Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-0014/2008 (B6-0015/2008)

Rozpravy :

PV 09/04/2008 - 21
CRE 09/04/2008 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 9. dubna 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

21. Boj s rakovinou v rozšířené EU (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. (PT) Dalším bodem je rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení týkající se boje s rakovinou v rozšířené Evropské unii, kterou Komisi položil Miroslav Ouzký jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (O-0014/2008 - B6-0015/2008).

Poprvé je tu s námi paní komisařka Vassiliou, aby se zúčastnila této rozpravy. Vítejte, paní komisařko, doufám, že budeme mezi námi jako doma. Vaše vystoupení, až na ně přijde čas, bude znamenat začátek vaší spolupráce a součinnosti s Evropským parlamentem.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Ouzký, autor. − (CS) Nejprve mi z tohoto místa dovolte jako předsedovi Výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví poblahopřát paní komisařce k jejímu dnešnímu zvolení a jmenování do Komise. Byť jsem se osobně nemohl z vážných důvodů zúčastnit jejího slyšení, musím zde říci, že dojem, který zanechala v mém výboru, byl excelentní a byla jednomyslně uvítána ve své funkci.

K otázce k ústnímu zodpovězení: já bych si dovolil pouze úvodem říct, co nás přimělo k této otázce a co nás přimělo vyzvat jednotlivé státy k tomu, aby se vážněji zabývaly touto závažnou diagnózou. Asi víte, jak je již i v té zprávě a v té otázce zdůrazněno, frekvence výskytu rakoviny v Evropě stoupá. Jsou zde některé podpůrné faktory, víme, že nám populace stárne, víme, že trvají některé závažné expozice tzv. kancerogenními látkami. Odborové organizace upozorňují, že v celé Evropě až 8 % výskytu rakovinných onemocnění je způsobeno stále ještě pracovní expozicí kancerogeny. Musíme si uvědomit, že během svého života každý třetí Evropan onemocní touto diagnózou a každý čtvrtý Evropan na tuto diagnózu zemře.

Dalším závažným podnětem je i to, že stále ještě existuje velmi výrazný rozdíl mezi léčebnými úspěchy ve starých členských zemích a v nových členských zemích. Tato nerovnováha je také jistě důvodem k zamyšlení. Co my v této oblasti můžeme dělat a můžeme doporučit Evropskému společenství? Jistě je takovýto útvar, jakým je Evropská unie, rozhodně vybaven schopnostmi a pravomocemi ke koordinaci jednotlivých národních politik. Je také známo, že při přijetí národních akčních programů lze mortalitu na tuto diagnózu snížit až o 30 %. Víme, že pouze 3 % všech prostředků v rozvinutých zemích se vydávají na prevenci rakoviny, 97 % prostředků spolyká vlastní léčení.

Chtěl bych z tohoto místa vyzvat i k tomu, aby se pacient, který může být středobodem našeho léčení a měl by být středobodem naší péče, dostával lépe k novým vědeckým poznatkům, k novým informacím. Aby se Evropská unie zasadila o jednotný registr, aby se zasadila i o pokud možno jednotné vzdělávání. Je paradoxem, že Evropská unie stále ještě nemá ve všech zemích zavedený jednotný obor, jakým onkologie bezesporu je. Jedná se sice o interdisciplinární obor, ale její uznání jako svébytného oboru je podmínku nutnou, nikoli postačující k úspěšnému boji s touto diagnózou.

Já bych z tohoto místa chtěl přenechat část svého řečnického času svému kolegovi z frakce EPP-ED, panu profesoru Trakatellisovi, a tímto své úvodní vystoupení končím.

 
  
MPphoto
 
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. − (EL) Pane předsedající, dámy a pánové, toto je mé první oficiální vystoupení v Parlamentu, dovolte mi tedy nejprve poděkovat jeho poslancům za to, že ve mě svými hlasy vložili důvěru. Opakuji, co jsem řekla při svém slyšení: Chci s poslanci Evropského parlamentu spolupracovat plodně a podle svých nejlepších schopností.

Nyní, pane předsedající, k tématu rakoviny:

Kromě toho, že otázku rakoviny upřednostňujete vy i slovinské předsednictví, po mnoho let jsem se o ni velmi zajímala i já sama, a proto jsem ráda, že to je první téma, kterým se mám před plénem zabývat.

Každoročně je rakovina diagnostikována u 3,2 milionů Evropanů, tato zátěž však není v Unii rozložena stejnoměrně. Například poslední údaje ukazují, že výskyt rakoviny děložního čípku je v Bulharsku více než čtyřikrát vyšší než ve Finsku a že riziko úmrtí na rakovinu děložního čípku je téměř pětkrát vyšší v Litvě než v Itálii. Tyto odchylky ukazují, že v celé Unii je co zlepšovat.

Primární odpovědnost za komplexní přístup k rakovině je samozřejmě na členských státech, evropské opatření však může mít svůj význam. Komise v současné době připravuje zprávu o provádění doporučení Rady o screeningu rakoviny z roku 2003. Očekávám, že zpráva ukáže, že bylo dosaženo určitého pokroku, ale že je stále ještě třeba hodně udělat. Při této činnosti budeme spolupracovat s členskými státy.

Přestože je screening důležitý, domnívám se, že akce Společenství proti rakovině musí zasahovat širší okruh témat. Například: zdravotní údaje a údaje o počtu případů rakoviny, které poukáží na nerovnosti a nejlepší postupy v celé Evropě; preventivní opatření a zdravotnická osvěta zaměřená na témata, jako je tabák, výživa a alkohol; nejlepší postupy léčby a integrované péče o nemocné rakovinou, například paliativní péče; sdružování zkušeností prostřednictvím evropských referenčních sítí; zajišťování investic do infrastruktury prostřednictvím strukturálních fondů a podpora výzkumu rakoviny na úrovni Společenství.

Hodlám předložit návrhy akčního plánu pro rakovinu v příštím roce. Plán se bude snažit zajistit soustředěnost a sladěnost všech uvedených opatření. Rovněž zvážíme, zda vědecké důkazy odůvodňují stávající doporučení o screeningu rakoviny. Některá opatření již probíhají. Plánujeme zařadit ustanovení o evropských referenčních sítích do nadcházejících návrhů o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Návrhy, které budou předloženy koncem tohoto roku ohledně vzácných onemocnění, také pomohou zlepšit mimo jiné stav týkající se vzácných typů rakoviny.

Kromě toho, pokud má někdo rakovinu, ovlivňuje to nejvíce jeho, ale i jeho rodinu, jeho zaměstnavatele a společnost jako celek. Moje návrhy bude doprovázet posouzení dopadů, které vyjasní cenu rakoviny nejen z hlediska jednotlivce, ale i širší sociální a ekonomické náklady.

Těším se na vaše návrhy k tématům, která musíme řešit při přípravě těchto návrhů. Ujišťuji vás, že vaše návrhy budou při přípravě uvedeného akčního plánu vzaty v úvahu, a počítám s vaší podporou pro veškerou naši budoucí činnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonios Trakatellis, jménem skupiny PPE-DE.(EL) Pane předsedající, nejprve mi dovolte poblahopřát paní komisařce k nástupu do funkce. Vítám již vyjádřené názory na téma rakoviny. Paní komisařko, myslím, že nadešel čas, abychom přijali efektivní strategii pro rakovinu v souladu se současným vědeckým a technologickým pokrokem, aby toto onemocnění mohlo přestat být hlavní příčinou úmrtí v Evropě.

Dnes lze jedné třetině všech případů rakoviny předcházet. Proto musíme revidovat stávající programy prevence a vytvořit nové, které pokryjí všechny eventuality.

Rozšíříme-li naše vědecké poznání, musíme přezkoumat doporučení Rady o včasné diagnóze a zlepšení diagnostických metod pro více typů rakoviny. K rakovině prsu, děložního čípku a tlustého střeva musíme doplnit rakovinu kůže a případně i rakovinu plic a prostaty. Posílení prevence a včasná diagnóza by mohly pokrýt téměř 70 % případů.

V případech, kdy prevence nebo včasná diagnóza není možná, jak jste uvedla, musíme zlepšit léčebné strategie a postupy, které musí být efektivnější a inovativnější. Musíme zajistit, aby byly plně využívány druhy léčby, které nabízí stále úspěšnější inovace a výzkum. Je nutné prostě podněcovat výzkum léčby rakoviny a zvýšit financování výzkumu.

Výzkum by samozřejmě neměly zdržovat byrokratické formality. Kromě toho by měly být přezkoumány postupy vydávání povolení tak, aby bylo možné urychlit postupy pro nová léčiva a dodržet přitom vysokou míru bezpečnosti. Paní komisařko, to vše je dnes možné. Prostředky, které poskytuje EU, nám v blízké budoucnosti možná umožní rakovinu kontrolovat, a tím téměř zbavit evropské občany této metly.

Při trvalém soustředění na tento cíl tedy dnes musíme pokročit kupředu. Jak jste řekla, musíme to učinit tak, že navrhneme jednotlivé prvky takové strategie. Doufáme, že i Evropská komise i Rada podpoří usnesení Parlamentu a přijmou vhodná opatření pro dosažení našich cílů.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, rakovina postihuje jednoho ze tří obyvatel Evropské unie a vede k více než milionu úmrtím. Proto jsou s touto nemocí spojeny dvojí náklady: za prvé lidské náklady ve smyslu dopadu rakoviny na nemocné a jejich rodiny, a za druhé velké zdravotní břemeno pro společnost jako celek. Kromě toho se v důsledku současných demografických změn a v důsledku stárnutí obyvatel jedná o problém, který bude dále jen narůstat.

Potřebujeme zajistit, aby všichni naši občané měli přístup k vysoce kvalitním screeningovým programům, diagnostice a léčbě včetně paliativní péče. Specializované pracovní skupiny pro rakovinu by zajistily soudržný a koordinovaný přístup ke všem aspektům onemocnění, zabezpečily by výměnu informací a prosazování nejlepších postupů.

Musíme zajistit, aby bylo učiněno více pro zajištění výzkumu a inovací, které poskytnou co největšímu počtu lidí přístup k nejlepší prevenci a léčbě rakoviny. Musíme upozorňovat i na vztah rakoviny a obezity – po tabáku nejsnáze vyloučitelné příčině rakoviny. Je také nutné zajistit, aby byli pracovníci chráněni před rakovinotvornými látkami – zhruba 8 % všech případů rakoviny je způsobeno expozicí karcinogenům při práci – a potřebujeme závazné limity pro krystalický křemen, který může působit onemocnění s trvalými následky a smrtelnou chorobu plic. V tomto ohledu bych chtěla naléhavě vyzvat poslance, aby podpořili bod 33 a bod odůvodnění K původního textu schváleného výborem – připomínám, že stavebnictví není smluvní stranou dohody sociálních partnerů o krystalickém křemenu.

V rámci Evropy existují obrovské rozdíly v léčbě a screeningu rakoviny. Mnoha úmrtím způsobeným rakovinou by bylo možné předejít preventivními opatřeními, například dostupností informací a komplexními screeningovými programy. Řešení těchto rozdílů musí být prioritou. Je to naše morální povinnost a je to možné. K dosažení tohoto cíle potřebujeme jen politickou vůli.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgs Andrejevs, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, rád bych využil této příležitosti a poděkoval slovinskému předsednictví za to, že rakovinu zařadilo tak vysoko do popředí svého politického programu.

Chtěl bych upozornit zejména na jednu iniciativu: Evropský summit pacientů s rakovinou, který se konal tento týden zde v Bruselu pod patronací slovinského předsednictví a kterého se účastnilo více než 150 skupin zastupujících pacienty z celé Evropy.

Tento velmi úspěšný summit, na kterém jsem měl rovněž tu čest promluvit, byl první událostí, které naše nová komisařka pro zdraví ve své funkci zúčastnila. Musím přiznat, že proslov paní komisařky na mě udělal dojem, stejně jako její závazek k boji s rakovinou obecně a s problémy pacientů s rakovinou konkrétně.

Také mě velmi potěšilo, když jsem se dozvěděl, že paní komisařka hodlá předložit nový akční plán pro rakovinu počínaje příštím rokem, aby zajistila, že rakovina zůstane mezi prioritními tématy Komise.

Tyto iniciativy předsednictví a Komise nás musí všechny povzbudit k tomu, abychom se zaměřili na to, co je nutné učinit, zamysleli se nad tím, čeho jsme dosáhli, a objevili místa, která nyní mají určité nedostatky. A nyní se s velkým očekáváním těšíme na nadcházející závěry Rady k tomuto tématu. Věřím, že tyto závěry poskytnou příštím předsednictvím velmi dobrý a pevný základ k pokračování ve směrech, které závěry vytyčí. Proto by rád důrazně povzbudil nadcházející francouzské předsednictví, aby pokračovalo ve stanovených iniciativách a zachovalo téma rakoviny jako prioritní bod svého programu.

Konečně bych také chtěl poděkovat všem kolegům, kteří velmi přispěli k přípravě návrhu usnesení o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii, o kterém budeme zítra hlasovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou, jménem skupiny GUE/NGL. (EL) Pane předsedající, paní komisařko, i já se chci připojit k blahopřání. Jste odbornice na rakovinu, protože předtím, než jste se ujala funkce komisařky, jste byla ředitelkou onkologického centra, proto jste jistě na informace, které zde slyšíte, zvyklá.

Nebudu polemizovat se statistickými údaji, které vám poskytují mí kolegové poslanci. Pan Trakatellis uvedl, že 30 % lidí lze zachránit prevencí. Jako onkolog vás mohu ujistit, že dalších 30 % lze zachránit spolehlivými programy screeningu. Ale kolik ze 27 členských států takové programy má?

S tím musíte něco udělat; je třeba zajistit koordinaci a tedy i pomoc. Možná budete muset využít i finanční prostředky ze strukturálních fondů a 7. rámcového programu, aby mohly přispět všechny tyto metody. Musíte pomoci při zviditelnění onkologie, protože, jak jste řekla, je to velice důležité. Slovinskému předsednictví je třeba poblahopřát, ale stejně tak důležité je vytvoření pracovní skupiny plně zaměřené na problém rakoviny.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Vážená paní komisařko, dovolte mi, abych vám blahopřála ke zvolení.

Jsem velmi ráda, že se dnes otázka rakoviny dostává k řešení nejen do odborných kruhů, ale i do kruhů politických, které jsou v tomto případě velmi důležité. Odborníci upozorňují na alarmující statistiky, trendy výskytu jsou velmi nepříznivé. Včera dopoledne jsem vedla jednání organizací pacientů a mohu říci, že tyto organizace požadují přiměřenou léčbu, která je hlavně v případech vzácných onemocnění velmi náročná. Mezi starou patnáctkou a novou dvanáctkou je stále velká propast ve výskytu tohoto onemocnění, v pozdním záchytu i v přístupu k léčbě ve všech fázích nemoci. Slabá prevence, pozdní diagnostika nebo léčba zhoršují stav pacienta a jeho šanci na vyléčení.

Vážená paní komisařko, prosím vás, aby boj proti rakovině nebyl jen prioritou šestiměsíčního předsednictví. Odborné lékařské kruhy i ESMO, pacientské organizace i my v Evropském parlamentu vás při hledání řešení podpoříme.

 
  
  

PŘEDSEDAJÍCÍ: paní ROURE
místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). – (SL) Paní komisařko, nečekal jsem, že budu mít možnost hovořit s vámi o rakovině třikrát v jednom týdnu. Vidím, že máme komisařku, která zná situaci týkající se rakoviny a která spolu s námi zahájí boj. Protože evropští občané, kteří vědí, že zdraví je odpovědností členských států, chtějí, aby byly určité úkoly prováděny na evropské úrovni, protože pouze na této úrovni je lze provádět řádně.

Jsem rád, že jste oznámila akční plán boje s rakovinou. Naléhavě jej potřebujeme a má-li rakovina exponenciální dynamiku epidemie, musíme mít svou vlastní politickou dynamiku i my, jinak se tato mezera a důsledky rakoviny budou nadále ještě zhoršovat.

Jsem potěšen tím, že slovinské předsednictví posílilo naděje na to, že v budoucnosti budou činnosti koordinovanější, bude existovat větší kontinuita a iniciativy budou důraznější, a jak jste sama při jiné příležitosti na počátku tohoto týdne řekla, bude tento vývoj spojen s mnohostrannými partnerstvími.

Kromě toho jsem přesvědčen, že by bylo lepší, kdyby země vykonávající předsednictví EU neupřednostňovaly jednotlivé aspekty, ale obecně zvažovaly celou přední linii boje proti rakovině, jak již dnes bylo řečeno.

V tomto duchu doufám, že s vaší pomocí bude možné zřídit pracovní skupinu (které můžeme říkat i jakkoli jinak), která by svedla dohromady hlavní instituce a klíčové subjekty boje proti rakovině, nikoli s úmyslem vytvořit novou byrokracii, ale dosáhnout lepších kombinovaných výsledků díky dobrým metodám spolupráce.

Paní komisařko, přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE). (DE) Paní předsedající, paní komisařko, sdělovací prostředky v mé zemi zaznamenávají dobré výsledky Německa v oblasti mammografického screeningu. Hlavní směry EU pro zajištění jakosti opět prokázaly svou cenu. Objevují se však i požadavky na zajištění této nabídky i pro mladší ženy. To ukazuje, jak jsou evropské hlavní směry významné.

Proto i tento Parlament bude zítra ve svém návrhu usnesení požadovat další rozvoj hlavních směrů EU založených na důkazech a upracujících včasné rozpoznání, diagnózu a léčbu všech obecně rozšířených typů rakoviny a přípravu nezbytně nutných akreditačních a certifikačních postupů pro příslušná zařízení. Samotná kritéria zde nestačí. Pouze tímto způsobem se nám podaří postavit jakost nad populismus a nad třídní a tržní zájmy v oblasti včasného rozpoznání a léčby rakoviny.

Ráda bych požádala své kolegy poslance i paní komisařku, aby nadále přesvědčovali a přesvědčili členské státy, které dosud o potřebě akreditačního postupu pochybují.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – Paní předsedající, rakovina je již druhou nejvýznamnější příčinou úmrtí v Evropě, skutečností však je, že mnoha typům rakoviny lze předejít a mnoho úmrtí na rakovinu je zbytečných.

Screening, diagnostika a léčba se zlepšily, ne však dostatečně. Musíme vybudovat mechanismy na úrovni EU, které zajistí efektivnější sdílení nejlepších postupů. Vezměme si například rakovinu tlustého střeva. Odhaduje se, že by v EU bylo možné zachránit více než 27 000 životů ročně, kdyby v celé Evropě existovaly moderní screeningové programy.

Také musíme zajistit, aby osoby, kterým byla rakovina diagnostikována, nebyly diskriminovány na pracovišti. To by mohla upravovat směrnice o zaměstnanosti z roku 2000 o boji proti diskriminaci na pracovišti, mnohé členské státy však neklasifikují chronická onemocnění a rakovinu jako sníženou pracovní schopnost. Proto na úrovni EU potřebujeme definici snížené pracovní schopnosti, která by mohla zahrnovat osoby s rakovinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). – (GA) Paní předsedající, podporuji zřízení meziinstitucionální pracovní skupiny pro rakovinu, která by umožnila pravidelná setkání zástupců Evropského parlamentu, Komise a Rady. Výzkum zjišťování a prevence rakoviny by měl být financován i v rámci 7. rámcového programu. Vítám příspěvek Komise do dnešní rozpravy. Musí být zavedeny strategie zaměřené na ženy, a zvláště nenákladný a pravidelný screening děložního čípku a rychlý screening prsu.

Musíme také zkoumat účinek chemických látek, které je třeba regulovat prostřednictvím nařízení REACH.

A konečně, klíčovým faktorem špatného zdravotního stavu je chudoba. U chudých lidí existuje větší pravděpodobnost, že onemocní a zemřou v nižším věku než lidé bohatší. To platí zvláště pro prevenci a léčbu rakoviny.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) I já chci přivítat skutečnost, že jsme dnes jmenovali do funkce paní Vassiliou, novou komisařku pro zdravotnictví. Od této nové spolupráce si slibuji velmi mnoho a mě osobně její vystoupení ve Výboru pro životní prostředí, zdravotnictví a bezpečnost potravin přesvědčilo o jejích kvalitách a o její chuti řešit některé problémy, například ty, které jsem vyzdvihl ohledně kouření.

Nyní bych se právě v této souvislosti chtěl věnovat podobnému tématu. Víme, že každý třetí občan Evropy onemocní některým druhem rakoviny a mezi nejčastější patří rakovina plic, karcinom tlustého střeva, jak již někteří zmínili, a rakovina prsu. Je známo, že rakovina plic se vyskytuje až 5-krát častěji než všechny ostatní druhy rakoviny celkem. Je nesporné, že pasivní kouření vyvolává rakovinu stejně jako kouření aktivní, a víme i to, že až 95 % lidí, u kterých diagnostikují rakovinu plic, jsou kuřáci nebo pasivní kuřáci. Nápisy na krabičkách cigaret nestačí. Je čas zavést kvalitní zákony na ochranu nekuřáků i v těch starých a nových členských zemích Evropské unie, kde s tím z nepochopitelných příčin dosud váhají. V zemích, kde platí dobré a dostatečně omezující zákony, se výrazně zlepšil zdravotní stav a ušetřily se miliardy, které jinak vydáme na léčbu pacientů s rakovinou.

Vážení přátelé, v poslední době se v odborné lékařské literatuře objevují články, které hovoří o přímém vztahu mezi užíváním hormonální antikoncepce a rakovinou prsu. Rád bych vyzval Komisi i naše programy k přidělení finančních prostředků i na tento výzkum, abychom tyto možné trendy mohli omezit a zlepšit zdravotní stav žen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Paní předsedající, rakovina, jak mnozí vědí, nemusí být nutně nevyléčitelné onemocnění. Moderní metody léčby spolu s včasnou a přesnější diagnózou znamenají, že mnoho forem rakoviny lze dnes úspěšně léčit.

Samozřejmě je třeba ještě mnoho udělat, a proto musí EU na sebe vzít závazek vyhlásit totální válku rakovině. Musíme s tímto onemocněním bojovat na všech frontách, velmi agresivně a s nekonečnou rozhodností. Naše úsilí se musí například snažit zajistit, aby fungovaly efektivní screeningové programy a aby byly prováděny v těchto skupinách obyvatel, které je nejvíce potřebují. Programy se také musí snažit zajistit, aby bylo k dispozici dostatečné financování pro výzkumné instituce, které zajišťují naši naději pro budoucnost. Naši občané musí být znovu ujištěni, že rakovinu lze porazit, a my v Evropském parlamentu jsme rozhodnuti nadále tento boj podporovat, dokud nebude dovršen.

Závěrem mi při této příležitosti dovolte poblahopřát nové komisařce pro zdraví paní Vassiliou.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Děkuji vám, paní předsedající a zdravím novou komisařku.

Rakovina je druhou neběžnější příčinou úmrtí. V letech 1993 i 2003 bylo Maďarsko na prvním místě na světě, pokud jde o úmrtí na rakovinu, a nejběžnějšími typy byly rakovina plic, tlustého střeva a prsu.

Příčiny známe: nezdravá strava, příliš málo tělesného pohybu, antikoncepce, alkohol, kouření a škodlivé vlivy životního prostředí. Víme, že z hlediska nákladů nejefektivnějším způsobem boje s rakovinou je prevence, a přesto stále existují členské státy, včetně například Maďarska, kde se peníze investují jen do screeningových programů pro rakovinu úst, prsu a děložního čípku, ale nikoli jiných typů rakoviny. Pacienti musí čekat šest až osm měsíců na CT a MRI vyšetření a na zahájené léčby.

Doufám, že tato zpráva otevře členským státům i maďarským politikům oči a bude silným příspěvkem k současné legislativní debatě o zákazu kouření. Velice vám děkuji a přeji ještě jednou vše nejlepší paní komisařce.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Paní předsedající, je dobré, že si slovinské předsednictví stanovilo boj proti rakovině jako jednu ze svých priorit, nesmí to však být jednorázová akce. Boj proti rakovině musí patřit k prioritám každého následujícího předsednictví, alespoň z toho důvodu, že výskyt tohoto strašného onemocnění v Evropě narůstá a bude narůstat s tím, jak naše společnost stárne. Ráda bych upozornila na nerovnosti, které paní komisařka zdůraznila v oblasti rozpoznávání a léčby rakoviny, které jsou při porovnání starých a nových členských států Unie tak zjevné. Statistické údaje ukazují vysokou míru přežití a nižší úmrtnost ve starých členských státech EU, a proto vyzývám Evropskou komisi, aby zvlášť sledovala provádění programu EU „Evropa proti rakovině“ zejména ve střední a východní Evropě.

Občané nových členských států by měli mít stejné podmínky jako občané staré Unie pokud jde o možnosti vyhnout se rakovině a bojovat s ní, jestliže již toto onemocnění mají.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Paní předsedající, ráda bych připomněla, že prevence je nejlepším způsobem boje proti rakovině a že v důsledku toho nesmíme ustupovat ze svého pevného postoje ve věcí uvádění karcinogenních látek a endokrinních disruptorů na trh. Apeluji na všechny kolegy poslance, kteří nepřijali správné stanovisko v prvním hlasování o pesticidech. Mohli by věci napravit při druhém hlasování o uvádění pesticidů na trh.

Pokud jde o vedení vnitrostátních registrů, ráda bych paní komisařku upozornila, že to bylo navrhováno při hlasování o 7. rámcovém programu před dvěma lety, návrh však nebyl přijat. Proto budete muset, paní komisařko, svou práci uzpůsobit tak, abyste přiměla členské státy k přijetí tohoto principu.

Do té doby vám blahopřeji ke jmenování a přeji hodně štěstí.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). – (HU) Velice děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl říci několik slov o významu prevence. Tato rozprava se dotkla otázky kouření. Kouření je možná dobrý příklad toho, jak lze vytvořit společenský odpor. Na mnoha místech dnes kouření není, mohu-li použít ten výraz, „cool“ nebo „trendy“.

Současně má rakovina i další příčiny, které dosud zdravý společenský odpor nevzbudily. Chemická kontaminace a znečištění ovzduší jsou hlavními příčinami rakoviny. V oblasti ochrany životního prostředí se však dosud nevyvinul druh společenského povědomí, díky kterému bychom si uvědomili, že určité chemické látky je třeba z našeho systému odstranit, že nadměrná doprava ve městech škodí zdraví jejich obyvatel nebo že snížení množství toxických látek a znečištění, kterému jsme vystaveni, znamená změnu celého našeho života.

Proto bych chtěl, abychom si uvědomili, jak úzce propojeny jsou myšlenky boje s rakovinou, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Paní předsedající, je třeba poděkovat slovinskému předsednictví za to, že uznalo boj proti rakovině za jednu ze svých priorit v roce 2008.

V Evropské unii si bohužel rakovina každoročně vyžádá jeden milion životů. Čísla jsou šokující. Během života bude nádor diagnostikován u zhruba 33 % obyvatel Evropy a pro 25 % bude příčinou smrti. Nejvyšší procento lidí umírajících na rakovinu plic, prostaty nebo prsu je evidováno v nových členských státech, tedy v nejchudších zemích.

Je třeba přijmout opatření na úrovni EU, která umožní vymýtit rozdíly mezi onkologickými službami, zvláště pokud jde o monitoring a screening. Nezapomínejme, že včasné rozpoznání rakoviny nabízí nejlepší šance na její léčbu. Odhaduje se, že zhruba jedné třetině případů by bylo možné předejít zdravým životním stylem, nekouřením tabáku nebo neužíváním alkoholu a provozováním sportů a zdravou stravou.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) I já bych chtěla poděkovat slovinskému předsednictví za nastolení tohoto tématu a samozřejmě také paní komisařce za možnost vést rozpravu o této otázce za její přítomnosti.

Ráda bych zdůraznila, že je důležité mít kvalitní služby pro sledování, rozpoznávání a léčbu tohoto onemocnění.

Rovněž jsem přesvědčena, že je důležité certifikovat instituce, které mají odpovědnost v oblasti onkologické léčby, a že by vlády členských států měly tyto instituce přiměřeně financovat.

A v neposlední řadě zdůrazňuji význam sociální integrace nemocných; neměli by se považovat za zdravotně postižené, a proto jsem přesvědčena, že psychický stav těchto pacientů by jim mohl v boji s onemocněním pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Androulla Vassiliou, členka Komise. Paní předsedající, se zájmem jsem sledovala rozpravu o rakovině a musím ještě jednou říci, že rakovina není jen naším dočasným tématem: je to něco, co je pro celou Evropskou unii a nejen pro ni natolik závažné, že se nesmíme spokojit s ničím a rakovina musí být trvale mezi našimi prioritami.

Bylo řečeno, že jsem v oblasti rakoviny odborník. Musím říci, že odborník na rakovinu nejsem. Existují lidé, které lze skutečně označit za odborníky na rakovinu, já jsem však jen dlouho pracovala a budu pracovat v oblasti boje s rakovinou.

Slyšela jsem velmi zajímavé připomínky. Pokusím se na některé u nich odpovědět, ale ujišťuji vás, že jsem si poznamenala všechny uvedené připomínky a že je vezmeme v úvahu při přípravě svého akčního plánu.

Pokud jde o strukturální fondy, Komise nyní zařadila zdraví jako jednu z prioritních oblastí k financování, fondy tedy lze využít pro zdravotnickou infrastrukturu včetně oblasti rakoviny.

Byly zmíněny karcinogenní látky na pracovišti. Jak víte, již máme přísné evropské normy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. Komise se bude samozřejmě snažit tyto normy průběžně aktualizovat s tím, jak se budou aktualizovat naše znalosti rizik. Na tomto tématu budu pracovat s komisařem Špidlou, který odpovídá za oblast legislativy.

Opakovaně bylo navrhováno zřízení meziinstitucionální pracovní skupiny pro boj s rakovinou. Tuto otázku prošetřím v rámci nadcházejících jednání Rady pro zdraví ve Slovinsku a já bych k tomuto návrhu ještě dodala, že bych v této pracovní skupině ráda viděla i zástupce pacientů a odborníků.

Uznání onkologie jako odbornosti je skutečně velice nutné, poukázala bych však na to, že to je na členských státech. Ale pokud jde o mě, vynaložím veškerý svůj vliv, abych k tomu členské státy povzbudila.

Mnoho řečníků hovořilo o protikuřáckých kampaních. Všichni víme, že kouření způsobuje jedno z nejzávažnějších poškození zdraví a mým úmyslem je nejen pokračovat v kampani proti kouření, ale pokusit se také zapojit do této kampaně mladé lidi, nejen proto, aby pro ně bylo kouření méně módní, ale také aby pochopili, že je v jejich zájmu nezačít kouřit, a aby se do kampaně sami aktivně zapojili a šířili ji mezi mládeží, protože to je první fáze prevence kouření – začít u mladých lidí.

Jak jsem řekla, bylo předloženo mnoho dalších zajímavých návrhů. Všechny je vezmu v úvahu a budu nadále úzce spolupracovat s poslanci Parlamentu, abychom pro příští rok dosáhli velmi dobrého akčního plánu.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. – (FR) Podle čl. 108 odst. 5 jednacího řádu jsem obdržela návrh usnesení jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin na ukončení této rozpravy(1).

Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlavní myšlenky dotčené zprávy podporuji. V jedné věci však podle mě musíme hovořit jasněji a jednat rozhodněji: je třeba investovat více prostředků do výzkumu, a to skutečně a nejen slovy, a výzkumným pracovníkům musí být zaručeny lepší podmínky. Za posledních několik let bylo dosaženo důležitých výsledků, což dává větší naději nemocným rakovinou i jejich rodinám, stále je však před námi dlouhá cesta.

Myslím si však, že v každém ze 27 členských států by byl žádoucí sekulárnější přístup k etickým otázkám, protože ty jsou často překážkou a omezením svobody výzkumu. Prioritním cílem by při dodržení platných právních předpisů mělo být vymýcení tohoto onemocnění, které si ve svých nejrůznějších a strašných podobách neustále žádá příliš mnoho obětí v celé Evropě. Úkol a povinnost vydat se na tuto cestu náleží nám.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písemně. (SK) Hovořit o výskytu případů rakoviny ve státech Evropské unie jako o epidemii je alarmující. Přesto je tomu tak, protože si vyžádá víc než milion lidských životů ročně. Epidemie však vznikají v oblastech, kde mají lidé špatné životní podmínky, nedodržují hygienické a epidemiologické zásady nebo nemají přístup k účinné zdravotní péči. Nevím, kterou z těchto podmínek EU splňuje.

Ve stejné době, kdy v EU hovoříme o epidemii rakoviny, hovoříme i o růstu ekonomiky, konkurenceschopnosti, vysokých investicích do prevence, nových efektivních léčebných metod a farmaceutického průmyslu.

V mé zemi, ve Slovenské republice, už více než 30 let probíhá národní onkologický program za účelem prevence právě onemocnění rakovinou. Navzdory tomu je výskyt rakoviny stále častější. Je chyba v lékařích nebo v pacientech?

Jak se využívají fondy EU k prevenci rakoviny? Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vypracoval v roce 2003 zprávu z vlastního podnětu o karcinomu prsu. Přesně pojmenoval příčiny i možnosti řešení, přesto se však jen málo ze zprávy realizovalo.

Někdy mám pocit, že pravá ruka neví, co činí levá, že v naší společnosti, v celé EU, snad v zájmu lepšího obrazu a z obav z vyslovení pravdy záměrně zamlčujeme pravé příčiny výskytu těchto onemocnění. Boj proti rakovině nemůže být prioritou jednoho předsednictví EU, ale měl být už několik let její systematickou politikou

 
  

(1)Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí