Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2265(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0151/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0151/2008

Keskustelut :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Äänestykset :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0195

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 7. toukokuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

17. Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Esityslistalla on seuraavana Glyn Fordin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatima mietintö kauppa- ja taloussuhteista Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (A6-0151/2008) (ASEAN) (2007/2265(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, kiitän aluksi komission jäsentä ja hänen henkilökuntaansa, valiokunnan henkilökuntaa, ryhmäni henkilökuntaa ja omaa henkilökuntaani tämän mietinnön parissa tehdystä työstä. Haluan myös kiittää suurten poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä, joiden tekemän yhteistyön ansiosta tästä mietinnöstä tuli sellainen kuin se nyt on. Otan mietinnöstä täyden vastuun, mutta sen sivuilla näkyy kaikkien edellä mainitsemieni toimijoiden poliittinen kädenjälki.

Toivomme tietyllä tavalla, että nämä EU:n ja ASEANin väliset neuvottelut olisivat turhat. Oman valiokuntani tavoite on hyvin selvä: haluamme, että Dohan kehityskierros saadaan onnistuneesti päätökseen, vaikka tällä hetkellä se näyttääkin ajautuneen Yhdysvaltojen presidentinvaalien synnyttämään mustaan aukkoon.

Toivottavasti neuvotteluja jatketaan kutakuinkin samoista lähtökohdista käsin puolen vuoden tai vuoden kuluttua siitä, kun presidentti Clinton, McCain tai Obama on astunut virkaansa, kun Yhdysvalloilla on viimein uusi edustaja jatkamassa vuoropuhelua. Näyttää kuitenkin siltä, että tätä odottaessamme käymme neuvotteluja Korean kanssa – tältä osin muistutan, että kollegani David Martin laati mietinnön kauppa- ja taloussuhteista Koreaan – sekä ASEANin ja Intian kanssa kahdenvälisistä tai EU:n vapaakauppasopimuksista.

Neuvoston valtuudet käynnistää neuvottelut ASEANin, EU:n viidenneksi suurimman kauppakumppanin kanssa koskivat vain seitsemää ASEANin kymmenestä jäsenvaltiosta. Tämä johtui siitä, että ASEAN on äärimmäisen monimuotoinen alue: siinä on mukana talouksia, joiden bruttokansantuotteet vastaavat muutamien EU:n jäsenvaltioiden bruttokansantuotteita, sekä kolme kehitysmaata, joista kaksi kuuluu Kaikki paitsi aseet -aloitteen (EBA) piiriin ja yksi on hylkiövaltio Burma, josta on puhuttu tänään jo paljon.

On selvää, että vapaakauppasopimus voi hyödyttää molempia osapuolia kasvattamalla tavaroiden ja palvelujen virtaa, edistämällä innovointia ja vauhdittamalla talouskasvua.

Pidämme myönteisenä sitä, että ASEANin 13. huippukokouksessa Singaporessa allekirjoitettiin viime vuoden marraskuun 20. päivänä ASEANin peruskirja, ja toivomme, että se ratifioidaan pian. Tämän pitäisi auttaa vahvistamaan ASEANin jäsenvaltioiden taloudellista yhdentymistä, ja mietinnössäni komissiota kehotetaan tarjoamaan teknistä tukea ja muuta tukea tällaisen prosessin edistämiseksi.

Neuvottelut edellyttävät avoimuutta julkisten hankintojen, kilpailun ja investointien, teollis- ja tekijänoikeuksien ja valtiontuen suhteen. Meidän on puhuttava tulliesteiden ja muiden kuin tulliesteiden poistamisesta erityisesti pankki-, vakuutus- ja lakipalvelujen alalla.

Meille on myös tärkeää, että alkuperäsääntöjä yksinkertaistetaan. Meidän on myös pyrittävä yhdenmukaistamaan standardeja, kuten tuoteturvallisuutta, lasten suojelua ja eläinten hyvinvointia koskevia standardeja.

Meidän on suojauduttava lääkeväärennöksiltä, mutta toisaalta valiokuntamme korostaa myös, ettemme saa vaarantaa TRIPS-järjestelyn joustavuutta.

Kansainvälisen kaupan valiokunta katsoo, että kaikissa sopimuksissa on oltava olennaisena osana kestävää kehitystä koskeva luku, jossa määrätään myös kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnista. Tarvitsemme myös samansuuntaisen poliittista yhteistyötä koskevan sopimuksen, joka sisältää sitovia sosiaalisia lausekkeita ja ympäristölausekkeita, joilla sopimuspuolet velvoitetaan ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön keskeiset yleissopimukset, sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimukselle tyypillisiä ihmisoikeus- ja demokratialausekkeita.

Lisäksi pitäisi perustaa kaupan ja kestävän kehityksen foorumi, joka koostuisi työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajista ja joka voisi vaikuttaa todella sekä neuvotteluihin että jälkikäteen erityisesti siihen, kuinka sopimus pannaan täytäntöön.

Mietinnössä kehotetaan harkitsemaan sitä, että ympäristöystävälliset ja ”reilun kaupan” tuotteet saisivat etuuskohtelua pääsyssä EU:n markkinoille, ja todetaan, että näiden tuotteiden tulleja pitäisi vähentää nopeammin. Jos tämä muutos toteutettaisiin, vaatisimme tietenkin muuttamaan tullinimikkeistöä, jotta tämä olisi mahdollista.

Asiaan liittyy myös maakohtaisia kysymyksiä. Singaporen kohdalla olemme huolissamme pankkisalaisuudesta. Toimme asian selvästi esiin, kun valiokuntamme jäsenet vierailivat Singaporessa ja keskustelivat maan parlamentin jäsenten kanssa. Kannatamme demokratian palauttamista Thaimaahan. Lisäksi olemme tietenkin yhtä mieltä siitä, että Burman pitäisi osallistua neuvotteluihin tai edes olla niissä läsnä, vaikka meidän näkökulmastamme on täysin selvää, ettei Burman kanssa voida allekirjoittaa minkäänlaista sopimusta, ennen kuin nykyinen hallinto on vaihdettu.

Ajatuksenamme on tehdä puitesopimus, josta huolimatta yksittäiset ASEANin jäsenvaltiot voisivat toimia oman kulloisenkin tilanteensa mukaisesti ja avata tiettyjä aloja kaupalle itselleen sopivaan tahtiin. Siispä meillä olisi lopulta – ja korostan sanaa ”lopulta” – yhteinen ja täydellinen sopimus kaikkien kanssa.

Vaikka siis suhtaudummekin myönteisesti siihen, että Vietnam toimii prosessissa johtoasemassa, institutionaalinen rakenne, jota muutamien ASEAN-maiden voiman- ja tahdonpuute pahentaa, on tehnyt etenemisestä odotettua tai toivottua hitaampaa.

Selvyyden vuoksi sanon, ettei Euroopan unioni saa hyväksyä sitä, että ASEANin yksittäiset jäsenvaltiot vitkastelevat estääkseen asian etenemisen. Ellei vaihtoehtoa ole, neuvosto, komissio ja parlamentti voivat harkita viime kädessä kahdenvälisten sopimusten tekemistä monenvälisten sopimusten sijasta. Toivon, että ASEANin jäsenvaltioiden hallitukset ja kansalaisyhteiskunta näkevät parlamentin tämänpäiväisen kannan rohkaisuna viedä asioita nopeasti eteenpäin.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän Glyn Fordia hänen mietinnöstään ja siitä, että mietinnössä tuetaan yleisesti komission linjaa neuvotteluissa, joita se käy ASEANin jäsenvaltioiden kanssa vapaakauppasopimuksista.

Kaakkois-Aasia ansaitsee täyden huomiomme. Huomiomme keskipiste Aasiassa siirtyy ymmärrettävästi aika ajoin Kiinaan, mutta sen ei pitäisi viedä mielenkiintoa kumppanuudeltamme ASEANin kanssa – käsittelimmepä sitten kestävää kehitystä, yhteiskuntaa tai kauppaa koskevia kysymyksiä. Siksi ASEAN valittiin kumppaniksi, jonka kanssa tehtiin yksi uuden sukupolven vapaakauppasopimuksista osana Globaali Eurooppa -strategiaa.

ASEANin talouksien dynamiikka merkitsee epäilemättä tilaisuutta Euroopan unionille. Tämä tilaisuus on kuitenkin luonteeltaan suurelta osin pikemminkin potentiaalinen kuin todellinen. EU:n yritykset, jotka yrittävät käydä kauppaa Kaakkois-Aasiassa tai investoida alueelle, kohtaavat edelleen tulliesteitä ja muita esteitä, ja markkinat – erityisesti julkisten hankintojen markkinat – ovat ulkomaisia palveluntarjoajia kohtaan epäsuosiolliset. Sama koskee yleisesti suoria ulkomaisia sijoituksia. Lisäksi yritykset saavat huomata, että niiden teollis- ja tekijänoikeuksia suojellaan edelleen liian huonosti, ja joillakin markkinoilla yleisessä avoimuudessa on runsaasti parantamisen varaa.

Tämä on suurin mahdollinen syy, miksi meidän pitäisi pyrkiä tekemään ennemminkin perinpohjainen kuin nopea ja pintapuolinen vapaakauppasopimus. En usko vapaakauppasopimuksiin nopeina, poliittisina ratkaisuina. Globaali Eurooppa -kauppastrategiassa on kyse uusista kaupankäyntimahdollisuuksista, uudenlaisesta viennistä ja uusista työpaikoista. Nämä neuvottelut käynnistettiin niiden todisteiden pohjalta, joiden mukaan nämä asiat olisivat saavutettavissa, jos olisimme kunnianhimoisia.

Meillä on oikeus torjua ajatus vain tiettyjä tulleja koskevasta vapaakauppasopimuksesta. Kannatan siksi täysin tässä mietinnössä esitettyä pyyntöä suhtautua neuvotteluihin kunnianhimoisesti. Olemme tehneet tietoisen päätöksen lähestyä asiaa käymällä alueiden välisiä neuvotteluja. Mielestäni tämä oli oikea päätös. Katson, että kahdenvälisiä sopimuksia voidaan käyttää monenvälisen järjestelmän rakennuspalikoina ja että niillä edistetään tällaisessa järjestelmässä alueellista yhdentymistä ja alueellisten markkinoiden kasvua. Katson, että näiden neuvottelujen voidaan katsoa edistävän ASEANin suunnitelmia talousyhteisöstä.

Mietinnössä kuitenkin todetaan aivan perustellusti, ettei tällaisten kunnianhimoisten tavoitteiden käsittely alueiden välisissä neuvotteluissa ole helpoin eikä nopein tapa edetä. Joka kerta, kun jokin ASEANin jäsenvaltio ei saa tuloksia aikaan jossakin tietyssä asiassa, lopputulos on pienimmän yhteisen nimittäjän mukainen. Tämä ei ole oikeudenmukaista muita kohtaan. Törmäämme myös resursseja koskeviin ongelmiin, sillä lukuisat vapaakauppasopimukset, joista ASEANin jäsenvaltiot neuvottelevat parhaillaan, koettelevat näiden maiden voimavarojen rajoja. Tästä syystä täydellinen alueiden välinen sopimus on vaikeaa saada aikaan alle kolmessa–neljässä vuodessa ja meidän on vaikeaa saada aikaan sopimukset, jotka olisivat kaikki yhtä lailla kunnianhimoisia.

Samaan aikaan suurimmat kilpailijamme lujittavat tietenkin yhteyksiään alueen yksittäisiin maihin yksi toisensa jälkeen. Japani, Australia ja Yhdysvallat toimivat kaikki aktiivisesti. Olen pannut merkille, että mietinnön yhdessä kohdassa mainitaan sellainen vaihtoehto, että jos alueellinen lähestymistapa osoittautuu hankalaksi, voisimme tehdä kahdenvälisiä sopimuksia. En halua luopua tässä vaiheessa alueellisesta lähestymistavasta, vaan pyrimme parhaillaan tekemään tätä alueellista kehystä joustavammaksi lisäämällä siihen annoksen ”vaihtelevaa geometriaa” eli erikoismääräyksiä, joissa otetaan huomioon ASEANin jäsenvaltioiden eri kehitystasot ja joiden ansiosta voimme edetä nopeammin yksittäisten maiden kanssa. Tämä olisi taloudellisesti järkevää ja voisi viitoittaa tietä muille, jotka voisivat liittyä mukaan myöhemmin.

Itse asiassa neuvotteluohjeissamme määrätään sopimusten tekemisestä alle kymmenen jäsenvaltion kanssa, sillä ASEANin vähiten kehittyneiltä mailta – Laosilta, Kambodžalta ja Burmalta/Myanmarilta – ei edellytetä sitoumuksia vapaakauppasopimuksessa mutta ne osallistuvat neuvotteluprosessiin. Laos ja Kambodža työskentelevät parhaillaan WTO:n jäsenyyttä koskevien kysymysten parissa, ja ne saavat jo joka tapauksessa laaja-alaista etuuskohtelua pääsyssä EU:n markkinoille Kaikki paitsi aseet -aloitteen nojalla. Niiden looginen paikka olisi kuitenkin mielestäni pitkän aikavälin sopimuksessa. Mietinnössä käsitellään EU:n kantaa Burman suhteen. Sen mukaan Burman kanssa ei voida neuvotella vapaakauppasopimuksesta, vaikka Burma onkin ASEANin jäsenvaltio.

Puhun lopuksi kestävästä kehityksestä. Toivomme onnistuvamme ottamaan ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset kysymykset osaksi ASEANin kanssa käymiämme neuvotteluja ja teemme näin yhteistyön hengessä. Lisäksi olemme palkanneet ulkopuolisen konsultin tekemään arvion kestävään kehitykseen kohdistuvista vaikutuksista. Arvioinnissa tutkitaan suunnitteilla olevan sopimuksen todennäköisiä vaikutuksia moniin asioihin, myös ympäristö- ja sosiaaliasioihin. Tutkimus tehdään neuvotteluprosessin aikana seuraavan puolentoista vuoden aikana. Lisäksi pyysimme viime viikolla kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan keskusteluihimme, jotka koskevat neuvottelujamme vapaakauppasopimuksesta kolmen ASEANin jäsenvaltion kanssa. Emme havainneet kansalaisyhteiskunnan olevan varsinaisesti eri mieltä kanssamme. Kun nämä huolenaiheet otetaan alusta alkaen sopimuksissa huomioon, voimme varmistaa, että ongelmiin puututaan ajoissa, jopa ennen kuin niitä syntyy.

Odotan pääseväni työskentelemään parlamentin kanssa, kun nämä neuvottelut etenevät. On sanomattakin selvää, että tiedotan kansainvälisen kaupan valiokunnalle neuvottelujen etenemisestä. Haluan vielä esittää lämpimät kiitokset tästä mietinnöstä. Se oli laadultaan juuri sellainen kuin mitä olen oppinut odottamaan kansainvälisen kaupan valiokunnalta. Lisäksi olen myös oppinut luottamaan siihen, että kansanvälisen kaupan valiokunta ymmärtää ja osaa arvioida monimutkaisia kauppapoliittisia asioita.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon, ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija. − (ES) Arvoisa puhemies, Nürnbergin toimintasuunnitelman ja viime vuonna pidetyn ensimmäisen EU:n ja ASEANin välisen huippukokouksen ansiosta suhteiden kehittäminen oli mahdollista aloittaa uudelleen.

Neuvottelemme esimerkiksi parhaillaan vapaakauppasopimuksesta ja kahdenvälisistä assosiaatio- ja yhteistyösopimuksista, vaikka neuvottelut etenevätkin hitaasti, kuten täällä on todettu.

Ulkoasiainvaliokunta kannattaa suhteiden lähentämistä myös kaupan ja talouden alalla.

ASEANissa on käynnissä alueellinen yhdentymisprosessi, mistä olemme iloisia, ja ASEANin merkitys on kasvussa. Kuten Glyn Ford kertoi, ASEANiin kuuluu kymmenen hyvin erilaista jäsenvaltiota, joissa asuu yhteensä yli 500 miljoonaa ihmistä ja joiden kasvupotentiaali on yleisesti suuri.

Euroopan unioni on ASEANin toiseksi suurin kauppakumppani. Meidän on lisättävä yritystemme myyntiä ja investointeja, ja vapaakauppasopimuksen tekeminen on ihanteellinen keino pyrkiä tähän. Muut maat mantereella ja sen ulkopuolella haluavat jotakin samanlaista, kuten komission jäsen kertoi.

Sopimuksen on oltava hyvin laaja, eikä se saa rajoittua pelkästään kauppaa koskeviin kysymyksiin. Sen lisäksi on tehtävä myös kahdenvälisiä assosiaatio- ja yhteistyösopimuksia, joissa määrätään ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.

Näitä kahdenvälisiä sopimuksia voidaan tietenkin tehdä vain sellaisten maiden kanssa, jotka täyttävät asianmukaiset poliittiset ja taloudelliset ehdot. On selvää, etteivät kaikki maat täytä niitä, etenkään Burma. Siihen sovelletaankin rajoituksia, jotka neuvosto on hyväksynyt ja joita parlamentti kannattaa.

Ellei Burman poliittinen tilanne muutu, on selvää, ettei Burman kanssa voida tehdä kahdenvälistä sopimusta eikä Burma voi osallistua vapaakauppasopimukseen. Euroopan parlamentti toisti huhtikuussa tuomitsevansa poliittisen tilanteen ja vaati poliittisten vankien vapauttamista.

Totean Burmasta vielä, että minun on käytettävä tämä tilaisuus esittääkseni surunvalitteluni myrskyn vaatimien uhrien johdosta. Yhdyn huomioihin, joita parlamentin puhemies esitti aiemmin iltapäivällä.

Hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unionin on edettävä suhteissaan ASEANiin. Tarjoamme ASEANille vahvoja poliittisia suhteita, molempia osapuolia hyödyttäviä tiiviitä taloussuhteita sekä monilla aloilla tehtävää yhteistyötä. Kannatamme myös tietenkin vuonna 2007 hyväksyttyä ASEANin peruskirjaa, joka merkitsee askelta eteenpäin yhdentymisprosessissa. Toivomme, että tämän peruskirjan mukaiset ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevat sitoumukset toteutuvat etenkin Burmassa mutta myös muissa alueen maissa. Tämä vahvistaisi suhteitamme. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. (EN) Arvoisa puhemies, Glyn Fordin mietintö on kokonaisuudessaan juuri sellainen kuin mitä valiokuntani toivoi. Olemme erityisen iloisia siitä, että kaikki tärkeimmät ehdotuksemme on otettu mukaan. Korostamme, että EU:n teollisuuden tuleva kasvu riippuu siitä, kuinka paljon avaamme markkinoitamme ulkomaankaupalle ja ulkomaisille investoinneille, joihin on sovellettava oikeudenmukaisia sääntöjä, mutta EU:n kyky kilpailla ASEAN-maiden kanssa riippuu siitä, kehitämmekö opetusta, koulutusta, tutkimusta, liike-elämää ja innovointia omissa jäsenvaltioissamme.

Pidämme tieteellistä ja teknistä yhteistyötä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua onnistuneen suhteen keskeisinä osatekijöinä. Odotamme suhteelta erityisesti yhteistyötä väärennösten torjunnan alalla. Odotamme alkuperäsääntöjen parantamista, erilaisten standardien, kuten tuoteturvallisuutta, lasten suojelua ja eläinten hyvinvointia koskevien standardien parantamista, byrokratian vähentämistä, valtiontukien avoimuuden lisäämistä, muiden kuin tulliesteiden purkamista ja syrjivien verojen poistamista.

Odotamme, että sopimuksessa käsitellään metsänhakkuun ja palmuöljytuotannon ympäristövaikutusten torjumista, ja vaikka katsommekin, että EU:n on suojauduttava polkumyynniltä, mielestämme olisi vielä parempi, että polkumyyntiä ehkäistäisiin varhaisella väliintulolla ja neuvotteluilla.

Odotamme pääsevämme tekemään ASEANin kanssa energia-alan yhteistyötä ja kehotamme komissiota edistämään yhteisiä tutkimushankkeita alueen tutkimuslaitosten kanssa.

Tältä pohjalta odotamme kumpaakin sopimuspuolta hyödyttäviä ja menestyksekkäitä kauppa- ja taloussuhteita ASEAN-maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Šťastný, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää tämän mietinnön esittelijää, Glyn Fordia. Ehdotus kauppasopimuksen tekemisestä ASEANin kanssa on osa laajempaa strategiaa, joka koskee kahdenvälisiä ja alueidenvälisiä neuvotteluja EU:n kauppakumppaneiden kanssa.

Jos ASEANia tarkastellaan yhtenä, yhtenäisenä kokonaisuutena, se on EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani ja nousee näin siis Japanin edelle. ASEAN on äärimmäisen monimuotoinen alue: sen jäsenvaltioista kolme kuuluu maailman vähiten kehittyneiden maiden joukkoon, kun taas joissakin jäsenvaltioissa asukasta kohden lasketut tulot ovat korkeammat kuin monissa EU:n jäsenvaltioissa. Kansainvälisen kaupan valiokuntaan kuuluvat kollegani ja minä kannatamme voimakkaasti komission ensimmäistä vaihtoehtoa: sitä, että neuvottelemme koko alueen kanssa ja vahvistamme ASEAN-maiden alueellista taloudellista yhdentymiskehitystä.

Mietinnössä korostetaan alueiden välisten kauppasopimusten merkitystä, sillä niillä voidaan yleensä täydentää monikulttuurista järjestelmää – mikäli ne ovat laaja-alaisia ja kunnianhimoisia ja kattavat paljon muitakin asioita kuin tullien vähentämisen – ja niiden avulla voidaan panna täytäntöön sosiaalisia ja ympäristöä koskevia sääntöjä. Mietinnössä osapuolia kehotetaan vähentämään tai poistamaan asteittain kaikki tavaroiden ja palvelujen kauppaa koskevat esteet, mutta kunnioittamaan samalla täysimääräisesti ASEAN-maiden erilaisia taloudellisia oloja. Lisäksi siinä kehotetaan komissiota varmistamaan avoimuus sekä julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia, valtion tukea ja muita tukia koskevat tehokkaat säännöt.

Haluan lopuksi kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöhengestä, joka näkyi muutamissa kompromissitarkistuksissa, joilla mietinnön pääpaino asetettiin kauppaa ja siihen liittyviä asioita koskeviin kysymyksiin sekä ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä koskeviin kysymyksiin. Näiden ja muiden tarkistuksen hyväksyminen tasapainotti mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää ystävääni ja kollegaani, Glyn Fordia erinomaisesta mietinnöstä. Haluan myös kertoa komissiolle olevani sitä mieltä, että komission jäsen teki aivan oikein käynnistäessään muutama vuosi sitten tutkimukset mahdollisuudesta tehdä ASEANin kanssa vapaakauppasopimus ja ryhtyessään näiden tutkimusten tulosten pohjalta toimiin. Vaikka ASEAN onkin meille taloudellisesti tärkeä alue, kuten muut ovat jo todenneet, se on yksi niistä alueista, joilla mahdollisuudet kasvuun ovat suurimmat, jos onnistumme todella saavuttamaan vapaakauppatavoitteemme. Peter Šťastnýn tavoin olen samaa mieltä siitä, että oli aivan oikea strategia ryhtyä tähän alueelliselta pohjalta, huolimatta kaikista tämän toimintatavan mahdollisesti mukanaan tuomista vaikeuksista.

Glyn Fordin mietinnössä esitetään komissiolle selvä ja johdonmukainen viesti: parlamentti haluaa, että kaikkiin uuden sukupolven vapaakauppasopimuksiin sisällytetään voimakas kestävää kehitystä koskeva osa.

Mietinnössä viitataan monin kohdin muuta kuin kauppaa koskeviin lausekkeisiin, ja minun on ilo todeta, että tämä vastaa sitä linjaa, jonka otin omassa, Koreaa koskevassa mietinnössäni. Erityisen iloinen olen siitä, että mietinnössä korostetaan voimakkaita sosiaali- ja ympäristölausekkeita.

Mielestäni on tärkeää, että sen lisäksi, että ASEANin jäsenvaltiot ratifioivat kahdeksan keskeistä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusta, jotka tähän mennessä vain Kambodža, Indonesia ja Filippiinit ovat ratifioineet, myös me pidämme huolta siitä, että otamme käyttöön mekanismit, joilla varmistetaan, että nämä sopimukset pannaan kunnolla täytäntöön.

Ammattiliitoille ja työntekijäjärjestöille pitäisi antaa muodollisempi rooli, ja olen iloinen siitä, että esittelijä on kehottanut perustamaan kaupan ja kestävän kehityksen foorumin, joka voisi valvoa sääntöjen noudattamista ja raportoida niiden rikkomisesta.

Ympäristösäännöistä totean, että kansainvälisen kaupan valiokunta on korostanut monissa viimeaikaisissa mietinnöissään – kuten Alain Lipietzin mietinnössä kaupasta ja ilmastonmuutoksesta ja omassa, Koreaa koskevassa mietinnössäni – että kansainvälisellä kaupalla pitäisi edistää ympäristöystävällisen teknologian myyntiä ja käyttöönottoa. Panen myös jälleen merkille sen, että komission jäsen Mandelson on osoittanut moneen otteeseen sitoutuneensa vähentämään ympäristöystävällisen teknologian tulleja, ja siksi toivon, että komission jäsen voisi ottaa huomioon esittelijän ehdotuksen siitä, että tämä otettaisiin osaksi ASEANin kanssa käytäviä neuvotteluja.

Kaikkiin sosiaali- ja ympäristösääntöjen rikkomisiin on sovellettava sääntöjenmukaista riitojenratkaisumekanismia. Koska Yhdysvallat on sitoutunut tähän menettelytapaan kaikissa vapaakauppasopimuksissaan, EU:n on saatava sovittua yhtä tiukoista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Lopetan puheeni toteamalla, että vaikka tiedänkin, ettemme allekirjoita vapaakauppasopimusta Burman kanssa, toivon, ettei Burma hyödy tästä sopimuksesta välillisesti, sillä kaupan laajentamiseen muiden ASEAN-maiden kanssa liittyy se mahdollisuus, että Burma laajentaa kauppaansa ASEANin sisällä ja hyötyy välillisesti EU:n vapaakauppasopimuksesta. Toivon siis, että pyrimme varmistamaan, että Burman nykyisen hallituksen vastaisista, kauppaa koskevista pakotteista pidetään tiukasti kiinni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olemme puhuneet paljon Aasiasta Kiinan ja sen ongelmien sekä Burman tuhoisan katastrofin vuoksi. Samalla tänä iltana käsittelemämme mietintö on pohjimmiltaan Euroopan parlamentin edustamien kansalaisten vastaus komission tiedonantoon, joka koskee kahdenvälisiin ja alueiden välisiin kauppaneuvotteluihin sovellettavaa EU:n uutta strategiaa. Mietinnössä todetaan sanomattakin selviä asioita: siinä kerrotaan ASEANin olevan kymmenen poliittisesti ja taloudellisesti hyvin eri tavalla kehittyneen maan yhteistyöjärjestö, kuten esittelijämme juuri totesi. Keskustelumme kohteena oleva kauppasopimus koskee 57 miljardin euron markkinoita, jotka kasvavat vuosittain 4,9 prosenttia. Tämä merkitsee erittäin suurta kehityspotentiaalia. Vaikka EU:n kauppapolitiikka, joka perustuu ajatukseen EU:n ja ASEANin välisestä kauppasopimuksesta, vaikuttaakin mutkattomalta, meidän on edistettävä yhdessä kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä ja otettava vaikeudet realistisesti huomioon.

Vaikka talouden globalisaatio pitäisi nähdä tilaisuutena, kansalaisemme ovat usein hyvin huolissaan oman maanosamme taloudesta, samoin kuin muut ovat huolissaan omastaan. Globalisaation haittavaikutukset ovat vähäisiä mutta silti liikaa niille, joiden on elettävä niiden kanssa, ja ne hämärtävät usein edut, joita älykkäästi neuvoteltujen kauppasopimusten pitäisi tarjota meille.

Tässä mietinnössä kehotetaan voimakkaasti Euroopan komissiota ottamaan kansalaisten huolenaiheet kunnolla huomioon sen neuvotellessa ASEANin kanssa. Siispä meidän on saavutettava tasapaino, joka mahdollistaa kumppaniemme tyydyttävän taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen kehityksen vääristämättä kuitenkaan kilpailua ja edistämättä polkumyyntiä.

Haluan korostaa tältä osin kolmea asiaa, jotka ovat mielestäni erityisen tärkeitä. Korostan ensinnäkin täysin kaupallisesta näkökulmasta, että kauppasopimuksia tehtäessä kummankin sopimuspuolen on sitouduttava noudattamaan kansainvälisen kaupan sääntöjä, mikä tarkoittaa, että niiden on kunnioitettava kilpailulainsäädäntöä ja tekijänoikeuslakia. Mainitsen yhden esimerkin: meidän on löydettävä neuvotteluissamme tapoja torjua erityisesti lääkeväärennöksiä koskevaa ongelmaa ja turvattava samalla kaikkien kansalaisten mahdollisuus saada terveydenhuoltopalveluja noudattaen tiukasti Dohan sopimuksen henkeä ja menettelyjä.

Toiseksi sopimuksissa ei voida tietenkään sivuuttaa sitä, että työntekijöiden oikeuksissa on eroja. Kumppaneidemme täytyy sitoutua noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön vähimmäisvaatimuksia ja torjua erityisesti lapsityötä, parantaa työntekijöiden työoloja ja nostaa heidän palkkatasoaan.

Kolmanneksi on tietenkin hyvin tärkeää todeta, kuten useat puhujat ovat jo tehneet tänä iltana, että kauppasopimuksiin on sisällytettävä taloutta ja kestävää kehitystä koskevat vaatimukset. Kaakkois-Aasia on yksi planeettamme jalokivistä, ja meidän on suojeltava sen kasvistoa ja eläimistöä yhdessä. Komissiolla on velvollisuus varmistaa laitonta metsätaloutta ja kalastuskiintiöiden hallintaa koskevat takeet, kuten komission jäsen mainitsi juuri hetki sitten.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, Glyn Fordin mietinnössä korostetaan Euroopan unionin ja ASEANin yhteistyön merkitystä kauppa- ja taloussuhteiden näkökulmasta.

ASEAN-maiden pinta-ala ja väkiluku vastaavat Euroopan unionia. ASEAN on Euroopan unionille merkittävä vientimarkkina-alue, ja sen jäsenvaltiot tuovat puolestaan monenlaisia tuotteita meidän markkinoillemme. Näiden maiden poliittisten rakenteiden ja taloudellisen voiman välillä on suuria eroja. Tämä ilmenee henkeä kohden lasketusta bruttokansantuotteesta, joka on Burmassa 211 Yhdysvaltojen dollaria ja Singaporessa puolestaan 31 400 dollaria.

Kuten mietinnössä korostetaan, tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia ASEANin ja EU:n väliselle yhteistyölle. Tämän alueen maiden kanssa käytävän kaupan kehittäminen edellyttää sääntöjen yhtenäistämistä erityisesti turvallisuuden ja kansanterveyden suojelun aloilla. Taloudelliset ja intellektuaaliset suhteet ASEAN-maihin voivat lisätä vaurautta ja edistää rauhaa alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, IND/DEM-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, Glyn Fordin mietinnössä kerrotaan EU:n ja ASEANin välisten neuvottelujen olevan raskassoutuiset. Tämä ei ole yllättävää, sillä ASEAN muodostuu hyvin erilaisista maista. EU:n teollisuuden edut esimerkiksi markkinoille pääsyn suhteen ovat huomattavat ja edellyttävät nopeampaa aikataulua.

Siksi kysymys kuuluu, pitäisikö EU jatkaa näitä monenvälisiä neuvotteluja vai olisiko parempi käynnistää kahdenväliset neuvottelut. Tähän mahdollisuuteen viitataan jo jossakin määrin Glyn Fordin ja Erika Mannin esittämässä tarkistuksessa 5. Kehotan näin ollen komissiota tekemään monenvälisellä tasolla kaikkensa, jotta Dohan kierros saataisiin onnistuneesti päätökseen. Tämän jälkeen voimme jatkaa kahdenvälisiä neuvotteluja yksittäisten ASEAN-maiden kanssa, jos näyttää siltä, että monenväliset neuvottelut venyvät liian pitkiksi.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että vastustaisin Kaakkois-Aasian alueellisen yhdentymisen jatkamista. Tämä yhdentymiskehitys on hyvin tärkeä asia. ASEAN ja ASEAN+3 voivat toimia merkittävässä roolissa ja ottaa Myanmarin tiiviimmin osaksi aluetta. Myanmar, jota Nargis-myrsky riepotteli pahoin viime viikonloppuna, tarvitsee kiireesti tämän alueen apua. Etenkin ASEAN+3:n johon myös Kiina kuuluu, on houkuteltava aktiivisesti junttaa avaamaan Myanmarin ovet ulkomaailmalle, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja antamaan oppositiolle paremmat mahdollisuudet toimia. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää aluksi esittelijää, Glyn Fordia hänen tekemästään hyvästä työstä ja hänen lopullisesta mietinnöstään, josta tuli kansainvälisen kaupan valiokunnan ja muiden valiokuntien työpanoksen tuloksena varsin tasapainoinen mietintö.

Haluan todeta aivan ensimmäiseksi, että mietinnössä korostetaan erinomaista tilaisuutta syventää kauppa- ja taloussuhteitamme tähän alueeseen, jonka talouskasvu- ja väestönkasvupotentiaali on merkittävä, ja lisäksi siinä otetaan huomioon ASEANin jäsenvaltioiden väliset valtavat erot.

Haluan korostaa palvelualan avaamisen merkitystä kummallekin osapuolelle: se on hyvin tärkeää paitsi EU:lle myös ASEANille, sillä molempien on vaadittava tehokkaampia, laadukkaampia ja edullisempia palveluja ja hyödynnettävä näin EU:n kilpailuetuja ja kokemusta.

Teollisuudesta totean, että korostimme tarkistuksissamme, jotka otettiin mukaan mietintöön, että teollisuuden on noudatettava sekä laatua että terveyttä ja hygieniaa koskevia vähimmäisvaatimuksia. EU:n teollisuuden on noudatettava näitä vaatimuksia, ja niiden noudattamista pitäisi edellyttää myös vastapuolelta epäreilun kilpailun torjumiseksi.

Lisäksi on tärkeää noudattaa sosiaali-, työllisyys- ja ympäristöalan kansainvälisiä sopimuksia ja ennen kaikkea torjua lapsityövoiman käyttöä.

Olemme kiinnittäneet huomiota kalanjalostusteollisuuteen, joka on tässä mielessä hankala, koska tällä alalla on havaittavissa molempia ongelmia. Emme siksi todellakaan ymmärrä sosialistien esittämiä tarkistuksia 11 ja 12, joilla vesitetään ja heikennetään valiokunnassa jo sovittuja asioita poistamalla nykyisistä kohdista 16 ja 17 nimenomainen viittaus tonnikala-alaan, johon asia todella vaikuttaa, tästä seuraavaan epäreiluun kilpailuun ja tätä alaa koskevaan Euroopan parlamentin mietintöön, jota Euroopan komissio kannatti ja jota se kannattaa.

Siksi pyydämme tämän mietinnön ympärillä vallinneen yhteisymmärryksen nimessä esittelijää ja Euroopan parlamentin sosialistiryhmää pohtimaan asiaa ja harkitsemaan tarkistusten 11 ja 12 perumista, koska ryhmämme ei voi kannattaa niitä. Lyhyesti sanottuna katson, että jos näin tehdään, onnistumme säilyttämään mietinnön nykyiset kohdat, jotka ovat kattavampia ja parempia kuin ne, jotka tarkistuksilla yritetään saada aikaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, ensimmäinen asiani liittyy Burman tragediaan. Otan osaa myrskyn uhrien suruun ja kehotan maan viranomaisia päästämään kansainvälisen tuen maahan ja käynnistämään uskottavan demokratisointiprosessin, jonka seurauksena maan eristäytyminen päättyy ja joka tuo maan kansalle uusia mahdollisuuksia.

ASEAN on alue, jolla on suuri kasvupotentiaali. Alueella asuu saman verran ihmisiä kuin Euroopan unionissa. ASEANiin kuuluu kymmenen hyvin erilaista maata. Vaikka tämä moninaisuus vaikeuttaakin vapaakauppasopimusneuvotteluja, sen ei pitäisi estää meitä saamasta aikaan välineitä, jotka hyödyttävät kumpaakin sopimuspuolta ja täydentävät WTO:n monenvälistä järjestelmää – ja auttavat myös viemään Dohan kehitysohjelman onnistuneesti päätökseen, mitä molemmat osapuolet pitävät hyvin tärkeänä.

Alueen vähiten kehittyneiden maiden pitäisi saada säilyttää etuoikeutensa ja jopa saada tilaisuus liittyä sopimukseen tulevaisuudessa.

Kauppa- ja taloussuhteet ovat osa laajempaa strategiaa, jolla vahvistetaan näiden kahden alueen yleisiä suhteita.

Meidän on luotava edellytykset poliittisen ja turvallisuusalan yhteistyön edistyksen jatkumiselle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä terrorismin torjuntaan sekä kriisien ja katastrofien hallintaan. Lisäksi meidän on edistettävä yhteistyötä energia-alalla, tutkimuksen ja kehityksen, ympäristön, ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen alalla sekä sosiokulttuurisella alalla ja kehitysyhteistyön alalla. Kansanterveyden alalla tehtävä yhteistyö on erityisen tärkeää, koska sillä pitäisi auttaa varmistamaan elintarvikehygienia- ja terveysvaatimusten noudattaminen. Ne ovat puolestaan tärkeitä tuotteiden kuluttamisen ja kaupan kehittämisen kannalta. On hyvin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta osallistuu tähän koko prosessiin ja tukee sitä.

Haluan kiittää esittelijää, Glyn Fordia siitä, että mietinnössä todetaan ihmisoikeuksien ja demokratian olevan EU:n keskeisiä arvoja ja vaaditaan, että ne ovat osa ASEANin kanssa käytäviä neuvotteluja ja että ne sisällytetään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin, joiden pitäisi kulkea käsi kädessä kauppasopimusten kanssa. Koska neuvottelut ovat EU:n ja ASEANin suhteiden kannalta suuri askel eteenpäin, toivomme, että ne onnistuvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, käytän tässä keskustelussa puheenvuoron, sillä haluan kiinnittää huomiota seuraaviin kysymyksiin. Ensinnäkin ASEANiin kuuluu kymmenen maata, joiden kehitystasot vaihtelevat suuresti rikkaasta Singaporesta Burmaan, Kambodžaan ja Laosiin, jotka ovat hyvin köyhiä. ASEANin alueella asuu lähes 500 miljoonaa ihmistä. Se on EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani ja tarjoaa EU:lle mahdollisuuden jatkaa talous- ja kauppasuhteidensa kehittämistä.

Toiseksi ASEAN-maiden kanssa tehtävä vapaakauppasopimus hyödyttää epäilemättä enemmän näitä maita kuin EU:ta. Siksi on hyvin tärkeää, että teemme kauppasopimuksen lisäksi näiden maiden kanssa muita sopimuksia, joiden myötä nämä maat sitoutuvat noudattamaan sosiaalisia sääntöjä, ympäristösääntöjä ja kuluttajansuojasääntöjä.

Kolmanneksi totean tämän olevan ainoa menettelytapa, jolla me saamme tilaisuuden ASEAN-maiden yritysten ja eurooppalaisten yritysten väliseen rehtiin kilpailuun. Vain tällä tavalla yritykset saadaan sisällyttämään yleiset työvoimakustannukset sekä ympäristönsuojelusta ja kuluttajansuojelusta aiheutuvat kustannukset valmistuskustannuksiinsa, ja tämä puolestaan takaa, että tuotteiden hinnat vastaavat niiden todellisia valmistuskustannuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä neuvottelujen käymisestä ja esittelijää, Glyn Fordia hänen mietinnöstään. Pohdimme nyt, kuinka onnistumme ylittämään esteet ja neuvottelemaan ASEAN-maiden kanssa hyvän vapaakauppasopimuksen. Korostamme näiden maiden välisiä eroja.

Haluan kiinnittää huomionne yhteen näitä neuvotteluja koskevaan näkökohtaan, josta emme olleet neljä vuotta sitten tietoisia. Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut EU:n toiminnan painopiste, ja EU:sta itsestään on tullut tällä alalla maailmanlaajuinen johtaja. Meidän on korostettava tätä asiaa paljon voimakkaammin neuvotteluissamme. Myös tässä asiassa on maiden välisiä eroja: emme voi vaatia köyhimmiltä mailta mitään, mutta meidän on löydettävä ilmastonmuutoksen torjumisen saralla yhteiset intressit rikkaiden, nopeasti kehittyvien maiden kanssa.

Kioton jälkeisen sopimuksen neuvottelemisesta vastaa kaksi EU:n jäsenvaltiota, Puola ja Tanska. Nämä neuvottelut käydään tänä vuonna Poznańissa ja ensi vuonna Kööpenhaminassa. Tästä on tulossa myös EU:n vastuualue. Ellemme onnistu neuvottelemaan yhteistä sopimusta vuoden 2009 loppuun mennessä, meidän on tavallaan pakko muuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävää kunnianhimoista politiikkaamme. Emme halua tehdä niin, koska on selvää, ettemme voi torjua tätä muutosta ja maailmanlaajuista uhkaa yksinämme. Siksi meidän on tärkeää korostaa tätä asiaa – yhteistä sopimusta ilmastonmuutoksen torjumisesta maailmanlaajuisesti – kaikissa neuvotteluissa, joita EU käy yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelijana haluan kiittää esittelijää, Glyn Fordia ensinnäkin… (puhujan ääni ei kuulu) kahdesta seikasta, joita on mielestäni painotettava. Ensimmäinen niistä on väärentäminen, erityisesti lääkkeiden väärentäminen, joka uhkaa todella ennen kaikkea Kaakkois-Aasian kauppa- ja taloussuhteidemme etenemistä ja rauhanomaista ilmapiiriä mutta varsinkin kuluttajia sekä turvallisuuden että tuotteiden laadun suhteen. Siksi on tärkeää korostaa, että meidän on torjuttava kaikenlaista väärentämistä soveltamalla sopimuksiin kirjattuja rajoitteita. Haluan myös korostaa uudelleen, että lääkeväärennöksiä on torjuttava kahdesta syystä: kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi sekä lääkealan suojelemiseksi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusmääräyksiä rikkovalta epäreilulta kilpailulta. Kuluttajien suojelu maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa voidaan taata vain asiaankuuluvien toimijoiden todellisen yhteistyön avulla.

Toinen näkökohta koskee sellaisen lainsäädännön laatimista, jolla yrityksiä kannustetaan pienentämään hiilidioksidipäästöjään erityisesti vastavuoroisten sopimusten tai päästökaupan avulla. Meidän on muistettava, ettei Euroopan unioni saa vaikeuttaa yritysten toimintaa siten, että se asettaa niille uusien ympäristösääntöjen mukaisia loogisia ja asianmukaisia vaatimuksia osana ilmastosuunnitelmaa, muttei kuitenkaan vaadi muita maita hyväksymään omalta osaltaan vastaavia sääntöjä.

Ottamalla nämä kaksi asiaa olennaiseksi osaksi sekä muodollisia suhteitamme että suhteidemme yleistä ilmapiiriä voisimme säilyttää eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn ja suojella samalla kuluttajia – ilmastonmuutoksen torjuntaa tietenkään unohtamatta. Lyhyesti sanottuna kyse on siis selvästikin siitä, että meidän on saavutettava suhteissamme täydellinen tasapaino.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, kiitän mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun, vaikkei tämä olekaan lempiaiheeni.

Kiiruhdin kuitenkin toimistostani kuullessani puhujien esittävän huomioita säännöistä. Mielestäni tämän päätöslauselman 10 kohta on erityisen tärkeä, ja katson, että se pitäisi lukea ja sitä pitäisi ehkä täydentää. Meidän pitäisi kenties lisätä siihen elintarvikkeiden turvallisuutta ja jäljitettävyyttä koskevat säännöt.

Kannatan lääkeväärennöksistä esitettyjä huomioita, sillä tämä on vakava huolenaihe.

Palasin juuri Brasiliasta, missä etsin eräällä lihatehtaalla kaikkialta varoituskylttejä mistä tahansa. En nähnyt ainuttakaan: toisin sanoen työturvallisuuteen ei kiinnitetty minkäänlaista huomiota. Käydessämme bioetanolin valmistuslaitoksissa aloin hermostua, sillä sielläkään ei korostettu millään tavalla työntekijöiden turvallisuutta.

Tarkoitukseni ei ole mustamaalata muita maita. On muistettava, että meillä on Euroopan unionissa tiukat säännöt ja että meidän on pyrittävä nostamaan tältä osin kaikki muut meidän tasollemme.

Lopuksi haluan todeta, että tiedän komission jäsenen Mandelsonin kuulleen minusta ennenkin ja että hänestä kirjoitetaan Irlannissa tämänpäiväisissä sanomalehdissä. Olen pelkkänä korvana, jos hän haluaa kommentoida kyseisiä kirjoituksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, sekä Euroopan unionilla että ASEANilla on huomattavaa potentiaalia, jonka ansiosta ne voivat ryhtyä toimiin ja tarttua ilmastonmuutoksen, energiaturvallisuuden, terrorismin torjunnan sekä miljoonien aasialaisten köyhyyden ja aliravitsemuksen torjunnan kaltaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Siksi näiden yhteisöjen edustajien pitäisi tiivistää vuoropuheluaan ja etsiä yhdessä ratkaisuja näihin vaikeisiin kysymyksiin. Niiden pitäisi myös kehittää talouden alalla uudenlaista yhteistyötä ja pyrkiä lisäämään molempia osapuolia hyödyttävää kauppaa. Euroopan unionin pitäisi jakaa alueellisesta yhdentymisestä saamaansa kokemusta. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että EU:n on vietävä keskustelu pelkkiä talousasioita pidemmälle ja vaadittava jatkossakin näitä maita kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE). – (EL) Arvoisa puhemies, kauppasopimuksilla voidaan vakauttaa sopimuspuolten välisiä suhteita. Samalla vapaakauppasopimuksesta käytävissä neuvotteluissa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota tiettyihin keskeisiin vaatimuksiin ja arvoihin.

Siksi ehdotan, että tähtäämme ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, kunnioitamme kunkin maan taloudellisia edellytyksiä, suojelemme teollis- ja tekijänoikeuksia ja maantieteellisiä määritelmiä, yhtenäistämme tuoteturvallisuussäännöt ja teemme yhteistyötä tautien ja epidemioiden torjumiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, yhdyn Glyn Fordille lausuttuihin kiitoksiin. Kiitän myös Hartmut Nassaueria, joka toimii suhteista Kaakkois-Aasian maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajana, hänen tekemästään työstä.

Hyvät parlamentin jäsenet, muistan matkamme Filippiinien tasavaltaan. Mieleeni juolahtikin kysymys, mahdammeko näitä asioita käsitellessämme laiminlyödä kehitysyhteistyöhön liittyvät näkökohdat. Muistan matkamme Mindanaon saarella Cotabaton maakunnassa sijaitsevaan Kidapawaniin, missä näimme noin viisisataa maanviljelijää, joilla oli noin puolitoista hehtaaria maata ja jotka elättivät EU:n toimien ansiosta itsensä kotitarveviljelytuotannollaan. Näimme intoa ja kiitollisuutta. Arvoisa komission jäsen, katson, että kehitysyhteistyöhön on kiinnitettävä huomiota kaikessa Euroopan unionin politiikassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, kiitän kaikkia tämäniltaiseen keskusteluun osallistuneita jäseniä. Tiedän, että meidän on varmistettava, kuten Jean-Pierre Audy juuri sanoi, ettei kehitysyhteistyötä sivuuteta suhteissamme moniin maihin – myös muihin maihin kuin Filippiineihin. Tunnen Indonesian paljon paremmin kuin Filippiinit ja tiedän, että Indonesiassa on monia osia, joissa tilanne on toinen kuin Jakartassa. Indonesia on kehitysmaa, ja meidän on kiinnitettävä asiaan huomiota.

Kiitän komission jäsentä Mandelsonia hänen sanoistaan. Haluan myös kertoa, että keskustelimme juuri äsken Daniel Varela Suanzes-Carpegnan kanssa yhteistyön ja yhteisymmärryksen hengessä ja sovimme, että perun tarkistuksen 11 – käsittelemme asiaa huomenna – ja että hän kannattaa puolestaan uutta lisäystäni eli tarkistukseni 12 uusia osia. Olemme siis vieläkin vahvemmin samaa mieltä nyt kuin mitä olimme tämän keskustelun alussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), kirjallinen. – (PL) Arvoisa puhemies, koska Euroopan unionin pitäisi asettaa Maailman kauppajärjestön (WTO) monenvälisen kaupan järjestelmä etusijalle neuvotteluissa, joita se käy Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) kanssa toisen sukupolven vapaakauppasopimuksesta, on tärkeää ottaa huomioon, että ASEAN on hyvin monimuotoinen yhteisö. Yksi sen jäsenvaltioista kuuluu maailman vähiten kehittyneiden maiden joukkoon, kun taas mukana on myös hyvin kehittyneitä maita. Tämä on suurin syy, miksi näillä eroilla on suuri merkitys vapaakauppasopimusta tehtäessä.

On hyvin tärkeää, että vapaakauppasopimuksesta käytävissä neuvotteluissa allekirjoitetaan kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka sisältää täytäntöönpanokelpoisia ihmisoikeuslausekkeita, sillä ihmisoikeudet ja demokratia ovat EU:n perusarvoja. Meidän on myös kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka sopimus vaikuttaa alueen pienviljelijöihin, ja seurattava ja varmistettava, että sillä tuetaan perheviljelyä ja kestävää maataloutta.

Lisäksi paikallisviranomaisia pitäisi kouluttaa torjumaan ilmastonmuutosta estämällä metsien hävittäminen ja suojelemalla trooppisia metsiä. Siksi biopolttoaineiden kauppaa pitäisi rajoittaa koskemaan vain sellaisia biopolttoaineita, jotka eivät järkytä luonnon tasapainoa. Myös terrorismin torjunnan sekä kriisien ja katastrofien hallinnan alalla tehtävän jatkuvan yhteistyön merkitystä pitäisi korostaa.

EU:n ja ASEANin välinen puitesopimus voi edistää EU:n teollisuuden tulevaa kasvua, mutta sen pitäisi perustua avoimuuden periaatteeseen sekä kilpailua, investointeja, teollis- ja tekijänoikeuksia ja valtiontukia koskeviin sääntöihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), kirjallinen. – (PL) Arvoisa puhemies, monet taloustieteilijät katsovat, että Kaakkois-Aasian alueella on edellytykset nousta tulevaisuudessa maailmantalouden keskukseksi. Tämä on vaarallinen suuntaus erityisesti Euroopan kannalta, sillä se saattaa menettää huomattavan osuuden maailmankaupasta. Samaan aikaan EU tiukentaa yrityksiin ja maatalouteen kohdistuvia vaatimuksia ja käy kauppaa sellaisten maiden kanssa, jotka eivät edes noudata tekijänoikeuslakia. Voidaanko tämän takia edes puhua vapaasta ja oikeudenmukaisesta kilpailusta?

Meidän on toki pyrittävä parantamaan Aasian maiden ihmisoikeustilannetta, muttemme saa tehdä sitä avaamalla EU:n markkinat tuotteille, jotka on valmistettu eurooppalaisten kilpailusääntöjen vastaisissa olosuhteissa.

Keskitymme tällä hetkellä voimakkaasti EU:n sisäiseen taloudelliseen kilpailuun. Teemme tässä virheen ja toimimme typerästi. Samalla Aasia pyrkii kukistamaan meidät taloudellisesti, aivan kuten Eurooppa kukisti muinoin Aasian sotilaallisesti ja poliittisesti.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö