Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0242(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0166/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0166/2008

Συζήτηση :

PV 07/05/2008 - 18
CRE 07/05/2008 - 18

Ψηφοφορία :

PV 08/05/2008 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0191

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

18. Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0166/2008) του κ. Ιωάννη Γκλαβάκη, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι (COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προτού υπεισέλθω στο περιεχόμενο της έκθεσης, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Γκλαβάκη, και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για την πολύ θετική τους προσπάθεια για την εξέταση αυτού του εξαιρετικά ευαίσθητου θέματος της μεταρρύθμισης στον τομέα του βάμβακος.

Το 2006, όπως γνωρίζετε, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τη μεταρρύθμιση στον τομέα του βάμβακος που είχαμε συμφωνήσει το 2004, κρίνοντας ότι καταστρατηγεί την αρχή της αναλογικότητας. Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι πρέπει να υιοθετηθεί νέο καθεστώς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η Επιτροπή, συνεπώς, ανταποκρίθηκε αμέσως στην απόφαση αναθέτοντας τη διενέργεια διαφόρων μελετών, ξεκινώντας εκτεταμένη διαδικασία διαβούλευσης και διεξάγοντας τις αναγκαίες αξιολογήσεις αντικτύπου.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί η σύνδεση του 35% της ενίσχυσης, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση της παραγωγής βάμβακος και συνάδει με τις Συνθήκες Προσχώρησης της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Συγχρόνως, η αποσύνδεση του 65% είναι σύμφωνη με τη διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των διεθνών εταίρων της, κυρίως των αναπτυσσόμενων χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω το γεγονός ότι στην έκθεση υποστηρίζεται το ποσοστό σύνδεσης του 35% ως μια ισορροπημένη λύση. Στην έκθεσή σας ορθώς εφιστάται η προσοχή στη διαδικασία αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα του βάμβακος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοώ τις ανάγκες του κλάδου και, ως εκ τούτου, αντιμετωπίζω θετικά τις τροπολογίες με τις οποίες προτείνεται η υποστήριξη αυτής της διαδικασίας, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της εθνικής βασικής έκτασης και συνεπώς της αύξησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά εκτάριο. Ως προς αυτό το θέμα, θεωρώ πολύ εύλογες τις προτάσεις σας.

Ωστόσο, ζητείτε επίσης την αύξηση της ενίσχυσης ανά εκτάριο όπου η έκταση της καλλιέργειας είναι κατώτερη της καθορισμένης έκτασης σε εθνικό επίπεδο, και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Οφείλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα αντικυκλικό σύστημα το οποίο θα ενέτεινε τη στρέβλωση του εμπορίου που προκαλείται από τις ενισχύσεις στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού τομέα βάμβακος και θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με τη διαπραγματευτική μας εντολή για το πολυμερές εμπόριο στο πλαίσιο του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα.

Μπορώ να υποστηρίξω τις τροπολογίες που αφορούν ένα εθνικό φάκελο. Επικροτώ ιδιαίτερα το μέτρο που αποσκοπεί στην αναδιάρθρωση του εκκοκκιστικού τομέα και στη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Εντούτοις, όλα τα μέτρα αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι συμβατά με το «πράσινο κουτί» του ΠΟΕ και να μην δημιουργούν επικάλυψη με μέτρα τα οποία εφαρμόζουμε ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου.

Τέλος, δεν θα προκαλέσει μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι διαφωνώ με τη μεταφορά των ενισχύσεων για τις βαμβακοπαραγωγούς περιοχές από τον δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Νομίζω ότι είναι προφανές –και είχα την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την άποψη επανειλημμένα εδώ στο Κοινοβούλιο– ότι πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική μας για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Υπογραμμίζω δε ότι στις βαμβακοπαραγωγούς περιοχές της Ισπανίας και της Ελλάδας τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, για παράδειγμα τα διάφορα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα.

Προσβλέπω σε μια εποικοδομητική συζήτηση γι’ αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης, εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή την κυρία Επίτροπο.

Οι χώρες που καλλιεργούν βαμβάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέσσερις: η Ελλάδα, η Ισπανία, η Βουλγαρία και, σε μια πολύ μικρή έκταση, η Πορτογαλία. Όταν ανέλαβα την έκθεση συνεργάστηκα στενά με πάρα πολλούς ανθρώπους, δέχθηκα προτάσεις, συνομίλησα, έτσι ώστε μπορώ να πω ότι η έκθεση αυτή είναι προϊόν μεγάλης και μακράς συνεργασίας.

Συνεργάστηκα με στελέχη της επιτροπής μου, τους οποίους ευχαριστώ, με φορείς από την Ισπανία, τόσο από τον παραγωγικό τομέα όσο και από τον εκκοκκιστικό, και φυσικά με τους συμπατριώτες μου τους Έλληνες.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η έκθεση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας με 28 ψήφους υπέρ και 6 κατά. Αυτό δείχνει μια μεγάλη αποδοχή.

Θα ήθελα να αναφερθώ με συντομία στην πρόταση στήριξης του βάμβακος που έγινε το 2004 και ακυρώθηκε από το Δικαστήριο. Εκείνη όριζε μια συνδεδεμένη ενίσχυση 35% και μια αποσυνδεδεμένη 65%. Τα χρόνια όμως που ακολούθησαν έδειξαν μια μείωση στην καλλιέργεια βάμβακος. Και έτσι στην Ισπανία φθάσαμε να μειωθεί η καλλιέργεια βάμβακος κατά 50%, ενώ στην Ελλάδα περίπου κατά 20%.

Οι εκμεταλλεύσεις στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 25% και στην Ελλάδα κατά 11% αντίστοιχα.

Στην έκθεση αυτή έχουμε ως στόχο να υπάρξει και να διατηρηθεί η καλλιέργεια βάμβακος στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται μόνο το 2% της παγκόσμιας παραγωγής. Έτσι συμφωνήσαμε ότι θα διατηρηθούν εξ ολοκλήρου οι πιστώσεις που χορηγούνται στα κράτη μέλη που καλλιεργούν βαμβάκι.

Φυσικά, για να μην κινδυνέψουμε να μειωθεί η καλλιέργεια βάμβακος, να γίνει ασύμφορη, ζητήσαμε –και με πολύ χαρά άκουσα ότι το αποδέχεσθε– να υπάρξει μια μικρή αύξηση στη χρηματοδότηση ανά εκτάριο, πράγμα που σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι, επειδή διατηρείται το συνολικό ποσόν, θα μειωθεί η καλλιεργούμενη έκταση. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει επ’ ουδενί, ότι αν κάποιο κράτος μέλος επιθυμήσει να αυξήσει την καλλιεργούμενη έκταση όσο θέλει, χωρίς να υπάρχει πλαφόν οροφής, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.

Διατηρείται η συνδεδεμένη με την αποσυνδεδεμένη ενίσχυση στο 35%-65%. Αλλά, ζητήσαμε ότι εάν κάποιο κράτος μέλος θελήσει, να μπορεί, με κατώτερο όριο το 35%, να αλλάξει τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Εδώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να διευκρινιστεί ότι η νέα έκταση δεν αποτελεί πλαφόν, η υπέρβαση του οποίου θα συνεπάγεται επιβολή ποινών όπως παλαιότερα. Αντίθετα, είναι ένας τρόπος να εξασφαλιστούν οι σημερινές συνολικές ενισχύσεις του τομέα. Πιστεύουμε μάλιστα ότι η προτεινόμενη αύξηση των ενισχύσεων θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για διατήρηση της καλλιέργειας.

Επίσης προτείνουμε τη δημιουργία εθνικού φακέλου, πού θα χρηματοδοτείται κατά 1% από κατακράτηση από τη συνδεδεμένη ενίσχυση, από τα μη απορροφούμενα κονδύλια καθώς και από τα 22 εκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν στον πυλώνα 2.

Τι θα κάνει ο εθνικός φάκελος; Πρώτον, έχει υψηλούς στόχους, όπως να ενισχύσει την έρευνα για νέες ποικιλίες που θα καταναλώνουν λιγότερο νερό και λιγότερα φάρμακα, άρα θα υπάρχει μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος. Δεύτερον, βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου βάμβακος και εκσυγχρονισμό των εκκοκκιστηρίων.

Η έκθεση ικανοποιεί, έτσι όπως συντάχθηκε, τόσο τους καλλιεργητές των κρατών μελών όσο και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι συνεπάγεται ίδιες χρηματοδοτήσεις, αλλά και περιβαλλοντικά μέτρα που τόσο πολύ τα θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην εξαίρετη συνεργασία και στήριξη που είχα κατά τη σύνταξη της έκθεσης από όλους τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να επιτύχουμε την εισαγωγή των νέων ιδεών και προτάσεων.

Έχω την πεποίθηση ότι η εφαρμογή του νέου καθεστώτος θα συμβάλει στη διατήρηση ενός ανθηρού βαμβακοπαραγωγικού κλάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και μιας βιώσιμης εκκοκκιστικής βιομηχανίας.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά την Επιτροπή για τον εποικοδομητικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις ευαισθησίες των παραγωγικών χωρών, ώστε τελικά να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει και το Συμβούλιο να οδηγηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ήταν μια νέα πρόταση για την τροποποίηση του καθεστώτος στήριξης για το βαμβάκι, το οποίο είναι στην πράξη πανομοιότυπο με το προηγούμενο, εκτός από το θέμα της σύνδεσης της στήριξης με το παραγόμενο βαμβάκι.

Συνεπώς, χαιρετίζουμε θερμά την εξαίρετη έκθεση του κ. Γκλαβάκη, ο οποίος θίγει με καίριο τρόπο τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της παραγωγής και της επεξεργασίας.

Πρώτον, η πρόταση της Επιτροπής να διατηρηθεί το 35% της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι, όπως απέδειξε τα τελευταία χρόνια η μείωση της παραγωγής σε μια χώρα όπως η Ισπανία, εντελώς ανεπαρκής· γι’ αυτό, θεωρούμε ότι η λύση που προτείνεται στην έκθεση, να αποφασίζεται το ανώτατο όριο στο πλαίσιο της επικουρικότητας, είναι η πλέον ενδεδειγμένη.

Ο κ. Γκλαβάκης ανέφερε ορισμένα στοιχεία, και μπορώ να σας πω, κυρία Επίτροπε, ότι η Ανδαλουσία, η οποία είναι η κύρια παραγωγική περιφέρεια στη χώρα μου, έχασε το 65% της παραγωγής της τα τελευταία τρία χρόνια.

Επίσης, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς σας, κυρία Επίτροπε, και λυπούμαι που σας διαψεύδω, νομίζω ότι η τροπολογία 17, την οποία κατέθεσα η ίδια και έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση, είναι πολύ θετική, δεδομένου ότι δηλώνει ορθώς ότι η ενίσχυση προς τους παραγωγούς δύναται να αυξηθεί όταν η καλλιεργούμενη έκταση είναι μικρότερη από το μέγεθος της βασικής έκτασης για την παραγωγή, κάτι που νομίζω ότι θα ωφελήσει τον τομέα, διατηρώντας την οικονομική ουδετερότητα, αλλά και επιτυγχάνοντας την πλήρη χρησιμοποίηση των πόρων, και προφανώς εξασφαλίζοντας τη μεγάλη ευελιξία του τομέα.

Τέλος, κυρία Επίτροπε, θέλω να επισημάνω, σε σχέση με την εκκοκκιστική βιομηχανία, η οποία φρονώ ότι ήταν η μεγάλη παράλειψη στη μεταρρύθμιση του 2004 και της οποίας η αναδιάρθρωση είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι επιβάλλεται η δημιουργία ενός ταμείου αναδιάρθρωσης, κάτι που αναφέρεται στην έκθεση του κ. Γκλαβάκη.

Επιπλέον, θεωρώ όντως ότι η τροπολογία 39, την οποία καταθέσαμε εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θα συμβάλει, μέσω του άρθρου 69, στην παροχή περισσότερης χρηματοδότησης γι’ αυτή τη μεταποιητική βιομηχανία.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω ότι απορρίπτω τη συμφωνία στην οποία κατέληξε αυτή την εβδομάδα η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, διότι θεωρώ ότι εξακολουθεί να μην παρέχει επαρκείς λύσεις για τα προβλήματα του τομέα, και, πάνω από όλα, για τα προβλήματα της εκκοκκιστικής βιομηχανίας. Οφείλω να σας μεταφέρω ότι σήμερα έλαβα ένα σημείωμα από την ισπανική εκκοκκιστική βιομηχανία στο οποίο αναφέρεται ότι, εάν το Συμβούλιο δεν τροποποιήσει αυτή την πρόταση, θα οδηγήσει τα 27 εκκοκκιστήρια να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο θα προβεί σε όλες αυτές τις αλλαγές και ευχαριστώ την κ. Επίτροπο για την παρουσία της στη σημερινή συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, εκφράζω και εγώ τα βάσιμα, κατά τη γνώμη μου, συγχαρητήριά μου στον εισηγητή και τον ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητα και τη συνεργασία του ανά πάσα στιγμή, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι συναντήθηκε με όλους τους παραγωγούς της περιφέρειάς μου, της Ανδαλουσίας.

Θέλω να επισημάνω ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας αναθεώρησης στον τομέα του βάμβακος, διότι η χώρα μου, η Ισπανία, και κυρίως η περιφέρειά μου, η Ανδαλουσία, προσέφυγαν κατά της προηγούμενης μεταρρύθμισης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και επισημαίνω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που αναιρείται μια μεταρρύθμιση της Επιτροπής.

Εκείνο που προκαλεί έκπληξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ότι, ενόψει αυτής της εξέλιξης, η Επιτροπή έχει ανεξήγητα παρουσιάσει μια πρόταση η οποία είναι παρόμοια με την προηγούμενη, ενώ, προφανώς, αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η θέση της Ισπανίας. Οι ισπανοί βαμβακοκαλλιεργητές επιθυμούν –επιθυμούμε– να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε βαμβάκι. Αναφέρθηκε ήδη η τεράστια ζημία που έχει προκληθεί στην περιφέρειά μου.

Για τον σκοπό αυτόν, χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση η οποία θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη και θα μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Θεωρώ λοιπόν ότι η έκθεση του κ. Γκλαβάκη είναι εύστοχη και προσφέρει μια λύση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Στην έκθεση προτείνονται κλίμακες για το επίπεδο σύνδεσης της πιο εκτεταμένης ενίσχυσης και ενισχυμένη επικουρικότητα για τα κράτη μέλη. Νομίζω ότι ο εισηγητής αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στον τομέα στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Φρονώ λοιπόν ότι η λύση που προτείνεται στην έκθεση Γκλαβάκη μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής βάμβακος στις δύο κυριότερες βαμβακοπαραγωγούς χώρες.

Είναι επίσης σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας. Αυτό δεν το είχε λάβει υπόψη η Επιτροπή την περασμένη φορά, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο.

Η βιομηχανία εξετάζει το θέμα της αποζημίωσης για τη ζημία που έχει προκληθεί, η οποία είναι ποσοτικοποιήσιμη, και αυτό είναι καλό να ληφθεί επίσης υπόψη.

Τέλος, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η τροπολογία της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οποία ζητείται μια μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στη νέα κατάσταση. Δεν πρόκειται για προσπάθεια διατήρησης της τρέχουσας κατάστασης, η οποία δεν είναι βιώσιμη. Σας υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε να κάνουμε εν προκειμένω με ΚΟΑ. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την παραγωγή βάμβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν και, δυστυχώς, ακόμα δεν διαθέτουμε δικαίωμα συναπόφασης, ευελπιστώ ότι με την ευκαιρία αυτή η προσπάθεια που έχει καταβληθεί και η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου θα ληφθούν υπόψη. Ειδάλλως, και μετά τις εκθέσεις που αναμένονται από το Συμβούλιο, η Ισπανία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει την αναθεώρηση της απόφασης, εάν δεν ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, στο βαμβάκι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελλειμματική κατά 70%. Συνεπώς θα έπρεπε ο τομέας να ενισχυθεί περαιτέρω. Αυτό θα βοηθούσε και στην ανάπτυξη της μεταποίησης, δηλαδή βαμβάκι-ύφασμα-ένδυμα. Αντί γι’ αυτό, με τις ποσοστώσεις και τα πρόστιμα συνυπευθυνότητας έχουμε μείωση της παραγωγής, του αγροτικού εισοδήματος και των θέσεων εργασίας.

Ειδικά, μετά την τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ, οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες αφού υιοθετήθηκε η μερική αποδέσμευση κατά 65% της ενίσχυσης από την παραγωγή. Στην Ελλάδα, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της νέας ΚΟΑ βάμβακος, η παραγωγή μειώθηκε κατά 20% και στην Ισπανία πάνω από 50%.

Ξεκληρίστηκε το 11% των μικρομεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και το 25% στην Ισπανία. Αρκετά εκκοκκιστήρια δεν είναι βιώσιμα και οδεύουν στο κλείσιμο. Πολλές θέσεις εργασίας χάθηκαν. Η αύξηση του κόστους παραγωγής των προϊόντων έπρεπε να συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση ενισχύσεων. Όμως, συμβαίνει το αντίθετο, έχουμε μείωση.

Η εισήγηση του κυρίου Γκλαβάκη, παρά τις θετικές προτάσεις που περιέχει, δεν λύνει το πρόβλημα. Δέχεται την πρόταση της Επιτροπής. Διαφωνούμε με τη μείωση της ποσόστωσης στην Ελλάδα προκειμένου να είναι μεγαλύτερη η στρεμματική συνδεδεμένη ενίσχυση. Αυτό σημαίνει ξεκλήρισμα νέου αριθμού μικρομεσαίων βαμβακοπαραγωγών, ενώ για τους υπόλοιπους δεν διασφαλίζεται οριστική λύση των προβλημάτων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, όποτε συζητούμε τη γεωργική πολιτική της ΕΕ σε αυτή την αίθουσα, υπενθυμίζεται στους πολίτες των κρατών μας πόσο παράλογη εξακολουθεί να είναι, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις διαρκείς απαιτήσεις διαφόρων ομάδων συμφερόντων οι οποίες ζητούν τη συνέχιση της προστασίας κατά του εξωτερικού ανταγωνισμού. Το καθεστώς είναι σε εφαρμογή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να έχει στρεβλώσει τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και μιλάμε γι’ αυτά τα θέματα. Αυτό επιτρέπει στον εισηγητή να υποστηρίζει τα ακόλουθα με σοβαρότητα: «Ο κλάδος της κοινοτικής βαμβακοπαραγωγής πρέπει να παραμείνει ανθηρός [...], με ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγής που θα είναι ικανά να στηρίξουν τη βιωσιμότητα της εκκοκκιστικής βιομηχανίας η οποία εξασφαλίζει 3 200 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και 920 αντίστοιχα στην Ισπανία.»

Εάν εφαρμόσουμε και σε άλλους τομείς την ίδια λογική, η Ευρώπη θα οδεύσει προς την καταστροφή. Η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία είναι μια πολύ επιτυχημένη βιομηχανική χώρα με εργατικό δυναμικό περίπου 20 εκατ. ατόμων. Μια τέτοια χώρα δεν μπορεί να δυσκολευτεί να στρέψει 920 άτομα από τον εκκοκκισμό βάμβακος σε άλλες πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Ο εισηγητής δεν διστάζει επίσης να χρησιμοποιήσει φράσεις όπως «Η διατήρηση ενός ανθηρού κλάδου της κοινοτικής γεωργίας, όπως είναι αυτός της βαμβακοκαλλιέργειας, είναι επιτακτική ανάγκη.» Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα contradictio in adjecto. Η κοινή λογική μας διδάσκει ότι, εάν η παραγωγή βάμβακος ευημερεί, τότε δεν χρειάζεται κανενός είδους ενίσχυση. Η ψυχρή αλήθεια είναι ότι η παραγωγή βάμβακος στην ΕΕ δεν είναι κερδοφόρα και γι’ αυτό πρέπει να τερματιστεί. Μια τέτοια προσαρμογή μπορεί να είναι δύσκολη και να απαιτήσει κρατική ενίσχυση, όμως η ενίσχυση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή, όχι για την προστασία μιας παραγωγικής διαδικασίας η οποία προφανώς πραγματοποιείται με αποδοτικότερο τρόπο σε άλλες χώρες, εκτός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά την οποία έκανε καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές που συνεργάστηκαν με τον εισηγητή για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης.

Δυστυχώς, όμως, η έκθεση αυτή, την οποία συζητούμε σήμερα, κινείται κάτω από την πίεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όχι από μία πολιτική επιθυμία να εξασφαλιστεί ένα μακροχρόνιο και σταθερό καθεστώς στον τομέα του βάμβακος μέχρι το 2013. Μιας αναθεώρησης που θα σέβεται τους όρους και τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Είναι δύσκολο κάποιος να συμφωνήσει ότι θα μειωθούν οι επιλέξιμες εκτάσεις για την Ελλάδα σε 270 000 χιλιάδες εκτάρια, όταν την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήσαμε 340 000 χιλιάδες εκτάρια. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι μία τέτοια έκταση θα επιφέρει την επιπλέον μείωση της ενίσχυσης. Επίσης είναι δύσκολο κάποιος να δεχθεί ότι οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις θα στηρίζονται από τον πυλώνα 1. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη βελτίωση της ποιότητας, όχι όμως μέτρων τα οποία μπορούν να ενταχθούν στον πυλώνα 2.

Φυσικά θα θέλαμε πάνω απ’ όλα ένα σταθερό καθεστώς, όπου και οι αποσυνδεδεμένες και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, αλλά και η αγροτική ανάπτυξη θα ήταν στον πυλώνα 1 και θα ήταν στα πλαίσια του εθνικού φακέλου, όπως αυτός υπάγεται στον κανονισμό 17/82 στο παράρτημα 8 και δίνεται η ευελιξία στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό.

Τέλος, θα ήθελα –πάνω απ’ όλα– να δώσω συγχαρητήρια στην ισπανική κυβέρνηση που προσέφυγε στο Δικαστήριο για το βαμβάκι, όπως θα έπρεπε να το είχε πράξει, άλλωστε, και η ελληνική κυβέρνηση για το θέμα του καπνού.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, στην απάντηση που ετοιμάζεστε να δώσετε, μπορείτε μήπως να διευκρινίσετε εάν, όταν αναφέρονται τα ποσοστά 65 και 35, το 65% δεν διαγράφεται αλλά τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στις επιχειρήσεις; Εφόσον, σύμφωνα με αυτή την κατανομή του 35%, δεν πρόκειται να καλλιεργηθεί περισσότερο βαμβάκι, καθίσταται πιο πρόσφορο να δεχτεί κανείς μόνο το 65% και να καλλιεργήσει κάτι άλλο, ή ακόμη και να μην καλλιεργήσει τίποτε, δεδομένου ότι το 35% δεν αρκεί για να καλύψει το κόστος παραγωγής έτσι ώστε το βαμβάκι να γίνει δεκτό στις τιμές που καταβάλλει η βιομηχανία.

Αν το θέμα είναι τώρα οι θέσεις απασχόλησης στον τομέα της επεξεργασίας, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι θα ήταν αναγκαίο να συζητηθεί ξανά με τη βιομηχανία το κατά πόσον είναι σε θέση να καταβάλει στους καλλιεργητές κατάλληλη τιμή γι’ αυτό το βαμβάκι έτσι ώστε η καλλιέργειά του να αξίζει τον κόπο.

Βεβαίως, είναι σημαντικό το γεγονός ότι για το 65% που αποσυνδέεται εξακολουθεί να καταβάλλεται ενίσχυση στους παραγωγούς, είτε καλλιεργούν βαμβάκι είτε όχι. Αυτό είναι το σύστημα της αποσύνδεσης. Νομίζω ότι αυτό το θέμα παρουσιάστηκε με κάπως συγκεχυμένο τρόπο στις προηγούμενες ομιλίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά τις διάφορες ανησυχίες, τις διάφορες ιδέες που εξέθεσαν οι αξιότιμοι βουλευτές. Νομίζω ότι οι θέσεις μας δεν απέχουν πάρα πολύ, και είμαι βέβαιη ότι, εν τέλει, θα καταστεί δυνατή η εξεύρεση ενός αποδεκτού συμβιβασμού.

Φρονώ ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, όταν το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε τη μεταρρύθμιση στον τομέα του βάμβακος, δεν αμφισβήτησε το τμήμα που αφορούσε τη σύνδεση/αποσύνδεση, το 35/65: δεν το αμφισβήτησε καθόλου. Ο λόγος που έκανε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να λάβει αυτή τη θέση ήταν το γεγονός ότι οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οφείλουμε να διενεργήσουμε περισσότερο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση αντικτύπου. Αυτό ακριβώς πράττουμε επί του παρόντος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θεωρούμε για οποιονδήποτε λόγο σκόπιμη την αναθεώρηση του τμήματος που αφορά τη σύνδεση/αποσύνδεση, και, αν οι γεωργοί σταματήσουν την παραγωγή, ασφαλώς δεν θα χρησιμοποιήσουν το αποσυνδεδεμένο μέρος. Μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα χρήματά τους, παρότι δεν θα παράγουν βαμβάκι στο μέλλον.

Νομίζω ότι ενδέχεται να καταλήξουμε σε μια τέτοια κατάσταση, επειδή πιστεύω ότι ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας εμφανίζονται ουσιαστικά πριν από τη μεταρρύθμιση στον τομέα του βάμβακος το 2004. Ελπίζω πάντως ότι το αποτέλεσμα αυτής της μεταρρύθμισης θα είναι να συνεχίσουμε να διαθέτουμε τομέα παραγωγής βάμβακος. Θα χαρακτηρίζεται πιθανώς από την ανάπτυξη που ήδη παρατηρούμε –θα είναι μικρότερος– όμως ελπίζω ότι θα είναι συγχρόνως και πιο ανταγωνιστικός.

Φρονώ ότι μπορούν πραγματικά να ληφθούν πολύ σημαντικά μέτρα –αυτό αναφέρθηκε από την κ. Μπατζελή– για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής. Εδώ συμβάλουμε στην αύξηση της αξίας του προϊόντος μέσω ταμπέλας προέλευσης. Επ’ αυτού πιστεύω ότι τα βαμβακοπαραγωγά κράτη μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα για να εξασφαλίσουν καλύτερη τιμή για τα προϊόντα τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε έναν ευημερούντα, ανταγωνιστικό τομέα βάμβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης, εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, από ότι κατάλαβα, όλοι συμφωνούμε σε ένα πράγμα: θέλουμε να συνεχιστεί η καλλιέργεια βάμβακος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς να μην θέλουμε; H Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά 70% ελλειμματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως υποχωρεί σε όλα τα επίπεδα, θα αρχίσει να γίνεται ελλειμματική στα πάντα.

Καλλιεργούμε μόνο το 2% της παγκόσμιας παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το προστατεύσουμε πάση θυσία. Ας μην ξεχνάμε ότι το βαμβάκι αντιπροσωπεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο το 0,15% της αγροτικής της παραγωγής. Επίσης, με αυτή την έκθεση γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, και στις χώρες που επισκέφθηκα και οι οποίες καλλιεργούν βαμβάκι, οι ίδιοι παραγωγοί με διαβεβαίωσαν ότι έχουν μεγάλη διάθεση να παράγουν ποιοτικό βαμβάκι, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Με όλα αυτά που προτείνονται, θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν πολλά. Αλλά εκείνο που θα επιθυμούσα να εξηγήσω για άλλη μια φορά, διότι κατάλαβα ότι δεν έγινε αντιληπτό, είναι ότι μειώθηκε η έκταση με σκοπό να αυξηθεί η επιδότηση και διατηρήθηκε το σύνολο των χρηματοδοτήσεων κατά χώρα. Δεν είναι όμως απαγορευτική η αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης με συνέπεια φυσικά τη μείωση των χρηματοδοτήσεων κατά εκτάριο.

Έτσι στην περίπτωση της Ελλάδας, από τα 370 000 εκτάρια με 594 ευρώ το εκτάριο επιχορήγηση, πήγαμε στα 270 000 χιλιάδες εκτάρια με 750 ευρώ επιχορήγηση. Αλλά, αν καλλιεργήσουμε περισσότερα από 270 000 εκτάρια, αν πάμε στα 370 000 εκτάρια, πράγμα που κανένας δεν μας το απαγορεύει, κανένας δεν έρχεται να μας πει -όπως παλιά- ότι υπάρχει πλαφόν ή ποινή, άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει και απαγόρευση.

(Παρέμβαση από την αίθουσα)

Σας παρακαλώ, να πάρετε το λόγο και να το διευκρινίσετε. Διαβάστε, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη την έκθεση και θα διαπιστώσετε ότι είναι απόλυτα σωστό. Διότι, αν υπερβούμε τα 270 000 εκτάρια, αντί 750 ευρώ θα παίρνουμε κάτι λιγότερο. Σας παρακαλώ, διαβάστε την έκθεση για να διαπιστώσετε αυτό το πράγμα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου