Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2008 m. balandžio 23 d. - Strasbūras Tekstas OL

3. Derybos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl vizų atsisakymo (diskusijos)
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas darbotvarkės klausimas yra Tarybos ir Komisijos pranešimas apie derybas tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų dėl vizų atsisakymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, Tarybos Pirmininkas. (SL) Norėčiau trumpai informuoti apie vizų atsisakymo proceso eigą ir diskusijas apie ESTA. Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungoje vizų politika yra labai svarbus klausimas ir nuo tada, kai prie Europos Sąjungos prisijungė naujosios valstybės narės, Komisija ir visos pirmininkaujančios šalys dėjo labai daug pastangų, kad visoms šalims ir jų piliečiams būtų taikomos vienodos įvažiavimo į Jungtines Amerikos Valstijas sąlygos ir visos Sąjungos šalys būtų įtrauktos į vizų atsisakymo programą. Vizų atsisakymas reikštų, kad visi Europos Sąjungos piliečiai yra lygūs.

Šiais metais JAV pradėjo tam tikras procedūras ir atvėrė duris vizų atsisakymo programai. Jos pradėjo išskirtinai dvišales derybas, todėl ir kilo tam tikrų nesusipratimų. Šių metų pradžioje buvo pradėtos aktyvios derybos, o pirmininkaujančioji šalis ir Komisija po kelių susitikimų sutarė dėl vadinamosios „dviejų bėgių“ bendradarbiavimo sistemos šioje srityje. Šis principas buvo patvirtintas kovo 12 d. Slovėnijoje vykusiame ES ir JAV susitikime.

„Dviejų bėgių“ sistema reiškia, kad Komisijai bus suteiktas mandatas derėtis ir sudaryti sutartį su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis Europos Sąjungos klausimais, o tuo pačiu visos šalys galės derėtis dvišaliu lygiu dėl klausimų, patenkančių į valstybių narių kompetenciją. Balandžio 18 d. ir vėlesnėje sesijoje Teisingumo ir vidaus reikalų taryba balsavimu suteikė Komisijai mandatą pradėti tokias diskusijas. Tikimės, kad toks „dviejų bėgių“ principu pagrįstas bendradarbiavimas bus skaidrus. Kai kurios valstybės narės jau pradėjo dvišales parlamentines derybas dėl sutarčių, nors jokia raštiška sutartis dar nėra sudaryta. Tikimės, kad valstybių narių ir Komisijos veiksmai bus skaidrūs ir mes galėsime veikti šiuo lygiu.

Elektroninio kelionės leidimo sistemos klausimais mes pravedėme kelias diskusijas. Kartu su Komisija ir Jungtinių Valstijų atstovais vykdėme taip vadinamas tiriamąsias diskusijas. Pagal turimus duomenis galime daryti išvadą, kad kol kas Jungtinės Amerikos Valstijos nereikalaus pateikti papildomos informacijos, išskyrus duomenis, kuriuos keleiviai savanoriškai pateikia skrisdami į Jungtines Amerikos Valstijas ir pildydami I-94 formą, kuri, turintiems vizų sistemą, yra žalia. Tai labai svarbu.

Diskusijų metu sutarėme, kad tokios kontrolės priemonės bus nemokamos, o leidimas galios du metus. Tiesą sakant, įgyvendinus šią sistemą, piliečiai siųs savo informaciją Jungtinių Valstijų institucijoms internetu, o jos apdoros duomenis taip pat kaip ir dabar.

Norėčiau paminėti dar vieną svarbią temą – būtent diskusijas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl kvalifikuotų asmeninių duomenų apsaugos specialistų komandos. Kol kas susitarėme dėl dvylikos taisyklių. Viena taisyklė vis dar atvira. Tikiuosi, kad iki birželio pabaigos sutarsime dėl galimybės tęsti diskusijas ir suteikti komandai skirtingą mandatą, kad būtų galima tęsti pasiruošimą diskusijoms dėl pamatinio susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis šioje srityje.

Kodėl mums reikia tokio pamatinio susitarimo? Visų pirma mes siekiame nenukrypti nuo praeitų metų gruodžio mėnesį Europos Parlamento priimtų rezoliucijų, kuriose aiškiai nurodyta, kad toks susitarimas yra pageidaujamas. Be abejo, mes manome, kad galimybė derėtis ir galimybė susitarti tokiomis sąlygomis gali atsirasti tik nenukrypstant nuo taisyklių ir patvirtinus Lisabonos sutartį, tai yra bendradarbiaujant Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Tik sutarimas tarp šių trijų institucijų leis mums priimti bendruosius principus ir bendrąjį veiksmų planą. Kai priimsime tokį parengiamąjį susitarimą, toliau atskirai spręsime informacijos apsikeitimo klausimus atsižvelgdami į atskirus atvejus. Toks susitarimas neapims visų galimų klausimų. Dabar kiekvienų diskusijų metu keliami ir atskirai aptariami šių principų klausimai. Jei būtume paruošę tokius bendruosius principus ir pagrindą, galėtume greičiau parengti konkrečius susitarimus ir sutartis. Pone Pirmininke, tai viskas, ką norėjau pasakyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos vicepirmininkas. − (FR) Ministre, ponios ir ponai, Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų „teisingumo, laisvės ir saugos“ ministrų trijulės susitikimas, kuriame kovo mėnesį dalyvavo ponas Mate ir Vicepirmininkas Frattini, buvo puiki proga aptarti tam tikrus svarbius klausimus su mūsų amerikiečių kolegomis.

Patvirtinę ministrų deklaraciją dėl naujų Jungtinių Amerikos Valstijų teisės aktų, susijusių su vizų atsisakymu, pristatymo, mes žengėme žingsnį tinkama linkme. Pagal šiuos teisės aktus saugos sutartys turi būti pasirašytos su šalimis, kurios yra arba taps Vizų atsisakymo programos dalyvėmis. Jungtinės Amerikos Valstijos pabrėžė, kad Europos Sąjungos atveju būtinas „dviejų bėgių“ sistemos požiūris, nes kompetencijos šioje srityje yra paskirstytos tarp Bendrijos ir valstybių narių. Nacionalinei kompetencijai priskirtus klausimus spręs nacionalinės institucijos, o klausimus, už kuriuos atsakinga Sąjungą, spręs Europos institucijos. Jungtinių Amerikos Valstijų derybininkai pritarė bendram saugių bevizių kelionių tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų tikslui.

Siekdama įgyvendinti šį tikslą Komisija pasiūlė Tarybai mandatą, kuris suteiks galimybę pradėti derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Esu dėkingas ponui Mate, kuris balandžio 18 d. pirmininkavo Teisingumo ir vidaus reikalų tarybai, nes dėl puikaus sutarimo Taryba paruošė šį Komisijos mandatą. Tai įrodo bendrą mūsų siekį dirbti vieningai ir efektyviai.

Komisija kuo greičiau pradės derybas. Mes jau susisiekėme su Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijomis. Privalome skatinti diskusijas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl Vizų atsisakymo programos sąlygų, kurios patenka į Bendrijos kompetenciją. Tuo pačiu turime užtikrinti valstybių narių piliečių teises ir laisves. Mes dėsime ypatingas pastangas, kad visos sutartys tarp Bendrijos ir Jungtinių Valstijų būtų pagrįstos abipusiškumo principu atsižvelgiant į pagrindines teises ir asmens laisves, įskaitant duomenų apsaugą ir žmonių teisę į asmeninį gyvenimą.

Kaip sakė ponas Mate, derybų metu aptarsime elektroninio kelionės leidimo sistemą. Pagal vizų atsisakymo programą oru ar jūra į Jungtines Amerikos Valstijas keliaujantys keleiviai prieš išvykdami privalės internetu atsakyti į tam tikrus klausimus. Tada jiems bus išduotas elektroninis kelionės leidimas. Norėčiau pabrėžti, kad tokia sistema jau veikia keliaujantiems tarp Europos Sąjungos ir Australijos. Jungtinės Amerikos Valstijos kelis kartus pateikė mums informacijos apie pasiruošimus įdiegti elektroninio kelionės leidimo sistemą (ESTA), ypač vaizdo konferencijos su ponu Chertoff, krašto saugumo sekretoriumi, metu.

Be abejo, reikės toliau tartis su ponu Mate ir aš vėl diskutuosiu šiais klausimais su ponu Chertoff, kai jis gegužės mėnesio vidury atvyks į Briuselį. Šiuo klausimu valstybės narės privalo būti solidarios. „Dviejų bėgių“ požiūris bus efektyvus tik tuo atveju, jeigu valstybių derybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis bus visiškai skaidrios. Jungtinės Valstijos netrukus pateiks parengiamuosius susitarimus, skirtus supratimo su pasirašiusiomis valstybėmis narėmis memorandumo įgyvendinimui, nes šie parengiamieji susitarimai yra labai svarbūs ir mums reikės juos įvertinti.

Ir pagaliau, artimai bendradarbiaudama su pirmininkaujančiąja valstybe, Komisija sieks ilgalaikio dialogo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Santykiai tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų šioje srityje turi būti pagrįsti pasitikėjimu ir strategine partneryste. Piliečių sauga reikalauja bendrų veiksmų, kurie apsaugotų pagrindines teises. Mano nuomone, derybų mandato patvirtinimas yra geriausias kompromisas. Jis suteikia galimybę valstybėms narėms derėtis su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis joms rūpimais klausiais, pavyzdžiui, bendradarbiavimo ir informacijos mainų su žvalgybos tarnybomis, bet tik mes galime užtikrinti galimybę visiems Europos Sąjungos piliečiams keliauti į Jungtines Valstijas. Vizų atsisakymo programos pratęsimą kritikuoja Jungtinių Valstijų Kongresas, bet manau, kad su Europos Parlamento ir Ministro parama mes galėsime išsaugoti Europos Sąjungos poziciją šiuo klausimu ir siekti vienodų teisių visiems savo piliečiams.

Tokie yra mano pastebėjimai Parlamentui šį rytą. Dabar atidžiai klausysiu jūsų pasisakymų, kurie nušvies būsimas derybas.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek, PPE-DE grupės vardu. (PL) Pone Pirmininke, nuoširdžiai pritariu Tarybos ir Komisijos iniciatyvai dėl aiškių ir skaidrių struktūros principų atsižvelgiant į dvišales sutartis dėl bevizių kelionių tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Šių metų pradžioje tam tikros nekantrios valstybės narės pradėjo nepriklausomas derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis be Sąjungos pritarimo. Kitos šalys pasirinko laukti, kol Sąjunga nustatys sistemos principus, nes jos suprato, kad bus geresnėje padėtyje, jei galės tikėtis visos Europos Sąjungos paramos. Šiandien Jungtinėms Amerikos Valstijoms buvo nusiųstas aiškus pranešimas, kad negalima taikyti spaudimo atskiroms valstybės narėms ir pažeisti Bendrijos principus. Tai taikoma ir svarbiems klausimams, nepatenkantiems į Sąjungos sutarčių kompetenciją, pavyzdžiui, keleivių judėjimo duomenų paskelbimui. Svarbu tai, kad dabar valstybės narės gali atskirai derėtis su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Tai aktyviausiais bevizio režimo su Jungtinėmis Valstijomis siekiančios šalys. Tačiau šios šalys privalo nepamiršti bendros pozicijos, pagrįstos abipusiškumo principu bei reikalavimo informuoti Komisiją apie derybų eigą.

Iš esmės, kamuolys dabar yra Jungtinių Valstijų aikštelės pusėje. Norėčiau paraginti Jungtines Amerikos Valstijas atidžiai apsvarstyti kriterijus, pagal kuriuos vizos bus išduodamos rytinėje Europos Sąjungos dalyje gyvenantiems piliečiams. Ar tikrai didelė tos srities gyventojų dalis yra potencialūs nelegalūs imigrantai, kurie neišvažiuos iš Jungtinių Amerikos Valstijų pasibaigus vizos galiojimui? Būtent dėl šios priežasties atmetama didžioji dalis vizų prašymų, o ne dėl galimų saugos grėsmių. Šiaip ar taip, Rytų Europa vargiai galėtų būti fundamentalistinių islamo teroristų grupuočių buveinė. Anksčiau Rytų Europos piliečiai norėjo nelegaliai gyventi Jungtinėse Valstijose dėl finansinių priežasčių. Dabar padėtis labai pasikeitė. Rytų Europos šalių piliečiai galėjo legaliai dirbti senosios Europos šalyse nuo pat jų šalių priėmimo į Sąjungą. Jie gali dirbti nepažeisdami įstatymų ir nebijodami imigracijos tarnybų.

Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, šių šalių piliečiams vis sunkiau suprasti neigiamą Jungtinių Amerikos Valstijų požiūrį. Be to, toks Jungtinių Valstijų požiūris žalingas šalies įvaizdžiui. Todėl Jungtinės Amerikos Valstijos pageidauja greičiau baigti derybas ir užtikrinti, kad vizų išdavimas Sąjungos piliečiams taptų istorijos dalimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava, PSE grupės vardu. – (IT) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti Tarybos Pirmininką ir Komisarą. Kaip grupė mes pritariame Tarybos patvirtintam derybų mandatui, kuris suteiks Komisijai galimybę derėtis dėl visų valstybių narių – kartoju, visų valstybių narių – įtraukimo į naująją Vizų atsisakymo programą, kurią praeitais metais numatė JAV Kongresas.

Tuo pačiu norėtume išreikšti apgailestavimą, kad Vašingtono administracija nusprendė pradėti dvišales derybas su šalimis, kurios neseniai prisijungė prie Europos Sąjungos. Toks sprendimas negali būti vertinamas nei kaip nuopelnas, nei kaip sutarties siekimo būdas.

Mūsų grupė tiki, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra pagrindinis mūsų partneris kovoje su terorizmu, bet tuo pačiu mes manome, kad JAV administracija turi atsižvelgti į politinę Europos Sąjungos realybę ir galias, kurias jau suteikia sutartys. Komisare, norėčiau pasiūlyti, kad ES valstybėms narėms būtų pateiktas toks pats priminimas: jos yra šios Europos realybės interpretuotojos ir sergėtojos.

Negalime pamiršti, kad atsakomybę už vizų politiką, kaip ir politiką politinio prieglobsčio bei kovos su nelegalia imigracija srityse, turi prisiimti Europos Bendrija. Taryba nustatė derybų mandato apribojimus, pagal kuriuos valstybė narė ir Jungtinės Amerikos Valstijos negali derėtis dėl dvišalių sutarčių tais klausimais, kurie priklauso ES kompetencijai, ypač dėl tokių sutarčių, pagal kurias JAV valdžios institucijos gautų prieigą prie Europos Sąjungos duomenų bazių.

Skatiname Komisiją siekti sutarties, bendro sprendimo, panaikinančio vizas visų Europos šalių piliečiams pagal lygiateisiškumo ir visų pirma abipusiškumo principus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, ALDE grupės vardu.(NL) Pone Pirmininke, mes labai pritariame šiam mandatui ir lauksime rezultatų. Stebiuosi, kodėl tai nebuvo įgyvendinta ankstesniais metais ir kodėl tapo įgyvendinama dabar. Tikėkimės, kad pavyks įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Pritariu pono Mate pranešimui, kad vizos turi būti panaikinamos visiems Europos Sąjungos piliečiams, bet ne visoms valstybėms narėms. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į draudimą atvykti į Jungtines Amerikos Valstijas žmonėms, nešiojantiems ŽIV. Tikiuosi, kad išsakysite tvirtą nuomonę dėl šio draudimo įvažiuoti panaikinimo. Norėčiau paklausti, ką manote apie šią savaitę Washington Post pasirodžiusius pono Chertoff pranešimus, kad viena iš vizų panaikinimo sąlygų bus oro linijų bendrovių pirštų antspaudų stebėjimas. Tai visiškai nauja aplinkybė ir aš norėčiau sužinoti apie ją jūsų nuomonę.

Pakalbėkime apie PNR. Jei amerikiečių PNR reikalavimai bus didesni, negu dabar nustatyti ES-JAV sutartimi, kuri dar nėra ratifikuota, ar tai reikš, kad sutartis nustos galiojusi? Mums reikia žinoti, kas numatyta parengiamuosiuose susitarimuose ir man įdomu, kodėl neturime apie tai jokios informacijos. Tokia situacija man atrodo keista.

Kitas klausimas susijęs su Elektroninio kelionės leidimo sistema ir asmeninių duomenų apsauga. Nesu tikras, kad ši sistema buvo tinkamai organizuota. Be abejo, 12 mūsų matytų principų yra teisingi. Tačiau, kaip yra ir su trečiosios pakopos taisyklėmis, pamatiniu pačios Europos Sąjungos sprendimu, problema slypi ne principuose, bet ilgame išimčių sąraše. Šiuo požiūriu norėčiau garantijų, o ne tik principų. Prieš susitariant perduoti keleivių duomenis kitoms šalims dar norėčiau sužinoti, kaip visa tai bus įgyvendinama tikrovėje.

Kyla klausimas ir dėl demokratinio pagrįstumo. Kaip mes užtikrinsime demokratinį stebėjimą? Manau, kad ekspertų komiteto pasiūlymas nėra nei demokratiškas, nei skaidrus. Mano nuomone, tai įprastas parlamentinio nagrinėjimo atvejis.

Ir pagaliau tikiuosi, kad Komisija ir Taryba suprato, jog vieninga Europos Sąjunga yra daug stipresnė negu pasidalinusi Sąjunga ir daug stipresnė, jeigu šios srities klausimus spręsime atvirai ir su Europos Parlamento pagalba.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, UEN grupės vardu.(PL) Pone Pirmininke, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Komisijai už pastangas užtikrinant lygias teises visiems Europos Sąjungos piliečiams prie JAV sienos. Manau, kad derybos dėl vizų į JAV atsisakymo yra aiškus Europos Sąjungos trūkumų įrodymas.

Neatsižvelgiant į Europos Komisijos paramą šalims, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 ir 2007 m., šios derybos žlugo. Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašys dvišalę sutartį dėl vizų su kiekviena valstybe nare tik tada, kai kiekviena atskira šalis atitiks JAV nustatytus teisinius reikalavimus. Be abejo, Komisijai nesudėtinga apriboti valstybių narių kompetencijas. Kartais tai daroma sutartimis, o kartais – pagal precedentus. Daug sunkiaus sėkmingai susitarti su trečiosiomis šalimis. Nežiūrint tokios didelės paramos dėl Komisijos teisės į išskirtinį atstovavimą, tam tikros valstybės narės pasirinko atskiras derybas. Mano šalis nėra viena iš jų, bet turiu pasakyti, kad nė kiek nenustebau dėl jų pasirinkimo..

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL grupės vardu.(EL) Pone Pirmininke, Komisijos ir Tarybos atstovai, jūs nepateikėte mums reikiamos informacijos ir neįtikinote Europos Parlamento. JAV pasirinkimas pasirašyti atskiras sutartis dėl klausimų, kurie patenka į Bendrijos jurisdikciją yra ES įžeidimas ir turi būti apibūdinamas kaip toks. Čekijos Respublikos sprendimas pasirašyti tokį susitarimą yra Bendrijos jurisdikcijos pažeidimas. Niekas neturi teisės amerikiečiams ar kam kitam teikti asmeninių Europos piliečių duomenų be ES ir Europos Parlamento patvirtinimo. Tai susiję ne tik su PNR.

Tarybos nariai, atkreipkite dėmesį, kad yra įtraukta ne tik naujoji valstybė narė. Nors Graikija buvo viena iš pirmųjų 15 ES valstybių narių, jos piliečiams vis dar reikia vizų, norint keliauti į Jungtines Amerikos Valstijas. Turime užkirsti tam kelią, bet tą daryti privalome laikydamiesi vieno principo, t. y. nepažeidžiant piliečių asmeninių duomenų apsaugos. Prašau įtraukti tai į galutinę savo poziciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI).(CS) Ponios ir ponai, Parlamente atstovauju ką tik minėtiems Čekijos Respublikos piliečiams. Čekijos Respublika inicijavo kai kurių valstybių narių dvišales derybas dėl vizų į JAV. Mane smarkiai papiktino neteisinga Europos Komisijos kritika dėl šalies užsienio politikos. Komisija arogantiškai peržengė savo faktinės kompetencijos ribas ir pažeidė Sąjungos narių subsidiarumo bei lygybės principus. Leiskite priminti, kad dvišalės derybos vizų klausimu paprasčiausiai buvo Čekijos Respublikos reakcija į Komisijos nesugebėjimą pasiekti rezultatų atsižvelgiant į vizų panaikinimą naujosioms valstybėms narėms. Ponios ir ponai, Komisija turėtų suprasti, kad nors ji yra aukšto lygio vykdomoji institucija, yra daug sričių, kuriose ji turėtų atsižvelgti į politinę Parlamento ir atskirų valstybių narių valią.

Ir pagaliau, jei Europos Komisija pageidauja būti Sąjungos oro linijų saugos teisėja vizų į JAV klausimai, ji neturėtų priekaištauti šalims už jų pastangas žlugdyti teroristų užmačias apsikeičiant informacija. Priešingai, ji turėtų kritikuoti tas šalis, kurios nedvejodamos derasi su Libijos ar „Hamas“ atstovais.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Pone Pirmininke, ministre Mate, vicepirmininke Barrot, ponios ir ponai, kovo 10 d. šiuose rūmuose išreiškiau savo susirūpinimą šiuo klausimu. Tada, kaip ir dabar jaučiu, kad Jungtinės Amerikos Valstijos pasiūlydamos dvišales sutartis pagal Vizų atsisakymo programą ėmė taikyti skaldymo ir valdymo strategiją. Deja, daug valstybių narių nesugebėjo atsispirti pagundai pamėginti greičiau išspręsti šį klausimą, pamiršdamos, kad bendroji vizų politika neabejotinai yra Bendrijos kompetencijos sritis, be to, jos privalo atsižvelgti į Sutartyje nustatytus solidarumo principus.

Kai šios valstybės narės prisijungė prie Europos Sąjungos, jos įsipareigojo vadovautis visu Bendrijos teisynu bei dalytis savo teisėmis į suverenumą bendrais klausimais, kuriuos sprendžiant svarbiausi yra visos Europos reikalai. Šių dvišalių sutarčių pasirašymas prieštarauja pobūdžiui, kuriuo pagrįsta Europos integracija.

Sveikinu Tarybą dėl balandžio 18 d. Komisijai skirto derybų mandato. Privalome sustabdyti Europos derybinės pozicijos silpnėjimą. Kovo mėnesį sakiau, kad būtų geriau įšaldyti dvišales sutartis kol bus paskelbtos derybų tarp Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų išvados. Komisijai ir Komisarui Barrot siūlau nesiimti kompromisų šiuo bendrųjų interesų klausimu. Siūlau Komisijai atidžiai stebėti kiekvienos valstybės narės iniciatyvas, nedvejojant kreiptis į Europos Bendrijų teisingumo teismą įžvelgus įstatymų pažeidimų ir informuoti Parlamentą apie padėtį bei valstybių narių solidarumo lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE).(FR) Pone Pirmininke, Komisare, Tarybos Pirmininke, mes džiaugiamės, kad Taryba pagaliau suteikė Europos Komisijai mandatą derėtis su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl 12 šalių įtraukimo į Vizų atsisakymo programą.

Dar vienas geras ženklas yra tai, kad buvo pradėtos derybos dėl elektroninių kelionės leidimų sistemos ir duomenų apsikeitimo. Bet ar šis mandatas galės nutraukti dvišales derybas, kad mes sugebėtume laikytis vieningo europietiško požiūrio? Tikėkimės, kad taip.

Priminsiu dar kartą, kad nėra priimtinos jokios dvišalės derybos dėl vizų atšaukimo ir jokios derybos dėl duomenų apsikeitimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, pavyzdžiui, PNR, ir kad privalome atsižvelgti tik į Europos Sąjungos lygiu sudarytas sutartis.

Ar šis derybų mandatas padės sudaryti bendrąją sutartį dėl asmeninių duomenų apsaugos? Būtent to ir noriu paklausti, nes amerikiečių teisės aktai netaikomi europiečiams ir jų neapsaugo. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad SIS ir VIS buvo sukurtos konkretiems tikslams, o prieigos trečiosioms šalims suteikimas prie šiose sistemose saugomų duomenų pažeistų tikslo ir proporcingumo principus. Todėl mes pasikliaujame jumis.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE).(FR) Pone Pirmininke, Komisare, ponios ir ponai, noriu išsakyti kelias trumpas pastabas.

Visų pirma, norėčiau pasveikinti Komisijos Pirmininko ir valstybių narių pastangas siekiant balandžio 18 dieną patvirtinti tinkamą derybų mandatą. Šis klausimas iki šiol buvo labai neorganizuotai sprendžiamas ir neatsakingai valdomas, todėl ši naujiena yra labai džiaugsminga visiems Europos piliečiams.

Tačiau norėčiau pabrėžti du Komisaro jau minėtus punktus. Pone Pirmininke, Komisare, nėra teisinga, kad parengiamieji susitarimai, kuriuos pasiekė tam tikros valstybės narės ir Jungtinės Amerikos Valstijos, turėtų būti visiškai neskaidrus. Gal Jungtinėms Amerikos Valstijoms tai nėra keista, bet visiškai nepriimtina valstybėms narėms. Šios pastabos labiausiai skirtos Čekijos Respublikai, kuri netrukus perims pirmininkavimą Sąjungai ir turėtų rodyti pavyzdį visoms šalims. Nors derybų mandatu labai aiškiai apibūdinama duomenų apsaugos taisyklė, vis dar tikiu, kad bus sudaryta tikra transatlantinė sutartis, o ne tik nustatyti 12 principų. Tokia sutartis, sudaryta atsižvelgiant į jungtinę duomenų apsaugą, atitiks abiejų šalių reikalavimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts (UEN). - (LV) Dėkoju, pone Pirmininke. Naudodamasis proga norėčiau išreikšti savo padėką Europos Komisijai už naujųjų valstybių narių interesų palaikymą derybose su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl vizų atsisakymo programos įdiegimo. Komisija nuolat įtraukdavo šį klausimą į savo darbotvarkę. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kovo mėnesio derybas galime su pasitenkinimu daryti išvadas, kad sugebėjome sumažinti įtampą dėl galimų konfliktų tarp atskirų valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų derybose dėl vizų atsisakymo programos. Kaip žinome, Jungtinės Amerikos Valstijos pareiškė, kad jos pašalins vizų sistemas tik dvišalių derybų su atskiromis valstybėmis narėmis metu. Todėl turėtume pasidžiaugti kovo mėnesio viršūnių susitikimo tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų rezultatais, kuriais nutarta taikyti „dviejų bėgių“ sistemą. Ši sistema dabar yra idealus sprendimas, užkertantis kelią galimiems konfliktams. Valstybėms narėms, kurios dabar derasi su Jungtinėmis Valstijomis dėl vizų atsisakymo programos taikymo, labai aktualus kovo mėnesį viršūnių susitikimo metu pasiektas susitarimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl elektroninio kelionės leidimo sistemos sėkmingo taikymo ir koordinavimo su suplanuotąja ES sistema. Valstybėms narėms bet koks užlaikymas reikštų vizų atsisakymo programų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis įgyvendinimo atidėliojimą. Ačiū.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Remek (GUE/NGL).(CS) Ponios ir ponai, mano rinkėjai Čekijos Respublikoje irgi svarsto, ar asmeninių duomenų ir informacijos, kurios reikalauja JAV kovai su terorizmu, kiekis, kad būtų suteikta viza, yra priimtinas. Tuo pačiu norėčiau priminti, kad Europos Sąjunga nebuvo aktyvi gindama naujųjų valstybių narių interesus dėl vizų į JAV atsisakymo. Galimas senųjų Sąjungos valstybių narių santykių dėl vizų komplikavimas paskatino Čekijos valdžios institucijas siekti savo interesų.

Dar daugiau, nors Prahoje esanti vyriausybė tai neigia, labai keistas sutapimas yra tai, kad JAV sutinka atšaukti vizų sistemą mūsų piliečiams būtent tada, kai siekia gauti Čekijos sutikimą įrengti šalyje antiraketinės sistemos radarų bazę. Nors visiškai akivaizdu, kad tai yra sutapimas, o už Čekijos vyriausybės geranoriškumą atlyginama abipusiais JAV veiksmais, vis dėl to kyla įtarimų dėl politinės prekybos šalies suverenumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pone Pirmininke, diskusijos dėl vizų atsisakymo tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos po truputį pradeda atrodyti kaip haliucinacija. Kelios naujosios valstybės narės sugebėjo pasirašyti dvišales sutartis su Jungtinėmis Valstijomis. Joms taip buvo greičiau ir akivaizdžiai paprasčiau, negu laukti bendrosios sutarties su Europos Sąjunga. Valstijos įtraukė kelias vizų atsisakymo sistemos taikymo sąlygas, susijusias su kova su terorizmu. Kur čia įžvelgiate problemą?

Eurofederalistai sako, kad sutarties pasirašymas yra Europos kompetencija. Ankstesnių diskusijų šia tema metu Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų narys sakė, kad pirmenybė turi būti teikiama Europos solidarumui ir kad susijusių valstybių narių žmonėms turi būti paaiškinta, kas taps tokių susitarimų aukomis. Ideologija yra svarbesnė už praktiškumą. Valstybėms narėms reikia pačioms nuspręsti, kas ir kokiomis sąlygomis atvyksta į jų teritoriją, o vizų politikos klausimai yra svarbi tokių sprendimų dalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Dėkoju, pone Pirmininke. Vizų į Jungtines Amerikos Valstijas atšaukimas yra prioritetinė sritis ir klystume, jei galvotume, kad yra kitaip. Ši sritis prioritetinė todėl, kad keliauti be vizų visiems keleiviams yra paprasčiau ir pigiau. Tai svarbu ir todėl, kad pakeistume susidariusią padėtį, kai pusei Europos Sąjungos šalių nebereikia vizų į Jungtines Amerikos Valstijas, o kitai pusei – vis dar reikia. Norint įvertinti vizų panaikinimo svarbą, reikia, kad įvažiuojant į Jungtines Valstijas viza būtų būtina. Todėl visos pastangos siekiant pašalinti vizas yra teigiamos ir jos turi būti palaikomos, o ne kritikuojamos. Svarbu ne kas tvarko vizų panaikinimą 12 šalių, kurioms jų dar reikia. Svarbu, kad jos būtų panaikintos. Todėl reikėtų baigti vaikiškus žaidimus tarp Komisijos ir valstybių narių dėl to, kas turėtų derėtis su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Esama padėtis yra tokia, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra užmezgusios artimus dvišalius santykius su valstybėmis narėmis ir akivaizdu, kad diskusijos bus vykdomos tiesiogiai su tomis šalimis. Kita vertus, visiškai akivaizdu, kad Komisija turi savo vaidmenį – ji turi didinti spaudimą reikiama kryptimi. Tačiau visi žinome, kad Jungtinės Valstijos teikia pirmenybę tiesioginėms deryboms su atskiromis šalimis ir Komisija kol kas nepajėgi išspręsti šio klausimo. Todėl labai svarbu baigti diskusijas dėl derybų teisių, nes taip mes tik pralaimėtume ir būtume suskaldyti, o ne sustiprėtume. Štai kodėl esu už „dviejų bėgių“ požiūrį. Svarbu remti vienas kitą, kad vizos būtų panaikintos kuo greičiau ir visiems ES piliečiams.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE).(EL) Pone Pirmininke, ponios ir ponai, jūs pateikėte mums liūdnai pagarsėjusią „dviejų bėgių“ vizų atsisakymo programą. Pagal ją vizų į JAV atsisakymas taps privilegija ir bus patvirtinta ypatingų reikalavimų Graikijai bei naujosioms valstybėms narėms, kurios, pritarus Europai, turės pateikti dar daugiau saugomų keleivių duomenų, negu to paprastai reikalauja PNR. Net bus teikiama tiesioginė prieiga prie piliečių informacijos apie teistumą. Pagal jūsų atsakymą galima spręsti, kad tai nėra Bendrijos kompetencijos klausimas ir kiekviena valstybė narė turi elgtis taip, kaip jai patinka. Kitais žodžiais tariant pusė valstybių narių turės priverstinai pateikti asmeninius duomenis, kurių JAV nereikalauja iš kitų valstybių narių. Šį faktą įtikinamai ir ciniškai perdavė ponas Rosenzweig, JAV sekretoriaus patarėjas. Šią žinią jis pateikė JAV senate vasario 28 d.:

„Aštuonios šalys kandidatės [...] aktyviai pageidauja taikyti visą saugos standartų rinkinį.“

– Kitaip sakant, šios šalys taip nori panaikinti vizas, kad galime jas priversti sutikti su visomis priemonėmis.

Komisare, pagal Bendrąją Europos vizos politiką bevizis režimas neturi būti taikomas visiems – piliečiai privalo turėti vienodas teises. JAV sugebėjo būti politiškai stipri ir atmesti Bendrąją Europos politiką. Deja Taryba ir Komisija neturėjo pakankamai politinės valios jas sustabdyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).(NL) Pone Pirmininke, pranešimai apie Vizų atsisakymo programą nėra paguodžiami, o kelios užklausos tik patvirtino šią prielaidą. Ankstesnės Komisijos mandato versijos dar labiau susiaurintos. Trumpai tariant, rezultatas tikrai prastas. Šešios valstybės narės ir galbūt malta pasirašė su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis supratimo memorandumą. Įgyvendinimo nuostatos dar nežinomos, todėl neaiški ir nacionalinės politikos kryptis.

Norėčiau Komisijai pateikti su šia tema ir mandatu susijusį klausimą: kodėl valstybės narės priklauso Europos Sąjungai? Ar mus vis dar sieja Bendrijos dvasia? Amerikiečiams galime nenusileisti tik tuo atveju, jei visos 27 valstybės narės veiks išvien. Mes, kaip Sąjunga, privalome pasiųsti aiškią žinią į kitą Atlanto pusę. Privalome drąsiai pasinaudoti tvirta derybine padėtimi. Manau, kad tam tikrų valstybių narių elgsena šiuos atžvilgiu yra nepriimtina. Argumentas, kad Komisija per kelis metus per mažai pasistūmėjo spręsdama valstybių narių klausimus skamba įtikinamai, bet jis nėra proporcingas pademonstruotiems veiksmams. Dabar pats laikas veikti mums, o ne palikti viską spręsti Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Priešingu atveju ES stato save į kvailą padėtį.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN).(PL) Pone Pirmininke, norėčiau išreikšti dėkingumą Europos Komisijai ir ypač Komisarui Frattini, kurio, deja, šiandien nėra su mumis. Komisaras Frattini derybų metu labai aiškiai pasakė, kad vizų klausimai turi būti sprendžiami Briuselyje ir kad su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis besiderančios šalys pažeidžia Bendrijos solidarumo principą.

14 turtingiausių Bendrijos valstybių narių kartu su Slovėnija išvengė tokios būsenos, bet to paties tikisi visos Sąjungos valstybės narės, ypač tos, kurios yra rytinėje Europos dalyje. Vieningumas yra būtina sąlyga siekiant priimti galutinį sprendimą vizų klausimu, kuris būtų naudingas visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms. Geriausia strategija galėtų būti bendri veiksmai pasitelkus vieną atstovą, būtent Komisarą Frattini. Jis parodė norą kovoti už vienodas visų Sąjungos piliečių teises. Tokia strategija parodytume, kad Sąjunga sugeba kalbėti vienu balsu. Deja, tam tikros šalys pasirengusios šiuo klausimu priimti nepriklausomus sprendimus ir pasirašyti atskirus vizų memorandumus su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE).(EL) Pone Pirmininke, atskirų šalių sutarčių pasirašymas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl vizų atsisakymo programos (VAP) yra kupinas pavojų. Tokius atveju JAV turės prieigą prie ES duomenų bazių, kuriose saugoma asmeninė keliaujančio asmens informacija, mokesčių duomenys ir net informacija apie teistumą. Valstybės narės šiuo klausimu turėtų būti ypač atsargios, nes šie klausimai susiję su Bendrijos jurisdikcija, pavyzdžiui, Šengeno sutartimi ir Bendrąja Europos vizų politika. Todėl visiškai prieštarauju Čekijos Respublikos iniciatyvai pasirašyti dvišalį susitarimo memorandumą su JAV.

Kitos šalys pasekė Čekijos Respublikos pavyzdžiu: Supratimo memorandumus jau pasirašė Estija, Latvija, Vengrija, Slovakija ir Malta. Manau, kad Komisaro paaiškinimai ir pranešimai yra nepatenkinami: jam nepavyko atsakyti kas bus, jei valstybių jau pasirašytose sutartyse bus punktų, kurie prieštarauja Europos pozicijai.

Mano šalis, Graikija, yra viena iš 15 pirmųjų ES narių. Nors mūsų vizų atsisakymo procedūra plėtojama sunkiai, mes nesekėme kitų pėdomis. Komisare, jei mes tikėsime, kad kiekviena ES valstybė narė gali daryti tai, kas jai atrodo geriausia, jokios sąjungos nebus.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Pone Pirmininke, Vengrijos ir kitų naujųjų valstybių narių vardu noriu paprieštarauti išsakytai kritikai ir kaltinimams. Senosios Europos Sąjungos valstybės narės paliko naująsias Valstybes nares likimo valiai. Europos solidarumas tėra tušti žodžiai atsižvelgiant į naująsias valstybes nares ir į Graikiją. Todėl neįmanoma suprasti šių kritinių pastabų. Yra viena ypatinga sritis, kurioje Europos Sąjungos solidarumas neveikia ir yra labai svarbu kartą bei visiems laikams išspręsti šį klausimą. Būtina aiškiai apibrėžti valstybių narių ir Bendrijos kompetenciją vykdant derybas dėl bevizio režimo. Tikimės, kad šiais metais Vengrija ir visos kitos naujosios valstybės narės pagaliau galės džiaugtis vienodomis teisėmis kaip ir senosios valstybės narės, pavyzdžiui, jų piliečiai galės be vizų keliauti į Jungtines Amerikos Valstijas. Dabartinės diskusijos aiškiai parodo, kad Europos Sąjungoje solidarumo principas neveikia. Dėkoju už dėmesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Pone Pirmininke, man visiškai aišku, kad ES dar neišreiškė savo nuomonės dėl derybų su JAV. „Dviejų bėgių“ požiūris tik įrodo, kad Taryba ir Komisija nesugeba apsaugoti Europos piliečių ir jų interesų.

Faktas, kad valstybės narės paliktos pačios derėtis dvišaliu pagrindu su JAV kenkia mūsų patikimumui ir vaidmeniui tarptautinėje scenoje bei gali padaryti žalos mūsų piliečiams, kurių duomenys gali būti teikiami neatsižvelgiant į demokratijos principus.

Manau, kad valstybės narės turėtų veikti pagal Europos strategiją ir norėčiau, kad Komisija parodytų ryžtingumo ir priverstų JAV partnerius suprasti, kad lygios teisės ir vienodas traktavimas yra nediskutuotini klausimai.

ETAS, kurie bus įdiegti, galėtų būti teigiamas postūmis, nes įvažiavimo prašymai būtų vertinami atsižvelgiant į atskirą asmenį, o ne į kilmės šalį. Tai būtų pirmas žingsnis vienodų teisių link.

Privalome panaikinti vidines Europos sienas ir užtikrinti vienodas visų europiečių teises neatsižvelgiant į jų tautybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE).(PL) Pone Pirmininke, svarbiausia užduotis, kurią turime įgyvendinti yra sutarties dėl vizų pasirašymas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, pagal kurią visos Sąjungos valstybės narės turėtų vienodas teises. Tai pats pagrindinis mūsų klausimas. Lenkija pasitiki bendrąja su šiuo klausimu susijusia Europos politika. Manau, kad visų Europos šalių solidarumas, kurį skelbia Europos Komisija, yra labai svarbus. Tikėkimės, kad toks požiūris padės birželio 12 d. viršūnių susitikimo metu nustatyti naują vizų režimą ir teiks galimybę vienodomis sąlygomis vykti į Jungtines Amerikos Valstijas visiems Europos Sąjungos piliečiams.

Norėčiau paminėti dar vieną punktą. Kurdama su vizų režimu susijusią strategiją Europos Komisija privalo užtikrinti, kad bus atsižvelgiama į pagrindinius Europos teisių principus ir nebus pažeista Europos pagrindinių teisių chartija dėl asmeninės informacijos, susijusios su vizų režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). - (CS) Ponios ir ponai, pagrindinė šiandieninių diskusijų tema yra lygybė, vienodos sąlygos ir vienodas traktavimas. Kiek tai susiję su vizų išdavimu keliaujant į Jungtines Amerikos Valstijas, praėjus beveik 20 metų po komunizmo žlugimo ir keturiems metams po naujųjų valstybių narių iš centrinės ir rytų Europos priėmimo, vis dar matome nelygybę. Šių naujųjų valstybių narių, kaip ir Graikijos, gyventojams vis dar reikia vizų norint keliauti į Jungtines Valstijas. Nors manau, kad tai mums tikrai nedaro garbės, bet mano nuomone gėda turėtų būti Jungtinėms Valstijoms, o ne Europos Sąjungai. Juk tai demokratinė šalis, kuri šitaip elgiasi su Lenkija, Čekijos Respublika, Vengrija ir kitomis ir tuo pačiu vadina jas artimiausiomis sąjungininkėmis.

Visiškai sutinku su savo kolegomis, kad Europos Sąjunga apie derybas ir derybų būdus privalo kalbėti vienu balsu. Tai yra vienintelis būdas įgyvendinti lygybę – lygybę tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir abipusę lygybę tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, įskaitant lygybę tokiose srityse kaip duomenų mainai, asmeninių duomenų apsauga ir t. t.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Zahradil (PPE-DE).(CS) Pone Pirmininke, džiaugiuosi, kad išsipildė mūsų žodžiai: niekas nepažeidė sutartimis nustatytų įsipareigojimų, ES teisės aktų ir neperžengė Sąjungos kompetencijos ribų, o dvišalės derybos gali vykti greta daugiašalių ir visos Europos derybų. Ponios ir ponai, prieštarauju kaltinimui, kad mano šaliai, Čekijos Respublikai, trūksta solidarumo ir skaidrumo. Tai visiškai netiesa. Mes tiksliai ir taip, kaip reikia atsižvelgiame į sutartyse nustatytus įsipareigojimus, Bendrijos teisinius aktus ir subsidiarumo principą. Norėčiau paraginti tam tikrus narius nepamokslauti apie europietiškumą. Visi esame europiečiai. Nėra didesnių ar mažesnių europiečių.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Pone Pirmininke, vizų politika yra bendrosios Europos politikos dalis ir aš labai norėčiau, kad Komisija sugebėtų efektyviai panaudoti jai suteiktą derybų mandatą. Tikėkimės, kad sutartis bus sėkmingai sudaryta, nes tai reikš bendrą sėkmę.

Kol kas mūsų nuomonės šiuo klausimu skiriasi. Jungtinės Amerikos Valstijos padalijo Europos Sąjungos piliečius į dvi dalis. Vienu būtų galima vadinti pranašesne grupe ir jos nariams leidžiama nevaržomai atvykti į JAV. Antroji grupė pasmerkta būti prastesne, o jos nariai norėdami atvykti į šią šalį kartais turi ištverti žeminančias procedūras.

Norėčiau pareikšti kategorišką protestą dėl tokio požiūrio ir paminėti situaciją, dėl kurios Jungtinės Amerikos Valstijos įgauna blogą reputaciją. Vizų klausimas yra JAV rinkimų kampanijų veiksnys. Nėra teisinga kai vienas kandidatas žada sugriežtinti vizų reikalavimus mano šalies, Lenkijos, piliečiams ir taip paveikti daug lenkų emigrantų. Turėtume užkirsti tam kelią.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Pone Pirmininke, norėčiau sužinoti, ar komisija ir Taryba užtikrins, kad ES nesuteiks prieigos prie ES duomenų bazių, pavyzdžiui Šengeno informacijos sistemos ir Vizų informacijos sistemos (VIS). Kaip pranešėjas VIS klausimais gavau bendrąjį draudimą perduoti VIS duomenų bazės duomenis trečiosioms šalims ir norėčiau sužinoti, ar šio draudimo įgyvendinimui kas nors gresia.

Antra, ar Komisija ir Taryba sutinka, kad šis aklas ir masinis stebėjimas bei visų keliautojų asmeninių duomenų kaupimas – nors 99 % iš jų bus visiškai nekalti – gali trukdyti sulaikyti tą 0,1 % asmenų, kurie gali būti potencialūs teroristai ar organizuoto nusikalstamumo grupių nariai?

Aukščiausias pareigas užimantis ir su mafija kovojantis prokuroras Italijoje įspėjo, kad organizuotas nusikalstamumas plinta Europoje, nes prastai organizuojamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, o teisėsaugos sistemos veikia nesuderintai. Ar tai nėra mūsų svarbiausia prioritetinė sritis? Šie tikslai neįgyvendinami todėl, kad yra kietas riešutėlis.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). - (RO) Europos Komisija padidino derybų įgaliojimus mandatu, kurį praeitą savaitę patvirtino valstybių narių vidaus reikalų ministrai.

Dar daugiau, buvo surengti keli efektyvūs susitikimai su amerikiečių atstovais. Kovo 13 d. susitikime dalyvavo Europos Sąjungos – Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo ir vidaus reikalų ministrai.

Manau turėtume reikalauti, kad būtų patvirtinti trys principai, ypač dėl bendrųjų tikslų siekiant kuo greičiau panaikinti vizas.

Nors nemažai pasistūmėjome, atmetimo koeficientas valstybėse narės ir toliau didėja.

Rumunijoje šis koeficientas pasiekė 37 % – beveik 10 % daugiau negu praeitais metais, nors mūsų šalis tapo Europos Sąjungos nare.

Deja, tokie veiksmai neleidžia priartėti prie 10 % tikslo, kuris nurodytas vizų atsisakymo programoje.

Kol kas tik bendri visų valstybių narių veiksmai gali padėti spręsti šį klausimą dėl vizų tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Privalome įsitikinti, kad iki kito Europos – Jungtinių Valstijų vadovų susitikimo mūsų pozicija dėl vizų atsisakymo visiems Europos piliečiams bus vieninga ir kategoriška bei pagrįsta gerai suplanuotu tvarkaraščiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE). – Pone Pirmininke, tarybos ir Komisijos noras paspartinti derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl vizų atsisakymo visiems Europos piliečiams bei parengiamųjų techninių su tuo susijusių priemonių paruošimas yra pagirtinas. Tačiau jau atsirado atotrūkis tarp daugiašalių derybų, kurias ruošiasi inicijuoti ES, ir konkrečių rezultatų, kurių pasiekė kai kurios ES šalys dvišalių derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis metu. Mes visi siekiame to paties tikslo – vizų panaikinimo keliaujantiems į Jungtines Valstijas. Tačiau mums iškilo du pasirinkimai – laukti daugiašalių derybų tarp ES ir JAV arba pradėti dvišales derybas su JAV ir daug greičiau pasiekti pageidaujamų rezultatų. Versti ES valstybes nares pasirinkti mažiau patrauklią pasirinktį dėl apgaulingo solidarumo, kurį nelabai gerbia daugelis ES valstybių narių atsižvelgiant į kitus, daug svarbesnius, klausimus, pavyzdžiui energijos išteklius, yra bent jau moraliai neteisinga dar ir dėl to, kad daugiau negu pusė Europos piliečių gali keliauti be vizų dėl anksčiau vykdytų dvišalių derybų su Jungtinėmis Valstijomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE).(RO) Tikiu, kad tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų užmegzti ypatingi santykiai. Dauguma valstybių narių priklauso NATO ir bendrai prižiūri saugą Europoje bei kitose šalyse neatsižvelgiant į jų skirtumus.

Tačiau šie skirtumai išryškėja skiriant vizas į Jungtines Amerikos Valstijas, kurios vadovaujasi nepakankamai aiškiais ir skaidriais kriterijais. Pagrindinis kriterijus – mažiau negu 10 % atmestų vizų prašymų yra kriterijus, išimtinai priklausantis nuo Jungtinių Valstijų piliečių, o ne nuo vizų prašančių piliečių.

Europos institucijos nesugebėjo baigti vykdomų derybų Europos piliečiams palankiu būdu. Todėl kiekviena valstybė narė privalo rasti atskirą tokios padėties sprendimo būdą.

Faktas, kad derybos suintensyvėjo ir kad jas gali vienu metu vykdyti Europos Sąjunga ir valstybės narės tikrai teigiamas.

Derantis svarbu atsižvelgti į vizų suteikimo kriterijus. Tik aiškūs ir skaidrūs kriterijai pateiks piliečiams reikiamos informacijos prieš pildant vizų išdavimo prašymus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pone Pirmininke, sprendimas panaikinti vizas visiškai priklauso nuo JAV valstybės pareigūnų. Įvažiavimo į JAV teisės priklausomybė nuo pareiškimų gauti vizas atmetimo procento grindžiama taip: darykime tai, ko norime mes, niekas nuo jūsų nepriklauso, bet mes naudosime šį procesą ir taikysime jums žeminančias procedūras bei priversime sutikti su tokia menkinančia sistema. Tai nepriimtina ir įrodo, kad mūsų nesieja jokia partnerystė ir kad esame tokioje padėtyje, kai negalime nieko pakeisti.

Tikiuosi, kad Bendrijos požiūris šiuo klausimu ir kitų priemonių naudojimas bendraujant Europos Sąjungai ir Jungtinėms Valstijoms padės rasti šios problemos sprendimo būdą.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE).(SK) Mes pritariame Europos Komisijos iniciatyvai ir manome, kad ji yra žingsnis link vienodų visų Europos Sąjungos valstybių narių piliečių teisių, įskaitant tuos piliečius, kuriems nepaisant to, kad jų šalys jau ketverius metus yra Europos Sąjungos narės, taikoma griežta JAV vizų politika.

Slovakijos Respublikos vyriausybė yra tarp tų, kurios veda dvišales diskusijas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir nuoširdžiai tiki, kad šios diskusijos paskatins Vašingtoną sparčiau rasti išeitį iš susidariusios padėties.

Labai norėčiau, kad Slovakijos dvišales derybas Europos institucijos suprastų kaip teigiamą žingsnį. Kaip Europos institucijų veiksmus papildantį, o ne juos pakeičiantį veiksnį. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų vyriausybė nesijaučia suklaidinta. Mes siekiame, kad būtų atsižvelgiama į pagrindinius Bendrijos principus, o visų piliečių lygybė yra vienas iš jų.

 
  
MPphoto
 
 

  Titus Corlăţean (PSE).(RO) Rumunija yra viena iš Europos Sąjungos šalių narių, kurios piliečiams reikia vizų norint atvykti į Jungtines Amerikos Valstijas.

Priešingai nei kitos šalys iki šiol Rumunija vengė pradėti dvišales derybas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, nors su šia šalimi buvo įtvirtinta partnerystė, o Rumunijos karių dalyvavimas Irake ir Afganistane galėtų būti puiki priežastis pradėti dvišales derybas vizų klausimu.

Palaikau bendrąjį ES valstybių narių požiūrį ir Europos Komisijos mandatą, skirtą greitai rasti sprendimą Europos Sąjungos piliečių, įskaitant rumunus, vizų atsisakymo į Jungtines Valstijas klausimu.

Europos Komisija privalo pademonstruoti tikras, nuolatines ir efektyvias derybų priemones. Kitaip, atsižvelgiant į Rumunijos viešąją nuomonę, kurios negalima ignoruoti, Rumunija turės greitai priimti sprendimą dėl dvišalių derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kaip tai padarė kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurios išsprendė vizų į Valstijas klausimą neatsižvelgdamos į bendrąją Briuselio poziciją.

Ir pagaliau noriu išreikšti apgailestavimą, kad diskusijose negali dalyvauti ponas Frattini, nes jis gali kovoti dėl tinkamo požiūrio ir laisvo Europos bei Rumunijos piliečių judėjimo ir užkirsti kelią diskriminacinei politikai Rumunijos piliečių, Bendrijos piliečių, kurie dirba ir gyvena Italijoje ir kurių dauguma tinkamai integruojama į Italijos visuomenės gretas, atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dragutin Mate, Tarybos Pirmininkas. − (SL) Pabandysiu pateikti atsakymus į tam tikras dilemas ir klausimus, kuriuos jūs akcentavote. Visų pirma norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, jog paskiausio Tarybos susirinkimo balandžio 18 d. metu buvo pasiektas sutarimas ir kad Komisijai buvo suteiktas mandatas vykdyti derybas. Labai svarbu, kad galėtume dirbti vadovaudamiesi tokia strategija ir atsižvelgdami į tai, kaip šiandien minėjote, kad visi Europos piliečiai privalo naudotis vienodomis teisėmis ir, be abejo, prisiimti vienodus įsipareigojimus.

Jei turėčiau paminėti kelis specifinius anksčiau aptartus klausimus, norėčiau pasakyti, kad, kaip minėjo vienas Parlamento narys, mums nepavyko patvirtinti strategijos, kuri vienokiu ar kitokiu būdu buvo primesta Europai. Turėčiau pasakyti, kad mes pajėgėme jai atsispirti pajutę pradinį spaudimą. Mes sudarėme sutartis, radome šios problemos sprendimo būdą, sugalvojome „dviejų bėgių“ požiūrį į bendradarbiavimą ir išaiškinome Jungtinėms Amerikos Valstijoms bei ES valstybėms narėms kaip galima bendradarbiauti ir kur yra priimtinų bei nepriimtinų veiksmų ribos.

Labai norėčiau pakalbėti pirštų antspaudų klausimu ir, be abejo, dilemas, kurios iškilo tam tikriems Europos Parlamento nariams visų pirma kaip ES piliečiams.. Reikėtų nepainioti dviejų sistemų – ESTA ir PNR. PNR sistema liks nepakitusi, tokia, kokia yra dabar, tokia, kokia buvo patvirtinta ir ji nėra susijusi su kelionių agentūrų ar kitų institucijų pirštų antspaudų kaupimu. Šis klausimas nebus aptariamas ar keičiamas. Manau, kad tai labai svarbu.

Kalbant apie duomenų apsaugą ir aukšto lygio specialistų komandos veiklą, turiu pasakyti, kad nuo tada, kai pradėjau pirmininkauti Ministrų Tarybai ir Tarybai bei atsižvelgiant į Civilinių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą, mano veikla buvo visiškai skaidri. Atitinkamiems komitetams pateikiau du pranešimus šia tema, o šiandien Parlamentui pristačiau sprendžiamus klausimus.

Manau, kad šiuo pirmuoju etapu mes veikėme atsižvelgdami į problemų nustatymo ir bendrųjų problemų nustatymo principą. Šiuo pagrindu galėsime tęsti pradėtą veiklą. Tolesnė veikla ir derybos bus pradėtos 2009 m. ir labai svarbu, kad Parlamentas, Taryba ir Komisija veiktų išvien. Tiks sutelkę visas jėgas galime pasiekti susitarimą. Tikiu, kad Parlamentas irgi nusprendė, kad šį sutartis mums yra labai svarbi ir kad būtina nustatyti duomenų apsaugą, kad nereikėtų kiekvienų derybų metu jos nustatyti iš naujo. Toks yra mūsų tikslas. Tai nėra susiję su derybomis dėl sutarties priėmimo. Buvo ištirti tam tikri principai. Pamatysime, kad dvylika principų yra beveik vienodi. Prasidėjus deryboms besiskiriantis principas bus diskutuojamas. Tikiuosi, kad mūsų derybos bus sėkmingos.

Dar norėčiau pabrėžti klausimą dėl valstybių narių, Komisijos ir pirmininkaujančiosios šalies bendradarbiavimo atsižvelgiant į memorandumą, tolesnes kalbas ir įgyvendinimo programas. Būtina aiškiai konstatuoti, kad memorandumai nėra sutartys. Supratimo memorandumas yra politinės valios, kad šalis norėtų tapti vizų atsisakymo programos dalyve, išraiškos priemonė. Jame nėra jokių elementų, pagal kuriuos šiam dokumentui galėtų būti suteiktas tarptautinės sutarties statusas.

Kai dėl tolesnių diskusijų ir įgyvendinimo sutarčių ir (arba) įgyvendinimo taisyklių, mes palaikome labai aktyvius ryšius su valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, prieš porą dienų labai atvirai kalbėjausi su Jan Langer iš Čekijos Respublikos apie šias diskusijas ir jų eigą. Šiuo metu nėra rašytinio dokumento dėl diskusijų ir įgyvendinimo taisyklių, kurias Jungtinės Amerikos Valstijos patiektų kokiai nors valstybei narei.

Mano nuomone labai svarbu, kad valstybių narių ir Komisijos bei pirmininkaujančiosios valstybės veiksmai būtų visiškai skaidrūs. Tik sudarę tokį trikampį ir bendradarbiaudami su Europos Parlamentu galėsime sėkmingai spręsti kilusį klausimą. Manau, kad turėtume leisti Komisarui, Vicepirmininkui pateikti atsakymus į kelis klausimus, kurie tenka Komisijos kompetencijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Komisijos vicepirmininkas. − (FR) Pone Pirmininke, privalome ištaisyti šią susidariusią padėtį. Negalima suskirstyti Europos piliečių į dvi kategorijas kai vieniems reikia vizų, o kitiems – ne. Manau visi be išimties pritariate šiai nuomonei.

Antra – aš tikiu vieningų derybų galia. Kalbėdama vienu balsu ir visiems nariams rodant solidarumą Europa yra daug stipresnė. Kaip žino ponas Mate, kalbėdamas apie kitą ir visiškai nesusijusį klausimą – atviro dangaus klausimą – norėjau pasakyti, kad Komisija labai laiku gavo mandatą ir sugebėjo įgyvendinti pirmąjį Atviro dangaus programos etapą.

Tuo pačiu noriu pasakyti, kad tikiu vieningų derybų galia ir turiu pasakyti, kad kartu su ponu Mate dėsime visas pastangas.

Turėčiau pridurti, kad Komisija anksčiau su valstybėmis ne narėmis patvirtino abipusius susitarimus. Susitarimai leido pasiekti puikių rezultatų bendraujant su Kanada, Australija ir kitomis šalimi, todėl nėra priežasčių baigti šią diskriminaciją.

Turėčiau paaiškinti, kad antradienį Vašingtone Komisija jau turės savo atstovų, o trečiadienį pradės oficialias diskusijas. Kitaip tariant, tai įrodo mūsų pasiryžimą naudoti suteiktą mandatą pagal visas išgales. Štai ką galiu jums pasakyti.

Dabar norėčiau atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė ponas Deprez, būtent apie parengiamuosius susitarimus. Kaip ką tik sakė ponas Mate, mes nesame sudarę parengiamųjų susitarimų, todėl labai sunku juos įvertinti. Tačiau įdėmus jų vertinimas atsižvelgiant į Bendrijos nuostatas bus mūsų pareiga. Norėčiau pridurti, kad mūsų derybos su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis vyks skaidriai, bet valstybės narės – nekaltinu nė vienos valstybės narės – visos valstybės narės, kurios vykdo dvišales derybas irgi privalo veikti skaidriai. Jei norime būti efektyvūs, privalome pasitikėti vieni kitais. Noriu tai pabrėžti.

Be abejo, jei parengiamieji susitarimai kaip nors prieštaraus Bendrijos teisiniams aktams, mes imsimės kokių nors veiksmų.

Trečia, tam tikri asmenys iškėlė duomenų klausimą. Norėčiau priminti, kad duomenų mainai pagal PNR yra numatyti 2007 m. sutartyje tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Jais numatyti mūsų įsipareigojimai, bet tikrai nėra priežasties bijoti amerikiečių kolegų. Klausydamas pono Deprez komentarų atkreipiau dėmesį į mintį, kad siekiant bendrojo transatlantinio susitarimo galėtų būti naudinga įkurti nepriklausomą instituciją, kuri būtų atsakinga už duomenų apsaugos stebėjimą.

Galiu užtikrinti, kad mes aktyviai informuosime Parlamentą apie derybų eigą, o mūsų sėkmę garantuos tarpinstitucinė sutartis, kuri parodys mūsų draugams amerikiečiams, kad Europos Sąjunga reikalauja lygiateisio visų savo piliečių traktavimo ir sieks to su nemažėjančiu pasiryžimu.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Diskusija baigta.

Balsavimas vyks gegužės mėnesį Strasbūre vyksiančios sesijos metu.

Rašytiniai pareiškimai (142 taisyklė)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE), raštu. – Pritariu pirmininkaujančiosios valstybės pareiškimui apie vienodą visų ES piliečių traktavimą. Laikas skirti Komisijai parlamentinį mandatą, kad būtų galima pasiekti visapusį susitarimą dėl ES-JAV vizų atsisakymo programos. Jos tikslas – kuo greičiau visiems ES piliečiams teikti saugaus bevizio keliavimo galimybę. Tikimės, kad derybų metu Komisijos veiksmai bus visiškai skaidrūs. Nematome jokios priežasties, kodėl JAV turėtų reikalauti pateikti papildomus duomenis. Svarbu, kad piliečiai galėtų elektroninėmis priemonėmis pateikti vizų prašymus ir asmeninius duomenis.

Keli kolegos jautriai reagavo į tam tikrų valstybių narių veiksmus siekiant paspartinti bevizio režimo sutartis su Jungtinių Valstijų institucijomis dvišalėmis konsultacijomis. Jos neskaldo ES. Nepamirškime, kad beveik visos senosios valstybės narės mėgaujasi beviziu režimu, o naujosios valstybės narės tokios galimybės neturi.

Šių valstybių pasirašyti susitarimo memorandumai yra politinės valios aktai siekiant bevizio režimo ir nėra separatistinio pobūdžio sutartys.

 
  
  

(posėdis nutrauktas 11.25 ir atnaujintas 11.30)

 
  
  

PIRMININKAUJANTYSIS: PONAS COCILOVO
Vicepirmininkas

 
Teisinė informacija - Privatumo politika