Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Úterý, 22. dubna 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Plán provádění 10. Evropského rozvojového fondu (rozprava)
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti, zpravodajka. − (FR) Paní předsedající, rozvojová pomoc byla v minulých dnech ve středu pozornosti médií, třebaže vesměs v negativním světle.

Pomoc EU v roce 2007 poprvé od roku 2000 klesla. To je děsivý politický vzkaz zemím Jihu a jejich obyvatelům v době, kdy jsou nejohroženější z nich zasaženi potravinovou krizí.

Parlament podporuje Komisi, podporuje vás, pane komisaři, v tom, aby byl opětovně zdůrazněn závazek EU na evropské vrcholné schůzce v Bruselu a abychom trvali na pevném časovém rozvrhu. Máme dvojí odpovědnost ve smyslu mezinárodní solidarity – jednak dodržet své slovo a zadruhé zaručit, aby naše pomoc hmatatelně a účinně přispívala ke zmírňování chudoby. A to je to, o co jde při provádění 10. Evropského rozvojového fondu s více než 22,7 miliard EUR v průběhu příštích šesti let. Domnívám se, že EU v něm má nejvýznamnější zbraň k řešení chudoby a budování spravedlivějšího světa.

Proto jsme mimořádně znepokojeni zpožděním v procesu ratifikace. Připusťme, že se Komise zavázala ke kontinuitě financování, alespoň dočasně, ale situace by se u nejzranitelnějších afrických zemí mohla stát velmi rychle neudržitelnou.

Naší hlavní prioritou pro 10. Evropský rozvojový fond je demokratická kontrola. V první řadě demokratická kontrola Evropského parlamentu, při sestavování rozpočtu Evropského rozvojového fondu – a věřím, že tentokrát splníme lhůtu pro přezkum finančního výhledu v roce 2010 – a demokratická kontrola národních parlamentů, u posíleného programu budování kapacit.

Rádi bychom, aby cílem opatření byly přednostně i oblasti vzdělávání a zdravotnictví a aby na tyto oblasti bylo vyčleněno 20 % finančních prostředků Evropského rozvojového fondu. Bohužel v plánech je pro tyto oblasti počítáno pouze s 6,1 % pomoci, tedy ještě méně než v 9. Evropském rozvojovém fondu. Komise slíbila, že cíle 20 % dosáhne prostřednictvím rozpočtové pomoci, vezměme ji tedy za slovo.

Tato zpráva rovněž upozorňuje na nedostatky z hlediska rovnosti pohlaví, které v současnosti nejsou plnoprávným cílem opatření. Je zapotřebí, abychom tuto diskusi znovu otevřeli v konzultaci s našimi partnery ze zemí AKT, jejich parlamenty a občanskou společností při přezkumu v polovině období v roce 2010.

Osobně jsem vždy považovala rozpočtovou pomoc za dobrý nástroj, samozřejmě za předpokladu, že respektuje demokracii, řádnou správu věcí veřejných a koordinaci dárců. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že rozpočtová podpora musí sloužit rozvojovým cílům tisíciletí, vyzýváme Komisi, aby šla touto cestou u svých smluv týkajících se rozvojových cílů tisíciletí.

Pokud jde o pobídkové tranše navržené v 10. Evropském rozvojovém fondu, souhlasíme samozřejmě s „prémií“ na základě řádné správy věcí veřejných, ovšem nikoli u takového modelu veřejné správy, který by přednostně odrážel zájmy Severu. Mám na mysli boj proti terorismu, přistěhovalectví aj.

Budeme obezřetní rovněž ve věci finančních prostředků dohod o hospodářském partnerství. I zde se EU a členské státy zavázaly, a to ke dvěma dodatečným miliardám EUR ročně do roku 2010 na podporu obchodu. Zdá se však, že se tyto dvě miliardy EUR rozplynuly a že Komise již plánuje financovat dohody o hospodářském partnerství z integrovaných regionálních programů. Je třeba, aby Komise jasně stanovila své záměry v této věci, neboť pokud víme, finanční prostředky Evropského rozvojového fondu by neměly být využívány jako odměna za podepsání dohod o hospodářském partnerství.

Zpráva se zabývá řadou dalších otázek, já však nemám dostatek času, abych o nich teď hovořila. Přesto dvě z nich na závěr připomenu. Zaprvé musíme samozřejmě podporovat úsilí Africké unie o mír a předcházení konfliktům na kontinentu, domnívám se však, že tento nástroj spadá pod SZBP, a musí tudíž být financován z jejích prostředků.

K otázce spolufinancování se ve zprávě požaduje počáteční hmotné použití, tedy vytvoření „panafrického fondu pro rozvoj“ financovaného z Evropského rozvojového fondu a nástroje sousedství.

Takový je v zásadě obsah mojí zprávy, v pozitivech i negativech.

Pane Micheli, nedávno jste řekl, že „jsme první generací, která může řešit mimořádnou chudobu a situaci s opravdovým nasazením – k tomu, abychom skoncovali s chudobou, máme peníze, léčiva a vědu. Máme k tomu však vůli?“ V tom je s vámi, pane Micheli, Parlament zajedno.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí