Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2210(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0090/2008

Rozpravy :

PV 21/04/2008 - 18
CRE 21/04/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 22/04/2008 - 5.6
CRE 22/04/2008 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0130

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenie hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenie hlasovania

 
  
  

- Správa: Barbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pán predsedajúci, nové druhy trestnej činnosti a špecializované zločinné spolky medzinárodnej povahy predstavujú pre agentúry zamerané na ich stíhanie a umiestnenie v členských štátoch mimoriadnu výzvu.

Účinné stíhanie páchateľov a boj proti najznepokojivejším prípadom porušovania zákonov nie je možné bez vytvorenia zodpovedajúcich nástrojov, ktoré môže polícia využívať, aby presadzovala právo. V prípade problému, akým je cezhraničná trestná činnosť, je nevyhnutná rýchla výmena informácií medzi úradmi v jednotlivých krajinách, ak majú byť páchatelia trestnej činnosti odhalení a ak má byť táto činnosť koordinovaná. Databáza DNA a digitálne záznamy odtlačkov prstov sú veľmi dôležitým nástrojom v boji proti trestnej činnosti. Umožňujú, aby bol páchateľ identifikovaný bez ohľadu na to, kde bol trestný čin spáchaný.

Správa pani Dührkop Dührkopovej o posilnení spolupráce medzi agentúrami zameranými na stíhanie trestnej činnosti v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti je hodnotnou iniciatívou, ktorá posilňuje činnosť vedúcu k väčšej bezpečnosti NÁS občanov, ktorá bola odštartovaná v roku 2005 Prümskou zmluvou.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Pán predsedajúci, ako vieme, táto správa požaduje rozšírenie Prümskej zmluvy aj na boj proti cezhraničnému terorizmu. Všetci súhlasíme s potrebou bojovať proti terorizmu. To je jasné aj bez slov. Všetci súhlasíme s potrebou cezhraničnej spolupráce. Prümská zmluva ale hovorí o spoločnom narábaní s údajmi bez ohľadu na obavy z ochrany a bezpečnosť takýchto údajov. Súdiac podľa novinových článkov o poctivosti policajných síl v niektorých členských štátoch, by sme sa mali takéhoto spoločného vlastníctva údajov obávať.

Terajší obsah správy by v skutočnosti porušoval občianske slobody v otázke práv občanov v rámci EÚ, pretože zber a poskytovanie údajov o DNA iným členským štátom EÚ by bolo povinné.

Ako námesační sa blížime k Európe, ktorá má podobu „veľkého brata“, zatiaľ čo naši politici zbytočne postávajú bokom. To bol dôvod, prečo sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
  

- Správa: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pán predsedajúci, význam ombudsmana rastie najmä v súvislosti s riešeniami a výzvami Lisabonskej zmluvy a Listiny základných práv. Chceme budovať Európu pre občanov, Európu, ktorá bude vzorom dodržovania ľudských práv a rešpektu; kontaktné postupy a tiež postupy spolupráce medzi občanmi a ombudsmanom by mali byť uľahčené. Čas potrebný na prešetrenie na úrovni ombudsmana by mal byť znížený absolútne minimum.

Rád by som tiež upozornil na zásady spolupráce medzi národnými ombudsmanmi a európskym ombudsmanom, ktoré fungujú na zásade subsidiarity. Rozdelenie rolí a úloh zlepší účinnosť obidvoch týchto subjektov.

 
  
  

- Správa: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Správu pána poslanca Adamou o darcovstve orgánov a transplantáciách som pri hlasovaní podporil. Je potrebné riešiť nedostatok orgánov pre transplantácie v Európe, ktorý je hlavným faktorom vplývajúcim na transplantačné programy.

V Európe je takmer 60 000 pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu. Úmrtnosť počas čakania na transplantáciu srdca, pečene alebo pľúc je v rozmedzí 15 až 30 %. Eurobarometer v prieskume z roku 2006 hovorí, že 56 % Európanov chce po svojej smrti darovať orgány na transplantáciu. Je potrebné vyzývať ľudí, aby hovorili o darcovstve orgánov a oboznámili so svojimi úmyslami príbuzných. Takisto je potrebné zlepšiť osvetu zo strany zdravotníckych odborníkov.

Zo štatistiky vyplýva, že až 81 % občanov členských štátov Európskej únie podporuje používanie preukazov darcu orgánov na uľahčenie identifikácie darcov. Napriek tomu iba 12 % Európanov má v súčasnosti takýto preukaz. Podporujem iniciatívu Komisie, ktorá smeruje k vytvoreniu Európskeho preukazu darcov orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Pán predsedajúci, ľudský život a zdravie predstavujú pre osoby zodpovedné v členských štátoch za zdravotnícke služby najväčšiu hodnotu. Všetky kroky, ktorých cieľom je ochrana života a zdravia, by sa mali v Európskom parlamente stretnúť s jasným súhlasom.

Transplantológia je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví medicíny. Tisícky ľudí získavajú šancu vrátiť sa naspäť do života, ako sa hovorí, šancu po druhýkrát sa narodiť. Počet transplantácií uskutočňovaných v Európskej únii k počtu ľudí, ktorí na ne čakajú, je stále nedostatočný a veľa pacientov, ktorí čakajú na transplantát, zomrie ešte pred operáciou práve z dôvodu nedostatku orgánov.

Činnosť zameraná na zvyšovanie počtu vykonaných transplantácií je mimoriadne dôležitá. Jednou z metód, ako to realizovať, je podporovať transplantológiu na verejnosti a povzbudzovať prípadných darcov, aby vyjadrili svoj súhlas s tým, že im môžu byť po smrti odobraté orgány. Je tiež dôležité zaviesť a sledovať rozsiahly systém, ktorý by kontroloval vykonané transplantácie, aby sa tak mohlo bojovať proti strašnému fenoménu nelegálneho obchodu s orgánmi, čo nie je doménou iba chudobných regiónov sveta.

Podľa môjho názoru je správa pána Adamoua významným signálom pre členské štáty, ktoré zdôrazňujú závažnosť toho problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pán predsedajúci, hlasoval som v prospech tejto správy, pretože toto je výnimočne dôležitý aj keď zložitý problém. Vyhlásenie ochoty darovať po smrti orgány na účely transplantácie je darom života; zachraňuje to životy druhých ľudí; je to niečo, čo má pre ľudstvo výnimočnú hodnotu.

Treba zdôrazniť, že medzi nedostatkom orgánov a nelegálnym obchodom s orgánmi jestvuje spojitosť. Nedostatok orgánov niekedy núti ľudí porušovať zákon a získať orgán nelegálne, aby si zachránili život. Toto je rovnako problém etický ako morálny, ale aj problém právny.

Vysoké požiadavky na kvalitu a bezpečnosť v oblasti darcovstva a odnímania, testovania, uchovávania a prepravy orgánov sú celkom mimo diskusiu, lebo predstavujú základ úspechu transplantácie.

Na záver si musíme uvedomiť, že musíme realizovať účinnú informačnú politiku na úrovni EÚ, ktorá by zvyšovala informovanosť občanov o tejto téme. Daný problém by mal byť pre členské štáty významnou výzvou. Na záver by som chcel povedať, že problém, o ktorom tu dnes hovoríme, si vyžaduje patričnú diskusiu, ďalší výskum a tiež riešenie morálnych a etických otázok.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Ďakujem kolegom, že podporili všetky návrhy Európskej ľudovej strany týkajúce sa Europolu aj výskumu. Boli sme rozčarovaní, že Europol podcenil sledovanie medzinárodného obchodu s ľudskými orgánmi. Aj v Európe sa strácajú deti kvôli orgánom a nielen Čína, ale aj Moldavsko je krajinou, kde sa vykupujú orgány ľudí, aby sa potom na čiernom trhu za vysoké ceny predávali Európanom, a preto samozrejme Europol musí monitorovať túto situáciu. Medzinárodnej transplantačnej turistike nezabránime, ak sa nezlepší koordinácia transplantačných programov v Únii. Tomu musí predchádzať dohoda o jednotnom postupe, pokiaľ ide o informovaný súhlas s darovaním orgánov. Za neetické a nezodpovedné považujem aj pokusy s prenosom ľudských zárodkov. Naopak klinický výskum na dospelých kmeňových bunkách dosahuje výborné výsledky u náhrad tkanív, napr. srdca, a nie je v konflikte s úctou k jedinečnosti človeka. Naša správa je silným signálom pre Komisiu, ktorá nám čoskoro predloží návrh novej záväznej smernice.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že budem hovoriť o správe týkajúcej sa darcovstva orgánov, rada by som vzdala poctu svojmu bývalému asistentovi Jamesovi Sullivanovi, ktorý dňa 10. februára tragicky zahynul, ako mnohí z vás iste viete.

Dňa 8. februára hovoril James a Aoife, ďalší asistent, v našej kancelárii o predpokladanom súhlase na darcovstvo a zhodli sa na tom, že keby sa niektorému z nich niečo stalo – obidvaja mladí ľudia – darovali by svoje orgány. Netušili sme, že tá noc sa skončí pre Jamesa tak tragicky a že v nedeľu bude odpojený od podporných prístrojov. Táto pocta Jamesovi prináleží, pretože v Európskej únii sú ľudia, ktorí žijú vďaka jeho veľkorysosti. Pre jeho rodičov Ednu a Toma z Corku v Írsku, ktorí oplakávajú jeho odchod a nikdy sa nedokážu s touto stratou vyrovnať, je jedinou nádejou to, že aj keď tu James s nami síce už nie je, vďaka jeho veľkorysosti môžu žiť druhí.

Je zrejmé, že táto správa má pre našu kanceláriu veľmi osobný význam a ja ju plne podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Pán predsedajúci, darcovstvo a transplantácia orgánov je jedným zo základných problémov vyžadujúcich si uváženie a konsenzus v rámci Európskej únie, tak aj mimo nej. Na jednej strane tu máme desiatky tisíc ľudí čakajúcich na transplantáciu, na druhej strane tu máme závažný lekársky, právny a eticko-morálny problém.

Všetci súhlasíme s tým, že treba vyvinúť efektívny transplantačný systém. Transplantačný systém sa nemôže stať hospodárskou kategóriou a viesť k obchodovaniu s orgánmi ako s tovarom na vnútornom trhu. Keby sa to malo stať, vznikli by tu zločinné spolky, ktoré by sa usilovali využiť chudobu a ľudskú tieseň a prehlbovali by vykorisťovanie týchto ľudí najmä v regiónoch postihnutých vysokou mierou nezamestnanosti, chudobou a hladom.

 
  
  

- Správa: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Pán Heaton-Harris, pokiaľ ide o význam skratky GNSS, máme tu teraz dve možnosti: prvá je „satelitný navigačný systém Galileo“ a druhá je „globálny satelitný navigačný systém“. Ktorú z nich uprednostňujete, pán Heaton-Harris?

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pán predsedajúci, viete, že nikdy predtým som nemal na tomto mieste takú právomoc! Myslím, že by som si zvolil výraz „britský“ – ale nie, budeme podporovať výraz „globálny!. Som si istý, že je to výraz „globálny“. Chcel som to spomenúť pri vysvetľovaní hlasovania, čo sa týka mojej agentúry.

O udelení absolutória Komisii budem teraz hovoriť iba minútu. Vždy, odvtedy, čo som prítomný na tomto zhromaždení, som hlasoval proti udeleniu absolutória Európskej komisii. Uznávam, že Komisia urobila veľa práce, aby sa pokúsila rozdeliť svoje vlastné účty. Táto práca však prebiehala prostredníctvom systémov a nie prostredníctvom kultúry, ktorá funguje v rámci Európskej komisie. Doteraz v Európskej komisii stále funguje kultúra typu „sklopme hlavy a neinformujme o našich priestupkoch“. Príležitostne sa všetci stretávame s ľuďmi, ktorí pracujú v Komisii, a ktorí nám hovoria zákulisné informácie o veciach, ktoré by sa v Komisii nemali stávať, ale už ich nezverejnia a ani neohlásia vedúcim ich generálnych riaditeľstiev.

Viem, že tomuto zhromaždeniu sa nepáči, keď je udelenie absolutória zamietnuté. Je to veľká chyba, pretože tu nie je možné vyvodiť žiadne politické dôsledky. V uplynulých siedmich rokoch sme vždy predložili právne stanovisko. Ako som povedal, hlasoval som proti a budem v tom pokračovať, dokedy budem môcť.

 
  
  

- Správa: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Pán predsedajúci, hlasovala som za udelenie absolutória Európskemu parlamentu za rok 2006, ale proti problematickému uzneseniu, ktoré ho sprevádzalo, lebo obsahuje komentáre a otázky, ktoré uvádzajú veci, ktoré sú zrejmé (odsek 58) alebo presadzuje hodnoty, ktoré považujem za dôležité (odsek 65). Rozmýšľajme nad tým, že väčšina poslancov tohto Parlamentu práve odhlasovala, že nebudú môcť zamestnávať svojich manželov či manželky, ale budú môcť zamestnávať svojich milencov, milenky a mladých milencov. Osobne nikoho takého nemám, ale chcela by som iba zdôrazniť, aké absurdné to je.

Počas svojho predošlého prejavu som sa snažila napraviť nepresné tvrdenia o dobrovoľnom dôchodkovom fonde, rovnako ako sa o to snažil počas celého postupu predseda fondu. Bohužiaľ, nemalo to žiadny význam.

V odseku 71 autor kritizuje skutočnosť, že do dňa 15. marca 2008 fond nezaktualizoval svoje výpočty platné ku koncu decembra 2007. Okrem toho, je nezmyselné pre správu za rok 2006 požadovať predloženie účtovnej uzávierky za rok 2007, môžem autorov upokojiť. Aktualizácia za rok 2007 bola vykonaná, ale najprv bude predložená správnej rade fondu, ktorou je luxemburská nezisková organizácia. Pán predsedajúci, ešte by som rada doplnila, že mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať na omyle je diabolské. Pretože nie som diabolská, hlasovala som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – (RO) V oddieli I – Európsky parlament – správy pána Pomés Ruiza som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý zakazuje poslancom Európskeho parlamentu zamestnávať rodinných príslušníkov. Som presvedčený, že toto znenie je správne a vítam skutočnosť, že ho plénum Európskeho parlamentu prijalo.

Dôvody sú veľmi jednoduché: v niektorých členských štátoch Európskej únie vrátane krajiny, z ktorej pochádzam, teda z Rumunska, sa vedie rozprava o vierohodnosti parlamentných inštitúcií a dokonca aj parlamentov.

Myslím, že tento postoj je správny, najmä preto, a uvediem vám príklad, do ktorého môžem zahrnúť aj vlastnú krajinu, teda Rumunsko, kde si samotná hlava štátu často vytýčila politický cieľ, ktorým bolo úsilie prezentovať parlament a parlamentnú činnosť ako menej vierohodnú pomocou zdôrazňovania chýb a citlivých záležitostí spojených s činnosťou poslancov.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Hlasoval som proti udeleniu absolutória Parlamentu s ohľadom na veľké množstvo tlačových správ, ktoré reflektovali správy o internom audite vypracovanom službami Parlamentu. Táto správa už musí byť uverejnená a dostať sa na verejnosť. V správe sa uvádza, že sú tu isté problémy v spôsobe, ako poslanci využívajú svoje rôzne príspevky.

Myslím, že ako poslanci by sme mali byť všetci čo najotvorenejší a najtransparentnejší. Najlepším spôsobom, ako so správou naložiť je uverejniť ju, lebo ľudia by si potom uvedomili, že tu nejde o milióny, ale iba o veľmi malú sumu peňazí – aj v tomto prípade je stále potrebné tých poslancov, ktorí systém zneužívajú, stíhať, kontrolovať, súdiť. Ale nie je to také zlé, ako si verejnosť myslí.

Hlasoval som teda proti, lebo si myslím, že by sme mali túto správu uverejniť. Dúfam, že služby Parlamentu sa v budúcnosti budú usilovať o maximálnu transparentnosť a zverejňovanie informácií, až budú predsedovi Parlamentu radiť v prípade budúcich správ.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Pán predsedajúci, vysvetlenie hlasovania som sa snažil poskytnúť ku každej agentúre, ale v skutočnosti ste to spravili počas hlasovania za mňa. Teraz existuje toľko agentúr, že nie všetci z nás všetky poznajú a vedia, čomu sa venujú. Som skutočne prekvapený, že niekto z tohto zhromaždenia, okrem tých, ktorí zasadajú v príslušnom výbore, vedel, čo robí Európsky úrad pre dohľad nad GNSS alebo dokonca aký bol jeho rozpočet. Mám veľké obavy, že niektoré z agentúr, pri ktorých sme hlasovali za udelenie absolutória, v skutočnosti nemajú právny základ, kým nebude prijatá Lisabonská zmluva všetkými členskými štátmi. Zaujímalo by ma napríklad, z čoho vychádza právny základ Európskej agentúry pre základné práva.

Schvaľujeme teda účtovnú uzávierku agentúr, ktoré nemajú právny základ, a nikoho to nijako zvlášť nezaujíma. Túto skutočnosť považujem za veľmi znepokojivú. Myslím, že pre európskeho daňového poplatníka by to bolo veľmi zmätočné a s radosťou som hlasoval proti udeleniu absolutória týmto agentúram, pretože si myslím, že sú nedemokratické. Myslím, že ak máme prevziať zodpovednosť za veci, ktoré robíme, malo by to byť urobené tu v tomto zhromaždení a nemali by sme presúvať právomoci na nezávislé agentúry, nad ktorými nemáme riadny dohľad.

 
  
  

- Správa: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, odvtedy, ako som predtým pri každom hlasovaní neprezentoval svoj postoj k hlasovaniu, som sa tu zrejme stal neznámou tvárou, lebo som žiadal, či môžem vysvetliť dôvody môjho hlasovania a úradník si to zaznamenal, ale nebol som k tomu vyzvaný. Možno nevedel, kto som. Pán predsedajúci, ste najlepší spomedzi všetkých podpredsedov a ja by som Vám za to rád poďakoval, pretože ste mi umožnili povedať, že som veľmi naklonený správe Marian Harkinovej, ktorá zdôrazňuje dôležitosť dobrovoľníctva v Európskej únii.

Viete, že starší ľudia a dôchodcovia majú veľa voľného času a  viacerí z nich ho využívajú na to, aby pomohli svojim susedom a ďalším ľuďom v Európe aj inde. Som rád, že Komisia bola vyzvaná, aby k programu Mládež v akcii pripojila tiež program Seniori v akcii, ako som v tomto Parlamente hovoril niekoľko rokov, takže som rád, že pre oblasť dobrovoľníkov a seniorov sú v Európskom parlamente robené dobré veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Veľmi Vám ďakujem pán Fatuzzo. Želáte si, aby bola Vaša poznámka, že som najlepší podpredseda, uvedená v zápisnici zo zasadnutia? Dobre, ak na tom trváte, bude to v zápisnici uvedené.

 
  
  

Písomné vysvetlenie hlasovania

 
  
  

- Správa: Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. − (SV) Hlasovali sme za prijatie správy, lebo posilnenie a zlepšenie účinnosti spolupráce členských štátov v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti má zásadnú dôležitosť. Správa Parlamentu zlepšuje v porovnaní s nemeckou iniciatívou formuláciu občianskych práv s vysokou mierou ochrany osobných údajov. To je pozitívne. Nanešťastie správa obsahuje formulácie o spracovaní konkrétnych dôvodov, týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu atď. a právomocí zahraničných predstaviteľov zadržať a vypočúvať počas spoločných operácií. Usilovne sme sa vo výbore snažili spomínané skutočnosti z tejto správy odstrániť, žiaľ neboli sme úspešní.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za prijatie správy pani Dührkop Dührkopovej, ktorá po zmenách podporila iniciatívu Spolkovej republiky Nemecko v záujme prijatia rozhodnutia Rady o realizácii rozhodnutia o posilnení cezhraničnej spolupráce, predovšetkým v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.

Rád by som pogratuloval Nemecku k jeho iniciatíve, ktorá zaisťuje, aby členské štáty zachovávali spoločné technické špecifikácie v oblasti otázok a odpovedí súvisiacich s vyhľadávaním a porovnávaním profilov DNA, daktyloskopických údajov (zobrazenie odtlačkov prstov, dlaní atď.) a údajov o registrácii vozidiel.

Podporujem aj zdôvodnenie správy, že údaje o rasovom a etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom presvedčení, príslušnosti ku stranám alebo k odborom, sexuálnej orientácii alebo zdraviu by mali byť spracovávané len v prípade, keď to je bezpodmienečne nutné a primerané z hľadiska účelu konkrétneho prípadu a v súlade s konkrétnymi ochrannými opatreniami.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. − Konzervatívci hlasovali proti tejto správe, lebo rozširuje zásady iniciatívy z Prümu do ďalších oblastí, ktoré by mala skôr riešiť medzivládna spolupráca, ale nie harmonizácia. Správa požaduje jednotnú právnu prax na európskej úrovni, ktorá je úplne v rozpore s právnymi predpismi a systémami zavedenými v Spojenom kráľovstve. Správa tiež požaduje postupy, ako sú povinné oznamovanie údajov o DNA iným členským štátom bez ohľadu na to, či je dotyčná osoba obvinená alebo podozrivá zo spáchania trestného činu, ako aj stíhanie zo strany cezhraničných policajných síl, ktoré budú mať právomoc začať sledovanie, zatýkať a vypočúvať jednotlivca, čo je porušením občianskych slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) Umiernená strana dnes hlasovala za prijatie správy pani Dührkop Dührkopovej (PSE-ES) (A6-99/2008) o cezhraničnej spolupráci v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti. Celkovo správu podporujeme.

Nemôžeme však podporiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 3. Dôvodom je, že rozhodne odmietame všetky formy zaznamenávania a spracovávania údajov o rasovom a etnickom pôvode. Aj keď dôvodom tohto bodu odôvodnenia je obmedziť využívanie spomenutých údajov, nemôžeme toto znenie podporiť, pretože otvára možnosť registrácie a spracovania týchto údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Policajná a súdna spolupráca patrí do tretieho piliera, a je preto výsostne medzivládnou záležitosťou. Júnový zoznam podporuje posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi v boji proti terorizmu a ďalšej cezhraničnej trestnej činnosti. Rozhodnutie v tejto oblasti by preto nemala byť prijímaná Európskym parlamentom ani iným orgánom presahujúcim vládnu úroveň.

Minimálne pravidlá o prístupe jednotlivca k právnej pomoci a pravidlá na ochranu osobných údajov stanovuje každý členský štát. Základnú a rozsiahlu ochranu v tejto oblasti už poskytuje Európska dohoda o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorú podpísali všetky členské štáty. Výmena DNA už funguje v rámci Interpolu.

Rovnako treba vyzdvihnúť hľadisko ochrany súkromia, ktoré použitie DNA vyžaduje. V tejto súvislosti sme preto zajedno so stanoviskom správy, ak ide o žiadosti o DNA ľudí, ktorí boli zbavení obvinenia alebo prepustení.

Správa však vo viacerých ohľadoch zachádza priďaleko, keďže uvažuje o zavedení rámcového rozhodnutia v oblastiach, akými sú procedurálne záruky a prijatie všeobecného právneho nástroja pokrývajúceho celú oblasť policajnej a súdnej spolupráce. Dokonca uvažuje o zriadení spoločnej zásahovej skupiny. Vojenské zdroje krajiny sú prísne vnútroštátne a nesmú byť regulované na úrovni EÚ. Strana Junilistan sa preto rozhodla hlasovať proti prijatiu tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Správa je súčasťou procesu realizácie Prümskej zmluvy do acquis Spoločenstva. Táto zmluva predstavuje integrálnu súčasť sekuritarianizmu, ktorý presadzuje pod zámienkou „boja proti terorizmu“ posilnenie cezhraničnej spolupráce na úrovni EÚ v oblasti „boja proti terorizmu“, cezhraničnej trestnej činnosti a imigrácie.

Napriek niektorým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré pôvodnú správu vylepšujú, správa nekritizuje znepokojivý rámec policajnej spolupráce (vrátane zriadenia „spoločných zásahových skupín“ umožňujúcim policajným silám jedného členského štátu pôsobiť na území iného členského štátu), vytvorenie „osobnej databázy“ (vrátane informácií o DNA, alebo v prípade „potreby“ o politických názoroch občana) a jednoduchší prístup k informačným službám, ktoré všetky predstavujú skutočné ohrozenie práv, slobôd a bezpečnostných záruk občanov jednotlivých členských štátov.

Nebezpečenstvo, ktoré v sebe ukrýva tento proces, v skutočnosti vyzdvihol samotný Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorý upozorňuje na skutočnosť, že takéto nástroje sú zavádzané (a to už po istý čas), bez toho, aby bola zaistená riadna ochrana osobných údajov občanov.

Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písomne. − (SV) Rozhodne sa domnievam, že boj proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti patrí k veciam, na ktorých by mala EÚ spolupracovať. Domnievam sa však, že správa obsahuje veľmi mnoho formulácií, ktoré nemôžem podporiť, a preto som sa rozhodla hlasovať proti jej prijatiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. – (FR) V reakcii na rastúcu zločinnosť a hrozby voči svojej bezpečnosti musí Európska únia stanoviť dva kľúčové ciele. Prvý cieľ spočíva vo zvýšení úsilia v boji proti terorizmu, ktorý presahuje hranice a neuznáva medze násilia. Druhým cieľom zostáva ochrana základných práv, na ktorých je Európa založená.

Prijatie Prümskej zmluvy, ktorú v roku 2007 navrhlo Nemecko, všetkými členskými štátmi predstavuje potrebné zlepšenie policajnej spolupráce v rámci EÚ. Výmena profilov DNA a cenných informácií, ako sú odtlačky prstov a údaje o registrácii vozidiel medzi jednotlivými vnútroštátnymi systémy už pomohlo vo viacerých pátraniach. Od boja proti únosom k medzinárodnému terorizmu, nehovoriac o organizovaní nadnárodných udalostí, sú tieto opatrenia nevyhnutné.

Európska polícia však musí bojovať proti trestnej činnosti a nielen vytvárať systém, ktorý podkopáva právny štát a destabilizuje demokraciu. Dostupnosť a využívanie osobných údajov sa musí riadiť európskymi zákonmi, ktoré – v čo môžeme iba dúfať – budú rýchlo prijaté.

Táto správa je dobrá pre ilustráciu dôležitosti rovnováhy medzi využívaním a ochranou údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne. − (PL) Pán predsedajúci, hlasoval som za prijatie správy o cezhraničnej spolupráci, boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, lebo ide o veľmi dôležitý problém, ktorý jestvuje od počiatkov štátnosti.

Zločinci pôsobiaci v prihraničných oblastiach doposiaľ využívali neochotu štátov vymieňať si dôverné informácie vrátane osobných údajov a práva na súkromie. Okrem organizovaného zločinu a zločincov, sa navyše v nedávnej dobe objavil ďalší významný program, a tým je medzinárodný terorizmus.

Teraz pod záštitou Európskej únie v súlade so zásadou subsidiarity a pomocou pokročilých a bezpečných telekomunikačných prostriedkov môžeme konečne účinne bojovať proti trestnej činnosti a predchádzať teroristickým útokom. Vďaka výmene informácií, akými sú profily DNA, daktyloskopické údaje a údaje registrácii vozidiel, a vďaka rozsiahlejšej policajnej a súdnej spolupráci môžeme zaistiť, aby sa zločinci a teroristi necítili bezpečne v žiadnom z členských štátov EÚ a tiež mimo nich. Som presvedčený, že to je jedna z priorít, ktorej by sa EÚ mala bezodkladne venovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za prijatie správy Bárbary Dührkop Dührkopovej o podnete Spolkovej republiky Nemecko na prijatie rozhodnutia Rady o uskutočňovaní rozhodnutia 2007/.../SVV o posilnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.

Nové formy trestnej činnosti, ktoré sa objavili po otvorení hraníc a rozšírení EÚ, si vyžadujú väčšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v záujme obmedzenia trestnej činnosti a nezákonnej imigrácie. Je dôležité, aby sa táto spolupráca neobmedzovala iba na sedem krajín, ktoré podpísali Prümskú zmluvu, ale aby boli – ako navrhuje prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh správy – stanovené jednotné procedurálne záruky na úrovni EÚ. Som presvedčený, že je veľmi dôležité, aby bola Európska únia vybavená takou mierou ochrany údajov, ktorá bude vysoká a harmonizovaná, a bude preto zaisťovať vymáhateľnosť práva a účinnú ochranu občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), písomne. − (CS) Správa, ktorú vypracovala pani Bárbara Dührkop Dührkop, o cezhraničnej spolupráci v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (A6-0099/2008) je veľmi závažná z dvoch hľadísk: po prvé, z hľadiska nevyhnutného a efektívneho boja proti uvedeným fenoménom a po druhé z hľadiska ochrany občianskych práv a slobôd. Z tohto dôvodu by mala byť posudzovaná veľmi citlivo. Zastavím sa pri  pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu č. 4, ktorý by mal Európsky parlament pripojiť k návrhu predloženému k návrhu rozhodnutia Rady. Okrem iného sa tu píše, že zvláštna kategória údajov, ktoré sa týkajú rasového či etnického pôvodu, politických názorov, presvedčenia, členstva v politickej strane, sexuálnej orientácie alebo zdravotného stavu osôb by mali byť spracované iba vtedy, ak je to celkom nevyhnutné a primerané zámeru konkrétneho prípadu a v súlade so zvláštnymi bezpečnostnými opatreniami. Tu vidím značný potenciálny problém. Kto a akým spôsobom bude rozhodovať o tom, čo je nevyhnutné a primerané? Akýsi „veľký brat“? Alebo anonymný policajný úradník, pre ktorého môže byť ochrana ľudských práv celkom podružnou vecou? A nakoľko je dajme tomu zdravotný stav alebo sexuálna orientácia osôb relevantná pre boj s terorizmom? Nielen preto odporúčam návrh správy v predloženej podobe odmietnuť, lebo je potrebný oveľa precíznejší návrh.

 
  
  

- Správa: Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za prijatie správy pani Jäätteenmäkiovej o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení rozhodnutie o úprave a všeobecných podmienkach výkonu funkcie ombudsmana. Aj ombudsman žiadal, aby boli tieto hľadiská rozvinuté.

Vítam návrh na prijatie štatútu ombudsmana s cieľom predísť prípadným nejasnostiam, pokiaľ ide o možnosti ombudsmana vykonávať dôkladné a nezávislé vyšetrovanie v prípadoch údajnej korupcie. Pokiaľ bude zachovaná pracovná mlčanlivosť, vítam povinnosť úradníkov svedčiť. Rovnako podporujem skutočnosť, že prístup k utajovaným informáciám alebo dokumentom, najmä k citlivým dokumentom, by mal podliehať zo strany ombudsmana rovnakým pravidlám, aké sú platné pre uvedené inštitúcie a orgány.

Blahoželám spravodajkyni k tomu, že zdôraznila skutočnosť, že ombudsman ani jeho zamestnanci nesmú prezradiť žiadne citlivé informácie ani dokumenty, ktoré nespadajú do oblasti pôsobnosti právnej úpravy Spoločenstva o ochrane osobných údajov. Uplatňovanie týchto pravidiel bude musieť byť sledované, čo nebude jednoduché.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Hlasovali sme za prijatie tejto správy, ktorá skvalitňuje návrhy Európskej komisie, aj keď ešte nie je zrejmé, čo bude prijaté. Ako ale hovorí spravodajkyňa, k hlasovaniu dôjde hneď ako bude jasné, čo bude prijaté.

V liste zo dňa 11. júla 2006 adresovanom predsedovi Pötteringovi žiadal európsky ombudsman, pán Diamandouros, Európsky parlament, aby inicioval úpravu štatútu ombudsmana v niekoľkých ustanoveniach, ktoré nepovažuje za postačujúce, napr.: právomoc zasahovať do vecí Súdneho dvora Európskej únie: prístup k dokumentom tohto orgánu; osvedčenie úradníkov; informácie o možnej trestnej činnosti; spolupráca s medzinárodnými orgánmi v oblasti ľudských práv alebo základných práv.

Niektoré z týchto otázok už riešil Parlament v roku 2001 na základe iniciatívy vtedajšieho ombudsmana, pána Södermana. Parlament vtedy uznesenie zo dňa 6. septembra 2001 na základe správy Výboru pre ústavné veci, ktorý predložil niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podobných dnes predkladaným návrhom. Vtedy sa zdalo, že dohoda s Radou, podporená Komisiou, je na dosah, rokovania však neboli z dôvodu ukončenia platnosti mandátu pána Sodermana uzavreté.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Podporil som správu pani Jäätteenmäkiovej o činnosti ombudsmana, a najmä vítam zmeny o  povinnostiach jednotlivých orgánov poskytovať ombudsmanovi informácie potrebné na výkon jeho činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Pripájam sa k výzvam pani Anneli Jäätteenmäkiovej o preskúmaní štatútu Európskeho ombudsmana. Opatrenia navrhované v správe zvýšia transparentnosť EÚ a mali by byť vítané. Hlasoval som za prijatie odporúčania správy.

 
  
  

- Správa: Adamos Adamou (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za prijatie správy pána Adamoua, ktorá víta oznámenie Komisie s názvom Darcovstvo orgánov a transplantácie: politické opatrenia na úrovni EÚ, a navrhuje integrovaný prístup na zaistenie kvality a bezpečnosti orgánov, s cieľom zvýšiť dostupnosť orgánov a predchádzať obchodovaniu s orgánmi.

Vítam uvedené činnosti, napr.: zlepšenie kvality a bezpečnosti, zlepšenie dostupnosti orgánov a zvýšenie účinnosti a dostupnosti transplantačných systémov spolu so zavedením mechanizmov na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a prijatím právneho nástroja Spoločenstva, stanovujúceho akostné a bezpečnostné požiadavky na darcovstvo, odber orgánov, testovanie darcov, konzerváciu, prepravu orgánov a prideľovanie orgánov v rámci EÚ, a vyčlenením zdrojov potrebných na splnenie týchto požiadaviek.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) Správu podporujeme, pretože medzinárodná spolupráca v oblasti využitia dôležitých orgánov na transplantáciu je prospešná. Usilujeme sa podporiť pridanú hodnotu, ktorú získame z ďalšej koordinácie, nepodporujeme však harmonizáciu.

Myslíme si preto, že by sa správa nemala stať zámienkou pre založenie samostatného koordinačného orgánu EÚ, namiesto toho však chceme zdôrazniť existujúce formy spolupráce, ktoré sú v správe uvedené.

Takisto nepodporujeme zriadenie Európskeho preukazu darcu orgánov. Rozhodnutia o pravidlách upravujúcich darcovstvo a transplantácie by mali zostať v kompetencii členských štátov, lebo z veľkej časti sú ovplyvnené morálnymi hodnotami vyplývajúcimi z regionálnych alebo kultúrnych špecifík.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za prijatie správy pána  Adamoua o Darcovstve orgánov a transplantácii: politické opatrenia na úrovni EÚ, lebo som presvedčená, že zvýšenie povedomia verejnosti o darcovstve orgánov a transplantácii pri zachovaní nekomerčnej povahy darcovstva a boj proti svetovému obchodovaniu s orgánmi sú dôležitými opatreniami na zaistenie kvality a bezpečnosti darcovstva v Európe.

Vzhľadom na rastúcu potrebu transplantátov orgánov, väčšieho počtu čakateľov na poradníku a nasledovnému nárastu počtu úmrtí z dôvodu nedostatku darovaných orgánov je podpora čo najlepších politík v oblasti transplantácií v EÚ, nevyhnutná z hľadiska záchrany väčšieho počtu životov a umožnenia väčšej kvality života európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Terapeutické využitie ľudských orgánov spočívajúce v nahradení nefunkčných orgánov orgánmi inými pochádzajúcimi od iného darcu, môže – ak je úspešné – obnoviť plnohodnotný a zdravý život ľuďom, ktorí by inak v mnohých prípadoch vyžadovali intenzívnu zdravotnú starostlivosť.

Pretože využitie ľudských orgánov k transplantácii v krajinách EÚ za posledných desať rokov stále rastie, počet osôb, ktoré potrebujú transplantát, presahuje počet dostupných orgánov. Podľa údajov oficiálnych štúdií je v súčasnej dobe v západnej Európe na poradníku takmer 40 000 osôb. Úmrtnosť počas čakania na transplantát srdca, pečene alebo pľúc sa pohybuje od 15 do 30 %.

Testovanie darcov je dôležité z hľadiska čo najväčšieho obmedzenia rizika pre príjemcu. Ako je uvedené v správe, je nevyhnutné, aby sa robili kontroly darcov, aby sa zistila prítomnosť alebo neprítomnosť rizika prenosu choroby, čo zahŕňa celý rad vyšetrení. Vo veci týchto testov však medzi členskými štátmi neexistuje zhoda. Preto je táto správa dôležitá, aby podporila prehĺbenie spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Rád by som využil toto hlasovanie na to, aby som upozornil na trvalý nesúlad medzi slovami a činmi, ktorého sa dopúšťa Európska únia v niektorých oblastiach.

Jedna vec je požadovať, aby členské štáty bojovali proti obchodovaniu s orgánmi a vytvorili príslušné nástroje v oblasti trestného práva, čo si však máme myslieť teraz, keď Komisia a množstvo týchto členských štátov uznala Kosovo a jeho vodcov, spomedzi ktorých sa niektorí osobne podieľajú na obchodovaní s orgánmi, ktoré boli odobraté srbským väzňom popraveným na tento účel, ak máme veriť slovám pani del Ponteovej, niekdajšej predsedníčky Medzinárodného súdneho tribunálu pre bývalú Juhosláviu?

Čo si máme myslieť, keď žiadny členský štát neprijal sankcie voči Číne, ani nevzniesol žiadny protest, zatiaľ čo svedectvá a vyšetrovania nasvedčujú tomu, že sa tu popravy plánujú podľa požiadaviek na orgány, často zo strany zahraničných pacientov? Čo sa stane týmto bohatým Európanom, ktorí riešia nedostatok orgánov účasťou na tejto morbídnej turistike, ktorá tieto praktiky podporuje?

Správa pána Adamou je v týchto otázkach zvláštne dvojznačná. Zbožné nádeje smerom dovnútra, hrobové ticho navonok. To všetko tu už raz bolo, pokiaľ ide o niektoré krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasovala som za prijatie tejto správy. Darcovstvo orgánov zachraňuje životy; je to darovanie seba samého, čo je vrcholným aktom solidarity. Nanešťastie je orgánov trvalý nedostatok a každý deň v Európe zomiera 10 ľudí, ktorí sú v poradovníku.

EÚ musí pomáhať spájať vnútroštátne transplantačné organizácie. Hlbšia spolupráca by vytvorila záruky pre pacientov, ktorí darujú alebo prijímajú orgány mimo vlastný členský štát. Niektoré nové členské štáty, ktorých systémy zdravotníctva nie sú veľmi bohato dotované, by z toho mohli mať osoh.

Nedostatok orgánov je veľmi často spojený s obchodom s orgánmi. Sme svedkami rôznych foriem „transplantačnej turistiky“, ktorá využíva chudobu mimo hranice EÚ. Tento „obchod“ s ľuďmi môže podkopať dôveru občanov a zhoršiť nedostatok dobrovoľného darcovstva orgánov a tkanív.

Zásada bezplatného darcovstva je tiež kľúčová, aj keď živým darcom by mali byť vyplatené náhrady za odňatie orgánov.

Tiež by sme mali podporovať biotechnologický výskum, ktorý poskytuje výskumným pracovníkom prostriedky na kultiváciu orgánov z existujúcich tkanív, od samotných pacientov, aj od iných darcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za prijatie Adamouovej správy, ktorá sa venuje otázkam vrcholného významu pre celú Európu a podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v záležitostiach transplantácie orgánov. Moja vlastná krajina, Škótsko, patrí ku krajinám s najnižšou mierou darcovstva v EÚ a škótska vláda sa spolu s ministerstvami zdravotníctva ostatných národov Spojeného kráľovstva usiluje o nápravu tohto stavu.

V každom prípade verím v spoluprácu v rámci EÚ, ktorá bude dopĺňať transplantačné systémy fungujúce v jednotlivých krajinách a podporí najvyššie štandardy požiadaviek kvality a bezpečnosti. Táto spolupráca môže zlepšiť transplantačné služby v Európe a zaistiť lepší prístup k darovaným orgánom na nekomerčnom základe.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Vítame stanovisko spravodajcu týkajúce sa vývoja v oblasti darcovstva orgánov a transplantácií v EÚ; zákaz akejkoľvek formy finančných transakcií medzi darcom a príjemcom, komercionalizácia aj boj proti transplantačnej turistike do krajín, kde sa s orgánmi obchoduje a uznanie, že obchod s orgánmi súvisí so sociálnymi nerovnosťami.

Transplantácie sa musia rozvíjať: zachraňujú životy a menia kvalitu života veľmi vážne chorých osôb, ako sú pacienti s ochorením obličiek.

Pokiaľ sa majú transplantácie rozvíjať, je potrebné podporiť silné humanitárne povedomie v oblasti darcovstva orgánov, čo vyžaduje špecifické sociálne prostredie.

Je preto dobre, že spomínané uznesenie priznáva, že obchodovanie s orgánmi ohrozuje darcovstvo orgánov a znižuje počet transplantácií.

Okolnosti jasne ukazujú, že ak sa má rozvíjať povedomie o darcovstve orgánov, je potrebné odmietnuť túto politiku EÚ a komercionalizáciu zdravia, sociálnej starostlivosti a základných ľudských potrieb.

V záujme čo najväčšieho zisku nadnárodných spoločností táto politika spôsobuje uvrhnutie miliónov Európanov – aj v mojej krajine – do chudoby, spôsobuje nezamestnanosť alebo čiastočnú zamestnanosť. Musia predať všetko čo majú, len aby sa ich milovaným mohlo viesť lepšie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vraciam sa k výzve Adams Adamoua k politickej akcii na úrovni EÚ v oblasti darcovstva orgánov a transplantácie. V minulom roku využilo v Spojenom kráľovstve viac ako 2 400 osôb transplantáciu orgánov, avšak viac ako 1 000 osôb každým rokom zomiera, zatiaľ čo čakajú na vhodný darovaný orgán. Členské štáty preto musia zlepšiť registre darcov výmenou osvedčených postupov a zlepšením povedomia o veľmi vážnom probléme, ktorému čelíme v oblasti darcovstva orgánov. Európske vlády a orgány musia takisto zvýšiť úsilie v boji proti škandálnemu obchodu s orgánmi. Správa požaduje opatrenia, ktorá sú nevyhnutné na boj proti transplantačnej turistike aj na riešenie všeobecnejších problémov, ktorým čelíme v súvislosti s touto otázkou, a preto som hlasoval za prijatie tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písomne. − (FR) Darcovstvo orgánov v Európskej únii bude v nadchádzajúcich rokoch čeliť trom hlavným výzvam.

Po prvé, v EÚ je nedostatok orgánov. Každý deň tento nedostatok spôsobuje smrť 10 pacientov z poradovníko.

Po druhé, riziká spojené s transplantáciou orgánov predstavujú pretrvávajúci problém. Prenos chorôb, ako je HIV, niektoré druhy žltačky či dokonca rakoviny, zostávajú skutočnosťou, ktorá postihuje európskych občanov.

Nakoniec, členské štáty EÚ musia riešiť otázku obchodovania s orgánmi dôkladne a koordinovane. Aj keď v Spoločenstve ide o relatívne vzácny jav, vyvoláva politické, a čo je dôležitejšie, etické obavy.

Odporúčania obsiahnuté v správe pána Adamoua sú krokom správnym smerom: výmena osvedčených postupov, intenzívnejšia spolupráca, častejšia výmena orgánov medzi členskými štátmi, lepšia informovanosť verejnosti a potreba zachovať dobrovoľnú a nekomerčnú povahu darcovstva orgánov.

Tieto návrhy, ak budú prijaté, výrazne a rýchlo pomôžu zlepšiť podmienky v oblasti darcovstva orgánov a transplantácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), písomne. − (SK) Bezpečné, úspešné a dostupné darcovstvo a transplantácia orgánov patria medzi životne dôležité otázky dnešnej Európy.

Viac ako 60 000 pacientov čaká na transplantáciu srdca, pečene, pľúc alebo obličiek. Úmrtnosť počas doby čakania sa pohybuje medzi 15 a 30 percentami.

Na dnešnom hlasovaní som podporil správu kolegu Adamoua.

Vítam iniciatívu na vytvorenie právneho rámca, ktorý by zaviedol spoločnú metodológiu a kritériá pre darcovstvo a transplantáciu orgánov. Som presvedčený, že zhoda medzi členskými krajinami je prvou podmienkou na zvýšenie bezpečnosti a kvality procesu transplantácie ako celku – od predtransplantačných vyšetrení, výberu vhodných darcov cez včasný zákrok, až po komplexný pooperačný monitoring pacienta. Ako lekár ďalej zdôrazňujem kľúčový význam úzkej spolupráce a výmeny osvedčených postupov a poznatkov medzi odborníkmi členských krajín.

Zníženie nedostatku orgánov je vážnou výzvou pre Európu. V plnej miere som podporil názor spravodajcu o zavedení účinného európskeho systému na určovanie osôb, ktoré by sa po smrti mohli stať darcami orgánov. Tieto systémy musia umožniť efektívny spôsob komunikácie a informovanosti, tak aby orgány tých, ktorí sú ochotní ich darovať, boli naozaj dostupné.

Ďalším významným krokom na zvýšenie dostupnosti darcovstva by malo byť informovanie verejnosti. Táto citlivá debata sa musí viesť na úrovni celospoločenskej, čím iste prispeje k zvýšeniu verejného povedomia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Státisíce ľudí v Európe žijú svoj život na poradovníku a čakajú na druhú šancu na život. Iste by pomohlo zlepšiť spoločné štruktúry a spoluprácu prostredníctvom Európskeho preukazu darcu orgánov a spoločného registra darcov orgánov a transplantačnej horúcej linky.

Rakúsko je rovnako ako ďalšie krajiny v tomto ohľade príkladné, pretože každý Rakúšan, ktorý počas svojho života neuvedie, že nesúhlasí s automatickým využitím svojich orgánov po smrti, sa automaticky stáva darcom orgánov. Preto v krajinách, kde tomu tak nie je, treba zmeniť povedomie verejnosti, pretože výrazný nedostatok darcovstva orgánov úzko súvisí s nedostatkom povedomia medzi ľuďmi, rovnako ako medzi zdravotníckymi odborníkmi. Iba ak vyriešime tento problém, zlepšíme štruktúry a prijmeme propagačné opatrenia, môžeme zvýšiť počet darcovstva orgánov a transplantácií a zároveň zastaviť nezákonný obchod s orgánmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som za prijatie správy o darcovstve orgánov a transplantácií: opatrenie na úrovni EÚ pána Adamoua.

Ako všetci vieme, transplantácie orgánov môžu zachrániť životy a zlepšiť každodenný život veľa našich spoluobčanov. EÚ však v súčasnosti trpí vážnym nedostatkom orgánov: 40 000 pacientov dnes čaká na transplantáciu a podľa odhadov 10 z nich každý deň zomiera.

Riešili sme tento problém najmä zvažovaním opatrenia, akým je zavedenie Európskeho preukazu darcu orgánov, posilnením spolupráce medzi členskými štátmi, zvýšením verejného povedomia, zriadením transplantačnej horúcej linky a podporou biotechnologického výskumu, ktorý by v budúcnosti mohol umožňovať, že orgány budú pestované, a nie darované.

Potreba nahradiť tento nedostatok by nás však nemala viesť k tomu, aby sme obetovali naše hodnoty. Som potešený skutočnosťou, že tento text trvá na dobrovoľnej, bezplatnej a – pokiaľ to je možné – aj anonymnej povahe transplantácií a že vyzýva členské štáty na účinnejší boj proti obchodovaniu s orgánmi a transplantačnej turistike.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. − (FR) Dňa 23. apríla budeme schvaľovať správu o darcovstve orgánov a transplantácii a o opatreniach na zvýšenie počtu dostupných orgánov. Táto téma má zásadný význam: 10 ľudí v Európe zomiera denne z dôvodu nedostatku orgánov; viac ako 15 000 európskych pacientov je zaradených do poradovníka; priemerná čakacia doba na obličku v Belgicku – najčastejšie transplantovaný orgán – je viac ako 24 mesiacov. To sú ťažko prijateľné štatistiky.

Podporila som iniciatívu na vytvorenie Európskeho preukazu darcu orgánov. Ak zvážime, aké naliehavé je vybratie orgánu v situácii, keď je zistený potenciálny darca, bolo by veľmi užitočné mať štandardný európsky preukaz, ktorý by mohol každý prečítať a rozumieť mu. Túto iniciatívu tiež podporuje veľká časť belgických občanov, z ktorej veľká väčšina podporuje darcovstvo orgánov. Táto skutočnosť spolu so systémom „predpokladaného súhlasu“ a dostatočnou koordináciou s transplantačnými centrami vysvetľuje, prečo je naša krajina na poprednom mieste v úspešných transplantáciách.

Ľutujeme len, že sme neboli ambicióznejší v odporúčaní, aby bol systém predpokladaného súhlasu prijatý v celej Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Pán predsedajúci, dámy a páni, hlasoval som za prijatie správy pána Adamoua o Darcovstve orgánov a transplantácii: politické opatrenia na úrovni EÚ, o darcovstve orgánov na lekárske účely, ktoré zdôrazňuje význam zdravotnej starostlivosti pre občanov na úrovni EÚ aj na svetovej úrovni.

Preto verím, že pokračujúce snahy v oblasti výskumu sú nevyhnutné v záujme pokračujúceho rozvoja nových možností liečby a lepších technických a organizačných postupov pre transplantácie, koordinácie jednotlivých projektov a programov vrátane projektov a programov v rôznych členských štátoch.

Takisto som presvedčený o nevyhnutnosti podpory kultúry darcovstva orgánov prostredníctvom kampaní na zvýšenie povedomia s cieľom zachovať vyššiu mieru darcovstva, ktoré občanom pripomenú, že je štyrikrát pravdepodobnejšie, že sa stanú príjemcami orgánov, ako ich darcami.

Na záver by som rád zdôraznil zásadný význam boja a obchodovania s orgánmi v rámci EÚ, ako aj mimo nej, uznaním, že tento nezákonný čin je vždy sprevádzaný chudobou a zúfalstvom.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Potreba užšej spolupráce medzi členskými štátmi je kľúčová, pokiaľ máme pomôcť občanom EÚ, ktorí potrebujú transplantáciu orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. − (PL) Podporil som správu pána Adamoua o darcovstve orgánov a transplantáciách, lebo som presvedčený, že transplantácia orgánov je veľkým pokrokom v službe, ktorú veda ponúka ľudstvu. Veľa ľudí vďačí za svoj život transplantovaným orgánom a získali vďaka nim lepšiu kvalitu života.

Je treba zvýšiť spoločenské povedomie a počet darcov, ktorí zatiaľ neprejavujú záujem. Domnievam sa, že kľúčovým činiteľom v boji s nedostatkom orgánov bude vytvorenie efektívneho systému, ktorý určí osoby, ktoré by sa mohli stať po smrti darcami orgánov, pokiaľ budú plnené všetky požiadavky platné v členských štátoch vzhľadom na vyjadrenie súhlasu. Spoločenské povedomie a verejná mienka zohrávajú významnú úlohu, a preto ďalším dôležitým činiteľom musí byť trvalé vzdelávanie.

 
  
  

- Správa: Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Podporil som správu pani Harkin o úlohe dobrovoľníctva pri posilňovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Obdivujem jej dôkladný výskum dobrovoľníctva ako hlavnej živnej sily občianskej spoločnosti a posilnenie solidarity – jednej z hlavných základných hodnôt EÚ. Toto uznanie užitočnosti dobrovoľníctva vo verejnej i súkromnej sfére má zásadný význam pre jej rozvoj a pre nájdenie rovnováhy medzi hľadiskami hospodárskymi, sociálnymi a hľadiskami životného prostredia; t.j. udržateľný rozvoj, ktorý tvorí jadro prístupu Európskej únie.

Ľutujem, že táto správa nerieši otázku dobrovoľníctva v oblasti dobrovoľníckej činnosti, ktorú by sme mohli označiť ako platené dobrovoľníctvo, pretože spravodajkyňa definovala dobrovoľníctvo ako neplatenú činnosť. Tato správa predstavuje významný pokrok v dôležitom uznaní neziskových organizácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. − (PL) Pán predsedajúci, dobrovoľná činnosť je neoceniteľným príspevkom k budovaniu občianskej spoločnosti a plnej demokracie prostredníctvom zapojenia občanov do činností na miestnej a regionálnej úrovni. Potenciál na rozvoj týchto činností má zvláštny význam v krajinách, kde čelí aktívna občianska spoločnosť prenasledovaniu zo strany elít, ktoré sú pri moci. Podporil som správu pani Harkin, lebo súhlasím s tým, aby Európska komisia podporovala cezhraničné projekty v oblasti dobrovoľníckej činnosti aj v prípade nášho najbližšieho suseda, Bieloruska. Bielorusi to budú vnímať ako podporu v boji proti Lukašenkovmu režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Nie je pochýb, že to, čo poznáme ako „dobrovoľníctvo“, plní veľmi dôležitú sociálnu úlohu a pomáha pri hľadaní odpovedí na problémy a potreby občanov, konkrétne podporu účinnej solidarity a vzájomnej pomoci.

Z tohto dôvodu nesúhlasíme s predstavou „dobrovoľníctva“ ako „výraznej úspory pre verejné služby“. Naopak si myslíme, že čím viac budú štáty zlepšovať svoje verejné služby, ktoré ponúkajú a zaručujú svojim občanom, tým viac vzrastie význam dobrovoľníctva.

Ako uvádza správa, je nevyhnutné zaistiť, aby „dobrovoľnícka činnosť verejné služby dopĺňala, ale nie nahradzovala“. „Dobrovoľníctvo“ sa nesmie stať pre štáty zámienkou ani povzbudením na zanedbávanie povinností, konkrétne povinností v sociálnej oblasti, tým, že ich prenechá pseudocharitatívnym organizáciám.

To musíme mať na pamäti, keď bojujeme za potrebu účinnej a dostatočnej podpory neziskových organizácií, ktoré okrem iného zahŕňajú družstvá, miestne orgány a spoločnosti, občianske výbory a športové, rekreačné, kultúrne združenia a združenia mládeže a detí.

Na záver by sme radi zdôraznili skutočnosť, že dobrovoľnícka činnosť je takisto závislá od toho, či pracovníci majú voľný čas, a preto je potrebné zabrániť nadmernému využívaniu pracovníkov v pracovnej dobe, nízkych zárobkov či neistoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. − (PL) Demokratický systém nemôže účinne fungovať bez občianskej spoločnosti. Srdečne vítam všetky iniciatívy, ktoré pomáhajú posilňovať sociálne väzby a participatívnu demokraciu a nepochybujem, že dobrovoľnícka činnosť je jednou z týchto iniciatív.

Som si tiež vedomá toho, že zapojenie a práca pre druhých má ďalší efekt pri vytváraní lepšieho postoja k životu. Príspevok k odvetviu dobrovoľníckej činnosti na podporu medzikultúrneho dialógu a sociálnej integrácie a zmene sociálnej dôvery a znovuzačlenenia tých, ktorí boli predtým vyčleňovaní zo spoločnosti, je tiež neoceniteľný.

Rada by som vás však upozornila na to, čo je podľa môjho názoru veľmi významné hospodárske hľadisko dobrovoľníckej práce. Dobrovoľníctvo je skvelou príležitosťou osvojiť si nové zručnosti a schopnosti, a tým vedie ku zlepšeniu pozície na pracovnom trhu práce a umožňuje hladký prechod zo štúdií do pracovnej činnosti, čo je neoceniteľné najmä pre mladých ľudí. Navyše, ako poznamenáva autorka správy, dobrovoľnícka práca má významný podiel pri vytváraní hrubého domáceho produktu, na ktorý by sa nemalo zabúdať.

Dúfam, že návrhy, obsiahnuté v správe presvedčia Európsku komisiu a členské štáty, aby navrhli ďalšie riešenia, ktoré pomôžu pri podpore a inštitucionálnom posilnení odvetvia dobrovoľníckej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za prijatie správy pani Harkin s ohľadom na to, akým veľkým príspevkom je odvetvie dobrovoľníckej činnosti pri podpore sociálnej a hospodárskej súdržnosti. Správa výslovne vyzýva orgány na úrovni členských štátov, regionálnej aj miestnej úrovni, aby uznali hodnotu dobrovoľníctva a práce v partnerstve s dobrovoľníckymi organizáciami. Táto spolupráca je, ako som presvedčený, kľúčová a vítam nedávne kroky mojej vlastnej vlády vo výraznom zvýšení zdrojov pre odvetvie dobrovoľníckej činnosti v Škótsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. − (RO) Hlasovala som za prijatie uznesenia o príspevku dobrovoľníctva k sociálnej súdržnosti v Európe, rada by som však uviedla niektoré spresnenia finančnej rozpočtovej povahy.

V rámci programu Mládež v akcii Európska únia založila Európsku dobrovoľnícku službu . Tá umožňuje mladým ľuďom absolvovať kurzy odbornej prípravy v rôznych povolaniach alebo pracovať pre mimovládne organizácie v inom členskom štáte. Prevádzkovatelia týchto služieb sú spoločnosti a mimovládne organizácie, ktoré majú akreditáciu Európskej komisie v každom členskom štáte.

Problémom však ostáva rozpočet Európskej dobrovoľníckej služby. Ten je tvorený sumou, ktorá neprekračuje 42 miliónov EUR na rok, a z tejto sumy by mali byť hradené cestovné náklady niekoľkých desiatok tisíc európskych dobrovoľníkov spolu s ich minimálnymi nákladmi. Záujem mladých ľudí je veľmi vysoký a je veľa organizácií, ktoré by rady tento program realizovali. Iba v Rumunsku – novom členskom štáte – je viac ako 60 organizácií, ktoré majú akreditáciu na výmenu dobrovoľníkov, a viac než 5 000 žiadostí o tento kurz odbornej prípravy.

Aj keď ide o veľmi príťažlivý program, Európska dobrovoľnícka služba je nanešťastie nedostatočne financovaná.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), písomne. − (PT) Hlasoval som za podporu tejto správy, ktorá vyzdvihuje úlohu dobrovoľníctva pri posilňovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti v EÚ. Viac ako 100 miliónov európskych občanov sa zúčastňuje na dobrovoľníckej činnosti, čo zodpovedá hospodárskemu prínosu 5 % HDP. Dobrovoľníctvo vedie k priamemu podielu občanov na miestnom rozvoji a zohráva významnú úlohu pri získavaní zručností a zlepšení zamestnávateľnosti dobrovoľníkov, čo im umožňuje získať širokú škálu zručností a schopností.

Podporujem túto správu, ktorá zdôrazňuje skutočnosť, že by členské štáty, regionálne a miestne orgány mali uznať hodnotu dobrovoľníctva pri posilňovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti a mali by vytvárať stratégie na podporu dobrovoľníctva. Komisia by mala usilovať o vytvorenie systému pre všetky fondy Spoločenstva, kde by mohla byť dobrovoľnícka činnosť uznaná ako príspevok ku spolufinancovaným projektom.

Komisia, členské štáty, regionálne a miestne orgány by mali podporovať dobrovoľníctvo prostredníctvom vzdelávania na všetkých úrovniach, aby sa stalo bežným príspevkom života miestnej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Vítam správy pani Marian Harkin o úlohe dobrovoľníctva pri posilňovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Pomoc, ktorú dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť, je neoceniteľná. Skutočnosť, že 100 miliónov občanov v našich 27 členských štátoch sa už zúčastňuje na dobrovoľníckej činnosti, je povzbudivá a treba na nej stavať. Hlasoval som za podporu odporúčania tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Bezplatná práca dobrovoľníkov je životne dôležitá pre verejné blaho. Bolo by nemožné riešiť katastrofy, ako sú najmä povodne alebo rozsiahle požiare bez pracovníkov, ktorí pracujú bez nároku na odmenu. Musíme si uvedomiť, že bez dobrovoľníckej práce by mnoho vecí nemohlo fungovať a štát by ich nemohol financovať.

Vo viacerých dobrovoľníckych organizáciách trvalo klesá počet aktívnych členov. Medzi dôvody patrí kratšia doba náhradnej vojenskej služby, sťahovanie rodín, tlak v zamestnaní či v škole. V dôsledku nedostatku pracovníkov nie je dobrovoľným požiarnikom umožnené opustiť pracovisko v prípade, že štáty vyplácajú ich zamestnávateľom náhradu za ich mzdy. Ak máme dosiahnuť naše ciele, je potrebné vyslať spoločnostiam jasný signál, že aj ony majú prospech z dobrovoľníckej práce, a musíme urobiť porovnanie osvedčených postupov, aby bola dobrovoľnícka činnosť čo najpríťažlivejšia.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. − (SK) Dobrovoľníckej práci sa nedostáva v EÚ podpory a pozornosti, ktorú by si zaslúžila, preto som hlasovala za správu spravodajkyne Marian Harkin o prínose dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť. Súhlasím so spravodajkyňou, že európske inštitúcie musia vybudovať flexibilný a nebyrokratický systém podpory.

Dobrovoľnícka práca sa nesmie podceňovať, pretože je dôležitou súčasťou demokratického života v Európe a vykonáva ju viac ako 100 miliónov Európanov rôzneho veku, rôzneho vierovyznania a národností. Reprezentuje obrovské odhodlanie ľudí a buduje silnejšie spojenectvo občanov a EÚ.

V krajinách západnej Európy a USA má dobrovoľníctvo dlhú tradíciu. Naopak, neštátne, neziskové a mimovládne organizácie v postkomunistických krajinách sa začali formovať až v nastolených demokraciách. Svetová organizácia skautského hnutia bola totalitným komunistickým režimom úplne zakázaná. V súčasnosti svojimi aktivitami získava nadšencov rôznych vekových skupín v rôznych kútoch EÚ. Už dnes si nevieme predstaviť žiadne podujatie bez cirkevných a charitatívnych organizácii, bez Červeného kríža. Dobrovoľníci pomáhajú aktivizovať a mobilizovať občanov aj znevýhodnené komunity napríklad v Európskom dobrovoľníckom centre, v Európskom fóre mládeže na občianskom princípe prostredníctvom rozvoja, obnovy a šírenia tradícií, svojráznosti a rozmanitosti regiónov.

Dobrovoľníctvo chápem ako jednu z foriem obnoviteľnej energie, preto podporujem návrh spravodajkyne, aby bol rok 2011 vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníckej práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. − (PT) Môžem podporiť sociálnu hodnotu dobrovoľníctva a podporujem jeho rozvoj a uznanie jeho hodnoty v našich spoločnostiach. Rád by som však vysvetlil, že podstata dobrovoľníctva sa môže trochu strácať v štatistických údajoch, definíciách a ich používaní.

Vysvetlenie obsiahnuté v správe sa mi zdá významné a opatrenia, ktoré majú osvetliť aktuálne údaje o tomto druhu činnosti, sú nevyhnutné, pretože ide o neplatenú činnosť, ktorá preto musí byť jasne odlíšená od činnosti mimovládnych organizácií. Pridaná hodnota týchto dobrovoľníckych činností je veľmi dôležitá pre naše spoločnosti, a je preto správne, keď ich uznávame a odlišujeme. Nemali by sme však využívať ich altruistickú povahu na nahradenie snáh, ktoré by mali spoločnosti, zodpovedné orgány alebo súkromný sektor vyvíjať, aby posilnili možnosti, ktoré sa ponúkajú na úrovni Spoločenstva.

Rôzne fondy Spoločenstva sú určené na to, aby podporovali európske hospodárstvo a pomáhali rozvoju sociálnej a hospodárskej súdržnosti a udržateľného rozvoja európskych spoločností. Dobrovoľnícka činnosť je akousi prémiou, ktorú my ako občania ponúkame druhým. Mali by sme ju podporovať a uznávať, nemali by sme ju však vnímať ako nadštandardnú výhodu, ktorú môžeme využiť ako zámienku pre menšiu snahu v oblasti stále sa zlepšujúcej kvality života európskych spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Dobrovoľníctvo v EÚ vyžaduje väčšie uznanie. Správa pani Harkin ukazuje spôsoby, ako môže Komisia a členské štáty pomôcť dobrovoľníctvu. Som presvedčená, že Komisia podporí, aby sa rok 2011 stal európskym rokom dobrovoľníctva. Bola by som rada, aby sa budúci rok – 2009 – stal v Škótsku škótskym rokom dobrovoľníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − (SK) Po prvé: problém financovania MVO z komunitárnych zdrojov. Malé organizácie, ktoré vyvíjajú veľmi užitočnú činnosť na lokálnej a regionálnej úrovni, nedokážu vypracovať žiadosti bez špeciálnej pomoci. Papiere, ktoré treba vyplniť, sú hrubé pomaly ako telefónny zoznam Bratislavy. Byrokracia sa tak skomplikovala, že udúša nadšenie dobrovoľníkov. Komunitárne programy musíme jednoznačne chrániť pred zneužívaním. Ale opatrnosť a prevencia nesmú byť prekážkou ich dostupnosti pre občanov.

Po druhé: z mojej osobnej skúsenosti ako členky predsedníctva Fóra života môžem potvrdiť, že prínos dobrovoľníctva pre sociálnu kohéziu sa prejavuje cez formovanie ľudského kapitálu, nech je vek dobrovoľníkov akýkoľvek. Vo Fóre života sa mladí učia zodpovednosti, veľkodušnosti a naberajú skúsenosti pre budovanie vzťahov medzi ľuďmi. Ľudský kapitál predstavuje najväčší prínos dobrovoľníctva k sociálnej kohézii. Preto sú členské štáty a regióny vyzývané na uplatňovanie tejto najlepšej formy investície do budúcnosti.

Po tretie: dobrovoľníctvo musí byť uznávané. Zoči-voči zmenám vo svete práce a dôležitosti solidarity medzi generáciami v rodinách i spoločnosti musia muži a ženy za čas venovaný dobrovoľnej práci dostávať oficiálne uznanie. Vo Výbore pre práva žien som spravodajkyňou pre správu o tomto probléme, a tak na jeseň budeme môcť pokračovať v teraz začatej diskusii.

 
  
  

- Správa: Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) EIB by vzhľadom na skutočnosť, že ide o verejnú inštitúciu spravujúcu významné finančné sumy, mala poskytovať podrobné informácie o financovaných projektoch a akciách. EIB v súčasnosti poskytuje o financovaných projektoch všeobecné informácie vrátane informácií o prijímajúcej krajine. Tieto informácie sú však nedostatočné. Ľutujeme preto, že bol zamietnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený našou skupinou, ktorý požaduje od EIB, aby rozšírila svoje úsilie o priehľadnosť aj vo zverejňovaní príjemcov finančných prostriedkov globálnych pôžičiek poskytnutých prostredníctvom finančných prostredníkov.

Ďalej – okrem iných dôležitých hľadísk – nesúhlasíme, aby bolo jedným z cieľov EIB dokončenie jednotného trhu prostredníctvom financovania infraštruktúr zameraných na liberalizáciu trhov – ako je tomu v prípade energetiky – alebo aby bol dôraz kladený na „partnerstvo verejného a súkromného sektora“, ktoré sa riadi politikou využívania verejných finančných prostriedkov na financovanie rozsiahleho súkromného kapitálu.

EIB by naopak mala používať svoje finančné zdroje ako nástroj účinného dosiahnutia „hospodárskej a sociálnej kohézie“ podporou akcií, ktoré znižujú rozdiely medzi regiónmi, podporou skutočnej konvergencie a povzbudzovaním rastu a zamestnanosti, predovšetkým najmenej hospodársky rozvinutých regiónov EÚ, rovnako ako na podporu účinnej politiky spolupráce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Vyzývame EIB, aby ráznejšie podporovala financovanie súkromného kapitálu, hospodársku súťaž, presadzovala privatizáciu energetických, dopravných a inžinierskych infraštruktúr a aby financovala veľké projekty v partnerstve so súkromnými subjektmi. Táto infraštruktúra je užitočná pre kapitál a zahŕňa súbežnú privatizáciu, čo sa rovná špekulácii. EIB sa riadi pravidlami hospodárskej súťaže a slobodného trhu; namiesto plnenia potrieb ľudí zaisťuje nové zisky.

Monopoly, ktoré odčerpávajú finančné prostriedky Spoločenstva i vnútroštátne prostriedky, využívajú infraštruktúry a veľké projekty aj zdroje z EIB. Monopoly tak zmenšujú už obmedzené množstvo súkromného kapitálu, ktorý požívajú pri prijímaní projektov, čo poškodzuje Spoločenstvo ako celok.

Daňové výnosy a výnosy z obmedzenia príspevkov na nájmy, dôchodky pre poľnohospodárov sú využívané na financovanie monopolov.

Veterné generátory, ktoré poškodzujú životné prostredie, tak ako tomu je na Egejských ostrovoch, výrazne zvýšenie mýtneho na verejných cestách, spolupráce súkromného a verejného sektora atď. – to všetko slúži pre zisk jednotlivcov a to samozrejme so štátnymi zárukami. Podobné projekty bez spoločenskej kontroly sú rovnako podporované v tretích krajinách s cieľom zaistiť väčšie zisky podnikov a celkový rast – prirodzene rast kapitálu.

 
  
  

- Správa: Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za prijatie udelenia absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006 a za správu pána Jørgensena, ktorý odporučil udelenie absolutória Komisii.

Správa zdôrazňuje, že 80 % výdavkov Spoločenstva spadá pod tzv. „spoločnú správu“ členských štátov a že každý členský štát musí byť schopný prijať zodpovednosť za správu finančných prostriedkov EÚ, ktoré prijal. V súčasnosti je táto správa zaistená jedným vyhlásením o vnútroštátnej správe alebo vo forme niekoľkých ďalších vyhlásení o správe na vnútroštátnej úrovni. Je potrebné pre budúcnosť dosiahnuť dohody medzi Komisiou a členskými štátmi o postupoch vykazovania pri spoločnej správe, lebo je odsúdeniahodné, že platby súvisiace so štrukturálnymi opatreniami, vnútroštátnymi politikami a vonkajšími akciami sú stále sprevádzané materiálnymi chybami na úrovni realizujúcich organizácií.

Ľutujem, že Komisia potichu prijíma kolektívnu nezodpovednosť väčšiny členských štátov v oblasti finančnej správy EÚ. Na záver podporujem myšlienku zriadenia Európskeho úradu pre nehnuteľnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), písomne. − (NL) Výbor pre kontrolu rozpočtu by rád udelil Európskej komisii absolutórium za jej finančnú správu za rozpočtový rok 2006. Ja toto rozhodnutie nepodporujem, lebo si myslím, že by bolo najlepšie odložiť rozhodnutie o priznaní absolutória na jeseň.

Európska komisia sa usiluje napraviť veľké množstvo chýb značné množstvo chýb vo vzťahu k štrukturálnym fondom. Európsky parlament by sa rád detailnejšie venoval navrhovaným oblastiam pre akciu v pracovnej skupine. Zatiaľ však nie je isté, či budú mať navrhované akcie požadovaný účinok. Množstvo chýb v oblasti štrukturálnych fondov je už veľa rokov veľmi vysoké.

Praktické okolnosti súvisiace so štrukturálnymi fondmi sú nekontrolovateľné: chyby vznikajú v dôsledku nadmerných a veľmi odlišných pravidiel pre príjemcov dotácií. Pravidlá sú jednou zo zložiek právnej úpravy, ktorá platí do roku 2013. V tomto ohľade sa musia problémy riešiť dôraznejšie zavedením prísnejších kontrol. Odloženie udelenia absolutória by Parlamentu dalo možnosť dôkladnejšie zvážiť výsledky a vyvíjať naďalej tlak.

Parlament môže navyše povzbudiť členské štáty, aby lepšie využili snahy súvisiace s vyhlásením vnútornej správy, ak je za investovanie prostriedkov EÚ v členskom štáte zodpovedný minister.

Na záver vyzývam na nájdenie vhodného riešenia, pokiaľ ide o postavenie asistentov, aby nevznikali problémy súvisiace s platením ich sociálnych dávok a daní.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), písomne. − Dvor audítorov nemôže už 13 rokov schváliť účtovníctvo EÚ. Aj napriek určitému pokroku je potrebné túto situáciu riešiť naliehavo a dôrazne. Konzervatívni poslanci sú pripravení vyvíjať tlak na Komisiu, aby urobila pokrok v zásadných reformách, po ktorých už dlho voláme.

Proti plytvaniu, podvodom a chybnej správe je potrebné postupovať s nulovou toleranciou. Komisia má politickú zodpovednosť a my uskutočníme dôkladné preskúmanie rozpočtovej kontroly.

Za účtovníctvo však nenesie zodpovednosť iba Komisia. Približne 80 % finančných prostriedkov EÚ bolo v skutočnosti minutých v samotných členských štátoch. Správa Parlamentu o rozpočte Komisie zdôrazňuje potrebu lepších kontrolných mechanizmov a lepšiu koordináciu na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty musia za tieto prostriedky prevziať zodpovednosť prostredníctvom vyhlásenia o vnútroštátnej správe. V tejto oblasti našťastie dochádza k pokroku, doposiaľ však bolo urobené len veľmi málo na zabezpečenie kladných vyhlásení o vierohodnosti. Toto je zásadný dôvod, kvôli ktorému budú konzervatívci opäť hlasovať proti prijatiu absolutória za rok 2006 pre Európsku komisiu a ďalšie orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Popri iných významných hľadískach zdôrazňujeme, že:

- Je zaujímavé, že sa znovu objavili „pochybnosti“ o využití fondov Spoločenstva v oblasti „vonkajších činností“ EÚ. Pochybnosti sa týkajú konečných príjemcov, skutočne vynaložených súm, financovaných projektov, teda v podstate toho, kde príslušné prostriedky skutočne skončili (môžeme ako príklad uviesť: v Iraku, Afganistane alebo v Kosove). Zvláštne je, že väčšina európskych poslancov, obvykle tak pôsobivo požadujúcich opatrenie, je v tomto prípade opatrná. Prečo je to tak?

- Ďalej: významné rozpočtové záväzky týkajúce sa štrukturálnych politík a fondu súdržnosti opäť vzrástli a dosahujú 131,6 miliárd EUR.

- Stojí ďalej za zmienku, že podľa pravidla n+2 táto suma prepadne, ak nebude využitá do konca roka 2008.

- Za pozornosť tiež stojí, že Dvor audítorov upozornil, že v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zvýšil režim jednotnej platby počet hektárov a príjemcov, ktorí dostávajú priamu pomoc. Medzi nimi Dvor audítorov našiel železničné spoločnosti, jazdecké či chovateľské kluby koní a golfové či voľnočasové kluby aj Mestské rady, a ďalej prišiel na to, že oprávnenia boli udelené vlastníkom pôdy, ktorí nikdy nevykonávali žiadnu poľnohospodársku činnosť …

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. − Podporuje správu pána Jørgensena o udelení absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel III – Komisia. Je potrebné privítať spoluprácu v týchto otázkach medzi Parlamentom a Komisiou, predovšetkým pokiaľ ide o realizáciu akčného plánu štrukturálnych fondov. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. − Nie som spokojná s tým, že Komisia nepredložila presný zoznam toho, kam odišli peniaze a na čo boli vynaložené, predovšetkým v oblasti vonkajších činností. V čase, keď sa EÚ snaží rozšíriť oblasť svojich vonkajších akcií, je neprijateľné, aby bolo účtovníctvo vedené takýmto neformálnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), písomne. (PL) Dňa 22. apríla 2008 sa uskutočnila dôležitá rozprava v súvislosti s hlasovaním o rozpočtovom absolutóriu za rok 2006.

Napriek množstvu kritických záverov čo sa týka hodnotenia plnenia rozpočtu za rok 2006, bola Parlamentu predložená kladná žiadosť o vydanie absolutória.

Rád by som sa vyjadril k niekoľkým dôležitým problémom.

Po prvé, byrokracia EÚ je príliš rozvinutá a musíme urobiť dôkladné preskúmanie agentúr a podobných orgánov obklopujúcich generálne riaditeľstvo Komisie.

Po druhé, postupy celého systému zadávania verejných zákaziek musia byť zjednodušené, aby mohli byť využívané fondy EÚ.

Po tretie, príjemcovia očakávajú väčší počet menších projektov a projektov, ktoré budú dostupnejšie aj bežnému občanovi.

Po štvrté, pokrok, ktorý bol dosiahnutý spôsobom, akým sú využívané fondy EÚ v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, stojí za pozornosť. Súčasne by mali byť preskúmané dôvody, prečo je miera čerpania z EFRR a ESF a z fondu súdržnosti v nových členských štátoch taká nízka.

Po piate, niektoré členské štáty zaviedli v súvislosti so správou fondov EÚ osvedčenia preverené vnútroštátnymi kontrolnými agentúrami. Táto forma finančnej správy by sa v EÚ mala rozšíriť aj na ďalšie krajiny Spoločenstva.

A na záver by som rád pripomenul, že rok 2006 je posledným rokom Berlínskej agendy (finančný výhľad na roky 2000 – 2006), a mal by teda byť rokom, ktorý sa bude vyznačovať významným čerpaním prostriedkov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), písomne. − (DE) Hlasovala som proti udeleniu absolutória účtovníctvu Komisie, pretože v mnohých oblastiach neboli rozpočtové prostriedky v roku 2006 využívané hospodárne a efektívne. To sa týka najmä prostriedkov zo štrukturálnych fondov, korupcia v mnohých oblastiach, ktorá bola odhalená v roku 2007, a zákaziek na ochranu budov. Predložila som veľa písomných otázok v súvislosti s posledne menovaným problémom, ale nezískala som zo strany Komisie uspokojivú odpoveď.

 
  
  

- Správa: José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória predsedovi Európskeho parlamentu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2006 a za prijatie správy pána Pomés Ruiza, ktorý Parlamentu odporúča hlasovať za udelenie absolutória. Vítam predstavu, aby nový štatút asistentov vstúpil do platnosti súčasne so štatútom poslancov.

Pokiaľ ide o príspevky na parlamentnú asistenciu, som presvedčený, že treba zachovať slobodu poslancov pri uzatváraní zmlúv, ktorá je podmienkou ich nezávislosti, pod dohľadom vnútroštátnych orgánov v súlade so zásadou subsidiarity. Nesúhlasím preto so žiadnym opatrením, ktoré obmedzí slobodu poslancov zamestnávať asistentov, samozrejme za predpokladu, že práca je skutočne vykonávaná a zodpovedajúcim spôsobom zaplatená.

Pokiaľ ide o dobrovoľný penzijný fond, ktorý dopĺňa penzijné poistenie financované spoločne poslancami Európskeho parlamentu a zamestnávateľom, súhlasím so zverejňovaním mien príjemcov s tým, že reforma tohto penzijného poistenia by mala prebiehať spoločne s reformou štatútu poslancov. Na záver podporujem hodnotenie personálnych potrieb, ktoré rozhodne, koľko úradníkov budú potrebovať poslanci po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. − (FR) Približne 30 správ na dnešnom programe hlasovania týkajúcich sa absolutória prostriedkov Spoločenstva jednotlivých orgánov a agentúr EÚ je dôkazom rozpočtovej kontroly. Sú tiež dokladom toho, že práve táto kontrola pomáha upozorniť na nedostatky, plytvanie a prípady zneužitia pri riadení štrukturálnych fondov a vonkajšej pomoci, alebo aspoň niektorej z nich. Tieto správy však tiež ukazujú, že napriek všetkému sa Parlament rozhodol schváliť riadenie európskych financií.

Nejde tu o kritické cvičenie; je to politický prejav podpory bruselskej mašinérie, ktorej súčasťou je aj Parlament. Pripúšťam, že som znepokojený z nedostatkov vyplývajúcich zo správy audítora o vyplácaní príspevkov na parlamentnú asistenciu. Tiež stojí za pozornosť, že transparentnosť, ktorú Parlament vyžaduje od všetkých ostatných – od Rady, Komisie, členských štátov a agentúr –, sa naň nevzťahuje. Táto správa, ktorá by mohla vážne narušiť dôveryhodnosť tohto Parlamentu, nie je k dispozícii verejnosti a dokonca ani všetkým poslancom. Prijatie dodatočných nápravných opatrení nestačí na vyvrátenie týchto závažných obvinení a ich utajenie ich neodstráni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2006 sprevádza podozrenie, a všetci poslanci sú „hádzaní do jedného vreca“ , kvôli rozhodnutiu označiť správu o vnútornom audite za rok 2006, ktorá údajne opisuje nezrovnalosti vo vyplácaní príspevkov za parlamentnú asistenciu za „dôvernú“.

Rozhodnutie tohto druhu vystavuje všetkých volených poslancov Európskeho parlamentu podozreniu, čo je pre nás neprijateľné. Naša parlamentná skupina preto predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý trvá na tom, aby „bola správa interného audítora okamžite sprístupnená všetkým poslancom Parlamentu a verejnosti“. Bohužiaľ tento návrh bol parlamentnou väčšinou odmietnutý.

Pokiaľ ide o mnohojazyčnosť, je znepokojivé, že užívanie oficiálnych jazykov EÚ sa stále častejšie posudzuje z hľadiska „hospodárskeho“ – inak povedané, zvažujú sa jeho náklady – a že sa často objavujú nové ustanovenia zamerané na obmedzenie ich užívania, čo obmedzuje právo jednotlivých hovoriacich užívať vlastný rodný jazyk na rokovaniach alebo počas oficiálnych návštev v rámci činnosti Európskeho parlamentu.

Vyjadrujeme ďalej ľútosť nad skutočnosťou, že Parlament neprijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený našou parlamentnou skupinou na používanie softvéru otvoreného zdroja v Európskom parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), písomne. − (FI) Nemôžem hlasovať za prijatie bodu 65 správy A6-0091/2008 pána Pomés Ruiza, pretože nedefinuje presnejšie pojem príbuzný. Myslím si, že pokiaľ by text hovoril o zákaze zamestnávania „rodinných príslušníkov“, bod 65 by bol väčšmi obhájiteľný a prijateľnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Spravodajca pán Pomés Ruiz vypracoval dobrú správu.

Som rád, že predseda Európskeho parlamentu prijal v rámci postupu udelenia absolutória zásadu politického dialógu.

S radosťou som tiež privítal ponuku generálneho tajomníka konať pravidelné stretnutia s Výborom pre kontrolu rozpočtu o plnení rozpočtu Parlamentu nad rámec každoročného postupu udelenia absolutória.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. − Hlasoval som proti návrhu uznesenia k tejto správe, pretože som presvedčený, že je vrcholom pokrytectva, aby poslanci hlasovali na jednej strane o zákaze legitímneho zamestnania pre rodinných príslušníkov, a na druhej strane potom odmietli uverejniť podrobnosti o súkromných penzijných poisťovacích plánoch financovaných z prostriedkov daňových poplatníkov, z ktorých majú sami prospech.

Tu sa samozrejme vynára otázka, či poslanci splácajú vlastné príspevky, ktoré sú vyberané z príspevkov na všeobecné výdavky vyplácané poslancom, čo vraj, ako sme presvedčení, veľa z nich nerobí. V najlepšom prípade to nie je transparentné, v opačnom prípade ide o nehanebné pokrytectvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. − S ľútosťou musím vyhlásiť, že hlasujem proti tejto správe. Nemôžem podporiť odkaz na Lisabonskú zmluvu v odseku 10, ktorý zohľadňuje nové rozpočtové postupy realizované podľa Lisabonskej zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. − Je sklamaním, že poslanci nehlasovali za väčšiu otvorenosť a úplné zverejnenie správy o internom audite.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. − Všetky pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré dnes podporila EPLP na plenárnom zasadnutí k udeleniu absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2006, boli zamerané na transparentnosť v záležitostiach, v ktorých je Parlament zodpovedný za správu verejných finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 16: Po uverejnení niektorých podrobností správy členmi Výboru pre kontrolu rozpočtu je EPLP presvedčená, že za predpokladu, že tým nebude ohrozené prebiehajúce vyšetrovanie, je uverejnenie správy vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4: EPLP je presvedčená, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilňuje potrebu opatrenia na sledovanie opatrení prijatých na základe správy o internom audite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 7: EPLP hlasovala za prijatie tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, pretože je dôležité, aby Výbor pre kontrolu rozpočtu mal právo preskúmať plány pre obidva uvedené štatúty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 11: EPLP je presvedčená, že by mal byť uverejnený zoznam členov dobrovoľného penzijného fondu, pretože je hradený z verejných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), písomne. − Hlasoval som proti z prostého dôvodu, že si neželám, aby mi EÚ hovorila, koho môžem a koho nemôžem zamestnávať alebo najímať na prácu.

 
  
  

- Správa: Nils Lundgren (A6-0096/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za prijatie udelenia absolutória za plnenie rozpočtu Rady za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Lundgrena, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady. Ľutujem, že na rozdiel od ďalších orgánov nezverejňuje Rada výročnú správu o činnosti s odvolaním na „gentlemanskú dohodu“ z roku 1970. Bolo by to však potrebné, pokiaľ sa má Rada stať zodpovednejšou voči európskym občanom. Podľa tejto gentlemanskej dohody sa Rada zaväzuje nenavrhovať žiadne zmeny odhadov výdavkov Európskeho parlamentu. Tento záväzok je platný, iba ak ide o výdakvy, ktoré sa nedostanú do rozporu s ustanoveniami Spoločenstva, predovšetkým so služobným poriadkom úradníkov Európskeho spoločenstva a pracovným poriadkom ostatných zamestnancov Spoločenstva a pokiaľ ide o sídlo orgánu.

Pokiaľ ide o oblasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, podporujem, aby bola zaistená čo najväčšia transparentnosť a aby sa v súlade s bodom 42 interinštitucionálnej dohody zo dňa 17. mája 2006 neobjavili žiadne prevádzkové náklady spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v rozpočte Rady. Som však presvedčený, že Rada by mala mať pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku k dispozícii rozpočet podľa svojho uváženia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Slovo „transparentnosť“ je do značnej miery zneužívané a na (niektoré) členské štáty sa v tejto súvislosti kladú viaceré požiadavky na úrovni rozpočtovej a hospodárskej politiky.

Avšak Rada, nadnárodný rozhodovací orgán EÚ zložený zo zástupcov vlád členských štátov – ktorého právomoci sa v prípade prijatia „Lisabonskej“ zmluvy posilnia –, bude voči týmto „požiadavkám“ imúnny, lebo doposiaľ nepredkladá výročnú správu o činnosti.

Pracovné motto Rady pre postup udelenia absolutória za rok 2006 by mohlo byť „robte, čo hovorím, a nie čo robím“.

Aj keď sa v správe Európskeho parlamentu, ktorá je predmetom dnešného hlasovania, neprijíma tvrdší a kritickejší postoj ku stanovisku Rady, aspoň sa v nej žiada, aby toto rozhodnutie bolo znovu uvážené, a žiada aj viac informácií, konkrétne informácií o sumách vynaložených na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Žiada uvedenie presnej povahy výdavkov po jednotlivých položkách a dodatočné hodnotenie misií európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a akcií a zvláštnych zástupcov EÚ – vysvetlenie súm použitých podľa nášho názoru na politiku zasahovania a militarizácie EÚ.

 
  
  

- Správa: Nils Lundgren (A6-0097/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho súdneho dvora (ESD) za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Lundgrena, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium tajomníkovi Európskeho súdneho dvora. Som rád, že ESD prijal kódex správania, ktorý sa vzťahuje na členov a bývalých členov Súdneho dvora, Súdu prvého stupňa a Súdu pre verejnú službu vrátane povinnosti predkladať vyhlásenie o finančných záujmoch, aj keď je poľutovaniahodné, že tieto informácie nie sú uverejňované na internetových stránkach ESD.

Konštatujem, že otázka budovy (problém vymenovania nezávislého odborníka pre rozšírenie hlavnej budovy; podpis kúpno-nájomnej zmluvy medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a ESD, obsahujúca ustanovenia potrebné na doplnenie rámcovej zmluvy z roku 2001 a zaisťujúca predaj pozemkov, na ktorých sa rozkladá komplex budov ESD, Súdnemu dvoru za symbolickú cenu 1 EUR hneď, ako sa ESD stane vlastníkom budov; nedostatočná hospodárska súťaž) potvrdzuje potrebu vytvoriť európsky orgán, ktorý bude riešiť všetky záležitosti súvisiace s budovami všetkých našich orgánov.

 
  
  

- Správa: Nils Lundgren (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Lundgrena, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov.

Gratulujem Dvoru audítorov ku kvalitne vedenému účtovníctvu, ktoré bolo kontrolované s uspokojivým výsledkom externou firmou aj interným audítorom. Pokiaľ ide o vyhlásenie o finančných záujmoch členov Dvora audítorov, konštatujem, že – rovnako ako moji kolegovia poslanci – v súlade s kódexom správania sa Európskeho dvora audítorov, predkladajú členovia Dvora audítorov vyhlásenie o svojich finančných záujmoch a ďalšom majetku (vrátane akcií, obligácií a podielových listoch rovnako ako pozemkov a nehnuteľností a profesijnej činnosti ich partnerov).

Súhlasím so svojimi kolegami, že členovia orgánov EÚ by mali mať povinnosť predkladať vyhlásenie o finančných záujmoch, ktoré by mali byť prístupné na internete prostredníctvom verejného registra. Je však nutné rozlišovať medzi obohacovaním sa, v prípade ktorého by malo byť stanovené množstvo, a otázkou stretu záujmov, keď by mala byť určená presná povaha majetku držaného priamo alebo nepriamo a povaha príslušného osobného vzťahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Toto vysvetlenie hlasovania slúži len pre ilustráciu toho, že jedno z hľadísk analyzovaných v absolutóriu za plnenie rozpočtu Dvora audítorov na rozpočtový rok 2006 bol nedostatok personálu, s ohľadom na množstvo práce, ktoré musí tento orgán EÚ vykonávať.

Už v minulých rokoch sa v správách uvádzalo, že tomuto dvoru chýba dostatočný počet úradníkov, aby mohol plne vykonávať svoju činnosť a vykonávať kontrolné funkcie.

Napriek určitému pokroku v tejto oblasti pretrváva tento nedostatok dodnes. Sama správa Európskeho parlamentu ukazuje, že je to sčasti spôsobené rozdielom medzi ponúkaným platom a vysokými životnými náklady v Luxembursku, kde Dvor audítorov sídli.

Sme presvedčení, že aj tu je viditeľný vplyv politiky „cenovej stability“: väčšie vykorisťovanie.

 
  
  

- Správa: Nils Lundgren (A6-0098/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Lundgrena, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Takisto ako veľa poslancov vítam podpis novej dohody o administratívnej spolupráci z decembra 2007 medzi EHSV a Výborom regiónov na roky 2008 až 2014 s vedomím, že táto spolupráca bude finančne výhodná pre európskych daňových poplatníkov. Pokiaľ ide o kontroly EHSV, považuje vo svojej správe kontroly ex post prevedené v roku 2006 za nedostatočné. Tento stav sa však podľa všetkého zlepšil. Je potrebné, aby kontroly boli dôkladné. Mali by sme byť potešení osobným uistením generálneho tajomníka EHSV vzhľadom na účinnosť a pravidelnosť kontrol ex ante a ex post.

Zároveň, rovnako ako ďalší poslanci, gratulujem EHSV k založeniu kontrolného výboru zloženého z troch členov EHSV, medzi ktorých úlohy patrí overenie nezávislosti útvaru interného auditu a posúdenie opatrení prijatých na základe odporúčaní obsiahnutých v kontrolných správach.

 
  
  

- Správa: Nils Lundgren (A6-0095/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Lundgrena, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi regiónov. Podobne ako mnoho poslancov vítam podpis novej dohody o administratívnej spolupráci z decembra 2007 medzi EHSV a Výborom regiónov na roky 2008 až 2014 s vedomím toho, že táto spolupráca bude finančne prospešná pre európskych daňových poplatníkov. Táto nová dohoda uchováva väčšinu dôležitých oblastí (infraštruktúry, informačnej technológie a telekomunikácie aj preklady, vrátane vydávania dokumentov) v rámci právomoci spoločných služieb, zatiaľ čo obmedzený počet služieb je rozdelený (napríklad vnútorné služby, sociálna a lekárska služba, knižnica a príprava tlače). Som spokojný s výsledkom nešťastnej záležitosti týkajúcej sa cestovných výdavkov pre členov Výboru regiónov a prevodu platov niektorých úradníkov. Celkovo som spokojný s väčšou nezávislosťou a vyššími zdrojmi finančnej kontrolnej služby.

 
  
  

- Správa: Nils Lundgren (A6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Lundgrena. Rovnako ako mnohí poslanci som prekvapený, že v období rokov 2003 až 2006 sa postupne zvyšoval objem prostriedkov Európskeho ombudsmana na záväzky zo 4 438 653 EUR na 7 682 538 EUR (tj. došlo k zvýšeniu o 73 %) a k nárastu pracovných miest (z 31 na 57 miest, tj. o 84 %), zatiaľ čo počet sťažností sa zvýšil z 2 436 na 3 830 (tj. o 57 %) a počet novo začatých vyšetrovaní z 253 na 258 (tj. o 2 %). Na prevádzkovej úrovni vítam podpis novej rámcovej dohody o spolupráci s Parlamentom o poskytovaní administratívnych služieb a vymenovanie prvého generálneho tajomníka Európskeho ombudsmana 1. augusta 2006. Účinnosť kontrolných mechanizmov by sa podľa všetkého v mnohých oblastiach dala zlepšiť. Som takisto prekvapený problémami s náborom, ktoré spomína výročná správa ombudsmana za rok 2006, najmä pokiaľ ide o kvalifikovaných právnikov, z dôvodu dvoch po sebe idúcich vĺn rozšírenia (2004 a 2007), s výmenou pracovníkov a problémami súvisiacimi s prilákaním a udržaním kandidátov s dočasnými zmluvami v Štrasburgu.

 
  
  

- Správa: Nils Lundgren (A6-0094/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Lundgrena, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť mu absolutórium. Rovnako ako mnoho iných poslancov vítam iniciatívu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a asistenta Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k uverejneniu každoročného vyhlásenia o svojich finančných záujmoch, rovnako ako to robia poslanci Európskeho parlamentu. Našťastie bola na ďalšie tri roky obnovená zmluva o administratívnej spolupráci medzi generálnym sekretariátom Komisie, Parlamentom a Radou, podpísaná 7. decembra 2006 s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov s platnosťou od 16. januára 2007. Na záver by sme mali konštatovať, že predchádzajúce kontroly ex post a vydanie záverečného stanoviska Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov dobre pokračujú a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa rozhodol vytvoriť štruktúry internej kontroly zodpovedajúcim jeho činnostiam a požiadavkám.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť riaditeľovi absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre pridružené agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem aj požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade negatívneho hodnotenia ich pridanej hodnoty. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Som prekvapený, že v rozpočtovom roku 2006 Dvor audítorov znova zistil vysokú mieru prenesených prostriedkov (43 % na správne náklady a 45 % na prevádzkové činnosti) a nad pochybnosťami zo strany Dvora audítorov vzhľadom nadodržiavanie zásady ročného rozpočtu nadácie.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez váhania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako je potrebné zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam aj možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Som prekvapený, že Dvor audítorov nespomenul, že vyhlásenie o vierohodnosti riaditeľa nadácie bolo predmetom výhrad.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre pridružené agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem aj požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdie o pridanej hodnote každej jestvujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade negatívneho hodnotenia ich pridanej hodnoty. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Vítam vytvorenie rámca pre spoluprácu medzi Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania a Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok s cieľom zaistiť, aby boli prostriedky na výskum využívané v oblasti spoločného záujmu.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie za rozpočtový 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez váhania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. S prekvapením som zistil, že kumulovaný rozpočtový prebytok za rok 2006 dosiahol 16,9 milióna EUR, a že v roku 2007 bude stredisko svojim zákazníkom vracať sumu vo výške 9,3 milióna EUR. Táto kumulácia prebytkov svedčí o tom, že metóda stanovovania cien prekladov strediska nie je dostatočne presná.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), písomne. − (SK) Bez mnohojazyčnosti Európa nebude vedieť prežiť. Prvé nariadenie Európskeho spoločenstva v roku 1958 sa týkalo mnohojazyčnosti. Únia nepracuje v jednom alebo v niekoľkých jazykoch, ktoré by si sama vybrala a ktorým by väčšina jej obyvateľov nemusela rozumieť.

Preklady legislatívnych, politických a administratívnych dokumentov umožňujú Únii napĺňať jej právne povinnosti. Mnohojazyčnosť prispieva k zlepšovaniu transparentnosti, legitimite a efektívnosti Únie. Obmedzenia spôsobené režimom mnohojazyčnosti vplývajú pozitívnym spôsobom na zostručňovanie dokumentov a dodržovali sa požadované termíny. V mene slovenského jazyka (a tých ktorí ho používajú) žiadam, aby pri príprave rozpočtu na rok 2009 boli do neho zahrnuté potrebné prostriedky na odstránenie nedostatku miest pre prekladateľov v inštitúciách Európskej únie.

Žiadam od Európskeho parlamentu, aby boli do slovenského jazyka i všetkých ostatných oficiálnych jazykov Únie bezodkladne preložené a prekladané všetky legislatívne, politické a administratívne dokumenty tohto legislatívneho obdobia, aby sme tak občanom umožnili sledovanie politickej práce všetkých inštitúcií najmä doslovné zápisy parlamentnej rozpravy. Oznamujem, že podávam písomné vyhlásenie, ktoré podporuje zachovanie režimu mnohojazyčnosti a vyzývam slovenských prekladateľov a tlmočníkov, aby svojimi jazykovými znalosťami prispeli k mnohojazyčnosti v Európe.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskeho strediska pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Existujú obavy, že stredisko opätovne prijalo právne záväzky, bez toho aby najprv prijalo záväzky rozpočtové, čo je v rozpore s finančným nariadením. Stredisko musí prijať primerané opatrenie, vrátane opatrenia v oblasti finančného riadenia, na zlepšenie postupov súvisiacich so záväzky a platbami.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Poslanci Európskeho parlamentu celkovo vítajú snahy monitorovacieho centra na zlepšenie plnení jeho rozpočtu, aj keď jeho miera prenesených položiek zostáva vysoká. Vítam snahu monitorovacieho centra urobiť hodnotenie svojich činností za rok 2007 a skutočnosť, že na roky 2008 a 2009 sú pripravované plány riadenia.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Agentúry Európskej únie pre základné práva (predtým Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie) za rozpočtový 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúre, a tiež, aby boli bez váhania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Výročná správa a účtovná uzávierka za rok 2006 a pracovný program za rok 2007 obsahujú pomerne málo informácií o plnení rozpočtu, finančných správach, rizikách, hodnotení a audite agentúry, ktorá musí zlepšiť kvalitu podávania finančných správ a uverejniť svoju výročnú správu o činnosti na internete.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Vítam úlohu agentúry pri rozvoji a upevnení stability v balkánskom regióne a riadnej správe programu CARDS. Agentúra bezo zvyšku splnila svoj mandát a môže teraz obmedziť svoju činnosť; toto obmedzenie sa plánuje na koniec roku 2008, keď bude správa pomocou Srbska, Kosova, Čiernej hory a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska zverená delegáciám Komisie v týchto krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Táto agentúra bola zriadená po útokoch NATO na bývalú Juhosláviu a spravuje hlavné programy „pomoci“ EÚ na Balkáne.

Jej ciele sú jasné a zahŕňajú podľa očakávania „pomoc“ v „reformnom“ procese vedúcim k vytváraniu inštitúcií a „právneho štátu“ podľa vlastných predstáv EÚ a v súlade s ambíciami EÚ, konkrétne vytvorením „tržného hospodárstva“, t.j. hospodárstva kapitalistického.

Európsky parlament, zrejme zahľadený do rozšírenia NATO a EÚ, „je presvedčený, že vo fáze, keď Komisia prevezme zodpovednosť za riadenie nového nástroja pred vstupnej pomoci (...), by mala Rade konečne predložiť nový mandát agentúry, ktorá by, ako bolo rozhodnuté, mala ukončiť svoju činnosť na Balkáne najneskôr do konca roku 2008 a mala by sa stať skutočnou Európskou agentúrou pre vonkajšie činnosti“. Ďalej potom upresňuje, že „udelenie nového mandátu tejto úspešnej agentúre by bolo najúčinnejším spôsobom, ako zaistiť realizáciu nových úloh v oblasti vonkajšej činnosti, ktoré nemôžu robiť útvary Komisie v Bruseli alebo delegácie Komisie“ (…) „v oblastiach, kde nie je možné uplatňovať tradičnú rozvojovou pomoc“.

Inými slovami, ide o neprijateľnú premenu tejto agentúry v ďalší nástroj podporujúci politiku neprípustného zasahovania EÚ do iných regiónov sveta.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viacviac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Je prekvapivé, že značný objem rozpočtových prostriedkov určených na prevádzkové činnosti bol podľa Európskej environmentálnej agentúry prenesený do rozpočtového roka 2007; to predpokladá odklon od zásady dodržovania ročného rozpočtu. Rovnako je potrebné podrobiť kritike niektoré zlyhania kontrolného systému agentúry, ktorá neoddelila jednoznačne funkcie schvaľujúceho úradníka od účtovníctva.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Gratulujem agentúre k úsiliu pri propagovaní osvedčených spôsobov prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v EÚ. Ľutujem však, že nedostatočne komunikuje so sociálnymi orgánmi členských štátov, ktoré sa špecializujú na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petera Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viacviac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Nerozumiem obavám správnej rady Európskej agentúry pre lieky, že nové úlohy, ktoré sú jej pridelené, nie sú dostatočne financované. Agentúra podľa všetkého v skutočnosti prosperuje s nízkou mierou čerpania fondov (menej ako 60 %) a výraznými účtovnými prebytkami a akumuláciami fondov, spoločne s podporou Spoločenstva a poplatkami platenými podnikmi, ktoré chcú získať povolenie na zavádzanie liečivých prípravkov na trh Spoločenstva (inými slovami 119 miliónov EUR v roku 2006 spoločne s podporou Spoločenstva vo výške 31 miliónov EUR.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez váhania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Považujem za zvláštne, že došlo k nízkemu plneniu výdavkov tohto úradu, čo je pravdepodobne spôsobené najmä problémami pri prijímaní vysoko kvalifikovaných vedeckých zamestnancov v Parme (do konca roku 2006 boli obsadené iba dve tretiny z 250 miest, ktoré sú v pláne pracovných miest tohto úradu), a že došlo k nezrovnalostiam v účtovníctve.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Ľutujem, že uvedený úrad vykazuje tak nízku mieru využitia prostriedkov na platby za opatrenia potrebné proti znečisteniu mora (67,7 %), a to aj napriek trvalej podpore, ktorú Parlament poskytuje týmto opatreniam v procese pri schvaľovaní rozpočtu. Na záver, existencia vysokého počtu prevodov, neprimerané plánovanie prijímania zamestnancov a nesprávna prezentácia rozpočtu vyvoláva znepokojenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Počet agentúr a ďalších orgánov Spoločenstva sa v posledných rokoch zmnohonásobil – od zmluvy z Nice až k tzv. návrhu „lisabonskej“ zmluvy. Aj keď na rôzne účely, väčšinou je ich cieľom slúžiť ako katalyzátor posilňujúci stále viac nadnárodnú povahu orgánov a politík Európskej únie.

Všeobecne bývajú zriaďované, aby „koordinovali“ alebo „pomáhali“ členským štátom v rôznych oblastiach, a počet týchto agentúr a orgánov sa postupne zvyšuje: pokiaľ ide o postup udelenia absolutória, v roku 2000 ich bolo 8, v roku 2006 ich už bolo viacviac ako 20!

Uvádzam niekoľko príkladov, aj keď zoznam nie je vyčerpávajúci: Európska agentúra pre riadenie operatívnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (Frontex), Európska železničná agentúra, Európska environmentálna agentúra, Európska agentúra pre obnovu (Balkánu), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, …

Pokiaľ ide o absolutórium pre tieto agentúry, Dvor audítorov uviedol všeobecné zistenie, že pri svojej činnosti porušujú napríklad opatrenia stanovené finančným nariadením, služobným poriadkom či pravidlá o zadávaní verejných zákaziek.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansaa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viacviac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez váhania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Je treba preskúmať štruktúru poplatkov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva s cieľom vyrovnať výdavky a príjmy súvisiace s vydaním osvedčenia (príjmy okolo 35 miliónov EUR oproti výdavkom vo výške 48 miliónov EUR).

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hanse-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viacviac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Pokiaľ ide o fungovanie Európskej železničnej agentúry, s poľutovaním konštatujeme značnú mieru prenosu položiek (85 % pri prevádzkových činnostiach) a mali by sme uvítať skutočnosť, že agentúra sa rozhodla uplatňovať 24 štandardov internej kontroly stanovených Komisiou pre rok 2008, takisto ako jej rozhodnutie prijať úradníka pre zadávanie verejných zákaziek, aby táto funkcia bola rýchlejšia a spoľahlivá, spolu s interným audítorom.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viacviac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Pokiaľ ide o Európsku agentúru pre bezpečnosť sietí a informácií, rád by som povedal, že nesúhlasím so stanoviskom Európskeho parlamentu, ktorý odmieta návrh Komisie previesť zodpovednosti agentúry na nový Európsky úrad pre trh elektronických komunikácií, ktorý by mal od roku 2010 zaisťovať, aby vnútroštátne regulačné orgány pracovali ako výkonný tým na základe spoločných hlavných zásad, vydávaní stanovísk a poskytovaní pomoci pri príprave opatrení Komisie na jednotnom trhu pre telekomunikačné odvetvie.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov EÚ (FRONTEX) za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viacviac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Pokiaľ ide o FRONTEX, nie je správne, že táto agentúra získala plnú finančnú nezávislosť až od 1. októbra 2006 a že predtým vyžadovali všetky administratívne výdavky schválenie Komisie v Bruseli. Gratulujem agentúre k práci, ktorú vykonáva, napriek nedostatočným zdrojom, a dúfam, že tieto zdroje sa v budúcnosti výrazne zvýšia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Okrem iných možných pripomienok k absolutóriu za plnenie rozpočtu tejto agentúry je možné poukázať na značné prebytky z konca roku 2006, a to pritom boli v tomto roku schválené dva opravné rozpočty, ktorých cieľom bolo zvýšenie rozpočtu.

Po schválení týchto opravných rozpočtov sa zvýšil rozpočet agentúry na 19,2 milióna EUR, pritom na konci roka 2006 podľa vlastného účtovníctva agentúry mala v hotovosti 14,3 milióna EUR!

Boli tiež zaznamenané niektoré nezrovnalosti ohľadom riadenia pracovníkov, konkrétne ohľadom kritérií a postupov prijímania, ktoré neboli v súlade s všeobecnými postupmi služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (v skutočnosti ide o stále sa opakujúcu situáciu pri udeľovaní absolutória za rozpočet jednotlivých agentúr Spoločenstva, keď sa v mnohých prípadoch objavila kritika vzhľadom na porušenie služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev).

Politická túžba po komunitarizácii „riadenia hraníc“ na úrovni EÚ a po zriadení agentúry Frontex – proti čomu sa jednoznačne staviame – bola taká, že tejto agentúre boli poskytnuté finančné zdroje prevyšujúce preukázanú kapacitu. Nemôžem sa preto zbaviť dojmu, že v roku 2006 sme zapriahli koč pred koňa…

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. − (DE) Od začiatku fungovania EÚ sa snažíme dostať plytvanie a nesprávne používanie prostriedkov pod kontrolu. Je konečne načase začať bojovať proti korupcii na najvyššej úrovni tak, aby sa neoprávnene vyplatené sumy skutočne museli vracať, a tiež musíme využívať čo najviac príležitostí k úspore finančných prostriedkov. Tu napríklad patrí obmedzenie Parlamentu na jedno miesto, rovnako ako citlivejšie využívanie prostriedkov agentúrami EÚ. V niektorých prípadoch schvaľujeme zdvojovanie, ako je napríklad Agentúra pre základné práva, zatiaľ čo prospešné agentúry ako Frontex trpia nedostatkom. To musí prestať.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu správnemu riaditeľovi Európskej jednotky pre súdnu spoluprácu (EUROJUST) za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hansa-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viacviac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Pokiaľ ide o EUROJUST, som prekvapený existenciou problémov spojených s porušením zásady oddelenia právomocí pre funkcie schvaľujúce osoby a finančného overovateľa, a že spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) je stále tak nedostatočná.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskej policajnej akadémie (CEPOL) za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Hanse-Petra Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Ak zoberieme do úvahu dôvody, ktoré uvádza akadémia, najmä, že bolo pre tento nový orgán Spoločenstva ťažké hneď splniť zásady finančného nariadenia a skutočnosť, že odvtedy boli prijaté kontrolné systémy, bolo by normálne predpokladať, že najneskôr od júna 2008 by mal byť tento orgán plne v súlade s ustanoveniami finančného nariadenia.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0106/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória Komisii za plnenie rozpočtu šiesteho, siedmeho, ôsmeho aj deviateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2006 na základe správy pána Fjellnera, ktorý pokračoval v dobrej práci pána Stubba – ktorý bol medzitým menovaný ministrom fínskej vlády –, a ktorá Európskemu parlamentu odporúča absolutórium udeliť.

Rovnako ako mnoho iných poslancov ľutujem to, že ERF nebol začlenený do rozpočtu vo finančnom výhľade na roky 2007 až 2013 a toto začlenenie by sa malo stať jedným z prioritných cieľov viacročného finančného rámca po roku 2013. Medzitým by postupy riadenia ERF mali byť zjednodušené, najmä umožnením čo najrýchlejšieho uzavretia ERF a štandardizácie ich finančných pravidiel. Po začatí 10. ERF v roku 2008 nebude Komisia súbežne riadiť viac ako štyri ERF.

Na záver som prekvapený sumou 10,3 miliárd EUR „nerealizovaných záväzkov“, ktoré predstavujú 25 % všetkých pridelených prostriedkov, a Komisia je povinná ďalej zásadne znižovať objem nerealizovaných záväzkov, najmä staršieho dáta a tých, pri ktorých nedochádza k čerpaniu.

 
  
  

- Správa: Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Hlasoval som za udelenie absolutória za plnenie rozpočtu riaditeľovi Európskeho úradu pre dohľad nad globálnym navigačným satelitným systémom (GNSS) za rozpočtový rok 2006 na základe správy môjho rakúskeho kolegu pána Martina, ktorá Európskemu parlamentu odporúča udeliť absolutórium. Postup udelenia absolutória by mal byť pre decentralizované agentúry, ktorých počet vzrástol (z 8 v roku 2000 na 20 v roku 2006) a ktoré teraz čerpajú z rozpočtu zhruba 1 miliardu EUR, zjednodušený a viac efektívny. Podporujem požiadavku Komisie, aby bola každých 5 rokov predložená štúdia o pridanej hodnote každej existujúcej agentúry, a tiež, že by mali byť bez otáľania uzavreté agentúry v prípade, ak analýza dôjde k záveru, že nie sú účelné. Rovnako urgentné je zlepšiť postupy interného auditu agentúr a vítam možnosť zriadenia medziagentúrnej disciplinárnej komisie. Pokiaľ ide o Európsky úrad pre dohľad nad globálnym navigačným satelitným systémom (GNSS), je treba vziať na vedomie, že od 1. januára 2007 je tento úrad majiteľom hmotných i nehmotných aktív programu Galileo, ktorý bude zo 100 % financovaný z verejných zdrojov, a musí preto podliehať mimoriadne pozornej kontrole.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia