Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 9 Απριλίου 2008 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Σώματος: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Δολοφονία του υποστηρικτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Munir Saïd Thalib (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Υποτιτλισμός όλων των προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης στην ΕΕ (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διορθωτικά (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Η κατάσταση στο Θιβέτ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Άρση βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Υποδοχή
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Έγκριση του διορισμού της κυρίας Ανδρούλας Βασιλείου, ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (B6-0139/2008) (ψηφοφορία)
 18.Λίβανος (συζήτηση)
 19.Έκθεση προόδου της Κροατίας για το 2007 - Έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2007 (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 21.Καταπολέμηση του καρκίνου στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 22.Ενδιάμεση επανεξέταση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (συζήτηση)
 23.Στήριξη ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στουςτομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) (συζήτηση)
 24.Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (συζήτηση)
 25.Πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη (συζήτηση)
 26.Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (συζήτηση)
 27.Αλιευτική δραστηριότητα των κοινοτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας (συζήτηση)
 28.Εργαλεία διαχείρισης στον τομέα της αλιείας με βάση τα αλιευτικά δικαιώματα (συζήτηση)
 29.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2009 - (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX) (συζήτηση)
 30.Τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων – Δημοσιονομικός κανονισμός πλαίσιο για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (συζήτηση)
 31.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 32.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 33.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1009 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1097 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου