Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 22 april 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Planering och genomförande av den tionde Europeiska utvecklingsfonden (debatt)
MPphoto
 
 

   Marie-Arlette Carlotti, föredragande. − (FR) Fru talman! Utvecklingsbiståndet har varit rubrikstoff på sistone, men tyvärr bara av fel anledningar.

År 2007 sjönk EU:s bistånd för första gången sedan 2000. Det är ett skrämmande politiskt budskap som vi sänder till länderna och folken i söder vid en tidpunkt när de bräckligaste av dem drabbas av livsmedelskrisen.

Parlamentet stöder kommissionen, stöder er, herr kommissionsledamot, när det gäller att hålla fast vid EU:s engagemang vid EU:s toppmöte i Bryssel och kräva ett snabbt genomförande. Vi har ett dubbelt ansvar i fråga om internationell solidaritet: för det första att hålla vårt ord och för det andra att garantera att vårt bistånd ska utgöra ett påtagligt och effektivt bidrag i kampen mot fattigdomen. Detta är vad som står på spel vid genomförandet av den tionde Europeiska utvecklingsfonden med nästan 22,7 miljarder euro under de följande sex åren. Jag anser att EU här har ett kraftigt vapen för att angripa fattigdomen och bygga en rättvisare värld.

Därför är vi mycket bekymrade över förseningarna i ratificeringsprocessen. Det är visserligen sant att kommissionen åtminstone temporärt har bundit sig för kontinuitet i finansieringen, men läget kan mycket snart bli ohållbart för de bräckligaste afrikanska länderna.

Vår främsta prioritet när det gäller den tionde Europeiska utvecklingsfonden är den demokratiska granskningen, den demokratiska granskningen av Europaparlamentet, främst när det gäller integreringen av EUF i budgeten – och denna gång hoppas jag att vi inte ska missa tidsfristen för översyn av budgetramen 2010 – och demokratisk granskning av nationella parlament med ett förstärkt program för uppbyggnad av kapaciteten.

Vi skulle också vilja ha utbildning och hälsa som prioriterade åtgärdsområden med en tilldelning på 20 procent av EUF:s medel. Det finns emellertid bara planer på att garantera 6,1 procent av biståndsmedlen för dessa områden, och även detta tal har sjunkit jämfört med den nionde utvecklingsfonden. Kommissionen säger att den kommer att uppnå målet på 20 procent genom budgetstöd, och vi tar den på orden.

I betänkandet framhålls även brister när det gäller jämställdhetsfrågan, vilken för närvarande inte är ett eget åtgärdsområde. Vi måste återuppta denna debatt i samråd med våra AVS-partner, deras parlament och civila samhällen vid halvtidsöversynen 2010.

När det gäller budgetstödet har jag personligen alltid ansett att det var ett bra instrument, naturligtvis under förutsättning att demokrati, goda styrelseformer och samordning mellan givare respekteras. Eftersom vi anser att budgetstödet måste tjäna millennieutvecklingsmålen uppmanar vi kommissionen att följa den linjen med sina avtal om millennieutvecklingsmålen.

Angående det nya stimulansbelopp som föreslås i den tionde utvecklingsfonden säger vi naturligtvis ja till en ”premie” för goda styrelseformer men nej till en förvaltningsprofil som i första hand skulle återspegla de intressen som finns i norr. Jag skulle vilja tala om kampen mot terrorism, invandringen etc.

Vi ska också vara vaksamma när det gäller frågan om finansiering av ekonomiska partnerskapsavtal. Även här har EU och medlemsstaterna gjort en utfästelse: ytterligare 2 miljarder euro i handelsbistånd fram till 2010. Det verkar emellertid som om dessa 2 miljarder euro har smält ihop och att kommissionen redan planerar att finansiera ekonomiska partnerskapsavtal med hjälp av integrerade regionala program. Kommissionen måste klargöra sina avsikter i detta hänseende, för vi anser inte att medel ur Europeiska utvecklingsfonden ska användas som belöning för att man undertecknar ett ekonomiskt partnerskapsavtal.

En rad andra ställningstaganden förs fram i betänkandet, men jag har inte tid att gå in på dessa. Jag ska bara nämna två till innan jag slutar. För det första den fredsbevarande resursen för Afrika. Naturligtvis måste vi stödja Afrikanska unionens fredssträvanden och ansträngningar att förhindra konflikter på kontinenten, men jag anser att detta instrument ligger under GUSP och därför måste finansieras med medel från den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

När det gäller samfinansiering föreslås i betänkandet en ny konkret möjlighet, nämligen skapandet av en ”panafrikansk utvecklingsfond” som ska finansieras gemensamt genom EUF och grannskapsinstrumenten.

Detta är mer eller mindre innehållet i mitt betänkande, på gott och ont.

Herr Michel, ni har nyligen sagt att ”vi är den första generation som kan möta extrem fattigdom och med äkta övertygelse påstå: Vi har de pengar, de mediciner och den vetenskap som krävs för att göra slut på fattigdomen. Frågan är om vi har viljan?” På den punkten har ni parlamentets fulla stöd, herr Michel.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy