Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2265(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0151/2008

Predkladané texty :

A6-0151/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0195

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 7. mája 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

17. Obchodné a hospodárske vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie (ASEAN) (rozprava)
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa (A6-0151/2008) pána Glyna Forda, v mene Výboru pre medzinárodný obchod, týkajúca sa obchodných a hospodárskych vzťahov so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) (2007/2265(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, spravodajca. − Vážený pán predsedajúci, najskôr by som rád poďakoval pánovi komisárovi a jeho spolupracovníkom, členom výboru, členom mojej skupiny a mojim kolegom, za prácu ktorou prispeli k tejto správe. Tiež by som rád poďakoval tieňovým spravodajcom zastupujúcim hlavné politické skupiny, ktorí v duchu spolupráce urobili túto správu takou, aká je. Preberám plnú zodpovednosť za správu, ale všetci ktorých som spomenul, zanechali svoje politické stopy na jej stránkach.

V istom zmysle si želáme, aby toto rokovanie medzi EÚ a združením ASEAN nebolo potrebné. Priorita môjho výboru je jednoznačná: chceme úspešné uzatvorenie dohody rozvojového programu z Dauhy, ktorý bohužiaľ v súčasnosti vyzerá tak, akoby bol vtiahnutý do čiernej diery výberu prezidentských kandidátov a volieb v USA.

Snáď sa z toho dostane bez ujmy o šesť mesiacov či o rok, po inaugurácii amerického prezidenta, keď budú mať USA konečne nového hovorcu, ktorý by mohol pokračovať v dialógu. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že budeme rokovať s Kóreou, kde bol môj kolega David Martin spravodajcom Parlamentu, so združením ASEAN a s Indiou o bilaterálnych dohodách alebo dohodách voľného obchodu EÚ.

Mandát Rady na otvorenie rokovaní so združením ASEAN, piatym najväčším obchodným partnerom EÚ, zahŕňal iba sedem z desiatich členských krajín združenia ASEAN, keďže ASEAN je extrémne rôznorodým regiónom, s krajinami, ktorých HDP je porovnateľné s niektorými krajinami EÚ až po tri menej rozvinuté krajiny, z ktorých dve profitujú z klauzuly „všetko okrem zbraní“, a jedna je vydedenecký štát Barma/Mjanmarsko, o ktorom sme dnes toľko hovorili.

Je zrejmé, že z dohody o voľnom obchode budú profitovať obe strany, zvýši sa tok tovarov a služieb, podporia sa inovácie a naštartuje sa ekonomický rast.

Vítame podpísanie charty ASEAN, 20. novembra minulého roku, na 13. samite združenia ASEAN v Singapure a tešíme sa na jej skorú ratifikáciu. Táto by mala pomôcť posilniť ekonomickú integráciu v rámci krajín združenia ASEAN a v mojej správe vyzývame Komisiu, aby poskytla technickú a inú podporu na uľahčenie tohto procesu.

Rokovania poukazujú na potrebu transparentnosti verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a investovania, práv duševného vlastníctva a štátnych dotácií. Musíme hovoriť o odstránení necolných ako aj colných prekážok, najmä vo vzťahu k bankovým, poisťovacím a právnym službám.

Z našej strany je potrebné zjednodušenie pravidiel o pôvode. Zosúladenie noriem, vrátane bezpečnosti produktov, ochrany detí a dobrých životných podmienok zvierat sú ďalšie aspekty, o ktoré by sme sa mali snažiť.

Musíme sa chrániť pred dovozom falšovaných farmaceutických výrobkov, ale zároveň výbor upozorňuje, aby sme využívali flexibilitu zakomponovanú v dohode TRIPS.

Výbor pre obchod je presvedčený, že neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek dohody musí byť kapitola o trvalo udržateľnom rozvoji, vrátane ohodnotenia jeho vplyvu. Ďalej potrebujeme paralelnú dohodu o politickej spolupráci so záväznými ustanoveniami o sociálnych a environmentálnych otázkach, čím sa obe strany zaviažu ratifikovať základné dohovory ILO, ako aj bežné ustanovenia dohody o partnerstve a spolupráci týkajúce sa ľudských práv a demokracie.

Je potrebné zriadiť diskusné fóra o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji s účasťou zamestnávateľov, zamestnancov a občianskych združení, aby mohli prispieť nielen k rokovaniam, ale hlavne neskôr, pri zavádzaní dohody do praxe.

Správa navrhuje, aby sme zvážili prednostný prístup na trh EÚ pre ekologické tovary a tovary spravodlivého obchodovania a aby sme pre ne rýchlejšie znižovali colné sadzby. Ale samozrejme, ak to máme zaviesť, budeme žiadať Komisiu, aby zmenila colnú nomenklatúru a umožnila tým uskutočnenie tohto zámeru.

Sú tu aj niektoré špecifické problémy jednotlivých krajín. Znepokojuje nás problém bankového tajomstva v Singapure, túto otázku výbor prediskutoval s poslancami parlamentu tejto krajiny. Vítame znovunastolenie demokracie v Thajsku. A samozrejme, že sme sa zhodli na tom, aby sa Barma/Mjanmarsko zúčastnila, alebo aspoň bola prizvaná k rokovaniam, aj keď je z nášho pohľadu úplne zrejmé, že pokiaľ bude pri moci súčasný režim, s Barmou/Mjanmarskom nebude môcť byť podpísaná žiadna dohoda.

Navrhujeme pripraviť rámcovú dohodu pre všetkých, aby jednotlivé krajiny združenia ASEAN mohli konať na základe ich aktuálnej situácie a otvoriť špecifické časti podľa toho, kedy im to bude vyhovovať. Takže nakoniec – a zdôrazňujem, že nakoniec – pripravíme spoločnú a komplexnú dohodu so všetkými.

Takže hoci vítame snahu Vietnamu o urýchlenie celého procesu, inštitucionálna architektúra v spojení s nedostatkom vôle zo strany niektorých krajín združenia ASEAN, spôsobili, že tento proces prebieha pomalšie než sme predpokladali alebo chceli.

Aby som sa vyjadril jasne, Európska únia by nemala dovoliť, aby zaostávanie jednotlivých členských štátov združenia ASEAN vetovalo celý postup. Ak by nebola iná možnosť, Rada, Komisia a Parlament sa môžu nakoniec uchýliť k možnosti bilaterálnych dohôd namiesto multilaterálnych. Dúfam, že vlády a občianska spoločnosť v krajinách ASEAN pochopia dnešné stanovisko Parlamentu ako povzbudenie pre napredovanie, a to čo najrýchlejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, som veľmi vďačný pánovi Fordovi za jeho správu a za to, že v nej podporil postup Komisie pri rokovaniach o dohode o voľnom obchode s krajinami združenia ASEAN.

Juhovýchodná Ázia si zasluhuje našu plnú pozornosť. Pochopiteľne, že náš záujem v Ázii sa sústreďuje predovšetkým na Čínu, ale naše partnerstvo so združením ASEAN by nemalo o nič zaostávať, či už ide o otázky trvalo udržateľného rozvoja, spoločnosti alebo obchodu. Preto sme si vybrali združenie ASEAN za partnera pre naše dohody o voľnom obchode v Globálnej Európe.

Dynamika rozvíjajúcich sa ekonomík krajín ASEAN je veľkou príležitosťou pre Európu. Avšak mnohé z týchto možností sú stále len potenciálne, nie reálne. Firmy z EÚ snažiace sa obchodovať alebo investovať v juhovýchodnej Ázii stále narážajú na colné aj necolné prekážky a na trhy zaujaté proti zahraničným poskytovateľom služieb, najmä na trhu verejného obstarávania. To isté platí vo všeobecnosti pre priame zahraničné investície. Tiež sa stáva, že práva duševného vlastníctva sú stále príliš málo chránené, a všeobecná transparentnosť niektorých trhov je dosť nízka.

Toto je najsilnejší argument za podpísanie dohody o voľnom obchode, ktorá bude prepracovaná, nielen narýchlo zbúchaná. Neverím na dohody o voľnom obchode prijaté po rýchlych politických rozhodnutiach.

Obchodná stratégia globálnej Európy hovorí o nových obchodných príležitostiach, novom vývoze a nových pracovných miestach. Toto rokovanie sa začalo na základe dôkazov, že môžeme dosiahnuť toto všetko, ak budeme ambiciózni.

Máme právo odmietnuť myšlienku dohody o voľnom obchode týkajúcej sa len niektorých druhov cla. Plne súhlasím s výzvou tejto správy, aby sme boli ambiciózni. Preto sme sa v týchto rokovaniach rozhodli použiť postup medziregionálnych rokovaní. Myslím si, že to bola správna voľba. Som presvedčený, že bilaterálne dohody môžu slúžiť ako stavebné tehly pre multilaterálny systém a podporovať regionálnu integráciu a rast regionálnych trhov. Myslím, že môžeme chápať toto rokovanie ako príspevok k plánu združenia ASEAN na vytvorenie ekonomickej spoločnosti.

Ako však táto správa právom upozornila, rokovanie o takýchto ambicióznych plánoch na medziregionálnej úrovni nie je ani najľahšou ani najrýchlejšou cestou.

Zakaždým, keď niektorý člen združenia ASEAN nemôže splniť kritériá v danej oblasti, musíme hľadať aspoň nejaké styčné body. A to nie je férové voči ostatným.

Čelíme tiež problémom so zdrojmi, pretože

schopnosť krajín ASEAN rokovať je obmedzená veľkým počtom dohôd o voľnom obchode, o ktorých v súčasnosti rokujú. Z tohto dôvodu je ťažké dohodnúť nejaký časový harmonogram pre kompletnú medziregionálnu dohodu na menej než 3-5 rokov, a je tiež zložité, aby sme dosiahli rovnaký stupeň ambícií.

Samozrejme, naši hlavní konkurenti, jeden za druhým, zatiaľ upevňujú vzťahy s jednotlivými krajinami v oblasti. Japonsko, Austrálie a USA, všetci vyvíjajú aktivity. V správe som si všimol odstavec, ktorý sa týka možnosti bilaterálnych dohôd, ak by sa regionálny prístup ukázal ako zložitý. V tejto etape sa nechcem vzdať regionálneho prístupu, ale do tohto regionálneho rámca sa snažíme vniesť viac flexibility – dávku pružnej geometrie, ktorá berie do úvahy rôzne stupne rozvoja v rámci krajín ASEAN a ktorá nám umožní urýchliť rokovania s jednotlivými krajinami ASEAN-u. Toto by bolo ekonomicky výhodné a môže vydláždiť cestu pre ďalšie krajiny, aby sa neskôr pridali.

V skutočnosti, naše smernice pre rokovania umožňujú uzatvoriť dohodu s menej než 10 členmi, keďže najmenej rozvinuté krajiny v združení ASEAN – Laos, Kambodža a Barma/Mjanmarsko – nie sú povinné prevziať na seba záväzky z dohody o voľnom obchode, ale budú sa zúčastňovať rokovaní. Laos a Kambodža v súčasnosti pracujú na prístupových otázkach a v každom prípade profitujú z prednostného prístupu na trh EÚ vďaka programu „všetko okrem zbraní“. Ale podľa mňa majú logické miesto v dlhodobej dohode. Čo sa týka Barmy, správa odráža postoj EÚ, že aj keď je Barma členom združenia ASEAN, nevedieme s ňou rokovania o konkrétnych záväzkoch k dohode o voľnom obchode

Posledná pripomienka k trvalo udržateľnému rozvoju. Dúfame, že sa nám podarí zahrnúť do našich rokovaní so združením ASEAN aj environmentálne a sociálne aspekty, a budeme sa o to snažiť v duchu spolupráce. Okrem toho sme najali externého poradcu, ktorý má stanoviť vplyv trvalo udržateľného rozvoja a analyzovať pravdepodobný dopad pripravovanej dohody na rôzne otázky, vrátane environmentálnych a sociálnych záležitostí. Táto štúdia by mala byť k dispozícii pri rokovacom procese počas nasledujúcich 18 mesiacoch. Minulý týždeň sme tiež prizvali občianske združenie, aby prispelo k našim úvahám o troch našich FTA dohodách o voľnom obchode s krajinami ASEAN. Nezaznamenali sme nijaké vážnejšie rozpory, ktoré by nám mohli vyčítať. Vďaka zapracovaniu týchto bodov do dohôd už na začiatku si môžeme byť istí, že problémy sa budú riešiť včas, alebo dokonca skôr než vzniknú.

Teším sa na spoluprácu s Parlamentom v priebehu rokovaní. Nemusím snáď ani hovoriť, že budem o vývoji pravidelne informovať Výbor pre medzinárodný obchod. Som veľmi vďačný za túto správu. Je na úrovni, ktorú som očakával od Výboru pre obchod a na ktorú som sa spoliehal pri pochopení a posudzovaní komplexných problémov obchodnej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon, spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko. − (ES) Vážený pán predsedajúci, vďaka Norimberskému akčnému plánu a prvému samitu EÚ-ASEAN, ktorý sa konal minulý rok, sa vzťahy znovu prehĺbili.

Napríklad, ako nám bolo povedané, síce pomaly, ale rokuje sa o dohode o voľnom obchode a bilaterálnej dohode a o dohodách o spolupráci.

Vo Výbore pre zahraničné veci sme podporovali takéto zlepšovanie vzťahov, a to aj na obchodnej a ekonomickej úrovni.

ASEAN je procesom regionálnej integrácie, ktorý podporujeme a ktorý je čím ďalej, tým dôležitejší. Spája vyše 500 miliónov obyvateľov z desiatich štátov, ktoré sú veľmi rôznorodé, a ako povedal pán Ford, a všeobecne má veľký potenciál na rast.

Európska únia je druhým najväčším obchodným partnerom združenia ASEAN. Mali by sme zvýšiť odbyt a tiež investície našich firiem, a ideálnym nástrojom na to je Dohoda o voľnom obchode. Aj ďalšie krajiny vnútri aj mimo kontinentu chcú mať niečo podobné, ako povedal pán Komisár.

Dohoda by mala byť veľmi široká a nemala by sa obmedzovať na čisto obchodné otázky. Mali by ju tiež sprevádzať bilaterálne dohody a dohody o spolupráci, v ktorých je zahrnutá aj otázka dodržiavania ľudských práv.

Tieto bilaterálne dohody môžu logicky podpísať iba krajiny združenia ASEAN, ktoré spĺňajú potrebné politické a ekonomické podmienky, a samozrejme nie všetky krajiny ich spĺňajú, najmä Barma/Mjanmarsko, na vládu ktorej boli uvalené reštriktívne opatrenia prijaté Radou a podporené Parlamentom.

Pokiaľ sa tam politická situácia nezmení, je isté, že nemôže byť podpísaná bilaterálna dohoda s Barmou, ani sa nemôže stať súčasťou Dohody o voľnom obchode. V apríli Parlament zopakoval odmietnutie jej politickej situácie a žiadal o prepustenie politických väzňov.

Pokiaľ ide o Barmu, musím využiť túto príležitosť, aby som vyjadril úprimnú sústrasť mnohým obetiam cyklónu. Tlmočím tiež poznámky predsedu parlamentu skoro popoludní.

Aby som uzatvoril rozpravu, vážené dámy, vážení páni, Európska únia musí pokračovať v budovaní vzťahov s krajinami ASEAN. Ponúkame silnejšie politické spojenie, úzke hospodárske vzťahy v našich spoločných záujmoch a spolupráci v mnohých oblastiach. Samozrejme, že podporujeme krok v integračnom procese urobený v roku 2007, „Chartu ASEAN“. Chceme, aby sa záväzky o ľudských právach a demokracii prijaté v tejto charte stali skutočnosťou, obzvlášť v Barme/Mjanmarsku a tiež v ďalších krajinách tohto regiónu. Na tomto základe sa naše vzťahy budú posilňovať. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis , spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. - Vážený pán predsedajúci, správa pána Forda ako celok spĺňa predstavy môjho výboru. Predovšetkým nás teší, že do nej boli zapracované všetky naše hlavné body. Zdôrazňujeme, že budúci priemyselný rast Európskej únie závisí od našej otvorenosti voči zahraničnému obchodu a investíciám, ktoré sa riadia spravodlivými pravidlami, no tiež, že naša konkurencieschopnosť voči krajinám ASEAN závisí od nás samotných, a to zlepšovaním vlastnej úrovne vzdelávania, školení, výskumu, podnikania a inovácií.

Za podstatné prvky úspešných vzťahov považujeme vedeckú a technickú spoluprácu a ochranu práv duševného vlastníctva. Očakávame najmä spoluprácu v boji s falšovaním. Žiadame zlepšenie pravidiel o pôvode, harmonizácie noriem, bezpečnosti výrobkov, ochrany detí a dobrých životných podmienok zvierat, byrokratických postupov s nimi spojených, zlepšenie transparentnosti štátnej pomoci a necolných prekážok a odstránenie diskriminujúcich daní.

Očakávame, že pozornosť sa bude venovať predchádzaniu škodám na životnom prostredí z dôvodov odlesňovania a lisovania palmového oleja a aj keď uznávame potrebu ponechať si k dispozícii antidumpingové mechanizmy, oveľa viac by sme uprednostnili, ak by sa tejto potrebe dalo vyhnúť prostredníctvom preventívnych intervencií a rokovaní.

Žiadame intenzívne aktivity s krajinami ASEAN v oblasti energetiky a žiadame Komisiu, aby podporila spoločné výskumné projekty s organizáciami v danom regióne.

V tomto duchu sa tešíme na obojstranne prínosný a úspešný obchod a hospodárske vzťahy s krajinami ASEAN.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Šťastný , v mene skupiny PPE-DE. - Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som na začiatok poďakoval svojmu kolegovi, pánovi Fordovi, spravodajcovi pre túto správu. Navrhovaná obchodná dohoda s krajinami ASEAN tvorí súčasť širšej stratégie dvojstranných a medziregionálnych rokovaní s obchodnými partnermi EÚ.

Ak by sa združenie ASEAN posudzovalo ako jeden celok, bolo by piatym najväčším obchodným partnerom EÚ pred Japonskom. ASEAN predstavuje nanajvýš rôznorodý región s tromi členmi, ktorí patria do skupiny najmenej rozvinutých krajín (LDC), kým iné majú vyšší príjem na obyvateľa ako mnohé členské štáty EÚ. Spolu so svojimi kolegami vo Výbore INTA rozhodne podporujeme prvé stanovisko Komisie: rokovať s regiónom ako celkom a posilňovať regionálnu hospodársku integráciu medzi krajinami ASEAN.

Správa zdôrazňuje dôležitosť medziregionálnych obchodných dohôd, ktoré zvyčajne dokážu dopĺňať multikulturálny systém, ak je ich rozsah široký a sú ambiciózne a siahajú ďalej, ako len po znižovanie colných sadzieb a zavádzanie sociálnych noriem a noriem pre životné prostredie. Správa vyzýva zainteresované strany, aby progresívne znižovali alebo odstraňovali všetky prekážky obchodu s tovarmi a službami, a to pri plnom rešpektovaní rozdielneho ekonomického postavenia v rámci regiónu ASEAN. Tiež vyzýva Komisiu, aby zaručila transparentnosť a efektívne pravidlá verejného obstarávania – IPR, štátnej pomoci a iných dotácií.

Na záver mi ešte dovoľte poďakovať spravodajcovi za jeho pozitívnu spoluprácu, ktorá sa odrazila v niektorých kompromisných zmenách, ktoré v správe zdôrazňujú obchod a oblasti súvisiace s obchodnými činnosťami, spolu s témami ľudských práv a dlhodobo udržateľného rozvoja. Prijatím týchto a iných pozmeňujúcich návrhov je správa vyváženejšia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, v mene skupiny PSE. - Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi najprv, aby som sa pripojil k poďakovaniu svojmu priateľovi a kolegovi, Glynovi Fordovi, za zostavenie správy, ktorú považujem za vynikajúcu. Tiež by som chcel Komisii povedať, že komisár pred niekoľkými rokmi úplne správne začal vypracovanie štúdií týkajúcich sa perspektívy dohôd o voľnom obchode so združením ASEAN a konal na základe týchto štúdií. Ako už bolo povedané, ASEAN je už dnes pre nás dôležitým ekonomickým regiónom a je tiež jedným z regiónov, v ktorom existuje najväčší potenciál rastu, ak sa nám skutočne podarí dosiahnuť ciele týkajúce sa voľného obchodu. Podobne ako pán Šťastný, aj ja súhlasím s tým, že stratégia postupovať na regionálnej báze bola úplne správna, napriek komplikáciám, ktoré tento postup prináša.

Správa pána Forda je jasným a dôsledným odkazom Komisii, že Parlament si želá začleniť jednoznačnú kapitolu o dlhodobo udržateľnom rozvoji do všetkých budúcich dohôd o voľnom obchode.

Správa obsahuje mnoho odkazov na články neobchodného charakteru a teší ma, že sú konzistentné so smerovaním, ktoré som zaujal vo svojej správe o Kórei a predovšetkým som rád, že správa zdôrazňuje silné sociálne kapitoly a kapitoly o životnom prostredí.

Podľa môjho názoru je dôležité nie len to, aby členovia ASEAN ratifikovali osem kľúčových dohovorov ILO, čo doteraz spravili len Kambodža, Indonézia a Filipíny, ale tiež, aby sme zaručili zavedenie mechanizmov pre ich náležité vykonávanie.

Úloha odborových a robotníckych organizácií by sa mala viac formalizovať a teší ma, že spravodajca navrhuje vytvorenie fóra pre obchod a dlhodobo udržateľný rozvoj, ktorý by monitoroval normy a podával správy o prípadných porušeniach.

Pokiaľ ide o normy pre životné prostredie, Výbor pre obchod v mnohých svojich posledných správach (napríklad správa pána Lipietza o klimatických zmenách alebo moja správa o Kórei) zdôrazňuje, že medzinárodný obchod by mal pomôcť rozširovaniu technológií šetrných k životnému prostrediu a oceňujem, že pán komisár Mandelson pri mnohých príležitostiach preukázal svoju angažovanosť pri znižovaní colných sadzieb pre technológie šetrné k životnému prostrediu a dúfam preto, že pán komisár prevezme návrh spravodajcu a bude súhlasiť s tým, aby táto oblasť tvorila súčasť rokovaní s krajinami ASEAN.

Akékoľvek porušenie sociálnych noriem a noriem životného prostredia musí podliehať štandardnému mechanizmu riešenia sporov. Keďže USA podporujú tento prístup vo všetkých svojich dohodách o voľnom obchode, Európa musí dosiahnuť podobné prísne opatrenia pre ich vymáhanie.

Na záver mi dovoľte zakončiť tým, že aj keď viem, že s Barmou nepodpíšeme dohodu o voľnom obchode, dúfam, že Barma nebude nepriamo z tejto dohody profitovať, pretože akýkoľvek rozšírený obchod s inými krajinami ASEAN vedie k možnosti, že Barma by mohla rozširovať svoje obchodné aktivity v rámci skupiny a nepriamo profitovať z dohody o voľnom obchode s EÚ. Dúfam preto, že sa pokúsime nájsť spôsoby, ktorými zaručíme dôkladné uplatňovanie obchodných sankcií voči súčasnému režimu v Barme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, v mene skupiny ALDE. - (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v čase, keď sa veľa hovorí o Ázii kvôli Číne a problémom, ktoré v tejto oblasti vnímame, ako aj kvôli smrteľnému nešťastiu v Barme, správa, o ktorej dnes večer diskutujeme, na inej úrovni v podstatnej miere predstavuje odpoveď občanov EÚ zastúpených Parlamentom na oznámenie Komisie o novej stratégii dvojstranných a medziregionálnych obchodných rokovaniach EÚ. Len zopakujem samozrejmé, keď poviem, že Združenie krajín juhovýchodnej Ázie je spojením desiatich krajín s obzvlášť rôznorodými úrovňami rozvoja ako politického, tak aj hospodárskeho, ako nám pred chvíľou pripomenul spravodajca. Diskutovaná obchodná dohoda sa týka trhu v hodnote 57 miliárd EUR so 4,9 % ročným nárastom, ktorý predstavuje veľmi dôležitý potenciál pre rozvoj. Hoci obchodná politika EÚ pozostávajúca z obchodnej dohody medzi našimi dvoma regiónmi sa javí priamočiaro, spoločne potrebujeme stimulovať rast a tvorbu pracovných príležitostí a zachovať si realistický pohľad na ťažkosti.

Aj napriek tomu, že globalizácia ekonomiky by sa mala uchopiť ako príležitosť, naši spoluobčania sa často trápia nad ekonomikou na vlastnom kontinente, rovnako ako sa iní zaoberajú svojimi krajinami. Negatívne, okrajové účinky globalizácie (primnohé pre tých, ktorí s nimi musia skutočne prežívať) často zatieňujú prínosy, ktoré by mali zaručovať inteligentne vyjednané obchodné dohody.

Cieľom tejto správy je preto vyslať silné signály Európskej komisii, aby náležite vzala do úvahy obavy občanov pri rokovaniach s krajinami ASEAN. Potrebujeme preto dosiahnuť rovnováhu – rovnováhu, ktorá umožní našim partnerom docieliť uspokojivú úroveň ekonomiky, sociálneho a politického rozvoja bez toho, aby sme podporovali deformáciu hospodárskej súťaže a dumping.

Chcela by som zdôrazniť tri body, ktoré považujem za prioritné. V prvom rade a z prísne vzatého komerčného pohľadu je potrebné poukázať na to, že akákoľvek obchodná dohoda sa musí uzatvárať v rámci vzájomného rešpektu pre pravidlá medzinárodného obchodu, čo znamená rešpektovanie pravidiel pre hospodársku súťaž a zákona o autorských právach. Jedným z mnohých príkladov je fakt, že naše rokovania musia predovšetkým nájsť riešenia v boji s falšovaním napríklad farmaceutických výrobkov, pričom sa ale musí garantovať prístup k zdravotníckym službám pre všetkých občanov za prísneho dodržiavania ducha a postupov dohody z Dauhy.

Po druhé, z hľadiska práv zamestnancov, dohody celkom jasne nesmú prehliadať rozdiely v úrovniach práv zamestnancov. Naši partneri musia súhlasiť so splnením minimálnych noriem Medzinárodnej organizácie práce, predovšetkým v boji proti detskej práci a pri zlepšovaní pracovných podmienok a mzdy.

Po tretie a na záver, je samozrejme tiež veľmi dôležité zdôrazniť, ako už v rôznych príhovoroch dnes večer, že akákoľvek obchodná dohoda musí obsahovať nevyhnutné požiadavky týkajúce sa hospodárskeho a dlhodobo udržateľného rastu. Juhovýchodná Ázia je jedným z klenotov našej planéty a spolu musíme chrániť jej flóru a faunu. Komisia má povinnosť zabezpečiť garancie týkajúce sa nezákonných zásahov v lesnom hospodárstve a riadenia kvót pre rybolov, ako pán komisár pred chvíľou zdôraznil.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz , v mene skupiny UEN. - (PL) Vážený pán predsedajúci, správa pána Forda zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi Európskou úniou a krajinami juhovýchodnej Ázie v oblasti obchodu a hospodárskych vzťahov.

Čo do územia a počtu populácie, tieto štáty sú podobné Európskej únii. Sú dôležitými predajnými trhmi pre Európsku úniu a exportujú škálu dôležitých produktov na náš trh. Tieto krajiny majú rôzne politické štruktúry a ekonomický potenciál, čo naznačujú čísla HDP na občana, ktoré v Barme dosahujú 211 USD a v Singapure 31 400 USD.

Predstavuje to pre spoluprácu EÚ a združenia ASEAN určitý problém, ako zdôrazňuje spravodajca. Rozvoj obchodu s krajinami z tejto oblasti si vyžaduje harmonizáciu noriem, predovšetkým v oblasti bezpečnosti a ochrany verejného zdravia. Hospodárske a intelektuálne vzťahy s krajinami ASEAN môžu viesť k zvýšenej prosperite a mieru v regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny IND/DEM. - (NL) Správa pána Forda ilustruje ťažkopádnosť rokovaní medzi EÚ a združením ASEAN, čo neprekvapuje vzhľadom na obzvlášť heterogénny charakter regiónu. Záujem európskeho priemyslu, vzhľadom napríklad na prístup na trh, je veľký a žiada si rýchlejší časový rámec.

Otázkou preto je, či by EÚ mala pokračovať s viacstrannými rokovaniami, alebo by bolo lepšie prejsť na dvojstranné rokovania. Pozmeňujúci návrh č. 5 pána Forda a pani Mannovej to do istej miery naznačujú. Rád by som preto vyzval Komisiu, aby sa v čo najväčšej možnej miere angažovala na viacstrannej úrovni pre úspešné ukončenie kola rokovaní v Dauhe. Rokovania potom môžu pokračovať s jednotlivými krajinami ASEAN na dvojstrannej úrovni, ak sa ukáže, že viacstranné rokovania budú príliš zdĺhavé.

Neznamená to, samozrejme, že týmto chcem prejaviť zamietavý postoj k ďalšej regionálnej integrácii v juhovýchodnej Ázii. Integrácia má veľký význam. Mám teraz na mysli dôležitú úlohu, ktorú môže ASEAN a ASEAN+3 zohrať pri ďalšej integrácii Mjanmarska do regiónu. Krajina, ktorú minulý víkend tak ničivo zasiahol cyklón Nargis, urýchlene potrebuje pomoc regiónu. Predovšetkým ASEAN+3, ktorý zahŕňa aj Čínu, musí aktívne pracovať na tom, aby presvedčili chuntu otvoriť dvere krajiny vonkajšiemu svetu, aby tak lepšie ochránili ľudské práva a poskytli opozícii viac manévrovacieho priestoru. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE). - (ES) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, najprv by som rád zagratuloval spravodajcovi, pánovi Fordovi, k dobre odvedenej práci na záverečnej podobe správy, ktorá sa za prispenia Výboru pre zahraničný obchod a ostatných výborov stala vyrovnaným textom.

Najprv by som rád povedal, že správa zdôrazňuje najväčšiu príležitosť na prehĺbenie našich obchodných a ekonomických vzťahov v tejto oblasti s potenciálom pre hospodársky rozvoj a rast populácie a tiež by som rád pripomenul, že správa berie do úvahy enormné nezrovnalosti medzi členskými štátmi a blokom krajín ASEAN.

Rád by som podčiarkol dôležitosť otvárania sektoru služieb pre obe strany: je dôležité pre Úniu ako aj pre združenie ASEAN, ktoré potrebuje dopyt po efektívnejších službách vyššej kvality za lepšie ceny a vyťažiť z konkurenčných výhod a skúseností EÚ.

Čo sa týka priemyslu, v našich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré boli do správy zapracované, sme zdôrazňovali dvojitú potrebu spĺňať požiadavky minimálnej kvality, hygieny a ochrany zdravia. Tieto požiadavky sa vyžadujú od európskeho priemyslu a mali by sa rovnako vyžadovať aj od druhej strany, čím sa obmedzí nečestná hospodárska súťaž.

Okrem toho tiež dodržiavanie medzinárodných dohôd v oblasti sociálnych vecí, pracovnoprávnych vzťahov a životného prostredia a predovšetkým, ako by sme radi zdôraznili, boj proti detskej práci.

Upozorňovali sme na citlivú oblasť spracovania rybolovu, pretože oba problémy sa v nej vyskytujú. Nedokážeme preto úprimne pochopiť pozmeňujúce návrhy socialistov 11 a 12, ktoré oslabujú a zmenšujú to, čo už výbor prijal, keď zo súčasných odsekov 16 a 17 odstraňujú konkrétnu zmienku o sektore lovu tuniaka, ktorý je skutočne postihnutý, ako aj následnú nečestnú súťaž a zmienku o samotnej správe Európskeho parlamentu o tomto odvetví, ktorú Európska komisia podporovala a podporuje.

Z dôvodov konsenzu, ktorý sa vytvoril ohľadom celej správy, preto žiadame spravodajcu a Socialistickú skupinu v Európskom parlamente, aby tento fakt zvážili a uvažovali o stiahnutí pozmeňujúcich návrhov 11 a 12, ktoré naša skupina nepodporí. Už len v krátkosti, myslím, že ak by sa tak stalo, podarilo by sa nám ponechať súčasné návrhy, ktoré sú ucelenejšie a lepšie ako tie, ktoré sa snažia zaviesť.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). (ES) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na tragédiu, ktorá postihla Barmu v súvislosti s cyklónom, by som najprv rád vyslovil svoju sústrasť obetiam a vyzval orgány krajiny, aby povolili vstup medzinárodnej pomoci a začali vierohodný proces demokratizácie, ktorý ukončí izoláciu krajiny a otvorí nové vyhliadky pre jej populáciu.

ASEAN je región s veľkým hospodárskym potenciálom a podobným počtom obyvateľov ako Európska únia. Zahŕňa 10 veľmi odlišných krajín, no táto rôznorodosť, napriek sťažovaniu rokovaní o dohode o voľnom obchode, by nám nemala brániť v tom, aby sme zaviedli nástroje, ktoré prinesú obojstranné výhody a doplnia mnohostranný systém WTO, a to aj z hľadiska úspešného uzavretia rozvojového programu z Dauhy, ktorý obe strany považujú za prioritu.

Menej rozvinuté krajiny v regióne by mali byť schopné zachovať si svoje preferencie a dokonca by mali mať možnosť pristúpiť v budúcnosti k dohode.

Obchodné a ekonomické vzťahy sú súčasťou širšej stratégie konsolidácie celkových vzťahov medzi dvoma regiónmi.

Musíme podporiť ďalší pokrok v politickej a bezpečnostnej spolupráci. Dôraz sa kladie predovšetkým na boj s terorizmom a riadenie krízových situácií a prírodných nešťastí. Rovnako musíme podporovať spoluprácu v energetickom sektore, výskum a vývoj, životné prostredie, klimatické zmeny a dlhodobo udržateľný rozvoj, ako aj sociálno-kultúrnu oblasť a rozvojovú spoluprácu. Spolupráca v oblasti verejného zdravotníctva je nadovšetko dôležitá, pretože by mala prispievať ku garantovaniu hygienických a zdravotných podmienok potravín, ktoré sú nevyhnutné pre spotrebu a rozvoj obchodu. V celom procese je dôležité angažovanie a podpora občianskej spoločnosti.

Rád by som zablahoželal spravodajcovi, pánovi Fordovi, k správe, ktorá hlása, že ľudské práva a demokracia sú kľúčovými hodnotami EÚ a žiada, aby tvorili súčasť rokovaní a dohôd o partnerstve a spolupráci, ktoré by sa mali prijímať ruka v ruke s obchodnými dohodami. Keďže rokovania predstavujú podstatný krok vpred pre vzťahy EÚ a združenia ASEAN, dúfame, že budú úspešné.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, vo svojom príspevku do diskusie by som rád upriamil pozornosť na nasledujúce otázky. Po prvé, združenie ASEAN, ktoré spája 10 krajín, ktoré sa značne líšia svojou úrovňou rozvoja, od bohatého Singapuru po veľmi chudobnú Barmu, Kambodžu a Laos a ktoré sú domovom pre takmer 500 miliónov ľudí, je piatym najväčším obchodným partnerom EÚ a ponúka vyhliadky na ďalší rozvoj ekonomických a obchodných vzťahov s Európskou úniou.

Po druhé, dohoda o voľnom obchode s krajinami ASEAN rozhodne prinesie týmto krajinám väčšie výhody, ako prináša EÚ. Je preto dôležité, aby sa s týmito krajinami uzatvorili dohody presahujúce čisto obchodnú dohodu, v ktorých sa tieto krajiny zaviažu dodržiavať normy ochrany sociálnych práv, životného prostredia a spotrebiteľa.

Po tretie a na záver, ide o jediný prístup, ktorý nám umožní dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi podnikmi sídliacimi v krajinách ASEAN a európskymi krajinami. Až potom začnú tieto podniky zaratúvať do svojich výrobných nákladov celkové náklady na prácu, ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa, čo zaručí, že ceny za ich produkty budú odrážať plné náklady na výrobu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, blahoželám pánovi komisárovi k vedeniu rokovaní a spravodajcovi, pánovi Fordovi, k jeho správe. Zvažujeme, ako prekonať prekážky a vyjednať dohodu o voľnom obchode s krajinami združenia ASEAN. Zdôrazňujeme rozdiely medzi týmito krajinami.

Ja by som rád upriamil pozornosť na jeden aspekt týchto rokovaní, ktorý sme si pred štyrmi rokmi neuvedomovali. Boj s globálnym otepľovaním sa stal prioritou EÚ a samotná EÚ sa stala svetovým lídrom v tejto oblasti. V rokovaniach musíme na tento aspekt klásť väčší dôraz. Aj v tomto sa vyskytnú rozdiely: nič nemôžeme vyžadovať od najchudobnejších krajín, no v prípade ekonomík v bohatých krajinách, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, musíme nastoliť záujmové spoločenstvo, ktoré berie do úvahy boj s klimatickými zmenami.

Dve krajiny EÚ, Poľsko a Dánsko, zodpovedajú za rokovania o dohode po skončení platnosti Kjótskeho protokolu. Tento rok sa uskutočnia v Poznani a budúci rok v Kodani. Táto oblasť sa tiež stáva zodpovednosťou EÚ. Ak nebudeme schopní vyjednať spoločnú dohodu do konca roku 2009, budeme nútení, ako predtým, pozmeniť svoju ambicióznu politiku pre boj s klimatickými zmenami. Nechceme to však spraviť, pretože je zjavné, že sa s týmito zmenami a globálnymi hrozbami nemôžeme pasovať sami. Preto je dôležité, aby sme využívali všetky rokovania EÚ s tretími krajinami na zdôraznenie tohto aspektu – spoločnej dohody pre boj s klimatickými zmenami v globálnom meradle.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, ako spravodajca pre vypracovanie stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku chcem zablahoželať spravodajcovi, pánovi Fordovi, v prvom rade za jeho ... (nepočuteľný text) v dvoch aspektoch, ktoré by podľa mňa mali byť zdôraznené. Prvým je falšovanie, predovšetkým falšovanie farmaceutických výrobkov, ktoré je skutočným nebezpečenstvom v prvom rade pre pokrok a mierové ovzdušie ekonomických a obchodných vzťahov s krajinami juhovýchodnej Ázie, no predovšetkým pre spotrebiteľov, či už jednoducho vzhľadom na bezpečnosť alebo v zmysle kvality produktu. Je preto nevyhnutné podčiarknuť a zdôrazniť potrebu predchádzať všetkým formám falšovania za pomoci reštriktívnych nástrojov, ktoré sú obsiahnuté v dohodách. Chcel by som len opäť zdôrazniť, nakoľko je potrebné bojovať s falšovaním farmaceutických výrobkov, a to z dvoch dôvodov: chrániť bezpečnosť spotrebiteľov a chrániť farmaceutický sektor pred nečestnou súťažou, ktorá nerešpektuje pravidlá ochrany životného prostredia či zdravia a bezpečnosti. Jedine účinná spolupráca medzi všetkými dotknutými stranami zaručí ochranu spotrebiteľov na celom svete a obzvlášť spotrebiteľov v Európe.

Druhý aspekt sa týka vypracovania legislatívy podporujúcej znižovanie emisií CO2 podnikmi, predovšetkým vzájomnými dohodami o obchodovaní s emisiami. Musíme pamätať na to, že Európska únia sa potrebuje vyhnúť penalizácii podnikov uvaľovaním náležitých a logických ustanovení nových noriem pre životné prostredie ako súčasť plánu pre klimatické zmeny, bez toho, aby podobné pravidlá na oplátku nevyžadovala aj od ostatných krajín.

Ak tieto dva body zahrnieme ako neoddeliteľnú súčasť našich vzťahov, formou a obsahom, bude to znamenať, že by sme mohli udržať konkurencieschopnosť európskych spoločností a zároveň chrániť spotrebiteľov a nezabúdať pri tom, samozrejme, na ochranu podnebia. V krátkosti, ide nepochybne o otázku hľadania dokonalej rovnováhy v našich vzťahoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, vítam túto príležitosť zapojiť sa do debaty, hoci nejde o moju obľúbenú tému.

Keď som však počula pripomienky k normám, ponáhľala som sa sem z kancelárie a myslím, že predovšetkým odsek 10 je v tejto rezolúcii dôležitý a mal by sa ponechať a možno aj doplniť. Mohli by sme doplniť bezpečnosť potravín a normy pre sledovateľnosť.

Súhlasím s pripomienkami o falšovaní liekov, ktoré je vážnym problémom.

Práve som sa vrátila z Brazílie, kde som v továrni na výrobu mäsa všade hľadala varovné nápisy. Žiadne som nenašla: inými slovami, vôbec tam nevenovali pozornosť otázkam bezpečnosti na pracovisku. V továrni na výrobu bioetanolu, ktorú sme navštívili, som mierne znervóznela, pretože ani tam sa dôraz nekládol na bezpečnosť zamestnancov.

Nechcem tým očierňovať iné krajiny. Chcem tým povedať, že my ako Európania máme vysoké štandardy a musíme sa snažiť a trvať na tom, aby sme každého pozdvihli, inými slovami, na naše štandardy.

Mohla by som ešte dodať, že pán komisár Mandelson o mne už počul a že je dnes v írskych novinách? Ak si želá vyjadriť sa v súvislosti s danými správami, jeho odpoveď by ma zaujímala.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ako Európska únia, tak aj združenie ASEAN majú značný potenciál, ktorý im umožní podnikať kroky voči takým globálnym výzvam, ako sú klimatické zmeny, energetická bezpečnosť, boj s terorizmom, boj s chudobou a podvýživou postihujúcimi milióny obyvateľov Ázie.

Zástupcovia oboch organizácií by preto mali zintenzívniť svoj dialóg a spoločne hľadať riešenia týchto zložitých otázok. Mali by tiež vytvoriť nové formy ekonomickej spolupráce a podniknúť kroky na zvýšenie vzájomne prospešného obchodu. Európska únia by sa mala podeliť so svojimi skúsenosťami a úspechmi v súvislosti s procesom regionálnej integrácie. Nezabúdajme však, že EÚ by mala zájsť ešte ďalej ako len po ekonomické otázky a mala by naďalej vyžadovať dodržiavanie ľudských práv a demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE). – (EL) Vážený pán predsedajúci, obchodné zmluvy môžu napomôcť stabilizácii vzťahov medzi oboma stranami. Zároveň však musíme vziať do úvahy niektoré dôležité požiadavky a hodnoty pri rokovaniach o dohode o voľnom obchode.

Dovoľte mi, aby som navrhol nasledovné: rešpekt voči ľudským právam, hospodárskym schopnostiam každej krajiny, ochrana práv duševného vlastníctva a zemepisné označenia, harmonizácia noriem bezpečnosti produktov a spolupráca v boji proti ochoreniam a epidémiám, ako aj otázky životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ako prvé by som chcel povedať, že sa pridávam k uznaniam vysloveným na margo môjho vynikajúceho kolegu, pána Forda a svoj čas pridelený v diskusii využijem na privítanie pána Hartmuta Nassauera, ktorý predsedá našej delegácii pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie.

Pamätám si, dámy a páni, na svoj pobyt vo Filipínskej republike. Zdá sa mi z tejto diskusie, že možno zanedbávame vývoj v tejto oblasti. Pamätám sa na výlet do Kidapawanu v provincii Cotabato na ostrove Mindanao, kde sme videli takmer 500 farmárov na približne 1,5 hektári pôdy, ktorí vďaka intervencii Európskej únie mohli prežiť z toho, čo vypestovali v minimálnych poľnohospodárskych podmienkach na prežitie. Videli sme ich nadšenie a vďaku a ja verím, pán komisár, že rozvojové aktivity sa musia brať do úvahy vo všetkých politických smerovaniach Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, spravodajca. − Vážený pán predsedajúci, dovolím si poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zapojili do dnešnej debaty. Som si vedomý potreby, ako pán Audy práve zdôraznil, zabezpečiť, aby sa neopomínali rozvojové otázky týkajúce sa viacerých krajín, nie len Filipín. Ako človek, ktorý je lepšie oboznámený s Indonéziou ako s Filipínami, si uvedomujem, že je mnoho častí Indonézie, ktoré nie sú Jakartou. Ide o rozvíjajúcu sa krajinu a tomu treba venovať pozornosť.

Ďakujem pánovi Mandelsonovi za jeho pripomienky a chcel by som oznámiť, že v duchu spolupráce a konsenzu som sa práve rozprával s pánom Varela Suanzes-Carpengna a súhlasil som so stiahnutím pozmeňujúci návrhu 11, čím sa budeme zaoberať zajtra, výmenou za jeho podporu formou dodatku pre nové časti návrhu 12. Takže teraz sme dosiahli ešte užší konsenzus ako na začiatku rozpravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), písomne. – (PL) S vedomím toho, že Európske spoločenstvo vo svojich rokovaniach so Združením krajín juhovýchodnej Ázie s cieľom uzatvoriť dohodu druhej generácie o voľnom obchode by malo udeliť prioritu mnohostrannému systému obchodovania zavedeného WTO, je dôležité, že krajiny ASEAN reprezentujú širokú škálu oblastí: jedna z krajín patrí k najmenej rozvinutým štátom, kým iné sú vysoko rozvinuté. Je to hlavný dôvod, prečo tieto nerovnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri dokončení dohody o voľnom obchode.

V procese uzatvárania dohôd o voľnom obchode je prioritnou otázkou podpísanie Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorá obsahuje presadzovanie ľudských práv, keďže ľudské práva a demokracia sú základné hodnoty EÚ. Pozornosť sa musí venovať následkom dohody pre drobných poľnohospodárov v regióne a monitorovaniu a zabezpečeniu toho, aby sa posilnilo rodinné a dlhodobo udržateľné poľnohospodárstvo.

Miestne orgány by sa tiež mali podnecovať k boju s klimatickými zmenami opatreniami proti odlesňovaniu a podporou tropických pralesov. Obchodovanie s biopalivami by sa preto malo obmedziť len na tie biopalivá, ktoré nenarúšajú rovnováhu životného prostredia. Dôležitosť pretrvávajúcej spolupráce v boji s terorizmom a riadení krízových situácií/ prírodných nešťastí je rovnako potrebné zdôrazniť.

Rámcová dohoda medzi EÚ a združením ASEAN by mohla pomôcť podporiť budúci priemyselný rast v EÚ, no mala by sa zakladať na princípe transparentnosti a na pravidlách pre hospodársku súťaž a investície, právach duševného vlastníctva a štátnej pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), písomne. – (PL) Vážený pán predsedajúci, mnoho ekonómov zdôrazňuje, že región juhovýchodnej Ázie má potenciál stať sa v budúcnosti svetovým ekonomickým centrom. Je to nebezpečný trend predovšetkým pre Európu, ktorá by mohla stratiť značný podiel na svetovom obchode. V Európe zatiaľ pokračujeme v sprísňovaní podmienok pre podniky, poľnohospodárstvo a obchodovanie s krajinami, ktoré ani nerešpektujú zákon o autorských právach. Dá sa v tomto svetle hovoriť o voľnej a čestnej súťaži?

Samozrejme, musíme sa snažiť podporovať rešpektovanie ľudských práv v ázijských krajinách, no nesmieme to robiť spolu s tým, že vystavíme európske trhy tovarom, ktoré sú vyrobené v podmienkach, ktoré nespĺňajú normy hospodárskej súťaže.

Momentálne sa výrazne sústreďujeme na hospodársku súťaž v rámci EÚ. Je to chyba a správame sa nerozumne. Ázia si nás zatiaľ hospodársky podmaňuje, práve tak, ako si v minulosti Európa podmanila Áziu vojensky a politicky.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia