Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 23 april 2008 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Toppmöte Europeiska unionen - Latinamerika och Karibien (debatt)
 3.Förhandlingar mellan EU och Förenta staterna om undantag från viseringsskyldighet (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och f.d jugoslaviska republiken Makedonien (A6-0078/2008 Jacek Saryusz-Wolski) (omröstning)
  4.2.Tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (kodifierad version) (A6-0089/2008, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  4.3.Medling i privaträttsliga tvister (A6-0150/2008, Arlene McCarthy) (omröstning)
  4.4.Europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) (A6-0144/2008, Etelka Barsi-Pataky) (omröstning)
  4.5.Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd (A6-0148/2008, Martine Roure) (omröstning)
  4.6.Grönboken om det civila samhällets roll i narkotikapolitiken inom Europeiska unionen (A6-0073/2008, Giusto Catania) (omröstning)
  4.7.Justering av den fleråriga budgetramen (A6-0157/2008, Reimer Böge) (omröstning)
  4.8.Planering och genomförande av den tionde Europeiska utvecklingsfonden (A6-0042/2008, Marie-Arlette Carlotti) (omröstning)
  4.9.2007 års framstegsrapport om före detta jugoslaviska republiken Makedonien (A6-0059/2008, Erik Meijer) (omröstning)
  4.10.Den kinesiska politiken och dess följder för Afrika (A6-0080/2008, Ana Maria Gomes) (omröstning)
 5.Högtidligt möte – Slovenien
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Situationen i Burma (debatt)
 10.Illegal invandring, EU:s yttre åtgärder och Frontex (debatt)
 11.Europeisk strategi om konventionen om biologisk mångfald (COP 9) och biosäkerhet (COP-MOP 4) (debatt)
 12.Frågestund (frågor till rådet)
 13.Mot en reformerad världshandelsorganisation (debatt)
 14.Frihandelsavtal med Gulfstaternas samarbetsråd (debatt)
 15.Nolltolerans angående icke godkända genetiskt modifierade organismer och dess ekonomiska konsekvenser (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (684 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1652 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy