Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2265(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0151/2008

Rozpravy :

PV 07/05/2008 - 17
CRE 07/05/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 08/05/2008 - 5.9
CRE 08/05/2008 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0195

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 8. mája 2008 - Brusel Verzia Úradného vestníka

9. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Správa: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE). – (EL) Vážená pani predsedajúca, v prípade chúlostivého a dôležitého produktu gréckeho poľnohospodárstva, by sa pri tom, ako reforma ustupuje, ak ničomu inému, nátlaku rozsudkov Európskeho súdneho dvora, očakávalo, že nová spoločná organizácia trhu s bavlnou bude zabezpečená do roku 2013. Táto konsolidácia by vychádzala zo zásad SPP v rámci systému jednotnej platby, finančnej záruky fondov Spoločenstva v národnom balíku každej krajiny a možnosti flexibility pre členské štáty, pokiaľ ide o riadenie tohto národného balíka.

Našim cieľom by mali byť, čo najvyššie platby na plochu za hektár v rámci hraníc rozpočtovej neutrality. Rovnako by sme pomoc mali zamerať na výrobcov, ktorí budú zlepšovať kvalitu svojich výrobkov.

Toto však nebolo dosiahnuté. V navrhovanom ustanovení reštrukturalizačného fondu ako sa navrhuje v správe v rámci 1. piliera sa skutočne navrhuje, aby existovalo financovanie na modernizáciu odvetvia, najmä sektoru odzrňovania bavlny, ako v prvom rade stanovuje v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 9, 14, 16, 23, 26, 31 a 39. Existuje náhrada na vyváženie strát, ku ktorým v sektore odzrňovania bavlny dôjde v dôsledku akéhokoľvek poklesu v produkcii alebo narušenia na trhu s bavlnou.

Z tohto dôvodu parlamentná skupina PASOK na plenárnom zasadnutí hlasovala v neprospech správy o režime priamej pomoci pre bavlnu.

 
  
  

− Transatlantická hospodárska rada (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám veľmi pekne za príležitosť vysvetliť, prečo som hlasoval v prospech dohody o Transatlantickej hospodárskej rade.

Domnievam sa, že je správne povedať, že všetkých nás teší regulačná spolupráca, najmä v oblastiach, kde pomáha k uľahčovaniu obchodu vo väčšom objeme a najmä v oblastiach, kde pomáha k uľahčovaniu transatlantického obchodu, keďže veľmi často sa dve najväčšie obchodné zoskupenia, EÚ a USA, v záležitostiach obchodu správajú tvrdohlavo.

Mali by sme však zabezpečiť, že v akejkoľvek dohode, na ktorú pristupujeme, sa spoločné regulačné normy nevyužívajú ako ospravedlnenie spoločného protekcionizmu. Musíme zabezpečiť, aby sa akékoľvek všeobecné normy, ku ktorým spoločne dospejeme, nevyužívali ako ospravedlnenie nepripúšťania výrobcov a dodávateľov z iných svetových trhov.

Preto v snahe o prijatie spoločných všeobecných noriem, zabezpečme, aby sme boli schopní pomôcť výrobcom z chudobnejších krajín k prijatiu týchto noriem, aby sme tieto normy nevyužívali ako ospravedlnenie ich nepripustenia na svetové trhy.

V konečnom dôsledku si myslím, že na obidvoch stranách je prijatie tejto dohody vítané a z tohto dôvodu som hlasoval v jej prospech.

 
  
  

− Správa: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, hlasoval som v prospech správy pána Cappata, pretože sa venuje najdôležitejším funkciám Európskeho parlamentu, konkrétne vykonávaniu dohľadnej funkcie, pokiaľ ide o činnosť Rady a Komisie v oblasti politiky ľudských práv. Posilňuje to úlohu Európskej únie, ktorou je ochrana ľudských práv vo svete. V rámci tohto procesu je napríklad nevyhnutné, aby Podvýbor pre ľudské práva začal so systematickým hodnotením príslušných nástrojov a aby bol Parlament zapojený do dialógov Európskej únie o ľudských právach.

Akákoľvek politika vykonávaná v tejto oblasti bude len jednoduchých predstieraním, pokiaľ si za východiskový bod nestanoví základnú zásadu, že tieto základné práva sú nescudziteľné. Je to jediný spôsob, akým je možné zabezpečiť, že dôveryhodnosť preváži nad systémom dvojitého metra.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, hlasoval som v neprospech odseku 141, v ktorom sa vyhlasuje plná podpora zásadám Jogjakarty. Tieto zásady nie sú jasne definované, najmä keď ide o také citlivé otázky, akými sú sexuálna orientácia a rodová identita.

Namiesto toho som podporil pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15, v ktorom sa tieto zásady „berú na vedomie“. Ide o to, že tieto zásady by členskými štátmi nemali byť interpretované ako norma.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Ďakujem vám, pani predsedajúca. K správe pána Cappata by som sa chcel vyjadriť, pretože pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sám spravodajca predložil, konkrétne prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom spravodajca z ničoho nič začína filozofovať o vhodnosti moderného národného štátu a národnej suverenite v dnešnej dobe. Pán Cappato sa o týchto otázkach nevyjadruje jasne. Ide o jeho názor, avšak úplne rovnaké myšlienky presadzovali komunistické totalitné režimy, ktoré v žiadnom prípade nedodržiavali ľudské práva. Rovnaké otázky, ktoré figurujú v jeho pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, vysvetľovali komunisti v Bulharsku a v iných východoeurópskych krajinách. Preto by som pánovi Cappatovi odporučil, ak mieni pokračovať v tomto smere, aby navštívil Kim Čong-Ila v Severnej Kórey. V tejto krajine nájde pochopenie pre svoje myšlienky, ktoré budú, a to som si istý, srdečne uvítané.

 
  
  

− Správa: Véronique de Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, hlasoval som v prospech tejto správy. Domnievam sa, že činnosť EÚ v rámci volebných pozorovateľských misií je veľmi vplyvná, je veľmi dôležitá a je vykonávaná veľmi profesionálne. Prispieva k demokratickým procesom a k demokratickému rozvoju v mnohých nerovnoprávnych a rozvojových krajinách.

Mal som tú česť byť predsedom parlamentnej volebnej pozorovateľskej misie v Sierra Leone, v tejto veľmi problematickej krajine, vo veľmi chudobnej krajine, v krajine, ktorá predstavuje množstvo logistických problémov, a to najmä problémov s počasím v období dažďov, keď sa konala aj misia. Misia bola veľmi profesionálne zorganizovaná, k čomu prispeli všetci účastníci, z EÚ, ako aj priamo zo Sierra Leone.

Bolo skutočne pokorujúce vidieť nadšenie z volieb, ktoré preukazovali mnohí bežní obyvatelia Sierra Leone, ktorí čakali v radoch dlhé hodiny v daždi, aby mohli hlasovať v demokratických voľbách. Náš príspevok k tomu bol relatívne malý objem finančných prostriedkov a teší ma, že môžem túto správu prijať a hlasovať v jej prospech.

 
  
  

− Správa: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne vám ďakujem za túto možnosť vysvetliť hlasovanie o Fordovej správe o dohode s krajinami združenia ASEAN.

Vo všeobecnosti sa domnievam, že sa snažíme o zlepšenie a zvýšenie objemu medzinárodného obchodu prostredníctvom viacstranného rámca Svetovej obchodnej organizácie, avšak domnievam sa, že musíme uznať úlohu, ktorú zohrávajú dvojstranné dohody v rozširovaní obchodu a prínosov globalizácie do sveta.

Domnievam sa, že v tejto správe bolo osobitne dôležité, že sme zdôraznili otázky ľudských práv. Vo všeobecnosti som skôr skeptický, keď pristupujeme k tomuto kroku, keďže dosť často ide o ospravedlnenie protekcionizmu chrániacemu trh pred výrobkami z iných krajín. Avšak v tejto súvislosti je to nanajvýš vhodné, keďže členom združenia ASEAN je aj Mjanmarsko.

V skutočnosti som s tým mal však veľký problém, pretože pôvodne som predložil výboru pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý bol prijatý a v ktorom sa uvádzalo, že ak niektoré krajiny združenia ASEAN nehodlajú byť stranou tejto dohody, mali by sme stále pokračovať v uplatňovaní dohôd, s krajinami, ktoré si to želajú. Nemali by sme dovoliť, aby krajina, ktorá v najväčšej miere zastáva protekcionizmus, brzdila dohody.

Bohužiaľ EÚ je tvrdohlavá, pokiaľ ide o rokovania na úrovni obchodných zoskupení a z tohto dôvodu som sa hlasovania zdržal.

 
  
  

− Správa: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, naozaj ma veľmi teší, že môžem toto hlasovanie vysvetliť, keď predsedáte Parlamentu, pani Morgantiniová, a najmä s uvítacím potleskom poslancom za mnou. Chcel by som sám za seba povedať, a týka sa to mňa osobne ako jednotlivého poslanca a ako zástupcu Strany dôchodcov, že som hlasoval v neprospech tejto správy týkajúcej sa regulácie lobovania. A to z tohto dôvodu: neoslovuje ma skutočnosť, že sa považuje za samozrejmosť, že poslanci Európskeho parlamentu sú ovplyvňovaní vo svojom rozhodovaní inými ľuďmi a že v dôsledku toho sa regulácia považuje za nevyhnutnú.

Samozrejme v mojom rozhodovaní ma vždy ovplyvňoval Carlo Fatuzzo, iba Carlo Fatuzzo a nikto iný ako Carlo Fatuzzo. Preto považujem za veľmi bizarné, aby bola takáto možnosť prijatá. Ak je vôbec potrebné niečo urobiť alebo by sa malo niečo urobiť, s cieľom pomôcť nám lepšie porozumieť dokumentom, o ktorých hlasujeme, mali by sme mať k dispozícii odborníkov, ktorí si protirečia a potom by sme mali využiť vlastnú inteligenciu na to, aby sme sa rozhodli.

Svoj príspevok by som uzatvoril otázkou adresovanej mne a vám, pani predsedajúca. Kto ovplyvnil rozhodnutie regulovať lobovanie? Očividne loby – loby lobujúca za loby – ktorá ovplyvňuje pravidlá týkajúce sa loby!

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. − Vidím, že ste stále individualistom. Dúfam, že budete mať možnosť porovnať svoje stanovisko s ostatnými.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, v prvom rade ma veľmi teší, že dnes predsedáte Parlamentu. Mali by ste predsedať viacerým zasadnutiam. Rovnako ma veľmi teší, že môj príspevok nasleduje za vysvetlením hlasovania pána Fatuzza. Našťastie som to neurobil počas svojho prvého funkčného obdobia, inak by som v Štrasburgu nikdy nedostal obed.

Rozmýšľal som, keď sme o tejto správe hlasovali, či sa zameriavame na správne publikum. Je správne, že sme čestní, pokiaľ ide o predstaviteľov záujmových skupín, ktorých tu stretávame a je správne, že vieme, s kým sa stretáva Komisia. Avšak rozmýšľam nad tým, či by sme nemali mať tiež záznamy o tom, koho ovplyvňuje Komisia, aby spochybňoval a ovplyvňoval parlamentné hlasovanie o smerniciach, ktoré nám predkladá.

V rámci hodiny otázok pre Komisiu sme už prostredníctvom nášho vynikajúceho kolegu pána Hannona nastolili otázku objemu finančných prostriedkov, ktoré priamo od Európskej komisie dostáva charitatívna organizácia NSPCC vo Veľkej Británii, a preto nie je prekvapením, keď nám táto organizácia napíše, že by sme mali podporovať Lisabonskú zmluvu.

Existuje celý rad organizácií, ktoré dostali finančné prostriedky v súvislosti s fórom AGORA pre občiansku spoločnosť v rámci príprav na Lisabonskú zmluvu, hoci už boli rozhodnuté pre jednu stranu. Existuje tu malý problém demokracie. Ľudia, ktorých financujeme sú obyčajne nesprávni a v skutočnosti by bolo lepšie, keby sme toto celé financovanie zastavili.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážená pani predsedajúca, predstavitelia záujmových skupín Brusel milujú. Prídu do európskych inštitúcií a v zlomku sekundy si uvedomia, že celý systém bo navrhnutý ľuďmi, ktorí sú im podobní a bol zriadený pre takýchto ľudí.

Tu môžu presadiť právne predpisy, ktoré by nikdy cez občiansky volených zákonodarcov neprešli. Mám na mysli právne predpisy, akými sú zákaz doplnkov s vysokým obsahom vitamínov a minerálov, ktorý vyvolal vlnu veľkej nevôle vo všetkých členských štátoch, avšak tu bol presadený niekoľkými veľkými farmaceutickými spoločnosťami v rámci kuloárnych dohôd.

Toľko je, ako sa domnievam, známe mimo tento Parlament. Čo sa možno až tak veľmi nedoceňuje je miera, do akej sú tieto lobistické organizácie, ako práve povedal môj kolega pán Heaton-Harris, samotné produktom Európskej únie, keďže sú v plnej miere závislé od finančných prostriedkov Komisie.

A teda, keď Európska komisia prechádza cez návrhy na konzultácie s občianskou spoločnosťou, to čo to skutočne znamená je, že konzultuje s Európskou úniou novinárov, Európskou ženskou loby, Európskym kongresom odborových zväzov a radom iných organizácií, ktoré sú závislé od európskych daňových poplatníkov a vďačia im za každé jedno euro zo svojho príjmu.

Musím sa opýtať, či tam v jednotlivých štátoch existuje jeden človek, ktorý skutočne podporuje tento projekt bez toho, aby bol na nejakej úrovni za to zaplatený. Spôsob, ako prísť na to, či sa nemýlim je predložiť vašu Lisabonskú zmluvu ľuďom v referende. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

− Správa: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, v súvislosti s touto dôležitou správou by som chcel upozorniť na otázku športu medzi mladými ľuďmi na miestnej úrovni.

Mali by sa podporovať činnosti zamerané na popularizáciu fyzickej aktivity medzi deťmi a rovnako aj školy, ktoré aktívne šport podporujú. Je preto dôležité podporovať projekty zamerané na rozvoj športových zariadení v školách a mimo nich spoločne s plánmi na zapojenie detí do mimoškolských aktivít.

Domnievam sa, že je dôležité podporovať športovanie na základnej úrovni, teda na úrovni, ktorá je k občanovi najbližšie. Tento cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom poskytnutia primeranej finančnej podpory menším klubom a športovým zariadeniam.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, k tejto téme som sa vyjadril v rámci hlavnej rozpravy. Avšak nepovedal som, prečo som nakoniec hlasoval v jej neprospech. Bolo to z rôznych dôvodov, ktoré som vysvetlil vo svojom hlasovaní. Rád by som hlasoval v jej prospech, len keby európske inštitúcie v oblasti športu robili niečo užitočné.

Vlani v rámci rozpravy o rozpočte sme ako Parlament hlasovali v neprospech výdavkovej položky, ktorá bola určená pre Špeciálne olympijské hnutie za zjednotený šport, program, ktorý by sa vykonával v 10 krajinách Európskej únie, do ktorého by sa zapojilo 3 000 mentálne postihnutých ľudí.

Vraciam tento návrh naspäť a konzultoval som so všetkými rôznymi spravodajcami, avšak by ste sa čudovali, aký záujem tento Parlament o šport prejavuje. Možno len túži po väčšej moci, aby sa mohol miešať do každodenného života ľudí. Avšak nehodlá v skutočnosti vykonať nič pozitívne, pokiaľ ide o zdravotne postihnutých ľudí.

Domnievam sa, že vlani sme si túto príležitosť nechali ujsť. Budem sa o to opäť snažiť tento rok a všimol som si tu dnes záujem o Špeciálnu olympiádu, ktorá je skutočne úžasnou organizáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, hlasovala som v prospech správy pána Mavrommatisa. Nehlasovala som tak len preto, že sa domnievam, že ide o komplexnú a kvalitne pripravenú správu, ale aj preto, že som osobitne vďačná spravodajcovi a Výboru pre kultúru a vzdelávanie za zapracovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som k dokumentu predložila. Cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so zdravotne postihnutými športovcami v súvislosti so sociálnymi riešeniami. Niektoré vnútroštátne právne systémy stanovujú finančnú podporu pre olympionikov, ktorí majú finančné ťažkosti po tom, ako ukončia svoju profesionálnu kariéru, avšak príslušné ustanovenia sa nevzťahujú na paraolympionikov. Zapojenie sa do športovej aktivity zvyšuje pocit osobnej dôstojnosti a sebavedomie zdravotne postihnutých ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, neviem či som na rade alebo nie. Nepodal som písomnú žiadosť o vysvetlenie hlasovania. Avšak chcel by som len veľmi stručne reagovať na svojho dobrého priateľa a kolegu pána Heatona-Harrisa, domnievam sa, že všetci máme vlastné stanoviská o hodnote európskych inštitúcií, avšak nemyslím si, že je správne útočiť na Európsku úniu, vnútroštátne vlády, miestne samosprávy za to, že sa zaujímajú alebo nezaujímajú o otázku zdravotne postihnutých ľudí a športu.

Mohol by som uviesť množstvo príkladov zo svojho volebného obvodu, kde Európska únia veľmi úprimne pre ľudí znamená veľký prínos, pre ľudí zdravotne postihnutých, ako aj zdravých. Myslím si, že je nespravodlivé útočiť na akúkoľvek inštitúciu týmto spôsobom. Domnievam sa, že každý z nás chce urobiť, čo môže pre podporu športu, pre to, aby sa na ňom každý zúčastnil. A to, či ste proeurópsky alebo antieurópsky je iná záležitosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Vážená pani predsedajúca, chcel by som povedať niekoľko slov o správe pána Mavrommatisa. Hlasoval som v jej prospech a považujem ju za vynikajúcu. Osobitne dobrou časťou tejto správy je, podľa môjho názoru, že sa v nej uznáva osobitosť športu a venuje pozornosť skupinám s osobitnými potrebami, vrátane skupiny zdravotne postihnutých. Súhlasím s pánom Beazleym a úplne nerozumiem logike svojho dobrého priateľa pána Heaton-Harrisa v tejto oblasti, keďže presne týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že so skupinami s osobitnými potrebami a zdravotne postihnutými ľuďmi sa bude zaobchádzať rovnako. Zdravé cvičenie je jednou z osobitne prioritných oblastí tejto správy. Šport sa tiež preukázal ako veľmi dobrý spôsob prevencie rasizmu a xenofóbie.

Chcel by som tiež povedať, že na mojom hlasovacom zariadení sa niečo pokazilo a napríklad pri bode 42 som ho nedokázal sprevádzkovať. Dúfam, že oddelenie pre technické záležitosti sa pozrie na to, prečo sa moje hlasovacie zariadenie niekedy zasekáva. Všimol som si, že ostatní mali rovnaký problém a teraz apelujem na oddelenie pre technické záležitosti a dúfam, že nabudúce už bude poriadne fungovať.

 
  
  

− Správy: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008), Ingo Friedrich (ex-Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, chcel by som začať správou pána Mavrommatisa. Hlasoval som v prospech tejto správy, pretože sa v nej osobitne zdôrazňuje príspevok lotérií a rakúskych kasín k financovaniu športu. Vítam príslušný odsek. Hlasoval som v prospech správy pána Friedricha, pretože sa v nej odmieta útok na jedinečnú a širokospektrálnu úlohu, ktorú zohrávajú uznané cirkvi v spoločnosti a rovnako sa v nej poskytuje špecifickejšie stanovisko k úlohe právnikov. Pripisuje veľký význam odborným stanoviskám a informáciám, ktoré získavame z výmeny skúseností a dialógu o množných riešeniach s občanmi, záujmovými skupinami, právnikmi a predstaviteľmi záujmových skupín.

Chcel by som túto príležitosť využiť na vyjadrenie vďaky za stovky diskusií, ako aj nespočetné množstvo emailov a nápadov, ktoré dostávam. Niektoré z nich sú rozčuľujúce, pretože len zaberajú drahocenný čas, avšak väčšinu z nich považujem za informatívnu, ako aj užitočnú. Opäť by som sa chcel za ne poďakovať, avšak chcel by som tiež povedať, že zodpovednosť za spôsob, akým sa správame k predstaviteľom záujmových skupín je výlučne v našich rukách. My sa rozhodujeme, s kým sa chceme rozprávať, koľko času im chceme venovať, o čom sa budeme rozprávať a akým spôsobom si vybudujeme pracovný vzťah. Súhlasím s jasnými a transparentnými pravidlami, avšak nesúhlasím s nadreguláciou, ktorá tieto pracovné vzťahy komplikuje a byrokratizuje.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

− Správa: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Keďže sa domnievame, že je dôležité udržiavať a zlepšovať, podľa potreby, dohodu so Seychelskou republikou, súhlasíme s hodnotením, v ktorom sa označuje za nevhodné, aby sa do znenia protokolu (stanovujúceho možnosti rybolovu a finančný príspevok) začlenili úvahy o stave infraštruktúry miestnych prístavov a možnosť zmeny aspektov (vrátane cieľov vo využívaní finančného príspevku) v rámci výlučnej právomoci seychelských orgánov.

Podobne považujeme za negatívne, aby sa do návrhu začleňovali opatrenia, akými sú pozastavenie licencií Európskou komisiou, v ktorých sa nezohľadňuje najmä dodržiavanie a ochrana právomocí členských štátov.

Okrem toho ešte stále nie je zabezpečená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu, keďže v dohode sa určuje len, že mzdové podmienky posádok zo Seychelskej republiky na palubách plavidiel z krajín EÚ, ktoré budú kryté dohodou, nesmú byť horšie ako podmienky posádok zo Seychelskej republiky vykonávajúcich podobnú prácu na palubách plavidiel z tejto krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som v neprospech správy pána Ortuondo Larreu týkajúcej sa dohody o rybolove so Seychelskou republikou. Spoločná politika rybného hospodárstva je hrozným nešťastím a nepodporuje trvalo udržateľné rybné hospodárstvo na našom pobreží.

Z tohto dôvodu boli stovky škótskych lodí zrušené a rybárske spoločenstvá začali trpieť. Riešením nie je vývoz zvýšenej kapacity rybolovu iných členských štátov vo forme dohôd o rybolove s tretími krajinami.

Ak disponujú iné členské štáty príliš vysokým počtom lodí na rybolov v ich tradičných rybolovných vodách, mali by tento problém riešiť sami a nemali by byť závislé od EÚ, aby im hľadala viac vôd na plienenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne. (FR) Teší ma, že Európsky parlament schválil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k Partnerskej dohode o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou na obdobie rokov 2005 – 2011.

Zmeny nemenia základné prvky dohody. Sú len odkazom na dosiahnutý úspech a umožňujú praktické prispôsobenie, ktoré zodpovedá súčasným potrebám. Preto vzhľadom na priemernú úroveň výlovu za uplynulé tri roky, sa referenčná tonáž zvyšuje z 55 000 ton na 63 000 ton. Okrem toho, s cieľom udržať rovnováhu, sa zvyšuje poplatok majiteľov lodí na 35 EUR za tonu, s cieľom zosúladiť dohodu s inými dohodami o plavidlách na lov tuniakov, a preto sa príspevok Spoločenstva znižuje zo 75 EUR za tonu na 65 EUR za tonu. Celkový ročný finančný príspevok sa teda zvyšuje z 4 125 000 EUR na 5 355 000 EUR.

Úspech tejto dohody odzrkadľuje jasný a vzájomný záujem Európskej únie o uzatvorenie partnerských dohôd, najmä v oblasti rybného hospodárstva. Flotila Réunionu má možnosť čerpať výhody z týchto možností rybolovu a dúfam, že dnešné hlasovanie pomôže posilniť a stimulovať naše rybné hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) More a morské zásoby sú pre Európsku úniu veľmi dôležité vzhľadom na zamestnanosť a hospodársky rast. Sú zdrojom potravín a energetiky. Okrem toho pobrežné regióny zaznamenávajú významný rozvoj v oblasti turistického ruchu, ktorý predstavuje významné odvetvie nášho hospodárstva. Morské zásoby by sa mali využívať racionálne.

Rybné hospodárstvo EÚ je druhým najväčším na svete. Rybné hospodárstvo a akvakultúra dodávajú približne 7,3 milióna rýb ročne a 360 000 ľudí pracuje v odvetví rybolovu a v spracovateľskom priemysle. Preto sa domnievam, že EÚ by mala uzatvárať dohody s tretími krajinami v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva, respektíve skvalitňovať existujúce podmienky.

 
  
  

− Správa: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Podporujeme uplatňovanie individualistickejších pravidiel s odchýlkami a osobitnými, rôznymi a prispôsobenými opatreniami, ktoré sú riadne uspôsobené hospodárskej realite najodľahlejších regiónov a sú priaznivejšie zamerané na ich výrobnú kapacitu.

Cieľom tejto správy je uplatňovanie osobitnej sadzby spotrebnej dane z piva vyrábaného na Madeire. Táto sadzba, ktorá je nižšia ako vnútroštátna stanovená sadzba, sa bude uplatňovať v prípadoch, kde ročná výroba piva nepresiahne 300 000 hektolitrov.

Ako zdôraznila Komisia, cena miestne vyrábaného piva, dokonca aj s daňovou úľavou vo výške 50 %, je stále o 7,5 % vyššia ako maloobchodná predajná cena piva vyrábaného v kontinentálnom Portugalsku a predávaného na trhu Madeiry. Ak by miestne pivovary stratili výhodu zníženej daňovej sadzby, neboli by schopné vyrovnať sa s hospodárskou súťažou.

Z tohto dôvodu, pričom máme na zreteli osobitné charakteristiky a požiadavky reality v najodľahlejších regiónoch, podporujeme opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť právo na výrobu v súlade s osobitným potenciálom regiónu, v ktorých sa uznáva regionálne hospodárstvo a týmto spôsobom sa zabezpečuje prežitie miestneho pivovarníckeho odvetvia, ktoré čelí konkurencii vnútroštátneho a medzinárodného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Jediný dôvod, prečo hlasujem v prospech tejto správy o spotrebnej dani je jej obmedzený miestny rozsah, a teda nemôže mať negatívny vplyv na pivovar Brauerei zu Göss v Rakúsku, ktorý, ako je všeobecne známe, vyrába najlepšie pivo v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. – (PL) Záležitosť, ktorej sa venuje spravodajca, nás vedie k zamysleniu, akým spôsobom je možné zosúladiť režim skutočnej hospodárskej súťaže so zásadou rovnosti pred právom. Očividne bude voľný trh najlepším mechanizmom na reguláciu hospodárstva, kým sa nenájde lepšie riešenie, aby som parafrázoval jeden výrok. Z tohto hľadiska môže spravodajcova iniciatíva predstavovať intervencionizmus, ktorý by mohol mať negatívne vplyvy na naše hospodárstvo. Na druhej strane však zabezpečovanie trvalej udržateľnosti trhu zahŕňa ochranu diverzifikácie a prevenciu monopolizácie trhu. Pred tým, ako sa prijme rozhodnutie, ktoré je také dôležité, je nutná širšia diskusia a odbornejší výskum. Správa sa nevenuje všetkým aspektom svojho predmetu. Preto som sa rozhodol zdržať hlasovania.

 
  
  

− Správa: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som v prospech správy mojej talianskej kolegyne Moniky Frassoniovej o uzavretí Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o postupoch na vykonávanie rozhodnutia Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím 2006/512/ES zo 17. júla 2006. Bohužiaľ komitologický postup nefunguje dobre a je nevyhnutné, aby sa zaviedli opatrenia, ktoré Komisii umožnia výkon jej vykonávacích právomocí a Európskemu parlamentu umožnia dohľad nad týmto výkonom. Podľa potreby je odkaz v textoch na regulačný postup s dozorom povinný pre všetky tri inštitúcie. Teší ma, že v novej dohode sa presnejšie vymedzuje povinnosť Komisie informovať Parlament v súlade s opatreniami, ktoré zabezpečujú, že systém prenosu je transparentný a účinný a že sú určené sprostredkúvané informácie a rôzne fázy postupu. Vítam zavedenie tzv. systému včasného varovania, prostredníctvom ktorého je Parlament informovaný o návrhoch vykonávacích opatrení. Podporujem myšlienku, že Komisia by mala zverejňovať všetky návrhy vykonávacích opatrení, hneď ako ich formálne predloží.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasujem v prospech správy pani Frassoniovej týkajúcej sa nových komitologických postupov.

Nové právomoci udelené Parlamentu v rámci kontrolného postupu, ktoré poslancom umožňujú blokovať postup textu schváleného vo výbore v prípade, že odborníci nesplnili svoje poverenie, predstavuje veľký úspech pre tento Parlament a dôležitý krok smerom k zlepšovaniu rovnováhy moci medzi európskymi inštitúciami.

Súhlasím, že je vhodné zvýšiť účinnosť postupu prostredníctvom sprehľadňovania a sprístupňovania rozhodnutí výborov. Podobne súhlasím aj so zavedením elektronického registra, ktorý uľahčuje overovanie rozhodnutí prijatých v komitologickom postupe.

Samozrejme je zásadné, aby sa trojmesačná lehota stanovená pre právo Parlamentu na kontrolu uplatňovala len vo výnimočných prípadoch v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z júla 2007: kratšia lehota by mala byť prípustná len, ak je oprávnená na základe naliehavosti alebo účinnosti.

Niektoré výbory EP už úspešne použili hrozbu využitia práva veta, s cieľom získať okamžitú odpoveď a vyjasnenie od Komisie. Preto sa domnievam, že ide o nástroj, ktorý by mal Parlament používať v zvýšenej miere na účely výkonu politickej kontroly aj nad technickými rozhodnutiami.

 
  
  

− Správa: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som v prospech správy mojej talianskej kolegyne Moniky Frassoniovej o zmene článku 81 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa tzv. komitologických vykonávacích opatrení. V článku 81 ods. 4 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa stanovuje, že ak vykonávacie opatrenia predpokladané Komisiou patria do regulačného postupu s kontrolou, lehota určená na kontrolu začína plynúť predložením návrhu opatrení Parlamentu vo všetkých úradných jazykoch. Podporujem návrh na pridanie ustanovenia: v prípade, že sa uplatňujú kratšie lehoty ako sa stanovuje v článku 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES a v naliehavých prípadoch ako sa stanovuje v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES, pokiaľ predseda parlamentného výboru nemá námietky, lehota určená na kontrolu začína plynúť dňom, v ktorý Parlament dostane konečný návrh vykonávacích opatrení v jazykových verziách predložených členmi výboru zriadeného v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Vážená pani predsedajúca, v správe pani  Frassoniovej sa zdôrazňuje do istej miery gavaliersky prístup, ktorý uplatňuje Komisia, keď je v práve vo vzťahu k Európskemu parlamentu. Spravodajkyňa Komisii správne pripomína jej povinnosti a podporujeme tento pokus o obnovenie minimálnej demokratickej kontroly činnosti Komisie.

Je však neisté, či to povedie k lepšiemu uplatňovaniu kontroly v budúcnosti, už len kvôli tajnej túžbe Komisie zabrániť tomu, aby Parlament organizoval konzultácie o opatreniach, ktoré plánuje vykonávať.

Tiež je nám ľúto, že sa nespomína základný problém, ktorým je konkrétne rozsah vykonávacích právomocí Komisie, ktorý pripomína rozsah skutočného legislatívneho a regulačného orgánu, ktorý je však zverený štátnym úradníkom a demokratickému podvodu, ktorým je komitologický postup.

 
  
  

− Správa: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark a Anna Ibrisagic (PPE-DE), písomne. − (SV) Domnievame sa, že Spoločná poľnohospodárska politika by sa mala zrušiť. Zároveň sa však domnievame, že dohody, ku ktorým sme sa zaviazali by sa mali plniť. V dnešnom hlasovaní sme teda hlasovali v prospech návrhu Komisie na dodržiavanie prístupových zmlúv s Portugalskom, Gréckom a Španielskom, v ktorých sa EÚ, bohužiaľ, zaviazala k zaručeniu podpory pre výrobu bavlny, do rámca ktorej patrí aj podpora výroby. Je nám preto ľúto, že Komisia nemala možnosť predložiť návrh v tejto oblasti, ktorý je v súlade s politikou pre iné poľnohospodárske odvetvia, v ktorých bola podpora oddelená od výroby.

V správe Európskeho parlamentu (A6-0166/2008) sa navrhuje možnosť na ešte nižšiu neviazanosť podpory, a preto sme sa rozhodli hlasovať v neprospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Keďže odvetvie bavlny má veľký sociálno-hospodársky význam v určitých regiónoch Európskej únie, najmä v Grécku a Španielsku, Európska komisia a Európsky parlament by mali tejto záležitosti venovať osobitnú pozornosť.

Skutočnosťou je, že reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá sa začala v roku 2003, zavedenie jednotnej platby pomoci, oddelenej od výroby viedlo v roku 2006 k tomu, že Komisia zaviedla túto zásadu do praxe v odvetví bavlny.

Španielsko sa však obrátilo s touto vecou na Európsky súdny dvor na základe skutočnosti, že nebolo vykonané žiadne hodnotenie vplyvu, pred tým ako sa začala realizovať reforma. Súd sa vyjadril v prospech Španielska a zrušil nový režim podpory pre bavlnu.

Napriek tomu návrh, ktorý teraz predkladá Európska komisia je prakticky identický s predchádzajúcim. Okrem toho čosi viac než rok po realizácii reformy spoločnej organizácie trhu s bavlnou, možno pozorovať jej hrozné následky. Výroba v tomto odvetví klesla o takmer 20 % v Grécku a viac ako o 50 % v Španielsku. Podobne klesol počet fariem o 11 % v Grécku a 25 % v Španielsku. Dokonca sú ohrozené aj zariadenia na odzrňovanie bavlny.

Preto sme hlasovali v neprospech tohto uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne. – (EL) Hlasoval som v neprospech správy pána Gklavakisa, ako aj moja politická skupina, pretože napriek obmedzenému počtu pozitívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k pôvodnému návrhu Komisie, je celkový výsledok negatívny. Je potrebná ďalšia podpora pre pestovateľov bavlny bez ďalšieho obmedzenia vo výrobe. Zároveň musia byť prijaté dôležité opatrenia na ochranu životného prostredia a životaschopný rozvoj poľnohospodárstva.

 
  
  

− Transatlantická hospodárska rada (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som v prospech uznesenia Európskeho parlamentu z 8. mája 2008 o Transatlantickej hospodárskej rade, v ktorom sa zdôrazňuje, že úzke transatlantické partnerstvo je nevyhnutným nástrojom na usmernenie globalizácie v záujme spoločných hodnôt a smerom k spravodlivému politickému a hospodárskemu svetovému poriadku. Súhlasím so stanoviskom, že fungovanie konkurencieschopného transatlantického trhu je základom, o ktorý sa môže transatlantické partnerstvo oprieť, a tým umožniť EÚ a USA, aby spoločne čelili svetovým politickým a hospodárskym výzvam. Bezpečný obchod je osobitne dôležitý v čoraz integrovanejšom svetovom hospodárstve, avšak súhlasím s tým, že návrh na 100 % prehliadanie nádob, v ktorých sa preváža tovar, pochádzajúcich zo zahraničia ako súčasť boja proti teroristickým hrozbám je neoprávnený a nerealistický. Existuje naliehavá potreba spolupráce pri uplatňovaní práv duševného vlastníctva vrátane opatrení na posilnenie spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a pirátstvu s jasným časovým plánom na uľahčenie vzájomného uznávania medzinárodného patentového práva. Je mi ľúto, že nebola rozvinutá menová spolupráca medzi dolárom a eurom.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), písomne. – (FR) V záverečnom hlasovaní o tomto uznesení som sa zdržala hlasovania najmä z týchto dôvodov.

Uznesenie obsahuje pozitívne prvky, akým je odkaz na zásadu prevencie. Avšak nemôžem podporiť niektoré návrhy a ciele.

Napriek tomu, že môžem akceptovať zásadu transatlantického trhu, bude nemožné a ešte menej žiaduce, ukončiť ho do roku 2015.

Ukončenie tohto trhu znamená odstránenie necolných prekážok (ods. 17), tzn. sociálnych, zdravotných, environmentálnych a iných noriem. Ustanovenia, ktoré EÚ prijala v týchto oblastiach prostredníctvom svojich právnych predpisov poskytujú uspokojivú ochranu európskych spotrebiteľov a občanov a musia byť zachované, ak nie skvalitnené.

Podobne je to aj v prípade označovania a zistiteľnosti, ktoré spotrebiteľom nepostačujú na to, aby urobili informované rozhodnutia (ods. 28). Politika ochrany spotrebiteľa nemôže byť obmedzená na tento typ opatrenia. Spotrebiteľský výber poľnohospodárskych výrobkov musí byť zaručený prostredníctvom prevencie kontaminácie tradičnej a organickej úrody geneticky modifikovanými organizmami.

A na záver, formulácia textu je príliš dvojznačná, pokiaľ ide o dovoz amerického kuracieho mäsa upravovaného chlórovanou vodou. Ak chceme zachovať politiku Spoločenstva v oblasti bezpečnosti potravín, dovoz musí byť zakázaný.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) V čase, keď sa prehlbuje kríza kapitalizmu a jeho protirečenia sa množia je toto uznesenie a ciele stanovené pre („dlhodobé“) vytváranie „transatlantického trhu“ prezentované ako skutočná úniková cesta vedúca k zvyšujúcej sa liberalizácii trhov na týchto dvoch bodoch „trojnožky“ a pilieroch NATO.

K opätovnému potvrdeniu „transatlantického“ strategického partnerstva, pridáva uznesenie svoju úlohu skutočného časového plánu liberalizácie finančných trhov a obchodných vzťahov medzi EÚ a USA, prostredníctvom toho, že uvádza prekážky väčšej hospodárskej súťaže a kapitalistickej koncentrácii k radosti a prínosu veľkých finančných a hospodárskych skupín.

Uznesenie v (neuskutočniteľnom) pokuse o ukrytie skutočných cieľov, protirečení a následkov ukončenia „transatlantického trhu“ zdôrazňuje určité možné sociálne alebo environmentálne obavy. Avšak tieto vyzerajú len ako funkcia a premenné kapitalistickej hospodárskej súťaže, najmä v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

Napriek snahám o zmiernenie následkov situácie prostredníctvom konfrontácie s brutálnou realitou „kapitalistickej globalizácie“ sa v správe zatajujú vážne následky pre pracujúcich a ľudí vo všeobecnosti a pre malé a stredné podniky, a to nielen v EÚ a v USA, ale na medzinárodnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard a Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. − Hlasovali sme v neprospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1, pretože sa v ňom stanovuje: „domnieva sa, že možné riešenie akéhokoľvek charakteru by nemalo viesť k narušeniu hospodárskej súťaže“.

V tomto svetle sa v uznesení zdôrazňuje väčší význam hospodárskych záujmov ako záujmov verejného zdravia. Takúto logiku považujeme za neprijateľnú. Domnievame sa, že keď ide o záležitosti súvisiace s bezpečnosťou potravín, Európska únia by sa mala pridržiavať zásady prevencie.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Uvedomenie si, že vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou pulzuje život aj v oblastiach mimo záležitostí tretích krajín (dokonca aj v týchto nie sú spory nevyhnutne neprekonateľnými) je veľmi dôležité. Táto diskusia, navrhované texty a dokument, ktorý dnes prijímame, môžu byť preto veľmi užitočné.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné ukončiť kroky potrebné na dosiahnutie cieľa posilnenia transatlantickej hospodárskej integrácie. V tejto súvislosti sa vynakladá úsilie, najmä úsilie zamerané na odstránenie necolných prekážok (komplikované všeobecné pravidlá, ktoré vážnym spôsobom zabraňujú medzinárodnému obchodu), ktoré je, ako dokazujú nedávne štúdie, neskutočne užitočné. Musí preto viesť k väčšiemu záväzku na obidvoch stranách.

Okrem toho, v rovnakej oblasti medzinárodného obchodu, sa musí záväzok na obidvoch stranách Atlantiku posilňovať a mal by byť konzistentnejší.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − Ako spoluautor tohto uznesenia podporujem realistické zámery procesu Transatlantickej hospodárskej rady.

Je nevyhnutné, aby sa EÚ a USA snažili o nájdenie iniciatív na obmedzovanie prekážok. Osobitne vítam postupný pokrok dosiahnutý v oblasti finančných služieb, Medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva a dohody medzi brokerom a dealerom.

Ešte stále je potrebné dosiahnuť množstvo cieľov a mali by sa preskúmať iné možnosti vrátane viacstranného prístupu. Domnievam sa však, že obe strany by nemali čakať na opatrenia, ktoré môžu, ale nemusia vyrovnať naše vzájomné rozdiely. Namiesto toho to znamená namáhavú prácu a nikde to nie je zrejmejšie ako v oblasti poistenia, a najmä vedľajších záležitostí.

Transatlantická hospodárska rada nie je obchodom pre seba. Ide tu o prehĺbenie nášho vzťahu na regulačnej úrovni, ktorý skvalitní otvorenosť a účinnosť našej priemyselnej výkonnosti a ktorý odstráni chabé ospravedlnenia minulosti.

Teraz čelíme narastajúcej výzve vo svete, kde je záujmom EÚ a USA systém, v rámci ktorého sa podporuje rast a ktorého cieľom nie je protekcionizmus a izolacionizmus.

V rámci Transatlantickej hospodárskej rady sa snažíme o priblíženie EÚ a USA, avšak nemôžeme sa spoliehať len na výsledky tejto rady. Je potrebné urobiť viac, aby sme transformovali tento typ prístupu do našich každodenných úvah na tejto úrovni. Neúspech je veľmi ľahké predpovedať na základe našich politických hospodárstiev, prekonanie tohto strachu je náročnou úlohou.

 
  
  

− Správa: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som v prospech správy z vlastnej iniciatívy môjho talianskeho kolegu Marca Cappata o ľudských právach vo svete v roku 2007. Podporujem vyhlásenie, že Komisia a Rada by mali určiť prioritu činnosti, v súlade s rovnakými usmerneniami ako pri vytváraní Medzinárodného trestného súdu, s cieľom podporiť činnosti na medzinárodných súdoch, ktoré sa zapájajú do ochrany ľudských práv. Nová Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) má potenciál rozvinúť sa na hodnotný rámec na zlepšovanie situácie v oblasti ľudských práv vo svete. Súhlasím s presadzovaním nenásilia ako základného prostriedku na zabezpečenie dodržiavania základných ľudských práv a súhlasím s bojom proti trestu smrti. Podobne ako moji kolegovia, aj ja som prekvapený, že množstvo európskych krajín ešte neratifikovalo opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu. Teší ma účinnosť Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), avšak jeho rozpočet vôbec nespĺňa jeho očakávania, a preto podporujem zvýšenie rozpočtu EIDHR od roku 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Vysvetľujem svoje hlasovanie v prospech správy o ochrane ľudských práv, keďže aj dnes dochádza k ich častému porušovaniu.

Európska únia uvádza ľudské práva medzi svojimi zakladajúcimi zásadami, takým spôsobom a v takej miere, že ich dodržiavanie správne predstavuje predbežnú podmienku pristúpenia k EÚ.

Európska únia má preto zodpovednosť vystupovať ako strážca ľudských práv v Európe a v tretích krajinách, prostredníctvom koherentnej spoločnej zahraničnej politiky, ktorá je nezávislá od záujmov a stanovísk členských štátov. EÚ musí presadzovať ratifikáciu Štatútu Medzinárodného trestného súdu vo svete, s cieľom chrániť jednotlivcov pred tzv. zločinmi proti ľudskosti a predchádzať genocíde a iným zverstvám, ktoré by mohli byť v budúcnosti páchané bez strachu z trestu. Rovnako musí pomôcť zvýšiť účinnosť a efektivitu UNHCR. Podobne sa domnievam, že rezolúcia OSN o všeobecnom moratóriu na trest smrti sa musí uviesť do praxe.

Európska únia tiež musí prispieť k dodržiavaniu ľudských práv svojimi hlavnými obchodnými partnermi. Dúfam, že Čína ukončí postupy mučenia ako dôležitý znak otvorenosti kultúre, ktorá dodržiava ľudské práva a mierového ducha, ktoré vždy symbolizovali olympijské hry.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne. – (FR) Vítam dnešné prijatie návrhu pána Cappata na uznesenie o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2007 a politike EÚ v tejto oblasti.

V tejto správe sa analyzuje pokrok dosiahnutý vo všetkých častiach sveta v oblasti ľudských práv a hodnotí sa v nej úsilie vynakladané EÚ na podporu ľudských práv vo svojich činnostiach a politikách.

Správne sa v nej zdôrazňuje potreba zvýšiť konzistentnosť vnútorných a vonkajších politík v tejto oblasti.

Správa sa zameriava najmä na otázku trestu smrti, boj proti všetkým formám mučenia a diskrimináciu žien a násilie páchané na ženách a na potrebu posilnenia práv detí.

Opätovne sa v nej pripomína zodpovednosť EÚ za podporu úlohy občianskej spoločnosti na účely zefektívnenia a väčšej relevantnosti tohto boja a posinenia prostriedkov navrhnutých s týmto cieľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Strana Junilistan podporuje významnú činnosť v oblasti ľudských práv, ktorá sa vykonáva všade vo svete, avšak domnievame sa, že táto výročná správa je len ďalším pokusom tohto Parlamentu o rozšírenie právomocí EÚ v oblasti zahraničnej politiky.

Situácia v mnohých krajinách je veľmi znepokojujúca a medzinárodné spoločenstvo samozrejme musí zareagovať. Avšak táto reakcia musí byť prijatá v rámci OSN a jej rôznych orgánov, ktoré majú, na rozdiel od EÚ, legitimitu a širokú podporu väčšiny štátov.

Preto sme sa rozhodli hlasovať v neprospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Každoročne sme konfrontovaní týmto cvičením v pokrytectve Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv vo svete.

Zjavne sa v správe nachádzajú body, ktoré podporujeme. Avšak v podstate je dokonalým príkladom inštrumentalizácie ľudských práv a ich neprijateľného využívania ako politickej zbrane v prospech záujmov hlavných veľmocí EÚ a ich veľkých finančných a hospodárskych skupín a v neprospech tých ľudí, ktorí odmietajú ich diktát.

V celej správe úplne chýba akákoľvek zmienka a verejné odsúdenie očividného porušovania ľudských práv v Palestíne, Iraku, Afganistane, na okupovanom území Cypru alebo v Západnej Sahare, ktorého sa dopúšťajú krajiny EÚ a/alebo ich spojenci ako USA, Izrael, Turecko alebo Maroko.

V celej správe sa ani raz neuvádza pokus o rozdelenie ľudských práv prostredníctvom ich zatriedenia na hospodárske a sociálne práva. Ochrana ľudských práv, vrátane skutočnosti, že sú nescudziteľné a nemôžu byť zatriedené do poradia, a ich statusu ako predpokladu dodržiavania práv národov a skutočnej sociálnej spravodlivosti, mieru, slobody a demokracie musí predstavovať rámec našej politickej činnosti. Pre nás znamenajú ochranu práv ľudí, a nie cvičenia v pokrytectve.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som v prospech Cappatovej správy o ľudských právach. K porušovaniu ľudských práv dochádza na celom svete a my, v EÚ, musíme vždy vystupovať ako obhajcovia tých, ktorí trpia.

Musíme byť ostražití, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v rámci našich hraníc. Uviedol by som príklad s letmi s mimoriadne vydanými osobami, ktorý nám poslúži na ilustráciu skutočnosti, ako ľahko k takýmto porušeniam môže dôjsť.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , písomne. (FI) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som v neprospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 12 predloženého k odseku 94 správy pána Cappata, prostredníctvom ktorého by bola vypustená koncepcia „sexuálneho a reprodukčného zdravia“. Napriek tomu, že pojem „sexuálne a reprodukčné zdravie“ sa vzťahuje aj na potrat, ktorý nepodporujem ako absolútne právo, podľa môjho názoru by v tejto súvislosti malo byť uvedené. V odseku 94 sa upozorňuje na to, že zdravotné programy vrátane programov sexuálneho a reprodukčného zdravia by mali mať významné miesto v rámci rozvojovej politiky EÚ a v rámci politiky ľudských práv, najmä v prípadoch, kde je všadeprítomné rodové násilie a ženám a deťom hrozí, že sa nakazia HIV/AIDS alebo im bude zabránený prístup k informáciám, prevencii a/alebo liečbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasoval som v prospech správy o stave ľudských práv vo svete v roku 2007 a politike EÚ v tejto oblasti. Ľudské práva sú všeobecnými právami a musia sa uplatňovať bez obmedzenia. EÚ má možnosť bojovať za vec ľudských práv na celom svete. Predpokladom je presná analýza súčasnej situácie, a preto vítam iniciatívu pána Cappata.

Harmonizácia politiky EÚ v oblasti ľudských práv je osobitne nevyhnutná na účely dosiahnutia spoločného prístupu, napríklad v prípade boja proti trestu smrti a mučeniu. Rovnako je želateľným jednotný postoj na medzinárodnej úrovni. Niektoré krajiny, ako napríklad Čína, Rusko a Irán, sa zdá vynakladajú len málo úsilia na riešenie vážneho porušovania ľudských práv, ku ktorému dochádza na ich území. EÚ musí predstavovať silný a zjednotený front v obchodných rokovaniach s týmito krajinami, a to je možné jedine v rámci spoločnej politiky EÚ v oblasti ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vítam správu pána Cappata o stave ľudských práv vo svete v roku 2007 a politike EÚ v tejto oblasti. V správe sa zdôrazňuje potreba EÚ zefektívniť svoje zameranie na ľudské práva, najmä v rámci obchodných rokovaní.

Rovnako ako uznanie nedostatkov v oblasti ľudských práv, ktoré sa uvádzajú v správe, podporujem aj niektoré riešenia, ktoré pán Cappato navrhuje, akými sú napríklad väčšia úloha parlamentného Podvýboru pre ľudské práva a zapojenie Rady do takýchto diskusií. Hlasoval som v prospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Je bizarné, že Európska únia navrhuje vyhlásenie „Európskeho roku nenásilia“, zatiaľ čo samotná EÚ rozmiestňuje misie v Čade, kde francúzske záujmy znemožňujú dosiahnutie požadovanej nestrannosti. Keď ide o tajné väzenia CIA a prelety s mimoriadne zadržanými väzňami, aké nenásilie a ľudské práva dodržiava činnosť EÚ? Pričom som nespomenul skutočnosť, že pokračujú prístupové rokovania s krajinou, ktorá šliape po právach menšín, so ženskou časťou svojej populácie zaobchádza ako s druhoradými občanmi a nadšene si berie príklad od USA a s požehnaním USA sa pustí do vojny agresie voči svojmu susedovi. A to som tiež nič nepovedal o zosmiešňovaní demokratických práv, konkrétne ignorovaní výsledkov referend a obetovaní čoraz väčšieho počtu základných práv pod zámienkou boja proti terorizmu.

Ak to EÚ so svojim zámerom presadzovať ľudské práva myslí naozaj a vážne, potom musí osvetliť stále nezodpovedané otázky týkajúce sa amerických väzníc na mučenie a programu CIA mimoriadneho vydávania osôb (extraordinary rendition) a musí bezodkladne zastaviť svoje rokovania s Tureckom, keďže kľúčovým prvkom politiky EÚ v oblasti ľudských práv musí byť tiež udržiavanie demokracie a demokratických hodnôt na svojom území.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), písomne. (DE) Nehlasoval som v prospech návrhu uznesenia o správe o ľudských právach z týchto dôvodov:

1. Správa obsahuje niekoľko prvkov, ktoré si podporu zaslúžia. Avšak vôbec sa v nej nespomína neexistencia sociálnych a hospodárskych práv vo väčšej časti sveta, pričom v jej dôsledku milióny ľudí umierajú od hladu alebo z nedostatku bývania a zamestnania. V správe sa ľudské práva obmedzujú výlučne na občianske práva, a tak sa zabúda na zásadu nedeliteľnosti ľudských práv, ako je zakotvená v Charte OSN;

2. V správe sa nevenuje pozornosť porušovaniu ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú alebo ktoré schvaľujú členské štáty EÚ. Avšak, aby sa EÚ vyhla akýmkoľvek obvineniam z pokrytectva, musí prešetriť a objasniť porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza za účasti alebo spoluúčasti členských štátov EÚ v tretích krajinách alebo proti štátnym príslušníkom tretích krajín. Medzi tieto napríklad patria obvinenia z mučenia vznesené voči jednotkám zapojeným do operácie EÚ Artemis v Kongu;

3. Vojna je stále najhorším porušením ľudských práv, avšak v tejto správe sa vôbec nespomína. Existuje však oprávnená obava, že s Lisabonskou zmluvou a oznámeniami v súvislosti s francúzskym predsedníctvom Rady v druhej polovici roku 2008, sa EÚ bude zapájať do väčšieho množstva vojenských misií. Ľudské práva by sa nemali využívať ako zámienka na tieto operácie. Tento aspekt v správe úplne chýba.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Správa, o ktorej dnes hlasujeme, ktorá vychádza zo správy Rady a Komisie, má vo všeobecnosti kvality aktuálneho a kritického portrétu situácie v oblasti ľudských práv vo svete. Bohužiaľ však nepredstavuje viac. Napriek úsiliu vynaloženému na zostavenie zoznamu rôznych iniciatív Európskeho parlamentu týkajúcich sa určitých situácií sa zdá, že cieľ zhodnotenia skutočného vplyvu európskych politík na presadzovanie ľudských práv nebol primerane dosiahnutý. Do tohto hodnotenia, aby bolo efektívne, by bolo potrebné zahrnúť jasný opis osobitných cieľov, komplexný prehľad všetkých politických nástrojov využívaných v tejto súvislosti a potom aj hodnotenie dosiahnutých výsledkov. Inými slovami, naša správa je dôležitým a veľmi významným zoznamom, avšak nikdy nebude tým, čo by mohla a mala byť. Z tohto dôvodu súhlasím s obavami, ktoré vyjadrili rôzni kolegovia, najmä v skupine PPE-DE, pokiaľ ide o preskúmanie podmienok, za akých sa táto správa a diskusia o nej každoročne pripravuje.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), písomne. − (ES) Skupina PPE-DE hlasovala v neprospech a kategoricky odmieta v Cappatovej správe odsek odkazujúci na zásady Jogjakarty. Podpísalo a uplatňuje ich len malé množstvo krajín a medzinárodné spoločenstvo len zohľadňuje ich obsah. Rovnako sa môžeme vyjadriť o širokej koncepcii „sexuálneho a reprodukčného zdravia“, pojmu pod ktorý sa dá zaradiť všetko, v rámci ktorého sa niektorí snažia ukryť alebo zaviesť myšlienky, na základe ktorých je všetko možné. S týmto nemôžeme súhlasiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. – Vzhľadom na dramatické zvýšenie cien potravín je potreba uplatňovať právo na dostatok potravín ako ľudské právo, dôležitá. Táto potravinová kríza, v ktorej najchudobnejší nášho sveta budú najviac trpieť, vyžaduje bezodkladnú činnosť.

Vyzývam Európsku radu a Komisiu, aby využili všetky prostriedky potrebné na pomoc tým, ktorých postihli následky dramatického nárastu ceny potravín.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − (SV) Rozhodla som sa zdržať hlasovania v tejto záležitosti, keďže správa pána Cappata obsahuje časti, v ktorých sa obhajuje myšlienka, že rozhodnutia by mala prijímať EÚ (najmä v odsekoch 15, 45 a 141). Domnievam sa, že je v právomoci členských štátov rozhodnúť sa o záležitostiach súvisiacich s ľudskými právami.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), písomne. – (PL) V Cappatovej správe sa určuje priorita otázke nešpecifikovanej diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a otázke reprodukčných práv.

Zároveň sa venuje len malá pozornosť súčasnému rozšírenému porušovaniu náboženskej slobody.

Z tohto dôvodu som v dnešnom hlasovaní nebol schopný podporiť túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), písomne. − Britskí konzervatívci uznávajú významnú úlohu, ktorú EÚ zohráva v presadzovaní ľudských práv s demokracie vo svete. Môžeme podporiť množstvo významných prvkov, ktoré obsahuje Cappatova správa.

Obsahuje však niekoľko odsekov, s ktorými v zásade nesúhlasíme. Napríklad odseky 2, 5, 14, 15, 30 a 38. Okrem toho poslanci za britskú Konzervatívnu stranu majú právo, v súlade s konvenciou, slobodne hlasovať o záležitostiach týkajúcich sa trestu smrti a potratov.

Hlasovali sme v prospech tejto správy v záverečnom hlasovaní, pretože hodláme jasne dokázať našu zásadnú podporu ochrane a posilňovaniu ľudských práv vo svete. Domnievame sa, že členské štáty EÚ zohrávajú dôležitú rolu pri plnení tejto úlohy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL), písomne. (DE) Nehlasovala som v prospech správy o ľudských právach z týchto dôvodov:

1. Ľudské práva sú nescudziteľné, nedeliteľné a všeobecne uplatniteľné. Napriek tomu sa v správe takmer neuvádzajú sociálne a hospodárske práva a masové porušovanie týchto práv vo svete. Skutočnosť, že miliónom ľudí sú odopierané ich najzákladnejšie práva, skutočnosť, že – čiastočne v dôsledku veľmi problematických politík EÚ – majú títo ľudia k dispozícii čoraz menej potravín a že hlad, choroby a nedostatok slušného bývania sú ich krutou realitou, že mnohí ľudia nemajú prístup k vzdelávaniu a že sa šliape po právach pracujúcich, to všetko sú skutočnosti, ktoré sú vo veľkej miere opomínané.

2. V správe sa nikde nespomína porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v rámci samotnej EÚ a do ktorého sa EÚ zapája na celom svete, čiastočne v dôsledku svojej vojenskej a zbrojnej politiky a svojich čoraz expanzívnejších vojenských misií. Kritizované je len porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza mimo EÚ, vlastné chyby a zodpovednosti EÚ sa opomínajú. Vnútorné a vonkajšie vplyvy neoliberálnych politík EÚ s ich negatívnymi následkami na ľudské a základné práva sa v správe nespomínajú.

3. V správe sa prijíma veľmi selektívny prístup, pokiaľ ide o vyjadrovanie kritiky ako dokazuje výber krajín, ktoré sú kritizované a rozsah tejto kritiky. Politika v oblasti ľudských práv nemôže vychádzať z politických požiadaviek, ak si teda chce zachovať istú mieru dôveryhodnosti.

 
  
  

− Správa: Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som v prospech správy z vlastnej iniciatívy, ktorú spoločne pripravili moja belgická kolegyňa Véronique de Keyserová a môj španielsky kolega José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra o volebných pozorovateľských misiách EÚ (VPM). Pozorovanie na voľbách, najmä v mladých demokraciách, musí byť aj naďalej prioritou EÚ, pretože napriek tomu, že voľby neustanovujú demokraciu, sú jej kľúčovou súčasťou a následne aj základným právom národov.

Podobne ako moji kolegovia aj ja ľutujem, že Únii stále chýba spoločná komplexná stratégia podpory demokracie. Je zásadné, aby sa pokračovalo v našich povolebných operáciách, pretože v niektorých prípadoch nepostačuje prijať pasívny postoj voči krajinám, v ktorých pozorovatelia volebný proces do veľkej miery kritizovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Podporujem správu pani De Keyserovej a pána Salafranca ako niekto, kto bol pri dvoch príležitostiach hlavným pozorovateľom v mene Európskej únie. Prvýkrát v Indonézii v roku 2004 a v Acehu v rokoch 2006/07. Domnievam sa, že činnosť, ktorú vykonáva Únia v oblasti skvalitňovania integrity volebného procesu je nevyhnutná. Našou úlohou vo všeobecnosti nie je potvrdiť víťazov, ale ubezpečiť tých, ktorí prehrali, že prehrali spravodlivo, čo môže byť dôležité pri rozptyľovaní povolebného napätia.

Súhlasím s účasťou štátnych príslušníkov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, akými sú Švajčiarsko, Nórsko a Kanada, avšak musíme zabezpečiť, aby väčšinu pozorovateľov tvorili príslušníci krajín EÚ. Pokiaľ viem, pri jednej príležitosti boli takmer vo väčšine z pozorovateľov v rámci misie.

Je správne a dobré, ako sa stanovuje v odseku 38, že by sme mali poskytovať povolebnú podporu novým parlamentom. Som si vedomý, ako niekto, kto bol poverený v rámci rozvojového programu OSN poskytovaním poradenstva novému indonézskemu parlamentu v roku 1999 v otázkach revízie jeho rokovacieho poriadku, akou veľmi užitočnou je táto podpora. Svojim dvom kolegom gratulujem k správe, ku ktorej sa, som si istý, v rámci nového funkčného obdobia po roku 2009 ešte vrátime.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Nesúhlasili sme s časťami textu správy, v ktorých sa vyjadrujú snahy o transformáciu volebných pozorovateľských misií EÚ na politiky voči tretím krajinám. Nájdené nezrovnalosti by sa mali riešiť prostredníctvom orgánov s vyššou legitimitou a širšou podporou ako EÚ v tomto prípade v prvom rade prostredníctvom OBSE a OSN.

Napriek tomu existuje úloha, ktorú EÚ musí zohrávať ako pozorovateľ na voľbách spolu s týmito inými medzinárodnými orgánmi. Skúsenosti a odborné znalosti, ktoré EÚ nadobudla sú veľmi dôležité a mali by sa tiež v budúcnosti využívať.

Preto sme sa rozhodli túto správu podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Na túto správu z vlastnej iniciatívy sa nemôže nahliadať izolovane, keďže predstavuje integrovaný prvok spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. V dôsledku tejto skutočnosti by sme povedali, že je preplnená arogantným a vychvaľujúcim prístupom, ktorého jedným príkladom je sebahodnotenie EÚ ako vedúceho predstaviteľa v oblasti medzinárodného volebného pozorovania.

Časté pokusy o využitie volebných pozorovateľských misií ako nástroja nátlaku a zasahovania do vnútorných záležitostí krajín, najmä tých, ktoré nástoja na rozvojových projektoch vychádzajúcich z potvrdenia národnej suverenity a nezávislosti, sú založené práve na tomto postoji „nadradenosti hodnôt“ a správania EÚ.

Keď sa na to pozrieme z iného hľadiska, o čo sa vlastne EÚ snaží v rámci svojej „spoločnej, komplexnej stratégie podpory demokracie“? O čo sa EÚ snaží prostredníctvom financovania vnútroštátnych parlamentov a politických strán v iných krajinách? Odpoveďou je naša súčasná situácia. EÚ sa snaží ľuďom nanútiť jediný model (kapitalizmu). Tento model slúži záujmom intenzívnejšieho vykorisťovania a nastoľuje liberalizáciu medzinárodného obchodu. Pripúšťa obeť pokroku pre ľudí a rozvoja pre krajiny v záujmoch nadnárodných spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Podporil som právu pani De Keyserovej a pána Salafranca Sanchez-Neyru, v ktorej sa venujú dôležitým záležitostiam. Záväzok EÚ k posilňovaniu demokratických procesov je hodnotnou záležitosťou a v správe sa správne konštatuje, že demokracia môže existovať len v kontexte dlhodobého zakoreňovania demokratických hodnôt.

Na túto kľúčovú skutočnosť sa zabudlo, keď sa USA a Spojené kráľovstvo rozhodli rozpútať vojnu v Iraku. Katastrofálne podmienky, ktoré dnes vládnu v tejto krajine, len dokazujú, že demokratické hodnoty sa musia pestovať a nenachádzajú sa na konci hlavne pušky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Súhlasím s posilňovaním volebných pozorovateľských misií EÚ, s cieľom poskytnúť účinnú podporu mladým demokraciám.

V tejto súvislosti vítam výzvu na európsku dohodu na podporu demokracie, ktorá by mohla pomôcť k posilneniu účinnosti volebných pozorovateľských misií.

Voľby sú dôležitým krokom na ceste k stabilnej demokracii a majú veľký symbolický význam pre príslušnú krajinu, ako aj pre širšie medzinárodné spoločenstvo. EÚ prebrala vedúcu úlohu v oblasti pozorovania na voľbách a teraz by mala túto úlohu intenzívne rozvíjať. V tejto súvislosti je, podľa môjho názoru, osobitne dôležitým skvalitňovanie povolebného poradenstva. EÚ musí určiť kľúčové výzvy, ktoré vyplývajú z priebehu volieb a reagovať na ne jednotným a komplexným spôsobom. Rovnako by bolo citlivým zo strany Európskeho parlamentu, keby poskytol podporu novo zvolenému parlamentu.

V plnej miere všetky tieto ciele schvaľujem, najmä, keď moje osobné skúsenosti z pozorovania volieb v Guatemale potvrdzujú ich nevyhnutnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Volebné pozorovateľské misie predstavujú kľúčovú súčasť úlohy zahraničnej politiky EÚ. Skúsenosť EÚ, ako Únie demokratických štátov, by mala byť účinne rozšírená a požiadavky na našu spoluprácu v rámci volebných procesov by mali byť na celom svete podporované.

Prostredníctvom skvalitňovania postupov a metód pozorovateľských misií Únie dokážeme účinne prispieť k posilneniu demokracie na celom svete. Preto som hlasoval v prospech spoločnej správy pána Salafranca Sánchez-Neyru a pani De Keyserovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Tento Parlament je vlajkovou loďou demokracie a vysiela svojich pozorovateľov na rôzne voľby. Pre občanov príslušných krajín je dôležité, aby tieto voľby prebehli spravodlivo a riadnym spôsobom. Náš vplyv tu tiež výrazným spôsobom prispieva k demokratickému procesu, samozrejme za predpokladu, že naše odporúčania sa skutočne uplatňujú.

Avšak nenahovárajme si nič o našom vlastnom lipnutí na demokratických normách v EÚ. Nelipneme na nich vtedy, keď niekto vysloví nepríjemnú pravdu a je odpísaný ako pravicový radikál. Ani vtedy, keď sa zmluva, ktorú v referendách odmietli dva členské štáty pretláča v parlamentoch v kozmeticky vylepšenej podobe. Ani vtedy, keď sa obyvateľom dovoľuje opakovane hlasovať dovtedy, kým nie je dosiahnutý želaný výsledok a určite nie vtedy, keď sú plány na umožnenie Turecku pristúpiť k Európskej únii v rozpore s vôľou občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Moment volieb nie je v žiadnom prípade jediným momentom alebo jedným znakom demokracie. Napriek tomu sú však voľby často zlomovým bodom. V krajinách, ktoré nemajú volebnú tradíciu, môže byť a často býva usporiadanie volieb príležitosťou, kedy sa demokratizačný proces stáva nezvrátiteľným. Toto je však proces, o ktorom hovoríme. Z tohto dôvodu je všetko, čo sa v tejto správe stanovuje o úspechu, ťažkostiach, nedostatkoch a potrebách reformy volebných pozorovateľských misií Európskej únie (VPM), dôležité a zasluhuje si našu plnú pozornosť, bude v nej však vždy chýbať základný prvok, ktorým je celkový príspevok rôznych európskych nástrojov zameraných na dosiahnutie demokracie (medzi ktoré sú VPM EÚ samozrejme začlenené). Domnievam sa, že toto je výzvou, ktorá vyplynula z tejto diskusie, ktorá nás prinútila zamyslieť sa a ktorú musíme prijať. Presadzovanie a ochrana demokracie nie sú len súčasťou DNA Európskej únie, ale sú tiež súčasťou jej videnia sveta, pokiaľ ide o zásady a hodnoty, ako aj o jej vlastné záujmy.

 
  
  

− Správa: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasoval som v prospech vynikajúcej správy z vlastnej iniciatívy, ktorú predložil môj vážený britský kolega Glyn Ford o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorá je súčasťou širšej stratégie dvojstranných a medziregionálnych rokovaní s obchodnými partnermi.

Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorá obsahuje vynútiteľné ustanovenia o ľudských právach, predstavuje pre Úniu predpoklad uzatvorenia dohody o voľnom obchode s akoukoľvek krajinou. Vyriešenie problému s bankovým tajomstvom v Singapure je nevyhnutné pre reálnu perspektívu uzatvorenia medziregionálnej dohody o voľnom obchode. Podobne ako moji kolegovia aj ja pripisujem osobitný význam boju proti falšovaniu farmaceutických výrobkov, ktoré predstavujú nespravodlivú hospodársku súťaž a nebezpečenstvo pre spotrebiteľov.

S ľútosťou konštatujem prijatie zásady maximálneho využitia flexibility stanovenej v deklarácii, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS) a prístupu k liekom, keďže neexistuje žiadne relevantné hodnotenie týchto mechanizmov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, podporujem túto správu, pretože som presvedčený, že voľný obchod je nevyhnutným krokom na ceste k svetovému blahobytu.

Avšak akákoľvek naša podpora pre nadnárodnú hospodársku dohodu musí závisieť od prísnych pravidiel zaväzujúcich všetky strany k ratifikácii základných dohovorov ILO, a tým k zaručeniu bezpečnosti a ochrany pracovníkov.

Ako spravodajca pripomenul, združenie ASEAN ako celok je piatym najväčším obchodným partnerom EÚ. Odzrkadľuje to množstvo našich obchodných záujmov v tomto regióne, ktorý predstavuje nepochybne rýchlo rastúci trh.

Silné vystupovanie regiónu a neexistencia účinných miestnych právnych predpisov v oblasti zamestnanosti nás zaväzujú k zabezpečeniu skutočnosti, že v novej dohode sa budú stanovovať priamočiare pravidlá nielen hospodárskej povahy, ale aj a predovšetkým pravidlá v oblasti zamestnanosti, životného prostredia a ľudských práv, čím sa obmedzí dosah sociálneho dampingu.

Žiadny druh čisto hospodárskej dohody nemôže a nesmie vystavovať nebezpečenstvu bezpečnosť výrobkov a ochranu zamestnancov a životného prostredia.

Všetci, čo sme spojení rovnakými hodnotami, máme morálnu a inštitucionálnu povinnosť nájsť odvahu na to, aby sme boli oveľa prísnejší a selektívnejší pri výbere našich obchodných partnerov. Všetci naši obchodní partneri musia Európe poskytnúť záruky, že idú príkladom iným národom na celom svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Nesúhlasíme so skutočnosťou, že správa obsahuje množstvo prvkov, ktoré s obchodnou politikou nemajú nič spoločné. Politická situácia v Mjanmarsku a prepustenie politických väzňov sú veľmi dôležitými otázkami, avšak nemali by byť súčasťou nadnárodnej obchodnej politiky EÚ. Vnímame to ako ďalší pokus zo strany EÚ o rozšírenie svojich právomocí v oblasti zahraničnej politiky.

Na druhej strane strana Junilistan vníma dohody o voľnom obchode medzi EÚ a inými regiónmi ako prirodzený dôsledok jednotného trhu a spoločnej obchodnej politiky. Rozhodli sme sa preto, napriek všetkému, hlasovať v prospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Podľa správy je získavanie obchodných výhod prostredníctvom uzatvárania dohôd o voľnom obchode s rôznymi regiónmi najlepšou politickou stratégiou pre Európu na prekonanie krízy, aspoň kým sa rokovania Svetovej obchodnej organizácie nedostanú zo slepej uličky.

V správe sa však snažíme ísť ďalej. Zároveň s dohodou o voľnom obchode sa v nej obhajuje hospodárska integrácia regiónov, podobným spôsobom ako v EÚ, a ak to bude možné, integrácia, ktorá bude EÚ hospodársky a politicky podriadená.

Celkové odmietnutie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila naša skupina, jasne dosvedčuje konečný cieľ, ktorým je liberalizácia bez zohľadnenia prostriedkov alebo následkov. Dokonca aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, v ktorých sa zdôrazňovala potreba zohľadnenia existujúcich rozdielov medzi dvomi regiónmi a ciele vytvorenia pracovných miest a zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, potravinovej suverenity a bezpečnosti a ochrany životného prostredia boli zamietnuté. Dokonca ani cieľ zjednodušenia prístupu k liekom a k prenosu technológií nebol prijatý väčšinou Parlamentu bezpodmienečne.

Účinky tejto politiky sú zjavné, sú nimi napríklad zvyšovanie cien energií a potravín a zväčšovanie sociálnych rozdielov a rozdielov medzi regiónmi, rozširovanie chudoby, hladu a chorôb.

Nemôžeme teda hlasovať inak ako v neprospech tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Podporujem správu Glyna Forda o obchodných a hospodárskych vzťahoch so združením ASEAN. Je dôležité, aby Komisia začleňovala do novej generácie dohôd o voľnom obchode, ktoré navrhuje, prísne ustanovenia a o právach duševného vlastníctva, Takýmto krokom by nielen stimulovala inováciu a výskum v krajinách združenia ASEAN, ale v oveľa dôležitejšej miere by tiež ochránila spotrebiteľov pred nebezpečnými falšovanými výrobkami, akými sú falšované farmaceutické výrobky.

Samozrejme ako dokazuje nedávna štúdia OECD o falšovaní, o ktorej sme v Parlamente diskutovali tento týždeň, obchod s falšovanými výrobkami v Malajzii a na Filipínach dosiahol rozmerov podobných Číne. Správa sa týmto otázkam venuje a ja som hlasoval v prospech v nej formulovaných odporúčaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Hlasujem v prospech tejto vynikajúcej správy. Pre mňa boli kľúčovými pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 7 a 14 a odsek 42.

V týchto častiach sa uznáva význam zabezpečenia dostupných a trvalo udržateľných verejných služieb – pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7; vynucovanie pracovných noriem prostredníctvom mechanizmu riešenia sporov – pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 a potreba iného zaobchádzania s ekologickými výrobkami a výrobkami spravodlivého obchodu, pokiaľ ide o clá – odsek 42.

Gratulujem spravodajcovi, pánovi Fordovi, ku jeho správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne(PL) Hlasoval som v prospech správy pána Forda o obchodných a hospodárskych vzťahoch so združením ASEAN (Združenie krajín juhovýchodnej Ázie).

Chcel by som zdôrazniť, že na to, aby dohoda mohla priniesť svoje ovocie, je nevyhnutný záväzok obidvoch partnerov. Vzhľadom na správy z nedávnych kôl rokovaní sa môžu perspektívy na skorú a ambicióznu dohodu so združením ASEAN oslabovať prostredníctvom nedostatku rokovacej kapacity a ťažkostí pri rozvíjaní spoločných stanovísk. Združenie ASEAN by bolo piatym najdôležitejším obchodným partnerom EÚ.

V správe sa podporuje koncepcia dohody o voľnom obchode so združením ASEAN za predpokladu, že dohoda splní určité kľúčové podmienky. Je potrebné zabezpečiť, aby neboli ohrozené ani ochrana spotrebiteľa, ani ochrana životného prostredia.

Rokovanie o dohode s regiónom, ktorý pozostáva z 10 nezávislých krajín je veľmi komplikované a časovo náročné. Zároveň medzinárodné dohody poskytujú významné výhody, pretože podporujú regionálnu integráciu, ktorá posilňuje hospodárstva partnerských krajín a znižuje množstvo právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), písomne. (PL) Európska únia by mala byť osobitne opatrná, pokiaľ ide o obchodné a hospodárske vzťahy s tretími krajinami.

Z roka na rok stúpa HDP v krajinách združenia ASEAN. Medzi inými prognózami Bangko Sentral ng Pilipinas očakáva zvýšenie HDP Filipín medzi 4,8 % a 5,5 %. Rovnako predpovedá aj 11 % zvýšenie vývozu a 10 % nárast v hodnote peňažných prostriedkov v cudzích menách od Filipíncov pracujúcich v zahraničí.

HDP Malajzie predstavuje 6 721 USD na obyvateľa. V roku 2008 sa predpokladá nárast na 7 596 USD. V roku 2007 malajské hospodárstvo dosiahlo rekordný 6,3 % nárast HDP. Celkový rast HDP vo všetkých členských krajinách združenia ASEAN sa odhaduje na 6 %. Toto sú dôležité ukazovatele pri posudzovaní obchodných a hospodárskych vzťahov s krajinami juhovýchodnej Ázie (združením ASEAN).

 
  
  

− Správa: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je potrebná bezodkladná reakcia na problém nedostatku informácií o zásobách hlbokomorských rýb a rovnako aj údajov o výlove a intenzite rybolovu a ich následkoch na populáciu každého druhu.

Tieto informácie sú dôležité na prípravu štúdií a vedeckých stanovísk a rovnako môžu v rozhodujúcej miere prispieť k zavedeniu primeraných opatrení na riadenie rybolovu.

Preto sa domnievame, že je dôležité, aby to bolo jednou z priorít činnosti členských štátov v oblasti skvalitňovania zhromažďovania a dostupnosti spoľahlivých údajov vrátane analýzy dôvodov neuplatňovania alebo menej správneho uplatňovania platných opatrení určených na riadenie, ako sa uvádza v správe. Otázka, ktorú nastolili medzinárodné organizácie, týkajúca sa možnosti, že niektoré z týchto druhov trpia nadmerným výlovom, túto potrebu ešte zvyšuje.

Cieľom musí byť prijatie preventívneho prístupu, v rámci ktorého sa snaží o dosiahnutie rovnováhy medzi možnosťami rybolovu a stabilitou zdrojov. Preto podporujeme predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Domnievame sa, že v rámci opatrení, ktoré sa majú prijať, sa musí zohľadniť osobitný charakter každého druhu, oblasti rybolovu a použitej rybárskej výbavy, najmä selektívnejšej výbavy, ktorá má menší vplyv na morské dno.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som v prospech správy pani Miguélez Ramosovej o riadení zásob hlbokomorských rýb. Rybolov na mori je relatívne novou inováciou a zameriava sa na množstvo v minulosti nevyužívaných zásob rýb, pričom tejto oblasti sa vedecký výskum alebo právna regulácia venuje len v obmedzenej miere. Preto je správne, že sa týmto záležitostiam venuje pozornosť.

Vítam výzvu adresovanú rybárom a ich združeniam uvedenú v správe pani Miguélez Ramosovej, aby sa v plnej miere zapojili do definovania opatrení určených na ochranu morského prostredia. Trvalo udržateľné rybné hospodárstvo závisí od rozhodnutí prijatých na miestnej úrovni a od zapojenia tých, ktorým sú tieto rozhodnutia adresované.

 
  
  

− Správa: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) Vážený pán predsedajúci, v Bruseli je aktívnych okolo 2 500 lobistických organizácií. Viac ako 300 z týchto organizácií sú zastupiteľstvá miestnych a regionálnych orgánov, ktoré fungujú akoby boli ambasádami. Patrí medzi ne aj zastupiteľstvo Małopolska (Dolné Poľsko), ktoré je mojím európskym volebným obvodom. Chcel by som využiť príležitosť, ktorú poskytla diskusia o správe v rámci Parlamentu, aby som upozornil na otázku súvisiacu so vzťahom medzi inštitúciami EÚ a organizáciami tohto typu. Spolu s úsilím, ktoré vynakladajú na získanie spoľahlivých informácií od európskych inštitúcií, poskytujú zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov aj najnovšie údaje o situácii vo svojich regiónoch. Spravodajca uvádza, že transparentnosť je dvojsmernou cestou. Vychádzajúc z tohto vyhlásenia by som chcel zdôrazniť význam zvýšenej transparentnosti na strane európskych inštitúcií a rovnaké zaobchádzanie so všetkými organizáciami zastúpenými v Bruseli.

Podporil som uvedenú správu kvôli osobitným príkladom, akými môže Európsky parlament zvýšiť transparentnosť postupov uplatňovaných na externé organizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je všeobecne známe, že profesionálny sektor lobovania, ktorého cieľom je ovplyvniť tvorbu politiky v EÚ, sa v Bruseli rýchlo a neustále rozvíja. Preto je nevyhnutné, prinajmenšom, stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia, že budú poskytnuté informácie o záujmoch, ktoré lobisti zastupujú, hoci aj napriek tomu bude vždy veľmi zložité zabezpečiť transparentnosť a prevenciu neetických praktík. Preto som hlasovala v prospech tejto správy.

Avšak môžeme len ľutovať, že návrhy, ktoré predložila naša skupina, neboli prijaté, osobitne tie, v ktorých sa presadzovalo, aby predstavitelia záujmových skupín mali okrem povinnosti zaregistrovať sa, aj povinnosť zverejniť výdavky na svoju činnosť, najmä prostredníctvom poskytnutia rovnakých informácií o výdavkoch predstaviteľov záujmových skupín na poslancov Európskeho parlamentu, keďže títo sú povinní zverejňovať svoje vyhlásenia o finančných záujmoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. Podporím túto správu, ktorá posilňuje pravidlá európskych inštitúcií týkajúce sa zastupovania záujmových skupín. Pred viac ako desiatimi rokmi som bol autorom prvej správy na túto tému. V januári 1996 ju predložil Výbor pre rokovací poriadok a zavedené predpisy týkajúce sa predstaviteľov záujmových skupín sú tie, ktoré som vo svojej pôvodnej správe navrhoval.

Viac ako 10 neskôr je samozrejme najvyšší čas na úpravu a posilnenie týchto pravidiel. Naposledy sa nám nepodarilo zaviesť spoločný systém pre všetky inštitúcie, avšak teraz je to možné. Pre mňa je predstaviteľom záujmovej skupiny každý, kto chce prísť do Parlamentu, Komisie alebo Rady na účely ovplyvňovania rozhodovacieho procesu, či už zastupuje zamestnávateľov alebo zamestnancov, spotrebiteľské skupiny, skupiny výrobcov alebo osobitné záujmové skupiny.

Odhaduje sa, že v Bruseli je okolo 5 000 predstaviteľov záujmových skupín, a teda na jedného poslanca EP ich pripadá sedem. Veľká väčšina z nich si svoju prácu robí dobre a veľmi malá skupina zle. Musíme zabezpečiť, aby to málo nepoškodilo väčšinu a aby sme v našej práci radšej čerpali výhody z vonkajších vstupov ako by sme nimi mali byť vyrušovaní. Teším sa na návrhy na „spoločné právne predpisy“ na konci tohto roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Zdržal som sa hlasovania o Stubbovej správe o rámci pre činnosť predstaviteľov záujmových skupín, pretože sa domnievam, že niektorí poslanci robia veľa zmätku kvôli činnosti, ktorá je stará ako ľudstvo samo, konkrétne kvôli pokusu ovplyvniť tých, ktorí prijímajú rozhodnutia. Pre občanov je prirodzené, aby sa združovali s cieľom presadzovať svoje záujmy. Odborové zväzy, združenia zamestnávateľov a MVO majú právo obhajovať svoje záujmy u akéhokoľvek zákonodarcu. Povinnosťou zákonodarcu je vypočuť ich predtým, ako prijme rozhodnutie. Zákonodarca však musí zostať nezávislý, a preto je také dôležité, aby poslanci zverejňovali vyhlásenia o svojich finančných záujmoch. Napriek tomu je najväčším nedostatkom tejto správy skutočnosť, že sa v nej mlčí o financovaní niektorých združení z rozpočtu EÚ. Ide o oblasť, v ktorej by sa tiež mala uplatňovať transparentnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je úplne prirodzené konzultovať so stranami, ktorých sa dotýkajú právne predpisy, ktoré sa pripravujú alebo prijímajú. Ako poslanci, ktorí sú často vyzvaní k tomu, aby prijímali rozhodnutia týkajúce sa záležitostí, ktoré sú niekedy veľmi technické, sme prví, ktorí by mali uznať veľmi dôležitú informačnú úlohu, ktorú zohrávajú tí, ktorých poznáme pod menom lobisti. Ich činnosť je užitočná, avšak ich vzťahy so všetkými inštitúciami sa musia upravovať v silnom, koherentnom rámci, a preto budeme hlasovať v prospech tejto správy. Chcel by som však vyjadriť niekoľko pripomienok. Je dôležité, aby neboli všetky záujmové skupiny zaradené do jednej kategórie. K zástupcom nadnárodných spoločností alebo MVO sa nemôže pristupovať rovnako ako k predstaviteľom demokratických miestnych alebo vnútroštátnych orgánov. Podľa nášho názoru musí byť tzv. legislatívna stopa, či odkaz na konzultované skupiny, povinná, najmä v prípade Komisie. Uvedomujeme si, aký veľký vplyv majú tieto skupiny na prípravu návrhov právnych predpisov alebo na smerovanie európskej politiky a aké je pre zákonodarcu náročné zmeniť a doplniť takéto návrhy alebo smerovania vo veľkom rozsahu. A na záver, finančné informácie, ktoré sa od predstaviteľov záujmových skupín požadujú, musia byť dostatočne podrobné, aby nám umožnili jasne identifikovať príslušné finančné záujmy a zdroj financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne. (FR) Hlasovala som v prospech tejto správy, ktorou sa zabezpečuje väčšia transparentnosť. Predstavitelia záujmových skupín sú dôležitými subjektmi, ktoré môžu poskytnúť užitočné odborné stanoviská. Avšak je nevyhnutnou potreba identifikácie organizácií, ktoré sú nátlakovými skupinami zastúpené. Povinný verejný register predstaviteľov záujmových skupín, spoločný pre Radu, Komisiu a Parlament a uvádzanie zdrojov ich financovania sú dobrou iniciatívou, ktorá poskytne viac jasnosti. Zavedenie jednotného kontaktného miesta, kde by sa predstavitelia záujmových skupín mohli zaregistrovať len jedenkrát, s cieľom získať prístup do Parlamentu, Komisie a Rady tiež situáciu zjednoduší. Rovnako je prirodzenou skutočnosť, že by mali byť stanovené sankcie pre predstaviteľov záujmových skupín, ktorí nedodržujú kódex správania.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), písomne. − (SV) Mal by existovať balík pravidiel upravujúci permanentný prístup predstaviteľov záujmových skupín do priestorov Európskeho parlamentu. Podporujeme súčasný Kódex správania. Podporujeme zvýšenú transparentnosť v politickom rozhodovacom procese.

Hlasovali sme v neprospech správy, pretože vedie k byrokracii, ktorá je v rozpore s jej vlastnými cieľmi. Komplexná regulácia kontaktov politikov blokuje prirodzený a otvorený kontakt medzi občanmi a volenými zástupcami. Občania by mali byť schopní obrátiť sa na svojich zástupcov bez toho, aby sa ich rozhovory a stanoviská otvorene zverejňovali.

Nie je možné poskytnúť podrobnú správu o spôsobe, akým sa formujú názory a stanoviská. Argumentácia a zodpovednosť za rozhodnutia musia byť transparentné, nie dialóg medzi jednotlivcami. Je dôležité, aby sa zachovala integrita jednotlivých poslancov a jednotlivých občanov.

Transparentnosť, ktorá sa navrhuje v správe, je v nebezpečenstve, že sa stane iluzórnou a zavádzajúcou. Transparentnosť musí vychádzať zo zodpovednosti politikov za ich stanoviská a zodpovedania sa za svoje motívy.

Okrem toho spoločný register predstaviteľov záujmových skupín pre Európsky parlament a Komisiu by znamenal, že Parlament by sa vzdal nezávislosti.

Jedným slovom, politické rozhodovanie by malo byť založené na skutočnej a predpokladanej integrite volených zástupcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Vítam navrhovaný register predstaviteľov záujmových skupín. V čase, keď je miera dôvery verejnosti v politiku nízka, je nevyhnutné, aby boli politické inštitúcie do čo najväčšej miery transparentné vo svojej činnosti.

Rovnako vítam skutočnosť, že právnikom bude udelená výnimka z registrácie v prípade poskytovania právneho poradenstva, keďže je to v súlade so zásadou, ktorá je dlho uznávaná v rámci škótskej tradície dôvery medzi právnikom a klientom.

Napriek tomu množstvo z kľúčových pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložila moja skupina, určených na sprísnenie pravidiel, bolo neúspešných, a teda ja a skupina sme sa zdržali konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. (RO) Hlasovala som v prospech tejto správy, avšak domnievam sa, že by mohlo byť prijatých viac opatrení na zabezpečenie vyrovnaného zastúpenia občanov bez uprednostňovania záujmových skupín v európskych inštitúciách.

Lobovanie prechádza významným vývojom, pričom v súčasnosti predstavuje cez 2 500 organizácií s viac ako 15 000 zamestnancami len v Bruseli. Keď nadobudne platnosť Lisabonská zmluva a Parlament a Európska únia získajú nové právomoci, tak sa tento trend ešte zvýši. Zatiaľ čo záujmové skupiny, ktoré majú sídlo v Bruseli, majú jednoduchý prístup k európskemu politickému procesu, skupiny občanov a mimovládne organizácie nedisponujú rovnakými prostriedkami na prejavenie svojho názoru pri prijímaní európskych právnych predpisov. Je zrejmé, že musíme uľahčovať dialóg medzi európskymi inštitúciami a týmito organizáciami v členských štátoch.

Z tohto dôvodu sa domnievam, že zastúpenia Komisie a Parlamentu by mali plniť funkciu tlmočenia stanovísk a rôznych iniciatív občanov pre európske inštitúcie zodpovedné za rozhodovací proces. Rovnako by sme mali vytvoriť primerané rozpočtové položky na financovanie tejto činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. (PL) Teší ma, že Európsky parlament sa zaoberá lobovaním. Lobovanie nemôže byť pre verejnosť tabu. Vyžadujú sa určité pravidlá a transparentnosť je nevyhnutná. Politicky a ekonomicky ide o citlivú oblasť. Uvedomujeme si, že zákonodarcovia majú výhody z osobitných informácií týkajúcich sa danej témy, ktoré získali z kontaktov s odborníkmi. Ide tiež o typ dialógu so spoločnosťou, ktorý má svojim spôsobom recipročný účinok. V končenom dôsledku, poslanci a zamestnanci Európskej komisie a iných inštitúcií nevyvíjajú svoju činnosť vo vlastnom izolovanom svete. Nadobudnuté znalosti im umožňujú vytvoriť lepšie a prijateľnejšie právne predpisy.

Na druhej strane sa naskytá otázka nespravodlivého ovplyvňovania procesu prijímania predpisov. Rovnako existujú prípady, keď sú právne predpisy tendenčné, s cieľom podporiť záujmy osobitných nátlakových skupín, akými sú zástancovia potratov a veľké spoločnosti. Toto vedie priamo ku korupcii a konečným výsledkom nie sú skutočné právne predpisy, ale akási spleť ustanovení.

Budeme sa skutočne snažiť o sprísnenie a uzavretie právnych ustanovení, s cieľom predísť nevhodnému lobovaniu a korupcii? Bohužiaľ, odpoveď je evidentná. Nebudeme to schopní urobiť. Vždy bude možné nájsť dieru v ustanoveniach alebo spôsob, akým ich obísť. Rovnako by sme mali mať na zreteli, že tzv. zlé lobovanie je možné prostredníctvom priamych kontaktov v členských štátoch.

Správe som pozitívne naklonený, avšak nemôžem akceptovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa cirkvi označujú za lobistické skupiny. Musíme zvážiť etiku, zlučiteľnosť s transparentnosťou a morálku, ako aj ustanovenia právnych predpisov. Morálka nemôže byť nikdy nepriateľom demokracie!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) , písomne. (FI) Vážený pán predsedajúci, je škoda, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7, ktorý bol predložený v mene mojej skupiny, nebol prijatý. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh by bol nevyhnutný na pochopenie rozsahu diskusie o lobovaní nielen ako pripomienka pre Komisiu, ale aj pre širšiu verejnosť. Dobrým príkladom sú organizácie pre životné prostredie, ktorých zdroje sa často porovnávajú so zdrojmi priemyslu, avšak úplne zvláštnym spôsobom. Rozpočet na kampaň pre lesy jedinej organizácie sa dá porovnať s celkovou hodnotou celých rozpočtov všetkých lesných spoločností. V tomto prípade sa zabúda na skutočnosť, že lesné spoločnosti nemôžu vynaložiť všetky svoje prostriedky na komunikáciu. V skutočnosti je ich úlohou výroba dreva a papiera. Bolo by racionálnejšie porovnávať rozpočty spoločností na komunikáciu, avšak z týchto by sa odrátali náklady na burzové spravodajstvo, ktoré zdroje vyčerpáva. Potom, na druhej strane, by sme museli prepočítať prostriedky na kampane pre lesy všetkých organizácií životného prostredia. Keď sa pozrieme z bližšia, tak sú skutočne odhalené zdroje približne rovnaké, čo prvý dojem nemusí naznačovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem v prospech správy o vytvorení rámca činností predstaviteľov záujmových skupín (lobistov) v európskych inštitúciách.

S cieľom zabezpečiť transparentnosť európskych inštitúcií sa požaduje štruktúrovaný rámec činnosti predstaviteľov záujmových skupín. Súhlasím s definíciou lobovania ako všetkých druhov činností vykonávaných s cieľom ovplyvniť tvorbu politiky a rozhodovací proces inštitúcií EÚ a s tým, že všetky subjekty, ktoré spĺňajú kritériá tejto definície by mali byť považované za predstaviteľov záujmových skupín a malo by sa k nim pristupovať rovnakým spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), písomne. − (NL) Nedovarené opatrenia vôbec nepomôžu pri riešení problému lobovania. Jedine úplná transparentnosť a povinné záznamy môžu obmedziť narastajúci vplyv priemyselnej loby. Potrebujeme ich veľmi rýchlo, keďže príliš často sme svedkami toho, ako poslanci predkladajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré doslova prebrali od lobistov. Politici by v prvom rade mali byť ovplyvnení svojimi voličmi, svojimi podporovateľmi a svojim vlastným zmyslom pre dobro, nie armádou profesionálnych predstaviteľov záujmových skupín. Preto vyzývam Európsku komisiu, aby predložila oveľa ďalekosiahlejší balík opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) Správa o „záujmových skupinách“ a dobre známych „lobistoch“ je nehanebne cynickým priznaním neskutočne spiatočníckej úlohy Európskeho parlamentu a EÚ ako takej a triednych záujmov, ktorým slúži.

Európsky parlament dlhé roky oficiálne schvaľuje právo zástupcov monopolných skupín na voľný prístup do Európskeho parlamentu na účely vytvárania nátlaku, podplácania a naliehania na zásahoch do právnych predpisov zabezpečujúcich zvyšovanie ich ziskov.

V správe sa pod zámienkou pravidiel transparentnosti snaží o očistenie priamych zásahov monopolov. Odborové zväzy, profesionálne a masové organizácie sa v nej označujú za „lobistov“. Pracovníci a ľudové hnutia sa teda ocitajú v jednej skupine s kapitalistami, ktorých správa drzo označuje za predstaviteľov občianskej spoločnosti. Jediným rozdielom je to, že títo nájdu dvere do Parlamentu široko otvorené, pričom pracovníkom nie je dovolené sa k nim ani priblížiť.

Pracovníkom nedovolíme mať ilúzie. Európsky parlament a jeho poslanci nie sú nezávislí. Boli zvolení prostredníctvom platformy zastupujúcej triedne záujmy, ktoré v Európskom parlamente zastupujú.

Samozrejme záujmom pracujúcich slúži najlepšie, keď rušia politické zoskupenia, oslabujú kapitalistické strany a odolávajú a oponujú kapitalisticky orientovanej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Hlasoval som v prospech odporúčania obsiahnutého v správe o vytvorení rámca činností predstaviteľov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách EÚ.

Tieto návrhy na väčšiu transparentnosť v lobovaní posúvajú Európsky parlament ďaleko pred takmer každý iný parlament vo svete, pokiaľ ide o reguláciu lobovania a zabezpečovanie zverejňovania všetkých finančných záujmov.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne. − (NL) Záujmy veľkých spoločností do čoraz väčšej miery diktujú politiky EÚ, pričom sa snažia o posilnenie svojich svetových konkurenčných pozícií prostredníctvom znižovania nákladov v oblastiach životného prostredia, miezd, priemyselnej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. Neprekvapuje nás, že sa tieto spoločnosti takto správajú, avšak to, že sa takto správajú, musí to byť každému jasné. Odborové zväzy, ekologické hnutia a skupiny spotrebiteľov sa ocitajú v pozícii, keď musia túto situáciu riešiť.

Množstvo rokov som naliehal, okrem iného aj prostredníctvom otázok adresovaných Európskej komisii, na najprísnejšie možné právne predpisy upravujúce transparentnosť, pokiaľ ide o lobistov. Vidím, že dnes ešte stále nebola prijatá tá prísna verzia. A teda 10 osobitných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložili Zjednotená ľavica a Zelení, nezískalo väčšinu hlasov. Tieto návrhy sa týkali spoločného registra všetkých predstaviteľov záujmových skupín, ktorí majú prístup do inštitúcií EÚ, otvorenosti týkajúcej sa cieľov a financovania lobistov, ďalších opatrení, ktoré majú byť zavedené v roku 2009, zverejnenia neetického správania predstaviteľov záujmových skupín, objasnenia týkajúceho sa osobitných konzultantov Európskej komisie a zásahu proti úradníkom, ktorí sa počas dovolenky správajú ako platení lobisti.

Napriek odmietnutiu tejto lepšej možnosti je rozhodnutie, ktoré bolo dnes prijaté, krokom vpred. Pri tejto príležitosti dvaja zástupcovia holandskej Socialistickej strany v jeho prospech hlasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), písomne. (FR) Hlasujem v prospech Stubbovej správy o vytvorení rámca činností predstaviteľov záujmových skupín (lobistov) v európskych inštitúciách. Poskytuje jasnejšiu definíciu činností predstaviteľov záujmových skupín, ktorých počet sa odhaduje na 15 000.

Preto podporujem iniciatívu na zriadenie spoločného registra, do ktorého sa lobisti budú schopní zapísať len jedenkrát na účely získania prístupu do Európskeho parlamentu, Komisie a Rady. Okrem toho sa týmto všetci predstavitelia záujmových skupín zaviažu k dodržiavaniu kódexu správania. Pre poslancov a európskych úradníkov je dôležité, aby boli schopní identifikovať organizácie, ktoré sú zastúpené záujmovými skupinami a pre tieto skupiny, aby dodržiavali zásady čestnosti a riadneho správania.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), písomne. – (FR) Hlasoval som v prospech tejto správy zameranej na poskytnutie lepšieho rámca činnosti predstaviteľov záujmových skupín v EÚ.

V Bruseli je armáda lobistov. Odhaduje sa, že ich je okolo 15 000, pričom zastupujú 2 500 nátlakových skupín. Ich hlavným cieľom je ovplyvniť rozhodnutia Komisie a ich činnosť, napriek tomu, že je občania vnímajú s dávkou nedôvery a podozrenia, je dôležitou súčasťou demokratického života. Napríklad poslanec vždy lepšie pochopí záležitosti obsiahnuté v návrhu právneho predpisu po tom, čo si vypočul stanovisko profesionálnych združení, MVO, odborových zväzov alebo zástupcov regiónov.

Napriek tomu môže lobovanie slúžiť demokracii len, ak je transparentné. Poslanci, podobne ako občania, musia byť schopní určiť presnú totožnosť týchto subjektov. Kto ich financuje? Aké záujmy naozaj zastupujú?

Prostredníctvom požiadavky pre lobistov, aby sa zapísali do spoločného registra všetkých inštitúcií Spoločenstva a uviedli podrobnosti o svojom financovaní, táto správa túto požiadavku spĺňa. Okrem toho budú musieť predstavitelia záujmových skupín odteraz dodržiavať kódex správania, pričom v prípade porušenia jeho pravidiel, budú sankcionovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), písomne. (PT) Zmeny v našom globalizovanom svete a ich vplyvy na inštitúcie nepochybne vedú k zvýšenej miere vplyvu rôznych sociálnych subjektov. Preto sme svedkami toho ako sa čoraz viac skupín obracia na tento Parlament alebo na Komisiu, pričom poskytujú osobitné informácie, ktoré sa považujú za dôležité. Je preto nevyhnutné konať, aby boli títo noví predstavitelia záujmových skupín jasne identifikovaní a aby boli stanovené a dodržiavané pravidlá ich činnosti.

V tejto správe je obsiahnutá definícia „predstaviteľov záujmových skupín“ spolu s opatreniami na hodnotenie dôsledkov spoločného registra pre Parlament a Komisiu. Jej cieľom je tiež zlepšiť informačné opatrenia s ohľadom na finančné údaje potrebné na zabezpečenie, že politickí činitelia zodpovední za rozhodnutia a všeobecná verejnosť môžu identifikovať hlavné sily, ktoré stoja za danou činnosťou lobovania. Domnievam sa, že tieto opatrenia sú dôležitými krokmi na zabezpečenie väčšej jasnosti a legitimity rozhodovacieho procesu európskych zákonodarcov, najmä vzhľadom na to, že v hlasovaní, boli niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamietnuté, čo by viedlo len k znehodnoteniu správneho posúdenia tejto činnosti prežitých ideologických predsudkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. − (SV) Poslanec má vždy veľkú potrebu získať relevantné informácie, aby bol schopný prijať dobré rozhodnutia. Nepochybne jeden človek nemôže byť odborníkom vo všetkých oblastiach. V tomto smere môže byť lobovanie hodnotným príspevok k zhromažďovaniu informácií, keďže poskytuje odborné stanovisko a relevantné analýzy vplyvu.

Občania však majú právo vedieť, aké osobitné záujmy sú presadzované. Miera vplyvu lobistickej skupiny nemusí nutne závisieť od jej finančnej sily – aktivisti v oblasti práv zvierat a iné sociálne hnutia môžu byť rovnako úspešné ako zástupcovia priemyselných záujmov. Registrácia záujmov nie samozrejme úplne jednoduchá, aspoň pokiaľ ide o definovanie kto, alebo ktoré skupiny, vykonávajú lobovanie. Avšak ako politický činiteľ sa domnievam, že je podstatné neustále monitorovať, kto venuje svoj čas a úsilie na ovplyvňovanie procesu prijímania právnych predpisov. Ak nemáte, čo skrývať, nemáte sa čoho obávať. Denné svetlo zabíja upírov.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. − (DA) Hlasoval som v prospech správy o lobovaní v jej konečnej verzii, pretože napriek všetkému ide o maličký krok vpred v porovnaní so súčasnou situáciou. Neschopnosť pokračovať ďalej je sama o sebe dôkazom vplyvu, ktorí majú predstavitelia záujmových skupín na systém EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. Potreba väčšej transparentnosti v lobovaní je pre Európsky parlament základnou potrebou. Dúfam, že táto správa prispeje k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti lobovania v Parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − (SV) Hlasovala som v prospech správy o lobovaní v jej konečnej verzii, pretože napriek všetkému ide o maličký krok vpred v porovnaní so súčasnou situáciou. Neschopnosť pokračovať ďalej je sama o sebe dôkazom vplyvu, ktorí majú predstavitelia záujmových skupín na systém EÚ.

 
  
  

− Správa: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. − (SV) Šport je súčasťou Lisabonskej zmluvy, a preto získa prominentnejšiu úlohu v politike EÚ, keď táto zmluva nadobudne platnosť. My, sociálni demokrati, by sme chceli zdôrazniť, že šport je už teraz cezhraničnou činnosťou, avšak to neznamená, že by sa európske inštitúcie ako Rada, Komisia a Parlament mali zúčastňovať na detailnom riadení športového hnutia. Práve naopak šport by sa mal do čo najväčšej miery riadiť sám, aby si zachoval svoju nezávislosť a autonómiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písomne. − (IT) Je pre mňa veľkým potešením hlasovať v prospech správy pána Mavrommatisa o zabezpečení športu. Samozrejme, domnievam sa, že šport je neoddeliteľnou súčasťou európskej kultúry a občianstva. Keďže ide o významný spôsob podpory sociálneho začlenenia a medzikultúrneho dialógu, šport musí byť konečne regulovaný, aby boli zabezpečení mladí ľudia a by boli chránení pred nebezpečenstvami, ktoré sú súčasťou tohto odvetvia, ktorými sú komerčný nátlak, podvody, využívanie mladistvých a násilie.

Samozrejme, celý systém športovania nemôže prežiť bez financovania. V mnohých prípadoch sú zdrojom financovania televízne práva, a preto sa domnievam, že je rozumné nielen umožniť mediálnym organizáciám, aby platili za prenos športových podujatí, ale aby zabezpečili prístup širokej verejnosti aspoň k najväčším podujatiam.

Teší ma, že môžem skonštatovať, že správa tiež obsahuje zmienku o správnom športovom správaní a vyzýva k opatreniam na riešenie rasizmu a dopingu, ktoré, okrem svojich možných dôsledkov, predstavujú najnešportovejšie existujúce praktiky. Preto je dobrou myšlienka užšej spolupráce na každej úrovni, s cieľom bojovať proti tomuto problému, pretože doping ničí samotnú podstatu športu, ktorou je láska k súťaži, vynaloženie všetkých síl a podanie čo najlepšieho výkonu, ktorého je jedinec schopný. Človek sa vždy tejto výzve rozhodol čeliť.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. (PL) V kontexte diskusie o úlohe športu v Európskej únii by som rád zdôraznil význam miestnych činností. Domnievam sa, že predstavujú prvý krok na ceste k rozvoju európskej politiky zameranej na podporu športu.

Zastupujem región Małoplolska (Dolné Poľsko). V tomto regióne trpí cukrovkou viac než 60 000 ľudí. Choroby krvného obehu sú hlavnou príčinou smrti, v roku 2005 to bolo 51 %. Tieto ochorenia sú vo veľkej miere dôsledkom obezity a nedostatku fyzickej aktivity. Jedným z hlavných cieľov rozvojovej stratégie vojvodstva je podpora zdravého životného štýlu. Dosiahnutie tohto cieľa znamená začlenenie investícií do infraštruktúry a budovania nových zariadení v oblasti, akými sú napríklad plavárne, športoviská a kryté športové zariadenia. Okrem toho sa v mojom regióne športové aktivity podporujú prostredníctvom udeľovania finančných cien pre najlepších mladých športovcov. Doteraz túto cenu získalo viac ako 120 mladých ľudí.

Podpora pre tento typ činnosti na regionálnej úrovni by mala byť kľúčovým prvkom snáh o podporu zdravého životného štýlu v rámci Európskej únie. Podporil som správu pána Mavrommatisa, pretože sa domnievam, že sa v nej nastoľuje množstvo dôležitých otázok súvisiacich s rozvojom športu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. − (PT) Hlasovala som v prospech správy o Bielej knihe o športe.

Nedostatok fyzickej aktivity má negatívne následky na zdravie európskych občanov, vedie k zvyšovaniu počtu prípadov nadváhy, obezity a mnohých chronických ochorení, akými sú srdcovo-cievne ochorenia a cukrovka. Z tohto dôvodu som obhajovala význam lekárskeho poradenstva pre ženy o možných prínosoch fyzickej aktivity počas tehotenstva a po pôrode.

Rovnako musím zdôrazniť význam nediskriminačných pravidiel upravujúcich športové súťaže, prostredníctvom stanovenia rovnakých cien pre mužov aj ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. − (PT) Správa obsahovala návrhy, ktoré sme vo výbore predložili a v ktorých sa odporúčalo, aby osobitné združenia pre rôzne kategórie osôb zapojených do športu boli tiež vhodne zastúpené v riadiacich orgánoch medzinárodných a vnútroštátnych federácií a v ktorých sme presadzovali preventívne opatrenia a zdravotné prehliadky pre mladých športovcov, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí, že všetky práva zakotvené v Dohovore OSN o právach dieťaťa sú dodržiavané.

Viac návrhov, ktoré sme predložili, bolo prijatých v pléne, najmä odporúčania týkajúce sa potreby poskytnutia prípravy na „dvojitú kariéru“ – športovú a akademickú – pre mladých športovcov, s cieľom zabezpečiť opätovnú integráciu profesionálnych športovcov na trh práce na konci ich profesionálnej kariéry; významu podpory ľudí k tomu, aby športovali, prostredníctvom zabezpečenia prístupu k športu pre všetkých a rovnakých príležitostí a prostredníctvom investícií do prípravy učiteľov a športových trénerov, ako aj do väčšieho množstva verejných športových zariadení, pričom štát by prevzal náklady za bezpečnosť na neprofesionálnych súťažiach organizovaných neziskovými organizáciami; významu uznania športových úspechov, ktoré dosiahli ženy a boja proti diskriminácii v oceňovaní; ochrany pracovných príležitostí pre ženy v oblastiach prepojených so svetom športu vrátane riadiacich funkcií a zamerania pozornosti na neprofesionálny šport.

Nesúhlasíme však s odkazmi na Lisabonskú zmluvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. − (SV) Strana Junilistan kategoricky túto správu odmieta. V prvom rade sa v správe odkazuje na Lisabonskú zmluvu, ktorá ešte nebola ratifikovaná a v Írsku bolo o jej ratifikácii vyhlásené referendum plánované na budúci mesiac. A teda federalistická väčšina Európskeho parlamentu tak porušuje základné ustanovujúce zásady. Lisabonská zmluva je tiež na 96 % identická s ústavnou zmluvou, ktorá bola odmietnutá v referendách vo Francúzsku a v Holandsku. Preto je úplne bezzásadové odkazovať v tejto správe na Lisabonskú zmluvu.

V druhom rade správa znamená, že EÚ sa začne zaoberať ďalšou oblasťou politiky, ktorú strana Junilistan považuje za záležitosť členských štátov.

Preto hlasujeme proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. – (PL) Gratulujem spravodajcovi a teší ma, že Parlament konal z vlastnej iniciatívy a zaoberá sa záležitosťou, ktorá má pre občanov Európskej únie nesmierny význam. Osobitnú zmienku si zasluhuje časť správy, v ktorej sa zdôrazňuje význam odkazu, ktorý šport so sebou nesie. Tento odkaz sa k nám dostáva prostredníctvom známeho sloganu o tom, že šport znamená zdravie. Jeho výsledkom je, že milióny Európanov sa viac starajú o svoje fyzické a duševné zdravie. A to nie je všetko. Od útleho detstva nás šport učí spravodlivej súťaži a čestnosti a pomáha nám pochopiť, že naša takzvaná úloha v zápase závisí od nášho vlastného záväzku a že všetka práca a nesmierne úsilie venované príprave na súťaže budú odmenené.

Na športových súťažiach sa zúčastňujú športovci zo zahraničia. Táto skutočnosť pomáha bojovať proti diskriminácii a učí nás tolerancii na štadiónoch. Tolerancia je základným prvkom dodržiavania ľudských práv. Uvádza sa to vo všetkých dokumentoch EÚ.

V správe je ešte ďalší prvok, ktorý prispieva k jej pridanej hodnote. Na skutočnom športe neparazituje násilie, a rovnako na úsilí jednotlivca o dosiahnutie najlepších možných výsledkov nesmie parazitovať epidémia našej doby, konkrétne doping.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), písomne. − (SV) Hlasovala som v neprospech správy, pretože sa domnievam, že je príliš úzko prepojená na Lisabonskú zmluvu. Nehodlám zo športu urobiť nadnárodnú záležitosť, a pritom sa domnievať, že všetko je v poriadku tak ako to je dnes. Napriek tomu sa domnievam, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa žien a športu bol kvalitný.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), písomne. − Akceptujeme osobitosť športu, avšak anglické znenie odôvodnenia I je veľmi nejasné a otvorené k nesprávnemu výkladu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. Hlasoval som v prospech pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k správe pána Mavrommatisa, v ktorých sa výslovne uznáva autonómia športových organizácií. V mojej krajine, v Škótsku, majú autonómne, nezávislé športové orgány dlhú tradíciu. Takýmito sú napríklad organizácie ako Škótska futbalová asociácia, ktorá je uznaná ako plnohodnotný člen organizácie FIFA a podobne aj Škótska únia rugby je členom IRB.

Toto uznanie škótskej športovej nezávislosti zohrávalo významnú úlohu v histórii mojej krajiny a bude zohrávať dôležitú úlohu v škótskom referende o nezávislosti, ktoré sa koná v roku 2010, keď sa Škótsko stane plnohodnotným, nezávislým členských štátom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. (DE) Hlasujem v prospech Bielej knihy o športe, aby som zdôraznil význam športu v Európskej únii a pomohol dialógu o tejto záležitosti.

Šport predstavuje účinný prostriedok na podporu sociálnej integrácie a vzájomného porozumenia na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Šport má tiež významný hospodársky rozmer. Z týchto dôvodov je dôležité vytvoriť rámec, v ktorom členské štáty môžu podporovať športové organizácie a podujatia. Keďže fungovanie športu je veľkej miery zabezpečované na vnútroštátnej úrovni, členské štáty musia mať možnosť samoregulácie. V bielej knihe sa tento prvok zdôrazňuje a je tiež vhodným základom na riešenie aspektov, ktoré sa týkajú všetkých krajín, akými sú rozvoj mládeže, antidopingové programy a antidiskriminácia v športe.

Rovnako vítam vytvorenie osobitného Fondu pre šport, s cieľom podporovať športovanie a uľahčiť ľuďom prístup k športu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard a Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. − Uznávame, že šport v spoločnosti zohráva osobitnú úlohu ako nástroj sociálneho začlenenia a integrácie a ako podporovateľ miestnej demokracie. Uznávame nesmierny význam športu, ktorý má pre zdravie ako preventívne opatrenie pred obezitou a chronickými ochoreniami.

V plnej miere podporujeme koncepciu posilňovania úlohy žien v športe; význam ochrany športovcov každého veku počas a po skončení ich profesionálnej kariéry; presadzovanie športu v spoločnosti vrátane fyzickej aktivity v školských osnovách; potrebu redistribučných opatrení vo financovaní športu a právo občana na informácie a široký prístup k vysielaniu športových podujatí.

Nepodporujeme však posilnenú úlohu politiky na úrovni EÚ v oblasti športu. Nemôžeme preto podporiť kroky zamerané na ďalšie posilnenie politiky EÚ v tejto oblasti. Osobitne nemôžeme podporiť myšlienku zriadenia európskej policajnej jednotky pre šport.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne. – (EL) V správe, podobne ako v bielej knihe Komisie, sa na šport hľadí ako na ďalšiu oblasť obchodnej činnosti určenej na zarábanie peňazí. EÚ sa snaží šport ako taký premeniť na komoditu, aby prinášal ešte vyšší zisk športovým obchodným organizáciám a nadnárodným spoločnostiam. Z tohto dôvodu EÚ využíva Lisabonskú zmluvu na rozšírenie svojich právomocí aj do oblasti športu.

Toto sa rovná systematickému odstráneniu amatérskeho športu, dokonca aj na úrovni škôl. Amatérsky šport poskytuje športovému priemyslu a komercionalizovanému vrcholovému športu materiál. Mladí ľudia a verejnosť ako taká je vnímaná ako divák a spotrebiteľ športovej zábavy organizovanej komerčne orientovanými federáciami. Pekné slová o hodnotách presadzovaných v športe, boji proti dopingu atď. pôsobia ako výsmech, keď je túžba zvíťaziť nahradená bezohľadnou súťažou. Korupcia, doping, fanatizmus a netolerancia sú neoddeliteľnými súčasťami komercionalizovaného športu. Využívajú sa na podporu výrobkov spoločností, ktoré ho ovládajú.

Potreby mladých ľudí, ktorými sú športovanie a fyzická aktivita, možno splniť jedine prostredníctvom vytvorenia infraštruktúr a rozvoja masového populárneho športu. Musia sa presadzovať hodnoty súdržnosti a solidarity, ktoré sú v opozícii k skorumpovanému modelu športu vyprodukovanému kapitalistickým systémom, ktorý zisku podriaďuje všetko.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), písomne. Vo všeobecnosti správu Manolisa Mavrommatisa o Bielej knihe o športe podporujem. Domnievam sa, že väčšina z odporúčaní, ktoré sa v nej uvádzajú, bude pre šport na všetkých úrovniach v celej EÚ prínosná. Samozrejme, že sa domnievam, že povzbudzovanie futbalových klubov k tomu, aby sa sústredili na vychovávanie talentov je pozitívnym krokom pre šport.

Každý klub, dokonca aj tie najväčšie, musí prijať zodpovednosť za prípravu a nesmie sa spoliehať výlučne na svoje finančné svalstvo na trhu s prestupmi, kde získava hráčov, ktorí boli trénovaní inde. Futbal by nemal byť len finančnou súťažou.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE), písomne. − Biela kniha o športe je ako ruská matrioška. Prvou bábikou je amatérsky šport, druhou profesionálny a poslednou je futbal (v ktorom sú veľké peniaze). A preto pôsobí dojmom, že amatérsky šport, ktorý vyhlasuje za svoj raison d'etre je len alibi na dosiahnutie profesionálneho športu, predovšetkým futbalu, ktorý sa zdá byť hlavným cieľom. Biela kniha je tiež nevyrovnaná vo svojom prístupe. Je prísna na rozširovanie existujúcich pravidiel v tradičných oblastiach, akými sú diskriminácia, nezákonné prisťahovalectvo, nelegálne drogy a súťaž medzi športovými činnosťami, avšak je voľnejšia v prípade navrhovaní osobitných pravidiel v týchto otázkach, akoby ľudia, ktorí sú do nich zapojení, nemali byť vystrašení. V každom prípade však biela kniha predznamenáva novú éru aktívneho zapojenia sa zo strany orgánov EÚ do regulovania profesionálneho športu, najmä európskeho futbalu. Dobrou správou je, že sa k tejto regulácii hodlá pristupovať prostredníctvom konzultovania so zainteresovanými stranami.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. − (IT) Vítam správu Manolisa Mavrommatisa o Bielej knihe o športe. Samozrejme uznávam významnú úlohu, ktorú šport zohráva v živote každého jednotlivca a spoločnosti, v tom zmysle, že je prostriedkom, vďaka ktorému môže každý prekonať osobné výzvy, objaviť svoje vášne a talent, stotožniť sa so skupinou a pochopiť význam dodržiavania pravidiel. Prostredníctvom prenesenia týchto hodnôt na medzinárodnú úroveň môže človek pochopiť, prečo je šport schopný prekonávať geografické prekážky a podporovať sociálny kontakt a mier.

Považujem za nevyhnutné zdôrazniť, že akékoľvek porušenie občianskych alebo morálnych a etických pravidiel v športe, akým je doping, zámerné rasistické prejavy alebo hráčska závislosť, musí byť potrestané v záujme návratu k ideálom a konečnému cieľu športu.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že často máme tendenciu oprávňovať rastúci význam určitých typov športu na úkor ostatných, prostredníctvom nesmiernych rozdielov v odmeňovaní športovcov pôsobiacich v rôznych disciplínach.

Z tohto dôvodu sa domnievam, že by mali byť zavedené podporné opatrenia pre menej rozšírené a známe športové disciplíny.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), písomne. − (SV) V správe o športe bolo obsiahnutých množstvo zaujímavých a citlivých záležitostí. Nikto nemôže racionálne namietať proti tomu, že členské štáty EÚ prijímajú prísne opatrenia proti dopingu a xenofóbii v športe. Bolo oveľa kontroverznejším, avšak podľa môjho názoru, citlivým, podporovať návrh Komisie o spoločnej európskej policajnej jednotke zameranej na športové podujatia. Do tejto miery som bol pripravený správu podporiť. Bohužiaľ, skutočne závažnou záležitosťou je liberalizácia herných monopolov v Európe, ktorá sa minula účinku. Osobne sa domnievam, že liberalizácia prebiehajúca kontrolovanou formou a s licencovanými hernými spoločnosťami a lotériami, by mohla uspokojiť záujmy spotrebiteľov, pokiaľ ide o možnosti hier, ako aj potrebu financovania športového hnutia. Preto som sa hlasovania zdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. Šport je dôležitou súčasťou každodenného života. Väčšina občanov EÚ sa buď na športe zúčastňuje, alebo ho sleduje na množstve športových podujatí, čo sa častejšie považuje za dôležitejšie ako samotná aktivita.

Šport by nemal byť dôležitejší než právo, avšak my ako zákonodarcovia by sme tiež mali uznať jedinečné postavenie, ktoré šport zaujíma v Európskej únii a úlohu, ktorú zohrávajú rôzne riadiace orgány.

Mali by sme tiež uznať, že aj keď je profesionálny futbal dominantným športom, nie je jediným športom, ktorý sa hrá a musíme uznať, že aj iné športy a relaxačné aktivity, ktoré môžu byť také rozdielne ako rugby a írsky pozemný hokej alebo bowls na vyvýšenom trávniku a preteky poštových holubov zohrávajú veľmi dôležitú úlohu.

Nie je úlohou EÚ, aby tieto športy riadila, ani aby vystupovala ako nejaká športová polícia. Táto úloha by mala naďalej prislúchať príslušnému riadiacemu orgánu. Napriek tomu môže EÚ túto činnosť dopĺňať a pomáhať pri rozvoji všetkých typov športu, prostredníctvom vystupovania proti športovej diskriminácii, ku ktorej stále dochádza, keď sa jeden šport cíti ohrozený druhým. Ako klasický príklad uvádzam Grécku úniu pre rugby.

Podporím správu pána Mavrommatisa, snáď nie tak oduševnene ako podporujem rugby tím Wigan Warriors alebo St Mirren a Blackburn Rovers, ale v konečnom dôsledku je toto len politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písomne. V tejto správe o Bielej knihe o športe sa musí uznať, že na šport v EÚ sa vzťahuje zásada subsidiarity. Preto podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. Uznávame, že šport v spoločnosti zohráva osobitnú úlohu ako nástroj sociálneho začlenenia a integrácie a ako podporovateľ miestnej demokracie. Uznávame nesmierny význam športu, ktorý má pre zdravie ako preventívne opatrenie pred obezitou a chronickými ochoreniami.

V plnej miere podporujeme koncepciu posilňovania úlohy žien v športe; význam ochrany športovcov každého veku počas a po skončení ich profesionálnej kariéry; presadzovanie športu v spoločnosti vrátane fyzickej aktivity v školských osnovách; potrebu redistribučných opatrení vo financovaní športu a právo občana na informácie a široký prístup k vysielaniu športových podujatí.

Nepodporujeme však posilnenú úlohu politiky na úrovni EÚ v oblasti športu. Nemôžeme preto podporiť kroky zamerané na ďalšie posilnenie politiky EÚ v tejto oblasti. Osobitne nemôžeme podporiť myšlienku zriadenia európskej policajnej jednotky pre šport.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), písomne. − V mene EPLP. Akceptujeme osobitosť športu, avšak anglické znenie odôvodnenia I je veľmi nejasné a otvorené k nesprávnemu výkladu.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia