Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 7 Μαΐου 2008 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Σώματος: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Μικροπίστωση (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διορθωτικό (άρθρο 204 α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.ONΕ@10 - Πρώτη δεκαετία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ανακοίνωση της Επιτροπής) (συζήτηση)
 12.Επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία (συζήτηση)
 13.Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (συζήτηση)
 14.Αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1994 για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης (συζήτηση)
 15.Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν - Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (συζήτηση)
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 17.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (συζήτηση)
 18.Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) (συζήτηση)
 19.Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (συζήτηση)
 20.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (964 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1049 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου