Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2265(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0151/2008

Indgivne tekster :

A6-0151/2008

Forhandlinger :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Afstemninger :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0195

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 7. maj 2008 - Bruxelles EUT-udgave

17. ASEAN (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Glyn Ford for Udvalget om International Handel om handel og økonomiske forbindelser med Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN) (2007/2265(INI)) (A6-0151/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, ordfører. - (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne takke kommissæren og hans medarbejdere, udvalgets medarbejdere, min gruppes medarbejdere og mine egne medarbejdere for det arbejde, de har lagt i denne betænkning. Jeg vil også gerne takke skyggeordførerne for de større politiske grupper, som i samarbejdets ånd har bidraget til den betænkning, vi står med i dag. Jeg påtager mig det fulde ansvar for betænkningen, men alle dem, jeg lige har nævnt, har sat deres politiske fodspor i betænkningen.

I en vis forstand ville vi ønske, at denne forhandling mellem EU og ASEAN ikke var nødvendig. Vi har en helt klar prioritet i mit udvalg: Vi ønsker, at vi får en succesfuld afslutning på Dohaudviklingsdagsordenen. Uheldigvis ser det for øjeblikket ud til, at den er blevet suget ned i det sorte hul, der er opstået som et resultat af den amerikanske præsidentvalgkamp.

Vi håber, at den dukker op igen relativt uskadt om et halvt til et helt år efter indsættelsen af præsident Clinton, McCain eller Obama, når USA endelig vil have fået udnævnt en ny talsmand for handel, så vi kan fortsætte drøftelserne. Men i mellemtiden ser det ud til, at vi må fortsætte forhandlingerne med Korea, som min kollega David Martin var Parlamentets ordfører for, med ASEAN og Indien om bilaterale aftaler eller EU-frihandelsaftaler.

Rådets mandat om påbegyndelse af forhandlinger med ASEAN, EU's femtestørste handelspartner, omfattede kun syv ud af de 10 medlemmer af ASEAN, da ASEAN er en yderst forskelligartet region med lande, hvis BNP er på højde med visse EU-landes BNP, og tre mindre udviklede lande, hvoraf to nyder godt af bestemmelserne i Alt undtagen våben-initiativet, og hvor det tredje er pariastaten Burma, som vi har snakket så meget om i dag.

Det er klart, at en frihandelsaftale vil kunne gavne begge parter, idet den vil øge handelen med varer og tjenesteydelser, fremme innovation og sætte skub i den økonomiske vækst.

Vi er glade for, at ASEAN-chartret blev undertegnet den 20. november sidste år på det trettende ASEAN-topmøde i Singapore, og vi ser frem til, at det hurtigt bliver ratificeret. Dette vil være med til styrke den økonomiske integration blandt ASEAN-landene, og i min betænkning opfordrer vi Kommissionen til at yde teknisk og anden støtte for at fremme denne proces.

Det er nødvendigt, at forhandlingerne er gennemsigtige på områder som offentlige indkøb, konkurrence og investering, intellektuelle ejendomsrettigheder og statsstøtte. Det er også nødvendigt at tale om fjernelse af ikketoldmæssige og toldmæssige handelshindringer, især når det gælder bankevirksomhed, forsikring og retssektoren.

For vores vedkommende er det vigtigt, at vi får forenklet oprindelsesreglerne. Vi må ligeledes prøve at få harmoniseret forskellige standarder, herunder produktsikkerhed, beskyttelse af børn og dyrevelfærd.

Det er nødvendigt, at vi beskytter mod forfalskede lægemidler, men samtidig er det et ønske i udvalget, at vi ikke bringer fleksibiliteten i TRIPS-aftalen i fare.

Handelsudvalget mener, at et kapitel om bæredygtig udvikling må være en væsentlig del af enhver aftale, herunder også en bæredygtighedsvurdering. Derudover behøver vi samtidig en politisk samarbejdsaftale med bindende sociale og miljømæssige bestemmelser, der forpligter begge parter til at ratificere de grundlæggende ILO-konventioner og de normale partnerskabs- og samarbejdsaftaleklausuler om menneskerettigheder og demokrati.

Der bør oprettes fora om handel og bæredygtig udvikling med deltagelse af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og repræsentanter fra civilsamfundet, som rent faktisk kan få indflydelse ikke bare på forhandlingerne, men hvad der er mere vigtigt, på hvordan aftalen bagefter føres ud i livet.

I betænkningen foreslår vi, at vi bør overveje at give præferenceadgang til EU for miljøvenlige varer og fair trade-varer. Vi foreslår desuden, at toldskrankerne fjernes hurtigere. Men det er klart, at hvis det blev gennemført, ville det være nødvendigt, at Kommissionen ændrer sin toldnomenklatur.

Vi har visse landespecifikke spørgsmål. For Singapores vedkommende er vi bekymrede over bankhemmeligheden, og det gjorde vi klart, da udvalget besøgte landet og talte med medlemmerne af parlamentet. Vi er glade for, at demokratiet er blevet genindført i Thailand. Og naturligvis er vi enige om, at Burma skal deltage i, eller i det mindste overvære, forhandlingerne. Men for os er det helt klart, at så længe det nuværende styre er ved magten, kan der ikke være tale om at undertegne en aftale med Burma.

Det er vores tanke, at vi skal have en rammeaftale, der gælder for alle, men som tillader, at de enkelte lande inden for ASEAN handler på baggrund af deres egen aktuelle situation og åbner særlige sektorer i et tempo, der er velegnet for dem. Således at vi senere - og jeg understreger senere - får en fælles og fuldstændig aftale med alle.

Vi kan kun udtrykke tilfredshed med Vietnams ledelse af forhandlingen, men må erkende, at den institutionelle arkitektur samt mangel på fremdrift og vilje hos nogle ASEAN-lande har betydet, at fremskridtet har været langsommere, end man havde forventet eller ønsket.

Jeg vil gerne gøre en ting ganske klart. EU bør ikke tillade, at visse ASEAN-lande, der måtte være tilbageholdende, forhindrer, at der gøres fremskridt. Hvis der ikke er noget alternativ, kunne Rådet, Kommissionen og Parlamentet i sidste ende overveje muligheden af at indgå bilaterale i stedet for multilaterale aftaler. Jeg håber, at regeringerne og civilsamfundene i ASEAN-landene opfatter Parlamentets holdning her i dag som en opmuntring til at komme videre og komme videre hurtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson , medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg er meget taknemmelig over for Glyn Ford for hans betænkning og for betænkningens generelle støtte til Kommissionens linje i forhandlingerne om en frihandelsaftale med ASEAN-landene.

Sydøstasien fortjener vores fulde opmærksomhed. Det er forståeligt, når det gælder Asien, at vi gang på gang fokuserer på Kina. Men vores partnerskab med ASEAN bør ikke være mindre engageret, hvad enten vi taler om spørgsmål om bæredygtig udvikling, samfund eller handel. Det er grunden til, at ASEAN blev valgt til partner i vores nye generation af frihandelsaftaler i det globale Europa.

ASEAN-landenes økonomier er dynamiske, og det giver muligheder for Europa. Men en stor del af disse muligheder er stadig potentielle og ikke reelle. EU-virsomheder, der prøver at drive handel eller investere i Sydøst Asien, støder stadig mod toldmæssige og ikketoldmæssige handelshindringer og markeder, der er vendt mod udenlandske tjenesteydelsesudbydere, især på markedet for offentlige indkøb. Det samme gælder generelt for udenlandske direkte investeringer. De finder samtidig, at deres intellektuelle ejendomsrettigheder er for dårligt beskyttet, og den generelle gennemsigtighed på visse markeder er ret lav.

Det er det stærkeste argument for en frihandelsaftale, der går i dybden i stedet for at være let og hurtig. Jeg mener ikke, at frihandelsaftaler skal være en hurtig politisk løsning. Handelsstrategien i Det globale Europa drejer sig om nye handelsmuligheder, ny eksport og nye arbejdspladser. Vi startede disse forhandlinger, fordi vi så tegn på, at vi kunne opnå noget sådant, hvis vi var villige til at være ambitiøse.

Vi gør ret i at afvise tanken om en frihandelsaftale, der kun omfatter visse toldafgifter. Jeg er derfor fuldstændig enig i betænkningens opfordring til, at vi skal være ambitiøse i forhandlingerne. Vi har bevidst valgt en region til region-tilgang i forhandlingerne. Jeg mener, at det var det rette valg. Jeg mener, at de bilaterale aftaler kan udgøre byggeklodserne for det multilaterale system, hvor de fremmer regional integration og vækst på de regionale markeder. Jeg mener, at vi kan betragte disse forhandlinger som et bidrag til en ASEAN-model for et økonomisk fællesskab.

Men som denne betænkning med rette understreger, er det ikke den letteste eller hurtigste vej mod målet at forhandle en så ambitiøs dagsorden på et region til region-grundlag. Hver gang et ASEAN-medlemsland ikke kan leve op til et bestemt spørgsmål, ender vi med som resultat at at få den laveste fællesnævner. Det er ikke retfærdigt over for de andre. Vi vil også få ressourceproblemer, fordi ASEAN-landenes kapacitet er spændt hårdt for af de mange frihandelsaftaler, som de for øjeblikket er i færd med at forhandle. Som følge heraf er det vanskeligt at forestille sig en tidsplan på mindre end tre til fire år, før vi får en fuldstændig region til region-aftale i stand, og det er vanskeligt at forestille sig, at vi kan nå op på et konstant højt ambitionsniveau.

Samtidig er vores største konkurrenter naturligvis i færd med at cementere deres forbindelser til de enkelte lande, det ene efter det andet. Japan, Australien og USA er alle aktive der. Jeg bemærker mig, at man i betænkningen nævner muligheden for at forhandle bilateralt, hvis det skulle vise sig, at det vil blive vanskeligt at gøre det regionalt. På indeværende tidspunkt ønsker jeg ikke at opgive den regionale tilgang, men vi er i færd med at indføre en vis fleksibilitet i den regionale ramme - en dosis variabel geometri, som tager højde for de forskellige udviklingstrin i ASEAN, og som tillader, at vi går hurtigere frem med visse ASEAN-lande. Det ville være økonomisk sundt, og det ville bane vejen for, at andre kunne komme med senere.

Rent faktisk er det sådan, at vores forhandlingsretningslinjer giver mulighed for at afslutte forhandlingerne med færre en 10 lande, da de mindst udviklede lande inden for ASEAN - Laos, Cambodja og Burma/Myamar - ikke behøver at påtage sig forpligtelser i frihandelsaftalerne, men vil følge forhandlingsprocessen. Laos og Cambodja arbejder for øjeblikket på WTO-tiltrædelsesrelaterede spørgsmål, og under alle omstændigheder nyder de allerede godt af en omfattende præferenceadgang til EU-markedet via Alt undtagen våben-initiativet. Men efter min opfattelse har de en logisk plads i den langsigtede aftale. Med hensyn til Burma afspejler betænkningen EU's holdning, nemlig at selv om landet er en del af ASEAN, forhandler vi ikke frihandelsaftaleforpligtelser som sådan med Burma.

Til sidst vil jeg gerne sige lidt om bæredygtig udvikling. Vi håber på at inkludere miljømæssige og sociale aspekter i vores forhandlinger med ASEAN, og det vil vi gøre i samarbejdets ånd. Derudover har vi ansat en ekstern konsulent til at lave en bæredygtighedsvurdering med henblik på at analysere konsekvenserne af den påtænkte aftale for forskellige spørgsmål, såsom den miljømæssige og sociale sektor. Denne undersøgelse skal ledsage forhandlingsprocessen i det næste halvandet år. I sidste uge indbød vi også civilsamfundet til at deltage i vores overvejelser om de tre ASEAN-fohandlinger. Vi har ikke bemærket nogen større uenighed med os fra deres side. Hvis vi indarbejder disse overvejelser i aftalerne fra begyndelsen, kan vi sikre, at problemerne bliver behandlet på et tidligt tidspunkt, og måske endog før de opstår.

Jeg ser frem til at arbejde sammen med Parlamentet i de videre forhandlinger. Det siger sig selv, at jeg vil holde Udvalget om International Handel underrettet om vores fremskridt. Jeg er meget glad for denne betænkning. Den er af en kvalitet, som jeg har fået for vane at forvente af udvalget, og som jeg kan regne med i dens forståelse og vurdering af komplekse handelspolitiske spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon, ordfører for udtalelsen for Udenrigsudvalget. - (ES). Hr. formand! Takket være Nürnberghandlingsplanen og det første EU-ASEAN-topmøde, der blev holdt sidste år, har vi genoptaget forbindelserne.

Man er f.eks. i gang med at forhandle bilaterale partnerskabs- og samarbejdsaftaler, selv om vi har fået at vide, at det går langsomt.

I Udenrigsudvalget støttede vi denne styrkelse af vores forbindelser, også på det handelsmæssige og økonomiske niveau.

ASEAN er en regional integrationsproces, som vi hilser velkommen, og som bliver mere og mere relevant. Den samler mere end 500 millioner indbyggere fra 10 lande, som er meget forskellige - som det også blev sagt af hr. Ford - og som generelt har et stort vækstpotentiale.

EU er ASEAN's næststørste handelspartner. Vores virksomheder bør øge deres salg og også deres investeringer, og til det er frihandelsaftalerne et ideelt redskab. Andre lande i og uden for kontinentet ønsker det samme, som kommissæren sagde det.

Aftalen bør være bred, og ikke kun begrænset til handelsspørgsmål. Den bør ledsages af bilaterale partnerskabs- og samarbejdsaftaler, som også omfatter spørgsmålet om overholdelse af menneskerettighederne.

Det er klart, at disse bilaterale aftaler kun kan undertegnes med de ASEAN-lande, der opfylder de nødvendige politiske og økonomiske kriterier. Alle lande opfylder dem naturligvis ikke, særlig Burma/Myanmar, over for hvis regering Rådet har vedtaget restriktive foranstaltninger, som også støttes af Parlamentet.

Med mindre de politiske omstændigheder ændrer sig, er det klart, at vi ikke kan indgå en bilateral aftale med Burma, og Burma kan heller ikke komme med i frihandelsaftalen. I april bekræftede Parlamentet igen, at vi tager afstand fra den politiske situation i landet, og at vi kræver løsladelse af de politiske fanger.

Med hensyn til Burma vil jeg gerne benytte lejligheden til at give udtryk for min deltagelse med de mange ofre for cyklonen. Jeg kan kun understrege det, som formanden for Parlamentet sagde ved begyndelsen af eftermiddagen.

Jeg vil slutte med at sige, at EU fortsat må gøre fremskridt i sine forbindelser med ASEAN. Vi tilbyder et stærkere politisk samarbejde, tætte økonomiske forbindelser i begge parters interesse og samarbejde på mange områder. Naturligvis støtter vi det skridt, der blev taget i 2007 i integrationsprocessen med ASEAN-chartret. Vi ønsker, at forpligtelserne vedrørende menneskerettigheder og demokrati i chartret bliver en realitet, særlig i Burma og også i andre lande i regionen. På det grundlag kan vores forbindelser styrkes.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi. - (EN) Hr. formand! Hr. Fords betænkning som helhed er, som mit udvalg kunne ønske det. Især er vi glade for, at alle vores vigtigste punkter er blevet taget med. Vi understreger, at den fremtidige industrielle vækst i EU afhænger af, at vi er åbne over for udenrigshandel og investeringer, der er styret af retfærdige regler, men at vores konkurrencedygtighed i forhold til ASEAN-landene afhænger af os. Vi må forbedre vores uddannelsesniveau, forskning, iværksætterånd og innovation.

Efter vores opfattelse er teknisk samarbejde og beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder et afgørende element for, at vores forbindelser kan blive en succes. Især forventer vi samarbejde om bekæmpelse af forfalskninger. Vi ønsker forbedringer af oprindelsesreglerne, harmonisering af standarder, produktsikkerhed, beskyttelse af børn og dyrevelfærd, af de administrative procedurer, gennemsigtighed i statsstøtten og ikketoldmæssige handelshindringer og fjernelse af diskriminerende afgifter.

Vi forventer bestemmelser om, at man skal undgå miljøskader forårsaget af skovrydning og udvinding af palmeolie. Vi erkender, at det er nødvendigt at holde fast ved antidumpingmekanismerne, men vi ville foretrække, at det ikke bliver nødvendigt at bruge dem, og at det ville være muligt ved at gribe ind på et tidligt tidspunkt og ved at forhandle.

Vi ønsker samordnet handling med ASEAN på energiområdet, og at Kommissionen fremmer fælles forskningsprojekter med partnere i regionen.

I den ånd glæder vi os til succesfulde handelsmæssige og økonomiske forbindelser med ASEAN-landene til gavn for alle parter.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Šťastný, for PPE-DE-Gruppen. - (SK) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke min kollega, hr. Ford, som er ordfører for denne betænkning. Den foreslåede handelsaftale med ASEAN er en del af en bredere strategi for bilaterale og interregionale forhandlinger med EU's handelspartnere.

Betragtet som en enhed ville ASEAN være EU's femtestørste handelspartner, foran Japan. ASEAN er en meget forskelligartet region. Tre af dets medlemmer tilhører de mindst udviklede lande, mens andre har en højere indkomst pr. indbygger end mange EU-medlemslande. Jeg og mine kolleger i Udvalget om International Handel støtter Kommissionen i dens ønske om først og fremmest at forhandle med hele regionen for at styrke den regionale økonomiske integration mellem ASEAN-landene.

Betænkningen understreger betydningen af interregionale aftaler, som normalt kan være et supplement til det multikulturelle system, forudsat at de er vidtrækkende og ambitiøse og går langt videre end toldnedsættelser, og at de gennemfører sociale og miljømæssige standarder. Betænkningen opfordrer parterne til gradvist at nedbringe eller afvikle alle handelshindringer for varer og tjenesteydelser, samtidig med at man respekterer de forskellige økonomiske situationer i ASEAN-regionen. Den opfordrer også Kommissionen til at sikre gennemsigtighed og effektive regler for offentlige indkøb, intellektuelle ejendomsrettigheder, statsstøtte og andre tilskud.

Jeg vil ligeledes til slut takke ordføreren for hans positive samarbejde, som kom til udtryk i visse kompromisændringsforslag, hvorved betænkningens hovedvægt kom til at ligge på handel og handelsrelaterede spørgsmål samt menneskerettighedsspørgsmål og bæredygtig udvikling. Betænkningen blev mere afbalanceret med vedtagelsen af disse og andre ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Først lad også mig gratulere min ven og kollega, Glyn Ford, med en efter min mening fremragende betænkning. Jeg vil også gerne sige til Kommissionen, at jeg mener, at kommissæren havde fuldstændig ret, da han for nogle år siden igangsatte undersøgelser om mulighederne for en frihandelsaftale med ASEAN, og derefter fulgte disse undersøgelser op med handling. Som andre har sagt, er ASEAN allerede en vigtig region for os økonomisk, men det er samtidig en af de regioner, hvor der er det største vækstpotentiale, hvis vi virkelig kan nå vores frihandelsmålsætninger. Som hr. Šťastný er jeg enig i, at det var den helt rigtige strategi at gøre det på et regionalt grundlag til trods for alle de komplikationer, det medfører at gøre det på den måde.

Hr. Ford sender et klart og konsekvent budskab til kommissionen om, at Parlamentet ønsker at se et stærkt kapitel om bæredygtig udvikling i alle frihandelsaftaler af den nye generation.

Betænkningen indeholder mange henvisninger til ikkehandelsmæssige klausuler, og jeg er glad for at kunne sige, at det er i overensstemmelse med linjen i min betænkning om Korea, og jeg er især glad for, at betænkningen understreger behovet for stærke sociale og miljømæssige klausuler.

Efter min mening er det vigtigt, at ASEAN-medlemmerne ikke kun ratificerer de otte grundlæggende ILO-konventioner, noget som kun Cambodja, Indonesien og Filippinerne har gjort indtil videre, men vi må også sikre, at der indføres mekanismer, der giver sikkerhed for, at de blive ordentligt håndhævet.

Fagforeningernes og arbejdstagerorganisationernes rolle bør formaliseres mere, og jeg er glad for, at ordføreren har foreslået, at der oprettes et forum om handel og bæredygtig udvikling, som kan holde øje med standarderne og rapportere eventuelle krænkelser.

Med hensyn til miljømæssige standarder har Handelsudvalget i mange af dets seneste betænkninger - f.eks. Lipietz-betænkningen om klimaændringer og min egen betænkning om Korea - understreget, at den internationale handel bør lette udbredelsen af miljøvenlige teknologier. Her vil jeg igen gerne anerkende, at kommissær Mandelson ved mange lejligheder har vist, at han arbejder engageret på at nedbringe tolden for miljøvenlige teknologier, og jeg håber, at kommissæren derfor kan acceptere ordførerens forslag om, at dette skal være en del af ASEAN-forhandlingerne.

Enhver krænkelse af sociale og miljømæssige standarder skal underlægges den normale tvistbilæggelsesbehandling. Da USA bruger denne fremgangsmåde for alle deres frihandelsaftaler, må EU indføre lignende strenge håndhævelsesforanstaltninger.

Jeg vil slutte med at sige, at jeg ved, at vi ikke vil undertegne en frihandelsaftale med Burma, men jeg håber, at Burma ikke indirekte vil kunne nyde godt af denne aftale, da en større handel med de andre ASEAN-lande ville kunne medføre, at Burma kunne øge sin handel inden for gruppen og indirekte nyde godt af en EU-frihandelsaftale. Derfor håber jeg, at vi vil se på, hvordan vi kan sikre, at handelssanktionerne mod det nuværende burmesiske styre håndhæves strengt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, for ALDE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! På et tidspunkt hvor vi taler meget om Asien på grund af Kina og de problemer, vi kender der, og på et andet niveau på grund af den dødelige katastrofe i Burma, drøfter vi her i aften en betænkning, som i det væsentligste udgør de europæiske borgeres svar, her repræsenteret ved Parlamentet, på Kommisionens meddelelse om en ny strategi for EU's bilatrale og interregionale handelsforhandlinger. Betænkningen konstaterer, hvad der er indlysende, nemlig at ASEAN er en samling af 10 lande med særdeles forskellige udviklingstrin, både politisk og økonomisk, som vores ordfører også lige har sagt. Den handelsaftale, som vi drøfter for øjeblikket, vedrører et marked, der er 57 milliarder euro værd med en årlig vækst på 4,9%, og som har et meget stort udviklingspotentiale Selv om EU's handelspolitik i form af en handelsaftale mellem vores to regioner synes ligetil, må vi alligevel sammen stimulere vækst og jobskabelse, men også være realistiske og ikke underkende vanskelighederne.

Men selv om økonomiens globalisering skal betragtes som en lejlighed, der skal gribes, er vores medborgere ofte bekymrede over økonomien på vores kontinent, som andre også er bekymrede over deres. De negative marginale virkninger af globaliserngen - og der er alt for mange for dem, der må leve med dem - overskygger ofte de fordele, der burde følge af handelsaftaler, der er blevet forhandlet intelligent.

Formålet med denne betænkning er derfor at sende et stærkt signal til Kommissionen om, at de bør tage tilbørlig hensyn til borgernes bekymringer, når de forhandler med ASEAN. Vi må derfor tilstræbe en balance, som vil gøre det muligt for vores partnere at opnå en tilfredstillende økonomisk, social og politisk udvikling uden at fremme konkurrencefordrejning og dumping.

Jeg vil gerne her lige fremhæve tre ting, som efter min mening bør have prioritet. For det første fra et rent handelsmæssigt synspunkt vil jeg gerne understrege, at enhver handelsaftale skal indgås under gensidig overholdelse af de internationale handelsregler, og det betyder overholdelse af konkurrenceloven og loven om ophavsret. Jeg vil gerne nævne et eksempel blandt mange, nemlig at vi i forhandlingerne må finde en løsning til bekæmpelse af forfalskede lægemidler, og samtidig garantere adgang til sundhedsbehandling for alle borgere i streng overensstemmelse med ånden og procedurerne i Dohaaftalen.

For det andet er det klart, at når det gælder arbejdstagerrettigheder kan aftalen ikke se bort fra niveauforskellene i arbejdsrettighederne. Vores partnere må erklære sig enige i at leve op til ILO's minimumsstandarder, især om bekæmpelse af børnearbejde og forbedring af arbejdsbetingelser og lønforhold.

For det tredje og til slut vil jeg gerne understrege, som det også er blevet gjort i forskellige taler her til aften, at det er vigtigt i enhver handelsaftale at få medtaget de nødvendige krav til økonomien og en bæredygtig udvikling. Sydøstasien er en af juvelerne på vores planet, og vi må sammen beskytter dets flora og fauna. Kommissionen har pligt til at opnå garantier vedrørende ulovlig skovrydning og forvaltning af fiskerikvoter, som kommissæren lige var inde på.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Hr. Fords betænkning understreger betydningen af et samarbejde mellem EU og de sydøstasiatiske lande om handel og økonomiske forbindelser.

Hvis vi ser på arealet og befolkningstallet, er disse stater på størrelse med EU. Disse lande udgør et stort marked for EU, og de eksporterer en række vigtige produkter til vores marked. Disse lande har forskellige politiske strukturer og økonomisk potentiale, hvilket kan ses på BNP-tallet pr. indbygger, i Burma 211 $ og i Singapore 31.400 $.

Det skaber visse problemer for samarbejdet mellem EU og ASEAN, som ordføreren påpeger. Hvis man skal udvide handelen med disse lande, er det nødvendigt at harmonisere standarderne, især inden for sikkerhed og beskyttelse af folkesundheden. Økonomiske og intellektuelle forbindelser med ASEAN-landene vil kunne føre til større velstand og fred i regionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, for IND/DEM-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Hr. Fords betænkning illustrerer, hvor tunge forhandlingerne mellem EU og ASEAN er, og det er ikke overraskende i lyset af, hvor forskelligartet regionen er. Regionen er af stor interesse for den europæiske industri - f.eks. med hensyn til markedsadgang - og det kræver en hurtigere tidsplan.

Spørgsmålet er derfor, om EU skal fortsætte med disse multilaterale forhandlinger, eller om det ville være bedre at gå over til bilaterale forhandlinger. Dette forslag er allerede til en vis grad implicit indeholdt i hr. Fords og fru Manns ændringsforslag 5. Jeg vil derfor opfordre Kommissionen til på multilateralt niveau at gøre alt, hvad de kan for at Dohadagsordenen bliver afsluttet med succes. Forhandlingerne kan derefter fortsætte bilateralt med de enkelte ASEAN-lande, hvis det viser sig, at de multilaterale forhandlinger tager for lang tid.

Det betyder naturligvis ikke, at jeg er imod en yderligere regional integration i Sydøstasien. En sådan integration er meget vigtig. Jeg tænker her på den vigtige rolle, som ASEAN og ASEAN+3 kan spille for at få Myanmar bedre integreret i regionen. Det land, som blev så hårdt ramt af cyklonen Nargis sidste weekend, har et presserende behov for hjælp fra regionen. ASEAN+3, som også omfatter nabolandet Kina, må aktivt arbejde på at få juntaen til at åbne landets døre for verden udenfor, for at man bedre kan beskytte menneskerettighederne, og for at oppositionen kan få mere spillerum.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Ford, for hans gode arbejde og for det endelige resultat af hans betænkning, som med bidrag fra Udvalget om International Handel og de andre udvalg er blevet en meget afbalanceret betænkning.

Jeg vil gerne begynde med at sige, at betænkningen understreger de store muligheder, der er for at uddybe vores handelsmæssige og økonomiske forbindelser i dette område, som har et stort potentiale for økonomisk udvikling og befolkningsvækst. Jeg vil også gerne sige, at den tager højde for de enorme forskelle mellem medlemslandene i ASEAN-blokken.

Jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt for begge parter at få åbnet tjenesteydelsessektoren. Det er af stor betydning for Unionen, men også for ASEAN. Begge parter må kræve mere effektive tjenesteydelser af højere kvalitet og til bedre priser, og på den måde drage fordel af EU's konkurrencemæssige fordele og erfaring.

Med hensyn til industrien understregede vi i vores ændringsforslag, som er blevet indarbejdet i betænkningen, at det er nødvendigt at overholde minimumskrav for kvalitet, hygiejne- og sundhed. Det kræver vi af vores europæiske industri, og det bør også kræves af den anden part for at dæmme op for illoyal konkurrence.

Derudover skal internationale aftaler overholdes med hensyn til sociale, beskæftigelsesmæssige og miljømæssige spørgsmål. Og især vil vi gerne understrege bekæmpelse af børnearbejde.

Vi har henledt opmærksomheden på den følsomme fiskeforarbejdningsindustri, fordi begge problemer findes der. Derfor kan vi oprigtigt talt ikke forstå socialdemokraternes ændringsforslag 11 og 12, som udvander og reducerer det, man allerede havde vedtaget i udvalget, og som fra punkt 16 og 17 fjerner den specifikke omtale af tunfiskesektoren, som er hårdt ramt, og den deraf følgende illoyale konkurrence og Europa-Parlamentets betænkning om denne industri, som Kommissionen støttede og stadig støtter.

Da vi hele tiden har set stor enighed om denne betænkning, vil vi derfor bede ordføreren og Den Socialdemokratiske Gruppe i Europa-Parlamentet om at overveje dette og at trække ændringsforslagene 11 og 12 tilbage. Vores gruppe vil ikke støtte disse ændringsforslag. Kort sagt, hvis det bliver gjort, kan vi beholde de nuværende ændringsforslag, som er mere fuldstændige og bedre end dem, de nu prøver at stille.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). - (ES) Hr. formand! Først vil jeg gerne komme ind på tragedien i Burma som følge af cyklonen. Jeg vil gerne udtrykke min sorg over ofrene og opfordre myndighederne til at tillade den internationale hjælp adgang til landet og til at starte en troværdig demokratiseringsproces, som vil bringe landets isolation til ophør og give dets befolkning nye fremtidsudsigter.

ASEAN er en region med et stort økonomis potentiale og et indbyggertal, der er på størrelse med EU's. Det omfatter 10 meget forskellige lande, men selv om denne forskelligartethed gør forhandlingerne om en frihandelsaftale mere komplicerede, bør de ikke afholde os fra at indgå aftaler, som vil give os gensidige fordele, og som vil være et supplement til WTO's multilaterale system, herunder også en tilfredsstillende afslutning på Dohaudviklingsdagsordenen, som af begge parter betragtes som en prioritet.

De mindre udviklede lande i regionen skal have mulighed for at beholde deres præferencer og endog for at komme med i aftalen i fremtiden.

Handel og økonomiske forbindelser er en del af en bredere strategi om at konsolidere alle forbindelser mellem de to regioner.

Vi må arbejde for yderligere fremskridt inden for det politiske og sikkerhedsmæssige samarbejde. Især har man lagt vægt på bekæmpelse af terrorisme, krisestyring og katastrofeindsats. Vi må også arbejde for mere samarbejde i energisektoren, forskning og udvikling, miljøet, klimaændringer og bæredygtig udvikling, samt på det sociokulturelle område og udviklingssamarbejde. Det er særlig vigtigt at samarbejde inden for folkesundheden, fordi det ville være med til at sikre fødevarehygiejne og den sundhedstilstand, der er vigtig for forbrug og udvikling af handel. Det er at stor betydning, at civilsamfundet er inddraget i hele denne proces.

Jeg vil gerne sige tak til ordføreren, hr. Ford, for en betænkning, som fremhæver, at menneskerettigheder og demokrati er grundlæggende EU-værdier og kræver, at de bliver taget med i forhandlingerne og bliver indarbejdet i de partnerskabs- og samarbejdsaftaler, der bør gå hånd i hånd med handelsaftaler. Disse forhandlinger repræsenterer et stort fremskridt i forbindelserne mellem EU og ASEAN, og vi håber, at de vil blive afsluttet med succes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Hr. formand, hr kommissær! Når jeg tager ordet i denne debat, er det fordi, jeg gerne vil henlede opmærksomheden på forskellige spørgsmål. For det første er ASEAN, som samler 10 lande med meget forskellige udviklingstrin - fra det rige Singapore til de meget fattige lande, Burma, Cambodja og Laos - og som er hjem for næsten 500 millioner mennesker, EU's femtestørste handelspartner, og det giver muligheder for yderligere udvikling i de økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU.

For det andet vil en frihandelsaftale med ASEAN-landene helt sikkert være til større fordel for disse lande end for EU. Ud over handelsaftalen er det derfor nødvendigt at indgå andre aftaler med disse lande, hvori de erklærer sig enige i at overholde sociale og miljømæssige standarder samt forbrugerbeskyttelsesstandarder.

For det tredje og til sidst vil jeg gerne understrege, at det er den eneste måde, hvorpå vi kan få en loyal konkurrence mellem virksomheder fra ASEAN-landene og fra EU-landene. For først når vi gør det, vil disse lande begynde at indregne de samlede arbejdskraftomkostninger, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse i deres produktionsomkostninger, og det vil sikre, at priserne på deres produkter afspejler de sande produktionsomkostninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Jeg siger tak til kommissæren for at føre disse forhandlinger, og til ordføreren, hr. Ford, for hans betænkning. Vi overvejer, hvordan vi kan overvinde vanskelighederne og få forhandlet en god frihandelsaftale med ASEAN-landene. Vi understreger forskellene mellem disse lande.

Jeg vil kun henlede opmærksomheden på et aspekt af disse forhandlinger, et aspekt som vi ikke var os bevidst for fire år siden. Det er blevet et prioritetsspørgsmål for EU at bekæmpe global opvarmning, og EU er blevet en verdensleder på dette område. Vi må lægge meget mere vægt på det spørgsmål i forhandlingerne. Her vil der også være forskelle. Vi kan ikke bede de fattigste lande om noget, men når det drejer sig om økonomierne i de rige lande, som udvikler sig hurtigt, må vi nå frem til et interessefællesskab i spørgsmålet om bekæmpelse af klimaændringer.

To EU-lande, Polen og Danmark, har ansvaret for forhandlingerne om en post Kyotoaftale. Disse vil finde sted i år i Poznań og næste år i København. Det er også ved at blive et EU-ansvar. Hvis det ikke lykkes os at forhandle os frem til en fælles aftale ved slutningen af 2009, vil vi blive nødt til at ændre vores ambitiøse politik om bekæmpelse af klimaændringer. Det er derfor, at det er vigtigt at bruge alle EU-forhandlinger med tredjelande til at understrege dette aspekt - en fælles aftale om bekæmpelse af klimaændringer på globalt niveau.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). - (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg er ordfører for udtalelsen for Udvalget om Industri, Forskning og Energi og vil gerne takke ordføreren, hr. Ford, for hans betænkning, først for hans (en del af talen kunne ikke høres) med hensyn til to aspekter, jeg mener, vi bør understrege. Det første er forfalskning, især forfalskning af lægemidler, som er en virkelig fare, en virkelig fare først og fremmest for et fredeligt klima og fremskridt i vores økonomiske og handelsmæssige forbindelser med landene i Sydøstasien, men også for forbrugerne, enten det drejer sig om sikkerhed eller produktkvalitet. Det er derfor nødvendigt at understrege og fremhæve, at det er afgørende at forhindre enhver form for forfalskning ved at bruge de restriktive redskaber i aftalerne. Jeg vil gerne endnu en gang understrege, hvor vigtigt det er at forhindre forfalskning af lægemidler af to grunde, nemlig for at beskytte forbrugernes sikkerhed og sikre den farmaceutiske industri mod illoyal konkurrence, som ikke overholder reglerne for miljø, sundhed og sikkerhed. Det er kun, hvis alle berørte parter arbejder effektivt sammen, at man kan sikre beskyttelsen af forbrugere i verden, og især i Europa.

Det andet aspekt vedrører lovgivning til fremme af en reduktion i virksomhedernes CO2-udslip og især aftaler om emissionshandel. Vi må huske på, at EU ikke må skade de europæiske virksomheder ved at pålægge dem at overholde nye miljøstandarder, som er en rigtig og logisk del af klimaplanen, uden at kræve, at andre lande også vedtager lignende regler.

Hvis disse to punkter - i ånd og bogstav - bliver en integrerende del af vores forbindelser, ville det betyde, at vi kan bevare de europæiske virksomheders konkurrencedygtighed, samtidig med at vi beskytter forbrugerne og naturligvis ikke glemmer klimaet. Kort sagt, vi må prøve at finde den rigtige balance i vores forbindelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg er glad for denne lejlighed til at deltage i debatten, selv om det ikke er mit yndlingsemne.

Men jeg løb fra mit kontor, da jeg hørte bemærkninger om standarder, og jeg mener, at punkt 10 i beslutningsforslaget er særlig vigtig, og måske burde der tilføjes et par ting. Måske burde vi tilføje standarder for fødevaresikkerhed og sporbarhed.

Jeg støtter det, der er blevet sagt om forfalskede lægemidler, som er et alvorligt problem.

Jeg er lige vendt tilbage fra Brasilien. Jeg besøgte en slagteri og ledte overalt efter advarselsskilte. Jeg fandt ingen. Med andre ord er man overhovedet ikke opmærksom på spørgsmålet om sikkerhed på arbejdspladsen. I de bioethanolvirksomheder, vi besøgte, var jeg ret nervøs, fordi heller ikke her understregede man arbejdstagernes sikkerhed.

Det er ikke, fordi jeg ønsker at tale negativt om andre lande. Det er, fordi vi må understrege, at vi i Europa har høje standarder, og vi må med andre ord prøve på at løfte alle op på vores niveau.

Til sidst vil jeg gerne sige, at jeg ved, kommissær Mandelson har hørt om mig før, og han er i aviserne i Irland i dag. Hvis han ønsker at kommentere det, der står der, vil jeg meget gerne høre det.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand, hr. kommissær! Både EU og ASEAN har et stort potentiale, som vil gøre det muligt at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af globale udfordringer, som f.eks. klimaændringer, energisikkerhed, terrorisme og bekæmpelse af fattigdom og underernæring, som millioner af mennesker i Asien lider under.

De to organisationers repræsentanter bør derfor sætte nyt skub i deres drøftelser og sammen prøve at finde løsninger på disse vanskelige spørgsmål. De bør også skabe nye former for økonomisk samarbejde og tage skridt til at øge handelen til gavn for begge parter. EU bør give videre af sin sin erfaring og sine resultater i den regionale integrationsproces. Men vi må ikke glemme, at EU ikke kun skal forhandle økonomiske spørgsmål, men fortsat må kræve, at man overholder menneskerettighederne og demokratiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE). - (EL) Hr. formand! Handelsaftaler kan være med til at stabilisere forbindelserne mellem begge parter. Men samtidig må man i forhandlingerne om en frihandelsaftale medtage visse vigtige krav og værdier.

Jeg vil gerne foreslå følgende: overholdelse af menneskerettighederne, hvert lands økonomiske kapacitet, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og geografisk betegnelse, harmonisering af produktsikkerhedsstandarder og samarbejde om bekæmpelsen af sygdomme og epidemier og i miljøspørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil først sige, at jeg tilslutter mig de komplimenter, der er kommet min kollega, hr. Ford, til del. Jeg vil benytte mig af, at jeg har fået ordet, til at takke Hartmut Nassauer, som er formand for vores ASEAN-delegation.

Jeg kan huske, at vi var i Filippinerne, og den tanke falder mig ind, at vi måske er i færd med at ignorere udviklingsaspektet i disse sager. Jeg kan huske vores tur til Kidapawan i Cotabatoprovinsen på øen Mindanao. Her så vi næsten 500 landmænd med omkring 1.500 ha jord, som takket være EU's hjælp kunne leve af det, de producerede på subsistenslandbrugsbetingelser. Vi oplevede begejstring og taknemmelighed, og jeg mener, hr. kommissær, at udviklingsaspektet bør medtages i alle EU's politikker.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, ordfører. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne sige tak til alle de parlamentsmedlemmer, der har deltaget i debatten her i aften. Jeg er klar over, at der er behov for, som hr. Audy lige har sagt, at vi sikrer, at udviklingsspørgsmålene ikke bliver glemt, og det gælder for en række lande, ikke kun Filippinerne. Jeg kender langt mere til Indonesien end til Filippinerne, og jeg ved, at der er mange dele af Indonesien, hvor det ikke er som i Jakarta. Det er et udviklingsland, og det må vi være opmærksomme på.

Jeg takker hr. Mandelson for hans bemærkninger, og jeg vil gerne understrege, at i samarbejdets og enighedens ånd har jeg lige haft en samtale med hr. Varela Suanzes-Carpegna, og jeg er gået med til at trække ændringsforslag 11 tilbage - det vil vi tage op i morgen - til gengæld for, at han støtter de nye dele i mit ændringsforslag 12 som en tilføjelse. Der hersker således større enighed nu end ved begyndelsen af denne forhandling.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), skriftlig. - (PL) EU må i sine forhandlinger med Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien om indgåelse af en andengenerationsfrihandelsaftale prioritere det multilaterale handelssystem, der er oprettet af Verdenshandelsorganisationen, og det er derfor vigtigt at huske på, at ASEAN dækker et vidt forskelligt område. Et af landene hører til blandt de mindst udviklede lande, mens andre er højt udviklede. Det er hovedårsagen til, at disse uligheder spiller en stor rolle i forbindelse med færdigforhandlingen af en frihandelsaftale.

I forbindelse med frihandelsaftaleprocessen er det en prioritet at få underskrevet en partnerskabs- og samarbejdsaftale, der indeholder menneskerettighedsklausuler, der kan håndhæves, da menneskerettigheder og demokrati er grundlæggende EU-værdier. I aftalen må man være opmærksom på virkningerne for de små landbrugere i regionen, og man må overvåge og sikre, at man styrker familiebrug og et bæredygtigt landbrug.

De lokale myndigheder bør bevidstgøres om kampen mod klimaændringer i form af bekæmpelse af skovrydning og ved at øge de tropiske skove. Handel med biobrændsel bør derfor begrænses til kun at omfatte det biobrændsel, som ikke ødelægger miljøbalancen. Det må også understreges, at det er vigtigt at fortsætte samarbejdet i bekæmpelsen af terrorisme, krisestyring og katastrofeindsats.

En EU-ASEAN-rammeaftale vil kunne bidrage til at fremme den økonomiske vækst i EU, men den bør baseres på gennemsigtighedsprincippet og på regler om konkurrence og investering, intellektuelle ejendomsrettigheder og statsstøtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), skriftlig. - (PL) Mange økonomer påpeger, at den sydasiatiske region har det nødvendige potentiale til i fremtiden at blive et verdensøkonomisk center. Det er en farlig tendens, især for Europa, som ville kunne miste en stor andel af verdenshandelen. I mellemtiden bliver vi i Europa ved med at stramme betingelserne for virksomheder og landbruget og handelen med lande, som ikke engang overholder ophavsretsloven. Kan vi i det lys tale om fri og retfærdig konkurrence?

Naturligvis må vi tilstræbe, at man overholder menneskerettighederne i de asiatiske lande, men vi må ikke gøre det ved at åbne de europæiske markeder for varer, som er produceret under betingelser, som ikke lever op til de europæiske konkurrencestandarder.

For øjeblikket koncentrerer vi os stærkt om økonomisk konkurrence inden for EU. Her begår vi en fejl, og vi opfører os tåbeligt. I mellemtiden undertvinger Asien os økonomisk, akkurat som Europa undertvang Asien militært og politisk i fortiden.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik