Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 7 mei 2008 - Brussel Uitgave PB

16. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter – Aan de orde is de spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE) . (EN) Mijnheer de Voorzitter, zoals u weet is in Ierland een discussie gaande over het Verdrag van Lissabon, aangezien wij als kiezers in de gelegenheid worden gesteld om over dit Verdrag te stemmen. Maar tevens is er een woordenstrijd gaande – die vandaag nog eens is versterkt – tussen de agro-industriële sector en onze commissaris voor de handel Peter Mandelson. Helaas is die woordenstrijd vandaag nog eens zo erg geworden, en wordt het vrijwel onmogelijk om de bezorgdheden omtrent de wereldhandelsbesprekingen te scheiden van de stemming over het Verdrag van Lissabon.

Persoonlijk geloof ik dat wij ons uit deze situatie kunnen bevrijden, maar dat kan alleen als iedereen de feiten te horen krijgt. Ik wil vanavond benadrukken – eerder is al gezegd dat dit Huis het kloppende hart van de democratie is en de hartenklop van de Europese Unie – dat wij als gekozen vertegenwoordigers er recht op hebben dat wij alle feiten vernemen van de Commissie. Ik heb mij tot de commissaris gericht. Inmiddels wacht ik al zes weken op antwoord. Dat bedoel ik nu. Maar het Verdrag van Lissabon is belangrijk en het is een schande dat deze twee zaken met elkaar verbonden zijn geraakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE) . (ET) Dames en heren, vrijheid van meningsuiting is het allerbelangrijkste kenmerk van de democratie. Daar mogen nooit compromissen over worden gesloten.

Op 2 mei, één dag voor de Dag van de persvrijheid, werd de bankrekening van de Moldavische krant Jurnal de Chisinau op gerechtelijk bevel geblokkeerd. Dat gebeurde omdat in de krant melding werd gemaakt van beschuldigingen van verkrachting tegen de openbaar aanklager. Ik herhaal: de krant maakte melding of gaf een overzicht, kortom men deed wat de media geacht worden te doen.

Als journalist met een staat van dienst van twintig jaar en als huidige voorzitster van de Moldavische delegatie veroordeel ik deze daad onvoorwaardelijk. Diverse internationale journalistenorganisaties hebben inmiddels ook blijk gegeven van hun bezorgdheid. Zo’n gerechtelijk bevel is doodeenvoudig een nieuw middel om de vrijheid van meningsuiting in Moldavië te fnuiken.

De Europese Unie moet Moldavië onverminderd steun blijven verlenen. Het Europa van de eenentwintigste eeuw is een Europa waar vrijheid van meningsuiting bestaat. Als dat niet zo is, is de democratie in gevaar. We moeten niet werkeloos toezien hoe de toestand verslechtert. Uit naam van de democratie moeten we degenen die onze meest kostbare normen en waarden met voeten treden juist verbaal stevig aanpakken. Democratie en vrijheid van meningsuiting zijn onvervangbaar.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE) . – (LT) Ik kan me herinneren dat in de gids voor de Europese Unie staat dat de solidariteit tussen lidstaten een van de belangrijkste normen van Europa is, waarbij de kleine landen, oftewel de landen van de Benelux, de werkelijke drijvende kracht zijn achter de interne markt van de EU. De belangen van alle landen werden als even belangrijk beschouwd.

Tegenwoordig hebben de energiebelangen van de grootste landen alle normen en waarden binnen de EU dermate overschaduwd dat het gevaar bestaat dat zij tot in lengte van dagen energie-eilanden zullen blijven. Als Rusland de olietoevoer naar Litouwen afsluit, zullen de grote lidstaten samen met Rusland de schuld bij Litouwen leggen omdat dat land ervoor gezorgd zou hebben dat Europa gegijzeld wordt door de energiebelangen van de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Dus de landen van de voormalige Sovjet-Unie leggen ons een agenda op die niet representatief is voor de betrekkingen tussen Rusland en de EU, waardoor een strategische samenwerking wordt gehinderd.

Het heeft er veel van dat de EU niet in de gaten heeft dat het netwerk aan oliepijpleidingen van Gazprom inmiddels bijna de hele EU overdekt, en binnenkort zullen wij merken wie er echt de baas is over de energievoorziening in Europa.

Ik wil er bij de Europese Commissie en de lidstaten op aandringen geen onderhandelingen met Rusland aan te gaan voordat er met grote én kleine lidstaten een consensus is bereikt. De dubbele maatstaven die de EU van oudsher aanhoudt zijn een grote schande.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE) . – (ES) Mijnheer de Voorzitter, gisteren heeft de Europese Commissie een nota gepubliceerd waarin staat dat de “speciale belasting bij verkoop van bepaalde brandstoffen aan particulieren” niet voldoet aan de wetgeving van de Gemeenschap.

Onder andere is de Commissie van mening dat het belangrijkste oogmerk van deze belasting is om de autonomie van de regio’s te versterken door ze de instrumenten in handen te geven om belastinginkomsten te genereren.

Morgen, op 8 mei, zal de advocaat-generaal in Luxemburg zijn mening over deze zaak uitspreken, waarmee beslist zal zijn of provinciale raden of districten in Baskenland de bevoegdheid hebben om wetten uit te vaardigen.

De Commissie beschouwt elke aanpassing van belastingtarieven als overheidssteun, dus men zou kunnen stellen dat de Commissie ertegen is dat enige andere instantie dan de staat de bevoegdheid heeft om haar eigen belastingtarieven te bepalen.

Om die reden roep ik het Parlement op deze zaak in overweging te nemen en ik vraag de Commissie haar politieke beleidslijn te wijzigen, aangezien zij anders het risico loopt uiteindelijk de autonomie te beperken die vele gebieden hebben gekregen zonder dat zij een staat zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben ingenomen met het feit dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt geëvalueerd en dat de eerste maatregelen worden genomen om de crisis in de voedseleconomie tegen te gaan.

Helaas zijn de getrokken conclusies en de genomen besluiten onduidelijk en niet toereikend. Er moet duidelijk worden gezegd dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid in zijn huidige vorm leidt tot een afname van de biologische zekerheid in de Europese Unie en een verergering van de wereldwijde voedselcrisis. Restricties op landbouwproductie en beschikkingen, verboden, quota’s en beperkingen resulteren in een verdere daling van de voedselreserves, met name in de landen die onlangs zijn toegetreden. Voordat er was begonnen met het EU-integratieproces, produceerde Polen bijvoorbeeld twee keer zoveel voedsel als nu. Dit land zou nu veel meer produceren als dit was toegestaan.

De conclusie is erg eenvoudig: als er een tekort aan voedsel is, moeten we de landen die dit kunnen, ofwel de nieuwe lidstaten, gewoon toestaan voedsel te produceren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, meer dan dertigduizend agenten en speciale militaire eenheden hebben waterkanonnen, traangas en ander geweld gebruikt bij demonstraties van arbeiders in de straten rond het Taksim-plein in Istanbul en het hoofdkwartier van de vakbond DISK. Als gevolg hiervan zijn er onder de demonstranten meer dan vijfhonderd mensen gearresteerd en gewond geraakt.

Wij laten weten dat wij solidair zijn met de arbeidersklasse van Turkije en met alle werkers in dat land in het algemeen. Wij eisen dat er een eind wordt gemaakt aan vervolgingen voor politieke en vakbondsactiviteiten. De arbeidersklasse heeft het onvervreemdbare recht om op 1 mei te staken en te demonstreren. Op deze dag gedenken we de werkers die zijn gevallen tijdens de klassenstrijd, omdat zij hun verworvenheden verdedigden en wilden uitbreiden en een eind wilden maken aan alle uitbuiting van mensen.

Wij veroordelen het onacceptabele verbod en de wrede onderdrukking van de Turkse regering. Tegelijkertijd ondersteunen we het recht van vakbonden en politieke partijen om hun manifestatie op de Dag van de Arbeid te houden op het historische Taksim-plein in Istanbul, waar op 1 mei 1977 vierendertig arbeiders zijn vermoord.

 
  
  

VOORZITTER: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Mijnheer de Voorzitter, ik betuig mijn respect aan kanselier Angela Merkel en feliciteer haar van harte met het feit dat zij dit jaar de Charlemagneprijs heeft gewonnen. Zij heeft een uitstekende bijdrage geleverd aan de bevordering van het Verdrag van Lissabon en de integratie van de nieuwe lidstaten vergemakkelijkt. Ik ben ook ingenomen met het feit dat dit jaar voor het eerst Charlemagneprijzen voor jongeren werden uitgereikt. Ik ben vooral blij en trots dat deze allereerste Charlemagneprijs voor jongeren naar Hongarije is gegaan. De prijs is toegekend aan een fantastisch team van jonge Hongaren, namelijk de stichting Ferenc Rákóczi II, voor hun project in het kader van studenten zonder grenzen. Ik wil het Hongaarse team hiermee van harte feliciteren, evenals de winnaar van de zilveren medaille Groot-Brittannië en de winnaar van de bronzen medaille Griekenland. Het Hongaarse project in het kader van studenten zonder grenzen is een uniek project omdat het jongeren van Hongaarse etnische minderheden in de deelnemende landen Slowakije, Roemenië, Oekraïne en Servië de mogelijkheid biedt om ideeën over onderwijs en culturele vraagstukken in Europa uit te wisselen. Het is een mijlpaal dat een dergelijke vooraanstaande Europese prijs wordt uitgereikt als erkenning voor het stimuleren van betrekkingen tussen een etnische groep die in het thuisland woont en de leden van de etnische groep die in het buitenland wonen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Dank u wel, mijnheer Tabajdi. U vindt het zeker fijn om te weten dat ik de eer had om deel uit te maken van de jury die de Charlemagneprijs voor jongeren heeft toegekend. Ik vertel u dit zodat u weet dat we het juiste besluit hebben genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Pannella (ALDE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, gelovigen moeten dit beter weten dan ik, ongelovige die ik ben, maar het schijnt dat er in Vietnam van 13 tot 17 mei een belangrijk festival op de boeddhistische kalender wordt gevierd. Het gaat hier om het Wesak-feest, ofwel de geboorte van Boeddha. Het lijkt er naar onze mening zeer sterk op dat de allerhoogste geestelijk leider van de verenigde boeddhistische kerk van Vietnam, Thich Huyen Quang, die al zesentwintig jaar onder huisarrest staat in zijn klooster, en zijn rechterhand Thich Quang Do, die door velen van ons als kandidaat is genomineerd, de riten niet eens vrijuit kunnen vieren. Mijnheer de Voorzitter, in de afgelopen zesentwintig jaar hebben we als Parlement vijftien keer gevraagd om hun vrijlating. Ik realiseer me dat de tijd dringt. Europa staat voor de zoveelste keer te kijk als het gaat om deze kwestie. Denk hieraan, dames en heren.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) In grote delen van Noord-Portugal is een heuse crisis ontstaan als gevolg van het feit dat veel kleine en middelgrote bedrijven hun deuren hebben moeten sluiten, multinationals zich in andere gebieden hebben gevestigd en ook omdat de lonen daar zeer laag zijn. In de afgelopen jaren zijn daarom ruim honderdduizend arbeiders naar Spanje of andere EU-landen verhuisd, veelal om in de bouw te gaan werken. Deze arbeiders zijn echter regelmatig in een onzekere situatie beland. In veel gevallen zijn ze hun baan kwijtgeraakt en in andere gevallen is gebleken dat er niet aan de voorwaarden van hun contract werd voldaan en dat gedane beloften niet werden ingelost, of dat het salaris onder het wettelijk minimumloon lag en de arbeidstijden onredelijk lang waren. Kortom, de bedrijven waardoor ze zijn ingehuurd, zijn over het algemeen hun verplichtingen niet nagekomen. We benadrukken derhalve dat er in landen waar dusdanige situaties voorkomen, dringend een effectief toezicht is vereist en dat er op korte termijn maatregelen moeten worden getroffen tegen dergelijke illegale praktijken. Vakbonden hebben bijvoorbeeld voorgesteld dat de vergunning moet worden ingetrokken van bouwbedrijven die de rechten van werknemers niet respecteren, die niet aan de vereiste voldoen om iedere maand een volledige lijst met werknemers die ze in dienst hebben en werknemers die zijn vertrokken te verstrekken, of die anderszins niet aan hun verplichtingen voldoen.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – (RO) Mijnheer de Voorzitter, op 9 mei 2008 vieren we het feit dat het eenenvijftig jaar is geleden dat de Europese Unie is opgericht. Dit is voor alle EU-burgers een goede gelegenheid om met vertrouwen en toewijding naar de toekomst te kijken.

Vandaag bespreken we op Europees niveau de hervorming van het landbouwbeleid, het toekomstige gemeenschappelijke energiebeleid, de uitbreiding van het trans-Europese netwerk voor de transportinfrastructuur, telecommunicatie en energie, klimaatverandering en de begrotingshervorming van de Unie.

Het Verdrag van Lissabon is al geratificeerd door de parlementen van elf lidstaten, waaronder Roemenië. Het nieuwe Verdrag benadrukt, met het oog op de duurzame ontwikkeling van Europa, het belang van een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen. De werking van de interne markt bevordert ook de harmonisering van de sociale stelsels die in de lidstaten bestaan. Het Handvest van de grondrechten, dat juridisch kracht heeft, bevestigt de fundamentele rechten van de mens. Beginnend bij de gemeenschappelijke waarden, namelijk sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en welvaart voor iedereen, willen de Europese socialisten een sociale democratie bouwen en een maatschappij waar niemand buiten valt en waar alle burgers gelijke kansen hebben. De essentie van de sociaal-democratische benadering is de bouw van een sociaal Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, (ALDE). – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, net als mijn collega, de heer Pannella, wil ik de aandacht van de leden vestigen op wat er in Vietnam gebeurt. Het gaat hier niet alleen om de leider van de verenigde boeddhistische kerk, die al over de tachtig is en al meer dan twintig jaar onder huisarrest staat, maar ook om de vervolging van de Montagnards die in de centrale hooglanden van Vietnam wonen.

Wij ontvangen nieuws van Kok Ksor en de Montagnard Foundation. Zo ontvingen wij op 28 april het bericht van de moord op Y-Tao Eban door de Vietnamese politie en veiligheidsdienst en op 15 april het bericht van de moord op twee Montagnard-kinderen door vier Vietnamese politieagenten. Hierbij vraag ik om uw steun voor de brieven die zijn verspreid naar alle leden en die zijn geadresseerd aan het Vietnamese regime. Tevens nodig ik de internationale gemeenschap en de Europese instellingen uit te reageren op de situatie in Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Met het oog op de betreurenswaardige en aanhoudende pogingen van Marokko om de onderhandelingen over de verwezenlijking van het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-volk, die momenteel onder toeziend oog van de VN worden gehouden, te belemmeren en een impasse te creëren, neem ik graag deze gelegenheid te baat om te benadrukken dat het recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-volk volledig gerespecteerd moet worden en dat dit de enige realistische, eerlijke en duurzame oplossing voor het conflict is. Alleen op deze manier kan de beschamende kolonisatie een halt worden toegeroepen. Bovendien moeten we erop aandringen dat de internationale wetgeving en VN-resoluties worden gerespecteerd en moeten we de wrede Marokkaanse onderdrukking van de Sahrawi-patriotten die zich in de bezette gebieden verzetten tegen de kolonisatie en vechten voor het legitieme recht van hun volk op zelfbeschikking, hekelen en veroordelen. Tevens moeten we onze afkeuring uitspreken over het humanitaire drama van de Sahrawi’s die genoodzaakt zijn buiten hun land in vluchtelingenkampen te wonen, en oproepen tot dringende en passende internationale humanitaire hulp.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Mijnheer de Voorzitter, de cycloon die Birma zaterdag trof, heeft veel schade aangericht en de mensen in dat land veel leed berokkend.

Actuele rapporten hebben het over tweeëntwintigduizend doden, veertigduizend vermisten, honderdduizenden gewonden en een miljoen daklozen. Toch worden internationale inspanningen om hulp te bieden belemmerd door het militaire dictatoriale regime van Birma, hoe onlogisch en wreed dit ook lijkt.

Een voorbeeld hiervan is dat vier dagen na de ramp visums voor buitenlandse hulpverleners nog steeds niet op tijd worden afgegeven. De generaals in Myanmar geven hiervoor belachelijk naïeve excuses die geen enkel intelligent persoon serieus kan nemen.

Kan de Voorzitter van het Parlement, naast de verklaring van medeleven die eerder vandaag is voorgelezen, een zeer duidelijke waarschuwing naar de junta van Birma sturen, en dus indirect naar hun beschermheren in Peking, met de boodschap dat ze internationale inspanningen voor hulpverlening niet langer mogen hinderen en dat, ook al willen ze hun land niet in een democratie laten leven, ze toch tenminste wel kunnen proberen zich menselijk op te stellen ten opzichte van hun eigen volk.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, mensen in de Europese Unie worden steeds ouder. Demografische voorspellingen schetsen een alarmerend beeld. Volgens de prognoses kan de beroepsbevolking in 2030 met wel twintig miljoen mensen gedaald zijn.

Het is niet goed dat we ons in een dergelijke situatie bevinden en daarom moeten we ondersteuning bieden voor een toename van de beroepsbevolking, waaronder een natuurlijke toename. We hebben problemen met onvruchtbaarheid en met steriliteit. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft onvruchtbaarheid als een ziekte erkend. In-vitrofertilisatie is een van de manieren waarop deze aandoening behandeld kan worden. Het aantal stellen dat alleen kans op kinderen heeft door gebruik te maken van deze methode, groeit ieder jaar. Deze methode is echter duur en de kosten hiervan worden niet in alle landen vergoed. Voor veel stellen vormen deze kosten een obstakel dat het hun onmogelijk maakt een dergelijke behandeling te ondergaan. Het is vreemd dat alcolisme, longkanker en aids wel in Europa worden behandeld, terwijl onvruchtbaarheid niet in alle landen wordt behandeld.

Daarom wil ik uw aandacht vestigen op dit feit en wil ik dat alle EU-burgers op een overzichtelijke manier en op basis van het beginsel van gelijkwaardige toegang tot medische diensten, gelijke kansen en een garandeerde mogelijkheid hebben als het gaat om in-vitrofertilisatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE). – (HU) Dank u wel, Mijnheer de Voorzitter. Dames en heren, deze week praten we in het Europees Parlement onder andere over zaken die te maken hebben met sport. Dit onderwerp is heel actueel en ligt met name gevoelig in Roemenië. De finale van het voetbalkampioenschap van dit jaar nadert en in de afgelopen weken is er een enorme druk uitgeoefend op teams en spelers die wellicht invloed kunnen hebben op de uiteindelijke uitkomst van het kampioenschap. Er waren discussies op tv, intriges, knokpartijen en gestaakte wedstrijden, alleen maar omdat sommige mensen niet kunnen geloven dat een team dat niet uit de hoofdstad afkomstig is, de winnaar zou kunnen zijn. In de beslissende wedstrijd wist het team van Cluj-Napoca zijn koppositie te behouden. Laat we hopen dat het belangrijkste probleem niets te maken heeft met het feit dat maar een paar etnische Roemenen in het team van Cluj-Napoca spelen of met het feit dat een Hongaar eigenaar is van het team. De aanvaring tussen de politie en fans gebeurde in dezelfde plaats waar in de afgelopen twee maanden Hongaren met een bijna voorspelbare regelmatigheid in elkaar zijn geslagen omdat ze hun moedertaal spraken. Dit alles staat in verband met de uitspraken ten koste van minderheden, die constant door extreme politici worden gedaan. Bij zowel sport als politiek moet we eraan wennen dat een of twee invloedrijke of centrale politici besluiten en resultaten willen beïnvloeden, maar de eigenlijke uitkomst wordt bepaald door eensgezind teamwork, toewijding en fair play. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, tijdens de laatste plenaire vergadering van het Parlement hebben we het probleem van de stijgende voedselprijzen besproken. Dit viel samen met een ernstige discussie over een evaluatie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Vandaag moeten we het probleem van een wereldwijde voedselcrisis onder ogen zien en moeten we onszelf afvragen welke oorzaken deze stand van zaken heeft en waar we fouten hebben gemaakt.

Ruim dertig jaar was de voedselmarkt van de EU redelijk stabiel en dat heeft er toe geleid dat onze waakzaamheid in bepaalde opzichten is verslapt. Gedurende deze periode is er niet goed toezicht gehouden op de processen die zich voordeden en er is geen analyse gemaakt van het verband tussen een stijging van de voedselproductie en de algehele economische ontwikkeling en tussen de toenemende welvaart in sommige landen en de stijgende vraag. Een snelle economische ontwikkeling zoals heeft plaatsgevonden in China en in India, heeft in feite geleid tot een stijging van de consumptie en bijgevolg, gezien de hoeveelheid mensen, tot een aanzienlijke toename van de behoefte aan voedsel. Ook zijn de productiekosten in de afgelopen tijd gestegen, met name vanwege de brandstof- en energieprijzen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Het debat is gesloten.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid