Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2223(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0076/2008

Arutelud :

PV 21/04/2008 - 20
CRE 21/04/2008 - 20

Hääletused :

PV 22/04/2008 - 5.5
CRE 22/04/2008 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 18/06/2008 - 6.8
CRE 18/06/2008 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0129
P6_TA(2008)0301

Arutelud
Teisipäev, 22. aprill 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

8. Hääletuse kohta selgituste andmine
PV
  

Hääletuse kohta suuliste selgituste andmine

 
  
  

– Raport: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Hr juhataja, uued kuriteoliigid ja rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus on väga tõsiseks probleemiks liikmesriikide prokuratuuridele.

Süüdlaste tõhus vastutuselevõtmine ja võitlus kõige muret tekitavamate õigusrikkumiste vastu ei oleks võimalik vajalike vahendite loomiseta, mida politsei saaks õigusaktide jõustamiseks kasutada. Piiriülese kuritegevuse juhtumite puhul on oluline kiire teabevahetus erinevate riikide vahel süüdlaste kindlakstegemisel ja meetmete koordineerimisel. DNA andmebaasid ja digitaalsed sõrmejäljed on väga tähtsad vahendid kuritegevuse vastases võitluses. Need võimaldavad süüdlase kindlakstegemist, sõltumata kuriteo toimepanemise kohast.

Dührkop Dührkopi raport prokuratuuride vahelise koostöö tõhustamise kohta terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses on kõrgelt hinnatud algatus, mis tugevdab USA kodanike suurema turvalisuse eesmärgil võetavaid meetmeid ning mis loodi 2005. aastal Prümi lepingu alusel.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Hr juhataja, see raport kutsub üles Prümi lepingu laiendamist piiriülese terrorismi vastu võitlemiseks. Me kõik pooldame terrorismivastast võitlust. See on endastmõistetav. Me kõik nõustume vajadusega piiriüleseks koostööks. Prümi leping näeb ette aga andmete pealesunnitud jagamist, arvestamata muret andmekaitse ja turvalisuse pärast. Otsustades ajakirjanduse põhjal mõnede liikmesriikide politsei ausameelsuse kohta, peaksime me kõik tundma muret sellise andmete jagamise pärast.

Raporti sisu rikuks ELi kodanike kodanikuvabadusi, kuna DNA andmete kogumine ja jagamine teistele ELi liikmesriikidele oleks esmakordselt kohustuslik.

Me suundume nn suure venna ideoloogia poole ning meie poliitikud ei tee selle peatamiseks midagi. Sel põhjusel hääletasime me selle raporti vastu.

 
  
  

- Raport: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Hr juhataja, ombudsmani roll omandab järjest suuremat tähtsust, eriti Lissaboni lepingu ja põhiõiguste harta lahenduste ja probleemide kontekstis. Me soovime ehitada kodanike Euroopat, Euroopat, mis seisaks oma kodanikele lähedal, Euroopat, mis oleks eeskujuks inimõiguste ja austuse järgmisel; seda silmas pidades tuleks ühendusse astumise kord ja koostöökord kodanike ja ombudsmani institutsiooni vahel muuta lihtsamaks. Ombudsmani tasandil küsimuste läbivaatamise aeg tuleks viia miinimumini.

Ma sooviksin pöörata teie tähelepanu ka riiklike ombudsmanide ja Euroopa Ombudsmani vahelise subsidiaarsuse põhimõttest lähtuva koostöö printsiipidele. Rollide ja ülesannete jagamine parandaks nende institutsioonide töö tõhusust.

 
  
  

- Raport: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Ma hääletasin oma kaasparlamendiliikme hr Adamou elundidoonorlust ja elundite siirdamist käsitleva raport poolt. Me peame püüdma lahendada siirdatavate elundite puuduse probleemi, mis mõjutab elundite siirdamise programmide läbiviimist kõige rohkem.

Euroopas on ootenimekirjades umbes 60 000 elundi siirdamist vajavat patsienti. Suremus südame-, maksa- või kopsusiirdamist ootavate patsientide seas on tavaliselt 15–30%. 2006. aasta Eurobaromeetri avaliku arvamuse küsitluse tulemuste kohaselt soovib 56% eurooplastest annetada pärast oma surma oma elundid siirdamiseks. Inimesi tuleks julgustada rääkima elundidoonorlusest ja edastama oma sellekohased soovid oma sugulastele. Ekspertarstide koolitust tuleks samuti parandada.

Statistika järgi toetavad kuni 81% Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikest elundidoonori kaardi kasutamist, mis muudaks lihtsamaks doonori kindlakstegemise. Sellest hoolimata on selline kaart praegu 12% eurooplastest. Ma toetan komisjoni algatust Euroopa elundidoonori kaardi loomiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Hr juhataja, inimelu ja tervis omavad suurimat väärtust nende jaoks, kes liikmesriikides tervishoiu eest vastutavad. Kõik sammud, mida nende kaitseks astutakse, peaks Euroopa Parlament kiirkorras heaks kiitma.

Transplantoloogia on üks kõige kiiremini arenevaid meditsiiniharusid. Tuhandetele inimestele antakse võimalus elule, võimalus, mis on justkui teine elu. Euroopa Liidus läbiviidavate elundisiirdamiste arv ei ole siirdamist ootavate inimeste arvuga võrreldes ikka veel piisav ning paljud elundi siirdamist ootavad patsiendid surevad enne sellist operatsiooni elundite puuduse tõttu.

Elundisiirdamisjuhtude arvu suurendamisele suunatud meetmed on eriti tähtsad. Üheks selliseks tähtsaimaks meetmeks on edendada transplantoloogiat ühiskonnas ja julgustada võimalikke doonoreid väljendama oma nõusolekut elundite annetamiseks pärast nende surma. Ebameeldiva ebaseadusliku elunditega kauplemise vastu võitlemiseks on tähtis luua laiaulatuslik süsteem läbiviidud elundite siirdamiste kontrollimiseks.

Minu arvamuse kohaselt on Adamou raport tähtis märguanne liikmesriikidele, kes selle probleemi tõsidust rõhutavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Hr juhataja, ma hääletasin selle raporti poolt, kuna see on äärmiselt tähtis, kuigi keeruline probleem. Valmisolek oma elundi annetamiseks pärast oma surma teisele inimesele tähendab kinkida elu. See tähendab teiste inimeste elude päästmist. See on midagi erakordselt väärtuslikku inimkonna jaoks.

Tuleb eraldi ära märkida, et elundite vähesuse ja nendega ebaseadusliku kauplemise vahel on seos. Elundi puudumine ärgitab inimesi seadust rikkuma ja saama elund ebaseaduslikult, et päästa elu. See on eetiline ja moraalne ning ka õiguslik probleem.

Kõrged nõudmised kvaliteedile ja turvalisusele doonorluses ja elundite võtmisel, testimisel, säilitamisel ja transportimisel on iseenesestmõistetavalt vajalikud, kuna nendest sõltub elundi siirdamise edukus.

Lõpuks peame meeles pidama, et ELi tasandil tuleb rakendada tõhusat informatsioonipoliitikat meie kodanike teadlikkuse suurendamisel selles valdkonnas. See küsimus peaks olema liikmesriikidele peamiseks probleemiks. Lõpetuseks, probleem, mida me täna arutame, nõuab asjakohast arutelu, edasist uurimist ja ka moraalseid ning eetilisi lahendusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Ma sooviksin tänada oma kaasparlamendiliikmeid, et nad toetasid Euroopa Rahvapartei ettepanekuid Europoli ja teadusuuringute kohta. Me oleme pettunud, et Europol alahindas rahvusvahelise elundikaubanduse jälgimise tähtsust. Isegi Euroopas kaovad lapsed elundikaubanduse tõttu ja mitte ainult Hiinas, vaid ka Moldovas ostetakse elundeid ja seejärel müüakse mustal turul kõrge hinna eest eurooplastele. Seepärast peab Europol olukorda jälgima. Me ei saa rahvusvahelist elunditurismi ära hoida ilma elundite siirdamise programmide parema koordineerimiseta kogu liidus. Sel eesmärgil peame me esmalt kokku leppima ühises seisukohas elundidoonori informeeritud nõusoleku suhtes. Mina olen veendunud, et inimembrüo siirdamise valdkonnas tehtavad katsed on ebaeetilised ja vastutustundetud. Teisest küljest annavad täiskasvanute tüvirakkudega tehtavad uuringud suurepäraseid tulemusi kudede siirdamisel, näiteks südamehaigusega patsientidel, ning see protseduur austab inimese unikaalsust. Meie raport on selgeks märguandeks komisjonile, kes peatselt teeb ettepaneku siduva teksti koostamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Hr juhataja, elundidoonorluse teemaga seoses sooviksin ma avaldada austust oma endisele assistendile James Sullivanile, kes, nagu paljud teavad, suri traagiliselt 10. veebruaril.

8. veebruaril rääkisid James ja Aoife, teine assistent, meie büroos eeldatavast nõusolekust ja leppisid kokku, et kui kummagagi neist, mõlemad noored inimesed, peaks midagi juhtuma, annetavad nad oma elundid. Me poleks võinud teada, et James samal õhtul traagiliselt kukkus ja et pühapäeval elustamisaparaat välja lülitatakse. Tänu Jamesile on Euroopa Liidus inimesi, kes nüüd elavad tänu tema suuremeelsusele. Tema Iirimaal Corkis elavate vanemate Edna ja Tomi jaoks, kes tema kaotusest kunagi üle ei saa, on ainus lootus, et kuigi James enam meie keskel olla ei saa, on tänu tema suuremeelsusele jäänud ellu teised.

Ilmselgelt on see raport meie büroo jaoks väga isiklik ja ma toetan seda täielikult.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Hr juhataja, elundidoonorlus ja elundite siirdamine on üks tähtsaimatest probleemidest, mis vajab kaalutlemist ja üksmeelele jõudmist nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. Ühest küljest on meil kümned tuhanded elundi siirdamist ootavad inimesed. Teisest küljest oleme tõsise õigusliku ja eetilise/moraalse probleemi ees.

Me oleme jõudnud kokkuleppele tõhusa elundisiirdamissüsteemi loomise vajalikkuses. Elundisiirdamissüsteemist ei tohi saada majandusharu, mille tulemusena elundeid koheldakse kui siseturu kaupa. Kui see peaks nii juhtuma, kerkivad esile kuritegevuslikud grupeeringud, kes kasutaksid ära vaesust ja kitsikust ning suurendaksid inimeste ärakasutamist, eriti piirkondades, mis kannatavad laialdase tööpuuduse, tõrjutuse ja toidupuuduse all.

 
  
  

- Raport: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Hr Heaton-Harris, mis puutub lühendi GNSS tähendusse, on meil nüüd kaks varianti, üks on „Galileo satelliitnavigatsioonisüsteem” ja teine „Ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem”. Kumba te eelistate, hr Heaton-Harris?

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Hr juhataja, teate, mul ei ole veel kunagi olnud parlamendis sellist võimu enne olnud! Ma arvan, et sooviksin valida „Galileo”, kuid ei, jääme „ülemaailmse” juurde. Ma olen päris kindel, et see on „ülemaailmne”. Ma kavatsesin mainida seda oma ameti hääletuse kohta selgituse andmisel.

Nüüd räägin ma lühidalt komisjoni tööle heakskiidu andmisest. Nagu ma sellele ametikohale astumise algusest peale olen teinud, hääletasin ka nüüd Euroopa Komisjoni tööle heakskiidu andmise vastu. Ma möönan, et komisjonis tehakse palju tööd oma raamatupidamisaruannetega seotud segaduste väljaselgitamisel. Samas, tööd on tehtud süsteemisiseselt, mitte üldise suhtumisega, mis Euroopa Komisjonis valitseb. Senini valitseb suhtumine „hoidkem oma pead madalal ja ärgem teatagem rikkumisest”. Aeg-ajalt kohtame komisjonis töötavaid inimesi, kes räägivad meile mitteametlikult seal toimuvast, kuid nad ei lähe ega anna sellest aru oma peadirektoraadi juhatajale.

Ma tean, et sellele parlamendile ei meeldi eelarve täitmisele heakskiidu andmist tagasi lükata. Sellest on kahju, kuna seega puuduvad poliitilised tagajärjed. Me võtsime selle kohta seitse aastat tagasi vastu õigusliku arvamuse. Nagu ma juba ütlesin, hääletasin ma selle vastu ja teen seda siin ka edaspidi.

 
  
  

- Raport: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Hr juhataja, ma hääletasin Euroopa Parlamendi tegevusele eelarve täitmisel heakskiidu andmise poolt, kuid seda täiendava pika resolutsiooni vastu, kuna see sisaldab märkusi ja küsimusi, mis kas ei väida ilmset (lõige 58) või ei toeta väärtusi, mida mina pean tähtsaks (lõige 65). Mõelda vaid, et enamik parlamendiliikmeid on äsja hääletanud selle poolt, et liikmed ei saaks võtta tööle oma abikaasat, kuid saavad võtta tööle oma armsama, armukese või noore meesarmukese. Minul isiklikult ei ole neist ühtki, kuid ma sooviksin pöörata tähelepanu sellele, kui absurdne see on.

Oma varasemas sekkumises püüdsin parandada ebaõigeid väiteid vabatahtliku pensionifondi kohta, nagu püüdis teha seda ka fondi esimees menetluse käigus, kuid kahjuks see oli asjatu.

Lõikes 71 kritiseerivad raporti koostajad tõsiasja, et fond ei ole 15. märtsiks 2008 uuendanud oma aktuaari kalkulatsioone 2007. aasta detsembri lõpuni. Peale selle, et on absurdne 2006. aasta raporti puhul nõuda 2007. aasta aruannete esitamist, võin ma raporti koostajaid rahustada. 2007. aasta aruanne on koostatud, kuid see esitatakse esmalt fondi direktorite nõukogule, mis on Luxembourgis asuv mittetulundusorganisatsioon. Hr juhataja, ma võin lihtsalt lisada, eksimine on inimlik; sellele kindlaksjäämine on kurjast. Kuna ma ei ole kurjast vaevatud, hääletasin ma raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – (RO) Pomés Ruizi raporti I jaos – Euroopa Parlament, hääletasin ma muudatusettepaneku poolt, mis keelab Euroopa Parlamendi liikmel oma perekonnaliikmeid tööle võtta. Ma arvan, et see tekst on õige ja ma tervitan seda, et Euroopa Parlamendi täiskogu selle teksti vastu võttis.

Põhjused on väga lihtsad: mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas riigis, kust mina tulen, Rumeenias, on käimas arutelu parlamentaarsete institutsioonide ja isegi parlamendi usaldusväärsuse üle.

Ma arvan et see on õige seisukoht, eriti kuna, ja ma toon näite oma kodumaa, Rumeenia kohta, riigipeal endal on sageli olnud poliitiline eesmärk vähendada parlamentaarsete institutsioonide ja parlamendi tegevuse usaldusväärsust, alustades parlamendiliikmete tegevusega seotud vigadest või nõrkadest kohtadest.

See on põhjuseks, miks, ma kordan, ma tervitan selle teksti vastuvõtmist, mis võiks koos teiste meetmetega viia parlamentaarsete institutsioonide lugupeetavuse ja usaldusväärsuse tõstmisele liikmesriikides ja Euroopa tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Ma hääletasin parlamendi tegevusele eelarve täitmisel heakskiidu andmise vastu paljude pressiteadete tõttu, mis tulenesid parlamendi teenistuste koostatud siseauditi aruandest. See raport tuleb avaldada ja teha üldiselt kättesaadavaks. Seal on kirjas, et esineb probleeme parlamendiliikmete erinevate hüvitiste kasutamisega.

Ma arvan, et parlamendiliikmetena peame olema nii avatud ja läbipaistvad oma tegevuses kui vähegi võimalik. Parim viis raportit käsitleda oleks olnud muuta see üldiselt kättesaadavaks, sest selliselt oleks inimesed mõistnud, et küsimus ei ole miljonites naelades, vaid väga väikeses rahasummas, mis on siiski väärt tagaajamist ja järelevalvet ning tekitab korda rikkunud parlamendiliikmetele palju jagelemist ja viib nad sellega avalikule arutelule, mis ei olekski nii halb, kui arvatakse.

Seega hääletasin ma raporti vastu, kuna arvan, et peaksime avaldama selle raporti. Ma loodan, et parlamendi teenistused parlamendi kohta koostatavate raportite puhul nõu andes püüavad maksimaalse läbipaistvuse poole ja avaldavad neist võimalikult palju.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Hr juhataja, ma oleksin esitanud teile hääletuse kohta selgituse iga ameti puhul, kuid tegelikult väljendasite te minu mõtet hääletusel. Praegu on nii palju ameteid, et me kõik ei teagi, mis nad on ja millega nad tegelevad. Tegelikult olen üllatunud, et keegi, väljaarvatud need, kes osalesid vastava komisjoni töös, teadsid, millega Euroopa GNSS Järelevalveamet tegeleb või kui suur oli selle eelarve. Ma kardan, et mõnedel nendest ametitest, kelle raamatupidamisaruannetele heakskiidu andmise poolt me hääletasime, tegelikult õiguslikku alust enne Lissaboni lepingu vastuvõtmist liikmesriikide poolt ei ole. Ma tahaksin näiteks teada, kust tuleneb Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti õiguslik alus.

Seega kiidame heaks selliste ametite raamatupidamisaruandeid, millel puudub siin õiguslik alus, ja mitte keegi sellest eriti ei hooli. Ma leian, et see on häiriv. Ma arvan, et Euroopa maksumaksja arvates oleks see üsna segadusseajav, ja ma hääletan rõõmsalt nende ametite vastu, kuna arvan, et need on ebademokraatlikud. Ma arvan, et kui me millegi eest vastutuse võtame, tuleks seda teha siin istungisaalis ja mitte volituste loobumisega ametite kasuks, mille üle me piisavat järelevalvet ei teosta.

 
  
  

- Raport: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, minust on saanud tundmatu isik, kuna ma ei ole enam kõikidel istungitel hääletuse kohta selgitusi andnud, kuna ma küsisin, kas saaksin selgitada oma hääletamise otsust Marian Harkini raporti kohta ning ametnik märkis selle üles, kuid mind ei ole sõna võtma kutsutud. Võib-olla ta ei teadnud, kes ma olen. Hr juhataja, te olete parim kõigist asepresidentidest ja ma sooviksin teid tänada selle eest, et lubate mul öelda, et ma pooldan väga Marian Harkini raportit, mis rõhutab vabatahtliku töö olulisust Euroopa Liidus.

Te teate, et eakatel, pensionäridel on palju vaba aega ja paljud kasutavad seda oma naabrite, teiste kodanike hüvanguks nii Euroopas kui ka mujal. Mul on hea meel, et komisjoni kutsutakse üles lisama programmi „Euroopa eakad” programmile „Euroopa noored”, nagu ma olen öelnud selle parlamendi kodades mitmeid juba aastaid, seega on mul hea meel öelda, et lõpuks on Euroopa Parlamendis tehtud palju ära vabatahtlike ja eakate osas.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. - Tänan teid väga, hr Fatuzzo. Kas soovite, et teie märge selle kohta, et mina olen parim asepresident, protokollitakse? Hästi, kui te seda tungivalt soovite, protokollime me selle.

 
  
  

Selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. - (SV) Me hääletasime raporti poolt, kuna on ülioluline tugevdada ja parandada liikmesriikide koostöö tõhusust terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses. Võrreldes Saksamaa algatusega täiustab Euroopa Parlamendi raport kodanike õiguste sõnastust andmekaitse kõrge tasemega. See on hea. Kahjuks sisaldub raportis sõnastusi rassilise või rahvusliku päritolu jms käsitlevate andmete töötlemist ja välismaa ametnike volituste kohta, mis on seotud ühisoperatsioonidel läbiviidava arreteerimise ja küsitlemisega. Me tegime parlamendikomisjonis väga palju tööd, et see raportist eemaldada, kuid kahjuks meil see ei õnnestunud.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma andsin oma poolthääle pr Dührkop Dührkopi raportile, mis vastavalt muudatusettepanekutele kiitis heaks Saksamaa Liitvabariigi algatuse eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus piiriülese koostöö, eriti terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu võitlemise tõhustamise otsuse rakendamise kohta.

Ma sooviksin õnnitleda Saksamaad selle algatuse puhul, mis sisaldab kinnitust selle kohta, et liikmesriigid jälgivad ühiseid tehnilisi kirjeldusi DNA andmete, daktüloskoopiliste andmete (sõrmejäljed, peopesa jäljed jms) ja sõidukite registreerimisandmete otsimise ja võrdlemisega seotud kõikide päringute ja vastuste puhul.

Ma toetan raportööri väidet selle kohta, et andmete erikategooriaid, mis seonduvad rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste seisukohtade, usuliste või filosoofiliste veendumuste, erakonda või ametiühingusse kuuluvuse, seksuaalse sättumuse või tervisega, tuleks töödelda vaid juhul, kui see on absoluutselt vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumi eesmärgil ning on kooskõlas konkreetsete kaitsemeetmetega.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjalikult. - Konservatiivid on hääletanud selle raporti vastu, kuna see laiendab Prümi algatuse põhimõtteid teistele valdkondadele, mida saaks paremini käsitleda valitsustevahelise koostöö kui ühtlustamise teel. Raport kutsub üles Euroopa tasandil ühtsete riiklike õigustavade kehtestamisele, mis on vastuolus Ühendkuningriigis kehtestatud õigussüsteemiga. Raportis nõutakse samuti näiteks DNA andmete kohustuslikku üleandmist teistele liikmesriikidele, sõltumata sellest, kas isik on kuriteos süüdimõistetud või kahtlustatav, ja jälitustegevuse rakendamist teiste riikide politseiteenistuste poolt, kellel oleksid volitused järelevalveoperatsioonide korraldamiseks, isikute vahistamiseks ja ülekuulamiseks, mis on kodanikuvabaduste rikkumine.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. - (SV) Mõõdukate erakond hääletas täna pr Dührkop Dührkopi (PSE-DE) raporti (A6-99/2008) poolt, mis käsitleb piiriülese koostöö tõhustamist, eelkõige seoses terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega. Põhilises osas toetame me raporti sisu.

Me ei saa siiski toetada raportööri muudatusettepanekut 3. Selle põhjuseks on asjaolu, et distantseerime end rangelt rassilist või rahvuslikku päritolu käsitlevate andmete igasugusest registreerimisest ja töötlemisest. Isegi kui põhjenduse eesmärk on kõnealuste andmete kasutamise piiramine, ei saa me toetada teksti, kuna see sellegipoolest avab võimalused selliste andmete registreerimiseks ja töötlemiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. - (SV) Politsei ja õigusalane koostöö kuulub kolmandasse sambasse ja on seega üksnes valitsustevaheline küsimus. Fraktsioon Juuni Nimekiri toetab liikmesriikide vahelist suurendatud koostööd terrorismi ja raske piiriülese kuritegevuse vastu võitlemisel. Otsuseid selles valdkonnas ei peaks seepärast vastu võtma Euroopa Parlament või mõni muu parlamendist kõrgemalseisev organ.

Igas liikmesriigis on kehtestatud minimaalsed eeskirjad, mis reguleerivad isikute juurdepääsu õigusabile ja andmekaitset. Põhiline ja ulatuslik kaitse on selles osas juba kehtestatud kõigi liikmesriikide allkirjastatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooniga. Interpoli vahendusel toimub juba DNA andmete vahetamine.

Samuti on oluline rõhutada eraelu puutumatuse põhimõtet, mida DNA kasutamine nõuab. Siinkohal nõustume raportiga päringute suhtes nende inimeste DNA kohta, kes on õigeks mõistetud või vabanenud.

Raport läheb aga paljudes aspektides liiga kaugele, kui arutleb paljude valdkondade, näiteks menetlustagatiste puhul raamotsuste kasutuselevõtmist ja üldiste õigusaktide vastuvõtmist, mis hõlmaksid politsei ja õigusalase koostöö kogu valdkonna. Selles arutletakse isegi ühiste töörühmade moodustamise üle. Riigi sõjalised vahendid on rangelt riiklik küsimus ja seda ei tohi reguleerida ELi tasandil. Fraktsioon Juuni Nimekiri on seepärast otsustanud hääletada raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. - (PT) Raport on osa Prümi lepingu ülevõtmise protsessist ühenduse õigustikku. See leping on ülima turvalisuse nõudmise lahutamatu osa, mis on terrorismivastase võitluse sildi all sisse toodud eesmärgiga tugevdada piiriülest koostööd ELi tasandil terrorismivastases võitluses piiriülese kuritegevuse ja sisserände osas.

Hoolimata mõnest muudatusettepanekust, mis esialgset ettepanekut parandasid, ei välista ega mõista raport hukka muret tekitava politseikoostöö raamistiku loomist (sealhulgas ühiste kiirreageerimisrühmade loomine, mis võimaldab ühe liikmesriigi politseijõududel tegutseda teise riigi territooriumil), isiklike andmete andmebaasi loomist (mis sisaldab DNA andmeid või vajaduse korral kodanike poliitilisi veendumusi) ja infoteenistuste lihtsamat juurdepääsu nendele, mis kõik sisaldavad endas erinevate liikmesriikide kodanike õiguste, vabaduste ja tagatiste rikkumist.

Tegelikult on sellisele protsessile omaseid ohte rõhutanud isegi Euroopa andmekaitseinspektor ise, mis rõhutab tõsiasja, et selliseid meetmeid rakendatakse (ja see on toimunud juba mõnda aega) ilma kodanike isikuandmete korrapärase kaitsmiseta.

Sel põhjusel hääletasime me selle raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjalikult. - (SV) Ma olen veendumusel, et terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu võitlemine on üks nendest probleemidest, millega seoses EL peaks koostööd tegema. Ma arvan siiski, et raport sisaldab liiga palju sõnastusi, mida ma ei saa toetada, seega otsustasin selle vastu hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Olles silmitsi suureneva kuritegevuse ja ohtudega turvalisusele, peab Eruroopa Liit püstitama omale kaks peamist eesmärki. Esimene eesmärk sisaldab piireületava ja äärmiselt vägivaldse ja ohtliku terrorismi vastase võitluse tõhustamist. Teine eesmärk on kaitsta põhiõigusi, millel Euroopa Liit rajaneb.

2007. aastal Saksamaa esitatud Prümi lepingu vastuvõtmine kõikide liikmesriikide poolt on osa väga vajalikust politseikoostöö arengust ELis. DNA andmete ja väärtuslike isikuandmete, näiteks sõrmejälgede ja sõidukite numbrimärkide vahetamine erinevate riiklike süsteemide vahel on juba aidanud lahendada mitmeid uurimisi. Need meetmed on olulised alates inimröövide vastu võitlemisest kuni võitluseni rahvusvahelise terrorismi vastu, rääkimata riikidevaheliste sündmuste korraldamisest.

Euroopa poliitika peab pigem võitlema kuritegevuse vastu kui ehitama üles süsteemi, mis õõnestab õigusriigi põhimõtteid ja destabiliseerib demokraatiat. Isikuandmete kättesaadavust ja kasutamist peavad reguleerima Euroopa Liidu õigusaktid, mis loodetavasti võetakse kiiresti vastu.

Raport kirjeldab hästi andmete kasutamise ja andmete kaitse vahelise tasakaalu tähtsust.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), kirjalikult. - (PL) Hr juhataja, ma hääletasin raporti poolt, mis käsitleb piiriülest koostööd, terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastast võitlemist, ning see on äärmiselt oluline probleem, mis on eksisteerinud alates omariikluse loomisest.

Siiani on piirialadel tegutsenud kurjategijad kasutanud ära riikide soovimatust konfidentsiaalset informatsiooni, sealhulgas isikuandmeid, vahetada, st õigust eraelu puutumatusele. Lisaks on viimasel ajal peale organiseeritud kuritegelike gruppide ja omal algatusel tegutsejate tõusnud esile teine oluline probleem, milleks on rahvusvaheline terrorism.

Euroopa Liigu egiidi all ja vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ning tänapäevase ja turvalise telekommunikatsiooniga saame me lõpuks kuritegevuse vastu tõhusalt võideldes terrorismiakte ära hoida. Sellise informatsiooniga, nagu DNA andmed, daktüloskoopilised andmed ja riiklikud sõidukite registreerimisandmed, saame me tagada selle, et kurjategijad ja terroristid ei tunneks end turvaliselt üheski ELi liikmesriigis või isegi väljaspool neid. Ma olen veendunud, et see on üks prioriteetidest, millega EL peaks viivitamata tegelema.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, ma pooldasin hääletusel Bárbara Dührkop Dührkopi raportit Saksamaa Liitvabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus otsuse 2008/…/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) rakendamise kohta.

Uued kuriteoliigid, mis on tekkinud pärast nii piiride avamist kui ka ELi laienemist, nõuavad suuremat koostööd liikmesriikide vahel, et kuritegevust ja ebaseaduslikku sisserännet kontrollida. On oluline, et koostöö ei piirduks Prümi lepingu allkirjastanud seitsme riigiga, vaid, nagu paneb ette raporti esimene muudatusettepanek, ELi tasandil tuleb töötada välja ühtsed menetlustagatised. Ma olen veendunud, et on väga oluline, et Euroopa Liit varustaks end kõrgetasemelise, ühtlustatud andmekaitsega, mis oleks seetõttu võimeline tagama õiguskaitse ja kodanike tulemusliku kaitse.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), kirjalikult. - (CS) Bárbara Dührkop Dührkopi raport piiriülese koostöö kohta terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastases võitluses (A6-0099/2008) on väga tähtis kahel põhjusel. Esiteks on eespool nimetatud nähtuste vastu vaja tõhusalt võidelda ja teiseks kodanikuõiguste ja vabaduste kaitsmise küsimuse tõttu. Seega tuleks neid küsimusi käsitleda väga tundlikul viisil. Me peame veel kord kaalutlema nõukogu otsuse eelnõu muudatusettepanekut 3, millega sätestatakse, et andmete erikategooriaid, mis seonduvad rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste seisukohtade, usuliste või filosoofiliste veendumuste, erakonda või ametiühingusse kuuluvuse, seksuaalse sättumuse või tervisega, tuleks töödelda vaid juhul, kui see on absoluutselt vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumi eesmärgil ja on kooskõlas konkreetsete kaitsemeetmetega. Minu arvates on see avaldus tõsiselt puudulik. Kes otsustab, mis on vajalik ja millises proportsioonis ja kuidas nad sellele otsusele jõuavad? On selleks teatud tähtis isik? Või anonüümne politseinik, kelle jaoks inimõiguste kaitsmine võib olla väga väikese tähtsusega küsimus? Mis on tervisel või seksuaalsel sättumusel tegemist terrorismivastase võitlusega? Need on mõned põhjustest, miks ma soovitan resolutsiooni ettepaneku praeguses vormis tagasi lükata – me vajame palju täpsemat teksti.

 
  
  

- Raport: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma andsin oma poolthääle pr Jäätteenmäki omaalgatuslikule raportile, mis sisaldas ettepanekut Euroopa Parlamendile võtta vastu otsus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi otsust ombudsmani kohustuste täitmist reguleeriva ametijuhendi ja üldiste tingimuste kohta. Ka ombudsman on nõudnud nende aspektide arendamist.

Ma tervitan raportis sisalduvaid ettepanekuid ombudsmani põhikirja kohandamisest, et kõrvaldada võimalik ebakindlus, mis on seotud ombudsmani suutlikkusega viia läbi põhjalikke ja erapooletuid uurimisi võimalike haldusomavoli juhtumite korral. Eeldusel, et kohaldatakse ametisaladuse hoidmise kohustust, tervitan ma ametnike kohustust tunnistusi anda. Samuti toetan ma põhimõtet, et juurdepääs klassifitseeritud teabele või dokumentidele, eriti tundliku sisuga dokumentidele, peaks olema ombudsmani poolt jälgitav ja vastama täpselt vaatlusaluses institutsioonis või organis kehtivatele eeskirjadele.

Ma õnnitlen raportööri selle eest, et ta rõhutas, et ombudsman ja tema töötajad ei pea teatavaks tegema tundliku sisuga andmeid ega dokumente, mis kuuluvad ühenduse andmekaitset käsitlevate õigusaktide reguleerimisalasse. Nende eeskirjade kohaldamist tuleb jälgida ja see ei ole lihtne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. - (PT) Me hääletasime selle raporti poolt, mis täiustab Euroopa Komisjoni ettepanekuid, kuigi ei ole selge, mis vastu võetakse. Siiski, nagu raportööri arusaamise kohaselt, lõpeb hääletamine, kui on teada, millised punktid heaks kiidetakse.

Oma 2006. aasta 1. juuli kirjas president Pötteringile palus Euroopa ombudsman hr Diamandouros Euroopa Parlamendil algatada menetlus ombudsmani põhikirja muutmiseks mitmete tema poolt mittekohasteks peetavate sätete osas, täpsemalt õigus sekkuda Euroopa Kohtus arutatavatesse kohtuasjadesse, mis käsitlevad juurdepääsu institutsiooni dokumentidele, ametnike ametlikele tunnistustele, teabele võimaliku kuritegeliku tegevuse kohta, koostööle rahvusvaheliste institutsioonidega inimõiguste/põhiõiguste valdkonnas.

Mõnega nendest küsimustest tegeles parlament juba 2001. aastal ombudsman hr Södermani algatusel. Parlament võttis siis 6. septembril 2001. aastal põhiseaduskomisjoni raporti põhjal vastu resolutsiooni, mis esitas mitmeid muudatusettepanekuid, mis sarnanesid praegu tehtud ettepanekutega. Tol korral tundus komisjoni toetatav kokkulepe nõukoguga käegakatsutav, kuid läbirääkimised jäid lõpetamata hr Södermani mandaadi lõppemise tõttu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. - Ma toetasin Jäätteenmäki raportit ombudsmani kohustuste täitmiste kohta ja tervitan eriti muudatusi institutsiooni kohustuse osas anda ombudsmanile tema töös vajaliku teavet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. - Ma ühinen pr Anneli Jäätteenmäki üleskutsega Euroopa ombudsmani põhikirja läbivaatamiseks. Selle raporti raames tehtud ettepanekud suurendavad ELi läbipaistvust ning neid tuleks tervitada. Ma hääletasin raporti soovituste poolt.

 
  
  

- Raport: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin hr Adamou omaalgatusliku raporti poolt, mis tervitab komisoni teatist „Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: poliitikameetmed ELi tasandil” ja esitas integreeritud lähenemisviisi, mis tagaks elundite kvaliteedi ja turvalisuse, et parandada elundite kättesaadavust ja võidelda elundikaubanduse vastu.

Ma tervitan nimetatud tegevusvaldkondi, täpsemalt kvaliteedi ja turvalisuse suurendamist, elundite kättesaadavuse parandamist ja elundisiirdamissüsteemide tõhusamaks ja juurdepääsetavamaks muutmist ning liikmesriikidevahelise koostöö tugevdamise mehhanisme, samuti ühenduse õigusakti vastuvõtmist, millega kehtestatakse kvaliteedi ja turvalisuse nõuded elundidoonorlusele, elundite hankimisele, testimisele, säilitamisele, transpordile ja paigutamisele ELis ja nende nõuete täitmiseks vajalikud vahendid.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. - (SV) Me toetame raportit, kuna rahvusvaheline koostöö oluliste elundite siirdamisel on vajalik. Me otsime võimalust edendada edasisest koordineerimisest tulenevat lisandväärtust, kuid me siiski ei poolda ühtlustamist.

Seepärast ei arva me, et raportit tuleks pidada iseseisva ELi koordineerimisasutuse loomise ettekäändeks, kuid soovime rõhutada juba olemasolevaid koostöövorme, mida raportis mainitakse.

Me ei toeta ka ettepanekut Euroopa doonorikaardi kohta. Otsused nõusoleku reeglite kohta, mida doonorluse ja elundite siirdamise puhul kohandatakse, peaksid jääma liikmesriikide pädevusse, kuna need põhinevad peamiselt moraalsetel väärtustel, mis on sageli piirkonna ja/või kultuuriga seotud.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. - (PT) Ma hääletasin hr Adamou raporti „Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: poliitikameetmed ELi tasandil” poolt, kuna minu arvates on suurenenud teadlikkus elundidoonorlusest ja ülemaailmse elundikaubanduse vastane võitlus tähtsad meetmed elundite annetamise kvaliteedi ja turvalisuse tagamisel Euroopas.

Arvestades elundite suurenevat vajadust, pikenevaid elundite siirdamise ootenimekirjasid ja annetatud elundite arvu vähesusest tingitud surmade arvu suurenemist, on parimate elundite siirdamise poliitiliste meetmete edendamine ELis eluliselt tähtis, et päästa enam elusid ja pakkuda Euroopa kodanikele paremat elukvaliteeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. - (PT) Inimorganite kasutamine raviotstarbel, sealhulgas mittetöötava elundi asendamine teise, doonorilt tuleva elundiga, võib õnnestumise korral anda täisväärtusliku ja tervelt elatud elu inimestele, kes vastasel korral vajaksid sagedast intensiivset ravi.

Kuigi inimorganite kasutamine siirdamiseks on viimastel aastakümnetel ELi riikides pidevalt suurenenud, on elundisiirdamist vajavate inimeste arv suurem kui siirdamiseks olemasolevate elundite arv. Ametlike uuringute järgi on Lääne-Euroopas praegu 40 000 inimest ootenimekirjas. Suremus südame-, maksa- või kopsusiirdamist ootavate inimeste seas on tavaliselt 15–30%.

Doonori testimine on tähtis, et viia miinimumini elundisaaja riske. Nagu raportis märgitud, on retsipienti ohustavate tegurite vähendamiseks oluline doonoreid uurida ning määrata nende elundite puhul kindlaks haiguste edasiandmise riski olemasolu või puudumine. On väga oluline uurida doonoreid ja teha kindlaks haiguse leviku riski olemasolu või puudumine, mis hõlmab mitmete uuringute läbiviimist. Liikmesriikidel siiski puudub praegu konsensus nende testide suhtes. Seega seisneb selle raporti tähtsus suuremale koostööle julgustamises.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. (FR) Ma sooviksin kasutada seda hääletust, et rõhutada korduvat lahknevust Euroopa Liidu sõnade ja tegude vahel teatavates valdkondades.

Üks asi on paluda liikmesriikidel võidelda elundikaubanduse vastu ja varustada end kriminaalõiguse hirmutusvahendite arsenaliga, kuid mida peaksime arvama nüüd, kui komisjon ja mitmed nendest samadest liikmesriikidest tunnustavad Kosovot ja selle juhte, kellest mõned on sel eesmärgil hukatud Serbia vangidelt eemaldatud organite kaubandusega isiklikult seotud, kui uskuda pr del Pontet, endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu endist presidenti?

Mida me peaksime arvama, kui ükski liikmesriik ei rakenda sanktsioone ega esita protesti Hiina vastu, kui tunnistajate ütlused ja uurimised viitavad tõsiasjale, et hukkamisi planeeritakse vastavalt patsientide, vahel teise riigi patsientide, elundite vajadusele? Mida tehakse nende rikaste eurooplastega, kes elundite vähesusest lahenduse leidmisel haigusturismiga sellist tegevust soodustavad?

Hr Adamou raport on kummaliselt ebaselge nende küsimuste osas. Seestpoolt vagameelne lootus, väljastpoolt kurdistav vaikus. Me oleme seda juba teatud riikide puhul kogenud.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin selle raporti poolt. Elundidoonorlus päästab elusid; me kingime iseennast, mis on suurim solidaarsuse avaldus. Kahjuks on jätkuv puudus elunditest ja umbes 10 elundisiirdamise ootenimekirjas olevat inimest sureb Euroopa iga päev.

EL peab aitama viia kokku riiklikud elundite siirdamisega tegelevad organisatsioonid. Suurenenud koostöö pakuks tagatisi patsientidele, kes annetavad või saavad elundi väljastpoolt oma liikmesriiki. Sellest võiksid kasu saada mõned uued liikmesriigid, kelle tervishoiusüsteemid on halvemini varustatud.

Elundite vähesust seostatakse sageli elundikaubandusega. Me näeme organiturismi vormi tekkimist, mis kasutab ära vaesuse väljaspool ELi piire. See inimkaubandus ähvardab õõnestada kodanike kindlustunnet ja suurendada vabatahtlike elundi ja kudede annetuste puudust.

Tasuta annetamise põhimõte on samuti oluline, kuigi elavatele doonoritele tuleb hüvitada elundi eelmaldamise tasu.

Lõpuks, me peaksime julgustama uuringuid biotehnoloogia valdkonnas, mis annaksid teadlastele vahendeid elundite kasvatamiseks olemasolevatest kudedest, mis on pärit kas patsiendilt või teistelt kudede doonoritelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. - Ma toetasin hääletusel Adamou raportit, mis käsitleb elulise tähtsusega küsimust kogu Euroopa jaoks ja soodustab koostööd liikmesriikides elundite siirdamisega seotud küsimustes. Minu kodumaa, Šotimaa, on üks väikseima annetustearvuga riike ELis ja Šoti valitsus töötab teiste Ühendkuningriigi koosseisu kuuluvate rahvaste tervishoiuasutuste juhtidega selle olukorra parandamiseks.

Ma usun kindlalt koostöösse kogu ELis, mis täiendaks igas riigis toimivat elundite siirdamise süsteemi ja toetaks kvaliteedi ning turvalisuse nõuete kõrgeimat standardit. Selline koostöö suudab edendada elundite siirdamisega seotud teenuseid üle kogu Euroopa, tagades parandatud juurdepääsu annetatud elunditele mittekaubanduslikel alustel.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Me tervitame raportööri võetud seisukohti elundidoonorluse ja elundite siirdamise arengu kohta ELis; doonori ja retsipiendi vahelise mis tahes rahalise tehingu ja elunditega kauplemise keelustamise kohta ja võitluse kohta organiturismiga riikides, kus toimub elundikaubandus, ja tunnistamise kohta, et elunditega kauplemine on seotud sotsiaalse ebavõrdsusega.

Elundite siirdamisi tuleb edendada, need päästavad elusid ja parandavad elukvaliteeti paljudel kroonilisi haigusi põdevatel patsientidel, näiteks neeruhaigetel patsientidel.

Kui elundite siirdamist edendatakse, tuleks julgustada tugevat inimlikku teadlikkust elundidoonorlusest ning see eeldab vastavat sotsiaalset keskkonda.

Seepärast on hea, et arutlusalune resolutsioon tunnistab, et elunditega kauplemine nõrgendab elundidoonorlust ja takistab elundite siirdamiste arvu kasvu.

Teadlikkuse suurendamiseks elundidoonorluse valdkonnas tuleb olukorda arvestades vastandada ELi poliitika ja tervise muutmine kaubaks, heaolu ja inimeste vajadused.

Rahvusvaheliste ettevõtete kasumite suurendamise nimel surub see poliitika miljonid eurooplased isegi meie oma riigis alla vaesuspiiri, soodustab töötust ja tööhõive vähesust. Nad on sunnitud müüma kõik, mis neil on, et nende lähedaste tervis paraneks.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. - Ma kordan Adamos Adamou üleskutset elundidoonorluse ja elundite siirdamise valdkonnas poliitiliste meetmete võtmiseks. Eelmisel aastal tehti Ühendkuningriigis elundisiirdamine 2 400 inimesele, kuid rohkem kui 1 000 inimest suri iga päev sobivat annetatud elundit oodates. Seega peavad liikmesriigid võtma meetmeid oma doonorireservi suurendamiseks heade tavade jagamise ja teadlikkuse suurendamise kaudu väga olulistest küsimustest, millega me elundidoonorlusega seoses silmitsi seisame. Euroopa valitsused ja institutsioonid peavad samuti rohkem tegema häbiväärse elundikaubanduse tõkestamiseks. Raportis kutsutakse üles võtma meetmeid organiturismi takistamise ja teiste sellega seotud üldisemat laadi probleemide suhtes ning seepärast hääletasin ma raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), kirjalikult. - (FR) Eelolevatel aastatel on elundidoonorlusel Euroopa Liidus kolm peamist probleemi.

Esiteks on ELis saadaolevate elundite arv ebapiisav. Iga päev põhjustab elundite nappus peaaegu 10 elundisiirdamist ootava patsiendi surma.

Teiseks on muret tekitavad jätkuvad riskid elundite siirdamisel. Selliste haiguste nagu HIV, mõnede hepatiidi vormide ning isegi vähi ülekandumine on probleemiks, mis Euroopa kodanikke jätkuvalt ohustab.

Viimaks peavad ELi liikmesriigid tegelema elundikaubanduse probleemiga õigesti ja koordineeritult. Kuigi seda esineb ühenduses veel üsna harva, tõstatab see siiski poliitilisi, ja mis veelgi tähtsam, eetilisi küsimusi.

Hr Adamou raportis sisalduvad soovitused on sammuks õiges suunas: heade tavade jagamine, suurem koostöö, elundite jagamise suurendamine liikmesriikide vahel, avalikkuse parem teadlikkus ja vajadus säilitada elundidoonorluse vabatahtlik ja mitteäriline iseloom.

Need ettepanekud, juhul, kui need vastu võetakse, parandavad elundidoonorluse ja elundite siirdamise olukorda märkimisväärselt ja kiiresti.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), kirjalikult. - (SK) Ohutu, edukas ja kättesaadav elundidoonorlus ja elundite siirdamine on Euroopas täna väga tähtsad küsimused.

Rohkem kui 60 000 patsienti ootab südame-, maksa-, kopsu- või neerusiirdamist. Suremus siirdamist ootavate patsientide seas on 15–30%.

Täna hääletasin ma oma kolleegist parlamendiliikme, hr Adamou raporti poolt.

Ma tervitan algatust õigusliku raamistiku loomiseks, mis võtaks kasutusele ühise metoodika ja kriteeriumid doonori ja elundi sobivuse kohta. Ma olen veendunud, et liikmesriikide vaheline konsensus on peamine tingimus kogu siirdamisprotsessi turvalisuse ja kvaliteedi tõstmisel, alates siirdamiseelsest hindamisest ja sobiliku doonori leidmisest õigeaegse operatsiooni ja patsientide kompleksse operatsioonijärgse jälgimiseni. Arstina sooviksin ma rõhutada tiheda koostöö olulisust ja heade tavade ning teabe vahetamisest liikmesriikide tervishoiutöötajate vahel.

Elundite nappuse leevendamine on kindlasti Euroopa jaoks tõsiseks proovikiviks. Ma toetasin täielikult raportööri üleskutset luua Euroopas tulemuslik süsteem isikute kindlakstegemiseks, kes võiksid pärast oma surma saada elundidoonoriteks. Selline süsteem tagaks piisavad kommunikatsiooni- ja informatsioonimeetodid, muutes nende inimeste, kes tõepoolest on nõus elundit annetama, elundid tegelikult kättesaadavaks.

Teiseks oluliseks sammuks doonorile juurdepääsu suurendamiseks peaks olema avalikkusele parema teabe andmine. Ma olen kindel, et kui arutelu sellisel tundlikul teemal peetaks riiklikul tasandil, aitaks see avalikkuse teadlikkust suurendada.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. - (DE) Sajad tuhanded inimesed Euroopas elavad oma elu, olles ootenimekirjas, oodates teist võimalust eluks. Kindlasti aitaksid Euroopa elundidoonori kaart, ühine doonorireserv ja elundisiirdamise abitelefon praktilist tegevust ja koostööd tõhustada.

Austria, nagu mõned teised riigid, on selles suhtes eeskujuks, kuna iga austerlane, kes oma elu jooksul ei anna teada keeldumisest oma elundite kasutamiseks pärast surma, saab automaatselt elundidoonoriks. Riikides, kus sellist süsteemi ei rakendata, tuleb teadlikkust suurendada, kuna elundiannetuste märkimisväärselt väike arv on otseselt seotud tavaelanike, aga ka tervishoiutöötajate teadlikkuse puudumisega. Vaid selle probleemiga tegeledes, struktuure parandades ja arendusmeetmeid rakendades saame me suurendada elundiannetuste ja elundite siirdamiste arvu ning teha lõpu ebaseaduslikule elundikaubandusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), kirjalikult. – (FR) Ma toetasin hääletusel hr Adamou esitatud raportit elundidoonorluse ja elundite siirdamise kohta: poliitikameetmed ELi tasandil.

Nagu me kõik teame, võib elundite siirdamine päästa elusid ja parandada paljude meie kaaskodanike elukvaliteeti. EL kannatab aga praegu pideva elundite nappuse all: 40 000 patsienti ootab elundisiirdamist ja iga päev hinnanguliselt 10 neist sureb.

Oleme tegelenud eelkõige selle probleemiga, kaalutledes selliseid meetmeid nagu Euroopa doonorikaardi kasutuselevõtmine, liikmesriikide vahelise koostöö tõhustamine, üldsuse teadlikkuse suurendamine, elundisiirdamise abitelefoni sisseseadmine ja biotehnoloogia alaste uuringute edendamine, mis võib edaspidi võimaldada elundeid pigem kasvatada kui kasutada annetatud elundeid.

Samas ei tohiks me elundite vähesusele tuua ohvriks oma väärtusi. Mul on hea meel, et see tekst rõhutab vabatahtlikku, tasuta ja võimaluse korral anonüümset annetamist, kutsudes liikmesriike üles võitema tõhusamalt elundikaubanduse ja elunditurismi vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjalikult. - (FR) 23. aprillil ratifitseerime me raporti elundidoonorluse ja elundite siirdamise ning siirdamiseks saadaolevate elundite arvu suurendamiseks võetavate meetmete kohta. See on väga oluline teema. Euroopas sureb iga päev 10 inimest elundite nappuse tõttu; enam kui 15 000 patsineti Euroopas on ootenimekirjas; Belgias on neerusiirdamise – kõige sagedamini teostatava siirdamise – keskmine ooteaeg rohkem kui 24 kuud. Selle statistikaga on raske leppida.

Ma toetasin algatust Euroopa doonorkaardi kasutuselevõtmise kohta. Arvestades elundi eemaldamise kiireloomulisust, oleks pärast võimaliku doonori isiku kindlakstegemist äärmiselt kasulik, kui meil oleks standardsed Euroopa doonorkaardid, mis oleksid selgelt loetavad ja igaühele mõistetavad. Seda algatust toetab ka suur enamus Belgia kodanikke, suur enamus neist, kes elundidoonorlust pooldavad. See koos eeldatava nõusoleku süsteemiga ja siirdamiskeskuste vahelise õige koordineerimisega selgitab, miks meie riik on teenäitajaks elundite eduka siirdamise valdkonnas.

Kahetseme seda, et me ei olnud ambitsioonikamad oma soovitustes eeldatava nõusolekusüsteemi rakendamise kohta kogu Euroopas.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. - (IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, ma pooldasin hääletusel hr Adamou raportit „Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: poliitikameetmed ELi tasandil” raviga seotud põhjustel, mis rõhutab tervishoiu tähtsust ELi kodanike jaoks ja ülemaailmsel tasandil.

Ma usun, et jätkuvad jõupingutused teadusuuringutes on vajalikud, et arendada uusi ravivõimalusi ja elundisiirdamise paremaid tehnilisi ja korralduslikke lahendusi koordineerivate projektide ja programmide kaudu, mis muuhulgas on liikmesriikide vahelised.

Ma olen ka veendumusel, et elundidoonorluse kultuuri edendamine teadvustamiskampaaniate teel selliselt, et doonorluse kasv jätkuks, on väga olulise tähtsusega, ning samuti tuleks kodanikele meenutada, et elundi saamine on neli korda tõenäolisem sellest, et peaksite ise ühe annetama.

Lõpetuseks rõhutaksin elundikaubanduse vastu võitlemise vaieldamatut tähtsust nii ELi-siseselt kui ka -väliselt, tunnistades, et see ebaseaduslik tegevus käib alati koos vaesuse ja meeleheitega.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. - Suurem koostöö liikmesriikide vahel on hädavajalik, kui tahame aidata ELi kodanikke, kes vajavad elundisiirdamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. - (PL) Ma toetasin Adamou raportit elundidoonorluse ja elundite siirdamise kohta, kuna olen veendunud, et elundidoonorlus on tähtis samm edasi teenustes, mida teadus inimesele pakub. Paljud inimesed võlgnevad oma elud siirdatud elundile või on seeläbi parandanud oma elukvaliteeti.

Vaja on suurendada üldsuse teadlikkust ning sellega seoses omakasupüüdmatute doonorite arvu. Ma arvan, et kõige olulisemaks teguriks elundikaubanduse vastases võitluses on luua tõhus süsteem, mille abil oleks võimalik määratleda inimesi, kes võiksid pärast surma elundidoonoriks hakata, kui liikmesriikides kehtivad ametlikud nõuded seoses selleks nõusoleku andmisega on täidetud. Üldsuse teadlikkusel ja avalikul arvamusel on etendada väga suur osa, seega on täiendav harimine veel üheks oluliseks teguriks.

 
  
  

- Raport: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin pr Harkini omaalgatusliku raporti, mis käsitleb vabatahtliku tegevuse osatähtsust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamisel, poolt.

Ma imetlen pr Harkini suurepärast uuringut vabatahtlikust tööst kui peamisest jõust kodanikuühiskonna kasvatamisel ja solidaarsuse tugevdamisel, mis on ELi põhiväärtusteks. Vabatahtliku töö kasulikkuse tunnustamine nii avalikus kui ka erasektoris on selle arengule ning majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase aspekti vahel tasakaalu leidmisel väga oluline; see tähendab, et jätkusuutlik areng on üheks peamiseks seisukohaks Euroopas.

Mul on kahju, et raport ei käsitle vabatahtliku töö väärtust, puudutamata vabatahtlikku tegevust, mida võiks liigitada tasuliseks vabatahtlikuks tööks, kuna raportöör on defineerinud vabatahtliku töö kui tasuta tehtavat tööd. See raport on tähtis samm mittetulundusühingute väga olulise tunnustamise poole.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. - (PL) Hr juhataja, vabatahtlik tegevus annab hindamatu panuse kodanikuühiskonna ja ulatusliku demokraatia ülesehitamisse kodanike tegevuse kaudu kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Sellise tegevuse potentsiaalne areng on eriti oluline riikides, kus aktiivne kodanikuühiskond kogeb võimuloleva eliidi tagakiusamist. Ma toetasin pr Harkini raportit, kuna nõustun sellega, et Euroopa Komisjon peaks edendama piiriüleseid projekte vabatahtliku töö valdkonnas seoses meie lähima naabri Valgevenega. Eelkõige valgevenelaste jaoks oleks see eriline toetusavaldus nende jõupingutustele Lukašenko režiimi vastu võitlemisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. - (PT) Kahtlemata täidab see, mida me nimetame vabatahtlikuks tööks, väga tähtsat sotsiaalset rolli, aidates leida vastuseid kodanike probleemidele ja vajadustele, edendades konkreetselt tegelikku solidaarsust ja vastastikust abistamist.

Seepärast ei nõustu me ideega vabatahtlikust tööst kui märkimisväärsest kokkuhoiust avalike teenuste jaoks. Vastupidi, me oleme arvamusel, et mida rohkem riigid oma kodanikele pakutavaid ja tagatavaid avalikke teenuseid arendavad, seda olulisemaks muutub vabatahtliku töö roll.

Nagu juba märgitud, on väga oluline tagada, et vabatahtlik töö täiendab avalikke teenuseid, mitte ei asenda neid. Vabatahtlikku tööd ei saa kasutada ettekäändena või vahendina, ergutamaks riike jätma unarusse oma kohustusi, eriti sotsiaalseid kohustusi, andes need üle näiliselt heategevuslikele organisatsioonidele.

Selle taustal võitleme me mittetulundusühingute, sealhulgas ühistegevuse, kohalike asutuste ja ettevõtete, ühistute ning spordi-, vabaaja-, kultuuri-, noorte- ja lasteühenduste tõhusa ja kohase toetamise eest.

Viimaks rõhutame tõsiasja, et vabatahtlik tegevus sõltub samuti töötajate vaba aja olemasolust, millest tuleneb vajadus hoiduda liigsetest töötundidest, madalatest palkadest või ebakindlusest põhjustatud ületöötamisest.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjalikult. - (PL) Demokraatlik süsteem ei saa ilma kodanikuühiskonnata tõhusalt toimida. Ma tervitan soojalt kõiki algatusi, mis pooldavad sotsiaalsete sidemete ja osalusdemokraatia loomist, ning ma ei kahtle selles, et vabatahtlik töö on üheks selliseks algatuseks.

Ma tean ka seda, et kaasatusel ja teiste heaks töötamisel on kaugem mõju positiivse ellusuhtumise kujundamisel. Vabatahtliku sektori panus kultuuridevahelise dialoogi ja sotsiaalse integratsiooni edendamisele ning sotsiaalse usalduse taastamisele ning ühiskonnast eelnevalt väljatõrjutute taasintegreerimisele on samuti hindamatu.

Ma sooviksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, mis minu arvates on vabatahtliku töö väga oluline majanduslik aspekt. Vabatahtlik töö on suurepärane võimalus omandada uusi oskusi ja vilumusi, parandades seeläbi oma võimalusi tööturul ja võimaldades sujuvat üleminekut õpingutelt kutsetegevusele, mis on tähtis eelkõige noorte jaoks. Peale selle, nagu märgib ka raporti autor, etendab vabatahtlik töö tähtsat osa sisemajanduse kogutoodangu kujunemisel, mida ei tohiks märkimata jätta.

Ma loodan, et raportis esitatud ettepanekud veenavad Euroopa Komisjoni ja liikmesriike leidma veelgi võimalusi, mis aitaksid vabatahtlikku sektorit edendada ja institutsionaalsest küljest tugevdada.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. - Ma hääletasin Harkini raporti poolt, tunnustades vabatahtliku sektori väga suurt panust sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamisel. Raportiga nõutakse selgesõnaliselt, et liikmesriikide ametiasutused hindaksid piirkondlikul või kohalikul tasandil vabatahtliku töö väärtust ning teeksid partnerlusalast koostööd vabatahtlike organisatsioonidega. Ma olen veendunud, et selline koostöö on väga oluline ja sellega seoses tervitan ma Šoti valitsuse hiljutisi otsuseid suurendada Šotimaal oluliselt vabatahtlikule sektorile mõeldud rahalisi vahendeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjalikult. - (RO) Ma hääletasin resolutsiooni, mis käsitleb vabatahtliku töö panust Euroopa sotsiaalsesse ühtekuuluvusse, poolt, kuid sooviksin teha mõned finantseelarvega seotud täpsustused.

Programmi „Euroopa noored” raames asutas Euroopa Liit Euroopa vabatahtliku teenistuse. See annab noortele võimaluse osaleda erinevate kutsealade koolitustel või töötada valitsusvälises organisatsioonis, mis asub mõnes teises liikmesriigis. Selle tegevuse läbiviijateks on Euroopa Komisjoni poolt akrediteeritud ettevõtted ja valitsusvälised organisatsioonid kõigis liikmesriikides.

Probleeme tekitab Euroopa vabatahtliku teenistuse eelarve. See ei ületa igal aastal 42 miljonit eurot, summa, mis peaks katma mõnekümne tuhande vabatahtliku reisikulud ja ka minimaalsed sellega seotud kulud. Noorte huvi on väga suur ja paljud organisatsioonid soovivad seda programmi rakendada. Ainuüksi Rumeenias, uues liikmesriigis, on vabatahtlike vahetuseks akrediteeritud üle 60 organisatsiooni ja üle 5000 avalduse sellel koolitusel osalemiseks.

Kuigi tegu on väga populaarse programmiga, on Euroopa vabatahtliku teenistuse rahastamine kahjuks jätkuvalt ebapiisav.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), kirjalikult. - (PT) Ma hääletasin raporti poolt, mis rõhutab vabatahtliku tegevuse osatähtsust majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamisel ELis. Vabatahtlikuna tegutseb enam kui 10 miljonit Euroopa kodanikku, selle sektori keskmine majanduslik panus on 5% SKTst. Vabatahtlik tegevus viib kodanike otsesele kaasatusele kohalikku arengusse ja etendab tähtsat osa oskuste omandamisel, tugevdab vabatahtlike tööalast konkurentsivõimet ja võimaldab neil omandada paljusid erinevaid oskusi ja pädevust.

Ma toetan seda raportit, mis rõhutab tõsiasja, et liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused peaksid tunnistama vabatahtliku tegevuse väärtust sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamisel ning peaksid arendama strateegiaid vabatahtliku tegevuse soodustamiseks. Komisjon peaks töötama selles suunas, et luua kõigi ühenduse fondide jaoks süsteem, millega vabatahtlikku tegevust oleks võimalik vaadelda kui panust kaasrahastatavatesse projektidesse.

Komisjon, liikmesriigid ning piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused peaksid edendama vabatahtlikku tegevust iga haridustasandi kaudu nii, et seda peetaks normaalseks panuseks ühiskonnaellu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Tervitan Marian Harkini raportit vabatahtliku tegevuse osatähtsuse kohta majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamisel. Vabatahtliku tegevuse ühiskondlik panus on hindamatu. On julgustav tõsiasi, et vabatahtliku tegevusega on juba hõivatud 100 miljonit kodanikku kõigis 27 liikmesriigis. Mina hääletasin raporti soovituste poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Abistavate vabatahtlike töö on elutähtis üldise heaolu tagamisel. Katastroofide, eriti üleujutuste või suurte tulekahjude korral, oleks võimatu tulla toime tasustamata, palgata töölisteta. Meil tuleb mõista, et ilma vabatahtlike abita ei toimiks paljud asjad, mida ei saa rahastada riigieelarvest.

Aktiivsete liikmete arv langeb jätkuvalt paljudes vabatahtlike organisatsioonides. Selle põhjusteks on ajateenistuse asemel kohaldatava üldkasuliku töö lühem periood, perede ümberasumine ja töö või kooli surve. Näiteks ei lubata tööjõu nappuse tõttu vabatahtlikke tuletõrjujaid oma töökohalt lahkuda, isegi juhul, kui riik hüvitab palgakulu nende tööandjale. Ettevõtetele tuleb saata tugev sõnum, et vabatahtlike tööst saavad kasu ka nemad, ning meil tuleb jätkuvalt võrrelda parimaid viise vabatahtliku tegevuse atraktiivsemaks muutmiseks, et saaksime oma eesmärgid saavutada.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjalikult. − (SK) Euroopa Liidus ei osutata vabatahtlikule tegevusele väärilist tuge ja tähelepanu. Seepärast hääletasin raportöör Marian Harkini raporti poolt, mis käsitleb vabatahtliku tegevuse panust majanduslikku ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Nõustun raportööriga, et Euroopa institutsioonid peavad rajama paindliku ja mittebürokraatliku toetussüsteemi.

Vabatahtlikku tegevust ei tohi alahinnata, kuna see esindab olulist osa Euroopa demokraatlikust elust ning see hõlmab rohkem kui 100 miljonit erineva vanuse, usulise veendumuse ja rahvusega eurooplast. See kajastab üksikisikute tohutut sihikindlust ning tugevdab kodanike ja ELi vahelist sidet.

Vabatahtlikul tegevusel on pikaajaline traditsioon Lääne-Euroopa riikides ja Ameerika Ühendriikides. Erinevalt eelnimetatutest võeti vabatahtlik tegevus post-kommunistlike riikide valitsusvälistes ja mittetulundusorganisatsioonides kasutusele alles pärast demokraatia kehtestamist. Maailma Skautide Organisatsioon oli totalitaarse kommunistliku režiimi ajal täiesti keelatud. Praegu tõmbavad selle tegevused organisatsiooni ridadesse aina rohkem ja rohkem entusiaste, kes on erinevas vanuses ja pärit erinevatest ELi osadest. Tänapäeval ei suuda me kujutada ette ühtegi üritust, kus ei viibiks kiriku ja heategevusorganisatsioonide esindajad, Punase Risti esindajad. Vabatahtlikud, näiteks Euroopa Vabatahtlike Keskuse ja Euroopa Noortefoorumi osalised, aitavad kodanikuühiskonna põhimõtet silmas pidades arendustegevuse ning piirkondlike traditsioonide, omapära ja piirkondade mitmekesisuse taaselustamise ja edendamise kaudu ergutada ja mobiliseerida ebasoodsas olukorras kogukondade kodanikke.

Mina näen vabatahtlikku tegevust kui taastuva energia vormi ning toetan sellest tulenevalt raportööri soovitust kuulutada 2011. aasta vabatahtliku tegevuse Euroopa aastaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Ma võin kinnitada vabatahtliku tegevuse sotsiaalset väärtust ja toetan selle arendamist ning väärtuse tunnustamist meie ühiskonnas. Soovin selgeks teha, et tegelikkuses võivad vabatahtlikku tegevust ikka veel mõnevõrra hägustada statistilised andmed, definitsioonid ja nende kasutamine.

Raportis esitatud selgitused tunduvad minu jaoks olulised ning vabatahtliku tegevuse olemasolevatele andmetele valguse heitmiseks välja pakutud meetmed on vajalikud, kuna tegemist on tasustamata tegevusega, mida tuleb selgelt eristada valitsusväliste organisatsioonide tegevusest. Vabatahtliku tegevuse lisandväärtus on meie ühiskonna jaoks väga tähtis ning seetõttu on õige seda tunnustada ja esile tõsta. Kuid me ei tohiks kasutada antud tegevuse altruistlikku olemust ära selleks, et asendada ühiskonna, vastutavate organite või erasektori tehtavaid jõupingutusi ühenduse tasandil pakutavate võimaluste suurendamiseks.

Euroopa majanduse stimuleerimiseks ning Euroopa ühiskondade majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, kasvu ja säästva arengu edendamiseks luuakse mitmesuguseid ühenduse vahendeid. Vabatahtlik tegevus on boonus, mida me kodanikena teistele pakkuda saame. Peaksime seda julgustama ning tunnustama, nägemata selles lisavõimalust, mida saab ära kasutada ettekäändena, et Euroopa ühiskondades elukvaliteedi tagamiseks ja tõstmiseks ise vähem teha.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Vabatahtlik tegevus ELis nõuab suuremat tunnustust. Harkini raportis pakutakse välja viisid, kuidas komisjon ja liikmesriigid saavad vabatahtlikule tegevusele kaasa aidata. Loodan, et komisjon toetab 2011. aasta kuulutamist vabatahtliku tegevuse Euroopa aastaks. Näeksin hea meelega, et Šotimaa kuulutaks järgmine aasta – 2009 – Šoti vabatahtliku tegevuse aastaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjalikult. − (SK) Esiteks on meil probleem valitsusväliste organisatsioonide rahastamisega ühenduse rahalistest vahenditest. Kohalikul ja piirkondlikul tasandil väga kasuliku tegevusega hõivatud väikesed organisatsioonid vajavad eriabi taotluste koostamisel. Taotluste paberimajanduse maht on peaaegu sama suur kui Bratislava telefoniraamat. Bürokraatia on muutunud nii keeruliseks, et lämmatab vabatahtlike entusiasmi. Me peame ühenduse programme kuritarvitamise eest kaitsma, kuid ettevaatus ja ennetustegevus ei tohi muuta neid kodanikele vähem kättesaadavaks.

Teiseks, lähtuvalt isiklikust kogemusest Forum for Life’i juhatuse liikmena, võin tunnistada, et vabatahtlik tegevus edendab sotsiaalset ühtekuuluvust, kuna loob inimkapitali, sõltumata vabatahtlike east. Forum for Life annab noortele võimaluse omandada vastutustunne ja lahkus ning saada inimestevaheliste suhete loomise kogemus. Inimkapital on vabatahtliku töö suurim panus sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Seetõttu palutakse liikmesriikidel ja piirkondadel rakendada seda ületamatut tulevikku investeerimise vormi.

Kolmandaks tuleb vabatahtlikku tegevust piisavalt tunnustada. Mehed ja naised, kes pühendavad oma aja vabatahtlikule tööle ning peavad samal ajal tulema toime muudatustega tööturul ning põlvkondadevahelise solidaarsusega peres ja ühiskonnas, väärivad ametlikku tunnustust. Ma olen seda probleemi käsitleva naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raporti esitaja, mis tähendab, et saame seda arutelu sügisel jätkata.

 
  
  

- Raport: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Pidades meeles, et EIP on avalik asutus, mis haldab märkimisväärseid rahasumasid, peaks see tegema kättesaadavaks üksikasjaliku teabe rahastatavate projektide ja tegevuste kohta. Praegu pakub EIP rahastatavate projektide, sealhulgas abisaaja riigi kohta üldist informatsiooni. Sellisest teabest siiski ei piisa. Seepärast tunneme kahetsust, et lükati tagasi meie fraktsiooni esitatud parandusettepanek, milles palutakse EIP-l laiendada läbipaistvuse tagamise püüdlusi finantsvahendajate kaudu saadud üldiste laenude saajate avalikustamisele.

Lisaks sellele ja muudele tähtsatele aspektidele pole me nõus EIP eesmärgiga saavutada siseturu väljakujundamine, rahastades turgude liberaliseerimiseks mõeldud infrastruktuure – nagu ka energia puhul – või panna rõhku avaliku ja erasektori partnerluse rahastamisele, mille aluseks on riiklike vahendite kasutamine erakapitali suuremahuliseks rahastamiseks.

Vastupidi, EIP peaks kasutama oma rahalisi vahendeid majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tõhusaks saavutamiseks, edendades meetmeid piirkondlike erinevuste vähendamiseks, julgustades reaalset vastastikust lähenemist ning stimuleerides majanduskasvu ja tööhõivet, eriti ELi majanduslikult vähimarenenud piirkondades, ning tõhusa koostööpoliitika kujundamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) EIPd kutsutakse üles jõulisemalt toetama erakapitali rahastamist, tugevdama konkurentsi, soodustama energia-, transpordi- ja planeerimise infrastruktuuri erastamist ning rahastama suuri partnerluskoostööprojekte eraõiguslike üksustega. See infrastruktuur on kasulik kapitalile ning sellega kaasneb ka erastamine, mis on võrdväärne spekulatsiooniga. EIP peab vastama konkurentsi- ja vabaturu eeskirjadele; inimeste vajaduste rahuldamise asemel tagab see hoopis uut kasumit.

Monopolid kurnavad ühenduse ja riiklikke vahendeid, kasutuselolevat infrastruktuuri ja suurprojekte ning samuti EIP eraldatud vahendeid. Seega vähendavad monopolid juba niigi väikest kasutatava erakapitali hulka, võttes ette projekte, mis on kahjulikud ühendusele tervikuna.

Maksutulu ning rentnikele, pensionäridele, põllumajandustootjatele ja üldse töötavatele inimestele makstava toetuse vähendamine on suunatud monopolide rahastamisse.

Keskkonda hävitavad tuulegeneraatorid, nagu näiteks Egeuse mere saartel, suuremate riigiteede maksu järsk tõus, avaliku ja erasektori koostöö jne – nende kõigi eesmärgiks on saada kasumit eraisikutega sõlmitud lepingutest ning neil on loomulikult riigigarantii. Sarnaseid projekte, millel puudub sotsiaalne kontroll, edendatakse ka kolmandates riikides, et tagada kasvu – mõistagi kapitali kasvu – nimel ettevõtete suurem kasum.

 
  
  

- Raport: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin raporti poolt, mille esitas hr Jørgensen Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, milles komisjonil soovitatakse eelarve heaks kiita.

Raportis märgitakse, et 80% ühenduse kulutuste haldamine toimub koostöös liikmesriikidega ning et iga liikmesriik peab olema suuteline saadud ELi vahendite haldamise eest vastutama. Praegu arvestatakse seda kas üksikute tegevtasandi juhtkonna avalduste või mitme avalduse kaudu riiklikul tasandil. On hädavajalik, et komisjon ja liikmesriigid jõuaksid kokkuleppele tulevase liikmesriikidega koostöös toimuva haldamise aruandluskorra osas, kuna on kahetsusväärne, et olulised vead rakendusorganite tasandil mõjutavad ikka veel struktuurimeetmeid, sisepoliitikat ja välistegevust.

Komisjoni vaikiv nõusolek enamiku liikmesriikide vastutustundetusega ELi finantshalduse suhtes on kahetsusväärne. Lõpetuseks toetan ma Euroopa varahalduri ideed.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), kirjalikult. − (NL) Eelarvekontrollikomisjon lubab komisjonil anda heakskiit 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele. Mina seda otsust ei toeta, kuna leian, et heakskiitmise otsustamine oleks parem sügiseni edasi lükata.

Euroopa Komisjon püüab parandada suurt hulka struktuurifondidega seotud vigu. Peale selle soovib Euroopa Parlament meetmete ettepanekute edaspidist arutelu töörühmas. Kuid seda, kas meetmed avaldavad soovitud mõju, näeme hiljem. Lõppude lõpuks on struktuurifondidega seotud vigade arv olnud liiga kõrge juba pikka aega.

Struktuurifondidega seotud praktilisus on juhitamatu: vead tekivad toetuse saajatele kehtestatud ülemääraste ja väga erinevate eeskirjade tõttu. Eeskirjad on osaks 2013. aastani jõus olevast õigusaktist. Siinkohal on probleemi lahendamiseks vajalik keskendunum ja jäigem auditeerimine. Heakskiitmise edasilükkamise korral kaaluks parlament tulemusi hoolikamalt ning hoiaks pinget üleval.

Peale selle saab parlament julgustada liikmesriike tegema suuremaid jõupingutusi riikide haldusega seotud avalduste osas, mille korral ELi vahendite investeerimise eest liikmesriigis vastutab minister.

Lõpuks nõuan sobiva lahenduse leidmist assistentide positsioonile, et vältida probleemide tekkimist seoses nende ühiskondlike kohustuste ja maksudega.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), kirjalikult. − Kontrollikoda pole suutnud 13. aastat järjest heaks kiita ELi raamatupidamist. Kuigi on toimunud teatud edasiminek, tuleb sellega kiiresti ja innukalt edasi tegeleda. Konservatiivsed parlamendiliikmed on otsustanud suunata komisjoni jätkuvalt sisuliste reformide poole, mida me oleme juba kaua nõudnud.

Raiskamise, pettuse ja vale juhtimise suhtes tuleb näidata üles nulltolerantsi. Komisjonil on poliitiline vastutus ning meil tuleb eelarve kontrollmenetlus rangele kontrollile allutada.

Kuid raamatupidamisarvestuse eest ei vastuta vaid komisjon. Ligikaudu 80 protsenti ELi rahast kulutatakse tegelikult liikmesriikides. Parlamendi raportis komisjoni eelarve kohta tõstetakse esile vajadust suuremate kontrollimeetmete ja kooskõlastamise järele riiklikul tasandil.

Liikmesriigid peavad võtma vastutuse nende vahendite eest riikide haldusega seotud avalduste kaudu. Õnneks toimub selles osas edasiminek, kuid soodsa kinnitava avalduse jaoks on seda esialgu siiski liiga vähe. Eespool mainitud olulisel põhjusel on konservatiivid taas vastu ettepanekule anda komisjoni ja teiste institutsioonide heakskiit 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Teiste oluliste aspektide hulgas rõhutame järgmist:

– On märkimisväärne, et taas on esile kerkinud kahtlused ühenduse vahendite kasutamise osas ELi välistegevuse raames. Kahtlused toetuse saajate, tegelikult kulutatud summade, rahastatavate projektide suhtes, põhiliselt selle suhtes, millisel eesmärgil vahendeid tegelikult kasutati (võiksime lisada: Iraagis, Afganistanis või Kosovos, need on vaid mõned näited). Kummalisel kombel on enamik parlamendiliikmeid, kes on meetmete nõudmisel tavaliselt nii veenvad, seekord ettevaatlikud. Miks küll nii?

– Lisaks kasvab jätkuvalt struktuuripoliitika ja ühtekuuluvusfondiga seotud eelarvekohustuste väljapaistev hulk, mis ulatub 131,6 miljardi euroni.

– Tuleb meeles pidada, et kui seda summat 2008. aasta lõpuks ära ei kasutata, siis vastavalt n+2 reeglile see aegub.

– Samuti tuleb märkida kontrollikoja välja toodud fakti, et ühise põllumajanduspoliitika raames on ühtne otsemaksete kava põhjustanud otsetoetuse saajate ja hektarite arvu olulist suurenemist. Nende hulgas on kontrollikoda leidnud raudtee-ettevõtteid, ratsabaase / hobuste aretuskeskusi ja golfi-/vabaajaklubisid, samuti linnavolikogusid, ning möönab, et õigusi on antud maaomanikele, kes pole põllumajandusliku tegevusega kunagi tegelenud...

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Toetan hr Jørgenseni raportit Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – komisjon. Parlamendi ja komisjoni vaheline koostöö sellistes küsimustes, eriti struktuurifondide tegevuskava rakendamise osas, on tervitatav. Seepärast hääletasin raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjalikult. − Ma pole rahul sellega, et komisjon ei esitanud täpset arvestust selle kohta, kuhu raha läks ja millele see kulutati, eriti välistegevuse valdkonnas. Ajal, kui EL püüab laiendada oma välistegevuse valdkondi, on nii pealiskaudne suhtumine raamatupidamisse vastuvõetamatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), kirjalikult. (PL) 22. aprillil 2008 toimus tähtis arutelu seoses ettepanekuga esitada hääletamiseks 2006. eelarveaasta eelarve heakskiitmine.

Vaatamata reale olulistele otsustele seoses 2006. eelarveaasta eelarve täitmise hindamisega, esitati parlamendile heakskiitmiseks positiivne taotlus.

Tahaksin esitada märkuse mitme olulise probleemi suhtes.

Esiteks, ELi bürokraatia on liiga hästi arenenud, mistõttu meil tuleb ametkondades ja teistes komisjoni peadirektoraatide juures asuvates institutsioonides viia läbi kohane revisjon.

Teiseks, ELi vahendite kasutamiseks tuleks lihtsustada riiklike tellimuste menetluskorda ja kogu süsteemi.

Kolmandaks, toetuse saajad ootavad suuremat hulka väikeseid projekte ning keskmisele kodanikule kergemini kättesaadavaid projekte.

Neljandaks, ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas ELi vahendite kasutamise viisi osas on tehtud märkimisväärseid edusamme. Samas tuleks uurida põhjust, miks uutes liikmesriikides on madal Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi ühtekuuluvusvahendite kasutamise tase.

Viiendaks, mõned liikmesriigid on esitanud ELi vahendite haldamisega seotud riiklike kontrolliasutuste välja antud auditeerimistunnistused. Seda ELi finantshalduse vormi tuleks laiendada selliselt, et see hõlmaks ka teisi ühenduse riike.

Lõpuks tuleb rõhutada, et 2006. aasta on Berliini tegevuskava (finantsperspektiiv aastateks 2000–2006) viimane aasta, mistõttu seda eelarveaastat peaks iseloomustama ELi raha asjakohane kasutamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), kirjalikult. − (DE) Ma hääletasin komisjoni raamatupidamise heakskiitmise vastu, kuna 2006. aastal oli eelarvevahendite kasutamine mitmes valdkonnas mittesäästlik ja ebatõhus. See kehtib eriti struktuurifondidest saadud raha, 2007. aastal mitmes valdkonnas avastatud korruptsiooni ning tagatislepingute kohta. Viimati mainituga seoses olen esitanud mitmed kirjalikud küsimused, kuid komisjon pole neile rahuldavat vastust andnud.

 
  
  

- Raport: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin 2006. aasta eelarve täitmisele Euroopa Parlamendi presidendi heakskiidu andmise poolt ning Pomés Ruizi esitatud raporti poolt, milles soovitatakse, et parlament hääletaks heakskiidu andmise poolt. Ma tervitan ettepanekut jõustada samaaegselt parlamendiliikmete põhimäärusega uus assistentide põhimäärus.

Parlamendiliikmete assistentide hüvitise osas usun, et tuleb säilitada parlamendiliikmete sõltumatuse tingimuseks olev lepinguline vabadus, riigiasutuste järelevalve raames vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele. Seetõttu olen ma vastu kõigile meetmetele, mis piiravad parlamendiliikmete vabadust oma assistentide värbamiseks, seda muidugi eeldusel, et töö tõesti toimub ning seda tasustatakse vastavalt.

Vabatahtliku pensionifondi ehk parlamendiliikme ja tööandja rahastatava täiendava pensioniskeemi suhtes nõustun abisaajate nimede avaldamisega ning tõsiasjaga, et selle pensioniskeemi reform peaks toimuma paralleelselt parlamendiliikmete põhimääruse reformiga. Lõpuks toetan ma personali vajaduste hindamist selleks, et otsustada, kui suur on parlamendiliikmeid abistavate ametnike arv pärast Lissaboni lepingu jõustumist.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. − (FR) Täna hääletamiseks esitatud umbes 30 raportit ühenduse rahaliste vahendite haldamisele heakskiidu andmise kohta mitmesuguste ELi institutsioonide ja ametiasutuste poolt näitab, et eelarvekontroll on olemas. Samuti näitab see, et just selline kontroll aitab tõsta esile kõik või vähemalt mõned rikkumised, raiskamise ja kuritarvitamise juhtumid struktuurifondide ja välisabi haldamises. Kuid need raportid näitavad ka seda, et kõigest hoolimata on parlament valinud Euroopa rahaliste vahendite haldamise heaks kiita.

See pole kriitilise tähtsusega tegevus; see on poliitilise toetuse näitamine Brüsseli masinavärgile, mille osaks see on. Tuleb möönda, et see on mure kontrolliaruandes esiletõstetud puudujääkide pärast parlamendiliikmete assistentide hüvitise osas. Samuti on oluline märkida, et läbipaistvust, mida parlament alati nõuab kõigilt teistelt – nõukogult, komisjonilt, liikmesriikidelt ja ametitelt – ei kohaldata parlamendi enda suhtes. See raport, mis võiks tõsiselt kahjustada selle koja mainet, ei ole kättesaadav avalikkusele ega isegi kõigile parlamendiliikmetele. Pärast juhtunut pole korrigeerivate meetmete rakendamine nendest tõsistest süüdistustest vabastamiseks piisav ning andmete saladuses hoidmine ei tähenda, nagu neid poleks.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Euroopa Parlamendi 2006. eelarveaasta eelarve heakskiitmist segavad kahtlused ning selles on lubamatult süüdistatud kõiki parlamendiliikmed, lähtudes otsusest muuta konfidentsiaalseks 2006. aasta sisekontrolliaruanne, mis viitab väidetavale eekirjade eiramisele parlamendiliikmete assistentide hüvitise kasutamises.

Sedalaadi otsus seab kahtluse alla kõik valitud Euroopa Parlamendi liikmed, millega me ei saa nõustuda. Sellest tulenevalt esitas meie parlamentaarne fraktsioon muudatusettepaneku, milles nõutakse siseauditi aruande viivitamatut kättesaadavaks tegemist kõigile parlamendi liikmete ja avalikkusele. Kahjuks lükkas parlamendi enamus selle ettepaneku tagasi.

Mis puudutab mitmekeelsust, siis on muret tekitav, et ELi ametlike keelte kasutamist hinnatakse aina rohkem „majanduslikust” seisukohast – teiste sõnadega, lähtuvalt sellega seotud kulutustest – ning et pidevalt kerkivad esile uued sätted, mille eesmärk on nende kasutamise piiramine, mis ohustab mitmete kõnelejate õigust rääkida ja kuulata Euroopa Parlamendi tegevuse raames toimuvatel koosolekutel või ametlikel külastustel oma emakeeles.

Meil on samuti kahju sellest, et parlament ei kiitnud heaks meie parlamentaarse fraktsiooni esitatud muudatusettepanekut, milles nõutakse Euroopa Parlamendis avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. − (FI) Ma ei saanud hääletada Pomés Ruizi raporti A6-0091/2008 lõike 65 poolt, kuna selles ei määratleta täpsemalt sugulaste tähendust. Kui tekstis oleks juttu pereliikme tööga hõivamise keelamisest, siis oleks lõige 65 olnud minu arvates kaitstavam ja vastuvõetavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjalikult. − (PL) Raportöör Pomés Ruiz on kirjutanud hea raporti.

Mul on hea meel, et Euroopa Parlamendi president aktsepteerib eelarve täitmise aruande kinnitamismenetluse kontekstis poliitilise dialoogi põhimõtet.

Mul on samuti hea meel peasekretäri ettepaneku üle pidada eelarvekontrollikomisjoniga parlamendi eelarve täitmisega seotud regulaarseid kohtumisi lisaks iga-aastasele eelarve täitmise aruande kinnitamismenetlusele.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Ma hääletasin selle raporti resolutsiooni ettepaneku vastu, kuna minu arvates on parlamendiliikmetest äärmiselt silmakirjalik hääletada ühelt poolt pereliikmete seadusliku tööhõive keelamise poolt ning teiselt poolt keelduda avaldamast maksumaksjate rahastatud ning neile endile kasulike erapensioniskeemide üksikasju.

Siia kuulub muidugi ka küsimus selle kohta, kas parlamendiliikmed maksavad tagasi oma osa, mis on arvatud maha parlamendiliikmetele makstavast üldkulude hüvitisest, mida paljud meie arvates ei tee. Parimal juhul pole selline tegevus läbipaistev, halvimal juhul on tegemist jultunud silmakirjalikkusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjalikult. − Pean kahjuks ütlema, et hääletasin selle raporti vastu. Ma ei saanud toetada lõikes 10 esitatud viidet Lissaboni lepingule, kus võetakse arvesse Lissaboni lepingust tulenevat uut eelarvemenetlust.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Valmistab pettumust, et parlamendiliikmed ei hääletanud suurema avatuse ja sisekontrolli aruande selge avaldamise poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjalikult. − Kõik tänasel istungjärgul erakonna EPLP (Euroopa Parlamendi Tööerakond) toetatud muudatusettepanekud Euroopa Parlamendi 2006. eelarveaasta eelarvele heakskiidu andmise kohta olid suunatud läbipaistvuse suurendamisele küsimustes, kus parlament vastutab riiklike vahendite haldamise eest.

Muudatusettepanek 16: lähtudes mõnest eelarvekontrollikomisjoni liikmete raportis avaldatud üksikasjast, leiab erakond EPLP, et selle raporti avaldamine on avalikkuse huvides, eeldusel, et need üksikasjad ei ohusta jätkuvat uurimist.

Muudatusettepanek 4: erakond EPLP leiab, et see muudatusettepanek tugevdab järelmeetme vajadust lähtuvalt sisekontrolli aruande järel kohaldatud meetmetest.

Muudatusettepanek 7: erakond EPLP hääletas selle muudatusettepaneku poolt, kuna on tähtis, et eelarvekontrollikomisjonil oleks õigus kontrollida mõlema põhimääruse eelnõu.

Muudatusettepanek 11: erakond EPLP usub, et liikmete nimekiri tuleks avalikustada, kuna vabatahtlikku pensionifondi rahastatakse osaliselt riiklikest vahenditest.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), kirjalikult. − Hääletasin selle vastu lihtsalt seetõttu, et ma ei taha, et EL mulle ütleks, keda ma tööle võtta võin ja keda mitte.

 
  
  

- Raport: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin nõukogu 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Lundgreni raportist, milles Euroopa Parlamendil soovitatakse anda heakskiit nõukogu peasekretäri tegevusele eelarve täitmisel. Mul on kahju, et erinevalt teistest institutsioonidest ei esita nõukogu igal aastal tegevusaruannet, viidates 1970. aasta aumeeste kokkuleppele. Kuid see tundub olevat hädavajalik, et nõukogu saaks paremini täita aruandekohustust Euroopa kodanike ees. Aumeeste kokkuleppes nähakse ette, et nõukogu kohustub mitte tegema muudatusi Euroopa Parlamendi kulude esialgses eelarves. See kohustus on siduv üksnes niivõrd, kuivõrd kõnealune kulude esialgne eelarve ei ole vastuolus ühenduse sätetega, eelkõige seoses ametnike personalieeskirjade ja ühenduse muude teenistujate teenistustingimuste ning institutsioonide asukohaga.

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) osas toetan maksimaalse läbipaistvuse nõuet ning selle tagamist, et vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 42 ei kajastuks nõukogu eelarves ÜVJPga seotud tegevuskulud. Sellest hoolimata usun, et nõukogul võiks ÜVJP jaoks olla vabalt kasutatav eelarve.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Läbipaistvus on väga sageli kasutatud sõna ning (mõnedele) liikmesriikidele on esitatud palju sellega seotud nõudeid nii eelarve kui ka majanduspoliitika tasandil.

Sellele vaatamata tundub, et nõukogu, erinevate liikmesriikide valitsusesindajatest koosnev ELi rahvusülene otsustusorgan – mille võimupiirid pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist veelgi kasvavad –, on selliste nõudmiste suhtes immuunne, kuna pole igal aastal tegevusaruannet esitanud.

„Tehke minu sõnade, mitte tegude järgi.” See võiks olla nõukogu tegevuse moto 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus.

Kuigi täna hääletamiseks esitatud Euroopa Parlamendi raportis ei võeta karmimat, kriitilisemat seisukohta nõukogu positsiooni suhtes, nõutakse selles vähemalt otsuse läbivaatamist ning täiendava teabe esitamist, eriti selles osas, mis puudutab ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames tehtud kulutusi. Selles nõutakse iga kulutuse täpse olemuse näitamist ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide ja ELi eriesindajate tegevuse järelhindamist – meie arvates selgitust ELi sekkumis- ja militariseerimispoliitika tarbeks tehtud kulutuste kohta.

 
  
  

- Raport: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin 2006. eelarveaasta Euroopa Kohtu eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Lundgreni raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit Euroopa Kohtu kohtusekretäri tegevusele eelarve täitmisel. Mul on hea meel, et Euroopa Kohus võttis vastu tegevusjuhendi, mida kohaldatakse Euroopa Kohtu, esimese astme kohtu ja avaliku teenistuse kohtu praeguste ja endiste liikmete suhtes, sealhulgas kohustuse esitada finantshuvide deklaratsioon, kuigi on kahetsusväärne, et seda teavet ei ole avaldatud Euroopa Kohtu kodulehel.

Pean märkima, et ehitusalased küsimused (probleem seoses sõltumatu eksperdi määramisega peahoone laiendamise küsimuses; Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Euroopa Kohtu vahelise järelmaksuga ostu-müügilepingu allkirjastamine, milles sätestatakse 2001. aasta raamlepingu täiendamiseks vajalikud tingimused, ning Euroopa Kohtule kompleksi all oleva maa müümine sümboolse hinnaga 1 euro pärast Euroopa Kohtu hoonete omanikuks saamist; nõuetekohase konkursi puudumine) kinnitavad vajadust moodustada Euroopa asutus, mis tegeleks kõigi meie institutsioonide ehitusalaste küsimustega.

 
  
  

- Raport: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin 2006. eelarveaasta kontrollikoja eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Lundgreni raportist, milles Euroopa Parlamendil soovitatakse anda heakskiit kontrollikoja peasekretäri tegevusele eelarve täitmisel.

Õnnitlen neid kvaliteetse raamatupidamise puhul, mille kontrollimise tulemuseks oli institutsioonivälise ettevõtte ja siseaudiitori positiivne seisukoht. Sarnaselt kolleegidele märgin seoses liikmete majanduslike huvide deklaratsioonidega, et vastavalt kontrollikoja liikmete tegevusjuhendile esitavad kontrollikoja liikmed deklaratsiooni oma majanduslike huvide ja muude varade (k.a osakud, vahetusvõlakirjad ja investeerimistunnistused, samuti maaomand ja kinnisvara ning abikaasa kutsetegevus) kohta.

Nõustun oma kolleegidega, et kõigi ELi institutsioonide liikmed peaksid esitama majanduslike huvide deklaratsiooni, millega peaks olema võimalik tutvuda Internetis avalikus registris. Kuid tuleb teha vahet summade põhjal mõõdetava rikastumise ning huvide konflikti vahel, mis peaks näitama otseses või kaudses omandis oleva vara ning isiklike suhete olemust.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) See selgitus hääletuse kohta on vaid näiteks sellest, et üks 2006. aastal kontrollikoja aruandes analüüsitud aspektidest oli personali puudus, võttes arvesse seda töömahtu, millega kõnealune ELi institutsioon peab toime tulema.

Juba varasematel aastatel on märgitud, et kontrollikojal on oma kontrolliülesande täielikuks täitmiseks liiga vähe ametnikke.

Kuigi selles osas on toimunud teatud edasiminek, on puudujääk jätkuvalt olemas. Euroopa Parlamendi raportist selgub, et selle üheks põhjuseks on pakutava hüvitise ja kontrollikoja asukohaks oleva Luxembourgi elukalliduse vaheline lõhe.

Oleme kindlal veendumusel, et hinnastabiilsuse poliitika ehk teisiti öeldes palga piiramise mõju on tunda ka siin: rohkem ärakasutamist.

 
  
  

- Raport: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Lundgreni raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit EMSKi peasekretäri tegevusele eelarve täitmisel.

Sarnaselt paljudele kolleegidele tunnen ma heameelt selle üle, et 2007. aasta detsembris kirjutasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee alla uuele halduskoostöölepingule ajavahemikuks 2008–2014, ning olen veendunud, et kahe institutsiooni koostöö on Euroopa maksumaksjale rahaliselt kasulik. Seoses kontrolliga pidas EMSK aasta tegevusaruandes 2006. aastal läbi viidud järelkontrollide arvu ebapiisavaks. Kuid see olukord näib olevat paranenud. On väga oluline, et läbiviidavad kontrollid oleksid piisavalt ranged. Me peaksime olema rahul isikliku kinnitusega, mille EMSKi peasekretär andis eel- ja järelkontrollide tõhususe ja korrapärasuse kohta.

Samal ajal tunnen ma koos paljude kolleegidega heameelt kolmest EMSKi liikmest koosneva auditikomisjoni moodustamise üle, mille ülesanded hõlmavad siseauditiüksuse sõltumatuse kontrollimist ja auditiaruannetes sisalduvate soovituste põhjal võetud meetmete hindamist.

 
  
  

- Raport: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Regioonide Komitee 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Lundgreni raportist, milles Euroopa Parlamendil soovitatakse anda heakskiit Regioonide Komitee peasekretäri tegevusele eelarve täitmisel. Sarnaselt paljudele kolleegidele tunnen ma heameelt selle üle, et 2007. aasta detsembris kirjutasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee alla uuele halduskoostöölepingule ajavahemikuks 2008–2014, ning olen veendunud, et kahe institutsiooni koostöö on Euroopa maksumaksjale rahaliselt kasulik. Uue lepingu kohaselt jäävad kõige tähtsamad valdkonnad (infrastruktuur, infotehnoloogia ja telekommunikatsioonid, samuti kirjalik tõlge, k.a. dokumentide koostamine) ühistalituste pädevusse, aga piiratud arv talitusi eraldatakse (nt sisetalitused, sotsiaal-meditsiiniline talitus, raamatukogu ja trüki ettevalmistus). Tunnen heameelt Regioonide Komitee kahetsusväärse reisikulude ja mõnede ametnike palgakannete juhtumi lahenemise üle. Lõpuks on mul hea meel sõltumatuse ja ressursside suurendamise üle rahanduskontrolli talituses.

 
  
  

- Raport: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa ombudsmani tegevusele 2006. eelarveaasta eelarve täitmisel heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Lundgreni raportist, milles parlamendil soovitatakse heakskiit anda. Sarnaselt paljudele kolleegidele olen üllatunud, et ajavahemikus 2003–2006 on ombudsmani kulukohustuste assigneeringud püsivalt kasvanud 4 438 653 eurolt 7 682 538 euroni (+73%), ametikohtade arv on suurenenud 31-lt 57ni (+84%), samas kui kaebuste arv on suurenenud 57% ning algatatud uute uurimiste arv on suurenenud 253-lt 258ni (+2%). Rakendustasandil olen rahul, et ombudsman ja Euroopa Parlament allkirjastasid uue koostöö raamlepingu teatavate haldusteenuste osutamise kohta ning et 1. augustil 2006. aastal määrati ametisse ombudsmani esimene peasekretär. Tundub, et kontrollide tõhusust võiks teatud valdkondades parandada. Samuti olen üllatunud ombudsmani aastaaruandest nähtuvast tõsiasjast, et institutsioonil oli 2006. aastal raskusi töötajate värbamisel, eriti erialase ettevalmistusega juristide leidmisel seoses kahe järjestikuse laienemisega (2004 ja 2007), seoses kaadri voolavusega ning raskustega kandidaatide leidmisel ja hoidmisel Strasbourgis ajutiste lepingutega.

 
  
  

- Raport: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Andmekaitseinspektori 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Lundgreni raportist, milles parlamendil soovitatakse heakskiit anda. Sarnaselt paljudele kolleegidele tervitan algatust, et Euroopa Andmekaitseinspektor ja andmekaitseinspektori asetäitjad avalikustavad igal aastal oma majanduslike huvide deklaratsiooni vormis, mille sarnase täidavad igal aastal Euroopa Parlamendi liikmed. Õnneks pikendati 7. detsembril 2006. aastal komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu peasekretäride vahel koos Euroopa Andmekaitseinspektoriga alla kirjutatud halduskoostöölepingut veel 3 aastaks alates 16. jaanuarist 2007. Lõpuks tuleks märkida, et eelkontrolli ning Euroopa Andmekaitseinspektori lõplike arvamuste esitamise protsess on hästi edenenud ning andmekaitseinspektor otsustas luua tema tegevusele ja nõuetele vastava sisekontrolli struktuuri.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Olen üllatunud, et asutuse 2006. eelarveaasta puhul tuvastas kontrollikoda jälle kõrge ülekannete määra (43% halduskuludest ja 45% tegevuskuludest) ning et kontrollikojal tekkis kahtlusi asutuse eelarve aastapõhisusele vastavuse osas.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. (FR) Ma hääletasin Euroopa Koolitusfondi 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Olen üllatunud, et kontrollikoja aruandes ei osutatud asjaolule, et asutuse direktori kinnitav avaldus on seatud sõltuvusse kahtlustest.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Tervitan tõsiasja, et CEDEFOP ja Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktorid kirjutasid alla koostööraamistikule eesmärgiga tagada ühist huvi pakkuvates valdkondades saadaolevate teadusuuringute rahastamisvahendite kasutamine.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Tuleb üllatusega märkida, et 2006. aastal oli tõlkekeskuse akumuleeritud eelarveülejäägi summa 16,9 miljonit eurot ja et 2007. aastal maksab keskus oma klientidele tagasi 9,3 miljonit eurot. Ülejääkide akumuleerimine näitab, et keskuse tõlgete hinnakujundusmeetod ei ole piisavalt täpne.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjalikult. − (SK) Euroopa vajab püsimajäämiseks mitmekeelsust. Mitmekeelsusele viidatakse 1958. aasta esimeses Euroopa Ühenduse direktiivis. Liit ei kasuta üksnes enda valitud keelt või keeli, mida enamik liidu kodanikke ei mõista.

Õigusloomega seotud, poliitiliste ja haldusdokumentide tõlkimine võimaldab täita Euroopa Liidu õigusloomega seotud kohustusi. Mitmekeelsus aitab kaasa Euroopa Liidu läbipaistvuse, õiguspärasuse ja tõhususe suurendamisele. Mitmekeelsusest tingitud piirangud avaldavad positiivset mõju dokumentidele, mis koostatakse täpsemalt ja esitatakse õigeaegselt. Slovaki keele (ja selle kõnelejate) nimel nõuan, et 2009. aasta eelarves arvestataks meetmetega, mis on vajalikud tõlkide tööpuuduse probleemi lahendamiseks ELi institutsioonides.

Ma pöördun Euroopa Parlamendi poole kõigi õigusloomega seotud, poliitiliste ja haldusdokumentide viivitamatuks ja jätkuvaks tõlkimiseks slovaki keelde ning kõigisse teistesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, nii et kodanikud saaksid jälgida kõigi institutsioonide poliitilist tegevust, millest olulisim on parlamendi suuliste arutelude sõnasõnaline edasiandmine. Palun registreerida, et ma esitan kirjaliku avalduse mitmekeelse korra säilitamise poolt ning kutsun üles kõiki slovaki tõlke ja tõlkijaid andma oma keeleliste oskuste kasutamisega panus mitmekeelsuse säilimisele Euroopas.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Murelikuks teeb see, et vastupidiselt finantseeskirjades sätestatule võttis amet jälle juriidilisi kohustusi, ilma et oleks eelnevalt võtnud eelarvelisi kulukohustusi. Keskus peab võtma vajalikke meetmeid, sealhulgas finantshaldusega seotud meetmeid, et parandada kulukohustuste ja maksete korda.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Üldiselt tervitavad parlamendiliikmed seirekeskuse tehtud jõupingutusi eelarve täitmise parandamiseks, vaatamata sellele, et assigneeringute ülekandmise määr on jätkuvalt kõrge. Tervitan seirekeskuse soovi anda hinnang oma tegevusele 2007. aastal ning tõsiasja, et on oodata halduskava ajavahemikuks 2008–2009.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. (FR) Ma hääletasin Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (endine Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus) 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Ameti aastaaruanne ning 2006. ja 2007. aasta tööprogrammide raamatupidamisaruanded sisaldavad suhteliselt vähe teavet eelarve täitmise, finantsaruandluse, riskide, hindamise ja auditi kohta; amet peaks parandama finantsaruandluse kvaliteeti ja avaldama igal aastal tegevusaruande oma kodulehel.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. (FR) Ma hääletasin Euroopa Ülesehitusameti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Ma tervitan ameti panust Balkani riikide piirkonna stabiilsuse arendamisse ja tugevdamisse ning programmi CARDS veatut juhtimist. Amet on oma kohustused edukalt täitnud ning võib nüüd oma tegevuse kokku tõmmata; amet on kavas 2008. aasta lõpuks sulgeda, et anda Serbiale, Kosovole, Montenegrole ja endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile antava abi haldamine üle komisjoni delegatsioonidele nendes riikides.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Kõnealune amet loodi pärast NATO rünnakut endisele Jugoslaaviale ning haldab EL peamisi abiprogramme Balkani riikides.

Selle eesmärgid on selged ning hõlmavad ootuspäraselt abi reformiprotsesside jaoks, mis viivad ELile omaste ja ELi ambitsioonidele vastavate institutsioonide ning õigusriigi loomiseni, nimelt turumajanduse, st kapitalistliku majanduse kehtestamiseni.

Võib-olla on Euroopa Parlament NATO ja ELi laienemisse takerdudes „veendunud, et hetkel, kui komisjon võtab üle uue ühinemiseelse abi rahastamisvahendi haldamise, (...), peaks ta lõpuks esitama nõukogule selle ameti uued volitused, mis peaks otsuse kohaselt lõpetama oma töö Balkanil 2008. aasta lõpuks ja muudetama tõeliselt Euroopa välistegevuse ametiks”. See selgitab lisaks, et „sellele edukale ametile uute volituste andmine oleks kõige tõhusam viis täita välistegevuse uusi ülesandeid […] valdkondades, kus ei saa rakendada tavapärast arenguabi”.

Teiste sõnadega, selle ameti vastuvõetamatu ümberkujundamine järjekordseks ELi sekkumispoliitikat toetavaks vahendiks teistes maailma piirkondades.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult – (FR) Ma hääletasin Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. On üllatav, et märkimisväärne osa Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevuskulude assigneeringutest on üle kantud 2007. majandusaastasse; seda võib mõista kui eelarve aastasuse põhimõtte rikkumist. Tuleks kriitiliselt suhtuda ameti kontrollsüsteemi teatud kõrvalekaldumistesse, kus volitatud eelarvevahendite käsutaja ja raamatupidamise eest vastutav isik pole selgelt eraldatud.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. (FR) Ma hääletasin Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Avaldan ametile kiitust tehtud töö eest ennetavate tavade levitamisel tööohutuse ja töötervishoiu edendamiseks ELis. Kuid sellele vaatamata on kahetsusväärne, et see ei suhtle piisavalt liikmesriikide sotsiaalasutustega, kes on spetsialiseerunud tööohutuse ja töötervishoiu küsimustele.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Ravimiameti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja ratsionaalsem lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Ma ei mõista Euroopa Ravimiameti haldusnõukogu muret neile määratud uute ülesannete ebapiisava rahastamise pärast. Tõepoolest, ameti finantsolukord näib olevat heal järjel, arvestades vahendite kasutuse madalat määra (alla 60%) ning märkimisväärset akumuleeritud lõivutulu ülejääki ning samal ajal makstavat ühenduse toetust ja ettevõtete makstud lõive ravimilubade eest ühenduse riikides turustamiseks (teiste sõnadega 2006. aastal tulu 119 miljoni euro ulatuses ja ühenduse toetust 31 miljoni euro ulatuses).

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Toiduohutusameti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Minu arvates on kummaline, et toimub ameti kulukohustuste alakasutamine, mille peamiseks põhjuseks on ilmselt probleemid kõrge kvalifikatsiooniga teadustöötajate värbamisel Parmasse (ainult kaks kolmandikku 250 ametikohast ametikohtade loetelus oli 2006. aasta lõpuks täidetud) ning ka ühtse lähenemisviisi puudumine raamatupidamises.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Seoses ametiga on kahetsusväärne, et maksete assigneeringute kasutamise määr merereostuse vältimiseks on liiga madal (67,7%), vaatamata asjaolule, et parlament toetas nende meetmete võtmist kogu eelarvemenetluse vältel. Lõpuks on muret tekitav, et eelarves tehti liiga palju ümberpaigutusi, personali värbamine ei olnud piisavalt kavandatud ning eelarve oli ebakorrektselt esitatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Ametite ja teiste ühenduse asutuste arv on viimastel aastatel mitmekordistunud – alates Nice’i lepingust ning lõpetades praeguse Lissaboni lepingu eelnõuga. Äärmiselt erinevate ülesannetega asutuste eesmärk on enamasti toimida katalüsaatorina üha rohkem rahvusülese iseloomuga Euroopa Liidu institutsioonide ja poliitikate tugevdamiseks.

Üldkokkuvõttes on need asutatud liikmesriikide koordineerimiseks või abistamiseks erinevates valdkondades ning nende asutuste ja organite arv on järk-järgult kasvanud: eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusest selgub, et neid oli 2000. aastal 8 ning 2006. aastal rohkem kui 20!

Siin on näiteks toodud vaid mõned neist: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (Frontex), Euroopa Raudteeagentuur, Euroopa Keskkonnaagentuur, Euroopa Ülesehitusamet (Balkan), Euroopa Toiduohutusamet, Euroopa Meresõiduohutuse Amet, Euroopa Lennundusohutusamet …

Mis puutub nendele ametitele heakskiidu andmisesse, siis on kontrollikoda teinud üldise märkuse selle kohta, et need pole järginud oma tegevuses näiteks finantsmäärustes, personalieeskirjades ja riigihankeid käsitlevates eeskirjades sätestatud meetmeid.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Lennundusohutusameti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Tuleks vaadata läbi Euroopa Lennundusohutusameti lõivude struktuur, et saavutada tasakaal sertifitseerimistegevusega seotud kulude ja tulude vahel (tulusid oli 35 miljonit eurot, samas kui kulud ulatusid 48 miljoni euroni).

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Raudteeagentuuri 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Euroopa Raudteeagentuuri tegevuse osas tuleb kahetsusega märkida väga suurt ülekandmismäära (85% tegevuskulude korral) ning tuleb tervitada tõsiasja, et agentuur on otsustanud rakendada komisjoni kehtestatud 24 sisekontrollistandardit 2008. aasta alguseks ning otsust võtta tööle hankeametnik ja siseaudiitor hanketegevuse parandamiseks.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti osas tahaksin öelda, et ma ei jaga Euroopa Parlamendi arvamust, milles lükatakse tagasi komisjoni ettepanek kanda ameti kohustused üle uuele Euroopa Elektroonilise Side Turu Ametile, kelle ülesanded oleksid alates 2010. aastast järgmised: tagada, et riikide reguleerivad asutused töötaksid tõhusa meeskonnana vastavalt ühistele aluspõhimõtetele; esitada arvamusi ja aidata kaasa komisjonipoolsete ühtse turu meetmete koostamisele telekommunikatsiooni-sektoris.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. (FR) Ma hääletasin Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri (FRONTEX) 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. FRONTEXi osas pole õige, et agentuurile anti täielik finantsalane autonoomia alles 1. oktoobril 2006 ja enne seda kinnitas kõik haldusasjadega seotud kulud komisjoni peadirektoraat Brüsselis. Avaldan agentuurile kiitust tehtud töö eest, vaatamata ebapiisavatele ressurssidele, ning loodan, et need tulevikus oluliselt suurenevad.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Teiste võimalike asjakohaste kaalutluste hulgas agentuuri eelarve täitmisele heakskiidu andmiseks tuleks rõhutada märkimisväärseid ülejääke 2006. aasta lõpus ning mis veelgi enam, samal aastal kiideti heaks kaks paranduseelarvet, eesmärgiga suurendada eelarvet.

Pärast eelarve muutmist tõsteti agentuuri eelarvet 19,2 miljonile eurole. Kuid 2006. aasta lõpuks oli agentuuri raamatupidamisaruande põhjal agentuuril 14,3 miljonit eurot rahalisi vahendeid!

Samuti leiti mitmeid reeglite rikkumisi seoses personalihaldusega, nimelt personali värbamiskriteeriumide ja menetluste osas, mis ei olnud kooskõlas ELi institutsioonide ametnike personalieeskirjade üldsätetega (see on tegelikult korduv olukord mitmete ühenduse ametite eelarve heakskiitmisel, kus on esitatud kriitikat personalieeskirjadele mittevastavuse osas).

Poliitiline soov edendada piirihalduspoliitika kogukonnastumist ELi tasandil ning luua Frontex – millele me ilmselgelt vastu oleme – on olnud selline, et on tagatud liigsed finantsvahendid. Mistõttu pean ütlema, et 2006. aastal alustati küll valest otsast…

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. − (DE) Oleme võidelnud raiskamise ja raha väärtarvituse kontrolli alla saamise nimel juba alates ELi algusaegadest. Lõpuks on aeg asuda võitlusse korruptsiooni vastu, nii et tulemuseks oleks reaalsed nõuded valesti väljamakstud summade tagastamiseks, ning meil tuleb kasutada kõiki võimalusi raha säästmiseks. Siia kuulub näiteks ka parlamendi piirdumine ühe asukohaga ning ELi ametite mõistlik vahendite kasutamine. Me lubame mõne asja dubleerimist, nagu näiteks põhiõiguste amet, näljutades samal ajal väärtuslikke ameteid, nagu näiteks Frontex. See ei tohi enam jätkuda.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Eurojusti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes Austria kolleegi Hans-Peter Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit haldusdirektori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema. Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. EUROJUSTi osas on üllatav, et esineb probleeme, mis on seotud volituste lahususe põhimõtte eiramisega, kuna eelarvevahendite käsutaja teostab ka finantskontrolli, ning et on veel palju võimalusi Eurojusti ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) vaheliste koostöösuhete arendamisel.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa Politseikolledži (CEPOL) 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit direktori tegevusele eelarve täitmisel. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema.

Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Võttes arvesse kolledži esitatud märkusi, eriti seda, et kolledži finantseeskirjade teatavaid nõudeid ei saanud seetõttu järgida, et süsteeme alles juurutati ning et nüüd on kontrollsüsteemid paika pandud, näib normaalne, et kolledžil tuleb hiljemalt 2008. aasta juuniks tagada, et tema finantsjuhtimine järgiks täielikult finantsmääruse sätteid.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0106/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin heakskiidu andmise poolt komisjoni tegevusele kuuenda, seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) 2006. eelarveaasta eelarve täitmisel, lähtudes raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit hr Fjellneri tegevusele, kes sisuliselt jätkas Soome valitsuse ministriks määratud hr Stubbi väga head tööd.

Sarnaselt paljudele kolleegidele leian kahetsusega, et EAFi ei toodud liidu eelarvesse finantsperspektiivi 2007–2013 raames, ning olen seisukohal, et EAFi lisamine liidu eelarvesse peaks olema prioriteetne eesmärk finantsraamistikus, mis käsitleb ajavahemikku pärast 2013 aastat. Vahepeal tuleks lihtsustada EAFi haldamist, eriti varasemate arengufondide sulgemisega nii varakult kui võimalik ning nende finantseeskirjade standardiseerimisega. Kümnenda EAFi avamisega 2008. aastal jätkab komisjon vähemalt nelja EAFi üheaegset rakendamist.

Lõpuks on üllatav täitmata kulukohustuste summa 10,3 miljardit eurot, mis moodustab 25% kogu eraldatud vahenditest, ning komisjon peab veelgi vähendama kasutamata, eriti vanu ja mittekasutatavaid kulukohustusi.

 
  
  

- Raport: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma hääletasin Euroopa GNSS Järelevalveameti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise poolt, lähtudes hr Martini raportist, milles parlamendil soovitatakse anda heakskiit tegevdirektori tegevusele eelarve täitmisel.

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleks läbi vaadata, et töötada välja lihtsam ja arukam lähenemisviis detsentraliseeritud asutuste jaoks, pidades silmas ametite pidevalt suurenevat arvu (8 asutuselt 2000. aastal 20 asutuseni 2006. aastal) ning eelarve kogumahtu, mis ulatub praegu ligikaudu 1 miljardi euroni. Ma toetan nõuet, mille kohaselt komisjon peab iga viie aasta järel esitama uuringu iga olemasoleva ameti lisandväärtuse kohta ning negatiivse hinnangu andmise korral mittevajaliku ameti kõhklemata sulgema.

Samuti on vaja parandada asutuste siseauditi menetlust ning ma tervitan võimalust luua ametitevaheline distsiplinaarnõukogu. Euroopa GNSS Järelevalveameti osas tuleks märkida, et alates 1. jaanuarist 2007 on amet kogu Galileo programmi arendusetapis loodud või arendatud materiaalse ja immateriaalse vara omanik, millest 100% rahastatakse avaliku sektori vahenditest ning mida tuleb seetõttu eriti hoolikalt kontrollida.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika