ja inseneridest üle uutesse homsetesse arenenud tehnoloogia tootmisharudesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Mõnedel liikmesriikidel on oma huvid relvaekspordi edendamiseks. Seega, kui koostatakse ühine relvaekspordi toimimisjuhend, on tõenäoline, et teatud rangema poliitikaga liikmesriikidel tuleb kompromisse teha.

Meie seisukoht on, et relvaekspordi jälgimist on kõige parem saavutada iga liikmesriigi seadusandluse kaudu. Rootsil peab olema võimalus jätkata oma piiravat relvaekspordipoliitikat, kui Rootsi seda soovib. Koostöö on hea selleks, et tagada edasiminek ülemaailmses desarmeerimises, kuid kõige parem on seda saavutada rahvusvahelisel tasandil Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kontekstis, võttes arvesse ÜRO kogemusi, eksperdiarvamusi ja üleilmset haaret.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Tõhus ELi relvaekspordi toimimisjuhend muutub kahtlemata järjest aktuaalsemaks ELi kiire militariseerimise kontekstis, mida näitab ka praegu liikmesriikides ratifitseeritav reformilepingu eelnõu.

Teatava irooniaga juhin tähelepanu, et resolutsioonis endas viidatakse, et: „Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika praegune areng, mille puhul järjest rohkem sõjalisi ja tsiviilmissioone saadetakse väljapoole ELi piire, kus ELi töötajaid võidakse ohustada relvadega, mis on eelnevalt tarnitud ELi liikmesriikidest”.

Sõjavarustuse turg on ELis laienemas, julgustatakse mitmeid algatusi „riikliku relvahankepoliitika ning ühendusesisese relvaveo ja -müügi ühtlustamiseks” ja on olemas tahe „suurendada relvaeksporti kui majandushuvide edendamise vahendit”.

Leppesõna on välja öeldud: relvastumise võidujooks ja rahvusvaheliste suhete militariseerimine.

Igasugused algatused ja meetmed, mis seda võidujooksu veidigi püüavad leevendada on seega positiivsed ja vajalikud. Nagu eelnevalt öeldud, on relvakaubanduse reguleerimisest märksa rohkem kasu, kui sellega kaasneb mitmepoolne ja vastastikune relvitustamine, mis peaks algama eelkõige tohutu tuumaarsenali mahavõtmisest.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjalikult. − Briti konservatiivide delegatsioon hääletas selle resolutsiooni vastu põhjendusega, et meile ei ole vastuvõetavad viited Lissaboni lepingule ja esilekerkivale Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikale, mille vastu me oleme. Peale selle, toetades küll kindlalt vastutustundlikku relvavedude poliitikat, ei ole me veendunud ELi tasandi siduva toimimisjuhendi eelistes rahvusvaheliselt siduva relvakaubanduslepingu ees.

 
  
  

- Raport: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. (SV) Rootsi sotsiaaldemokraadid hääletasid raporti poolt, sest kinnipidamistingimuste parandamine teatud institutsioonides Euroopas on oluline ja vangide inimõigusi ja põhiõigusi tuleb austada. Peale selle peab õigusrikkujate kohtlemine ja vangla töö toimuma võrdsetel alustel. Meil on raporti sisu mõnede kohtade suhtes siiski vastuväited. Me ei taha kinnipidamistingimuste ühtlustamist Euroopas ja meil on tugev kahtlus raportis viidatud spetsiaalsete kriminaalkaristuste ehk alternatiivsete karistuste kohta naistele, rasedatele naistele ja väikelastega naistele. Mis puutub lapse kontakti vanematega kinnipidamise ajal ja järgselt, siis tuleb lapse huvisid silmas pidades arvestada mõlema vanemaga ja mitte üksnes emaga või ühe vanemaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), kirjalikult. − Mina ja mu briti konservatiividest kolleegid usume, et kogu aeg tuleb otsida võimalusi naiste olukorra parandamiseks vanglas. Raportis pakutakse välja mitmeid võimalusi, mida võib täiendavalt uurida, kaasa arvatud tervishoiuteenuste osutamine.

Raport on siiski selles valdkonnas liikmesriikide jaoks liiga ettekirjutav. Vanglapoliitika üksikasjade üle otsustamine on liikmesriikide pädevuses. Eriti ei saa me nõustuda põhjenduste C ja Q eeldustega, mis meie arvates moonutavad raporti teisi väärtuslikke osasid. Nendel põhjustel oleme otsustanud jääda erapooletuks.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. (PT) Mina hääletasin Panayotopoulos-Cassiotou raporti „Vangis olevate naiste eriolukord ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaelule” poolt, sest tõendid näitavad, et Euroopa kohtud on kohandatud suures osas meeskinnipeetavate järgi ja ei pööra tähelepanu naiste erivajadustele.

Seepärast usun ma, et naiskinnipeetavate olukorra parandamiseks on vaja võtta meetmeid, eriti nende ühiskonna- ja tööellu taaslülitumise, tervishoiu ja hügieeni, psühholoogilise toetuse ja peresidemete säilitamise mõistes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kuigi naised moodustavad 4,5–5 % Euroopa Liidu kinnipeetavatest, on vanglad kohandatud põhiliselt ikkagi meevangidele ja kipuvad jätma kahe silma vahele naiskinnipeetavate väikse, ehkki suureneva osa eriprobleemi. Peamised muret tekitavad valdkonnad on tervishoid, lastega emade olukord ja taaslülitumine töö- ja ühiskonnaellu.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata naiste tervishoiu ja hügieeniga seotud vajadustele. Eelkõige rasedad naiskinnipeetavad vajavad erivahendeid ja tähelepanu toitumise, liikumisvõimaluste, riietuse, ravimite ja eripersonali arstiabi osas.

Kinnipeetavate emade juures olevad lapsed vajavad asjakohast kaitset ja hoolitsust ning neid ei tohiks mitte mingil viisil diskrimineerida. Naise vangistusel võivad olla eriti tõsised tagajärjed siis, kui enne vangistamist on ta olnud oma laste ainus hooldaja.

Vangis viibimise ajal ja pärast vabanemist tuleb tegelda vangide sotsiaalse kaasatuse küsimusega koostöös sotsiaalteenistuste ja muude asjaomaste organisatsioonidega, et tagada sujuv üleminek vanglast vabadusse.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Me toetame liikmesriikides tehtavat tööd karistuspoliitika moderniseerimisel ja kohandamisel selleks, et ette näha vangide vajadusi ning selle osana võtta arvesse naiste erilisi vajadusi.

Me otsustasime raporti vastu hääletada, kuna korrarikkujate kohtlemine ei lange ELi haldusalasse. Külastusõigusi, asutuste tööd, karistussüsteemi personali koolitamist, vangide vabaajategevusi ja sotsiaalset tuge puudutavad meetmed on ja peavad jääma liikmesriikide otsustada, et neid oleks võimalik arendada ja kohandada vastavalt riiklikele ja kohalikele vajadustele.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Juuni Nimekiri nõustub paljude raportis avaldatud vaadetega, mis puutub inimõiguste austamisse, parematesse tingimustesse vanglates, meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse austamisse ning õigusrikkujate ühiskonnaellu taaslülitamisse. Iseenesestmõistetavalt on samuti ülioluline, et sellistes olukordades arvestataks eelkõige lapse vajadustega. Samas arvame, et liikmesriigid peaksid ise otsustama, kuidas nad nende küsimuste lahendamiseks edasi liiguvad. Eriti rõhutame iga liikmesriigi õigust kujundada ise oma kriminaalõigus ja määrata asjakohased karistused. Samuti ei peaks Euroopa Liit sekkuma üksikasjalikku reguleerimisse, kas vanglal peaks olema võimla või mitte, külastuseeskirjad või töötamine karistuse ajal. Seda peaksid otsustama liikmesriigid ja nende valijad avaliku arutelu käigus ühiskonnas.

Tuletame kõigile meelde, et kõik ELi liikmesriigid on demokraatlikud riigid, kes täidavad Kopenhaageni kriteeriume.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Meie toetame liikmesriikides karistuspoliitika kaasajastamise ja kohaldamisega tehtavat tööd, et arvestada paremini vangide vajadustega ja sellega seoses võtta arvesse naiste erivajadusi.

Arvestades, et õigusrikkujate karistamine ei ole ELi pädevuses, oleme otsustanud hääletada raporti vastu. Meetmed, mis on seotud külastuseeskirjade, institutsioonide toimimisega, karistussüsteemi töötajate koolitusega, vangide vaba aja tegevustega või sotsiaalabiga on ja peaksid jääma liikmesriikide pädevusse, et neid oleks võimalik kohaldada ja arendada vastavalt riiklikele ja kohalikele vajadustele.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Ma nõustun Marie Panayotopoulos-Cassiotou raportis „Vangis olevate naiste eriolukord ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaelule” visandatud järeldustega. Kinnipidamised on jätkuvalt orienteeritud meesvangide vajadustele ja mina tervitan raporti eesmärki rõhutada naiste kogemuse erinevust. Mina kiidan raporti heaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjalikult.(FR) Mina hääletasin selle raporti poolt, sest kinnipidamistingimused tuleb kiiresti muuta vastavaks naiste erivajadustega. Isegi täna veel on kinnipidamistingimused paljudes liikmesriikides väga halvad ja ei ole mingil juhul valmis tagama naistele vajalikke eritingimusi.

Naiskinnipeetavate puhul on teatud küsimused, mis nõuavad eritähelepanu, eriti tervishoiuteenustele juurdepääsetavuse küsimus.

Seepärast toetasin sotsialistide fraktsiooni esitatud muudatusettepanekut, milles nõuti naiskinnipeetavatele samasuguseid võimalusi osaleda rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringutes nagu teistel naistel. On kindel, et selle seisundi varajane avastamine parandab ravivõimalusi, seega võib sõeluuringutel osalemise keelamine tähendada nende naiskinnipeetavate jaoks lisakaristust.

Enamgi veel, naised on ikkagi perekonnas kesksel kohal. Seepärast peaks emade puhul võimaluse korral, kui nad ei kujuta ohtu avalikule korrale, püüdma rakendada muid karistuse liike kui vangistust.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjalikult. (SV) See on valdkond, milles ELi tasandil pädevust ei ole. Vaatamata mõnedele positiivsetele ettepanekutele on raport liiga üksikasjalikult reguleeriv. Nendel põhjustel jään mina erapooletuks.

 
  
  

- Raport: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva ja Gay Mitchell (PPE-DE), kirjalikult. − Hääletades ükskõik millise poliitika üle, mis sisaldab mõistet „seksuaal- ja reproduktiivtervishoid”, saame meie sellest aru nii, et see tähendab ema ja sündimata lapse elu ja tervise kaitset. Me ei aktsepteeri ühtki teist määratlust, mis tähendaks, et abort kuulub selle mõiste alla ning samuti saame aru, et igasugune seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuga seotud tervishoiuteenus, teave, poliitika või muu teenus ei hõlma aborti. Töötame selles suunas, et see mõiste oleks üldtunnustatud igal foorumil ja igas asutuses, mida saame mõjutada.

Märgime nõukogu eesistujariigi 4. detsembril 2003. aastal parlamendis antud vastust, et mõiste reproduktiivtervishoid ei hõlma abordi soodustamist ning, muu hulgas, et aborti ei tohi kunagi käsitleda pereplaneerimise meetodina, vastupidiselt sellele, mida Maailma Terviseorganisatsioon viljakuse reguleerimise kohta väidab. Seepärast on selge, et Maailma Terviseorganisatsiooni määratlus ei ole valitsusasutustele ja parlamentidele siduv ega isegi vastuvõetav.

Toetame ka edaspidi poliitikat, mis edendab vastutustundlikku seksuaalkäitumist ning kaitseb ja edendab ema ja sündimata lapse elu ja tervist, sealhulgas vahendite eraldamist nende eesmärkide saavutamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Selle omaalgatusliku raportiga püütakse ELi arengukoostöösse lõimida võrdväärsuse perspektiivi. Juuni Nimekiri on ELi tasandil antava abi vastu ja hääletab seega raporti vastu.

Samas on teatud liikmete esitatud mitmed muudatusettepanekud märksa ebasobivamad. Naiste seksuaal- ja reproduktiivtervishoid on arengu edendamisel oluline element. Vastukaaluna ebameeldivatele suundumistele siin parlamendis oleme antud juhul otsustanud toetada esialgseid ettepanekuid. Töö nende küsimustega ja arengukoostööga peaks siiski põhimõtteliselt toimuma üleilmsel tasandil ÜRO, mitte ELi kaudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Meie hinnangul on sellel raportil mitmeid positiivseid külgi, millest üks on tähelepanu juhtimine suurele probleemile, nii ELis kui arengumaades, milleks on vajadus tagada juurdepääs seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu alasele teabele, tagada otsustamisvabadus ning luua ja edendada avalikke teenuseid, mis kaitseksid ja viiksid ellu kõigi, aga eriti naiste, õigusi.

Usume, et tuleb siiski rõhutada, et suurima panuse soolisse võrdõiguslikkusesse ja naiste mõjuvõimu suurendamisse arengukoostöös ei anna mitte poliitikad, mis edendavad sõltuvuse ja domineerimise suhteid, turu liberaliseerimist (vt ELi majanduspartnerluslepingud), töötajate ärakasutamist, ebavõrdsust ja sotsiaalset ebaõiglust ning inimõiguste jalge alla tallamist, mis ahistavad eelkõige miljoneid lapsi ja naisi, vaid tõhus koostööpoliitika, mis tugineb riikide võrdsetel õigustel, omariikluse austamisel ning iga riigi õigusel määratleda ja viia ellu oma arengumudel, mis vastab selle rahva vajadustele ja probleemidele, st poliitika, mis oskab tõlgendada maailma „solidaarsust”.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjalikult. − Mina hääletasin selle muudatusettepaneku poolt, sest usun kindlalt, et võitlus vägivallaga, antud juhul naiste vastu suunatud seksuaalse vägivallaga, tuleb kriisi- ja konfliktipiirkondades esikohale seada. EL ei tohi sallida mingit vägivalda ja mina leian, et keskenduda tuleks võitlusele naiste vastu suunatud seksuaalsele vägivallale. Peale selle arvan ma, et traditsioone ei tohiks pidada halbadeks. Seksuaal- ja reproduktiivtervishoid ja -õigused on tundlikud teemad, mis hõlmavad traditsioonilist ühiskondlikku ja ka religioosset mõõdet ning seepärast ei tohiks seda üldistada ega suruda peale ühiskondadele, eriti haavatavatele ühiskondadele, kus drastilised muutused traditsioonilistes eluviisides võivad habrast ühiskonda pigem kahjustada kui kasu tuua.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Mina hääletan soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise poolt arengukoostöös.

Selle, kuidas naised on religioossete reeglite, kultuuritavade ja vaesus tõttu arengumaades halvemas olukorras, muudab tavaliselt veelgi hullemaks hariduse puudumine. Selles suhtes tahan ma juhtida erilist tähelepanu potentsiaalselt tohutule sotsiaalsele survele, mis võib naiste põhiliste õiguste teadvustamisega kaasneda, mis võib lõplikus analüüsis parandada naiste olukorda asjaomastest piirkondades.

Samuti toetan ma Feleknas Uca raportis välja pakutud ideed, et „naiste vastu suunatud vägivalda” tuleb käsitleda mitte üksnes naissoost ohvrite seisukohast, vaid välja tuleb töötada praktilised programmid meessoost väärkohtlejate probleemi käsitlemiseks.

Ka mina olen ülimalt kriitiline komisjoni suutmatuse suhtes lisada oma meetmete nimekirja strateegia kultuuril ja religioonil põhineva naiste vastu suunatud vägivalla vastu.

Hariduse halb kättesaadavus toob halva informeerituse tõttu kaasa ebasoodsa olukorra teistes eluvaldkondades. Halb informeeritus võib arengumaades, kus tervishoid ja hügieenistandardid on tihti kohutavad, olla fataalsete tagajärgedega. Mul tarvitseb vaid viidata ärevusttekitavalt kõrgele protsendile HI-viirusesse nakatunud naistele – Saharast lõuna pool on see arv 57 %.

Üks äärmiselt positiivne punkt on üleskutse „töötada välja sootundlikud tulemuslikkuse näitajad”, mis pehmendaks ka vastuolulist kvootide teemat.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), kirjalikult. − Hääletades ükskõik millise poliitika üle, mis sisaldab mõistet „seksuaal- ja reproduktiivtervishoid”, saame meie sellest aru nii, et see tähendab ema ja sündimata lapse elu ja tervise kaitset. Me ei aktsepteeri ühtki teist määratlust, mis tähendaks, et abort kuulub selle mõiste alla ning samuti saame aru, et igasugune seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuga seotud tervishoiuteenus, teave, poliitika või muu teenus ei hõlma aborti. Töötame selles suunas, et see mõiste oleks üldtunnustatud igal foorumil ja igas asutuses, mida saame mõjutada.

Märgin nõukogu eesistujariigi 4. detsembril 2003. aastal parlamendis antud vastust, et mõiste reproduktiivtervishoid ei hõlma abordi soodustamist ning, muu hulgas, et aborti ei tohi kunagi käsitleda pereplaneerimise meetodina, vastupidiselt sellele, mida Maailma Terviseorganisatsioon viljakuse reguleerimise kohta väidab. Seepärast on selge, et Maailma Terviseorganisatsiooni määratlus ei ole valitsusasutustele ja parlamentidele siduv ega isegi vastuvõetav.

Toetan ka edaspidi poliitikat, mis edendab vastutustundlikku seksuaalkäitumist ning kaitseb ja edendab ema ja sündimata lapse elu ja tervist, sealhulgas vahendite eraldamist nende eesmärkide saavutamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Feleknas Uca raportis soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta arengukoostöös tervitatakse komisjoni selleteemalist strateegiat. Ma kordan heakskiitu strateegiale, millega püütakse arengukoostöös soolist võrdõiguslikkust süvalaiendada. Mina hääletasin raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjalikult. (FR) Kuigi sooline võrdõiguslikkus on mitmeid aastaid olnud Euroopa Liidu arengukoostöö programmide lahutamatu osa, on tegelik edu veel liiga aeglane. Seepärast peab Euroopa Komisjon seadma endale eesmärgid arvude ja tähtaegade näol, nii et arengust saaks peamine tegur naiste elutingimuste parandamisel.

Sellel eesmärgil tuleb liidul oma partnerlustes keskenduda kolmele prioriteedile: põhivabadused, naiste staatus avalikus elus ja nende juurdepääs tervishoiule.

Ühest küljest peab komisjon olema valvsam kui kunagi varem naiste füüsilise puutumatuse ja inimväärikuse rikkumiste suhtes (piinamine, traditsioonilised moonutamise vormid ja sunniviisiline abielu). Samal ajal peab koostöö hõlmama naiste koha tunnustamist ühiskonnas, mis mõjutab kõike alates juurdepääsust teadmistele kuni rahalise sõltumatuseni. Peale selle on vaja võtta kohustusi, et 2010. aastaks oleks AIDSi ennetus ja ravi arengumaades reaalsus. Euroopa arengupoliitika põrub, kui ei suudeta tuua tegelikku muutust naiste olukorda.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Raportis, vaatamata õigetele järeldustele naiste traagilise olukorra kohta arengumaades, on jäänud varju põhisüüdlane: kapitalistlikud tootmismeetodid ja ELi, Ameerika Ühendriikide ja teiste imperialistlike riikide ja organisatsioonide brutaalsed imperialistlikud sekkumised. Nad kurnavad neid riike ja röövivad nende rikkuseallikad, mille tulemuseks on nälg ja miljonite inimeste vaesumine.

Väljapakutud lahendused jäävad kapitalistliku arengu ja ELi arenguabi piiridesse. Teine tüüpiline aspekt sellises lähenemisviisis on ettepanek tugevdada naiste ettevõtlikkust, et suurendada tööhõivet. Selles kontekstis on ettepanekud õiglasema ja demokraatlikuma ühiskonna kohta, tüdrukute ja naiste juurdepääsu kohta haridusele ja tervishoiuteenustele, vaesuse, haiguste jne kaotamise kohta tühi jutt. Need on lihtsalt soovunelmad, mis juhivad tähelepanu kõrvale tõelt, sest inimeste vajaduste rahuldamine ei sobi kokku kapitalistliku arengu ja kasumi tagaajamise ülima põhimõttega. Iga euro eest, mida EL annab, varastab ta nendelt riikidelt tuhandeid.

Nende riikide naiste olukord ja elamistingimused paranevad mitte „ELi arenguabi” legaliseeritud vargustega, vaid vastuseisuga imperialistlikule sekkumisele, püüdega saavutada võrdsed rahvusvahelised suhted ja võitluses teistsuguse arengukoostöö lähenemisviisi eest, mis põhineb inimeste vajadustel.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjalikult. (DE) See raport võrdõiguslikkuse ja osalemise kohta, naiste rolli kohta arengukoostöös, hõlmab suurt hulka erinevaid aspekte ja sisaldab olulisi praktilisi nõudmisi.

Tervikuna tuleks seda kindlasti toetada. Üks teema, mis läbib kogu raportit, on seksuaal- ja reproduktiivtervishoid ja naiste vastu suunatud vägivald, koos naiste enesemääramise õiguse edendamisega.

Mikrofinantseerimise võrgustike laiendamine on oluline, sest mikrokrediit võib aidata parandada naiste majanduslikku olukorda. Ma ei saa aru, miks püütakse esitada mitmesuguseid muudatusettepanekuid, mis raportit nõrgestavad ja lihtsalt eiravad vastu võetud ÜRO dokumente.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjalikult. − Hr juhataja, mina olen igal juhul soolise võrdõiguslikkuse ja naistele mõjuvõimu andmise poolt ning ma oleksin tahtnud seda positiivset raportit toetada.

Kahjuks on seda raportit, nagu paljusid teisi raporteid naiste ja laste kohta, kasutatud abordi edendamiseks seksuaal- ja reproduktiivõiguste nime all. Arvestades, et paljud minu kolleegid on hääletanud mitmete seksuaal- ja reproduktiivõigusi käsitlevate muudatusettepanekute lisamise poolt, ei suutnud ma selle raporti poolt hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjalikult. − (PL) Feleknas Uca raport soolise võrdõiguslikkuse kohta arengupoliitikas on Euroopa moraalse imperialismi väljendus vis-à-vis arenguriikidega. See ekspordib Aafrika ja Aasia riikidesse rikaste Euroopa riikide haiget sotsiaalmudelit. Korduvad viited reproduktiivõigustele märgivad toetust üldisele abordiõigusele. Seepärast ei saanud mina raporti poolt hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Meeste ja naiste võrdõiguslikkus on arengumaades prioriteet. Mul on suur austus selle põhjaliku ja üksikasjaliku töö vastu, mida Feleknas Uca on sellel olulisel teemal teinud.

Sellele vaatamata hääletasin ma raporti vastu, sest minu jaoks jääb segaseks lõplikus versioonis teatud lõigete sisu, mis viitab ebatäpsete mõistetega seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule. Alles on jäänud vastuolulised tõlgendused ja mõned neist ohustavad veel sündimata laste elu.

Järgmises selleteemalises raportis ei tohiks naiste tervist käsitleda üksnes seoses laste saamisega, sest kõigil naistel on õigus keskkonnale, mis võimaldaks neil nautida pidevat head tervist. See tähendab erilise tähelepanu pööramist puhta joogivee varudele, valkudele ja traditsiooniliste ravimite kõrval põhiravimitele.

Alates Gertrude Mongella külastusest 6. märtsil 2008. aastal, mis tähistas rahvusvahelist naistepäeva, ütleksin ma ka seda, et meil on palju õppida Aafrika tarkusest soolise võrdõiguslikkuse kohta – see on seal olemas olnud ja kandunud suulise traditsioonina edasi naiste ja meeste hulgas, keda on õnnistatud hea hingelise ja vaimse tervisega. Kõik me võiksime sellest inspiratsiooni saada.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika