Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 23. apríla 2008 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Samit Európskej únie, Latinskej Ameriky a Karibiku (rozprava)
 3.Rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v oblasti výnimiek vízovej povinnosti (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Protokol k dohode medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o stabilizácii a pridružení na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharska a Rumunska k EÚ (A6-0078/2008, Jacek Saryusz-Wolski) (hlasovanie)
  4.2.Uplatňovanie článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  4.3.Mediácia v občianskych a obchodných veciach (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  4.4.Európske programy satelitnej rádiovej navigácie (EGNOS a Galileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (hlasovanie)
  4.5.Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu (A6-0148/2008, Martine Roure) (hlasovanie)
  4.6.Zelená kniha o úlohe občianskej spoločnosti v protidrogovej politike v Európskej únii (A6-0073/2008, Giusto Catania) (hlasovanie)
  4.7.Úprava viacročného finančného rámca (A6-0157/2008, Reimer Böge) (hlasovanie)
  4.8.Vykonávanie programovania 10. európskeho rozvojového fondu (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (hlasovanie)
  4.9.Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2007 (A6-0059/2008, Erik Meijer) (hlasovanie)
  4.10.Politika Číny a jej účinky na Afriku (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (hlasovanie)
 5.Slávnostná schôdza – Slovinsko
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Situácia v Mjanmarsku (rozprava)
 10.Nelegálne prisťahovalectvo – vonkajšia akcia Európskej únie a Frontex (rozprava)
 11.Európska stratégia v oblasti biodiverzity (COP 9) a v oblasti biologickej bezpečnosti (COP-MOP 4) (rozprava)
 12.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 13.Reforma Svetovej obchodnej organizácie (rozprava)
 14.Dohoda o voľnom obchode s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (rozprava)
 15.Režim nulovej tolerancie voči nepovoleným geneticky modifikovaným organizmom a jeho hospodárske dôsledky (rozprava)
 16.Program nasledujúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (778 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1692 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia