Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 9 april 2008 - Brussel Uitgave PB

20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Aan de orde is de spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Ik zou graag willen beginnen met de opmerking dat ook ik de nieuwe commissaris, mevrouw Vassiliou, mijn felicitaties wil uitspreken. Mevrouw de Voorzitter, het besluit dat we morgen zullen nemen ter goedkeuring van de toekenning van bijna zevenhonderdduizend Euro uit het Globaliseringsfonds aan 675 Maltese arbeiders die hun banen bij de bedrijven VF en Bortex in Malta hebben verloren is een solidariteitsbetuigenis, en solidariteit is een dragende zuil van de Europese Unie. Wanneer de Europese Unie iets is, dan is het dit: ja, dat de lidstaten hun economieën en markten openstellen voor concurrentie, maar ze tezelfdertijd niet alleen zijn, en dat de EU aanwezig is om de uitdagingen te verzachten, om ons te helpen ermee om te gaan en om de negatieve uitwerkingen die eruit voortkomen te verminderen. Mevrouw de Voorzitter, vandaag begrijpen de werknemers van VF en Bortex beter wat solidariteit betekent en wat de Europese Unie inhoudt, en ik wil ze van hieruit hartelijk groeten.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE). – (RO) De demonstraties van onlangs in Ljubljana hebben het onderwerp van loonverschillen tussen vrouwen en mannen naar voren gebracht, als een negatieve factor van het bereiken van het desideratum in de sociale cohesie.

Alhoewel we binnen de Europese Unie belangrijke vooruitgang hebben geboekt, bestaat er nog altijd een verschil van vijftien procent en, in Roemenië, een verschil van dertien procent.

Ik wil graag de aandacht vestigen op een aanhoudend probleem in de publieke sector, vooral in de sectoren waar hoofdzakelijk vrouwen werken – de gezondheidszorg, de sociale hulpverlening, de lichte industrie en het openbaar bestuur – die tot de slechtst betaalde sectoren behoren.

Ik juich de door commissaris Špidla getoonde ondersteuning bij de zaak van het uit de weg ruimen van inkomensverschillen toe, en ik ben van mening dat het noodzakelijk is om de maatregelen op te voeren die het hiermee in verband staande actieplan bevat, vooral onderwerp 2 – de salarisverschillen als hoofdcomponent van het werkgelegenheidsbeleid.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik zou graag een paar woorden willen zeggen over de tenuitvoerlegging van de Habitatrichtlijn in Ierland, met speciale aandacht voor het turfsteken op hoogvenen.

Van de Ierse turfstekers en veenbezitters wordt nu verlangd dat ze ophouden met turfsteken voor het persoonlijk gebruik. Deze situatie is tot stand gekomen vanwege het onbeperkte industriële en commerciële turfsteekrecht in de EU, dat ervoor heeft gezorgd dat in praktisch geheel Europa de hoogvenen zijn vernietigd. Het is van wezenlijk belang om te begrijpen dat door veel Ierse mensen, zowel op het platteland als in de stad, het turfsteken sinds generaties wordt ondernomen. Deze mensen mogen niet de prijs betalen van de vernietiging van de venen door anderen. Ook gegeven het feit dat de olieprijs nu ongeveer bij 110 Euro per vat staat, kunnen wij begrijpen dat turf nu voor de desbetreffende personen een zeer waardevolle economische hulpbron is.

Daarom moet er op nationaal niveau een volledige schadeloosstelling voor het verlies van de turfsteekrechten komen, en er zullen regelingen moeten komen zodat de rechten van de eigenaars met de behoefte om de hoogvenen te behouden in overeenstemming kunnen worden gebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Hartelijk dank, mevrouw de Voorzitter. Ik zou graag de Europese Commissie willen verzoeken om snel te handelen ten aanzien van het probleem waarmee de geaccrediteerde Spaanse pers in het Koninkrijk Marokko het van doen heeft: de Marokkaanse regering onderdrukt en dreigt de Spaanse geaccrediteerde pers uit te wijzen vanwege haar verslaggeving inzake het conflict in de Sahara.

Sinds januari van dit jaar hebben de Televisión Española, TV3 en Canal Sur geen toestemming tot uitzending gekregen vanwege hun verslaggeving over het conflict, en onlangs werd de correspondent van Cadena COPE met uitwijzing bedreigd, samen met de correspondenten van Cadena SER en de krant La Vanguardia.

Ik vind dat het onaanvaardbaar is, gezien ons nabuurschapsbeleid, dat een regering – de regering van Marokko – een ernstig probleem inzake de vrijheid van meningsuiting veroorzaakt en de gehele Spaanse geaccrediteerde pers in het Koninkrijk Marokko bedreigd, terwijl het de rest van de Europese pers in rust laat. Ik verzoek daarom om een snelle en krachtige reactie van de Europese Commissie om deze toestand te beëindigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Aan het begin van mijn toespraak wil ik zeggen dat ik het niet kies vind dat twee buurlanden die beiden deel uitmaken van het huidige gemeenschappelijke Europa hun vuile was hier in het Europees Parlement naar buiten hangen.

Waar gaat het over in het geval van het Hongaarse dorp Mlynky? Volgens de laatste statistieken zijn 54 procent van de dorpsbewoners Slowaken. De burgemeester van Mlynky heeft vijf Slowaakse verenigingen uit twee ruimtes verjaagd waarin ze hun activiteiten ontplooiden. Ik wil zeggen dat wanneer het om de behandeling van de Slowaakse minderheid gaat, dit slechts de top van de ijsberg is. In een Slowaakse school in het Hongaarse dorp wordt Slowaaks gedurende 3 uur per week als vreemde taal geleerd en houdt de priester de mis in het Hongaars. De tweetalige dorpskrant wordt niet meer uitgegeven.

Ik wil de Hongaarse president, de heer Sólyom, danken die het dorpje aan het begin heeft bezocht en naar beide kanten heeft geluisterd. Ik wil ook de Hongaarse ombudsman bedanken die in dit geval voor de Slowaakse minderheid was. De lokale autoriteiten schijnen echter bij hun positie te blijven. De vriendschapsbrug in de buurt van de stad Ostrihom, die uit EU-middelen werd betaald, is slechts dertig kilometer van dit dorp vandaan. Ik hoop dat de vriendschap in deze streek zal zegevieren, de vriendschap die door deze brug wordt gesymboliseerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (UEN). – (PL) Mevrouw de Voorzitter, in Boekarest waren de Duitsers tegen een officiële uitnodiging aan de Oekraïne en Georgië om lid te worden van de NAVO. De door hun naar voren gebrachte reden was hun zorg en angst dat de betrekkingen met Rusland slechter zouden worden. De Duitsers weten echter dat de angsten van Rusland volledig ongegrond zijn, aangezien de NAVO een verdedigingspact is en veel heeft gedaan om de vrede in Europa en vele delen van de wereld te bewaren.

Daarom komen er vragen bovendrijven waarom en tegen wie de Duitsers zich willen bewapenen en waar ze voor staan in het zich sterker verenigende Europa van de 21e eeuw. Toch niet tegen de staten van Zuidoost-Europa, waaronder de Oekraïne en Georgië, met hun ervaring van de bezetting door de Sovjets? Willen de Duitsers in dit zich sterker verenigende Europa de fantomen en demonen van de politiek van de 20e eeuw laten herrijzen? Zoals bijvoorbeeld de verbonden en pacten die tot oorlogen, misdaden , de holocaust en de verdeling van Europa voerden? Is het door Duitsland in Boekarest ingenomen standpunt een waarschuwingssignaal dat een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid ten dienste van de Duitsers kan worden verwerkelijkt, die op hun eigen belangen letten, maar de bittere waarheid van de geschiedenis vergeten?

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Mevrouw de Voorzitter, de Raad van Europa werd opgericht om de mensenrechten te beschermen – waaronder het recht van ieder mens op leven – en om de gemeenschappelijke grondbeginselen te bevorderen en tegelijkertijd de veiligheid van de burgers van Europa te versterken, en al dit vormt een afwijzing van het recht om te doden. Ondertussen, zal de Parlementaire Vergadering zich tijdens de plenaire vergadering van 16 april 2008 met een verslag bezig houden onder de titel “Toegang tot veilige en legale abortus in Europa”, waarin een aanbeveling wordt uitgesproken dat vrouwen een gewaarborgde toegang tot abortus hebben, dat hindernissen bij de uitoefening van abortussen uit de weg worden geruimd, en dat voorbehoedsmiddelen tegen lage prijzen beschikbaar zullen zijn, waaronder methodes voor vroege abortussen, die niet alleen uit medisch oogpunt schadelijk zijn, maar ook hoogst onethisch.

Ik wil mijn oppositie tegen het verslag tot uitdrukking brengen dat, onder verloochening van de doelstellingen waarvoor de Raad van Europa was opgericht, neerkomt op de bevordering van moord op de meest weerlozen en op voorbehoeding.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). (FR) Mevrouw de Voorzitter, het energie- en klimaatpakket betekent het opduiken van een nieuw soort van chantage: de chantage onder gebruik van koolstofemissies. Na de aankondiging op 4 april 2008 van een verlies van 575 banen bij Gandrange in Moselle gaat Arcelor-Mittal akkoord met het behoud van 124 banen bij deze vestiging, onder de voorwaarde dat het CO2 emissiecertificaten kan krijgen. En om het leed van banenverlies in Lotharingen te verzachten doet Arcelor-Mittal niets tegen de geruchten die in omgang zijn over een mogelijk pilootproject voor CO2-opslag, alhoewel dit proces nog niet is gevalideerd in het kader van zijn energieneutraliteit. Gandrange in Moselle is het Trojaanse paard van de energie-intensieve industrieën aan het worden, met hun grote voorspreker in de Europese Raad, de Franse President, de heer Sarkozy.

Ik ben opgetogen dat de commissaris hier aan onze kant staat, omdat ik werkelijk wil dat wij dit nieuwe soort chantage door middel van koolstofemissies verwerpen. Om doeltreffend te zijn moet het energie- en klimaatpakket de lijn van de Europese wetgeving volgen. Het Europees Parlement moet eisen dat de Raad aan de door ons opgestelde regels gehoorzaamt en niet zwicht onder de druk van de industriesirenes die gratis quota zoeken. Wij moeten als medewetgever voor een eerlijke toegang tot de quota van het MKB zorgen, tegen de grote industriële bedrijven.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE). – (HU) De Hongaarse burgers die van Roemenië naar Hongarije emigreerden en na 2007, na de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie, gepensioneerd werden, hebben nog niet het pensioen gekregen waarop ze volgens hun jaren van pensioenopbouw in Roemenië recht hadden.

Op de grondslag van de in kracht getreden overeenkomst van 1 januari 2007 tussen Roemenië en de andere leden van de Europese Unie dient de Roemeense overheid de pensioenen direct aan de betrokkenen te betalen. Al sinds een paar maanden hebben de Roemenen dit niet gedaan en ontvangen de Hongaarse burgers die sinds de toetreding van Roemenië in 2007 pensioensgerechtigd zijn geworden alleen het deel van hun pensioen waarop ze in Hongarije recht hebben. De Roemeense overheid heeft de neiging om de dingen voor zich uit te schuiven wanneer het om oplossen van zulke zaken gaat, ondanks dat de van toepassing zijnde richtlijnen van de EU ook in Roemenië in werking dienen te zijn.

Aangezien het de taak van de Europese Commissie is om de naleving van de richtlijnen van de EU te controleren, vraag ik de Commissie om te onderzoeken wat er in Roemenië ten aanzien van de vaststelling en uitbetaling van pensioenen gebeurt, en de aandacht van de Roemeense overheid te vestigen op de behoefte aan een zo snel als mogelijke oplossing voor dit probleem. Het is weinig troostrijk dat deze gepensioneerden hun zaak in Luxemburg zouden winnen. Hartelijk dank.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloš Koterec (PSE). – (SK) Het lokale bestuur van het Hongaarse dorp Mlynky, waar 55 procent van de bewoners Slowaken zijn, ondersteunde het voorstel van de burgemeester om twee Slowaakse minderhedenorganisaties uit het traditionele “Slowaakse Huis” te zetten.

De organisaties dienden een schriftelijk protest in bij de locale overheden, waarbij ze in hun brief de aandacht vestigden dat het om een schending van de bestaande status gaat en om een beschadiging van de nationale belangen van de Slowaakse minderheid in Mlynky. Het besluit tot uitzetting is in ieder geval geen willekeurige daad. Het staat in de lijn van het door de lokale overheden genomen besluit om op te houden met het uitgeven van een tweetalig tijdschrift, van het veranderen van de tv-uitzendingen ten nadele van de minderhedenuitzendingen en van de verlaging van de lonen van de Slowaakse leraren. Dit is een algemene negatieve trend en ik moet tegen dergelijke handelingen protesteren. Deze handelingen en besluiten zijn vooral gevaarlijk omdat ze zich op wezenlijke en misschien opzettelijke wijze bemoeien met de status van de minderheden in het betreffende gebied en de bestaande normen inzake de minderheidsrechten verlagen. De Hongaarse ombudsman voor nationale en etnische minderheden, de heer Kállai, heeft deze besluiten openlijk als onbegrijpelijk veroordeeld.

De handelingen van het locale bestuur in Mlynky, dat regelmatig de Slowaakse minderheid aanvalt, zijn een zeer slecht signaal, met name in een tijd waar de topambtenaren van de Slowaakse en Hongaarse regeringen de vergadering van hun premiers aan het voorbereiden zijn, waarmee een duidelijke verbetering in de betrekkingen tussen onze landen is verbonden.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Sommige leden van het Europees Parlement hebben hun zorgen geuit over de bouw van een steenkoolcentrale in de stad Trebišov in het Oosten van Slowakije.

Ik wil erop wijzen dat het ministerie voor economie van de Slowaakse Republiek dit plan heeft verworpen en binnen het kader van de energiezekerheid in de Slowaakse Republiek niet verwacht dat de bouw van de centrale voor 2030 zal plaatsvinden. Ik wil mijn ondersteuning aan de inspanningen van de burgers van Trebišov geven die ook dapper tegen de bouw van deze energiecentrale hebben gestreden.

Ik wil ook benadrukken dat de voormalige premier van de Slowaakse Republiek, de heer Mikuláš Dzurinda, en andere politici die over de negatieve gevolgen die deze energiecentrale op het milieu en de levenskwaliteit in Trebišov bezorgd waren, en over de negatieve effecten voor de unieke wijnbouwregio Tokay aan de grens met Oekraïne en Hongarije, hun ondersteuning aan de acties van de burgers van Trebišov hebben gegeven.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE). (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, met uw permissie wil ik graag de Commissie en het Voorzitterschap van ons Parlement en van de Raad een paar informaties geven. Indien we de erkenning van Peking krijgen, zelfs wanneer dit toevallig gebeurt, dat de Dalai Lama nooit om onafhankelijkheid heeft gevraagd, maar altijd om autonomie heeft gevraagd, en indien wordt toegegeven dat hij bij al zijn optredens in de openbaarheid heeft aangedrongen op geweldloosheid, dan zou deze verklaring uit Beijing onmiddellijk als een gebaar van openheid en goede wil door de regering in asiel en de Dalai Lama zelf kunnen worden opgevat. Ik hoop dat dit de richting is waar wij naar toe zullen gaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, de Europese ministers van Financiën hebben besloten niet in te stemmen met de Europawijde loonstijgingen als reactie op de stijgende levenskosten. We kennen allemaal de demonstraties die in Ljubljana plaatsvonden. Mijn collega die zojuist heeft gesproken, heeft al op deze demonstraties gewezen. We weten ook allemaal dat de stijgende levenskosten de lage en gemiddelde inkomensgroepen hebben geruïneerd. Wat heeft de EU hier tegen gedaan? In het geheel niets! Inderdaad, de lonen van de bestuurders van grote bedrijven blijven omhoog gaan, terwijl de normale werknemers alsmaar meer moeite hebben om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar te knopen.

Tot slot wil ik erop wijzen dat de heer Almunia de effecten van een mogelijke loonsverhoging op de productiviteit duidelijk maakte. Zulke beweringen zijn een klap in het gezicht van honderdduizenden werknemers die in financiële moeilijkheden verkeren. De reusachtige winsten van multinationale bedrijven zijn natuurlijk geen geheim.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – (SK) De recente acties van de Hongaarse Garde tegen de Roma betekenen een serieuze bedreiging van de grondbeginselen waarop het Europa van vandaag is gebouwd. Net zoals het feit dat de Garde openlijk het extremisme en het revisionisme ondersteunt en naar een externe vijand in de naburige landen op zoek is en in eigen land naar mensen van andere nationaliteit; dit naast de verdergaande activiteit, die toeneemt door de nieuwe leden van deze organisatie die hun eed minder dan twee weken geleden hebben afgelegd, en de ondersteuning die deze groepering van de kant van politieke partijen en groepen van eender kaliber zowel van binnen als buiten Hongarije ontvangt.

Dit is niet alleen een groeiende bedreiging, maar ook een uitdaging die niet alleen alle democratisch gezinde mensen in Hongarije en de buurlanden sterk aangaat, maar geheel Europa. Het vertoon van nationalisme, racisme, xenofobie, antisemitisme of neofascisme hebben en mogen geen plaats hebben in een democratisch Europa. Deze fenomenen kunnen niet als relatieve en marginale gebeurtenissen worden gezien, noch mogen ze op geen enkele manier worden gerechtvaardigd.

Dit is de reden waarom ik de Europese instellingen verzoek om zich eindelijk serieus met dit geval bezig te houden.

 
  
  

VOORZITTER: Manuel António DOS SANTOS
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Het Erasmus Mundus programma, dat bedoeld is ter verspreiding van het begrip tussen de culturen en ter bevordering van de Europese Unie door de zeer goede resultaten van dit programma in het onderwijs, is voor de jongeren van Wit-Rusland niet toegankelijk.

Wit-Rusland is een land dat geen achting voor de mensenrechten heeft, een land waarin nationale minderheden en vakbonden worden gediscrimineerd en waarin openlijke maatschappelijke betrokkenheid tot vervolging leidt. Met name de jongeren worden bestraft doordat ze van onderwijsmogelijkheden verstoken blijven.

We moeten een oplossing vinden om het voor deze jongeren, die in hun eigen land onder discriminatie te lijden wat toegang tot kennis betreft, mogelijk te maken om toegang te krijgen tot de voordelen van het Erasmus Mundus programma. De Universiteit van Warschau en andere opleidingsinstellingen hebben studenten toegelaten die vanwege deelname aan demonstraties van de onderwijsinstellingen in Wit-Rusland gestuurd zijn.

Ik hoop dat de Europese Unie een passende regeling zal vinden om dit probleem op te lossen.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit komende weekeinde is het begin van de tweede fase van de grootste commerciële robbenvangst aan de kust van Atlantisch Canada. De Canadese regering heeft zijn verzekering gegeven dat deze jacht op humane wijze zal worden doorgevoerd en, als voorwaarde voor hun licenties, zijn de robbenjagers nu verplicht om de zeehonden te verdoven en om te controleren of ze bewusteloos zijn, en ze pas daarna uit te laten bloeden voordat ze worden gevild.

Toch komt het volgens onafhankelijke waarnemers weinig voor dat dit gebeurt. Dat wil zeggen, natuurlijk, wanneer hen in het geheel werd toegestaan om de handelingen van de robbenvangers gade te slaan. De systematische pogingen van het visserijministerie om de observatie van de jacht van dit jaar tegen te houden, zijn bijna zo alarmerend als de flagrante overtredingen van de regels voor de robbenvangst die tot nu toe zijn vastgesteld. Indien de Canadese overheden er zo zeker van zijn dat de robbenvangers zich aan deze regels houden, waarom doen ze dan hun uiterste best om experts voor dierenwelzijn en journalisten ervan af te houden om hiervan getuige te zijn?

Bovendien mogen we niet vergeten dat er nergens ander op de wereld dergelijke garanties voor dierenwelzijn bij de commerciële robbenvangst zijn afgegeven, zoals bijvoorbeeld in Rusland en Namibië. Omdat de huidige legislatuurperiode ten einde gaat, is het wezenlijk dat de Commissie snel handelt, als reactie op de Schriftelijke Verklaring 38, met het afkondigen van een voorstel voor een verbod op de import en export van en handel in robbenproducten. Een dergelijk verbod zou niet de vangst voor eigen gebruik betreffen, maar het zou een betrokkenheid aantonen om het dierenwelzijn te beschermen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Mijnheer de Voorzitter, op het moment dreigen in Portugal meer multinationals met het verplaatsen van hun productie, zoals in het geval van Yasaki Saltano en Delphi. In beide gevallen ontvingen deze multinationals, producenten van autodelen, miljoenen euro’s uit gemeenschapsmiddelen voor de opbouw van hun fabrieken en het beroepsonderwijs van hun werknemers. Nu wil Yasaki Saltano, indien het beweert dat de auto-industrie problemen heeft, meer dan 400 werknemers ontslaan in Vila Nova de Gaia. Bij ongeveer zeventig procent gaat het om vrouwen, velen van hen met gezondheidsproblemen zoals peesontsteking, veroorzaakt door hun werk voor de onderneming. In verband hiermee komen twee vragen bovendrijven: Welke houding heeft men ten opzichte van de sociale verantwoordelijkheid van dergelijke firma’s en wanneer worden er maatregelen genomen om ter bescherming van de rechten van de werknemers en de productie in onze landen een dergelijke verplaatsing te verhinderen?

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (NI). – (HU) Eerst Kosovo, nu Tibet. In beide gevallen heeft een door communistische politiestaten gevoerd gewelddadig kolonialistisch beleid tot bloedvergieten geleid. In beide gevallen heeft de weigering tot eerbiediging van het recht van de bevolking op zelfbestemming een crisis teweeg gebracht die een bedreiging voor de wereldvrede in zijn geheel vormt. De winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, de Dalai Lama heeft de culturele genocide en demografische agressie jegens de bevolking van Tibet blootgelegd.

Ook in het voormalige communistische Roemenië waren dit gebruikelijke methodes. Ceauşescu was ook van mening dat de onderdrukking van minderheden een Roemeense binnenlandse kwestie was, net zoals China in het geval van Tibet beweerd.

Ik hoop dat het Europees Parlement zich aan de zijde van paus Benedict XVI schaart bij het ondernemen van acties tegen onrechtvaardigheid, haat en geweld; ik hoop dat het ook de strijd opneemt om de territoriale autonomie van Tibet te behalen. Laat ons uitkijken naar de Dalai Lama en de Rooms-katholieke paus die de wereld in het Parlement van Europa vertellen dat er geen vrede zonder rechtvaardigheid kan zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Het brandende thema op de tiende vergadering van de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne, die in Februari in het Europees Parlement plaatsvond, was de verbetering van de bewerking van visumaanvragen.

Na de uitbreiding van het Schengengebied aan het eind van het verleden jaar, zijn de voorwaarden waaronder aan de Oekraïense burgers visa voor landen van de EU worden verleend strenger geworden; de leges en de wachttijd zijn ook verhoogd. Er moet geen nieuwe Berlijnse muur worden hooggetrokken aan de buitengrenzen van de EU net op het moment waarop de Oekraïne over zijn toekomst beslist.

Daarom juich ik de overeenkomst tussen Slowakije en de Oekraïne toe over het lokale grensverkeer. Het zal het gemakkelijker maken om de Slowaaks-Oekraïense staatsgrenzen vanwege culturele, economische of familiaire redenen herhaaldelijk te passeren. Een snelle oplossing voor kwesties die het visumbeleid betreffen zou erbij helpen de Oekraïense burgers van de voordelen van het lidmaatschap van de EU te overtuigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, één positief resultaat van de laatste uitbreiding van het Schengengebied is de afschaffing van grenscontroles aan de binnengrenzen van de EU geweest. Polen heeft natuurlijk alle grenscontrolepunten verwijderd en als gevolg daarvan hebben wij alleen in mijn provincie meer dan 55 grensovergangen gesloten. Door hun sluiting zagen zich de lokale overheden met het beheer van de verblijvende infrastructuur geconfronteerd. Dit omvat een aantal gebouwen, torens, hangars, pakhuizen en parkeerplaatsen, samen met het bijbehorende land. En dit alles uitstekend gelegen, vaak aan belangrijke internationale communicatieroutes. Het lokale bestuur van de gemeenten waarin deze grensinstallaties liggen zijn erin geïnteresseerd deze te beheren, maar hebben niet de middelen om dit te doen. Zodoende bestaat er een grote kans dat al deze gebouwen voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt.

Ik richt daarom een appel aan de Europese Commissie tot oprichting van een speciaal fonds dat de gemeenten in de grensgebieden erbij zal helpen om deze infrastructuur te kunnen gebruiken voor doeleinden van algemeen nut, waaronder grensoverschrijdende doeleinden om zo de culturele integratie te bevorderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om mijn respect voor de dappere, voor hun nationale onafhankelijkheid strijdende bergbevolking van Tibet tot uitdrukking te brengen. Wat ik te zeggen heb is niet als demonstratie tegen de Chinezen gedacht. In tegendeel. Ik heb respect voor de Chinese bevolking die ook voor nationale vrijheid tegen de Japanse bezetting heeft gestreden, en voor vrijheid en burgerrechten binnen China zelf – waarvoor de Bokseropstand in de 19e een voorbeeld is. Dit is des te meer reden waarom de Chinezen, met deze traditie voor ogen, aan de bevolking van Tibet het recht op zelfbestemming niet mag onthouden.

Als leden van het Europees Parlement moeten we onze solidariteit met Tibet duidelijk maken, niet alleen door woorden, maar ook door daden. De Europese politici mogen door hun aanwezigheid geen geloofwaardigheid verlenen aan de Spelen van Peking. Wij moeten op het moment uit Peking wegblijven. Ik zeg dit als een vurige fan en toeschouwer van de Olympische Spelen van Athene. Van onze kant is dit het minste wat wij kunnen doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, morgen is de tiende verjaardag van het akkoord van Belfast. Velen vinden dat er veel te vieren valt, ik vind dit niet. Waarom? Omdat het juist dit Akkoord van Belfast was dat 30 jaren terrorisme beloonde door het ondergraven van zowel de justitie als ook de democratie: de justitie door de amnestieverlening middels vroegtijdige vrijlating aan alle terecht veroordeelde terroristische gevangenen; en de democratie door het voorschrift dat terroristen zonder berouw in de regering van de regio moeten worden opgenomen die zij sinds tientallen jaren hebben geteisterd. Dit moet worden bereikt door de onbillijkheid van een verplichte coalitie.

De regio die ik vertegenwoordig is de enige regio in de gehele Europese Unie waarin de burgers niet het democratische grondrecht hebben om een partij weg te stemmen. Waarom? Omdat het Akkoord van Belfast bepaalt dat alle partijen in de regering moeten zijn, wanneer er een regering wordt gevormd. Dat is het Akkoord van Belfast en het is verkeerd. Het is een overeenkomst die moet worden gewraakt, niet gevierd.

 
  
MPphoto
 
 

  Petya Stavreva (PPE-DE). – (BG) Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, een van de grootste uitdagingen waarvoor mijn land, Bulgarije, tijdens de eerste jaren van zijn lidmaatschap van de Gemeenschap stond, was de zorg voor transparantie en het verhinderen van ieder misbruik van middelen die uit Europese fondsen afkomstig zijn.

Ter ondersteuning van de inspanningen tegen de corruptie heb ik de aanzet gegeven tot oprichting van een openbare burgerraad die de opname van middelen uit EU fondsen in de Bulgaarse landbouw controleert. Dit zal geen formele instelling zijn, maar een uit de burgermaatschappij afkomstige groepering om de inspanningen van al degenen te bundelen die ervoor willen zorgen dat deze gelegenheid ter bevordering van de ontwikkeling van Bulgarije niet door corruptie, misbruik en wanbeheer wordt verspild.

Het grote doel bestaat in het opzetten van mechanismen tot publiekelijke controle van de doelen waarvoor de middelen in de landbouw worden uitgegeven en het zorgen voor algemene toegang tot informatie hierover. Verder moeten er mechanismen voor informatie over de tenuitvoerlegging van projecten en voor de verspreiding van beste praktijken in de sector komen. Ik wil eraan herinneren dat de bevordering van actieve burgerbetrokkenheid bij socio-politieke processen een hoofdprioriteit op de agenda van de Gemeenschap is.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Meer dan één jaar nadat Roemenië en Bulgarije lid werden van de EU en bijna negen jaar na het begin van het Bologna proces, erkennen acht Europese landen de in deze twee lidstaten behaalde universiteitsdiploma’s en andere kwalificaties niet aan.

In veel gevallen worden de Roemeense burgers gediscrimineerd wanneer ze in het buitenland werk willen aannemen of hun opleiding willen voortzetten.

De niet-erkenning van diploma’s draagt ook tot de lage deelname aan de Europese mobiliteitsprogramma’s voor studenten bij, met name wat de postdoctorale diploma’s aangaat.

Zo kon bijvoorbeeld een Roemeense student niet deelnemen aan een door het Erasmus-Mundus gefinancierd doctoraal programma in een universiteitsstad van een van de acht lidstaten die het propedeutisch universiteitsdiploma niet wil erkennen.

Hier gaat het om discriminatie tegen de burgers van een lidstaat en het resultaat hiervan is de beperking van hun kansen om Europese middelen voor hun academische mobiliteit te krijgen.

De Europese Commissie heeft onlangs dit gedrag gehekeld. Ik ben van mening dat het Europees Parlement eenzelfde vastberaden houding ten opzichte van deze omgang zou moeten aannemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin-Ioan Nechifor (PSE). – (RO) Op de achtergrond van de klimaatverandering en in de context van alsmaar minder en duurder wordende natuurlijke grondstoffen, vooral op het gebied van de energie, zou een gemeenschappelijk landbouwbeleid een doeltreffend instrument kunnen zijn om de doelstellingen van de Europese Unie te bereiken.

Aan de andere kant leidt de niet-naleving van de communautaire wetgeving inzake de landbouwsector op het moment tot het verhaal door de Commissie van niet minder dan 83 miljoen Euro van elf lidstaten. Het is geen zeer groot bedrag, maar aangezien het gemeenschappelijk landbouwbeleid uit openbare middelen wordt gefinancierd, geloof ik dat er een duurzamere betrokkenheid van de Europese Commissie bij de ondersteuning van lidstaten nodig is. Met name bij de ondersteuning van de pas geïntegreerde staten, zodat deze onregelmatigheden aanzienlijk kunnen worden verminderd en voedselveiligheid en -zekerheid in de Europese Unie werkelijk binnen handbereik kunnen liggen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) De Commissie zal binnenkort een nieuw amendement indienen op de Richtlijn betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.

In 2008 moet de Commissie, nadat zij alle mogelijkheden heeft onderzocht, waaronder de kosten die met de milieubescherming, het geluid, de verkeersopstoppingen en de gezondheid in verband staan, een algemeen toepasbaar, transparant en allesomvattend model voor de beoordeling van alle externe kosten voorstellen dat als basis voor een latere berekening van de tolheffingen voor het gebruik van de infrastructuur kan dienen.

Alle op deze wijze verkregen inkomsten zouden weer moeten worden geïnvesteerd in de hiermee verbonden infrastructuren. De vrachtwagenbedrijven hebben speciaal geoutilleerde parkeerplaatsen nodig waar chauffeurs met een veilig gevoel kunnen uitrusten, en ook hun voertuigen en het vrachtgoed veilig zijn.

Ik ben van mening dat de lidstaten financieel moeten worden ondersteund en tegelijkertijd moeten worden gedwongen om meer te investeren in het aanleggen van veilige parkeerplaatsen, alsmede in het verbeteren en ontwikkelen van de vervoersinfrastructuur.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Dames en heren, de lidstaten van de Europese Unie hebben van Estland tot aan Polen miljoenen van hun meest getalenteerde en ondernemende burgers aan de agressie van de Nazi’s en de tientallen jaren durende Sovjet-terreur verloren. Het verslag van het Europees Parlement “Burgers voor Europa” riep een actie in het leven onder de naam “Actief Europees gedenken”. Het had zowel de verhindering van het Nazisme en Stalinisme ten doel als ook het gedenken van de slachtoffers van het Nazistisch en Stalinistisch bewind.

Nu, zeventig jaar na het geheime pact tussen Stalin en Hitler, bestaat er nog altijd een gebrek aan kennis in Europa over de gewelddaden door het onderdrukkingsapparaat van Stalin. De lidstaten moeten een blijvende intergouvernementele werkgroep oprichten die de taak heeft een onpartijdig onderzoek uit te voeren naar de misdaden van de Bolsjewieken en de KGB, en deze tevens naar Europese maatstaven te beoordelen.

Heden moet echter de 23e augustus tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van het Stalinisme en Nazisme worden benoemd. Op 23 augustus 1939 deelden de Nazi’s en de Bolsjewieken Europa in twee invloedssferen. Hierbij brachten zij Europa een vreselijke wond toe die tot op de dag van vandaag nog niet geheel is genezen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE). – (RO) Ik zou graag van de gelegenheid gebruik willen maken om in de plenaire vergadering van het Europees Parlement te spreken over het verloop van de NAVO-top die van twee tot vier april in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië, plaatsvond.

We weten allemaal hoe belangrijk de NAVO is, zowel voor de veiligheid van het Euro-Atlantisch gebied als ook voor de democratisering en het welzijn van de pas geïntegreerde landen. Dit gebeurde voor Roemenië in 2004 en we hopen dat hetzelfde met Kroatië en Albanië zal gebeuren, de landen die in Boekarest werden uitgenodigd om lid te worden van de NAVO.

Ik ben ervan overtuigd dat de crisis betreffende de naam van Macedonië tijdens het overleg met Griekenland ook kan worden opgelost, zodat een verdere betrouwbare partner van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ook kan worden uitgenodigd om lid te worden van de NAVO.

We weten ook dat de toetreding tot de NAVO een belangrijke stap tot integratie in de Europese Unie is.

Als een lid van de Alde-Fractie in het Europees Parlement, juich ik de openheid van de NAVO jegens Oekraïne en Georgië toe als een belangrijk signaal voor het op weg brengen van deze landen naar Europa.

Ik ben ervan overtuigd dat wij, de Europese Unie in het algemeen en het Europees Parlement in het bijzonder, ook de openheid hebben om de Oekraïne en Georgië aan te moedigen om de juiste weg in te slaan, de Europese weg.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, het ratificatieproces van het Hervormingsverdrag van de EU gaat verder. In de voetstappen van onder andere de Franse, Roemeense, Sloveense en Hongaarse parlementen heeft het Poolse parlement ook besluiten inzake de ratificatie genomen. Dit zou misschien in het geheel niet vermeldenswaardig geweest, wanneer niet de leden van het parlement het Verdrag in al te grote haast hadden geratificeerd en vaak zonder op de hoogte te zijn van de inhoud. Gezien deze situatie zijn de vele initiatieven om het Verdrag door nationale referenda te ratificeren volledig gerechtvaardigd. In een democratie is per slot van rekening de burger de soeverein en niet het parlementslid; en de meest belangrijke vorm om dit tot uitdrukking te brengen is een referendum, en niet stemmingen die de goede naam van de parlementsleden en de parlementen aantasten. De burgers hebben een recht om de ratificatie van het Verdrag zonder dat het werd gelezen niet te erkennen.

Deze omstandigheden vormen de basis voor toekomstige politieke en nationale conflicten, en in feite zou alles moeten plaatsvinden in overeenstemming met de mensenrechten en de wil van de vrije staten en bevolkingen in naam van het algemeen belang.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, in mijn redevoering zou ik graag de aandacht willen vestigen op het respect voor het eigendomsrecht, de rechten van de mensen en de rechten van de religieuze minderheden in de Oekraïne, dat de wens naar voren heeft gebracht om toe te treden tot de Europese Unie. In 1962 hebben de overheden van de Sovjet Unie de katholieke kerk van Sint Magdalena in Lwów gesloten en het tot een voordrachtshal voor orgelspel omgevormd. Sinds 1991 hebben de inwoners van Lwów ervoor gestreden om hun aan Sint Magdalena gewijde kerk terug te krijgen, tot op heden zonder resultaat.

Met de verzoening tussen de Poolse en Oekraïense bevolkingen in het achterhoofd, wil ik door middel van het forum van het Europees Parlement graag een appel aan de autoriteiten van de stad Lwów richten tot teruggave van de kerk aan het kerkgezag, om zo de vriendschap tussen onze bevolkingen, de Poolse en Oekraïense, te verdiepen, en ook om ervoor te zorgen dat deze kerk een verzoeningssymbool wordt. Iets dat zeer belangrijk is vanuit het oogmerk van het naderende Europese kampioenschap van 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE). – (RO) Ik wil graag het onderwerp aansnijden van de mensen die aan leukemie lijden, die iedere dag in Roemenië of in andere lidstaten sterven zonder dat men in staat is iets te doen, omdat sommige landen niet in het internationale register van buitenfamiliaire donors zijn opgenomen.

Er bestaat zo’n register in Europa, maar jammer genoeg hebben niet alle lidstaten toegang tot dit register. In Roemenië functioneert dit register niet. Deze tekortkoming heeft tot een veel hoger sterftecijfer in Roemenië geleid dan in andere lidstaten. Honderden jongeren sterven iedere dag omdat ze simpelweg geen toegang tot dit register hebben. Desondanks is dit probleem geen prioriteit voor de huidige regering van Roemenië.

Ik zou graag willen dat alle lidstaten dezelfde toegang hebben tot dit register. Dit zou tot een vermindering van de illegale handel in organen leiden en zou de onder leukemie lijdende mensen een levenskans bieden, onafhankelijk van hun financiële situatie. Ik geloof ook dat zieke mensen moeten profiteren van ruggenmergtransplantaties op grond van hun situatie en niet op grond van hun nationaliteit.

In overweging nemende dat we vandaag voor de installering van commissaris Vassiliou hebben gestemd, verzoek ik mevrouw de commissaris om een oplossing voor dit probleem te vinden. Alle Europese instellingen, waaronder het Parlement, moeten hun steun geven aan een informatiecampagne.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) Verleden week viel Roemenië de eer te beurt de gastheer voor de NAVO-top van Boekarest te zijn. Als rapporteur voor regionale samenwerking in het gebied rond de Zwarte Zee zou ik de organisatie van dit belangrijke evenement in de regio van de Zwarte Zee willen toejuichen, maar met name de uitdrukkelijke erkenning van het strategische belang van dit gebied.

Ik hoop dat deze erkenning neerkomt op geconsolideerde en concrete inspanningen van de kant van de Europese Unie en de NAVO om de Zwarte Zee in een gebied van stabiliteit en welvaart te veranderen en zo voor de veiligheid van het gehele Europese continent te zorgen.

Niet minder belangrijk is de erkenning van de trans-Atlantische ambities van Georgië en de Oekraïne. De weg van deze twee landen naar het lidmaatschap van de NAVO moet onomkeerbaar zijn, en de jaren 2008 en 2009 moeten belangrijk worden bij het boeken van vooruitgang in deze richting, zowel door de twee landen als door de NAVO.

Ten slotte juich ik het toe dat de lidstaten van de Alliantie flexibiliteit en een langetermijnvisie hebben bewezen, en zo de Top van Boekarest tot een belangrijke maatstaf voor de uitbreiding van de NAVO en de erop volgende ontwikkeling van het veiligheidssysteem hebben gemaakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Yannick Vaugrenard (PSE). (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, weer eens zijn een paar werknemers in de laatste dagen in Saint-Nazaire in Frankrijk onbetaald gebleven. Dit keer ging het om Grieken die door een Duitse onderaannemer bij een andere onderaannemer in de scheepsbouwindustrie te werk waren gesteld.

De jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie heeft de werknemersrechten van gedetacheerde arbeiders binnen de EU opnieuw bevestigd, maar hoe doeltreffend zijn deze rechten wanneer Europa niet met de noodzakelijke wetgeving uitgerust is om voor het falen van onderaannemers te compenseren?

We spreken in het geheel niet meer over op zichzelf staande gevallen. In de gehele Europese Unie maken de opdrachtgevers alsmaar meer gebruik van reeksen van onderaannemers uit andere lidstaten, en gevallen van niet-betaalde gedetacheerde arbeiders worden steeds gebruikelijker. Drie man, drie Griekse werknemers, kregen uiteindelijk hun loon uitbetaald, maar alleen na een hongerstaking van drie weken.

We mogen geen hoogdravende toespraken over Europa houden en niets doen. Het is wezenlijk dat wij zo snel als mogelijke op de proppen komen met het noodzakelijke wettelijk arsenaal om de opdrachtgevers verantwoordelijk te stellen voor het falen van onderaannemers.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag uw aandacht vestigen op de parallellen tussen de Olympische Spelen van Peking en die van 28 jaar geleden in Moskou. Het verlenen van het recht tot het houden van de Olympische Spelen in 1980 in Moskou was waarschijnlijk een door de regering van Jimmy Carter en zijn veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski ontworpen ingenieus plan om de Sovjet-Unie ten minste voor een korte tijd voor het Westen en zijn democratische invloed te openen.

Ons doel is het aanzwengelen van de democratisering in China en daarom moeten we dankbaar zijn voor de mogelijkheid voor een dergelijke internationale aanwezigheid in een land dat anders vrij geïsoleerd is. Ook wanneer we de Chinese autoriteiten door een boycot van de Olympische Spelen van Peking hun triomf ontnemen, zo verliezen we ook de gelegenheid om de democratische waarden dichter bij de Chinese bevolking, naar de gewone man te brengen. Onze aanwezigheid bij de Olympische Spelen van Peking moet niet als een aanvaarding van de Chinese overheid worden beschouwd, maar als een inspanning om de Chinese bevolking de noodzaak van een omvorming van het bewind in te laten zien.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik zou graag de 25 medeleden willen danken die de brief aan de Cambodjaanse premier en dictator Hun Sen hebben ondertekend, waarin het geval van Saumura Tioulong ter sprake werd gebracht, een van de leiders van de Sam Rainsy Partij. Ik zou dit geval ook graag onder de aandacht van de Commissie willen brengen. We zijn erover geïnformeerd dat Saumura Tioulong, die eveneens lid van een geweldloze radicale partij is, in Cambodja werkelijk gevaar loopt om te worden gearresteerd. Tot nu toe is dit niet gebeurd, en ik hoop dat dit gedeeltelijk aan de interventie van mijn medeleden te danken is, maar het blijft een situatie die zeer goed in de gaten moet worden gehouden.

Ik zou deze tijd ook graag willen gebruiken om de Voorzitter en al mijn medeleden te laten weten dat de Chinese ambassade een brief aan ons allen heeft gestuurd waarin wordt gesproken over de separatistische houding van de “bende” van de Dalai Lama, die volgens deze brief natuurlijk van gewelddadige aard is. Het lijkt mij dat dit een van de verklaringen en ideeën is waarbij wij het Chinese bewind moeten helpen om ze te overwinnen, om zo de democratie naar China, Tibet en elders te brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) In de afgelopen 48 uur zijn er in Sofia, in Bulgarije, drie huurmoorden gepleegd. Sinds Roumen Petkov, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, zijn dienst aantrad zijn er in Bulgarije in totaal 22 huurmoorden gepleegd op zakenlieden, maffialeiders en politici. Niet één ervan is opgelost, niemand is er voor veroordeeld. Op maandag werd de schrijver Georgi Stoev op klaarlichte dag vermoord. Hij had een aantal boeken over onderzoeken naar de georganiseerde misdaad op zijn naam. Intussen is duidelijk geworden dat minister Petkov in regelmatig contact met criminele elementen stond, en zelfs ontmoetingen met dergelijke personen had. Hier gaat het om een duidelijke aanwijzing voor een volledige fusie van de regering en de maffia. Wat ik wil zeggen is dat de minister van Binnenlandse Zaken in Bulgarije een maffiavent is.

Gedurende de periode voor de toelating kreeg de Bulgaarse bevolking te horen dat de Unie een garant zou zijn voor succes tegen banditisme en moorden, een bewaker van stabiliteit en veiligheid, voor een leven zonder misdaad. Vandaag zou eenieder van ons het volgende slachtoffer kunnen zijn. De Unie moet handelen om deze schandvlek kwijt te worden, niet alleen van Bulgarije, maar ook van zichzelf.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Mijnheer de Voorzitter, collega’s, de gelegenheid die mij naar het spreekgestoelte brengt is dat in Bulgarije een paar dagen geleden alweer een tragisch voorval heeft plaatsgevonden dat ons ertoe dwingt het stilzwijgen te verbreken. Op maandag werd in het hart van de Bulgaarse hoofdstad Sofia de schrijver Georgi Stoev door gerichte schoten op demonstratieve wijze vermoord. Hij had het aangedurfd om in een reeks van tien of meer boeken de sluier op te lichten van de gehele waarheid over de georganiseerde misdaad in ons land en over haar nauwe verbindingen met de politieke elite en de rechterlijke macht.

Deze huurmoord, één van velen, heeft met meedogenloze duidelijkheid aangetoond dat het Openbaar Ministerie, het rechtsstelsel en het ministerie van Binnenlandse Zaken of niet de macht hebben om de misdaad te bedwingen, of wat nog griezeliger is niet de wil hebben om haar de baas te worden. Door hun passiviteit worden ze tot medeplichtigen van misdaden en worden ze alleen gebruikt voor de politieke gangsterpraktijken van non-conformisten. Het is niet toevallig dat de heer Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie dit zo duidelijk uitsprak tijdens zijn recente bezoek aan Bulgarije. De bittere waarheid is dat in Bulgarije iedereen angst om zijn leven heeft, en we moeten toegeven dat zonder hulp van Europa de soevereiniteit van ons land op het spel staat.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft 24 uitspraken gedaan over door inwoners van Tsjetsjenië ingediende beroepen – nog tweehonderd meer zijn in behandeling. Het hof acht Rusland verantwoordelijk voor stuitende schendingen van de Rechten van de Mens in Tsjetsjenië, waaronder moord, folter en illegale hechtenis. Deze schendingen blijven voortduren. Bovendien zijn tot aan de vijfduizend mensen “verdwenen” – grotendeels vermoord – waarvoor de staatsveiligheidsdiensten verantwoordelijk zijn. Het is ongelooflijk dat nog geen functionaris voor deze handelingen ter verantwoording is geroepen.

Ik roep de EU, de Commissie en de Raad op om het aan president Medvedev duidelijk te maken dat volledig gehoorzamen aan de uitspraken van het Hof van Straatsburg een hoge verwachting van de EU is met het oog op een verdergaande partnerschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb een wekenlange missie naar Tsjaad ondernomen in een poging om publieke bekendheid voor de humanitaire crisis op te wekken, die met name in het Oosten van het land plaatsvindt. Ik wilde ook onderzoeken welke mogelijk positieve uitwerkingen de door Ierland geleide vredesmissie zou kunnen hebben in de huidige fase van zijn inzet in Tsjaad.

Ongeveer 250 000 Soedanese vluchtelingen zijn sinds 2003 de grens gepasseerd, die bijna allemaal in 12 kampen in het Oosten van het land zijn ondergebracht. Er zijn dus ongeveer 180 000 in eigen land ontheemden in Oost-Tsjaad die in beweging waren en zich verder bewegen op de vlucht voor interetnisch geweld.

Het wereldvoedselprogramma in Oost-Tsjaad ziet zich nu voor de afschrikwekkende opgave gesteld om van tevoren, voor het begin van de regentijd, de plaats vast te leggen van voedselvoorraden voor zes maanden voor deze vluchtelingen en in eigen land ontheemden. Bijdrages van donateurs worden dringend benodigd om ervoor te zorgen dat de aankopen binnen de komende maanden kunnen worden afgesloten en dat het voedsel Tsjaad op tijd bereikt.

Met betrekking tot EUFOR dat voor de bescherming van de vluchtelingen moet zorgen kan ik zeggen dat sommige van de leden van de Franse militaire missie nu deel uitmaken van EUFOR. Het is belangrijk dat EUFOR niet als een aanvulling van de Franse operaties in Tsjaad wordt gezien.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, in de zes weken sinds de heer Christofias tot nieuwe president van Cyprus is gekozen is er meer vooruitgang geboekt bij de pogingen om een permanente oplossing op het eiland te vinden dan in de vier jaar daarvoor. De sfeer in Cyprus is gedrenkt met hernieuwde hoop, maar er is iets dat het euforisch klimaat dreigt te vernietigen. Hierbij gaat het om de verdergaande bemoeienis van het Turkse leger.

Een week geleden heeft de stafchef van het Turkse leger een plotseling bezoek aan Cyprus gebracht en een aantal opruiende verklaringen afgelegd die het vredesproces bijna aan banden legden. Vandaag staat een bezoek van de bevelhebber van de Turkse landstrijdkrachten op het plan en er wordt verwacht dat zijn aanwezigheid voor nog meer problemen bij de vredesonderhandelingen zal zorgen.

Ik dring er bij de Voorzitter van dit Huis en al mijn collega’s op aan om gebruik van al hun ter beschikking staande diplomatieke middelen te maken om de Turkse generaals in Ankara er duidelijk op te wijzen dat ze op moeten houden met het kapotmaken van het vredesoverleg in Cyprus en het aan de Cyprioten overlaten om verder te gaan met het zoeken naar een oplossing voor de problemen tussen de gemeenschappen op hun eiland.

Dank u wel Mijnheer de Voorzitter, en tevens wil ik zeggen hoe dankbaar wij allen zijn voor uw grootmoedigheid dat u zo veel mensen vanmiddag laat spreken.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE-DE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de Europese Unie is vandaag de grootste exporteur van de wereld. Deze positie heeft zij ook te danken aan de economische verscheidenheid van haar lidstaten, waarvan sommigen bijna geheel op diensten zijn gebaseerd en anderen op het produceren.

Om ervoor te zorgen dat deze leidende positie van de Europese exporteurs aanhoudt, moeten wij veilig stellen dat zij in een faire wereldhandelsomgeving kunnen mededingen. De handelsbeschermingsinstrumenten van de Gemeenschap, die bedoeld zijn om aan Europese economische ondernemers waarborgen te bieden bij de internationale handel, moeten worden hervormd. Het gebruik van handelsbeschermingsinstrumenten moet toegankelijker, efficiënter en transparanter worden. De hervormde handelsbeschermingsinstrumenten moeten zowel toegankelijker en efficiënter worden voor de belanghebbenden uit zowel de dienstengebaseerde economieën als ook voor die uit de economieën die sterke producerende sectoren hebben. Ze moeten op gelijke manier toegankelijk zijn voor de nieuwe en oude lidstaten. De verleiding van het protectionisme moet sterk worden ontmoedigd.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). (FR) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, op 5 april werd de christelijk orthodoxe priester Youssef Adel in het centrum van Bagdad door onbekende aanvallers vermoord. De Chaldeeuwse bisschop van Mosul, Monsignor Rahho, werd eind februari ontvoerd. Het parlement heeft niet gereageerd en zijn lichaam werd midden maart gevonden. Wanneer de internationale gemeenschap zijn ogen afwend, zal er nooit vrede in deze regio komen. De door de Europese Unie geleverde financiële middelen zullen verspild zijn wanneer de Europese Unie de plaatselijke bevolking niet beschermd.

Ik vraag de Commissie om naar de mogelijkheid te kijken om de Europese fondsen onder beheer te stellen zolang de Iraakse Christenen het doelwit van geweld, ontvoering, moord en bomaanslagen zijn Ik vraag onze Voorzitter om namens ons een gezamenlijke verklaring met de Raad op te stellen die de vervolging van medewerkers uit de burgerlijke en humanitaire sector, de gezondheidszorg en van religieuze organisaties sterk veroordeeld.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) We staan voor de vierde verjaardag van de belangrijkste uitbreiding van de Unie – een uitbreiding die tien nieuwe lidstaten omvatte. Voor het grootste deel zijn dit landen die aanzienlijke uitgaven en aanzienlijke steunfondsen nodig hebben voor het moderniseren en transformeren van de economie. Toen werden Bulgarije en Roemenië ook nog lid. Deze uitbreidingen waren zeer goedkoop voor de begroting van de Europese Unie. De voordelen van de uitbreiding waren zowel voor de oude als de nieuwe lidstaten voelbaar.

We zijn bezig met het ratificatieproces van het Verdrag van Lissabon. Dit is een belangrijk succes, maar tegelijkertijd is er bij het debat over de toekomst van de Unie sprake van een vermindering van de begroting in de jaren 2014 tot 2020. Hoe kunnen wij op de nieuwe uitdagingen reageren, de nieuwe uitdagingen voor een uitgebreid Europa , wanneer we minder geld besteden aan zaken van zo groot belang voor Europa, voor de wereld, en voor de Europese Unie?

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid