Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1655k
Τρίτη 22 Απριλίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. συνοπτικά πρακτικά
 3. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ (2006) (συζήτηση)
 4. Απαλλαγή 2006 (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Διακυβέρνηση και εταιρικές σχέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση σχεδίων στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2. Διακυβέρνηση και εταιρικές σχέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση σχεδίων στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3. Πτυχές της περιφερειακής πολιτικής και της συνοχής της Συνθήκης της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  5.4. Διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A6-0099/2008, Bárbara Dührkop Dührkop) (ψηφοφορία)
  5.5. Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (ψηφοφορία)
  5.6. Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0090/2008, Αδάμος Αδάμου) (ψηφοφορία)
  5.7. Η συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (A6-0070/2008, Marian Harkin) (ψηφοφορία)
  5.8. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ (2006) (A6-0079/2008, Jean-Pierre Audy) (ψηφοφορία)
  5.9. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (A6-0109/2008, Dan Jørgensen) (ψηφοφορία)
  5.10. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A6-0091/2008, José Javier Pomés Ruiz) (ψηφοφορία)
  5.11. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙΙ - Συμβούλιο (A6-0096/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)
  5.12. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙV - Δικαστήριο (A6-0097/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)
  5.13. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙV - Ελεγκτικό Συνέδριο (A6-0093/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)
  5.14. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή (A6-0098/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)
  5.15. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (A6-0095/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)
  5.16. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A6-0092/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)
  5.17. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A6-0094/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)
  5.18. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (A6-0111/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.19. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (A6-0114/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.20. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A6-0110/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.21. Απαλλαγή 2006: Μεταφραστικό Κέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0124/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.22. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A6-0117/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.23. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A6-0116/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.24. Απαλλαγή 2006: Oργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (A6-0113/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.25. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (A6-0112/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.26. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (A6-0122/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.27. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (A6-0128/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.28. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A6-0125/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.29. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (A6-0120/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.30. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (A6-0115/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.31. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A6-0118/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.32. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (A6-0123/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.33. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (A6-0119/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.34. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (A6-0126/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  5.35. Απαλλαγή 2006: EUROJUST (A6-0129/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
 6. Καλωσόρισμα
 7. Ώρα των Ψηφοφοριών (συνέχεια)
  7.1. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (A6-0121/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  7.2. Απαλλαγή 2006: 6ο, 7ο, 8ο και 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (A6-0106/2008, Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  7.3. Απαλλαγή 2006: Εποπτική Aρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (A6-0127/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 12. Ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) (συζήτηση
 13. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 15. Θέση σε εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων κατόπιν των αποφάσεων του Δικαστηρίου (συζήτηση)
 16. Η πολιτική της Κίνας και ο αντίκτυπός της στην Αφρική (συζήτηση)
 17. Υλοποίηση του προγραμματισμού του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (συζήτηση)
 18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. HANS-GERT PÖTTERING
Προέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.)

 

2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος): βλ. συνοπτικά πρακτικά

3. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ (2006) (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0079/2008) του κ. Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την ετήσια έκθεση 2006 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2007/2251(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, κύριε Maystadt, για την εξαιρετική σχέση την οποία έχετε δημιουργήσει με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, η οποία έχει συμβάλει σημαντικά στη σύνταξη της έκθεσης την οποία πρόκειται να συζητήσουμε. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ομάδα του προσωπικού σας, και ιδίως στον Philippe de Fontaine Vive, Αντιπρόεδρο, με τον οποίο κατάφερα να εργαστώ μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης διαφάνειας στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στο Λουξεμβούργο.

Εκτελείτε το καθήκον σας, κύριε Maystadt, με μεγάλη ικανότητα, θέρμη, αποφασιστικότητα και θάρρος, αλλά και με σοφία και επίσης, θα προσέθετα, με κομψότητα.

Η ΕΤΕπ, η οποία ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης, γιορτάζει την 50ή επέτειό της το 2008. Τα μέλη της είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι υπουργοί οικονομικών τους σχηματίζουν το συμβούλιο των διοικητών της. Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινής αγοράς, προσφεύγοντας στις αγορές κεφαλαίων και στα ίδια κεφάλαιά της. Είναι ένα κοινοτικό μέσο εντός του οποίου η εξουσία ασκείται κατά τρόπο διακυβερνητικό.

Είναι καλό που οι εκπρόσωποι των πολιτών συζητούν σχετικά με αυτά τα ζητήματα σε μια περίοδο που οι ίδιοι οι πολίτες περιμένουν να δουν αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση· πολλές φορές ωφελούνται από τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ χωρίς να το συνειδητοποιούν. Πρώτον, θα ήθελα να συγχαρώ την Τράπεζα για τη δράση της, το φιλόδοξό της σχέδιο δραστηριοτήτων και έργων· χαιρετίζω ιδιαίτερα την υπεροχή της νέας στρατηγικής 2007-2009, που περιλαμβάνει τη διαφάνεια, την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και τη σταδιακή αύξηση της ανάληψης κινδύνων, δραστηριότητες υπέρ των ΜΜΕ και των φορέων τοπικής διοίκησης, τη χρήση νέων χρηματοοικονομικών μέσων και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος της Τράπεζας στην πολιτική γειτονίας, ενώ η έκθεση ζητεί ειδικότερα την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP), στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής πολιτικής.

Πιστεύω, εντούτοις, ότι είναι καιρός η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί περισσότερο, ταχύτερα και καλύτερα όσον αφορά τον έλεγχο και την υποστήριξη για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών της. Όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου, πιστεύω ότι είναι καιρός να καθιερωθεί ο πραγματικός έλεγχος της ρύθμισης του τραπεζικού τομέα, και συνιστώ την προσφυγή της ΕΤΕπ στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, προκειμένου να εξετάσει τους όρους, για την εν λόγω αποστολή ελέγχου, και συγκεκριμένα να αποφασίσει ποιος μπορεί να μεριμνήσει για αυτή την αποστολή εν απουσία δυστυχώς μιας πραγματικής ευρωπαϊκής τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής.

Σχετικά με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, όπου οι ανάγκες υπολογίζονται σε 600 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τα δίκτυα διευρωπαϊκών μεταφορών, προτείνω να εκπονηθεί μία μελέτη όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη της επικράτειάς μας. Οι χρηματοδοτήσεις που διατίθενται από τα κράτη μέλη και την ΕΕ απέχουν πολύ από το να ικανοποιούν τις εν λόγω ανάγκες. Δεν είναι αδιανόητο, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δυσκολεύεται να συγκεντρώσει 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση ενός τόσο στρατηγικού έργου, από βιομηχανική, επιστημονική και στρατιωτική άποψη, όπως το Galileo, υπό αυτές τις συνθήκες;

Προτείνω, δεδομένης της ποιότητας των ανθρωπίνων πόρων της ΕΤΕπ, της εξ αποστάσεως θεώρησης και της εμπειρίας της στη χρηματοδότηση μεγάλων υποδομών, να της αναθέσει η Επιτροπή την αποστολή εκπόνησης μιας στρατηγικής μελέτης για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, μη εξαιρώντας καμία πιθανή υπόθεση: επιδοτήσεις, καταβολή των αναληφθέντων ποσών από τα κράτη μέλη στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, δάνεια (συμπεριλαμβανομένων ειδικών δανείων των κρατών μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του καταστατικού της ΕΤΕπ), καινοτόμα μέσα όπως ο καταμερισμός κινδύνου και μέσα εγγύησης δανείων, κατάλληλη χρηματοοικονομική τεχνική στα μακροπρόθεσμα σχέδια που δεν είναι άμεσα αποδοτικά και κερδοφόρα σύμφωνα με χρηματοοικονομικά κριτήρια με βάση την αγορά, δημιουργία ενός τμήματος επενδύσεων εντός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματοδοτικές κοινοπραξίες ανάμεσα στην ευρωπαϊκή, τις εθνικές και τις τοπικές αρχές, συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, κλπ.

Αυτές, κύριε Πρόεδρε, κύριε Maystadt, κυρίες και κύριοι, είναι οι ιδέες τις οποίες παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση. Αναμένω τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Μέλος της Επιτροπής. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Audy, ο οποίος συνέταξε και μας παρουσίασε μόλις μια εξαιρετική ετήσια έκθεση σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2006. Φρονώ ότι, όπως αντανακλά και η έκθεση, ο παραγωγικός διάλογος, ο οποίος έχει καθιερωθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Κοινοβουλίου κατά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικός, καθώς ωφελεί τη δημοκρατική διαφάνεια, η οποία έχει μεγάλη σημασία τόσο για το Κοινοβούλιο, όσο και για το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Η ΕΤΕπ συμβάλλει σημαντικά στη δρομολόγηση και την ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών πολιτικών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επικροτήσουμε την ποιότητα αυτού του διαλόγου, ο οποίος αναμφισβήτητα ενισχύεται με την παρουσία του Philippe Maystadt στα ηνία της τράπεζας.

Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενισχύεται επίσης μέσω του νέου χρηματοοικονομικού πλαισίου, με τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013. Βεβαίως συζητούμε για την έκθεση του 2006. Η πρόοδος των προοπτικών αυτών για αυτή την αρχική περίοδο των 15 ή 16 μηνών δεν καλύπτεται ακόμη από την έκθεση, όμως με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα που δρομολογήθηκαν χάρη σε αυτές τις νέες προοπτικές, η συνεργασία θα συνεχίζεται και θα καθίσταται ακόμη πιο φιλόδοξη και αποτελεσματική σε πολλούς τομείς: σε πολιτικές για την έρευνα και την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κλπ.

Επίσης, όσον αφορά τις εξωτερικές ενέργειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, βάσει των εν λόγω δημοσιονομικών προοπτικών έχει ήδη εγκριθεί η νέα εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ. Με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων αυξάνεται η συνεργασία όχι μόνο στο πλαίσιο της Τράπεζας, αλλά και στο πλαίσιο του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Απόδειξη αυτού είναι, παραδείγματος χάριν, το πρόγραμμα Jeremy.

Επίσης, είμαστε ικανοποιημένοι από την τριμερή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της ΕΤΑΑ, η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, και της Επιτροπής, για την ανάληψη ενεργειών από την καθεμιά στις χώρες οι οποίες συνορεύουν ανατολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με την ανάπτυξη του ευρωμεσογειακού φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP), στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Audy, και ο οποίος εκτελεί σημαντικό έργο, και όλα αυτά αποτελούν παραδείγματα ενός διαρκώς στενότερου συνδέσμου μεταξύ των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και των εξωτερικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση του κ. Audy επισημαίνει, και κατά τη γνώμη μου πολύ ορθά, τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να αναπτύξει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία μπορούν να έχουν τεράστιες επιδράσεις, από την άποψη της αύξησης των διαθέσιμων πόρων στον κοινοτικό προϋπολογισμό, για την υλοποίηση μιας ολόκληρης σειράς πολιτικών.

Η Επιτροπή γνωρίζει τη δυνατότητα αυτή. Όχι μόνο έχουμε συνάψει ήδη συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, για να γίνουν περισσότερα με τους ίδιους δημοσιονομικούς πόρους σε τομείς όπως τα διευρωπαϊκά δίκτυα ή η πολιτική έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού την οποία θα προτείνουμε στο τέλος του 2008 ή στις αρχές του 2009 για συζήτηση, επιδιώκουμε την επέκταση αυτών των νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών και τη συνεπαγόμενη αύξηση της δυνατότητας δράσης μέσω των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων σε άλλους τομείς προτεραιότητας, όπως η ενέργεια και η αλλαγή του κλίματος.

Όσον αφορά τους μηχανισμούς για τη συνεργασία με την Τράπεζα, θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι ολοκληρώνουμε ήδη τις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα σχετικά με ένα νέο μνημόνιο συνεννόησης που θα καλύπτει όλες τις σχέσεις συνεργασίας μας, και ελπίζουμε ότι θα καταστήσει τις σχέσεις αυτές ακόμη πιο αποτελεσματικές.

Δεν μπορώ να δώσω κάποια απάντηση στην πρόταση του εισηγητή, κ. Audy, του οποίου συμμερίζομαι την ανησυχία, σχετικά με το ποια είναι η σωστή επιλογή για την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως χρηματοοικονομικού ιδρύματος. Δεν έχω τη λύση, αλλά νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, επί του οποίου καλούμαστε όλοι να συνεργαστούμε προκειμένου να ανταποκριθούμε κατάλληλα.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω την ικανοποίηση της Επιτροπής από αυτή την υψηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και ελπίζω ότι στο μέλλον αυτό θα δώσει σε όλους μας τη δυνατότητα –σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα– να συμβάλουμε στην καλύτερη επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (BG) Η έκθεση αποτελεί παράδειγμα καλής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του εν λόγω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του οποίου αποστολή είναι να συμβάλλει σε μια ισορροπημένη και υγιή ανάπτυξη της Κοινότητας προσφεύγοντας σε μέσα της αγοράς κεφαλαίων και σε ίδιους πόρους. Συγχαίρω τον εισηγητή για την καλή παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τις λογικές προτάσεις του, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των εργασιών. Η έκθεση της Τράπεζας απαριθμεί άφθονα παραδείγματα επιτευγμάτων όσον αφορά τους κύριους στόχους και τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων, η στρατηγική διεύθυνση και οι αιτήσεις έργων. Οι μελλοντικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επιχειρήσεων να υλοποιήσουν επενδυτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων έργων κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με την πολιτική κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ισορροπίας της ΕΕ· για τον προσδιορισμό μηχανισμών εσωτερικής επιθεώρησης και εσωτερικού ελέγχου· για τη σύσταση γραφείων στα νέα κράτη μέλη και για την καθιέρωση νέων μηχανισμών χρηματοδότησης. Υποστηρίζω τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ολομέλεια και οι οποίες αφορούν αυστηρότερο έλεγχο του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Maystadt, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πολλές συστάσεις και συμφωνώ με τρεις από αυτές. Θα επιθυμούσα επίσης να ζητήσω από τον κ. Maystadt να αναφερθεί σχετικά στην απάντησή του.

Είμαστε ευχαριστημένοι που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακολουθεί μια πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά την απάτη και τη διαφθορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλιστα θα επιθυμούσε να ενισχύσει περισσότερο την πολιτική αυτή. Εισηγούμαστε, για παράδειγμα, μέτρα για την υλοποίηση ενός μηχανισμού αποκλεισμού όσον αφορά εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ή έχουν βρεθεί ένοχες για διαφθορά. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της πολιτικής για τους πληροφοριοδότες και τασσόμαστε υπέρ μιας αναθεώρησης των υφιστάμενων διαδικασιών υποβολής προσφορών. Τι πιστεύει ο κ. Maystadt σχετικά;

Ένα δεύτερο στοιχείο: πολλά δισεκατομμύρια ευρώ επενδύονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να επιδιώξουμε να στηρίξουμε ειδικότερα όσα έργα επιδεικνύουν μικρότερο ή αρνητικό αποτύπωμα CO2.

Τέλος, όσον αφορά τις εξωτερικές δανειοδοτικές πράξεις, θα επιθυμούσαμε την άσκηση εποπτείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω δραστηριότητες, ειδικότερα στην αφρικανική ήπειρο, συνάδουν με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, αλλά και τους στόχους της χιλιετίας.

Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τι απαντά ο κ. Maystadt στις εισηγήσεις του Κοινοβουλίου;

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, επικροτούμε το γεγονός ότι η έκθεση αυτή δίδει έμφαση στην πολιτική μηδενικής ανοχής της ΕΤΕπ όσον αφορά την απάτη και τη διαφθορά και επίσης επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό των ερευνών τις οποίες διεξάγει η OLAF. Ωστόσο, η εμπειρία στη σύναψη δανείων μάς έχει δείξει ότι η ΕΤΕπ δεν είναι αλάθητη. Πρόσφατα, παραδείγματος χάριν, ένα δάνειο 100 εκατομμυρίων ευρώ για ένα μεγάλης κλίμακας έργο εξόρυξης στο Κονγκό επικρίθηκε σφοδρά λόγω σημαντικών ατασθαλιών κάθε μορφής, όπως έλλειψη διαφάνειας στη διαπραγματευτική διαδικασία και στην τελική ανάθεση της σύμβασης. Υπήρχε σημαντική σύγκρουση συμφερόντων. Από το 2000, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε μορφής έργα εξόρυξης στην Αφρική.

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό είναι ότι αυτά τα πολλά εκατομμύρια προέρχονται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους και ότι η πολιτική δανειοδότησης και ανάθεσης συμβάσεων του θεσμικού οργάνου μας πρέπει, ως εκ τούτου, να υπόκεινται επίσης στην εκτενέστερη δυνατή εποπτεία, ειδικότερα όταν πρόκειται για χρηματοδότηση έργων εκτός Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε Maystadt, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Audy, επειδή πολύ σωστά επεσήμανε ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Μπορώ να φανταστώ ότι, από αυτή την άποψη, η ΕΤΕπ παρέχει επίσης ένα μέσο ενθάρρυνσης για τον διαχωρισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Έχουμε τώρα μπροστά μας τις προτάσεις της Επιτροπής, δηλαδή να εστιάσουμε περισσότερο στον διαχωρισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον τομέα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Η πρότασή μου θα ήταν να εστιάσουμε στη δημιουργία κινήτρων στο πεδίο αυτό παρά να επικεντρωθούμε στη θέσπιση νομικών υποχρεώσεων.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά το ότι η εξαγωγική βιομηχανία αντιμετωπίζει δυσκολίες επί του παρόντος όσον αφορά τη διατήρηση των επιδόσεών της, ιδίως τώρα που το ευρώ είναι ισχυρό. Θα ήταν δυνατόν να εστιάσουμε σε ειδικά προγράμματα για την εξασφάλιση εγγυημένης υποστήριξης των εξαγωγικών επιδόσεων των ευρωπαϊκών μας επιχειρήσεων;

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Maystadt, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε για άλλη μια φορά την ευκαιρία να συνεχίσω τον διάλογό μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ένα όργανο όπως η ΕΤΕπ να δίνει τακτικά αναφορά στους εκπροσώπους των πολιτών της ΕΕ.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικότερα τον κ. Audy για την έκθεσή του. Είμαι μάρτυρας της σημαντικής προσωπικής προσπάθειας την οποία κατέβαλε για τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης. Έλαβε μέρος σε πολλές συναντήσεις εργασίας τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στο Λουξεμβούργο, συνεχίζοντας έτσι τον εποικοδομητικό διάλογο τον οποίο ξεκινήσαμε με τους προκατόχους του. Στην παρουσίασή του σήμερα το πρωί, επεσήμανε δύο σημεία.

Το πρώτο ζήτημα το έχουμε ήδη συζητήσει σε προηγούμενες εκθέσεις –θυμάμαι την έκθεση του κ. Schmidt και του κ. Lipietz– και αφορά το ζήτημα για το αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επειδή πρόκειται για τράπεζα, θα πρέπει να υπόκειται σε τραπεζικό έλεγχο ή εποπτεία. Τα ισχύοντα κείμενα δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο. Γίνονται, φυσικά, έλεγχοι για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο η ΕΤΕπ χρησιμοποιεί κεφάλαια της ΕΕ, και επίσης ο έλεγχος από την ελεγκτική επιτροπή που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι διορίζονται από τους διοικητές που ενημερώνουν άμεσα τους διοικητές μας. Αληθεύει όμως ότι εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΤΕπ, θα επιθυμούσαμε αδιαμφισβήτητα να ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των πρακτικών αυτών στην ΕΤΕπ από ένα ειδικό όργανο.

Θεωρητικά, μπορούμε να σκεφθούμε τρεις πιθανές οδούς. Η πρώτη αναφέρεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, στο άρθρο 105 παράγραφος 6. Αφορά τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ασκεί εποπτικό ρόλο. Η Συνθήκη αναφέρει ότι το Συμβούλιο, ενεργώντας ομόφωνα, δύναται να παραχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρόλο προληπτικής εποπτείας. Πρόκειται για μία οδό η οποία υφίσταται μεν θεωρητικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο αν τα κράτη μέλη, προς το παρόν τουλάχιστον, θα συναινούσαν ομόφωνα στην παραχώρηση αυτού του νέου ρόλου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μία άλλη δυνατότητα είναι αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει ανεπίσημα, δηλαδή να καλέσουμε μια εθνική ρυθμιστική αρχή. Επί του παρόντος πρόκειται για τη ρυθμιστική αρχή του Λουξεμβούργου, το Εποπτικό Συμβούλιο του χρηματοοικονομικού τομέα του Λουξεμβούργου, το οποίο ασκεί αυτόν τον ρόλο και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής του «Βασιλεία ΙI».

Μια τρίτη οδός διερεύνησης θα ήταν να ισχυροποιηθεί η ελεγκτική επιτροπή η οποία προβλέπεται από το Καταστατικό μας και να μετατραπεί σε οιονεί εποπτική αρχή του τραπεζικού τομέα. Η μεταρρυθμιστική συνθήκη προβλέπει τη διεύρυνση της ελεγκτικής επιτροπής. Ως πρώτο βήμα θα μπορούσαν να διοριστούν πολλές αρχές τραπεζικής εποπτείας, οι οποίες θα μετέφεραν στην ελεγκτική επιτροπή την απαραίτητη εμπειρία προκειμένου να ελέγχει ότι η ΕΤΕπ πράγματι εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές εν προκειμένω.

Το δεύτερο σημείο το οποίο επεσήμανε ο κ. Audy ήταν ο ειδικός ρόλος τον οποίο θα επιθυμούσαμε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις υποδομές, ιδίως στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Όπως γνωρίζετε, η ΕΤΕπ ήδη διαδραματίζει έναν σχετικά σημαντικό ρόλο σε αυτό το πεδίο. Το περασμένο έτος χρηματοδοτήσαμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα με σχεδόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του διαρθρωτικού χρηματοδοτικού μέσου, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ρισκάρουμε περισσότερο από ό, τι είθισται. Για παράδειγμα, πρόσφατα προσφύγαμε σε αυτό για έναν αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα καλό, σαφές παράδειγμα της χρήσης αυτού του συγκεκριμένου μέσου για την ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να ρισκάρει περισσότερο με τη λειτουργία ενός αυτοκινητοδρόμου.

Πολύ πρόσφατα αναπτύξαμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν νέο μηχανισμό εγγυήσεων για να καλύψουμε έναν συγκεκριμένο τύπο κινδύνου, τον κίνδυνο ανεπαρκούς κυκλοφορίας κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας ενός στοιχείου υποδομής. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα πρώτα τέσσερα ή πέντε έτη συνήθως είναι τα πιο κρίσιμα. Πρόκειται για τα έτη κατά τα οποία τα έσοδα δεν ανέρχονται απαραιτήτως στο αναμενόμενο επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται προβλήματα για τους ιδιωτικούς φορείς, και έτσι ενθαρρύνοντας τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβει τη χρηματοδότηση μιας τέτοιας υποδομής ανεξαρτήτως του εν λόγω προβλήματος, αναπτύξαμε σε συνεργασία με την Επιτροπή έναν νέο μηχανισμό εγγυήσεων.

Θα προσέθετα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει την πρωτοβουλία σύστασης ενός ευρωπαϊκού κέντρου εμπειρογνωμοσύνης για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μοιραστούμε την εμπειρία μας στον τομέα αυτό με εθνικούς εκπροσώπους. Κύριε Audy, πρόκειται σίγουρα για έναν τομέα στον οποίο η ΕΤΕπ είναι πρόθυμη να συνεχίσει τη δράση της.

Ο κ. Staes έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με την πολιτική καταπολέμησης της απάτης. Δημοσιεύσαμε μόλις την πολιτική μας για την καταπολέμηση της απάτης κατόπιν μιας διαδικασίας διαβούλευσης για την οποία χρειάστηκαν πολλοί γύροι συνομιλιών. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο έθεσε, σχετικά με ένα σύστημα αποκλεισμού που θα εμπόδιζε τις εταιρείες, οι οποίες έχουν κριθεί ένοχες για απάτη ή διαφθορά, να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε έργα τα οποία χρηματοδοτούμε, ανακοινώνουμε στην παρούσα πολιτική ότι ελπίζουμε να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σύστημα το οποίο επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή η Επιτροπή. Εάν καθίστατο αδύνατον –και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε έως το τέλος του τρέχοντος έτους– εάν, για νομικούς λόγους, δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σύστημα, τότε θα δημιουργούσαμε το δικό μας σύστημα αποκλεισμού.

Όσον αφορά τη χρηματοδότησή μας στον τομέα της ενέργειας, έχουμε αναθεωρήσει την πολιτική μας για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ως αποτέλεσμα, αποφασίσαμε να δώσουμε προτεραιότητα σε τύπους επενδύσεων που θα μειώνουν τις εκπομπές CO2 και αυτό είναι ήδη έκδηλο στα στοιχεία για το 2007, καθώς η χρηματοδότηση για προϊόντα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων αντιστοιχεί μόνο στο 25% της χρηματοδότησής μας στον τομέα της ενέργειας. Το 2007, το ποσό το οποίο δόθηκε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα, ξεπερνά κατά πολύ το ποσό που δόθηκε για αυτές τις πιο παραδοσιακές μορφές παραγωγής ενέργειας.

Τέλος, όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, προφανώς προσπαθούμε, όσο είναι δυνατόν, να διασφαλίζουμε ότι τα έργα μας συμβάλλουν στην επίτευξή τους. Ωστόσο, θα επιθυμούσα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι όταν παρεμβαίνουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργούμε βάσει συγκεκριμένων εντολών τις οποίες μας δίδει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας δεν περιλαμβάνονται καθαυτοί στις εντολές που έχουμε λάβει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι’ αυτό, είναι αδύνατον να πραγματοποιήσουμε μια άμεση σύνδεση όπως θα επιθυμούσατε.

Τέλος, στον κ. Dillen, ο οποίος, εάν κατάλαβα σωστά, ανέφερε ένα έργο το οποίο είπε ότι χρηματοδοτήσαμε στη Δημοκρατία του Κονγκό, μπορώ να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουμε χορηγήσει καμία χρηματοδότηση στη Δημοκρατία του Κονγκό. Το διοικητικό μας συμβούλιο έχει εγκρίνει κατά κύριο λόγο τη χρηματοδότηση ενός έργου εξόρυξης στην Κατάνγκα, αλλά δεν έχει καταβληθεί ακόμη κανένα ποσό για το έργο αυτό. Η συμφωνία δανειοδότησης δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Για ποιον λόγο; Επειδή η νέα κυβέρνηση του Κονγκό πολύ ορθά θέλησε να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους χορήγησης άδειας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα επέστρεφε στο κράτος του Κονγκό, και έτσι αναβάλαμε την υπογραφή της σύμβασης έως ότου θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ του αναδόχου και της κυβέρνησης του Κονγκό.

Κύριε Πρόεδρε, αυτές είναι μερικές απαντήσεις τις οποίες μπορώ να δώσω σε όσους αγόρευσαν, ενώ θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για την εξαιρετική μας συνεργασία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Maystadt. Είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας εδώ σήμερα το πρωί, για την έκθεσή σας και ειδικά για το έργο το οποίο ασκείτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας εύχομαι κάθε επιτυχία!

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα επιθυμούσα με την σειρά μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, κ. Almunia, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Maystadt, για τις συγκεκριμένες αυτές απαντήσεις. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες, οι οποίοι υποστήριξαν τη σύνταξη της εν λόγω έκθεσης.

Θα ήθελα απλώς να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις σχετικά με τη συζήτηση που μόλις προηγήθηκε, πρώτα απ’ όλα σχετικά με το καθήκον ρύθμισης. Πιστεύω ότι για το συμφέρον όλων θα πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοιου τύπου ρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Εγώ προφανώς δεν έχω τη λύση. Η ιδέα να αναλάβει την αποστολή αυτή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μου φαίνεται καλή. Το ενδεχόμενο το ρυθμιστικό όργανο του Λουξεμβούργου να διαδραματίσει έναν ισχυρότερο, ανεξάρτητο ρόλο, έναν πραγματικό ρυθμιστικό ρόλο, θα μπορούσε να αποτελέσει επίσης μια βραχυπρόθεσμη λύση. Μολαταύτα, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την άποψη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, εάν η Τράπεζα καταθέσει αίτηση όπως προτείνει η έκθεση.

Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση υποδομών, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εμφανώς σε μια κρίσιμη καμπή και ότι η χρηματοδότηση δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή, όμως οι οφειλές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προφανώς για τη χρηματοδότηση λειτουργίας, κάτι το οποίο δυστυχώς συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη. Το χρέος το οποίο χρησιμοποιείται επιδέξια για επενδύσεις αποτελεί, ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των οικονομικών και κοινωνικών επιδόσεων στην Ευρώπη, η οποία ανταγωνίζεται όλες τις άλλες οικονομικές περιοχές του κόσμου. Πιστεύω ότι είναι καιρός για τη χάραξη μιας σημαντικής αναπτυξιακής πολιτικής για τις εκτάσεις γης, η οποία θα υποστηρίζεται εν μέρει από επενδύσεις. Υπάρχει ανάγκη για δημόσιες επενδύσεις, επειδή χωρίς αυτές δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση για ιδιωτικές επενδύσεις. Πρόκειται για ένα πρόβλημα συλλογικής εμπιστοσύνης στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαι ευτυχής που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της της χάρη στην εμπειρία της και στην ποιότητα των ανθρωπίνων πόρων της.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), γραπτώς. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πρόεδρε Maystadt, κύριε Audy, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή και να τον συγχαρώ για το καλό και ισορροπημένο έργο το οποίο έφερε εις πέρας. Συγχαίρω την ΕΤΕπ για τις επιτυχημένες δραστηριότητές της και το φιλόδοξο επιχειρησιακό της σχέδιο. Όσον αφορά την ενέργεια και την καινοτομία, η ΕΤΕπ συνδράμει την ΕΕ στην υλοποίηση της πολιτικής της. Χωρίς την ΕΤΕπ, το ΠΚΠ δεν θα είχε πραγματοποιήσει ένα τόσο καλό ξεκίνημα.

Η στρατηγική της ΕΤΕπ για την περίοδο 2007-2009 προβλέπει την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας, τη σταδιακή αύξηση της ανάληψης κινδύνων, τη χρήση νέων χρηματοοικονομικών μέσων και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με την Επιτροπή. Εγκρίνω ολόψυχα αυτή τη στρατηγική.

Η αξιολόγηση της δραστηριότητας από τον εισηγητή της ΕΤΕπ και τα προτεινόμενα επόμενα βήματα είναι ορθά. Εντούτοις, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι περιορισμένος. Παρότι η ΕΤΕπ αποτελεί ένα από τα όργανα της Κοινότητας, οι εξουσίες της ασκούνται εσωτερικά σύμφωνα με διακυβερνητικούς κανόνες, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη είναι οι πιο ισχυροί μεριδιούχοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχολιάζει τακτικά τις εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ από το 1999, και η διαδικασία αυτή έχει εξελιχθεί σε μια στενή, αξιόπιστη, επιτυχημένη σχέση συνεργασίας. Θα ήθελα να εκθειάσω ιδίως τη συνεργασία με τον πρόεδρο Maystadt, η οποία είναι υποδειγματική για τις σχέσεις με άλλα θεσμικά όργανα.

 

4. Απαλλαγή 2006 (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει κοινή συζήτηση σχετικά με:

– την έκθεση (A6-0109/2008) του Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

(SEC(2007)1056 – C6 0390/2007 – 2007/2037(DEC)
(SEC(2007)1055 – C6 0362/2007 – 2007/2037(DEC),

– την έκθεση (A6-0091/2008) του José Javier Pomés Ruiz, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C6-0363/2007 - 2007/2038(DEC),

– την έκθεση (A6-0096/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IΙ – Συμβούλιο (C6-0364/2007 - 2007/2039(DEC)),

– την έκθεση (A6-0097/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IV – Δικαστήριο (C6-0365/2007 - 2007/2040(DEC)),

– την έκθεση (A6-0093/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0366/2007 - 2007/2041(DEC)),

– την έκθεση (A6-0098/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή (C6-0367/2007 - 2007/2042(DEC)),

– την έκθεση (A6-0095/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (C6-0368/2007 - 2007/2043(DEC)),

– την έκθεση (A6-0092/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (C6-0369/2007 - 2007/2036(DEC)),

– την έκθεση (A6-0094/2008) του Nils Lundgren, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0370/2007 - 2007/2044(DEC)),

– την έκθεση (A6-0111/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0372/2007 - 2007/2047(DEC)),

– την έκθεση (A6-0114/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0381/2007 - 2007/2056(DEC)),

– την έκθεση (A6-0110/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2006 ((C6-0371/2007 - 2007/2046(DEC)),

– την έκθεση (A6-0124/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0378/2007 - 2007/2053(DEC)),

– την έκθεση (A6-0117/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0386/2007 - 2007/2060(DEC)),

– την έκθεση (A6-0116/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0375/2007 - 2007/2050(DEC)),

– την έκθεση (A6-0113/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0374/2007 - 2007/2049(DEC)),

– την έκθεση του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0373/2007 - 2007/2048(DEC)) (A6-0112/2008),

– την έκθεση (A6-0122/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0376/2007 - 2007/2051(DEC)),

– την έκθεση (A6-0128/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0377/2007 - 2007/2052(DEC)),

– την έκθεση (A6-0125/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0379/2007 - 2007/2054(DEC)),

– την έκθεση (A6-0120/2008) του Hans-Peter Martin εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0384/2007 - 2007/2059(DEC)),

– την έκθεση (A6-0115/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2006 C6-0382/2007 - 2007/2057(DEC)),

– την έκθεση (A6-0118/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0383/2007 - 2007/2058(DEC)),

– την έκθεση (A6-0123/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0387/2007 - 2007/2062(DEC)),

– την έκθεση (A6-0119/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0385/2007 - 2007/2061(DEC)),

– την έκθεση (A6-0126/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0389/2007 - 2007/2214(DEC)),

– την έκθεση (A6-0129/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0380/2007 - 2007/2055(DEC)),

– την έκθεση (A6-0121/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0388/2007 - 2007/2063(DEC)),

– την έκθεση (A6-0106/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2006 (COM(2007)0458 – C6-0118/2007 – 2007/2064(DEC)), (πρώην εισηγητής: κ. Stubb)

– και την έκθεση (A6-0127/2008) του Hans-Peter Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2006 (C6-0049/2008 - 2008/2000 (DEC)).

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας σε όλους ότι πλησιάζουμε στο τέλος της εκτέλεσης ενός εξαιρετικά σημαντικού καθήκοντος. Γενικά, εάν αναλύσουμε τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον ρόλο άλλων οργάνων, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε ότι έχουμε τρία βασικά καθήκοντα. Συμμετέχουμε στη θέσπιση νομοθεσίας για τις ευρωπαϊκές χώρες και τους πολίτες τους. Συμμετέχουμε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, π.χ. καθορίζοντας τον τρόπο χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ. Τέλος, ο τρίτος ρόλος μας είναι να ενεργούμε ως εποπτικό όργανο. Το Κοινοβούλιο είναι ο άγρυπνος φρουρός των πολιτών, αν θα μπορούσαμε το θέσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το καθήκον το οποίο θα φέρουμε εις πέρας εδώ σήμερα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέρος του ρόλου ως εποπτικού οργάνου: πρόκειται για το μέρος κατά το οποίο επιθεωρούμε σχολαστικά την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων, και επιπλέον, φυσικά, εκτιμούμε την κατάσταση στα κράτη μέλη, όπου γνωρίζουμε ότι γίνεται η διαχείριση του 80% περίπου των κονδυλίων της ΕΕ.

Λέγοντας αυτά, οφείλω επίσης φυσικά να επαινέσω τους συνάδελφους βουλευτές από τις άλλες Ομάδες. Το Κοινοβούλιο ως σύνολο είναι αυτό το οποίο θα ψηφίσει την έκθεση σήμερα. Πιστεύω ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών ήταν εξαιρετική. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικότερα τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι πιστεύω ότι συνέβαλαν πολύ εποικοδομητικά στο προκείμενο θέμα. Γι’ αυτό φυσικά καταφέραμε να ασκήσουμε τόσο μεγάλη πίεση στην Επιτροπή και να συμμετάσχουμε σε έναν τόσο εποικοδομητικό διάλογο.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα θετικά σημεία. Θα προχωρήσω βεβαίως και στις αρνητικές πτυχές, αλλά ας ξεκινήσω αναφέροντας ορισμένα θετικά σημεία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον γεωργικό τομέα σημειώσαμε καλή πρόοδο όσον αφορά τον έλεγχο των κεφαλαίων. Το «ολοκληρωμένο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου» –και ναι, αυτή ίσως να μην είναι η άποψη πολλών πολιτών εκεί έξω στην Ευρώπη οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την ομιλία– έχει φυσικά ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός εντελώς νέου και πολύ πιο αποτελεσματικού τρόπου ελέγχου των γεωργικών κεφαλαίων της ΕΕ. Το σύστημα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το έχει επισημάνει πολλές φορές. Γνωρίζουμε ήδη ότι μέσα σε λίγα χρόνια ουσιαστικά όλα τα κεφάλαια στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής θα καλυφθούν από αυτό το ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο αξίζει οπωσδήποτε να επικροτήσουμε. Εντούτοις, τα τελευταία έτη έχουμε δεχθεί σκληρή κριτική όσον αφορά ορισμένα σημεία που συνδέονται με την ερευνητική πολιτική. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η Επιτροπή έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της την κριτική μας και έχει δρομολογήσει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο διασφαλίζει ότι η επίλυση πολλών από αυτά τα προβλήματα βρίσκεται εν εξελίξει. Γι’ αυτό αξίζει να επαινέσουμε ιδιαίτερα την Επιτροπή. Τέλος, είμαστε φυσικά πολύ ικανοποιημένοι από τις πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν εκφραστεί. Τώρα επικρατεί διαφάνεια όσον αφορά τους αποδέκτες της υποστήριξης της ΕΕ σε σχέση τόσο με τα κοινωνικά ταμεία, όσο και με τις γεωργικές δαπάνες. Επιπλέον, τώρα θα μάθουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων στις διάφορες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, κάτι για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει αγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Η Επιτροπή έχει συμφωνήσει τώρα να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες.

Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη. Ωστόσο, είναι φυσικά σαφές ότι η διαδικασία αυτή αφορούσε τομείς για τους οποίους έχουμε δεχθεί αρκετή κριτική. Όλοι όσοι παρακολουθούσαν τη διαδικασία γνωρίζουν ότι αφορά συγκεκριμένα δύο τομείς: τα θέματα των διαρθρωτικών ταμείων και της εξωτερικής πολιτικής, π.χ. εξωτερικές υποθέσεις. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε ρητά στο συμπέρασμα ότι 12% των κονδυλίων τα οποία είχαν καταβληθεί, δεν έπρεπε ποτέ να καταβληθούν: 12%, ή περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι φανερό ότι η κατάσταση αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη.

Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για το καθήκον, η εκτέλεση του οποίου θα ολοκληρωθεί σήμερα. Προηγήθηκαν πολλές διαβουλεύσεις, και μαζί με την επιτροπή, συμμετείχα προσωπικά σε στενό διάλογο με την Επιτροπή. Το γεγονός ότι ως εισηγητής, μπορώ τώρα να ολοκληρώσω χορηγώντας απαλλαγή οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι έχουμε επιτύχει πολλά αποτελέσματα. Η Επιτροπή μάλιστα έχει θέσει σε εφαρμογή μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων – έχει αποδειχθεί ότι τώρα θα υλοποιηθούν 37 πολύ συγκεκριμένα σημεία. Η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων. Σε ορισμένους τομείς, πρόκειται για τη θέσπιση τόσο περισσότερων, όσο και αυστηρότερων ελέγχων, ενώ σε άλλους τομείς πρόκειται για την απλοποίηση των ελέγχων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότεροι. Σε όλους τους τομείς, έχουν τεθεί ιδιαίτερα σαφείς προθεσμίες. Μας έχουν δοθεί ορισμένα ιδιαίτερα σαφή κριτήρια για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται η ανατροφοδότηση, έτσι ώστε και εμείς και το κοινό να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε ότι το αποτέλεσμα είναι πράγματι θετικό. Οφείλουμε να θυμόμαστε δύο πράγματα: πρώτον, φυσικά, ότι τα χρήματα τα οποία δεν καταβλήθηκαν ορθά το 2006 –και τα οποία αποτελούν αντικείμενο αυτής της διαδικασίας– πρέπει να ανακτηθούν. Πιστεύουμε ότι η ανάκτησή τους έχει πλέον εξασφαλισθεί. Ωστόσο, πρέπει επίσης να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό. Με τις νέες διαδικασίες τις οποίες έχει δρομολογήσει η Επιτροπή, πιστεύουμε ότι ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί.

Είναι προφανές ότι τα ωραία λόγια δεν είναι από μόνα τους αρκετά. Παρότι έχουμε δηλώσει ότι αποδεχόμαστε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί, θα συνεχίσουμε να δίδουμε προσοχή στον συγκεκριμένο τομέα και να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, σήμερα θα ήθελα να προτείνω επίσης μία τροποποίηση, την οποία θεωρώ ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να δεχθεί. Ο κ. Kallas μού υπέδειξε ότι ενδεχομένως να αποτελεί μια αποδεκτή λύση, εάν η Επιτροπή συνεδρίαζε με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών μία φορά το μήνα, και να είχαμε έτσι τη δυνατότητα να συζητούμε την πρόοδο η οποία σημειώνεται στον εν λόγω τομέα. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευεργετικό για αμφότερα τα μέρη.

Επιτρέψτε μου να πω ορισμένα πράγματα για τον δεύτερο τομέα, στον οποίο έχουμε συναντήσει σημαντικά προβλήματα. Πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και ειδικότερα το ζήτημα του Ιράκ. Γνωρίζουμε ότι η ΕΕ παρέχει ορισμένα κονδύλια για την ανασυγκρότηση του Ιράκ – υπάρχουν σίγουρα πολλοί καλοί, πολιτικοί λόγοι για αυτό. Ξεχωρίσαμε το Ιράκ ως παράδειγμα. Θα θέλαμε έναν κατάλογο των συγκεκριμένων έργων στο Ιράκ, τα οποία χρηματοδοτούνται είτε εν μέρει είτε εν όλω από την ΕΕ μέσω του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η απόκτηση του εν λόγω καταλόγου απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Χρειάστηκαν πολλοί μήνες. Οι πληροφορίες που γνωρίζαμε ήδη έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο, όμως παρόλα αυτά δεν ήταν στον κατάλογο, και ακολούθησαν ατελείωτες συζητήσεις μέχρις ότου, πολύ πρόσφατα, λάβαμε επιτέλους τις πληροφορίες που έπρεπε να είχαμε από την αρχή. Γι’ αυτό, μπορούμε επιτέλους να χορηγήσουμε απαλλαγή στον εν λόγω τομέα. Το σημαντικότερο ζήτημα σε σχέση με την απαλλαγή αυτή είναι φυσικά το ακόλουθο: τι θα γίνεται στο μέλλον; Το Ιράκ είναι μόνο ένα παράδειγμα. Τι θα γίνει με τις άλλες χώρες, από τις οποίες σε περισσότερες από 100 η ΕΕ στηρίζει διάφορες δραστηριότητες; Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί τώρα να εξασφαλίσει δημόσια πρόσβαση στον τελικό δικαιούχο, π.χ. τον τελικό παραλήπτη της υποστήριξης από το 2007 και μετά, κάτι το οποίο αναγνωρίζω και πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, συνιστώ να χορηγήσουμε απαλλαγή. Είναι πολλές οι επικρίσεις που μπορούν να επισημανθούν όσον αφορά την Επιτροπή και όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους λειτουργούν τα πράγματα στα κράτη μέλη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι έχουμε επιτύχει ένα αποτέλεσμα μέσω καλού διαλόγου με την Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι τώρα μπορούμε να εισηγηθούμε την έγκριση των λογαριασμών για το 2006. Υπάρχουν ακόμη τομείς στους οποίους θα θέλαμε να δούμε περισσότερη πρόοδο. Θα θέλαμε πολύ να είχαμε «εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας», όπως ονομάζεται ο όρος εδώ στο Κοινοβούλιο, π.χ. ετήσιες εθνικές δηλώσεις ελέγχου υπογεγραμμένες από τον υπουργό οικονομικών της εκάστοτε χώρας. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι το μέσο αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο για την καταπολέμηση της καταδολίευσης, της απάτης και της μυστικότητας σε σχέση με τα κοινοτικά κονδύλια στις εκάστοτε χώρες. Κλείνοντας με αυτή την επιθυμία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα η οποία μου δόθηκε να αγορεύσω στον πρώτο γύρο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, εισηγητής. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε σε αυτή τη συζήτηση, στην οποία παρών είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας, και καλωσορίζω φυσικά και τον κ. Kallas. Δεν μπορώ να καλωσορίσω κανέναν από το Συμβούλιο, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει καμία σχέση με λογαριασμούς και ανάληψη ευθύνης για την πολιτική συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή. Ελπίζω ότι όταν το Συμβούλιο αποκτήσει πρόεδρο, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα είναι βέβαιο ότι και το Συμβούλιο θα είναι παρόν στη συζήτηση αυτή.

Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφό μου Dan Jørgensen για την εξαιρετική του έκθεση και να επισημάνω, από όσα ανέφερε, πόσο καλά λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο βελτιώνονται χρόνο με τον χρόνο. Αναφέρθηκε πολλές φορές σε μια πρωτοβουλία του Επιτρόπου Kallas και της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια. Πριν από δύο μήνες, ήμουν εισηγητής μίας έκθεσης πρωτοβουλίας η οποία στήριζε την πολιτική διαφάνειας. Η Επιτροπή, λοιπόν, πράγματι σημειώνει πρόοδο στην πολιτική διαφάνειας, όπως και το Κοινοβούλιο.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη χορήγηση απαλλαγών αποτελεί πολιτικό ρόλο, και ότι δεν είμαστε, ούτε πρέπει να είμαστε, λογιστές. Είναι πολιτικός ο ρόλος μας, και το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουμε για τους πολίτες είναι: με τα χρήματα τα οποία διαθέτει το Κοινοβούλιο, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006; Προκλήσεις όπως η προετοιμασία του Κοινοβουλίου για τη διεύρυνση, προκειμένου να δεχθεί νέα κράτη μέλη, η επέκταση της πολιτικής πληροφόρησης, η καλύτερη εκτέλεση του έργου μας, η προετοιμασία μας για την πρόκληση της Λισαβόνας ως προς το ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε περισσότερους νόμους και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ποια είναι η πολιτική ετυμηγορία για τον χειρισμό αυτών των χρηματοδοτικών αναλήψεων υποχρεώσεων; Είναι μια θετική ετυμηγορία. Τα πήγαμε καλά. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα σημεία από το τρέχον οικονομικό έτος. Πρώτον, με πρωτοβουλία του Προέδρου, Hans Pöttering, έχουμε ξεκινήσει έναν πολιτικό διάλογο μεταξύ της Προεδρίας και της διαδικασίας για την απαλλαγή, ο οποίος μέχρι τώρα δεν φαινόταν εφικτός. Τώρα είναι εφικτός, και ο αντιπρόεδρός σας ήταν παρών στη συζήτηση και αντιμετώπισε τις ερωτήσεις τις οποίες έθετε ζωντανά και απευθείας η επιτροπή. Επίσης, όσον αφορά την πρωτοβουλία του Προέδρου, το Προεδρείο θα εργαστεί μαζί με την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών στο πλαίσιο μιας τακτικής διαδικασίας, επομένως σας ευχαριστώ.

Πολλές πτυχές της διαφάνειας έχουν βελτιωθεί στο Κοινοβούλιο, όπως μπορείτε να δείτε στην έκθεση. Έχουμε βελτιώσει την παρουσίαση των ρόλων των βοηθών μας. Αυτό το οποίο δεν κατέστη δυνατό φέτος ήταν να θεσπίσουμε επιτέλους ένα καθεστώς για τους βοηθούς των βουλευτών, κάτι το οποίο ζητούμε. Η αλήθεια είναι ότι ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ για να έχουμε δικό μας καθεστώς. Εν ολίγοις, θα χρειαστεί υπομονή, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουμε επιτύχει ακόμη αυτόν τον στόχο. Το 2006, εντούτοις, το έτος αναφοράς, 99% των εγγράφων κατατέθηκαν με τον σωστό τρόπο, έτσι νομίζω ότι και το ζήτημα αυτό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Έχουμε προβλήματα τα οποία εκκρεμούν, και για αυτά προσπαθούμε λίγο ή πολύ να κάνουμε κάτι. Οι πολίτες δεν κατανοούν γιατί το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τρεις τόπους εργασίας, δεν το καταλαβαίνουν και δεν πρόκειται να το καταλάβουν, επειδή δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν. Αυτή είναι άλλη μία πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Συμβούλιο όταν θα έχει πρόεδρο: να βρει μια λύση. Το Κοινοβούλιο, ωστόσο, έχει κάνει το καθήκον του και μείωσε το κόστος των τριών τοποθεσιών από 203 εκατομμύρια ευρώ το 2002, σε 155 εκατομμύρια ευρώ. Μειώσαμε το κόστος κατά 24% και αυτό είναι καλό.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, όπως αναφέρω στην παρούσα έκθεση; Όπως προανέφερα, να δώσουμε στους βοηθούς μας ένα οριστικό καθεστώς, όπως έχουμε και εμείς. Υπάρχει επίσης η πρόκληση για καλύτερη θέσπιση νόμων. Το Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει έναν πολύ ποιοτικότερο ρόλο και θα πρέπει να χειριστεί πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ας ελπίσουμε ότι η βελγική κυβέρνηση, τώρα που έχουμε βελγική κυβέρνηση, θα μας συμπεριφερθεί λίγο καλύτερα όσον αφορά την πολιτική για τα κτίρια από ό,τι μέχρι τώρα, που η συμπεριφορά της ήταν μέτρια.

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το έτος που πέρασε χαρακτηριζόταν από σύνεση, όσον αφορά τις δημοσιονομικές μας ευθύνες, και για αυτό σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ αυτών των λογαριασμών για το 2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, εισηγητής. (SV) Κύριε Πρόεδρε, ήμουν εισηγητής για τα άλλα θεσμικά όργανα όπως αποκαλούνται, για επτά από αυτά, δηλαδή το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Δεν έχω σοβαρές ενστάσεις για όσα έχω εξετάσει. Επρόκειτο για ζήτημα φυσιολογικών παρατηρήσεων σχετικά με το τι μπορεί και πρέπει να βελτιωθεί. Δεν υπήρξαν αποκαλύψεις οι οποίες θα μπορούσαν με οιονδήποτε τρόπο να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη χορήγηση απαλλαγής σε οιοδήποτε από τα επτά αυτά θεσμικά όργανα.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσω σε όλους ότι η χορήγηση απαλλαγής, η απαίτηση υπευθυνότητας, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτή την αποστολή το εν λόγω σώμα, καθώς είχα ακριβώς το ίδιο καθήκον εξέτασης των επτά αυτών θεσμικών οργάνων πριν από δύο χρόνια, και τότε, κυρίες και κύριοι, ανακάλυψα ότι στην Επιτροπή των Περιφερειών συνέβαιναν τα πιο απαίσια πράγματα.. Ανακάλυψα ότι εκεί είχε διαπραχθεί η πιο σοβαρή μορφή απάτης. Συγκέντρωσα υλικό που όλοι είχατε τη δυνατότητα να διαβάσετε στην αίθουσα ανάγνωσης εμπιστευτικών εγγράφων.

Για την περίπτωση αυτή διεξήχθησαν τρεις ξεχωριστές έρευνες: μία από την OLAF, την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, μία από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ και η ίδια η Επιτροπή των Περιφερειών διεξήγαγε μία εσωτερική έρευνα. Απέλυσαν τους εσωτερικούς του ελεγκτές. Ο κατάλογος των καταγγελιών ήταν ατελείωτος.

Ως εκ τούτου, πρότεινα φυσικά ότι δεν θα πρέπει να χορηγούμε απαλλαγή σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό το δήλωσα στην επιτροπή. Η επιτροπή όμως ψήφισε παρόλα αυτά την απαλλαγή. Το ίδιο πράγμα είπα και εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια και ψηφίσατε υπέρ της απαλλαγής κατά μεγάλη πλειοψηφία.

Αυτό δείχνει ότι όταν θα πρέπει να ψηφίσετε για την απαλλαγή εδώ σήμερα κατόπιν της εισήγησής μου, δεν θα το πράξετε αυτό επειδή το λέω εγώ, αλλά καθαρά λόγω συνήθειας. Η Συνέλευση αυτή δεν αποδέχεται την ευθύνη της. Σκέφτεται περισσότερο τη φήμη της ΕΕ. Σκέφτεστε περισσότερο να εξαπατήσετε τους πολίτες, τους ψηφοφόρους. Δεν πρέπει να μάθουν τι συμβαίνει. Επομένως, με μεγάλη λύπη λέω ότι «ναι, είναι καιρός να χορηγηθεί απαλλαγή και στα άλλα αυτά θεσμικά όργανα». Μπορώ να το πω, έχοντας τη συνείδησή μου καθαρή. Οι περισσότεροι από εσάς δεν μπορείτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, απόλυτε άρχοντα! Η αγόρευσή μου σήμερα απευθύνεται σε όλους όσους …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Είναι η δεύτερη φορά που εκφράζεσθε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Διατηρώ το δικαίωμα να λάβω μέτρα εναντίον σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI), εισηγητής. – (DE) Η παρουσίασή μου αφορά ένα δίδαγμα για όλους όσους ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις, ένα διδακτικό παιχνίδι για την αδυναμία λειτουργίας του ελέγχου σε αυτό το Κοινοβούλιο. Όταν οι μελλοντικοί φοιτητές της πολιτικής επιστήμης ή πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πολιτική το πάρουν είδηση, θα θεωρείται πλέον κλασική περίπτωση. Ως μέρος αυτής της έκθεσης απαλλαγής, πήραμε, λέξη προς λέξη, αποσπάσματα τα οποία διέθεσαν μέλη των κύριων Ομάδων, όπου εξέφραζαν επικριτικές απόψεις για τους οργανισμούς. Για παράδειγμα, ότι είναι σαφές ότι η αποκέντρωση και η εκχώρηση εξουσιών ήταν από τα κύρια αποτελέσματα της διαδικασίας μεταρρύθμισης της Επιτροπής η οποία ξεκίνησε το 1999, αλλά ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη συντάξει μία μελέτη ή μία έκθεση ή μία ενδιάμεση οικονομική κατάσταση σχετικά με αυτή τη μορφή διοικητικής διαχείρισης. Συμπεριέλαβα στη συνέχεια το γεγονός αυτό στους κύριους προβληματισμούς μου.

Η συντάκτρια του εν λόγω κειμένου, η κ. Gräßle, ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα. Η τροποποίηση την οποία πρότεινε για την έκθεση ήταν να αφαιρεθούν ακριβώς εκείνες οι δηλώσεις. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης της κ. Haug, τα οποία επίσης συνδέονταν με επικριτικές παρατηρήσεις για τους οργανισμούς, επισημαίνοντας, για παράδειγμα, ότι μόνο δύο οργανισμοί είναι πλήρως ανεξάρτητοι από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από κεφάλαια της ΕΕ – αυτό αναφέρεται σε ένα από τα έγγραφα της κ. Haug. Παρόλα αυτά, το κείμενο κόβεται εδώ!

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, κ. Bösch, προβαίνει συχνά σε ιδιαίτερα επικριτικές παρατηρήσεις σχετικά με τους οργανισμούς – όχι όμως εντός της επιτροπής. Γιατί όταν πραγματικά έχει σημασία, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, όταν υπάρχει μία πραγματική ευκαιρία να επισημάνεις ότι οι οργανισμοί έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τρόπο ανεύθυνο, ότι τόσα πολλά ζητήματα βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση, τότε, μόλις ζητηθεί από τις μεγάλες ομάδες, τα σχόλια απλώς διαγράφονται. Σαν να μην έφθανε αυτό, ό,τι για άλλους επιτρέπεται, για εμένα, ως εισηγητή, δεν απαγορεύεται. Έτσι, ολόκληρη η αιτιολογική έκθεση υπόκειται απλά σε λογοκρισία, και γι’ αυτό παίρνω το θάρρος να διαβάσω δυνατά το απόσπασμα αυτό στο οποίο η πρόσβαση δεν θα είναι πλέον δυνατή από την Ολομέλεια.

Το τμήμα το οποίο διαγράφηκε είναι το εξής: «Η αποκέντρωση και η εκχώρηση εξουσιών αποτελούσαν βασικούς στόχους της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της Επιτροπής η οποία ξεκίνησε το 1999. Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί ουδεμία αξιολόγηση της εν λόγω διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει παράσχει ποτέ πειστικές εξηγήσεις σχετικά με την προστιθέμενη αξία των αποκεντρωμένων οργανισμών, γιατί τα καθήκοντά τους δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εξίσου στο πλαίσιο της Επιτροπής ή, όπως και σε πολλές περιπτώσεις, γιατί ήταν απαραίτητο να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον συγκεκριμένο τομέα ευθύς εξαρχής.

Αντιθέτως, το αποτέλεσμα ήταν να πολλαπλασιαστούν κατά τρόπο ανεύθυνο. Συστάθηκαν νέοι οργανισμοί βάσει παράδοξων πολιτικών αποφάσεων. Αυτοί οι νέοι οργανισμοί δεν υπόκεινται σε έλεγχο και συχνά είναι ανεξέλεγκτοι, κυρίως αναποτελεσματικοί και, πάνω από όλα, αυξάνουν τις σημαντικές επιβαρύνσεις των ευρωπαίων φορολογουμένων.

Ταυτόχρονα, έχει καθιερωθεί ένα άνευ προηγουμένου πλήθος προνομίων για το προσωπικό. Με άλλα λόγια, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Επιτροπής, οι στόχοι της οποίας συνδέονταν με διαβεβαιώσεις σχετικά με την υπευθυνότητα, την υποχρέωση λογοδοσίας, την αποτελεσματικότητα, μια νέα κουλτούρα και διαφάνεια των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία. Η απαράδεκτη σύγχυση στον τομέα της πολιτικής εκχώρησης εξουσιών και αποκέντρωσης είναι πλέον φανερή σε όλους. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη δράση.»

Ακόμη και ένας εισηγητής δεν επιτρέπεται να το συμπεριλάβει αυτό σε μια αιτιολογική έκθεση. Φυσικά, με αυτή την πολιτική υπόθεση ταιριάζει το γεγονός ότι, όταν ξεκίνησε η συζήτηση σχετικά με τις είκοσι εκθέσεις τις οποίες παρουσίασα στην επιτροπή, κάθε φορά που μιλούσε οιοσδήποτε άλλος, οι τροποποιήσεις είχαν ετοιμαστεί και λογοκριθεί πίσω από την πλάτη του.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, εισηγητής. (SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω συζητώντας για την απαλλαγή σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πολλοί από εσάς εδώ περιμένατε ίσως ότι ένας άλλος ψηλός, νεαρός Σκανδιναβός θα εκτελούσε αυτό το καθήκον, ο συνάδελφός μας, δηλαδή, Alexander Stubb, όμως όπως θα γνωρίζετε μερικοί, ο Alexander δεν κατάφερε να παραβρεθεί σήμερα, καθώς έχει διοριστεί ως νέος Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας. Για τον λόγο αυτό, μου ζήτησε να αναλάβω εγώ και να παρουσιάσω το έργο και την έκθεσή του σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι εκφράζω την πλειονότητα των παρευρισκομένων, λέγοντας ότι λυπούμαστε που θα χάσουμε τον Alexander, είναι όμως σπουδαία τα νέα για τον Alexander και ειδικά για την Φινλανδία.

Ωστόσο, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντάς τον για το έργο του εδώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι εργασίες στην επιτροπή πήγαν πολύ καλά και πρόκειται για μια πολύ ενωμένη επιτροπή, η οποία σήμερα συζητεί την απαλλαγή των ταμείων ανάπτυξης. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης αποτελούν, φυσικά, κάποια από τα μέσα για την προώθηση της δημοκρατίας και της οικονομικής ανάπτυξης στα κράτη ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού). Για αυτόν τον λόγο, σκέφτομαι ότι είναι ευχάριστο να μπορούμε να βλέπουμε ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο. Το 2006, διέθεταν σημαντικούς πόρους, 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων, και κατάφεραν να αποπληρώσουν μόλις κάτω από 90% αυτών των υποχρεώσεων.

Εντούτοις, το γεγονός ότι σήμερα χαιρόμαστε που μπορούμε να χορηγήσουμε και να προτείνουμε την απαλλαγή της Επιτροπής η οποία διαχειριζόταν τα εν λόγω ταμεία ανάπτυξης –και αυτό είναι κάτι για το οποίο χαιρόμαστε πραγματικά – δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις ή ότι δεν υπάρχουν τομείς για τους οποίους πρέπει να εργαστούμε στο μέλλον. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω ορισμένες από αυτές. Για παράδειγμα, σε αντίθεση με το περασμένο έτος, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρουσίασε μία απολύτως καθαρή δήλωση αξιοπιστίας, αλλά επεσήμανε ορισμένα προβλήματα, για παράδειγμα σχετικά με αποδεικτικά στοιχεία για συναλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν τεκμηριωθεί καλύτερα και σχετικά με πληρωμές από διαφορετικές αντιπροσωπείες. Εντούτοις, θα ήθελα να πιστώσω στην Επιτροπή το γεγονός ότι έλαβε σοβαρά υπόψη της τα εν λόγω προβλήματα και παρουσίασε συγκεκριμένες, ορθές και σημαντικές λύσεις για αυτές τις προκλήσεις.

Επιπλέον, στην έκθεσή μας επισημαίνουμε επίσης τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από την καθυστέρηση στην εφαρμογή του σύγχρονου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή ασχολείται με αυτό περαιτέρω.

Αρκετά με τις παραμέτρους περισσότερο διοικητικής και οικονομικής φύσης, καθώς υπάρχουν επίσης πολλά σημαντικά ζητήματα από πολιτικής απόψεως τα οποία θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, το γεγονός ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα μπορούσαν να διευκολυνθούν σημαντικά, εάν ενσωματωνόταν στον τακτικό προϋπολογισμό. Παρομοίως, πιστεύουμε ότι εάν υπήρχε ένας δημοσιονομικός κανονισμός, ο οποίος θα ήλεγχε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά ταμεία ανάπτυξης, αυτό θα συνέβαλε στη διευκόλυνση των εργασιών.

Αυτά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να αναφέρω εν συντομία κάτι σχετικά με την απαλλαγή των ανεξάρτητων οργανισμών. Το αναφέρω εν μέρει επειδή ήμουν υπεύθυνος για αυτό το έργο στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, αλλά ενδεχομένως κυρίως επειδή ο εισηγητής, όπως μόλις ακούσαμε, έχει ασυνήθιστη συμπεριφορά, αν μη τι άλλο, και δεν έχει ακολουθήσει ακριβώς τη γραμμή την οποία επέλεξε να ακολουθήσει η επιτροπή. Πιστεύω ότι είναι πολύ παράξενο το γεγονός ότι ο Hans-Peter Martin δεν επέλεξε να διαγράψει το όνομά του από όλες αυτές τις εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία η οποία θα ακολουθήσει σήμερα στην Ολομέλεια δεν θα διεξαχθεί επί της δικής του άποψης.

Εάν, παρόλα αυτά, πρέπει να πω κάτι για την ίδια την εργασία, για ορισμένες από τις σημαντικές απόψεις που παρά ταύτα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αυτές –και τις οποίες εξασφαλίσαμε χάρη στην επιτυχημένη και στενή συνεργασία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Ομάδας, της δικής μας ομάδας, της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατικών για την Ευρώπη και της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία– θα ήθελα απλώς να επισημάνω το γεγονός ότι χορηγούμε απαλλαγή διότι πιστεύουμε ότι στη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάρχουν λόγοι για την έγκριση της διαχείρισης των οικονομικών αυτών των ανεξάρτητων οργανισμών. Εντούτοις, παράλληλα υπάρχουν προβλήματα, τα οποία ελπίζουμε ότι θα επιλυθούν στη συνέχεια. Αυτό αφορά ειδικότερα τη δυνατότητα όλων των θεσμικών οργάνων –του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– να εξετάζουν καλύτερα τα αιτήματα των οργανισμών τους. Ελπίζω ότι όλοι θα αναλάβουν την ευθύνη.

Θα επιστρέψω το ερχόμενο έτος, όταν θα είμαι εισηγητής επί αυτού του θέματος και ελπίζω να καταφέρω να το συζητήσω πιο διεξοδικά με την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. − (ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Jørgensen, κύριοι εισηγητές, αξιότιμοι βουλευτές του Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, τον εισηγητή κ. Jørgensen και τους συναδέλφους του εισηγητές για την έκθεση την οποία εκπόνησαν και τη σύσταση της επιτροπής για απαλλαγή του προϋπολογισμού για το 2006. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Alexander Stubb για την έκθεσή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά τη χρήση των μέσων τα οποία υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

Παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κατάφερε να υποβάλει μια δήλωση πλήρους αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών για το έτος 2006, τα αποτελέσματα του ελέγχου του είναι τα βέλτιστα από τότε που άρχισε να ασκείται η πρακτική της υποβολής δήλωσης αξιοπιστίας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε την πρόοδο την οποία έχουμε σημειώσει. Με χαρά αναφέρω ότι και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου την αναγνώρισε.

Η ετήσια συζήτηση επικεντρώνεται στα Διαρθρωτικά Ταμεία, στις υποχρεώσεις των κρατών μελών, τις ανακτήσεις και τις προσαρμογές και τον ευαίσθητο τομέα των εξωτερικών ενισχύσεων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες σε όλους αυτούς τους τομείς. Συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί συνέχεια σε τακτική βάση, όχι μόνο λόγω της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά και λόγω των όρων οι οποίοι καθορίζονται στην ιδρυτική Συνθήκη και της σπουδαιότητάς τους.

Προτείνω τα μέλη ή οι εκπρόσωποι της Επιτροπής να συμμετέχουν τακτικά σε κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις για να συζητούν σχετικά με έναν από τους τρεις τομείς στην καρδιά της διαδικασίας απαλλαγής κατά το τρέχον έτος και να αναφέρουν πληροφορίες σχετικά. Οι τομείς αυτοί είναι: η αύξηση των ευθυνών των κρατών μελών σε τομείς στους οποίους η ευθύνη μοιράζεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, η εκτέλεση διαρθρωτικών ταμείων και η παρακολούθηση της χρηματοδότησης εξωτερικών δράσεων (κατά κύριο λόγο ο έλεγχος της χρηματοδότησης που διοχετεύεται μέσω διεθνών οργανισμών).

Για τον Μάιο το σχέδιο προβλέπει την έναρξη της συνήθους συζήτησης επί της πολιτικής στρατηγικής για το ερχόμενο έτος στους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στα πεδία της αρμοδιότητάς μου.

Τον Ιούνιο οι αρμόδιοι Επίτροποι για τα διαρθρωτικά ταμεία ή οι αντιπρόσωποί τους και η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα εξετάσουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης των διαρθρωτικών ταμείων. Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης των διαρθρωτικών ταμείων θα σταλεί στο Κοινοβούλιο τον Μάιο.

Τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο, η Επίτροπος Εξωτερικών Σχέσεων ή η αντιπρόσωπός της θα παράσχουν στους αξιότιμους βουλευτές νεότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία Αρωγής τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τη βελτίωση των εξωτερικών δράσεων, τη διαφάνεια της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοχετεύεται μέσω διεθνών οργανισμών, και τους ελέγχους στους οποίους υπόκειται.

Όσον αφορά τη συγκεφαλαιωτική έκθεση της Επιτροπής για το 2007 και τα αποτελέσματα της έκθεσης των εσωτερικών ελεγκτών για το 2007, θα είμαι σε θέση να παράσχω πληροφορίες τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο, ενώ θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σχετικά με την απαλλαγή του προϋπολογισμού, τις ανακτήσεις και τις δαπάνες των ελέγχων σχετικά με την απαλλαγή. Η Επιτροπή θα εκδώσει μία έκθεση για αυτούς τομείς τον Οκτώβριο. Η έκθεση αυτή θα παράσχει μία βάση επί της οποίας θα αναπτυχθεί η διοργανική συζήτηση σχετικά με τον επιτρεπτό κίνδυνο σφάλματος.

Οι επίσημες απαντήσεις της Επιτροπής στις συστάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα δοθούν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το φθινόπωρο ως είθισται.

Οι συνάδελφοί μου Danuta Hübner και Vladimír Špidla έχουν ήδη δώσει στο Κοινοβούλιο μια σύνοψη του σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της διαχείρισης των κεφαλαίων για διαρθρωτικές ενέργειες.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχεδιάζουν να εφαρμόσουν προσαρμοσμένα μέτρα για τη μείωση των πολλαπλών σφαλμάτων στην υλοποίηση των διαρθρωτικών ενεργειών.

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, η Επιτροπή υπήρξε αυστηρή προς τα κράτη μέλη τα οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δαπανών, και όπου κρίθηκε απαραίτητο διέκοψε τις πληρωμές και προέβη σε δημοσιονομικές διορθώσεις. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει τις εν λόγω ενέργειες και να επιτύχει απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στον τομέα της κοινής διαχείρισης, τα κράτη μέλη παρουσίασαν περιλήψεις δηλώσεων και ελέγχων. Τα κράτη μέλη τα οποία δεν παρουσίασαν περιλήψεις θα υποστούν κυρώσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 226 της ιδρυτικής Συνθήκης.

Η σταθερή απαίτηση για την παρουσίαση των εν λόγω περιλήψεων από τα κράτη μέλη στην αρχή κάθε έτους έχει αρχίσει να αποφέρει καρπούς.

Η Επίτροπος Benita Ferrero-Waldner έχει εξηγήσει στο Κοινοβούλιο τις αρχές της χορήγησης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή ενίσχυσης προς το Ιράκ, και έχει καταθέσει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται καλύτεροι έλεγχοι για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρηματοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα και διαφάνεια της χρηματοδότησης. Ο αρμόδιος διευθυντής για αυτή τη διαδικασία θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ορισμένα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατά.

Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και του ΟΗΕ στη Γενεύη· πριν από τη συνάντηση προηγήθηκαν συζητήσεις μεταξύ των βουλευτών του Κοινοβουλίου και ενός αντιπροσώπου της Επιτροπής και κατέληξαν σε συμφωνία για την τήρηση κοινών κατευθυντήριων γραμμών σε όλα τα εξωτερικά γραφεία με στόχο να καταστεί ευκρινέστερη το κοινό έργο. Τόσο ο ΟΗΕ όσο και η Επιτροπή ανέλαβαν να εφαρμόσουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή τους.

Η Επιτροπή προσδίδει μεγάλη αξία στις αποφάσεις που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο. Οι αποφάσεις αυτές στέλνουν στους πολίτες το μήνυμα σχετικά με την κοινοποίηση και την πρακτική χρήση των δημοσιονομικών μέσων. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία και να πείσουμε το κοινό ότι τα χρήματά του, τα οποία χρηματοδοτούν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε καλά χέρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Ralf Walter (PSE) , συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Dan Jørgensen και τον Alexander Stubb, καθώς ανταποκρίθηκαν σε καθεμία από τις επιδιώξεις της Επιτροπής Ανάπτυξης. Είμαστε ευγνώμονες για αυτό, επειδή στην Επιτροπή Ανάπτυξης εργαστήκαμε πολύ σκληρά επί αυτού του ζητήματος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση –οι προϋπολογισμοί της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών– είναι μακράν ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας για την ανάπτυξη παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, με όσα συμβαίνουν επί του παρόντος, θεωρούμε ότι αυτή η βοήθεια είναι υπερβολικά μικρή, και ότι οφείλουμε πραγματικά να κάνουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρις ότου οι ελλείψεις τροφίμων και ενέργειας σε όλον τον κόσμο λάβουν υπερβολικές διαστάσεις και μετά να εκπλησσόμαστε που ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Τα χρήματα τα οποία συνεισφέρουμε– και, όπως ανέφερα, είμαστε ήδη ο μεγαλύτερος χορηγός παγκοσμίως– πρέπει να καθορίζεται ακριβέστερα για ποιους προορίζονται, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι τα χρήματα φθάνουν πράγματι σε εκείνους που τα χρειάζονται και ότι δεν κατασπαταλούνται ούτε εξαφανίζονται. Επομένως, έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ελέγξουμε αν τα κεφάλαια τα οποία χορηγούμε χρησιμοποιούνται πράγματι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Μεγάλης σπουδαιότητας για το Κοινοβούλιο και την επιτροπή είναι ότι 20% των κεφαλαίων πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη βασική υγειονομική περίθαλψη και τη βασική και συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για το μέλλον. Επομένως, έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, όμως η Επιτροπή απέχει ακόμη πολύ από το επιθυμητό για εμάς επίπεδο. Πρέπει να εργαστείτε περισσότερο για αυτόν τον σκοπό· θα επιμείνουμε ως προς αυτό.

Σας ζητήσαμε να περιορίσετε τις καθυστερήσεις πληρωμών προηγούμενων ετών και όντως, οι εκπρόθεσμες οφειλές πριν από το 2001 μειώθηκαν κατά 39% για το Europe Aid και κατά 49% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Τα ποσοστά αυτά είναι καλά, αλλά φυσικά μπορούν πάντοτε να αποτελούν απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο. Σε σχέση με την αναπτυξιακή πολιτική, έχουμε επισημάνει επανειλημμένως ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να υπάρχουν παράλληλα δύο ολοκληρωμένα συστήματα – ένα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και ένα για την αναπτυξιακή ενίσχυση. Πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό! Είναι μία απαίτηση την οποία προβάλουμε τώρα και θα προβάλλουμε σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με δημοσιονομικές προβλέψεις.

Η τελευταία μου παρατήρηση αφορά τη δημοσιονομική βοήθεια. Όλο και πιο συχνά, η Επιτροπή χορηγεί γενική δημοσιονομική βοήθεια σε χώρες. Αυτό είναι δυνατόν, αλλά προσέξτε να μην συμβεί ό,τι είδαμε να συμβαίνει και με τα σημερινά κράτη μέλη σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία – ότι μεταθέτουμε την ευθύνη, επειδή τα κράτη υποτίθεται ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, και μετά διαπιστώνουμε ότι τα συστήματα δεν λειτουργούν και ότι «κανείς» δεν ήταν υπεύθυνος για αυτό. Εξ ου και η συμβουλή μου: να βεβαιώνεστε για τις ενέργειες σας ευθύς εξαρχής.

Θα βρισκόμαστε πλάι σας καθ’ όλη τη διάρκεια, με επικρίσεις αλλά και με θετικά σχόλια. Γενικά, συγχαίρω ειλικρινά τους εισηγητές και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. − (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και σε συνάρτηση με τη διαχείριση του προϋπολογισμού, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ανησυχία μας για το γεγονός οι εναπομένουσες προς εκκαθάριση υποχρεώσεις συνέχισαν να αυξάνονται, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση του κανόνα n+2 από το n+3 σε ορισμένα κράτη μέλη για την περίοδο 2007 έως 2013, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, οπότε θα παρατηρείται μεγαλύτερη καθυστέρηση έως ότου τα ποσά καταλήξουν στον τελικό αποδέκτη. Αυτό που μας απασχολεί εδώ είναι ότι οι πολιτικές οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες από την άποψη της αποτελεσματικής και επιτυχούς χρήσης των κονδυλίων.

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές, συμφωνούμε με το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων ελέγχου, ούτως ώστε να προλαμβάνονται τα σφάλματα σε έργα τα οποία διεξάγονται στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Απαιτούνται περισσότερη εποπτεία, αποδοτικότεροι έλεγχοι και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των έργων από την αρχή έως το τέλος, προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη διόρθωση τυχόν προβλημάτων ή σφαλμάτων. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εφοδιαστική ικανότητα και επαρκείς πόρους προκειμένου να καθιστά πραγματικά λειτουργικούς τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης και να επανεξετάζει κατάλληλα τις ελεγκτικές διαδικασίες.

Εντούτοις, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε χρήσιμους, συγκρίσιμους και, όσο το δυνατόν συντομότερα, αθροίσιμους δείκτες έτσι ώστε να αποφεύγονται οι, αναπόφευκτα, γενικευμένες και κατά προσέγγιση αξιολογήσεις οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν θα ήταν ιδιαίτερα καθοριστικές όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κονδυλίων.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρω πόσο επίκαιρη είναι η σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία, χρησιμοποιώντας παραδείγματος χάριν κατ’ αποκοπήν ποσά για τις έμμεσες δαπάνες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επένδυση στο δίκτυο EURES και να εξάρω τις αρετές της διοργάνωσης του ευρωπαϊκού έτους κινητικότητας των εργαζομένων. Επεσήμαναν φυσικά τα ζητήματα που συνδέονται με την κινητικότητα, τα οποία όλοι αναγνωρίζουμε και εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τους οποίους εξακολουθεί να αναλύει η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα απλώς να τους ευχαριστήσω εν συντομία για το έργο το οποίο έχουν διεκπεραιώσει και, όπως όλοι είδαμε, μπορούμε συνολικά να αξιολογήσουμε ιδιαίτερα θετικά τις δραστηριότητές τους.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα να κλείσω εφιστώντας την προσοχή στην αναγκαιότητα αύξησης των πιστώσεων για τον Οργανισμό του Δουβλίνου, στον οποίο έχει τώρα ανατεθεί η ανάλυση αναμενόμενων μεταβολών στην απασχόληση και τον επιχειρηματικό κόσμο, με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού έργου μέσω της αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό θα μπορούσε να είναι αυτό. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν τομέα μέγιστης ευαισθησίας και σημασίας, ο οποίος θα πρέπει να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου χάριν μέσω της ανάλυσης που διεξάγεται από τον Οργανισμό του Δουβλίνου, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να συμβάλει στην πρόληψη πιθανών κρίσεων που όλοι μας μπορούμε να προβλέψουμε ότι επιφυλάσσει το μέλλον για οιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος έμεινε ικανοποιημένη από το έργο που επιτελέστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας. Γνωρίζω ότι είναι κάτι που δεν με ακούτε να λέω πολύ συχνά. Συνήθως επικρίνω την Επιτροπή, αλλά σε αυτή την περίπτωση εφόσον όλα βαίνουν καλώς, δεν απαιτείται επέμβαση. Οι υπεύθυνοι για τους προϋπολογισμούς σε αμφότερες τις Γενικές Διευθύνσεις είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή, Dan Jørgensen. Εργάστηκε σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής του προϋπολογισμού, παρουσίασε μια εξαιρετική έκθεση και αποδέχθηκε με μεγαλοψυχία όλα τα συμπεράσματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για το 2006. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, ως εκ τούτου, αναγνώρισε ό,τι ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτό.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω ορισμένα πράγματα σχετικά με τους οργανισμούς μας. Και εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ικανοποιηθήκαμε από το έργο και τη διαχείριση του προϋπολογισμού από τους τέσσερις οργανισμούς: τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Όταν συμβουλεύσαμε την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να χορηγήσει απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2006, δεν ήταν τόσο απλό. Ακριβώς το αντίθετο! Ανταλλάσσαμε συχνά πληροφορίες με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και με τους διευθυντές που συμμετέχουν στην επιτροπή.

Επιπλέον, πολλές αντιπροσωπείες από τη δική μας επιτροπή επισκέπτονταν τους οργανισμούς προκειμένου να ελέγξουν τις επιτόπιες δραστηριότητες. Γι’ αυτό, ήταν ακόμη πιο ακατανόητο για όλους εμάς, όταν ο εισηγητής από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών δεν θέλησε να χορηγήσει απαλλαγή προς τρεις από τους τέσσερις οργανισμούς, για τους πιο απίστευτους λόγους – συγκεκριμένα, ακόμη και αν όντως ίσχυαν, καθώς οι οργανισμοί δεν ευθύνονταν οι ίδιοι για τα σημεία αυτά, για παράδειγμα για κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης σχετικά με τους προσωρινώς απασχολούμενους υπαλλήλους στο θεσμικό όργανο, ή την τοποθεσία της έδρας του αντίστοιχου οργανισμού, ή ακόμη τον τρόπο τήρησης της αρχής της επικουρικότητας. Φράσεις όπως: «οι οργανισμοί έχουν πολλαπλασιαστεί κατά τρόπο ανεύθυνο», «οι νέοι οργανισμοί δεν υπόκεινται σε έλεγχο και συχνά είναι ανεξέλεγκτοι, κυρίως αναποτελεσματικοί και, πάνω από όλα, αυξάνουν τις σημαντικές επιβαρύνσεις των ευρωπαίων φορολογουμένων» και «ταυτόχρονα, έχει καθιερωθεί ένα άνευ προηγουμένου πλήθος προνομίων για το προσωπικό» – δεν καταφέρνουν τίποτε άλλο, από το να προκαλέσουν αναστάτωση. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα σκόπιμο σχέδιο εν εξελίξει με στόχο να προκληθεί σκάνδαλο σχετικά με την εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απεχθάνομαι πλήρως αυτή τη «σκανδαλοθηρία».

Οι οργανισμοί αποτελούν ευρωπαϊκές διοικητικές μονάδες, αν και καθένας έχει μοναδικό χαρακτήρα. Δεν είναι ουρανοκατέβατοι· δεν εμφανίζονται απλώς ξαφνικά μόνο μπροστά στην Επιτροπή· έχουν ιδρυθεί από μια κατάλληλη ρυθμιστική διαδικασία, είτε με συναπόφαση είτε με διαβούλευση ή, ανάλογα με το πεδίο πολιτικής, με κανονισμό, λόγου χάριν με νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι οι εν λόγω οργανισμοί έχουν δημιουργηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη, το οποίο σημαίνει ότι εμείς είμαστε οι «τυχοδιώκτες» στους οποίους έγινε αναφορά. Ο προϋπολογισμός για τους οργανισμούς αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε οικονομικό έτος, απαλλάσσουμε τον διευθυντή. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τμήμα της διαχείρισης το οποίο να ελέγχεται τόσο καλά όσο οι οργανισμοί και για αυτό είμαι χαρούμενη και ευγνωμονώ την επιτροπή για το τέρμα που έθεσε στην απόπειρα πρόκλησης σκανδάλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δώστε μου λίγο χρόνο να επισημάνω το γεγονός ότι για την υλοποίηση του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2006, μπορούμε να υποστηρίξουμε ό,τι λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον είναι νόμιμοι και κανονικοί οι λογαριασμοί και οι συναλλαγές.

Όπως ανέφερα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ωστόσο, συνιστώ μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις αρχές και τους κανόνες τα επόμενα έτη. Στην περίπτωση του Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, 43% των πιστώσεων πληρωμών ακυρώθηκαν και καταγράφηκε συγκέντρωση συναλλαγών προς το τέλος του οικονομικού έτους. Εξέφρασα επίσης απορία για το χαμηλό ποσοστό χρήσης των πιστώσεων πληρωμών για τα μέτρα κατά της θαλάσσιας ρύπανσης, παρότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει τα μέτρα αυτά.

Όσον αφορά τον Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας, παρατηρήθηκε επίσης το μεταφερόμενο υψηλό ποσοστό των πιστώσεων, στο 40% των λειτουργικών δαπανών, όπως και η χρήση μεταφορών μη διαφοροποιημένων πιστώσεων, η οποία αποτελεί παραβίαση της αρχής του ενιαυσίου του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή καλείται, ως εκ τούτου, να αναθεωρήσει τη διάρθρωση των τελών του Οργανισμού, έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι δαπάνες και τα έσοδα για τις δραστηριότητες πιστοποίησης.

Τέλος, όσον αφορά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, η χρήση συμβάσεων που έχουν λήξει και παράτυπων παρατάσεων υφιστάμενων συμβάσεων έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να δηλωθεί ότι όλες οι υποκείμενες πράξεις ήταν νόμιμες.

Συνιστώ, επομένως, μεγαλύτερη διαφάνεια και ακρίβεια στο μέλλον· παρόλα αυτά, βάσει των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτείνω το Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στους γενικούς διευθυντές των οργανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού, θα ήθελα να δηλώσω ότι στόχος μας είναι η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη. Το πολιτιστικό μας πρόγραμμα φθάνει όπου ζουν οι πολίτες, και αυτός είναι ο στόχος μας όπως ανέφερα. Συνεπώς, έχουμε την απαίτηση οι εθνικοί μας πολιτιστικοί οργανισμοί να ασκούν εξαιρετικά καλή διοίκηση, και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα βελτιώσει την ικανότητά μας να χορηγούμε χρηματοδότηση και να παρέχουμε υποστήριξη σε μικρής κλίμακας έργα τα οποία ζητούν οι πολίτες στις περιοχές τους.

Ωστόσο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι θα πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του περιορισμού της γραφειοκρατίας και της πρόληψης της απάτης, η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται την ανάγκη θέσπισης των απαιτούμενων κανόνων. Για να μην αναγκάζονται οι πολίτες, οι οποίοι χρειάζονται μικρά ποσά για την υλοποίηση των πολιτιστικών τους έργων, να συμπληρώνουν ατελείωτα έγγραφα αιτήσεων, πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να προβούμε σε πάγια χρηματοδότηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αποδοχή των πολιτιστικών μας προγραμμάτων από τους ευρωπαίους πολίτες, θα είναι μεγαλύτερη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. (ES) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να γνωμοδοτήσει υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή στο εν λόγω πεδίο και στους πέντε οργανισμούς για τους οποίους είναι υπεύθυνη.

Όσον αφορά τη διοίκηση της Επιτροπής, χαιρετίζουμε τη σημαντική αύξηση στην εκτέλεση των πληρωμών και ελπίζουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί το 2007, παρότι γνωρίζουμε ότι το έτος αυτό θα αποτελέσει το έτος έναρξης μιας νέας περιόδου προγραμματισμού και η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι δυσκολότερο να εκπληρωθεί αυτός ο στόχος και ότι υπάρχει επίσης ένας βαθμός καθυστέρησης.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο –και παραθέτω επακριβώς– «κατάφερε να λάβει βάσιμες εγγυήσεις ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 είναι αξιόπιστοι», για τους πέντε οργανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.

Βάσει όσων ανέφερα, θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένα σημεία τα οποία δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη πλήρως σχετικά με την εκτέλεση των προϋπολογισμών. Καταρχάς, σχετικά με τον οργανισμό Frontex, ο οποίος παρουσίασε χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των διατεθειμένων πόρων, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει απαισιόδοξους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2006 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο λειτούργησε στην πραγματικότητα και ότι το επόμενο έτος απέδειξε ότι θα μπορούσε να δαπανήσει ολόκληρο τον προϋπολογισμό του.

Η επίσκεψη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών στη Βαρσοβία στα κεντρικά γραφεία του Frontex, ήταν ιδιαίτερα θετική. Συνεπώς, ελπίζουμε ότι στα επόμενα οικονομικά έτη θα καταστεί δυνατή η ανεπιφύλακτη χορήγηση απαλλαγής στον οργανισμό, παρά το γεγονός ότι λόγω της έλλειψης πολιτικού οράματος από την πλευρά του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η δημοσιονομική ζωή του εν λόγω οργανισμού ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παρότι η παρούσα συζήτηση ενδεχομένως να μην αποτελεί το πλέον κατάλληλο βήμα διαλόγου, θα ήθελα να την αξιοποιήσω για να επισημάνω ότι η ορθή λειτουργία του Frontex εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συνεργασία των κρατών μελών, δεδομένης της υβριδικής φύσης του οργανισμού. Εάν τα κράτη μέλη δεν διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους, ο Frontex δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις του.

Όσον αφορά τη Eurojust, θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι υπάρχει μόνο μια αρνητική παρατήρηση, όσον αφορά το μεγάλο αριθμό μεταφορών μεταξύ των τομέων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να δικαιολογούνται καλύτερα.

Σχολιάσαμε επίσης επικριτικά ορισμένα προβλήματα τα οποία προέκυψαν με την πρόσληψη προσωπικού στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λυπούμαστε που το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι η κατάσταση η οποία είχε επισημανθεί το 2005 παραμένει ανεπίλυτη σχετικά με υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας που μετέβη στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο αποστολής μακράς διαρκείας χωρίς σαφώς καθορισμένο σκοπό.

Τέλος, θέλω να αναφέρω την περίπτωση της ΕΑΑ, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ορισμένες αμφιβολίες. Κύριε Kallas, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της, καθώς υπάρχουν σημαντικές υπόνοιες ότι δεν συμμορφώνεται απόλυτα και αυστηρά με την κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την πρόοδο την οποία έχει σημειώσει η Επιτροπή προς την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, ιδίως στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Αξίζει επίσης να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία ορισμένων κρατών μελών να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν εθνικές καταστάσεις οι οποίες συνιστούν ένα νέο στοιχείο στη διαδικασία διαχείρισης των κονδυλίων της Κοινότητας, ενώ τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να προσβλέπουν σε αυτή την τυπική διαδικασία το συντομότερο δυνατόν.

Η δέσμευση της Επιτροπής να διερευνήσει εις βάθος όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των διαδικασιών για κρατικές παραγγελίες οι οποίες αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και να θεσπίσει μια πολιτική αναστολής των πληρωμών μετά από εντοπισμό σοβαρών παραβιάσεων στο σύστημα, είναι εξίσου σημαντική.

Ως εμπειρογνώμων στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, θα ήθελα να τονίσω τη συνεχιζόμενη έλλειψη δημοσιονομικού προγραμματισμού όσον αφορά το ζήτημα του φύλου και για μία ακόμη φορά ζητώ η παράμετρος αυτή να ληφθεί υπόψη ως μέρος του δημοσιονομικού προγραμματισμού και της χρηματοδότησης των κοινοτικών προγραμμάτων. Πληροφορίες σχετικά με ενέργειες υπέρ της ισότητας των φύλων οι οποίες υποστηρίζονται από το κοινωνικό ταμείο θα πρέπει να αντανακλώνται σε εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού τα επόμενα χρόνια.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω με τη χορήγηση απαλλαγής από το Κοινοβούλιο, και ευχαριστώντας τους εισηγητές μας και όλους τους βουλευτές οι οποίοι θέλησαν να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την αποζημίωση εξόδων γραμματείας, επειδή το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κατά την άποψη του κοινού, και θα πρέπει επίσης να αποτελέσει το επίκεντρο των παρατηρήσεών μας. Για το καλό όλων μας ως βουλευτές πρέπει να βρεθεί μια διέξοδος από τον κυκεώνα της διαφθοράς.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει προτείνει τρόπους με τους οποίους η διαχείριση της αποζημίωσης εξόδων γραμματείας θα ήταν δυνατόν να καταστεί αποτελεσματικότερη στο μέλλον. Οι προτάσεις αυτές εγκρίθηκαν από μια μεγάλη πλειοψηφία της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών· στις προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και ότι οι διαχειριστές πληρωμών στα κράτη μέλη θα πρέπει να ειδοποιούνται από το ίδιο το Κοινοβούλιο και κατ αυτόν τον τρόπο να καθίσταται επαγγελματικότερη η εργασία τους. Αυτοί οι διαχειριστές πληρωμών θα διαχειρίζονταν επίσης στη συνέχεια τις συμβάσεις για υπηρεσίες και θα διασφάλιζαν ότι καταβάλλονται οι φόροι και ότι αφαιρούνται οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τροποποιήσεις αυτές προστατεύουν τη φήμη του Κοινοβουλίου, όπως και η παρατήρηση ότι οι βουλευτές του ΕΚ δεν θα πρέπει στο μέλλον να έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτούν μέλη της οικογένειάς τους.

Βάσει των κανόνων της ΕΕ, αυτό συνεπάγεται μια σημαντική σύγκρουση συμφερόντων. Συνεπώς, καλώ όλους τους βουλευτές να αποφύγουν να ζημιώνουν περαιτέρω εμάς τους ίδιους και το Κοινοβούλιο. Παρατηρώ με ανησυχία ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα, μαζί με ορισμένους Φιλελεύθερους, θέλει να καταψηφίσει το συγκεκριμένο απόσπασμα κειμένου. Η επικράτησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία απαλλαγής χωρίς να έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, και αυτό θα ήταν το χειρότερο σενάριο για όλους μας, επειδή ένα κεφάτο «συνεχίστε» δεν θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε την τελευταία έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αποζημίωση εξόδων γραμματείας.

Επίσης, όσον αφορά την αποζημίωση των βοηθών των βουλευτών, επί της οποίας συμφωνήσαμε μαζί, θέλουμε να εμμείνουμε στην άποψη ότι δεν αποτελεί πανάκεια. Συστήνω σε όλους σας να διαβάζετε και τα ψιλά γράμματα. Όλα εκκρεμούν ακόμη, και αυτό σημαίνει πως λέγοντας στο σημείο αυτό ότι η αποζημίωση των βοηθών των βουλευτών θα μας βοηθήσει να λύσουμε κάθε πρόβλημα, απλώς δεν είμαστε ειλικρινείς – και δεν είμαστε ειλικρινείς ούτε απέναντι στο κοινό.

Θα ήθελα να αναφέρω κάτι τελευταίο σχετικά με τον προϋπολογισμό της Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, ήταν σίγουρα ενδελεχής, και ελπίζω ότι οι συνάδελφοί σάς σας κέρασαν ένα ποτό, επειδή το αξίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία!

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές καθώς και όλους τους σοσιαλιστές συναδέλφους μου και τους συναδέλφους μου από τις υπόλοιπες ομάδες επίσης, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγής και οι όποιοι κατέβαλαν τόσες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ολοκλήρωσή της. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να σχολιάσω. Θέλω να πω ότι μου φαίνεται ξεκάθαρο ότι το βασικό συμπέρασμα που μπορούμε να συναγάγουμε από την έκθεση εσωτερικού ελέγχου είναι ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα πληρωμών των βοηθών των βουλευτών. Δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία ότι απαιτείται η θέσπιση ενός καθεστώτος για τους βοηθούς και η ανάθεση των καθηκόντων οικονομικής διαχείρισης για τις πληρωμές στη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, είναι επιτακτική ανάγκη να μην διαθέτουν καθεστώς μόνο οι βουλευτές του ΕΚ, αλλά επίσης να ρυθμίζεται και να χρηματοδοτείται η εργασία των βοηθών τους μέσω του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, ώστε να μην δικαιολογείται πλέον η συνέχιση ενός επικουρικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος χρηματοδοτούμενου από το κράτος, και να καταστούν σαφέστεροι οι κανόνες για τα έξοδα ταξιδίου και τις λοιπές γενικές δαπάνες. Το Συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει υπέρ του εν λόγω ζητήματος και να εμποδίσει την ομηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις μηδαμινές απολαβές. Εξίσου ζωτικής σημασίας είναι η εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας για τους βουλευτές, έχοντας ακόμη υπόψη την αναγκαιότητα οι συνθήκες αυτές να διέπονται από κανόνες απόλυτης διαφάνειας και αυστηρότητας σε πλήρη συμμόρφωση με τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στην κοινωνία.

Θα ήθελα να ζητήσω ειδικότερα από τους συναδέλφους μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να μην εμποδίσουν αυτή τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Είναι απόλυτα σημαντικό να καταλήξουμε σε ομοφωνία σε αυτό το Κοινοβούλιο σχετικά με ένα καθεστώς για τους βοηθούς και αυτό το καθεστώς να είναι σαφές και να διέπει ένα ζήτημα το οποίο είχε μάταια ως αποτέλεσμα το θεσμικό μας όργανο να χάσει την αξιοπιστία του. Το επίτευγμα αυτό είναι ύψιστης σημασίας και θα χρειαστούμε υποστήριξη από όλους για να το επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους εισηγητές οι οποίοι συνέβαλαν στην τρέχουσα διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Θα ήθελα να αξιοποιήσω τα δύο λεπτά του διαθέσιμου χρόνου μου για να σχολιάσω την έκθεση απαλλαγής της Επιτροπής, η οποία καταρτίστηκε από τον κ. Jørgensen. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε την έκθεσή του τον περασμένο Νοέμβριο και η έκθεση εκείνη ήταν πολύ καλύτερη από των προηγούμενων ετών, χάριν του γεγονότος ότι αυτή τη φορά η έκθεση παρέθετε και ποσοστά. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και σε μελλοντικές εκθέσεις. Η δημοσίευση της έκθεσης έμοιαζε σχεδόν με θρίαμβο της Επιτροπής. Ποτέ άλλοτε η έκθεση δεν ήταν τόσο καλή. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε 44% των εξόδων της Επιτροπής. Οφείλω να αναφέρω ότι δεν ένιωθα πως αυτή θα ήταν η φορά που θα μπορούσα να εφησυχάσω και να δηλώσω με ικανοποίηση: «Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει». Όχι, μπορούμε ακόμη καλύτερα.

Το παράξενο είναι ότι η Επιτροπή στην πραγματικότητα αγνόησε τις συστάσεις του Κοινοβουλίου σε προηγούμενα ψηφίσματα απαλλαγής. Τι ήταν σημαντικό για το Κοινοβούλιο κατά τα τελευταία τρία χρόνια; Οι εθνικές δηλώσεις. Τι λέει η Επιτροπή; Δεν θα λάβουμε υπόψη τις εθνικές δηλώσεις. Αυτό πάει πολύ. Επιπλέον, αυτό περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προοπτικής σε μια διοργανική συμφωνία. Ευτυχώς, η Επιτροπή μεταμέλησε και αυτό δεν θα συμβεί.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ζήτημα. Οι Επίτροποι δεν μπορούν να προσυπογράψουν τις δηλώσεις των Γενικών Διευθυντών. Απορώ γιατί συμβαίνει αυτό. Δεχόμαστε τους Επιτρόπους στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, και ακούμε τακτικά τις απόψεις τους σχετικά με το πόση πρόοδος έχει σημειωθεί, και όμως οι Επίτροποι δεν επιτρέπεται να υπογράψουν τίποτα με το Κοινοβούλιο. Πώς ερμηνεύεται αυτό από νομική άποψη; Το μόνο που μπορώ να πω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι ελπίζουμε πως το επόμενο έτος θα είναι ακόμη καλύτερο. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα τηρήσει εποικοδομητική στάση απέναντι σε όλα αυτά, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (DA) Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευκαιρία για ένατη φορά να συμμετάσχω στη διαδικασία κατά την οποία το Κοινοβούλιο εγκρίνει τους λογαριασμούς της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και των άλλων οργάνων της ΕΕ. Για άλλη μία φορά, αυτόν τον χρόνο εντοπίσαμε μεγάλες ατασθαλίες. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα άσχημη σε σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων στα διαρθρωτικά ταμεία από την Επιτροπή, όπου σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ (σχεδόν 30 εκατομμύρια δανικές κορώνες) δεν καταβλήθηκαν ορθά. Λόγω του χρονικού περιορισμού, θα εστιάσω τις παρατηρήσεις μου σε αυτό το γεγονός.

Για άλλη μία φορά φέτος λέμε ότι κάτι πάει στραβά, και για ακόμη μία φορά λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις ότι σίγουρα θα υπάρξει βελτίωση. Τέτοιες διαβεβαιώσεις λαμβάνουμε κάθε χρόνο και όμως η κατάσταση συνεχίζεται, επειδή ολόκληρο το σύστημα υποστήριξης είναι τόσο πολύπλοκο και παράλογο και επειδή η διαχείρισή του είναι τόσο ανέφικτη. Στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θέσαμε το καίριο ερώτημα: ποιες είναι οι επιπτώσεις της τεράστιας ανακατανομής των χρημάτων μεταξύ των κρατών μελών για ολόκληρη την ΕΕ; Εξάλλου, δεν υπάρχουν ορατές βελτιώσεις στις χώρες οι οποίες λαμβάνουν υποστήριξη. Τον επόμενο χρόνο θα είναι και πάλι πίσω και θα λάβουν υποστήριξη για άλλη μία φορά. Από τα 15 παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία λαμβάνουν υποστήριξη κάθε χρόνο από τότε που έγιναν μέλη. Υπάρχουν 11 κράτη μέλη, όλα παλαιά κράτη μέλη, τα οποία πληρώνουν για ολόκληρη την καθαρή διαφορά. Φυσικά, υποστήριξη λαμβάνουν και όλα τα νέα μέλη.

Χώρες οι οποίες υλοποιούν οικονομικές μεταρρυθμίσεις και εργάζονται αποτελεσματικά, και όπου οι πολίτες είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν υψηλούς φόρους, είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τις χώρες που δεν πραγματοποιούν καμία μεταρρύθμιση των απαρχαιωμένων δομών τους ή που δεν απαιτούν ιδιαίτερα υψηλούς φόρους. Η πολιτική υποστήριξης της ΕΕ σε μεγάλο βαθμό δεν καταφέρνει τίποτα! Γιατί να εκτελούνται μεταρρυθμίσεις όταν είναι δυνατόν να σταλεί ο λογαριασμός για τη μη εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στους πολίτες άλλων χωρών; Ολόκληρη η έννοια της ανακατανομής είναι ανόητη. Όχι μόνο πολλά δισεκατομμύρια καταλήγουν σε λάθος χέρια, αλλά και η ίδια η φιλοσοφία περί υποστήριξης είναι νοσηρή επειδή ανταμείβει χώρες, οι οποίες δεν υλοποιούν μεταρρυθμίσεις και τιμωρεί όσες πράττουν ακριβώς αυτό, χώρες τις οποίες χρειάζεται η ΕΕ. Η ΕΕ θα μπορούσε να εκτελεί τα καθήκοντά της με 15% του τρέχοντος προϋπολογισμού! Επιπλέον, θα γλιτώναμε όλες αυτές τις περιπτώσεις οικονομικών σκανδάλων. Επομένως, προσωπικά σκοπεύω να ψηφίσω κατά της έγκρισης των λογαριασμών της Επιτροπής.

Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για το σημαντικό και καλό έργο το οποίο επιτέλεσαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα περιορίσω την παρέμβασή μου στο ζήτημα της απαλλαγής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά την απαλλαγή της Επιτροπής, αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία έχουν αναλυθεί επαρκώς, ιδίως από τους εισηγητές: το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πολυάριθμα προβλήματα σε σχέση με τα διαρθρωτικά κονδύλια, ότι στην πραγματικότητα 12% αυτών δεν θα έπρεπε να καταβληθούν (4 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι ένα τεράστιο ποσό) και, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη πνέει τα λοίσθια. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε συζητήσει.

Ήταν μια σημαντική απαλλαγή, επειδή είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές. Ακολουθεί άλλη μία απαλλαγή τον επόμενο χρόνο, αλλά θα πραγματοποιηθεί κατά την προεκλογική περίοδο. Ήταν επομένως μια σημαντική απαλλαγή και ο διάλογος ο οποίος διεξήχθη ήταν ακριβής. Χαίρομαι που ο διάλογος μεταξύ των ομάδων διεξήχθη εποικοδομητικά. Το γεγονός ότι προγραμματίσαμε δύο φορές ακρόαση με τους Επιτρόπους Špidla και Hübner, και το γεγονός ότι καταφέραμε –ο κ. Jørgensen, ο κ. Mulder, η κ. Gräßle και εγώ– να αποσπάσουμε πληροφορίες από την Επιτροπή με κοινή επιστολή, είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ελπίζω ειλικρινά ότι τον επόμενο χρόνο μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Όσον αφορά το Κοινοβούλιο, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο σημαντικά προβλήματα. Σε σχέση με το καθεστώς των βοηθών, διαθέτουμε την έκθεση εσωτερικού ελέγχου που διεξήχθη από τον εσωτερικό ελεγκτή. Οφείλω να τον επαινέσω για αυτό· είναι ένα εξαιρετικό έγγραφο. Εξακολουθώ όμως να μην κατανοώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί εσείς και το Προεδρείο δεν έχετε δημοσιεύσει τον εν λόγω έλεγχο. Επιπλέον, ο έλεγχος αυτός περιβάλλεται αυτή τη στιγμή από μυστικότητα και αυτό είναι ανώφελο, επειδή εμείς, ως Κοινοβούλιο, πάντοτε ζητούσαμε τη διεξαγωγή του και τη διερεύνηση της διαχείρισης των γραμματειακών αποζημιώσεων. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το καθεστώς αυτό. Έχω καταθέσει ορισμένες άλλες τροπολογίες για να ενισχύσω το υφιστάμενο κείμενο του κ. Pomés Ruiz. Γι’ αυτό, απαιτείται διάλογος με την Επιτροπή, αλλά ιδίως με το Συμβούλιο, επειδή εάν στο άμεσο μέλλον απευθυνθούμε στο Συμβούλιο για ένα πρόβλημα το οποίο δεν το παρακολουθεί, τότε δεν θα έχουμε επιτύχει τον αναγκαίο στόχο. Γι’ αυτό, απαιτείται διάλογος με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο.

Ένα τελευταίο ζήτημα που επιθυμώ να αναφέρω είναι ότι το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Πρώτον, το αναλογιστικό πρόβλημα συνεχίζει να μεγαλώνει, και δεύτερον, θα ήθελα επίσης να δημοσιευθεί επιτέλους ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε αυτό το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ολόκληρο το Κοινοβούλιο και όλοι οι συνάδελφοί μου είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών αποζημιώσεων. Δεν είναι δυνατόν όμως να μην επισημάνουμε ότι υπάρχουν ακόμη μερικές μεγάλες ελλείψεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει και να επιβάλει κυρώσεις κατά των κρατών μελών τα οποία δεν εφαρμόζουν, ή δεν εφαρμόζουν πλήρως, τους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με διορθώσεις και ανακτήσεις χρηματικών ποσών, ιδίως για την ερχόμενη δημοσιονομική διαχείριση.

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μία αξιολόγηση της ποιότητας των ετήσιων εκθέσεων που λαμβάνει από τις εκάστοτε χώρες, ειδικότερα ανά τομέα παρέμβασης και ανά πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Ο σημαντικότερος είναι ο τομέας των διαρθρωτικών ταμείων, όπου παρατηρείται ακόμη μεγάλος όγκος καταχρηστικών επιστροφών σε ποσοστό 12%.

Η Επιτροπή πρέπει να εξηγήσει πώς θα διασφαλίσει ότι θα ανακτηθούν αυτά τα χρήματα, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες τα έργα δεν έχουν ανατεθεί μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών. Ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες αναστολής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά των κρατών μελών τα οποία δεν διεξάγουν επαρκείς ελέγχους.

Αυτό που θέλω να τονίσω, που κατ’ εμένα αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτού του προϋπολογισμού, είναι οι εξωτερικές δράσεις: δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτές, αν και ωφελούνται από πολλές ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια στα έργα που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανασυγκρότηση στο Ιράκ το 2006· παραδείγματος χάριν, θα πρέπει να καταγράψει τα έργα, ποια είναι, τις αναμενόμενες δαπάνες και τους εμπλεκόμενους οργανισμούς.

Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν μεν, μάλλον αργά, εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι δεν είναι ικανοποιητικές. Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι για αυτή τη μορφή χρήσης κονδυλίων, θα πρέπει να σκεφθούμε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανασυγκρότηση, όπως έχει επισημάνει το Κοινοβούλιο στο παρελθόν.

Έρχομαι στο θέμα της απαλλαγής του Κοινοβουλίου. Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα των τριών τοποθεσιών, το οποίο έθιξε ο εισηγητής, για τις οποίες το περιβαλλοντικό κόστος θα πρέπει να προστεθεί στο οικονομικό. Τέλος, η εσωτερική έκθεση επί της διαχείρισης των δαπανών για τους βοηθούς: πιστεύω ότι ήταν λάθος να παραμείνει απόρρητη, επειδή είχε ως αποτέλεσμα μια ολόκληρη σειρά δημοσιεύσεων στον Τύπο που πλήττουν τη διαφάνεια και την ορθή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε τη δημοσίευση της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, στον περιορισμένο χρόνο τον οποίο διαθέτω για να σχολιάσω αυτή τη μακροσκελή έκθεση, θα ήθελα να προβώ σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η έκθεση περιλαμβάνει πολλές αοριστολογίες σχετικά με τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να παράσχουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να υποστηρίξουν αξιώσεις αποζημίωσης για τους βοηθούς βουλευτών. Βάσει των πρόσφατων γεγονότων είναι οδυνηρά εμφανές ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις είναι απόλυτα ανεπαρκείς, καθώς παραβιάζονται κατά συρροήν από πολλούς βουλευτές. Επιπλέον, είναι εξίσου προφανές ότι δεν υπάρχει σοβαρή πρόθεση να αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβιάσεις, καθώς κατανοώ ότι το σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξει πριν τη σύγκληση του νέου Κοινοβουλίου το φθινόπωρο του 2009. Επομένως, δεν μπορώ να λάβω καθόλου σοβαρά υπόψη μου το κατηγορηματικό ύφος της έκθεσης.

Δεύτερον, εφιστώ την προσοχή των βουλευτών στην ιδιαίτερα δυσοίωνη ρήτρα 55 της έκθεσης, η οποία αποκαλύπτει ότι από το 2008, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορεί να χρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως και 85% από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι το υψηλό αυτό επίπεδο επιδότησης συνεπάγεται μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης όσον αφορά τις δραστηριότητές τους. Με άλλα λόγια, η ΕΕ χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα και επίσης ελέγχει τις δραστηριότητές τους.

Αυτό είναι ένα «Big Brother» μεγάλων διαστάσεων, αποδεικνύοντας ακόμα περισσότερο την καταστροφική παρακμή της δημοκρατίας στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα αυτής της αυξανόμενα απολυταρχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως δημοκράτης απεχθάνομαι κάτι τέτοιο, και όσοι το υποστηρίζετε θα πρέπει να ντρέπεστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είναι απολύτως ορθό να ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, των οποίων οι λογαριασμοί αναθεωρήθηκαν σήμερα το πρωί, ότι τα χαμηλότοκα δάνεια αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία χορήγησαν στο βρετανικό δίκτυο BBC –κοινώς γνωστό σήμερα και ως Brussels Broadcasting Corporation– αποτελούν τώρα αντικείμενο ποινικής έρευνας της βρετανικής αστυνομίας. Το BBC αντιμετωπίζει εκ πρώτης όψεως κατηγορία παραβίασης του βασιλικού του διατάγματος, ιδίως λόγω της παροχής μη ισορροπημένης και αντικειμενικής αναφοράς της επικαιρότητας.

Οι ισχυρισμοί της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ότι η πολιτική σύνταξης την οποία ακολουθεί το BBC δεν έχει επηρεαστεί από τα εν λόγω δάνεια, απλώς δεν είναι πιστευτοί. Ως αποτέλεσμα πολύχρονων ερευνών, και από τον λόρδο Pearson –με ίδιες σημαντικές δαπάνες– κατέστη φανερό ότι το BBC, στην πραγματικότητα, έχει αγοραστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκ μέρους της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η ανώτερη διοίκηση του BBC θεωρεί πλέον εαυτόν ανώτερο του νόμου. Σύντομα θα δούμε εάν συμφωνεί με αυτό και η Scotland Yard.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα μείνω στο θέμα της έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή άλλων θεσμικών οργάνων και θα ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Lundgren, για τη συνεργασία του.

Όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, θα ήθελα να επισημάνω πρώτον και κύριον ότι πρέπει επιτέλους να βρούμε μια νομική βάση για την απαλλαγή τους στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού – και αυτό ισχύει κυρίως για το Συμβούλιο. Η ισχύουσα πρακτική κατά την οποία το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει να απαλλάξει τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου και τα άλλα θεσμικά όργανα, δεν κατοχυρώνεται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ούτε συνάδει με το άρθρο 274 της Συνθήκης.

Ειδικότερα σε ευαίσθητους τομείς όπως ο έλεγχος του προϋπολογισμού, η αναφορά σε μια «συμφωνία κυρίων» από τη δεκαετία του 1970 δεν είναι πλέον κατάλληλη και αντιβαίνει στις αρχές της νομικής σαφήνειας και της νομικής αλήθειας. Συνεπώς, καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει μια κατάλληλη πρόταση έως τον Σεπτέμβριο του 2008, ούτως ώστε να δικαιολογήσει αυτό το πρόβλημα. Γι’ αυτό, ζητώ από όλους τους βουλευτές να στηρίξουν την τροπολογία αριθ. 1 την οποία καταθέσαμε σχετικά με την απαλλαγή του Συμβουλίου.

Τώρα, επιστρέφω στις δαπάνες για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Είναι επιτατική η ανάγκη, για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφάνειας, το Συμβούλιο να αντισταθεί στον πειρασμό να δώσει μελλοντικά προτεραιότητα σε διοικητικές δαπάνες εις βάρος των δαπανών αυτών.

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, οι πολιτικές των θεσμικών οργάνων για τα ακίνητα αποτελούν έναν τομέα στον οποίο ο δημοσιονομικός έλεγχος αποδείχθηκε ότι άξιζε τον κόπο. Για παράδειγμα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο δεν μπήκε καν στον κόπο να διενεργήσει διαγωνισμό ή να διαπραγματευτεί συμβάσεις για την ανάθεση της επέκτασης του ίδιου του κτιρίου του, μολονότι είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση χρηματοδότησης.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ξανά τους κανονισμούς για την ανάθεση συμβάσεων. Είναι αδιανόητο να λέμε στους πολίτες μας ότι κάθε μικρός δήμος, όταν πρόκειται για την ανάθεση μιας σύμβασης έργου αξίας άνω των 200 000 ευρώ, πρέπει να διενεργεί διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών από όλη την Ευρώπη, ενώ τα ίδια τα θεσμικά όργανα δεν τηρούν τους κανονισμούς για την ανάθεση συμβάσεων.

Επιτρέψτε μου κάτι τελευταίο για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Λυπούμαι πραγματικά που, σύμφωνα με την έκθεσή μας, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να οργανωθεί βάσει του προτύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φοβάμαι την εκ νέου υπαγωγή του εν λόγω θεσμικού οργάνου σε εθνικό επίπεδο, ενώ όφειλε να παραμένει ανεξάρτητο από την πολιτική επιρροή των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτον να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την προετοιμασία αυτής της σημαντικής απαλλαγής για το 2006 και υποστήριξαν τον εισηγητή μας.

Πρόκειται ενδεχομένως για τη σπουδαιότερη απαλλαγή την οποία έχουμε αναλάβει στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και έχουμε ακόμη χρόνο να τα λύσουμε. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εκθέσεις του οποίου αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Θα ήταν καλό, εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούσε ενίοτε να αντιστέκεται στον πειρασμό του λαϊκισμού. Θυμόμαστε τις ενώσεις ιπποφορβείων και τις λέσχες γκολφ και όλα τα συναφή. Επρόκειτο μάλλον για πολιτικές εκτιμήσεις παρά για τις εκτιμήσεις ενός ελεγκτικού συνεδρίου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία στο τέλος διαπραγματευτήκαμε μια στενή παρακολούθηση, υπό την πίεση επίσης ενός εισηγητή από αυτή την επιτροπή ο οποίος μίλησε με σκληρή γλώσσα. Ο Επίτροπος Kallas έχει ήδη αναφέρει πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε τους επόμενους μήνες. Οι εθνικές δηλώσεις από τα κράτη μέλη είναι σημαντικές. Το Συμβούλιο δεν βρίσκεται σήμερα εδώ –όπως μπορούμε να δούμε– δεν δίδει προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι φόροι των φορολογουμένων του, άρα πρέπει να το πράξουμε εμείς.

Θα σημειώσουμε πρόοδο στις διαρθρωτικές πολιτικές. Επίτροπε Kallas, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην εξωτερική πολιτική. Αρχικά επισημάναμε ότι η παρακολούθηση της εν λόγω εξωτερικής πολιτικής δεν ήταν επαρκής, αν και δαπανούμε δισεκατομμύρια για αυτήν. Στον κόσμο της διεθνούς οικονομίας, είθισται τα εκλογικά δικαιώματα να κατανέμονται ανάλογα με τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει περισσότερο από 40% για την ανοικοδόμηση του Ιράκ, παραδείγματος χάριν, θα ήθελα να είχαμε πάνω από 40% των δικαιωμάτων συμμετοχής και συναπόφασης. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας, και επομένως πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά.

Σήμερα θα ψηφίσουμε καλές εκθέσεις, και τώρα είναι αποφασιστική η στιγμή για να τους παρέχουμε και καλή υποστήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιθυμώ να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών για το εξαιρετικό αυτό έργο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας 30 εκθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής αναφορικά με το έτος 2006. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι η απαλλαγή της Επιτροπής, η οποία συνδέεται με 97% του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι υπόλοιπες αφορούν απαλλαγές άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεμονωμένων οργανισμών.

Κατά την άποψή μου, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το Κοινοβούλιο το θέμα της απαλλαγής θα πρέπει να βελτιωθεί. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών δεν μπορεί να μετατραπεί σε Ελεγκτικό Συνέδριο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετατραπεί σε λογιστική εταιρεία. Είναι φύσει αδύνατον να διεξαγάγει εκτενή διερεύνηση της διαχείρισης και των λογαριασμών 30 μονάδων. Το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπιστευθεί εμπειρογνώμονες και τις γνωμοδοτήσεις επίσημων οργάνων. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όργανα εσωτερικής εποπτείας και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Ακόμη και η πιο αυστηρή, σχολαστική διερεύνηση των λογαριασμών και της διαχείρισης έχει ως αποτέλεσμα μόνο έναν φαινομενικό βαθμό ακρίβειας, γεγονός το οποίο δεν καθιστά περισσότερο αξιόπιστο το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ του τρόπου μεταχείρισης της απαλλαγής και του αριθμού των παραγόμενων εκθέσεων. Αντιθέτως, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή σε έναν μεμονωμένο οργανισμό, για παράδειγμα, ενδέχεται να είναι υπερβολικά ισχυρή η βεβαιότητα ότι ελέγχθηκαν διεξοδικά οι λογαριασμοί και η διαχείριση.

Εάν το Κοινοβούλιο θέλει πράγματι να ενισχύσει τον ρόλο του στη διαδικασία απαλλαγής, θα πρέπει να αναθεωρήσει τις μεθόδους του. Διαφορετικά, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα επιβαρυνόταν από υπερβολικό όγκο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση του κ. Jørgensen πολύ ορθά δόθηκε προσοχή –κατόπιν της γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου– στα προβλήματα χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής, και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι ορισμένοι από τους δικαιούχους της δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Λέσχες γκολφ, κρίκετ, ιππασίας, πάρκα αναψυχής – ας ευδοκιμούν, αλλά όχι με τους πόρους της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Σήμερα το απόγευμα στο Κοινοβούλιο θα συζητήσουμε για την επισιτιστική κρίση και την αύξηση των τιμών των τροφίμων, και σίγουρα ένας από τους λόγους αυτής της κρίσης είναι ότι τα κοινοτικά κονδύλια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη τελείως διαφορετικών επιχειρήσεων που μπορούν να τα καταφέρουν μια χαρά και χωρίς αυτή τη βοήθεια. Για αυτό, στηρίζω απόλυτα τα συμπεράσματα των άρθρων 99 και 100 της έκθεσης του κ. Jørgensen, τα οποία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα αλλαγών στη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής για να διασφαλισθεί ότι η ενίσχυση προορίζεται μόνο για τους πραγματικούς αγρότες –εκείνους που χρησιμοποιούν τη γη για γεωργικούς σκοπούς– και οι αλλαγές αυτές πρέπει να θεσπισθούν όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul van Buitenen (Verts/ALE).(NL) Θα ήθελα να παραθέσω τα λόγια του πιο σοφού άνδρα της εποχής μας, του κ. Αϊνστάιν. Δήλωσε: «Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα». Αυτό ισχύει και για το Κοινοβούλιο. Γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες ότι γίνονται πολλές καταχρήσεις όσον αφορά τις αποζημιώσεις των βοηθών, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου, τις αποζημιώσεις γενικών δαπανών, τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τα κονδύλια για την επίσκεψη ομάδων και τα κονδύλια για πολιτικές ομάδες. Ελπίζω επιτέλους ότι το Κοινοβούλιο θα κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση πριν από τις εκλογές του 2009, και ότι δεν θα πρόκειται απλώς για κενές υποσχέσεις, όπως συνέβαινε τις τελευταίες δεκαετίες. Με αυτή την προοπτική, πιστεύω ουσιαστικά ότι θα πρέπει να αναβάλουμε την απαλλαγή. Έχω την αίσθηση ότι θα ήταν ασύμφορο για τους ψηφοφόρους να χορηγήσουμε απαλλαγή στον εαυτό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, έχει εκτελεσθεί εξαιρετικό έργο υπό την καθοδήγηση του Siim Kallas, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να καταστούν οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ανοικτοί και διαφανείς. Η έκκληση δημοσίευσης των ενιαίων ενισχύσεων της ΕΕ χρήζει ιδιαίτερης αναγνώρισης. Ωστόσο, στη χώρα μου, τη Φινλανδία, οι κρατικές επιδοτήσεις είναι διπλάσιες από την αξία των κοινοτικών ενισχύσεων. Δυστυχώς, τα δεδομένα για τους αποδέκτες των κοινοτικών ενισχύσεων δεν αποκαλύπτουν ολόκληρη την αλήθεια για τις ενιαίες ενισχύσεις.

Υπό την πίεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, η Επιτροπή έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο επιθεωρούνται οι λογαριασμοί και έχει υποσχεθεί να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την αναίρεση των ενισχύσεων οι οποίες έχουν καταβληθεί για λάθος λόγους. Παρομοίως, η ποιότητα των διαθέσιμων πληροφοριών για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο εξωτερικών δράσεων είναι καλύτερη τώρα, χάρη στους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές.

Ελπίζω ότι στο μέλλον θα ακολουθήσει μια αυστηρή προσέγγιση της εποπτείας των πανευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και της συμμόρφωσης με τους επιβεβλημένους κανόνες, σε αντίθεση με ό,τι μπορούμε ορισμένες φορές να συμπεράνουμε από τη συμπεριφορά του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – (DA) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ. Όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά το 1979, οι πρόεδροι των ομάδων ήταν πρωτοπόροι της τακτικής της είσπραξης από το «ταμείο». Αρχικά μία λιμουζίνα με σοφέρ πληρωμένη από το Κοινοβούλιο, στη συνέχεια μια βουτιά στο ταμείο των βουλευτών για εισιτήρια πρώτης θέσης για το ίδιο ταξίδι συν μερικές ακόμη πολυτέλειες. Σήμερα, οι πρόεδροι είναι πρωτοπόροι στην επιχείρηση εκκαθάρισης. Εντούτοις, ο δρόμος είναι μακρύς και το πλήγμα που αντιμετωπίσαμε ήταν σοβαρό με την απόφαση της πλειοψηφίας να μην δημοσιευτεί η έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Πώς μπορούμε να είμαστε φρουροί των άλλων, όταν δεν τολμούμε να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα; Οι μεγάλες ομάδες φέρουν μεγάλο φορτίο ευθύνης, καθώς το ποσοστό ψηφοφορίας για το Κοινοβούλιο την επόμενη φορά ίσως πέσει κάτω από 40%, αποδυναμώνοντας σημαντικά τη νομιμότητα των εκλογών.

Ήλπιζα ότι μία μέρα θα μπορούσα να ψηφίσω υπέρ ενός συνόλου ετήσιων λογαριασμών, επειδή δεν θα υπήρχε τίποτε άλλο πλέον να επικρίνουμε. Εντούτοις, οι μεγάλες ομάδες συνιστούν και πάλι να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς της Επιτροπής παρότι δεν έχουμε ακόμη πλήρη πρόσβαση σε αυτούς, ώστε να τους ελέγχουμε. Τι θα έλεγε ένας ελεγκτής για ένα σύνολο λογαριασμών, εάν δεν είχε πρόσβαση σε όλα τα παραρτήματα; Για 14 συναπτά έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωνε ότι δεν είναι δυνατόν να επαληθεύσει την ορθότητα των υποκείμενων συναλλαγών, και έτσι δυστυχώς για 29ο έτος στη σειρά, πρέπει πάλι να ψηφίσω κατά της έγκρισης.

Ωστόσο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνάδελφους βουλευτές στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τους άλλους βουλευτές του Κοινοβουλίου για την κοινή τους πρωτοβουλία εδώ και πολλά χρόνια με στόχο την εκκαθάριση της ΕΕ. Όταν πρωτοξεκίνησα, κατά τον προϋπολογισμό γνώρισα κάποιον που τον αποκαλούσαν «γάλα ελαφρύ». Λάμβανε 1,3 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες και ήταν ο μεγαλύτερος δανός δικαιούχος κοινοτικών κονδυλίων. Δεν μπορούσα, παραδείγματος χάριν, να πάρω καν μια στατιστική ανάλυση σχετικά με τις απολαβές των μεγαλύτερων παραληπτών χρημάτων. Από τον επόμενο χρόνο, όλοι οι αποδέκτες γεωργικής ενίσχυσης θα ανακοινώνονται στο Διαδίκτυο. Τέσσερα χρόνια πριν οι ομάδες εργασίας της Επιτροπής αποτελούσαν ένα μεγάλο μυστικό. Τώρα θα μπορούμε επίσης να δούμε στο Διαδίκτυο ποιοι είναι οι σύμβουλοι, χάρη στη συνδυασμένη πίεση την οποία ασκήσαμε. Επιπλέον, είχαμε σημαντική υποστήριξη στην Επιτροπή από τον κ. Kallas. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό. Θα μου λείψουν οι συνάδελφοί μου, όταν αποχωρήσω από το Κοινοβούλιο στις 9 Μαΐου. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι! Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε το έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το 1944 ο Friedrich Hayek προέβλεψε ότι η ανάθεση συγκεκριμένων τεχνικών καθηκόντων για τον διαχωρισμό των οργάνων, ενώ αποτελεί κανονικό χαρακτηριστικό, είναι το πρώτο βήμα προς τη σταδιακή εγκατάλειψη των εξουσιών της δημοκρατίας.

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να αναρωτηθούν πόσος δημοκρατικός έλεγχος ασκείται επί των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών. Ίσως τους επισκεπτόμαστε σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα με την επιτροπή, ή να εκφράζουμε γενικές απόψεις σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι τα καθήκοντά τους, αλλά, γενικά, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να εγκρίνει τις αναγκαίες προμήθειες, ετησίως και άνευ όρων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται από έναν μόνιμο μηχανισμό.

Για να είμαι δίκαιος, δεν είναι η μόνη. Σε πολλά κράτη μέλη, του δικού μου συμπεριλαμβανομένου, έχει συμβεί μια παρόμοια διαδικασία, κατά την οποία εκλεγμένοι εκπρόσωποι έχουν εκχωρήσει τις εξουσίες τους. Αυτό που καθιστά την ΕΕ ασυνήθιστη, είναι ότι οι νομικές βάσεις των διαφόρων αυτών οργάνων είναι οι πλέον σαθρές. Και όμως, θα εγκρίνονταν από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Το σύνταγμα όμως αυτό –φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να το υπενθυμίζουμε αυτό ενίοτε στο Κοινοβούλιο– απερρίφθη κατόπιν ψηφοφορίας. Επομένως, πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς –ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Οργανισμός Άμυνας, η Υπηρεσία Εξωτερικών Συνόρων και άλλοι– στην καλύτερη περίπτωση είναι αντικανονικοί, και στη χειρότερη παράνομοι.

Εάν θέλετε να κανονικοποιήσετε το καθεστώς τους και να τους καθορίσετε μια κατάλληλη εντολή, τότε θα πρέπει να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ψηφίσουν για το σύνταγμα στο δημοψήφισμα που είχατε υποσχεθεί κάποτε. Pactio Olisipio censenda est!

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, έχουν ήδη ειπωθεί πολλά για το ζήτημα της απαλλαγής του Κοινοβουλίου. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να περιοριστώ στην παρατήρηση ότι προσωπικά, ως πρώην βοηθός, ελπίζω ότι το καθεστώς των βοηθών, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί λεπτομερώς, επιτέλους θα υλοποιηθεί, επειδή για να είμαστε ειλικρινείς, οι ισχύοντες κανονισμοί επιτρέπουν υπερβολικούς ελιγμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πολλοί βουλευτές τους χειρίζονται σωστά, όμως επί του παρόντος δεν υπάρχει εγγύηση. Οι κανόνες επομένως πρέπει να καταστούν αυστηρότεροι και τα τμήματα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να αναλάβουν συνεπέστερη δράση σε περιπτώσεις που οι κανόνες δεν εφαρμόζονται σωστά. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο τα τμήματά μας έχουν κάνει λάθη μερικές φορές και στο παρελθόν.

Βάσει αυτού, θα ήθελα να εστιάσω στη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή και σε αυτό που κατά τη γνώμη μου αποτελεί το κύριο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται κάθε χρόνο και είναι η αιτία πολλών πονοκεφάλων: πιο συγκεκριμένα, τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου· μία θέση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή είναι απολύτως υπεύθυνη για τις ευρωπαϊκές δαπάνες, ενώ τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τις δαπάνες αυτές σε ποσοστό 80%. Έχει αναφερθεί ήδη ότι όντως έχουν παρατηρηθεί θετικές εξελίξεις, παραδείγματος χάριν στον γεωργικό τομέα. Εντούτοις, ο μόνος τρόπος να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση είναι μέσω των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται ήδη επί του παρόντος από τέσσερα κράτη μέλη. Στην έκθεση Jørgensen, εμείς ως Κοινοβούλιο, αναφέρουμε απλά ότι, από αυτή την άποψη, οι ισχύουσες ετήσιες περιλήψεις αποτελούν απλώς ένα αρχικό επιφυλακτικό βήμα προς αυτές τις δηλώσεις διαχείρισης. Επίσης γνωρίζω ότι, παρόλα αυτά, για την υλοποίηση των εθνικών δηλώσεων απαιτείται τροποποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας και του δημοσιονομικού κανονισμού. Εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν είμαι ικανοποιημένη από την υπόσχεση την οποία έδωσε η Επιτροπή τον περασμένο μήνα, ότι θα ενθαρρύνει και τα άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν εθνικές δηλώσεις. Και σκόπιμα λέω ότι «προς το παρόν είμαι ικανοποιημένη», Επίτροπε, επειδή γελά καλύτερα, όποιος γελά τελευταίος και η ομάδα μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί πώς η Επιτροπή εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση προβαίνοντας τους επόμενους μήνες σε συγκεκριμένες ενέργειες. Επιπλέον, το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, δείχνει ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά. Θα λάβουμε υπόψη μας αυτά τα συμπεράσματα, εάν είμαστε εδώ και τον επόμενο χρόνο για την απαλλαγή του 2007. Η συνέχεια του χρόνου!

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σχολιάσω την έκθεση για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει ετησίως τη διαχείριση των ευρωπαϊκών οργανισμών και για τον σκοπό αυτό βασίζεται στο έργο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Ως αποτέλεσμα του κοινού μας εκτεταμένου, σχολαστικού, αναλυτικού και προπαρασκευαστικού έργου, είμαστε τώρα σε θέση να αποφασίσουμε για τη διαχείριση των κοινοτικών οργανισμών για το 2006 και, ευτυχώς, με τη συμφωνία του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι δυνατόν να προτείνουμε την αποδοχή όλων των οργανισμών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εντοπίσαμε σφάλματα στη διαχείριση, όμως τα σφάλματα που εντοπίσαμε δεν ήταν αρκετά σοβαρά ώστε να εμποδίσουν την αποδοχή. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι οι πολιτικοί συνασπισμοί έχουν ήδη ψηφίσει υπέρ της αποδοχής, κατά μία ευρεία δημοκρατική πλειοψηφία, και τώρα προτείνω εδώ, στην Ολομέλεια, να αποδεχθούμε το έργο των οργανισμών ακόμη και αν οι εισηγητές δεν είναι όλοι σύμφωνοι με την έκθεση. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της θητείας μου, ξεκίνησα να αναλύω τα αποτελέσματα των εργασιών των οργανισμών της ΕΕ εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κατά το τρέχον έτος, ο αριθμός των οργανισμών έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Παρά ορισμένες επικριτικές παρατηρήσεις στην ομιλία του εισηγητή σχετικά με το έργο των οργανισμών αυτών, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναφέρω ορισμένες θετικές μεταβολές σε σχέση με το περασμένο έτος. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της διαφάνειας και της δημοκρατικής ευθύνης ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της πρότασης του Κοινοβουλίου να πραγματοποιείται εκτίμηση του έργου των οργανισμών από τις αρμόδιες επιτροπές.

Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να καθορίσουμε τη θέση την οποία πρέπει να κατέχουν οι δραστηριότητες των οργανισμών στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ΕΕ. Όπως έχω ήδη αναφέρει, ο αριθμός των οργανισμών έχει αυξηθεί σημαντικά και για αυτό κατηγορούμαστε εμείς· ακόμη και το Κοινοβούλιο ορισμένες φορές συμμερίζεται την άποψη ότι αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο αύξησης της γραφειοκρατίας. Ίσως, όμως, να επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης της ΕΕ μαζί με αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως το σύστημα διαχείρισης και διοίκησης. Επί του παρόντος υλοποιείται μια σειρά έργων με στόχο τη βελτίωση του συστήματος. Φαίνεται ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας πιο ριζικής μεταρρύθμισης, η οποία θα απέφερε θετικά αποτελέσματα και θα συνέβαλε στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας στις εργασίες και των οργανισμών και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υπάρχουν τρία ζητήματα στα οποία θα ήθελα επιστήσω την προσοχή στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης.

Παρότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αναγνωρίσει ότι, σε γενικές γραμμές, η δημοσιονομική έκθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί μία έντιμη απεικόνιση της δημοσιονομικής κατάστασης στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2006, και ότι δεν εντόπισε κατάφωρες ανακρίβειες όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια και τις δαπάνες που προέκυψαν, διαπίστωσε πολλά σφάλματα τόσο στα ποσά που είχαν καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία, όσο και σε εκθέσεις προερχόμενες από τα κράτη μέλη. Μία αιτία ιδιαίτερης ανησυχίας είναι ότι ορισμένοι τύποι ανακρίβειας επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, παρά τα επικριτικά σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μία άλλη αιτία ανησυχίας είναι η συνεχιζόμενη αύξηση των ανειλημμένων δημοσιονομικών υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση, ιδίως όσον αφορά τα παλαιά κράτη μέλη.

Τρίτον, βάσει αυτών των παρατηρήσεων, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου με τη συνολική βελτίωση των δαπανών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η οποία κατέστη δυνατή σε μεγάλο βαθμό μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (IACS), το οποίο περιόρισε σημαντικά τον κίνδυνο καταχρηστικών δαπανών.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιέρωσε 39% του προϋπολογισμού της, συνολικά 38,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σε διαρθρωτικές δαπάνες. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει πολυάριθμα μέτρα σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής, στο πλαίσιο της εκτεταμένης εποπτείας της. Ενώ η οικονομική απορρόφηση έχει εμφανώς βελτιωθεί, η έκθεση εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το 2006, κατέστη αδύνατη η ανάκτηση τουλάχιστον 12% των χορηγήσεων προς διαρθρωτικά έργα. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν σφάλματα απόδοσης σε 20% των έργων.

Για πολλά χρόνια υπήρχαν πολυάριθμα προβλήματα με την πολυεπίπεδη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και την κοινή τους διαχείριση. Μία αιτία για το σχετικά υψηλό ποσοστό ατασθαλιών που εντοπίστηκαν και για τις λανθασμένες επιστροφές είναι, κατά κύριο λόγο, η μειωμένη αποδοτικότητα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών και των συστημάτων εποπτείας τα οποία βασίζονταν σε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο διακρίνω είναι ότι δεν υφίσταται ένα ενιαίο πρότυπο αξιολόγησης το οποίο να χρησιμοποιείται από όλους, κανένα μέτρο ή σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, και δεν υπάρχει κανένας αποτελεσματικός τρόπος εκτίμησης των έργων.

Αν και τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς πόρους οι οποίοι μπορούν να κατανεμηθούν για την αμοιβαία ανάπτυξη, μπορούμε μόνο να επιτύχουμε μια μείωση του αριθμού των καταχρήσεων του κοινού κορβανά, εάν τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράσουν από κοινού και εναρμονισμένα προκειμένου να θέσουν τέρμα στην παράνομη χρήση χρημάτων. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εποπτείας των κρατών μελών πρέπει επίσης να βελτιωθεί και να τυποποιηθεί. Επιπλέον, είναι απαραίτητο η Επιτροπή να καταστήσει την εποπτεία των διαρθρωτικών δαπανών αποτελεσματικότερη, καθιερώνοντας διαδικασίες αναστολής και προσαρμογής και αναπτύσσοντας ένα νέο σύστημα αναφοράς των κρατών μελών, έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν προβλήματα με 40% των ελέγχων της Επιτροπής. Βάσει όλων αυτών, η αντιπροσωπεία μας προτείνει απαλλαγή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μας καθώς, για ένα ακόμη έτος, η διαφάνεια στους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βελτιωθεί, παρά το γεγονός ότι, πρέπει να το παραδεχθούμε, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να μας βοηθά στις πιο θεμελιώδεις πτυχές του συστήματος. Είναι ωστόσο γεγονός ότι, μέσω πιο εποικοδομητικού διαλόγου –επίμοχθου, αλλά ιδιαίτερα εποικοδομητικού– με την Επιτροπή, κατά τον οποίο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες των Επιτρόπων Περιφερειακής Ανάπτυξη και Απασχόλησης, σημειώθηκε πραγματική πρόοδος στις πτυχές βελτίωσης της εποπτείας όλων των παραμέτρων οι οποίες συνδέονται τόσο με την απασχόληση, όσο και με τα διαρθρωτικά ταμεία.

Την ίδια συνεργασία θα θέλαμε και από την Επίτροπο για τις εξωτερικές σχέσεις, η οποία ελπίζουμε ότι θα συμβάλει ή θα συμμετάσχει στις προσπάθειες αυτές.

Όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών, είμαστε πολύ χαρούμενοι, επειδή πραγματικά έχουμε σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη πρόοδο, και ενώ συνεχίζουμε να αξιολογούμε και να παρακολουθούμε τις υποθέσεις, έχουμε την αίσθηση ότι η πρόοδος είναι πράγματι μεγάλη.

Σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα επιθυμούσαμε μεγαλύτερη διαφάνεια στη δήλωση συμφερόντων του και όσον αφορά το Συμβούλιο, συμφωνούμε να καταστεί πιο διαφανής και αποτελεσματικός ο εσωτερικός έλεγχος, χωρίς όμως να πολλαπλασιάζονται τα γραφειοκρατικά εμπόδια, όπως μάλλον υποδηλώνει η κατατεθειμένη τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω ορισμένες απορίες. Γιατί σε ένα Κοινοβούλιο το οποίο δεσμεύεται με ευρύτητα και διαφάνεια, οι ίδιες οι δικές μας αρχές κρατούν απόρρητες επονείδιστες εκθέσεις οι οποίες αποκαλύπτουν τις δόλιες πρακτικές των βουλευτών; Γιατί δεν υπήρχε η απαίτηση οι βουλευτές να λογοδοτούν για τη χρησιμοποίηση των γενικών δαπανών; Πόσα από αυτά τα χρήματα καταλήγουν σε ιδιωτικές τσέπες; Γιατί παραμένουν απόρρητα τα ονόματα των 407 βουλευτών εκ των οποίων, συμπεριλαμβανομένου και εμού του ιδίου, έκαστος επωφελείται από 27 000 ευρώ που καταβάλλονται σε ένα ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης; Γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους βουλευτές οι οποίοι καταχρώνται σχεδόν 14 000 ευρώ ετησίως μέσω ιδιωτικών πληρωμών στο εν λόγω ταμείο συνταξιοδότησης από δημόσια χρήματα; Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, εκτός από την απληστία, που εμποδίζει εκείνους στους οποίους απευθυνόμαστε για καθοδήγηση –το Προεδρείο και ορισμένες φορές ακόμη και τη Διάσκεψη των Προέδρων– να θεσπίσουν τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί προ πολλού; Η αποτυχία αυτή προκαλεί ντροπή σε όλους μας και στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να πω στον κ. Davies ότι αυτός «προκαλεί ντροπή στο Κοινοβούλιο».

Βάσει αυτού, κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίσω υπέρ της απαλλαγής σας για το 2006. Δυστυχώς, στην πρόταση ψηφίσματος που τη συνοδεύει, υπάρχουν ερωτήσεις και σχόλια που είτε υποβάλλονται εις μάτην (παράγραφος 58), είτε δεν ευσταθούν, όπως οι παράγραφοι σχετικά με το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες παροχής των σωστών πληροφοριών από τον πρόεδρο του ταμείου, κάποιοι συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν εδώ ψεύδη σχετικά με το αναλογιστικό έλλειμμα του ταμείου. Χάρη στην υποδειγματική διαχείριση, το ταμείο είναι σε θέση να εγγυηθεί τα αποκτηθέντα δικαιώματα ως το 2060. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς θα είμαστε νεκροί μέχρι τότε!

Όσον αφορά την αναβάθμιση της αναλογιστικής θέσης (παράγραφος 71), αυτή ισχύει αλλά θα παρουσιαστεί πρώτα στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου. Επιτρέψτε μου να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι το Κοινοβούλιο δαπάνησε 36 000 ευρώ για τη σύνταξη μιας αποκαλούμενης ανεξάρτητης αναλογιστικής έκθεσης. Πού είναι; Ποια είναι τα συμπεράσματά της; Από όσο γνωρίζω, δεν διαφέρουν από τα συμπεράσματα των αναλογιστών του ταμείου.

Όσον αφορά τις παραγράφους 72 και 73, πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ των επιθυμιών συγκεκριμένων μελών της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και της πραγματικότητας που συνεπάγεται το καθεστώς των βουλευτών. Ο ισχυρισμός ότι ούτε οι εν ενεργεία βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε άλλα μέλη μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο ταμείο είναι απλά ασυμβίβαστος με το άρθρο 27 του καθεστώτος. Ευτυχώς, εδώ δεν μετρούν οι επιθυμίες των λίγων, ακόμη και αν αποτελούν το αντικείμενο αποφάσεων στο πλαίσιο ψηφισμάτων, αλλά το καθεστώς.

Η ομάδα εργασίας του Προεδρείου σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών, της οποίας είμαι μέλος, έχει κάνει το καθήκον της και έχει προετοιμάσει τα αναγκαία μέτρα, όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες που διατυπώνονται στα ψηφίσματα, αλλά σύμφωνα με το άρθρο 27 του καθεστώτος των βουλευτών που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 7 Οκτωβρίου 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προστεθώ και εγώ σε όσους γνωμοδοτούν θετικά υπέρ της απαλλαγής για το 2006. Τόσο η Επιτροπή όσο και οι Επίτροποι έχουν διακριθεί για το σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο συνεργασίας. Επιβάλλεται να ευχαριστήσουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με απλά λόγια, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε καλά το καθήκον του.

Έχουμε εκτιμήσει την επίτευξη των στόχων στην ΕΕ μαζί με τη διαχείριση πόρων. Πρόκειται για ένα επίσης πολύ θετικό σημάδι. Θα ήθελα να δώσω περισσότερη έμφαση στη de facto συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία απαλλαγής με ετυμηγορίες για τις αιτήσεις και μέσω των μεμονωμένων επιτροπών που ασχολούνται με συγκεκριμένους τομείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, κ. Bösch, για όλο το έργο και την υπομονή του, καθώς και τους εισηγητές, κ. Jørgensen, κ. Pomés Ruiz και κ. Stubb.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποφύγουμε τις ατασθαλίες, αλλά είναι ακόμη πιο σημαντικό να τις εντοπίζουμε και να τις προλαμβάνουμε. Έχουμε φέρει αυτό το καθήκον εις πέρας με επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για την απαλλαγή για το 2006, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Jutta Haug και τον εισηγητή για την ιδιαίτερα αξιόπιστη εργασία τους. Φρονώ ότι το έργο των τεσσάρων οργανισμών με τους οποίους ασχοληθήκαμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι αδιαμφισβήτητα με ό,τι κάνουν βοηθούν σημαντικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα διάφορα όργανα της ΕΕ, και έτσι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων σχετικά με τον έλεγχο των νόσων και τον κίνδυνο νέων και αναδυόμενων μεταδοτικών νόσων. Θα ήθελα να προσθέσω τις ευχαριστίες μου, επειδή αυτό το έτος η Ουγγαρία ήταν πρώτη στην πρόληψη νόσων, καθώς είχαμε τον μικρότερο αριθμό ατόμων που μολύνθηκαν από νόσους για τις οποίες είχε προηγηθεί εκστρατεία εμβολιασμού.

Το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος είναι απαραίτητο για τη συγκέντρωση και την αντιπαραβολή πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. Πιστεύω ότι η συνεργασία του οργανισμού για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων προσφέρει αναντικατάστατη υποστήριξη στους τομείς της υγείας των ζώων και της προστασίας των φυτών.

Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν ανακατανείμει τον διαθέσιμο ετήσιο προϋπολογισμό τους. Όπως επισημαίνει ο εισηγητής, αυτό συμβαίνει λόγω της πολυπλοκότητας των καθηκόντων. Θα ήταν ωφέλιμο να δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτό στον μελλοντικό προγραμματισμό. Χαιρετίζω τις προτάσεις του εισηγητή για τη σπουδαιότητα του εσωτερικού ελέγχου και την ανάγκη ενίσχυσής του. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη σημασία του υλικού της επιτροπής που εξηγεί τον ρόλο των οργανισμών. Οι οργανισμοί διαδραματίζουν έναν απαραίτητο ρόλο, όμως η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα υπαγορεύουν την ανάγκη αποσαφήνισης της θέσης τους στη διακυβέρνηση της Ένωσης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). – (HU) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Έχουμε φθάσει στο τέλος μιας μακράς, γεμάτης ένταση διαδικασίας και στη σημερινή πολυαναμενόμενη ψηφοφορία για την απαλλαγή του 2006, η οποία δικαίως μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σημαδιακή ημέρα και ημέρα-ορόσημο στα χρονικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια σημαδιακή ημέρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μας έφερε όλους αντιμέτωπους με ένα ποσοστό σφαλμάτων 12% για τα διαρθρωτικά ταμεία, το οποίο φυσικά ο σκανδαλοθηρικός κίτρινος Τύπος σέρβιρε ως έλλειμμα τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, η οποία είναι υπεύθυνη για το ζήτημα αυτό, διεξήγαγε την εργασία αυτή έχοντας πλήρη επίγνωση των πολιτικών και επαγγελματικών της ευθυνών, με τη βοήθεια του κ. Jørgensen, του δανού εισηγητή. Στόχος της δεν ήταν να προκαλέσει σκάνδαλο ή να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με απρόβλεπτες συνέπειες, αλλά να εφαρμόσει τις αρχές της διαφανούς κοινοποίησης και να διατυπώσει προτάσεις οι οποίες θα αποτελούσαν εγγύηση για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον. Και εδώ βρίσκουμε έναν πολύ καλό σύμμαχο στο πρόσωπο του Αντιπροέδρου, Siim Kallas, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, και είμαι βέβαιος ότι κατά πάσα πιθανότητα θα καταφέρουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφέρω μία πτυχή της σπουδαιότητας σχετικά με την απαλλαγή, συγκεκριμένα την αξιολόγηση των δράσεων μέσω δειγματοληψίας.

Όταν προετοίμαζα το έγγραφο εργασίας μου για τη διαχείριση από την Επιτροπή του προγράμματος CARDS σχετικά με τη χορήγηση βοήθειας στα Βαλκάνια, ως μέρος της απαλλαγής, μόνο 2,32% των εργασιών κατέστη δυνατόν να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να αξιολογηθούν οι μέθοδοι διαχείρισης που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξωτερικές δράσεις στη συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης. Μία από τις επιπτώσεις του μικρού όγκου του δείγματος ήταν ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορούσε να αναλύσει τον αντίκτυπο της εξωτερικής δράσης στο Μαυροβούνιο επειδή, από τις 256 χρηματοδοτούμενες δράσεις, καμία δεν είχε εξεταστεί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πώς είναι δυνατόν να μετρηθεί πραγματικά ο αντίκτυπος; Τι επιστημονική και οικονομική αξιοπιστία θα πρέπει να αποδοθεί σε αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης; Παρότι, από στατιστική άποψη, τα μικρά δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των συστημάτων, τα δείγματα πρέπει και πάλι να είναι αντιπροσωπευτικά, κάτι το οποίο δεν συνέβη με τις πιστώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση δράσεων στο Μαυροβούνιο στο πλαίσιο του προγράμματος CARDS. Συλλογικά, οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα ωφελούνταν από μια βελτίωση των μεθόδων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάλυση δειγμάτων προκειμένου να προσδιορίζεται σαφέστερα η αποτελεσματικότητα των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Θα ήθελα να τονίσω δύο ζητήματα τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά όσον αφορά την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρώτο ζήτημα αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών στην εκτέλεση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Παρότι ακολουθούμε μια διαδικασία κοινής διαχείρισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πιστεύω ότι πρέπει να θεσπιστούν νέα μέτρα προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις της δημοσιονομικής διαδικασίας.

Όσον αφορά τον έλεγχο, υποστηρίζω τη θέσπιση εθνικών δηλώσεων, με την έγκριση της λογιστικής υπηρεσίας του Δικαστηρίου κάθε κράτους μέλους, η οποία θα υποχρέωνε τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς πληρωμών να αναλάβουν την ευθύνη για την ορθή και αντικειμενική ανάθεση των κοινοτικών κονδυλίων.

Παρόλα αυτά, για την αναστολή όλων των πληρωμών σε περίπτωση εντοπισμού τυχόν ατελειών απαιτείται μεγάλη προσοχή και μόνο εάν διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων.

Τα ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά απορρόφησης στα νέα κράτη μέλη αποτελούν τη δεύτερη εξαιρετικά σημαντική πτυχή της απαλλαγής του προϋπολογισμού. Δεν είναι φυσιολογικό να παρουσιάζουν όλα τα νέα κράτη μέλη ποσοστά απορρόφησης 30% χαμηλότερα από τον αρχικά αναμενόμενο μέσο όρο.

Κατ’ εμένα αυτό δεν σηματοδοτεί την ανικανότητά τους να απορροφήσουν κοινοτικά κονδύλια, αλλά την ενδεχομένως υπερβολική γραφειοκρατία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, βρίσκομαι στην ιδιαίτερα αλλόκοτη θέση να συμφωνώ εν μέρει με κάτι που μόλις ανέφερε ο κ. Hannan, όταν εξέφρασε την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό των οργανισμών. Φαίνεται ότι δημιουργούμε οργανισμούς μάλλον σύμφωνα με την επιθυμία κάθε κράτους μέλους να διαθέτει έναν στην επικράτειά του, και μετά τους σκορπίζουμε σαν κομφετί σε ολόκληρη την Ένωση, παρά σύμφωνα με μια αληθινή και γνήσια ανάγκη δημιουργίας τους.

Εάν αυτή η τάση συνεχισθεί, θα οδηγήσει πράγματι σε διακυβέρνηση ανά οργανισμό εις βάρος, ειλικρινά, της Επιτροπής, η οποία αποτελεί το εκτελεστικό μας όργανο και η οποία λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, και πολύ πιο άμεσα από ό,τι οι οργανισμοί, ακόμη και αν διαθέτουμε περισσότερα μέσα να τους ελέγξουμε από όσα παραδέχθηκε ο κ. Hannan.

Διαφωνώ με αυτόν φυσικά όταν ξεπερνά τα όρια, ως συνήθως, και ισχυρίζεται ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν δημιουργηθεί παράνομα. Αυτό φυσικά είναι τελείως ανυπόστατο. Όλοι δημιουργήθηκαν με βάση τις ισχύουσες Συνθήκες, με κατάλληλη και δέουσα νομική βάση. Το αν ήταν σοφό να δημιουργηθούν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και θα πρέπει φυσικά να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν δημιουργήσουμε οιουσδήποτε νέους οργανισμούς στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα πολιτικό σώμα και πρέπει να κρίνουμε, νομίζω, τα θέματα για τα οποία συζητάμε με πολιτικό τρόπο. Το μέτρο που πρέπει να συνοδεύει τις ενέργειές μας, μας λέει, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα. Θα πάρω δύο παραδείγματα από αυτά τα οποία συζητήσαμε: το πρώτο είναι το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, των agencies. Βεβαίως, υφίσταται το ζήτημα της πολύ μεγάλης εξάπλωσης όλων αυτών των αρχών, αλλά μπορούμε ποτέ να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η αποκέντρωση των ανεξάρτητων αρχών και, ότι, επειδή υπάρχει πρόβλημα μεγάλης εξάπλωσης, θα πούμε όχι σε όλες τις ανεξάρτητες αρχές; Βεβαίως και δεν ισχύει αυτό.

Το δεύτερο, αφορά το περίφημο ζήτημα της χρηματικής αμοιβής των συνεργατών μας. Βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα! Και το είπαμε στην επιτροπή! Αλλά από το να αναφέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, μέχρι να μη δώσουμε την απαλλαγή στο Κοινοβούλιο για όλη τη χρονιά, και μέχρι να λέμε λαϊκιστικά πράγματα, όπως δηλαδή ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι, ότι δεν υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει τεράστια απόσταση. Πώς δεν υπάρχει διαφάνεια; Όταν εμείς, τα μέλη της επιτροπής, είδαμε την έκθεση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές, τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών.

Η συζήτηση σχετικά με την απαλλαγή ήταν ιδιαίτερα εντατική αυτόν τον χρόνο, και η Επιτροπή ανέλαβε πολλές δεσμεύσεις για την τήρηση των παρατηρήσεων και των συστάσεων του Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε αυτή την εντατική διαδικασία, ξεκινώντας τον Μάιο, οπότε θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών για τα σχέδιά μας για τον επόμενο χρόνο.

Πρόκειται για μια εντατική διαδικασία και θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις δεσμεύσεις μας και ότι προχωρούμε με τις κοινές μας προτάσεις και ιδέες για την αύξηση της υποχρέωσης λογοδοσίας, τη συνεργασία με τα κράτη μέλη και την αύξηση της ευθύνης των κρατών μελών σε ζητήματα κοινής διαχείρισης. Αυτή είναι η κοινή μας γραμμή, και θα εργαστούμε σοβαρά επί όλων αυτών των σχεδίων δράσης και των προτάσεων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι οργανισμών. Πρώτον, υπάρχουν εκτελεστικοί οργανισμοί, για τους οποίους είναι σαφώς υπεύθυνη η Επιτροπή, και για τους οποίους εσείς χορηγείτε απαλλαγή στην Επιτροπή. Έχουμε ορισμένους εκτελεστικούς οργανισμούς, αλλά έχουμε αποφασίσει να αναστείλουμε την ίδρυση νέων εκτελεστικών οργανισμών.

Ποιες είναι οι ανησυχίες που περιβάλλουν αυτούς τους παραδοσιακούς οργανισμούς; Το πρόβλημα της διακυβέρνησης είναι σοβαρό, ενώ υπάρχουν αρκετά αδύνατα σημεία όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης και χειρισμού αυτών των οργανισμών. Προφανώς θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά επί ζητημάτων διακυβέρνησης, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να υποτιμούμε τις πολιτικές παρατηρήσεις σχετικά με το έργο τους –τι πράττουν και ποια είναι τα αληθινά οφέλη– και το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και την εκτίμηση της επιτυχίας τους. Ούτε θα πρέπει να υποτιμούμε τις θετικές πτυχές της αποκέντρωσης, αλλά και της εξάπλωσης των ευρωπαϊκών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι και τόσο κακή ιδέα, εάν ο καθένας μας σκεφθεί τη δική του χώρα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για τις παρεμβάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και τις συζητήσεις. Θα μείνουμε σταθεροί στις δεσμεύσεις μας και τα σχέδια δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Kallas. Είναι φανερό ότι έχουμε περάσει από μια διαδικασία που ορισμένες φορές θύμιζε τρικυμία. Υπήρξε σύγκρουση ανάμεσα σε εμάς στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ωστόσο, πρόκειται για μια σύγκρουση που καταφέραμε να την μετατρέψουμε σε διάλογο. Οδήγησε σε ορισμένα καλά αποτελέσματα και ορισμένες δεσμευτικές υποσχέσεις από την Επιτροπή, και επίσης σε κάποια πολύ συγκεκριμένα σχέδια δράσης με συγκεκριμένες προθεσμίες και συγκεκριμένα κριτήρια επιτυχίας. Πρέπει να επιμένουμε όταν κάποιοι βουλευτές από τις ομάδες των περισσότερο ευρωσκεπτικιστών λένε: «είναι μόνο λόγια, και λόγια ξαναειπωμένα». Αυτό είναι αλήθεια! Σίγουρα δεν είναι μόνο λόγια, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες η Επιτροπή υπόσχεται τώρα να υλοποιήσει. Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί. Επιπλέον, έχουν οριστεί κάποιες πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες, τις οποίες θα είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι τώρα θα έχουμε έναν Επίτροπο, ο οποίος θα συναντάται με την επιτροπή μία φορά τον μήνα προκειμένου να παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Είναι πράγματι ένα μεγάλο βήμα προόδου.

Βάσει αυτών, θα ήθελα συνοψίζοντας να υπενθυμίσω γιατί προκύπτουν αυτά τα προβλήματα. Ένας από τους λόγους είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των κονδυλίων χορηγούνται υπό κοινή διαχείριση, π.χ. η διαχείριση 80% των κοινοτικών κονδυλίων γίνεται από τα κράτη μέλη. Είναι ευθύνη της Επιτροπής να τηρεί τη Συνθήκη, είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσει. Επομένως, επικρίνουμε έντονα την Επιτροπή. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος του προβλήματος ανήκει στα κράτη μέλη. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ στο Κοινοβούλιο είμαστε τόσο πιστοί υποστηρικτές της ιδέας των ετήσιων εθνικών δηλώσεων ελέγχου, υπογεγραμμένες σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, λόγου χάριν από τον υπουργό οικονομικών. Υποβάλλονται ήδη σε πολλές χώρες: τη Δανία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Εάν ήταν δυνατόν να πετύχουμε κάτι παρόμοιο σε όλες τις χώρες της ΕΕ, θα διαπιστώναμε ότι αυτές οι υποχρεώσεις ελέγχου θα λαμβάνονταν σοβαρότερα υπόψη στις εκάστοτε χώρες. Πιστεύω ότι ουσιαστικά θα κερδίζαμε ένα πραγματικά πολύ καλό μέσο για την κατάργηση των τομέων όπου τα πράγματα δεν λειτουργούν στις μεμονωμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, εισηγητής. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, ορισμένες φορές βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Στην παρούσα διαδικασία απαλλαγής πρέπει να παραδεχθούμε τι δεν πηγαίνει καλά, και ορισμένες φορές ξεχνούμε πόσα πολλά πράγματα πηγαίνουν καλά, πόσους εξαιρετικά ικανούς υπαλλήλους διαθέτουμε στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανόμενων των κλητήρων, πόσες πολλές υπηρεσίες, τους μεταφραστές, τους διερμηνείς, οι οποίοι παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Ξεχνούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε τον προϋπολογισμό που διαθέτουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, πώς το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν διαρκώς μεγαλύτερη πρόοδο στην πολιτική διαφάνειας.

Υπάρχει μία ακόμη πρόκληση, μία πολύ σημαντική πρόκληση για το Κοινοβούλιο, η πολιτική επικοινωνίας και πληροφόρησης. Ήταν ένας από τους στόχους που είχε θέσει το Κοινοβούλιο για το 2006, και δεν είμαι χαρούμενος με το πώς εξελίχθηκε. Σε έναν χρόνο έχουμε εκλογές και πρέπει να δούμε πώς θα φθάσουμε ως εκεί, δηλαδή πώς θα βελτιώσουμε τις διαδικασίες πληροφόρησης και θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε διαφάνεια, όπως και τώρα. Η διαφάνεια, και εγώ ήμουν εισηγητής αυτής της έκθεσης, συμβαδίζει με τη διατήρηση εγγράφων, όπως συμβαίνει στα κράτη μέλη, που είναι απόρρητα για δημοσιογράφους, επιχειρήσεις και οικογένειες. Είναι καλό για την εργασία μας να υπάρχουν επίπεδα κριτηρίων σύνταξης που δεν έχουν περάσει από το κόσκινο της δημόσιας έγκρισης, και πρέπει συνεπώς να αποτελούν λογικά το μυστικό όσων εργαζόμαστε επί του θέματος.

Είμαι απολύτως ικανοποιημένος από την πρόσβαση την οποία είχα σε όλες τις πληροφορίες και πιστεύω ότι η έκθεση που παρουσιάζω σχετικά με τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου είναι μία υπεύθυνη έκθεση. Δηλώνω ότι θα πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή στους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου, επειδή το Κοινοβούλιο, επιτρέψτε μου τη δήλωση αυτή, λειτουργεί πολύ καλά, και μάλιστα πολύ καλύτερα από ορισμένα άλλα εθνικά κοινοβούλια, με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και με υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται περισσότερες ώρες από όσες μπορεί να εργάζεται κανείς σε παρόμοια κοινοβούλια.

Δεν μπορούμε να πούμε, συνεπώς, ότι είναι τέλειο: πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο μπροστά μας, όμως αυτό το πολιτικό έτος, έχουμε μια θετική εικόνα του πώς χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα που μας έδωσαν οι πολίτες μας· τα χρησιμοποιήσαμε καλά, με διαφάνεια και συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. − (DE) Η Jutta Haug περιέγραψε τα επικριτικά μου σχόλια στην αιτιολογική έκθεση και στο κυρίως κείμενο ως απεχθή και σκανδαλοθηρικά. Θα ήθελα να παραθέσω ορισμένες φράσεις: «Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εφευρίσκουν τον έναν οργανισμό μετά τον άλλο. Οι οργανισμοί κατατρώγουν τα χρήματά μας. Οι κατάλληλοι έλεγχοι για τον αν οι οργανισμοί είναι πραγματικά απαραίτητοι, είναι ανύπαρκτοι. Υπάρχει ένας ευρύς τομέας που δεν υπόκειται σε έλεγχο και κανείς δεν λογοδοτεί. Δεν υφίσταται εμφανής προγραμματισμός. Δημιουργείται ο ένας οργανισμός μετά τον άλλο, ώστε να πληρώνονται για να συναινέσουν σε δύσκολα θέματα από μια δέσμευση για έναν ενδιαφέροντα οργανισμό.»

Όλα αυτά είναι λόγια του Herbert Bösch. Είναι πολύ πιο επικριτικά από όσα έγραψα εγώ. Μάλιστα! Όταν τα γράφω εγώ, είναι «σκανδαλοθηρικά», αλλά ο Herbert Bösch, φυσικά, είναι μέλος του κόμματος και ακολουθεί τη γραμμή του. Ναι, το έχω δει αυτό και παλαιότερα. Αυτό εννοώ όταν κάνω λόγο για «αμφισημία» των κανόνων που ισχύουν εδώ. Είναι υποκρισία της «ιδιαίτερης τάξης» να λέει κανείς: «είναι φοβερό να γίνεται λεπτομερής αναφορά ενός σκανδάλου σε ένα επίσημο κοινοβουλευτικό έγγραφο», και μετά να προβαίνει δημοσίως σε επικριτικά σχόλια. Είναι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα αυτού του Κοινοβουλίου.

Φυσικά, ενδέχεται να έχει κανείς διαφορετικές απόψεις σχετικά με το αν πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή, δεν είναι όμως αυτό το θέμα των αποσπασμάτων που διάβασα αρχικά – επ’ ουδενί. Αφορούσαν περισσότερο βασικούς προβληματισμούς, όπου, όταν πρόκειται για αυτό, όταν υπάρχει μια αληθινή ευκαιρία να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό, καλύπτουν για άλλη μία φορά όσα συμβαίνουν εδώ. Αυτό είναι το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δημοκρατία στην Ευρώπη, ότι το σύστημα εδώ δεν αυτορρυθμίζεται, λειτουργεί απλώς με το χαρακτηριστικό φιλικό κτύπημα στην πλάτη.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ζητήσω την άδεια για ένα προσωπικό σχόλιο, δυνάμει του άρθρου 145, στο τέλος της συζήτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, εισηγητής. (SV) Θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτή την ευκαιρία και να ασκήσω λίγη εποικοδομητική κριτική στην Επιτροπή και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, καθώς εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο εισηγητής, Hans-Peter Martin, δεν κατάφερε να το πράξει. Ως αρμόδιος εισηγητής για το θέμα αυτό το επόμενο έτος, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία κύρια ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά θίγονται επίσης και στις εκθέσεις.

Το πρώτο είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων συγκέντρωσης των διοικητικών λειτουργιών της πλειονότητας των μικρότερων οργανισμών, αποδεσμεύοντας έτσι πόρους και εμπειρογνωμοσύνη σε συμμόρφωση με το πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο που περιβάλλει τους οργανισμούς. Πολλοί από αυτούς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με σημαντικές δημοσιονομικές αρχές, για παράδειγμα, ή με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις κλπ. Η άποψη αυτή έχει διατυπωθεί επανειλημμένως εδώ και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα σημειώσει πρόοδο σχετικά με αυτή.

Προτείνουμε επίσης οι ανεξάρτητοι οργανισμοί, όπως άλλα θεσμικά όργανα, να μειώσουν τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων τους κατά ποσοστό ανάλογο των θέσεων οι οποίες πιστεύεται ότι δεν θα καλυφθούν. Πιστεύω ότι και με αυτόν τον τρόπο θα ήταν δυνατή η απελευθέρωση σημαντικών πόρων.

Εξίσου, εν κατακλείδι, σημαντική είναι η πρότασή μας τα έσοδα για ειδικό προορισμό που καταβάλλουν οι οργανισμοί ετησίως στην Επιτροπή, και τα οποία επιστρέφονται, να συμψηφίζονται με την πρόταση του προϋπολογισμού βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγει σε απόφαση.

Αυτά είναι τα τρία ζητήματα σχετικά με τα οποία θα ήθελα να υπάρξει διαρκής διάλογος με την Επιτροπή και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, έως ότου αναλάβω τη διαδικασία απαλλαγής.

Τέλος, θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάτι σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα συστήματα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής κυρώσεων που συνδέονται με τους κανόνες διατήρησης των κοινοτικών αλιευτικών πόρων. Εξάλλου, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της απαλλαγής της Επιτροπής στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο προβαίνει σε μία άνευ προηγουμένου κριτική, η οποία πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μια ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Τρία συμπεράσματα στα οποία κατέληξα, και τα οποία αναφέρονται επίσης στην έκθεση επί της οποίας θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, είναι: πρώτον και κύριον, ότι είναι απαράδεκτο για τα κράτη μέλη να αυξάνουν χρόνο με τον χρόνο τις ποσοστώσεις σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό που συνιστούν οι ερευνητές της αειφόρου αλιείας, δεύτερον, ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αυστηρότερα όταν πρόκειται για την καταπολέμηση παραβιάσεων ή απάτης στο σύστημα των ποσοστώσεων και, τρίτον, ότι πρέπει να θεσπίσουμε μια νέα αλιευτική πολιτική η οποία θα ενισχύει τα κίνητρα και τους λόγους για την προστασία των αποθεμάτων από τους επαγγελματίες αλιείς. Αυτές είναι τρεις επιπλέον σκέψεις τις οποίες θέλω να λάβετε σοβαρά υπόψη σας στην έκθεση την οποία ψηφίζουμε σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. − (DE) Με διακόψατε, κύριε Πρόεδρε, όταν σας αποκάλεσα απόλυτο άρχοντα. Θα ήθελα να δικαιολογήσω τον χαρακτηρισμό.

Περίμενα για αυτή την απάντηση από τον Μάρτιο του 2007, σε σχέση με ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα που αφορά ένα σφάλμα αυτού του Κοινοβουλίου το οποίο είναι σοβαρό και για εμένα προσωπικά, αλλά και για το πολιτικό μου έργο –όταν διορίστηκα σε μια ομάδα ενάντια στην οποία αγωνιζόμουν πάντοτε, επειδή θεωρώ ότι είναι κρυφοί εθνικοσοσιαλιστές– και έχω υποβάλει εκτενώς την προσωπική μου άποψη σε εσάς. Εν τω μεταξύ, έχω υποβάλει καταγγελία στον Διαμεσολαβητή.

Όταν πρόκειται για τις αγορεύσεις του ενός λεπτού, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε άψογα όλες τις διατυπώσεις, και όταν υποτίθεται ότι είναι η σειρά μου, δεν μου επιτρέπετε να λάβω τον λόγο και γι’ αυτό σας αποκαλώ απόλυτο άρχοντα. Σας ονομάζω επίσης αυταρχικό Πρόεδρο επειδή ξεχωρίσατε αυθαίρετα ορισμένους βουλευτές στα αποκαλούμενα περιστατικά της 12ης Δεκεμβρίου, όχι όσους ήταν μέλη του κόμματος στο οποίο ανήκατε τότε, αλλά προφανώς όσους είχαν επικριτική στάση απέναντί σας.

Σας αποκαλώ επίσης απόλυτο άρχοντα επειδή εξακολουθείτε να με διακόπτετε ενώ αγορεύω και λέτε «όχι, δεν θα μου δώσετε αυτή την απάντηση». Με εκπλήσσει που με αφήνετε τώρα να ολοκληρώσω την αγόρευσή μου.

Σας αποκαλώ επίσης αυταρχικό πρόεδρο, επειδή, βάσει αυτής της πρόσθετης δυνατής ερμηνείας, και δεν είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι αυτό είναι αβάσιμο, εδώ μπορούν να ακολουθηθούν διαδικασίες οι οποίες πραγματικά δεν αρμόζουν σε ένα κανονικό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον όχι έτσι όπως έμαθα εγώ όταν πήγαινα σχολείο. Ωστόσο, για εμένα έχει περάσει πολύς καιρός από τότε –εάν διαβάσετε το βιογραφικό μου σημείωμα– για να επιλέξω την εν λόγω έκφραση. Πρέπει να έχουν προηγηθεί πολλά, για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Είμαι, εντούτοις, πεπεισμένος ότι επιτρέπετε αυτή τη δεσποτική προσέγγιση ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για αποσαφήνιση του ζητήματος της αποζημίωσης των εξόδων γραμματείας. Επιτρέψατε τη διαπόμπευσή μου λόγω γελοίων τυπικών σφαλμάτων που θα μπορούσαν να συμβούν στον καθένα – ναι, στον καθένα, και είμαι βέβαιος ότι συμβαίνουν σε κάθε βουλευτή αυτού του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, αποκρύπτουν το γεγονός ότι, σύμφωνα με εσωτερικές έρευνες, τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ θα έπρεπε να επιστραφούν από βουλευτές του Κοινοβουλίου, εάν ίσχυε η ίση μεταχείριση και η αναλογικότητα των κονδυλίων. Όμως δεν ισχύουν και ως εκ τούτου υποστηρίζω ότι όντως, κατά την άποψή μου, εσείς –ως πολιτικός εκπρόσωπος του 14% των αυστριακών ψηφοφόρων– είστε, δυστυχώς, ένας αυταρχικός πρόεδρος ο οποίος προξενεί μάταιη ζημία στο Κοινοβούλιο και στη σπουδαία υποκείμενη ιδέα της Ευρώπης. Ανυπομονώ να δω ένα αληθινό, δίκαιο, δημοκρατικό Κοινοβούλιο, όπου δεν θα ήταν ούτε αναγκαίο, ούτε επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια έκφραση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Martin, είμαστε ένα ελεύθερο Κοινοβούλιο. Επομένως, όπως έχω καθήκον, σας επέτρεψα να μιλήσετε, σύμφωνα με το άρθρο 145. Δεν επιθυμώ να εκδώσω απόφαση για την εξήγησή σας, μόνο να παρατηρήσω ότι εφάρμοσα δίκαια τον Κανονισμό προκειμένου να σας δώσω την ευκαιρία να πείτε όσα είπατε. Από την πλευρά μου, θα έλεγα ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός –και ότι τα καταφέρνω– στις συναλλαγές μου με όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου.

Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 π.μ.. και επαναλαμβάνεται στις 12.00 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία.

(Για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και άλλες λεπτομέρειες: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

5.1. Διακυβέρνηση και εταιρικές σχέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση σχεδίων στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 117 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.2. Διακυβέρνηση και εταιρικές σχέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και βάση σχεδίων στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 118 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.3. Πτυχές της περιφερειακής πολιτικής και της συνοχής της Συνθήκης της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

5.4. Διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A6-0099/2008, Bárbara Dührkop Dührkop) (ψηφοφορία)

5.5. Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (A6-0076/2008, Anneli Jäätteenmäki) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, εισηγήτρια. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να προτείνετε στο Κοινοβούλιο την ακόλουθη διαδικασία, με την οποία συμφώνησαν ομόφωνα οι συντονιστές στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στη συνεδρίασή τους της 31ης Μαρτίου.

Η ψηφοφορία που πρόκειται να διεξαχθεί τώρα πρέπει να αφορά μόνο την πρόταση απόφασης, και η ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος να αναβληθεί μέχρι να εκδώσει η Επιτροπή τη γνωμοδότησή της και να δώσει το Συμβούλιο την έγκρισή του. Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου πρέπει να υποβάλλει επίσημα το κείμενο της πρότασης απόφασης που συμφωνήθηκε από το Κοινοβούλιο στην ψηφοφορία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο για να το εξετάσουν, σύμφωνα με το άρθρο 195 της Συνθήκης ΕΚ. Τέλος, πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να κάνει τις αναγκαίες επαφές με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και να υποβάλει μια πρόταση στο Κοινοβούλιο εν ευθέτω χρόνο για το πώς πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το θέμα.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση για τη διαδικασία ψηφοφορίας)

 

5.6. Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0090/2008, Αδάμος Αδάμου) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, μολονότι η χρήση ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση αυξήθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μεταμόσχευση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των οργάνων. Πάνω από 50.000 ασθενείς βρίσκονται σε καταλόγους αναμονής στην Ευρώπη, ενώ 10 πεθαίνουν κάθε μέρα, αναμένοντας ένα όργανο. Είναι στο χέρι μας να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα στην Επιτροπή, αλλά και, πάνω απ' όλα, στα κράτη μέλη και τις κυβερνήσεις μας.

Έχει έρθει η ώρα να λάβουμε δράση σαν ευρωπαίοι πολίτες! Να κινητοποιηθούμε, να συντονιστούμε, να ευαισθητοποιήσουμε τους γύρω μας και να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι δωρητές.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 38:

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα, πρόκειται για μια μικρή τροπολογία για να ενισχυθεί το νόημα της τροπολογίας 2 στην παράγραφο 38 σχετικά με τα δικαιώματα του δωρητή. Η τροπολογία είναι μετά το «η δωρεά ενός οργάνου», να προστεθούν οι λέξεις «είναι αποκλειστικό δικαίωμα του δωρητή και».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

5.7. Η συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή (A6-0070/2008, Marian Harkin) (ψηφοφορία)

5.8. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ (2006) (A6-0079/2008, Jean-Pierre Audy) (ψηφοφορία)

5.9. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (A6-0109/2008, Dan Jørgensen) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4:

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, εισηγητής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια προφορική συμβιβαστική τροπολογία για την αντικατάσταση των τροπολογιών 4 και 2. Έχει ως εξής: «επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής να δίνει μηνιαία αναφορά στην αρμόδια επιτροπή για τη συνέχιση που θα δοθεί στην απαλλαγή όσον αφορά το οικονομικό έτος 2006, κατά την οποία κάθε μήνα ένας υπεύθυνος Επίτροπος θα παρουσιάζει την πρόοδο στον τομέα των αρμοδιοτήτων του/της, καλύπτοντας τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης και τις ετήσιες περιλήψεις, τις εξωτερικές δράσεις και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

5.10. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A6-0091/2008, José Javier Pomés Ruiz) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια μικρή πρόταση για σας και για όλους τους προέδρους που προεδρεύουν στις ψηφοφορίες. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση, και δεν πιστεύω ότι ο Κανονισμός απαιτεί να διαβάζει ο Πρόεδρος τα αποτελέσματα. Όλοι μπορούν να δουν την οθόνη. Αρκεί να λέτε «εγκρίνεται» ή «απορρίπτεται».

Αν συμφωνούσατε σ’ αυτό, θα εξοικονομούσαμε χρόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Αν συμφωνούν όλοι, συμφωνεί και ο Πρόεδρος.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 65:

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, εισηγητής. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, για την ακρίβεια έγινε ένα λάθος στους αριθμούς, και αυτό που πρόκειται να ψηφίσουμε πρώτα, μέσω ξεχωριστής ψηφοφορίας, είναι η παράγραφος 65, εκτός από το εδάφιο 4, και στη συνέχεια θα έχουμε μία ψηφοφορία με ονομαστική κλήση σχετικά με το εδάφιο 4. Υπήρξε μια αλλαγή στους αριθμούς, είναι τόσο απλό.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έχετε δίκιο, κύριε Pomés, επομένως ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία για την παράγραφο 65, εκτός από το εδάφιο 4.

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της παραγράφου 65 δεν είχαμε καμία ψηφοφορία για το εδάφιο 5. Ψηφίσαμε ξεχωριστά για το εδάφιο τέσσερα, αλλά όχι για το εδάφιο πέντε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Andersson, υπάρχουν διαφορετικές γλωσσικές εκδοχές, και αυτό που ψηφίσαμε, αυτό στο οποίο αναφέρεστε, έχει ήδη συμπεριληφθεί.

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, τώρα πρόκειται να ψηφίσουμε αποκλειστικά σχετικά με αυτό που ανέφερε ο κ. Andersson, δηλαδή «δεν πρέπει να απασχολούνται συγγενείς των βουλευτών».

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 72:

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ακόμη και αν είναι πολύ αργά για να το πω αυτό, πιστεύω ότι η αντίρρηση του αξιότιμου βουλευτή μπορεί να έχει παρερμηνευθεί. Εκείνος ήθελε μία ψηφοφορία για το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 65. Εσείς κάνατε μια ψηφοφορία για το αν μπορούν να απασχολούνται συγγενείς των βουλευτών. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 65 δεν αναφέρεται σε αυτό, αλλά στο αν οι πληρωμές μπορούν να διακόπτονται σε περίπτωση που υπάρχει υποψία κακοδιαχείρισης. Δεν ψηφίσαμε σχετικά με αυτό, ή εσείς κάνατε λάθος στην ανακοίνωσή σας. Απλά για να το ξεκαθαρίσουμε, ώστε να ξέρουν όλοι τι συμβαίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Alvaro, το πρόβλημα είναι ότι, στις διαφορετικές γλωσσικές εκδοχές, αυτή η φράση διατυπώνεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το γεγονός δημιούργησε προβλήματα. Επομένως ψηφίσαμε λέγοντας ακριβώς αυτό για το οποίο ψηφίζαμε, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Καταλάβατε, κύριε Alvaro?

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω ότι εκείνοι που ετοίμαζαν τις λίστες ψηφοφορίας γνώριζαν το πρόβλημα, επομένως οι επισημάνσεις που έχετε στη λίστα ψηφοφορίας λαμβάνουν ήδη υπόψη τα διαφορετικά γλωσσικά προβλήματα. Με άλλα λόγια, ήταν απολύτως σαφές πώς ψήφιζαν οι Ομάδες. Δεν είναι αλήθεια ότι κανείς δεν ήξερε τι ψηφιζόταν. Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε αυτό στην Υπηρεσία Κατάθεσης Εγγράφων, και διορθώθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Εν πάση περιπτώσει, η ψηφοφορία ήταν σαφής, επομένως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

 

5.11. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙΙ - Συμβούλιο (A6-0096/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)

5.12. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙV - Δικαστήριο (A6-0097/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)

5.13. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα ΙV - Ελεγκτικό Συνέδριο (A6-0093/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)

5.14. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Oικονομική και Kοινωνική Επιτροπή (A6-0098/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)

5.15. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών (A6-0095/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)

5.16. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A6-0092/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)

5.17. Απαλλαγή 2006: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Tμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (A6-0094/2008, Nils Lundgren) (ψηφοφορία)

5.18. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (A6-0111/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω στο Σώμα ότι οι αποφάσεις για την απαλλαγή των οργανισμών θα εγκριθούν χωρίς αιτιολογικές εκθέσεις. Ως Πρόεδρος, διέγραψα την αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού μας, διότι η αιτιολογική έκθεση του εισηγητή δεν είχε καμία σχέση με το κείμενο που εξετάστηκε στην επιτροπή. Απλά σας ενημερώνω.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας το είχα κάνει αυτό αν δεν είχε μιλήσει ο κ. Herbert Bösch. Πολύ απλά δεν είναι αλήθεια. Μπορείτε να το διαβάσετε και μόνος σας στα σχετικά ψηφίσματα: αρχικά, προτάθηκε να λογοκριθεί μόνο ένα μικρό κομμάτι. Εναντιώθηκα, βάσει ακριβώς του Κανονισμού, ενώ ο κ. Bösch –εντελώς αυθαίρετα και λανθασμένα πιστεύω– διέγραψε όλη την αιτιολογική έκθεση, η οποία αφορούσε σημεία κριτικής τα οποία, παρεμπιπτόντως, έχουν εκφραστεί με τα ίδια ακριβώς λόγια από την Ομάδα του δημοσίως. Αυτά είναι διπλά μέτρα και σταθμά, όταν μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι αποδεκτό, αλλά δεν επιτρέπεται να το λέει κάποιος άλλος.

 

5.19. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (A6-0114/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.20. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A6-0110/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.21. Απαλλαγή 2006: Μεταφραστικό Κέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0124/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.22. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A6-0117/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.23. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (A6-0116/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.24. Απαλλαγή 2006: Oργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (A6-0113/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.25. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (A6-0112/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.26. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (A6-0122/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.27. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (A6-0128/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  

- Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλά να ξέρουν οι αξιότιμοι βουλευτές ότι έχουμε μπλοκάρει και καταψηφίσει την οδηγία για την ευρωπαϊκή σήμανση δέκα φορές – και θα το κάνουμε άλλες δέκα φορές. Για την ακρίβεια ψηφίζαμε πάντα με την ταμπέλα Hans-Peter Martin, αλλά ο Hans-Peter Martin δεν είναι σ’ αυτή.

 

5.28. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (A6-0125/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.29. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (A6-0120/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.30. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (A6-0115/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.31. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (A6-0118/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.32. Απαλλαγή 2006: Eυρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (A6-0123/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.33. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (A6-0119/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.34. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκός Oργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (A6-0126/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

5.35. Απαλλαγή 2006: EUROJUST (A6-0129/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

6. Καλωσόρισμα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έχω τη χαρά να καλωσορίσω, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, την αντιπροσωπεία από την Ινδονησία που βρίσκεται εδώ για την 5η Διακοινοβουλευτική Σύνοδο μεταξύ του Κοινοβουλίου μας και του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας. Έχουμε πληροφορηθεί ότι η συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα το πρωί ήταν πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και για τις δύο πλευρές, και θέλω επίσης να επισημάνω το ενδιαφέρον που έδειξαν για το έργο μας οι συνάδελφοί μας από το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε μια πολύ ευχάριστη παραμονή εδώ ανάμεσά μας.

(Χειροκροτήματα)

 

7. Ώρα των Ψηφοφοριών (συνέχεια)

7.1. Απαλλαγή 2006: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (A6-0121/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)

7.2. Απαλλαγή 2006: 6ο, 7ο, 8ο και 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (A6-0106/2008, Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)

7.3. Απαλλαγή 2006: Εποπτική Aρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (A6-0127/2008, Hans-Peter Martin) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με ένα θέμα επί της διαδικασίας, απλά αναρωτιόμουν αν γνωρίζει κανείς σε αυτό το κτίριο τι σημαίνουν τα αρχικά «GNSS».

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Εν πάση περιπτώσει, κύριε Heaton-Harris, μπορείτε να είστε σίγουρος ότι από δω και πέρα θα ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό το ακρωνύμιο.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, νέες μορφές εγκλήματος και ειδικευμένες εγκληματικές σπείρες διεθνούς χαρακτήρα παρουσιάζουν μια τεράστια πρόκληση για τις διωκτικές αρχές των κρατών μελών.

Η αποτελεσματική δίωξη των εγκληματιών και η καταπολέμηση των πιο ανησυχητικών μορφών παραβίασης του νόμου δεν είναι εφικτές χωρίς τη δημιουργία των απαραίτητων μέσων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η αστυνομία για να επιβάλλει τον νόμο. Στην περίπτωση ενός προβλήματος όπως η διασυνοριακή εγκληματικότητα, η γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών σε κάθε χώρα είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των εγκληματιών και τον συντονισμό των δράσεων. Οι βάσεις δεδομένων DNA και τα ψηφιακά αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Διευκολύνουν την ταυτοποίηση ενός εγκληματία ανεξάρτητα από τον τόπο που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Η έκθεση Dührkop Dührkop σχετικά με την αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος είναι μια πολύτιμη πρωτοβουλία που ενισχύει τη δράση υπέρ της μεγαλύτερης ασφάλειας για τους αμερικανούς πολίτες η οποία ξεκίνησε το 2005 από τη Συνθήκη Prüm.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, αυτή η έκθεση ζητά την επέκταση της Συνθήκης Prüm στην καταπολέμηση της διασυνοριακής τρομοκρατίας. Συμφωνούμε όλοι σχετικά με την ανάγκη να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Αυτό δεν χωρά αμφισβήτηση. Συμφωνούμε όλοι σχετικά με την ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία. Ωστόσο, η Συνθήκη Prüm αφορά την επιβεβλημένη ανταλλαγή δεδομένων, ανεξάρτητα από ανησυχίες για την προστασία και την ασφάλεια αυτών των δεδομένων. Κρίνοντας από τα άρθρα των εφημερίδων για την ακεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων σε ορισμένα κράτη μέλη, πρέπει να ανησυχούμε όλοι για αυτή την ανταλλαγή των δεδομένων.

Στην πραγματικότητα, το περιεχόμενο της έκθεσης θα παραβίαζε σημαντικά τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών σε όλη την ΕΕ, επειδή η συλλογή και μεταβίβαση δεδομένων DNA σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ καθίσταται υποχρεωτική για πρώτη φορά.

Προχωρούμε υπνοβατώντας σε μια Ευρώπη του «Μεγάλου Αδερφού» ενώ οι πολιτικοί μας παρακολουθούν άπρακτοι. Γι’ αυτόν τον λόγο καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ενισχύεται, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των λύσεων και των προκλήσεων της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θέλουμε να οικοδομήσουμε μία Ευρώπη για τους πολίτες, μία Ευρώπη που θα είναι κοντά στους πολίτες, μία Ευρώπη που θα αποτελεί πρότυπο τήρησης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επομένως πρέπει να διευκολυνθούν οι διαδικασίες επικοινωνίας καθώς και οι διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και του θεσμού του Διαμεσολαβητή. Ο χρόνος που χρειάζεται για να εξεταστούν τα θέματα σε επίπεδο Διαμεσολαβητή πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό.

Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή στις αρχές της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών Διαμεσολαβητών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας. Ο διαχωρισμός των ρόλων και των καθηκόντων θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και των δύο αυτών θεσμών.

 
  
  

- Έκθεση Αδάμος Αδάμου (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – (SK) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου κ. Αδάμου σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης οργάνων για μεταμοσχεύσεις στην Ευρώπη, που είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων.

Υπάρχουν περίπου 60 000 ασθενείς που έχουν ανάγκη μοσχευμάτων σε λίστες αναμονής σε όλη την Ευρώπη. Τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος ή πνεύμονα κυμαίνονται συνήθως από 15% έως 30%. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου το 2006, 56% των Ευρωπαίων επιθυμούν να δωρίσουν τα όργανά τους για μεταμόσχευση μετά τον θάνατό τους. Οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρύνονται να μιλάνε για τη δωρεά οργάνων και να κοινοποιούν τις επιθυμίες τους στους συγγενείς τους. Η κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού πρέπει επίσης να βελτιωθεί.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 81% των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν την χρήση μιας κάρτας δωρητή, η οποία διευκολύνει την ταυτοποίηση του δωρητή. Παρά το γεγονός αυτό μόνο το 12% των Ευρωπαίων έχουν αυτή την κάρτα επί του παρόντος. Υποστηρίζω την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Δωρητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ανθρώπινη ζωή και η υγεία αποτελούν την υψηλότερη αξία για εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις υπηρεσίες υγείας στα κράτη μέλη. Κάθε βήμα που αποσκοπεί στην προστασία τους πρέπει να έχει τη ρητή έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η επιστήμη των μεταμοσχεύσεων είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους της ιατρικής. Δίνεται η ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους να επιστρέψουν στη ζωή, η ευκαιρία, ουσιαστικά για μια δεύτερη ζωή. Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων που διεξήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που τις περιμένει εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής, και πολλοί ασθενείς που περιμένουν μια μεταμόσχευση πεθαίνουν πριν μπορέσει να γίνει η επέμβαση λόγω της έλλειψης οργάνων.

Δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων που εκτελούνται είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μία από τις βασικές μεθόδους για να συμβεί αυτό είναι να προωθηθεί η διαδικασία των μεταμοσχεύσεων στην κοινή γνώμη και να ενθαρρύνονται οι πιθανοί δωρητές να εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη των οργάνων του μετά τον θάνατό τους. Είναι επίσης σημαντική η θέσπιση και η εποπτεία ενός εκτεταμένου συστήματος για τον έλεγχο των μεταμοσχεύσεων που διενεργούνται, προκειμένου να καταπολεμηθεί το δυσάρεστο παράνομο εμπόριο οργάνων, το οποίο δεν αποτελεί μόνο προνόμιο των φτωχών περιοχών του κόσμου.

Κατά την άποψή μου, η έκθεση Αδάμου είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τα κράτη μέλη που επισημαίνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης, καθώς αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό, αν και δύσκολο πρόβλημα. Η δήλωση της προθυμίας ενός ατόμου να αφαιρεθούν τα όργανά του μετά θάνατον για να μεταμοσχευθούν σε άλλους είναι ένα δώρο ζωής· σώζει τις ζωές άλλων ανθρώπων· είναι μια πράξη εξαιρετικής αξίας για την ανθρωπότητα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της έλλειψης οργάνων και της λαθρεμπορίας οργάνων. Μια ανεπάρκεια οργάνου ωθεί μερικές φορές τους ανθρώπους να παραβαίνουν τον νόμο και να αποκτούν όργανα με παράνομο τρόπο προκειμένου να σώσουν μια ζωή. Αυτό είναι ένα δεοντολογικό και ηθικό πρόβλημα εκτός από νομικό.

Οι υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια στους τομείς της δωρεάς καθώς και της λήψης, του ελέγχου, της αποθήκευσης και μεταφοράς οργάνων δεν επιδέχονται συζήτηση, καθώς αποτελούν τη βάση για την επιτυχία μιας μεταμόσχευσης.

Τέλος, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική πολιτική ενημέρωσης σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών μας σε αυτό το θέμα. Το εν λόγω πρόβλημα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για τα κράτη μέλη. Τέλος, το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα απαιτεί τη δέουσα συζήτηση, περαιτέρω έρευνα, καθώς και λύσεις ηθικού και δεοντολογικού χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που υποστήριξαν τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σχετικά με την Ευρωπόλ και την έρευνα. Είμαστε απογοητευμένοι που η Ευρωπόλ υποτίμησε τη σημασία ελέγχου της διεθνούς εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων. Ακόμη και στην Ευρώπη εξαφανίζονται παιδιά εξαιτίας του εμπορίου οργάνων, και όχι μόνο στην Κίνα αλλά και στην Μολδαβία, επίσης, ανθρώπινα όργανα αγοράζονται και στη συνέχεια πωλούνται σε υψηλή τιμή σε Ευρωπαίους στη μαύρη αγορά. Αυτός είναι ασφαλώς ο λόγος που η Ευρωπόλ πρέπει να ελέγξει την κατάσταση. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τον διεθνή μεταμοσχευτικό τουρισμό χωρίς καλύτερο συντονισμό των μεταμοσχευτικών προγραμμάτων σε όλη την Ένωση. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει καταρχάς να συμφωνήσουμε σε μια κοινή προσέγγιση σχετικά με τη συνειδητή συναίνεση για τη δωρεά οργάνων. Προσωπικά πιστεύω ότι πειράματα στο πεδίο των μεταφορών ανθρώπινων εμβρύων είναι ανήθικα και ανεύθυνα. Από την άλλη πλευρά, κλινικές έρευνες σχετικά με βλαστοκύτταρα ενηλίκων παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη μεταμόσχευση ιστών, για παράδειγμα για καρδιοπαθείς, και αυτή η διαδικασία δεν παραβιάζει τον σεβασμό της μοναδικότητας των ανθρωπίνων όντων. Η έκθεσή μας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή, η οποία θα προτείνει σύντομα ένα δεσμευτικό κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αναφερόμενος στο θέμα της έκθεσης σχετικά με τη δωρεά οργάνων, επιθυμώ να αποτίσω φόρος τιμής στον πρώην βοηθό μου, James Sullivan, ο οποίος, όπως πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε, πέθανε τραγικά στις 10 Φεβρουαρίου.

Στο γραφείο μας στις 8 Φεβρουαρίου, ο James και ο Aoife, ένας άλλος βοηθός, συζητούσαν για την υποτιθέμενη συναίνεση και συμφωνούσαν ότι αν συνέβαινε τίποτα σε οποιονδήποτε από τους δυο τους –και οι δυο νέοι άνθρωποι– θα δώριζαν τα όργανά τους. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο James θα χανόταν τραγικά εκείνη τη νύχτα και ότι την Κυριακή το μηχάνημα που τον κρατούσε στη ζωή θα έσβηνε. Είναι ένας φόρος τιμής στο James το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν σήμερα χάρη στη γενναιοδωρία του. Για τους γονείς του, την Edna και τον Tom, στο Κορκ της Ιρλανδίας, που πενθούν για τον θάνατό του και δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τον χαμό του, η μόνη ελπίδα που μπορούν να έχουν είναι ότι ο James δεν είναι πια μαζί μας αλλά, χάρη στη γενναιοδωρία του, έχουν ζήσει άλλοι.

Προφανώς, αυτή είναι μια πολύ προσωπική έκθεση για το γραφείο μας και την υποστηρίζω πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που απαιτεί προσεκτική σκέψη και συναίνεση τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτής. Αφενός έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν μια μεταμόσχευση. Αφετέρου έχουμε ένα σοβαρό ιατρικό, νομικό και δεοντολογικό/ηθικό πρόβλημα.

Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταμοσχεύσεων. Ένα σύστημα μεταμοσχεύσεων δεν μπορεί να γίνει μια οικονομική κατηγορία και να οδηγήσει στην αντιμετώπιση οργάνων ως προϊόντων σε μια εσωτερική αγορά. Αν συνέβαινε αυτό, θα ξεφύτρωναν εγκληματικές οργανώσεις που θα εκμεταλλεύονταν τη φτώχεια και τη δυστυχία και επομένως θα επιδείνωναν την εκμετάλλευση των ανθρωπίνων όντων, ιδιαίτερα σε περιοχές που πλήττονται από την εκτεταμένη ανεργία, τις στερήσεις και την πείνα.

 
  
  

- Έκθεση Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κύριε Heaton-Harris, σχετικά με τη σημασία του «GNSS», έχουμε τώρα δύο επιλογές: η μία είναι «Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης Galileo» και η άλλη «Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης». Ποια προτιμάτε, κύριε Heaton-Harris;

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα κανενός είδους δύναμη σε αυτή τη θέση ποτέ πριν! Νομίζω ότι θα προτιμούσα το «Μεγάλης Βρετανίας» – αλλά όχι, θα επιλέξουμε το «παγκόσμιο». Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι «παγκόσμιο». Σκόπευα να το αναφέρω αυτό στην αιτιολόγηση ψήφου μου σχετικά με τον οργανισμό.

Θα μιλήσω τώρα για την απαλλαγή της Επιτροπής μόνο για ένα λεπτό. Όπως έχω πράξει κάθε φορά από τη στιγμή που βρέθηκα σε αυτή τη θέση, καταψήφισα την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναγνωρίζω ότι γίνεται πολλή δουλειά στους κόλπους της Επιτροπής για να προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της. Ωστόσο, το έργο αυτό διεξάγεται στα συστήματα, δεν διεξάγεται στο πλαίσιο της νοοτροπίας που επικρατεί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μέχρι σήμερα η νοοτροπία του «ας σκύψουμε τα κεφάλια μας και ας μην αναφέρουμε τυχόν παρανομίες» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιστασιακά συναντούμε όλοι ανθρώπους που εργάζονται στην Επιτροπή οι οποίοι είναι σε θέση να μας πουν ανεπίσημα και εμπιστευτικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν εκεί, αλλά τα οποία δεν καταγράφονται και δεν αναφέρονται στους επικεφαλείς των Γενικών Διευθύνσεών τους.

Ξέρω ότι αυτό το Σώμα δεν αρέσκεται να απορρίπτει απαλλαγές. Είναι κρίμα επειδή δεν υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις. Είχαμε μια νομική γνωμοδότηση σχετικά με αυτό επτά χρόνια πριν. Όπως είπα, ψήφισα κατά της απαλλαγής και θα συνεχίσω να πράττω το ίδιο κατά τη διάρκεια της θητείας μου σε αυτή τη θέση.

 
  
  

- Έκθεση José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2006, αλλά κατά του μαραθώνιου ψηφίσματος που τη συνόδευε, διότι περιέχει σχόλια και ερωτήσεις που είτε δηλώνουν το προφανές (παράγραφος 58), είτε δεν υποστηρίζουν τις αξίες που θεωρώ σημαντικές (παράγραφος 65). Να φανταστεί κανείς ότι η πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου μόλις ψήφισε ότι οι βουλευτές δεν μπορούν ν’ απασχολούν τη σύζυγό τους, αλλά μπορούν ν’ απασχολούν τον εραστή τους, την ερωμένη τους ή το ερωτικό τους παιχνιδάκι. Προσωπικά δεν έχω τίποτα απ’ όλα αυτά, αλλά ήθελα απλά να επισημάνω πόσο παράλογο είναι.

Στην παρέμβασή μου νωρίτερα, προσπάθησα να διορθώσω τους ανακριβείς ισχυρισμούς για το ταμείο εθελουσίας συνταξιοδότησης, όπως και ο πρόεδρος του ταμείου καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Δυστυχώς, αυτό δεν ωφέλησε καθόλου.

Στην παράγραφο 71, οι συντάκτες επικρίνουν το γεγονός ότι το ταμείο δεν επικαιροποίησε τους αναλογιστικούς του υπολογισμούς έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2007 πριν από τις 15 Μαρτίου 2008. Εκτός από το γεγονός ότι είναι παράλογο μια έκθεση σχετικά με το οικονομικό έτος 2006 να απαιτεί την παρουσίαση των λογαριασμών για το 2007, μπορώ να καθησυχάσω τους συντάκτες. Η επικαιροποίηση για το 2007 έχει γίνει, αλλά θα παρουσιαστεί πρώτα στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Λουξεμβούργου. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ μόνο να προσθέσω ότι το να σφάλεις είναι ανθρώπινο· το να επιμένεις διαβολικό. Καθώς δεν είμαι διαβολική, ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – (RO) Στην έκθεση Pomés Ruiz Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας που απαγορεύει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απασχολούν συγγενείς. Πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό και χαιρετίζω το γεγονός ότι η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε αυτό το κείμενο.

Οι λόγοι είναι πολύ απλοί: σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χώρας απ’ όπου προέρχομαι, της Ρουμανίας, υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία των κοινοβουλευτικών θεσμών, ακόμη και των κοινοβουλίων.

Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή θέση ιδιαίτερα καθώς, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ακόμη και στην χώρα από την οποία προέρχομαι, τη Ρουμανία, ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους είχε συχνά τον πολιτικό στόχο να αποδυναμώσει την αξιοπιστία του θεσμού του Κοινοβουλίου και της κοινοβουλευτικής δράσης, αρχίζοντας με λάθη ή αδυναμίες σχετικά με τη δραστηριότητα των βουλευτών.

Αυτός είναι ο λόγος που, επαναλαμβάνω, χαιρετίζω την έγκριση αυτού του κειμένου που θα μπορούσε να οδηγήσει, μαζί με άλλες δράσεις, στην αύξηση του κύρους και της αξιοπιστίας των κοινοβουλευτικών θεσμών στα κράτη μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Ψήφισα κατά της απαλλαγής του Κοινοβουλίου υπό το πρίσμα πολλών αναφορών στον Τύπο που προήλθαν από μια εσωτερική ελεγκτική έκθεση η οποία εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Αυτή η έκθεση δεν έχει δημοσιευτεί ούτε έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη. Λέει ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με αυτό που κάνουν οι βουλευτές με τις διάφορες αποζημιώσεις τους σε αυτό το μέρος.

Πιστεύω ότι, ως βουλευτές, πρέπει να είμαστε όλοι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτοί και διάφανοι. Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την έκθεση θα ήταν να την έχουμε δημοσιοποιήσει στην κοινή γνώμη, διότι τότε ο κόσμος θα αντιλαμβανόταν ότι το ποσό για το οποίο μιλάμε δεν είναι εκατομμύρια λίρες, αλλά ένα πολύ μικρό ποσό χρημάτων – που αξίζει ωστόσο τη δίωξη και την αστυνόμευση και τον έλεγχο των βουλευτών που καταχρώνται το σύστημα και την παραπομπή τους στα δικαστήρια, αλλά δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύει τώρα η κοινή γνώμη ότι είναι όλο αυτό το μέρος.

Ψήφισα επομένως κατά, διότι πιστεύω ότι θα έπρεπε να δημοσιεύσουμε αυτή την έκθεση. Ελπίζω ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, όταν ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για οποιαδήποτε μελλοντική έκθεση, θα επιδιώκουν τη μέγιστη διαφάνεια και θα δημοσιεύουν όσο το δυνατόν περισσότερα στο μέλλον.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να είχα δώσει μια αιτιολόγηση ψήφου για κάθε οργανισμό, αλλά για την ακρίβεια επισημάνατε αυτό που ήθελα να καταδείξω κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Υπάρχουν τόσοι πολλοί οργανισμοί που δεν γνωρίζουμε όλοι μας τι είναι και τι κάνουν. Στην πραγματικότητα εκπλήσσομαι που δεν γνώριζε κανείς στο Κοινοβούλιο, πέρα από εκείνους που συμμετέχουν στην αρμόδια επιτροπή, τι κάνει η Εποπτική Αρχή του GNSS, ή ακόμη και ποιος ήταν ο προϋπολογισμός της. Έχω μεγάλες επιφυλάξεις ότι ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς την απαλλαγή των λογαριασμών των οποίων έχουμε ψηφίσει δεν έχουν στην πραγματικότητα καμία νομική βάση μέχρι να εγκριθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας από όλα τα κράτη μέλη. Διερωτώμαι από πού προέρχεται η νομική βάση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, για παράδειγμα.

Τώρα λοιπόν εγκρίνουμε σε αυτό το Κοινοβούλιο λογαριασμούς για οργανισμούς που δεν έχουν καμία νομική βάση και κανείς δεν νοιάζεται ιδιαίτερα. Βρίσκω το γεγονός αυτό πολύ ανησυχητικό. Πιστεύω ότι ο ευρωπαίος φορολογούμενος θα το θεωρούσε ιδιαίτερα ενοχλητικό, και ψήφισα ευχαρίστως κατά αυτών των οργανισμών, διότι πιστεύω ότι είναι αντιδημοκρατικοί. Πιστεύω ότι, αν θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τα πράγματα, αυτό πρέπει να γίνεται από το βήμα αυτού του σώματος και όχι μοιράζοντας εξουσίες σε οργανισμούς ανδρείκελα που δεν ελέγχουμε σωστά.

 
  
  

- Έκθεση Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, προφανώς έχω γίνει ένα άγνωστο πρόσωπο καθώς δεν κάνω πλέον αιτιολογήσεις ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις, διότι ρώτησα αν θα μπορούσα να αιτιολογήσω την ψήφο μου σχετικά με την έκθεση της κ. Marian Harkin, και ο υπάλληλος το σημείωσε αλλά δεν με κάλεσαν. Ίσως να μην ήξερε ποιος είμαι. Κύριε Πρόεδρε, είστε ο καλύτερος από όλους τους αντιπροέδρους και θέλω να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό επειδή μου επιτρέπετε να γνωστοποιήσω το γεγονός ότι επικροτώ θερμά την έκθεση της κ. Marian Harkin, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία του εθελοντισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γνωρίζετε ότι οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι, έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους και πολλοί από αυτούς τον χρησιμοποιούν προς όφελος των γειτόνων τους, προς όφελος άλλων πολιτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού. Χαίρομαι που η Επιτροπή καλείται να προσθέσει το πρόγραμμα «Ηλικιωμένοι εν δράσει» στο πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει», όπως έλεγα στις αίθουσες αυτού του Κοινοβουλίου για πολλά χρόνια, γι’ αυτό είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι επιτέλους γίνεται κάτι πολύ καλό στο τομέα του εθελοντισμού και των ηλικιωμένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Fatuzzo. Θέλετε να καταγραφεί στα πρακτικά το σχόλιό σας ότι είμαι ο καλύτερος αντιπρόεδρος; Λοιπόν, αν επιμένετε, θα το καταγράψουμε στο πρακτικά.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Bárbara Dührkop Dührkop (A6-0099/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. − (SV) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης, καθώς είναι ύψιστης σημασίας η ενίσχυση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Η έκθεση του Κοινοβουλίου βελτιώνει τη διατύπωση σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών μ’ ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε σχέση με τη γερμανική πρωτοβουλία. Αυτό είναι καλό. Δυστυχώς, όμως, η έκθεση περιέχει διατυπώσεις σχετικά με την επεξεργασία ειδικών δεδομένων που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, κλπ. και σχετικά με τις εξουσίες αλλοδαπών αξιωματούχων όσον αφορά τη σύλληψη και την ανάκριση κατά τη διάρκεια κοινών επιχειρήσεων. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά στην επιτροπή για να αφαιρεθεί αυτό από την έκθεση, αλλά δυστυχώς χωρίς επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Dührkop Dührkop, η οποία ενέκρινε, με την επιφύλαξη τροποποιήσεων, την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Θέλω να συγχαρώ τη Γερμανία για την πρωτοβουλία της, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με όλα τα αιτήματα και τις απαντήσεις που σχετίζονται με αναζητήσεις και συγκρίσεις προφίλ DNA, δεδομένα σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα (εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων, αποτυπώματα παλάμης, κλπ.) και δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων.

Υποστηρίζω τη δήλωση της έκθεσης ότι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε κόμμα ή συνδικαλιστική ένωση, γενετήσιο προσανατολισμό ή γενετήσια υγεία πρέπει να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο για το σκοπό της συγκεκριμένης περίπτωσης και σύμφωνα με συγκεκριμένες διασφαλίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι Συντηρητικοί καταψήφισαν αυτή την έκθεση καθώς επεκτείνει τις αρχές της πρωτοβουλίας Prüm σε περαιτέρω τομείς τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα με διακυβερνητική συνεργασία παρά με εναρμόνιση. Η έκθεση απαιτεί ομοιόμορφες νομικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο γεγονός το οποίο αντιβαίνει εντελώς στα θεσπισμένα νομικά συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης η έκθεση απαιτεί πρακτικές όπως η υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων DNA σε άλλα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το αν το άτομο έχει καταδικαστεί ή είναι ύποπτο εγκλήματος, και καταδίωξη από αλλοδαπές αστυνομικές δυνάμεις που θα έχουν την εξουσία να στήσουν επιχειρήσεις παρακολούθησης, να συλλάβουν και να ανακρίνουν άτομα, γεγονός που συνιστά παραβίαση των πολιτικών ελευθεριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Το Κόμμα των Μετριοπαθών ψήφισε σήμερα υπέρ της έκθεσης (A6-099/2008) της κ. Dührkop Dührkop (PSE-ES) σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Υποστηρίζουμε το περιεχόμενο της έκθεσης ως επί το πλείστον.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροπολογία 3 της εισηγήτριας. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι κρατάμε αποστάσεις από κάθε μορφή καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με φυλετική και εθνοτική καταγωγή. Ακόμη και αν ο σκοπός της αιτιολογικής σκέψης είναι να περιορίσει τη χρήση των εν λόγω δεδομένων, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το κείμενο καθώς ανοίγει παρ’ όλα αυτά τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας αυτών των δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία εμπίπτει στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα και επομένως είναι αποκλειστικά διακυβερνητική. Το κόμμα Λίστα του Ιουνίου είναι υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων. Οι αποφάσεις σε αυτό το πεδίο δεν θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο διακρατικό όργανο.

Ελάχιστοι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση του ατόμου σε νομική συνδρομή και την προστασία δεδομένων θεσπίζονται σε κάθε κράτος μέλος. Βασική και εκτεταμένη προστασία υπάρχει ήδη από αυτή την άποψη μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη. Μια λειτουργική ανταλλαγή δεδομένων DNA υπάρχει ήδη μέσω της Ιντερπόλ.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί η πτυχή της μυστικότητας που απαιτεί η χρήση DNA. Σε αυτό το σημείο είμαστε επομένως σύμφωνοι με την έκθεση όσον αφορά τις αιτήσεις για το DNA ατόμων που έχουν αθωωθεί ή απαλλαχθεί.

Ωστόσο, η έκθεση προχωρά πολύ μακριά από πολλές απόψεις όταν συζητά την εισαγωγή αποφάσεων πλαίσιο σε πολλούς τομείς όπως οι διαδικαστικές εγγυήσεις και η υιοθέτηση ενός γενικού νομικού μέσου που θα καλύπτει όλο το πεδίο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Συζητά ακόμη και τη σύσταση κοινών ομάδων δράσης. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μιας χώρας είναι ένα αυστηρά εθνικό θέμα, και δεν πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Η Λίστα του Ιουνίου επέλεξε, επομένως, να καταψηφίσει την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση αποτελεί μέρος της διαδικασίας της μεταφοράς της Συνθήκης Prüm στο κοινοτικό κεκτημένο. Αυτή η Συνθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμμονής με την ασφάλεια που έχει εισαχθεί με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», με σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στο πεδίο της «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», του διασυνοριακού εγκλήματος και της μετανάστευσης.

Παρά το γεγονός ότι περιέχει ορισμένες τροπολογίες που βελτιώνουν την αρχική πρόταση, η έκθεση δεν αποφεύγει ούτε αποκηρύσσει τη δημιουργία ενός ανησυχητικού πλαισίου αστυνομικής συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της «σύστασης κοινών ομάδων ταχείας επέμβασης», που θα επιτρέπουν στις αστυνομικές δυνάμεις ενός κράτους μέλους να επιχειρούν στην επικράτεια ενός άλλου), τη δημιουργία μιας «βάσης προσωπικών δεδομένων» (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το DNA, ή, αν είναι «αναγκαίο» σχετικά με τις πολιτικές απόψεις των πολιτών) και την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές για τις υπηρεσίες πληροφόρησης, πράγματα που συνιστούν όλα αληθινές παραβιάσεις των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εγγυήσεων των πολιτών των διαφόρων κρατών μελών.

Για την ακρίβεια, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε μια τέτοια διαδικασία έχουν επισημανθεί από τον ίδιο τον «Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων», γεγονός που υπογραμμίζει ότι μέσα αυτού του είδους εφαρμόζονται (και εφαρμόζονταν εδώ και αρκετό καιρό) χωρίς να διασφαλίζουν δεόντως την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Γι’ αυτό τον λόγο ψηφίσαμε κατά της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. − (SV) Ασφαλώς θεωρώ ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος είναι ένα από τα πράγματα στα οποία πρέπει να συνεργάζεται η ΕΕ. Ωστόσο, θεωρώ ότι η έκθεση περιέχει πάρα πολλές διατυπώσεις που δεν μπορώ να υποστηρίξω, επομένως επέλεξα να την καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Αντιμέτωπη με την αύξηση της εγκληματικότητας και τις απειλές στην ασφάλειά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η αναβάθμιση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η οποία περνάει τα σύνορα και δεν γνωρίζει όρια από την άποψη της βίας και της απειλής που αντιπροσωπεύει. Ο δεύτερος στόχος παραμένει η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα οποία έχει οικοδομηθεί η Ευρώπη.

Η υιοθέτηση από όλα τα κράτη μέλη της Συνθήκης Prüm που πρότεινε η Γερμανία το 2007 αποτελεί μέρος της άκρως αναγκαίας βελτίωσης της αστυνομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Η ανταλλαγή προφίλ DNA και πολύτιμων πληροφοριών, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, μεταξύ διαφορετικών εθνικών συστημάτων έχει ήδη βοηθήσει στην επιτυχή έκβαση πολυάριθμων ερευνών. Από την καταπολέμηση απαγωγών ως τη διεθνή τρομοκρατία, και βέβαια την οργάνωση υπερεθνικών γεγονότων, αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να καταπολεμήσει το έγκλημα, παρά να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα υπονομεύσει το κράτος δικαίου και θα αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία. Η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους πρέπει να διέπονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία, που μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί γρήγορα.

Αυτή η έκθεση είναι μια καλή απεικόνιση της σημασίας της ισορροπίας μεταξύ της χρήσης και της προστασίας δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τη διασυνοριακή συνεργασία, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η κρατική υπόσταση.

Μέχρι στιγμής, οι εγκληματίες που δρουν σε συνοριακές περιοχές έχουν εκμεταλλευτεί την απροθυμία των κρατών να ανταλλάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και προσωπικές πληροφορίες, και το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, εκτός από τους οργανωμένους εγκληματίες και εκείνους που δρουν με ιδία πρωτοβουλία, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι η διεθνής τρομοκρατία.

Τώρα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και με προηγμένες και ασφαλείς τηλεπικοινωνίες, μπορούμε επιτέλους να καταπολεμήσουμε το έγκλημα αποτελεσματικά και να αποτρέψουμε τις τρομοκρατικές ενέργειες. Χάρη στην ανταλλαγή πληροφοριών όπως προφίλ DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και δεδομένα σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, και χάρη στην ευρύτερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες δεν θα νιώθουν ασφαλείς σε κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ή ακόμη και εκτός αυτών. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες που πρέπει να αναλάβει η ΕΕ χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Bárbara Dührkop Dührkop σχετικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για τη θέσπιση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2007/…/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Οι νέες μορφές εγκλήματος, που έχουν προκύψει μετά το άνοιγμα των συνόρων και τη διεύρυνση της ΕΕ, απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να ελεγχθεί η εγκληματικότητα και η λαθρομετανάστευση. Είναι σημαντικό η συνεργασία αυτή να μην περιοριστεί στις επτά χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη Prüm αλλά, όπως προτείνεται από την πρώτη τροπολογία στην έκθεση, να θεσπιστεί μια ενιαία δέσμη διαδικαστικών εγγυήσεων σε επίπεδο ΕΕ. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να εξοπλιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που θα είναι υψηλό, εναρμονισμένο και επομένως ικανό να εγγυηθεί την επιβολή του νόμου και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), γραπτώς. − (CS) Η έκθεση της κ. Bárbara Dührkop Dührkop σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (A6-0099/2008) είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους: καταρχάς επειδή είναι απαραίτητο να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά τα προαναφερθέντα φαινόμενα, και δεύτερον λόγω του θέματος της προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Κατά συνέπεια, αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη ευαισθησία. Πρέπει να επανεξετάσουμε την τροπολογία 3 στο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου, η οποία δηλώνει ότι ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε κόμμα ή συνδικαλιστική ένωση, γενετήσιο προσανατολισμό ή γενετήσια υγεία πρέπει να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας μόνον εάν είναι απολύτως αναγκαίο και ανάλογο για το σκοπό της συγκεκριμένης περίπτωσης και σύμφωνα με συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Διαβλέπω σε αυτό δυνητικά σοβαρά ελαττώματα. Ποιος θα αποφασίσει τι είναι αναγκαίο και ανάλογο και πώς θα καταλήξει σε αυτή την απόφαση; Θα είναι κάποιο είδος «Μεγάλου Αδερφού»; Ή ένας ανώνυμος αστυνομικός για τον οποίο η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι ένα ασήμαντο ζήτημα; Πώς είναι σχετικά η υγεία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας; Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους συνέστησα να απορρίψουμε το σχέδιο ψηφίσματος ως έχει: χρειαζόμαστε ένα πολύ πιο ακριβές κείμενο ως βάση.

 
  
  

- Έκθεση Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κ. Jäätteenmäki σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του. Ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης ζητήσει να αναπτυχθούν αυτές οι πτυχές.

Χαιρετίζω τις προτάσεις της έκθεσης για την αναθεώρηση του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε πιθανή αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα του Διαμεσολαβητή να διενεργεί ενδελεχείς και αμερόληπτες έρευνες για τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Με την προϋπόθεση ότι ισχύει το επαγγελματικό απόρρητο, χαιρετίζω την υποχρέωση των υπαλλήλων να καταθέτουν ως μάρτυρες. Υποστηρίζω επίσης το γεγονός ότι η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ή έγγραφα, ιδίως σε ευαίσθητα έγγραφα, πρέπει να υπόκειται στην τήρηση από τον διαμεσολαβητή κανόνων αυστηρώς ισοδυνάμων προς τους εν ισχύι στο συγκεκριμένο θεσμικό ή άλλο όργανο.

Συγχαίρω την εισηγήτρια που υπογράμμισε ότι ο Διαμεσολαβητής και το προσωπικό του υποχρεούνται να μην κοινολογούν οιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία ή έγγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εφαρμογή αυτών των κανονισμών θα πρέπει να ελέγχεται, πράγμα που δεν θα είναι εύκολο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης η οποία βελτιώνει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και δεν είναι ακόμη σαφές τι θα γίνει δεκτό. Ωστόσο, κατά την άποψη της εισηγήτριας, η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί όταν θα είναι γνωστό τι θα γίνει δεκτό.

Με την επιστολή του της 11ης Ιουλίου 2006 προς τον Πρόεδρο Pöttering, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Διαμαντούρος, ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινήσει τη διαδικασία για την τροποποίηση του καθεστώτος του Διαμεσολαβητή σε σχέση με ορισμένες διατάξεις των οποίων τη σημερινή διατύπωση δεν θεωρεί ως την πλέον ικανοποιητική, ήτοι: το δικαίωμα παρέμβασης σε διαδικασίες εκκρεμούσες ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· την πρόσβαση σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων· τις καταθέσεις των υπαλλήλων ως μαρτύρων· τις πληροφορίες σχετικά με πιθανές εγκληματικές δραστηριότητες· τη συνεργασία με διεθνείς φορείς στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου/ θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ορισμένα από τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη εξεταστεί από το Κοινοβούλιο το 2001, με πρωτοβουλία του τότε Διαμεσολαβητή, κ. Söderman. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τότε ψήφισμα, στις 6 Σεπτεμβρίου 2001, βάσει έκθεσης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονταν διάφορες τροπολογίες που μοιάζουν αρκετά με τις προτάσεις που κατατίθενται σήμερα. Την περίοδο εκείνη φαινόταν εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, αλλά οι διαπραγματεύσεις ουδέποτε ολοκληρώθηκαν λόγω της λήξης της θητείας του κ. Söderman.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα την έκθεση Jäätteenmäki σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή και χαιρετίζω ιδιαίτερα τις αλλαγές στην υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να παρέχουν στον Διαμεσολαβητή τις αναγκαίες πληροφορίες για το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Συμμερίζομαι τις εκκλήσεις της κ. Anneli Jäätteenmäki για την αναθεώρηση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση θα αυξήσουν τη διαφάνεια της ΕΕ και πρέπει να είναι ευπρόσδεκτα. Ψήφισα υπέρ της στήριξης των συστάσεων της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Αδάμου Αδάμου (A6-0090/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Αδάμου που χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ», και προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων, την αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων και την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων.

Χαιρετίζω τους τομείς δράσης που προσδιορίζονται, ήτοι: βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας, αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και προσβασιμότητας των συστημάτων μεταμοσχεύσεων, εκτός από έναν μηχανισμό για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την υιοθέτηση ενός κοινοτικού νομικού μέσου το οποίο θα καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά οργάνων, την προμήθεια, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή οργάνων στην ΕΕ καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark and Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Υποστηρίζουμε την έκθεση, καθώς η διεθνής συνεργασία για τη χρήση σημαντικών οργάνων για μεταμόσχευση είναι καλό πράγμα. Επιδιώκουμε να προωθήσουμε την προστιθέμενη αξία που μπορεί να εξασφαλιστεί με περαιτέρω συντονισμό, ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε την εναρμόνιση.

Επομένως, δεν πιστεύουμε ότι η έκθεση πρέπει να ληφθεί ως πρόσχημα για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού συντονιστικού οργάνου της ΕΕ, αλλά αντιθέτως επιθυμούμε να επισημάνουμε τις μεθόδους συνεργασίας που υπάρχουν ήδη, και οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση.

Δεν υποστηρίζουμε ούτε την πρόταση για μια ευρωπαϊκή κάρτα δωρητή. Οι αποφάσεις σχετικά με τους κανόνες συναίνεσης που πρόκειται να εφαρμοστούν στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων πρέπει να παραμείνουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, καθώς βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ηθικές αξίες που είναι συχνά συνδεδεμένες με τον τόπο και/ή με την κουλτούρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Αδάμου σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς πιστεύω ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, διατηρώντας τον μη εμπορικό χαρακτήρα των δωρεών και η καταπολέμηση της παγκόσμιας εμπορίας οργάνων είναι σημαντικά μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας της δωρεάς οργάνων στην Ευρώπη.

Δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης για μεταμοσχεύσεις οργάνων, των αυξανόμενων λιστών αναμονής για μεταμόσχευση και της επακόλουθης αύξησης του αριθμού των θανάτων λόγω της έλλειψης οργάνων, η προώθηση βέλτιστων πολιτικών για τις μεταμοσχεύσεις στην ΕΕ είναι ζωτική για τη σωτηρία περισσότερων ζωών και την προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής στους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η θεραπευτική χρήση ανθρωπίνων οργάνων η οποία περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενός οργάνου που δυσλειτουργεί με ένα άλλο που προέρχεται από δωρητή, μπορεί, αν είναι επιτυχής, να εξασφαλίσει μια κανονική και υγιή ζωή για πολλά χρόνια σε ανθρώπους που διαφορετικά θα χρειάζονταν συχνά εντατική περίθαλψη.

Μολονότι η χρήση ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση αυξήθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στις χώρες της ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μεταμόσχευση είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων οργάνων. Σύμφωνα με επίσημες έρευνες σχεδόν 40 000 ασθενείς βρίσκονται σε λίστες αναμονής στη Δυτική Ευρώπη. Τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος ή πνεύμονα κυμαίνονται συνήθως από 15 έως 30%.

Ο έλεγχος του δωρητή είναι σημαντικός για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τον λήπτη. Όπως αναφέρεται στην έκθεση είναι σημαντικό να εξετάζονται οι δωρητές και να διαπιστώνεται η παρουσία ή απουσία κινδύνου μετάδοσης ασθένειας, γεγονός που προϋποθέτει μια δέσμη εξετάσεων. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών για αυτές τις εξετάσεις. Εξ ου και η σημασία αυτής της έκθεσης για την ενθάρρυνση μεγαλύτερης συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ψηφοφορία για να υπογραμμίσω τη μόνιμη ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ των λόγων και των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένους τομείς.

Από τη μια ζητούμε από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την εμπορία οργάνων και να εξοπλιστούν με ένα οπλοστάσιο αποτρεπτικών κανόνων του ποινικού δικαίου, αλλά τι υποτίθεται ότι πρέπει να σκεφτούμε τώρα που η Επιτροπή και αρκετά από αυτά τα ίδια κράτη μέλη αναγνωρίζουν το Κοσσυφοπέδιο και τους ηγέτες του, ορισμένοι από τους οποίους συμμετείχαν προσωπικά στην εμπορία οργάνων που αφαιρούνταν από σέρβους κρατούμενους οι οποίοι εκτελούνταν για τον σκοπό αυτό, αν πιστέψουμε την κ. del Ponte, πρώην Πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία;

Τι πρέπει να σκεφτούμε όταν κανένα κράτος μέλος δεν επιβάλει κυρώσεις κατά της Κίνας, ούτε εγείρει την παραμικρή διαμαρτυρία, ενώ μαρτυρίες και έρευνες καταδεικνύουν το γεγονός ότι εκεί προγραμματίζονται εκτελέσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις για όργανα, μερικές φορές για αλλοδαπούς ασθενείς; Τι θα συμβεί σε εκείνους τους πλούσιους Ευρωπαίους που παρακάμπτουν την έλλειψη οργάνων συμμετέχοντας στον νοσηρό τουρισμό που ενθαρρύνει αυτές τις πρακτικές;

Η έκθεση του κ. Αδάμου είναι περίεργα ασαφής σε αυτά τα θέματα. Ευσεβής ελπίδα στο εσωτερικό, εκκωφαντική σιωπή στο εξωτερικό. Το έχουμε ξαναδεί σε σχέση με ορισμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Η δωρεά οργάνων σώζει ζωές· είναι ένα δώρο ζωής που αποτελεί την υπέρτατη πράξη αλληλεγγύης. Δυστυχώς, υπάρχει διαρκής έλλειψη οργάνων και στην Ευρώπη σχεδόν 10 άνθρωποι σε λίστες αναμονής για μεταμόσχευση πεθαίνουν κάθε μέρα.

Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τη συνεργασία των εθνικών οργανισμών μεταμοσχεύσεων. Η ενισχυμένη συνεργασία θα προσφέρει εγγυήσεις σε ασθενείς που δωρίζουν ή λαμβάνουν όργανα έξω από το κράτος μέλος τους. Ορισμένα νέα κράτη μέλη τα συστήματα ιατρικής περίθαλψης των οποίων είναι λιγότερο προικισμένα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία.

Η έλλειψη οργάνων συνδέεται πολύ συχνά με το εμπόριο οργάνων. Βλέπουμε την εμφάνιση μορφών «μεταμοσχευτικού τουρισμού» που εκμεταλλεύονται τη φτώχεια εκτός των συνόρων της ΕΕ. Αυτό το «εμπόριο» ανθρώπων υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και επιδεινώνει την έλλειψη εθελοντικών δωρεών οργάνων και ιστών.

Η αρχή της ελεύθερης δωρεάς είναι επίσης βασική, αν και πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση στους ζώντες δωρητές για το κόστος της αφαίρεσης οργάνου.

Τέλος, πρέπει να ενθαρρύνουμε τη βιοτεχνολογική έρευνα που θα προσφέρει στους ερευνητές ένα μέσο ανάπτυξης οργάνων από τους υπάρχοντες ιστούς, είτε από τους ίδιους τους ασθενείς είτε από άλλους δωρητές ιστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Αδάμου η οποία εξετάζει ένα θέμα ζωτικής σημασίας για όλη την Ευρώπη και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα σχετικά με τη μεταμόσχευση οργάνων. Η χώρα μου, η Σκοτία, έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δωρεάς οργάνων στην ΕΕ και η κυβέρνηση της Σκοτίας συνεργάζεται με τις υπηρεσίες υγείας στα άλλα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου για να βελτιώσει αυτή την κατάσταση.

Πιστεύω πολύ στη συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ η οποία θα συμπληρώσει τα συστήματα μεταμοσχεύσεων που λειτουργούν σε κάθε χώρα και θα ενθαρρύνει τα υψηλότερα πρότυπα στις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας. Αυτή η συνεργασία μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες μεταμοσχεύσεων σε όλη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας βελτιωμένη πρόσβαση στη δωρεά οργάνων σε μη εμπορική βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Θεωρούμε θετικές τις θέσεις του εισηγητή για ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων στην Ε.Ε., την απαγόρευση της οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής μεταξύ δότη και λήπτη, την απαγόρευση της εμπορευματοποίησης των μεταμοσχεύσεων αυτών καθ’ αυτών, την καταπολέμηση του μεταμοσχευτικού τουρισμού σε χώρες που γίνεται εμπορία οργάνων, την αναγνώριση ότι η εμπορία οργάνων σχετίζεται με τις κοινωνικές ανισότητες.

Oι μεταμοσχεύσεις είναι ανάγκη να αναπτυχθούν, γιατί κυριολεκτικά σώζουν ανθρώπινες ζωές, διαμορφώνουν ζωή με ποιότητα σε μία σειρά χρονίως πασχόντων, όπως οι νεφροπαθείς.

Για να αναπτυχθούν οι μεταμοσχεύσεις, χρειάζεται να καλλιεργηθεί η υψηλή ουμανιστική συνείδηση της δωρεάς οργάνων, που όμως χρειάζεται συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον.

Από την άποψη αυτή, είναι θετικό ότι και στο συγκεκριμένο ψήφισμα αναγνωρίζεται, ότι αυτή καθ’ αυτή η εμπορία οργάνων υπονομεύει την δωρεά οργάνων και την αύξηση των μεταμοσχεύσεων.

Θεωρούν ότι το περιβάλλον που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η συνείδηση της δωρεάς οργάνων, είναι αυτό της καταπολέμησης της πολιτικής της ΕΕ και της εμπορευματοποίησης της υγείας και της πρόνοιας, των ανθρώπινων αναγκών.

Πολιτική, που στο όνομα της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας των πολυεθνικών, στέλνει εκατομμύρια ευρωπαίους –και στην χώρα μας– να ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, στην ανεργία και την υποαπασχόληση, να αναγκάζονται να πωλούν ό,τι έχουν και δεν έχουν για την αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Συμμερίζομαι τις εκκλήσεις του κ. Αδάμου Αδάμου για πολιτική δράση σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων. Τον περασμένο χρόνο περίπου 2 400 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο ωφελήθηκαν από μία μεταμόσχευση οργάνου, αλλά περισσότεροι από 1 000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο περιμένοντας τη δωρεά του κατάλληλου οργάνου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να αυξήσουν τον αριθμό των δωρητών τους, μέσω της ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και της αύξησης της ευαισθητοποίησης για το πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε σχετικά με τη δωρεά οργάνων. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα πρέπει επίσης να κάνουν περισσότερα για να αποτρέψουν το επαίσχυντο εμπόριο οργάνων. Η έκθεση απαιτεί μέτρα που είναι απαραίτητα για την αποθάρρυνση του μεταμοσχευτικού τουρισμού και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το θέμα, και επομένως ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. − (FR) Η δωρεά οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει τρεις μεγάλες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια.

Πρώτον, υπάρχουν ανεπαρκή διαθέσιμα όργανα στην ΕΕ. Κάθε μέρα, αυτή η έλλειψη οργάνων προκαλεί τον θάνατο περίπου 10 ασθενών σε λίστες αναμονής μεταμοσχεύσεων.

Δεύτερον, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταμόσχευση οργάνων συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Η μετάδοση ασθενειών όπως ο HIV, κάποια είδη ηπατίτιδας ή ακόμη και καρκίνου, παραμένει μία πραγματικότητα που επηρεάζει τους ευρωπαίους πολίτες.

Τέλος, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσουν σωστά και με συντονισμένο τρόπο το ζήτημα της εμπορίας οργάνων. Αν και αυτό είναι σχετικά σπάνιο στην Κοινότητα, εξακολουθεί να εγείρει πολιτικές και, κυρίως, δεοντολογικές ανησυχίες.

Οι συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση του κ. Αδάμου αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση: ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ενισχυμένη συνεργασία, μεγαλύτερη ανταλλαγή οργάνων μεταξύ των κρατών μελών, καλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και ανάγκη διατήρησης του εθελοντικού και μη εμπορικού χαρακτήρα της δωρεάς οργάνων.

Αυτές οι προτάσεις, αν υιοθετηθούν, θα αυξήσουν σημαντικά και θα συμβάλλουν γρήγορα στη βελτίωση των συνθηκών που σχετίζονται με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Ασφαλής, επιτυχημένη και προσβάσιμη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων είναι θέματα ζωτικής σημασίας στη σημερινή Ευρώπη.

Περισσότεροι από 60 000 ασθενείς περιμένουν για μία μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, πνεύμονα ή νεφρού. Τα ποσοστά θνησιμότητας κατά τη διάρκεια της αναμονής για μια μεταμόσχευση κυμαίνονται συνήθως από 15% έως 30%.

Σήμερα ψήφισα υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μου κ. Αδάμου.

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου, το οποίο θα εισαγάγει μια κοινή μεθοδολογία και κοινά κριτήρια για τη συμβατότητα του δωρητή και του αποδέκτη του οργάνου. Πιστεύω ότι η συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την αύξηση της ασφάλειας και την ποιότητας όλης της διαδικασίας μεταμόσχευσης, από την προμεταμοσχευτική αξιολόγηση και την επιλογή κατάλληλου δότη ως την έγκαιρη επέμβαση και την περίπλοκη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών. Ως γιατρός, θα ήθελα επίσης να επισημάνω τη σημασία της στενής συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας στα κράτη μέλη.

Η αντιμετώπιση της έλλειψης οργάνων αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την Ευρώπη. Υποστηρίζω απόλυτα την έκκληση του εισηγητή για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού συστήματος για τον εντοπισμό των ατόμων που θα μπορούσαν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατό τους. Ένα τέτοιο σύστημα θα έπρεπε να παρέχει αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας και πληροφόρησης, καθιστώντας τα όργανα εκείνων που είναι πρόθυμοι να τα δωρίσουν πραγματικά προσιτά.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την αύξηση της προσβασιμότητας του δωρητή πρέπει να είναι η διασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης για το κοινό. Είμαι σίγουρος ότι αν αυτή η ευαίσθητη συζήτηση διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο, θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν τη ζωή τους σε μια λίστα αναμονής, περιμένοντας για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Θα ήταν σίγουρα χρήσιμο να βελτιωθούν οι κοινές δομές και η συνεργασία μέσω μιας ευρωπαϊκής κάρτας δωρητή οργάνων, μίας κοινής βάσης δωρητών οργάνων και μιας τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας για μεταμοσχεύσεις.

Η Αυστρία, όπως και ορισμένες άλλες χώρες, αποτελεί παράδειγμα από αυτή την άποψη επειδή κάθε Αυστριακός που δεν δηλώνει, όσο είναι ακόμη εν ζωή, την αντίρρησή του στη χρήση των οργάνων του μετά θάνατον γίνεται αυτόματα δωρητής οργάνων. Για εκείνες τις χώρες όπου δεν ισχύει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην ενημέρωση, διότι η εντυπωσιακή έλλειψη δωρητών οργάνων συνδέεται στενά με την έλλειψη ευαισθητοποίησης μεταξύ των απλών ανθρώπων, αλλά και μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας. Μόνο όταν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, βελτιώσουμε τις δομές και λάβουμε μέτρα προώθησης μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δωρεών και μεταμοσχεύσεων οργάνων, και επίσης να σταματήσουμε το λαθρεμπόριο οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, που παρουσίασε ο κ. Αδάμου.

Όπως γνωρίζουμε όλοι, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων μπορούν να σώσουν ζωές και να βελτιώσουν την καθημερινή διαβίωση πολλών συμπολιτών μας. Ωστόσο, η ΕΕ υφίσταται επί τους παρόντος μια χρόνια έλλειψη οργάνων: σήμερα 40 000 ασθενείς περιμένουν μια μεταμόσχευση και εκτιμάται ότι 10 από αυτούς πεθαίνουν κάθε μέρα.

Έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα συγκεκριμένα εξετάζοντας μέτρα όπως η θέσπιση μιας ευρωπαϊκής κάρτας δωρητή, αναβαθμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού, θεσπίζοντας μιας τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και προωθώντας τη βιοτεχνολογική έρευνα η οποία μπορεί να επιτρέψει στο μέλλον να δημιουργούνται τα όργανα αντί να δωρίζονται.

Ωστόσο, η ανάγκη να καλυφθεί αυτή η έλλειψη οργάνων δεν πρέπει να μας οδηγήσει να θυσιάσουμε τις αξίες μας. Χαίρομαι για το γεγονός ότι αυτό το κείμενο επιμένει στην εθελοντική, χωρίς πληρωμή και όταν είναι δυνατό ανώνυμη δωρεά οργάνων, καλώντας τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν πιο αποτελεσματικά και την εμπορία οργάνων και τον μεταμοσχευτικό τουρισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. − (FR) Στις 23 Απριλίου, θα επικυρώσουμε μια έκθεση σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων οργάνων. Πρόκειται για ένα θέμα ύψιστης σημασίας: 10 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα στην Ευρώπη λόγω της έλλειψης οργάνων· περισσότεροι από 15 000 ευρωπαίοι ασθενείς είναι σε λίστες αναμονής· ο μέσος όρος χρόνου αναμονής για ένα νεφρό –το πλέον συχνά μεταμοσχευμένο όργανο– είναι πάνω από 24 μήνες στο Βέλγιο. Αυτές είναι στατιστικές που είναι δύσκολο να τις δεχτούμε.

Υποστήριξα την πρωτοβουλία για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής κάρτας δωρητή. Δεδομένης της επείγουσας φύσης της αφαίρεσης οργάνων, από τη στιγμή που εντοπίζεται ένας δυνητικός δωρητής θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αν είχαμε μια τυποποιημένη ευρωπαϊκή κάρτα η οποία θα μπορούσε να διαβαστεί και να γίνει κατανοητή από όλους. Αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίζεται επίσης από τη συντριπτική πλειοψηφία των βέλγων πολιτών, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι υπέρ της δωρεάς οργάνων. Αυτό, σε συνδυασμό με το σύστημα «υποτιθέμενης συναίνεσης» και τον σωστό συντονισμό μεταξύ κέντρων μεταμόσχευσης, εξηγεί γιατί η χώρα μας είναι πρώτη στις επιτυχείς μεταμοσχεύσεις.

Το μόνο πράγμα για το οποίο λυπούμαστε είναι που δεν ήμασταν πιο φιλόδοξοι ώστε να συστήσουμε να υιοθετηθεί το σύστημα της υποτιθέμενης συναίνεσης σε όλη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Αδάμου σχετικά με τη «δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων: ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ», σχετικά με ενέργειες πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων για θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία τονίζει τη σημασία της ιατρικής περίθαλψης για του πολίτες σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι οι συνεχείς προσπάθειες στην έρευνα είναι απαραίτητες, προκειμένου να συνεχίσουν να αναπτύσσονται νέες δυνατότητες θεραπείας και καλύτερες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες για μεταμοσχεύσεις, με τον συντονισμό σχεδίων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ κρατών μελών.

Πιστεύω επίσης ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να προωθηθεί η νοοτροπία της δωρεάς οργάνων με τη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης ούτως ώστε να συνεχιστεί η αύξηση στις δωρεές και αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μια υπενθύμιση προς τους πολίτες ότι είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να λάβουν ένα όργανο παρά να χρειαστεί να δωρίσουν ένα.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω την απόλυτη σημασία της καταπολέμησης της εμπορίας οργάνων τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η παράνομη δράση είναι πάντα συνώνυμη με τη φτώχεια και την απελπισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Η ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντική αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες της ΕΕ που χρειάζονται μια μεταμόσχευση οργάνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − (PL) Υποστήριξα την έκθεση Αδάμου σχετικά με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, καθώς πιστεύω ότι η μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην υπηρεσία που προσφέρει η επιστήμη στον άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι χρωστούν τη ζωή τους σε ένα μεταμοσχευμένο όργανο και αποκτούν καλύτερη ποιότητα ζωής χάρη σ’ αυτό.

Χρειάζεται αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, με μια συνδεόμενη αύξηση του αριθμού των ανιδιοτελών δωρητών. Πιστεύω ότι ο παράγοντας κλειδί για την καταπολέμηση της έλλειψης οργάνων είναι να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα το οποίο θα εντοπίζει άτομα που θα μπορούσαν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατό τους εφόσον πληρούνται όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις συναίνεσης που ισχύουν στα κράτη μέλη. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η κοινή γνώμη διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, επομένως ένας άλλος σημαντικός παράγοντας πρέπει να είναι η συνεχής εκπαίδευση.

 
  
  

- Έκθεση Marian Harkin (A6-0070/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κ. Harkin σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Θαυμάζω την εξαιρετική έρευνά της για τον εθελοντισμό ως μείζονα δύναμη που ενδυναμώνει την κοινωνία των πολιτών και ενισχύει την αλληλεγγύη – μια από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Αυτή η αναγνώριση της χρησιμότητας του εθελοντισμού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι σημαντική για την ανάπτυξή του και την εξεύρεση της ισορροπίας μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών· δηλαδή την αειφόρο ανάπτυξη που είναι στην καρδιά της ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Λυπάμαι που η έκθεση δεν αντιμετωπίζει το θέμα της αξίας του εθελοντισμού χωρίς να εξετάζει επίσης το είδος της εθελοντικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αμειβόμενος εθελοντισμός αφού η εισηγήτρια έχει ορίσει τον εθελοντισμό ως μη αμειβόμενο. Αυτή η έκθεση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη θεμελιώδη αναγνώριση των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (ΜΚΙ).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Κύριε Πρόεδρε, η εθελοντική εργασία έχει ανεκτίμητη συμβολή στην οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι δυνατότητες ανάπτυξης αυτών των δραστηριοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε χώρες όπου μια ενεργή κοινωνία των πολιτών υφίσταται διώξεις από τις ελίτ που ασκούν την εξουσία. Υποστήριξα την έκθεση της κ. Harkin διότι συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προωθήσει διασυνοριακά σχέδια στο πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας όσον αφορά τον πλησιέστερο γείτονά μας, τη Λευκορωσία. Ειδικά για τους Λευκορώσους αυτό θα ήταν μια σαφής έκφραση υποστήριξης στις προσπάθειες του αγώνα τους εναντίον του καθεστώτος Lukashenko.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που είναι γνωστό ως «εθελοντισμός» εκπληρώνει έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο συμβάλλοντας στην εξεύρεση απαντήσεων στα προβλήματα και τις ανάγκες των πολιτών, συγκεκριμένα προωθώντας την αποτελεσματική αλληλεγγύη και την αμοιβαία βοήθεια.

Γι’ αυτό τον λόγο διαφωνούμε με την ιδέα του «εθελοντισμού» ως ενός τρόπου «σημαντικής εξοικονόμησης πόρων για τις δημόσιες υπηρεσίες». Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι όσο περισσότερα κράτη βελτιώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν και εγγυώνται στους πολίτες τους, τόσο πιο σημαντικός θα είναι ο ρόλος του εθελοντισμού.

Όπως αναφέρεται, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι «η εθελοντική δραστηριότητα συμπληρώνει το έργο που επιτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες και δεν το υποκαθιστά». Ο «εθελοντισμός» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόφαση ή ως μέσο ενθάρρυνσης των κρατών να παραμελούν τις ευθύνες τους, ιδιαίτερα τα κοινωνικά τους καθήκοντα, αναθέτοντάς τα σε ψευδοφιλανθρωπικές οργανώσεις.

Έχοντας αυτό το υπόβαθρο υπόψη αγωνιζόμαστε για την ανάγκη για αποτελεσματική και επαρκή στήριξη για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, μεταξύ πολλών άλλων, του συνεταιριστικού κινήματος, των τοπικών οργάνων και εταιρειών, των επιτροπών δημοτών και των αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών συλλόγων νεολαίας και παιδιών.

Τέλος, υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η εθελοντική δραστηριότητα εξαρτάται επίσης από τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων, εξ ου και η ανάγκη να αποφευχθούν η υπερεκμετάλλευση κατά τις ώρες εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί ή οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Ένα δημοκρατικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς μια κοινωνία των πολιτών. Χαιρετίζω θερμά όλες τις πρωτοβουλίες που προωθούν την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και της συμμετοχικής δημοκρατίας, και δεν αμφιβάλλω ότι η εθελοντική εργασία είναι μια τέτοια πρωτοβουλία.

Γνωρίζω επίσης ότι η συμμετοχή και η εργασία προς όφελος των άλλων έχουν έναν επιπρόσθετο αντίκτυπο στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. Η συμβολή του εθελοντισμού στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ολοκλήρωσης και στην ανοικοδόμηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και την επανένταξη εκείνων που αποκλείονταν προηγουμένως από την κοινωνία είναι επίσης ανεκτίμητη.

Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στην πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, οικονομική πτυχή της εθελοντικής εργασίας. Ο εθελοντισμός είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες ενός ατόμου στην αγορά εργασίας και διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, γεγονός που είναι ανεκτίμητο ιδιαίτερα για τους νέους. Επιπλέον, όπως παρατηρεί η εισηγήτρια της έκθεσης, η εθελοντική εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, γεγονός που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Ελπίζω ότι οι προτάσεις που περιέχονται στην έκθεση θα πείσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν περαιτέρω λύσεις που συμβάλλουν στην προώθηση και θεσμική ενίσχυση του τομέα του εθελοντισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Harkin που αναγνωρίζει την τεράστια συμβολή του τομέα του εθελοντισμού στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Η έκθεση καλεί ρητά τις αρχές σε επίπεδο κρατών μελών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού, και να συνεργαστούν με εθελοντικές οργανώσεις. Η εν λόγω συνεργασία είναι, πιστεύω, ζωτικής σημασίας και σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζω τις πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησής μου για τη σημαντική αύξηση των πόρων που διατίθενται στον τομέα του εθελοντισμού σε όλη τη Σκοτία.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή, αλλά θέλω να κάνω μερικές διευκρινίσεις οικονομικού-δημοσιονομικού χαρακτήρα.

Στο Πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει», η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Δίνει στους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να κάνουν μαθήματα κατάρτισης σε διάφορα επαγγέλματα ή να εργαστούν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις σ’ ένα άλλο κράτος μέλος. Οι διαχειριστές αυτής της υπηρεσίας είναι εταιρείες και ΜΚΟ που εξουσιοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε κράτος μέλος.

Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Αυτός είναι ένα ποσό που δεν υπερβαίνει τα 42 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ένα ποσό που θα πρέπει να χρηματοδοτήσει το ταξιδιωτικό κόστος μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρωπαίων εθελοντών, καθώς και τα ελάχιστα σχετικά έξοδα. Το ενδιαφέρον των νέων είναι πολύ υψηλό και υπάρχουν πολλές οργανώσεις που θέλουν να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. Στη Ρουμανία μόνο, ένα νέο κράτος μέλος, υπάρχουν πάνω από 60 διαπιστευμένες οργανώσεις για την ανταλλαγή εθελοντών και πάνω από 5 000 αιτήσεις γι’ αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης.

Αν και έχει αποδειχτεί ένα άκρως ελκυστικό πρόγραμμα, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία εξακολουθεί να έχει ανεπαρκή χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης που υπογραμμίζει τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή στην ΕΕ. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες που συμμετέχουν σε εθελοντική δραστηριότητα, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε μια οικονομική συμβολή 5% του ΑΕγχΠ. Ο εθελοντισμός οδηγεί σε άμεση συμμετοχή των πολιτών στην τοπική ανάπτυξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εθελοντών, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν μία ευρεία ποικιλία δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Υποστηρίζω αυτή την έκθεση η οποία τονίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να αναγνωρίσουν την αξία του εθελοντισμού στην προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και πρέπει ν’ αναπτύξουν στρατηγικές για την προώθηση του εθελοντισμού. Η Επιτροπή πρέπει να εργαστεί για τη δημιουργία ενός συστήματος για όλα τα κοινοτικά ταμεία στο πλαίσιο του οποίου η εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να αναγνωρίζεται ως συμβολή στη συγχρηματοδότηση σχεδίων.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να προωθήσουν τον εθελοντισμό μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα ούτως ώστε να θεωρείται μια φυσιολογική συνεισφορά στη ζωή της κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Χαιρετίζω την έκθεση της κ. Marian Harkin σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. Η συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνία είναι ανεκτίμητη. Πράγματι, το γεγονός ότι 100 εκατομμύρια πολίτες στα 27 κράτη μέλη μας συμμετέχουν ήδη σε εθελοντικές δραστηριότητες είναι ένας ενθαρρυντικός αριθμός που πρέπει να αυξηθεί. Ψήφισα υπέρ των συστάσεων της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Η μη αμειβόμενη εργασία από τους εθελοντές είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό καλό. Θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσουμε φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες ή μεγάλες πυρκαγιές, ιδιαίτερα, χωρίς τους μη αμειβόμενους, άμισθους εργάτες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, χωρίς την εθελοντική εργασία, πολλά πράγματα απλά δε θα λειτουργούσαν και επίσης δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το κράτος.

Σε πολλές εθελοντικές οργανώσεις, ο αριθμός των ενεργών μελών μειώνεται συνεχώς. Οι λόγοι γι’ αυτό περιλαμβάνουν μια βραχύτερη περίοδο κοινοτικής υπηρεσίας αντί για στρατιωτική υπηρεσία, μετεγκατάσταση οικογενειών και πιέσεις στη δουλειά ή το σχολείο. Για παράδειγμα, λόγω ελλείψεων προσωπικού δεν επιτρέπεται σε μέλη των εθελοντικών πυροσβεστικών σωμάτων να φύγουν από την εργασία τους, ακόμη και αν η χώρα αποζημιώνει τον εργοδότη τους για τους μισθούς τους. Οι εταιρείες χρειάζονται ένα ισχυρό μήνυμα ότι ωφελούνται επίσης από την εθελοντική εργασία και πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το πώς μπορεί να συνεχιστεί να γίνεται ελκυστική η εθελοντική εργασία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Η εθελοντική εργασία δεν έχει την υποστήριξη και προσοχή που αξίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό τον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης της εισηγήτριας, κ. Marian Harkin, σχετικά με τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να θεσπίσουν ένα ευέλικτο και μη γραφειοκρατικό σύστημα στήριξης.

Η εθελοντική εργασία δεν πρέπει να υποτιμάται καθώς αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της δημοκρατικής ζωής στην Ευρώπη και δραστηριοποιεί περισσότερους από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους διαφορετικών ηλικιών, πεποιθήσεων και εθνικοτήτων. Αντικατοπτρίζει την τεράστια αποφασιστικότητα των ατόμων και ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ πολιτών και ΕΕ.

Ο εθελοντισμός είναι μια μακροχρόνια παράδοση στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Αντίθετα, οι μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στις μετακομμουνιστικές χώρες εισήγαγαν τις εθελοντικές δραστηριότητες μόνο μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η Παγκόσμια Οργάνωση του Προσκοπικού Κινήματος ήταν εντελώς απαγορευμένη από το ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς. Σήμερα, οι δραστηριότητές του προσελκύουν ολοένα και περισσότερους οπαδούς στις τάξεις του: ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικά μέρη της ΕΕ. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε μια εκδήλωση χωρίς την παρουσία εκκλησιαστικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, χωρίς την παρουσία του Ερυθρού Σταυρού. Οι εθελοντές βοηθούν επίσης στην ενθάρρυνση και κινητοποίηση πολιτών από μειονεκτικές κοινότητες, για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντών και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων, όσον αφορά την αρχή της κοινωνίας των πολιτών, μέσω της ανάπτυξης και της αναβίωσης και προαγωγής των παραδόσεων, της μοναδικότητας και της ποικιλομορφίας των περιοχών.

Βλέπω τον εθελοντισμό σαν μια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και συνεπώς υποστηρίζω τη σύσταση της εισηγήτριας να ανακηρυχθεί το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Μπορώ να εγγυηθώ για την κοινωνική αξία του εθελοντισμού και υποστηρίζω την ανάπτυξή του και την αναγνώριση της αξίας του στις κοινωνίες μας. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η πραγματικότητα του εθελοντισμού μπορεί να εξακολουθεί να είναι κάπως θολή στα στατιστικά στοιχεία, στους ορισμούς και στη χρήση τους.

Θεωρώ ότι οι διασαφηνίσεις που περιέχονται στην έκθεση είναι σημαντικές και τα μέτρα που προτείνονται για να φωτιστούν τα διαθέσιμα στοιχεία για αυτό το είδος δραστηριότητας είναι απαραίτητα καθώς πρόκειται για μια μη αμειβόμενη δραστηριότητα, η οποία πρέπει επομένως να διαφοροποιείται σαφώς από τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η προστιθέμενη αξία αυτών των εθελοντικών δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντική για τις κοινωνίες μας και είναι επομένως εύλογο να αναγνωρίζεται και να διακρίνεται. Ωστόσο, δεν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον αλτρουιστικό τους χαρακτήρα για να αντικαταστήσουμε τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουν οι κοινωνίες, οι αρμόδιες αρχές ή ο ιδιωτικός τομέας για να αυξήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε κοινοτικό επίπεδο.

Τα διάφορα κοινοτικά ταμεία είναι σχεδιασμένα για να ενθαρρύνουν την ευρωπαϊκή οικονομία και να ενισχύουν την κοινωνικοοικονομική συνοχή και ανάπτυξη και την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η εθελοντική δραστηριότητα είναι ένα δώρο που προσφέρουμε εμείς, ως πολίτες, στους άλλους. Πρέπει να την ενθαρρύνουμε και να την αναγνωρίζουμε, αλλά να μην την αντιμετωπίζουμε ποτέ ως ένα πλεονέκτημα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ή να χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία για να μειώσουμε τις προσπάθειές μας για την προσφορά και τη δημιουργία μιας ολοένα και πιο βελτιωμένης ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Ο εθελοντισμός στην ΕΕ απαιτεί μεγαλύτερη αναγνώριση. Η έκθεση Harkin εκθέτει τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να βοηθήσουν τον εθελοντισμό. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα προσφέρει τη στήριξή της στην πρόταση να ανακηρυχθεί το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Θα ήθελα το επόμενο έτος –το 2009– να είναι το Σκοτσέζικο Έτος Εθελοντών στη Σκοτία.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Καταρχάς, υπάρχει το πρόβλημα της χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων από κοινοτικά ταμεία. Μικρές οργανώσεις που εκτελούν πολύ χρήσιμες δραστηριότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο χρειάζονται ειδική βοήθεια για τη σύνταξη αιτήσεων. Η γραφική εργασία που πρέπει να συμπληρωθεί έχει σχεδόν το μέγεθος του τηλεφωνικού καταλόγου της Μπρατισλάβας. Η γραφειοκρατία έχει γίνει τόσο περίπλοκη που πνίγει τον ενθουσιασμό των εθελοντών. Πρέπει να προστατέψουμε τα κοινοτικά προγράμματα από την κατάχρηση αλλά η προσοχή και η πρόληψη δεν πρέπει να τα καθιστούν λιγότερο προσβάσιμα στους πολίτες.

Δεύτερον, βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Φόρουμ για τη Ζωή, μπορώ να βεβαιώσω ότι ο εθελοντισμός συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή δημιουργώντας ανθρώπινο κεφάλαιο, ανεξάρτητα από την ηλικία του εθελοντή. Στο Φόρουμ για τη Ζωή, νέοι άνθρωποι μαθαίνουν την υπευθυνότητα και τη γενναιοδωρία και κερδίζουν εμπειρία στην οικοδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η μεγαλύτερη συμβολή του εθελοντισμού στην κοινωνική συνοχή. Επομένως, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες καλούνται να εφαρμόσουν αυτή την αξεπέραστη μορφή επένδυσης στο μέλλον μας.

Τρίτον, ο εθελοντισμός πρέπει να λαμβάνει επαρκή αναγνώριση. Οι άντρες και γυναίκες που αφιερώνουν τον χρόνο τους στην εθελοντική εργασία αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών στις οικογένειες και στην κοινωνία πρέπει να λαμβάνουν επίσημη αναγνώριση. Στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, είμαι η εισηγήτρια της έκθεσης σχετικά με αυτό το πρόβλημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση το φθινόπωρο.

 
  
  

- Έκθεση Jean-Pierre Audy (A6-0079/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έναν δημόσιο οργανισμό που διαχειρίζεται σημαντικά οικονομικά ποσά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να δίνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις. Η ΕΤΕπ παρέχει επί του παρόντος ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα, ακόμη και στη χώρα που λαμβάνει τα κεφάλαια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς. Επομένως εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόρριψη μιας τροπολογίας που κατατέθηκε από την Ομάδα μας, η οποία καλούσε την ΕΤΕπ να επεκτείνει τις προσπάθειές της για διαφάνεια αποκαλύπτοντας τους οικονομικούς δικαιούχους συνολικών δανείων που χορηγούνται μέσω οικονομικών μεσαζόντων.

Επιπλέον, και μεταξύ άλλων σημαντικών πτυχών, διαφωνούμε με τον στόχο της ΕΤΕπ να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά χρηματοδοτώντας υποδομές που αποσκοπούν στην ελευθέρωση των αγορών –όπως ισχύει στην περίπτωση της ενέργειας– ή ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη χρηματοδότηση «συμπράξεων ιδιωτικού-δημοσίου τομέα» ακολουθώντας μια πολιτική χρησιμοποίησης δημόσιων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση σημαντικού ιδιωτικού κεφαλαίου.

Αντιθέτως, η ΕΤΕπ πρέπει να χρησιμοποιεί τους οικονομικούς πόρους της ως μέσο για την αποτελεσματική επίτευξη «οικονομικής και κοινωνικής συνοχής» προωθώντας δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών διαφορών, την ενθάρρυνση της πραγματικής σύγκλισης και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομικά περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και προς μια αποτελεσματική πολιτική συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. H ΕTΕπ καλείται να παίξει πιο ενεργό ρόλο στη στήριξη χρηματοδότησης του ιδιωτικού κεφαλαίου, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, την προώθηση της ιδιωτικοποίησης υποδομών ενέργειας, μεταφορών και χωροταξίας, και να χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα σύμπραξης με ιδιώτες. Δηλαδή υποδομές χρήσιμες για το κεφάλαιο, με ταυτόχρονη ιδιωτικοποίηση, κερδοσκοπώντας έτσι και με αυτή τη μορφή. Ο προσανατολισμός και τα κριτήρια της ΕΤΕπ διέπονται από τους κανόνες του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς δεν αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά την εξασφάλιση νέων κερδών.

Τα μονοπώλια δεν απομυζούν μόνο κοινοτικές και εθνικές χρηματοδοτήσεις, εκμεταλλευόμενα υποδομές και μεγάλα έργα, αλλά και πόρους που τους παρέχει η ΕTΕπ. Μειώνουν έτσι τα ήδη ελάχιστα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούν, αναλαμβάνοντας έργα που εκμεταλλεύονται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Τα φορολογικά έσοδα, η συρρίκνωση επιδομάτων και επιδοτήσεων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και συνολικότερα τα λαϊκά στρώματα, μετατρέπονται σε χρηματοδοτήσεις των μονοπωλίων.

Ανεμογεννήτριες που καταστρέφουν το περιβάλλον, όπως σε νησιά του Αιγαίου, διόδια που αυξάνονται κατακόρυφα σε δημόσιους μεγάλους δρόμους, συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κ.ά. Τέτοια έργα θέλουν να εμπλουτίσουν με δάνεια προς ιδιώτες και μάλιστα με κρατική εγγύηση. Παρόμοια έργα με ανύπαρκτο κοινωνικό έλεγχο, προωθούνται και σε τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν και να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων στο όνομα της ανάπτυξης, δηλαδή του κεφαλαίου φυσικά!

 
  
  

- Έκθεση Dan Jørgensen (A6-0109/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 και της έκθεσης του κ. Jørgensen που συνιστά τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το 80% των δαπανών της Κοινότητας το διαχειρίζονται τα κράτη μέλη με «επιμερισμένη διαχείριση» και ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση των πόρων που λαμβάνει από την ΕΕ. Σήμερα αυτό γίνεται είτε μέσω μίας ενιαίας εθνικής δήλωσης διαχείρισης είτε με τη μορφή περισσότερων δηλώσεων εντός εθνικού πλαισίου. Είναι επειγόντως απαραίτητη μία συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τις μελλοντικές διαδικασίες αναφοράς για την επιμερισμένη διαχείριση, διότι είναι λυπηρό ότι οι πληρωμές για διαρθρωτικά μέτρα, εσωτερικές πολιτικές και εξωτερικές δράσεις εξακολουθούν να επηρεάζονται από σημαντικά σφάλματα σε επίπεδο εκτελεστικών οργανισμών.

Λυπάμαι για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε σιωπηρά τη συλλογική ανευθυνότητα της πλειονότητας των κρατών μελών όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, υποστηρίζω την ιδέα σύστασης μιας ευρωπαϊκής αρχής για τα ακίνητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), γραπτώς. − (NL) Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα ήθελε να χορηγήσει απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημοσιονομική της διαχείριση κατά το οικονομικό έτος 2006. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την απόφαση διότι θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερη ιδέα η αναβολή της απόφασης για την απαλλαγή μέχρι το φθινόπωρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διορθώσει τα πολυάριθμα σφάλματα που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε επίσης να παρακολουθήσει σε μία ομάδα εργασίας τα θέματα δράσης που προτάθηκαν. Απομένει ωστόσο να δούμε εάν οι ενέργειες αυτές θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλωστε ο αριθμός των σφαλμάτων που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία ήταν για πολλά χρόνια πάρα πολύ μεγάλος.

Η εφαρμογή στην πράξη είναι δύσκολη όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία: εμφανίζονται σφάλματα εξαιτίας των πολλών και πολύ διαφορετικών κανόνων που ισχύουν για τους αποδέκτες των ενισχύσεων. Οι κανόνες είναι ένα στοιχείο της νομοθεσίας που ισχύει ως το 2013. Στο σημείο αυτό τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν πιο εστιασμένο και αυστηρό έλεγχο. Με την αναβολή της απαλλαγής, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει πιο διεξοδικά τα αποτελέσματα και να συνεχίσει την άσκηση πίεσης.

Ακόμα, το Κοινοβούλιο μπορεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης όπου ο υπουργός είναι υπεύθυνος για την επένδυση των κοινοτικών πόρων στο κράτος μέλος.

Τέλος, ζητώ να βρεθεί κατάλληλη λύση για τη θέση των βοηθών προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις και την καταβολή φόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Είναι το 13ο συναπτό έτος κατά το οποίο το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να εγκρίνει τους λογαριασμούς της ΕΕ. Μολονότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, πρέπει να συνεχιστεί επειγόντως και δυναμικά η αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Οι συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να ωθούν την Επιτροπή προς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούμε εδώ και καιρό.

Η ανοχή για τη σπατάλη, την απάτη και την κακοδιαχείριση πρέπει να είναι μηδενική. Η Επιτροπή φέρει πολιτική ευθύνη και εμείς θα περάσουμε τον δημοσιονομικό έλεγχο από εξονυχιστική εξέταση.

Όμως ευθύνη για τη λογιστική δεν φέρει μόνο η Επιτροπή. Περίπου το 80% των κοινοτικών πόρων δαπανάται στην πραγματικότητα στα κράτη μέλη. Η έκθεση του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό της Επιτροπής υπογραμμίζει την ανάγκη περισσοτέρων ελέγχων και συντονισμού σε εθνικό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για τους πόρους αυτούς μέσω εθνικών δηλώσεων διαχείρισης. Ευτυχώς εδώ σημειώνεται πρόοδος, που όμως μέχρι τώρα δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Γι’ αυτόν τον βασικό λόγο οι συντηρητικοί θα καταψηφίσουν και πάλι την απαλλαγή για το 2006 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μεταξύ άλλων σημαντικών πτυχών υπογραμμίζουμε ότι:

- Είναι αξιοσημείωτο ότι διατυπώθηκαν και πάλι «αμφιβολίες» σχετικά με τη χρησιμοποίηση κοινοτικών πόρων στο πλαίσιο της «εξωτερικής δράσης» της ΕΕ. Αμφιβολίες για τους τελικούς αποδέκτες, τα ποσά που δαπανήθηκαν στην πραγματικότητα, τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν –βασικά, για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν τελικά τα ποσά αυτά (θα μπορούσαμε να προσθέσουμε: στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν ή στο Κοσσυφοπέδιο, για να αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα). Είναι περίεργο ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνήθως ζητά με έμφαση τη λήψη μέτρων, είναι τόσο επιφυλακτική στην περίπτωση αυτή. Γιατί άραγε;

- Επιπροσθέτως, για άλλη μια φορά συνεχίζουν να αυξάνονται οι εναπομένουσες προς εκκαθάριση υποχρεώσεις που αφορούν τη διαρθρωτική πολιτική και το ταμείο συνοχής, φθάνοντας τα 131,6 δισ. ευρώ.

- Αξίζει να θυμηθούμε ότι σύμφωνα με τον «κανόνα n+2» το ποσόν αυτό θα «λήξει» εάν δεν χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2008.

- Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε πως στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού εκταρίων και δικαιούχων που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι σε αυτούς συγκαταλέγονται σιδηροδρομικές εταιρείες, ιππικές λέσχες/λέσχες εκτροφής ίππων, λέσχες γκολφ/αναψυχής, καθώς και δημοτικά συμβούλια, και παραδέχθηκε ότι παραχωρήθηκαν δικαιώματα σε γαιοκτήμονες που δεν άσκησαν ποτέ καμία γεωργική δραστηριότητα …

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Jørgensen σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα III – Επιτροπή. Η συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής σε τέτοια θέματα, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα διαρθρωτικά ταμεία, είναι ευπρόσδεκτη. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Είμαι δυσαρεστημένη διότι η Επιτροπή δεν παρουσίασε με μεγάλη ακρίβεια το πού δόθηκαν χρήματα και για ποιον σκοπό δαπανήθηκαν, ιδίως στον τομέα των εξωτερικών δράσεων. Σε μια περίοδο όπου η ΕΕ επιδιώκει να επεκτείνει τους τομείς της εξωτερικής της δράσης είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζεται η απόδοση λογαριασμών τόσο επιπόλαια.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Στις 22 Απριλίου 2008 έγινε μια σημαντική συζήτηση σχετικά με την ψηφοφορία για την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2006.

Μολονότι διατυπώθηκε μια σειρά επικριτικών συμπερασμάτων σχετικά με την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2006, υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο θετική αίτηση για την απαλλαγή.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε διάφορα σημαντικά προβλήματα.

Πρώτον, η γραφειοκρατία της ΕΕ είναι υπερβολικά ανεπτυγμένη και έτσι πρέπει να προβούμε σε μια κατάλληλη επανεξέταση όσον αφορά τους οργανισμούς και παρόμοια όργανα που πλαισιώνουν τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής.

Δεύτερον, οι διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και όλο το σχετικό σύστημα πρέπει να απλουστευθούν για να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Τρίτον, οι δικαιούχοι ζητούν μεγαλύτερο αριθμό μικρότερων έργων και έργα στα οποία έχει ευκολότερη πρόσβαση ο μέσος πολίτης.

Τέταρτον, είναι αξιοσημείωτη η πρόοδος που σημειώθηκε στον τρόπο χρησιμοποίησης των κοινοτικών πόρων στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος για το χαμηλό επίπεδο απορρόφησης των πόρων από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στα νέα κράτη μέλη.

Πέμπτον, ορισμένα κράτη μέλη καθιέρωσαν πιστοποιητικά που ελέγχονται από εθνικούς οργανισμούς ελέγχου ως προς τη διαχείριση κοινοτικών πόρων. Αυτή η μορφή δημοσιονομικής διαχείρισης πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Τέλος αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το 2006 είναι το τελευταίο έτος της Ατζέντας του Βερολίνου (δημοσιονομικές προοπτικές 2000-2006) και έτσι θα πρέπει να είναι ένα δημοσιονομικό έτος με καλή απορρόφηση κοινοτικών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), γραπτώς. − (DE) Ψήφισα κατά της χορήγησης απαλλαγής για τους λογαριασμούς της Επιτροπής γιατί σε πολλούς τομείς οι δημοσιονομικοί πόροι δεν χρησιμοποιήθηκαν με φειδώ και αποτελεσματικότητα κατά το 2006. Αυτό ισχύει ιδίως για τους πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία, τη διαφθορά σε πολλούς τομείς που αποκαλύφθηκε το 2007, και τις συμβάσεις για την ασφάλεια των κτιρίων. Έχω υποβάλει διάφορες γραπτές ερωτήσεις σχετικά με το τελευταίο θέμα, στις οποίες δεν απάντησε ικανοποιητικά η Επιτροπή.

 
  
  

- Έκθεση José Javier Pomés Ruiz (A6-0091/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE) , γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την απαλλαγή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2006 και την έκθεση του κ. Pomés Ruiz που συνιστά στο Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει την απαλλαγή. Επιδοκιμάζω την ιδέα να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς των βοηθών των βουλευτών ταυτόχρονα με το καθεστώς των βουλευτών.

Όσον αφορά τις δαπάνες για την επικουρία των βουλευτών, θεωρώ ότι πρέπει να διατηρηθεί η συμβατική ελευθερία των μελών του Σώματος, που αποτελεί προϋπόθεση της ανεξαρτησίας τους, υπό την εποπτεία των εθνικών αρχών σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ως εκ τούτου, είμαι αντίθετος σε κάθε μέτρο που περιορίζει την ελευθερία των βουλευτών να προσλαμβάνουν τους βοηθούς τους, εφόσον φυσικά η εργασία αυτή εκτελείται πραγματικά και πληρώνεται ανάλογα.

Όσον αφορά το Ταμείο Εθελουσίας Συνταξιοδότησης, που είναι ένα συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό σύστημα χρηματοδοτούμενο από κοινού από τους βουλευτές του ΕΚ και τον εργοδότη, συμφωνώ με τη γνωστοποίηση των ονομάτων των δικαιούχων και με το ότι η μεταρρύθμιση αυτού του συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να γίνει παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των μελών του Σώματος. Τέλος, υποστηρίζω την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό για να αποφασιστεί πόσοι υπάλληλοι θα χρειαστούν για την υποστήριξη των μελών του Σώματος μετά από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. − (FR) Οι περίπου 30 εκθέσεις για τις οποίες ψηφίζουμε σήμερα και οι οποίες αφορούν την απαλλαγή των διαφόρων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας δείχνουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος. Επίσης, δείχνουν ότι ακριβώς αυτός ο έλεγχος βοηθά στην επισήμανση των αδυναμιών, της σπατάλης και των καταχρήσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης διαρθρωτικών πόρων και εξωτερικής βοήθειας, ή τουλάχιστον μερικών από αυτά. Ωστόσο, οι εκθέσεις αυτές δείχνουν επίσης ότι το Κοινοβούλιο έχει παρ’ όλ’ αυτά αποφασίσει να εγκρίνει τη διαχείριση των οικονομικών της Κοινότητας.

Δεν πρόκειται για άσκηση κριτικής παρά για πολιτική πράξη υποστήριξης του μηχανισμού των Βρυξελλών, του οποίου αποτελεί μέρος. Ομολογουμένως, το Κοινοβούλιο ανησυχεί για τις ελλείψεις που αποκαλύπτει η έκθεση εσωτερικού ελέγχου για τις δαπάνες για την επικουρία των βουλευτών. Είναι επίσης σημαντικό να επισημάνουμε ότι η διαφάνεια που το Κοινοβούλιο ζητάει τόσο άμεσα από οποιονδήποτε άλλον –από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς– σαφώς δεν ισχύει για το ίδιο. Η έκθεση αυτή, που θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τη φήμη του Σώματος, δεν είναι διαθέσιμη στο κοινό, ούτε καν σε όλα τα μέλη του Σώματος. Η λήψη διορθωτικών μέτρων κατόπιν εορτής δεν αρκεί για να καταρρίψει αυτές τις σοβαρές κατηγορίες και το να κρατούνται κρυφές δεν πρόκειται να τις κάνει να εξαφανιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2006 κηλιδώνεται από την υποψία που επεκτάθηκε με απαράδεκτο τρόπο σε όλους τους συναδέλφους εξαιτίας της απόφασης να χαρακτηριστεί «εμπιστευτική» η έκθεση εσωτερικού ελέγχου για το 2006, η οποία υποτίθεται ότι αναφέρεται σε παρατυπίες ως προς τη χρησιμοποίηση των δαπανών για την επικουρία των βουλευτών.

Μια τέτοιου είδους απόφαση καθιστά ύποπτα όλα τα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ως εκ τούτου, η Ομάδα μας υπέβαλε τροπολογία στην οποία εμμένουμε ότι η έκθεση εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διατεθεί άμεσα σε όλα τα μέλη του Σώματος και στο κοινό. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Σώματος.

Όσον αφορά την πολυγλωσσία, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση των επισήμων γλωσσών της ΕΕ προσεγγίζεται όλο και πιο πολύ από την «οικονομική» σκοπιά –δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές δαπάνες– και ότι εμφανίζονται περιοδικά νέες διατάξεις με στόχο τον περιορισμό της χρησιμοποίησής τους, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα των διαφόρων ομιλητών να μιλούν και να ακούνε στη μητρική τους γλώσσα στις συνεδριάσεις ή σε επίσημες επισκέψεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ακόμα, μας λυπεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα μας και η οποία ζητούσε τη χρησιμοποίηση λογισμικού ανοιχτής πηγής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. − (FI) Δεν μπόρεσα να υπερψηφίσω το σημείο 65 της έκθεσης A6-0091/2008 του κ. Pomés Ruiz, επειδή δεν καθορίζει επακριβώς την έννοια των συγγενών. Θεωρώ ότι εάν το κείμενο έκανε λόγο για απαγόρευση απασχόλησης «μέλους της οικογενείας», το σημείο 65 θα ήταν πιο αποδεκτό και θα μπορούσε κανείς να το υποστηρίξει πιο εύκολα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Ο εισηγητής κ. Pomés Ruiz εκπόνησε μια καλή έκθεση.

Χαίρομαι διότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέχτηκε την αρχή του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής.

Επίσης, χαίρομαι για την πρόταση του Γενικού Γραμματέα για διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, εκτός του πλαισίου της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για την έκθεση αυτή επειδή θεωρώ ύψιστη υποκρισία αφενός να ψηφίζουν οι βουλευτές τον αποκλεισμό μελών των οικογενειών τους από νόμιμη απασχόληση και αφετέρου να αρνούνται μετά να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες για το σύστημα ιδιωτικής σύνταξης που χρηματοδοτείται από τους φορολογουμένους και από το οποίο επωφελούνται οι ίδιοι.

Φυσικά, εδώ υπάρχει και το ερώτημα εάν οι βουλευτές καταβάλλουν τις δικές τους εισφορές που λαμβάνονται από την αποζημίωση γενικών εξόδων που καταβάλλεται σε αυτούς, διότι υποθέτουμε ότι πολλοί δεν το κάνουν. Στην καλύτερη περίπτωση δεν υπάρχει εδώ διαφάνεια, στη χειρότερη πρόκειται για κατάφωρη υποκρισία.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Λέω με λύπη μου ότι καταψήφισα την έκθεση. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την αναφορά στη Συνθήκη της Λισαβόνας στην παράγραφο 10, η οποία λαμβάνει υπόψη τη νέα διαδικασία του προϋπολογισμού που απορρέει από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Είναι απογοητευτικό το ότι τα μέλη του Σώματος δεν ψήφισαν υπέρ περισσότερης διαφάνειας και υπέρ της σαφούς δημοσιοποίησης της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. − (EN) Όλες οι τροπολογίες που υποστήριξε σήμερα στην Ολομέλεια η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος όσον αφορά την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2006 αποσκοπούσαν στην αύξηση της διαφάνειας σε θέματα όπου το Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση δημοσίου χρήματος.

Τροπολογία 16: Μετά από την αποκάλυψη ορισμένων λεπτομερειών της έκθεσης από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης είναι προς το συμφέρον του κοινού εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι διεξαγόμενες έρευνες.

Τροπολογία 4: η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θεωρεί ότι αυτή η τροπολογία ενισχύει την ανάγκη δράσης για την παρακολούθηση των μέτρων που θα ληφθούν ως συνέχεια της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου.

Τροπολογία 7: η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος υπερψήφισε την τροπολογία αυτήν επειδή είναι σημαντικό να έχει δικαίωμα η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να εξετάσει τα σχέδια και των δύο αυτών καθεστώτων.

Τροπολογία 11: η κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος θεωρεί ότι εφόσον το Ταμείο Εθελουσίας Συνταξιοδότησης χρηματοδοτείται εν μέρει από δημόσιους πόρους, πρέπει να δημοσιοποιηθεί ο κατάλογος των μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. − (EN) Το καταψήφισα αυτό απλά επειδή δεν θέλω να μου υπαγορεύει η ΕΕ ποιον μπορώ να απασχολήσω ή να προσλάβω και ποιον όχι.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0096/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. Λυπάμαι διότι, αντίθετα με άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο δεν δημοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων επικαλούμενο τη συμφωνία κυρίων του 1970. Ωστόσο, φαίνεται σημαντικό να το κάνει προκειμένου να είναι περισσότερο υπόλογο στους ευρωπαίους πολίτες. Βάσει αυτής της συμφωνίας κυρίων, το Συμβούλιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τροποποιεί την κατάσταση των προβλεπομένων εξόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μόνον εφόσον η κατάσταση αυτή των προβλεπομένων εξόδων δεν αντίκειται προς τις κοινοτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό καθώς και την έδρα των θεσμικών οργάνων.

Όσον αφορά τον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) υποστηρίζω το αίτημα για μέγιστη διαφάνεια και το αίτημα να διασφαλιστεί ότι, σύμφωνα με το σημείο 42 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου δεν πρέπει να εμφαίνεται καμία επιχειρησιακή δαπάνη της ΚΕΠΠΑ. Παρ’ όλ’ αυτά θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει έναν προϋπολογισμό με διακριτική ευχέρεια για την ΚΕΠΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η λέξη «διαφάνεια» περιλαμβάνει πάρα πολλά και σε αυτόν τομέα ζητούνται πολλά από (ορισμένα) κράτη μέλη σε επίπεδο δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής.

Παρ’ όλ’ αυτά, τέτοιες «απαιτήσεις» φαίνεται πως δεν αφορούν το Συμβούλιο, το υπερεθνικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των διαφόρων κρατών μελών –του οποίου οι εξουσίες θα αυξηθούν εάν εγκριθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας– αφού δεν παρουσίασε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

«Κάνε αυτό που λέω κι όχι αυτό που κάνω»… θα μπορούσε να είναι το σύνθημα του Συμβουλίου για τη διαδικασία απαλλαγής για το 2006.

Μολονότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οποία ψηφίσαμε σήμερα δεν υιοθετεί μία πιο σκληρή και επικριτική γραμμή απέναντι στη θέση του Συμβουλίου, ζητεί τουλάχιστον να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση, και ζητεί επίσης περισσότερη ενημέρωση, συγκεκριμένα όσον αφορά τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). Ζητεί να αποκαλυφθεί η ακριβής φύση των δαπανών, κάθε μίας χωριστά, και μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των «αποστολών» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και των δράσεων των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ – κατά την άποψή μας, μια διευκρίνιση των ποσών που χρησιμοποιούνται για την κοινοτική πολιτική παρέμβασης και στρατιωτικοποίησης.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0097/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ) για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γραμματέα του Δικαστηρίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το ΔΕΚ θέσπισε κώδικα δεοντολογίας που θα ισχύει για τα μέλη και τα πρώην μέλη του ΔΕΚ, του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και που περιλαμβάνει υποχρέωση υποβολής δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, μολονότι είναι λυπηρό ότι οι πληροφορίες αυτές δεν δημοσιεύονται στην ιστοθέση του ΔΕΚ.

Επισημαίνω ότι τα κτιριακά ζητήματα (πρόβλημα με τον διορισμό ενός ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την επέκταση του Μεγάρου· υπογραφή σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα αγοράς μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του ΔΕΚ, στην οποία ορίζονται οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την συμπλήρωση της σύμβασης-πλαισίου του 2001 και που προβλέπουν την πώληση στο ΔΕΚ του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα για το συμβολικό ποσό του 1 ευρώ όταν τα κτίρια περιέλθουν στην κατοχή του ΔΕΚ· έλλειψη ανάλογου ανταγωνισμού) επιβεβαιώνουν την ανάγκη δημιουργίας μίας ευρωπαϊκής αρχής που θα χειρίζεται όλα τα κτιριακά ζητήματα των θεσμικών μας οργάνων.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0093/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τον συγχαίρω για την ποιότητα των λογαριασμών που ελέγχθηκαν από εξωτερική εταιρία, η οποία κατέληξε σε ευνοϊκό συμπέρασμα, και από τον εσωτερικό ελεγκτή. Όσον αφορά τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών, παρατηρώ όπως και οι συνάδελφοί μου ότι τα μέλη του ΕΕΣ, σύμφωνα με τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς του ΕΕΣ, καταθέτουν δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (όπως μετοχές, ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, πιστοποιητικά επενδύσεων και ακίνητη περιουσία, καθώς και επαγγελματικές δραστηριότητες του/της συζύγου).

Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ότι τα μέλη όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ πρέπει να υποχρεώνονται να υποβάλλουν δήλωση οικονομικών συμφερόντων, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμη στο Διαδίκτυο μέσω ενός δημόσιου μητρώου. Ωστόσο, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του πλουτισμού που πρέπει να μετράται σε ποσά και του θέματος της σύγκρουσης συμφερόντων που πρέπει να δείχνει τη φύση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν άμεσα ή έμμεσα και τις προσωπικές σχέσεις που εμπλέκονται σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Αυτή η αιτιολόγηση ψήφου έχει απλά σκοπό να δείξει ότι μία από τις πτυχές που αναλύθηκαν στην απαλλαγή του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2006 ήταν η έλλειψη προσωπικού, δεδομένου του όγκου εργασίας που αντιμετωπίζει αυτό το θεσμικό όργανο της ΕΕ.

Είχε ήδη επισημανθεί σε προηγούμενα έτη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει αρκετούς υπαλλήλους για να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως και να ασκήσει τις ελεγκτικές του λειτουργίες.

Μολονότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, οι ελλείψεις παραμένουν μέχρι σήμερα. Η ίδια η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκαλύπτει ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στη διαφορά μεταξύ του προσφερόμενου μισθού και του υψηλού κόστους ζωής στο Λουξεμβούργο όπου έχει την έδρα του το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής για τη «σταθερότητα των τιμών», δηλαδή ο περιορισμός των αμοιβών, γίνονται και εδώ αισθητά: μεγαλύτερη εκμετάλλευση.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0098/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ.

Όπως πολλοί συνάδελφοι, επιδοκιμάζω την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2007, μιας νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), για την περίοδο 2008-2014, θεωρώντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων θα είναι οικονομικά επωφελής για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Όσον αφορά τους ελέγχους, στην ετήσια έκθεση δραστηριότητάς της η ΕΟΚΕ θεώρησε ανεπαρκή τον αριθμό των εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2006. Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί. Έχει καίρια σημασία να είναι αυστηροί οι διεξαγόμενοι έλεγχοι. Πρέπει να μας χαροποιεί η προσωπική διαβεβαίωση του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΚΕ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων.

Ταυτόχρονα συγχαίρω όπως πολλοί συνάδελφοι την ΕΟΚΕ για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου που αποτελείται από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, στα καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνονται ο έλεγχος της ανεξαρτησίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και η αξιολόγηση δράσεων που αναλαμβάνονται εν συνεχεία των συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0095/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής της Επιτροπής των Περιφερειών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών. Όπως πολλοί συνάδελφοι, επικροτώ την υπογραφή, τον Δεκέμβριο του 2007, μιας νέας συμφωνίας διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ, για την περίοδο 2008-2014, θεωρώντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργάνων θα είναι οικονομικά επωφελής για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Η νέα συμφωνία διατηρεί τους σημαντικότερους τομείς (υποδομές, ΤΠ και τηλεπικοινωνίες, καθώς και τη μετάφραση μαζί με την παραγωγή εγγράφων) στο πλαίσιο των κοινών υπηρεσιών, ενώ διαχωρίζονται ένας περιορισμένος αριθμός υπηρεσιών, όπως οι εσωτερικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές/ιατρικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη και ο σχεδιασμός εντύπων. Χαίρομαι με το αποτέλεσμα που αφορά το ατυχές ζήτημα των δαπανών ταξιδίου για τα μέλη της ΕτΠ και της μεταφοράς μισθών ορισμένων υπαλλήλων. Τέλος, χαίρομαι για την αύξηση της ανεξαρτησίας και των πόρων της υπηρεσίας δημοσιονομικής επαλήθευσης.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0092/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren. Όπως πολλοί συνάδελφοι, εκπλήσσομαι διότι κατά το διάστημα από το 2003 έως το 2006, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τον Διαμεσολαβητή αυξήθηκαν σταθερά από 4 438 653 σε 7 682 538 ευρώ (+73%) και οι θέσεις από 31 σε 57 (+84%), ενώ οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά 57% και οι νέες έρευνες από 253 σε 258 (+2%). Σε λειτουργικό επίπεδο επικροτώ την υπογραφή της νέας συμφωνίας πλαισίου συνεργασίας με το Κοινοβούλιο για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τον διορισμό του πρώτου Γενικού Γραμματέα του Διαμεσολαβητή την 1η Αυγούστου 2006. Φαίνεται ότι σε ορισμένους τομείς θα μπορούσε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Επίσης, εκπλήσσομαι για τις δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2006, ιδίως για καταρτισμένους νομικούς, εξαιτίας των δύο διαδοχικών κυμάτων διεύρυνσης (2004 και 2007), των αποχωρήσεων υπαλλήλων και της δυσκολίας που παρουσιάζει η προσέλκυση και διατήρηση υποψηφίων στο Στρασβούργο με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης.

 
  
  

- Έκθεση Nils Lundgren (A6-0094/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Lundgren που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Όπως πολλοί συνάδελφοι, επικροτώ την πρωτοβουλία του ΕΕΠΔ και του βοηθού ΕΕΠΔ να δημοσιεύουν ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων σε έντυπο παρόμοιο εκείνου που συμπληρώνουν κάθε χρόνο οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευτυχώς η συμφωνία διοικητικής συνεργασίας των Γενικών Γραμματέων της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την οποία υπέγραψαν από κοινού με τον ΕΕΠΔ στις 7 Δεκεμβρίου 2006, παρατάθηκε για άλλα τρία έτη, αρχής γενομένης από την 16η Ιανουαρίου 2007. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διαδικασίες του εκ των υστέρων προκαταρκτικού ελέγχου και της έκδοσης τελικών γνωμοδοτήσεων από τον ΕΕΠΔ έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι ο ΕΕΠΔ αποφάσισε να δημιουργήσει διάρθρωση εσωτερικού ελέγχου προσαρμοσμένη στις δραστηριότητες και απαιτήσεις του.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0111/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2006, βάσει της έκθεσης του κ. Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή στον διευθυντή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής των δορυφορικών οργανισμών, των οποίων ο αριθμός αυξήθηκε (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και τώρα ο συνολικός προϋπολογισμός τους φθάνει περίπου το ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μη διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας του. Επίσης, απαιτούνται επειγόντως βελτιώσεις στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών και επιδοκιμάζω τη δυνατότητα συγκρότησης κοινού πειθαρχικού συμβουλίου. Εκπλήσσομαι διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε και πάλι υψηλά ποσοστά μεταφορών πιστώσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του ιδρύματος (43% για τις διοικητικές δαπάνες και 45% για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες) και για τις αμφιβολίες που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τον κανόνα της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0114/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Εκπλήσσομαι διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε πως η δήλωση αξιοπιστίας του διευθυντή υπόκειται σε επιφυλάξεις.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0110/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Επικροτώ τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του CEDEFOP και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την έρευνα θα χρησιμοποιηθούν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0124/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι το συσσωρευμένο δημοσιονομικό πλεόνασμα του Μεταφραστικού Κέντρου για το 2006 ανήλθε σε 16,9 εκατομμύρια ευρώ και ότι, το 2007, το Κέντρο θα επιστρέψει 9,3 εκατομμύρια ευρώ στους πελάτες του. Αυτή η συσσώρευση πλεονασμάτων υπονοεί ότι η μέθοδος τιμολόγησης των μεταφράσεών του Κέντρου δεν είναι αρκετά ακριβής.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. − (SK) Η Ευρώπη χρειάζεται την πολυγλωσσία για να επιβιώσει. Η πρώτη κοινοτική οδηγία του 1958 αναφέρεται στην πολυγλωσσία. Η Ένωση δεν χρησιμοποιεί απλά μία ή αρκετές γλώσσες της επιλογής της, τις οποίες μπορεί να μην κατανοεί η πλειονότητα των πολιτών.

Η μετάφραση των νομοθετικών, πολιτικών και διοικητικών εγγράφων δίνουν στην Ένωση τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις. Η πολυγλωσσία συνεισφέρει στη βελτίωση της διαφάνειας, της νομιμοποίησης και της αποτελεσματικότητας της Ένωσης. Οι περιορισμοί εξαιτίας του πολυγλωσσικού καθεστώτος έχουν θετική επίδραση στα έγγραφα που είναι πιο ακριβή και δημιουργούνται εντός δεδομένης προθεσμίας. Εξ ονόματος της σλοβακικής γλώσσας και εκείνων που τη χρησιμοποιούν, ζητώ να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα της έλλειψης θέσεων μεταφραστών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του 2009.

Ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνονται χωρίς καθυστέρηση οι μεταφράσεις και να συνεχίσουν να μεταφράζονται από αυτήν την περίοδο όλα τα νομοθετικά, πολιτικά και διοικητικά έγγραφα στα σλοβάκικα και σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις πολιτικές δραστηριότητες όλων των θεσμικών οργάνων, τα δε σημαντικότερα έγγραφα είναι τα πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων του Σώματος. Δηλώνω ότι κάνω γραπτή δήλωση υπέρ της διατήρησης του πολυγλωσσικού καθεστώτος και ζητώ από τους σλοβάκους μεταφραστές και διερμηνείς να συνεισφέρουν με τις γλωσσικές γνώσεις τους στην πολυγλωσσία στην Ευρώπη.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0117/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Πρέπει να μας ανησυχήσει το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά είχαν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις από το Κέντρο χωρίς να έχουν εκ των προτέρων εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό, κατά παράβαση του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Το Κέντρο πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, και ως προς τη δημοσιονομική διαχείριση, για να βελτιωθούν οι διαδικασίες ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

 
  
  

- Έκθεση: Hans-Peter Martin (A6-0116/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Γενικά, τα μέλη του ΕΚ επικροτούν τις προσπάθειες του Κέντρου Παρακολούθησης να βελτιώσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του μολονότι το επίπεδο μεταφοράς πιστώσεων παραμένει υψηλό. Επιδοκιμάζω την επιθυμία του Κέντρου Παρακολούθησης να προβεί σε αξιολόγηση των δράσεων του το 2007 και το γεγονός ότι αναμένεται διαχειριστικό σχέδιο για το 2008 και το 2009.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0113/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Οι ετήσιες εκθέσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού και το πρόγραμμα εργασίας του 2006 και του 2007 περιλαμβάνουν σχετικά λίγες πληροφορίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, για οικονομικά στοιχεία, κινδύνους, αξιολόγηση και έλεγχο του Οργανισμού, ο οποίος πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα της πληροφόρησης και να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του στην ιστοσελίδα του.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0112/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Επιδοκιμάζω τον ρόλο της Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης στην ανάπτυξη και εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων και τη χρηστή διαχείριση του προγράμματος CARDS. Η Υπηρεσία Ανασυγκρότησης εκπλήρωσε ικανοποιητικά την αποστολή της και τώρα μπορεί να σταματήσει τη δραστηριότητά της. Αυτό προβλέπεται για το τέλος του 2008 προκειμένου η διαχείριση της βοήθειας προς τη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να ανατεθεί στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στις χώρες αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η υπηρεσία αυτή συστήθηκε μετά από την επίθεση του NATO στην πρώην Γιουγκοσλαβία και διαχειρίζεται τα κυριότερα προγράμματα «βοήθειας» της ΕΕ στα Βαλκάνια.

Οι στόχοι της είναι σαφείς και περιλαμβάνουν, όπως ασφαλώς θα περίμενε κανείς, «βοήθεια» στο πλαίσιο μιας «μεταρρυθμιστικής» διαδικασίας που οδηγεί στη δημιουργία θεσμών και ενός «κράτους δικαίου» κατ’ εικόνα της ΕΕ και σύμφωνου με τις φιλοδοξίες της, μέσω της καθιέρωσης μίας «οικονομίας της αγοράς», δηλαδή μιας καπιταλιστικής οικονομίας.

Ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλέκεται στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «είναι πεπεισμένο ότι τη στιγμή που η Επιτροπή αναλαμβάνει τη διαχείριση του νέου μέσου προενταξιακής βοήθειας (…) θα πρέπει πλέον να θέσει υπόψη του Συμβουλίου νέα εντολή για την Υπηρεσία η οποία, όπως έχει αποφασισθεί, πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της στα Βαλκάνια έως τα τέλη του 2008 και να μετατραπεί σε μια πραγματικά Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερικών δράσεων». Επίσης, διευκρινίζει ότι «μια νέα εντολή αυτής της επιτυχούς υπηρεσίας θα ήταν ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να εκτελούνται τα νέα καθήκοντα στις εξωτερικές σχέσεις» (…) «σε περιοχές όπου η παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί».

Με άλλα λόγια, η απαράδεκτη μεταμόρφωση αυτής της υπηρεσίας σε ένα ακόμα όργανο υποστήριξης της πολιτικής παρέμβασης της ΕΕ σε άλλες περιοχές του κόσμου.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0122/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δήλωσε πως μεγάλο ποσό πιστώσεων του προϋπολογισμού για επιχειρησιακές δραστηριότητες έχει μεταφερθεί στο οικονομικό έτος 2007. Αυτό προϋποθέτει αδυναμία συμμόρφωσης με τη δημοσιονομική αρχή του ενιαυσίου. Επίσης, θα πρέπει να επικριθούν ορισμένες δυσλειτουργίες του συστήματος ελέγχου του Οργανισμού που δεν έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των καθηκόντων του διατάκτη και της λογιστικής.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0128/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι οποίοι αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα σύστασης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Συγχαίρω τον Οργανισμό για το έργο του όσον αφορά τη διάδοση μεθόδων πρόληψης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας στην ΕΕ. Παρ’ όλ’ αυτά, λυπάμαι διότι δεν έχει επαρκή επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των κρατών μελών που εξειδικεύονται στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0125/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Αδυνατώ να κατανοήσω τις ανησυχίες του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ότι τα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν δεν έχουν επαρκή χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα, η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού φαίνεται ανθηρή, με χαμηλό επίπεδο χρήσης πόρων (μικρότερο του 60%) και σημαντικά λογιστικά πλεονάσματα συνδεόμενα με συσσωρεύσεις, και ταυτόχρονα με επιδότηση από την Κοινότητα και τέλη που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για να διατηρήσουν κοινοτικές άδειες εμπορίας (δηλαδή έσοδα 119 εκατ. ευρώ το 2006 συν μία κοινοτική επιδότηση 31 εκατομμυρίων ευρώ).

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0120/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μη διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Θεωρώ περίεργο το ότι σημειώθηκε ελλιπής εκτέλεση των δαπανών του Οργανισμού που προφανώς οφείλεται κυρίως στα προβλήματα που σχετίζονται με την πολιτική πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης στην Πάρμα (μόνο τα δύο τρίτα των 250 θέσεων που προέβλεπε ο Οργανισμός κατέστη δυνατό να καλυφθούν μέχρι το τέλος του 2006) και στην ασυνέπεια των λογαριασμών.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0115/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά τον Οργανισμό, λυπάμαι διότι το ποσοστό χρήσης των πιστώσεων πληρωμών για τα μέτρα κατά της θαλάσσιας ρύπανσης είναι υπερβολικά χαμηλό (67,7%), παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Τέλος, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο αριθμός μεταφορών πιστώσεων είναι πολύ μεγάλος, ο προγραμματισμός της πρόσληψης προσωπικού είναι ανεπαρκής και η παρουσίαση του προϋπολογισμού είναι εσφαλμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Ο αριθμός των οργανισμών και των άλλων κοινοτικών οργάνων πολλαπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια –από τη Συνθήκη της Νίκαιας ως αυτό που τώρα είναι γνωστό ως σχέδιο Συνθήκης «της Λισαβόνας». Βάσει πολύ διαφορετικών αντικειμενικών σκοπών, ο κύριος στόχος τους είναι να λειτουργούν ως καταλύτης για την ενίσχυση της όλο και πιο υπερεθνικής φύσης των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικά αυτοί οι οργανισμοί και τα όργανα υπάρχουν για να «συντονίζουν» ή να «υποστηρίζουν» τα κράτη μέλη σε διάφορους τομείς και ο αριθμός τους αυξήθηκε σταδιακά: όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, το 2000 ήταν 8 και το 2006 ξεπερνούν τους 20!

Παρουσιάζω μερικά παραδείγματα, αν και υπάρχουν πολύ περισσότεροι: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ανασυγκρότηση (Βαλκάνια), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, …

Όσον αφορά την απαλλαγή αυτών των οργανισμών, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκανε τη γενική παρατήρηση ότι δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους με τα μέτρα του Δημοσιονομικού Κανονισμού, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις – για να αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0118/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη διάρθρωση των τελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι δαπάνες και τα έσοδα για τις δραστηριότητες πιστοποίησης (έσοδα 35 εκατ. ευρώ και δαπάνες 48 εκατ. ευρώ).

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0123/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, παρατηρούμε με λύπη σημαντικά ποσοστά μεταφοράς πιστώσεων (85% για τις επιχειρησιακές δαπάνες) και πρέπει να επιδοκιμάσουμε το γεγονός ότι ο Οργανισμός αποφάσισε την εφαρμογή των 24 προτύπων εσωτερικού ελέγχου που θέσπισε η Επιτροπή για το 2008 καθώς και την απόφασή του να προσλάβει υπεύθυνο προμηθειών και εσωτερικό ελεγκτή για να γίνει η λειτουργία αυτή πιο γρήγορη και αξιόπιστη.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0119/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Θα ήθελα να πω για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ότι δεν συμμερίζομαι τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού σε μια νέα Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, της οποίας τα καθήκοντα από το 2010 θα ήταν να εξασφαλίσει ότι οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα εκτελούν τις εργασίες τους ως αποδοτική ομάδα βάσει κοινών κατευθυντηρίων αρχών, να εκπονεί γνωμοδοτήσεις και να συμβάλλει στην προετοιμασία των μέτρων της ενιαίας αγοράς της Επιτροπής για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0126/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά τον FRONTEX, δεν είναι σωστό ότι απέκτησε πλήρη δημοσιονομική αυτονομία μόλις την 1η Οκτωβρίου του 2006 και ότι προηγουμένως όλες οι δαπάνες σχετικά με διοικητικά θέματα έπρεπε να λάβουν έγκριση από την Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Συγχαίρω τον Οργανισμό για το έργο του, παρά την ανεπάρκεια των πόρων, και ελπίζω ότι οι πόροι θα αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Μεταξύ άλλων πιθανών προβληματισμών σχετικά με την απαλλαγή του Οργανισμού πρέπει να υπογραμμιστεί ότι υπήρξαν σημαντικά υπόλοιπα στο τέλος του 2006 και, πράγμα ακόμα πιο σημαντικό, ότι το ίδιο έτος εγκρίθηκαν δύο διορθωτικοί προϋπολογισμοί με στόχο την αύξηση του προϋπολογισμού του.

Μετά από αυτούς τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού αυξήθηκε στα 19,2 εκατ. ευρώ. Όμως, σύμφωνα με τους λογαριασμούς του ίδιου του Οργανισμού, στο τέλος του 2006 διέθετε 14,3 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά!

Παρατηρήθηκαν επίσης κάποιες παρατυπίες σχετικά με τη διαχείριση του προσωπικού, και συγκεκριμένα όσον αφορά τα κριτήρια και τις διαδικασίες πρόσληψης που δεν συμφωνούσαν με τις γενικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (αυτό είναι βασικά μια κατάσταση που σημειώνεται επανειλημμένα στην απαλλαγή του προϋπολογισμού διαφόρων κοινοτικών οργανισμών, που έχουν επικριθεί αρκετές φορές για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων).

Η πολιτική επιθυμία να προχωρήσει η κοινοτικοποίηση της «διαχείρισης των συνόρων» σε επίπεδο ΕΕ και να συσταθεί ο Frontex –πράγμα με το οποίο ασφαλώς δεν συμφωνούμε– ήταν τόσο μεγάλη ώστε παραχωρήθηκαν πόροι που ξεπερνούσαν κατά πολύ την αποδεδειγμένη ικανότητα, και αυτό με κάνει να λέω ότι το 2006 σίγουρα προτρέξαμε…

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Από την ίδρυση της ΕΕ αγωνιζόμαστε για να θέσουμε υπό έλεγχο τη σπατάλη και την κατάχρηση χρημάτων. Είναι καιρός να αρχίσει επιτέλους η καταπολέμηση της απάτης στα ανώτατα κλιμάκια προκειμένου να απαιτηθεί η επιστροφή αχρεωστήστως καταβληθέντων ποσών και πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία εξοικονόμησης χρημάτων. Αυτό συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα το να περιοριστούμε σε μία έδρα για το Κοινοβούλιο, καθώς και μια πιο λογική χρήση των πόρων από τους οργανισμούς της ΕΕ. Επιτρέπουμε την επικάλυψη σε κάποια θέματα, όπως για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενώ ταυτόχρονα πολύτιμοι οργανισμοί όπως ο Frontex στερούνται πόρων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0129/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Γενικό Διευθυντή της EUROJUST σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του αυστριακού συναδέλφου μου κ. Hans-Peter Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος. Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά την EUROJUST, με εκπλήσσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την αδυναμία συμμόρφωσης με την αρχή διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων όσον αφορά τα καθήκοντα του διατάκτη και του τελικού ελεγκτή, καθώς και το ότι η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) παρουσιάζει ακόμα τόσο μεγάλο έλλειμμα.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0121/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που η ανάλυση δείχνει πως δεν είναι χρήσιμος.

Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Ενώ λαμβάνω υπόψη τους λόγους που αναφέρει η Ακαδημία, και ειδικότερα τη δυσκολία αυτού του νέου κοινοτικού οργάνου να συμμορφωθεί εξαρχής με τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και το γεγονός ότι έκτοτε καθιερώθηκαν συστήματα ελέγχου, θα θεωρούσα φυσιολογικό να συμμορφωθεί πλήρως το όργανο αυτό το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2008 με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0106/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Fjellner που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή. Ο εισηγητής συνέχισε την πολύ καλή εργασία του κ. Stubb, ο οποίος ανέλαβε υπουργός στη φινλανδική κυβέρνηση.

Όπως πολλοί συνάδελφοι, λυπάμαι διότι το ΕΤΑ δεν εγγράφηκε στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, η δε εγγραφή του στον προϋπολογισμό πρέπει να αποτελέσει στόχο προτεραιότητας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013. Στο μεταξύ πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες διαχείρισης του ΕΤΑ, συγκεκριμένα καθιστώντας δυνατό να κλείσουν προηγούμενα ΕΤΑ όσο γρηγορότερα γίνεται και τυποποιώντας τους δημοσιονομικούς τους κανόνες. Με την έναρξη του δέκατου ΕΤΑ το 2008, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει τέσσερα τουλάχιστον ΕΤΑ ταυτόχρονα.

Τέλος, εκπλήσσομαι με το ποσό των 10,3 δισεκατ. ευρώ «υπολοίπων προς εκκαθάριση» που αποτελούν το 25% του συνόλου των αναληφθέντων κεφαλαίων. Είναι απολύτως απαραίτητο να μειώσει η Επιτροπή ακόμη πιο δραστικά τους πόρους αυτούς, και ιδίως τις παλαιές και αδρανείς αναλήψεις υποχρεώσεων.

 
  
  

- Έκθεση Hans-Peter Martin (A6-0127/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής για τον Διευθυντή της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2006 βάσει της έκθεσης του κ. Martin που συνιστά να χορηγήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαλλαγή.

Πρέπει να απλουστευθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία απαλλαγής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που αυξάνονται (από 8 το 2000 σε 20 το 2006) και αντιπροσωπεύουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου ένα δισ. ευρώ. Υποστηρίζω το αίτημα να παρουσιάζει η Επιτροπή κάθε πέντε έτη μελέτη για την προστιθέμενη αξία καθενός από τους οργανισμούς και να μην διστάζει να κλείσει έναν οργανισμό σε περίπτωση που δεν είναι χρήσιμος.

Επίσης, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των οργανισμών απαιτούν επειγόντως βελτιώσεις και υποστηρίζω την πιθανότητα συγκρότησης ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου για όλους τους οργανισμούς. Όσον αφορά την Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2007 η Αρχή είναι ιδιοκτήτης όλων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος Galileo, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά 100% με δημόσιο χρήμα και, ως εκ τούτου, πρέπει να ελέγχεται εξαιρετικά αυστηρά.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.25 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3.00 μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Aύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την αύξηση των τιμών των τροφίμων στην ΕΕ και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel, Μέλος της Επιτροπής. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δραματική αύξηση των τιμών των τροφίμων από την αρχή του χρόνου ενίσχυσε σε παγκόσμιο επίπεδο την ευαισθητοποίηση για την παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Σε λίγες ώρες θα αρχίσει μια συνάντηση στο Λονδίνο, στην οποία θα λάβουν μέρος οι κύριοι εταίροι που εμπλέκονται στην επισιτιστική βοήθεια. Στις αρχές Μαΐου θα διεξαχθεί διεθνής διάσκεψη με θέμα «Προς μια πράσινη επανάσταση στην Αφρική». Όλοι οι πολιτικοί φορείς, παράγοντες και εμπειρογνώμονες του τομέα αυτού έχουν πλέον κινητοποιηθεί. Εδώ και αρκετά χρόνια διαπιστώνεται σταθερή αύξηση των τιμών των τροφίμων στον κόσμο.

Από το 2000 έχει τριπλασιαστεί η τιμή του σίτου σε δολάρια, ενώ οι τιμές του ρυζιού και του καλαμποκιού έχουν διπλασιαστεί. Στις αρχές του 2008 σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση κατά 20% που προξένησε στις βιομηχανοποιημένες χώρες μας ανησυχίες για την αγοραστική δύναμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες τον κίνδυνο της πείνας για ολόκληρους πληθυσμούς. Όταν κάποιος ζει με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα και δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για τρόφιμα, οι αυξήσεις αυτές είναι απλά αβάσταχτες.

Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία των διαδηλώσεων που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες για τα τρόφιμα σε ολόκληρο τον κόσμο: στην Αϊτή, το Μεξικό, την Αίγυπτο, το Μαρόκο, το Καμερούν, τη Σενεγάλη, την Ακτή του Ελεφαντοστού, τη Γουινέα, τη Μαυριτανία, την Αιθιοπία, το Ουζμπεκιστάν, την Υεμένη, τις Φιλιππίνες, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία. Μελέτες δείχνουν ότι έληξε η εποχή των φθηνών τροφίμων στη διεθνή αγορά. Δεν πρόκειται να δούμε τις τιμές των τροφίμων να επανέρχονται στα προηγούμενα επίπεδα και η αστάθεια θα μπορούσε να αυξηθεί αν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα.

Το σημερινό κλίμα της εκτόξευσης των τιμών των τροφίμων στα ύψη συνιστά σοβαρή απειλή ως προς την πολιτική, οικονομική και κοινωνική αποσταθεροποίηση σε πολλές χώρες του κόσμου, και γι’ αυτό πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα. Το θέμα ξεπερνά κατά πολύ την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δράσει ολόκληρη η διεθνής κοινότητα.

Εξετάζοντας τις πιθανές λύσεις επισημάναμε δύο κύριες επιλογές. Πρώτον, πρέπει να σώσουμε ζωές και να αντιδράσουμε στις κοινωνικές κρίσεις που προκαλούνται από την άνοδο των τιμών, οι οποίες ορισμένες φορές εντείνονται εξαιτίας της εθνικής πολιτικής κατάστασης. Δεύτερον, προφανώς χρειαζόμαστε μία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενεργήσουμε και στα δύο αυτά επίπεδα. Οπωσδήποτε, το μεγαλύτερο λάθος θα ήταν μια ανθρωπιστική αντίδραση σε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα όπως η ασφάλεια των τροφίμων με τη μορφή επισιτιστικής βοήθειας. Αναμφισβήτητα, αυτό θα καθησύχαζε βραχυπρόθεσμα τις συνειδήσεις ορισμένων, όμως η επείγουσα επισιτιστική βοήθεια δεν αρκεί για την αντιμετώπιση ενός διαρθρωτικού προβλήματος.

Ως εκ τούτου, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι προφανώς αναγκαίο, παράλληλα με τις εθνικές αντιδράσεις με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερου ελέγχου των τιμών των τροφίμων, να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των πιο ευαίσθητων πληθυσμών που βιώνουν μια πραγματική ανθρωπιστική κατάσταση ανάγκης. Γι’ αυτό πρέπει να κινητοποιήσουμε επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια έκτακτης ανάγκης και να αυξήσουμε τη δυνατότητα της ECHO να προσφέρει επείγουσα επισιτιστική βοήθεια.

Ωστόσο δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη επισιτιστική κρίση. Είναι μια κρίση της αγοραστικής δύναμης, που βάλλει τους πιο φτωχούς οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να αγοράσουν τρόφιμα. Ως εκ τούτου, η αντίδρασή μας πρέπει να βασιστεί και σε άλλες μορφές επισιτιστικής βοήθειας, για παράδειγμα με σκοπό την αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων όσον αφορά την κακή διατροφή των παιδιών και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε την ταχεία ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής προσφοράς δίνοντας έτσι στους αγρότες πρόσβαση σε μέσα γεωργικής παραγωγής, σπόρους και λιπάσματα.

Ενόψει των διαστάσεων της κρίσης και της πιθανής της διάρκειας είναι απολύτως απαραίτητη και μία μεσοπρόθεσμη προσέγγιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ενισχύσει πολιτικές κοινωνικής προστασίας στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, ιδίως στην Αφρική.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η μόνη αποτελεσματική αντίδραση είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό με γεωργικά προϊόντα. Η παραγωγή πρέπει να αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για να συμβαδίσει με τη διεθνή ζήτηση, μολονότι αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε στις μεγάλες εξαγωγικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα ως προς αυτό. Ανεστάλη η αγρανάπαυση, οι ποσοστώσεις γάλακτος αυξήθηκαν και καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασμοί των δημητριακών.

Η Αφρική πρέπει να συμβάλει επίσης με τη δική μας στήριξη και να πυροδοτήσει μια πράσινη επανάσταση, έτσι ώστε να μπορέσει να μειώσει τη γενική της εξάρτηση από τη διεθνή αγορά. Σήμερα η αφρικανική γεωργία είναι η λιγότερο παραγωγική σε ολόκληρο τον κόσμο, διαθέτει όμως τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό εάν υποστηρίξει πολιτικές υπέρ των εγχώριων μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις, στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών σε εθνικές και περιφερειακές αγορές.

Η Επιτροπή έχει ήδη δώσει ύψιστη προτεραιότητα στην προσέγγιση αυτή. Ήμασταν οι πρώτοι που υπογραμμίσαμε τη σημασία της γεωργίας στις αναπτυξιακές πολιτικές, πολύ πριν από άλλους διεθνείς παράγοντες. Αναθεωρήσαμε τα προγράμματά μας βάσει των προγραμμάτων της Αφρικανικής Ένωσης προτείνοντας να ευθυγραμμίσουμε την ευρωπαϊκή βοήθεια για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου με το πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης που παρουσίασε η Αφρικανική Ένωση τον Ιούνιο του 2007.

Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης εξασφαλίσαμε ότι θα διπλασιαστεί η βοήθεια για το σύνολο του τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου – 650 εκατομμύρια ευρώ για το 9ο ΕΤΑ, 1 250 δισεκατομμύρια ευρώ για το 10ο ΕΤΑ. Αυτό δεν ήταν εύκολο αφού, όπως γνωρίζετε, οι αναπτυξιακοί εταίροι επιλέγουν τους τομείς όπου θα επικεντρωθεί η βοήθεια. Πρόκειται για σημαντική αύξηση, κατά 100% σε απόλυτους αριθμούς, μολονότι δεν ισοδυναμεί με ποσοστιαία αύξηση του ποσού που προορίζεται για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το διαθέσιμο χρηματικό ποσό διπλασιάστηκε, αλλά το ποσοστό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης παραμένει από λίγο ως πολύ το ίδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνουμε με ικανοποίηση την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος της κοινότητας των δωρητών για τον τομέα της γεωργίας που αγνοήθηκε τα περασμένα 25 χρόνια. Ολόκληρη η Επιτροπή και ειδικότερα εγώ ως Επίτροπος υπεύθυνος για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια καταλαβαίνουμε πολύ καλά την πολιτική σημασία της σημερινής κρίσης. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω γι’ αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κατά την τελευταία συνάντηση της Africa MDG Steering Group τον περασμένο μήνα στη Νέα Υόρκη. Το συζήτησα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης κ. Ping. Στη συνάντηση αυτή χρησιμοποίησα την έκφραση «ανθρωπιστικό τσουνάμι» επειδή ένοιωθα την ανάγκη να παρακινήσω τους πολιτικούς ηγέτες να δράσουν αντί να συζητούν και να δίνουν απλά υποσχέσεις.

Οι αιτίες της κρίσης είναι πολλές και σύνθετες, μολονότι πρέπει να προσέξουμε να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ιδίως στην Ασία, εξαιτίας της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου πολλών ανθρώπων που τώρα έχουν την οικονομική δυνατότητα να τρώνε περισσότερο και καλύτερα. Επίσης, υπάρχει η αύξηση της τιμής του πετρελαίου που έχει άμεση επίπτωση στο κόστος των μεταφορών και των λιπασμάτων. Εάν προσθέσουμε σε αυτά και τα προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος, έχουμε μερικούς από τους παράγοντες της σημερινής κρίσης.

Τι κάνει η Επιτροπή; Εργάζεται για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία, όπως είπα προηγουμένως, είναι αποφασιστικής σημασίας. Ωστόσο, θα περάσουν δύο χρόνια για να δούμε αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο. Η αύξηση της γεωργικής παραγωγής δεν είναι απλά σαν το άνοιγμα μιας βρύσης, κι έτσι εξετάζουμε και τη βραχυπρόθεσμη και την έκτακτη βοήθεια. Τον περασμένο Μάρτιο εγκρίναμε άλλα 160 εκατομμύρια ευρώ για επισιτιστική βοήθεια και μόλις αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε ακόμη 57 εκατομμύρια ευρώ που ήταν εγγεγραμμένα για το 2008, αλλά θα τα διαθέσουμε πολύ νωρίτερα εντός του έτους. Θα κινητοποιήσουμε 60 εκατομμύρια ευρώ νέου χρήματος που θα τα πάρουμε είτε από την αναδιάταξη της κατηγορίας 4 είτε ζητώντας από το Σώμα να κινητοποιήσει το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή αυτήν την κατάσταση και είναι έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, επιπλέον χρηματοδότηση ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Lenarčič, Προεδρεύων του Συμβουλίου. – (SL) Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το Σώμα για την καθυστερημένη άφιξή μου. Ήμουν σε σύσκεψη με τη διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών και σας ευχαριστώ που ρυθμίσατε τη συζήτηση έτσι ώστε να μου δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσω τώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί πολύ για την αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων που καθίσταται προβληματική όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Κατανοούμε τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις των πιθανών συνεπειών, ιδίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Ποιοι είναι οι λόγοι γι’ αυτό; Από την πλευρά της προσφοράς η αύξηση των τιμών οφείλεται κυρίως σε μείωση της εσοδείας εν μέρει συνεπεία των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδίως όσον αφορά τα δημητριακά, και στην αύξηση του κόστους παραγωγής. Από την άλλη, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και η γρήγορη ανάπτυξη ορισμένων μεγάλων χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία αυξάνει τη ζήτηση. Η αύξηση της αγοραστικής δύναμης και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στις χώρες αυτές επιφέρουν αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Η αύξηση της ζήτησης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων επηρεάζει έμμεσα τις τιμές των κτηνοτροφικών σιτηρών.

Ορισμένοι, ή μάλλον πολλοί άνθρωποι αναφέρουν επίσης ως αιτία την επέκταση της αγοράς βιοκαυσίμων και τη συνακόλουθη ζήτηση γεωργικών προϊόντων για άλλη χρήση εκτός από τα τρόφιμα. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλουμε προσπάθειες, μέσω των ομάδων εργασίας που συστάθηκαν για τον σκοπό αυτόν, να διατυπώσουμε σαφή κριτήρια αειφορίας που θα διευκολύνουν την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίμων με ελάχιστο αντίκτυπο σε παράγοντες όπως οι τιμές των τροφίμων.

Εφόσον, τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης, οι λόγοι αύξησης των τιμών που αναφέρθηκαν είναι διαρθρωτικής φύσεως, μπορούμε να περιμένουμε ότι και μακροπρόθεσμα οι τιμές και οι αυξήσεις των τιμών θα διατηρηθούν σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που είχαμε συνηθίσει την προηγούμενη δεκαετία. Σε παγκόσμιο επίπεδο η αύξηση των τιμών των τροφίμων έχει ιδιαίτερα επιζήμιες επιπτώσεις σε χώρες όπου τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα αποτελούν σημαντικό μέρος των εισαγωγών. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα οξύ σε χώρες με χαμηλό ή μέσο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και λιγότερο ανταγωνιστικές δομές όσον αφορά την παραγωγή και εμπορία τροφίμων.

Για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός με βασικά τρόφιμα είναι αναγκαίο μεταξύ άλλων να ενθαρρυνθεί η γεωργική παραγωγή στις φτωχότερες χώρες. Ταυτόχρονα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πλουσιότερες χώρες να διαθέσουν πόρους για αναπτυξιακή βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αναχαιτίσει την αύξηση των τιμών των τροφίμων με διάφορους τρόπους. Στόχος των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής ήταν να κάνει πιο βιώσιμη και προσανατολισμένη στην αγορά την ευρωπαϊκή γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ήδη το αίτημα για την αγρανάπαυση το 2008 και έτσι αύξησε την έκταση της καλλιεργήσιμης γης που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οριστική κατάργηση αυτής της υποχρέωσης και των πριμοδοτήσεων των ενεργειακών καλλιεργειών προτάθηκε επίσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Σημαντικές είναι επίσης οι προσπάθειες προαγωγής της έρευνας που θα ανοίξει τον δρόμο για την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Για την παραγωγή τους θα χρησιμοποιηθούν υποπροϊόντα όπως άχυρα, φλούδες και γενικά απόβλητα.

Επιπροσθέτως, η ΕΕ είναι πρόθυμη να καταργήσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου τις εξαγωγικές επιδοτήσεις μέχρι το 2013. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της αστάθειας των γεωργικών αγορών γίνεται μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη γεωργία και τη γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενόψει της κλίμακας των πιθανών συνεπειών, το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησε στη συνεδρίασή του τον Απρίλιο το θέμα των υψηλών τιμών. Κατά πάσα πιθανότητα θα το συζητήσει ξανά σε μελλοντικές συναντήσεις και οι υπουργοί θα θίξουν επίσης το πρόβλημα αυτό σε άλλες συνθέσεις του Συμβουλίου.

Διεθνείς οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το Διεθνές Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και άλλοι οργανισμοί καταβάλλουν επίσης εντατικές προσπάθειες για να αναχαιτίσουν την αύξηση των τιμών των τροφίμων. Η σλοβενική Προεδρία θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της βιοενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου στη Ρώμη υπό την αιγίδα του FAO.

Συμπερασματικά, η αύξηση των τιμών των τροφίμων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή και με εντατικές προσπάθειες σε όλους τους σχετικούς τομείς. Στόχος μας είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών στην αγορά.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, χαιρετίζω την έκθεσή σας. Έχετε απόλυτο δίκιο, ειδικά σε σχέση με την Αφρική. Η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ ανησυχεί ιδιαίτερα για την έλλειψη τροφίμων που πλήττει πολλές φτωχές χώρες του πλανήτη, αλλά και για τη σημαντική αύξηση του κόστους των προμηθειών του καταναλωτή στην Ευρώπη. Δεν ακούμε αρκετά γι’ αυτό.

Πρώτα απ’ όλα, η επισιτιστική κρίση απαιτεί μέτρα έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσουμε τους πληθυσμούς που λιμοκτονούν. Από αυτήν την άποψη επιδοκιμάζω την απελευθέρωση πόρων για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά, όσο θετικά κι αν είναι, δεν θα φέρουν παρά μόνο μια προσωρινή λύση του προβλήματος. Στην πραγματικότητα, η παγκόσμια γεωργία πρέπει να υποστεί ριζική διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Η επισιτιστική κρίση είναι μια ευκαιρία για να συζητηθεί σε βάθος η θέση που θέλουμε να έχουν η γεωργία και τα τρόφιμα στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σήμερα, η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ τη γεωργία για να επιτύχει επισιτιστική ασφάλεια. Για την αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης των αναδυόμενων οικονομιών πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της γεωργίας των χωρών αυτών. Η μεγάλη πρόκληση για τις φτωχές χώρες είναι η αυτάρκεια τροφίμων και έτσι πρέπει να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν μια οικονομικά βιώσιμη γεωργία.

Όπως επισημάνατε, το πάγωμα της παραγωγής στην Ευρώπη δεν είναι πλέον ενδεδειγμένο. Από τη σκοπιά του αριθμού ημερών κατανάλωσης, το αποθεματικό δημητριακών της ΕΕ έχει μειωθεί στο μισό από το 2005 και σε περίπτωση κρίσης θα αρκούσε για μόλις ένα μήνα. Οι εισαγωγές δεν θα αρκούσαν, αφού πολλές τρίτες χώρες έχουν την τάση να κρατούν την παραγωγή τους για την εγχώρια αγορά. Έχουν δίκιο. Τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας. Ένας τόνος σίτου μπορεί να μεταπωληθεί πολλές φορές μέχρι να φθάσει στους μύλους.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα αγροκαύσιμα είναι υπεύθυνα για τη σημερινή επισιτιστική κρίση. Αυτό δεν είναι σωστό, αφού αποτελούν μόλις το 2% της σημερινής γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω ότι δεν θέλω να υπερασπιστώ το λόμπι υπέρ των αγροχημικών, δεν πρέπει όμως να παραιτηθούμε άμεσα. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το 2% προκειμένου η Ευρώπη να συμμετάσχει και αυτή στην ανάπτυξη αγροχημικών για το μέλλον.

Πρέπει να στραφούμε σε ποικιλίες φυτών που είναι ανθεκτικές στις νέες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης λειψυδρίας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επενδύσουμε στη γεωργική έρευνα και να σκεφτούμε ρεαλιστικά και υπεύθυνα, δηλαδή σωστά, για το θέμα των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Ας ανοίξουμε τα μάτια μας. Ο έλεγχος υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι το ιδανικό διάστημα για να δρομολογήσουμε μια πραγματική συζήτηση για τη γεωργική πολιτική και την πολιτική για τα τρόφιμα της Ευρώπης.

Θυμάστε την παλιά πολιτική των ΗΠΑ; Δύο ιερές και απαραβίαστες πολιτικές που κανείς δεν μπορούσε να θίξει: η άμυνα και η ασφάλεια των τροφίμων· αυτό μας είπε το Κογκρέσο. Πρέπει να σταματήσουμε να προωθούμε απλοϊκές και καθαρά οικονομικές λύσεις που δεν προσφέρουν μακροπρόθεσμες λύσεις στην παρούσα κρίση. Ας παραδεχτούμε επίσης ότι η απάντηση στο πρόβλημα των τροφίμων μπορεί να είναι μόνο παγκόσμια. Η Ευρώπη πρέπει να βρει λύσεις σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και, φυσικά, ο ΠΟΕ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περιορίσουμε τις βλαβερές συνέπειες της κερδοσκοπίας την ώρα που οι πληθυσμοί πλήττονται από λιμό. Ορισμένες χώρες έχουν σημαντικά αποθέματα, των οποίων εξακολουθούν να περιορίζουν τις εξαγωγές. Οι κερδοσκόποι παίζουν με τις ζωές ολόκληρων πληθυσμών. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα και να διευκολύνουμε το εμπόριο.

Τέλος, πρέπει να διερευνηθεί γιατί είναι τόσο μεγάλη η αύξηση των τιμών εφόσον τα βασικά γεωργικά προϊόντα εκπροσωπούν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής τιμής των μεταποιημένων τροφών. Δεν έχουν ακόμα διαπιστωθεί σαφώς οι ευθύνες και φαίνεται ότι η επισιτιστική κρίση δεν είναι δυσμενής για όλους.

Κύριε Επίτροπε, πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να εκπονήσουμε τις διάφορες μελέτες που απαιτούνται, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να κερδίζει σε βάρος των φτωχότερων λαών του κόσμου ή των λιγότερο προνομιούχων πολιτών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα μου ζήτησε αυτή τη συζήτηση διότι πιστεύουμε ότι απαιτείται επειγόντως δράση. Ο Επίτροπος Michel έκανε μερικές ουσιαστικές και καλές παρατηρήσεις για το τι μπορεί να κάνει άμεσα η Επιτροπή. Ωστόσο, τη συζήτηση αυτή τη ζητήσαμε και επειδή θέλουμε να συζητήσουμε τις βασικές αρχές που αφορούν την εξέλιξη των τιμών των τροφίμων και τις συνέπειές της.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αιτιολογούν αυτή την κρίση. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, οι διαθέσιμες καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι περιορισμένες, το βιοτικό επίπεδο βελτιώνεται σε πολλά μέρη του κόσμου – και μαζί του αυξάνεται και η ικανότητα αγοράς και κατανάλωσης τροφίμων. Αυτό καθαυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Η κατανάλωση κρέατος στην Κίνα, για παράδειγμα, αυξάνεται γρήγορα. Ωστόσο έτσι μειώνεται η συνολική διαθέσιμη ποσότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας και οι πολιτικοί στόχοι –συμπεριλαμβανομένων των δικών μας πολιτικών στόχων για το κλίμα, όπως π.χ. το γεγονός ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων γίνεται πιο ελκυστική– επιφέρουν τα αποτελέσματα που μόλις περιέγραψε ο κ. Daul.

Όλα αυτά είναι ερμηνευτικά σχήματα οικεία σε όλους μας. Ωστόσο, θέλω να θίξω ένα σημείο που νομίζω ότι δεν αναφέρεται αρκετά συχνά. Οι συνάδελφοί μου θα αναφερθούν αναλυτικότερα στις αγορεύσεις τους στα διάφορα σημεία που μόλις έθιξα, εγώ όμως θέλω να προσθέσω ένα σημείο στους προβληματισμούς μας που δεν το συζητάμε καθόλου και που το θεωρώ ουσιαστικό για την κρίση αυτή, συγκεκριμένα ότι τα μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν κυριεύσει όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής και διακινούν καθημερινά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ολόκληρο τον κόσμο – αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου έχουν αποκτήσει τον έλεγχο του τομέα των τροφίμων.

Δεν προτίθεμαι να επικρίνω τους ανθρώπους που κάνουν προθεσμιακές συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία 140 χρόνια. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, δεν είναι πλέον φυσιολογικό: στοιχηματίζουν τεράστια ποσά για τις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων και γίνεται μεγάλη κερδοσκοπία. Αυτό σημαίνει πως οι τράπεζες της Ευρώπης συνιστούν στους πελάτες τους: «εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε την αύξηση των τιμών των τροφίμων για να μπορέσετε να κερδίσετε από τις επενδύσεις σας». Αυτό κατά συνέπεια σημαίνει: «δημιουργήστε έλλειψη τροφίμων για να αυξηθούν οι τιμές και να μπορέσετε να κερδίσετε». Κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπουμε δεν είναι τίποτα λιγότερο από έναν «καπιταλισμό του καζίνο» που μας απασχολεί σε όλα τα επίπεδα και έχει λάβει θέση στο τραπέζι των φτωχότερων του κόσμου. Αυτό είναι το πραγματικό ηθικό σκάνδαλο που κρύβεται πίσω από την παρούσα κρίση και γι’ αυτό θέλουμε να το συζητήσουμε σε αυτό το βήμα.

Η κρίση αυτή καθιστά περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ τον διεθνή έλεγχο των χρηματοοικονομικών αγορών. Μπορώ να δεχτώ τα τεράστια κέρδη που σημειώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε όλους τους τομείς, για παράδειγμα στο εμπόριο χρυσού, δεν μπορώ όμως να το δεχτώ αυτό όταν αφορά τη διατροφή μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό είναι το άκρον άωτον της ανηθικότητας και δεν πρέπει να το υποτιμάμε στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να συζητήσουμε τις άμεσες επιπτώσεις για εμάς. Ποιος είναι ο αντίκτυπος στη μεταρρύθμιση της πολιτικής για την αγορά γεωργικών προϊόντων εδώ στην Ευρώπη; Ποιος είναι ο ρόλος της δικής μας πολιτικής για τις επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή; Συνεισφέρουμε με τους εξαγωγείς μας στην έλλειψη τροφίμων επειδή η γεωργία δεν μπορεί να αναπτυχθεί επαρκώς μόνη της στις πληττόμενες περιοχές του πλανήτη; Ποια είναι η απάντησή μας στο ζήτημα της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας βιοενέργειας; Πρέπει αυτό να συμβαδίζει οπωσδήποτε με έλλειψη και περιορισμένη παραγωγή τροφίμων; Ή μήπως θα υπάρχουν στην επόμενη γενιά τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της βιοχημείας –εδώ έχει δίκιο ο κ. Daul– που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο σημείο όπου δεν θα χρειαζόταν πια να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά εκτάσεις που μέχρι τώρα προορίζονταν για την παραγωγή τροφίμων;

Πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα, όμως αυτά δεν πρέπει να μας αποσπάσουν την προσοχή από ένα σημείο, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα οικονομικό σύστημα που καταρρέει να εντείνει την πείνα στον κόσμο προκειμένου να μπορέσουν λίγοι καπιταλιστές να σημειώσουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Michel μίλησε εξ ονόματος της Επιτροπής, αλλά στη θέση του Συμβουλίου. Ευτυχώς έχει μεγάλη πείρα και των δύο αυτών θεσμικών οργάνων, πράγμα που είναι προς όφελός μας.

(EN) Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο χρόνο σημειώθηκαν ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές των βασικών τροφίμων και αυτό ώθησε στη φτώχεια 100 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κινδυνεύουν από ασιτία. Η απειλή είναι τόσο σοβαρή ώστε θα εκμηδενίσει κάθε πρόοδο προς τον στόχο της μείωσης της παγκόσμιας φτώχειας στο ήμισυ μέχρι το 2015.

Το βιοτικό επίπεδο βελτιώθηκε γρήγορα στην Ευρώπη, τόσο γρήγορα ώστε ακόμα και η δική μου γενιά θυμάται κήπους στην ήπειρό μας όπου μεγάλωναν λίγα πράγματα εκτός από την όρεξη των μικρών παιδιών. Δεν πρέπει να παραμείνουμε άπραγοι στην προνομιούχα θέση μας την ώρα που εκτυλίσσεται η καταστροφή. Πρέπει να δώσουμε τώρα περισσότερα χρήματα στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει τροφή στους απόρους, και η Ομάδα μας χαιρετίζει τις σχετικές δεσμεύσεις του Επιτρόπου.

Πολλοί κατηγορούν για όλα αυτά τα βιοκαύσιμα. Πράγματι, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ αποκάλεσε τα αγροκαύσιμα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Όμως οι λόγοι της πρόσφατης αύξησης των τιμών των τροφίμων είναι πολλοί και ποικίλοι, και ανάλογη πρέπει να είναι και η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, ενώ οι κακές συνθήκες ανάπτυξης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η απώλεια γεωργικής γης εξαιτίας της βιομηχανικής χρήσης, η ανήθικη κερδοσκοπία ως προς τα αγαθά και η μεταβολή των διατροφικών συνηθειών συνεισέφεραν όλα στη δημιουργία της σημερινής κρίσης. Η κατανάλωση κρέατος στην Κίνα, για παράδειγμα, αυξήθηκε από 20 κιλά κατά κεφαλήν το 1980 σε 50 κιλά κατά κεφαλήν το 2007, και αν κάθε κιλό βοδινού κρέατος απαιτεί 2 000 τετραγωνικά πόδια γης και 13 000 λίτρα νερού, ενώ την ίδια διατροφική αξία τη βρίσκουμε στη σόγια με 1% αυτής της χρήσης γης και νερού, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πόσο πολύπλοκο είναι το πρόβλημα.

Ο χειρότερος εχθρός είναι, μακράν, η στρέβλωση της αγοράς που εγκλωβίζει τους φτωχούς αγρότες σε έναν κύκλο φτώχειας και δεν τους προσφέρει πολλά κίνητρα για να αυξήσουν την παραγωγή τροφίμων. Οι υψηλές προδιαγραφές αειφορίας για την προμήθεια και την παρασκευή, που θεσπίζονται στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιμα, στην ουσία εξασφαλίζουν την Ευρώπη από τη μη αειφόρο χρήση. Έτσι, αντί να χρησιμοποιούμε τα βιοκαύσιμα ως αποδιοπομπαίο τράγο πρέπει να θέσουμε τέλος στον γεωργικό προστατευτισμό και στους περιορισμούς των εξαγωγών. Πρέπει να βελτιώσουμε τη γεωργική ανάπτυξη των φτωχότερων χωρών και να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα ως προς την ενθάρρυνση ελεύθερου, δίκαιου και βιώσιμου εμπορίου γεωργικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ρίζα του κακού δεν είναι τα ευρωπαϊκά βιοκαύσιμα, αλλά η κοινή γεωργική πολιτική, και η λύση είναι η μεταρρύθμισή της, όχι η εγκατάλειψη των στόχων για τα βιοκαύσιμα.

Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επίσης τη συλλογική μας επιρροή για να εξασφαλίσουμε ότι στην εμπορική πολιτική θα ενσωματωθούν κλιματικά κριτήρια και κριτήρια αειφορίας. Η αλήθεια είναι πως μπορούμε να καλύψουμε τη διατροφή του πλανήτη και, όπως είπε ο Dominique Strauss-Kahn, «η παγκόσμια συνεργασία μπορεί να προσφέρει το μακροοικονομικό πλαίσιο και τα απαιτούμενα κίνητρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

Η Ομάδα μου θεωρεί ότι με τη σωστή πολιτική βούληση και τη σωστή διεθνή συνεργασία, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να γίνει η λύση κι όχι το πρόβλημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναπόκειται να προηγηθεί σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται να αναφερθώ στους λόγους για τους οποίους φθάσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Οι λόγοι για τους οποίους ο πλανήτης υποφέρει ή θα υποφέρει από σοβαρή έλλειψη τροφίμων έχουν τεκμηριωθεί καλά εδώ από πολλούς. Όμως θα συναντήσουμε πολλές και ποικίλες προκλήσεις στην προσπάθειά μας να εξαλείψουμε την πείνα στον πλανήτη μέχρι το 2015. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια τεράστια πρόκληση.

Πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα που θα απαιτήσει μια παγκόσμια αντίδραση. Έχουμε αντιμετωπίσει και έχουμε επιχειρήσει να αντιμετωπίσουμε σε αυτό το επίπεδο άλλα προβλήματα όπως την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα είναι μια παγκόσμια αντίδραση.

Όπως ειπώθηκε ήδη, υπάρχουν πολλές αιτίες –η αύξηση του πληθυσμού– και ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αυξήσουμε άμεσα τη βοήθεια. Όμως πρέπει να στοχεύσουμε σε μία πιο μακροπρόθεσμη λύση, να προσπαθήσουμε να βρούμε για ποιον ακριβώς λόγο κατέληξε σε αυτήν την κατάσταση η αγορά τροφίμων. Όπως είπα, έχουν ήδη αναλυθεί πολλοί λόγοι, νομίζω όμως ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια μακροπρόθεσμη λύση και πιστεύω ότι εμείς εδώ στο Σώμα έχουμε την πολιτική βούληση γι’ αυτό.

Η ομάδα που πρέπει να ενθαρρύνουμε να κάνει περισσότερα γι’ αυτό είναι ο ΟΗΕ. Πρέπει να συγκαλέσει διάσκεψη για την παρούσα κατάσταση κι εμείς πρέπει να τον υποστηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό, γιατί μπορεί οι άνθρωποι να λένε πως ίσως η αιτία είναι τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου ή οι κερδοσκόποι ή η ξηρασία ή οτιδήποτε άλλο, εγώ όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να συνενώσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο όλους μας τους πόρους και όλη μας την πολιτική βούληση και να επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι πολύ σοβαρό, ιδίως για τους φτωχούς που ζουν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στα χρόνια και τις δεκαετίες που πέρασαν, είχαμε καταστροφικά χαμηλές τιμές για τα γεωργικά προϊόντα και ήταν ουσιαστικό και επείγον να αυξηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι μια πολύ καλή εξέλιξη γιατί το επίπεδο των τιμών ήταν κάτω από το κόστος παραγωγής για τη βιολογική/αγροτική γεωργία και έτσι καταστρέφονταν οι βιοτικοί πόροι εκατοντάδων εκατομμυρίων αγροτών όχι μόνο στον τρίτο κόσμο, αλλά και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν, όπως λέει ο κ. Schulz, αυτό πυροδοτείται από την κερδοσκοπία, τότε έχει κάποια σχέση με το γεγονός ότι τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάργησε τις επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή και επέτρεψε την κατάργηση των πριμοδοτήσεων, έχουμε κάτι που μοιάζει περισσότερο με μηχανισμό παρέμβασης όπου τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές συνδέονται με την τιμή του πετρελαίου επειδή αρχίζουμε να παράγουμε βενζίνη από τρόφιμα και ζωοτροφές. Αυτό προάγει την κερδοσκοπία γιατί τώρα αυξάνεται παγκοσμίως η δυνατότητα και η ανάγκη μεταφορών ζωοτροφών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εισαγωγέας τροφών και ζωοτροφών, και αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε πλεονάσματα και πως ο μηχανισμός μετατροπής των εισαγωγών –που ανέρχονται σε 50 εκατομμύρια τόνους μονάδων σιτηρών, οι οποίοι αγοράστηκαν σχεδόν κάτω από το όριο της φτώχειας από χώρες του τρίτου κόσμου– σε τρόφιμα, τα οποία μετά υπέστησαν ντάμπιγκ με ποσά δισεκατομμυρίων, εξήχθησαν και πωλήθηκαν σε χαμηλότερες τιμές στις περιφερειακές αγορές χωρών του τρίτου κόσμου, κατέστρεψε τελικά την αγροτική γεωργία και την περιφερειακή γεωργία συντήρησης.

Ως εκ τούτου, πρέπει να το δούμε αυτό σαν ευκαιρία. Αυτό δεν σημαίνει πως πιστεύω ότι τα αγροκαύσιμα είναι πανάκεια, επειδή το ενεργειακό ισοζύγιο είναι αρνητικό και αυτό προξενεί κερδοσκοπία, πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε υλικά που είναι διαθέσιμα σήμερα, όπως τα απόβλητα, σε ενέργεια. Για να το πω πιο ωμά, πρέπει να κάνουμε χρυσάφι από σκατά και όχι να νομίζουμε ότι ανταγωνιζόμαστε τα τρόφιμα για ανθρώπινη χρήση. Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν οπουδήποτε στον κόσμο γεμάτα ρεζερβουάρ και γεμάτα πιάτα με βάση μόνο την καλλιέργεια φυτών. Μπορεί αυτό να είναι δυνατό στην Ευρώπη επειδή είμαστε αρκετά πλούσιοι για να αγοράζουμε αυτά τα προϊόντα και αυτές τις σοδειές για τον εαυτό μας, όμως ο υπόλοιπος κόσμος θα λιμοκτονούσε.

Τελειώνοντας θα ήθελα να προσθέσω μία ακόμα σκέψη: έχουμε 850 εκατομμύρια ανθρώπους που λιμοκτονούν, και αυτά τα 850 εκατομμύρια λιμοκτονούσαν ήδη όταν το επίπεδο των τιμών ήταν τραγικά χαμηλό. Αυτό που συνέβη τώρα είναι πως η αγοραστική δύναμη των μεσαίων τάξεων στις χώρες του τρίτου κόσμου μειώθηκε και έτσι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν δύσκολο να αγοράσουν άλλα καταναλωτικά αγαθά. Αυτό αντίκειται στη στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τώρα οι άνθρωποι ζητούν περισσότερα χρήματα, όμως τα 850 εκατομμύρια των ανθρώπων που λιμοκτονούν, χρειάζονταν ήδη παλιότερα τα χρήματα αυτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η τροφή είναι δικαίωμα και δεν θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υπόκειται μόνο σε κανόνες της αγοράς ή σε κερδοσκοπία. Παρακολουθούμε μια κρίση και διαμαρτυρίες που θυμίζουν τις εξεγέρσεις μας για το ψωμί, ενώ άνθρωποι σκοτώνονται γιατί πεινάνε.

Τα αίτια είναι πολλά και έχουν ήδη αναφερθεί: η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η επιδότηση της παραγωγής βιοκαυσίμων, η κακοκαιρία, η αύξηση κατανάλωσης κρέατος, η κερδοσκοπία των προθεσμιακών συναλλαγών για τα τρόφιμα. Ποιες είναι οι ευθύνες μας; Ο κ. Ziegler συνόψισε το πρόβλημα λέγοντας πως η παγκοσμιοποίηση μονοπωλεί τον πλούτο της Γης. Οι πολυεθνικές είναι υπεύθυνες για τη διαρθρωτική βία, καθώς κατασκεύασαν έναν κόσμο ανισότητας και τρόμου. Λέει πως πρέπει να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Θα τον ακούσουμε;

Επιπλέον των κανόνων του ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε μια κοινή γεωργική πολιτική επιδοτήσεων που μολονότι κάποτε φαινόταν ακατάλληλη, τώρα φαίνεται μάλλον καταστροφική για τη διεθνή ισορροπία. Η εφαρμογή ποσοστώσεων στην παραγωγή δημητριακών μας μαζί με μέτρα αγρανάπαυσης ευθύνεται επίσης για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Ας δώσουμε προσοχή στην εύκολη γοητεία ενός λόμπι υπέρ των ΓΤΟ που υπόσχεται να απαλλάξει τον κόσμο από την πείνα, αλλά είναι μια εφήμερη λύση που θα προξενούσε, αντίθετα, τεράστια ζημιά. Η βρετανική νομοθεσία χαρακτηρίστηκε τρέλα διότι παρ’ όλο που προξενεί λιγότερη ρύπανση, ασφαλώς περιλαμβάνει ποσοστώσεις βιοκαυσίμων που δεν αποτρέπουν την καταστροφή φυσικών οικοτόπων.

Μεταξύ των δυνατών δράσεων θα υποστήριζα την πρόταση του κ. Ziegler για πενταετές μορατόριουμ στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεση που δώσαμε να μειώσουμε στο μισό τους ανθρώπους που λιμοκτονούν μέχρι το 2015 και ο κ. Michel έχει δίκιο: η αύξηση της χρηματοδότησης του διεθνούς επισιτιστικού προγράμματος, ακόμα κι αν είναι καθήκον μας, δεν είναι η λύση, και χαιρετίζουμε τη δέσμη έκτακτης ανάγκης και τα 10 εκατομμύρια δολάρια για την Αϊτή.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση που εξαγγέλθηκε ήδη για την αφρικανική γεωργία, χαίρομαι ακούγοντας τον κ. Michel να λέει, αν τον κατάλαβα καλά, πως θα δοθεί στους μικρούς παραγωγούς και, ως εκ τούτου, θα ενισχύσει τη γεωργία συντήρησης, η οποία συμβάλει στην υπέρβαση της κρίσης ιδίως για τους πιο φτωχούς, κι όχι στις πολυεθνικές που είναι αφιερωμένες στις εξαγωγές, πράγμα που θα έκανε τις χώρες ακόμα φτωχότερες και ακόμα πιο εξαρτημένες από τις εισαγωγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ΕΕ αποφάσισε ότι τώρα μπορούμε να καλλιεργούμε καύσιμα και λέει στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου πως αντί να καλλιεργούν τρόφιμα, πρέπει να καλλιεργούν καύσιμα έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα πολυτελή της αυτοκίνητα. Από τότε που έγινα μέλος του Σώματος, δύσκολα θυμάμαι άλλο θέμα που να προκάλεσε τέτοιον καταιγισμό επιστολών όπως το θέμα των βιοκαυσίμων. Έχω λάβει παραπάνω από εκατό αιτήματα να ψηφίσω κατά του στόχου της Επιτροπής για τις ανανεώσιμες ενέργειες.

Δεν χρειαζόταν και πολύ για να πειστώ γιατί ως μέλος του Βρετανικού Κόμματος Ανεξαρτησίας έχω καταψηφίσει κάθε επιβολή κοινοτικών στόχων στη χώρα μου γενικότερα. Ωστόσο, με αυτήν την ευκαιρία το καταψηφίζω με χαρά μου διότι η στροφή προς τα βιοκαύσιμα, που αποτελεί ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής, είναι καίριος παράγοντας για την άνοδο των τιμών των τροφίμων ανά τον κόσμο.

Ο σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης καθηγητής John Beddington είπε ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα με την έλλειψη βιωσιμότητας των βιοκαυσίμων. Έχει δίκιο. Έχουμε τέτοια εμμονή με τη θέρμανση του πλανήτη που παραβλέψαμε το πραγματικό πρόβλημα – την παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Για τους αγρότες σε μέρη όπως η Αφρική, τώρα είναι διαθέσιμη λιγότερη γη για την καλλιέργεια τροφίμων διότι πολλοί καλλιεργούν αντί γι’ αυτά βιοκαύσιμα. Αυτό οδηγεί και στην καταστροφή των τροπικών δασών, με καταστροφικά αποτελέσματα. Έτσι, λιγότερη γη για τρόφιμα σημαίνει λιγότερα τρόφιμα, αλλά αύξηση της ζήτησης, πράγμα που αναπόφευκτα σημαίνει αύξηση της τιμής των τροφίμων. Παντού στον κόσμο, και στην Ευρώπη ειδικότερα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από τον πληθωρισμό.

Η ΕΕ καυχιέται ότι ηγείται σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα ηγηθεί λοιπόν και στην παραδοχή ότι τα βιοκαύσιμα δεν είναι η απάντηση; Τα βιοκαύσιμα ωθούν τις τιμές προς τα επάνω για όλα τα νοικοκυριά του κόσμου. Εμείς στη Δύση θα αναστενάξουμε, αλλά θα το αντέξουμε. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η ΕΕ ποτέ δεν ήταν φίλος του αναπτυσσόμενου κόσμου. Τεράστια πλοία-εργοστάσια άδειασαν από ψάρια τις θάλασσες της δυτικής Αφρικής. Το ντάμπιγκ των επιδοτούμενων αγροτικών πλεονασμάτων κατέστρεψε τα περιθώρια κέρδους πολλών από τους αγρότες τους και τώρα που οι πληθυσμοί τους αυξάνονται, η γη τους χρησιμοποιείται για να παραμείνουν τα αυτοκίνητά μας στους δρόμους αντί για την παραγωγή τροφής για τους πληθυσμούς τους.

Σημειώθηκαν ήδη βίαιες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς απελπισμένοι και πεινασμένοι άνθρωποι επιτίθενται σε σιρούς δημητριακών και σούπερ μάρκετ. Σε ορισμένες χώρες, στρατεύματα βρίσκονται στους δρόμους για να προστατεύσουν όσα τρόφιμα απέμειναν. Ο κίνδυνος ενόπλων συρράξεων μεταξύ και εντός κρατών εντείνεται σημαντικά από τις κοινοτικές πολιτικές – αυτά ως προς την ΕΕ ως ειρηνευτική δύναμη. Τι είναι πιο χρήσιμο σε έναν χωρικό της Αφρικής; Μια δεξαμενή γεμάτη πετρέλαιο ή ένα γεμάτο στομάχι; Σας παρακαλώ να ακούσετε τη φωνή της λογικής και να αλλάξετε άμεσα την κατεύθυνση της πολιτικής σας για τα βιοκαύσιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Baco (NI). – (SK) Η αύξηση των τιμών των τροφίμων προκαλείται από τη σημερινή αστάθεια των γεωργικών αγορών, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως από τη φύση τους ασταθείς. Το κύριο καθήκον των γεωργικών πολιτικών ήταν συνεπώς ανέκαθεν, και είναι ακόμα, να εξαλείψει αυτήν την αστάθεια.

Πρέπει να θυμηθούμε τη βιβλική ιστορία με τις επτά παχιές και τις επτά ισχνές αγελάδες: πριν από χιλιάδες χρόνια, η κοινωνία ήταν ήδη σε θέση να οργανώνει γεωργικές αγορές και να προλαμβάνει έτσι διακυμάνσεις των αγορών αυτών προσφέροντας στην Αίγυπτο συνθήκες ευημερίας ενώ άλλες κοινωνίες υπέφεραν από την πείνα και τους πολέμους εξαιτίας της έλλειψης τροφίμων.

Στη διάρκεια της ιστορίας της, η ανθρωπότητα εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την ικανότητα της εκάστοτε κοινωνίας να δεχτεί την προτεραιότητα των γεωργικών πολιτικών. Ωστόσο, οι σημερινοί αγώνες που παρακολουθούμε στον ΠΟΕ εστιάζονται σε στρατιωτικές πολιτικές και πολιτικές ελέγχου ή σε εθνικά εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα και, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν ότι οι σημερινές γεωργικές πολιτικές έχουν εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες.

Η εξασφάλιση της σταθερότητας των γεωργικών αγορών πρέπει επομένως να καταστεί προτεραιότητα για τον ΠΟΕ για να έχουν νόημα οι εθνικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας κοινής γεωργικής πολιτικής. Διαφορετικά, κυρίες και κύριοι, οι προσπάθειές μας είναι και θα παραμείνουν μάταιες μέχρι που να μας αναγκάσει μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση να υιοθετήσουμε ριζικά μέτρα, πράγμα που φυσικά θα είναι καταστροφικό για τους αγρότες και το κοινό, αλλά θα ευνοήσει τους κερδοσκόπους. Ως εκ τούτου, το σημαντικότερο είναι να βρούμε αρκετό θάρρος για να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις που έχουμε κάνει στο Σώμα όσο διάστημα βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα όμως να απευθύνω παράκληση σε όλους να αφήσουν κατά μέρος τις πικρίες, τις παρανοήσεις, ίσως και τις απόψεις τους γιατί με το να τα βάζουμε με την ΚΓΠ –να κατηγορούμε τον εαυτό μας για το σημείο που βρισκόμαστε– δεν πρόκειται να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.

Κανένας δεν πίστευε ότι θα φθάναμε εδώ –κανένας από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής δεν είχε προβλέψει ότι η ασφάλεια των τροφίμων θα αποτελούσε πρόβλημα, κανένας από τους μεγάλους πολιτικούς ηγέτες δεν μίλησε ποτέ γι’ αυτό– ξαφνικά όμως οι Ευρωπαίοι πληρώνουν παραπάνω για τα τρόφιμα και έχουν τρομοκρατηθεί. Ίσως βέβαια να είναι καλό που βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση γιατί ίσως έχοντας γνώση όλων αυτών να λάβουμε πραγματικά υπόψη τις ανάγκες των πιο φτωχών του πλανήτη που αγοράζουν σήμερα τρόφιμα σε υπερβολικές τιμές.

Θα ήθελα να κάνω μερικές προτάσεις, ξεκινώντας από το ευρωπαϊκό επίπεδο, κι αυτό μπορεί να φοβίσει ορισμένους από τους προηγούμενους ομιλητές. Ενώ οι τιμές των αγαθών αυξάνονται, μπορώ να σας ζητήσω να σκεφτείτε ότι το ίδιο ισχύει για το κόστος παραγωγής. Οι αγρότες χρησιμοποιούν καύσιμα και ενέργεια για να παραγάγουν τρόφιμα και οι δαπάνες τους αυξάνονται. Οι αγρότες θα αυξήσουν την παραγωγή μόνο εάν έχουν κέρδη, και εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Κοιτάξτε τις τιμές των λιπασμάτων και τις τάσεις που παρουσιάζουν. Η αλλαγή του κλίματος – εξαιτίας της υπαναχωρήσαμε τώρα ως προς την παραγωγή τροφίμων στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.

Επιτρέψτε μου όμως να περάσω στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Είπα σε άλλες περιπτώσεις –όχι από αυτό εδώ το βήμα, παρά αλλού– ότι η Αφρική χρειάζεται μια κοινή γεωργική πολιτική. Έτσι ανέπτυξε η Ευρώπη τη βάση της για την παραγωγή τροφίμων –έτσι τρεφόμασταν– και πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως έγινε σήμερα εδώ στο Σώμα, ότι δεν επενδύσαμε αρκετά στη γεωργική έρευνα, στην ανάπτυξη και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επαναλαμβάνω πως σήμερα είναι μια καλή ημέρα αν οι υψηλές τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη μας κάνουν να καταλάβουμε πως πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό που αποτελεί τη βάση για τον πολιτισμό, ήτοι στην παραγωγή τροφίμων, και πρέπει να φροντίσουμε πρώτα για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Έτσι, ενώ ανησυχώ για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ταυτόχρονα ελπίζω ότι μπορεί τελικά να κάνουμε κάτι και να πάρουμε σοβαρά το θέμα της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Όμως μην επιτίθεστε στην ΚΓΠ!

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένας αριθμός αντικειμενικών παραγόντων που συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών ή την προκαλούν. Υπάρχει και κερδοσκοπία, όπως εξήγησε αναλυτικά ο κ. Schulz. Σημαίνουν όλα αυτά ότι είμαστε αβοήθητοι, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμένουμε θεατές; Δεν το πιστεύω. Ο Επίτροπος και οι εκπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου ανέφεραν ορισμένα σημεία. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω, κύριε Επίτροπε, να εκπονήσετε τις επόμενες εβδομάδες μαζί με τους συναδέλφους σας στην Επιτροπή ένα εκτενές σχέδιο σχετικά με τις απαντήσεις που μπορούμε να προσφέρουμε, γιατί οι πολίτες –τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ευρώπη– θέλουν μια απάντηση στο ερώτημα τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε.

Ένα σημείο είναι η ανάπτυξη μιας ακμάζουσας, βιώσιμης γεωργίας. Αυτή η πτυχή είναι ζωτικής σημασίας. Δεν θέλω να επαναλάβω όσα ειπώθηκαν ήδη, αλλά απλά να κάνω ένα σύντομο επιπλέον σχόλιο: πρόσφατα ήμασταν στο Κοσσυφοπέδιο, όπου υπάρχουν πολλές εκτάσεις γης, εμείς όμως ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε τίποτα για να δώσουμε στους απλούς ανθρώπους της περιοχής τη δυνατότητα να αναπτύξουν την ανάλογη γεωργία. Επομένως, πρέπει να κάνουμε περισσότερα στη δική μας περιοχή –στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες– για να προαγάγουμε την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γεωργίας.

Δεύτερον, δεν μπορούμε απλά να λέμε «ωραία, οι τιμές ανεβαίνουν, τι να κάνουμε», γιατί γνωρίζουμε ποιοι πλήττονται περισσότερο. Γνωρίζουμε ότι όσο πιο φτωχοί είναι οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους πρέπει να δαπανούν για τρόφιμα, και ότι αυτοί είναι που πλήττονται σοβαρότερα. Ως εκ τούτου, πρέπει να δώσουμε σαφή μηνύματα όσον αφορά την κατανομή και την κοινωνική πρόνοια, έτσι ώστε ότι όταν γίνονται αυξήσεις αμοιβών, και ιδίως αυξήσεις συντάξεων, αυτές να στηρίζουν ειδικά τις ομάδες με χαμηλό εισόδημα εδώ στην Ευρώπη. Φυσικά, πρέπει να υποστηρίξουμε τα χαμηλά εισοδήματα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε πως μολονότι υπάρχει κοινωνική αναταραχή, η αντίδραση στους λιμούς και τις ελλείψεις είναι, φυσικά, πολύ καλύτερη σε δημοκρατικές χώρες. Η ανάπτυξη της δημοκρατίας αποτελεί σε όλες τις χώρες, ιδίως όμως στον τρίτο κόσμο, σημαντική πτυχή για την αντιμετώπιση αυτών των στερήσεων.

Τέταρτον –όπως αναφέρθηκε ήδη– τα αποτελέσματα της κερδοσκοπίας. Σημαίνει αυτό πως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα; Δεν θα μπορούσε η Ευρώπη να δραστηριοποιηθεί, ίσως στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας κλπ. έτσι ώστε με την κατάλληλη αποθήκευση και αποδέσμευση αποθεμάτων να μπορέσουμε να περιορίσουμε έστω εν μέρει τα αποτελέσματα της κερδοσκοπίας; Δεν μπορούμε να λέμε «ε, καλά, έτσι λειτουργεί η κερδοσκοπία», αλλά πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτόν. Πιθανόν να ισχύει το ίδιο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Εδώ πρέπει να γίνουν επίσης αρκετά πράγματα.

Όσον αφορά τους στόχους της ενεργειακής μας πολιτικής, δεν πρέπει να καίμε τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Είναι απόλυτα σωστό ότι εδώ υπάρχουν υπερβολικές προσδοκίες, ειδικά όσον αφορά τις πρώτες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν. Όμως εδώ ακριβώς πρέπει να κάνουμε περισσότερες έρευνες στον τομέα της ενέργειας, που θα μας οδηγήσουν σε μια δεύτερη ή τρίτη τεχνολογία –συμφωνώ απόλυτα σ’ αυτό– και ειδικά στη χρησιμοποίηση της βιομάζας ή άλλων πρώτων υλών που δεν έχουν το βλαβερό αποτέλεσμα της εκτόπισης το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Η Επιτροπή πρέπει και εδώ να εξετάσει μαζί με εμάς το θέμα και να μην εγκαταλείψει τους στόχους, παρά να τους προσαρμόσει.

Τέλος, επαναλαμβάνω το σαφές και σταθερό μου μήνυμα: ας βοηθήσουμε τους φτωχότερους των φτωχών –παγκοσμίως, αλλά και στην Ευρώπη– να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο υγιεινά τρόφιμα παρά τη δυσκολία της κατάστασης. Αυτός είναι ο σημαντικός σοσιαλδημοκρατικός μας στόχος.

 
  
MPphoto
 
 

  Thierry Cornillet (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, το θέμα συζητήθηκε σήμερα εδώ σε βάθος από άλλους ομιλητές, αλλά είναι καλύτερα να επαναλαμβανόμαστε παρά να διαφωνούμε.

Όταν έχει κανείς ένα δολάριο την ημέρα για να ζήσει και χρειάζεται 75 σεντς για φαγητό, και μετά αυτό αυξάνεται κατά 40%, δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει ανακατανομή των δαπανών, κι έτσι μειώνει την ποσότητα της τροφής, σταματά να στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο γιατί κοστίζει και η πρώτη του προτεραιότητα είναι να τους προσφέρει τροφή, και μετά έρχονται μαζί με αυτό όλα τα συνακόλουθα κοινωνικά προβλήματα.

Αυτό που βλέπουμε, είναι το ανθρώπινο πρόβλημα σε ατομική κλίμακα. Τα αίτια έχουν αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι πρέπει να αποφύγουμε μια ιδεολογική ερμηνεία αυτών των αιτίων, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία ερμηνεία. Προφανώς, τα βιοκαύσιμα μπορεί να είναι ένα από τα αίτια, όπως όμως είπε ο κ. Daul, εκπροσωπούν μόνο το 2% της παραγωγής και το 1% των εκτάσεων, και ως εκ τούτου θα πρέπει να σταματήσουμε να υπερβάλλουμε ως προς αυτό.

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι αναγκαστικά παντού βλαβερή, ακόμα κι αν οι συνέπειες είναι καταστροφικές σε ορισμένες χώρες. Όσον αφορά τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, πιστεύω πως το γεγονός ότι μερικοί από τους πληθυσμούς του πλανήτη τρώνε καλύτερα είναι μάλλον θετικό νέο. Ως προς την κερδοσκοπία, φυσικά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εμποδίσουμε τους δυτικούς καπιταλιστές να κερδίζουν χρήματα που θα έπρεπε να πηγαίνουν στους καλλιεργητές ρυζιού στο Βιετνάμ.

Το θέμα των χρημάτων θα λυθεί. Ασφαλώς θα βρούμε τα 315 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να προστεθούν στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ του παγκόσμιου επισιτιστικού προγράμματος. Ωστόσο, όπως είπε ο Επίτροπος στη δήλωσή του, η πραγματική λύση αφορά τα ζητήματα παραγωγής. Πρέπει να βελτιώσουμε τη γεωργία και την παραγωγικότητα, ιδίως στην Αφρική, και αυτό φυσικά απαιτεί επενδύσεις στην υβριδική έρευνα, και πρέπει να σταματήσουμε να δαιμονοποιούμε τους ΓΤΟ που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Πρέπει να επενδύσουμε στην κατάρτιση. Ο κ. Dumont είπε: «αν δώσεις σε κάποιον ένα ψάρι, του προσφέρεις τροφή για μία ημέρα. Αν του μάθεις να ψαρεύει, του προσφέρεις τροφή για ολόκληρη τη ζωή του». Πιστεύω ότι αυτό ισχύει και εδώ. Προέχει να επενδύσουμε σε υποδομές, διότι η βελτίωση της γεωργίας σημαίνει βελτίωση της άρδευσης, βελτίωση των μεταφορών, τη δυνατότητα να αποστέλλονται τα γεωργικά προϊόντα από το σημείο Α στο σημείο Β για πώληση, και αν θέλουμε να εξαγάγουμε το προϊόν αυτό, πρέπει να βελτιώσουμε την αποθήκευση και την αλυσίδα ψύξης.

Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν όλοι, όχι μόνο οι ανθρωπιστικοί πόροι. Όλα τα μέσα βοήθειας –το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, κλπ.– πρέπει να κινητοποιηθούν προκειμένου να επαναφέρουμε τη γεωργία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Αυτό συνιστά επίσης μια ευκαιρία για να επανεξετάσουμε την επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ας είμαστε αρκετά σεμνοί για να παραδεχτούμε πως τα χρόνια της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν μείωσαν την εξάρτηση. Πρέπει να θέσουμε ερωτήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια για να ελαφρύνουμε τη συνείδησή μας. Δεν είναι ώρα για ιδεολογικές ερμηνείες. Ας εξετάσουμε τα εξωτερικά αίτια, τη συγκέντρωση του πληθυσμού, τις φυσικές καταστροφές, την απώλεια ανθρώπινων ζωών εξαιτίας του HIV και του AIDS και, πράγμα σημαντικότερο, τη σχέση μεταξύ κακής διακυβέρνησης και ανθρωπιστικών συνεπειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η κύρια ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η υπερπαραγωγή τροφίμων και οι συζητήσεις μας επικεντρώνονταν κυρίως στο πώς θα μειωθεί η παραγωγή. Η αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή, η κατάργηση των πριμοδοτήσεων των εξαγωγών και η διατήρηση των ποσοστώσεων στην παραγωγή συνέβαλαν στον περιορισμό του δυναμικού της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η πραγματικότητα επαλήθευσε την πολιτική αυτή. Το πρώτο σημάδι μιας επισιτιστικής κρίσης εμφανίστηκε πολύ πιο γρήγορα από όσο θα περίμενε κανείς. Τα τρόφιμα γίνονται ακριβότερα, έχουμε όλο και πιο λίγα δικά μας τρόφιμα και οι εισαγωγές καθίστανται ολοένα και πιο δαπανηρές και ολοένα και λιγότερο ασφαλείς. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι συνέπειες της πολιτικής αυτής, που βασίζεται στην προσπάθεια να πείσουμε τη γεωργία να μειώσει την παραγωγή.

Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά προσέγγιση στη γεωργική πολιτική. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η γεωργία είναι ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Εκτός από την υλική και ενεργειακή ασφάλεια, η επισιτιστική ασφάλεια είναι ένας θεμελιώδης πυλώνας ασφάλειας που είναι σημαντικός για τους λαούς, για τα κράτη και για τον κάθε άνθρωπο. Ας σταματήσουμε να παίζουμε με τη γεωργία. Ας παραδεχτούμε πως είναι ένας πυλώνας της ασφάλειάς μας κι ας τον υποστηρίξουμε προκειμένου να εξασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια για την Ευρώπη και η πρόσβαση όλων στα τρόφιμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, τα αγροκαύσιμα δεν είναι η κύρια πηγή αυτής της κρίσης, όμως η ενίσχυση της παραγωγής αναποτελεσματικών αγροκαυσίμων πρώτης γενιάς σε μια τέτοια ώρα δεν είναι καλή πολιτική επιλογή, συνεπώς τα υποχρεωτικά αγροκαύσιμα σε ποσοστό 10% αποτελούν μια κακή πολιτική επιλογή.

Πρέπει να θυμόμαστε από πού προήλθε αυτό: από τον συμβιβασμό μεταξύ της πίεσης της αυτοκινητοβιομηχανίας για να κάνει την Επιτροπή να φανεί λιγότερο φιλόδοξη ως προς την απόδοση των αυτοκινήτων, και να δεχτεί ή να αντισταθμίσει αυτήν την λιγότερο φιλόδοξη πολιτική με τον υψηλότερο στόχο ως προς τα αγροκαύσιμα. Είναι η διαιώνιση ενός μύθου, ότι δηλαδή σε έναν κόσμο όπου εκατομμύρια νέων Κινέζων και Ινδών ονειρεύονται να αποκτήσουν κι αυτοί ένα αυτοκίνητο, εμείς ισχυριζόμαστε ότι μπορεί να συνεχιστεί η κατασκευή μεγάλων πολυτελών αυτοκινήτων που θα κινούνται με αγροκαύσιμα.

Αυτό εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο σε έναν πλανήτη με περιορισμένους πόρους και, ως εκ τούτου, συνιστώ στην Επιτροπή να το επανεξετάσει. Φανείτε πιο φιλόδοξοι ως προς την απόδοση των αυτοκινήτων. Πρέπει να περάσουμε από μια μονοδιάστατη πολιτική για τα αγροκαύσιμα σε μία ολιστική πολιτική για την ενέργεια από βιομάζα και να συγκεντρώσουμε τη βιομάζα εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη απόδοση: στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι πιο φθηνό από τη χρήση αγροκαυσίμων που δεν είναι αποδοτικά.