Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 23 april 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0059/2008

  Angelika Beer (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Gruppen De gröna kommer inte att rösta för Meijerbetänkandet om Makedonien. Även om betänkandet innehåller många inslag som tydligt redogör för de framsteg som Makedonien har gjort är den lobbyverksamhet som de grekiska politikerna i sista stund har bedrivit mot punkten om namnfrågan helt oacceptabel. Det mest anmärkningsvärda uttrycket för detta var önskan att avskaffa hänvisningen till 1995 års interimsavtal, i vilket Grekland försäkrade att namnfrågan inte skulle utgöra ett hinder för Makedoniens medlemskap i internationella institutioner. Grekland ifrågasätter inte bara sitt åtagande att följa internationell rätt utan lägger sig också i en annan stats suveränitet på ett exempellöst sätt. Detta beteende av en EU-medlemsstat är oacceptabelt.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy