Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2115(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0105/2008

Arutelud :

PV 08/05/2008 - 3
CRE 08/05/2008 - 3

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.11
CRE 08/05/2008 - 5.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0197

Istungi stenogramm
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

9. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

− Raport: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Proua juhataja, Kreeka põllumajanduse jaoks tundliku ja väga tähtsa toote puhul eeldaks, et reformiga, mida suudab mõjutada vaid Euroopa Kohtu lahenditest tulenev surve, nähakse puuvilla osas ette uus ühine turukorraldus aastani 2013. Selline konsolideerimine põhineks ühise põllumajanduspoliitika põhimõtetel vastavalt ühtsele otsemaksete kavale, igas riiklikus rahalises raamistikus sisalduvate ühenduse vahendite finantstagatisele ning liikmesriikide võimalusele hallata riiklikku rahalist raamistikku paindlikult.

Me peaksime eelarve neutraalsuse piires püüdlema suurimate võimalike hektaripõhiste pindalamaksete poole. Samuti peaksime suunama abi tootjatele, kes parandavad oma toodangu kvaliteeti.

Kuid seda ei ole saavutatud. Tõepoolest, ettepanekus moodustada ümberkorraldusfond, nagu on raportis välja pakutud 1. samba raames, soovitatakse rahastada sektori, eeskätt lõugutamistööstuse nüüdisajastamist, nagu öeldud peaasjalikult muudatusettepanekutes nr 9, 14, 16, 23, 26, 31 ja 39. Ümberkavandamine on vastukaaluks kahjule, mida lõugutamistööstus kannatab tootmise võimaliku vähenemise või puuvillaturu võimalike häirete tõttu.

Seetõttu on parlamendifraktsioon PASOK hääletanud täiskogu istungil puuvilla otsetoetuskava käsitleva raporti vastu.

 
  
  

− Atlandiülene majandusnõukogu (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Proua juhataja, tänan teid väga selle võimaluse eest selgitada, kuidas ma hääletasin atlandiülese majandusnõukogu kokkuleppe üle.

Minu arvates on õiglane öelda, et me kõik tervitame õigusloomealast koostööd, eriti kui see aitab edendada kaubandust ja eriti kui see aitab edendada atlandiülest kaubandust, sest liiga sageli on kaks suurt kaubandusblokki – EL ja Ameerika Ühendriigid – olnud kaubandusküsimustes vaenujalal.

Siiski peaksime tagama, et kokkuleppeid, millele jõuame ühiste õiguslike nõuete osas, ei kasutataks ühise protektsionismi ettekäändena. Me peame tagama, et igasuguseid üldkehtivaid norme, milles me kokku lepime, ei kasutatakse ettekäändena maailma muudel turgudel tegutsevate tootjate ja tarnijate väljatõrjumiseks.

Seetõttu peaksime ühiste üldkehtivate normide vastuvõtmisel veenduma, et me saame ka aidata vaesemate riikide tootjatel neid standardeid vastu võtta, et me ei kasutaks neid norme ettekäändena nende väljatõrjumiseks maailmaturgudelt.

Kokkuvõttes arvan ma, et mõlemad pooled tervitavad seda kokkulepet, mistõttu ma hääletasin selle poolt.

 
  
  

− Raport: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Proua juhataja, ma hääletasin hr Cappato raporti poolt, sest see käsitleb ühte Euroopa Parlamendi tähtsamatest ülesannetest, nimelt järelevalve teostamist selle üle, kuidas nõukogu ja komisjon rakendavad inimõiguste poliitikat. See tugevdab Euroopa Liidu rolli inimõiguste ülemaailmse kaitsjana. Selle protsessi osana on näiteks oluline, et inimõiguste allkomisjon hindaks asjakohaseid õiguslikke vahendeid kavakindlalt ja et parlament osaleks Euroopa Liidu dialoogides inimõiguste üle.

Sellegipoolest on selle valdkonna poliitika vaid lauakaunistuseks, kui see ei lähtu põhieeldusest, et need põhiõigused on lahutamatud. See on ainus viis tagada, et usaldusväärsus võidutseb topeltstandardite üle.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Proua juhataja, ma hääletasin Yogyakarta põhimõtetele täielikku toetust avaldava punkti 141 vastu. Nüüd on need põhimõtted kõike muud kui selgelt määratletud, eriti sellistes tundlikes küsimustes, nagu seksuaalne sättumus ja sooline identiteet.

Selle asemel toetasin muudatusettepanekut nr 15, milles need põhimõtted „võetakse teadmiseks”. Asi on selles, et neid põhimõtteid ei tohiks tõlgendada nii, nagu oleksid need liikmesriikidele normiks.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Tänan teid, proua eesistuja. Ma võtan sõna Cappato raporti suhtes raportööri enda väljapakutud muudatusettepanekute tõttu; täpsemalt, esimese muudatusettepaneku tõttu, milles raportöör hakkab ühtäkki filosofeerima tänapäevase rahvusriigi asjakohasuse ning rahvusliku enesemääramisõiguse üle tänapäeval. Hr Cappatol ei pruugi neis küsimustes olla täit selgust; see sõltub temast, kuid täpselt samu ideid propageerisid totalitaarsed kommunistlikud režiimid, kes ei hoolinud inimõigustest üldse. Sama asja, mis kajastub tema muudatusettepanekus, selgitasid ka kommunistid Bulgaarias ja muudes Ida-Euroopa riikides. Seetõttu soovitaksin hr Cappatol külastada Kim Cheni Põhja-Koreas, kui ta soovib samas vaimus jätkata. Seal jagatakse tema ideid ja ma olen kindel, et ka tervitataks soojalt.

 
  
  

− Raport: Véronique de Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Proua juhataja, ma hääletasin selle raporti poolt. Minu arvates on ELi töö valimisvaatlusmissioonidel äärmiselt jõuline, see on äärmiselt tähtis ja seda tehakse suure asjatundlikkusega. See aitab kaasa demokraatlikule protsessile ja demokraatia arengule paljudes ebasoodsas olukorras olevates ja arenguriikides.

Mul oli au olla parlamendi valimisvaatlusmissiooni esimees Sierra Leones, väga keerulise olukorraga riigis, väga vaeses riigis, riigis, kus esines teostatud missiooni palju logistilisi raskusi, eriti ilmastikust tingitud raskusi vihmahooajal. Kõik missiooni liikmed, nii EList pärinevad kui ka kohapealt värvatud, täitsid missiooni väga asjatundlikult.

Tõepoolest oli väga südantsoojendav näha entusiasmi, millega palju tavalised sierraleonelased suhtusid valimistesse, seistes tundide kaupa vihma käes järjekorras, et anda oma hääl demokraatlikel valimistel. Meie panus sellesse on kuhjaga väärt seda suhteliselt väikest rahasummat ja mul on hea meel tervitada seda raportit ning hääletada selle poolt.

 
  
  

− Raport: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Proua juhataja, suur tänu teile võimaluse eest anda selgitus selle kohta, kuidas ma hääletasin Fordi raporti osas ASEANi lepingu küsimuse kohta.

Üldiselt arvan ma, et me eelistame parendada ja tõhustada rahvusvahelist kaubandust Maailma Kaubandusorganisatsiooni mitmepoolse raamistiku kaudu, kui arvan ka, et peame tunnustama kahepoolsete lepingute rolli laienevas kaubanduses ning globaliseerumise hüvesid kõikjal maailmas.

Minu arvates oli raportis iseäranis oluline, et me toonitasime inimõiguste küsimusi. Üldiselt olen ma selles suhtes üsna skeptiline, sest väga sageli on see vaid ettekääne protektsionismi jaoks teistest riikidest pärit toodete osas. Kuid selles kontekstis on see äärmiselt sobiv, arvestades et Birma on ASEANi liige.

Mulle valmistas see küsimus aga muret, sest algselt tegin ma komisjonile parandusettepaneku, mis kiideti heaks ja mille sisuks oli, et kui teatud ASEANi riigid ei soovi kõnealuses kokkuleppes osaleda, peaksime me siiski sõlmima lepingud riikidega, kes seda soovivad. Me ei tohiks lasta kõige protektsionistlikumal riigil antud lepinguid takistada.

Kahjuks on EL endale pähe võtnud soodustada kaubandusblokkide vahelisi läbirääkimisi ja sel põhjusel keeldusin ma hääletamisest.

 
  
  

− Raport: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, mulle pakub suurt rahuldust esitada selgitus oma hääletuse kohta kui teie, pr Morgantini istungit juhatate ning minu tagant kuuldub liikmete tervitavat aplodeerimist. Tahaksin enda kohta öelda, ja see käib minu kui eraldiseisva liikme ning samuti Pensionäride Partei esindaja kohta, et ma hääletasin selle lobitegevuse eeskirju käsitleva raporti vastu. Põhjus selleks on järgmine: mulle ei avalda muljet asjaolu, et võetaks iseenesestmõistetavalt seda, et Euroopa Parlamendi liikmete otsuseid mõjutavad teised inimesed ning et selle tagajärjel peetakse antud määrust vajalikuks.

On tõsi, et mind on otsuste langetamisel alati mõjutanud Carlo Fatuzzo, ainult Carlo Fatuzzo ja mitte keegi teine. Seega leian ma, et selliste võimaluste heakskiitmine on äärmiselt veider. Kui oleks vaja midagi teha või peaks midagi tegema selleks, et aidata meil paremini mõista dokumente, mille osas me hääletame, peaks meile kättesaadaval olema ekspertide abi, kes kõik väidavad üksteisele vastupidist, nii et me saaksime otsustamisel kasutada omaenda intelligentsi.

Lõpetuseks tahaksin endalt ja teilt, proua juhataja, küsida järgmist: kes mõjutas huvirühmade reguleerimise otsust? Lobistide kohta käivaid eeskirju on ilmselgelt mõjutanud huvigrupp – lobistide huvigrupp!

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Näen, et olete jätkuvalt individualist: ma loodan, et teil on võimalus oma märkmeid teistega võrrelda.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Proua juhataja, kõigepealt ütlen, et mul on suur rõõm teid täna istungi juhatajana näha. Peaksite seda sagedamini tegema. Samuti on mul hea meel esitada oma selgitus hr Fatuzzo järel. Õnneks ei teinud ma seda oma esimese mandaadi kaudu, sellisel juhul ei oleks ma kunagi Strasbourg’is lõunatada saanud.

Kui me kõnealuse raporti teemal hääletasime, mõtlesin ma, et kas meie sihiks oli tegelikult ikka õige publik. On hea, et me oleme ausad lobistide suhtes, keda me siin näeme ning on hea, et me saame ülevaate sellest, kellega komisjon kohtub. Kuid ma mõtlen ka, kas me ei peaks registreerima ka neid, keda komisjon mõjutab, et püüda mõjutada parlamendi hääli komisjoni poolt esitatud direktiivide osas hääletamisel.

Minu hiilgav kolleeg hr Hannon juba paljastas komisjoni küsimustes selle summa, mida heategevusorganisatsioonid nagu NSPCC Ühendkuningriigis, saavad otse Euroopa Komisjonilt ja seetõttu ei ole kellelegi üllatuseks, kui nad kirjutavad meile järgmist: tegelikult peaksime me Lissaboni lepingut toetama.

On terve hulk organisatsioone, kes said ELi raha, kui asi puutus Kodanike Agoraasse Lissaboni lepingu promomisel, kuid nad kõik olid vaidluses ühel poolel. Siin on väike probleem demokraatiaga: me kaldume rahastama valesid inimesi ja tegelikult oleks parem, kui me selle raha eraldamise üldse lõpetaksime.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Proua juhataja, lobistid armastavad Brüsselit. Nad saabuvad Euroopa institutsioonidesse ja näevad kohe, et see süsteemi lõid inimesed nagu nemad ja see on mõeldud nendesugustele.

Siin on neil võimalik läbi suruda õigusaktid, mida ei kiidaks kunagi heaks rahva poolt valitud seadusandlik võim. Pean siin silmas eelnõusid nagu kõrgedoosiliste vitamiinide ja mineraaltoitainete toidulisandite keelustamine, mille vastu oldi laialdaselt kõigis liikmesriikides, kuid mis suruti läbi siin paari suure ravimifirma poolt tagatoas sõlmitud kokkulepetega.

Kõik see on minu arvates hästi teada ka väljaspool seda koda. Vähem teada on tõenäoliselt see, mil määral need lobitööd tegevad organisatsioonid, nagu mu kolleeg hr Heaton-Harris just mainis, on ise Euroopa Liidu poolt loodud ja täielikult sõltuvad komisjoni rahastamisest.

Niisiis, kui Euroopa Komisjon käsitleb ettepanekuid pidada nõu kodanikuühiskonnaga, peab komisjon tegelikult silmas seda, et peab nõu Euroopa Ajakirjanike Liidu, Euroopa Naiste Lobby, Euroopa Ametiühingute Kongressi ja hulga teiste organisatsioonidega, mille sissetuleku iga euro sõltub Euroopa maksumaksjast.

Ma pean paratamatult küsima, kas riikide seas on ükski, kes tõsiselt toetab seda projekti, ilma et talle selle eest makstaks. Saate teada, kas mul on õigus, kui lasete inimestel oma Lissaboni lepingu üle referendumil hääletada. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

− Raport: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Proua juhataja, selle tähtsa raporti kontekstis tahaksin juhtida tähelepanu spordi olulisusele noorte inimeste seas kohalikul tasandil.

Soodustada tuleks tegevusi, mis muudavad füüsilise tegevuse lastele ja noortele huvitavamaks ja toetada tuleks koole, mis aktiivselt sporti pooldavad. Seega on oluline toetada projekte, mille eesmärgiks on spordiväljakute arendamine koolides ja väljaspool koole, samuti plaane, mis kaasavad lapsi õppevälistesse tegevustesse.

Usun, et on tähtis toetada sporditegevust rohujuuretasandil, s.t kodanikele kõige lähemal tasandil. Seda on võimalik saavutada tagades vajaliku finantsabi väiksematele klubidele ja spordiväljakutele.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Proua juhataja, võtsin antud teemal sõna põhiarutelus, kuid ma ei selgitanud, miks selle vastu hääletasin. Tegin seda mitmesugustel põhjustel, mida oma hääletuses selgitasin. Oleksin suurima heameelega antud küsimuse poolt hääletanud, kui ainult Euroopa institutsioonid teeksid spordi valdkonnas midagi kasulikku.

Eelmisel aastal hääletasime me eelarvearutelus parlamendina eelarverea vastu, mis oli mõeldud ühise spordi paraolümpia liikumise sihtotstarbeliseks rahastamiseks, see on programm, mis oleks hõlmanud 10 Euroopa Liidu riiki, kaasates 3000 intellektipuudega inimest.

Toon selle ettepaneku tagasi – ja ma olen siin rääkinud kõigi erinevate raportööridega –, aga paneb mõtlema küll, kui väga see koht siin tegelikult spordist huvitatud on. Võib-olla tahetakse lihtsalt võimu koguda, et inimeste igapäevaelus surkida. Kuid kui asi puutub puudega inimestesse ei taheta tegelikult teha midagi positiivset.

Arvan, et magasime eelmisel aastal võimaluse maha. Rõhutan seda uuesti käesoleval aastal ja ma kinnitan seda huvi siin täna suurepärasele paraolümpiaorganisatsioonile.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Proua juhataja, hääletasin hr Mavrommatise raporti poolt. Ma ei teinud seda mitte ainult seepärast, et minu arvates on tegemist kõikehõlmava ja hästi ettevalmistatud raportiga, vaid ka seetõttu, et ma olen iseäranis tänulik raportöörile ja kultuuri- ja hariduskomisjonile minu esitatud muudatuste kaasamise eest. Kõnealuste muudatuste eesmärgiks on tagada puudega sportlaste võrdväärne kohtlemine sotsiaalsete lahenduste kontekstis. Teatud riiklikud seadusandlikud süsteemid tagavad rahalise toetuse olümpiasportlastele, kes on pärast oma sportlasekarjääri lõppemist rahalistes raskustes, kuid nimetatud sätteid ei kohaldata parasportlaste suhtes. Spordis osalemine tõstab puuetega inimeste eneseväärikust ja eneseusku.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Proua juhataja, ma ei tea, kas ma käitun eeskirjade kohaselt. Ma ei ole esitanud kirjalikku avaldust hääletuse selgitusega. Kuid ehk tohin ma väga lühidalt vastata oma heale sõbrale ja kolleegile hr Heaton-Harrisele, ma usun, et meil kõigil on oma seisukohad Euroopa institutsioonide väärtuste osas, kuid minu arvates ei ole õiglane süüdistada Euroopa Liitu, riikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi puuetega inimeste ja spordi küsimuste kohta huvi tundmises või mittetundmises.

Oma valimisringkonnast võin ma tuua mitmeid näiteid, kus EL on ilmselgelt toonud inimestele, nii puudega kui puudeta inimestele suuri hüvesid. Minu arvates ei ole õiglane ühtki institutsiooni sel moel rünnata. Usun, et me kõik tahame teha spordi toetamiseks kõik, mis meie võimuses, julgustamaks kõiki osalema. On täiesti teine küsimus, kas olete Euroopa poolt või selle vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Proua juhataja, tahaksin öelda mõne sõna hr Mavrommatise raporti kohta. Hääletasin selle poolt ja minu meelest on tegemist suurepärase raportiga. Eriti hea on minu arvates see, et raport tunnustab spordi eripära ja juhib tähelepanu erivajadustega rühmadele, nende seas puudega inimestele. Nõustun hr Beazleyga ja ei mõista täielikult oma hea sõbra hr Heaton-Harrise loogikat antud küsimuses, kuna just sel viisil saame me tagada, et erivajadustega ja puudega isikud saaksid võrdväärse kohtlemise osaliseks. Terviseharjutused on üks selle raporti eriti prioriteetsetest valdkondadest. Sport on alati olnud väga hea moodus rassismi ja ksenofoobia ennetamiseks.

Samuti tahaksin öelda, et minu hääletusmasinal oli midagi viga ja näiteks punkti 42 ajal ei saanud ma seda korralikult tööle. Loodan, et tehniline meeskond selgitab välja, miks minu hääletusmasin mõnikord kokku jooksis. Märkasin, et teistelgi oli sellega probleeme ja ma tahaksin tehnilisele meeskonnale edasi öelda, et loodetavasti järgmisel korral töötavad masinad korralikult.

 
  
  

− Raportid: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008), Ingo Friedrich (ex-Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Proua juhataja, lubage mul alustada Mavrommatise raportist. Hääletasin selle poolt, sest see toonitab iseäranis panust, mille annavad spordi rahastamisse lotod ja Austria kasiinod. Tervitan kõnealust punkti. Hääletasin Friedrichi raporti poolt, sest see ei poolda selle omanäolise ja laiaulatusliku rolli ründamist, mida mängivad tunnustatud kirikud ühiskonnas ning annab ka palju nüansirikkama ülevaate advokaatide rollist. Pean äärmiselt oluliseks kogemusi ja teavet, mida me saame võimalike lahenduste osas kogemuste ja dialoogi vahetamisest kodanike, huvirühmade, advokaatide ja lobistidega.

Tahaksin kasutada võimalust ja avaldada tänu sadadele arutelude, aga samuti lugematute e-kirjade ja ideede eest, mida mulle edastatakse. Mõned neist on ärritavad, sest kulutavad lihtsalt väärtuslikku aega, kuid ma olen leidnud, et suurem osa neist on informatiivsed ja kasulikud. Tahaksin veel kord kõiki nende eest tänada, aga samas öelda ka seda, et lõppude lõpuks vastutame me ise selle eest, mil moel lobistidega tegeleme. Meie otsustame, kellega me rääkida tahame, kui palju meie ajast nad kulutavad, millest me räägime ja kuidas me arendame töösuhet. Ütlen „jah” selgetele ja läbipaistvatele eeskirjadele, aga „ei” ülereguleerimisele, mis muudab selle töösuhte keerulisemaks ja bürokraatlikumaks.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

− Raport: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Kuna me usume, et on tähtis säilitada ja vajadusel parendada EÜ ja Seišellide vahelist kokkulepet, nõustume hinnanguga, mille kohaselt on ebapiisav lisada teksti protokoll (millega kehtestatakse kalapüügivõimalused ja nende rahaline toetus), millega kaalutakse kohalike sadamate infrastruktuuride olukorda ja võimalusi muuta punkte (kaasa arvatud eesmärgid rahalise toetuse kasutamiseks), mis on Seišellide ametivõimude ainupädevuses.

Samuti peame negatiivseks ettepanekut kaasata meetmed, näiteks lubade peatamine Euroopa Komisjoni poolt, mis ei võta arvesse iseäranis liikmesriikide pädevuse austamist ja kaitsmist.

Lisaks ei ole jätkuvalt tagatud põhimõte „võrdse töö eest võrdne palk” kuna kokkuleppe täpsustab ainult, et Seišellidelt pärit meeskondade palgatingimused lepingust kasu saavatest ELi riikidest pärit laevadel ei või olla halvemad kui nende Seišellidelt pärit meeskondade omad, mis teevad sarnast tööd Seišellidelt pärit laevadel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin hr Ortuondo Larrea Seišellidega sõlmitavat kalanduslepet käsitleva raporti vastu. Ühine kalanduspoliitika on olnud vältimatu katastroof ja see ei ole soodustanud jätkusuutlikku kalandustööstust meie rannikute ümber.

Selle tulemusena on sajad Šoti laevad leidnud tee kolihunnikusse ja kalanduskogukonnad on kannatanud. Vastus sellele on mitte eksportida teiste liikmesriikide liigset tootmisvõimsust kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepingute näol.

Kui teistel liikmesriikidel on oma traditsioonilistes vetes kalastamiseks liiga palju laevu, peaksid nad ise selle küsimusega tegelema ja mitte ootama, et EL neile rüüstamiseks uued veed leiaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mul on hea meel, et Euroopa Parlament võttis vastu Euroopa Komisjoni ja Seišellide vahel aastateks 2005–2011 sõlmitud kalandusalasesse partnerluslepingusse tehtud muudatused.

Muudatused ei muuda lepingu aluselemente. Need kajastavad vaid saavutatud edu ja võimaldavad tegelikele vajadustele vastavat praktilist kohandamist. Just sellepärast, võttes arvesse keskmist püüki viimase kolme aasta jooksul, on võrdlusalus suurenenud 55 000 tonnilt 63 000 tonnile. Samuti, eesmärgiga olukorda tasakaalustada, on laevaomanike makstavat tasu suurendatud 35 eurole tonni kohta, et viia protokoll kooskõlla teiste tuunikala käsitlevate lepingutega, vähendades seega ühenduse panust 75 eurolt 65 euroni tonni kohta. Rahalise toetuse kogusumma suureneb seega 4 125 000 eurolt 5 355 000 eurole.

Kõnealuse kokkuleppe edu kajastab ELi selget ja vastastikust huvi partnerluslepete sõlmimise vastu, seda eriti kalandussektoris. Réunioni laevastik on suutnud nendest kalapüügivõimalustest kasu lõigata ja ma loodan, et tänane hääletus aitab tugevdada ja stimuleerida meie merenduspoliitikat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult. – (PL) Mere- ja kalavarud on ELi jaoks tööhõive ja majanduskasvu seisukohast väga olulised. Need on toidu ja energia allikaks. Lisaks näevad rannikualad märkimisväärset turismitööstuse arengut ja see on oluline majandussektor. Kalavarusid tuleks kasutada vastutustundlikult.

ELi kalandussektor on suuruselt teine maailmas. Kalandus- ja akvakultuurisektor annab meile aastas umbkaudu 7,3 miljonit tonni kala; kalandus- ja töötlemissektoris töötab 360 000. Seega usun ma, et EL peaks kolmandate riikidega jõudma kokkuleppele ühise kalanduspoliitika osas või parandama kehtivat korraldust.

 
  
  

− Raport: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Toetame individuaalsemate eeskirjade kohaldamist, möönduste ja konkreetsete, erinevate ja kohandatud meetmete vastavat kohandamist äärepoolseimate piirkondade tegelikule majanduslikule olukorrale ja nende tootmisvõimsuse tõhustamist.

Kõnealuse raporti eesmärgiks on kohaldada spetsiaalset aktsiisimäära Madeiral toodetud õlle suhtes. Nimetatud määr, mis on madalam kui kindlaksmääratud riiklik määr, kehtib juhtudel, kui õlletehase aastatoodang ei ületa 300 000 hektoliitrit.

Nagu komisjon märkis, on kohalikult toodetud õlle hind isegi 50% maksusoodustusega 7,5% kõrgem kui mandri-Portugalis pruulitud ja Madeira turul müüdava õlle jaemüügihind. Kui maksusoodustuse hüved kaovad, ei suuda kohalikud õlletehased konkurentsiga toime tulla.

Seetõttu, pidades silmas äärepoolseimate piirkondade olukorra konkreetseid omadusi ja nõudmisi, toetame me meetmeid, mille eesmärgiks on tagada tootmisõigus kooskõlas piirkonnaspetsiifilise potentsiaaliga, mis tunnustavad piirkondlikku majandust ja tagavad selle tulemusena riikliku ja rahvusvahelise turuga silmitsi seisva kohaliku õlletööstuse säilimise.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Ainus põhjus, miks ma selle aktsiisimäära käsitleva otsuse poolt hääletan, on selle piiratud, kohalik ulatus, nii et see ei saa ebasoodsalt mõjutada Austria õlletööstust Brauerei zu Göss, mis – nagu hästi teada – toodab Euroopa parimat õlut.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult. – (PL) Raportööri käsitletud küsimus kutsub peegeldama, kuidas seaduse ees ühildada tõelise konkurentsi süsteemi konsolideerimise toetamist võrdõiguslikkuse põhimõttega. Ilmselgelt on vaba turg parim mehhanism majanduse reguleerimiseks seni, kuni mõne parema ideega välja tullakse, kui parafraseerida teatud avaldust. Sellest seisukohast võib raportööri algatus viidata sekkumisele, mis avaldaks majandusele negatiivset mõju. Teisest küljest aga hõlmab turu jätkusuutlikkuse tagamine osadeks jaotamise eest kaitsmist ja monopoliseerimise ennetamist. Enne niivõrd olulise otsuse langetamist on vaja ulatuslikumat arutelu ja pädevamate uuringute teostamist. Raport ei käsitle küsimuse kõiki aspekte. Sel põhjusel otsustasin hääletamisest loobuda.

 
  
  

− Raport: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle oma Itaalia kolleegi Monica Frassoni raportile, mis käsitleb institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud 17. juuli 2006. aasta otsusega 2006/512/EÜ) rakenduskorra kohta. Kahjuks ei toimi komiteemenetlus hästi ja kiiresti on vaja võtta meetmed, mis võimaldaksid komisjonil oma rakendusvolitusi teostada ja Euroopa Parlamendil seda jälgida. Vajadusel on kõigi kolme institutsiooni puhul kohustuslik tekstides viidata regulatiivkomitee menetlusele. Mul on hea meel, et uus kokkulepe määratleb konkreetsemalt komisjoni kohustuse teavitada parlamenti vastavalt menetlusele, mis tagab ülekandesüsteemi läbipaistvuse ja tõhususe ning edastatud teabe ja tegevuse eri etappide tuvastamise. Tervitan „varase hoiatussüsteemi” kasutuselevõttu, millega teavitatakse parlamenti rakendusmeetmete eelnõudest. Toetan ideed, et komisjon peaks rakendusmeetmete eelnõud tegema avalikuks kohe pärast nende ametlikku esitamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, mina pooldan Frassoni raportit uue komiteemenetluse kohta.

Parlamendile usaldatud uued kontrollivolitused, mis võimaldavad liikmesriikidel blokeerida komisjoni heaks kiidetud teksti vastuvõtmist kui eksperdid ei ole toiminud oma volituste kohaselt, on selle täiskogu jaoks suurepäraseks edusammuks ja oluliseks sammuks pädevuse tasakaalu parendamise teel Euroopa institutsioonide vahel.

Olen nõus, et soovitav on suurendada menetluse tõhusust, muutes komisjoni otsused selgemaks ja paremini ligipääsetavaks. Samuti pooldan ma elektroonilise registri rajamist, mis muudaks lihtsamaks komiteemenetluse teel tehtud otsuste kontrollimise.

Loomulikult on väga tähtis, et kolme kuu pikkust piirangut parlamendi kontrolliõigusele tuleks kohaldada ainult erandjuhtudel, kooskõlas 2007. aasta juuli institutsioonidevahelise kokkuleppega: lühem periood peaks olema lubatav vaid juhul, kui põhjenduseks saab tuua pakilise vajaduse või efektiivsuse.

Mõned parlamendi komisjonid on juba edukalt ähvardanud kasutada vetoõigust Euroopa Komisjonilt kohese vastuse ja selgituse saamiseks. Usun seega, et tegemist on instrumendiga, mida parlament peaks üha enam kasutama poliitilise kontrolli teostamisel ka tehnilistes küsimustes.

 
  
  

− Raport: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mina andsin poolthääle oma Itaalia kolleegi Monica Frassoni raportile, mis käsitleb Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (nn komiteemenetluse rakendusmeetmed) muutmist. Parlamendi kodukorra artikli 81 lõikes 4 sätestatakse, et kui komisjoni ettenähtud rakendusmeetmete suhtes kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust, algab kontrolliaeg hetkel, mil parlamendini jõuavad meetmete eelnõud kõigis ametlikes keeltes. Toetan ettepanekut lisada, et lühema ajapiirangu kohaldamisel, nagu sätestatud otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 5 punktis b, ja kiireloomulistel juhtudel, nagu sätestatud artikli 5a lõikes 6, algab kontrolliaeg juhul, kui parlamendikomisjoni esimees vastu ei ole, kuupäeval, mil parlamendini, s.o kooskõlas otsusega 1999/468/EÜ moodustatud komisjoni liikmeteni jõuab rakendusmeetmete lõplik eelnõu kõigis keeleversioonides.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Hr juhataja, pr Frassoni raport toonitab komisjoni mõnevõrra hooletut suhtumist oma volitustesse seoses Euroopa Parlamendiga. Raportööril on õigus komisjonile tema kohustusi meenutada ja me toetame seda püüdlust taastada komisjoni tegevuse minimaalne demokraatlik kontroll.

On aga kahtlane, kas selle tulemuseks saab olema selle kontrolli parem kohaldamine tulevikus, kui siis ainult komisjoni salajase soovi pärast takistada parlamendil korraldada nõupidamisi meetmete osas, mida ta rakendada kavatseb.

Samuti on meil kahju, et ei mainita põhiprobleemi, nimelt komisjoni rakendusvolituste ulatust, mis meenutavad tõelise seadusandliku ja reguleeriva asutuse omi, kuid on usaldatud riigiteenistujatele, ning komiteemenetlus ehk demokraatlikku pettust.

 
  
  

− Raport: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Meie arvates tuleks ühine põllumajanduspoliitika kaotada. Samas arvame, et juba sõlmitud kokkuleppeid tuleks järgida. Tänases hääletuses andsime seega oma poolthääle komisjoni ettepanekule pidada kinni Portugali, Kreeka ja Hispaania ühinemislepingutest, milles EL kahjuks võttis endale kohustuse tagada puuvillatootmise edu, mis hõlmab ka toetust tootmisele. Seetõttu on meil kahju, et komisjonil ei ole olnud võimalust ettepaneku esitamiseks antud valdkonnas, mis oleks kooskõlas teiste põllumajandussektorite poliitikaga, milles toetus on tootmisest lahti seotud.

Euroopa Parlamendi raportis (A6-0166/2008) on tehtud ettepanek toetust veelgi vähem lahti siduda ja meie otsustasime seetõttu hääletada raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Võttes arvesse, et puuvillasektoril on teatud ELi piirkondades, iseäranis Kreekas ja Hispaanias, väga oluline sotsiaalmajanduslik tähtsus, peaksid Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament sellele erilist tähelepanu osutama.

Tõsi on see, et 2003. aastal alanud ühise põllumajanduspoliitika reformiga viis tootmisest lahtiseotud toetuse ühtsete otsemaksete kasutuselevõtt 2006. aastal selleni, et komisjon hakkas antud põhimõtet rakendama puuvillasektoris.

Hispaania pöördus küsimuses aga Euroopa Kohtusse põhjusel, et enne reformi ei korraldatud mõjuhindamist. Kohus langetas otsuse Hispaania kasuks ja tühistas puuvilla uue toetuskava.

Euroopa Komisjoni praegune ettepanek on aga eelmisega peaaegu identne. Lisaks on vaevalt aasta pärast puuvillaturu ühise korraldamise reformi rakendamist juba näha selle hukatuslikke tagajärgi: tootmine on selles sektoris langenud Kreekas peaaegu 20% ja Hispaanias rohkem kui 50%. Samuti on talude arv Kreekas vähenenud 11% ja Hispaanias 25% võrra. Isegi toorpuuvillatehased on hädaohus.

Sellepärast hääletasime me selle resolutsiooni vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Nagu minu partei hääletasin ka mina Gklavakis raporti vastu, sest vaatamata komisjoni algsesse ettepanekusse tehtud vähestele positiivsetele muudatustele on üleüldine tasakaal negatiivne. Puuvillakasvatajaid tuleb toodangut enam kärpimata rohkem toetada. Samas tuleb vastu võtta olulised meetmed keskkonnakaitseks ja mõistlikuks põllumajanduse arenguks.

 
  
  

− Atlandiülene majandusnõukogu (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Andsin oma poolthääle Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioonile atlandiülese majandusnõukogu kohta, mis sätestab, et tihe atlandiülene partnerlus on ülioluline instrument globaliseerumise kujundamisel ühiste väärtuste huvides ja teel õiglase poliitilise ja majandusliku globaalse korra poole. Jagan vaatenurka, et funktsioneeriv ja konkurentsivõimeline atlandiülene turg on alus, millele saab rajada atlandiülese partnerluse, et võimaldada ELil ja USAl ühiselt käsitleda globaalseid poliitilisi ja majanduslikke väljakutseid. Turvaline kaubandus on iseäranis tähtis üha enam integreeritud globaalses majanduses, kuid ma olen nõus, et ettepanek kohaldada 100% välismaiste konteinerite suhtes terrorivastase võitluse põhimõtteid on põhjendamatu ja ebareaalne. Kiiresti on vaja teha koostööd intellektuaalse omandiõiguse elektrooniliste haldustehnoloogiate kohaldamisel, hõlmates meetmeid koostöö tugevdamiseks võltsimise ja piraatluse vastases võitluses, omades selget teedekaarti, mis lihtsustaks rahvusvahelise patendiseaduse vastastikkust tunnustamist. Mul on kahju, et ei töötatud välja dollari/euro rahalist koostööd.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), kirjalikult. – (FR) Keeldusin lõpphääletusel resolutsiooni suhtes hääletamisest, eriti järgmistel põhjustel.

Resolutsioonis on positiivseid punkte nagu viide ettevaatusprintsiibile. Siiski ei saa ma toetada teatud ettepanekuid ja eesmärke.

Kuigi ma nõustun atlandiülese turu põhimõttega, saab selle lõpuleviimine aastaks 2015 olema võimatu ja veel vähem soovitav.

Selle turu rajamise lõpuleviimine eeldab mittetariifsete tõkete kaotamist (punkt 17), s.t sotsiaal-, tervishoiu-, keskkonna- ja muid norme. Nendes valdkondades ELi poolt vastu võetud sätted tagavad õigusaktide kaudu rahuldava kaitse Euroopa tarbijatele ja kodanikele ning neid tuleb säilitada, kui mitte parendada.

Samamoodi ei piisa sildistamisest ja jälgitavusest selleks, et võimaldada tarbijatel langetada informeeritud otsuseid (punkt 28). Tarbijakaitsepoliitikat ei saa vähendada seda tüüpi meetmeks. Ka tuleb tagada tarbijate põllumajandustoodete valik, takistades traditsiooniliste ja orgaaniliste põllukultuuride saastamist GMOdega.

Lõpuks, mis puutub klooritud veega töödeldud Ameerika linnulihasse, siis on teksti sõnastus liiga ebaselge. Import tuleb keelustada, kui me tahame säilitada ühenduse toiduohutuspoliitika.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Ajal, mil kapitalismikriis süveneb ja selle vastuolud suurenevad, näivad kõnealune resolutsioon ja „atlandiülese turu” („pikaajaliseks”) loomiseks seatud eesmärgid tõelise väljapääsuteena, osutades turgude suurenevale liberaliseerimisele „triaadi” nendes kahes pooluses ja NATO sammastes kui „väljapääsule”.

Lisaks „atlandiülese” strateegilise partnerluse kinnitamisele on resolutsioon suurepäraseks teenäitajaks finantsturgude ning kaubandussuhete liberaliseerimisel ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel, reastades suuremale konkurentsile ja kapitalistlikule kontsentratsioonile seatavad takistused, seda suurte finants- ja majandusgruppide rõõmuks ja hüvanguks.

Resolutsioon, oma (võimatus) püüdluses varjata „atlandiülese turu” elluviimise tegelikke eesmärke, vastuolusid ja tagajärgi, toonitab teatud potentsiaalseid sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid valupunkte. Need näivad aga esile kerkivat ainult kapitalistliku konkurentsi tegevuse ja muutujana, eriti Maailma Kaubandusorganisatsioonis.

Vaatamata püüdlusele leevendada olukorda „kapitalistliku globaliseerumise” brutaalse reaalsuse vastu astumise teel varjab resolutsioon tõsiseid tagajärgi töötajatele ja inimestele üldiselt, samuti VKEdele, ja seda mitte ainult ELis ja Ameerika Ühendriikides, vaid ka rahvusvahelisel tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − Meie hääletasime muudatusettepaneku nr 4 vastu, kuna selles väidetakse, et „on arvamusel, et ükski võimalik lahendus ei tohiks viia konkurentsi moonutamiseni”.

Antud küsimuse valguses rõhutab see, et majanduslikud huvid on olulisemad kui rahvatervisega seotud probleemid. Meie meelest on see arutluskäik vastuvõetamatu. Toiduohutuse küsimuses peaks Euroopa Liit järgima ettevaatusprintsiipi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Arusaam, et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes leidub palju elujõudu, vaatamata kolmandaid riike puudutavatele küsimustele (kuigi isegi nende puhul ei ole eriarvamused tingimata ületamatud), on üliolulise tähtsusega. See arutelu, viidatud tekstid ja täna vastu võetud dokument võivad seega osutuda väga kasulikuks.

Seetõttu on oluline lõpule viia sammud, mida on vaja astuda atlandiülese majandusliku integratsiooni tõhustamise eesmärgi saavutamiseks. Selles osas on tehtud püüdlused, eriti need, mille eesmärgiks on tolliväliste tõkete kaotamine (ähmased eeskirjad, mis tõsiselt takistavad rahvusvahelist kaubandust), hiljutiste uuringute kohaselt äärmiselt kasulikud. Mõlemad pooled peavad seega antud küsimusele veel rohkem pühenduma.

Lisaks sellele tuleb samas rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas intensiivistada pühendumust Atlandi ookeani põhjaosa mõlemal kaldal ning muuta see järjepidevamaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − Kõnealuse resolutsiooni kaasautorina toetan ma atlandiülese majandusnõukogu protsessi realistlikke kavatsusi.

EL ja Ameerika Ühendriigid peavad endale võtma ülesandeks leida algatusi tõkete vähendamiseks. Eriti tervitan ma stabiilseid edusamme, mida on tehtud seoses finantstalituste, rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite ja maakleri/vahendajaga sõlmitud lepingutega.

Teha on vaja rohkem ja uurida tuleb ka muid teid, nende seas mitmepoolset lähenemisviisi. Mulle valmistab aga muret, et mõlemad pooled ei peaks jääma ootama lahendusi, mis võivad meievahelised erinevused kaotada, aga võivad seda ka mitte teha. Selle asemel on vaja teha tublisti tööd ja see ei ole ilmsem kui kindlustusvaldkonnas ja eriti sellega kaasnevas küsimuses.

Atlandiülene majandusnõukogu ei ole iseenesest majandusküsimus. See käsitleb meie suhte süvendamist regulatiivtasandil, mis parandab meie tööstuste tulemuslikkuse avatust ja tõhusust ja mis tuleb toime mineviku nõrkade vabandustega.

Nüüd seisab meie ees suurenev väljakutse maailmas, milles ELi ja Ameerika Ühendriikide huvi seisneb süsteemide omamises, mis edendavad protektsionismi ja isolatsionismi asemel majanduskasvu.

Atlandiülene majandusnõukogu aitab kaasa ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise läheduse suurendamisele, kuid ei tasu toetuda ainuüksi atlandiülese majandusnõukogu saavutustele. Vaja on teha rohkem, et kaasata selline lähenemisviisi meie igapäevastesse kaalutlustesse antud tasandil. Läbikukkumist on meie poliitiliste majanduste põhjal liigagi kerge ennustada – selle hirmu ületamiseks tuleb teha palju tööd.

 
  
  

− Raport: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin oma Itaalia kolleegi Marco Cappato omaalgatusliku raporti poolt, mis käsitles inimõigusi maailmas 2007. aastal. Toetan avaldust, et komisjon ja nõukogu peaksid astuma prioriteetseid samme – sarnaselt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rajamisega – inimõiguste kaitsmisega tegelevate rahvusvaheliste kohtute toetamiseks. Uuel ÜRO inimõiguste nõukogul (UNHRC) on potentsiaali areneda väärtuslikuks raamistikuks inimõiguste olukorra parandamiseks maailmas. Pooldan vägivallatuse edendamist, kuna see on peamine vahend austuse tagamiseks põhiliste inimõiguste vastu ja samuti olen ma surmanuhtluse vastase võitluse poolt. Nagu mu kolleegid, olen ka mina üllatunud, et mitmed Euroopa riigid ei ole veel ratifitseerinud piinamisvastase konventsiooni vabatahtlikku protokolli. Mul on hea meel näha, kui tõhus on olnud Euroopa Demokraatia ja Inimõiguste Programm (EIDHR), kuid selle eelarve ei vasta üldsegi mitte selle ootustele ja mina toetan EIDHRi eelarve suurendamist alates aastast 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Selgitan oma poolthäält inimõiguste kaitsmist käsitlevale raportile, võttes arvesse, et inimõigusi rikutakse ka täna veel liiga tihti.

Inimõigused kuuluvad ELi aluspõhimõtete hulka ja need on nii olulised, et nende järgimine on õigusega ELiga ühinemise eelduseks.

ELil on seega kohustus toimida inimõiguste tagajana Euroopas ja kolmandates riikides, seda sidusa välispoliitika teel, mis on sõltumatu liikmesriikide huvidest ja seisukohtadest. EL peab soodustama Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhikirja ratifitseerimist kõikjal maailmas, et kaitsta üksikisikuid niinimetatud inimsusevastaste kuritegude eest ja takistada genotsiide ja muid jõledusi, mida võidakse tulevikus sooritada sanktsioone kartmata; samuti peab EL aitama suurendada UNHCRi tõhusust ja efektiivsust. Arvan ka, et tuleks rakendada ÜRO resolutsiooni surmanuhtluse kasutamise universaalse moratooriumi.

EL peab jälgima ka inimõiguste järgimist oma peamiste kaubanduspartnerite poolt. Loodan, et Hiina lõpetab piinamise rakendamise olulise märgina avatusest kultuuri suhtes, mis järgib inimõigusi ja on kooskõlas rahuvaimuga, mis on alati sümboliseerinud olümpiamänge.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Tervitan hr Cappato resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmist aastaaruande kohta inimõiguste kohta maailmas aastal 2007 ja ELi poliitika kohta antud küsimuses.

Kõnealune raport vaatleb kõikjal maailmas inimõiguste valdkonnas tehtud edusamme ja hindab ELi tehtud püüdlusi inimõiguste tõhustamiseks oma tegevustes ja poliitikates.

Raport toonitab õigusega vajadust parandada sise- ja välispoliitikate järjepidevaust antud valdkonnas.

Raport keskendub iseäranis surmanuhtluse küsimusele, võitlusele kõiksuguse piinamise vastu, naiste diskrimineerimisele ja naiste suhtes toime pandud vägivallale ning vajadusele tugevdada laste õiguste kaitset.

See kordab ELi vastutust kodanikuühiskonna rolli edendamisel, et muuta võitlus efektiivsemaks ja asjakohasemaks ning tugevdada selleks otstarbeks ettenähtud vahendeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Juuninimekiri toetab inimõiguste vallas kogu maailmas tehtavat olulist tööd, kuid me leiame, et see aastaaruanne on järjekordne selle parlamendi katse ELi volituste laiendamiseks välispoliitika valdkonnas.

Olukord on paljudes riikides väga murettekitav ja rahvusvaheline üldsus peab loomulikult reageerima. Samas peab see toimuma ÜRO ja selle erinevate asutuste kaudu, mis vastupidiselt ELile on õiguspärased ja omavad laiaulatuslikku toetust enamikus riikides.

Otsustasime seega hääletada raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Igal aastal näeme me seda Euroopa Parlamendi silmakirjalikku tegevust inimõiguste küsimuses maailmas.

Muidugi sisaldab raport punkte, mida me toetame. Oma olemuselt on see aga parim näide inimõiguste reguleerimisest seadustega ja nende lubamatust kasutamisest poliitilise relvana ELi suurte võimude ja nende suurte finants- ja majanduslike rühmade huvides ning inimeste vastu, kes nende ettekirjutused tagasi lükkavad.

Raport ei sisalda mingeid viiteid inimõiguste jultunud rikkumisele või nende hukkamõistmisele Palestiinas, Iraagis, Afganistanis, okupeeritud Küprosel või Lääne-Saharas, mille on toime pannud ELi riigid ja/või nende liitlased, näiteks USA, Iisrael, Türgi või Maroko.

Sellisena on taas kord tegemist inimõiguste lahushoidmise püüdega, muuteks need kõrvalise tähtsusega küsimuseks majanduslike ja sotsiaalsete õiguste kõrval. Inimõiguste kaitse – kaasa arvatud asjaolu, et need on jaotamatud ja et neid ei ole võimalik reastada – ja nende staatus eeltingimusena inimeste õiguste austamiseks ja tõeliseks sotsiaalseks õigluseks, rahuks, vabaduseks ja demokraatiaks peavad moodustama meie poliitilise tegevuse raamistiku. Meie jaoks on tegemist inimeste õiguste kaitsmise, mitte silmakirjalikkuse harrastamisega.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin Cappato inimõiguste raporti poolt. Inimõiguste rikkumine leiab aset kogu maailmas ja meie ELis peame alati tegutsema nende toetajatena, kes selle tulemusena kannatavad.

Peame samuti silma peal hoidma omaenda piiride sees toimuval inimõiguste rikkumisel – võttes näiteks väljaandmislennud, mis näitavad meile, kui lihtsalt selline rikkumine aset võib leida.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Hr juhataja, hääletasin oma fraktsioonist erinevalt hr Cappato raporti punkti 94 käsitleva muudatusettepaneku nr 12 osas, millega kustutatakse „seksuaal- ja reproduktiivtervise” kontseptsioon. Kuigi termin „seksuaal- ja reproduktiivtervis” hõlmab ka aborti, mida ma ei poolda absoluutse õigusena, tuleks seda minu arvates antud kontekstis mainida. Punkt 94 tuletab meelde, et terviseprogrammid, kaasa arvatud seksuaal- ja reproduktiivtervise programmid peaksid olema olulisel kohal ELi arengu- ja inimõiguste poliitikas, eriti juhul, kui valdavaks on sool põhinev vägivald ning naisi ja lapsi ohustab HIV/AIDS või ei võimaldata neile ligipääsu teabele, ennetamisele ja/või ravile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. − (DE) Hääletasin selle raporti poolt, mis käsitleb inimõiguste olukorda maailmas 2007. aastal ja ELi poliitikat selles valdkonnas. Inimõigused on universaalsed õigused ja neid peab kohaldama piiranguteta. ELil on võimalus toetada inimõigusi globaalselt. Siin läheb vaja hetkeolukorra täpset analüüsi ja seetõttu tervitan ma hr Cappato algatust.

ELi inimõiguste poliitika ühtlustamine on iseäranis oluline ühise lähenemisviisi saavutamiseks, näiteks võitluses surmanuhtluse või piinamise vastu. Ühine seisukoht on soovitatav ka rahvusvahelisel areenil. Näib, et teatud riigid nagu Hiina, Venemaa ja Iraan ei tee just palju pingutusi oma territooriumil asetleidvate inimõiguste tõsiste rikkumistega tegelemiseks. EL peab nende riikidega tegelemisel moodustama tugeva ja ühtse rinde ning see on ainult võimalik ELi ühise inimõiguste poliitika olemasolul.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Tervitan hr Cappato raportit inimõiguste olukorra kohta maailmas 2007. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas. Raport rõhutab, et EL peab tõhustama tähelepanu keskendamist inimõigustele, eriti kaubandusläbirääkimiste käigus.

Lisaks raportis mainitud inimõiguste puuduste tunnustamisele toetan ka hr Cappato poolt pakutud teatud ettepanekuid, nagu näiteks parlamendi inimõiguste allkomisjoni ja nõukogu suuremat rolli sellistes aruteludes. Hääletasin raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) On veider, et EL teeb ettepaneku „Euroopa vägivallatuse aasta” väljakuulutamiseks, kui EL ise seab missioone kohtadele Tšaadis, kus Prantsusmaa huvid muudavad võimatuks vajaliku erapooletuse saavutamise. Mis puutub CIA salavanglatesse ja väljaandmislendudele, siis kui vägivallatu ja inimõigusi austav oli ELi tegutsemine siis? Rääkimata asjaolust, et käimas on ühinemisläbirääkimised riigiga, kes trambib vähemuste õigustel, kohtleb oma rahvastiku naissoost osa teisejärguliste kodanikena ning käib rõõmsalt Ameerika Ühendriikide jälgedes ning alustab Ühendriikide õnnistusega agressiivset sõda oma naabri vastu. Ega demokraatlike õiguste eiramisest – iseäranis referendumite tulemuste eiramisest – ja üha rohkemate põhiõiguste ohverdamisest terrorismiga võitlemise ettekäändel.

Kui EL on tõeliselt kindel oma kavatsuses inimõigusi toetada, peab ta heitma valgust kõigile vastamata küsimustele seoses Ühendriikide piinamisvanglate ja CIA „erakorralise väljaandmise“ programmiga ning kohe peatama läbirääkimised Türgiga, sest ELi inimõiguste poliitika põhielemendiks peab olema ka demokraatia ja demokraatlike väärtuste säilitamine kodus.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjalikult. (DE) Põhjused, miks ma ei hääletanud inimõiguste raporti resolutsiooni ettepaneku poolt on järgmised:

1. Raport sisaldab mitmeid punkte, mis on toetamist väärt. Samas eirab see täielikult sotsiaalsete ja majanduslike õiguste puudumist suures osas maailmast, mille tulemusena surevad miljonid inimesed nälga või ei ole neil eluaset ega tööd. Raport vähendab inimõigused tsiviilõiguste tasandile ja jätab seega tähelepanuta inimõiguste jaotamatuse põhimõtte, mis on sätestatud ÜRO hartas;

2. Raport ei käsitle inimõiguste rikkumisi, mis on toime pandud või mida on julgustanud ELi liikmesriigid. Et vältida enese süüdistamist silmakirjalikkuses peab EL uurima ja heitma valgust ELi liikmesriikide osalusel või nõusolekul kolmandates riikides või nende elanike vastu sooritatud inimõiguste rikkumistele; nende hulka kuuluvad näiteks Kongos ELi Artemise operatsioonis osalevate väeosade vastu esitatud piinamissüüdistused;

3. Sõda on jätkuvalt kõige koledam inimõiguste rikkumine, ometi eiratakse seda raportis täielikult. Lissaboni lepinguga ja teadaannetega, mis tehti seoses Prantsusmaa asumisega eesistuja kohale 2008. aasta teisel poolel, eksisteerib tõsine mure, et EL saab osalema rohkemates sõjalistes missioonides. Inimõigusi ei tohiks nendes operatsioonides kasutada ettekäändena. See aspekt puudub raportist täielikult.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Raportil, mille osas täna hääletati ja mis on järjeks nõukogu ja komisjoni raportile, on hea omadus üldiselt ajakohaselt ja kriitiliselt kujutada inimõigusi maailmas. Kahjuks aga on see ka enam-vähem kõik. Vaatamata püüdlustest reastada Euroopa Parlamendi eri algatused teatud olukordades näib, et inimõiguste soodustamist käsitlevate Euroopa poliitikate tõelise mõju hindamise eesmärk ei ole vajalikul määral saavutatud. Et hindamine oleks efektiivne, oleks see pidanud hõlmama konkreetsete eesmärkide selget kirjeldust, kõikehõlmavat ülevaadet kasutatud poliitilistest instrumentidest ja seejärel saavutatud tulemuste hindamist. Teisisõnu on meie raport tähtis ja väga märkimisväärne nimekiri, kuid see ei saa kunagi olema nii ulatuslik, kui see võiks olla ja oleks võinud olla. Sel põhjusel jagan ma mitme kolleegi, eriti fraktsiooni PPE-DE kolleegide muret nende tingimuste ülevaatamise suhtes, mille alusel raport ja see arutelu igal aastal toimuvad.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), kirjalikult. − (ES) Fraktsioon PPE-DE hääletas Cappato raporti vastu ja lükkab kindlalt tagasi punkti, mis viitab Yogyakarta põhimõtetele. Vaid vähesed riigid on neile alla kirjutanud ja neid kohaldanud ja nende sisu võtab arvesse ainult rahvusvaheline üldsus. Sama võib öelda laiaulatusliku „seksuaal- ja reproduktiivtervise” kontseptsiooni kohta, mis on kõikehõlmav termin, millega mõned üritavad varjata või tutvustada ideid, milles on kõik lubatud. Me ei saa seda toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Toiduhindade dramaatilise kallinemisega maailmas on oluline näha piisaval hulgal toidu tagamist ühena inimõigustest. Selle toidukriisiga, kus kõige enam kannatavad meie maailma kõige vaesemad elanikud, peab koheselt tegelema. Kutsun nõukogu ja komisjoni üles kasutama kõiki vajalikke vahendeid nende aitamiseks, keda mõjutab toiduhindade oluline tõus.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − (SV) Otsustasin antud küsimuses hääletamisest keelduda, sest hr Cappato raport sisaldab osi, mis ütlevad, et otsused peaks langetama EL (eriti punktid 15, 45 ja 141). Minu arvates on inimõigustega seotud küsimuste üle otsustamine liikmesriikide ülesanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjalikult. – (PL) Cappato raport annab eelisõiguse seksuaalsel orientatsioonil põhinevale täpsustamata diskrimineerimise küsimusele ja sigimisõigustele.

Samal ajal pööras see väga vähe tähelepanu hetkel laialtlevinud usuvabaduse rikkumisele.

Sel põhjusel ei olnud mul võimalik tänasel hääletusel kõnealust raportit toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjalikult. − Briti Konservatiivid tunnustavad ELi tähtsat rolli inimõiguste ja demokraatia edendamisel maailmas. Me saame toetada Cappato raportis sisalduvaid mitmeid olulisi punkte.

Siiski leidub selles mitmeid punkte, millega me põhimõtteliselt ei nõustu. Näiteks punktid 2, 5, 14, 15, 30 ja 38. Lisaks on Briti Konservatiivide liikmetele konventsiooni alusel antud hääletamisvabadus surmanuhtlust ja aborti puudutavates küsimustes.

Hääletasime lõpphääletusel raporti poolt, sest soovime selgelt avaldada oma põhimõttelist toetust inimõiguste alalhoidmisele ja tugevdamisele kõikjal maailmas. Usume, et ELi liikmesriigid mängivad siin väga olulist rolli.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL), kirjalikult. (DE) Ma ei hääletanud inimõiguste raporti poolt järgmistel põhjustel:

1. Inimõigused on võõrandamatud, jaotamatud ja ülemaailmselt kohaldatavad. Sellest hoolimata ei käsitle raport peaaegu üldse sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning nende ulatuslikku rikkumist kõikjal maailmas. Asjaolu, et miljonid inimesed jäetakse ilma põhiõigustest, asjaolu, et nendele inimestele jätkub – osalt ELi väga problemaatiliste poliitikate tulemusel – üha vähem toitu ja et nälg, haigused ja korraliku eluaseme puudumine on nende karmiks reaalsuseks, et paljudel inimestel ei ole juurdepääsu haridusele ja et töötajate õigused tallatakse jalge alla: seda kõike suures osas eiratakse.

2. Raportis ei mainita kordagi ELis endas aset leidnud inimõiguste rikkumisi ega neid, milles EL on maailmas osaline olnud, seda osaliselt oma sõjalise ja relvastuspoliitika ja üha laienevate sõjaliste missioonide tulemusel. Kritiseeritakse üksnes väljaspool ELi aset leidnud inimõiguste rikkumisi; ELi enda vajakajäämised ja vastutused jäetakse kahe silma vahele. Raportis ei mainita ELi neoliberaalsete poliitikate sisemisi ja väliseid mõjusid ega nende negatiivseid tagajärgi inim- ja põhiõigustele.

3. Raportile on omane äärmiselt selektiivne lähenemisviis kritiseerimisele, nagu on näha kritiseerimiseks valitud riikidest ja kõnealuse kriitika ulatusest. Kui inimõiguspoliitika soovib säilitada mingigi usaldusväärsuse, ei saa see tugineda poliitilistele vajadustele.

 
  
  

− Raport: Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin Belgia kolleegi Véronique de Keyser ja Hispaania kolleegi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra omaalgatusliku raporti poolt, milles käsitletakse ELi valimisvaatlusmissioone. Valimiste vaatlemine, eriti uutes demokraatiates, peab ka edaspidi olema ELi prioriteediks, sest kuigi valimiste puhul iseenesest ei ole tegemist demokraatiaga, on nad demokraatia oluliseks komponendiks ja seega inimeste põhiõiguseks.

Nagu kolleegidel on ka minul kahju, et ELil ei ole ikka veel ühtset kõikehõlmavat strateegiat demokraatia edendamiseks. On ülioluline jätkata valimisjärgsete tegevuste teostamisega, sest mõnel juhul ei piisa passiivsele seisukohale jäämisest riikide suhtes, kelle valimiste käiku on vaatlejad karmilt kritiseerinud.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Toetan Keyseri ja Salafranca raportit kui keegi, kes on kahel korral olnud ELi nimel põhivaatleja – Indoneesias aastal 2004, Acehis aastatel 2006/2007. Arvan, et ELi tehtav töö valimisprotsessi rikkumatuse parandamiseks on ülioluline. Meie ülesandeks on üldiselt mitte võitjate kinnitamine, vaid kaotajate veenmine selles, et nad on kaotanud ausalt ja et nende roll valimisjärgse pinge leevendamisel võib olla väga oluline.

Kuigi ma nõustun ELi mittekuuluvatest riikidest, näiteks Šveitsist, Norrast ja Kanadast pärit kodanike osalemisega, peame me tagama, et suurem osa kohalviibijatest oleksid ELi kodanikud. Ühel juhul moodustasid nad minu teada missioonide vaatlejate enamuse.

Nagu sätestatakse punktis 38, on õige ja õiglane, et me avaldaksime valimiste järel toetust uutele parlamentidele. Kuna andsin UNDP nimel uuele Indoneesia parlamendile 1999. aastal nõu läbi vaadata oma kodukord, tean täpselt, kui kasulik see olla võib. Tänan mõlemat oma kolleegi selle raporti eest ja olen kindel, et me pöördume selle juurde tagasi parlamendi uuel ametiajal pärast aastat 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Me ei ole nõus raporti punktidega, mille eesmärgiks on muuta ELi valimisvaatlusmissioonid kolmandaid riike käsitlevaks poliitikaks. Tuvastatud erinevustega tuleb tegeleda asutuste kaudu, mille õiguspärasus on suurem ja mis omavad laialdasemat toetust kui EL, antud juhul peamiselt OSCE ja ÜRO kaudu.

Samas on ELil nende teiste rahvusvaheliste asutuste kõrval roll valimisvaatlejana. ELi kogemused ja pädevus on väga oluline ja seda tuleks kasutada ka tulevikus.

Otsustasime seega raportit toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Seda omaalgatuslikku raportit ei tohi vaadelda eraldiseisvalt, vaid ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika osana. Selle tulemusena ütleksime, et see pakatab ülbest ja ennastkiitvast suhtumisest, mille üheks näiteks on ELi enesehindamine rahvusvahelise valimisvaatlusvaldkonna „juhtfiguurina”.

Põhinedes suhtumisel, mis seab ELi „väärtused” ja käitumise kõikidest kõrgemale, on tihti üritatud kasutada valimisvaatlusmissioone vahendina surve avaldamiseks ja sekkumiseks riikide siseküsimustesse, peamiselt selliste riikide, mis nõuavad, et arenguprojektid tugineksid riikliku suveräänsuse ja sõltumatuse kinnitamisele.

Teisest vaatenurgast aga, mida EL tegelikult saavutada püüab „ühise kõikehõlmava strateegiaga demokraatia edendamiseks”? Mida üritab EL teha riigiparlamentide ja teiste riikide poliitiliste parteide rahastamisega? Vastuse leiame omaenda olukorrast. EL püüab inimestele kehtestada ühtset (kapitalismi) mudelit. See mudel teenib tõhustatud ekspluateerimise huve ja rakendab rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimist. See kiidab heaks inimeste nimel tehtava edu ja riikide arengu ohvrikstoomise rahvusvaheliste ettevõtete huvidele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Toetasin De Keyseri/Salafranca Sanchez-Neyra raportit, mis käsitleb olulisi küsimusi. ELi pühendumus demokraatlike protsesside kindlustamisele on kiiduväärt tegevus ja raport märgib õigusega, et demokraatia saab eksisteerida vaid pikaajalise demokraatlike väärtuste toetamise kontekstis.

Seda olulist asjaolu eirati, kui Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik otsustasid Iraagis sõda alustada. Selle riigi praegune kohutav olukord tõendab vaid, et demokraatlikke väärtusi peab toetama ja et need ei saa eksisteerida püssitoru otsas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Pooldan ELi valimisvaatlusmissioonide tõhustamist eesmärgiga tagada efektiivne toetus noortele demokraatiatele.

Selles kontekstis tervitan ma üleskutset Euroopa konsensuse saavutamiseks demokraatia edendamise küsimuses, mis võiks tugevdada valimisvaatlusmissioonide tõhusust.

Valimised on oluliseks sammuks stabiilse demokraatia suunas ja neil on sümboolne tähendus nii asjaomasele riigile kui laiemale rahvusvahelisele üldsusele. EL on võtnud enda kanda valimiste vaatlemise juhtrolli ja peaks nüüd seda rolli intensiivselt arendama. Selles kontekstis on minu arvates eriti oluline valimisjärgse tegevuse tõhustamine. EL peab välja selgitama valimiste läbiviimisest tulenevad põhiväljakutsed ja reageerima ühtselt ja kõikehõlmavalt. Samuti oleks mõistlik, kui Euroopa Parlament avaldaks toetust vastvalitud parlamendile.

Toetan täielikult neid eesmärke, eriti kuna tean omaenese kogemustele tuginedes ELi valimisvaatlejana Guatemalas, kui vajalikud need on.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Valimisvaatlusmissioonid moodustavad olulise osa ELi välispoliitikast. Demokraatlike riikide liiduna tuleks ELi kogemusi tõhusalt jagada ja meie palveid koostööks valimistegevuses tuleks julgustada kõikjal maailmas.

ELi valimisvaatlusmissioonide praktika ja meetodi parendamise teel saame efektiivselt panustada demokraatia tugevdamisse üle kogu maailma. Hääletasin seega Salafranca Sánchez-Neyra ja De Keyseri ühisraporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) See täiskogu lehvitab demokraatia lippu ja saadab oma vaatlejad erinevatele valimistele. Asjaomase riigi kodanike jaoks on valimiste ausalt ja õigesti korraldamine ülioluline. Meie mõju siin annab samuti olulise panuse demokraatlikku progressi, eeldades muidugi, et meie soovitusi tõsiselt arvesse võetakse.

Ärgem aga laskem end petta omaenda demokraatlike normide järgimisest siin ELis: mitte seni kuni ebapopulaarseid tõdesid väljaütlev isik kantakse maha kui parempoolne radikaal; mitte seni kuni kahe liikmesriigi referendumil tagasi lükatud alusleping surutakse parlamendis läbi kosmeetilise ilukuuri läbinuna; mitte seni kuni inimestel lubatakse hääletada hetkeni, mil saavutatakse soovitud tulemus; ja kindlasti mitte siis, kui eksisteerivad plaanid Türgi ühendamiseks ELiga üldise tahte vastaselt.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Valimised ei ole mingil juhul ainus märk demokraatiast või ainus hetk demokraatiaks. Sageli on see aga pöördepunktiks. Valimistraditsioonita riikides võib valimiste korraldamine olla ja sageli ongi hetk, mil demokratiseerimisprotsess muutub pöördumatuks. Meie räägime aga siiski protsessist. Sel põhjusel on kõik selles raportis edusammude, raskuste, ebapiisavuste ja ELi valimisvaatlusmissioonide reformimise vajaduse kohta mainitu oluline ja väärib meie täit tähelepanu, kuid see ei käsitle kunagi peamist punkti: eri Euroopa õigusaktide üldist panust demokraatia saavutamisse (millega ELi valimisvaatlusmissioonid ilmselgelt seotud on). See on minu arvates selle arutelu esitatud väljakutse, mille me järele mõeldes vastu peame võtma. Demokraatia edendamine ja kaitsmine ei ole ainult ELi DNA osa, vaid samuti osa ELi maailmapildist, nii põhimõtete ja väärtuste kui ELi oma huvide seisukohast.

 
  
  

− Raport: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mina hääletasin oma lugupeetud Briti kolleegi Glyn Fordi suurepärase omaalgatusliku raporti poolt, mis käsitleb kaubandus- ja majandussuhteid Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN) ja mis on osa laiemast kahepoolsete ja piirkondadevaheliste kaubanduspartneritega peetavate läbirääkimiste strateegiast.

Et EL saaks sõlmida vabakaubanduslepingu ükskõik millise riigiga, on vaja partnerlus- ja koostöölepet, mis sisaldab jõustatavaid inimõigusklausleid. Tuleb leida lahendus pangasaladusele Singapuris, et oleks reaalne võimalus vabakaubanduslepete sõlmimiseks piirkonniti. Nagu mu kolleegid, pean ka mina väga oluliseks võidelda võltsitud farmaatsiatoodetega, mis annavad märku ebaausast konkurentsist ja ohust tarbijatele.

Mul on kahju, et võeti vastu intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut ja ravimitele ligipääsu muutvas deklaratsioonis sätestatud soodustussätete maksimaalse kasutamise põhimõte, arvestades, et nende mehhanismide kohta ei ole olemas ühtegi tõsiseltvõetavat hinnangut.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, mina toetan antud raportit, kuna olen veendunud, et vabakaubandus on oluline samm globaalse heaolu suunas.

Siiski peab meie toetus riikidevahelistele majanduslepetele sõltuma karmidest eeskirjadest, mille kohaselt peavad kõik pooled ratifitseerima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aluskonventsioonid, tagades sellega töötajate kaitstuse.

Nagu raportöör märkis, on ASEAN tervikuna ELi suuruselt viies kaubanduspartner. See toonitab meie paljusid kaubandushuve antud piirkonnas, mis on kahtlemata väga kiiresti kasvav turg.

Piirkonna tugev positsioon ja kehtivate kohalike tööhõivealaste õigusaktide puudumine paneb meile kohustuse tagada, et uus lepe sätestaks viimistletud eeskirjad mitte ainult majanduslikust aspektist, vaid eelkõige ka tööhõive, keskkonna ja inimõiguste küsimuses, piirates nii sotsiaalse dumpingu mõju.

Tooteohutust ja töötajate ja keskkonna kaitsmist ei või ega tohi ohustada ükski ainuüksi majanduslik lepe.

Meil kõigil, keda meid liidavad sarnased väärtused, on moraalne ja institutsiooniline kohustus leida julgust olla karmimad ja valivamad oma kaubanduspartnerite valimisel: kõik meie partnerid peavad Euroopale andma tagatise, et nad on eeskujuks teistele rahvastele kõikjal maailmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin jaNils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Me ei toeta asjaolu, et raport sisaldab mitmeid aspekte, millel ei ole mingit pistmist kaubanduspoliitikaga. Myanmari poliitiline olukord ja poliitvangide vabastamine on väga tähtsad küsimused, kuid need ei peaks olema ELi rahvusvahelise kaubanduspoliitika osaks. Näeme selles ELi järjekordset püüet laiendada oma volitusi välispoliitika valdkonnas.

Teisest küljest näeb Juuninimekiri ELi ja teiste regioonide vahel sõlmitud vabakaubanduslepinguid siseturu ja ühise kaubanduspoliitika omamise loomuliku tagajärjena. Otsustasime seega kõigele vaatamata raporti poolt hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Raporti järgi on Euroopa jaoks kriisi ületamiseks parimaks poliitiliseks strateegiaks kaubanduslike eeliste omandamine vabakaubanduslepingute sõlmimise teel mitmete regioonidega, seda vähemalt seni kuni kestab ummikseis Maailma Kaubandusorganisatsioonis.

Raport vaatab aga ka kaugemale. Paralleelselt vabakaubanduslepingutega pooldab see piirkondade sarnast majanduslikku integreerimist Euroopa Liitu ja võimalusel nende majanduslikku ja poliitilist allutamist viimasele.

Meie fraktsiooni esitatud muudatuste laialdane tagasilükkamine paljastab selgelt lõppeesmärgi: liberaliseerida võtmata arvesse vahendeid või tagajärgi. Isegi muudatused, milles rõhutasime vajadust võtta arvesse kahe piirkonna vahelisi erinevusi ja töökohtade rajamise ja jätkusuutliku majandusarengu, toidualase varustuskindluse ja julgeoleku tagamise ning keskkonnakaitse eesmärke, lükati tagasi. Selle täiskogu valdav enamus ei kiitnud tingimusteta heaks isegi mitte eesmärki lihtsustada ligipääsu ravimitele ja tehnoloogiasiiret.

Selle poliitika mõjud on ilmsed: energia- ja toiduhindade tõus ja sotsiaalse ja piirkondliku ebavõrdsuse suurenemine, vaesus, nälg ja haigused.

Seepärast ei jäänud meil muud üle, kui raporti vastu hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Toetan Glyn Fordi raportit kaubandus- ja majandussuhete kohta ASEANiga. On oluline, et komisjon lisaks tugevad intellektuaalse omandiõiguse elektroonilisi haldustehnoloogiaid käsitlevad punktid uue põlvkonna paljulubavatesse vabakaubanduslepingutesse. Selline liigutus stimuleeriks innovatsiooni ja uuringuid ASEANi riikides ning mis veelgi olulisem, kaitseks tarbijaid ohtlike võltsitud kaupade, näiteks võltsravimite eest.

Hiljutine OECD uurimus võltsingute kohta, mida parlament käesoleval nädalal arutas, väidab, et võltsitud kaupadega kauplemine Malaisias ja Filipiinidel on saavutanud Hiinaga sarnased mõõtmed. Raport käsitleb neid küsimusi ja ma hääletasin raporti ettepanekute poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Mina hääletan selle suurepärase raporti poolt. Minu jaoks olid kõige olulisemad muudatusettepanekud 7 ja 14 ning punkt 42.

Nendes tunnustatakse ligipääsetavate ja jätkusuutlike avalike teenuste tagamise tähtsust – muudatusettepanek 7; tööhõivestandardite tõhustamist vaidluste lahendamise mehhanismi teel – muudatusettepanek 14; ja vajadust käsitleda keskkonnasõbralikke ja õiglase kaubanduse kaupu tariifide suhtes erinevalt – punkt 42.

Õnnitlen raportööri hr Fordi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult.(PL) Hääletasin kaubandus- ja majandussuhteid ASEANiga (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga) käsitleva hr Fordi esitatud raporti poolt.

Tahaksin toonitada, et tulemuste saavutamiseks vajab leping mõlema poole pühendumist. Viimaseid läbirääkimisvoore käsitlevate raportite valguses võivad ASEANiga varase ja auahne lepingu sõlmimise väljavaateid õõnestada läbirääkimiste tulemuslikkuse puudumine ja raskused ühise seisukoha väljatöötamisel. ASEAN oleks ELi olulisuselt viies kaubanduspartner.

Raport toetab ASEANiga sõlmitava vabakaubanduslepingu kontseptsiooni eeldusel, et leping vastab teatud põhitingimustele. Oluline on tagada, et ei kärbitaks tarbijate kaitset ega vähendataks keskkonnakaitset.

Kümnest iseseisvast riigist koosneva piirkonnaga kokkuleppe osas läbirääkimiste pidamine on väga keeruline ja aeganõudev. Samas toovad piirkondadevahelised lepingud märkimisväärset kasu, sest soodustavad piirkondlikku integratsiooni, mis tugevdab partnerriikide majandusi ja vähendab määruste arvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult.(PL) Kaubandus- ja majandussuhetes kolmandate riikidega peaks Euroopa Liit olema eriti hoolikas.

SKP kasvab ASEANi riikides iga aastaga üha jõudsamalt. Muude prognooside hulgas näeb Bangko Sentral ng Pilipinas ette Filipiinide SKP tõusu 4,8% kuni 5,5% võrra. Samuti ennustab see 11% tõusu ekspordis ja 10% tõusu välismaal töötavatelt filipiinlastelt pärinevate välisvääringus tehtavate pangaülekannete väärtuses.

Malaisia SKP võrdub 6721 USDga elaniku kohta. Aastal 1008 eeldatakse selle suurenemist 7596 USDni. 2007. aastal oli Malaisia majanduse SKP kasv 6,3%. SKP kogukasv kõigis ASEANi liikmesriikides eeldatakse olevat umbes 6%. Need on olulised näitajad ASEANiga sõlmitavate kaubandus- ja majandussuhete hindamiseks.

 
  
  

− Raport: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Kiiresti on vaja leida lahendus teabe puudumisele süvamere kalavarude kohta ja samuti andmete puudumisele püügi ja püügikoormuse ning nende mõju kohta iga kalaliigi populatsioonile.

See teave on oluline uuringute ja teaduslike arvamuste koostamiseks ning võib ka otsustavalt panustada adekvaatsete kalanduse hoiumeetmete kehtestamisse.

Seega leiame, et on väga oluline, et sellest saaks üks liikmesriikide prioriteete, st koguda usaldusväärseid andmeid ja teha need kättesaadavaks, kaasa arvatud analüüs põhjuste kohta, miks jäetakse kehtivad hoiumeetmed kohaldamata või ei tehta seda korrektselt, nagu raportis mainitud. Rahvusvaheliste organisatsioonide tõstatatud võimalus, et mõni nendest liikidest kannatab ülepüügi all, tugevdab seda vajadust.

Eesmärgiks peab olema ettevaatliku lähenemisviisi vastuvõtmine, mille raames püütakse tasakaalustada kalastusvõimalusi varude stabiilsusega. Toetame seega esitatud muudatusi. Leiame, et võetavad meetmed peavad võtma arvesse iga kalaliigi, püügipiirkonna ja kasutatud püügivahendite spetsiifilisi omadusi, eriti neid, mis on valikulisemad ja mõjutavad vähem merepõhja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin Miguélez Ramose süvamerekalandust käsitleva raporti poolt. Süvamerepüük on üsna hiljutine uuendus ja mitmed eelnevalt kasutamata kalavarud on võetud sihiks vaid väheste teadusuuringute või reguleerimise järel. Seega on õige, et küsimustega tuleb tegeleda.

Tervitan pr Miguélez Ramose raportis üleskutset kaluritele ja nende liitudele võtta täielikult osa merekeskkonna kaitsmiseks mõeldud meetmete määratlemisest. Jätkusuutlik kalandus sõltub kohalikul tasandil langetatud otsustest ja nende isikute kaasamisest, kellele need suunatud on.

 
  
  

− Raport: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. – (PL) Hr juhataja, Brüsselis tegutseb praegu aktiivselt umbes 2500 lobitööd tegevat organisatsiooni. Enam kui 300 neist on kohalike ja piirkondlike asutuste esindajad, mis tegutsevad nagu saatkonnad. Nende hulgas on ka Małopolska (Väike-Poola) esindus, mis on minu valimisringkond liidus. Tahaksin kasutada võimalust, mille andis mulle selle raporti arutelu täiskogu ees ja juhtida tähelepanu ELi institutsioonide ja selliste organisatsioonide vaheliste suhete küsimusele. Kuna nad püüavad omandada usaldusväärset teavet Euroopa institutsioonidelt, esitavad kohalike ja piirkondlike asutuste esindajad ka kõige uuemaid andmeid olukorra kohta kõnealustes piirkondades. Raportöör väitis, et läbipaistvus on kahesuunaline tänav. Siit edasi minnes tahaksin toonitada suurenenud läbipaistvuse tähtsust Euroopa institutsioonide poolt ning kõigi Brüsselis esindatud organisatsioonide võrdväärset kohtlemist.

Toetasin kõnealust raportit tänu konkreetsetele näidetele, mida see sisaldas selle kohta, kuidas Euroopa Parlament saab parandada välisorganisatsioonide suhtes kohaldatavate protseduuride läbipaistvust.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) On hästi teada, et Brüsselis areneb kiiresti ja pidevalt professionaalne lobisektor – eesmärgiga mõjutada ELi poliitikakujundamist. Seega on vaja kehtestada vähemalt eeskirjad, mis tagavad teabe selle kohta, kelle huve lobistid esindavad, kuigi isegi siis on alati raske tagada läbipaistvust ja ebaeetilise praktika vältimist. Seepärast hääletasin ma raporti poolt.

Me saame vaid kahju tunda selle üle, et meie fraktsiooni esitatud ettepanekuid vastu ei võetud, eriti neid, mis pooldasid, et huvirühmade esindajad peaksid lisaks enese registreerimise kohustusele avaldama ka oma tegevuskulud ning eriti kulud, mida nad on teinud otseselt mõne parlamendiliikme heaks, esitades sellised kulud oma finantsdeklaratsioonides.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Toetan kõnealust raportit, kuna see tugevdab Euroopa institutsioonide eeskirju lobistidele. Mina koostasin esimese selleteemalise raporti enam kui kümne aasta eest, jaanuaris 1996, ning selle avaldas tollane eeskirjade komisjon, ja praegu lobistide kohta kehtivad õigusaktid on samad, milleks tehti ettepanek minu algses raportis.

Enam kui kümne aasta möödudes on aeg neid eeskirju muuta ja tugevdada. Viimasel korral ei õnnestunud meil kehtestada ühist süsteemi kõigi institutsioonide jaoks, kuid nüüd näib see võimalik. Minu jaoks on lobistid need, kes tahavad tulla parlamenti, komisjoni või nõukogusse, et mõjutada otsuste langetamise protsessi, on siis tegemist tööandjate või töövõtjatega, tarbijarühmade või erihuvidega rühmadega.

Arvatakse, et Brüsselis on umbes 5000 lobisti – see teeb seitse iga parlamendiliikme kohta. Suurem osa neist teeb head tööd – väga väike osa mitte. Peame tagama, et need vähesed ei mustaks neid paljusid ja et meie töö saaks välistest sisenditest pigem kasu, kui selle tõttu moonduks. Ootan huviga aasta lõpus „ühise õigusloome” jaoks tehtavaid ettepanekuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjalikult. – (FR) Ma loobusin hääletamast Stubbi raporti suhtes, mis käsitleb lobistide tegevust käsitlevat raamistikku, sest usun, et mõned mu kolleegid pabistavad liiga palju tegevuse pärast, mis on sama vana kui maailm, nimelt püüdluse pärast mõjutada otsuselangetajaid. On normaalne, et kodanikud oma huvide kaitsmiseks koonduvad. Ametiühingutel, tööandjate liitudel ja valitsusvälistel organisatsioonidel on õigus oma huve kaitsta iga seadusandja ees. Seadusandja kohustuseks on enne otsuse langetamist kuulata. Seadusandja peab aga säilitama sõltumatuse ja seetõttu on oluline liikmete finantshuvide deklareerimine. Sellele vaatamata on raporti peamiseks puuduseks asjaolu, et seoses teatud liitude rahastamisega ELi eelarvest see vaikib. See on valdkond, kus läbipaistvus peaks samuti mängu tulema.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Hr juhataja, daamid ja härrad, on täiesti normaalne pidada nõu pooltega, keda koostatavad või vastuvõetavad õigusaktid mõjutavad. Parlamendiliikmetena, kelle ülesandeks on otsuste langetamine küsimustes, mis on mõnikord väga tehnilised, näeme me esimesena, kui olulist informatiivset rolli mängivad isikud, keda nimetatakse lobistideks. Nende tegevus on kasulik, kuid nende suhteid kõigi institutsioonidega peab reguleerima tugev ja sidus raamistik ning seepärast hääletame me selle raporti poolt. Tahaksin siiski teha mõned märkused. On oluline kõiki huvigruppe mitte ühte patta panna: rahvusvaheliste ettevõtete või valitsusväliste organisatsioonide esindajaid ei saa kohelda sarnaselt kohalike või üleriigiliste demokraatlike asutuste esindajatega. Meie arvates peaks „seadusandlik jalajälg” ehk viide rühmadele, kellega on konsulteeritud, olema kohustuslik, iseäranis komisjoni jaoks. Me teame, kui suurt mõju avaldavad need rühmad õigusakti ettepanekute koostamisele või Euroopa poliitika suunamisele ja kui keeruline on seadusandjal selliseid ettepanekuid või suuniseid olulisel määral muuta. Lõpuks peab lobistide nõutud finantsteave olema piisavalt üksikasjalik, et meil oleks võimalik selgelt tuvastada kaalulolevad finantshuvid ja rahastamisallikas.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin selle suuremat läbipaistvust pooldava raporti poolt. Lobistid on olulised tegurid, kes võivad anda kasulikke kogemusi. Siiski on ülioluline suuta tuvastada survegruppide esindatavad organisatsioonid. Kohustuslik lobistide avalik register, mida jagavad nõukogu, komisjon ja parlament ning mis reastab kõik nende rahastamisallikad, on hea algatus, mis toob kaasa suurema selguse. Koondmenetluse rakendamine, kus lobistid registreerivad vaid korra, et saada ligipääs parlamendile, komisjonile ja nõukogule lihtsustab samuti olukorda. Ka on normaalne, et lobistide jaoks, kes ei pea kinni tegevusjuhendist, tuleks ette näha sanktsioonid.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Peaksid eksisteerima eeskirjad, mis reguleeriksid lobistide pidevat juurdepääsu Euroopa Parlamendi territooriumile. Toetame kehtivat tegevusjuhendit. Toetame suurenenud läbipaistvust poliitiliste otsuste langetamisel.

Hääletasime raporti vastu, sest see toob kaasa suurema bürokraatia, mis on vastuolus selle eesmärkidega. Üldine määrus poliitikute suhtluse kohta takistab loomulikku ja avatud suhtlust kodanike ja valitud esindajate vahel. Kodanikel peaks olema võimalus võtta ühendust oma esindajatega, ilma et nende vestlusi ja arvamusi avalikustataks.

Ei ole võimalik anda üksikasjalikku ülevaadet sellest, kuidas arvamused ja seisukohad kujunevad. Läbipaistvad peavad olema leping ja vastutus otsuste eest, mitte üksikisikute vaheline dialoog. Oluline on tagada eraldiseisvate parlamendiliikmete ja kodanike ausus.

Läbipaistvust, milleks raport ettepaneku teeb, ähvardab oht muutuda petlikuks ja eksitavaks. Läbipaistvus peab põhinema poliitikutel, kes võtavad vastutuse oma seisukohtade eest ja annavad aru oma motiivide kohta.

Lisaks tähendaks Euroopa Parlamendi ja Komisjoni ühine lobistide register parlamendi iseseisvusest loobumist.

Kokkuvõttes peaks poliitiliste otsuste langetamine põhinema sellel, et valitud esindajad on ja eeldatakse, et nad on ausad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Tervitan ettepanekut lobistide registri moodustamise kohta. Ajal, mil üldsuse usk poliitikasse on madal, on tähtis, et poliitilised institutsioonid oleksid oma tegevuses võimalikult läbipaistvad.

Samuti tervitan asjaolu, et advokaadid on registreerimisest vabastatud õigusalase nõu andmisel; see on kooskõlas advokaadi ja kliendi vahelise konfidentsiaalsuse põhimõttega, mida Šoti õigustraditsioonid on juba ammu tunnustanud.

Mitmed minu fraktsiooni tehtud olulised muudatused eeskirjade karmistamiseks ei olnud aga edukad ja seetõttu keeldusime mina ja minu fraktsioon lõpphääletusel osalemisest.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjalikult. − (RO) Hääletasin raporti poolt, kuid usun, et kodanike tasakaalustatud esindamise tagamiseks soosimata huvirühmi Euroopa institutsioonides, tuleb vastu võtta rohkem tegevusi.

Lobitegevus on läbi teinud olulise arengu, küündides praegu ainuüksi Brüsselis rohkem kui 15 000 töötajaga enam kui 2500 organisatsioonini. Lissaboni lepingu jõustumisel ja uute volituste loomisel parlamendile ja ELile suureneb see tendents veelgi. Kui nendel huvirühmadel, kelle peakorter asub Brüsselis, on lihtne ligi pääseda Euroopa poliitilisele protsessile, ei ole kodanikerühmitustel ja valitsusvälistel organisatsioonidel samu võimalusi oma hääle kuuldavaks tegemiseks Euroopa õigusaktide vastuvõtmisel. On ilmselge, et peame lihtsustama dialoogi Euroopa institutsioonide ja liikmesriikides asuvate organisatsioonide vahel.

Sel põhjusel usun ma, et komisjoni ja parlamendi esindajad peaksid täitma oma kohust kodanike arvamuste ja erinevate algatuste edastajana Euroopa otsuseid langetavatele institutsioonidele. Samuti peaksime looma piisavad eelarveread selle tegevuse rahastamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjalikult.(PL) Mul on hea meel, et Euroopa Parlament lobitegevust käsitleb. See ei saa avalikule arvamusele olla tabuks. Vajalikud on teatud eeskirjad ning läbipaistvus on ülioluline. See on tundlik valdkond nii poliitiliselt kui majanduslikult. Oleme teadlikud sellest, et õigusandjad saavad kasu ekspertidega kokkupuutumisel ammutatud teemapõhistest teadmistest. See on ka teatud tüüpi dialoog ühiskonnaga ja sellel on omamoodi vastastikune mõju. Lõppude lõpuks ei tegutse Euroopa Komisjoni ja teiste institutsioonide liikmed ja ametnikud oma eraldatud maailmas. Omandatud teadmised aitavad neil luua paremaid ja kasutajasõbralikemaid õigusakte.

Teisest küljest kerkib esile õigusloomele avaldatava ebaõiglase mõju küsimus. Esineb juhuseid, kus seadus kaldub soosima teatud surverühmade, näiteks abordi pooldajate ja suurte korporatsioonide huvisid. See viib otse korruptsioonini ja lõplikuks tulemuseks ei ole õigusakt, vaid sätete segapuder.

Kas me tõesti püüame muuta õigusnormid karmimaks ning neid kitsendada, ennetamaks ebakohast lobitööd ja korruptsiooni? Kahjuks on vastus ilmne. Meil ei õnnestu seda teha. Alati on võimalik leida sätetes mõni auk või võimalus nendest mööda hiilida. Peaksime ka silmas pidama, et see niinimetatud lobitöö on võimalik ka läbi otsekontaktide liikmesriikides.

Kaldun raportit pooldama, kuid ei saa heaks kiita muudatusi, mille alusel kirikuid vaadeldakse lobirühmadena. Peame lisaks seadustele silmas pidama ka eetikat, läbipaistvuse ja moraali järgimist. Moraalsus ei saa kunagi olla demokraatia vaenlane!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Hr juhataja, on kahju, et ei võetud vastu muudatusettepanekut 7, mis esitati minu fraktsiooni nimel. Muudatus oleks olnud oluline mõistmaks lobiteemalise arutelu ulatust, mitte ainult meeldetuletusena komisjonile, vaid ka laiemale publikule. Heaks näiteks sellest on keskkonnaorganisatsioonid, kelle vahendeid võrreldakse sageli tööstuse omadega, kuigi äärmiselt veidral moel: üheainsa organisatsiooni metsakampaania eelarvet võib võrrelda tervete metsandusettevõtete kogueelarvetega. Metsandusettevõtted ei saa kogu oma raha kulutada kommunikatsioonile: nende tegevuseks on tegelikult puidu ja paberi tootmine. Oleks mõistlikum võrrelda ettevõtete kommunikatsioonieelarveid, kuid sellest tuleks välja jätta börsiteatised, mis on kurnav kuluallikas. Teisest küljest tuleks siis arvutada metsakampaania raha kõigi keskkonnaorganisatsioonide puhul. Kui aga pealiskihi alla vaatame, näeme sageli, et kasutatud vahendid jagunevad võrdväärsemalt kui tekkinud mulje annab alust arvata.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Hääletan raporti, milles käsitletakse huvirühmade esindajate tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamisel, poolt.

Läbipaistvuse tagamiseks Euroopa institutsioonides on vaja struktureeritud raamistikku lobistide tegevusele. Nõustun lobitegevuse määratlusega: kõik tegevusvaldkonnad, mida teostatakse eesmärgiga mõjutada poliitika loomist ja otsustelangetamist ELi institutsioonides, ja et kõiki selle määratluse alla kuuluvad tegutsejaid, tuleks pidada lobistideks ja sellena kohelda.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) Läbimõtlematud meetmed ei aita meid lobistide küsimuses üldse. Ainult täielik läbipaistvus ja kohustuslik registreerimine aitab piirata tööstusalase lobitegevuse suurenevat mõju. Vajame seda kiiresti, kuna näeme liikmesriike liigagi sageli esitamas siin muudatusettepanekuid, mille on sõna otseses mõttes lobistid üle võtnud. Poliitikuid peaks esmajärgult mõjutama nende valijad, nende toetajad ja seejärel nende endi kaine mõistus, mitte professionaalsete lobistide armee. Seega kutsun Euroopa Komisjoni üles tulema esile palju kaugemale ulatuva meetmete paketiga.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) „Huvirühmi” ja hästituntud „lobiste” käsitlev raport on jultunult küüniline nõusolek Euroopa Parlamendi ja ELi kui terviku sügavalt tagurliku rolliga ning klassihuvidega, mida see teenib.

Euroopa Parlament on aastaid ametlikult sanktsioneerinud monopoligruppide esindajate õigust omada ligipääsu Euroopa Parlamendile, et avaldada survet, anda pistist ja nõuda õiguslikke meetmeid nende kasumi tagamiseks ja suurendamiseks.

Kasutades ettekäändena läbipaistvuseeskirju, püüab raport üle võõbata monopolide otsest sekkumist. See nimetab ametiühingud, professionaalsed ja massiorganisatsioonid „lobistideks”. Tööliste ja rahvaliikumine pannakse seega ühte punkti kapitalistidega, keda raportil jätkub jultumust kirjeldada kodanikuühiskonna esindajatena. Ainus erinevus seisneb selles, et nende jaoks on parlamendi uksed avatud, samas kui töölisi ei lubata uste lähedalegi.

Ärme loome töölistele illusioone, et Euroopa Parlament ja selle liikmed ei ole iseseisvad. Nad on valitud platvormil, mis esindab selle klassi huve, keda nad Euroopa Parlamendis esindavad.

Tööliste jaoks on suund, mis kõige paremini nende endi huvisid teenib, poliitiliste rühmituste pea peale pööramine, kapitalistlike parteide nõrgestamine ning kapitalismile orienteeritud ELile vastupanemine ja vastuseismine.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Andsin poolthääle raporti „Lobistide tegevuse raamistik Euroopa Liidu institutsioonides“ ettepanekutele.

Need ettepanekud läbipaistvama lobikoha leidmiseks Euroopa Parlamendis on peajagu ees peaaegu kõigist parlamentidest maailmas lobistide reguleerimises ja täieliku finantsilise avalikustamise tagamises.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) ELi poliitikat suunavad suures osas suurettevõtete huvid, millega püütakse kindlustada oma positsioone maailmakonkurentsis, kärpides kulusid keskkonna, töötasu, tööstusalase ohutuse ja tarbijakaitse valdkonnas. Meile ei ole üllatuseks, et need ettevõtted seda teevad, kuid kuni nad seda teevad, peab see olema kõigi jaoks selge. See asetab ametiühingud, keskkonnaliikumised ja tarbijarühmad olukorda, kus nad selles osas midagi teha saaksid.

Ma olen aastaid tagant kannustanud, muu hulgas Euroopa Komisjonile esitatud küsimuste kaudu, võimalikult karmide määruste kehtestamist läbipaistvuse reguleerimiseks lobistide suhtes. Ma näen, et tänaseks ei ole karmi versiooni ikka veel vastu võetud. Ühendatud vasakpoolsete ja roheliste esitatud 10 konkreetset muudatusettepanekut ei saavutanud häälteenamust. Need ettepanekud käsitlesid ühist registrit kõigile lobistidele, kellel on juurdepääs ELi institutsioonidele, avatust lobistide eesmärkide ja rahastamise küsimuses, mille kohta rakendatakse lisameetmed aastal 2009, lobistide ebaeetiliste käitumisjuhtumite avaldamist, selgitusi seoses Euroopa Komisjoni erinõunikega ning puhkusel riigiteenistujate tegevuse piiramist palgaliste lobistidena.

Vaatamata selle parema võimaluse tagasilükkamisele on täna vastuvõetud otsus samm edasi. Seda silmas pidades hääletasid Hollandi Sotsialistide Partei kaks esindajat selle poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin Stubbi raporti poolt, mis käsitleb huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamist. See annab selgema määratluse lobistide tegevusest, keda seal on umbkaudu 15 000.

Toetan seega algatust kehtestada ühine register, kus lobistid registreerivad end vaid korra, et saada ligipääs Euroopa Parlamendile, komisjonile ja nõukogule. Lisaks pühenduvad kõik lobistid tegevusjuhendi järgimisele. On oluline, et liikmed ja Euroopa ametnikud saaksid tuvastada huvirühma poolt esindatud organisatsiooni ja järgida nende gruppide osas aususe ja hea käitumise põhimõtteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin selle raporti poolt, mille eesmärgiks on parema raamistiku tagamine huvirühmade esindajate tegevuse kohta ELis.

Brüsselis on tohutul hulgal lobiste: neid on umbkaudu 15 000 ja nad esindavad 2500 survegruppi. Nende peamiseks eesmärgiks on mõjutada ühenduse otsuseid ja nende tegevus – kuigi mõnede kodanike arvates ei ole see usaldatav ja on kahtlustäratav – on oluliseks demokraatliku elu osaks. Näiteks saab liige alati paremini aru õigusakti ettepanekuga seonduvatest küsimustest, kui on ära kuulanud kutseliitude, valitsusväliste organisatsioonide, ametiühingute või piirkondlike esindajate arvamused.

Sellele vaatamata teenib lobitöö demokraatia huve vaid juhul, kui see on läbipaistev. Liikmed ja kodanikud peavad suutma kindlaks määrata nende tegurite täpse olemuse. Kes neid rahastab? Milliseid huvisid nad tegelikult kaitsevad?

Nõudes, et lobistid liituksid avaliku registriga, mida jagavad kõik ühenduse institutsioonid ja milles tuuakse ära üksikasjad nende rahastamise kohta, vastab tekst antud nõudmisele. Lisaks peavad lobistid nüüdsest järgima tegevusjuhendit ja kui nad ei järgi selles sisalduvais eeskirju, kohaldatakse nende suhtes sanktsioone.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Muutused meie globaliseeruvas maailmas ja nende tagajärjed institutsioonidele toovad kahtlemata kaasa aina suureneva avatuse eri sotsiaalsetele teguritele. Näeme seetõttu, kuidas üha rohkem ühendusi võtab parlamendi või komisjoniga ühendust, andes spetsiifilist teavet, mida peetakse oluliseks. Seega peame tegutsema nii, et nende uute huvide esindajad selgelt tuvastataks ja et nende tegevuse suhtes kehtestataks eeskirjad, mida ka järgima hakatakse.

Käesolev raport toob ära „huvide esindajate” määratluse ja parlamendi ja komisjoni ühise registri mõjude hindamise meetmed. Samuti on selle eesmärgiks teabemeetmete suurendamine seoses vajalike finantsandmetega tagamaks, et poliitiliste otsuste langetajad ja üldine avalikkus saaksid tuvastada peamise liikumapaneva jõu lobitegevuse taga. Usun, et need meetmed on olulised sammud suurema selguse ja Euroopa poliitiliste otsuste langetajate õiguspärasuse tagamisel, eriti kuna hääletusel lükati tagasi teatud muudatusettepanekud, millest oleks olnud kasu ainult selle tegevuse õige väärtuse devalveerimiseks ajast ja arust ideoloogiliste kontseptsioonide nimel.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. − (SV) Heade otsuste tegemiseks on parlamendiliikmel alati vaja koguda asjakohast teavet. On ütlematagi selge, et üks inimene ei saa kõigis valdkondades ekspert olla. Selles mõttes võib lobitöö olla teabekogumisele väärtuslikuks lisandiks, kuna selle kaudu antakse edasi eksperditeadmisi ja esitatakse asjakohaseid mõjuanalüüse.

Kodanikel on aga õigus teada, milliseid erihuvisid püütakse aktiivselt kaitsta. Lobirühmade mõjukus ei olene tingimata finantsjõust – loomakaitseaktivistid ja muud sotsiaalsed liikumised võivad olla just niisama edukad kui tööstusalaste huvide eest seisjad. Huvide registreerimine ei ole muidugi täiesti lihtne, vähemalt mitte siis, kui tuleb määratleda, kes või millised rühmad lobitegevust teostavad. Otsuselangetajana pean aga oluliseks pidevalt jälgida, kes paneb õigusaktide mõjutamisse rohkem aega ja püüdlusi. Kui teil ei ole midagi varjata, ei ole teil ka vaja millegi pärast muretseda.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), kirjalikult. − (DA) Mina hääletasin lobiraporti lõpliku versiooni poolt, sest võrreldes hetkeolukorraga on see vaatamata kõigele mikroskoopiline samm edasi. Võimetus kaugemale liikuda on iseenesest tõend mõju kohta, mida lobistid ELi süsteemi üle omavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Lobitöö suurema läbipaistvuse vajadus on Euroopa Parlamendis väga oluline. Loodan, et see raport suurendab lobitöö avatust ja läbipaistvust parlamendis.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − (SV) Hääletasin lobiraporti lõpliku versiooni poolt, sest võrreldes hetkeolukorraga on see vaatamata kõigele mikroskoopiline samm edasi. Võimetus kaugemale liikuda on iseenesest tõend mõju kohta, mida lobistid ELi süsteemi üle omavad.

 
  
  

− Raport: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. − (SV) Sport on Lissaboni lepingu osa ja saavutab lepingu jõustumisel seetõttu ELi poliitikas olulisema rolli. Meie, sotsiaaldemokraadid, tahaksime toonitada, et sport on juba piiriülene tegevus, kuid see ei tähenda, et Euroopa institutsioonid nagu nõukogu, komisjon ja parlament, peaksid osa võtma spordiliikumise üksikasjalikust juhtimisest. Selle asemel peaks sport end ise valitsema võimalikult suures ulatuses, et säilitada oma iseseisvus ja autonoomia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Mulle pakub suurt rõõmu hääletada spordi kaitsemeetmeid käsitleva Mavrommatise raporti poolt. Usun tõesti, et sport on Euroopa kultuuri ja kodakondsuse lahutamatu element. Võttes arvesse, et selle puhul on tegemist märkimisväärse vahendiga sotsiaalse kaasatuse ja kultuuridevahelise dialoogi tõhustamisel, tuleb sporti viimaks reguleerida, et kaitsta noori inimesi sektorile omaste ohtude eest: kaubanduslik surve, võltsingud, alaealiste ekspluateerimine ja vägivald.

Muidugi ei saa kogu see spordisüsteem rahastamiseta ellu jääda. Paljudel juhtudel pärinevad rahalised vahendid ülekandeõigustest, nii et sel põhjal arvan ma, et on soovitatav mitte ainult lubada meediaorganisatsioonidel maksta spordiseadmete katmise eest, vaid tagada ka ulatuslik ligipääs avalikkusele, vähemalt suursündmuste ajal.

Mul on hea meel märkida, et raport sisaldab ka meeldetuletust õige spordikäitumise kohta ja kutsub võtma meetmeid rassismi ja dopingu küsimuste käsitlemiseks, mis on lisaks selle võimalikele tagajärgedele kõige ebasportlaslikum tegevus üldse. Seega on hea idee tõhustada probleemiga võitlemiseks koostööd kõigil tasanditel, sest doping õõnestab spordi olemust, milleks on armastus võistluste vastu, kogu oma jõuvarude kokkuvõtmine ja endast parima andmine. Inimene on alati selle väljakutsega toime tulnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. – (PL) Euroopa Liidus spordi rolli käsitleva debati kontekstis tahaksin toonitada kohaliku tasandi tegevuse tähtsust. Sellega alustamine oleks esimene samm sporti edendava Euroopa poliitika väljatöötamisel.

Esindan Małoplolskat (Väike-Poolat). Selles piirkonnas kannatab rohkem kui 60 000 inimest diabeedi käes. Peamiseks surmapõhjuseks on vereringehaigused, mis moodustasid aastal 2005 kõikidest surmajuhtudest 51% . Need tingimused on suuresti rasvumuse ja füüsilise tegevuse puudumise tagajärjeks. Üks vojevoodkonna arengustrateegia põhieesmärke on tervisliku eluviisi edendamine. Selle eesmärgi saavutamine hõlmab infrastruktuuri investeerimist ja piirkonda uute objektide, näiteks ujumisbasseinide, spordiväljakute ja sisehallide rajamist. Lisaks julgustab minu piirkond sportlikku tegevust andes rahalisi auhindu parimatele noortele sportlastele. Praeguseks on auhindu saanud üle 120 noore.

Sellise tegevuse toetamine piirkondlikul tasandil peaks olema põhielement tervisliku eluviisi edendamisel kõikjal Euroopa Liidus. Toetasin hr Mavrommatise raportit, kuna usun, et see tõstatab mitu olulist spordi arendamisega seonduvat küsimust.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. − (PT) Hääletasin spordi valget raamatut käsitleva raporti poolt.

Füüsilise tegevuse puudumisel on negatiivsed tagajärjed Euroopa elanike tervisele ja see toob kaasa ülekaalu, rasvumuse ja paljude krooniliste haiguste, näiteks südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi leviku suurenemise. Sel põhjusel toetan ma naistele antava meditsiinilise nõu olulisust võimalike füüsilise aktiivsuse hüvede kohta raseduse ajal ja pärast sünnitust.

Pean ka rõhutama, et spordivõistlusi tuleb reguleerida mittediskrimineerivate eeskirjadega, mille alusel määratakse meestele ja naistele võrdväärsed auhinnad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Raport sisaldas ettepanekuid, mille me esitasime komisjonis soovitades, et spordiga tegelevate inimeste eri kategooriate eriliidud peaksid samuti olema kohaselt esindatud rahvusvaheliste ja siseriiklike föderatsioonide otsuseid langetavates asutustes ja kaitsma ennetusmeetmeid ja noorte sportlaste tervisekontrolle tagades, et järgitaks kõiki ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud õigusi.

Rohkem meie esitatud ettepanekuid võeti vastu täiskogu istungil, iseäranis järgmised soovitused: vajadus tagada noortele sportlastele „topeltkarjääri” (sportlas- ja akadeemilise karjääri) koolitus, et aidata karjääri lõppedes kaasa profisportlaste naasmisele tööturule; olulisus julgustada inimesi sporti tegema, tagades spordivõimalused kõigile, samuti võrdsed võimalused investeerides õpetajate ja sporditreenerite koolitamisse ning suuremal arvul avalike spordiväljakute rajamine, kus riik peab enda kanda võtma julgeoleku tagamise kulud mittetulundusühingute korraldatud amatöörvõistlustel; naiste edusammude tunnustamise olulisus spordis ja võitlus diskrimineerimise vastu auhindade osas; naistele karjäärivõimaluste tagamine spordimaailmaga seotud valdkondades, kaasa arvatud otsuseid langetavatel ametikohtadel ning tähelepanu juhtimine amatöörspordile.

Me ei nõustu aga viidetega Lissaboni lepingule.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Juuninimekiri on kindlalt raporti vastu. Esiteks viitab raport Lissaboni lepingule, mida ei ole veel ratifitseeritud ja mille kohta korraldatakse umbes kuu aja pärast Iirimaal referendum. Euroopa Parlamendi föderalistlik enamus rikub seega peamisi põhiseaduslikke põhimõtteid. Lissaboni leping on ka 96% ulatuses identne põhiseaduslepinguga, mis lükati juba tagasi Prantsusmaal ja Madalmaades korraldatud referendumitel. Seetõttu on täiesti põhimõttevastane viidata raportis Lissaboni lepingule.

Teiseks tähendab raport, et EL siseneb veel ühte poliitikavaldkonda, mis Juuninimekirja arvates peaks jääma liikmesriikide otsustada.

Sellepärast hääletame raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjalikult. – (PL) Õnnitlen raportööri ja olen rõõmus, et parlament tegutses omaalgatuslikult ja tõstatas küsimuse, mis on ELi kodanikele nii oluline. Eriti väärib äramärkimist raporti see osa, milles toonitatakse spordi kantava sõnumi tähtsust. Sõnum jõuab meieni üldiselt läbi hästituntud loosungi, mis väidab, et sport võrdub tervisega. Selle loosungi tagajärjel kannavad miljonid eurooplased rohkem hoolt oma füüsilise ja vaimse tervise eest. Kuid see ei ole veel kõik. Juba maast-madalast räägivad meie spordiõpetajad meile õiglasest võistlusest ja aususest, ja aitavad meil mõista, et meie niinimetatud roll mängus sõltub meie enda pühendumusest ning et kogu töö ja suur pingutus võistlusteks valmistumisel tasub end ära.

Spordivõistlustel osaleb välismaiseid sportlasi. See aitab võidelda diskrimineerimisega ja õpetab meile sallivust staadionitel. Sallivus on inimõiguste austamise põhielement. Seda mainitakse kõigis ELi dokumentides.

Selles raportis on veel midagi, mis annab juurde lisandväärtust. Tõelises spordis ei tohi olla vägivalda ja üksikisikute pingutusi parimate võimalike tulemuste saavutamiseks ei tohi kimbutada tänapäeva nuhtlus, nimelt doping.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjalikult. − (SV) Hääletasin raporti vastu, sest minu arvates on see liialt tihedalt seotud Lissaboni lepinguga. Ma ei taha tuua spordi üle otsustamist riigi tasandist välja ja arvan, et kõik on hea nii nagu praegu on. Samas arvan ma, et naisi ja sporti käsitlev muudatusettepanek oli hea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), kirjalikult. − Me tunnustame spordi eripära, aga ingliskeelse versiooni põhjendus I on äärmiselt ebaselge ja jätab ruumi väärtõlgendustele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin Mavrommatise raporti kohta tehtud muudatusettepanekute poolt, mis iseäranis tunnustasid spordiorganisatsioonide autonoomiat. Minu kodumaal Šotimaal on pikaajaline autonoomsete ja iseseisvate spordiasutuste traditsioon ja organisatsioone nagu Šoti Jalgpalliliit tunnustatakse FIFA liikmesorganisatsioonina ning samuti on Šoti Ragbiliit IRB liige.

See Šoti spordi iseseisvuse tunnustamine on mänginud suurt rolli minu kodumaa minevikus ja teeb seda ka tulevikus pärast 2010. aasta Šoti iseseisvusreferendumit – kui Šotimaast saab täieõiguslik ja iseseisev ELi liige.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Hääletan spordi valge raamatu poolt, et toonitada spordi tähtsust Euroopa Liidus ja aidata kaasa dialoogi arendamisele antud küsimuses.

Sport on tõhus vahend, mille abil on võimalik edendada sotsiaalset kaasatust ja vastastikust arusaamist riigi ja rahvusvahelisel tasandil. Spordil on ka oluline majanduslik mõõde. Nendel põhjustel on oluline luua raamistik, milles liikmesriigid saavad toetada spordiorganisatsioone ja -sündmusi. Kuna sporditegevus toimub suures ulatuses riigisisesel tasandil, peab liikmesriikidel olema enesekontrollisüsteemi võimalus. Valge raamat rõhutab seda aspekti ja on samuti kohane alus, millele tuginedes tegeleda kõigile riikidele muret valmistavate punktidega, näiteks meie noorsoo võimete arendamine, dopinguvastased programmid ja diskrimineerimine spordis.

Toetan ka spetsiaalse spordifondi loomist sporditegevuste toetamiseks ja inimeste spordivõimaluste lihtsustamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − Tunnustame spordi erilist rolli ühiskonnas sotsiaalse kaasatuse ja integratsiooniinstrumendina ning kohaliku demokraatia edendajana. Tunnustame spordi märkimisväärset tähtsust tervishoiuküsimuses, olles ennetavaks meetmeks rasvumuse ja krooniliste haiguste puhul.

Toetame täielikult ettepanekut tugevdada naiste rolli spordis; igas vanuses sportlaste kaitsmise tähtsust sportlasekarjääri ajal ja pärast seda; spordi edendamist ühiskonnas, füüsiliste tegevuste kaasamist koolide õppekavasse; tulusid ümberjaotavate meetmete rakendamise vajadust spordi rahastamisel; ja kodanike õigust saada teavet ja omada ulatuslikku ligipääsu spordisündmuste kajastamisele.

Siiski ei poolda me ELi tasemel spordipoliitika tõhustatud rolli. Seetõttu ei saa me toetada selles valdkonnas ELi poliitika edendamiseks astutud samme. Iseäranis ei saa me toetada Euroopa spordipolitsei moodustamise ideed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Kõnealune raport, just nagu komisjoni valge raamat, käsitleb sporti kui veel üht ärivaldkonda, mille eesmärgiks on raha sissetoomine. EL püüab sporti täielikult muuta tarbekaubaks, nii et see toob veelgi suuremat kasumit spordi äriettevõtetele ja rahvusvahelistele ettevõtetele. Seepärast kasutabki EL Lissaboni lepingut oma volituste laiendamiseks, nii et need kataksid ka sporti.

See võrdub amatöörspordi süstemaatilise lammutamisega, isegi koolitasandil. Amatöörsport annab sporditööstusele ja äriks muudetud meistrivõistlustele toormaterjali. Noori ja üldsust tervikuna koheldakse kaubanduslikult orienteeritud föderatsioonide korraldatud sportliku meelelahutuse vaatajate ja klientidena. Kenad sõnad spordi edendavate väärtuste kohta, dopinguvastane võitlus jne näivad narrimisena, kui järeleaimamise soov asendub armutu konkurentsiga. Korruptsioon, doping, kitsarinnalisus ja sallimatus on äriks muudetud spordi lahutamatud osad; neid kasutatakse neid kontrollivate ettevõtete toodete propageerimiseks.

Noorte sportliku ja füüsilise aktiivsuse vajadust saab leevendada ainult infrastruktuure luues ja massilist rahvasporti arendades. Kollektivismi ja solidaarsuse väärtusi peab edendama, et astuda vastu kapitalistliku süsteemi toodetavale korrumpeerunud spordimudelile, mis allutab kõik kasumile.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Üldiselt ma toetan Manolis Mavrommatise valget raamatut spordi kohta. Usun, et suurem osa selles tehtud ettepanekutest toob spordile kasu kõigil tasanditel ELis. Leian, et jalgpalliklubide julgustamine noori talente arendada on mängu jaoks positiivne samm.

Kõik klubid – ka suured – peavad võtma mingisuguse vastutuse treenimise eest ja mitte toetuma üleminekuturul ainuüksi oma rahalisele võimsusele kellegi teise treenitud mängijate omandamisel. Jalgpall ei tohiks olla ainult rahaline võistlus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE), kirjalikult. − Spordi valge raamat on nagu venelaste „matrjoška”: esimene on amatöörsport, teine profisport ja viimane on jalgpall (kus liiguvad suured rahad). Nii jääb mulje, et amatöörsport, mis on „raison d'etre”, on üksnes ettekääne profispordi, eriti jalgpalli juurde jõudmiseks, mis näib olevat peamine siht. Valge raamat on samuti selle lähenemisviisi osas ebavõrdne: karm kehtivate eeskirjade laiendamise suhtes traditsioonilistes valdkondades nagu diskrimineerimine, ebaseaduslik sisseränne, ebaseaduslikud narkootikumid ja konkurents sporditegevustes, kuid leebe, kui asi puudutab nende jaoks erieeskirjade koostamist, just nagu asjassepuutuvad inimesed ei peaks mingil moel kartma. Igatahes kuulutab valge raamat uut ajajärku, milles ELi asutused osalevad aktiivselt profispordi, peamiselt Euroopa jalgpalli reguleerimisel. Hea uudis on see, et seda plaanitakse teha esmalt asjaga seotud inimestega rääkides.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Tervitan Manolis Mavrommatise raportit spordi valge raamatu kohta. Ma tunnistan spordi rolli olulisust iga inimese ja ühiskonna elus, see on vahend, mille abil kõigil on võimalik toime tulla personaalsete väljakutsetega, avastada oma kired ja anded, kuuluda kuskile rühma ja mõista reeglitest kinnipidamise olulisust. Nende väärtuste ekstrapoleerimisel rahvusvahelisele tasandile on mõistetav, miks sport suudab murda läbi geograafiliste tõkete ja edendada sotsiaalset suhtlust ja rahu.

Arvan, et on vajalik märkida, et kõiki tsiviil- või moraalsete eeskirjade rikkumisi spordis – nagu näiteks doping, tahtlikult rassistlikud žestid või hasartmäng – tuleb karistada, et taastada ideaalide olemus ja spordi ülim eesmärk.

Viimaks märgin, et sageli õigustatakse teatud spordiliikide kasvavat tähtsust teiste kahjustamise teel, suurte erinevuste läbi mängijate sissetulekutes erinevatel spordialadel.

Sel põhjusel usun, et vähem levinud ja vähem tuntud spordialade edendamiseks tuleb rakendada toetusmeetmed.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. − (SV) Sporti käsitlev raport sisaldas palju huvitavat ja mõistlikku materjali. Keegi ei saa põhjusega olla vastu ELi liikmesriikide tugevale tegevusele dopingu ja ksenofoobia vastu spordis. Vastuolulisem, kuid minu arvates mõistlikum, oli toetada komisjoni ideed Euroopa ühistest politseijõududest spordisündmuste katmiseks. Sel määral olin ma valmis raportit toetama. Kahjuks läks kõige olulisem küsimus, see, mis käsitleb Euroopa hasartmängumonopolide liberaliseerimist, sihtmärgist mööda. Mina isiklikult leian, et liberaliseerimine kontrollitud moel ja tegevusloaga hasartmängu- ja lotoettevõtetega võiks rahuldada nii tarbijate huve eri hasartmänguvõimaluste hulgas ja spordiliikumise vajadust ressursside järele. Seetõttu keeldusin hääletusest.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Sport on igapäevaelu oluline osa. Paljud ELi kodanikud kas osalevad või jälgivad mitmeid spordisündmusi ja need on sageli kohati olulisemad kui elu ise.

Sport ei peaks asuma seadusest kõrgemal, kuid meie seadusandjatena peaksime ka tunnistama seda ainulaadset positsiooni, mida sport omab ELis ja eri juhtorganite rolli.

Peaksime ka tunnistama, et kuigi põhiliselt domineerib klubijalgpall, ei ole see siiski ainus sportmäng ja me peame tunnustama ka muid väga erinevaid spordi- ja ajaviitetegevusi nagu ragbiliiga ja hurling või crown green bowling ja tuvide võiduajamine, mis on kõik väga olulised.

ELi ülesandeks ei ole nende spordialade reguleerimine ega mingisuguse spordipolitseina tegutsemine. See roll peaks jääma kohasele juhtorganile. EL võib aga olla loomult täiendav ja aidata arendada igasuguseid spordialasid, võttes sõna diskrimineerimise vastu spordis, mida ikka veel juhtub, kui üks spordiala tunneb end teise poolt ohustatuna. Mainin klassikalise näitena Kreeka ragbiliitu.

Ma toetan Mavrommatise raportit, võib-olla küll mitte nii entusiastlikult kui ma toetan Wigan Warriorsi ragbiliigat või St Mirrenit ja Blackburn Roversit, kuid oluline on ju see, et tegemist on vaid poliitikaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Spordi valget raamatut käsitlevas raportis tuleks tunnistada, et ELis valitseb spordis subsidiaarsuse küsimus. Sel põhjusel toetan ma muudatusettepanekut 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − Tunnustame spordi erilist rolli ühiskonnas sotsiaalse kaasatuse ja integratsiooniinstrumendina ning kohaliku demokraatia edendajana. Tunnustame spordi märkimisväärset tähtsust tervishoiuküsimuses, olles ennetavaks meetmeks rasvumuse ja krooniliste haiguste puhul.

Toetame täielikult ettepanekut tugevdada naiste rolli spordis; igas vanuses sportlaste kaitsmise tähtsust sportlasekarjääri ajal ja pärast seda; spordi edendamist ühiskonnas, füüsiliste tegevuste kaasamist koolide õppekavasse; tulusid ümberjaotavate meetmete rakendamise vajadust spordi rahastamisel; ja kodanike õigust saada teavet ja omada ulatuslikku ligipääsu spordikajastustele.

Siiski ei poolda me ELi tasemel spordipoliitika tõhustatud rolli. Seetõttu ei saa me toetada selles valdkonnas ELi poliitika edendamiseks astutud samme. Iseäranis ei saa me toetada Euroopa spordipolitsei moodustamise ideed.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjalikult. − EPLP nimel. Me tunnustame spordi eripära, aga ingliskeelse versiooni põhjendus I on äärmiselt ebaselge ja jätab ruumi väärtõlgendustele.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika