Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2265(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0151/2008

Předložené texty :

A6-0151/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0195

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 7. května 2008 - Brusel Vydání Úř. věst.

17. Obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie (ASEAN) (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0151/2008) Glyna Forda, za Výbor pro mezinárodní obchod, o obchodních a hospodářských vztazích se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) (2007/2265(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, zpravodaj. − Pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval panu komisaři a jeho pracovníkům, pracovníkům výboru, své skupiny a svým pracovníkům, kteří se podíleli na práci vložené do této zprávy. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům za hlavní politické skupiny, kteří tuto zprávu v duchu spolupráce přivedli do této podoby. Za zprávu přebírám plnou zodpovědnost, nicméně všichni zmínění na její stránkách zanechali politické stopy.

V určitém smyslu si přejeme, aby toto jednání EU a ASEAN nebylo nutné. Priorita mého výboru je jasná: přejeme si úspěšné uzavření kola rozvojového jednání v Dohá, které se nyní bohužel zdá být vtaženo do černé díry výběru a voleb amerického prezidenta.

Doufejme, že se z ní do šesti nebo dvanácti měsíců od uvedení prezidentky Clintonové, prezidenta McCaina nebo Obamy do úřadu vynoří víceméně bez šrámů a Spojené státy budou mít konečně nového mluvčího pro otázky obchodu, aby dialog mohl pokračovat. Prozatím se však zdá, že budou probíhat jednání s Koreou, v rámci nichž byl zpravodajem můj kolega David Martin, s ASEAN a Indií v souvislosti s dvoustrannými dohodami nebo dohodami EU o volném obchodu.

Pověření Rady zahájit jednání s ASEAN, pátým největším obchodním partnerem EU, se týkalo pouze sedmi z deseti členů ASEAN, protože tyto státy tvoří velmi rozmanitý region, od ekonomik, jejichž HDP odpovídá HDP některých národních států Evropské unie, až po tři nejméně rozvinuté země, z nichž dvě těží z ustanovení „vše kromě zbraní“ a jednou z nich je vyděděný stát Barma, o němž jsme dnes již tolik slyšeli.

Je jasné, že dohoda o volném obchodu bude teoreticky ku prospěchu obou stran, díky ní se zvětší tok zboží a služeb a podpoří se inovace a povzbudí se hospodářský růst.

Vítáme podepsání listiny ASEAN, k němuž došlo 20. listopadu loňského roku na 13. vrcholné schůzce ASEAN v Singapuru, a těšíme se na její rychlou ratifikaci. Díky tomu by se měla prohloubit hospodářská integrace se zeměmi ASEAN a v mé zprávě žádáme Komisi, aby k usnadnění tohoto procesu poskytla technickou a jinou pomoc.

Jednání musí být transparentní, co se týče veřejných zakázek, konkurence a investic, práv duševního vlastnictví a státní podpory. Musíme hovořit o odstranění necelních i celních překážek, zejména s ohledem na bankovní, pojistné a právní služby.

Z našeho pohledu je důležité zjednodušit předpisy o původu. Měli bychom usilovat o sladění standardů, nevyjímaje bezpečnost výrobků, ochranu dětí a dobré životní podmínky zvířat.

Musíme se chránit před paděláním léčiv, ale zároveň je výbor znepokojen tím, že neopouštíme pružnost dohody TRIPS.

Výbor pro obchod má za to, že zásadní součástí každé dohody musí být kapitola o udržitelném rozvoji, včetně dopadové studie udržitelnosti. Kromě toho je třeba souběžná dohoda o politické spolupráci se závaznými doložkami spojenými se sociálními věcmi a životním prostředí, jež zavazují obě strany k ratifikaci stěžejních úmluv MOP, ale i standardních doložek o partnerství a spolupráci ve věcech lidských práv a demokracie.

Měla by být zavedena fóra týkající se obchodu a udržitelného rozvoje, do nichž se zapojí zaměstnavatelé, zaměstnanci a občanské společnosti, kteří mohou přispívat nejen v rámci jednání, ale co je důležitější, mohou mít také poté vliv na to, jak dohoda probíhá.

Ve zprávě se navrhuje, že bychom měli zvážit výrobky šetrné k životnímu prostředí a výrobky v rámci spravedlivého obchodu, jež mají přednostní přístup do EU, a že by měly být celní překážky odstraněny rychleji. Ovšem samozřejmě, že pokud by k provedení tohoto bodu mělo dojít, požadovali bychom po Komisi, aby k umožnění realizace změnila svou celní nomenklaturu.

Zmiňujeme rovněž některé problémy specifické pro jednotlivé země. Co se týče Singapuru, máme obavy z bankovního tajemství, které se objasnily při návštěvě výboru, kdy zde jeho členové hovořili s poslanci parlamentu této země. Vítáme obnovení demokracie v Thajsku. A samozřejmě jsme se shodli na tom, že by se Barma měla účastnit jednání, nebo na nich být alespoň přítomná, přestože je z našeho pohledu naprosto jasné, že dokud stávající režim nebude nahrazen, není zde šance, že by došlo k podepsání jakékoli dohody s Barmou.

Naší představou je rámcová dohoda týkající se všeho, díky čemu mohou jednotlivé země ASEAN jednat na základě vlastní aktuální situace a otevřít určitá odvětví tak rychle, jak je pro ně vhodné. Takže nakonec – a zdůrazňuji, že nakonec – budeme mít společnou a úplnou dohodu se všemi.

Zatímco bychom tedy mohly jedině uvítat vietnamské vedení procesu, v rámci institucionální architektury, znásobeno nedostatkem úsilí a vůle na straně některých států ASEAN, došlo k pomalejšímu postupu, než jsme očekávali nebo jsme si přáli.

Rád bych řekl jasně, že by Evropská unie neměla umožnit protahování jednotlivých členských států ASEAN k odmítnutí pokroku. Neexistuje-li zde alternativa, Rada, Komise a Parlament by alespoň mohly nakonec zvážit možnost dvoustranných dohod namísto mnohostranných. Doufám, že vlády a občanská společnost v rámci ASEAN chápou tento postoj Parlamentu jako povzbuzení k dalšímu pokročení, a to k rychlému.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, člen Komise. − Pane předsedající, jsem Glynu Fordovi velmi vděčný za jeho zprávu a za všeobecnou podporu přístupu Komise k jednáním o dohodách o volném obchodu se zeměmi ASEAN, kterou vyjadřuje.

Jihovýchodní Asie si zaslouží naši plnou pozornost. V Asii se, pochopitelně, zaměřujeme znovu a znovu na Čínu, avšak našemu partnerství s ASEAN bychom se neměli věnovat o nic méně, ať už jednáme o otázkách udržitelného rozvoje, společnosti či obchodu. Z tohoto důvodu bylo ASEAN vybráno jako partner pro jedno z našich jednání o volném obchodu nové generace v rámci Globální Evropy.

Dynamičnost ekonomik ASEAN jistě představuje příležitost pro Evropu. Tato příležitost je však do značné míry spíše potenciální než reálná. Podniky EU, jež se snaží obchodovat či investovat v jihovýchodní Asii, stále naráží na celní a necelní překážky a trhy namířené proti zahraničním poskytovatelům služeb, což se týká zejména trhů veřejných zakázek. Totéž obecně platí i pro přímé zahraniční investice. Tyto podniky také zjišťují, že jsou jejich práva duševního vlastnictví stále špatně chráněna a že je celková transparentnost některých trhů dosti malá.

To je nejsilnější možný argument hovořící pro dohodu o volném obchodu, která by byla prohloubená spíše než rychlá a odlehčená. Nevěřím v to, že dohody o volném obchodu mají být rychlými politickými řešeními. Obchodní strategie Globální Evropa je spojena s novými obchodními příležitostmi, novým vývozem a nových pracovních příležitostech. Toto jednání bylo zahájeno na základě důkazů, že těchto věcí můžeme dosáhnout, budeme-li ochotní mít ambice.

To, že odmítáme myšlenku, že by dohoda o volném obchodu pokrývala jen některé celní tarify, je správné. Bezvýhradně proto souhlasím s tím, že se ve zprávě požadují v souvislosti s tímto jednáním ambice. Úmyslně jsme se rozhodli založit svůj přístup na meziregionálním jednání. Domnívám se, že to byla správná volba. Myslím si, že dvoustranné dohody mohou fungovat jako stavební kameny mnohostranného systému, v němž se podporuje regionální integrace a růst regionálních trhů. Mám za to, že toto jednání můžeme chápat jako příspěvek k plánu hospodářského společenství ASEAN.

Jak se však ve zprávě správně zdůrazňuje, jednání o tak ambiciózním programu na meziregionálním základě není tou nejsnazší, nejrychlejší cestou. Pokaždé, když některý z členských států ASEAN nemůže splnit nějaký zvláštní bod, střetáváme se s výsledkem v podobě nejmenšího společného jmenovatele. To není z hlediska ostatních spravedlivé. Čelíme rovněž problémům spojeným s prostředky, protože schopnost států ASEAN se zvětšuje o celou řadu dohod o volném obchodu, o nichž v současné době jednají. V důsledku toho je obtížné zajistit časový rámec pro plnou meziregionální dohodu kratší než tři až čtyři roky a je těžké dosáhnout odpovídající vysoké úrovně ambicí.

Zároveň samozřejmě naši hlavní konkurenti postupně upevňují vztahy s jednotlivými zeměmi v tomto regionu. Japonsko, Austrálie a Spojené státy americké jsou aktivní. Ve zprávě jsem si všimnul odstavce, v němž se hovoří o možnosti přechodu na dvoustrannou dohodu, ukáže-li se regionální přístup obtížný. V tomto stadiu se nechci regionálního přístupu zříkat, ale v současné době zavádíme do tohoto regionálního rámce určitou pružnost – trochu proměnlivé geometrie, v rámci níž se zohledňují různé úrovně rozvoje ve státech ASEAN a díky níž bychom mohli postupovat s jednotlivými zeměmi ASEAN rychleji. To by bylo z hospodářského hlediska rozumné a mohla by se tak připravit cesta pro další, kteří se připojí později.

Naše pokyny k jednání ve skutečnosti stanoví uzavření s méně než 10 členy, protože po méně rozvinutých zemích v rámci ASEAN – Laos, Kambodža a Barma/Myanmar – se nepožaduje, aby v dohodě o volném obchodě přijímaly závazky, ale budou sledovat proces jednání. Laos a Kambodža nyní pracují na přístupových otázkách WTO a v každém případě již využívají prostřednictvím programu „vše kromě zbraní“ širokého přednostního přístupu na trh EU. V rámci dlouhodobé dohody však mají z mého pohledu logické místo. Co se týče Barmy, ve zprávě se odráží postoj EU spojený s tím, že přestože je Barma součástí ASEAN, nejednáme s ní o závazcích dohody o volném obchodu jako takových.

Moje poslední poznámka se týká udržitelného rozvoje. Do našich jednání s ASEAN bychom chtěli začlenit sociální hlediska a hlediska životního prostředí a učiníme tak v duchu spolupráce. Kromě toho jsme najali externího poradce, jenž povede studii o dopadu na udržitelnost a zanalyzuje tak pravděpodobný vliv plánované dohody na různá hlediska, včetně environmentálních a sociálních věcí. Tato studie by měla v příštích 18 měsících doprovázet proces jednání. Minulý týden jsme také přizvali členy občanské společnosti, aby přispěli k našim úvahám týkajícím se našich tří jednání o dohodách o volném obchodu s ASEAN. Nesetkali jsme se u nich vůbec s tím, že by s námi v něčem skutečně nesouhlasili. Tím, že tyto body do dohod začleníme už od počátku, můžeme zaručit, že se problémy řeší včas, ne-li předtím, než nastanou.

Těším se na práci s Parlamentem v rámci dalších jednání. Samozřejmě budu výbor INTA o dalším pokroku průběžně informovat. Za tuto zprávu jsem velmi vděčný. Její standard odpovídá tomu, co jsem si zvykl od výboru INTA očekávat, a mohu se spoléhat na jeho znalosti a úsudky spojené s otázkami obchodní politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon, navrhovatel stanoviska Výboru pro zahraniční věci. (ES) Pane předsedající, díky norimberskému akčnímu plánu a první vrcholné schůzce EU a ASEAN v loňském roce byly znovu navázány vztahy.

Například jsou v současné době, i když pomalu, jak jsme slyšeli, projednávány dohoda o volném obchodu a dvoustranná dohoda o přidružení a spolupráci.

Ve Výboru pro zahraniční věci jsme toto prohloubení vztahů podporovali, mimo jiné na obchodní a hospodářské rovině.

ASEAN je v procesu regionální integrace, kterou schvalujeme, a postupně nabývá na významu. Sdružuje více než 500 milionů obyvatel deseti zemí, jež jsou velmi rozmanité – jak pan Ford uvedl – a obecně mají velký potenciál růstu.

Evropská unie je druhým největším obchodním partnerem ASEAN. Měli bychom zvýšit prodej, ale také investice našich podniků a k tomu je ideálním nástrojem dohoda o volném obchodu. Něco podobného chtějí jiné země na kontinentu i mimo něj, jak pan komisař řekl.

Dohoda by měla být velmi široká a neměla by se omezovat pouze na obchodní otázky. Měly by ji rovněž doprovázet dvoustranné dohody o přidružení a spolupráci, do nichž je začleněna otázka dodržování lidských práv.

Tyto dvoustranné smlouvy lze logicky podepsat pouze se zeměmi ASEAN, jež splňují potřebné politické a hospodářské podmínky, a samozřejmě je všechny tyto země nesplňují, což platí zejména pro Barmu/Myanmar, jejíž vláda podléhá omezujícím opatřením, která přijala Rada a která mají podporu Parlamentu.

Pokud se tam politické podmínky nezmění, je jasné, že s Barmou nemůže být dvoustranná dohoda uzavřena, a Barma se ani nemůže podílet na dohodě o volném obchodu. V dubnu Parlament znovu vyjádřil své odmítnutí místní politické situace a požadoval propuštění politických vězňů.

S ohledem na Barmu musím využít této příležitosti a vyjádřit svou soustrast s mnoha oběťmi cyklonu. Souhlasím s poznámkami předsedy Parlamentu, které jsme slyšeli na začátku odpoledne.

Na závěr bych, dámy a pánové, chtěl říci, že Evropská unie musí nadále postupovat ve svých vztazích s ASEAN. Nabízíme silnější politické přidružení, úzké hospodářské vztahy spojené s oboustranným zájmem a spolupráci v mnoha oblastech. Samozřejmě podporujeme krok, k němuž došlo v rámci integračního procesu v roce 2007, „Listinu ASEAN“. Chceme, aby se závazky spojené s lidskými právy a demokracií, obsažené v této Listině, staly skutečností, zejména v Barmě, ale i dalších zemích tohoto regionu. Na základě toho se naše vztahy prohloubí. Velmi vám děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis, navrhovatel stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. Pane předsedající, zpráva pana Forda představuje jako celek to, čeho bychom v mém výboru byli rádi svědky. Jsme obzvláště rádi, že do ní byly začleněny všechny naše hlavní body. Poukazujeme na to, že budoucí průmyslový růst Evropské unie závisí na naší otevřenosti zahraničnímu obchodu a investicím podléhajícím spravedlivým pravidlům, ale že naše konkurenceschopnost vůči zemím ASEAN je na nás a spočívá ve zlepšení úrovně našeho vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu, podnikání a inovací.

Jako zásadní prvky úspěšného vztahu chápeme vědeckou a technickou spolupráci a ochranu práv duševního vlastnictví. Zejména očekáváme spolupráci na boji proti padělání. Chceme zdokonalení předpisů o původu; sladění standardů, bezpečnosti výrobků, ochrany dětí a životních podmínek zvířat; jejich byrokratických postupů; průhlednosti státní podpory a necelních překážek a odstranění diskriminačních daní.

Očekáváme, že zde bude zajištěno zamezení škodám na životním prostředí v důsledku odlesňování a získávání palmového oleje, a velmi rádi bychom upřednostnili, kdyby se vyhnuly preemptivním zásahům a jednáním a uznaly přitom potřebu, aby nám zůstaly k dispozici antidumpingové mechanismy.

Žádáme sladěnou činnost s ASEAN, co se týče energetiky, a to, aby Komise prosazovala společné výzkumné projekty s institucemi tohoto regionu.

V tomto duchu se těšíme na vzájemně prospěšné a úspěšné obchodní a hospodářské vztahy se zeměmi ASEAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Šťastný, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, nejdříve bych rád blahopřál svému kolegovi, panu Fordovi a zpravodaji této zprávy. Navrhovaná obchodní dohoda s ASEAN je součástí širší strategie dvoustranných a meziregionálních jednání s obchodními partnery EU.

Kdybychom považovali ASEAN za jednu entitu, bylo by pátým největším obchodním partnerem EU, před Japonskem. ASEAN je velice rozmanitý region, jehož tři členové jsou méně rozvinuté země a zároveň jeho ostatní členové mají vyšší příjem na osobu než řada členských států EU. Já a mí kolegové z výboru INTA velmi podporujeme první možnost Komise: jednat s tímto regionem jako celkem, prohloubit regionální hospodářskou integraci zemí ASEAN.

Ve zprávě se zdůrazňuje význam meziregionálních obchodních dohod, jež mohou obvykle nahrazovat multikulturní systém – v případě, že jsou dalekosáhlé, ambiciózní a do velké míry přesahují celní omezení – a mohou se jimi zavádět standardy spojené se sociální oblastí a životním prostředím. Ve zprávě se naléhá na strany, aby postupně omezovaly nebo rušily všechny překážky obchodu zbožím a službami a dodržovaly přitom odchylné hospodářské postoje v rámci regionu ASEAN. Zprávou se rovněž vybízí Komise, aby zajistila průhlednost a účinné předpisy spojené s veřejnými zakázkami – práva duševního vlastnictví, státní podpora a jiné dotace.

Na závěr bych rád poděkoval zpravodaji za jeho konstruktivní spolupráci, což se odráží v některých kompromisních pozměňovacích návrzích, jimiž se ve zprávě klade hlavní důraz na obchod a otázky s obchodem spojené, společně s problémy lidských práv a udržitelného rozvoje. Díky přijetí těchto pozměňovacích návrhů a jiných pozměňovacích návrhů je tato zpráva vyvážená.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, jménem skupiny PSE. – Pane předsedající, nejdříve bych se rád přidal se svým blahopřáním svému příteli a kolegovi Glynu Fordovi ke zprávě, kterou považuji za vynikající. Rád bych také sdělil Komisi, že se domnívám, že pan komisař udělal před několika lety naprosto správnou věc, že zahájil studie týkající se vyhlídek dohody o volném trhu s ASEAN a že podle nich jednal. Zatímco, jak už řekli jiní, je pro nás ASEAN již významným regionem z hlediska hospodářství, je to jeden z regionů, kde je největší potenciál růstu, budeme-li moci dosáhnout svých cílů spojených s volným obchodem. Stejně jako pan Šťastný souhlasím s tím, že to byla naprosto správná strategie provést to na regionální úrovni, navzdory všem komplikacím, k nimž v souvislosti se snahou to tímto způsobem zrealizovat dochází.

Zpráva pana Forda Komisi předává jasné a pevné poselství: Parlament si přeje, aby ve všech dohodách o volném obchodu nové generace byla obsažena výrazná kapitola o udržitelném rozvoji.

Ve zprávě se často odkazuje na neobchodní doložky, jež jsou k mé radosti v souladu s myšlenkami mé zprávy o Koreji, a zejména jsem rád, že se ve zprávě zdůrazňují výrazné doložky o sociálních věcech a životním prostředí.

Myslím si, že je důležité nejen to, aby členové ASEAN ratifikovali osm stěžejních úmluv MOP, jak dosud učinila pouze Kambodža, Indonésie a Filipíny, ale také to, abychom zajistili zavedení mechanismů, díky nimž budou náležitě uplatňovány.

Měla by být formálněji schválena úloha odborů a organizací pracujících a jsem rád, že zpravodaj navrhuje vytvoření fóra pro obchod a udržitelný rozvoj, které bude moci sledovat standardy a oznamovat veškeré porušování.

Co se týče environmentálních standardů, výbor pro obchod poukazuje v mnoha svých nedávných zprávách – například v Lipietzově zprávě o změnách klimatu nebo v mé zprávě o Koreji – na to, že by měl mezinárodní obchod usnadnit rozšiřování technologií šetrných k životnímu prostředí, a já znovu uznávám skutečnost, že komisař Mandelson při mnoha příležitostech projevil svůj závazek snížit cla na technologie šetrné k životnímu prostředí, a doufám, že pan komisař tedy může přistoupit na zpravodajův návrh, aby se to stalo součástí jednání s ASEAN.

Veškeré porušování sociálních a environmentálních standardů musí podléhat běžnému mechanismu urovnávání sporů. Vzhledem k tomu, že jsou Spojené státy americké tento postoj odhodlány prosazovat v souvislosti se všemi dohodami o volném obchodu, musí i Evropa dosáhnout podobně přísných donucovacích opatření.

Dovolte mi, abych na závěr řekl, že sice vím, že s Barmou nepodepíšeme dohodu o volném obchodu, nicméně doufám, že Barma z této dohody nebude nepřímo těžit, neboť jakékoli rozšíření obchodů s ostatními zeměmi ASEAN potenciálně znamená, že by Barma mohla rozšířit svůj obchod v rámci této skupiny a mohla by nepřímo těžit z dohody EU o volném obchodu. Doufám tedy, že se zaměříme na způsob, jak zajistit, že jsou přísně uplatňovány obchodní sankce proti stávajícímu barmskému režimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, jménem skupiny ALDE. (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, v době, kdy hodně hovoříme o Asii kvůli Číně a problémům v této zemi, o nichž víme, a na jiné úrovni o smrtelné katastrofě v Barmě, představuje zpráva, o níž zde tento večer diskutujeme, reakci občanů EU, zastoupených Parlamentem, na sdělení Komise o nové strategii pro dvoustranná a meziregionální obchodní jednání EU. Je evidentní, že Sdružení národů jihovýchodní Asie je souborem deseti zemí s obzvláště rozdílnou úrovní rozvoje, ať už z politického či hospodářského hlediska, jak právě uvedl náš zpravodaj. Současně projednávaná obchodní dohoda se týká trhu v hodnotě 57 miliard EUR s ročním růstem odpovídajícím 4,9 %, což představuje velmi významný potenciál pro rozvoj. Přestože se obchodní politika EU, tvořená obchodními dohodami mezi našimi dvěma regiony, zdá být přímočará, musíme společně podněcovat růst a vytváření pracovních míst a nadále být realističtí, co se týče obtíží.

Přestože by však globalizace hospodářství měla být chápána jako příležitost, naši spoluobčané mívají o hospodářství našeho kontinentu velké obavy, tak jako jiní mají obavy o to své. Negativní, okrajové účinky globalizace – kterých je pro ty, kteří s nimi skutečně musí žít, příliš mnoho – často zastiňují výhody, jež by měly po inteligentně ujednaných obchodních dohodách následovat.

Cílem této zprávy je proto vyslat silný signál Evropské komisi, aby brala při jednání s ASEAN obavy občanů náležitě v potaz. Proto je třeba, abychom dospěli k rovnováze – takové, která našim partnerům umožní dosáhnout uspokojivé úrovně hospodářského, sociálního a politického rozvoje, aniž by se tak podporovalo narušení hospodářské soutěže a dumping.

Ráda bych zde jen poukázala na tři body, jež chápu jako priority. Zaprvé, ze striktně obchodního hlediska by se mělo zdůraznit, že každé obchodní dohody musí být dosaženo v rámci vzájemného dodržování předpisů mezinárodního obchodu, tedy dodržování právních předpisů o hospodářské soutěži a dodržování autorského práva. Jedním z mnoha příkladů je to, že naše jednání musí zejména vést například k nalezení řešení v boji proti padělaným léčivům, přičemž je zajištěn přístup všech občanů ke zdravotní péči v přísném souladu s duchem a postupy dohody z Dohá.

Zadruhé, z hlediska zaměstnaneckých práv se v souvislosti s dohodami samozřejmě nemohou přehlížet rozdíly v úrovni zaměstnaneckých práv. Naši partneři musí souhlasit s tím, že budou splňovat minimální standardy MOP, zejména že budou bojovat proti dětské práci a zlepší pracovní podmínky a platy.

Zatřetí, je samozřejmě také velmi důležité zdůraznit, jak bylo tento večer učiněno v různých proslovech, že veškeré obchodní dohody musí obsahovat potřebné požadavky týkající se hospodářství a udržitelného rozvoje. Jihovýchodní Asie je jedním z klenotů naší planety a je třeba, abychom společně chránili její faunu a flóru. Komise má povinnost zajistit záruky spojené s nezákonnou lesnickou činností a řízením rybářských kvót, na což pan komisař před minutkou poukázal.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz , jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedající, ve zprávě pana Forda se zdůrazňuje význam spolupráce Evropské unie a národů jihovýchodní Asie, co se týče obchodních a hospodářských vztahů.

Co se týče jejich rozlohy a počtu obyvatel, podobají se tyto státy Evropské unii. Tyto země představují pro Evropskou unii významný obchodní trh a dovážejí na náš trh celou řadu důležitých výrobků. Tyto země mají širokou škálu politických struktur a hospodářský potenciál, o čemž svědčí podíl HDP na osobu, jenž činí v Barmě 211 USD a v Singapuru 31 400 USD.

To znamená pro spolupráci EU a ASEAN určité problémy, jak zpravodaj zdůrazňuje. Rozvinutí trhu se státy v této oblasti vyžaduje sladění standardů, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví. Hospodářské a duševní vztahy se zeměmi ASEAN by mohly vést k větší prosperitě a míru v tomto regionu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, jménem skupiny IND/DEM.(NL) Zpráva pana Forda dokládá těžkopádnost jednání mezi EU a ASEAN – což není vzhledem k obzvláště různorodé povaze tohoto regionu překvapivé. Zájem evropského průmyslu – s ohledem například na přístup na trh – je ohromný a v souvislosti s ním je požadován rychlejší časový plán.

Otázkou proto je, zda by měla EU v těchto mnohostranných jednáních pokračovat nebo zda by nebylo lepší zvolit dvoustranná jednání. Tento návrh je již do jisté míry obsažen v pozměňovacím návrhu 5 pana Forda a paní Mannové. Rád bych proto vyzval Komisi, aby se co nejvíce zavázala na mnohostranné úrovni k úspěšnému uzavření kola jednání v Dohá. Ukáže-li se, že by mnohostranná jednání trvala příliš dlouho, jednání poté mohou pokračovat na dvoustranné úrovni s jednotlivými zeměmi ASEAN.

To samozřejmě neznamená, že se zde hlásím k opozici další regionální integraci jihovýchodní Asie. Tato integrace je záležitostí velkého významu. Teď mám na mysli významnou úlohu, kterou může ASEAN a ASEAN+3 hrát v další integraci Myanmaru do tohoto regionu. Tato země, jež byla minulý víkend tak těžce zasažena cyklonem Nargis, naléhavě potřebuje pomoc regionu. Zejména ASEAN+3, které také zahrnuje sousední Čínu, musí aktivně působit a přimět juntu, aby otevřela dveře této země venkovnímu světu a byla zde tak lépe chráněna lidská práva a opozice získala větší manévrovací prostor. Děkuji vám.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). – (ES) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nejprve bych rád blahopřál zpravodaji, panu Fordovi, k dobré práci na jeho zprávě a k její konečné podobě, jež představuje díky přispění výboru pro mezinárodní obchod a ostatních výborů velmi vyváženou zprávu.

Nejdříve bych rád řekl, že se ve zprávě zdůrazňuje velká příležitost k prohloubení našich obchodních a hospodářských vztahů v této oblasti potenciálního hospodářského rozvoje a nárůstu populace, a také bych rád zmínil, že zohledňuje ohromné rozdílnosti mezi členskými státy bloku ASEAN.

Rád bych zdůraznil význam otevření sektoru služeb, a to pro obě strany: je to zásadní pro Unii, ale i pro ASEAN, které obě musí požadovat účinnější služby vyšší kvality za lepší ceny a využívat přitom konkurenčních výhod a zkušeností EU.

S ohledem na průmysl jsme v pozměňovacích návrzích, jež byly začleněny do zprávy, poukázali na dvojí potřebu splňovat minimální požadavky kvality, hygieny a zdravotnictví. To se požaduje po našem evropském průmyslu a mělo by to být rovněž vyžadováno od druhé strany, aby se tak omezila nespravedlivá hospodářská soutěž.

Mimo to zde jde také o soulad s mezinárodními dohodami spojenými se sociálními věcmi, otázkami zaměstnání a životního prostředí; a především, a to bychom chtěli zdůraznit, o boj proti dětské práci.

Upozornili jsme na citlivý průmysl zpracování ryb, protože se zde projevují oba problémy. Proto upřímně nechápeme pozměňovací návrhy socialistů 11 a 12, které rozmělňují a omezují to, co již výbor přijal, odstraňují se jimi ze stávajících odstavců 16 a 17 zvláštní zmínky o odvětví tuňáka, které je skutečně zasaženo, o nespravedlivé hospodářské soutěži z toho vyplývající a o zprávě samotného Evropského parlamentu o tomto odvětví, jež byla a je podporována Evropskou komisí.

Proto, v zájmu konsenzu, jenž je s celou touto zprávou spojen, žádáme zpravodaje a skupinu socialistů v Evropském parlamentu, aby to vzali v potaz a zvážili stažení pozměňovacích návrhů 11 a 12, které naše skupina nepodpoří. Stručně řešeno, domnívám se, že pokud k tomu dojde, budou tak zachovány ty stávající, jež jsou ucelenější a  lepší než ty, které by chtěli zavést.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). – (ES) Pane předsedající, nejdříve bych chtěl, v reakci na tragédii, kterou Barma kvůli cyklonu zažívá, vyjádřit svůj zármutek nad jeho oběťmi a požádat orgány této země, aby umožnily přistup mezinárodní pomoci a zahájily důvěryhodný demokratizační proces, díky čemuž se ukončí izolace země a otevřou se nové vyhlídky pro obyvatele této země.

ASEAN je region s velkým hospodářským potenciálem a počet jeho obyvatel je podobný jako v Evropské unii. Zahrnuje 10 velmi odlišných zemí, avšak tato rozmanitost, navzdory tomu, že je kvůli ní jednání spojená s dohodou o volném obchodu komplikovanější, by nám neměla zabránit v dosažení nástrojů, které přinesou vzájemné výhody a doplní mnohostranný systém WTO, mimo jiné z hlediska uspokojivého uzavření rozvojové agendy z Dohá, jež obě strany považují za prioritu.

Méně rozvinuté země tohoto regionu by měly mít možnost zachovat si své preference, ale i příležitost být v budoucnu do dohody také zahrnuty.

Obchodní a hospodářské vztahy jsou součástí širší strategie upevnění celkových vztahů mezi těmito dvěma regiony.

Je třeba, abychom podpořili další postup v politické a bezpečnostní spolupráci. Zejména se klade důraz na řízení zaměřené proti terorismu a na řízení krizí/katastrof. Rovněž je třeba prosazovat spolupráci v odvětví energetiky, výzkumu a vývoje, životního prostředí, změn klimatu a udržitelného rozvoje, ale i v kulturně-sociální oblasti a rozvojové spolupráci. Obzvláště důležitá je spolupráci v oblasti veřejného zdraví, protože by měla přispět k zajištění podmínek hygieny potravin a zdravotnictví, jež jsou zásadní pro spotřebu a rozvíjející se obchod. V celém tomto procesu je zásadní účast a podpora občanské společnosti.

Chtěl bych blahopřát zpravodaji, panu Fordovi, za jeho zprávu, v níž se prohlašuje, že stěžejními hodnotami EU jsou lidská práva a demokracie, a požaduje se, aby byly součástí jednání a byly do zahrnuty do dohod o partnerství a spolupráci, které by měly jít ruku v ruce s obchodními dohodami. Vzhledem k tomu, že tato jednání budou představovat zásadní krok pro vztahy mezi EU a ASEAN, doufáme, že budou úspěšná.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Pane předsedající, pane komisaři, v této diskusi bych rád upozornil na následující otázky. Zaprvé, ASEAN, jež sdružuje 10 zemí, které mají velmi rozdílný stupeň rozvoje – od bohatého Singapuru po velmi chudou Barmu, Kambodžu a Laos – a které mají téměř 500 milionů obyvatel, je pátým největším obchodním partnerem EU a nabízí vyhlídky dalšího rozvoje ekonomických a obchodních vztahů s Evropskou unií.

Zadruhé, dohoda o volném obchodu se zeměmi ASEAN těmto zemím jistě přinese větší prospěch než EU. Proto je nezbytné uzavřít s těmito zeměmi dohody přesahující obchodní dohodu, v rámci níž tyto země souhlasí s tím, že budou dodržovat sociální standardy a standardy spojené s životním prostředím, ale i ochranou spotřebitelů.

Třetím a posledním bodem je to, že tento přístup nám jako jediný dává příležitost dospět ke spravedlivé hospodářské soutěži mezi společnostmi ze zemí ASEAN a evropských zemí. Jen tehdy tyto společnosti začnou zahrnovat své výrobní náklady do celkových nákladů na práci, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitelů, čímž se zajistí, že jejich ceny výrobků budou odrážet plné náklady na výrobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, blahopřeji panu komisaři k vedení těchto jednání a zpravodaji panu Fordovi k jeho zprávě. Přemýšlíme o tom, jak překročit překážky a sjednat se zeměmi ASEAN dobrou dohodu o volném obchodu. Poukazujeme na rozdíly mezi těmito zeměmi.

Chtěl bych jen upozornit na jedno hledisko těchto jednání, o němž jsme před čtyřmi lety nevěděli. Boj s globálním oteplováním se stal prioritou EU a samotná EU se stala čelným světovým představitelem v této oblasti. Na toto hledisko musíme v jednáních klást mnohem větší důraz. I v tomto aspektu zde budou patrné rozdíly: nejchudší země nemůžeme o nic žádat, ale v případě ekonomik bohatých zemí, jež se rychle rozvíjejí, musíme dosáhnout společných zájmů, co se týče boje proti změnám klimatu.

Dvě země EU, Polsko a Dánsko, mají zodpovědnost za jednání o dohodě následující po Kjótském protokolu. K tomu dojde tento rok v Poznani a příští rok v Kodani. I tento bod bude v zodpovědnosti EU. Nebudeme-li schopni dojednat společnou dohodu do konce roku 2009, budeme tak nuceni změnit svou ambiciózní politiku týkající se boje se změnami klimatu. Nechceme, aby k tomu došlo, protože tyto změny a tuto světovou hrozbu očividně neumíme řešit úplně sami. Proto je důležité, abychom využili všech jednání EU se třetími zeměmi a zdůraznili v rámci nich toto hledisko – společná dohoda o boji proti změnám klimatu ve světovém měřítku.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Pane předsedající, pane Komisaři, dámy a pánové, jako navrhovatel stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku chci blahopřát zpravodaji panu Fordovi nejprve k jeho... (text není slyšet) o dvou hlediskách, která by dle mého názoru měla být zdůrazněna. Prvním je padělání, zejména padělání léčiv, jež je skutečně nebezpečné, skutečně nebezpečné pro pokrok a klidnou atmosféru hospodářských a obchodních vztahů se zeměmi jihovýchodní Asie, ale především pro spotřebitele, ať už jednoduše z hlediska bezpečnosti či kvality výrobků. Proto je nezbytné zdůraznit, vyzdvihnout potřebu zabránit všem podobám padělání prostřednictvím omezujících nástrojů obsažených v těchto dohodách. Znovu bych rád poukázal na to, jak potřebné je bojovat s paděláním léčiv, a to z těchto dvou důvodů: abychom chránili bezpečnost spotřebitelů a bránili odvětví léčiv před jakoukoli nespravedlivou hospodářskou soutěží, v rámci níž se nedodržují předpisy spojené s životním prostředím či zdravím. Ochranu spotřebitelů po celém světě, a zvláště v Evropě zajistí pouze účinná spolupráce všech zúčastněných.

Druhé hledisko souvisí s vytvářením právních předpisů podporujících snížení emisí CO2 ve společnostech, zejména vzájemných dohod týkajících se obchodování s emisemi. Je třeba mít na paměti, že se Evropská unie musí vyhnout trestání společností ukládáním náležitých a logických ustanovení spojených s novými environmentálními standardy jakožto součást klimatického plánu, aniž by se na oplátku požadovalo přijetí podobných předpisů v jiných zemích.

Začleněním těchto dvou bodů do našich vztahů – co se týče formy i ducha – bychom mohli zachovat konkurenceschopnost evropských společností a zároveň přitom chránit spotřebitele, aniž bychom samozřejmě zapomínali na ochranu klimatu. Stručně řečeno, jde zde o nalezení dokonalé rovnováhy v našich vztazích.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Pane předsedající, jsem ráda za tuto příležitost účastnit se této diskuse, přestože se nejedná o mé oblíbené téma.

Spěchala jsem však z kanceláře, když jsem zaslechla poznámky týkající se standardů, a domnívám se, že velmi významnou částí tohoto usnesení je odstavec 10, který by měl být přečten a možná i připojen. Možná bychom měli připojit standardy týkající se bezpečnosti potravin a vysledovatelnosti.

Podporuji poznámky spojené s paděláním léčivých přípravků, což je závažný problém.

Právě jsem se vrátila z Brazílie, kde jsem v továrně na zpracování masa hledala jakékoli výstražné upozornění. Žádné tam nebylo: jinými slovy, nebyly tam uznány žádné body spojené s bezpečností na pracovišti. V továrnách na bioetanol, kterou jsme navštívili, jsem byla poněkud nervózní, protože tam opět nebyl kladen důraz na bezpečnost pracovníků.

Nejde mi o pomlouvání jiných zemí. Jde o to, že my Evropané máme vysoké standardy a musíme se snažit trvat na tom, abychom všechny pozvedli, jinými slovy, na náš standard.

Mohla bych poznamenat, že vím, že o mně komisař Mandelson již slyšel a že je v dnešních irských novinách? Pokud by chtěl tyto zprávy komentovat, ráda bych si to vyslechla.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Pane předsedající, pane komisaři, Evropská unie i ASEAN mají významný potenciál, který umožní přijmout opatření k tomu, abychom čelili světovým problémům jako změny klimatu, zabezpečení energie, boj proti terorismu a boj proti chudobě a podvýživě milionů obyvatel Asie.

Zástupci těchto dvou organizací by proto měli prohloubit dialog a společně hledat řešení těchto složitých problémů. Rovněž by měli vytvořit nové podoby hospodářské spolupráce a podniknout kroky ke zvýšení vzájemně prospěšného obchodu. Evropská unie by se měla podělit o své zkušenosti a úspěchy spojené s procesem regionální integrace. Nezapomínejme však, že by EU měla přesáhnout hospodářské záležitosti a měla by nadále požadovat dodržování lidských práv a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). – (EL) Pane předsedající, díky obchodním dohodám se mohou stabilizovat vztahy obou stran. Zároveň je však třeba brát v rámci jednání o dohodě o volném obchodu v potaz určité zásadní požadavky a hodnoty.

Dovolte mi, abych navrhnul následující: dodržování lidských práv, hospodářské schopnosti každé země, ochrana práv duševního vlastnictví a zeměpisného vymezení; sladění standardů bezpečnosti výrobků; a spolupráce v rámci boje proti nemocem a epidemiím a ve věcech spojených s životním prostředím.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Pane předsedající, pane komisaři, nejprve bych se chtěl přidat k pochvalám svého výborného kolegy poslance pana Forda a většinu přiděleného času věnuji přivítání pana Hartmuta Nassauera, který je předsedou naší delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie.

Vzpomínám si, dámy a pánové, na svou návštěvu Filipínské republiky. Zdá se mi, že možná proto opomíjíme práci na těchto otázkách. Vzpomínám si na výlet do Kidapawanu v provincii Cotabato na ostrově Mindanao, kde jsme se setkali s 500 zemědělci na přibližně 1,5 hektaru půdy, kteří díky zásahu Evropské unie přežívali z plodin získaných v podmínkách samozásobitelského hospodaření. Byli jsme tam svědky nadšení a vděčnosti a já se domnívám, pane komisaři, že rozvoj musí být brán v potaz ve všech politikách Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, zpravodaj. − Pane předsedající, rád bych poděkoval všem poslancům, kteří se účastnili dnešní večerní diskuse. Jsem si vědom toho, jak pan Audy zrovna zdůraznil, že je třeba, abychom zajistili, že zde nejsou opomíjeny otázky rozvoje s ohledem na řadu zemí, a nikoli pouze Filipíny. Jako člověk, jenž zná mnohem lépe Indonésii než Filipíny, jsem si vědom, že v mnoha částech této země to není jako v Jakartě, jedná se o rozvojovou zemi a na tyto části se musíme zaměřit.

Děkuji panu Mandelsonovi za jeho připomínky a chtěl bych poznamenat, že v duchu spolupráce a konsenzu jsem zrovna hovořil s panem Varelou Suanzes-Carpegnou a souhlasil jsem se stažením pozměňovacího návrhu 11 – to budeme řešit zítra – výměnou za jeho dodatečnou podporu nových částí mého pozměňovacího návrhu 12. Takže jsme nyní dosáhli ještě většího konsenzu, než jak to vypadalo na začátku této diskuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (Článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písemně. – (PL) Vzhledem k tomu, že Evropské společenství by mělo ve svých jednáních se Sdružením národů jihovýchodní Asie s cílem uzavřít dohodu o volném obchodu druhé generace označit jako prioritu vícestranný obchodní systém založený Světovou obchodní organizací, je zde důležité, že ASEAN představuje velmi rozmanitou oblast: jedna z jeho zemí patří mezi nejméně rozvinuté státy, zatímco ostatní jsou velmi rozvinuté. To je hlavní příčina toho, proč tyto nerovnosti hrají významnou roli v dokončování dohody o volném obchodu.

V průběhu procesu uzavírání dohod o volném obchodu je jednou prioritou podpis dohody o partnerství a spolupráci obsahující vymahatelné doložky o lidských právech, protože lidská práva a demokracie jsou základními hodnotami EU. Musíme věnovat pozornost důsledkům této dohody pro malé zemědělce tohoto regionu a sledování a zajištění toho, že je podporováno rodinné a udržitelné zemědělství.

Místní orgány by rovněž měly být podporovány v boji proti změnám klimatu prostřednictvím boje proti odlesňování a zvětšování tropických lesů. Obchod s biopalivy by tedy měl být omezen výhradně na ta biopaliva, která nenarušují rovnováhu životního prostředí. Rovněž by se měl zdůraznit význam trvalé spolupráce v boji proti terorismu a řízení krizí/katastrof.

Rámcová dohoda mezi EU a ASEAN by mohla přispět k podpoře dalšího průmyslového růstu EU, avšak měla by být založena na zásadě transparentnosti a předpisech týkajících se hospodářské soutěže a investicí, práv duševního vlastnictví a státní podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), písemně. – (PL) Pane předsedající, řada ekonomů poukazuje na to, že jihoasijský region má potenciál stát se v budoucnu hospodářským centrem světa. To je nebezpečný trend, zejména pro Evropu, jež by mohla ztratit významný podíl světového obchodu. V Evropě zatím nadále zpřísňujeme podmínky pro společnosti, zemědělství a obchod se zeměmi, které ani nerespektují autorská práva. Lze v této souvislosti hovořit o volné a spravedlivé hospodářské soutěži?

Samozřejmě musíme usilovat o podporu dodržování lidských práv v asijských zemích, ale nesmíme zároveň s tím vydávat evropské trhy výrobkům vyráběným za podmínek, jež nesplňují evropské standardy hospodářské soutěže.

Nyní se výrazně soustředíme na hospodářskou soutěž v rámci EU. To je naše chyba a pošetilost. Mezitím nás Asie hospodářsky předhání, stejně jako si v minulosti Evropa podmanila Asii z vojenského a politického hlediska.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí