Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 23 Απριλίου 2008 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (συζήτηση)
 3.Διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Hνωμένων Πολιτειών της Aμερικής όσον αφορά την εξαίρεση από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις (συζήτηση)
 4.Ώρα των Ψηφοφοριών
  4.1.Πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (Jacek Saryusz-Wolski, A6-0078/2008) (ψηφοφορία)
  4.2.Εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης επί ορισμένων κατηγοριών συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (consortia) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de OedELberg) (ψηφοφορία)
  4.3.Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (A6-0150/2008, ArlELe McCarthy) (ψηφοφορία)
  4.4.Ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού προγράμματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Gallileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (ψηφοφορία)
  4.5.Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (A6-0148/2008, Martine Roure) (ψηφοφορία)
  4.6.Πράσινη Βίβλος σχετικά με το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (A6-0073/2008, Giusto Catania) (ψηφοφορία)
  4.7.Προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (A6-0157/2008, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  4.8.Υλοποίηση του προγραμματισμού του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (ψηφοφορία)
  4.9.Έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2007 (A6-0059/2008, Erik Meijer) (ψηφοφορία)
  4.10.Η πολιτική της Κίνας και ο αντίκτυπός της στην Αφρική (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (ψηφοφορία)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση – Σλοβενία
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατάσταση στη Βιρμανία (συζήτηση)
 10.Παράνομη μετανάστευση, εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Frontex (συζήτηση)
 11.Ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της βιοποικιλότητας (COP 9) και της βιοασφάλειας (COP-MOP 4) (συζήτηση)
 12.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Προς τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συζήτηση)
 14.Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (συζήτηση)
 15.To καθεστώς μηδενικής ανοχής για μη εγκεκριμένους ΓΤΟ και οι οικονομικές συνέπειές του (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1218 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1302 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου