Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2116(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0033/2008

Debatter :

PV 12/03/2008 - 19
CRE 12/03/2008 - 19

Omröstningar :

PV 13/03/2008 - 4.7
CRE 13/03/2008 - 4.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0102

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 13 mars 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

5. Röstförklaringar
Protokoll
  

Muntliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Fru talman! Vad man än tycker om den aktuella debatten om klimatförändringen, och jag tycker mig ana en hel del tomt snack här – tycker jag att vi alla kan enas om behovet av mer energieffektivitet.

Men om vi ska tala om energieffektivitet måste vi se till att vår uppfattning faktiskt till viss del är enhetlig i denna fråga. Jag ska ge ett exempel: hela vår politik med energisparglödlampor. Ja, vi vill fasa ut de befintliga glödlamporna, men ändå inför vi avgifter på importen av energisparglödlampor. Ja, vi talar om att förbjuda kvicksilver i barometrar (även om det faktiskt utgör en mycket liten risk), men ändå uppmuntrar vi samtidigt användningen av energisparglödlampor som innehåller, ja ni gissar rätt, mer kvicksilver. Inte bara det, utan vi talar om energieffektivitet, men ändå fortsätter vi att resa hit till Strasbourg, vilket släpper ut tonvis med onödigt extra koldioxid.

Om vi verkligen vill gå i täten för energieffektivitet borde vi därför lägga ned parlamentet i Strasbourg.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: ONESTA
Vice talman

 
  
  

- Betänkande: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Herr talman! Jag röstade för gemenskapens delaktighet i ett forsknings- och utvecklingsprogram i syfte att öka livskvaliteten för äldre människor genom användningen av ny informations- och kommunikationsteknik. Projektet omfattar utvecklingsmöjligheter inte bara för äldre utan också för funktionshindrade, kvinnor som uppfostrar barn i hemmet och människor på landsbygden. Enligt min åsikt kommer detta initiativ att hindra en social skiktindelning i Europa på området för tillgången till digitala tjänster, såväl som marginaliseringen av sociala grupper som hotas av en begränsad tillgång till modern teknik. Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att kostnaden för denna teknik måste hållas så låg som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Jag röstade för betänkandet om ”att öka livskvaliteten för äldre människor”, i vilket man hanterar frågor av stor vikt för många EU-medborgare, särskilt den äldre generationen. Äldre personer är beroende av pensionsförmåner, vilka för det mesta är mycket låga. Problemet växer med det ökande antalet äldre personer som får dessa förmåner, vilka är begränsade eftersom antalet bidragsgivare minskar. Vi är alltså på väg mot en situation där en stor grupp äldre personer kommer att ansöka om olika sociala förmåner. Många av dem kan dock fortfarande utföra olika typer av arbete och kan förbli aktiva på arbetsmarknaden. Det växande antalet äldre personer, tillsammans med behovet av allt fler tjänster och produkter, ökar efterfrågan på detta område.

 
  
  

- Betänkande: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Herr talman! Jag röstade emot betänkandet, eftersom det väcker en rad tvivel. Jag stöder inte bestämmelserna i direktivet om harmonisering av punktskattesatserna för dieselbrännolja och bensin. Flera punktskattesatser skapar möjligheter till konkurrens mellan transportföretag från olika EU-länder, vilket tveklöst gagnar konsumenten. Jag motsätter mig också bestämmelserna om höjda punktskattesatser för bränsle inom hela EU. Höga oljepriser på de nationella marknaderna och en harmonisering av punktskatterna i alla 27 EU-länder kommer att hindra den ekonomiska tillväxten i länder med låg BNP. Höjda bränslepriser innebär höjda priser på varor och tjänster. Jag röstade därför för de ändringsförslag som lagts fram i syfte att låta de nya medlemsstaterna, däribland Polen, bevara olika punktskattesatser.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Herr talman! Jag röstade emot betänkandet, eftersom den avsevärda höjningen av punktskatter för dieselbrännolja kommer att leda till höjda tullavgifter för varor och tjänster i länder som ska ta ut en lägre punktskattesats än den föreslagna lägsta punktskatten inom gemenskapen, men som ändå är höga med tanke på förhållandena i dessa länder.

Med tanke på att den genomsnittliga inkomsten i de medlemsländer som anslöt sig till EU 2004 och 2007 är relativt låg, är den föreslagna höjningen av punktskatten för stor. Dess effekt kommer att bli särskilt kännbar i de fattigaste familjerna, eftersom den aktuella höjningen av bränslepriserna redan är en stor börda för deras hushållsbudgetar. De minst utvecklade länderna, med sina låga inkomstnivåer, borde därför beviljas mycket längre övergångsperioder än de som Europeiska kommissionen föreslår, för att de ska få tid att anpassa sig. Jag anser därför att den föreslagna ökningen är omotiverad och för stor.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Det är mycket roligt att se er tillbaka i talmansstolen, varifrån ni lyssnar på dessa röstförklaringar som jag vet att ni verkligen uppskattar. Jag vill också säga att jag uppskattar vänligheten och förståelsen hos er personal, era tjänsteavdelningar och tolkar denna vecka, när vi har gjort dessa röstförklaringar.

Jag röstade emot detta särskilda betänkande av en massa anledningar. För det första tror jag på skattekonkurrens. Jag anser inte att skatteharmonisering eller skatter ska vara en fråga för EU-institutionerna överhuvudtaget.

För det andra har finansministern i mitt land den här veckan infört högre bränsleskatt för brittiska bilar och transportfordon utan att förstå följderna av detta. Jag vill ta upp ett separat problem. Jag för en kampanj tillsammans med Northampton Chronicle and Echo för de personer som bor i närheten av min region, där vi får betala mer för vårt bränsle än i alla andra stora städer i närheten. Jag vill betona att det finns andra problem inom bränslemarknaden, förutom skatteproblemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Jag vill upprepa kommentarerna från min kollega och tacka er, personalen och tolkarna för ert vänliga tålamod när vi försöker lämna dessa röstförklaringar, som ibland kan vara underhållande och ibland tämligen trista för er. Det förstår jag. Men det är den underbara kontrasten här i parlamentet.

Låt oss nu tala om skattekonkurrens. Vi talar om att skapa världens största inre marknad här, och vi talar om att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi, och vi talar om världskonkurrens, men vad gör vi när det gäller skattekonkurrens? Jo, liksom det faktiskt anges i motiveringen, är det bästa sättet att lösa konkurrensproblemet att införa en fullständig harmonisering.

Så vi betraktar alltså konkurrensen som ett problem, samtidigt som vi talar om behovet av en mer konkurrenskraftig ekonomi. Detta borde inte vara en behörighet för EU. Det är en behörighet för medlemsstaterna, och vi borde låta det vara så, eftersom det bästa sättet att garantera en konkurrenskraftig ekonomi är att se till att vi har skattekonkurrens och inte harmonisering.

 
  
  

- Betänkande: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Herr talman! Jag röstade emot betänkandet. Europeiska unionen har inget intresse av att finansiera Irak. Det finns andra länder i själva Europa som skulle gagnas mer av detta stöd. Av rapporten från Caritas Europa framgår att ensamma föräldrar, särskilt kvinnor i 14 europeiska länder – däribland Polen, Österrike, Tyskland och Storbritannien – är särskilt drabbade av fattigdom.

Enligt en EU-rapport har Polen den högsta procentandelen barn som lever i fattigdom av alla EU-länder, med 26 procent. En polack av fem (19 procent) lever under fattigdomsgränsen. Och 22 procent av de polska barn som har åtminstone en arbetande förälder hotas av fattigdom. Det är den högsta siffran i Europa. Tretton procent av de polacker som har en anställning hotas av fattigdom. I Österrike lever 47 procent av de arbetslösa ensamstående föräldrarna i kronisk fattigdom. Låt oss inrikta vårt arbete på Europa.

 
  
  

- Betänkande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Herr talman! I går när ni satt i talmansstolen betonade jag att jag alltid njuter av att läsa betänkandena från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män här i kammaren och undrar varför detta utskott finns. För att visa min poäng har vi i dag ett betänkande vars slutsatser snarare verkar ha dragits av någon som sett för mycket på tv-serien Kvinnofängelset när de var barn i stället för att titta på den faktiska situationen för kvinnor i fängelse – och huruvida det borde vara en behörighet för parlamentet hur som helst.

I skäl Q anges till exempel: ”Det ökade antalet kvinnor på fängelserna beror delvis på kvinnornas försämrade ekonomiska villkor.” Jag tror, och jag har kontrollerat detta mot statistiken från ett antal EU-länder, att antalet kvinnor i fängelse helt enkelt ökar för att befolkningen växer. Andelen kvinnor på fängelserna i Europa sjunker faktiskt.

Det anges här att tillgång till all slags hälsovård ska ges av mycket hög kvalitet i fängelserna. Det är helt korrekt. Men det finns många äldre kvinnor i min valkrets som skulle älska att få samma hälsovårdsförmåner som kvinnorna på de brittiska fängelserna. Därför lade jag ned min röst i omröstningen om betänkandet.

 
  
  

- Betänkande: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Jag framhöll i går Turkiets oantastliga position som aspirerande medlemsstat och i detta betänkande bekräftas endast denna särskilda status. Turkiet har i veckor bombat norra Irak och tiotusentals turkiska trupper har invaderat landet. Och i stället för att tydligt fördöma dessa angrepp, vad gör parlamentet? Det ber snällt Turkiet att respektera Iraks territoriella integritet.

Alla regler, alla principer, alla riktlinjer och alla kriterier måste åsidosättas för en turkisk anslutning, från Köpenhamnskriterierna till den internationella rätten och dess förbud mot användningen av angrepp. Turkiet anser sig stå över lagen och all lagstiftning, och stärks ständigt i denna uppfattning av Europa. En dag kommer Europeiska unionen att få ångra sin inställning.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). (DE) Herr talman! Jag var en sträng och tydlig kritiker av och motståndare till Irak-kriget och det är jag fortfarande. Jag tror dock att vi också måste kompensera för våra misstag där. Vi i västvärlden – såväl Europa som USA – har därför en plikt att göra vårt bästa för att säkra fred och stabilitet, vilket kommer att vara svårt nog. Därför är Gomesbetänkandet utomordentligt bra.

Vi måste verkligen ta tillfället i akt att stödja Irena Záborskás initiativ till frigivandet av den kidnappade ärkebiskopen. Jag beklagar att resolutionen om detta ämne på grund av ett administrativt misstag här i kammaren inte står med på eftermiddagens dagordning. Det är vår plikt att göra allt vi kan för att hjälpa denna företrädare för en minoritet vars existens hotas, som har levt tillsammans i fred med sina muslimska grannar i århundraden och som hotas med folkmord precis vid en tidpunkt då vi tar vårt ansvar i Irak. Det är inte acceptabelt och därför måste vi vidta beslutsamma åtgärder här.

 
  
  

- Betänkande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Herr talman! Jag håller med om mycket i Marie Panayotopoulos-Cassiotous betänkande om situationen för kvinnor i fängelse. Fängelseledningarna måste kunna garantera rimliga förhållanden för personer som avtjänar fängelsestraff eller som är tillfälligt häktade.

Jag vill uppmärksamma situationen för kvinnor som är anställda på fängelser. I Polen är 5 000 av de 30 000 kriminalvårdarna kvinnor. Kriminalvårdarnas ersättning överstiger inte 500 euro per månad. Med tanke på fängelsepersonalens betydelse när det gäller att se till att straffen avtjänas vederbörligen är det viktigt att merparten av de kriminalvårdare som vaktar kvinnliga fångar är av samma kön. Det minskar de kvinnliga fångarnas obehag och garanterar ett bättre skydd av deras rättigheter. Utan en avsevärt höjd ersättning och bättre arbetsvillkor i fängelserna kommer vi inte att nå målen i betänkandet.

 
  
  

- Betänkande: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Jag röstade enligt partipiskan om detta särskilda betänkande och emot många av ändringsförslagen. Jag har dock ett problem med innehållet i skälen. Det anges att ”det är nödvändigt att skapa en nationell styrka som upprätthåller ordningen, som består av representanter för de olika grupperna och som har alla gruppers förtroende”. Det handlar om Iraks folk, och den nationella styrkan ska skapas av Iraks folk antar jag.

Man undrar faktiskt hur stor beslutsamhet som de enskilda medlemsstater som bildar Europaparlamentet har lagt ned på detta hittills. Allt man behöver göra är att se på hur många som har ställt sig bakom insatserna i Irak, oavsett om de tror på dem eller inte. När vi gör det borde vi försöka att undanröja de problem som vi har orsakat.

Jag anser verkligen att denna resolution visar att det kan orsaka oss många problem att försöka att införa en harmoniserad gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i framtiden, såväl här i parlamentet som i våra medlemsstaters huvudstäder.

 
  
  

- Betänkande: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Herr talman! Liksom majoriteten av min grupp röstade jag emot detta betänkande, inte bara på grund av ämnet, utan för att denna viktiga fråga fortsätter att utnyttjas för ideologiska strider om begreppen sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Jag vill vädja till alla grupper i kammaren att upphöra med denna ideologiska dispyt, som skadar den här frågan. Vi måste klargöra att reproduktiv hälsa är viktigt, men att det inte har något att göra med abort, eftersom det inte faller inom Europeiska unionens ansvarsområde och varje stat har rätt att stifta sina egna lagar på detta område. Det är förenligt med subsidiaritetsprincipen, och därför får EU-medborgarnas pengar inte användas i syften som några EU-medlemsstater av etiska, moraliska och rättsliga skäl inte ser som acceptabla.

Vi borde därför helt klart utesluta detta ämne ur våra diskussioner och rikta in oss på neutrala begrepp som faktiskt rör hälsa och inte har något att göra med abortfrågan, om vilken åsikterna går i sär här i kammaren och i vilken jag starkt förespråkar att skydda det ofödda barnet.

 
  
  

Skriftliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Claude Turmes (A6-0006/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Jag stöder Claude Turmes betänkande om den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi. Denna fond kommer att använda begränsade offentliga medel för att främja privata investeringar i projekt för energieffektiv och förnybar energi i utvecklingsländer och i övergångsekonomier. Denna fond, som hjälper alla att nå en viss nivå med energieffektivitet och som stöder förnybar energi, har mitt stöd och jag röstade för den.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), skriftlig. − (RO) Resolutionen handlar om inrättandet av ett innovativt finansiellt instrument för att stödja genomförandet av vissa projekt som finansieras genom denna fond till stöd för övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och för anpassning till klimatförändringens effekter.

Att utveckla en sådan ekonomi genom projekt som finansieras genom fonden innebär att nya arbetstillfällen och lika villkor för social utveckling skapas och att skillnader avskaffas. I denna bemärkelse är det särskilda stöd som avsätts för små- och medelstora företag med tillgång till finansiering för deras projekt inom ramen för den globala fonden positivt.

Jag röstade för denna resolution, eftersom jag anser att dessa två typer av åtgärder, nämligen avskaffandet av utsläppen av växthusgaser och anpassningen till klimatförändringens effekter, måste utarbetas samtidigt, genom en sammanhängande och gemensam politik med positiv inverkan på utvecklingen av en arbetsmarknad och skapandet av nya arbetstillfällen och en ökad BNP.

 
  
  

- Betänkande: Danutė Budreikaitė (A6-0036/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Det kan generellt sägas att syftet med detta betänkande är att främja integrationen av de ”nya” medlemsstaterna i EU:s utrikespolitik, särskilt ”politiken för utvecklingssamarbete” och den ”europeiska grannskapspolitiken”.

I betänkandet konstateras också att de ”nya” medlemsstaterna utgör ett tillfälle för EU att ”stärka Europeiska unionens strategiska närvaro i Östeuropa, Centralasien och Kaukasien”, vilka är regioner som de ”nya” medlemsstaterna har prioriterade förbindelser med och som har fått mindre ”EU-stöd” hittills.

Detta innebär att man måste eftersträva att använda den privilegierade förbindelsen med de östeuropeiska länder som anslöt sig till EU 2004 som ett europeiskt interventionsinstrument (med beaktande av de stora makternas och deras stora ekonomiska och finansiella gruppers intressen, särskilt inom energisektorn) i länderna i Oberoende staters samvälde, på västra Balkan och på Kaukasus.

Det vill säga att man måste eftersträva att använda dessa länders ”erfarenhet” av ”övergången” till kapitalism och till ett medlemskap i Nato och EU som en typmodell i dessa regioner. Detta är i slutändan vad det handlar om: en politik som döljer kapitalismens intresse för ”utveckling”.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Jag stöder Danutė Budreikaitės betänkande om utmaningen med EU:s utvecklingspolitik för de nya medlemsstaterna. Samtidigt som EU:s nya medlemsstater, förutom Malta och Cypern, har en unik expertkunskap när det gäller tillämpningen av och inriktningen för utvecklingspolitiken i våra grannländer i öst, måste vi aktivt uppmuntra deras deltagande i Afrika söder om Sahara och i andra minst utvecklade länder. Våra nya medlemsstater stärker EU:s roll som en världspartner och de borde få fullständigt stöd i den rollen. Betänkandet och dess rekommendationer har mitt stöd.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. (PT) Blotta det faktum att vi diskuterar de nya medlemsstaternas roll i Europeiska unionens samarbets- och utvecklingspolitik, särskilt med AVS-länderna, är ett tydligt bevis på framgången för utvidgningsprocessen och för integrationen av de länder som har anslutit sig under de senaste åren.

De ”före detta östeuropeiska länderna” hade förvisso en lång tradition av ”samarbete” med Afrika, och det kan hända att förbindelserna kvarstår, om än under helt andra villkor. Den mest relevanta frågan är dock att dessa länder, som fortfarande tappert kämpar med kostnaderna för sina reformer, nu kan bidra till samarbetet och utvecklingen med sina befolkningars aktiva samtycke. Detta exemplariska tillvägagångssätt skulle kunna vara en förebild, vilket vi hoppas, för andra länder i stort sett samma omständigheter i andra delar av världen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. − (PL) Jag röstar för Danuté Budreikaitės betänkande om utmaningen med EU:s politik för utvecklingssamarbete för de nya medlemsstaterna.

Betänkandet håller mycket hög kvalitet, och innehåller en detaljerad analys av den nuvarande situationen för de nya medlemsstaternas utvecklingssamarbete, av de berörda institutionerna och programmen, av mottagarländerna och av de berörda finansiella medlen.

I de frågor som tas upp i betänkandet betonas förbindelserna mellan EU:s medlemsstater och deras nya grannar i öst. De nya medlemsstaterna är viktiga länkar mellan EU och dess nya grannländer.

Jag vill personligen att effektiva samarbetsformer ska utarbetas mellan de gamla och nya givarna till förmån för de minst utvecklade länderna, inom ramen för vilka de nya medlemsstaternas dominerande inflytande i vissa regioner eller länder ska utnyttjas.

 
  
  

- Betänkande: Neena Gill (A6-0027/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. (PT) Jag röstade för Neena Gills betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram. Detta program syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av ny informations- och kommunikationsteknik (IKT). Europeiska unionens deltagande i detta program kommer att öka unionens möjligheter att ta itu med den demografiska förändringen.

Användningen av IKT kan hjälpa äldre människor att bli mer oberoende och att förbli friska, och det kan öka deras livskvalitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi röstade för detta betänkande, som handlar om Europeiska kommissionens förslag om EU:s deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som de olika medlemsstaterna har beslutat att inrätta på området för ny informationsteknik (IKT) för att hjälpa äldre människor och ge dem möjlighet att agera effektivt. Programmet ”IT-stöd i boende” syftar till att nå samverkanseffekter i fråga om förvaltnings- och finansieringsresurser. Också Portugal deltar.

I betänkandet, som Europaparlamentet nu har antagit, uppmärksammas och läggs konkreta förslag fram för främjandet av kvinnors roll inom vetenskap och forskning, och betoning läggs på små och medelstora företags deltagande och på lika tillgång för alla medlemsstater till kostnadseffektiva lösningar så att man undviker att öka den digitala klyftan och därmed skapa ett Europa med två hastigheter.

Det föreslås också att kommissionen ska göra en etappgranskning senast 2010 för att bedöma kvaliteten och effektiviteten hos programmets genomförande.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig.(FR) Jag vill göra två kommentarer om Gillbetänkandet, som i grunden handlar om att utarbeta forskningsprogram i syfte att göra äldre personer mer oberoende genom användningen av informations- och kommunikationsteknik.

Min första kommentar handlar om förslagens innehåll: det är svårt att se vilket mervärde Europeiska unionen skulle tillföra ett förslag som, helt berättigat, initierats av ett antal medlemsstater – förutom att det skulle göra processen mer byråkratisk och förutom att ett nytt gemenskapsorgan skulle inrättas. Unionens finansiella bidrag, som uppgår till 150 miljoner euro under ett antal år minus driftskostnaderna för det nämnda nya organet, tycks inte vara ett avgörande argument.

Min andra kommentar rör förslagens utformning. Det är allt vanligare att lagstiftningsförslag läggs fram i kammaren i form av kompromisser mellan parlamentet och rådet – i syfte att påskynda förfarandet genom att underlätta förslagens antagande vid första behandlingen. Vad vi ser i praktiken är dock ett lagstiftningsorgan som hålls gisslan av en grupp expertförhandlare. Jag betraktar spridningen av denna praxis som ett hot mot demokratin.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Jag röstade för betänkandet med ett förslag om att Europeiska unionen ska delta i forsknings- och utvecklingsprogrammet om IT-stöd i boende, som har initierats gemensamt av ett antal medlemsstater och tredjeländer.

Den åldrande befolkningen är en utmaning för det europeiska samhället och dess ekonomi. Den genomsnittliga förväntade livslängden är i dag 80 år och antalet personer på mellan 65 till 80 år kommer att öka med ungefär 40 procent mellan 2010 och 2030.

Nya lösningar tillkommer för att hjälpa människor att hantera minnesförlust, nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga och minskat oberoende, vilket vi löper allt större risk att drabbas av ju äldre vi blir.

Europeiska unionens deltagande i programmet planeras inom ramen för Europeiska kommissionens sjunde ramprogram för forskning och utveckling. Europeiska unionen kommer att avsätta 150 miljoner euro för att samfinansiera projekt som kommer att ha en hävstångseffekt värd åtminstone 600 miljoner euro mellan 2008 och 2013.

De länder som deltar i programmet för IT-stöd i boende ska också hjälpa till att finansiera programmet genom att bidra med ett lika stort eller större belopp, vilket innebär att varje land ska investera 20 procent av sin nationella forskningsbudget på detta område.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), skriftlig. (PL) Jag röstade för Gillbetänkandet (A6-0027/2008) med titeln ”Att öka livskvaliteten för äldre människor”, som syftar till att främja användningen av modern informations- och kommunikationsteknik som ett stödinstrument för äldre personer.

Som vi vet utmärks våra samhällen av en allt högre förväntad livslängd. Detta är en mycket positiv utveckling. Genomsnittet i EU är nu 80 år, och andelen personer på över 65 år kommer snart att nå 40 procent. Den nämnda tekniken kan avsevärt hjälpa dessa personer i olika situationer, däribland förlänga deras yrkesliv och deras sociala aktiviteter och öka deras livskvalitet. Funktionshindrades särskilda behov måste naturligtvis också beaktas och tillgången till dessa tjänster och denna teknik måste garanteras främst genom tillhandahållandet av Internetanslutningar via bredband i både stads- och landsbygdsområden så att man undviker geografisk diskriminering.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), skriftlig. (DE) Jag förespråkar att Europeiska unionen ska samfinansiera programmet för IT-stöd i boende, eftersom det inte bara skulle gynna äldre personer utan också andra befolkningsgrupper, såsom personer med funktionshinder. Det är just på grund av den stora demografiska förändringen av den europeiska befolkningen och den ökade förväntade livslängden under de senaste årtiondena som vi måste stödja ny informations- och kommunikationsteknik som kan göra det avsevärt lättare för människor att hantera de vardagliga hinder som de möter. Vad gäller den allmänna kostnadsbesparingen inom hälsosektorn till följd av användningen av denna nya teknik vill jag också uppmärksamma er på forskningen om system för ”mobil hälsoövervakning”, vars användning skulle kunna minska de årliga hälsokostnaderna med 1 500 miljoner euro enbart i Tyskland.

Låt mig betona att en av fördelarna med samfinansiering vore att det också skulle ha en positiv inverkan på den privata sektorn, eftersom det indirekt skulle hjälpa små och medelstora företag.

Jag stöder beslutsamt programmet för IT-stöd i boende, eftersom den nya tekniken innebär att äldre personers privatliv fortsatt respekteras och gör det möjligt för dessa människor att åldras med värdighet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Jag stöder Nina Gills betänkande om ”att öka livskvaliteten för äldre människor”. Genom att slå samman resurserna och samordna forskningen och utvecklingen på EU-nivå kan vi på ett lämpligare sätt bedöma hur vi kan öka våra äldre medborgares livskvalitet. Genom att fastställa ett minimibidrag garanterar vi alla medlemsstaters deltagande i denna fråga. Jag vill gratulera föredraganden till hennes betänkande och stöder rekommendationerna i betänkandet.

 
  
  

- Betänkande: Olle Schmidt (A6-0030/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi har valt att stödja betänkandet i sin helhet, då vår uppfattning är att EU måste komma tillrätta med osund skattekonkurrens på bränsleområdet, främst för att EU ska kunna uppnå sina klimatmål.

Förslaget om skatteharmonisering ska inte heller hindra enskilda medlemsländer att höja sina koldioxidskatter på bensin och diesel.

Detta är ytterligare en viktig orsak till att vi stöder betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Detta förslag till direktiv syftar till att minska prisskillnaderna för bränsle mellan de olika medlemsstaterna, vilket leder till en snedvridning av konkurrensen och till miljöförstörelse inom vägtransporter. Prisskillnaderna mellan dieselbrännolja som används som motorbränsle och blyfri bensin är förvisso stora.

Därav betydelsen för Portugal, som är ett av de länder där denna situation är kännbar, med tanke på prisskillnaderna mellan vårt land och Spanien: de portugisiska företagen är utsatta för konkurrens från spanska företag eftersom dessa gynnas genom lägre bränslepriser – bränslekostnaderna uppgår till 30 procent av kostnaderna – på grund av en lägre bränslebeskattning (och moms).

De portugisiska företagen har motiverat frysningen av arbetstagarnas löner med detta kostnadstryck, vilket har allvarliga konsekvenser för arbetskraften.

Europaparlamentets förslag är mer positivt eftersom det avskaffar övergångsperioderna i artikel 18, som är en mycket viktig aspekt i den aktuella situationen, med förhoppningen att det kommer att göra det möjligt att minska skillnaden mellan Portugal och Spanien senast 2010, eftersom Spanien kommer att tvingas höja sin bränsleskatt från 302 euro till 330 euro för dieselbrännolja. Tillnärmningen kommer att fortsätta 2012 och 2015. Vad gäller blyfri bensin kommer det tyvärr inte att ske några förändringar på detta sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig.(FR) Jag röstade emot Schmidtbetänkandet eftersom Europaparlamentet i detta sammanhang, i stället för att stödja kommissionens initiativ, har utfört ett slags trolleritrick genom att spela ut de gamla medlemsstaterna mot de nya. Hur som helst kommer beslutet i slutändan att ligga hos enbart ministrarna och måste vara enhälligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig.(FR) Högre beskattning och fler kontroller: det är Bryssels recept för Europa! Att harmonisera punktskatter och att harmonisera momsen genom att införa bindande minimisatser som de som vi nu haft i 15 år är bevisligen ineffektivt, helt onödigt och i vissa fall till och med skadligt.

Behöver jag påminna er om att åtgärder som denna hindrar medlemsstaterna från att till exempel sänka momsen inom cateringindustrin, trots att det är en sektor där argumentet om snedvridande gränsöverskridande konkurrens är särskilt svagt och där sänkt moms skulle kunna bidra till att skapa tusentals arbetstillfällen? Måste jag påminna er om att de nya medlemsstaterna för att följa EU-reglerna tvingas tillämpa skattehöjningar som deras befolkning uppfattar som helt skandalösa – samtidigt som de enligt andra EU-regler måste minska sin inflationstakt?

Det nuvarande förslaget är att öka skatten på dieselbrännolja i enlighet med skatten på blyfri bensin, med förevändningen att man vill skydda miljön och på grund av ett påstått behov att bekämpa ”skatteturism” – med vilket vi menar att vanliga människor drar nytta av konkurrensen! Det är desto mer skandalöst, eftersom bilförarna i ett land som Frankrike har uppmuntrats att köpa dieseldrivna fordon – förmodligen för att vi nu ska kunna skinna dem mer än någonsin!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Genom denna röstförklaring vill jag betona att vi återigen slösar bort ett tillfälle på EU-nivå – eftersom mekanismen finns – att vidta åtgärder för att skydda det småskaliga kustfisket genom att underlåta att tillämpa åtminstone samma skattevillkor för bensin som användare av dieselbrännolja åtnjuter inom jordbruket och fisket. Vi bör komma ihåg att bensin är det bränsle som används för fartygen inom detta viktiga och största segment i de olika medlemsstaternas flottor, framför allt Portugals.

I sin resolution av den 28 september 2006 om förbättring av fiskerinäringens ekonomiska läge antog Europaparlamentet en rad förslag för att stödja sektorn så att den kan klara de höjda bränslepriserna, med tanke på att de höjda bränslepriserna har en särskilt negativ effekt på fiskerinäringen genom att avsevärt förvärra den befintliga socioekonomiska krisen och drastiskt minska yrkesfiskarnas inkomster, och eftersom det finns en allvarlig risk för att tusentals fiskeriföretag och tusentals arbetstillfällen försvinner. Ett och ett halvt år senare har praktiskt taget ingenting gjorts på EU-nivå, förutom höjningen av de minimis-stödet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Syftet med Olle Schmidts betänkande om ”beskattningen av blyfri bensin och dieselbrännolja” är att hantera skillnaderna i fråga om bränslepunktskatterna inom unionen. Den nuvarande obalansen har uppmuntrat till bränsleturism, vilket har ekonomiska och miljömässiga följder. Avskräckande åtgärder måste vidtas för denna praxis. Jag erkänner inte desto mindre behoven hos de nya medlemsstaterna, som fortfarande är inne i processen med ekonomisk utveckling och som kommer att behöva tid för att anpassa sig till de föreslagna åtgärderna. Jag röstade för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), skriftlig. – (FR) Syftet med kommissionens förslag var att införa åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i enlighet med de angivna målen i energi- och klimatförändringspaketet. Varken i kommissionens förslag eller i det betänkande som antagits i dag tas dock upp det brådskande behovet att ta fram ett bränsle som verkligen kan gynna kampen mot koldioxidutsläppen. Skillnaderna i de planerade anpassningarna och deras spridning, både tidsmässigt och geografiskt inom unionen, kommer att göra de föreslagna åtgärderna ineffektiva.

Om vi verkligen vill gå mot en ”era med ren luft”, borde vi vara mer miljömässigt fantasirika och stödja åtgärder som kommer att göra det möjligt för oss att hantera klimatstörningen effektivt. Den strategi med ändrad beskattning som föreslås av kommissionen och i Schmidtbetänkandet lyckas varken främja forskningen eller det nya konceptet med ett nytt alternativt bränsle för att bromsa koldioxidutsläppen.

Jag vill i dag beslutsamt ta ställning mot tankesättet bakom detta betänkande och därför röstade jag emot vad som helt enkelt är en kompromiss som undergräver det fastställda syftet.

 
  
  

- Betänkande: Ana Maria Gomes (A6-0052/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), skriftlig. − (IT) I Gomesbetänkandet redogörs för den dramatiska och svåra situation som Irak befinner sig i. De icke-statliga organisationerna och de olika organ som ansvarar för återuppbyggnaden av regionen lyckas i praktiken inte lösa de problem som beror på årtionden av krig, diktatur och sanktioner.

Det är i detta sammanhang EU-institutionernas plikt att stödja en mångfasetterad strategi för Irak som ökar EU:s direkta stöd för tekniskt bistånd i syfte att främja rättssäkerheten, rättvisan och en sund ekonomisk förvaltning för att skydda de grundläggande rättigheterna genom att skapa regional stabilitet och säkerhet.

Parlamentet uppmanar därför rådet att främja europeiska företags investeringar i Irak och att föra förhandlingar om handelsavtalet mellan EU och Irak så att den irakiska marknaden i högre grad kan anpassas till EU-reglerna.

I Europaparlamentets förslag, som jag instämmer i fullt ut, föreslås i huvudsak en ny strategi för Irak som innefattar en lämplig användning av Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och stöd för ett pluralistiskt och oberoende informationssystem.

Som utvecklingsutskottets föredragande för Erasmus Mundus-rapporten 20092013 kommer jag nu att arbeta för att öka de ekonomiska anslagen för Irak: spridningen av kultur är ett grundläggande steg mot att skapa en verklig rättssäkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) I den resolution som antagits lyckas man med den ”förbluffande” bedriften att inte en enda gång hänvisa till USA:s och dess allierades brutala och olagliga angrepp på och ockupation av Irak.

I resolutionen slätas hela dödssiffran på många hundratusentals irakier över, och likaså förstörelsen av ett helt land och den överlagda och omfattande kränkningen av de mänskliga rättigheterna till följd av angreppet och ockupationen.

I resolutionen sägs ingenting om det främsta skälet till de enormt allvarliga problem som Iraks folk och Irak nu står inför, och därmed om hur de ska lösas: nämligen genom det omedelbara tillbakadragandet av alla ockupationstrupper.

I resolutionen stöds i grund och botten status quo, vilket beskrivs som ett fait accompli, och man försöker att främja ett större EU-deltagande i ingripandet i Irak, vilket man betraktar som ytterligare en ”stat som övervakas” av USA/Nato/EU, som t.ex. Afghanistan och Kosovo. Detta är förbluffande, eftersom man i resolutionen samtidigt anser att grannländerna måste avstå från att ingripa i Irak och måste respektera dess självständighet, suveränitet och territoriella integritet och det irakiska folkets önskan att bygga upp landets konstitutionella och politiska system på egen hand.

Därför röstade vi emot betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Jag röstade för detta betänkande, trots att det i ett av skälen anges att alla problem i Irak beror på den tidigare regimen. Det råder inga tvivel om att Saddam Hussein var en brutal diktator som orsakade många av sina landsmäns död, inte minst genom det systematiska försöket att utrota kurderna. De ockuperande styrkornas totala brist på eventuella strategier för att hantera landets återuppbyggnad har dock också lett till en oändlig misär.

Det gläder mig dock verkligen att parlamentet anser att inget land ska tvingas att återsända människor till Irak. Landet är inte säkert, inte ens det irakiska Kurdistan, vars gräns turkiska stridsvagnar nyligen korsade, vilket orsakar ytterligare rädsla och instabilitet. Medlemmarna i många partier i det irakiska parlamentet har talat om för oss att det är farligt att återvända och att det skulle kunna destabilisera själva landet. I underutskottet för mänskliga rättigheter har vi också informerats om den svåra situationen för de miljontals irakier som lever som flyktingar i grannländerna med lite stöd från det internationella samfundet. Vi borde stödja de offentliga organen i dessa stater och åtminstone utbilda barnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), skriftlig. (FR) Företrädarna för Mouvement pour la France (MPF) i Europaparlamentet har intagit en konsekvent ståndpunkt sedan början av USA:s ingripande i Irak. Vårt lands egna erfarenheter och dess band med det irakiska folket gjorde oss uppmärksamma på den mänskliga, militära och moraliska katastrof som ingripandet skulle innebära.

Nu är skadan skedd och det är upp till medlemsstaterna att agera, antingen ensamma eller kollektivt, och rädda och återupprätta vad som nu kan räddas. Före USA:s ingripande var Irak det enda muslimska landet med ett stort och välmående kristet samfund – ett samfund som hade levt där till och med innan islam kom dit.

En av de mest tragiska konsekvenserna av USA:s ingripande har varit flykten av delar av detta samfund, vilka drivits bort på grund av terror och hotelser. Det är en katastrof för Irak, nu och i framtiden. Om man ser till helheten är det snabba urholkandet av en religiös befolkningsmix i Mellanöstern en mänsklig och ekonomisk utarmning som hotar hela regionens stabilitet och välstånd.

Historikern Fernand Braudel ansåg att historien började i Sumarien, men i dag tycks det som om den långa historien med de kristna minoriteterna i Irak har kommit till slutet. Vi, Europas nationer, kan helt enkelt inte tillåta denna enorma orättvisa genom att underlåta att agera.

De irakiska kristna samfunden var en gång öppna för och välkomnade islam, och tillsammans med sina muslimska grannar byggde de ett land som blomstrade innan det härjades av fanatism och krig.

(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Det gläder mig att Ana Gomes i sitt betänkande om EU:s roll i Irak ser framåt och formulerar en strategi för att skapa en stabil demokratisk irakisk stat som respekterar de mänskliga rättigheterna och landets rika etniska och religiösa sammansättning. Irak behöver Europa för att bygga vidare på de aktuella säkerhetsförbättringarna som kommer att räcka långt när det gäller att främja investeringar och öka de icke-statliga organisationernas deltagande i återuppbyggnaden av landet. Hela Europa har ett intresse av ett stabilt och säkert Irak och jag anser att detta får stöd i betänkandets rekommendationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Athansios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Betänkandet syftar till att garantera att EU får en större andel av det imperialistiska bytet från kriget mot Irak och ingripandena i den vidare Mellanösternregionen. I detta sammanhang

eftersträvar man i betänkandet sätt och verktyg för att etablera en långsiktig EU-närvaro i Irak för att ”hjälpa europeiska företag att lämna in anbud på kontrakt för att återuppbygga Irak”, dvs. att öka EU-monopolens andel av bytet,

krävs i betänkandet ett villkorslöst stöd för Iraks kollaboratörs-”regering”,

läggs strategier fram för ett aktivt deltagande i den imperialistiska ockupationen. För att de militära och polisiära styrkorna ska kunna delta i de ockuperande arméerna är allt som behövs att de bär andra huvudbeklädnader och att namnet ändras till ”FN-styrkor”.

Medan man i betänkandet cyniskt medger de katastrofala konsekvenserna av kriget och massakern på det irakiska folket, anges det kort att dessa händelser är avslutade.

Genom betänkandet legitimeras inte bara de ockuperande arméerna, som kallas en ”multinationell styrka”, utan även de privata företagen med mördare som är aktiva i Irak, under förutsättning att regler ställs upp för deras brottsliga verksamhet!

Greklands kommunistparti fördömer betänkandet. Kommunistpartiet framför sin solidaritet med irakiernas motstånd och med folket i regionens kamp för att bli fria från det imperialistiska oket och för sin okränkbara rättighet att bestämma över sitt eget öde.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. (PT) Det faktum att parlamentet har beslutat att diskutera Europeiska unionens roll i Irak, snarare än att insistera på en meningslös debatt om tidigare frågor, är positivt. De fem år som nu har betydelse för oss är de kommande fem åren snarare än de gångna.

Utgångspunkten för alla debatter om denna fråga måste nu vara att erkänna att situationen på plats har förbättrats avsevärt, även om den fortfarande är mycket allvarlig. Vad denna förbättring i synnerhet visar på är att det finns en gångbar väg framåt i form av målet att bygga en demokratisk och säker stat. Vårt mål kan nås. Erfarenheterna under de senaste åren visar dock också att målet endast kommer att nås genom ett större engagemang, genom ökad säkerhet, genom att investera i utbildning för de irakiska myndigheterna och genom att aktivt bidra till skapandet av infrastruktur som kommer att göra landets ekonomi livkraftig, vid sidan av oljan, vilket är mycket viktigt. I Europeiska unionens särskilda fall innebär detta stora investeringar i den ekonomiska återuppbyggnaden av Irak och i skapandet av demokrati i landet. Ett demokratiskt och säkert Irak som respekterar de mänskliga rättigheterna är av avgörande vikt för regionen och för världen.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), skriftlig. − (DE) Jag vet såklart att vi röstade i kammaren om förslaget till betänkande från min kollega Ana Gomes om Europeiska unionens roll och inte om hennes motivering till betänkandet. Men jag tycker ändå att det är viktigt att föredraganden i sin motivering återigen betonar att invasionen av Irak var en strategisk och humanitär katastrof och att det irakiska samhället återigen traumatiserades av kriget och det åtföljande kaoset och våldet.

Jag välkomnar att föredraganden, utöver alla sina övriga viktiga punkter, uttryckligen konstaterar att kvinnorna måste få en starkare roll och att respekten för kvinnors, minoriteters och barns rättigheter måste främjas om ett gott arbete ska kunna utföras i Irak.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. − (NL) Jag beklagar att Europaparlamentet hittills inte har gjort någon som helst analys av kriget i Irak. Parlamentet har under senare år faktiskt upprätthållit en bedövande tystnad och har inte ens utmanat Bushregeringens lögner. För ett demokratiskt organ som parlamentet spelar detta stor roll! Det blir svårt för oss att bevara vår trovärdighet om vi inte ens vidtar åtgärder mot FN-medlemmar som struntar i FN-stadgan.

Ana Gomes gör en bedömning av situationen i Irak. Hennes betänkande om Europeiska unionens roll i Irak innehåller ett antal goda rekommendationer om hur landet bör återuppbyggas. I betänkandet behandlas en rad ämnen och jag uppfattar alla föreslagna åtgärder som genomförbara. Jag välkomnar särskilt förslagen till multilaterala insatser, under FN:s överinseende, för att inleda intensiva diplomatiska samtal mellan USA och Iraks grannländer. Syftet måste vara att upprätta demokrati i Irak, utifrån principerna med rättssäkerhet, goda styrelseformer och mänskliga rättigheter. Jag stöder därför betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE) , skriftlig. – (FR) I fjärde Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid anges att humanitär, medicinsk och religiös personal ska respekteras och skyddas.

Det är mycket viktigt att vi stöder fallet med Monsignor Paulos Faraj Rahho, den kaldeiska katolska ärkebiskopen som föddes och bor i Mosul, som kidnappades fredagen den 9 februari 2008.

De tre personer som var med honom vid hans bortförande dödades av kidnapparna.

Det var i ett muntligt ändringsförslag till Gomesbetänkandet inte möjligt att nämna Monsignor Rahho vid namn.

Därför vill jag be talmannen att uttryckligen sända två brev med parlamentets stöd och uppmuntran:

- Ett till Iraks shiitiska premiärminister Nouri al-Maliki, som har fördömt attackerna på kristna präster och som på den irakiska regeringens vägnar har erbjudit ”skydd och rättvisa” för kristna, med en försäkran om att de som är ansvariga för våldet ska tas fast och straffas.

- Det andra till Iraks vice president Tareq al-Hashemi, som är medlem av sunnisamfundet, som också har fördömt terroristattackerna på kristna samfund klart och tydligt och som efter kidnappningen framförde sin solidaritet med vad han kallade sina ”kristna bröder”.

Det är av avgörande vikt att vi uppmuntrar de nationella myndigheterna att göra allt de kan för att garantera att Monsignor Paulos Faraj Rahho friges omedelbart och ovillkorligt.

 
  
  

- Förslag till resolution: EU:s uppförandekod för vapenexport (RC-B6-0063/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. − (EN) Jag kommer att stödja denna resolution. Som jag sa i mitt betänkande för över tio år sedan är det grundläggande att vi har en bindande rättslig grund för vår uppförandekod för vapenexport.

Ändå drivs nödvändigheten att exportera av en splittrad europeisk industri som gärna vill ha en lång produktion så att de kan konkurrera med massproducerade vapen från USA med en inhemsk efterfrågan på endast serieproduktion.

Därför behöver vi en inre marknad för försvarsutrustning som kan göra det möjligt för EU att först och främst konkurrera, för det andra att upphöra med att ge näring åt regionala krig världen över och för det tredje att föra in några av sina mest kvalificerade vetenskapsmän och ingenjörer i morgondagens avancerade teknikindustri.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Vissa medlemsstater har starka egenintressen för att främja en ökad vapenexport. Vid ett skapande av en gemensam uppförandekod för vapenexport är det därför troligt att vissa medlemsstater med en mer restriktiv policy kan komma att tvingas till att kompromissa.

Vi är av den uppfattningen att övervakningen av vapenexport ska skötas av respektive medlemsland genom landets nationella lagstiftning. Sverige ska ha fortsatt rätt att kunna bedriva en restriktiv vapenexport om så önskas. Ett samarbete är önskvärt för att driva på det globala nedrustningsarbetet, men detta sker bäst internationellt, inom Förenta nationernas ram, med tanke på FN:s erfarenhet, kunskap och globala räckvidd.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) En verkningsfull EU-uppförandekod för vapenexport blir tveklöst allt mer viktigt i sammanhanget med EU:s snabba militarisering, som återspeglas i utkastet till fördrag som nu ratificeras i varje medlemsstat.

Det är inte utan viss ironi som det i själva resolutionen specifikt hänvisas till att ”utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) har gjort att EU genomför allt fler militära och civila uppdrag … och att EU-anställda i samband därmed kan hotas med vapen som tidigare har levererats av EU:s medlemsstater”.

”Marknaden för militär utrustning” växer inom EU, ”flera initiativ … för att harmonisera nationella upphandlingsregler avseende vapen samt vapenöverföring och vapenförsäljning inom gemenskapen” uppmuntras och det finns ”en vilja att öka vapenexporten för att främja ekonomiska intressen”.

Lösenordet har fastställts: kapprustning och militarisering av de internationella förbindelserna.

Initiativ och åtgärder för att åtminstone mildra en sådan upptrappning är därför positivt och nödvändigt. Liksom vi tidigare angav kommer dock regleringen av vapenhandeln att få mycket större betydelse om den åtföljs av en process med multilateral och ömsesidig nedrustning, som i synnerhet borde börja med nedrustningen av de enorma kärnvapenarsenalerna.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Den brittiska konservativa delegationen röstade emot resolutionen eftersom den inte accepterar hänvisningarna till Lissabonfördraget eller till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, som den motsätter sig. Vidare är den brittiska konservativa delegationen, trots att den starkt förespråkar en ansvarstagande politik för vapenöverföring, inte övertygad om förtjänsterna med en rättsligt bindande uppförandekod som påförs av EU före antagandet av ett internationellt bindande vapenhandelsfördrag.

 
  
  

- Betänkande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0033/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater röstade för betänkandet, då det är viktigt att fängelseförhållandena förbättras på vissa anstalter i Europa och fångars mänskliga och grundläggande rättigheter respekteras. Dessutom måste ett jämställdhetsperspektiv integreras i kriminalvården och på fängelserna. Vi har dock vissa invändningar mot delar av innehållet i betänkandet. Vi önskar inte en harmonisering av fängelseförhållandena i Europa, och vi ifrågasätter starkt skrivningarna i betänkandet om särskilda brottspåföljder eller alternativa straff för kvinnor, gravida kvinnor och kvinnor som lever med små barn. Vad gäller barnets kontakt med föräldrarna under fängelsevistelsen och tiden därefter måste det, med barnets bästa i fokus, gälla båda föräldrarna och inte bara mamman eller den ena föräldern.

 
  
MPphoto
 
 

  Den Dover (PPE-DE), skriftlig. (EN) Jag och mina konservativa kolleger anser att man alltid bör fundera över hur man kan förbättra situationen för kvinnor i fängelse. I betänkandet föreslås ett antal möjligheter som kan undersökas vidare, däribland tillhandahållandet av hälsotjänster.

Betänkandet är dock överdrivet preskriptivt när det gäller vad medlemsstaterna bör göra på detta område. Det är upp till medlemsstaterna att besluta om detaljerna för fängelsepolitiken. Vi kan i synnerhet inte hålla med om antagandet i skälen C och Q, som vi anser snedvrider andra aspekter av betänkandet som kan vara av värde. Därför har vi beslutat att lägga ned våra röster.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. (PT) Jag röstade för Marie Panayotopoulos-Cassiotous betänkande om kvinnors speciella situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av att föräldrar sitter fängslade, eftersom det finns bevis för att de europeiska fängelserna i hög grad är anpassade till manliga fångar och bortser från kvinnors särskilda behov.

Jag anser därför att åtgärder bör vidtas för att möjliggöra en förbättring av situationen för kvinnor i fängelse, särskilt i fråga om deras sociala och yrkesmässiga återintegrering, hälsovård och hygien, psykologiska stöd och bevarandet av familjeband.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Även om kvinnor utgör ca 4,5 till 5 procent av fångarna i Europeiska unionen fortsätter fängelserna att i grunden vara anpassade till manliga fångar och man tenderar att bortse från det specifika problemet med den begränsade men växande andelen kvinnliga fångar. De viktigaste områdena är hälsovård, situationen för fängslade kvinnor med barn och yrkesmässig och social återintegrering.

Särskild uppmärksamhet bör riktas på kvinnors hälsovård och hygienbehov. I synnerhet gravida kvinnor i fängelse kräver specialiserade resurser och särskild uppmärksamhet när det gäller kosthållning, träning, kläder, läkemedel och läkarvård av specialiserad personal.

Barn som vårdas av sina fängslade mödrar behöver lämpligt skydd och lämplig omvårdnad och får inte utsättas för någon typ av diskriminering. Fängelsestraff för kvinnor har särskilt allvarliga följder när de har varit den enda vårdnadshavaren för barn före fängslandet.

Den sociala integrationen av fångar måste förberedas under och efter fängelsestraffet i samarbete med socialtjänsten och andra relevanta organisationer för att garantera en smidig övergång från fängelse till frihet.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Vi stöder det arbete som görs i medlemsländerna för att modernisera och anpassa kriminalvårdspolitiken för att bättre tillgodose fångars behov, och som ett led i detta ta hänsyn till kvinnors specifika behov.

Eftersom kriminalvård inte är en EU-kompetens har vi valt att rösta emot betänkandet. Åtgärder som rör besöksregler, drift av anstalterna, utbildning för anställda i kriminalvården, fångarnas fritidsaktiviteter eller sociala stödåtgärder är och bör förbli medlemsstaternas kompetens för att kunna anpassas och utvecklas efter nationella och lokala behov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Junilistan sympatiserar med många av betänkandets synpunkter angående en respekt för mänskliga rättigheter, bättre förhållanden i fängelser, en respekt för jämställdheten mellan kvinnor och män samt vikten av återintegrering av fångar i samhället. Självklart är det också otroligt viktigt att största möjliga hänsyn tas till barnets behov i dessa situationer. Vi anser dock att medlemsstaterna själva ska bestämma hur de ska gå tillväga för att uppfylla det nämnda. Särskilt betonar vi varje medlemsstats rätt att själv utforma sin straffrätt och därmed även utdöma lämplig påföljd. Europeiska unionen ska inte heller ge sig in på en detaljreglering av huruvida ett fängelse ska ha gym eller ej, besöksregler eller arbete under fängelsetiden. Detta ska styras av medlemsstaterna och deras respektive väljare och vila på den offentliga debatten i samhället.

Vi påminner om att alla EU:s medlemsstater är demokratiska stater som uppfyller Köpenhamnskriterierna.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. − Vi stödjer det arbete som görs i medlemsländerna för att modernisera och anpassa kriminalvårdspolitiken i syfte att bättre tillgodose fångars behov, och som ett led i detta ta hänsyn till kvinnors specifika behov.

Eftersom kriminalvård inte är en EU-kompetens har vi valt att rösta emot betänkandet. Åtgärder som rör besöksregler, drift av anstalterna, utbildning för anställda i kriminalvården, fångarnas fritidsaktiviteter eller sociala stödåtgärder är och bör förbli under medlemsstaternas kompetens för att kunna anpassas och utvecklas efter nationella och lokala behov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) Jag instämmer i slutsatserna i Marie Panayotopoulos-Cassiotous betänkande om kvinnors speciella situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av att föräldrar sitter fängslade. Fängelserna är fortfarande anpassade till manliga fångars behov och jag välkomnar betänkandets syfte att lyfta fram de skillnader som kvinnor upplever. Jag stöder betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), skriftlig.(FR) Jag röstade för betänkandet, eftersom det finns ett stort behov av att anpassa förhållandena i fängelserna efter kvinnornas särskilda behov. Förhållandena i fängelserna i många medlemsstater är fortfarande i dag mycket dåliga och kan verkligen inte ge det speciella stöd som kvinnor behöver.

Kvinnliga fångar har särskilda problem som kräver särskild uppmärksamhet. Framför allt gäller det tillgången på hälsovård.

Därför stöder jag socialistgruppens ändringsförslag med krav på att kvinnliga fångar ska få samma tillgång till screening för bröstcancer och livmoderhalscancer som andra kvinnor. En tidig diagnos av dessa sjukdomar förbättrar möjligheterna att bota dem. Att vägra kvinnliga fångar tillgång till sådana screeningprogram kan i själva verket innebära ett ytterligare straff.

Kvinnorna är dessutom fortfarande centrala för familjen. För mödrar bör vi därför om det går försöka underlätta andra påföljder än fängelse under förutsättning att de inte innebär något hot mot den allmänna ordningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. − Detta är ett område för vilket det inte finns någon kompetens på EU-nivå. Trots positiva förslag är betänkandet alltför detaljreglerat. Därför lägger jag ned min röst.

 
  
  

- Betänkande: Feleknas Uca (A6-0035/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva and Gay Mitchell (PPE-DE), skriftlig. − (EN) När vi röstar om en politik som omfattar ”sexuell och reproduktiv hälsa” så tolkar vi det så, att det innebär att skydda och stärka moderns och det ofödda barnets liv och hälsa. Vi accepterar inte någon annan definition som antyder att abort skulle inrymmas i det begreppet. Dessutom anser vi att all vård, information, politik eller andra tjänster som ingår i begreppet sexuell och reproduktiv hälsa på samma sätt utesluter abort. Vi kommer att arbeta på att få denna definition accepterad i alla forum och organ vi kan påverka.

Vi konstaterar att svaret som rådets ordförandeskap gav i parlamentet den 4 december 2003 inte innebar att begreppet reproduktiv hälsa inkluderar ett främjande av abort. Abort får till exempel aldrig framställas som en metod för familjeplanering, i motsats till vad Världshälsoorganisationen säger om fertilitetskontroll. Det står därför klart att WHO:s definition inte är bindande för eller ens accepterad av statliga och parlamentariska institutioner.

Vi kommer att fortsätta stödja politiska program som främjar ansvarsfulla sexuella beteenden och som skyddar och främjar moderns och det ofödda barnets liv och hälsa, inklusive att tillhandahålla resurser för att uppnå dessa mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. − Initiativbetänkandet syftar till att integrera jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingssamarbete. Junilistan är emot bistånd på EU-nivå och röstar därför nej till betänkandet.

Däremot är flera av de ändringsförslag som har lagts fram av vissa ledamöter av mindre sympatisk karaktär. Kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en viktig komponent för att skapa utveckling. I detta fall har vi valt att stödja ursprungsförslagen som en motkraft till de olustiga strömningarna i detta parlament. Arbetet för dessa frågor och utvecklingssamarbete bör dock principiellt ske på den globala nivån genom FN, och inte EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi anser att det här betänkandet har flera förtjänster. En av dem är att det riktar uppmärksamheten på ett stort problem, både i EU och i utvecklingsländerna, nämligen behovet av att garantera tillgången på information om sexuell och reproduktiv hälsa, möjligheten att fritt fatta beslut och att skapa och främja offentliga tjänster som skyddar och tillämpar allas rättigheter, framför allt kvinnornas.

Vi tycker emellertid att man måste understryka att det viktigaste bidraget till ”jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbete” inte kommer från en politik som bygger på beroende och dominans, avreglering av marknader (se EU:s ekonomiska partnerskapsavtal), utnyttjande av arbetare, ojämlikhet och sociala orättvisor och bristande respekt för mänskliga rättigheter och som framför allt drabbar miljontals och åter miljontals barn och kvinnor. Det viktigaste bidraget kommer snarare från en politik av konkret samarbete som bygger på lika rättigheter för stater, respekt för den nationella suveräniteten och rätten för varje land att definiera och tillämpa en utvecklingsmodell som uppfyller medborgarnas behov och löser deras problem, dvs. en politik som tolkar ordet ”solidaritet” på rätt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Jag röstade för ändringsförslaget, eftersom jag är fast övertygad om att kampen mot våld, i detta fallet våld mot kvinnor i kris- och konfliktområden, måste få högsta prioritet. EU kan inte tolerera någon form av våld och därför anser jag att tyngdpunkten bör ligga på att bekämpa sexuellt våld riktat mot kvinnor. Dessutom anser jag att traditioner inte ska betraktas som något ont. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är känsliga frågor med både sociala och religiösa dimensioner. Därför får man inte generalisera eller tvinga på samhället några lösningar, framför allt inte ömtåliga samhällen där drastiska förändringar av den traditionella livsstilen kan stjälpa, snarare än hjälpa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), skriftlig. (DE) Jag röstar för jämlikhet mellan kvinnor och män och för att ge kvinnorna en starkare ställning i utvecklingssamarbetet.

Det sätt på vilket kvinnor i utvecklingsländerna hålls nere av religiösa regler, kulturella rutiner och fattigdom förvärras ofta ytterligare av bristen på utbildning. I det sammanhanget vill jag särskilt rikta uppmärksamheten på det potentiellt enorma sociala tryck som kan uppkomma om man ökar allmänhetens kunskaper om kvinnornas grundläggande rättigheter. I slutändan skulle detta kunna förbättra kvinnornas situation i de berörda regionerna.

Jag stöder dessutom idén att betrakta ”våld mot kvinnor” inte enbart utifrån de kvinnliga offrens synvinkel. Snarare bör man utveckla praktiskt tillämpbara program som riktar sig till ”den manlige missbrukaren”, så som Feleknas Uca föreslår i sitt betänkande.

Jag är också mycket kritisk mot kommissionens underlåtenhet att inkludera en strategi mot kulturellt eller religiöst våld mot kvinnor i förteckningen över åtgärder.

Dålig tillgång på utbildning skapar handikapp inom andra områden i livet av den enkla anledningen att man har brist på information. Att vara dåligt informerad i detta avseende kan få dödliga konsekvenser i utvecklingsländer där tillgången på hälsovård och den hygieniska standarden många gånger är under all kritik. Jag behöver bara nämna den oroväckande höga andelen hiv-infekterade kvinnor – söder om Sahara är den siffran 57 procent.

En mycket positiv punkt är kravet på att utveckla ”könsuppdelade resultatindikatorer”, vilket också skulle göra den kontroversiella frågan om kvotering mindre laddad.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE), skriftlig. − (EN) När vi röstar om en politik som omfattar ”sexuell och reproduktiv hälsa” så tolkar jag det så, att det innebär att skydda och förbättra moderns och det ofödda barnets liv och hälsa. Vi accepterar inte någon definition som antyder att abort skulle inrymmas i det begreppet. Och dessutom anser vi att all vård, information, politik eller andra tjänster som ingår i begreppet sexuell och reproduktiv hälsa på samma sätt utesluter abort. Vi måste arbeta på att få denna definition accepterad i alla forum och organ vi kan påverka

Jag konstaterar att svaret som rådets ordförandeskap gav i parlamentet den 4 december 2003 inte innebär att begreppet reproduktiv hälsa inkluderar ett främjande av abort och att abort till exempel aldrig får framställas som en metod för familjeplanering, i motsats till vad Världshälsoorganisationen säger om fertilitetskontroll. Det står därför klart att WHO:s definition inte är bindande för eller ens accepterad av statliga och parlamentariska institutioner

Jag kommer att fortsätta stödja politiska program som främjar ansvarsfulla sexuella beteenden och som skyddar och främjar moderns och det ofödda barnets liv och hälsa, inklusive att tillhandahålla resurser för att uppnå dessa mål.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. − (EN) I sitt betänkande ”Jämställdhet och ökat medinflytande för kvinnor i utvecklingssamarbetet” välkomnar Feleknas Ucas kommissionens strategi i frågan. Jag upprepar hennes stöd för en strategi som försöker integrera jämlikhet mellan kvinnor och män i utvecklingssamarbetet. Jag röstade för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), skriftlig. (FR) Även om jämlikhet mellan kvinnor och män har varit en integrerad del av Europeiska unionens program för utvecklingssamarbete under flera år, så är de faktiska framstegen fortfarande för obetydliga. Europeiska kommissionen måste därför bestämma mål i termer av siffror och tidsfrister, så att utveckling kan bli en viktig pådrivande faktor för förbättrade levnadsförhållanden för kvinnor.

Därför måste unionen fokusera på tre prioriteringar i sina partnerskap: grundläggande friheter, kvinnors status i det offentliga livet och deras tillgång på hälsovård.

Å ena sidan måste kommissionen vara vaksammare än någonsin tidigare när det gäller våld mot kvinnors fysiska integritet och mänskliga värdighet (i form av tortyr, traditionella former av stympning och tvångsäktenskap). Å andra sidan måste samarbetet omfatta ett erkännande av kvinnans plats i samhället, vilket påverkar allt från tillgången på kunskap till ekonomiskt oberoende. Dessutom krävs det insatser så att förebyggande och behandling av aids i utvecklingsländerna blir en realitet till 2010. Den europeiska utvecklingspolitiken kommer att bli ett totalfiasko om den inte kan radikalt förändra kvinnornas villkor.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. – (EL) Trots betänkandets korrekta slutsatser om kvinnornas tragiska ställning i utvecklingsländerna döljer det själva orsaken till detta: kapitalistiska produktionsmetoder och brutala imperialistiska ingrepp från EU, Förenta staterna och andra imperialiststater och organisationer. De suger ut dessa länder och plundrar deras källor till välstånd, vilket resulterar i hunger och fattigdom för miljontals människor.

De lösningar som föreslås ligger inom ramen för en kapitalistisk utveckling och EU:s utvecklingsstöd. En annan typisk aspekt av denna strategi är förslaget att öka antalet kvinnliga egenföretagare för att öka sysselsättningen. I det sammanhanget är förslagen om rättvisare och mer demokratiska samhällen, flickors och kvinnors tillgång till utbildning och hälsovård, utrotandet av fattigdom och sjukdomar etc. bara tomt prat. Det är fromma önskningar som avleder uppmärksamheten från sanningen. Att uppfylla människors behov är nämligen oförenligt med kapitalistisk utveckling och strävan efter profit som överordnad princip. För varje euro som Europeiska unionen ger, så stjäl den tusentals från dessa länder.

En förbättring av kvinnornas ställning och befolkningens levnadsstandard i dessa länder kommer inte att uppnås genom den legaliserade stöld som kallas ”EU:s utvecklingsstöd”, utan genom motstånd mot imperialistisk intervenering, strävan efter jämlika internationella relationer och kamp för en annan utvecklingsstrategi, baserad på befolkningens behov.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), skriftlig. (DE) Betänkandet om jämlikhet och deltagande, om kvinnors roll i utvecklingssamarbetet, täcker ett stort antal olika aspekter och inkluderar också viktiga praktiska frågor.

Som helhet bör det med andra ord absolut få stöd. En fråga som löper genom hela betänkandet är sexuell och reproduktiv hälsa och våld mot kvinnor, jämte främjandet av kvinnors rätt till självbestämmande.

Det är viktigt att utöka nätverken för mikrofinansiering, eftersom mikrokrediter kan bidra till att förbättra kvinnornas ekonomiska situation. Jag kan inte förstå varför vissa försöker lägga fram olika ändringsförslag som försvagar betänkandet och helt enkelt bortser från de dokument från FN som finns tillgängliga.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), skriftlig. − (EN) Herr talman! Jag är för jämlikhet mellan kvinnor och män och att ge kvinnor större inflytande, och jag har därför röstat för detta positiva betänkande.

Dessvärre har betänkandet, i likhet med så många andra om kvinnor och barn, utnyttjats för att främja abort i samband med sexuella och reproduktiva rättigheter. Eftersom majoriteten av mina kolleger har röstat för att inkludera ett antal ändringsförslag om sexuell och reproduktiv hälsa kände jag inte att jag kunde rösta för detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), skriftlig. − (PL) Feleknas Ucas betänkande om jämställdhet i utvecklingspolitiken är ett uttryck för europeisk moralisk imperialism gentemot utvecklingsländerna. Den går ut på att exportera de rika europeiska ländernas sjuka sociala modell till länderna i Afrika och Asien. De upprepade hänvisningarna till reproduktiva rättigheter betecknar stöd för allmänt tillgänglig abort. Jag kunde därför inte rösta för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), skriftlig. – (FR) Jämlikhet mellan kvinnor och män är en prioriterad fråga i utvecklingsländerna. Jag uppskattar verkligen Feleknas Ucas grundliga och grannlaga arbete med denna viktiga fråga.

Trots detta röstade jag emot betänkandet, eftersom innehållet i vissa avsnitt i slutversionen, som behandlade sexuell och reproduktiv hälsa på ett oklart sätt, fortfarande är tvetydigt. Det finns motstridiga tolkningar och några av dem innebär ett hot mot ofödda barns liv.

I nästa betänkande i ämnet bör kvinnors hälsa inte enbart sättas i relation till reproduktion, för alla kvinnor har rätt till en miljö som ger dem möjlighet att njuta fortsatt god hälsa. Det innebär att man måste ägna särskild uppmärksamhet åt tillgången på säkert dricksvatten, proteiner och basläkemedel, vid sidan om traditionella läkemedel.

Mot bakgrund av Gertrude Mongellas besök den 6 mars 2008 för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen vill jag också säga att vi har mycket att lära av afrikansk visdom när det gäller jämlikhet mellan kvinnor och män. Detta är en fråga som upplevs starkt där och något som förs vidare genom muntlig tradition bland kvinnor och män som är välsignade med god andlig och mental hälsa. Där har vi alla något att lära.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy