Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

3. EU:n ja Yhdysvaltain väliset viisumivapausneuvottelut (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission julkilausumat EU:n ja Yhdysvaltain välisistä viisumivapausneuvotteluista.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, neuvoston puheenjohtaja. (SL) Haluaisin kertoa teille lyhyesti viisumivapautta ja sähköiseen matkustuslupaan perustuvaa järjestelmää (ESTA) koskevien keskustelujen edistymisestä. Aluksi haluaisin sanoa, että Euroopan unionille viisumipolitiikka on erittäin tärkeä aihe ja että uusien jäsenvaltioiden Euroopan unioniin liittymisestä lähtien sekä komissio että puheenjohtajavaltiot ovat työskennelleet ahkerasti, jotta kaikkia valtioita ja kansalaisia koskisivat samat pääsyehdot Yhdysvaltoihin ja jotta kaikki kuuluisivat viisumivapausohjelmaan. Viisumeista luopuminen osoittaisi tietenkin, että kaikki Euroopan unionin kansalaiset ovat tasa-arvoisia.

Yhdysvallat aloitti tänä vuonna tiettyjä menettelyjä ja avasi ovensa viisumivapausohjelmalle. Yhdysvallat käynnisti pelkästään kahdenvälisiä keskusteluja, mistä syntyi joitakin väärinkäsityksiä. Joitakin tiiviitä neuvotteluja käytiin, ja me, puheenjohtajavaltio yhdessä komission kanssa, selvitimme tilannetta vuoden alussa. Useiden keskustelujen jälkeen sovittiin kaksisuuntaisesta yhteistyöjärjestelmästä tälle alalle. Tämä lähestymistapa vahvistettiin myös EU:n ja USA:n välisessä kolmikon tapaamisessa, joka järjestettiin Sloveniassa 12. maaliskuuta.

Kaksitahoinen järjestelmä tarkoittaa, että komissiolle on annettava valtuudet neuvotella ja päästä sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa Euroopan unionia koskevista asioista. Samaan aikaan kaikki valtiot voivat käydä keskusteluja kahdenvälisellä tasolla aiheista, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Oikeus- ja sisäasioiden valiokunta äänesti viimeisimmässä istunnossaan 18. huhtikuuta sen puolesta, että komissiolle annetaan valtuudet aloittaa neuvottelut. Toivomme tämän kaksitahoisen yhteistyön olevan avointa. Jotkut jäsenvaltiot ovat aloittaneet jo alustavat kahdenväliset keskustelut siitä, miltä sopimusten pitäisi näyttää, vaikka niitä ei ole vielä kirjoitettukaan. Odotamme sekä jäsenvaltioiden että komission toimivan avoimesti, jotta voimme sitten toimia samalla tasolla.

Sähköiseen matkustuslupaan perustustuvan järjestelmän osalta minun on mainittava, että asiasta on käyty useita keskusteluja. Olemme käyneet niin kutsuttuja tunnustelevia neuvotteluja yhdessä komission ja Yhdysvaltojen kanssa. Toistaiseksi saamiemme tietojen mukaan on selvää, että Yhdysvallat ei tällä hetkellä vaadi mitään lisätietoja niiden tietojen lisäksi, jotka matkustajat jo antavat vapaaehtoisesti lentäessään Yhdysvaltoihin ja täyttäessään I-94-lomakkeen, joka on väriltään vihreä niille, joita viisumijärjestelmä koskee. Tämä on erittäin tärkeää.

Olemme vaatineet tämänhetkisissä keskusteluissa – ja vaatimuksiimme on suostuttu – että tällaisen valvonnan on oltava ilmaista ja että kun lupa on myönnetty, se on voimassa kaksi vuotta. Tätä järjestelmää käyttäen kansalaiset voisivat lähettää tietonsa internetissä Yhdysvaltain viranomaisille, jotka voisivat käsitellä ne jatkossa samaan tapaan kuin nytkin.

On toinenkin aihe, joka on mainitsemisen arvoinen. Tarkoitan Yhdysvaltain kanssa käytäviä henkilötietosuojaa koskevia neuvotteluja, joihin osallistuu myös korkean tason asiantuntijoita. Toistaiseksi olemme päässeet sopimukseen 12 periaatteesta ja olemme osoittaneet, että ne ovat samanlaisia. Yksi periaatteista on edelleen ratkaisematon. Toivon, että kesäkuun loppuun mennessä pääsemme niin pitkälle, että päätämme, että neuvotteluita on mahdollista jatkaa. Antaisimme ryhmälle toisen toimeksiannon, jotta voimme ryhtyä valmistelemaan neuvotteluita puitesopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa tällä alalla.

Mihin tarvitsemme tätä puitesopimusta? Ensinnäkin haluamme toimia Euroopan parlamentin viime vuoden joulukuussa antamien päätöslauselmien mukaisesti. Niissä ilmaistiin selvästi, että tällainen sopimus olisi suotava. Uskomme tietenkin, että keskustelut ja sopimukseen pääseminen tällaisen sateenvarjosopimuksen nojalla ovat mahdollisia vain periaatteita noudattaen ja Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Tämä tarkoittaa, että toimimme yhdessä parlamentin, neuvoston ja komission kanssa. Yhteiset periaatteet ja yhteiset toimintaperiaatteet omat mahdollisia vain, jos kaikkien kolmen elimen välillä vallitsee yhteisymmärrys. Kun meillä on tällainen sateenvarjosopimus, meidän on edelleen samalla päätettävä tietojenvaihdosta tapauskohtaisesti. Tällä sopimuksella ei voida kattaa kaikkia tulevia tapauksia. Tämä tarkoittaa, että nykytilanteessa nämä periaatteet otetaan toistuvasti esiin jokaisen sopimuksen yhteydessä ja neuvotellaan toistuvasti kaikissa neuvotteluissa. Jos meillä olisi yhteiset periaatteet, jotka antaisivat meille perustan, konkreettisilla sopimuksilla olisi tietenkin paljon parempi asema. Arvoisa puhemies, tässä oli lyhyesti kaikki sanottavani.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. − (FR) Arvoisa ministeri, hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välinen ”oikeuden, vapauden ja turvallisuuden” ministeritroikka, johon Dragutin Mate ja varapuheenjohtaja Franco Frattini osallistuivat maaliskuussa, oli erinomainen tilaisuus keskustella tietyistä tärkeistä kysymyksistä yhdysvaltalaisten kollegojemme kanssa.

Olemme siirtyneet oikeaan suuntaan hyväksymällä ministerikokouksen antaman julistuksen lähestymistavasta, jota on käytettävä Yhdysvaltojen uuden viisumivapauslainsäädännön käyttöönotossa. Kyseisen lainsäädännön nojalla turvasopimukset on solmittava niiden maiden kanssa, jotka ovat tai joista tulee Visa Waiver Programme -viisumivapausohjelman jäseniä. Yhdysvallat pitää kaksisuuntaista lähestymistapaa tarpeellisena Euroopan unionin tapauksessa, jossa kyseisen alan toimivalta jakautuu yhteisön ja jäsenvaltioiden välille, Kansallisen toimivallan kysymyksistä keskustellaan kansallisten viranomaisten kanssa, kun taas unionin vastuulla olevista kysymyksistä keskustellaan EU:n viranomaisten kanssa. Yhdysvaltojen neuvottelijat ovat myös tukeneet yhteistä päämäärää tehdä Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä matkustamisesta turvallista ilman viisumia mahdollisimman pian.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi komissio on ehdottanut neuvostolle valtuuksia, joilla se voisi aloittaa neuvottelut Yhdysvaltain kanssa. Olen kiitollinen Dragutin Matelle, joka johti oikeus- ja sisäasianministerineuvoston kokousta 18. huhtikuuta, koska erittäin laajan yksimielisyyden ansiosta neuvosto oli valmis antamaan valtuudet komissiolle. Tämä todistaa yhteisen aikeemme työskennellä ja edetä yhtenäisellä tavalla, mikä on tietenkin paljon tehokkaampaa.

Komissio on aikeissa aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Olemme ottaneet jo yhteyttä Yhdysvaltain viranomaisiin. Meidän on edistyttävä nopeasti neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa yhteisön toimivaltaan kuuluvan viisumivapausohjelman olosuhteista. Samanaikaisesti meidän on turvattava kansalaistemme oikeudet ja vapaudet ja varmistettava, että jäsenvaltiot pääsevät ohjelmaan mukaan mahdollisimman pian, Aiomme huolehtia erityisesti siitä, että kaikki yhteisön ja Yhdysvaltain välillä tehtävät sopimukset perustuvat vastavuoroisuuden periaatteelle ja perusoikeuksien ja yksilönvapauksien, mukaan lukien tietosuojan ja yksityiselämän oikeuden, kunnioittamiselle.

Kuten Dragutin Mate juuri sanoi, keskustelemme neuvotteluissa myös sähköiseen matkustuslupaan perustuvasta järjestelmästä. Viisumivapausohjelman nojalla Yhdysvaltoihin ilma- tai meriteitse matkustavien matkustajien on vastattava tiettyihin kysymyksiin internetissä ennen matkalle lähtöä. Näin he saavat sähköisen matkustusluvan. Haluan huomauttaa, että järjestelmää käytetään jo Euroopan unionin ja Australian välillä. Yhdysvallat on antanut meille jo useita kertoja tietoja sähköiseen matkustuslupaan perustuvan järjestelmän (ESTA) käyttöjärjestelyistä erityisesti videokonferenssissamme Michael Chertoffin, Yhdysvaltain kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin, kanssa.

Lisäselvitykset ovat epäilemättä tarpeen, ja Dragutin Mate ja minä keskustelemme näistä asioista uudelleen Michael Chertoffin kanssa, kun hän tulee Brysseliin toukokuun puolivälissä. Meidän on säilytettävä tässä kysymyksessä jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus. Kaksisuuntainen, kaksitasoinen lähestymistapa toimii tehokkaasti vain, jos valtiot ovat täysin avoimia neuvotteluissaan Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvaltojen olisi kerrottava pian yhteisymmärryspöytäkirjojen täytäntöönpanojärjestelyistä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat allekirjoittaneet pöytäkirjat, koska täytäntöönpanosopimuksia tarvitaan välttämättä ja meidän tehtävämme on arvioida ne.

Lopuksi komissio jatkaa edelleen tiiviisti puheenjohtajavaltion kanssa pitkäaikaista vuoropuheluaan Yhdysvaltojen kanssa. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset suhteet kyseisellä alalla vaativat luottamuksellista ja välttämätöntä kumppanuutta. Kansalaistemme turvallisuus edellyttää yhteistoimintaa, jolla suojataan perusoikeudet. Mielestäni neuvotteluvaltuuksien hyväksyminen on paras mahdollinen kompromissi. Tällöin jäsenvaltiot saavat vallan neuvotella Yhdysvaltojen kanssa asioista, jotka kuuluvat heidän etuoikeuksiinsa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tiedustelupalveluiden välinen yhteistyö ja tietojenvaihto. Meidän tehtäväksemme jää tietenkin varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset voivat matkustaa Yhdysvaltoihin. Viisumivapausohjelman laajentamista on kritisoitu Yhdysvaltain kongressissa, mutta mielestäni Euroopan parlamentin ja arvoisan ministerin tuella pystymme säilyttämään Euroopan unionin aseman, jossa meidän on pysyttävä lujana varmistaaksemme kaikille kansalaisillemme tasa-arvoisen kohtelun.

Tämä on sanomani parlamentille tänä aamuna. Kuuntelen nyt tarkkaavaisesti puheenvuorojanne, jotka tuovat selvyyttä tuleviin neuvotteluihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, PPE-DE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen neuvoston ja komission esittämään aloitteeseen, jonka mukaan on muodostettava selvät ja avoimet puiteperiaatteet kahdenvälisille sopimuksille viisumivapaasta matkustamisesta unionin jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltain välillä.

Tämän vuoden alussa tietyt malttamattomat jäsenvaltiot aloittivat neuvottelut itsenäisesti Yhdysvaltain kanssa ilman unionin suostumusta. Toiset valtiot päättivät odottaa unionin puitteissa määriteltyjä periaatteita, koska ne ymmärsivät, että niiden asema olisi vahvempi, jos ne saisivat koko Euroopan unionin tuen. Yhdysvalloille on lähetetty tänään vahva viesti ja tehty selväksi, että yksittäisiä jäsenvaltioita ei saa painostaa rikkomaan yhteisön periaatteita. Tämä koskee myös niitä arkoja aiheita, jotka jäävät unionin sopimusten toimialan ulkopuolelle, esimerkiksi matkustajien liikkumista koskevien tietojen julkaisemista. On merkittävää, että nyt yksittäiset jäsenvaltiot voivat neuvotella erikseen Yhdysvaltojen kanssa. Kyse on samoista valtioista, jotka ovat kiinnostuneimpia turvaamaan viisumittoman matkustamisen kansalaisilleen. Näiden valtioiden on kuitenkin pidettävä mielessään yhdessä saavutettu, vastavuoroisuuteen perustuva asema ja myös vaatimus siitä, että komissiolle on tiedotettava neuvotteluiden etenemisestä.

Periaatteessa pallo on nyt Yhdysvaltain oikeudella. Pyydän Yhdysvaltoja harkitsemaan tarkkaan niitä kriteereitä, joiden perusteella Euroopan unionin itäosan kansalaisille myönnetään viisumeita. Onko tosiaan niin, että suuri osa näistä ihmisistä on mahdollisia laittomia maahanmuuttajia, jotka eivät lähde Yhdysvalloista viisumin umpeuduttua? Tämä on todellinen syy siihen, miksi suuri osa viisumihakemuksista hylätään, ei suinkaan mahdollinen turvallisuusriski. Tuskinpa Itä-Eurooppa on hedelmällistä maaperää fundamentalistisille, islamilaisille terroristiryhmille. Aiemmin itäeurooppalaisia houkutti muuttaa Yhdysvaltoihin laittomasti taloudellisista syistä. Tilanne on muuttunut nyt merkittävästi. Itäeurooppalaiset ovat voineet työskennellä laillisesti ”vanhassa” Euroopassa unioniin liittymisestään alkaen. He voivat työskennellä siellä rikkomatta lakia ja pelkäämättä maahanmuuttoviranomaisia.

Näiden muutosten valossa kansalaisten on jatkuvasti vaikeampaa ymmärtää Yhdysvaltojen kielteistä asennetta. Yhdysvaltojen omaksuma asenne on myös haitallinen sen julkisuuskuvalle. Tämän takia on myös Yhdysvaltojen edun mukaista saada neuvottelut pikaiseen päätökseen ja varmistaa, että Euroopan unionin kansalaisille asetetut viisumivaatimukset jäävät historiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, PSE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, haluan toivottaa neuvoston puheenjohtajan ja komission jäsenen tervetulleiksi. Ryhmämme on tyytyväinen siihen, että neuvosto hyväksyi neuvotteluvaltuudet, joiden ansiosta komissiolla on vihdoin mahdollisuus neuvotella kaikkien jäsenvaltioiden – toistan kaikkien jäsenvaltioiden – ottamisesta mukaan uuteen viisumivapausohjelmaan, jota Yhdysvaltain kongressi tarkisti viime vuonna.

Haluamme ilmaista myös pahoittelumme siitä, että Washingtonin hallinto päätti käynnistää kahdenvälisiä neuvotteluita äskettäin Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden kanssa. Tätä päätöstä ei voi tukea sen ansioiden tai menettelytavan perusteella.

Ryhmämme uskoo, että Yhdysvallat on tärkeä kumppani torjuttaessa terrorismia, mutta samalla Yhdysvaltain hallinnon olisi mielestämme kunnioitettava Euroopan unionin poliittista subjektiivisuutta ja valtaa, joita perussopimuksemme suojaavat. Arvoisa komission jäsen, rohkenisin ehdottaa, että tästä samasta asiasta olisi muistutettava EU:n jäsenvaltioita. Ne ovat Euroopan subjektiivisuuden tulkkeja ja vartijoita.

On syytä muistuttaa, kuten teittekin, että viisumipolitiikka kuuluu Euroopan yhteisön vastuualueisiin kuten myös turvapaikkoja ja laittoman maahanmuuton torjumista koskeva politiikka. On tärkeää, että neuvosto on asettanut neuvotteluvaltuuksille tietyt turvarajat. Niiden mukaan jäsenvaltio ja Yhdysvallat eivät voi neuvotella kahdenvälistä sopimusta aiheista, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan varsinkaan niissä tapauksissa, joissa tällainen sopimus antaisi Yhdysvaltain viranomaisille pääsyn Euroopan unionin tietokantoihin.

Pyydämmekin komissiota työskentelemään nyt sopimukseen, yleisratkaisuun pääsemiseksi, jotta kaikkien Euroopan valtioiden kansalaisille myönnettäisiin viisumivapaus tasa-arvon ja ennen kaikkea vastavuoroisuuden perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, ALDE-ryhmän puolesta. – (NL) Arvoisa puhemies, nämä valtuudet ovat erittäin tarpeelliset, ja odotamme kovasti tuloksia. Ihmettelenkin, miksi tähän ei päästy aiempina vuosina ja miksi siihen päästiin nyt. Toivotaan, että tuloksiin todella päästään.

Olen tyytyväinen myös Dragutin Maten toteamukseen siitä, että viisumivaatimuksesta vapauttamisen on koskettava kaikkia Euroopan unionin kansalaisia eikä kaikkia jäsenvaltioita, sillä tässä on suuri ero. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että HIV-tartunnan saaneilta ihmisiltä on kielletty pääsy Yhdysvaltoihin. Toivon, että otatte vahvasti kantaa pääsykiellon poistamiseksi. Pyytäisin kuulla mielipiteenne myös Michael Chertoffin lausunnoista Washington Post -sanomalehdessä tällä viikolla. Hän sanoi, että viisumivapaus myönnettäisiin sillä ehdolla, että lentoyhtiöt ottaisivat matkustajilta sormenjäljet. Tämä on aivan uusi asia, ja haluaisin kuulla mielipiteenne siitä.

Sitten siirrymme matkustajarekisteritietoihin. Jos Yhdysvallat vaatii tarkempia matkustajarekisteritietoja kuin EU:n ja Yhdysvaltain välisessä, toistaiseksi ratifioimattomassa sopimuksessa on nyt määritetty, tarkoittaako tämä sitä, että sopimus raukeaa välittömästi? Meidän on tiedettävä, mitä täytäntöönpanosopimukset sisältävät, ja ihmettelen todellakin, että emme ole saaneet niistä toistaiseksi mitään tietoja. Mielestäni tilanne on kummallinen.

Seuraava kysymys on sähköiseen matkustuslupaan perustuva järjestelmä ja henkilötietojen suojaaminen. En ole ollenkaan varma, että näitä asioita olisi järjestetty kunnolla. Olemme tällä välin saaneet 12 periaatetta, mikä on tietenkin hyvä. Kuten kolmannen pilarin säännöissä myös Euroopan unionin itselleen antamassa puitesopimuksessa ongelma ei ole periaatteissa, vaan pitkässä poikkeusluettelossa. Haluankin saada pelkkien periaatteiden sijaan takuita. Haluan myös tietää, miten järjestelmä toimii käytännössä, ennen kuin lupaamme luovuttaa kaikkien tiedot muille maille.

Lisäksi on kyse demokraattisesta legitimiteetistä. Miten varmistamme demokraattisen valvonnan? Mielestäni asiantuntijakomitean ehdotus ei ole demokraattinen eikä avoin. Mielestäni tämä on tavallinen tapaus parlamentaariselle valvonnalle.

Lopuksi toivon, että komissio ja neuvosto ovat oppineet läksynsä, että me Euroopan unionina olemme paljon vahvempia yhdessä kuin olisimme erikseen ja että järjestäessämme tällaisia asioista, saamme avoimesti Euroopan parlamentin parlamentaarisen tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komissiota erittäin paljon sen panoksesta sen varmistamisessa, että kaikkia Euroopan unionin kansalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti Yhdysvaltain rajalla. Mielestäni kuitenkin Yhdysvaltain viisumivaatimusten poistamista koskevat neuvottelut osoittavat selvästi Euroopan unionin rajoitukset.

Vaikka Euroopan komissio onkin antanut kaiken tukensa, neuvottelut ovat epäonnistuneet erityisesti vuosina 2004 ja 2007 unioniin liittyneiden valtioiden osalta. Yhdysvaltojen on määrä allekirjoittaa kahdenväliset viisumisopimukset jokaisen jäsenvaltion kanssa vuorollaan heti, kun kyseinen valtio täyttää vain ja ainoastaan Yhdysvaltain lainsäädännön asettamat ehdot. Komission on arvatenkin helppoa rajoittaa jäsenvaltioiden toimivaltaa. Joskus näin tehdään sopimusten avulla, toisinaan ennakkotapausten kautta. Paljon vaikeampaa on menestyä suhteissa kolmansiin maihin. Vaikka komission oikeutta yksinomaiseen edustukseen tuettiinkin vahvasti, jotkut jäsenvaltiot päättivät neuvotella yksityisesti. Oma valtioni ei kuulu näiden maiden joukkoon, mutta minun on sanottava, etten ole yllättynyt tällaisesta toiminnasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, hyvät komission ja neuvoston edustajat, ette ole kertoneet meille näistä asioista tarpeeksi ettekä ole vakuuttaneet Euroopan parlamenttia. Yhdysvallat päätti allekirjoittaa erillissopimuksia alalla, joka kuuluu yhteisön toimivaltaan. Tämä on loukkaus EU:ta kohtaan, ja sellaiseksi sitä pitäisi kuvata. Tšekin tasavallan päätös allekirjoittaa tällainen sopimus on rikkomus yhteisön lainkäyttövaltaa vastaan. Kenelläkään ei ole oikeutta antaa Euroopan kansalaisten henkilötietoja yhdysvaltalaisille tai kenellekään muullekaan ilman EU:n ja Euroopan parlamentin suostumusta. Tämä ylittää matkustajarekisteritietojen sisällön.

Arvoisa neuvoston jäsen, pyydän teitä huomaamaan, että kyse ei ole pelkästään uusista jäsenvaltioista. Vaikka Kreikka oli EU:n ensimmäisten 15 jäsenvaltion joukossa, Kreikan kansalaiset tarvitsevat edelleen viisumin matkustaakseen Yhdysvaltoihin. Meidän on päästävä tästä eroon käyttäen sellaista yksittäistä lähestymistapaa, joka ei riko kansalaisten henkilötietosuojaa. Olkaa hyvä ja ottakaa tämä huomioon loppulausunnossanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI). – (CS) Hyvät naiset ja herrat, edustan parlamentissa Tšekin tasavallan kansalaisia, jotka mainittiin juuri. Tšekin tasavalta aloitti joidenkin jäsenvaltioiden käymät kahdenväliset neuvottelut Yhdysvaltojen viisumeista. Olen erittäin närkästynyt Euroopan komission aiheettomasta kritiikistä maani ulkopolitiikkaa kohtaan. Komissio on ylittänyt ylimielisesti todelliset valtuutensa ja tukahduttanut periaatteet vastavuoroisuudesta ja unionin jäsenten tasa-arvoisuudesta. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että kahdenväliset viisumineuvottelut olivat vain Tšekin tasavallan vastaus siihen, että komissio ei ollut saavuttanut mitään tuloksia neuvotteluissa uusien jäsenvaltioiden viisumivapauksista. Hyvät naiset ja herrat, komission olisi tajuttava, että vaikka se onkin korkea-arvoinen toimeenpaneva elin, on kuitenkin monia aloja, joilla sen on kunnioitettava parlamentin ja yksittäisten jäsenvaltioiden poliittista tahtoa.

Jos Euroopan komissio haluaa olla välittäjänä Yhdysvaltain viisumeita ja unionin lentoturvallisuutta koskevassa asiassa, sen ei pitäisi moittia niitä maita, jotka ponnistelevat terroristien aikeiden estämiseksi tietojenvaihdon avulla. Päinvastoin komission olisi kritisoitava niitä maita, jotka neuvottelevat tunnontuskitta muun muassa Libyan tai Hamasin edustajien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE) .(PT) Arvoisat puhemies, ministeri Mate ja varapuheenjohtaja Barrot, hyvät naiset ja herrat, esitin tähän kysymykseen liittyvät pelkoni täällä parlamentissa 10. maaliskuuta. Silloin olin ja edelleen olen sitä mieltä, että Yhdysvallat on valinnut ”hajota ja hallitse” -strategian ehdottaessaan kahdenvälisiä sopimuksia viisumivapausohjelmansa puitteissa. Valitettavasti useat jäsenvaltiot eivät ole voineet vastustaa kiusausta päästä nopeampaan edistykseen. Valtiot ovat unohtaneet, että yhteinen viisumipolitiikka kuuluu varmastikin yhteisön toimialaan, aivan kuten valtioiden on noudatettava perustamissopimuksella vahvistettua solidaarisuuden periaatetta.

Kun nämä jäsenvaltiot liittyivät Euroopan unioniin, ne lupasivat noudattaa yhteisön koko säännöstöä ja suostuivat jakamaan itsemääräämisoikeuttaan yhteisissä asioissa, joissa eurooppalaisen lähestymistavan olisi voitettava. Kahdenvälisten sopimusten allekirjoittamisella on luotu ennakkotapaus, joka on täysin Euroopan yhdentymisen hengen vastainen.

Onnittelen neuvostoa sen komissiolle 18. huhtikuuta antamista neuvotteluvaltuuksista. Meidän on huolehdittava, että tämä kehityskulku ei heikennä Euroopan neuvotteluasemaa. Maaliskuussa perustelin, että olisi ollut parempi päättää kahdenvälisten sopimusten jäädyttämisestä siihen asti, kunnes komission ja Yhdysvaltain neuvottelut saataisiin päätökseen. Pyydän komissiolta ja komission jäseneltä Barrot’lta, että he eivät tee kompromisseja tällaisessa yhteistä etua koskevassa kysymyksessä. Pyydän heitä tarkastelemaan tiiviisti jokaisen jäsenvaltion aloitteita, turvautumaan epäröimättä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, jos yhteisön lainsäädäntöä rikotaan, ja erityisesti tiedottamaan tälle parlamentille tilanteen kehittymisestä ja eri jäsenvaltioiden osoittamasta solidaarisuudesta tai sen puutteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE). – (FR) Arvoisat puhemies, komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja, olemme tyytyväisiä, että neuvosto on vihdoin antanut Euroopan komissiolle valtuudet neuvotella Yhdysvaltojen kanssa viisumivapausohjelman laajentamisesta koskemaan niitä 12 valtiota, jotka eivät ole siihen toistaiseksi kuuluneet.

On myös hyvä merkki, että näiden neuvotteluiden rinnalla on aloitettu neuvottelut sähköiseen matkustuslupaan perustuvasta järjestelmästä ja tietojenvaihdosta. Pystytäänkö näillä valtuuksilla kuitenkaan keskeyttämään kahdenvälisiä neuvotteluita aidosti eurooppalaisen lähestymistavan hyväksi? Toivotaan niin.

Muistuttaisin teitä jälleen siitä, että kaikki kahdenväliset neuvottelut viisumivapaudesta ja tietojen, esimerkiksi matkustajarekisteritietojen, vaihdosta Yhdysvaltain kanssa ovat kiellettyjä, ja ainoastaan Euroopan unionin tason sopimuksia voidaan harkita.

Kuuluuko neuvotteluvaltuuksiin myös yleinen sopimus henkilötietojen suojaamisesta? Haluan kysyä tätä, koska Yhdysvaltain lainsäädäntö sulkee eurooppalaiset edelleen ulkopuolelleen, eikä suojaa heitä. Lopuksi haluaisin huomauttaa, että Schengenin tietojärjestelmä ja viisumitietojärjestelmä luotiin erityistarkoituksia varten ja että näissä järjestelmissä olevien tietojen antaminen kolmansille maille rikkoo tarkoituksen ja suhteellisuuden periaatteita. Luotamme teihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE). – (FR) Arvoisat puhemies ja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluan huomauttaa lyhyesti muutamasta asiasta.

Ensinnäkin olen tyytyväinen komission puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden työhön, joka johti 18. huhtikuuta hyväksyttyihin todellisiin neuvotteluvaltuuksiin. Asiaa oli käsitelty epäjärjestelmällisesti ja hoidettu jopa tuhoisasti. Saamamme uutiset ovatkin hyviä kaikille Euroopan kansalaisille.

Haluaisin kuitenkin mainita kaksi asiaa, jotka komission jäsen otti jo esille. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, ei ole oikein, että tiettyjen jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen välillä neuvotelluista toimeenpanosopimuksista puuttuu tällä hetkellä kaikki avoimuus. Tämä ei ehkä ole yllättävää Yhdysvalloille, mutta sitä on mahdotonta hyväksyä jäsenvaltioissa. Osoitan huomioni erityisesti Tšekin tasavallalle, jolle unionin puheenjohtajuus siirtyy pian ja jonka olisi käyttäydyttävä esimerkillisesti. Vaikka neuvotteluvaltuuksilla määrätään erittäin selkeitä sääntöjä tietosuojasta, olen edelleen sitä mieltä, että tässä arassa aiheessa vain aidosti transatlanttinen sopimus, eikä pelkästään 12 periaatteen puitteet, vaan aidosti transatlanttinen sopimus voi mielestäni vastata yhteisen tietosuojavaltuutetun valvomana molempien osapuolten, ja erityisesti meidän, vaatimuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). – (LV) Kiitos, arvoisa puhemies. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja osoittaa kiitokseni Euroopan komissiolle siitä, että se edustaa uusien jäsenvaltioiden etuja Yhdysvaltojen kanssa käytävissä neuvotteluissa viisumivapausohjelman täytäntöönpanosta. Komissio on pitänyt tätä kysymystä jatkuvasti asialistalla. Maaliskuussa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä käytyjen neuvottelujen perusteella voimme päätellä tyytyväisinä, että edistystä on tapahtunut mahdollisten konfliktitilanteiden purkamisessa yksittäisten jäsenvaltioiden kanssa, jotka aloittivat kahdenväliset neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa viisumivapausohjelman täytäntöönpanosta. Kuten tiedämme, Yhdysvallat pitäytyi kannassaan, jonka mukaan se poistaisi viisumijärjestelmän vain kahdenvälisissä neuvotteluissa jokaisen yksittäisen jäsenvaltion kanssa. Meidän olisikin oltava tyytyväisiä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen, maaliskuussa järjestetyn huippukokouksen tulokseen. Siellä sovittiin kaksitahoisesta lähestymistavasta. Nykytilanteessa tätä olisi pidettävä ihanteellisena ratkaisuna, jolla päästään eroon mahdollisista ristiriitamenettelyistä. Jäsenvaltiot, jotka käyvät parhaillaan neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa viisumivapausohjelman täytäntöönpanosta, ovat erittäin kiinnostuneita sopimuksesta, josta Yhdysvaltain kanssa päästiin sopimukseen maaliskuun huippukokouksessa ja joka koskee sähköiseen matkustuslupaan perustuvan järjestelmän täytäntöönpanoa tämän vuoden kesäkuuhun mennessä ja täytäntöönpanon koordinointia suunnitelmallisella EU:n järjestelmällä. Näille jäsenvaltioille kaikki lykkäykset merkitsisivät Yhdysvaltain kanssa toteutettavan viisumivapausohjelman täytäntöönpanon viivästymistä. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL). – (CS) Hyvät naiset ja herrat, äänestäjäni Tšekin tasavallassa ihmettelevät, voidaanko hyväksyä, että Yhdysvallat vaatii viisumin saamiseksi monenlaisia henkilötietoja terrorismin vastaisen taistelun nimissä. Samalla haluaisin muistuttaa, että Euroopan unioni ei ole ollut tarpeeksi aktiivinen ajaessaan uusille jäsenvaltioilleen kuuluvaa asiaa Yhdysvaltain viisumivapaudesta. Pelko unionin vanhojen jäsenvaltioiden viisumisuhteiden monimutkaistumisesta koitui Tšekin virkamiesten hyödyksi heidän etsiessään omaa etuaan.

Lisäksi, vaikka hallitus Prahassa tämän kieltääkin, on melkoinen yhteensattuma, että Yhdysvallat haluaa poistaa viisumivaatimukset kansalaisiltamme juuri silloin, kun se haluaa saada Tšekin tasavallalta hyväksynnän ohjustentorjuntaan keskittyvän tutka-aseman sijoittamisesta maahan. Vaikka onkin selvää, että tämä on pelkkää yhteensattumaa ja että Tšekin hallituksen hyvä tahto palkitaan Yhdysvaltojen vastavuoroisin elein, seurauksena on kuitenkin loogisesti epäilyksiä poliittisista kaupoista maan itsemääräämisoikeudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, tämä koko keskustelu Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välisistä viisumivapautuksista alkaa vähitellen muistuttaa harhanäkyä. Monet uudet jäsenvaltiot ovat onnistuneet allekirjoittamaan kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen kanssa. Näiden valtioiden oli nopeampaa ja varsinkin helpompaa toimia näin, sen sijaan että ne olisivat odottaneet yleistä sopimusta koko Euroopan unionin kanssa. Yhdysvallat asettaa viisumivapaudelle useita ehtoja osana terrorismin vastaista taistelua. Missä ongelma siis on?

Euroopan liittovaltiota puolustavat sanovat, että viisumisopimusten allekirjoittaminen kuuluu Euroopan toimivaltaan. Aiemmassa samaa aihetta koskeneessa keskustelussa Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien jäsen sanoi, että eurooppalaisen solidaarisuuden on oltava etusijalla ja että tämä on vain selitettävä asianosaisten jäsenvaltioiden kansalaisille, jotka ovat uhreja. Ideologian on ilmeisesti otettava etusija käytännöllisyydestä. Tämä on jäsenvaltioiden vastuulla, ja on oltava jäsenvaltioiden vastuulla jatkossakin päättää itse, kuka tulee niiden alueelle ja millä ehdoin, ja viisumipolitiikan on oltava tässä olennainen osa.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – (MT) Kiitos, arvoisa puhemies. Yhdysvaltoihin matkustamiseen tarvittavan viisumin poistaminen on erittäin tärkeä asia kansalaisillemme, ja olemme erehtyneet, jos kuvittelemme, että asia ei ole näin. Se on tärkeä asia, koska viisumitta matkustaminen on helpompaa ja myös halvempaa – kaikille matkustajille. Se on tärkeää myös, koska emme voi pitää enää yllä epätasa-arvoista tilannetta, jossa puolet Euroopan unionin valtioista ei tarvitse viisumia matkustaakseen Yhdysvaltoihin ja toinen puoli tarvitsee. Vain silloin, jos tarvitsee viisumia matkustaakseen Yhdysvaltoihin, tietää, miten tärkeä viisumivapaus on. Tämän takia mikä tahansa ponnistus viisumien poistamiseksi miltä tahansa suunnalta on hyvä, myönteinen ja tukemisen arvoinen, eikä ansaitse kritiikkiä. Tärkeää ei ole se, kuka hoitaa viisumien poistamisen niiden 12 valtion osalta, joilta viisumeja vielä vaaditaan. Tärkeää on, että viisumit poistetaan. Näin loppuvat komission ja jäsenvaltioiden väliset lapselliset leikit siitä, kenellä on oikeus neuvotella Yhdysvaltojen kanssa. Lakikielen lisäksi meillä on yksi tosiasia – tosiasia siitä, että Yhdysvalloilla on vanhat ja vahvat kahdenväliset siteet jäsenvaltioihin ja että on selvää, että niiden kanssa käydään keskusteluja suoraan. Toisaalta on selvää, että komissiolla on tehtävä – kyllä, sillä on tehtävä jatkaa painostusta oikeaan suuntaan. Samalla tiedämme kuitenkin kaikki, että Yhdysvallat on toistaiseksi käynyt keskusteluja mieluummin yksittäisten valtioiden kanssa, eikä komissio ole vielä pärjännyt omillaan. Onkin tärkeää, että emme jatka kiistelyä siitä, kenellä on oikeus neuvotella, koska näin me häviämme ja hajoamme vahvistumisen sijaan. Kannatankin kaksitahoista lähestymistapaa. Tärkeää on, että tuemme toisiamme, jotta viisumit poistetaan viipymättä ja kaikilta EU:n kansalaisilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, olette esitelleet meille pahamaineista kaksitahoista viisumivapausohjelmaa. Sen mukaan Yhdysvaltojen on tehtävä viisumivapaudesta etuoikeus ja ratifioitava erityisvaatimukset, jotka on asetettu Kreikalle ja uusille jäsenvaltioille, joiden on luovutettava Euroopassa hyväksytyiksi leimattuja matkustajatietoja, jotka ovat vieläkin arkaluonteisempia kuin matkustajarekisteritiedoissa teoriassa yleisesti vaaditut tiedot. Näin päästäisiin suoraan käsiksi jopa kansalaisten rikosrekisteriin. Vastauksenanne on, että tämä asia ei kuulu yhteisön toimivaltaan ja että jokaisen jäsenvaltion on toimittava omien toiveidensa mukaisesti. Toisin sanoen jätätte puolet jäsenvaltioista alttiiksi julmille uhkauksille henkilötietojen luovuttamisesta, mitä Yhdysvallat ei vaadi toiselta puolikkaalta jäsenvaltioita. Joka tapauksessa asiasta puhui vakuuttavasti, joskin myös ivallisesti, Paul Rosenzweig, Yhdysvaltain apulaisulkoministeri. Hän sanoi Yhdysvaltain senaatissa 28. helmikuuta seuraavasti:

(EN) ”Kahdeksaa hakijavaltiota [...] kannustetaan vahvasti toteuttamaan kaikkien turvallisuusstandardien täytäntöönpano.”

(EL) Toisin sanoen nämä maat haluavat viisumivapauden niin epätoivoisesti, että ne voidaan pakottaa hyväksymään mitä tahansa.

Arvoisa komission jäsen, kirjeen ja Euroopan yhteisen viisumipolitiikan hengen mukaisesti nykyistä viisumillista tai viisumitonta asemaa ei kuitenkaan ole ainoastaan annettava kaikille, vaan kaikilla kansalaisilla on siihen oikeus samoin ehdoin. Yhdysvallat on ollut poliittisesti tarpeeksi vahva poistaakseen yhteisen eurooppalaisen politiikan. Valitettavasti teillä neuvostossa ja komissiossa ei ole ollut poliittista tahtoa pysäyttää Yhdysvaltoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). – (NL) Arvoisa puhemies, viisumivapausohjelman osalta lausunnot eivät ole rehellisesti sanoen kovinkaan vakuuttavia, ja muutamat tutkimukset ovat jo vahvistaneet näitä olettamuksia. Komission aiempia toimivaltuuksia on vähennetty entisestään. Lyhyesti sanottuna, heikko tulos. Joka tapauksessa kuusi jäsenvaltiota, ja nyt mahdollisesti myös Malta, ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan yhdysvaltalaisten kanssa. Täytäntöönpanomääräyksiä ei vielä tiedetä, ja niinpä kansallisen politiikan linjaukset eivät ole vielä lainkaan selviä.

Haluan esittää asiasta seuraavat kysymykset yhdessä komissiolle osoitettujen vähäisten valtuuksien ohella: miksi jäsenvaltiot todella kuuluvat Euroopan unioniin? Onko yhteisön henkeä vielä olemassa? Voimme pitää puolemme yhdysvaltalaisia vastaan vain, jos kaikki 27 jäsenvaltiota toimivat samalla tavalla. Meidän on unionina lähetettävä voimakas viesti Atlantin toiselle rannalle. Meidän on oltava tarpeeksi rohkeita käyttämään hyväksemme vahvaa neuvotteluasemaamme. Kaikella kunnioituksella pidän joidenkin jäsenvaltioiden käytöstä sopimattomana tässä asiassa. Väite siitä, että komissio on saanut viime vuosina aikaan liian vähän edistystä asianosaisille jäsenvaltiolle, kuulostaa tietenkin hyvältä, mutta se ei ole missään suhteessa siihen, miten täällä on käyttäydytty. On korkea aika, että ryhdymme toimiin itseämme varten emmekä jätä asiaa vain Yhdysvalloille. Tällä tavalla EU tekee itsestään tosissaan vain täysin naurettavan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan lausua kiitokseni Euroopan komissiolle ja erityisesti komission jäsenelle Frattinille, joka ei valitettavasti ole täällä tänään. Komission jäsen Frattini teki neuvottelujen aikana erittäin selväksi, että viisumikysymykset kuuluvat EU:n toimivaltaan ja että Yhdysvaltojen kanssa neuvottelevat valtiot rikkovat unionin solidaarisuutta vastaan.

Tällä hetkellä Slovenia ja 14 unionin rikkaimmista jäsenvaltioista hyötyy tästä etuoikeudesta, mutta samaan tilanteeseen toivoisivat pääsevänsä unionin kaikki jäsenvaltiot, erityisesti ne, jotka sijaitsevat siinä Euroopan osassa, josta itse olen kotoisin. Yksimielisyys on ehdoton edellytys viisumikysymysten lopullisessa ratkaisemisessa Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden hyväksi. Paras lähestymistapa vaikuttaisi olevan yhteistoiminta yksittäisen edustajan, nimittäin komission jäsen Frattinin, välityksellä. Hän on ilmaissut halunsa taistella unionin kaikkien kansalaisten tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Tämä lähestymistapa osoittaa myös, että unioni pystyy toimimaan yksimielisesti. On joka tapauksessa valitettavaa, että jotkut valtiot ovat tehneet itsenäisiä päätöksiä tässä asiassa ja allekirjoittaneet erillisiä viisumipöytäkirjoja Yhdysvaltojen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE). – (EL) Arvoisa puhemies, vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltojen ja yksittäisen valtion välisen viisumivapausohjelmaa koskevan sopimuksen allekirjoittaminen on täynnä vaaroja. Näin Yhdysvallat pääsee käsiksi EU:n tietokantoihin, joissa ovat matkustajien henkilötiedot, verotustiedot ja jopa rikosrekisterit. Jäsenvaltioiden olisi oltava tässä erittäin varovaisia, koska asia vaikuttaa yhteisön lainsäädäntöön, esimerkiksi Schengenin sopimukseen ja yhteiseen eurooppalaiseen viisumipolitiikkaan. Tämän takia vastustan ehdottomasti Tšekin tasavallan aloitetta allekirjoittaa kahdenvälinen yhteisymmärryspöytäkirja Yhdysvaltojen kanssa.

Muut valtiot ovat seuranneet Tšekin tasavallan esimerkkiä. Yhteisymmärryspöytäkirjoja ovat allekirjoittaneet nyt jo Viro, Latvia, Unkari, Slovakia ja Malta. Mielestäni komission jäsenen selitykset ja lausunnot ovat heikkoja: hän ei pystynyt vastaamaan siihen, mitä tapahtuisi, jos edellä mainittujen valtioiden jo allekirjoittamissa sopimuksissa on kohtia, jotka ovat ristiriidassa Euroopan omaksumien kantojen kanssa.

Oma maani, Kreikka, on yksi EU:n alkuperäisistä 15 valtiosta. Vaikka sillekin määrättiin viisumimenettely, se ei kuitenkaan seurannut esimerkkiä. Jos tosiaankin uskomme, arvoisa komission jäsen, että EU:ssa jokainen jäsenvaltio voi tehdä niin kuin parhaakseen katsoo, meillä ei ole enää unionia.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Arvoisa puhemies, Unkarin ja muiden uusien jäsenvaltioiden puolesta minun on vastustettava kritiikkiä ja syyttelyitä, joita täällä on kuultu. Euroopan unionin vanhemmat jäsenvaltiot jättävät uudet jäsenvaltiot omilleen. Eurooppalainen solidaarisuus ei toimi – ei uusia jäsenvaltioita eikä Kreikkaa kohtaan. Tämän takia näitä kriittisiä huomioita on mahdotonta ymmärtää. Euroopan unionissa solidaarisuus ei ole toiminut eikä toimi nytkään yhdellä tietyllä alalla. On erittäin tärkeää, että tämä asia voitaisiin ratkaista lopullisesti. Meidän on selvennettävä sitä, mikä kuuluu jäsenvaltioiden ja mikä yhteisön toimivaltaan viisumivapaussäännöistä neuvoteltaessa. Toivomme, että Unkari ja muut uudet jäsenvaltiot saavat tänä vuonna viimein samat oikeudet kuin vanhat jäsenvaltiot, esimerkiksi oikeuden matkustaa viisumitta Yhdysvaltoihin. Tämä keskustelu osoittaa, että solidaarisuus ei toimi Euroopan unionissa. Kiitän mielenkiinnostanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni on aivan selvää, että EU:lla ei ole sanavaltaa neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Kaksitahoinen lähestymistapa osoittaa vain, että neuvoston ja komission yritys suojella Euroopan etuja ja kansalaisia epäonnistui.

Se, että jäsenvaltiot jätetään neuvottelemaan yksin kahdenvälisesti Yhdysvaltain kanssa, heikentää uskottavuuttamme ja vahvuuttamme kansainvälisellä kentällä. Se voi olla haitaksi kansalaisillemme, joiden tietoja saatetaan vaihtaa ilman minkäänlaista demokraattista valvontaa.

Mielestäni jäsenvaltioiden olisi toimittava eurooppalaisissa puitteissa, ja haluan, että komissio osoittaa päättäväisyyttä ja saa kumppanimme Yhdysvalloissa ymmärtämään, että tasa-arvoiset oikeudet ja tasa-arvoinen kohtelu eivät ole neuvoteltavissa.

Käyttöönotettavat sähköiset matkustusluvat voisivat olla myönteistä kehitystä, sillä maahanpääsyhakemukset arvioitaisiin jokaisen yksilön perusteella eikä hakijan kotimaan mukaan. Tämä olisi ensimmäinen askel kohti tasa-arvoista kohtelua.

Kansallisuuksista huolimatta meidän on luotava Eurooppa, jossa ei ole sisäisiä rajoja ja jossa kaikille eurooppalaisille taataan tasa-arvoinen kohtelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, tärkein käsiteltävä asia on se, että pääsemme Yhdysvaltojen kanssa sopimukseen viisumeista niin, että kaikkia unionin jäsenvaltioita kohdellaan tasa-arvoisesti. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Puola tukeutuu yhteiseen eurooppalaiseen politiikkaan, johon tämä kysymys kuuluu. Uskon, että kaikkien Euroopan valtioiden välinen, Euroopan komission edustama solidaarisuus on ehdottoman olennaista tässä tapauksessa. Meidän on toivottava, että tällainen lähestymistapa tarkoittaa uusia viisumijärjestelyjä, jotka takaavat Euroopan unionin kaikille kansalaisille pääsyn Yhdysvaltoihin samoin ehdoin. Näistä järjestelyistä olisi sovittava vihdoin 12. kesäkuuta järjestettävässä huippukokouksessa.

Haluaisin lisätä vielä yhden asian. Kun kehitetään viisumijärjestelyihin liittyvää politiikkaa, Euroopan komission on varmistettava, että eurooppalaisten oikeuksien perusperiaatteita kunnioitetaan niin, että Euroopan perusoikeuskirjaa vastaan ei rikota viisumijärjestelyihin liittyvien henkilötietojen osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – (CS) Hyvät naiset ja herrat, tämänpäiväisen keskustelun pääaihe on tasa-arvoisuus, tasa-arvoiset ehdot ja tasa-arvoinen kohtelu. Yhdysvaltoihin matkustamiseen tarvittavien viisumien osalta tasa-arvo puuttuu edelleen lähes 20 vuotta kommunismin kaatumisen jälkeen ja neljä vuotta sen jälkeen, kun uudet jäsenvaltiot Keski- ja Itä-Euroopasta liittyivät Euroopan unioniin. Näiden uusien jäsenvaltioiden ja Kreikan kansalaiset tarvitsevat edelleen viisumin matkustaakseen Yhdysvaltoihin. Vaikka tämä onkin mielestäni häpeällistä, olen sitä mieltä, että häpeämisen aihetta on Yhdysvalloilla eikä Euroopan unionilla. Loppujen lopuksihan demokraattinen valtio uhkailee Puolaa, Tšekin tasavaltaa, Unkaria ja muita vastaavia maita, vaikka se samalla kutsuu niitä läheisimmiksi liittolaisikseen.

Neuvottelujen ja neuvottelutapojen osalta olen täysin samaa mieltä kollegoideni kanssa siitä, että Euroopan unionin olisi oltava yksimielinen. Tämä on ainoa keino saavuttaa sekä tasa-arvo Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä että molemminpuolinen tasa-arvo Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä muun muassa tietojenvaihdon ja henkilötietosuojan kaltaisilla aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, olen iloinen, että se, mitä olemme täällä aina sanoneet, on osoittautunut todeksi: kukaan ei ole rikkonut sopimuksistaan, EU:n lainsäädännöstä tai unionin toimivallasta johtuvia velvoitteitaan, ja kahdenvälisiä neuvotteluja voidaan käydä monenvälisten tai Euroopan laajuisten neuvotteluiden rinnalla. Hyvät naiset ja herrat, olen pahoillani, että omaa maatani, Tšekin tasavaltaa, syytetään solidaarisuuden ja avoimuuden puutteesta. Tämä ei ole ollenkaan totta. Täytämme sopimustemme, yhteisön lainsäädännön ja toissijaisuusperiaatteen asettamat vaatimukset tarkasti ja täsmällisesti tarpeen mukaan, ei enempää, ei vähempää. Haluaisin myös pyytää, että jotkut kollegoistani eivät luennoisi eurooppalaisuudesta. Olemme kaikki tasa-arvoisia eurooppalaisia: kukaan ei ole parempi tai huonompi eurooppalainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, on totta, että viisumipolitiikka on osa yhteistä eurooppalaista politiikkaa, ja vilpitön toiveeni on, että komissio osoittaisi olevansa tehokas sille annettujen neuvotteluvaltuuksien puitteissa. Toivokaamme, että komissio saa aikaan hyvän sopimuksen, sillä se olisi merkki yhteisestä menestyksestä.

Tähän mennessä mielipiteemme ovat kuitenkin menneet tässä asiassa helposti ristiin. Yhdysvallat on jakanut Euroopan unionin kansalaiset kahteen ryhmään. Toista voidaan kutsua paremmaksi ryhmäksi, ja tuon ryhmän jäsenet pääsevät Yhdysvaltain alueelle ongelmitta. Toinen ryhmä on tuomittu alempiarvoiseksi, ja sen jäsenten on maahan päästäkseen käytävä läpi menettelyjä, jotka ovat usein nöyryyttäviä.

Haluan ilmaista voimakkaan vastustukseni tätä asiaintilaa kohtaan ja mainita myös tilanteen, joka on pahenemassa Yhdysvalloissa. Viisumikysymys on yksi Yhdysvaltain vaalikampanjan aiheista. Ei ole oikein, että yksi ehdokkaista lupaa esimerkiksi poistaa viisumivaatimukset maanmiehiltäni, puolalaisilta, ja ottaa näin tähtäimeensä suunnattoman määrän puolalaissiirtolaisia. Meidän on estettävä tällaisen tapahtuminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan tietää, voivatko komissio ja neuvosto vakuuttaa, että EU ei salli neuvotteluissa pääsyä EU:n tietokantoihin, esimerkiksi Schengenin tietojärjestelmään ja viisumitietojärjestelmään (VIS). Viisumitietojärjestelmästä vastaavana esittelijänä onnistuin saamaan aikaan yleiskiellon VIS-tietokannan tietojen siirtämiselle kolmansiin maihin, ja haluan tietää, kohdistuuko tähän minkäänlaista uhkaa.

Toinen kysymykseni on, hyväksyvätkö komissio ja neuvosto, että jos tätä joukkovalvonnan umpikujaa seurataan ja kaikkien ihmisten – 99-prosenttisesti täysin viattomien – henkilötiedot kerätään, saatetaan vaikeuttaa niiden 0,1 prosentin kiinniottamista, jotka saattaisivat muodostaa terroristivaaran tai joita epäillään järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Erittäin tärkeä mafianvastainen syyttäjä Italiassa varoittaa nyt, että mafiarikokset levittävät lonkeroitaan kaikkialle Eurooppaan, koska kunnollista rajayhteistyötä ei ole ja koska rikosoikeusjärjestelmät eivät toimi yhdessä. Eikö tämä ole tärkeimpiä asioitamme? Ongelmaa ei ratkaista, koska se on kovempi pala purtavaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Euroopan komissiolla on tällä hetkellä paremmin neuvotteluvaltaa, sillä jäsenvaltioiden sisäministerit antoivat sille neuvotteluvaltuudet viime viikolla.

Olemme käyneet myös useita tehokkaita neuvotteluja Yhdysvaltain edustajien kanssa. Kokouksista viimeisin oli 13. maaliskuuta järjestetty Euroopan unionin ja Yhdysvaltain oikeus- ja sisäasioiden troikka.

Mielestäni meidän olisi pidettävä mahdollisimman tiukasti kiinni tässä yhteydessä hyväksytyistä kolmesta periaatteesta ja erityisesti yhteisestä tavoitteesta viisumivapauden mahdollisimman nopeasta käynnistämisestä.

Vaikka edistys onkin ollut merkittävää, joissakin jäsenvaltioissa hylkäämisluvut kasvavat kasvamistaan.

Romaniassa luku on jo 37 prosenttia, lähes 10 prosenttia viimevuotista enemmän, vaikka samaan aikaan valtiostamme on tullut Euroopan unionin jäsen.

Tämä kehitys vie meidät valitettavasti kauemmas viisumivapausohjelmassa esitetystä 10 prosentin tavoitteesta.

Vain kaikkien jäsenvaltioiden yhteistoiminnalla voidaan ratkaista Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisiin viisumeihin liittyvä vastavuoroisuuskysymys.

Meidän on varmistettava, että seuraavaan EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen huippukokoukseen mennessä kantamme kaikkia Euroopan kansalaisia koskevasta viisumivapaudesta on yhtenäinen ja varma ja perustuu hyvin suunniteltuun aikatauluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, sekä neuvoston että komission aikeet ovat hyvät, kun ne painottavat päättäväisesti aikovansa neuvotella Yhdysvaltain kanssa viisumivapauden kaikille Euroopan kansalaisille. Myös tämän päämäärän toteuttamiseksi suunnitellut toimet ovat suositeltavia. Kuitenkin EU:n suunnittelemiin monenvälisiin neuvotteluihin on avautunut jo kuilu, jonka täyttäminen vie todennäköisesti aikaa. Jotkut EU:n valtiot ovatkin päässeet jo konkreettisiin tuloksiin kahdenvälisissä neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Pyrimme kuitenkin kaikki samaan tulokseen – viisumivapauteen Yhdysvaltoihin matkustettaessa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: joko odotamme monenvälisten, EU:n ja Yhdysvaltain neuvottelujen alkamista ja saamme viisumivapauden myöhemmin, tai ryhdymme kahdenvälisiin neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa ja saamme viisumivapauden paljon nopeammin. On vähintäänkin moraalisesti väärin pakottaa EU:n jäsenvaltioita valitsemaan vähemmän kiinnostava vaihtoehto tekopyhän solidaarisuuden takia, jota monetkaan EU:n jäsenvaltiot eivät kunnioita muiden, paljon tärkeämpien asioiden, kuten energian osalta. Lisäksi jo puolella Euroopan kansalaisista on viisumivapaus aiempien kahdenvälisten Yhdysvaltain kanssa käytyjen neuvottelujen ansiosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – (RO) Uskon, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä on erityinen suhde. Useimmat jäsenvaltiot kuuluvat Natoon ja osallistuvat yhteisesti Euroopan ja tarvittaessa muiden maiden turvallisuuden säilyttämiseen tekemättä eroa maiden välillä.

Kuitenkin ero tehdään Yhdysvaltain viisumien myöntämisessä, missä käytetään ehtoja, jotka eivät ole tällä hetkellä tarpeeksi selvät ja avoimet. Pääkriteeri, alle 10 prosenttia hylättyjä viisumeita, on ehto, joka riippuu täysin Yhdysvaltain kansalaisista eikä viisumia hakevista kansalaisista.

Euroopan unionin toimielimet eivät ole päässeet neuvotteluissa vielä päätökseen Euroopan kansalaisten hyväksi. Jokaisen jäsenvaltion onkin löydettävä omat tapansa ratkaista tilanne.

Neuvottelut ovat tiivistyneet viime aikoina, ja Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat käyneet niitä yhtäaikaisesti, mikä on myönteistä.

Neuvotteluissa on tarpeen pohtia viisumien myöntämisehtoja. Vain selvät ja erityisesti avoimet ehdot antavat kansalaisille heidän tarvitsemansa tiedot ennen viisumihakemuksen jättämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, viisumihakemuksen hylkäämispäätös riippuu tietenkin Yhdysvaltain virkamiehistä. Jos Yhdysvaltoihin pääsyä koskevan oikeuden ehtona on hylättyjen viisumihakemusten prosenttimäärä, voimme päätellä seuraavasti: teemme mitä haluamme, te ette voi vaikuttaa asiaan mitenkään, vaan me käytämme tätä järjestelmää nöyryyttääksemme teitä näillä käsittelyillä ja menettelyillä ja pakotamme teidät hyväksymään tämän halventavan järjestelmän. Tätä ei voi yksinkertaisesti hyväksyä, ja tämä osoittaa, että mitään kumppanuutta ei ole olemassa ja että käytännöllisesti katsoen olemme asemassa, jossa emme voi vaikuttaa mihinkään.

Toivon kuitenkin, että ongelmaan löydetään ratkaisumalli yhteisön lähestymistavalla ja turvautumalla Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteesta saatuihin muihin välineisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). – (SK) Olemme tyytyväisiä Euroopan komission aloitteeseen ja pidämme sitä edistysaskeleena pyrkimyksissä tehdä Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisista tasa-arvoisia. Näihin kansalaisiin kuuluvat myös ne, jotka liittyivät Euroopan unioniin neljä vuotta sitten toukokuussa ja jotka ovat edelleen Yhdysvaltojen tiukan viisumipolitiikan alaisia.

Slovakian tasavallan hallitus kuuluu niiden joukkoon, jotka käyvät kahdenvälisiä keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa uskoen vilpittömästi, että näiden keskustelujen tuloksena Washingtonissa aloitetaan toimet nopeammin ja ollaan avuliaampia.

Olisinkin iloinen, jos Slovakian kahdenvälisiä neuvotteluja pidettäisiin myönteisenä toimena Euroopassa: neuvottelut täydentäisivät Euroopan toimielinten toimintaa pikemminkin kuin korvaisivat sen. Haluaisin myös painottaa, että kyse ei ole siitä, että hallituksemme tekisivät väärin: haluamme, että yhteisön perusperiaatteita kunnioitetaan, ja tähän kuuluu myös kansalaisten tasa-arvon kunnioittaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE). – (RO) Romania on yksi niistä Euroopan unionin jäsenvaltioista, jonka kansalaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen Yhdysvaltoihin.

Toisin kuin muut valtiot, Romania on toistaiseksi vältellyt kahdenvälisten neuvottelujen aloittamista Yhdysvaltojen kanssa, vaikka kyseisen valtion kanssa solmittu kumppanuus ja romanialaisjoukot Irakissa ja Afganistanissa olisivat oikeuttaneet Romanian vetoamaan kahdenvälisten ratkaisujen löytämiseen viisumien myöntämiskysymyksessä.

Tuen EU:n jäsenvaltioiden yhteistä lähestymistapaa ja Euroopan komission valtuuttamista nopean ratkaisun löytämiseksi, jotta Yhdysvallat myöntäisi viisumivapauden Euroopan unionin kansalaisille, mukaan lukien romanialaisille.

Euroopan komission on neuvoteltava todellisesti, johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Taustalla vaikuttava Romanian yleinen mielipide on otettava huomioon, ja lopulta voi käydä niin, että Romanian on löydettävä nopea ratkaisu kahdenvälisillä neuvotteluilla Yhdysvaltojen kanssa samalla tavalla kuin niiden muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden, jotka ovat ratkaisseet Yhdysvaltojen viisumikysymyksen ottamatta huomioon EU:n yhteistä kantaa.

Olen pahoillani, ettei Franco Frattini osallistu tähän keskusteluun, koska hänen velvollisuutenaan olisi ollut taistella oikean käsittelyn puolesta ja Euroopan ja Romanian kansalaisten vapaan liikkuvuuden puolesta, eikä edistää syrjivää politiikkaa niiden romanialaisten ja yhteisön kansalaisten osalta, jotka asuvat ja työskentelevät Italiassa ja joista useimmat ovat sopeutuneet hyvin Italian yhteiskuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, neuvoston puheenjohtaja. (SL) Yritän vastata tiettyihin pulmiin ja kysymyksiin, joita olette ottaneet esiin. Ensinnäkin haluan sanoa, että on erittäin tärkeää, että viimeisimmässä neuvoston tapaamisessa 18. huhtikuuta päästiin yhteisymmärrykseen ja että komissiolle myönnettiin valtuudet aloittaa neuvottelut. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voimme työskennellä – kuten olette toistaneet täällä tänään useita kertoja – sellaisessa hengessä ja sellaisella tavalla, että kaikkien Euroopan kansalaisten oikeudet ja tietenkin myös velvollisuudet ovat samanlaiset.

Käsittelen nyt joitakin yksittäisiä, täällä esitettyjä kysymyksiä. Haluaisin sanoa, että neuvottelujen alussa emme voineet hyväksyä strategiaa, jota Euroopalle tyrkytettiin, kuten yksi parlamentin jäsenistä sanoikin. Sanoisin, että pystyimme vastustamaan sitä kenties aloituspaineen alla, kun strategia luotiin. Teimme sopimuksia, löysimme ratkaisutavan, loimme kaksitahoisen yhteistyön lähestymistavan tulevaisuudelle, ja näin teimme tavallaan selväksi sekä Yhdysvalloille että EU:n jäsenvaltioille, kuinka voimme tehdä yhteistyötä ja missä ovat rajamme siitä, mitä hyväksymme ja mitä emme.

Haluan käsitellä erityisesti kysymystä sormenjäljistä ja tietenkin ongelmaa, joka joillakin teillä Euroopan parlamentin jäsenistä on ensisijaisesti EU:n jäseninä. On tärkeää, ettemme sekoita keskenään kahta eri järjestelmää eli sähköiseen matkustuslupaan perustuvaa järjestelmää ja matkustajarekisteritietoja. Matkustajarekisteritietojärjestelmä ei muutu, vaan se pysyy samanlaisena kuin se on nyt ja samanlaisena kuin se alun perin hyväksyttiin ja otettiin käyttöön. Järjestelmään ei kuulu sormenjälkien tallentamista matkatoimistoissa tai missään muuallakaan. Asia on näin, eikä siitä tarvitse keskustella eikä siihen tarvita muutoksia. Mielestäni tämä on todellakin erittäin tärkeää.

Tietosuojan ja korkean tason asiantuntijaryhmän toimien osalta minun on sanottava, että siitä lähtien, kun olen johtanut ministerineuvostoa ja toiminut neuvoston puheenjohtajana, olen toiminut erittäin avoimesti yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kanssa. Olen antanut tästä aiheesta kaksi mietintöä asianosaisille valiokunnille ja nyt olen esitellyt ajankohtaiset asiat myös parlamentille.

Mielestäni tässä ensimmäisessä vaiheessa olemme noudattaneet periaatetta siitä, että selvitämme, missä ongelmat ovat, missä yhteiset vaikeudet ovat, missä yhteiset periaatteet ovat, jos sellaisia on, ja missä sellaisia ei ole. Tämän perusteella voimme siirtyä jatkotoimiin. Jatkotoimet ja neuvottelut alkavat vuonna 2009, ja jos oletetaan, että ne todella alkavat, on erittäin tärkeää, että meillä, parlamentilla, neuvostolla ja komissiolla, on yhteinen kanta. Vain näin voimme kerätä tarpeeksi voimia päästäksemme sopimukseen. Uskon, että myös parlamentti on päättänyt, että kyseinen sopimus on meille tällä hetkellä erittäin tärkeä. Näin meillä olisi turva tietosuojalle eikä meidän tarvitsisi palata asiaan aina uudelleen neuvotellessamme sopimuksista. Tämä on tavoitteemme. Kyse ei ollut neuvotteluista, jotka liittyisivät sopimuksen tekemiseen. Tiettyjä periaatteita on tutkittu. Tutkimusten perusteella havaitsemme – ja tiedämme tämän jo – että kaksitoista periaatetta ovat käytännössä samanlaiset. Jos neuvottelut aloitetaan, on neuvottelujen kohteena tietenkin myös periaate, joka ei ole samanlainen. Toivon, että onnistumme neuvotteluissa.

Haluan nostaa esille myös kysymyksen yhteistyöstä jäsenvaltioiden, komission ja neuvoston puheenjohtajan välillä pöytäkirjojen, lisäneuvotteluiden ja täytäntöönpano-ohjelmien osalta. On tehtävä selväksi, että pöytäkirjat eivät ole sopimuksia. Yhteisymmärryspöytäkirjat ovat poliittisen tahdon osoituksia siitä, että valtio haluaisi viisumivapauden. Pöytäkirjoissa ei ole sellaisia osia, jotka antaisivat niille kansainvälisen sopimuksen aseman.

Lisäneuvotteluiden ja täytäntöönpanosopimusten ja/tai täytäntöönpanosääntöjen osalta meillä on erittäin tiiviit suhteet jäsenvaltioihin. Esimerkiksi joitakin päiviä sitten kävin avoimen keskustelun Tšekin tasavallan Jan Langerin kanssa näistä neuvotteluista ja niiden etenemisestä. Tällä hetkellä ei ole olemassa kirjallisia dokumentteja keskusteluista ja täytäntöönpanosäännöistä, joita Yhdysvallat esittäisi yhdellekään jäsenvaltioista.

Mielestäni on tärkeintä, että jäsenvaltioiden sekä komission ja neuvoston puheenjohtajavaltion työ on jatkossakin avointa. Vain tällaisella kolmikolla – ja tietenkin joillakin yhteistyön aloilla myös Euroopan parlamentin kanssa – voidaan tähän kysymykseen puuttua sopivalla tavalla. Meidän olisi kuitenkin annettava komission varapuheenjohtajan vastata useisiin kysymyksiin, jotka kuuluvat komission toimivaltaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. − (FR) Arvoisa puhemies, meidän on korjattava epäoikeudenmukainen tilanne. Emme voi hyväksyä, että Euroopan kansalaiset ovat kahdessa ryhmässä, joista toinen tarvitsee viisumia ja toinen ei. Uskon, että tämä on meidän kaikkien vakaa käsityksemme.

Toiseksi uskon itse henkilökohtaisesti yhteisneuvotteluiden voimaan. Eurooppa on paljon vahvempi, kun se puhuu yhdellä äänellä ja kun kaikki sen jäsenet osoittavat solidaarisuutta toisilleen. Kuten Dragutin Mate tietää, rohkenisin muistuttaa, että toisessa, periaatteessa aivan toisenlaisessa kysymyksessä eli open skies -asiassa pääsimme ensimmäiseen vaiheeseen, koska komissiolle annettiin valtuudet tietyllä hetkellä.

Samaan tapaan uskon yhteisneuvotteluiden voimaan, ja minun on sanottava yhdessä Dragutin Maten kanssa, että meidän on työskenneltävä kovasti ja päättäväisesti.

Lisään, että komissio on kuitenkin tehnyt vastavuoroisia järjestelyjä useiden ei-jäsenvaltioiden kanssa menneinä vuosina. Järjestelyidemme ansiosta olemme päässeet hyviin tuloksiin Kanadan, Australian ja muiden maiden kanssa, joten ei ole mitään syytä, miksi emme pystyisi lopettamaan tätä syrjivää kohtelua.

Haluan kertoa, että komissiolla on jo edustajansa Washingtonissa tiistaina ja keskiviikkona ja että neuvottelut voidaan aloittaa. Tämä todistaa päättäväisyytemme hyödyntää valtuuksiamme täysimääräisesti. Tämän voin kertoa teille tässä ensimmäisessä vaiheessa.

Haluaisin nyt vastata Gérard Deprez’n esittämään kysymykseen täytäntöönpanosopimuksista. Kuten Dragutin Mate juuri sanoi, meillä ei ole vielä täytäntöönpanosopimuksia, joten niitä on erittäin vaikeaa arvioida. Velvollisuutenamme on kuitenkin arvioida niitä huolellisesti yhteisön säännöstön valossa. Lisäisin vielä, että aiomme toimia avoimesti erityisesti parlamentin kanssa neuvotteluissamme Yhdysvaltojen kanssa. Kuitenkin myös jäsenvaltioiden – en syytä ketään, en yhtäkään jäsenvaltiota – kaikkien jäsenvaltioiden, jotka käyvät kahdenvälisiä neuvotteluja, on myös täytettävä avoimuuden vaatimus. Tarvitsemme molemminpuolista luottamusta, jos haluamme toimia tehokkaasti. Tätä haluan painottaa.

Jos täytäntöönpanosopimuksissa ilmenee myöhemmin asioita, joita yhteisön oikeuden nojalla ei voi hyväksyä, tutkimme, mitä on tehtävä, ja ryhdymme joka tapauksessa toimiin.

Kolmantena asiana jotkut teistä esittivät kysymyksen tiedoista. Haluan huomauttaa, että matkustajarekisterien tietojenvaihtoa säädellään vuonna 2007 tehdyllä sopimuksella Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Säännöt annetaan kyseisessä sopimuksessa, ja ne sitovat meitä tällä hetkellä, eikä ole mitään syytä hyväksyä yhdysvaltalaisten ystäviemme esittämiä uhkailuja. Havaitsin Gérard Deprez’n kommenteista, että loppujen lopuksi yleisen transatlanttisen sopimuksen nojalla olisi epäilemättä hyödyllistä luoda itsenäinen viranomainen valvomaan tietosuojaa.

Selvensin tässä joitakin asioita, mutta voin luvata teille, että parlamentti pidetään rinnallamme neuvotteluissa ja että saamme vahvuutemme täysimääräisellä toimielintenvälisellä sopimuksella, joka osoittaa yhdysvaltalaisille ystävillemme, että Euroopan unioni aikoo todellakin vaatia tasa-arvoista kohtelua kaikille kansalaisilleen ja aikoo toimia vankkumattoman päättäväisesti.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan toukokuun istuntojakson aikana Strasbourgissa.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), kirjallinen. – (EN) Olen tyytyväinen neuvoston puheenjohtajavaltion lausuntoon kaikkien EU:n kansalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta. On aika antaa parlamentaariset valtuudet komissiolle, jotta se voi pyrkiä kattavaan sopimukseen EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä viisumivapausohjelmasta. Tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen, viisumiton matkustaminen kaikille EU:n kansalaisille poikkeuksetta mahdollisimman pian. Odotamme myös komission toimivan mahdollisimman avoimesti neuvottelujen aikana. Tällä hetkellä emme näe mitään syytä siihen, että Yhdysvaltain olisi vaadittava lisätietojen antamista. On myös tärkeää, että kansalaiset voisivat lähettää viisumihakemuksensa ja henkilötietonsa sähköisesti.

Useita kollegoita on ärsyttänyt joidenkin jäsenvaltioiden siirtyminen kohti nopeampaa viisumivapaussopimusten saavuttamista Yhdysvaltain viranomaisten kanssa kahdenvälisillä keskusteluilla. Tämä ei jaa EU:ta. Emme saa unohtaa, että käytännössä kaikkien vanhojen jäsenvaltioiden kansalaiset pääsevät jo viisumitta Yhdysvaltoihin, kun taas käytännössä yhdelläkään uusien jäsenvaltioiden kansalaisista ei ole tätä mahdollisuutta.

Näiden valtioiden allekirjoittamia yhteisymmärryspöytäkirjoja on pidettävä poliittisen tahdon ilmentyminä tiellä kohti viisumitonta järjestelmää. Pöytäkirjat eivät varmastikaan ole separatistisia sopimuksia.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 11.25 ja sitä jatkettiin klo 11.30.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö