Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 22. aprill 2008 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.EIP 2006. aasta aruanne (arutelu)
 4.2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Valitsemine ja partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide alus (kodukorra artikkel 117) (hääletus)
  5.2.Valitsemine ja partnerlus riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning regionaalpoliitika projektide alus (kodukorra artikkel 118) (hääletus)
  5.3.Regionaalpoliitika aspektid ja sidusus Lissaboni lepinguga (hääletus)
  5.4.Terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu võitlemiseks (A6-0099/2008, Bárbara Dührkop Dührkop) (hääletus)
  5.5.Euroopa ombudsmani põhikiri (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (hääletus)
  5.6.Elundidoonorlus ja elundite siirdamine: poliitikameetmed ELi tasandil (A6-0090/2008, Adamos Adamou) (hääletus)
  5.7.Vabatahtlik tegevus (A6-0070/2008, Marian Harkin) (hääletus)
  5.8.EIP 2006. aasta aruanne (A6-0079/2008, Jean-Pierre Audy) (hääletus)
  5.9.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu – komisjon (A6-0109/2008, Dan Jørgensen) (hääletus)
  5.10.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, I jagu – Euroopa Parlament (A6-0091/2008, José Javier Pomés Ruiz) (hääletus)
  5.11.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, II jagu – nõukogu (A6-0096/2008, Nils Lundgren) (hääletus)
  5.12.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, IV jagu – Euroopa Kohus (A6-0097/2008, Nils Lundgren) (hääletus)
  5.13.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, V jagu – Kontrollikoda (A6-0093/2008, Nils Lundgren) (hääletus)
  5.14.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (A6-0098/2008, Nils Lundgren) (hääletus)
  5.15.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, VII jagu – Regioonide Komitee (A6-0095/2008, Nils Lundgren) (hääletus)
  5.16.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (A6-0092/2008, Nils Lundgren) (hääletus )
  5.17.2006. aasta eelarvele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (A6-0094/2008, Nils Lundgren) (hääletus)
  5.18.Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0111/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.19.Euroopa Koolitusfondi 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0114/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.20.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0110/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.21.Euroopa Liidu asutuste Tõlkekeskuse EN2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0124/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.22.Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0117/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.23.Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0116/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.24.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (endine Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus) 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0113/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.25.Euroopa Ülesehitusameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0112/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.26.Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0122/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.27.Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0128/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.28.Euroopa Ravimiameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0125/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.29.Euroopa Toiduohutusameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0120/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.30.Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0115/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.31.Euroopa Lennundusohutusameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0118/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.32.Euroopa Raudteeagentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0123/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.33.Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (ENISA) (A6-0119/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.34.Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0126/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  5.35.Eurojusti 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0129/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
 6.Tervitus
 7.Hääletused (jätkamine)
  7.1.Euroopa Politseikolledži 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0121/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
  7.2.Kuuenda, seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0106/2008, Christofer Fjellner) (hääletus)
  7.3.Euroopa GNSS Järelevalveameti 2006. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (A6-0127/2008, Hans-Peter Martin) (hääletus)
 8.Hääletuse kohta selgituste andmine
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Toiduainete hinnatõus Euroopa Liidus ja arenguriikides (arutelu)
 12.Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Gallileo) (arutelu)
 13.Majanduslike huvide deklaratsioon (vt protokoll)
 14.Infotund (küsimused komisjonile)
 15.Töötajate lähetamise direktiivi rakendamine tulenevalt Euroopa Kohtu otsustest (arutelu)
 16.Hiina poliitika ja selle mõju Aafrikale (arutelu)
 17.10. Euroopa Arengufondi programmitöö rakendamine (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (864 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (1853 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika