Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0114(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0072/2008

Indgivne tekster :

A6-0072/2008

Forhandlinger :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Afstemninger :

PV 10/04/2008 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0118

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 9. april 2008 - Bruxelles EUT-udgave

27. Tilladelser til fiskeri (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Philippe Morillon for Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (KOM(2007)0330 - C6-0236/2007 - 2007/0114(CNS)) (A6-0072/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne takke ordføreren for sit arbejde med denne betænkning. Siden vedtagelsen af Rådets forordning om fiskeri i tredjelandes farvande i 1994 har mange vilkår ændret sig, og de internationale betingelser for tildeling af tilladelser til EF-fartøjers fiskeri uden for EF-farvande er blevet skærpet.

Dette forslag er derfor blevet fremsat som led i handlingsplanen for 2006-2008 med henblik på at forenkle og forbedre den fælles fiskeripolitik. Formålet med forslaget er at afspejle denne ånd ved at samle den gældende lovgivning i én forordning og samtidig sikre, at de regler, der finder anvendelse for EF-fartøjer i tredjelandsfarvande, finder anvendelse for tredjelandsfartøjer i EF-farvande på samme vilkår.

Mange bestemmelser er uændrede i forhold til den nuværende ordning for tildeling af tilladelser til fiskeri. De vigtigste nye tiltag i forslaget kan sammenfattes som følger. For det første er alle fiskeriaftaler, i henhold til hvilke EF-fartøjer fisker, omfattet af forslagets anvendelsesområde. Det være sig fiskeripartnerskabsaftaler, bilaterale fiskeriaftaler, aftaler vedtaget af forskellige regionale fiskeriforvaltningsorganisationer og private aftaler. Dette brede anvendelsesområde er afgørende, eftersom alle flagstater under De Forenede Nationers Havretskonvention er ansvarlige for de fartøjer, der sejler under deres flag. Det betyder, at uanset hvilken form for aftale et fartøj fisker i henhold til, er den omfattet af forordningen.

For det andet er der blevet indført en ordning til omfordeling af uudnyttede fiskerimuligheder med henblik på at optimere udnyttelsen af fiskerimulighederne i henhold til fiskeriaftalerne. Dette punkt blev taget op under forhandlingerne af de fleste fiskeripartnerskabsaftaler og er nu indføjet i hver af dem med henblik på at få mest muligt ud af hver aftale.

Til sidst vil jeg gerne nævne forslaget om foreløbig anvendelse af fiskeriaftaler, som vil give Kommissionen det fornødne retsgrundlag til at sende ansøgninger om fiskeritilladelse til tredjelande inden vedtagelsen af Rådets forordning til ratificering af aftalen. Det vil i de fleste tilfælde sikre, at EF-fartøjer kan fortsætte deres fiskeri i tredjelandsfarvande uden afbrydelse.

Jeg vil nu gå over til betænkningen og kommentere de fremsatte ændringsforslag. Kommissionen kan tilslutte sig ændringsforslag 1, 3, 5, 11 og 16. Med hensyn til ændringsforslag 7-9 om berettigelseskriterierne er denne liste blevet ændret til en positivliste i stedet for en negativliste i formandskabets første kompromistekst. Generelt omfatter kompromisteksten dog udvalgets ønsker med undtagelse af udvidelsen af berettigelseskriterierne i tilfælde af overtrædelser begået inden for de sidste 12 måneder, hvilket er ændringsforslag 8. Kommissionen mener, at denne bestemmelse bør forblive uændret, da den betragter den som en vigtig forebyggende foranstaltning i tilfælde af eventuelle alvorlige overtrædelser.

Kommissionen kan ikke godkende ændringsforslag 2 om definitionen af overtrædelser, eftersom definitionen af alvorlige overtrædelser er klar og fastlagt i forordning nr. 1447/99. Med hensyn til ændringsforslaget vedrørende "ingen fremsendelse af ansøgninger", som er ændringsforslag 12, skal det bemærkes, at artikel 10 er udgået i formandskabets kompromistekst. Det skete på grundlag af en udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste, hvoraf det fremgår, at Kommissionen ikke har retsgrundlag for at straffe medlemsstaternes fartøjer som foreslået i denne artikel.

Kommissionen er også af den opfattelse, at medlemsstaternes mulighed for at fremsætte bemærkninger til en given beslutning allerede er sikret i artikel 9, stk. 2, og at enhver uformel procedure forud for eller efter en forhandling ikke bør være omfattet af denne forordning. Derfor kan ændringsforslag 6 og 10 ikke godkendes.

Inden jeg slutter, vil jeg gerne fremhæve følgende. For det første er den daglige rapportering af fangstdata et krav i henhold til forordningen om elektroniske logbøger. For det andet betyder en lukning af fiskeri implicit, at fiskeritilladelserne ikke længere er gyldige i forhold til de pågældende bestande eller områder. For det tredje bør alle fiskeriaktiviteter inden for blandet fiskeri betragtes som en påvirkende faktor for de berørte bestande. For det fjerde fastlægger den nationale lovgivning, hvad der kan anvendes som beviser i en retssag. Derfor kan Kommissionen ikke godkende ændringsforslag 13, 14, 15 og 17. Ændringsforslag 4 og ændringsforslag 18 og 19 kan ikke godkendes, fordi den tekst, som Kommissionen har foreslået, er korrekt - hvad ændringsforslag 4 angår - eller er tilstrækkeligt klar - hvad ændringsforslag 18 og 19 angår.

Jeg kan heller ikke godkende ændringsforslag 20-24, eftersom forslagets anvendelsesområde er alle aftaler og ikke kun aftaler med tredjelande, som jeg sagde i starten. Desuden er omfordelingen af uudnyttede fiskerimuligheder nødvendig for at sikre den bedst mulige udnyttelse af fiskerimulighederne i henhold til aftalen. En sådan omfordeling kan bedst administreres i forbindelse med udstedelse og fornyelse af tilladelser.

Endelig vil jeg gerne understrege, at forslaget er led i en pakke, som indeholder forslaget om bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) samt revisionen af kontrolforordningen, som kommer senere i år. Som Fiskeriudvalget henviste til, vil Kommissionen under hensyntagen til gennemsigtigheden og forenklingen forsøge at harmonisere disse forslag og undgå overlapninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - En lille forklaring. Eftersom der er tale om et forslag fra Kommissionen, taler Kommissionen først. Jeg tror, at hr. Morillon så lige så forvirret ud som jeg.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon, ordfører. - (FR) Fru formand! Intet overrasker mig, og i særdeleshed overraskede intet mig i kommissærens indlæg.

Hr. kommissær! Mange tak for denne meget detaljerede tale. Jeg blot lige minde om, at det erklærede mål med Rådets forslag til forordning er at forenkle og forbedre procedurerne for forvaltning af fiskeritilladelser. Som De selv sagde, hr. kommissær, drejer det sig om at indføre generelle bestemmelser for alle ansøgninger om tilladelse.

Der er blevet foreslået en fælles procedure for forvaltning af alle fiskeritilladelser. Fordelingen af ansvaret mellem Kommissionen og medlemsstaterne er blevet fastlagt. Der er også foreslået nye berettigelseskriterier, sanktioner i tilfælde af overtrædelser og bestemmelser vedrørende rapportering. Overensstemmelsen med de internationale bestemmelser i de forskellige aftaler er blevet styrket med indførelsen af foranstaltninger, der pålægger medlemsstaterne at udelukke fartøjer fra fiskeri, hvis det konstateres, at de er involveret i alvorlige overtrædelser, eller hvis de er blevet opført på en liste over fartøjer, der har deltaget i ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri (IUU).

Fru Stihler var oprindeligt udpeget som ordfører for denne betænkning, men fordi flertallet af medlemmerne af Fiskeriudvalget ikke var enige med hende på to punkter, som hun betragtede som væsentlige, valgte hun at trække sig. Som udvalgsformand tilkommer det derfor mig at forelægge dette udkast. Jeg vil dog gerne i forbifarten takke hende for hendes arbejde, og jeg vil overlade det til fru Stihler at forklare årsagen til hendes beslutning, når hun forelægger sine ændringsforslag.

Inden for rammerne af høringsproceduren har Fiskeriudvalget i hendes betænkning, som nu er min, foreslået en række ændringer af Rådets forslag til forordning, og De nævnte en udtømmende liste over dem, hr. kommissær - nej, ikke en liste, men numrene. Ændringsforslagene blev vedtaget med stort flertal med 19 stemmer for, 5 imod og 2 hverken/eller. Jeg vil kun forelægge de vigtigste her.

For det første bør forordningen ikke finde anvendelse for EU-medlemsstaternes oversøiske territorier. For det andet bør en overtrædelse ikke betragtes som alvorlig, medmindre der gennemføres en retsforfølgning, som fører til en domfældelse, i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.

For det tredje bør der ved IUU-listen forstås en liste over fiskerfartøjer, der af en RFFO eller af Kommissionen i henhold til Rådets forordning om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, er identificeret som havende udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri - den selv samme vigtige opgave, hr. kommissær, som De personligt lægger stor vægt på.

For det fjerde bør Kommissionen ikke nægte at fremsende ansøgninger til bevillingsmyndigheden uden at have givet medlemsstaterne lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger.

For det femte kan Kommissionen ikke nægte at fremsende ansøgninger, medmindre den på grundlag af veldokumenterede kendsgerninger erfarer, at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser i henhold til en bestemt aftale.

Endelig og for det sjette skal EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse, fremsende data om deres fangster og fiskeriindsats til de nationale myndigheder med en hyppighed, der afpasses efter den pågældende aftale og fiskeritype. Dette fremsendelseskrav afstemmes efter kravene i forordningen om elektroniske logbøger.

Jeg vil overlade det til mine kolleger at uddybe disse ændringsforslag, eftersom de står bag nogle af dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, for PPE-DE-Gruppen. - (ES) Fru formand! Bortset fra nogle få aspekter, hvor Fiskeriudvalget efter aftale med Rådet har korrigeret Kommissionen med henblik på at undgå for mange skønsbeføjelser, støtter vi generelt de grundlæggende aspekter i forslaget, hvis mål er at indføre en fælles EF-ordning for tildeling af tilladelser til EF-fartøjer, der fisker uden for EF-farvande.

Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater vil derfor stemme imod de ændringsforslag, som Fiskeriudvalget allerede har forkastet, men som er blevet genfremsat med 40 underskrifter, og som går i den stik modsatte retning, eftersom de insisterer på, at aftaler om udveksling af kvoter bør forblive uden for den generelle lovgivning om fiskeritilladelser.

Efter min opfattelse, og i betragtning af at Revisionsrettens rapport om kontrolpolitikkens mangler stadig skaber overskrifter, og at det én gang for alle er blevet besluttet at få styr på bekæmpelsen af ulovligt fiskeri, er det ikke acceptabelt at kræve, at nogle aftaler bør forblive uden for en generel ramme, der er yderst nødvendig som en grundlæggende retsgaranti for lige behandling både blandt fiskerne og blandt medlemsstaterne.

Det bør også påpeges, at vi er i fuld gang med at sikre et integreret og koordineret fokus for de forskellige fællesskabspolitikker, navnlig havpolitikken, et fokus, som Parlamentet har støttet fuldt ud, samt at sørge for den længe påkrævede forenkling af fællesskabslovgivningen.

I den forbindelse må man ikke glemme, at vi taler om over 9.000 fartøjer, som fisker under forskellige aftaler og regionale fiskeriorganisationer, hvilket betyder, at der skal behandles over 16.000 fiskeritilladelser, eftersom ingen aftale, hverken i nord eller syd, er undtaget fra denne forpligtelse.

Hvis der er noget, der er på tide, så er det en harmonisering og forenkling af rammen for at gøre den så standardiseret som mulig. Vi skal ikke blive ved med at indføre forskelle, der blot gør kontrollen vanskelig og skaber mistillid til reglerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler, for PSE-Gruppen. - (EN) Fru formand! Jeg er glad for at få lejlighed til at tale om Morillonbetænkningen om fiskeritilladelser - eller jeg skulle måske sige den tidligere Stihlerbetænkning. Som oprindelig ordfører for denne betænkning følte jeg mig nødsaget til at trække mig, da Fiskeriudvalget forkastede mine vigtigste ændringsforslag. Betænkningen skulle have forenklet fiskeritilladelserne. I stedet er Kommissionen gået for vidt ved at foreslå en unødvendig artikel, hvor den giver sig selv ret til at omfordele fiskekvoter.

Hvis betænkningen godkendes i sin nuværende form, vil den uretmæssigt diskriminere landene i nord og deres historiske fiskerettigheder og bringe den relative stabilitet i fare. At give Kommissionen carte blanche til at omfordele fiskerimuligheder er fuldstændigt uforståeligt, især når fiskerimulighederne er knappe. Vi skal spørge os selv, om vi står over for en situation, hvor fiskeri i Nordsøen bliver frit for enhver. Det er ikke i de skotske fiskeres interesse, og det tilsidesætter hensynet til beskyttelsen og bevarelsen af bestandene. Den næste revision af den fælles fiskeripolitik kommer i 2012, og denne betænkning er en advarsel om, at de historiske fiskerettigheder er truet i Nordsøen og Østersøen. Jeg har genfremsat vigtige ændringsforslag for plenarforsamlingen og tilskynder på det kraftigste mine kolleger til at støtte dem. Hvis disse ændringsforslag forkastes, opfordrer jeg til at stemme imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne starte med at takke hr. Morillon for at have overtaget denne betænkning på udvalgets vegne, men jeg vil også gerne udtrykke min medfølelse med fru Stihler, for hun gjorde et stort stykke arbejde, hvorefter hun, som vi lige har hørt, følte sig nødsaget til at trække sig. Det giver altid grund til stor frustration, når en ordfører har lagt et stort stykke arbejde i at forberede en kompleks opgave som denne. Jeg kan imidlertid godt forstå, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde.

Mens de færreste i Parlamentet ville modsætte sig forslag, der tager sigte på at forbedre overholdelsen af reglerne på fiskeriområdet, bekymrer det mig meget, at forslagets artikel 13, som vedrører underudnyttelse af fiskerimuligheder, ganske enkelt giver Kommissionen ret til at omfordele fiskerimuligheder fra en medlemsstat til en anden. Det ville tydeligvis undergrave hele idéen om relativ stabilitet og således destabilisere et af hovedprincipperne i den fælles fiskeripolitik. Rent faktisk er artikel 13 noget af en trojansk hest, for den synes snarere at dreje sig om at få adgang til fiskerimuligheder, som tidligere er blevet tildelt andre medlemsstater, end at reducere bureaukratiet og forbedre overholdelsen af reglerne, hvilket, jeg troede, var formålet med forslaget.

Jeg ved, at fiskeriforeningerne i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig, Nederlandene og Danmark alle har givet udtryk for lignende bekymringer, så, som fru Stihler sagde, er dette en genoplivelse af den gamle strid mellem nord og syd, som, jeg troede, vi havde begravet for længe siden, og som vi ikke ønsker at opleve igen. Jeg håber meget - i modsætning til, hvad kommissær Borg sagde tidligere - at Parlamentet i morgen vil stemme for ændringsforslag 20, 21, 22 og 23, som blev fremsat af fru Stihler og er undertegnet af 40 parlamentsmedlemmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). - (ES) Tak, fru formand, hr. Stevenson! Jeg er sikker på, at vi vil stemme imod de ændringsforslag, som De netop har nævnt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at denne nord-syd-situation er helt ny for Dem. Indtil videre har De kun oplevet situationen i nord, og vi har oplevet situationen i syd. Nu vil vi gerne til at opleve noget af situationen i nord, for det forekommer os, at den fungerer godt for Dem i nord, og derfor vil vi i syd gerne tage del i den.

Først vil jeg gerne takke Kommissionen for at indvilge i en forenkling af forslagets tekst, da vi må sande, at den første version indeholdt nogle elementer, som var vanskelige at acceptere. Revisionen af kontrolforordningen, aftalen med Grønland og noget andet, som kommissæren nævnte, nemlig forslaget til en forordning om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, vil alt sammen gøre det muligt at begrænse forslagets anvendelsesområde.

Jeg er sikker på, at min gruppe, som den gjorde i udvalg, i morgen vil stemme imod de ændringsforslag, som tager sigte på at forhindre vedtagelsen af en generel ordning for udnyttelse af uudnyttede fiskerimuligheder. Vi har altid været tilhænger af en generel ordning, ligesom vi altid har været tilhænger af indførelsen af en fælles ordning for udnyttelse af uudnyttede fiskerimuligheder, som finder anvendelse for alle aftaler - ikke kun de sydlige aftaler - hvilket Rådet gav tilsagn om, da det ratificerede partnerskabsaftalen med Grønland. Derfor tror jeg godt, at jeg kan sige, at min gruppe vil stemme imod disse ændringsforslag, som er et forsøg på kun at gøre denne ordning gældende for de sydlige aftaler og ikke de nordlige aftaler. Jeg tror således, at vi kommer til at gøre ordningen gældende for alle aftaler, så vi alle kan føle os mere trygge.

Med hensyn til artikel 12 er vi enige i, at der bør være en procedure for foreløbig tildeling af tilladelser, hvis Rådet ikke har vedtaget beslutningen til ratificering af aftalen, og vi mener, at der er behov for en juridisk løsning af dette spørgsmål. Vi er derfor enige med Kommissionen i, at der er behov for en ordning, der sikrer, at fiskerimulighederne ikke bringes i fare, hvis, som det fremgår af artikel 12, ratificeringen af en fiskeriaftale ikke er blevet fuldført.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Ifølge Kommissionen har dette forslag til formål at tjene målene for den fælles fiskeripolitik og gøre Fællesskabet bedre i stand til at overholde sine internationale forpligtelser.

Fællesskabets fiskerflåde er aktiv på ca. 20 landes territorialfarvande i henhold til bilaterale aftaler. I takt med at vi forsøger at gøre vores fiskeri bæredygtigt ved at begrænse fiskeriet i EF-farvande, skal vi imidlertid passe på ikke at eksportere problemet med overfiskeri ved at give fartøjer tilladelse til frit at udnytte tredjelandes farvande.

Som jeg påpegede over for kommissær Borg så sent som i sidste måned, skal vi være særligt opmærksomme på vores internationale, moralske forpligtelser over for Afrika. Den storstilede ubæredygtige udnyttelse af marine ressourcer i Afrikas have vil forårsage fiskeriets sammenbrud, tabet af vigtige økosystemer og udryddelsen af det marine dyreliv. En stor del af problemet er europæiske og andre fiskevirksomheders urapporterede, ulovlige og uregulerede fiskeri. Alene i 2005 ansloges det, at 40 % af de fisk, der blev fanget i Guinea-Bissaus farvande, blev fanget uden tilladelse eller i strid med reglerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand! For det første vil jeg med hensyn til spørgsmålet om de oversøiske lande og territorier gerne præcisere, at forordningen ikke finder anvendelse for dem, eftersom forslagets anvendelsesområde ikke dækker fartøjer, der sejler under oversøiske lande og territoriers flag. Det finder imidlertid anvendelse for regionerne i den yderste periferi, da de betragtes som EF-farvande.

Jeg er enig med dem, der har støttet forslaget i dets nuværende form, i, at dets brede anvendelsesområde vil gøre alle aftaler mere effektive og sikre et større udbytte, hvilket er i tråd med de generelle målsætninger, som Fiskeriudvalget selv og andre, bl.a. Revisionsretten, har fastlagt.

Lad mig med hensyn til ændringsforslagene gentage, at nogle af dem som sagt er acceptable. Andre er omfattet af formandskabets første kompromistekst eller er allerede medtaget andre steder i forordningen eller i andre retsforskrifter.

Jeg vil gerne gentage, at alle fiskeriaftaler, hvorunder EF-fartøjer fisker, vil skulle omfattes af forslagets anvendelsesområde. Det er afgørende, fordi som jeg sagde tidligere, er de lande, som er part i De Forenede Nationers Havretskonvention, ansvarlige for de fartøjer, der sejler under deres flag.

For det andet er omfordelingen af uudnyttede fiskerimuligheder medtaget for at optimere udnyttelsen af fiskerimulighederne i henhold til fiskeriaftalerne. Det er trods alt blot en fornuftig forvaltning af fiskeriaftalerne, og det vil ikke undergrave den relative stabilitet, eftersom følgende fremgår af forslagets artikel 13, stk. 6: "Fremsendelsen af ansøgninger i henhold til denne artikel har ingen indflydelse på den fremtidige fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne". Der er således tale om en omfordeling, som vil maksimere de fiskerimuligheder, der er tildelt i henhold til fiskeriaftalerne, og ikke en foranstaltning, som vil skabe præcedens og kunne undergrave den relative stabilitet.

Endelig vil jeg også gerne sige, at denne bestemmelse kommer til at indgå i fiskeripartnerskabsaftalerne med tredjelande, og den er efter aftale med Rådet også blevet indføjet i aftalen med Grønland.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Morillon, ordfører. - (FR) Fru formand! Jeg vil sandsynligvis ikke skulle bruge al tiden for at sige, at denne forhandling vil have været umagen værd, og at visse kollegers fremsættelse af ændringsforslag trods en næsten enstemmig afstemning gjorde det muligt.

De vil have opdaget, hr. kommissær, at der er to bekymringer i denne sag. De kommenterede delvist den første, som drejer sig om opretholdelsen af den relative stabilitet. Det er formålet med ændringsforslagene 20 til 24, som blev fremsat af vores kolleger. Den anden bekymring vedrører fru Stihlers holdning til, at denne revision af forordningen kunne give anledning til en urimelig udnyttelse af fiskebestandene, navnlig tredjelandenes fiskebestande. Nogle af mine kolleger er af samme holdning, og derfor undertegnede de ændringsforslagene.

Jeg tror godt, jeg kan sige, at der i den forbindelse ikke er noget i betænkningens tekst, der kunne give anledning til bekymring, men det er op til vores kolleger at afgøre i morgen, for jeg tror, fru formand, at De vil meddele, at denne betænkning vil blive sat til afstemning i morgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag den 10. april 2008.

 
  
  

FORSÆDE: Mechthild ROTHE
Næstformand

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik