Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 22 ta' April 2008 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

15. Implimentazzjoni tad-direttiva dwar it-trasferiment ta' impjegati fid-dawl tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja (dibattitu)
Minuti
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia. Un tema importante que ha dado lugar a una serie de malentendidos y, sobre todo, a una serie de rumores y de preocupaciones en algunos de nuestros países y, por lo tanto, vamos a seguir este debate con enorme interés y con el mismo, en particular, la declaración que en nombre de la Comisión hace el señor Spidla.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. − Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, Komise ve svém sdělení z června 2007 „Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb – co nejlepší využití výhod a příležitostí a současně zajištění ochrany pracovníků“ uvedla některé nedostatky v provádění a přeshraničním vymáhání směrnice o vysílání pracovníků.

Dospěli jsme v té době k závěru, že tyto problémy mohou být řešeny pouze za předpokladu, že členské státy zlepší svou vzájemnou spolupráci a zejména budou plnit své povinnosti týkající se správní spolupráce a přístupu k informacím, které jsou stanoveny ve směrnici.

Správné a účinné provádění a prosazování jsou klíčovými prvky při ochraně práv vysílaných pracovníků, zatímco nedostatečné prosazování oslabuje účinnost předpisů Společenství platných v této oblasti.

Komise proto přijala dne 3. dubna tohoto roku doporučení ohledně zvýšené spolupráce s cílem odstranit nedostatky v tom, jak jsou stávající právní předpisy prováděny, uplatňovány a prosazovány. Doporučení zejména požaduje účinnější výměnu informací, lepší přístup k nim a výměnu osvědčených postupů.

Takto zdokonalená správní spolupráce by měla zlepšit ochranu pracovních podmínek v praxi, snížit administrativní zátěž kladenou na podniky, zefektivnit sledování toho, nakolik jsou plněny stávající povinnosti týkající se dodržování pracovních podmínek a zajistit účinnou kontrolu.

V doporučení se též navrhuje vytvořit výbor na vysoké úrovni, do něhož by se přímo zapojili sociální partneři, kteří se bezprostředně střetávají s problémy v praxi a jenž by stanovil základ pro užší spolupráci mezi inspektoráty práce. Tento výbor by mohl být vhodným prostorem pro diskuzi o řadě otázek vyplývajících z provádění směrnice o vysílání pracovníků.

Komise je přesvědčena, že toto doporučení vytváří základ pro intenzivnější boj proti nedodržování práv pracovníků a práci načerno a že zlepšuje pracovní podmínky migrujících pracovníků v celé Evropské unii.

Nyní je na členských státech, aby podnikly potřebné kroky ke zlepšení provádění směrnice o vysílání pracovníků. Očekává se, že Rada schválí uvedené doporučení na příští Radě ve složení pro zaměstnanost a sociální věci dne 9. června.

Komise sama pak zamýšlí vyhodnotit provádění směrnice ve světle posledních rozsudků Evropského soudního dvora, přičemž bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem na přípravě jeho zprávy předložené z jeho vlastní iniciativy.

Komise se plně zavázala k účinné ochraně práv pracovníků a bude pokračovat ve svém boji proti jakékoli formě sociálního dumpingu nebo nedodržování práv pracovníků.

Je třeba zdůraznit, že neexistuje žádný rozpor mezi důsledným prosazováním práv pracovníků a podporou konkurenceschopného vnitřního trhu, jenž nám poskytuje prostředky k zachování evropského sociálního blahobytu. Sociálním aspektům a konkurenceschopnosti musí být přisuzována stejná důležitost, mají-li naše společnost a hospodářství dále vzkvétat.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark, för PPE-DE-gruppen. – Herr talman! Jag ska be att få tacka kommissionären för hans presentation och jag välkomnar att han understryker vikten av ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna och det ansvar som medlemsstaterna har för att implementera utstationeringsdirektivet korrekt.

Jag tycker att det kan vara skäl att i denna diskussion understryka en sak och det är att vi sedan 2004 har fått en snabb förändring av den europeiska arbetsmarknaden. Vi har fått en ökad rörlighet. Det är viktigt att säga att de olika skräckscenarier som då spreds vad gäller konsekvensen av ökad rörlighet har visat sig vara felaktiga. Det talades om social turism och en mängd andra problem.

Sakläget är att det idag finns 1 miljon européer utstationerade i olika länder. Och i de medlemsstater där vi haft den största öppenheten har vi också haft den bästa utvecklingen på arbetsmarknaden och när det gäller lönebildning. Utstationeringsdirektivet har bidragit till enskilda människors bättre möjligheter men också bidragit till europeisk ekonomi och till europeisk arbetsmarknad. 1 miljon människor!

Det ska vi ha i åminnelse när vi diskuterar tre olika rättsfall. Därför att när domstolen har dömt där så ser vi också att det är olika situationer i olika fall. Men vad som också är viktigt är att det inte finns någonting i detta som säger att det inte finns något hinder för olika stridsåtgärder i de olika medlemsstaterna. Det finns ingenting i de domsluten som innebär att de står i konflikt med olika typer av kollektivavtal eller annan lönebildning? Däremot så ställs det krav på att medlemsstaten ska ha en lagstiftning och att samhällen ska fungera så att de uppmuntrar och tillåter rörlighet. Det är i det sammanhanget som jag också tycker att det är viktigt att vi nu utvecklar bättre samarbete och att de olika medlemsstaterna ser till att implementera och utvärdera detta, så att vi förenar rörlighet med social säkerhet och trygghet för var och en i Europa. Vi ska inte skylla på EU för de problem som finns, utan vi ska ta på oss ansvar i de olika medlemsstaterna och vi ska vara glada för den ökade rörlighet och den välfärd vi kan se som en möjlighet av utstationeringsdirektivet.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, namens de PSE-Fractie. – Voorzitter, ik zou de commissaris willen danken voor de aanbeveling voor betere administratieve samenwerking en betere mogelijkheden voor de arbeidsinspecties. Maar, commissaris, u bent zich toch bewust van het feit dat onze vreugde daarover fors teniet gedaan wordt door de arresten Raval en Rupert? Die hebben namelijk voor grote commotie gezorgd, niet alleen bij de PSE-Fractie in het Parlement, maar ook bij de vakbonden daarbuiten en bij de landen die momenteel het Verdrag van Lissabon aan het ratificeren zijn.

Wij hebben lang gedacht dat de detacheringsrichtlijn een goede richtlijn was met een duidelijk uitgangspunt. Aangezien we er niet voor kunnen zorgen dat lonen en arbeidsvoorwaarden overal in Europa gelijk zijn, is het niet meer dan billijk dat werknemers kunnen rekenen op gelijke behandeling op de plek waar zij werken, ongeacht hun nationaliteit. Het is juist dat de detacheringsrichtlijn geen volledig werklandprincipe hanteert, maar slechts een aantal bindende voorwaarden oplegt. Maar de richtlijn geeft ook aan de lidstaten de ruimte om meer genereuze bepalingen van arbeidsbescherming van de werknemers op te leggen, volgens hun eigen sociale tradities, overeenkomstig CAO's of algemeen verbindende CAO's.

De arresten zagen nu de poten af van onze stoel van gelijke behandeling. De minimumbescherming waarin de richtlijn voorziet, is stilaan een maximum aan het worden. Het is allang geen probleem meer van slechte omzetting in bepaalde lidstaten. Maar het besef groeit bij ons dat de basisfilosofie van de richtlijn fout zit en die is: bescherming van werknemers mag, maar met mate. Sociale rechten om te onderhandelen, om te staken, bestaan maar zolang ze het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang brengen. Dit is geen kwestie van xenofobe uitlatingen, integendeel. Buitenlandse werknemers zijn meer dan welkom. Vrij verkeer van werknemers garandeert trouwens gelijke behandeling vanaf de eerste dag en dat is ook wat we willen onder het vrij verkeer van diensten.

Daarom vraagt mijn fractie een herziening van de detacheringsrichtlijn om drie redenen. Ten eerste om ervoor te zorgen dat gelijke behandeling van binnen- en buitenlandse werknemers gewaarborgd wordt. Ten tweede om te waarborgen dat nationale systemen van sociaal overleg ten volle gerespecteerd worden, en ten derde om ervoor te zorgen dat fundamentele sociale rechten voor iedereen veilig gesteld worden. Wij rekenen op uw steun, commissaris.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, for ALDE-Gruppen. – Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak til kommissæren for hans redegørelse. Der har jo været mange stærke reaktioner på en række domme fra Domstolen i den senere tid. Nogle iagttagere mener på baggrund af bl.a. Lavaldommen, at Lissabontraktaten skal ændres, og at man skal lægge bånd på Domstolen. Der vil jeg sige, at det er at skyde langt over målet, og at det skyldes, at man fra visse sider ønsker at putte grus i maskineriet og prøve at bilde folk ind, at Lissabontraktaten kan være et problem for lønmodtagernes retssikkerhed. Tværtimod betyder Lissabontraktaten større rettigheder for lønmodtagerne.

Andre iagttagere mener - ligesom Anne Van Lancker - at udstationeringsdirektivet skal ændres. Igen vil jeg sige nej. Det synes jeg ikke, at vi skal gøre som det første. Jeg mener, at vi, således som kommissæren har foreslået det, først skal lave et grundigt arbejde og se på, hvordan udstationeringsdirektivet faktisk gennemføres i praksis, og hvad mulighederne er for at sikre mod social dumping inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Jeg mener også, at vi skal afvente medlemsstaternes reaktion. Her tænker jeg måske især på Lavaldommen. Den endelige dom er jo ikke faldet i Lavalsagen i Sverige, og der er mange aspekter af denne dom, både en klokkeklar diskrimination af udenlandske virksomheder, som vi ikke kan gå ind for, men også en uklar information til virksomheden. I Danmark er der igangsat et udvalgsarbejde af regeringen, hvor man samler eksperter på arbejdsmarkedet - juridiske eksperter og arbejdsmarkedets parter - for at undersøge, hvordan de seneste domme harmonerer med den danske model, som er aftalebaseret og kun i meget beskeden grad styret af lovgivning. Jeg mener, at det vil være nyttigt at se på, hvad dette udvalg kommer frem til. Det er et hurtigtarbejdende udvalg, der er færdig med sit arbejde i juni måned.

Som det ofte er i politik, ligger djævlen i detaljen, og derfor er det vigtigt, at vi bevarer en afbalanceret holdning til disse spørgsmål. Det er kun halvandet år siden, at vi sidst her i Parlamentet havde en grundig drøftelse om udstationeringsdirektivet, og vi foretog en høring af arbejdsmarkedets parter. Alle sagde, at direktivet er godt, men svært at bruge i praksis. Lønmodtagerne kender ikke deres rettigheder. Arbejdsgiverne kender ikke deres forpligtelser godt nok. Derfor var vores konklusion, at der er behov for bedre information og bedre samarbejde, sådan som De også, hr. kommissær, foreslår det nu. Vi foreslog også, at man f.eks. benyttede Dublinagenturet, der både repræsenterer regeringer og arbejdsmarkedets parter, til at udvikle god praksis på dette område. Jeg vil meget gerne høre, hvad der sker på dette område. Jeg forstår godt frygten for social dumping, men jeg mener, at vi skal håndtere dette spørgsmål klogt. Det vil tage lang tid, hvis udstationeringsdirektivet skal ændres, og derfor er det vigtigt, at vi afsøger alle muligheder for at sikre grundlaget for fleksible arbejdsmarkeder som det danske under de gældende regler. Det gælder om at sikre, at vi faktisk kan have fleksible arbejdsmarkeder.

Konfliktretten er ikke truet af de afsagte domme, men der skal være balance i tingene i forbindelse med en konflikt. Jeg synes, at det er vigtigt at understrege, at lønmodtagernes rettigheder styrkes i Lissabontraktaten, og at både arbejdsmarkedets parter og regeringerne på tværs af grænser må gå sammen om at få lovgivningen til at fungere bedre og til at fungere mere gnidningsfrit. Det er vejen frem!

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, UEN grupas vārdā. – Paldies priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs! Spriedums šajā lietā īstenībā dod cerību, ka Eiropas Kopienu Tiesa uztver Eiropas Savienības četras pamatbrīvības reālajā dzīvē. Jēdziens „sociālais dempings”, kas ir tik populārs arī šajā Parlamentā, šoreiz nenostrādāja gadījumā, kad mērķis bija neielaist citas dalībvalstis uzņēmumu sniegt pakalpojumu Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Šajā diskusijā gribu izcelt vienu politisku aspektu — Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā lielā mērā, piemēram, Zviedrija, pēdējos gados Baltijas valstīs ieguva milzīgu peļņu ar „agresīvu” finanšu pakalpojumu sniegšanu, it īpaši nekustamā īpašuma kreditēšanā. Mēs nekad neesam ierobežojuši šo kapitāla plūsmu pat tad, kad peļņa bija ārkārtīgi augsta un tostarp iegūta ar savdabīgu eksporta sociālo dempingu — respektīvi, latvieši, kas strādāja šajās bankās, saņēma atalgojumā ne tuvu to samaksu, ko saņem zviedri par šo pašu darbu Zviedrijā. Tagad finanšu krīzes laikā daudzas latviešu ģimenes ilgstoši pārmaksās par aizņemto naudu, taču mūsu cilvēki un uzņēmumi nedrīkstēs konkurēt Eiropas Savienības tirgū, līdz ar to viņi nespēs atmaksāt šos parādus, kā rezultātā īstenībā zaudēs arī tie paši Zviedrijas pensiju fondi un citi akcionāri bankās. Kolēģi, mēs esam vienā Eiropas laivā, ļausim Eiropas pamatbrīvībām būt patiesi brīvām, tā iegūsim mēs visi! Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle Gerichtsurteile betreffen Fälle, in denen die Gewerkschaften international anerkannte Kollektivmaßnahmen ergriffen haben, um gegen Sozialdumping vorzugehen. In allen drei Urteilen wurde vom Europäischen Gerichtshof anerkannt, dass es sich bei diesen Maßnahmen um ein legitimes Recht der Gewerkschaften handelt. Jedoch wurde dieses Recht vom Gerichtshof in Bezug auf den Binnenmarkt in Frage gestellt.

In den Fällen Laval und Rüffert wurde gesetzliche Mindestnorm als einzige im Binnenmarkt geltende Höchstnorm interpretiert. Damit interpretierte der Europäische Gerichtshof die Entsenderichtlinie in eine ganz bestimmte Richtung. Das hat der Gesetzgeber jedoch nicht so beabsichtigt. In der Erwägung der Richtlinie ist sowohl der freie Dienstleistungsverkehr im fairen Wettbewerb zu fördern, wie auch die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu garantieren sind. Zudem enthält die Entsenderichtlinie eine Meistbegünstigungsklausel für Arbeitnehmer, und die wurde in den Gerichtsurteilen nicht berücksichtigt.

Der Gerichtshof schafft jetzt eine Situation in der Europäischen Union, in der die Entsenderichtlinie von einer Minimalrichtlinie zu einer Maximalrichtlinie erklärt wird und in der es legitim ist, sich über Sozialdumping einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Internationales soziales Recht soll jetzt den Belastungen für Unternehmen im freien Binnenmarkt untergeordnet werden. Mag sein, dass ich damit die Gerichtsurteile kritisiere. Aber eine Union ohne gleichwertige Elemente des sozialen Europas, wie Tarifvereinbarungen, Kollektivmaßnahmen und Kampf gegen Sozialdumping ist zum Scheitern verurteilt und wird die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr bekommen. Deswegen ist unsere grüne Antwort an dieser Stelle: Das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Platz“ muss im Binnenmarkt gegenüber den Freiheitskriterien eine gleichwertige Stellung haben!

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Commissaire, tout d'abord, je voudrais constater que mes collègues de la Conférence des présidents qui avaient décidé de l'heure tardive de ce débat, contre ma volonté, sont tous absents ce soir. Mais fût-ce en séance de nuit, je me réjouis pour ma part d'avoir enfin obtenu un premier débat sur cette grave affaire qu'est la légitimation par la Cour de justice européenne du dumping salarial, affaire sur laquelle, Monsieur le Commissaire, vous venez de passer en vingt secondes, avec une singulière désinvolture.

Je rappellerai donc brièvement les trois étapes de cette nouvelle dérive du droit européen. 11 décembre 2007: la Cour condamne une action syndicale qui s'opposait à ce que l'armateur finlandais Viking Line réimmatricule son ferry en Estonie pour casser les salaires des marins. 18 décembre 2007: la Cour condamne à nouveau des syndicats, cette fois en Suède, à Vaxholm, pour avoir bloqué les travaux d'une entreprise lettone qui refusait d'appliquer la convention collective en vigueur dans ce secteur. 3 avril  2008: la Cour condamne le Land de Basse-Saxe, en Allemagne, coupable d'avoir institué un salaire minimum s'imposant à toute entreprise de construction obtenant un marché public. La Cour donne ainsi raison à un sous-traitant polonais d'une société allemande, qui versait à ses ouvriers des salaires inférieurs de plus de moitié à la règle en vigueur. C'est l'arrêt Rüffert.

Dans les trois cas, la raison de fond invoquée par la Cour pour justifier sa décision encourageant le dumping salarial a été la même: le droit communautaire interdit toute mesure – écoutez bien – susceptible de rendre moins attrayantes les conditions faites à une entreprise d'un autre État membre car cela - je cite encore – constitue une restriction à la libre prestation des services ou à la liberté d'établissement, lesquelles comptent parmi les libertés fondamentales garanties par le traité. C'est tout simplement inacceptable. Où est la place du social dans une telle logique libérale?

En effet, toute avancée sociale dans un pays rend d'une certaine manière un marché moins attrayant – pour reprendre l'expression de la Cour – pour les entreprises concurrentes. J'ajoute que, dans les trois cas, la fameuse directive sur le détachement des travailleurs n'a pas apporté la moindre protection aux travailleurs concernés. Au demeurant, la Cour précise, je la cite que "cette directive vise à réaliser la libre prestation des services". Elle ne parle pas de protection des travailleurs.

Enfin, dans les trois cas, la Cour a pris sa décision à la lumière d'articles précis du traité et pas seulement du texte de la directive. À la lumière d'articles précis du traité, article 43, dans le premier cas, article 49, dans les deux autres, tous deux étant repris tels quels dans le projet du traité de Lisbonne en cours de ratification.

Ma conclusion est donc claire. Il ne suffira pas d'amender une directive pour surmonter le problème posé par ces arrêts. Qui veut rétablir la primauté des droits sociaux sur la liberté du commerce doit demander la révision des traités, en particulier sur les articles invoqués par la Cour pour justifier ses récentes décisions. C'est difficile mais je pense que c'est nécessaire car sinon, il faut s'attendre, dans l'avenir, à une sacrée crise de légitimité de l'actuel modèle économique et social européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, recently, in the Rüffert case, a Polish company paid 53 workers only 46% of the agreed wage for the trade in Germany. The Polish contractor was prosecuted; they responded by taking the case to court, and the ECJ recently voted in favour of the Polish subcontractor.

Not long ago, Mr John Monks, the President of the European Trade Union Confederation, speaking in a hearing in the Committee on Employment and Social Affairs about an earlier case – the Laval case – and warning of future cases, said that ‘we have been told that our right to strike is fundamental, but not as fundamental as the free movement of services’.

The trade union movement is rendered powerless by these rulings. The Services Directive and the Posting of Workers Directive represent a direct threat to everything that has been gained in workers’ rights in the last 30 years.

There have been three cases – Laval, Viking and now Rüffert – and a body of judicial interpretation is building that renders contracts meaningless, unions impotent and fairness of wages an empty term. As Mr Monk stated in the hearing on Laval, we need a protective protocol in the Lisbon Treaty or face social dumping in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Mr President, I believe that the Commission first published a guidance document on the implementation of the Posting of Workers Directive back in 2006, and at the time the Socialist Group – in response – led a call in Parliament for a toughening up of the Directive. The Commission did not feel this was necessary then and clearly does not feel it is necessary now, and for the record I agree with it.

The problem lies, as the Commission has so clearly defined, in weaknesses in national implementation, in insufficient cooperation between Member States and in poor supply of information. Toughening up EU legislation would not address these weaknesses. In fact it would make them even more difficult to address.

Finally, I would observe that the Commissioner confirms full commitment to protect workers’ rights and to fight against social dumping. We should all agree with that on all sides of the House, but we should also agree that there is another right to be protected: the right of all workers to be mobile, to be posted and to provide services across borders.

The rights of social protection must go hand in hand with the right to provide services, and there need be no contradiction. It is, of course, a major challenge to get the right balance. However, the challenge is for Member States to resolve, not by the EU proposing tougher laws. I suggest that the Commissioner has pointed the way and invite him to agree with me that our role as MEPs should be to get each of our own countries to follow.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Herr talman, herr kommissionär! Jag välkomnar rekommendationen och jag välkomnar ännu mer att kommissionären vill arbeta mot social dumping och att herr Barroso och herr Špidla sa att strejkrätten inte underordnar den fria rörligheten. Men det förslag som ni lägger räcker inte. Det räcker inte för att förhindra social dumping.

Låt oss först titta på vad domstolen har sagt i Rüffert och Laval-fallet. Man har sagt att det är minimilöner som gäller, dvs. att en polsk arbetare ska arbeta på samma arbetsplats som en tysk för 46 procent av det som tysken arbetar för. Om ni hade sagt att kvinnor skulle jobba för 46 procent av vad männen tjänar så skulle vi ha sagt att det är diskriminering. I detta fall är det diskriminering av polska arbetstagare som inte ges samma lön som de tyska arbetstagarna. Det kan inte accepteras.

För det andra så bedömer man inte olika sociala modeller på samma sätt. Man pekar i Rüffert-fallet på att det allmängiltigförklarar kollektivavtal och inte den modell som man har valt i Niedersachsen. Likadant gör man i Laval-fallet. Man pekar alltså ut vissa arbetsmarknadsmodeller framför andra.Också det är oacceptabelt.

För det tredje säger man att strejkrätten är grundläggande, men när man sedan väger den emot den fria rörligheten så väger den inte särskilt tungt, inte särskilt tungt alls, utan det är den fria rörligheten som är överordnad den.

Några talare har varit inne på ”Ja, men vi ska ha fri rörlighet”. Det är självklart att vi ska ha det, men hur premierar vi fri rörlighet om man dumpar villkoren i länder? Tror ni att befolkningen i dessa länder kommer att säga: ”Vi välkomnar folk”? Nej, de kommer att ha krav på att man ska ha stängda gränser. Jag är för öppna gränser mellan nya och gamla medlemsstater, men jag är också för lika villkor för lika arbete och det måste också vara grunden. Därför måste kommissionen agera starkare när det gäller förändringar i utstationeringsdirektivet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Jonckheer (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je partage l'avis de ma collègue Van Lancker et de mon collègue Wurtz pour l'essentiel; la question, finalement, c'est de savoir combien de travailleurs pauvres de plus on veut encore dans l'Union européenne? C'est ça la question fondamentale.

Sans revenir sur les arrêts de la Cour, je constate, néanmoins, qu'on aboutit à ce que la directive "Détachement des travailleurs" soit utilisée contre des dispositions nationales ou régionales qui visent à assurer un level playing field pour l'ensemble des travailleurs, à assurer un salaire minimum pour l'ensemble des travailleurs.

Donc, on aboutit à une situation où cette directive met en cause la territorialité du droit du travail. On peut assurer la mobilité des travailleurs, tout en assurant la territorialité du droit du travail et c'est cela qui est en discussion. Pour quitter un moment le champ de cette directive "Détachement des travailleurs", j'attire votre attention sur un autre sujet totalement connexe, la plainte que l'entreprise TNT a déposée auprès de la Commission suite à un jugement d'un tribunal administratif de Berlin, qui estime que le gouvernement allemand, en imposant dans le secteur de la poste un niveau de salaire minimum, n'a pas pris en compte l'impact économique du salaire minimum – on parle d'un salaire minimum de 9,80 euros par heure – sur les concurrents. Et on se retrouve dans une situation où le salaire minimum, qui est de compétence nationale, vise, en réalité, à décourager la concurrence et l'interprétation donnée par TNT.

La Commission examine, pour le moment, cette plainte. Si vous-mêmes, ou vos collègues et le Collège, devaient donner raison à TNT dans cette affaire-là, je pense, Monsieur Špidla, que toute votre crédibilité serait perdue dans cette affaire comme dans les autres et qu'il ne suffit pas d'une recommandation de la Commission sur les meilleures informations et les meilleures coopérations administratives entre les États pour assurer véritablement la dignité des travailleurs dans l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). – Herr talman! EG-domstolen har som uppgift att döma enligt fördragen. Alltså måste fördragen ändras för att tillvarata arbetstagarnas intressen. Slutsatsen av domstolens avgörande i Laval-, Viking Line- och Rüffert-målen är att Lissabonfördraget inte kan godkännas av Europas löntagare utan att man i fördraget skriver in en klausul om löntagarnas rättigheter – rätten att försvara kollektivavtal, rätten att vidta stridsåtgärder för att förbättra löner och anställningsvillkor.

Att kräva löner över minimilöner är nu ett handelshinder enligt domstolen och facken kommer inte att kunna hindra lönedumpning. Kommissionär McCreevy svarade mig skriftligen den 17 april i år på en fråga om fackens rättigheter följande: ”Fackföreningar kan fortsätta att vidta fackliga stridsåtgärder förutsatt att dessa motiveras av legitima mål som är förenliga med EG-rätten.”. Tydligare kan det inte sägas: EG-rätten måste alltså förändras. Fri rörlighet, ja, men utan att diskriminera löntagare från andra länder.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – Herr talman! EG-domstolen har gång på gång gjort klart för medlemsstaterna att de inte kan betrakta sig som självständiga när det gäller så fundamentala politiska områden som hälsopolitik, spelmarknadspolitik, alkoholreklam och nu senast arbetsmarknadspolitik. Detta är vad som kallas för juridisk aktivism och måste betraktas som ett direkt hot mot demokratin och subsidiaritetsprincipen. Med anledning av sin arroganta inställning till medlemsstaternas folkvalda regeringar är EG-domstolen i själva verket en självutnämnd makthavare i Europa.

När det gäller Laval-domen så innebär den att svenska och utländska företag kommer att verka under helt olika villkor på svenskt territorium. Det är fullständigt oacceptabelt. Jag uppmanar ledamöterna att tänka sig för nästa gång de beslutar om mer maktförskjutning till EU:s icke folkvalda institutioner. För idag verkar det som om syndaren sent har vaknat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Dyrektywa o delegowaniu pracowników to jeden z fundamentów, na którym opiera się praktyczna realizacja jednej z czterech podstawowych wolności wspólnotowych, wolności europejskich, która towarzyszy traktatom i Wspólnocie Europejskiej od samego początku.

Artykuł 49 traktatu jest jednym z najbardziej klarownie sformułowanych przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Unii Europejskiej i stanowi jednoznacznie, że ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Wspólnoty są zakazane w odniesieniu do obywateli państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w państwie Wspólnoty innym niż państwo odbiorcy świadczenia. Zadziwiające są zatem uporczywe praktyki w wielu państwach członkowskich, które zmierzają do administracyjnego ograniczenia tej traktatowo zagwarantowanej swobody.

Od momentu wyboru do tutejszego Parlamentu napływają do mnie skargi od przedsiębiorców głównie pochodzących z nowych krajów członkowskich, które przystąpiły do Unii po 2004 r., na działalność administracji szczebla regionalnego i lokalnego, która samowolnie nakłada na tych przedsiębiorców dodatkowe wymagania niemające najmniejszego uzasadnienia w żadnym z unijnych aktów prawnych. Wielokrotnie na tej sali podnosiłem tę kwestię, domagając się od Komisji Europejskiej jednoznacznego opowiedzenia się po stronie unijnego prawa, a zatem w obronie swobody świadczenia usług.

Cieszę się, że moje wysiłki uzyskały tak jednoznaczne potwierdzenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, o którym dzisiaj dyskutujemy. Jestem przekonany, że w świetle ostatnich wyroków Trybunału uda się nam – Parlamentowi wspólnie z Komisją Europejską – wypracować taką formułę organizacji wewnętrznego rynku usług, która zabezpieczając podstawowe prawa pracownicze, zabezpieczając te prawa – podstawowe prawa – nie będzie nakładać na unijnych przedsiębiorców dodatkowych obciążeń, które ograniczać będą ich działalność i są z definicji – o czym mówią orzeczenia Trybunału – sprzeczne z europejskim prawem.

Wolny rynek usług i mobilność pracowników trzeba wspierać, a nie zwalczać. Takie są wyzwania XXI wieku.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – Köszönöm, elnök úr! Biztos úr! A kiküldetésről szóló irányelv több európai bírósági ítélet után az uniós figyelem középpontjába került. A Bíróság szólt. Lehet persze vitatni azt, amit mondott, csak nem érdemes, mert attól a határozata érvényes marad, és a Bíróság különben sem értéksorrendet állított fel.

Láthatjuk, hogy a Parlamentben ezek az ítéletek egymást kizáró véleményeket gerjesztettek, öröm viszont, hogy a Bizottság számba vette a teendőit, és a tagállamokhoz fordult. Ez annál is inkább fontos, mert igyekszik lehűteni a kedélyeket. Hozzátartozik, hogy sajnos a felfokozott hangulathoz hozzájárult a Bizottság korábbi mulasztása is, hiszen még mindig nem értékelte a "posting irányelv" átültetését a nemzeti rendszerekbe, pedig erre a Parlament állásfoglalásában két évvel ezelőtt nyomatékosan kérte. Így nincs válasz arra, hogy a tagállami munkavállalókat védő intézkedések illeszkednek-e a "posting irányelvhez", és ennek hiányában nem tudjuk megmondani, hogy a "posting irányelv" valóban jól működik-e, vagy szükséges a szolgáltatási piac szabályainak módosítása. Nincsenek meg az implementáció tanulságai, és így legfeljebb deklarációk ütközhetnek egymással. Az emberben megmozdul a kérdés, hogy ez a bizonytalan helyzet nem ad-e teret a populizmusnak vagy a demagógiának? És nem kreálunk-e politikai problémát az esetleges jogi hiányosságokból? Így előfordulhat, hogy politikai feszültséget keltünk ott, ahol csak higgadt szabályozás kellene.

Képviselőtársaim! A szolgáltatási piac szabadsága kevés kivételtől eltekintve megvalósult a jogszabályok előírásaival, a jog érvényesítéséért viszont konkrét lépések kellenek. Ezeket a konkrét lépéseket reméljük a Bizottságtól, hiszen a joganyagok átfogó vizsgálatát, a Bíróság nem végezheti el, ez a Bizottság dolga. És a Bizottság dolga lesz a jogsértési eljárások elindítása is, hogyha ez szükséges. Így valósulhat meg, amit Spindla biztos úr mondott, hogy a munkavállalói jogokért és a szociális piac érdekében egyszerre és közösen kell fellépnünk. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Zimmer (GUE/NGL). – Herr Präsident, Herr Kommissar Špidla! Ich widerspreche Ihnen darin, dass es keinen Widerspruch zwischen einem starken Sozialschutz der Beschäftigten und einem starken Binnenmarkt gäbe. Ein EU-Binnenmarkt, der sich der Logik der globalen Konkurrenz unterwirft, ist letztendlich die Inkarnation eines solchen Widerspruchs. Ich stimme Ihnen allerdings zu, dass Mitgliedstaaten für die Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht Verantwortung tragen, zumindest im Fall Rüffert können die Regierenden in Berlin und in Niedersachsen nicht einfach mit dem Finger auf den Europäischen Gerichtshof zeigen.

Diese haben es versäumt, Tarifrecht allgemein verbindlich zu erklären bzw. gesetzliche Mindestlöhne einzufordern. Ich fordere von Ihnen, Herr Kommissar, dass Sie Ihrer Verantwortung nachkommen und den notwendigen Korrekturbedarf der EU-Rechtsgrundlagen offen einfordern. Das betrifft z.B. Artikel 50 und Artikel 56 der konsolidierten Fassung des Lissaboner Vertrags vom 15. April, die Nachschärfung der Entsenderichtlinie, die Gewährung des Streikrechts, auch des grenzüberschreitenden Streikrechts. Ich verweise auch darauf, dass die Klärung von politischen Problemen nicht einfach dem EuGH überlassen bleiben darf, sondern dass hier sowohl die Institutionen der Europäischen Union – Rat, Kommission, Europäisches Parlament – als auch die Nationalstaaten mit ihrer Gesetzgebung dafür Verantwortung tragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Der Vertrag von Lissabon wird für die Arbeitnehmer eine erhebliche Verbesserung bedeuten – Herr Wurtz, da muss ich Ihnen widersprechen. Deswegen müssen wir ihn annehmen, denn die Sozialpolitik wird eine Querschnittsaufgabe. Alles muss in Zukunft unter sozialpolitischen Gesichtspunkten gesetzgeberisch überprüft werden, und die Definition der sozialen Marktwirtschaft, wie sie im Vertrag vorgesehen ist, ist ein erheblicher Fortschritt.

Wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit, wir brauchen mehr Produktivität – und dies muss sicherlich eine Überschrift in einer globalen Ordnung sein –, aber in allen drei Fällen stellen wir fest, dass es hier nicht um einen Wettbewerb in einer globalen Ordnung geht, sondern darum, ob in bestimmten Bereichen innerhalb der Europäischen Union zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rahmen eines gemeinsamen Binnenmarktes Arbeit geleistet wurde.

Wir dürfen nicht zu der Situation kommen, dass hier globale Ordnung benutzt wird, um Arbeitnehmer aus verschiedenen Mitgliedstaaten unter dem Gesichtspunkt der internationalen Wettbewerbfähigkeit aufeinander zu hetzen. Wenn die Solidarität der Arbeitnehmer zerstört wird, wird auch die Europäische Union, wird der Zusammenhalt unserer Gesellschaften zerstört.

Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir jetzt nicht Gerichtsschelte machen, sondern deutlich machen, dass wir die Gesetzgebung überprüfen müssen. Die Entsenderichtlinie stammt vom Anfang der 90er-Jahre. Sie trifft heute nicht mehr zu! Wir müssen überprüfen, was daran falsch ist. Ich weiß es nicht im Einzelnen. Die Tarifpartner müssen prüfen, dass sie ihre Tarifverträge binnenmarktkonform abschließen. Die nationale Gesetzgebung muss daran angepasst werden. Dies alles müssen wir überprüfen. Gleichzeitig darf dies nicht zu Abschottung und Protektionismus führen, weil die Mobilität gewährleistet sein sollte.

Wenn wir die vier Grundfreiheiten ansprechen, sind das die vier Grundfreiheiten des Marktes. Aber meine Definition von sozialer Marktwirtschaft bedeutet, dass Markt nur innerhalb eines Rahmens, den der Gesetzgeber vorgibt, stattfinden kann, damit wir eine gerechte Verteilung der Wohltaten dieser Wirtschaftsordnung haben und sie nicht allein dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Wenn dies geschieht, frisst sich nämlich der Markt selbst auf. Deswegen brauchen wird eine solche Rahmenbedingung einer sozialen Marktwirtschaft.

Herr Präsident, gestatten Sie mir zum Schluss, ein Zitat vorzulesen. „Nicht die freie Marktwirtschaft des liberalistischen Freibeutertums einer vergangenen Ära, auch nicht das freie Spiel der Kräfte“ – und dergleichen Phrasen –, „sondern die sozial verpflichtete Marktwirtschaft, die das einzelne Individuum wieder zur Geltung kommen lässt, die den Wert der Persönlichkeit oben anstellt und der Leistung dann aber auch den verdienten Ertrag zugute kommen lässt, das ist die Marktwirtschaft moderner Prägung“. Dies ist ein Zitat von Ludwig Erhard, dem man sicherlich nicht nachsagen kann, dass er gegen eine Marktwirtschaft war.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). – Mr President, let me say how much I agree with Mr Brok and how much I disagree with Mr Bushill-Matthews, but I will come to that in a moment. I would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April. It is an important step in the right direction. I believe that the more effective exchange and access to information and the exchange of best practice will certainly help, but it was one of those strange quirks of timing that the recommendation was adopted on the same day that the Rüffert judgment was handed down. I think the Laval and Rüffert cases in particular require us to go much further than that recommendation now.

Those cases raise the prospect that the economic freedoms can be interpreted as granting undertakings the right to evade or circumvent national, social and employment laws and practices. The only protection, it seems, are the provisions of the posted workers directive. If that is the case, then it is clear that we need to revisit the directive. In particular, we need to clarify the scope for collective agreements, to set mandatory standards, and for collective action to enforce those standards.

I think we need to do a number of things. We need to ensure that host country collective agreements can provide for higher than minimum standards. We need to make mandatory what are currently only options for Member States, such as applying all generally binding collective agreements to posted workers. I think we also need a clear time limit for the definition of a posted worker, so that there is a clear idea of when a posted worker ceases to be a posted worker.

Finally, for now, I think we need to broaden the legal base of the directive to include freedom of movement of workers, as well as the freedom to provide services. That was a proposal which was rejected back in 1996, but I hope we can see now how important it is.

It is the Court that has said that the right to strike and the right of association are fundamental rights, but not as fundamental as the economic freedoms. Trade unions might be forgiven for thinking that they are suddenly living on Animal Farm. We owe it to them to restore a proper balance. I think these modest proposed changes to the posting of workers directive would be a start.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL). – Hr. formand! Da vi behandlede Lissabontraktaten i februar, stillede jeg og andre kollegaer forslag om, at Parlamentet skulle kræve, at retten til kollektive kampskridt skulle høre under medlemsstaternes kompetence. Desværre stemte et flertal af jer imod, og man må stille spørgsmålet: Hvorfor gjorde I det? Den eneste logiske forklaring og den eneste logiske konsekvens er, at arbejdsgivernes grænseoverskridende jagt på størst muligt overskud i sidste ende kommer til at gå forud for lønmodtagernes ret til at forsvare sig mod social dumping. Det kan I selvfølgelig mene, men så skal man jo holde op med at snakke om et socialt Europa.

Lønmodtagerne i ethvert land må have den ubetingede ret til at konflikte for at sikre, at tilrejsende arbejdere får mindst lige så meget som dem selv. Det er ikke diskrimination. Vi synes ikke, at tilrejsende arbejdere skal have dårligere løn end folk, der er i landet i forvejen. Vi går imod diskrimination, og derfor skal der gribes ind. Alternativet er social dumping. En spiral mod bunden. Det er derfor, at vi med alle midler må sikre den frie og ubegrænsede konfliktret - som minimum gennem en retligt bindende protokol til Lissabontraktaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE). – Monsieur le Commissaire, il est vrai que notre déception est grande de voir la manière dont s'applique, selon la jurisprudence, la liberté de prestation de services. On peut penser que, dans certaines interprétations, la Cour de justice veut instaurer une prééminence des articles 43 et 49 sur toute autre considération. Mais je me méfie des analyses manichéennes des décisions de jurisprudence qui sont, vous le savez tous, d'abord des cas d'espèce.

Je crois que la question qu'il faut que nous nous posions au delà de cela, c'est comment garantir les acquis sociaux et comment, en particulier, répondre à deux questions. Quel est le niveau de salaire auquel une entreprise doit se soumettre selon le droit national du pays d'accueil? Et deuxième question: jusqu'à quel point peut-on limiter l'action collective des syndicats destinée à assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs détachés?

Pour répondre à ces questions, je ne crois pas en un changement de la directive "Détachement". Je pense même que nous prendrions un grand risque à nous y lancer. Je trouve plus intéressante, en revanche, la proposition de la Confédération européenne des syndicats en faveur d'une clause sociale. Je crois surtout qu'il s'agit tout simplement, comme Elmar Brok l'a dit, d'appliquer les traités, les anciens et les nouveaux; l'article 3.3, l'article 6.1 et la Charte des droits fondamentaux, qui est maintenant du droit positif.

Il s'agit aussi de faire appliquer – et les parlements nationaux pourront y veiller – le principe de subsidiarité dans tout ce qui concerne le droit du travail, les droits des travailleurs et le droit de grève, en particulier.

Dans l'immédiat, la présidence française doit, prochainement, activer l'Agenda social et pour vous, Monsieur le Commissaire, la Commission doit aller au delà du simple constat que vous avez fait, et au delà de la recommandation purement administrative et a minima, pour aller vers un texte plus politique tenant compte pleinement des incertitudes nées de la jurisprudence.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Natürlich ist eine engere Kooperation der nationalen Verwaltungen richtig und gut. Das begrüße ich. Sie ist sogar unerlässlich.

Aber, wenn wir wirklich verhindern wollen, dass es zu einem Wettlauf um die niedrigsten Mindestlöhne in Europa kommt, dann brauchen wir mehr, und das wissen Sie auch, Herr Kommissar Špidla. Nach dem Rüffert-Urteil gibt es meiner Meinung nach nur eine Lösung. Wir müssen die Entsenderichtlinie verbessern. Hier ist eben auch die Kommission gefordert.

Wir müssen legislative Konsequenzen aus diesem Urteil ziehen, denn dieses Urteil verkehrt die Intention der Entsenderichtlinie ins Gegenteil. Hier wird die Dienstleistungsfreiheit über den Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gestellt. Es wird sogar der vorgesehene Mindestschutz zum Maximalschutz erklärt. In meinem Land, in Deutschland, sind acht von sechzehn Bundesländern von diesem Urteil direkt betroffen. Hier wollten die regionalen Regierungen in Sachen Lohndumping gerade vorbildhaft sein.

Gestützt auf die Entsenderichtlinie, aber auch auf die Vergaberichtlinien wollten sie wenigstens bei der öffentlichen Auftragsvergabe die Einhaltung bestimmter sozialer Kriterien sicherstellen. Deshalb haben sie als soziales Kriterium die Einhaltung ortsüblicher Tariflöhne eingefordert, da diese über den Mindestlöhnen liegen.

Die Entscheidung des Gerichtshofs nachzuvollziehen, fällt mir schwer. Wenn wir wirklich soziale Kriterien wollen – und ich denke, das wollen wir alle –, dann muss auch mehr als ein Mindestlohn möglich sein. Das Urteil darf nicht dazu verleiten, künftig nur noch Mindeststandards für entsandte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zuzulassen. Das ist nicht das soziale Europa, das meine Fraktion will. Damit wir auf der sicheren Seite sind, müssen wir auch die Vergaberichtlinien unter die Lupe nehmen.

Bei mir zu Hause haben die heute Abend angesprochenen Urteile des Europäischen Gerichtshofs in der Arbeitnehmerschaft zu einem back flash in der Akzeptanz Europas geführt. Hier sind wir nun alle gefordert, das Ruder wieder herumzureißen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejandro Cercas (PSE). – Señor Presidente, señor Comisario, si estuviéramos ante un problema menor entendería que una simple recomendación que hablase de intercambiar buenas prácticas, de incorporar elementos de información más eficaces, pudiera dar respuesta al problema. Pero el problema, señor Comisario, es que estamos en presencia de un problema de enorme calado, que yo lamento mucho que ni siquiera haya sido citado en su intervención.

El problema, señor Comisario, es que tenemos en este momento una jurisprudencia ya consolidada del Tribunal de Justicia que dice que trabajadores de un país pueden trabajar en otro país con menos del 50 % del salario, y eso bajo una Directiva que –tenemos que decir entre nosotros–, fue construida justamente para impedir eso.

Por tanto, si hoy es posible tener en vigor un Derecho que permite esa realidad, dígame si no tenemos un problema de fondo que no se arregla solamente con arreglar problemas informáticos.

En segundo lugar, señor Comisario, tenemos un problema por el que las diversas prácticas sindicales nacionales, de fijación de salarios, de convenios colectivos, quedan fuera de juego. Ya han quedado fuera de juego Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania. Y, por tanto, éste es un enorme problema, no de estos países, sino de toda Europa, que ve cómo se socavan sus Derechos nacionales, que ve cómo Europa no solamente no garantiza una mejor protección para sus trabajadores sino que rompe los esquemas de protección nacional.

Ante esta realidad, señor Comisario, creo que no podemos mirar hacia otro lado. Creo que no podemos recetar aspirinas cuando lo que se necesita es una cirugía de fondo y creo que hay que volver a poner en equilibrio los principios de los derechos de los trabajadores con los derechos del mercado, porque, si no, por ese agujero se irá, no la Europa social, sino Europa entera.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Celem dyrektywy o delegowaniu pracowników jest zapewnienie swobody świadczenia usług przy jednoczesnym zagwarantowaniu praw pracowniczych. Moim zdaniem dyrektywa ta służyła dobrze Unii Europejskiej i ta krytyka, którą słyszę dzisiaj tutaj na tej sali, jest w dużym stopniu nieuzasadniona.

Zwracam uwagę, że w przypadku Rüfferta, o którym dyskutujemy, naruszenie standardów socjalnych i ustalenie płacy na skandalicznie niskim poziomie 46% nastąpiło nie w wyniku jakichkolwiek wad dyrektywy o delegowaniu pracowników, tylko w wyniku niewprowadzenia części odpowiedniej legislacji Dolnej Saksonii w sposób przewidziany dyrektywą o delegowaniu pracowników. A zatem mamy tu do czynienia z problemem implementacji prawa na terenie Niemiec, a nie z wadami dyrektywy o delegowaniu pracowników. Podobnie jest w przypadku Lavala, gdzie z kolei w Szwecji mamy sytuację, kiedy płaca minimalna nie jest ustalona ani ustawowo, ani w porozumieniu zbiorowym w sposób taki, jaki przewiduje dyrektywa o delegowaniu pracowników. Dlatego uważam, że wyjściem z tej sytuacji jest przede wszystkim dostosowanie ustawodawstwa krajowego do obecnej dyrektywy, chociaż zgadzam się, że jest wiele spraw, które można jeszcze w dyrektywie usprawnić i w tych sprawach popieram stanowisko Komisji.

Chcę również przy okazji odnieść się do pojęcia social dumping, które tutaj padło bardzo wiele razy. Otóż, zwracam uwagę, pojęcie dumpingu socjalnego nie istnieje ani w prawie międzynarodowym, ani w teorii ekonomii. Jest to termin czysto propagandowy. Nie można mówić o dumpingu w sytuacji, kiedy delegowani pracownicy – polscy w Niemczech czy łotewscy w Szwecji – dostają wynagrodzenia wyższe niż u siebie w kraju. Nie można też mówić o dumpingu socjalnym w sytuacji, kiedy nie ma w Europie obowiązujących standardów socjalnych i płacowych dla wszystkich krajów, a tego nie ma dlatego, że poziom rozwoju naszych państw członkowskich jest różny, a poza tym różna jest też polityka w poszczególnych państwach.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – Señor Presidente, yo creo que está claro que la sentencia del Tribunal de Justicia pone en peligro los propios cimientos de la Unión Europea. Está claro que el Tribunal de Justicia es el máximo órgano de interpretación del Derecho de la Unión Europea, y no hay nadie que esté interesado en este momento en debilitar esa institución. Pero esa jurisprudencia pone en peligro −como ha puesto de relieve el señor Cercas− el principio de la cohesión social. Para mucha gente en Europa, una Unión Europea que no garantice los derechos sociales mínimos no merece existir y, por tanto, estamos poniendo en peligro la propia existencia de la Unión Europea.

Como no podemos ir contra las sentencias del Tribunal −tenemos que conformarnos a ellas−, está claro que ha llegado el momento de que las instancias con poder legislativo, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, adopten medidas para que esta jurisprudencia no se consolide, porque es una jurisprudencia adscrita a unos textos jurídicos determinados que pueden ser cambiados.

El propio Tribunal parece que nos está invitando a este cambio legislativo, y yo creo que en este momento es responsabilidad de la Comisión, en primer lugar, pero también del Parlamento y del Consejo, cambiar los textos legislativos para evitar que esa jurisprudencia se consolide.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Prevederile legislative pe care le discutăm astăzi pot aduce o îmbunătăţire a vieţii pentru mai bine de un milion de cetăţeni europeni care lucrează într-un alt stat membru ca şi prestatori de servicii sau lucrători detaşaţi.

În special prevederile articolului 3 al directivei nu sunt în totalitate puse în practică în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Standardele de sănătate şi securitate a muncii, numărul maxim al orelor de muncă şi perioadele minime de concediu sau măsurile de protecţie cu privire la maternitate nu sunt aplicate atunci când este vorba de muncitorii aflaţi în situaţia detaşării.

În acelaşi timp, trebuie garantat salariul minim prevăzut în legislaţia statului gazdă. Acest ultim aspect determină însă foarte multe firme să apeleze la contracte alternative de muncă, care împiedică automat plata unor salarii mai mici.

În plus, a devenit o practică pentru multe firme europene să angajeze muncitori din noile state membre şi a-i trimite în străinătate ca lucrători detaşaţi pe o perioadă ce poate fi extinsă până la 24 de luni, profitând astfel de diferenţele ce există la plata contribuţiilor la asigurările sociale.

Închei spunând că acest tip de dumping social trebuie oprit prin implementarea tuturor prevederilor din Directiva lucrătorilor detaşaţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – Panie Przewodniczący! Wiele na tej sali padło uwag i bardzo krytycznych ocen, wyroków – wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Ja bym apelowała o spokój.

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie mają przecież charakteru politycznego, oparte są na wnikliwej analizie stanów faktycznych i prawa państw członkowskich. To jest rola tego organu, szanujmy ją. Podejdźmy do tego w spokoju. Nie traktujmy tych wyroków źle wtedy, kiedy nam nie odpowiadają i dobrze wtedy, kiedy nam się podobają. Taka sprawiedliwość à la carte nie powinna nam przyświecać i nie powinniśmy jej akceptować.

Druga sprawa, na którą chcę zwrócić uwagę to: nie dopuśćmy do konfrontacji pomiędzy pracownikami starych i nowych państw członkowskich. To byłoby najgorsze, co się może zdarzyć, jeśli skonfrontujemy związkowców ze starych państw członkowskich ze związkowcami z nowych państw członkowskich. Nie na tym ma polegać sprawiedliwość w Unii Europejskiej. Przeciwko temu ostrzegam.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Mr President, at the moment in Ireland we are debating the pros and cons of the Lisbon Treaty and there are conflicting interpretations of the recent rulings from the Court of Justice and their implications for the protection of workers and workers’ rights.

While I know we do not have a final ruling on the Laval case, I would ask the Commissioner to briefly outline his reaction to the situation and his views as to how the transposition and implementation of the Posting of Workers Directive in Sweden in particular has impacted on the judgment on the Laval case.

A previous speaker, Mr Andersson, made the very valid point that, if a woman was paid 46% of what a man was paid for doing the same work in the same country, it would be considered as discrimination. Yet this seems to be sanctioned by the courts when it comes to workers from different countries doing the same work in the same country. Again, I would like the Commissioner’s comments as to how the transposition and implementation of the Directive impacted on this situation.

Finally, I listened very carefully to what the Commissioner said when he spoke about guaranteeing the rights of workers and combating social dumping, but I am not entirely satisfied that his proposals and suggestions will accomplish that aim, and I look forward to hearing more robust proposals from the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, οι τρεις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη Βίκινγκ Λάινς, Λαβάλ και Ράφερτ έχουν ενιαία αιτιολογική σκέψη, η οποία βασίζεται στις τέσσερις ελευθερίες κίνησης του κεφαλαίου που κατοχυρώνει η Συνθήκη του Μάαστριχτ, τις οδηγίες για την εσωτερική αγορά, την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 43 και 49, στο μετονομασμένο Ευρωσύνταγμα, στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι πολιτικές, βαθιά αντιδραστικές αποφάσεις, που επιβάλλουν τον εργασιακό μεσαίωνα για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Πέραν του ότι αμφισβητείται το δικαίωμα της απεργίας και οι συλλογικές συμβάσεις, θέλω να προσθέσω μια τρίτη σημαντική διάσταση: αμφισβητούνται διεθνείς Συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί και έχουν κατοχυρωθεί μέσα από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Γι' αυτό, πραγματικά, πρέπει να εξασφαλιστεί η ίση αμοιβή για ίση εργασία για όλους τους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι από τις χώρες που εντάχθηκαν μετά την 1.5.2004 δεν οφείλουν τίποτα σε κανέναν! Πρέπει, μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους της Ευρώπης, να παλέψουν για να βελτιώσουν τους όρους εργασίας και αμοιβής. Ίση αμοιβή για ίση εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Delegowanie pracowników jest nierozerwalnie związane ze swobodą świadczenia usług. Trybunał Sprawiedliwości swoją decyzją podtrzymał tę najważniejszą moim zdaniem zasadę wspólnego rynku.

Pragnę jednak wyrazić swoje rozczarowanie faktem, iż na rynku wspólnotowym nadal istnieją przepisy niezgodne z dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników. Nie zapominajmy, iż dyrektywa ma służyć zarówno pracownikom, jak i usługodawcom. Niedopuszczalne są również sytuacje, w których kluczowe zapisy dyrektywy są interpretowane różnie w różnych państwach członkowskich. Pracownicy nie są świadomi swoich praw, a państwa członkowskie nie monitorują, czy jej przepisy są stosowane właściwie. Właściwa implementacja i egzekwowanie przepisów jest przecież kluczem do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Dlatego wszelkie środki, czy to w postaci współpracy administracyjnej, czy wskazówek dotyczących właściwego stosowania dyrektywy są działaniami koniecznymi. Mam jednak nadzieję, że rezultatem takich inicjatyw będzie poprawa w interpretacji przepisów, a nie kolejne oskarżenia o nieistniejący dumping socjalny.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE). – Härra president, austatud kolleegid. Mulle meeldib ka väga võrdne kohtlemine printsiibina ja ausalt öeldes on mul aeg-ajalt väga raske aru saada, miks ma selle töö eest siin kojas saan palju vähem palka kui mu Lääne kolleegid (kümme korda vähem kui itaallased). Aga ma saan aru, et see võtab mõningase aja, kui palgad Euroopas ühtlustuvad.

Mulle jääb täna siin mulje, et me tegeleme silmakirjalikkusega. Paljud inimesed võtavad sõna ja nad teeksid justkui seda ühe miljoni lähetatud inimese nimel, võideldes nende õiguste eest. Oleme ikka ausad – suur osa esinejaid tegelikult ei esinda siin seda miljonit lähetatut, vaid kaitsevad oma tööturgu. Sellepärast on mul väga hea meel, et volinik on lubanud luua komisjoni ja seda asja uurida. Siin on jäänud väga vale mulje nende kolme case’i põhjal. Et tuleb ikkagi aru anda, kus tõepoolest on tegu ekspluateerimisega, kus on tegu sotsiaalse dumpinguga, kus on tegu mittekindlustatusega. Nende case’ide puhul see nii õnneks siiski ei ole.

Teenuste vaba liikumine on meie kõigi huvides. Ma ootan kolmandat nädalat oma Brüsseli korterisse torumeest – torud on umbes. Teate, ma näen öösel seda poola kuulsat torumeest juba unes.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci à tous pour vos interventions. Je les ai écoutées avec beaucoup d'intérêt. Je pense que nous avons eu un débat riche et animé. J'ai également bien noté les opinions différentes qui se sont exprimées aujourd'hui. Ces différences dans les interprétations et les points de vue m'encouragent à rester prudent sur ce sujet.

De plus, la discussion a montré la grande complexité du sujet et les questions juridiques difficiles qui se posent dans ce contexte. Les trois décisions de la Cour de justice sont toutes spécifiques. Il serait incorrect d'en tirer des conclusions trop générales. Il appartient d'abord aux États membres concernés d'évaluer ce qu'ils devraient faire dans leur contexte national pour s'adapter aux décisions de la Cour. J'aimerais d'ailleurs soutenir la démarche constructive commencée en Suède et au Danemark pour réaliser cette adaptation.

Néanmoins, la discussion aujourd'hui montre qu'il est important de mener une réflexion en profondeur afin de répondre de manière pertinente aux problèmes soulevés. C'est justement un des objectifs prioritaires de la Commission actuellement. Nous sommes effectivement résolus à poursuivre cette réflexion dans le cadre de la préparation d'un agenda social renouvelé. Cet agenda, que je présenterai en juin prochain au Collège, intégrera bien sûr les résultats de la grande consultation lancée sur les nouvelles réalités sociales. Il s'inscrit aussi dans la perspective de la communication de novembre 2007 sur une nouvelle vision sociale de l'Europe pour le 21e siècle. Il s'agit là d'une réelle possibilité de promouvoir de nouvelles solutions pour répondre aux défis auxquels sont confrontées nos sociétés européennes.

Parmi ces défis, il y a bien sûr le changement démographique, le progrès technologique de plus en plus rapide, mais aussi l'impact social de la mondialisation. La diversification des formes de mobilité chez les travailleurs ainsi que l'augmentation des migrations, qui est probablement inévitable, posent des défis nouveaux auxquels nous devons répondre. Ce sont des questions que nous devons aborder pour préserver et renforcer notre modèle social européen.

Je suis convaincu que l'agenda social est le véhicule approprié pour proposer une première réponse construite et adaptée aux enjeux de la mobilité pour la protection des travailleurs. Le débat que le Parlement européen s'apprête à mener dans le cadre de son rapport d'initiative va aussi dans le bon sens. La Commission s'engage d'ailleurs à y prendre une part active et à faciliter les discussions et la recherche de solutions.

Je souhaite travailler dans un esprit ouvert, exigeant, et en prise avec les réalités économiques et sociales. Je souhaite que nous avancions aussi de manière constructive et sereine. La complexité des réalités sociales rend plus difficile la formulation de solutions "clé en main". Il est nécessaire de se donner du temps dans le cadre de la discussion en cours sur l'agenda social. C'est comme cela que pourra émerger une approche globale et plus protectrice pour les travailleurs de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. − Se cierra el debate con la intervención del Comisario.

Tengo que reconocer que, aunque no sea propio de la Presidencia, lo cierro con una cierta perplejidad. Será porque durante treinta años de mi vida he estado luchando por que un trabajador español en Suecia o en Alemania no gane menos que el trabajador alemán o sueco y, porque llevo otros veinte años luchando por que el trabajador polaco, rumano o marroquí no gane en España menos de lo que gana un trabajador español.

(Aplausos)

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. – As recentes decisões do Tribunal de Justiça relativamente aos casos da Laval-Vaxholm, na Suécia, da Viking Line, na Finlândia, e agora, o caso Rüffert, na Alemanha, não são mais que a clarificação dos reais objectivos e prioridades desta União Europeia.

Mais concretamente, a “primazia” do princípio da dita "liberdade de estabelecimento", tal como estabelecido nos artigos 43º e 46º do Tratado, que proíbe quaisquer “restrições à liberdade de estabelecimento".

O Tribunal de Justiça considera como "restrição", logo como uma “ilegalidade” face ao direito comunitário, a liberdade dos trabalhadores e das suas organizações representativas defenderem os seus direitos e interesses, nomeadamente o respeito do acordado em contratação colectiva.

Desta forma, legitima-se o dumping social e o ataque à negociação e contratação colectiva na UE e promove-se a “concorrência” entre os trabalhadores, impondo, pela prática, a prevalência do chamado princípio do "país de origem", isto é, a aplicação de menores salários e protecção de direitos para os trabalhadores nas relações contratuais com as entidades patronais.

Estas decisões põem a nu a natureza de classe da UE e a quem realmente interessa (e impulsiona) as suas políticas neoliberais, rebatendo todo o discurso em torno de uma tão apregoada "Europa social", demonstrando como as políticas da UE afrontam os direitos arduamente conquistados pelos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. – The way in which the existing treaties are being used to undermine workers’ rights is a scandal. The European Court of Justice stated that its judgment on the Rüffert case is in keeping with the provisions of the existing Treaties. The Lisbon Treaty will do nothing to improve this situation.

Protection of vulnerable workers throughout the European Union should have been secured in the negotiations on the Treaty. It was not. The direction in which the Treaty wants to take Europe is one which fundamentally undermines Europe’s social model.

In Ireland we have known since Irish Ferries and before that the pre-eminence of the internal market was leading to situations where workers’ rights are being undermined.

I support the spirit of the ETUC call for a social progress clause to be inserted into the Treaty I believe that the only way to secure workers’ rights into the future is to reject this Treaty and send Member States back to the negotiating table.

A new Treaty could firmly establish that fundamental rights, the right to strike and the right of workers to take collective action to improve their working and living conditions beyond minimum standards, would take precedence over the internal market.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), kirjallinen. – Yhteisöjen tuomioistuin on antanut kolme ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta kielteistä päätöstä, ja niiden perusteella on odotettavissa lisää tapauskohtaisia tuomioita samassa sarjassa. Tapaukset ovat Viking Line, Vaxholm (Laval) ja Rüffert, ja kaikissa niissä tuomioistuin on tulkinnut unionin sopimuksia vain yhdestä eli kilpailun vapauden näkökulmasta ottamatta huomioon parlamentin tahtoa. Jätettiinhän ns. Bolkestein-direktiivin yhteydessä nimenomaan hyväksymättä esitys lähettävän maan työehtojen noudattamisesta lähetettyjen työntekijöiden työehdoissa. Valitettavasti tuomioistuin on näillä mainituilla tapauskohtaisilla päätöksillä ottanut itselleen lainsäätäjän roolin todellisen lakien säätäjän eli Euroopan parlamentin tahdon tulkitsemisen sijasta. Komission ei pidä puolustaa tällaista toimielimen toimivallan loukkausta.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza