Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 23 kwietnia 2008 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby (debata)
 3.Wnioski ze spotkania trójstronnej grupy ministerialnej UE-USA z dnia 13 marca 2008 r. (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Protokół do Układu WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, o stabilizacji i stowarzyszeniu, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (A6-0078/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (głosowanie)
  4.2.Stosowanie art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami liniowymi (konsorcja) (wersja skodyfikowana) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (głosowanie)
  4.3.Mediacje w sprawach w sprawach cywilnych i handlowych (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (głosowanie)
  4.4.Rozwinięcie i wdrażanie europejskiego programu radionawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (głosowanie)
  4.5.Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy 2003/109/WE na osoby objęte ochroną międzynarodową (A6-0148/2008, Martine Roure) (głosowanie)
  4.6.Zielona księga w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce antynarkotykowej Unii Europejskiej (A6-0073/2008, Giusto Catania) (głosowanie)
  4.7.Dostosowanie wieloletnich ram finansowych (A6-0157/2008, Reimer Böge) (głosowanie)
  4.8.Realizacja dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (głosowanie)
  4.9.Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2007 r. (A6-0059/2008, Erik Meijer) (głosowanie)
  4.10.Polityka Chin i jej skutki dla Afryki (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (głosowanie)
 5.Uroczyste posiedzenie – Słowenia
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 9.Sytuacja w Birmie (debata)
 10.Nielegalna imigracja, działania zewnętrzne Unii Europejskiej i Frontexu (debata)
 11.Europejska strategia w dziedzinie różnorodności biologicznej (COP 9) i zapobiegania zagrożeniom biotechnologicznym (COP-MOP 4) (debata)
 12.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 13.Ku zreformowanej Światowej Organizacji Handlu (debata)
 14.Umowa w sprawie wolnego handlu z Radą Współpracy Zatoki Perskiej (debata)
 15.System „zero tolerancji” dla niedozwolonych Organizmów Modyfikowanych Genetycznie i jego skutki ekonomiczne (debata)
 16.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 17.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (723 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1688 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności