Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 712k
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 3. Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 4. Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό (συζήτηση)
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (ψηφοφορία)
  5.2. Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα της Μαδέρας (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (ψηφοφορία)
  5.3. Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της επιτροπολογίας (A6-0107/2008, Monica Frassoni) (ψηφοφορία)
  5.4. Tροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (ψηφοφορία)
  5.5. Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) (A6-0166/2008, Ιωάννης Γκλαβάκης) (ψηφοφορία)
  5.6. Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  5.7. Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν (A6-0153/2008, Marco Cappato) (ψηφοφορία)
  5.8. Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  5.9. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (A6-0151/2008, Glyn Ford) (ψηφοφορία)
  5.10. Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (ψηφοφορία)
  5.11. Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (ψηφοφορία)
  5.12. Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό (A6-0149/2008, Μανώλης Μαυρομμάτης) (ψηφοφορία)
 6. Σύνθεση του Σώματος: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 7. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 8. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 9. Αιτιολογήσεις ψήφου
 10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 12. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 13. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 14. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ του Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09:00.)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

3. Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Alexander Stubb, που αντικαθίσταται από τον Ingo Friedrich, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/2115(INI)) (A6-0105/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, το ιστορικό έχει ως εξής. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενισχυθούν ουσιαστικά και πάλι και ενόψει αυτής της ενίσχυσης των εξουσιών θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντικό να διεξαγάγουμε μια ακριβή ανάλυση της νομοθετικής διαδικασίας για μια ακόμη φορά. Καθώς το κάνουμε αυτό, βλέπουμε ότι οι εκπρόσωποι ειδικών ομάδων συμφερόντων –ή λομπίστες, όπως αποκαλούνται συχνά– διαδραματίζουν επίσης έναν λίαν σημαντικό ρόλο στις Βρυξέλλες. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν περί τις 15 000 εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, εκ των οποίων 5 000 είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καθήκον μας, επομένως, είναι να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο, εντός του οποίου οι δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων μπορούν να διεξάγονται με έντιμο και αποδεκτό τρόπο. Το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικό του οιονεί υποχρεωτικό μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων ήδη από το 1996, καθώς και έναν πολύ αναλυτικό κώδικα συμπεριφοράς. Το καθήκον μας τώρα είναι να δούμε αν μπορούν να επιτευχθούν παρόμοιες διευθετήσεις για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το περιεχόμενο της έκθεσης, επί της οποίας θα διεξαχθεί ψηφοφορία σήμερα, συνιστά επομένως ένα σημαντικό βήμα για μεγαλύτερη διαφάνεια: με άλλα λόγια, για την παροχή ακριβούς ενημέρωσης σχετικά με το ποιος συμμετείχε ως λομπίστας –εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων– στην επεξεργασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με ποιον τρόπο το κατάφεραν και σε ποιους τομείς.

Δεύτερον, θέλουμε να θεσπίσουμε δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα, που θα διέπουν αυτές τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων. Τρίτον, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της πολιτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Οι δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων πρέπει να μετακινηθούν από την γκρίζα ζώνη, όπου κινούνταν, ούτως ώστε να έχουμε μια καθαρή και πραγματική εικόνα σχετικά με το πού πραγματικά εφαρμόζεται η άσκηση επιρροής. Ενσωματώσαμε, επομένως, τα ακόλουθα στοιχεία στην έκθεση, που είναι νέα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση: πρώτον, έναν σχετικώς ευρύ ορισμό του τι σημαίνει εκπροσώπηση ειδικών συμφερόντων, ή τι είναι, συγκεκριμένα «δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ».

Το δεύτερο νέο χαρακτηριστικό είναι η θέσπιση του «νομοθετικού αποτυπώματος». Αυτό σημαίνει ότι όταν συζητείται μια νέα οδηγία και εγκρίνεται σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής, η γραμματεία της επιτροπής θα επισυνάπτει μια σελίδα στο έγγραφο, όπου θα απαριθμούνται ποιες ενώσεις συμμετείχαν στη συζήτηση και αν το έπραξαν στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης ή άλλου τύπου συνάντησης. Αυτός ο κατάλογος αναμένεται επίσης να βοηθά τις ίδιες τις ομάδες ειδικών συμφερόντων να δουν ποιος ενεπλάκη στη διαδικασία και ποιος δεν επιθυμούσε ή αδυνατούσε να συμμετάσχει.

Τρίτον, στόχος μας είναι η δημιουργία κοινού μητρώου για τους εκπροσώπους ειδικών συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μένει να δούμε αν πράγματι θα συμβεί αυτό σε επίπεδο Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Προτιθέμεθα να συγκροτήσουμε ομάδα εργασίας για να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Θα ήταν, βεβαίως, ευκολότερο για όλους τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, αν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ένα ενιαίο σημείο εγγραφής, όπου θα μπορούν να καταχωρούνται και να εγγράφονται δηλώνοντας την πρόθεσή τους να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Αυτός είναι ο στόχος, ως εισηγητής όμως, πρέπει να πω ότι δεν είμαι βέβαιος σε αυτή τη φάση αν πραγματικά θα αποκτήσουμε κοινό μητρώο. Σε κάθε περίπτωση, τα μητρώα πρέπει να διασυνδέονται, ούτως ώστε να είναι απλή, από άποψη γραφειοκρατικών διατυπώσεων, η διαδικασία δημιουργίας αυτού του κοινού μητρώου. Η παράγραφος 21 αναφέρεται επίσης στην απαίτηση δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων, στοιχείο που θα είναι εντελώς καινοφανές. Μιλάμε επίσης για το ενδεχόμενο της επιβολής κυρώσεων σε εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που παραβιάζουν τον κώδικα συμπεριφοράς. Εν προκειμένω, πρέπει να εξετάσουμε τι είδους κυρώσεις επιθυμούμε. Η ιδέα που πρότειναν οι Πράσινοι είναι η κατάρτιση μαύρης λίστας, κατά τη γνώμη μου όμως, αυτό παραπέμπει σε μεσαιωνικές μεθόδους. Οι μαύρες λίστες πραγματικά δεν αρμόζουν σε μια δημοκρατία. Αυτό που θα θέλαμε, αντιθέτως, είναι η συμπερίληψη στο μητρώο να παρέχει τόσο υψηλό βαθμό γοήτρου, ώστε όλες οι σοβαρών προθέσεων ενώσεις να επιζητούν την εγγραφή του ονόματός τους στο επίσημο μητρώο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρέπει να είναι μια προοπτική που θα προσδίδει κύρος και θα είναι ελκυστική, όχι μόνο διότι σε αυτή την περίπτωση θα τους χορηγείται άδεια, που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα κτίρια των θεσμικών οργάνων, αλλά και διότι η συμπερίληψη στο μητρώο θα είναι από μόνη της επιθυμητή και θα σημαίνει ότι η εν λόγω ένωση αναγνωρίζεται ως σημαντικός και χρήσιμος συνομιλητής, που χαίρει σοβαρής αντιμετώπισης από τα θεσμικά όργανα σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογείται η συμπερίληψη στο μητρώο. Σε περίπτωση παραπτώματος, η ένωση θα διαγράφεται από το μητρώο και θα αφαιρείται η άδεια πρόσβασης: αυτή θα είναι η κύρωση.

Ναι, θα είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος. Είναι σημαντικό οι εκκλησιαστικές οργανώσεις να μην οριστούν ως εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με την τροπολογία αριθ. 3. Η κ. in 't Veld της Ομάδας των Φιλελευθέρων είπε ότι οι εκκλησίες πρέπει να λογίζονται εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων. Αυτό όμως πραγματικά αντίκειται σε όλα όσα έχουμε συμφωνήσει στο Κοινοβούλιο μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, οι εκκλησίες είναι εταίροι για τα θεσμικά μας όργανα, δεν είναι όμως εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων.

Συνολικά, η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό είναι ένα μείζον βήμα στην κατεύθυνση μιας πιο διαφανούς, ορθής και έντιμης κατάστασης. Ελπίζω ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ένα παράδειγμα, που θα μπορούν να το μιμηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο, δείχνοντας με ποιον τρόπο η εκπροσώπηση ειδικών συμφερόντων μπορεί και πρέπει να χαίρει σοβαρής αντιμετώπισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά χαίρομαι που παρίσταμαι σε αυτή τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, κατά την οποία θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις σας αναφορικά με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Παρακολουθώ τις συζητήσεις σας και συμμετείχα στις συζητήσεις σας σε διάφορες επιτροπές. Είμαι πεπεισμένος ότι η έκθεση, ως έχει, αποτελεί πραγματικό βήμα προόδου για τη βελτίωση της διαφάνειας στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Επιτροπή επικροτεί τη θετική αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρότασή της να ακολουθηθεί μια διοργανική προσέγγιση με στόχο ένα μητρώο και έναν κώδικα συμπεριφοράς για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, που πιστεύουν ότι ένα ανάλογο ενιαίο σημείο εγγραφής θα υπηρετήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τον στόχο ενίσχυσης της διαφάνειας, ενώ παράλληλα θα αποφευχθεί ένα περιττό διοικητικό βάρος. Πιστεύω ότι η έκθεσή σας αποτελεί έξοχο σημείο εκκίνησης για συζητήσεις στη μελλοντική διοργανική ομάδα εργασίας, που προτείνετε.

Θέλω να υπογραμμίσω ένα σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι οι δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων είναι νόμιμες και αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα πράγματα όμως πρέπει να γίνονται με διαφάνεια. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια έχει στόχο το άνοιγμα αυτού, που πολύ συχνά εκλαμβάνεται ως μαύρο κουτί. Οι πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και το ευρύ κοινό μπορούν, τότε, να διαμορφώσουν ιδία αντίληψη σχετικά με το τι γίνεται στις Βρυξέλλες.

Όταν βλέπω τι πληροφορίες ζητούν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να κοινοποιήσουν οι εγγραφόμενοι στο μητρώο, παρατηρώ ότι, και επ’ αυτού, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, τι συμφέροντα εκπροσωπούν και ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησής τους. Είναι αυτονόητο ότι η μη τήρηση του κώδικα συμπεριφοράς πρέπει να επισύρει κυρώσεις. Οι κυρώσεις θα σημαίνουν αναστολή της εγγραφής στο μητρώο ή ακόμη και διαγραφή από αυτό.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε λειτουργία το Μητρώο της σχετικά με την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια την άνοιξη του 2008. Σας διαβεβαιώνω ότι πρόθεσή μας είναι να τηρήσουμε αυτή την προθεσμία. Επικοινώνησα πρόσφατα με τις υπηρεσίες και αναμένω το μητρώο να ανοίξει σε έξι εβδομάδες. Αποφασίσαμε, επίσης, ότι το μητρώο είναι ένα πιλοτικό σχέδιο και ότι θα το επανεξετάσουμε σε έναν χρόνο, πράγμα που σημαίνει στις αρχές του καλοκαιριού του 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη για συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, καθώς και με τις δύο συμβουλευτικές επιτροπές, προκειμένου να εργαστεί για την ανάπτυξη ενός κοινού συστήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. − (ES) Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, είναι κρίμα που είναι απών σήμερα ο φινλανδός υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Alexander Stubb, αφού συνέβαλε τα μάλα στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και σε αυτή την έκθεση.

Είμαι εδώ για να παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Σε συνέχεια των τελευταίων λέξεων του Επιτρόπου Kallas, θέλω να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι ο ρόλος των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να βρίσκονται σε όσο το δυνατόν στενότερη επαφή με τους πολίτες –με τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων, όπως και με αυτούς που δεν εκπροσωπούν ομάδες συμφερόντων– και ότι, κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τους δικούς του κανόνες. Το γραφείο μου είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε θέλει να πιει έναν καφέ μαζί μου ή να με καλέσει να περπατήσουμε μαζί. Δεν μπορώ να αξιώσω να εγγράφονται οι άνθρωποι σε ειδικό μητρώο. Δεν μπορώ να πω σε κάποιον, που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, ότι δεν μπορώ να τον δεχθώ στο κόμμα μου, στην Unión del Pueblo Navarro. Δεν μπορώ να πω «πρέπει να εγγραφείτε». Πραγματικά όχι: η διοίκηση είναι ένα πράγμα, η πολιτική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό.

Καλά θα κάνουμε, επομένως, να έχουμε δύο τρόπους διασφάλισης της διαφάνειας. Ήμουν εισηγητής για τη διαφάνεια, αυτό το μεγάλο έργο, που έφερε εδώ τον Επίτροπο Kallas. Η διαφάνεια δεν πρέπει να εμποδίσει την επαφή μας με την πραγματική ζωή, με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων ή με αυτούς που δεν εκπροσωπούν ομάδες συμφερόντων.

Σας ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος Kallas το κατανοεί αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, βρίσκομαι σε μια παράδοξη κατάσταση, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, λόγου χάρη όταν ο εισηγητής, ο κ. Pistelli, που ήταν στην εμπροσθοφυλακή αυτού που θα αποτελέσει αναμφίβολα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαφάνεια, δυστυχώς αγνοήθηκε από την επιτροπή μας. Επομένως, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι’ αυτό που είμαι βέβαιος ότι θα είναι το τελικό μας αποτέλεσμα σήμερα. Είναι αδύνατο να φανταστούμε τις αγορές να λειτουργούν ομαλά, αν η διαφάνεια δεν αποτελεί απαρέγκλιτα τον θεμελιώδη κανόνα. Εμείς, οι νομοθέτες, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανόνα σε μας τους ίδιους, ιδίως εφόσον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη νομοθετική μας διαδικασία –και το λέω αυτό στον προηγούμενο ομιλητή– οι σχέσεις μας με τους εξωτερικούς εκπροσώπους, είτε αυτοί εκπροσωπούν ομάδες πίεσης είτε θρησκευτικές οργανώσεις –και απευθύνομαι τώρα στον κ. Friedrich– διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή νομοθετική μας διαδικασία. Αποτελεί καθήκον μας να αποτελέσουμε παράδειγμα σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων, φθάνοντας μέχρι του σημείου να διασφαλίσουμε τη συστηματική χρήση αυτής της ιδέας περί «νομοθετικού αποτυπώματος», που πιστεύω ότι θα είναι άκρως επωφελής.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. (DE) Κύριε Πρόεδρε, χωρίς διαφάνεια, δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή δημοκρατία. Οι Βρυξέλλες έχουν ήδη αποκτήσει τη φήμη ότι επιτρέπουν στις μεγάλες πολυεθνικές να κάνουν παιχνίδι και να κινούν τα νήματα. Αυτό είναι επικίνδυνο για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και αποτελεί ζήτημα, το οποίο, εμένα προσωπικά, αλλά και τους Πράσινους, συνολικά, μας προβληματίζει πολύ. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε, επομένως, την ευθύνη, να φανερώσουμε τις προθέσεις μας στους ψηφοφόρους ενόψει της διεξαγωγής των επόμενων ευρωπαϊκών εκλογών. Συζητούμε σήμερα μια καλή έκθεση, σκοτεινές δυνάμεις όμως απεργάζονται την απάλειψη δύο από τα βασικότερα στοιχεία της.

Πρώτον, θέλουν να αποτρέψουν τη διαφάνεια ως προς τη χρηματοδότηση. Χωρίς διαφάνεια ως προς τη χρηματοδότηση, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ποιος είναι πραγματικά ο υποκινητής των εκστρατειών. Εκπλήσσομαι, μάλιστα, όταν διαπιστώνω ότι η ίδια η Σοσιαλιστική Ομάδα στο ΕΚ αντιτίθεται στη διαφάνεια ως προς τη χρηματοδότηση και με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει ένα από αυτά τα βασικά της στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο βασικό στοιχείο που υπονομεύεται υπάρχουν άνθρωποι στο Κοινοβούλιο, που θεωρούν ότι οι δικηγόροι δεν πρέπει να λογίζονται εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων, έστω και αν δεν υπερασπίζονται ανθρώπους στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά τουναντίον επιχειρούν να κινήσουν τα νήματα για να επηρεάσουν τη νομοθεσία στην Ευρώπη.

Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα απόσπασμα από τον ιστότοπο μιας δικηγορικής εταιρείας στις Βρυξέλλες. Λέει ότι επειδή επί του παρόντος δεν θεωρούμαστε εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων βάσει της κείμενης νομοθεσίας,

«Κατά συνέπεια, η εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων από δικηγόρους θα είναι ολοένα και πιο αποτελεσματική και οι στόχοι είναι πολύ πιθανότερο να επιτευχθούν με νομική υποστήριξη. Η δικηγορική εταιρεία Alber & Geiger, έχοντας αποκλειστική εξειδίκευση στην εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων και στις σχέσεις με κυβερνήσεις, θα είναι στο πλευρό σας για να σας συνδράμει στην επίτευξη των στόχων σας εντός της ΕΕ.»

(DE) Όπως βλέπετε, ακόμη και οι ίδιες οι δικηγορικές εταιρείες παραδέχονται ότι εκπροσωπούν ειδικές ομάδες συμφερόντων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι απαράδεκτο. Αν επιτρέψουμε να συμβεί αυτό, θα υπονομεύσουμε την ίδια μας την αξιοπιστία.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υποστήριξε θερμά την πρωτοβουλία της Επιτροπής και τη στάση του εισηγητή. Πιστεύω ότι υποστηρίξαμε απερίφραστα ότι πρέπει επίσης να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θέλουμε να τονίσουμε με έμφαση τον ιδιαίτερα ανοικτό χαρακτήρα του παρόντος θεσμικού οργάνου, ως δημοκρατικού οργάνου λήψης αποφάσεων· επιπλέον, ότι οι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων πρέπει να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση. Υπ’ αυτή την έννοια, πιο μακροπρόθεσμα, θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα υποχρεωτικό μητρώο, όπου όλοι θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση.

Αν μου επιτρέπετε, θέλω να επανέλθω στο ζήτημα των δικηγόρων ως εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, το οποίο μόλις έθιξε ο κ. Turmes. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα και ζητώ από όλους να εξετάσουν προσεκτικά τον εξαιρετικά λεπτομερή ορισμό που έδωσε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αναφορικά με το πότε ένας δικηγόρος είναι δικηγόρος και πότε ένας δικηγόρος είναι εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων. Αυτός ο ορισμός εξετάστηκε διεξοδικότατα και σας ζητώ να λάβετε υπόψη τον συγκεκριμένο ορισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. − (DA) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που εξετάζουμε εδώ είναι καλή. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση – όχι κανένα μεγάλο βήμα, αλλά πάντως ένα βήμα. Είναι αναγκαίο επίσης να υπάρξει δράση, όχι διότι κάθε εκπροσώπηση ομάδας συμφερόντων είναι επιζήμια ή διότι όλοι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων είναι μοχθηροί, αλλά διότι είναι εντελώς απαράδεκτο η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων να ασκεί μείζονα επιρροή, χωρίς να έχει θεσπιστεί κανένας δεσμευτικός κανόνας για τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα. Οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων ασκούν μείζονα επιρροή εντός του συστήματος της ΕΕ. Αυτό είναι προφανές από τα ποσά που δαπανώνται για την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων και από τον αριθμό των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται εδώ.

Ωστόσο, η έκθεση θα βελτιωθεί και οι έλεγχοι αναφορικά με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων μπορούν να ενισχυθούν, αν εγκρίνετε την πρόταση τροπολογίας, που εν μέρει αποτελεί προέκταση της δήλωσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει να έχουμε ένα υποχρεωτικό κοινό μητρώο, το οποίο θα διασφαλίζει πλήρη σαφήνεια και πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα χρηματικά ποσά, που δαπανώνται για την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων. Πρέπει να έχουμε ένα μητρώο και έναν κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς για όλους τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, μεταξύ άλλων, των δικηγορικών εταιρειών που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων, τα οποία θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ πριν από τις εκλογές του 2009. Πρέπει να έχουμε αποτελεσματικούς ελέγχους και σαφείς κυρώσεις, που θα επιβάλλονται σε αυτούς που παραβιάζουν τους εγκεκριμένους κανόνες.

Ωστόσο, είναι και ένα θέμα ενδοσκόπησης. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Προτείνουμε, λοιπόν, οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων να υποχρεούνται να κοινοποιούν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες για ένα μέλος ατομικά, που το εν λόγω μέλος, σε ατομική βάση, υποχρεούται να αποκαλύψει στη δήλωση των χρηματοοικονομικών του στοιχείων. Λίγο παραπάνω έλεγχος στους εαυτούς μας δεν θα έβλαπτε τη φήμη μας στο εκλογικό σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, το Σώμα πρέπει να επικροτεί κάθε πρωτοβουλία, που ενισχύει τη διαφάνεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω τις προτάσεις που εξετάζουμε σήμερα.

Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η φύση του έργου κάθε θεσμικού οργάνου λαμβάνεται επίσης υπόψη. Για τον σκοπό αυτόν, το Κοινοβούλιο εργάζεται τελείως διαφορετικά από το Συμβούλιο, σε διαφορετικό δε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας από την Επιτροπή. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ένα κοινό ενιαίο μητρώο για όλα τα θεσμικά όργανα και μάλιστα θα δημιουργήσει μια υπέρμετρα γραφειοκρατική διαδικασία σε ό,τι αφορά την αίτηση πρόσβασης, όταν αναλαμβάνεται εκπροσώπηση ομάδας συμφερόντων μόνο έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε επίσης ένα αυτόνομο θεσμικό όργανο και δεν πιστεύω, επομένως, ότι ενδείκνυται τα λοιπά θεσμικά όργανα να υπαγορεύουν τις πολιτικές μας σε αυτόν τον τομέα.

Θέλω, επίσης, να εγείρω ένα ζήτημα, στο οποίο έχουν αναφερθεί στο παρελθόν εδώ στο Σώμα αρκετοί συνάδελφοι: με ποιον τρόπο χρηματοδοτούνται ιδίως οι ΜΚΟ από την Επιτροπή και, κατόπιν, με ποιον τρόπο χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για να εκπροσωπήσουν ομάδες συμφερόντων έναντι βουλευτών του ΕΚ, προκειμένου οι τελευταίοι να υιοθετήσουν συγκεκριμένες θέσεις. Αν το τελικό αποτέλεσμα αυτού για το οποίο συζητάμε είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, το Σώμα πρέπει να αποκτήσει έναν ορισμένο όγκο δεδομένων, που δεν είναι ευαίσθητα από εμπορικής πλευράς, σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών των οργανώσεων, που εκπροσωπούν ομάδες συμφερόντων σε εμάς.

Ως γενικότερη παρατήρηση, εκφράζω την ανησυχία μου για την ελεύθερη πρόσβαση που έχουν ορισμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων σε γραφεία βουλευτών εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αφ’ ης στιγμής εισέλθουν στο κτίριο, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να περιφέρονται και έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα ιδιωτικά γραφεία. Το να έχουν το δικαίωμα να περιφέρονται ελεύθερα στο κτίριο ουδόλως συμβάλλει στη διαφάνεια, αλλά οδηγεί σε αντιδεοντολογική συμπεριφορά ορισμένων ατόμων. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συνάδελφοι το έχουν βιώσει αυτό. Σε πολλά από τα εθνικά μας κοινοβούλια, υπάρχουν κεντρικοί χώροι υποδοχής, όπου αρμόδιοι μπορούν να υποδεχθούν και να συνοδεύσουν τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων σε γραφεία βουλευτών. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εφαρμόσουμε παρόμοιο σύστημα. Συνολικά, χαίρομαι που βλέπω το Κοινοβούλιο να ασχολείται με το ζήτημα της διαφάνειας, πρέπει όμως να διασφαλίσουμε επίσης ότι οι οργανώσεις, που εκπροσωπούν ομάδες συμφερόντων σε εμάς, είναι το ίδιο διαφανείς με εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο ΕΚ, πρέπει να πω ότι υποστηρίζω την έκθεση που συζητάμε τώρα το πρωί και που κατά πάσα πιθανότητα θα εγκρίνουμε αργότερα στην Ολομέλεια.

Πιστεύω ότι αυτό αντιπροσωπεύει μείζον βήμα στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του ελέγχου σε έναν τομέα, που αναμφίβολα περιβάλλεται από ισχυρές δόσεις φαντασίας. Οι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων δεν είναι εξ ορισμού καλοί ή κακοί· εξαρτάται από τον τρόπο που δρουν και από τον τρόπο που υπόκεινται σε έλεγχο.

Πρέπει να πω ότι εμείς οι Σοσιαλιστές αγωνιζόμαστε, εξαρχής, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου και, κατά συνέπεια, της δημοκρατίας έναντι των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων.

Κύριε Turmes, φαίνεται ότι έχετε εμμονή με τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Επικεντρωθείτε σε άλλες ομάδες. Αναρωτιέμαι, αποφάσισε, άραγε, στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων να ασκήσει κριτική στη Σοσιαλιστική Ομάδα; Ομιλείτε εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σας ζητώ να δίνετε τη γνώμη σας για άλλες ομάδες, όταν μιλάτε για λογαριασμό σας και όχι όταν μιλάτε εξ ονόματος μιας επιτροπής.

Πιστεύουμε ότι ο ορισμός για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, που περιέχεται στην έκθεση, είναι ορθός, μολονότι θα θέλαμε να γίνεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Οι κερδοσκοπικές ιδιωτικές εταιρίες σαφώς και δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή τις ομοσπονδίες εργατικών ενώσεων.

Ωστόσο, το αποτύπωμα είναι νομοθετικό. Το κοινό και υποχρεωτικό μητρώο και ο κώδικας συμπεριφοράς, οι αντίστοιχες κυρώσεις και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων είναι καίριας σημασίας ζητήματα, που ορθώς περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση.

Θέλω, επίσης, να επιστήσω την προσοχή σας, κύριε Turmes, στο γεγονός ότι επιμένετε πως εμείς οι Σοσιαλιστές είμαστε κατά της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, όταν ορισμένες από τις τροπολογίες της Ομάδας σας θέτουν όρια σε αυτή τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, ενώ εμείς δεν θέλουμε κανένα όριο.

Θέλουμε, επίσης, να τεθεί σε ισχύ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009, η δε προγραμματιζόμενη ομάδα εργασίας να ολοκληρώσει τις εργασίες της πριν από τα τέλη του 2008.

Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα θα υποστηρίξει δύο από τις τροπολογίες σας σε σχέση με αυτό; Προφανώς δεν το γνωρίζετε.

Ο μύθος και η πραγματικότητα αναμειγνύονται σε αυτό το ζήτημα, εμείς όμως οι Σοσιαλιστές, καθώς έχουμε τεθεί στην πρωτοπορία του αγώνα για διαφάνεια και έλεγχο, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να οικοδομήσει έναν ψευδή μύθο, ότι έχουμε κρύφια ατζέντα. Έχουμε μια ανοικτή ατζέντα, που περιλαμβάνει τους πολίτες και τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας θα ασκήσει πίεση στον στόχο για μεγαλύτερη διαφάνεια στο νομοθετικό έργο. Είναι ζωτικής σημασίας το έργο της ΕΕ να είναι διαφανές και οι πολίτες να γνωρίζουν ποιος είχε λόγο στο περιεχόμενο των νόμων. Ο σκοπός της εγγραφής σε μητρώο δεν είναι να περιορίσουμε ή να παρεμποδίσουμε το έργο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Το έργο τους είναι σημαντικό. Το τρέχον σύστημα εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων σε μητρώο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι περισσότερο, όμως, και πρωτίστως ζήτημα ασφάλειας, παρά διαφάνειας.

Η έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων άλλαξε πολλά σε σύγκριση με τα αρχικά σχέδια που είχε παρουσιάσει ο προηγούμενος εισηγητής, ο φινλανδός νυν υπουργός των Εξωτερικών, κ. Alexander Stubb. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως, όπως και την Ομάδα μου, το γεγονός ότι η διατύπωση της έκθεσης είναι τώρα πολύ πιο δυναμική σε σύγκριση με την αρχική και ότι το υποχρεωτικό σύστημα εγγραφής σε μητρώο, που υποστηρίζει η Ομάδα μου, θα υλοποιηθεί, διότι θεσπίζει την αντικειμενικότητα.

Θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία αριθ. 3, η οποία συζητήθηκε ήδη εδώ. Ορισμένα από τα μέλη της Ομάδας μου την υποστηρίζουν, όπως όμως είπε ο νυν εισηγητής, και συντάσσομαι εν προκειμένω με αυτόν, οι εκκλησίες δεν είναι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων. Σε αυτό το θέμα, η Ομάδα μου είναι διχασμένη και πιθανόν άλλα μέλη μας να ψηφίσουν υπέρ και άλλα κατά.

Η έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προτείνει ο εισηγητής να επισυνάψει στην έκθεσή του κατάλογο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, με τους οποίους διαβουλεύτηκε κατά την εκπόνηση της έκθεσης. Ελπίζω ότι στο μέλλον αυτό θα αποτελέσει επίσημη πρακτική. Θα αναγκάσει τους εισηγητές να ακούν αντικειμενικά τις διάφορες απόψεις που εκφράζονται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ίσως και να φανεί αν κάποιοι είναι υποχείρια άλλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να λάβω τον λόγο μετά τον πρώην Πρόεδρο της Φινλανδίας, καθώς συζητούμε την έκθεση του νυν φινλανδού υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Stubb, που μέχρι πρότινος ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μυστήριες οι βουλές του Κυρίου σε ό,τι αφορά τους βουλευτές του ΕΚ!

Η τελευταία έκθεση κάποιων ΜΚΟ δείχνει ότι η επιρροή των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καταστεί σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα, οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων κατέχουν σημαντικό αριθμό θέσεων εμπειρογνωμόνων σε διάφορα όργανα που πρόσκεινται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέντε χιλιάδες εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, επί συνόλου 15 000 που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες, έχουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτοί οι 5 000 πρέπει να ενεργούν βάσει ξεκάθαρων κανόνων. Η πρόταση για δημιουργία κοινού μητρώου εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων είναι μια καλή ιδέα, όπως και η απειλή κυρώσεων. Είναι καιρός πλέον να μάθει το εκλογικό μας σώμα ποιοι είναι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων. Οι ψηφοφόροι δικαιούνται να γνωρίζουν πώς χρηματοδοτούνται οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και ποιοι από αυτούς επιχείρησαν να επηρεάσουν ορισμένες εκθέσεις με διάφορους τρόπους. Αυτή η έκθεση αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια προσπάθεια ρύθμισης μιας προϋφιστάμενης κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κατά τη γνώμη της Ομάδας των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, η λέξη-κλειδί στην πρώην έκθεση Stubb είναι η διαφάνεια. Υπάρχει αναμφίβολα μια τάση –και το ακούσαμε από ορισμένους από τους θιασώτες της εδώ– υποτίμησης, πιθανόν καλή τη πίστει, των συνεπειών και της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, ενδεχομένως με τρόπους που κανένας από εμάς δεν μπορεί να φανταστεί, καθώς είμαστε σοβαροί βουλευτές, που ενεργούμε καλή τη πίστει και είμαστε αξιοπρεπείς και επιδεικνύουμε σεβασμό έναντι των άλλων. Τα γεγονότα είναι σαφή και έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθημερινά: για παράδειγμα, γνωρίζουμε εδώ και μερικές εβδομάδες ότι 34 αξιωματούχοι της Επιτροπής αμείβονται απευθείας από ιδιωτικές εταιρείες.

Μετά από πρόσφατες έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες Ομάδες –εξαιρουμένης μιας μόνο, της δικής μου, πιθανόν όμως και άλλων– ότι οι περισσότερες από τις τροπολογίες που υπέβαλαν σχετικά με τη REACH, προέρχονταν από εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων. Επιπλέον, αποκαλύπτεται ότι ορισμένοι αξιωματούχοι, που συνέδραμαν βουλευτές στο έργο τους σε ορισμένες επιτροπές, είναι ή ήταν υπάλληλοι εταιρειών και τώρα εργάζονται για μας ως εθνικοί εμπειρογνώμονες· οι βουλευτές προφανώς το αγνοούν αυτό.

Κατά τη γνώμη μας, επομένως, το έργο που επιτελούμε σήμερα δεν θέτει ένα τέλος στο ζήτημα των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων και δεν πιστεύω ότι το έργο του Επιτρόπου Kallas λήγει με την έκθεση που συζητούμε σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος που υποστηρίξαμε ανεπιφύλακτα όλες τις τροπολογίες και όλο το έργο που επιτέλεσαν άπαντες –μεταξύ άλλων, η Σοσιαλιστική Ομάδα, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και η Ομάδα των Φιλελευθέρων – για εκείνες τις τροπολογίες και τα κείμενα, που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, που αφορούν την έκθεση Stubb, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα επιλυθούν κατά την ψηφοφορία. Το πρώτο αφορά τους δικηγόρους: όταν οι δικηγόροι εργάζονται μαζί μας και επιδιώκουν να επηρεάσουν τη νομοθεσία είναι εκπρόσωποι ομάδων πίεσης, έστω και αν παρέχουν νομική γνωμοδότηση. Ελπίζουμε ότι θα απορριφθεί αυτή η τροπολογία.

Έπειτα, τίθεται προφανώς το θέμα του καθορισμού του πότε πρέπει να τεθεί σε ισχύ αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς. Αυτό πρέπει να γίνει απαραιτήτως πριν από τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές, ειδάλλως θα ξεκινήσουμε σε άλλη περίοδο, σε άλλη χρονική στιγμή, σε υπερβολικό βάθος χρόνου.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα της εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων μπορεί να διευθετηθεί με το να δηλώνουμε ότι μας είναι απεχθές ή με το να ποινικοποιούμε την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων. Κατά την άποψή μας, το πρόβλημα με τη διαφάνεια είναι να διακριβώσουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, τι κάνουν και ποιος τους πληρώνει: δηλαδή, το ζήτημα της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Η έκθεση ενδεχομένως να μην το ξεκαθαρίζει αυτό πλήρως, μπορεί όμως να αποσαφηνιστεί και συμφωνώ εν προκειμένω με τον κ. Carnero για τα καθήκοντα της ομάδας εργασίας, που προγραμματίζεται να συγκροτηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως και οι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων δεν πρέπει να γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι. Βεβαίως και σε μια ανθούσα δημοκρατία νομιμοποιούνται απολύτως οι διάφορες ομάδες στην κοινωνία να εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τις ανησυχίες τους με ενεργό τρόπο και να προωθούν αυτά τα συμφέροντα στο πλαίσιο κοινωνικών διαδικασιών. Νομιμοποιούνται επίσης καθ’ όλα να θέτουν αυτά τα ζητήματα υπόψη των ανδρών και των γυναικών στα θεσμικά όργανα, που επεξεργάζονται και λαμβάνουν τις αποφάσεις. Πράγματι, ως νομοθέτες, έχουμε το καθήκον να ενημερωνόμαστε όσο το δυνατόν πληρέστερα και ακριβέστερα, προτού λάβουμε αποφάσεις για οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία που εξετάζουμε και να λαμβάνουμε υπόψη τους προβληματισμούς των ενδιαφερομένων με όλες τις διιστάμενες απόψεις τους. Είναι, ωστόσο, εξίσου σαφές ότι η διαφάνεια είναι βασική προκειμένου να διασφαλιστεί η θεμιτή εκπροσώπηση των συμφερόντων και αυτό είναι καίριας σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος που η Ομάδας μας πιστεύει ότι τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει επιτέλους να θέσουν σαφείς κανόνες, που πρέπει να ισχύουν για όλους τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Κατά τη γνώμη μας, αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό.

Έχουμε καθήκον να καταδείξουμε με μεγάλη σαφήνεια στους πολίτες μας ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι βοηθητικά όργανα «σκοτεινών δυνάμεων». Επομένως, οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν δημοσίως ποίων τα συμφέροντα εκπροσωπούν, ποιοι είναι οι στόχοι τους και, πρωτίστως, από πού αντλούν τη χρηματοδότησή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα εργασίας του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον για να μελετήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Είδαμε με ποιον τρόπο οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων οφείλουν να δηλώνουν στο μητρώο τις δραστηριότητές τους και το εισόδημά τους από τους διάφορους πελάτες τους. Είναι υποχρεωτικό στις ΗΠΑ και στον Καναδά και όχι προαιρετικό, όπως προτείνει η Επιτροπή. Είδαμε, επίσης, με ποιον τρόπο κάθε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων τεκμηριώνει τον προϋπολογισμό του, περιλαμβάνοντας ακόμη και κάθε καφέ που έχει πληρωθεί. Αν αυτοί μπορούν να το κάνουν, εμείς γιατί δεν μπορούμε; Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πλήρως διαφανείς για τις αποζημιώσεις γραμματείας στο ΕΚ και μετά αξιώνουμε διαφάνεια σε άλλα θεσμικά όργανα;

Στην τελευταία συνάντηση της Διάσκεψης των Προέδρων, μάθαμε για την οργανωμένη εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων στο Σώμα μας. Σε μια πολύ μεγάλη και ωραία αίθουσα στον πέμπτο όροφο του κτιρίου Spinelli, 28 πολυεθνικές εταιρείες διαθέτουν το γραφείο τους, οι δε τηλεφωνικοί τους λογαριασμοί και οι συνδρομές τους για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληρώνονται από το Κοινοβούλιο. Αυτό ενδεχομένως να είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα διασύνδεσης εταιρειών με βουλευτές του ΕΚ, κανένας όμως δεν υπέβαλε αυτή την πρόταση για λογαριασμό μας· αυτό κανονίστηκε πίσω από τις πλάτες μας.

Οι απόψεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν εκπροσωπούνται· οι γνώμες των καταναλωτών, των συνδικαλιστικών ενώσεων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων δεν εκπροσωπούνται. Ίσως να είναι καλή ιδέα να νοικιάσουμε χώρους στους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, αλλά τότε όλοι πρέπει να προσκληθούν και ένα εκλεγμένο συμβούλιο θα μπορεί να εποπτεύει τις δραστηριότητές τους.

Οι πολυεθνικές εταιρείες δεν είναι αυτές που κατεξοχήν χρειάζονται τη χρηματοδοτική μας στήριξη. Η υποστήριξη του σχεδίου έγινε με προσεκτική επιλογή και όχι με εκλογή από τις πολιτικές ομάδες. Αυτό είναι το πλέον πρόσφατο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων και ελπίζω ότι θα επανορθώσετε.

Αυτή είναι η τελευταία πολιτική ομιλία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μοναδική επιθυμία που έχω είναι να εγκριθεί αυτή η πρόταση της Συνέλευσης που υπέγραψαν 23 κυβερνήσεις και όλοι ανεξαιρέτως οι εθνικοί βουλευτές, όλοι οι βουλευτές του ΕΚ πλην ενός: να είναι προσπελάσιμα όλα τα έγγραφα και οι συναντήσεις, εκτός αν υπάρξει αιτιολογημένη εξαίρεση. Αυτή η απλή πρόταση θα επιλύσει και τα περισσότερα προβλήματα, που προϊδεάζουν αρνητικά έναντι της εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων.

Θα μπορούμε, τότε, να δούμε τι γράφουν σε μας ή στην Επιτροπή και θα συμμετέχουμε στις αποφάσεις για εξαιρέσεις από τη διαφάνεια και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουμε τι μας αποκρύβεται και για ποιόν λόγο. Χρειαζόμαστε τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων για να τεθούν επί τάπητος και να βελτιωθούν οι νόμοι. Χρειαζόμαστε τη γνώση, τη συμβουλή και τα αντεπιχειρήματά τους, που απορρέουν από άλλα συμφέροντα. Χρειαζόμαστε ισόρροπη και πλουραλιστική ενημέρωση, αφού εκλεγήκαμε για να υπηρετούμε ισότιμα όλους τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστώ, κύριε Bonde. Είμαι βέβαιος ότι έχετε τις θερμότερες ευχές πολλών συναδέλφων ενόψει της συνταξιοδότησής σας.

Ενδεχομένως να μη συμφωνούμε πάντοτε με ό,τι λέτε, αλλά πάντα αξίζει να σας ακούει κανείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μυστικό ότι ζούμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα γεγονότα προσπερνούν τους πολίτες και ωφελούν ολοένα και περισσότερο τις μεγάλες εταιρείες. Αυτό οφείλεται αναμφίβολα, πρωτίστως, στην επιρροή των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ποιος θα εξέφραζε έκπληξη αν άκουγε ότι η Σύμβαση Άλπεων-Αδριατικής, που είναι τόσο αντιπαθής στην ομάδα συμφερόντων των εμπορευματικών μεταφορών δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα; Ποιος θα εξέφραζε έκπληξη αν άκουγε ότι ολοένα και περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναγκάζονται να παραδώσουν τα όπλα, διότι λυγίζουν υπό το βάρος της γραφειοκρατίας και των ρυθμίσεων και διότι κυριολεκτικά είναι πλήρως αποκομμένες από κάθε υποστήριξη μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτικών ευκαιριών, ενώ οι γίγαντες της βιομηχανίας –οι πολυεθνικές– κατανοούν έξοχα πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες και, σαν ακρίδες, συνεχώς μετεγκαθίστανται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, αφήνοντας στο διάβα τους σωρεία κατεστραμμένων θέσεων εργασίας;

Ας πάμε τη συζήτηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πολυσυζητημένο και επίμαχο θέμα της πρότασης οδηγίας REACH, που έχει στόχο τη βελτίωση της ασφαλούς χρήσης των χημικών, για παράδειγμα: αν οι πολίτες ακούσουν ότι από τις 132 τροπολογίες που προτάθηκαν, 32 ήταν ταυτόσημες και συνοδεύονταν από γραπτές συστάσεις που υπέβαλαν ενώσεις των χημικών βιομηχανιών, αν οι πολίτες το ακούσουν αυτό, θα χάσουν βεβαίως την πίστη τους στην Ευρώπη και θα έχουν την αίσθηση ότι η χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται μόνο και μόνο για να υπακούμε στα κελεύσματα των πολυεθνικών.

Αν θέλουμε να το αποτρέψουμε αυτό, αν θέλουμε να ανακόψουμε τον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό, πρέπει να φθάσουμε σε μια κατάσταση, όπου θα είναι σαφές ποιος επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη, ποιος εκπροσωπεί ομάδες συμφερόντων χρηματοδοτών και ποιοι είναι αυτοί οι χρηματοδότες και ποιος επιδιώκει να ασκήσει επιρροή στη νομοθετική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, πρώτον: συγχαίρουμε τον Alexander Stubb για τον διορισμό του στη θέση του υπουργού των Εξωτερικών της Φινλανδίας. Δεύτερον: συγχαίρουμε τον Ingo Friedrich και τον ευχαριστούμε που ανέλαβε την έκθεση, ελπίζουμε δε, να την φέρει σε αίσιο πέρας σήμερα το απόγευμα. Τρίτον: υποστηρίζουμε το πνεύμα και την κατεύθυνση της έκθεσης Stubb/Friedrich. Αλλά...

(DE) Θα συνεχίσω τώρα στα γερμανικά. Μετά από αυτή τη διττή απότιση φόρου τιμής στον Alexander Stubb, είναι αναγκαίο ένα «αλλά». Είναι καλό να έχουμε κανόνες για την εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων, στο Κοινοβούλιο, όμως, έχουμε ήδη καλούς κανόνες και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια για επίτευξη συνδυασμένης διευθέτησης είναι πραγματικά μια σώφρων κίνηση. Η διαφάνεια είναι καλό πράγμα, δεν μπορεί όμως να κάνει θαύματα, ιδίως εάν είναι ουσιαστικά κατακερματισμένη.

Η εγγραφή σε μητρώο και η δημοσιοποίηση των οικονομικών συμφερόντων των εγγραφόμενων στο μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων είναι όλα ωραία και καλά, τι γίνεται όμως με τους πολυάριθμους συντάκτες επιστολών, τους εμπειρογνώμονες και τις λοιπές επαφές μας; Με ποιον τρόπο θα τους αντιμετωπίσουμε; Θα περιμένουμε, άραγε, να εγγραφούν όλοι τους στο μέλλον και να δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους συμφέροντα; Ελπίζω πως όχι!

Έπειτα, υπάρχουν οι εξαιρέσεις: ειδικότερα, προτείνονται δύο εξαιρέσεις σε δύο από τις τροπολογίες, που βεβαίως δεν προάγουν τη διαφάνεια. Αναφέρθηκε η τροπολογία αριθ. 3. Ο στόχος είναι να επέλθει μια κατάσταση, όπου οι εκκλησίες θα θεωρούνται επίσημοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν έχει σχέση με τη διαφάνεια· αποτελεί απλώς την έκφραση μιας αντικληρικής στάσης και πρέπει να πούμε «όχι» σε αυτό.

Παρόμοια προσπάθεια γίνεται στην τροπολογία αριθ. 10, να επιτύχουμε δηλαδή μια διευθέτηση μέσω εξαίρεσης στην εξαίρεση, πράγμα που επίσης δεν εξυπηρετεί το θέμα που εξετάζουμε. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι απλώς μια προσπάθεια να τιμωρηθούν ορισμένοι τομείς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα διαφανές σύστημα και να το βελτιώσουμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρήσουμε εξαρχής ότι αυτό τώρα αντιπροσωπεύει μείζονα αλλαγή σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοπορεί με πολλούς τρόπους σε σύγκριση με ορισμένα εθνικά κοινοβούλια σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαχείρισης αυτών των θεμάτων. Διαθέτουμε ήδη μητρώο συμφερόντων. Έχουμε έναν κώδικα συμπεριφοράς για εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων και έχουμε θεσπίσει απόλυτη απαγόρευση για τα μέλη του ΕΚ να λαμβάνουν δώρα. Αυτό είναι καλό. Το θέμα εν προκειμένω αφορά το αν μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το σύστημα για να καλύψουμε τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Θέλουμε να διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις για να επιχειρήσουμε να γίνει αυτό, να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία –διότι αυτό θα ήταν καλύτερο– και, δεύτερον, αν μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις απαιτήσεις και να βρεθούμε ακόμη πιο μπροστά στην πρωτοπορία του ανοίγματος και της διαφάνειας.

Η Ομάδα μου υποστηρίζει την έκθεση, που επιχειρεί να το κάνει αυτό. Υποστηρίζουμε, επίσης, πολλές από τις τροπολογίες που θα βελτιώσουν την έκθεση και θα οδηγήσουν πράγματι σε ενίσχυση των απαιτήσεων διαφάνειας. Υποστηρίζουμε ακόμη και μερικές από τις τροπολογίες της Ομάδας των Πρασίνων, όχι όμως την τροπολογία που στην πράξη θα περιορίσει τον τρόπο που είναι γραμμένη και που στην πράξη θα θέσει ένα όριο στην απαίτηση για διαφάνεια.

Έτσι, εξεπλάγην κατά κάποιον τρόπο όταν άκουσα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος να επιτίθεται στη Σοσιαλιστική Ομάδα, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι λιγότερο διαφανής από τους Πράσινους, όταν στην πράξη οι Πράσινοι έχουν μια τροπολογία που, αν την διαβάσετε κυριολεκτικά, στην πράξη θέτει όριο στην απαίτηση για διαφάνεια. Αυτή είναι η θέση της Ομάδας μου. Είμαστε στην πρωτοπορία του ανοίγματος και της διαφάνειας σε αυτό και πραγματικά αισθανόμαστε αγανάκτηση για τις αδικαιολόγητες επιθέσεις κατά της θέσης μας από Ομάδες, που επιχειρούν να παρουσιάσουν εαυτές στην κοινή γνώμη ως υπέρμαχους όλων αυτών, μπροστά από κάθε άλλον, ενώ δεν είναι.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα υποχρεωτικό μητρώο, ένα μητρώο που να συνοδεύεται από κώδικα συμπεριφοράς που θα διέπει τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, πρέπει όμως να ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα και πρωτίστως, αν μου επιτρέπετε, για την Επιτροπή. Είναι προφανώς ζωτικής σημασίας ο κώδικας ηθικής συμπεριφοράς να θεσπίσει κυρώσεις σε περίπτωση αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς και να καταστήσει υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Αυτές οι εγγραφές πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες για ενημέρωση μέσω του Διαδικτύου· αυτό θα ήταν ιδανικό.

Η έκθεση Friedrich αναγνωρίζει ότι υπάρχουν χιλιάδες εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, μολονότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, σε πολλές περιπτώσεις όντως παρέχουν στα μέλη του ΕΚ λεπτομερή ενημέρωση για διάφορες πτυχές των υπό συζήτηση μέτρων. Προσωπικώς, όπως θα επιβεβαιώσουν όσοι με γνωρίζουν, είναι εξαιρετικά απίθανο να με επηρεάσει ο οιοσδήποτε. Παρά ταύτα, για να διασφαλιστούν ανεξάρτητες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και για να υπάρχει εποπτεία των δραστηριοτήτων, που συχνά εστιάζουν στο να επηρεάσουν την κατανομή των κοινοτικών πόρων, καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση της νομοθεσίας, πρέπει να εφαρμοστούν με ευσυνείδητο τρόπο αυστηρά ηθικά κριτήρια. Θα ψηφίσω, επομένως, υπέρ της έκθεσης Friedrich.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, για να αποσαφηνίσω ορισμένες παρανοήσεις και να διορθώσω τις λαϊκίστικες δηλώσεις που έκαναν ορισμένα μέλη του ΕΚ εδώ και στον Τύπο, θέλω να επισημάνω και εγώ, με την ιδιότητα της Κοσμήτορος, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μας με τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων επί 12 χρόνια. Αυτοί οι κανόνες, που θεσπίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 του Κανονισμού –που αξίζει να διαβαστεί έστω μια φορά!– ορίζουν ότι η πρόσβαση των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχεται, ρυθμίζεται από σήματα πρόσβασης. Για να εξασφαλίσουν ένα σήμα πρόσβασης, οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο διαπίστευσης και να υποβάλουν βεβαίωση καλής διαγωγής και επιστολή υπογεγραμμένη από την αστυνομία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί μητρώο όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς. Η κ. Frassoni και άλλοι δηλώνουν, επομένως, το προφανές. Η όποια παραβίαση αυτού του κώδικα τιμωρείται με αφαίρεση του σήματος του εκπροσώπου ομάδας συμφερόντων και αποκλεισμό από το μητρώο.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση για ενιαίο μητρώο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για ανάλογο μητρώο στην Επιτροπή, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή λειτουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο και, συνεπώς, έχουν διαφορετικές σχέσεις με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Προς το συμφέρον της διάκρισης των εξουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κοινοβούλιο πρέπει πάση θυσία να συνεχίσει να είναι το μόνο όργανο αρμόδιο για τον Κανονισμό του. Η Επιτροπή μπορεί να αντιγράψει το εξαίρετο σύστημά μας, πρέπει όμως να έχουμε τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό μας. Η έκθεση υιοθετεί επιφυλακτική προσέγγιση έναντι αυτού του μητρώου και συμφωνώ με αυτό.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων, δεν βλέπω για ποιο λόγο οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων πρέπει να παρέχουν λεπτομερή χρηματοοικονομικά στοιχεία, αναφέροντας την πηγή της χρηματοδότησής τους και την κατανομή αυτών των πόρων. Ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν τελείως ανέφικτο και αντιπαραγωγικό. Είμαι επίσης της άποψης ότι το πεδίο άσκησης της εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων δεν αντικατοπτρίζεται πάντα στα οικονομικά μέσα. Η καλή φήμη μιας οργάνωσης και το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης είναι, επίσης, καίριας σημασίας. Προσυπογράφω πλήρως την περιγραφή της εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων, που παρατίθεται στην αιτιολογική αναφορά Δ της έκθεσης. Πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στον πρώην συνάδελφό μας, τον Alexander Stubb, με τον οποίο εργάστηκα πολύ για το ζήτημα αυτό και θέλω να αποστασιοποιηθώ πλήρως από τις σαρωτικές επιθέσεις, στις οποίες προέβησαν οι Πράσινοι που μίλησαν σε αυτή τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έμαθα πριν από πολύ καιρό ότι δεν αξίζει να επιχειρήσει κανείς να διακόψει την κ. Lulling όταν μιλά.

(Γέλια)

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όσο πιο πολύ μιλούσε η αξιότιμη συνάδελφός μας, η κ. Lulling, τόσο περισσότερα σημεία προσέφερε για επίθεση. Η επιτροπή θα ήθελε να λειτουργεί ένα κοινό σύστημα στις Βρυξέλλες, διότι οι πολίτες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Γι’ αυτούς, είναι απλώς οι Βρυξέλλες· είναι η ΕΕ! Πιστεύω ότι ένα κοινό σύστημα θα ήταν καλό και, κύριε Kallas, σας απευθύνουμε έκκληση να δώσετε στην ομάδα εργασίας τη δυνατότητα να συνέλθει αμέσως μετά τη σημερινή συζήτηση και να συντάξει κοινούς κανόνες, που θα εξακολουθούν να αναγνωρίζουν σε καθένα από τα θεσμικά όργανα την απαιτούμενη αυτονομία να λαμβάνει τις δικές του αποφάσεις.

Θέλω επίσης να εμπλακεί το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι νομοθετικό όργανο, όπως εμείς, και βέβαια η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων διαδραματίζει επίσης ρόλο στους κόλπους του. Για τον λόγο αυτόν, η έκκληση για συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία απευθύνεται και προς το Συμβούλιο.

Συνολικά, θέλουμε ένα νέο σύστημα διαφάνειας –μια νέα κουλτούρα διαφάνειας– στις Βρυξέλλες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιδείξουμε ανοικτό χαρακτήρα και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Το λόμπινγκ είναι καλό πράγμα και η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων πρέπει βεβαίως να συμβαίνει, οι κανόνες όμως πρέπει να είναι σαφείς. Πρέπει να είναι μια θεμιτή και έντιμη διαδικασία. Πρέπει, πρωτίστως, να διασφαλίσουμε ότι δεν αφορά την εξαγορά απόψεων.

Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα μείζον βήμα εμπρός· αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Ωστόσο, μένει ακόμα να γίνει πολύ δουλειά, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, για παράδειγμα, σε ερωτήματα όπως: ποιος είναι εκπρόσωπος ομάδων συμφερόντων; Ο ορισμός που παρείχαμε στην έκθεση είναι πολύ ευρύς. Κατ’ ουσία, λέμε ότι εκπρόσωπος ομάδων συμφερόντων είναι οποιοσδήποτε θέλει να μας επηρεάσει. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι κοινωνικοί εταίροι, τα πολιτικά κόμματα: όλα αυτά είναι θεσμοί, που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Εμπλέκονται επίσης στην εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων, δεν προσδιορίζονται όμως ως εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων στο σύστημά μας. Πρέπει να θέσουμε όρια στην περίπτωση των δικηγόρων, καθώς και των εκκλησιών. Αυτά είναι ζητήματα των οποίων εκκρεμεί η επίλυση.

Κατά την άποψή μου, η δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι σημαντική, κυρία Lulling. Αυτό είναι ένα νέο βήμα προόδου, το οποίο έλειπε μέχρι τώρα. Το χρήμα δεν είναι το παν, αλλά το χρήμα χρησιμοποιείται για να επιτευχθούν πολλά πράγματα. Είναι ώρα να αρχίσουμε να δουλεύουμε και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Stubb και τον κ. Friedrich και, βέβαια, όλους όσοι ακόμα συνέβαλαν μέχρι τώρα σε αυτή τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το θέμα που συζητούμε σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως γιατί για μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -θα έλεγα- δείχνει το δρόμο σε ένα ζήτημα που στα εθνικά μας κοινοβούλια και, πάντως οπωσδήποτε στο ελληνικό, δεν έχει συζητηθεί καθόλου και δεν υπάρχει καμία λύση.

Τρία είναι τα σημαντικά πολιτικά προβλήματα που μπαίνουν σ’ αυτό το θέμα: το πρώτο είναι πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα; Φοβόμαστε γι’ αυτή τη λειτουργία των άτυπων ομάδων που είναι τα λόμπυς ή προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με διαφάνεια;

Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Να λειτουργήσουμε με διαφάνεια, να μην φοβόμαστε τα λόμπυς, την ύπαρξή τους και να βάλουμε κανόνες.

Δεύτερον, πώς υπηρετείται καλύτερα η διαφάνεια; Με πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες που θα θέτουν ακόμη και όρια ποσών, ή με ένα γενικό αναγκαστικό πλαίσιο – και εδώ πρέπει να τονίσω ότι είναι πολύ χρήσιμο αυτό το μητρώο να είναι και υποχρεωτικό και κοινό για τα τρία όργανα.

Και τρίτον, μιλάμε για άτυπες ομάδες, αλλά σε μία θεσμική διαδικασία. Είναι κρίσιμο να υπάρχει μία διάκριση ανάμεσα στα λόμπυς. Είναι άλλο πράγμα η Greenpeace και άλλο πράγμα η SHELL, όταν ενεργούν ως λόμπυς. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να υπάρχει αυτή η διάκριση τουλάχιστον μέσα στο μητρώο.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Η εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων είναι νόμιμο σκέλος κάθε δημοκρατικού συστήματος. Όπου θέλουμε η δημοκρατία να μη γίνεται αναρχία, πρέπει να εφαρμόζονται σαφείς κανόνες στην εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων.

Οι αμερικανοί εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων θεωρούν ότι η νομοθεσία τους είναι υπερβολικά αυστηρή· από την άλλη πλευρά, στα νέα κράτη μέλη, δεν υφίστανται κανόνες, σε σημείο που οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι η εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων έχει αρνητικές συμπαραδηλώσεις. Επομένως, το νέο μοντέλο της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται κάπου μεταξύ αυτών των δύο άκρων.

Η γνώμη μου είναι ότι η πρόταση για τη θέσπιση κοινού διοργανικού συστήματος για την υποχρεωτική εγγραφή των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στην ΕΕ, η δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων και το «νομοθετικό αποτύπωμα» θα συμβάλουν στη διαφάνεια των κανόνων για την εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων. Ωστόσο, πιστεύω ότι μετά τη σημερινή ψηφοφορία, οι εκκλησίες θα παραμείνουν εταίροι μας και δεν θα ταξινομηθούν ως ομάδες εκπροσώπησης ειδικών συμφερόντων.

Είμαι πεπεισμένη ότι η έκθεση Stubb/Friedrich θα εξαλείψει τις κάθε είδους προκαταλήψεις και αρνητικές γνώμες σχετικά με την εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων και ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα θεωρήσουν τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων ως ειδικούς, που κομίζουν γνώση με βάση την πρακτική εμπειρία, βοηθώντας στο να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να έχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αρνητικό αντίκτυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι περίπλοκο ζήτημα. Από τη μια πλευρά, η πρόσβαση στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων είναι συνέπεια της αρχής της διαφάνειας της λειτουργίας τους, που κατοχυρώνεται στις ιδρυτικές Συνθήκες. Είναι επίσης ένας τρόπος γεφύρωσης του χάσματος όσον αφορά το λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα, διότι οι οργανώσεις ειδικών παρέχουν πολύτιμες ειδικές αναλύσεις, που έχουν επωφελή αντίκτυπο στην ποιότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες μπορούν να προσφεύγουν σε εξειδικευμένες εταιρείες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων για να επηρεάσουν το έργο των θεσμικών οργάνων με στόχο, πρωτίστως, την προώθηση των ιδίων συμφερόντων τους.

Το πρόβλημα της εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύεται σε εξέχον, καθώς αυξάνονται οι αρμοδιότητες του Σώματος. Πρέπει, επομένως, να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής, με την οποία προτείνεται να καθοριστεί μέσω συνεργατικού διοργανικού έργου ένα πλαίσιο λειτουργίας για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός κοινού μητρώου εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Η αρχή της διαφάνειας, βάσει της οποίας οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων μπορούν να έχουν πρόσβαση στο έργο των θεσμικών οργάνων, πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και στους ίδιους τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Δεν αρκεί η προαιρετική εγγραφή στο μητρώο. Πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η εγγραφή των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στο μητρώο, προκειμένου να δικαιούνται πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί δώδεκα χρόνια. Πρέπει να πω, νιώθω ότι πρέπει να ευχαριστήσω πολλούς από τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, διότι αποδείχτηκαν πηγή σημαντικής εμπειρογνωμοσύνης στο καθημερινό μας έργο. Κατά τη γνώμη μου, είναι πάντοτε καλό να ακούν τα μέλη του ΕΚ όλες τις πλευρές και να έχουν την πόρτα τους ανοικτή για τους πολίτες.

Εάν επί του παρόντος έχουμε 5 000 εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων εγγεγραμμένους στο μητρώο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –όλους δε μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε από το σήμα τους -, οι οποίοι είναι στο σύνολό τους διαπιστευμένοι ή πιστοποιημένοι– αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο αναλογούν έξι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων ανά μέλος του ΕΚ. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας να χρησιμοποιούμε κατάλληλα αυτή την εμπειρογνωμοσύνη στο νομοθετικό μας έργο, διότι το γεγονός είναι ότι τα μέλη του ΕΚ δεν μπορούν να είναι ειδικοί σε κάθε τομέα. Γι’ αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να ακούμε αυτούς που έχουν πρακτική γνώση και να αναγνωρίσουμε ότι στην πραγματικότητα, οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων όντως ενισχύουν το κοινοβουλευτικό μας έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, όπως επεσήμανε ο κ. Bonde, η Ευρώπη είναι μια από τις πλέον υπανάπτυκτες περιοχές του κόσμου σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων. Ωστόσο, μπορούμε σήμερα να βελτιώσουμε τα πράγματα στηρίζοντας την τροπολογία, με την οποία ζητείται να είναι υποχρεωτική η εγγραφή των οικονομικών συμφερόντων και να επιβάλλονται πραγματικές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, που εργάζονται στην Επιτροπή και που πληρώνονται από εξωτερικές πηγές.

Όπως επισημαίνουν πολλοί, η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων δεν είναι κακή εξ ορισμού, το πρόβλημα όμως είναι ότι όταν λαμβάνουμε τις αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο, είναι εύκολο για τις μεγάλες εταιρείες να μετατρέψουν την οικονομική σε πολιτική ισχύ. Τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων πληρώνονται από μεγάλες εταιρείες. Αυτή η ανισορροπία επηρεάζει τη νομοθεσία μας. Η διαφάνεια, επομένως, πρέπει να σημαίνει ότι όλες οι τροπολογίες σε νομοθετικά κείμενα, που υποβάλλονται από εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, πρέπει να καταγράφονται ανοικτά, ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε ποιος βρίσκεται πίσω τους.

Όταν δημιουργηθεί το μητρώο αυτών που επιτρέπεται να εισέρχονται εδώ, καλώ την κ. Lulling να διασφαλίσει ότι, το ένα τρίτο των θέσεων θα δοθεί σε εταιρείες, το ένα τρίτο σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και το ένα τρίτο σε άλλους. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε μια ισορροπία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε για διαφάνεια, δεν μπορούμε να μιλάμε αφηρημένα. Οι ψηφοφόροι μας πρέπει να γνωρίζουν ποιοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, όταν συζητάμε για τη REACH (καταχώρηση, καταχώρηση, αξιολόγηση και έγκριση χημικών ουσιών) ή τη νομοθετική δέσμη για τις τηλεπικοινωνίες· πρέπει να γνωρίζουν ποιοι υποβάλλουν τροπολογίες· πρέπει να γνωρίζουν ποιοι εκπονούν πολλές από τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μπορούν να το διαπιστώσουν μέσω του ιστότοπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και πρέπει να γνωρίζουν, μέσω μητρώου, ποιοι περνούν εκατοντάδες ώρες στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά είναι δυνατά. Όπως επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ποιοι παρευρίσκονται στη συνεδρίαση μιας επιτροπής και ποιοι παρακολουθούν τις εργασίες της Ολομέλειας –μέσω του ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ψηφοφόροι μας πρέπει να γνωρίζουν, ποιοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων περνούν εκατοντάδες ώρες στις συνεδριάσεις μας.

Θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε όμως αυτό να είναι αληθινό. Θέλουμε να είναι γνωστό, μετά την ψηφοφορία για κάθε έκθεση, ποιοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων υπέβαλαν τις τροπολογίες, που διαμορφώνουν το μέλλον μας, λέξη προς λέξη, τροπολογία προς τροπολογία. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τις παρατηρήσεις των αξιότιμων βουλευτών που αντικατοπτρίζουν την άποψη, στην οποία αναφέρθηκε επίσης εδώ ο κ. Leinen: ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες. Συμφωνώ απολύτως με την κ. Frassoni ότι δεν θα τελειώσει το έργο με αυτή την έκθεση, ούτε καν με το άνοιγμα των μητρώων της Επιτροπής.

Μπορώ να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι έχουμε μεγάλη διάθεση συνεργασίας και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων μας για να ξεκινήσουμε αυτή τη διοργανική ομάδα και να επεξεργαστούμε μια κοινή προσέγγιση όσο το δυνατόν ομαλότερα και ταχύτερα. Θέλω να πω ότι, κατά την άποψή μου, αυτό το κοινό μητρώο δεν είναι κάποιο είδος μεγάλου ζώου, που θα απειλήσει τους πάντες. Είναι μια κοινή δέσμη ενημέρωσης, κοινής αποθήκευσης όλων των αναγκαίων πληροφοριών, ούτως ώστε να μη χρειάζεται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι να υποβάλλουν διαφορετικές αιτήσεις σε διαφορετικά θεσμικά όργανα, αιτήσεις μη διαλειτουργικές. Αυτή ήταν η πρότασή σας για το πώς να μη δημιουργήσουμε μια πρόσθετη επιβάρυνση. Όλες όμως οι υπόλοιπες λεπτομέρειες συζητούνται επί χρόνια, αφότου ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας γι’ αυτό το θέμα το 2005.

Θα πω μόνο –απαντώντας σε ένα σημείο που θίξατε– ότι υπάρχουν, βεβαίως, πολλές περίπλοκες λεπτομέρειες στον καθορισμό του ποιος εκπροσωπεί ομάδες συμφερόντων και για ποιο θέμα. Στο πλαίσιο των συζητήσεών μας συναντηθήκαμε με δικηγορικούς συλλόγους. Αποδέχθηκαν την προσέγγισή μας ότι, όταν πραγματικά ενεργούν ως εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, τότε πρέπει να το δηλώνουν αυτό ως εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων και δεν υπάρχει λόγος να χαρακτηρίζουν τις ενέργειές τους ως παροχή νομικών συμβουλών ή κάτι παρόμοιο.

Υπάρχει μόνο ένα πράγμα που πρέπει να αναφέρω σε σχέση με ό,τι εθίγη: το ζήτημα ότι ορισμένοι άνθρωποι εργάζονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν μισθούς από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έχει λήξει. Έχουμε ακόμα κάποιες ολοκληρωθείσες συμβάσεις, αυτή η πρακτική όμως έχει λήξει.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, εισηγητής. − (DE) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ γι’ αυτή την κατά μεγάλο μέρος επικεντρωμένη και καλά ενημερωμένη συζήτηση. Οι σοβαρές και διαφανείς δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Κύριε Turmes, δεν ήταν σωστό αυτό που είπατε: η δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων καλύπτεται στην παράγραφο 21. Επομένως, εσφαλμένα επιτεθήκατε στη Σοσιαλιστική Ομάδα στο ΕΚ. Νιώθω την ανάγκη να το επισημάνω.

Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δικηγόρων, δεν μπορούμε να υιοθετούμε τον σαρωτικό ισχυρισμό ότι κάθε δικηγόρος είναι εξ ορισμού εκπρόσωπος ομάδων ειδικών συμφερόντων, διότι σπούδασε τη δικηγορία και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε ενώπιόν μας τον σωστό ορισμό: όποιος επιδιώκει να επηρεάσει τις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι εκπρόσωπος ομάδων συμφερόντων και αυτό περιλαμβάνει τους δικηγόρους.

Επιτρέψτε μου να επισημάνω ένα μεταφραστικό λάθος: οι «δήμοι» μεταφράστηκαν ως «πόλεις» ('Städte') στα γερμανικά. Το σύστημα των ΗΠΑ είναι πολύ λεπτομερές· μάλιστα, είναι τόσο λεπτομερές που ορισμένοι γερουσιαστές υποβάλλουν εκθέσεις 300 σελίδων στο τέλος κάθε έτους, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατο να έχει κανείς μια καθαρή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει από πλευράς δραστηριοτήτων εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων στις ΗΠΑ.

Από τη σκοπιά μου, ήταν ενδιαφέρον το γεγονός ότι η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά ουσιαστικά συγκλίνουν σε ό,τι αφορά τη βασική κριτική που ασκούν. «Les extrêmes se touchent», όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι και αυτή η κατάσταση είναι κλασική. Θέλουμε να καταλήξουμε σε μια σοβαρή λύση, που αποτελεί βελτίωση αυτού που συμβαίνει στην Αμερική και αποτελεί επίσης βελτίωση σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, τα κράτη μέλη.

Και πάλι πολλές ευχαριστίες στον κ. Stubb. Κύριε Υπουργέ, σας σκεφτόμαστε! Ευχαριστώ επίσης και εσάς για τη σοβαρή συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Friedrich, που ανέλαβε την έκθεση του κ. Stubb, τον οποίο και συγχαίρουμε για τον διορισμό του στη θέση του υπουργού των Εξωτερικών της Φινλανδίας.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11:00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Ο πλουραλισμός των συμφερόντων είναι σημαντικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας. Επομένως, νομιμοποιούνται τα μέλη της κοινωνίας να οργανώνονται και να πιέζουν μέσω εκπροσώπων για τα συμφέροντά τους. Ωστόσο, η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων όντως ενέχει τον κίνδυνο διαφθοράς των δημοκρατικών αρχών. Η ισχύς των εταιρειών να επηρεάζουν τους πολιτικούς μπορεί να οδηγήσει σε άνισους, έναντι του μέσου πολίτη, όρους πρόσβασης στις διαδικασίες εκπόνησης νομοθεσίας και λήψης αποφάσεων.

Πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ρυθμίσει την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων. Αυτή η κοινοβουλευτική έκθεση για την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας, της υποχρέωσης λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η εμπειρία σε χώρες που έχουν εφαρμόσει τη νομοθεσία που διέπει τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων δείχνει ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μόνο σκέλος ενός ευρύτερου φάσματος κατευθυντήριων γραμμών και μέτρων.

Ένα μικρό βήμα χωρίζει την αδιαφανή εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων από τη διαφθορά και τη στρέβλωση της αγοράς σε βάρος εκείνων των εταιρειών, που συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Η εμπλοκή εκπροσώπων της βιομηχανίας στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης είναι ευπρόσδεκτη. Τώρα πρέπει να παρωθηθούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να δείξουν ότι οι υπεύθυνες εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στη διαδικασία ρύθμισης της εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), γραπτώς. – (PL) Οφείλουμε να εκφράσουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια όχι μόνο στον εισηγητή, αλλά και στον Επίτροπο Kallas, που πήρε την πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά νέες ρυθμίσεις για τις αρχές που θα διέπουν την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ενόψει των νέων αρμοδιοτήτων, που πρόκειται να αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Παρά ταύτα, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία ενός προαιρετικού μητρώου εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Το μητρώο πρέπει να είναι υποχρεωτικό και κοινό για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Λόγω της φύσης του, το Κοινοβούλιο, πάντως, πρέπει να διατηρήσει την αυτονομία του.

Η υποχρεωτική εγγραφή πρέπει να ισχύει σε όλο το φάσμα των οργάνων εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων. Έχω κατά νου, μεταξύ άλλων, τις περιφερειακές εκπροσωπήσεις, τις τομεακές οργανώσεις, τους δικηγόρους που αναλαμβάνουν ρόλο εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων και τα ερευνητικά ινστιτούτα. Όλοι αυτοί που ασκούν επιρροή για να εξασφαλίσουν οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο. Η απαίτηση υποβολής μόνο χρηματοοικονομικών στοιχείων δεν είναι πάντοτε αξιόπιστη και δεν επιτρέπει να προβούμε σε μια πλήρη εκτίμηση, όπως επιθυμούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. – (PL) Η ρύθμιση της εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων πρέπει βεβαίως να είναι ευπρόσδεκτη. Επιτέλους, υπάρχει μια ευκαιρία διαφανούς συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και ενδιαφερόμενων ομάδων, ειδικότερα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Προτείνεται η δημιουργία υποχρεωτικού μητρώου για όλους τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν και να προασπιστούν τα συμφέροντά τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αξίζει να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση. Η εγγραφή στο μητρώο θα επιτρέψει σε ενδιαφερόμενους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων να έχουν πρόσβαση στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να έρχονται σε επαφή με βουλευτές στα γραφεία τους, χωρίς όμως να αναστατώνουν τις εργασίες τους.

Η αποτελεσματικότητα της πολιτισμένης και, συνακόλουθα, διαφανούς εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, όμως, από τη συμπεριφορά των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Επομένως, είναι αναγκαίο να συντάξουμε ταυτόχρονα έναν κώδικα ηθικής πρακτικής, που θα διέπει τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων.

Το Κοινοβούλιο πρέπει, επίσης, να παρακολουθεί την υλοποίηση αυτών των διατάξεων, ιδίως όσον αφορά την επαλήθευση της εγκυρότητας των πληροφοριών στο μητρώο. Οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, που παρέχουν ανεπαρκείς ή αναληθείς πληροφορίες, πρέπει να υφίστανται κυρώσεις. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται πρέπει να είναι ανάλογες με το παράπτωμα και να χρησιμεύουν ως αποτρεπτικό μέσο, κλιμακούμενες από την αναστολή της εγγραφής στο μητρώο μέχρι τον οριστικό αποκλεισμό από το μητρώο.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η νέα πρόταση συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση θα βοηθήσει, επίσης, πολύ τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχουν ακόμα εγκρίνει μέτρα ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE) , γραπτώς. – (FR) Επικροτώ την έγκριση αυτής της έκθεσης, που κατά τη γνώμη μου, θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε σε σημαντικό βαθμό τις σχέσεις μεταξύ εκπροσώπων συμφερόντων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Αντί να επιχειρούμε να καταρτίσουμε και να ενημερώνουμε έναν πλήρη κατάλογο αυτών των εκπροσώπων –ένα κουραστικό και ίσως ακόμα και ανέφικτο έργο– προτείνει, συγκεκριμένα, την εκπόνηση ενός συνολικού ορισμού του όρου «εκπροσώπηση ομάδας συμφερόντων» (lobby), που θα διασφαλίζει ότι κάθε φορέας που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο δεν θα μπορεί να παρακάμψει τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει.

Ένα άλλο μείζον βήμα προόδου είναι η εναρμόνιση και η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και ειδικότερα η δημιουργία ενιαίου μητρώου, κοινού για όλα τα θεσμικά όργανα, στο οποίο θα εγγράφονται όλοι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και που, μακροπρόθεσμα, θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και εχέγγυο σοβαρότητας και αξιοπιστίας για όλους τους διαπιστευμένους οργανισμούς.

Ωστόσο, αυτό το μητρώο θα προάγει επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια έναντι του ευρέος κοινού, διότι θα είναι στο σύνολό του προσβάσιμο ηλεκτρονικά και θα περιλαμβάνει για κάθε φορέα τα πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του, μεταξύ άλλων στοιχεία για το προσωπικό του, καθώς και όλα τα χρήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία, που σχετίζονται με αυτόν.

Σε αυτό το ενιαίο σημείο εγγραφής θα προστεθεί ένας κοινός κώδικας ηθικής συμπεριφοράς, τα δε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συντάσσουν μια έκθεση, θα έχουν την ευκαιρία να απαριθμούν στην έκθεση τα ονόματα των οργανώσεων, που τα βοήθησαν στο έργο τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Η διαβούλευση και η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων συμφερόντων στην κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση της επιβολής των ευρωπαϊκών νόμων αποτελεί αντικειμενική απαίτηση για την καλή ανάπτυξη της νομοθετικής διαδικασίας, για τη διόρθωση λαθών και την αποφυγή προκατειλημμένων απόψεων.

Ο ανοικτός διάλογος με τους εκπροσώπους όλων των παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί τη βάση του δημοκρατικού μας συστήματος και αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή ενημέρωσης, αρκεί αυτό να συμβαίνει με πλήρη διαφάνεια.

Για τον λόγο αυτόν είναι ευπρόσδεκτη η πρωτοβουλία θέσπισης ενός «νομοθετικού αποτυπώματος», ακόμη και αν έχει προαιρετικό χαρακτήρα, τόσο για τα έγγραφα που συντάσσει η Επιτροπή όσο και για τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διαβούλευση όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένων μερών που υποστηρίζουν αντίθετες απόψεις, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας της ίδιας της διαδικασίας, είναι ουσιαστικά για την κατάρτιση μιας περίπλοκης και έντιμης νομοθεσίας, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές του τομέα, διασφαλίζοντας την ισορροπία και την αποτελεσματική εναρμόνιση όλων των απόψεων, αποφεύγοντας συγκρούσεις συμφερόντων και αποτρέποντας τις συνακόλουθες ελλείψεις.

Η ορθή ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τις οργανώσεις εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων που συνδέονται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα καθορίσει μακροπρόθεσμα όχι μόνο τη διευκόλυνση της νομοθετικής διαδικασίας, αλλά και τη διαφανή και ισότιμη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μια συνεργασία, από την οποία τελικός κερδισμένος θα είναι, δίχως αμφιβολία, ο ευρωπαίος πολίτης.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), γραπτώς. – (EN) Η υπό συζήτηση έκθεση για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διαφάνειας. Όταν μπορούμε να δείξουμε με ποιους έχουμε διαβουλευτεί για την οποιαδήποτε δέσμη νομοθετικών μέτρων, αυτό προσδίδει νομιμοποίηση στη διαδικασία, που είναι λίαν σημαντική για εμάς εδώ.

Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλα τα συμφέροντα που προσεγγίζουν το Κοινοβούλιο υποχρεούνται να εγγραφούν στο μητρώο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε «παραθυράκια», που θα αφήσουν να περάσουν λάθρα κάποια συμφέροντα. Επιτέλους, οι δικηγόροι και οι ομάδες προβληματισμού, που συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων, είναι από πάσης απόψεως εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και, επομένως, πρέπει να εγγράφονται.

Συνοψίζοντας, θέλω να επικροτήσω αυτή την έκθεση, που αποτελεί ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE), γραπτώς. – (ET) Η έκθεση που υπέβαλε ο Alexander Stubb είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ο αριθμός των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες σε λίγο θα είναι ίδιος με τον αριθμό των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επικροτώ το γεγονός ότι, αντίθετα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ιδέα ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό το μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Αν δεν ίσχυε αυτό, η έκθεση δεν θα εκπλήρωνε τον πρωταρχικό της στόχο και μάλιστα θα αποτύγχανε στην αποστολή της.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συμπερίληψης των δικηγόρων στον κατάλογο, που επί του παρόντος αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας, τάσσομαι υπέρ της συμπερίληψης σε ένα υποχρεωτικό μητρώο. Δεν υπάρχει λόγος να τους εξαιρέσουμε από το μητρώο, αφού η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό από δικηγορικές εταιρείες. Δεν θα πρέπει να παρέχεται στις δικηγορικές εταιρείες η ευκαιρία απλώς να χαρακτηρίζουν την όποια δραστηριότητα ως παροχή νομικής συμβουλής και να παρακάμπτουν με αυτόν τον τρόπο το μητρώο και την απαίτηση για διαφάνεια στην εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων.

Η ιδέα της εγγραφής σε ένα ενιαίο μητρώο είναι καλή. Είναι σημαντικό το Συμβούλιο να εμπλακεί στο μητρώο, όπως επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Χάριν της χρηστικότητας των δεδομένων που συλλέγονται, πρέπει να δημιουργηθεί επειγόντως μια ενιαία βάση δεδομένων, διαθέσιμη ηλεκτρονικά και προσβάσιμη από όλα τα θεσμικά όργανα.

 

4. Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (2007/2261(INI)) (A6-0149/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τον Επίτροπο Figel για την πρωτοβουλία που είχαν να συνταχθεί η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό και το σχέδιο δράσης Pierre de Coubertin που αποτελούν την πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίσει θέματα αθλητισμού.

Ευχαριστώ επίσης τον Επίτροπο Špidla για την παρουσία του σήμερα εδώ, σε αντικατάσταση του κυρίου Figel που λείπει σε ταξίδι εκτός Ευρώπης.

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Πολιτισμού καθώς και από τις επιτροπές Οικονομικών Θεμάτων, Απασχόλησης, Εσωτερικής Αγοράς, Νομικών Θεμάτων, Ελευθεριών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Γυναικών για την εξαιρετική συνεργασία στη σύνταξη της έκθεσης όσον αφορά τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό.

Τα βασικά σημεία της Λευκής Βίβλου στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύφθηκαν από 16 συμβιβαστικές τροπολογίες που συμφωνήθηκαν από κοινού με όλες τις πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή Πολιτισμού καθώς και από 426 τροπολογίες που κατατέθηκαν τόσο στη βασική επιτροπή όσο και στις υπόλοιπες επτά που γνωμοδότησαν.

Το ντόπινγκ είναι ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής, εφόσον κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες θλιβερών παραδειγμάτων σε όλα σχεδόν τα αθλήματα. Μέσα από τη Λευκή Βίβλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να θεσπιστούν μέτρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται βεβαρυμμένα προγράμματα των αθλητών που τους αναγκάζουν να καταφεύγουν στην κατανάλωση ουσιών, όχι μόνο για να αυξήσουν την απόδοσή τους, αλλά, και για να ενισχύσουν τη φυσική αντοχή τους.

Επιπλέον, εσωτερικοί και εξωτερικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι σε επαγγελματικά σωματεία και αθλητικούς οργανισμούς καθώς και εκπαίδευση των αθλητών και αθλητριών για τις παρενέργειες του ντόπινγκ μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό του φαινομένου.

Στο οικονομικό κομμάτι του αθλητισμού δύο θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Το πρώτο αφορά το αθλητικό στοίχημα. Στην Επιτροπή Πολιτισμού όλοι συμφωνήσαμε ότι το ενδεχόμενο της απελευθέρωσης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και λαχείων θα δημιουργήσει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, εφόσον το υπάρχον σύστημα των κρατικών υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος του αποδίδει σημαντικά έσοδα.

Για το λόγο αυτό, η Λευκή Βίβλος καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υιοθετήσουν ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν την προστασία του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού αθλητισμού από τυχόν καταχρηστικές επιρροές που συσχετίζονται και σχετίζονται με τα στοιχήματα.

Επομένως, διατηρώντας προστατευμένη την αγορά των στοιχημάτων, ενισχύουμε τη διαφάνεια, αλλά και διαφυλάσσουμε τις κρατικές ενισχύσεις που χρηματοδοτούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό αλλά και τον πολιτισμό και τις άλλες κοινωνικές δράσεις.

Το δεύτερο θέμα αφορά την πώληση των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικά συστήματα πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των μεγάλων αθλητικών γεγονότων, κυρίως των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών αγώνων του Champions League και του κυπέλου της UEFA.

Τα δικαιώματα είτε πωλούνται ατομικά είτε συλλογικά. Αποτελούν, όμως, την κύρια πηγή εσόδων για τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ευρώπη και αντιστρόφως, τα δικαιώματα των αθλητικών εκδηλώσεων είναι καθοριστική πηγή περιεχομένου και εσόδων για πολλούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου αναγνωρίζει επίσης τη σημασία μιας δίκαιης αναδιανομής των εσόδων μεταξύ αθλητικών σωματείων, ακόμη και των πιο μικρών, μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Επομένως, η συλλογική πώληση δικαιωμάτων μέσων ενημέρωσης, την οποία η Επιτροπή παρουσιάζει ως μη συμβατή με το δίκαιο του ανταγωνισμού, είναι σημαντική για την αναδιανομή των εσόδων και με τον τρόπο αυτό μπορεί να είναι ένα μέσον για την επίτευξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ αθλημάτων.

Για το λόγο αυτό ζητούμε από την Επιτροπή την αναγνώριση της συλλογικής πώλησης και τη νομική βεβαιότητα ότι αποτελεί πρακτική αλληλεγγύης για τους μικρούς συλλόγους.

Τέλος, όπως είχαμε αναφέρει και στην έκθεση του συναδέλφου Belet για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η UEFA και η FIFA θα πρέπει να συναινέσουν και να συνεργασθούν με τα όργανα της Επιτροπής, έτσι ώστε το ποδόσφαιρο να τύχει της κοινής αποδοχής των πολιτών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να χάσει την αυτονομία του, αλλά και να μην υπερβάλλει στις εξουσίες που απορρέουν από τα καταστατικά τους.

Είναι σημαντικό για όλους οι δύο αυτές ομοσπονδίες να αποδεχθούν στα καταστατικά τους το δικαίωμα προσφυγής στα κοινά δικαστήρια, χωρίς βέβαια να αγνοούμε την αρχή της αυτορρύθμισης και τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου που διέπουν την οργάνωση αθλητικών αγώνων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω την ικανοποίηση όλων με την επίσημη αναγνώριση του αθλητισμού στη νέα μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας από τα κράτη μέλη. Βεβαίως, λαμβάνουμε υπόψη και σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού· αλλά είναι πολύ θετικό -και για τα κράτη μέλη, αλλά και για τον αθλητισμό γενικότερα στο σύνολό του- το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί από δω και πέρα να συμπληρώνει ουσιαστικά και να προωθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. − (CS) Θέλω καταρχάς να ζητήσω συγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου μου Επιτρόπου Figeľ, που δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση λόγω επίσκεψης εργασίας στην Αίγυπτο, που ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό. Αποδέχθηκα την πρόταση να τον αναπληρώσω με ευχαρίστηση, μεταξύ άλλων, διότι πολλά από αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου συνδέονται στενά με τον αθλητισμό.

Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τον εξαίρετη έκθεση που ο ίδιος και οι συνάδελφοί του στο Κοινοβούλιο επεξεργάστηκαν επί εξάμηνο. Είμαι πεπεισμένος ότι η έκθεση είναι ένα ισορροπημένο έγγραφο και καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τόνισε με έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την αρχή της δυνατότητας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στον αθλητισμό στην Ευρώπη, σεβόμενοι παράλληλα την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ενεργή στον τομέα του αθλητισμού και εφεξής θα εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο, μεταξύ άλλων, τους κανόνες του ανταγωνισμού, σε αυτόν τον τομέα. Η Λευκή Βίβλος και τα παραρτήματά της αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα για τις αθλητικές οργανώσεις και για τα κράτη μέλη στη συγκεκριμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε αποφάσεις στον τομέα του ανταγωνισμού και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ειδικής φύσης του αθλητισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθοδηγήσει και θα στηρίξει τον ανοικτό διάλογο με αθλητικές οργανώσεις, κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου για τον αθλητισμό. Αυτός ο διάλογος θα διεξαχθεί κατά τρόπο που τα ζητήματα των ειδικών χαρακτηριστικών του αθλητισμού θα εξεταστούν επί συγκεκριμένης βάσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποια γενική αντίρρηση σε σχέση με τις τροπολογίες που θα συζητηθούν στη σύνοδο της Ολομέλειας, ιδίως αν στόχος τους είναι η διαφύλαξη της σωστής και ισότιμης συμμετοχής των αντιπροσωπευτικών φορέων στον έλεγχο του αθλητισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην άνευ όρων υποχρέωση νέων παικτών να υπογράφουν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον αθλητικό σύλλογο που τους εκπαίδευσε, διότι αυτό παραβιάζει τη θεμελιώδη ελευθερία της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, συνεχίζεται η εφαρμογή της Λευκής Βίβλου όπως προγραμματίστηκε. Διεξήχθησαν ήδη είκοσι έξι από τις 53 δράσεις του σχεδίου δράσης Pierre de Coubertin· φέτος, για παράδειγμα, θα δρομολογηθούν τρεις μελέτες (με αποτελέσματα το 2009) για τα ακόλουθα θέματα: τη χρηματοδότηση του αθλητισμού, το καθεστώς των μάνατζερ και τον εθελοντισμό στον αθλητισμό.

Το περασμένο φθινόπωρο, υπό την ηγεσία των συναδέλφων μου Επιτρόπων Frattini και Figeľ, πραγματοποιήθηκε διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη βία στον αθλητισμό, όπου επισημάνθηκαν συγκεκριμένες μέθοδοι μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Τα αποτελέσματα της μέτρησης του αντίκτυπου του αθλητισμού στην οικονομία μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως σημαντική επιτυχία.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των «παικτών εγχώριας προέλευσης», πριν από λίγο καιρό υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα μιας έκθεσης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που αναλύει τους κανόνες της UEFA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την περίοδο εξετάζει τη συμβατότητα αυτών των κανόνων με το κοινοτικό δίκαιο.

Διανοίχτηκαν, επίσης, νέες δυνατότητες χρηματοδότησης του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως των προγραμμάτων διά βίου μάθησης «Νεολαία σε δράση» και «Ευρώπη για τους πολίτες». Ελπίζουμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σύντομα σε ισχύ και μας χαροποιεί η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προπαρασκευαστικές δράσης στον τομέα του αθλητισμού, που συμβάλλουν στην άσκηση της νέας αρμοδιότητας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για τη συμβολή, τη στήριξη και την έξοχη συνεργασία σας σε αυτόν τον σημαντικό, ευαίσθητο και λίαν δημοφιλή τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. − (NL) Λοιπόν, ο κ. Špidla τα είπε όλα. Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις. Ο αθλητισμός επιτελεί πράγματι σημαντικό κοινωνική λειτουργία, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση προβλημάτων, όπως ο ρατσισμός. Ο ρατσισμός στην κοινωνία αντικατοπτρίζεται στον ρατσισμό στον αθλητισμό.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως για την προσοχή που δίνει αυτή η Λευκή Βίβλος στην εξάλειψη του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Ο αθλητισμός έχει επίσης πολλά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά, για να δώσω μερικά παραδείγματα, την κοινωνική ένταξη, την ενσωμάτωση των μεταναστών ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που επικροτώ τη σύσταση της Επιτροπής να καθοδηγήσουμε τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων πόρων της ΕΕ.

Επιπλέον, ο αθλητισμός καθίσταται ολοένα και πιο επαγγελματικός και υπάρχει ανάγκη καλής εκπαίδευσης των αθλητριών και των αθλητών, ούτως ώστε μετά την αθλητική τους σταδιοδρομία να μπορούν να επανέλθουν στην κοινωνία.

Έχω μια τελευταία παρατήρηση: είναι επίσης σημαντικό να βελτιωθούν τα επαγγελματικά προσόντα των αθλητικών μάνατζερ και γι’ αυτόν τον λόγο υποστηρίζουμε ένα σύστημα χορήγησης αδειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. − (NL) Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την εξαιρετικά ευχάριστη συνεργασία σε αυτή την έκθεση. Πιστεύω, όμως, ότι πρέπει να απαιτήθηκε πολύς χρόνος για να επιτευχθεί αυτή η πρόταση.

Θεωρώ, μετά λύπης μου, ότι σε ορισμένα θέματα δεν προχωρεί όσο θα έπρεπε. Είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργήσουμε κατευθυντήριες γραμμές, επί των οποίων θα μπορούν να δεσμευτούν οι αθλητικές οργανώσεις. Σε ό,τι αφορά την κρατική στήριξη, στόχος μας πρέπει να είναι η ισότιμη μεταχείριση σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως σε σχέση με τις επαγγελματικές αθλητικές οργανώσεις.

Θεωρώ επίσης ότι η διάκριση μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλητισμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων, που συχνά συνοδεύουν τον αθλητισμό, παραείναι αναλυτική, διότι πιστεύω ότι οι οικονομικές δραστηριότητες –περιλαμβανομένων εκείνων που προστατεύουν τον αθλητισμό– δεν μπορούν να εξασφαλίζουν εξαιρέσεις στη Συνθήκη. Αυτό δεν αναφέρεται ευτυχώς σε αυτή την έκθεση. Αυτός, επίσης, είναι ο λόγος που την υποστηρίζω ολόθερμα. Πιστεύω ότι είναι θετικό ότι οι αθλητικές οργανώσεις άρχισαν να μιλούν περισσότερο σε σύγκριση με το παρελθόν σχετικά με αυτό το θέμα και τούτο αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πεπεισμένος ότι η συνακόλουθη νομοθετική ανάπτυξη του άρθρου 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας θα είναι επ’ ωφελεία του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, στην πράξη, με άλλα λόγια, επί τω έργω, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ασκεί τη νομοθετική της πρωτοβουλία, πρέπει να ενεργεί με προσοχή έναντι των τοπικών συνθηκών και των διαφορών ανάμεσα στα αθλήματα.

Οι συμβολές της πρέπει να έχουν γενικό χαρακτήρα και να ανταποκρίνονται σε ένα συνολικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και όχι σε μια δίψα για παρεμβατισμό. Πρέπει, επομένως, να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

Αυτή ήταν η προσέγγιση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, επικροτώ τις τροπολογίες που υπέβαλαν διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες σε αυτό το πνεύμα και ελπίζω ότι σήμερα το πρωί το Σώμα θα μπορέσει να τις εγκρίνει δίνοντας τη θετική του ψήφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό και υποστηρίζω ιδιαίτερα την έμφαση στη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου, διότι το να βασιζόμαστε σε μια κατά περίπτωση προσέγγιση στα δικαστήρια οδήγησε σε ασυνέπεια στην προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση του αθλητισμού. Σημειώνω τις δράσεις που σκιαγράφησε η Επιτροπή σήμερα το πρωί, θέλω όμως να ζητήσω από τον Επίτροπο να σχολιάσει αν προτίθεται να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για να αποσαφηνιστεί ποιες πτυχές του αθλητισμού διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και ποιες εξαιρούνται και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από αθλητικά όργανα.

Ένα άλλο ζήτημα που πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει η Επιτροπή αφορά την παράνομη διακίνηση παιδιών, ιδίως από τη Δυτική Αφρική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ζήτησης στην Ευρώπη για ταλαντούχους αφρικανούς παίκτες. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μη αδειοδοτημένων ακαδημιών ποδοσφαίρου σε ορισμένες αφρικανικές χώρες και με ανησυχεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ανενδοίαστοι μάνατζερ εκμεταλλεύονται νέα παιδιά και μετά τα πουλάνε σε αθλητικά σωματεία ωσάν να ήταν εμπορεύματα. Ορισμένα καταλήγουν εγκαταλελειμμένα στην Ευρώπη, έχοντας θυσιάσει όλες τις οικονομίες των οικογενειών τους για να επιδιώξουν τα όνειρά τους. Πρέπει να αναληφθεί σθεναρότερη δράση από τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά αθλητικά σωματεία και τις αφρικανικές κυβερνήσεις για να διασφαλιστεί ότι δεν γίνονται συμμέτοχοι σε αυτό.

Τέλος, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή τι συζητήσεις έχει κάνει αναφορικά με το ζήτημα του αθλητισμού και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως αναφορικά με την αυξανόμενη προσβασιμότητα σε αθλητικά στιγμιότυπα μέσω του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther de Lange, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. − (NL) Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την έξοχη έκθεσή του και ιδίως, εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, για την προσοχή που δίνει στις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις στον τομέα του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, ζητώ την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων, με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών, με σεβασμό βεβαίως στην προστασία των δεδομένων.

Δεύτερον, η γνώμη μας είναι ότι με την ενθάρρυνση των συστημάτων χορήγησης αδειών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ανηλίκων και στη μείωση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της βίας.

Τρίτον –και αυτό ειπώθηκε ήδη– υπάρχει το ζήτημα της μείωσης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Αναφέρομαι πρωτίστως στην παράνομη διακίνηση παιδιών και στην εκμετάλλευση ταλαντούχων νέων, συχνά από χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά και στην εμπορία και παράνομη διακίνηση γυναικών στο πλαίσιο της εξώθησης στην πορνεία σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Ενόψει της επικύρωσης της νέας Συνθήκης, ήλθε πλέον η ώρα, κύριε Πρόεδρε, να μετουσιώσουμε αυτή την έκθεση σε οριστική δράση. Θέλω, λοιπόν, να ολοκληρώσω με μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και γνωρίζω ότι υιοθετώ τώρα τον ύμνο του αθλητικού σωματείου της Feyenoord, «όχι λόγια, αλλά πράξεις»»– μια έκκληση να εφαρμοστεί η Λευκή Βίβλος και τα έξοχα λόγια του κ. Μαυρομμάτη. Όπως λέει και το ποδοσφαιρικό σωματείο Groningen: «ας φωνάξουμε για μια ακόμη φορά για να χαρούμε», κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο αθλητισμός παράγει το 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει απασχόληση σε περίπου 15 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν αληθεύει αυτή η δήλωση, τότε πιθανόν οι δείκτες εισοδήματος και απασχόλησης για τον αθλητισμό θα είναι παρόμοιοι στα στατιστικά στοιχεία κάθε κράτους μέλους. Αυτό έρχεται, όμως, σε αντίθεση με το γεγονός ότι ορισμένες χώρες, στις οποίες δυστυχώς περιλαμβάνεται και η δική μου, η Ουγγαρία, δαπανούν ένα ισχνότατο ποσοστό του εθνικού τους προϋπολογισμού –περί το μισό τοις εκατό– για την προώθηση του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής. Υπάρχουν λοιπόν βάσιμοι λόγοι να θέσει κανείς το ερώτημα ποιος ακριβώς υποστηρίζει ποιον; Αν λάβουμε στα σοβαρά τον ρόλο του αθλητισμού, τότε ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι απλώς ένας επικερδής τομέας· πρέπει να επιδιώξουμε να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις όχι μόνο υποστηρίζουν με το ηθικό τους βάρος τον αθλητισμό, αλλά και με μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε σύγκριση με πριν. Κατά τη γνώμη μου, η υγεία της επόμενης γενιάς, η σωματική και συναισθηματική της υγεία, η ικανότητα για εργασία –η αίσθηση ευημερίας που έχει, αν θέλετε– είναι στρατηγικής σημασίας ζήτημα και, επομένως, επικροτώ τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό και το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ασχολείται επί της ουσίας με αυτό το ζήτημα. Ας μη λησμονούμε ότι ο αθλητισμός είναι σημαντικό παιδευτικό εργαλείο· είναι σημαντικός για την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της υγείας, συμβάλλει δε στην ποιότητα της ζωής μας. Σε αυτήν, όμως, την περίπτωση, τα ποσά που δαπανώνται για τον αθλητισμό –ούτε καν μισό τοις εκατό σε ορισμένες χώρες– είναι τελείως δυσανάλογα με τη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου. Ελπίζω ειλικρινά ότι το σχέδιο δράσης Pierre de Coubertin, που αποτελεί σκέλος της Λευκής Βίβλου, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα παράσχει την αναγκαία καθοδήγηση και, όπου αυτό ενδείκνυται, οικονομική συνδρομή από τους αναπτυξιακούς πόρους που διαθέτει. Ελπίζω επίσης ότι εφεξής κανένας στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να πει ότι πραγματικά δεν γνωρίζει τι εννοούμε όταν μιλούμε για τον αθλητισμό, αφού η Λευκή Βίβλος παρέχει άριστη καθοδήγηση σε αυτό το θέμα για όλες τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς Αθλητισμού. Όντας ο ίδιος προσωπικά επικεφαλής αθλήματος, χαίρομαι ιδιαιτέρως που το έγγραφο αναφέρεται επίσης στην αυτονομία, την αυτορρυθμιστική ικανότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αθλητικών οργανώσεων. Συγχαίρω τον αξιότιμο φίλο μου, τον κ. Μαυρομμάτη. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Μαυρομμάτη, για το έξοχο έργο του και τη δέσμευσή του σε αυτή την έκθεση.

Καταρχάς, θέλω να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό ότι κατά τη φάση υλοποίησης της Λευκής Βίβλου πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητες στην Ευρώπη οι πολιτικές για τον αθλητισμό ως μια γενικού ενδιαφέροντος, μη κερδοσκοπική, προαιρετική δραστηριότητα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι μέσω αυτού του εγγράφου μπορούμε να πούμε ότι σεβόμαστε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, την αυτορρύθμιση και τον δομημένο διάλογο και, επομένως, θέλουμε να θεσπίσουμε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αθλητισμό.

Επιπλέον, υπάρχει μια κρίσιμη σύνδεση μεταξύ αθλητισμού, άσκησης και δημόσιας υγείας. Τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη και τα οποία προσπαθούμε να ελέγξουμε είναι το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης τύπου II και η παχυσαρκία. Η υγιεινή άσκηση μας δίνει τη δυνατότητα να αποτρέπουμε αυτά τα προβλήματα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δεύτερον, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι σημαντικό η πολιτική του Ευρωπαϊκού Αθλητισμού για Όλους να διατηρήσει τα εθνικά συστήματα τυχερών παιχνιδιών. Πρέπει να διαφυλαχθούν, διότι δημιούργησαν μια μοναδική ευκαιρία για τη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, καθώς και του πολιτισμού, της επιστήμης και της έρευνας. Άλλοι κοινωνικοί τομείς επίσης επωφελήθηκαν από τον αθλητισμό. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στο μέλλον.

Τρίτον, θέλω να αναφέρω ότι ο αθλητισμός θα αποκτήσει σταθερότερη νομική βάση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε γι’ αυτή τη νέα κατάσταση, καθώς προγραμματίζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα και γραμμές του προϋπολογισμού για το 2009. Πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και αυτό ισχύει και για τον αθλητισμό.

Μπορούμε να επιτύχουμε πολλά, συνολικά, με το υπό συζήτηση έγγραφο. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Figel και κυρίως αυτόν τον μεγάλο άνδρα του αθλητισμού, τον κ. Μαυρομμάτη, που επιτέλεσε πρωτοποριακό έργο για να προωθήσει τη νέα πορεία του αθλητισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη του αθλητισμού και η υποστήριξη των πολλών πτυχών του ορθώς θεωρείται ως ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η έκθεση καταπιάνεται με ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της οργάνωσης του αθλητισμού και δίνει έμφαση στην οικονομική του διάσταση. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σημειώνω επίσης την πρωταρχική σημασία που δίνεται στον λεγόμενο αθλητισμό για όλους. Η στήριξη αυτής της έννοιας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι μεγάλο ποσοστό αθλητικών κοινοπραξιών σε επίπεδο σωματείων και ενώσεων δεν πραγματοποιείται με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Αυτός είναι ο λόγος που κινδυνεύουν μάλιστα να εξαφανιστούν, καθώς η αγορά εμπορευματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η αναγνώριση της σημασίας του ερασιτεχνικού αθλητισμού συμβαδίζει, λοιπόν, με την ιδέα να φέρουμε τον αθλητισμό κοντά στους πολίτες.

Η έκθεση ορθώς εφιστά την προσοχή στα αρνητικά φαινόμενα στον κόσμο του αθλητισμού. Αναφέρομαι, επί παραδείγματι, στο ντόπινγκ και στην εκμετάλλευση αθλητών. Ακόμη και οι νέοι αθλητές κινδυνεύουν στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και η προστασία τους αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας. Εξ ου οι περιοριστικές διατάξεις που αφορούν τη μεταφορά νέων αθλητών και την έγκριση των αρχών που αφορούν την υπογραφή του πρώτου συμβολαίου με το αθλητικό σωματείο που εκπαίδευσε τον νέο αθλητή. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και η ένωση των δυνάμεων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ και ο συντονισμό των δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο. Η διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων στους επαγγελματίες αθλητές με τους συμβασιούχους εργαζομένους είναι επίσης σημαντική. Τέλος, θέλω να συγχαρώ τον κ. Μαυρομμάτη για την εκπόνηση αυτής της καλής έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό, που αποτελεί συνέχεια της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, γνωστής ως έκθεση Belet, είναι ένα ουσιαστικό και αναγκαίο έγγραφο. Ήταν καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθούν με το ζήτημα του αθλητισμού. Ωστόσο, δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για να αντιμετωπιστούν οι μάστιγες και τα προβλήματα, που απειλούν τον αθλητισμό μας. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μάστιγες, όπως είναι ο ρατσισμός, οι μαφιόζικες ομάδες, η βία εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, το ντόπινγκ και η αγορά νέων, αναλώσιμων παικτών από την Αφρική και αλλού, απαιτείται δράση!

Με δεδομένες τις δυσκολίες, όπως είναι η διαχείριση τεράστιων χρηματικών ποσών –ιδίως στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα– η ύπαρξη παντός είδους μάνατζερ –μάνατζερ για παίκτες, σωματεία, προπονητές– οι προσταγές των κατατάξεων, η απελευθέρωση των τυχερών παιχνιδιών, χρειαζόμαστε σαφείς οδηγίες, που επιτρέπουν τη συνέχεια και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο αθλητισμός, η οικονομία, η χρηματοδότηση, η απασχόληση, η διπλωματία: σήμερα όλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα. Οι αθλητές δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, έστω και αν είναι και πολίτες, που μπορούν και πρέπει να δράσουν με ήσυχη συνείδηση. Εναπόκειται στους πολιτικούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πράξει αναλόγως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα, προκειμένου να επαναβεβαιώσει ότι ο σεβασμός για τις κουλτούρες, τις τοπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη δημοκρατία είναι ουσιαστικά και μη διαπραγματεύσιμα.

Θα ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης του κ. Μαυρομμάτη σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό, αφού πρόκειται για εξαίρετη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Η Ολυμπιακή Φλόγα επί του παρόντος ταξιδεύει σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, υπενθυμίζοντάς μας το μήνυμα του αθλητισμού, για το οποίο είμαστε υπόχρεοι στους Έλληνες. Ήταν βεβαίως οι πρώτοι που κατάλαβαν πόσο εξαγνιστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο αθλητισμός μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι μπορούν να συναγωνίζονται ο ένας με τον άλλο χωρίς να προκαλούν κακό, τραυματισμούς ή και θάνατο· ο αθλητισμός διδάσκει το ευ αγωνίζεσθαι και παρέχει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα. Οι σύγχρονοι καιροί, όμως, μετέτρεψαν τον αθλητισμό σε επιχείρηση, έναν κύκλο διαβρωμένο από τις αρνητικές επιρροές, που ήδη αντιμετωπίζουμε σχεδόν παντού: λεφτά, διαφθορά, εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων, φυλετικές προκαταλήψεις, καθώς και ένα νέο φαινόμενο διαφόρων αναβολικών ενίσχυσης των επιδόσεων, παράγοντες που ζημιώνουν την ακεραιότητα του αθλητισμού και μειώνουν τις θετικές δυνατότητες που προσφέρει ο αθλητισμός για την ανατροφή των νέων ή την κατάργηση των φραγμών μεταξύ λαών και φυλών.

Επικροτώ, επομένως, το έργο της Επιτροπής για τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό και εκτιμώ την έκθεση του κ. Μαυρομμάτη. Αμφότερα τα έγγραφα προειδοποιούν για την ανάγκη προστασίας του αθλητισμού ως πολιτιστικής αξίας. Θέλω, επίσης, προσωπικά να τονίσω με μεγαλύτερη έμφαση την ανάγκη στήριξης του αθλητισμού και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, την ανάγκη δημιουργίας των απαιτούμενων συνθηκών ώστε οι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αθλητικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πράγμα διόλου εύκολο, ιδίως σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, καθώς και την ανάγκη να καταστούν προσιτές από οικονομική άποψη, πράγμα που αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τις μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού. Ο αθλητισμός παρέχει στα παιδιά και στους νέους ένα εναλλακτικό μέσο για τη χρήση του ελεύθερου χρόνου και της ενέργειάς τους. Μπορεί να χρησιμεύσει σε όλες τις γενιές με βάση αυτό το πνεύμα, ούτως ώστε να μη λησμονούμε επίσης τους πιο ηλικιωμένους πολίτες και αντιθέτως να διερευνήσουμε νέους τρόπους για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο αθλητισμός είναι ένα μέσο βελτίωσης της σωματικής κατάστασης, προφανώς όμως, επηρεάζει επίσης την ανθρώπινη ψυχή. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι μόνο η κορυφή μιας πυραμίδας, η βάση της οποίας πρέπει να δημιουργηθεί από αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες θα συμμετέχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ανθρώπων στον πλανήτη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη, αλλά δεν επικροτώ τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης. Το γεγονός ότι δηλώνει πως «ο αθλητισμός ορθώς υπόκειται στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου» αντιβαίνει πλήρως στην τρέχουσα πραγματικότητα. Αγνοεί τη δημόσια κατακραυγή αθλητικών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρώπη: ότι οι αποφάσεις στις υποθέσεις Bosman και Kolpak κατέστησαν αδύνατη την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των εγχώριων αθλητικών ταλέντων. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι οι εθνικές ομάδες σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στη διεθνή σκηνή.

Ακόμη και ο Πρόεδρος της FIFA, ο Sepp Blatter, πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Αν όμως τα αθλητικά όργανα θεωρούσαν κακή την τρέχουσα κατάσταση, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα επιδεινώσει την κατάσταση παρέχοντας στην Επιτροπή τον τίτλο της Συνθήκης που χρειάζεται για να αρχίσει να αναμειγνύεται –συγνώμη, να νομοθετεί– άμεσα στον αθλητισμό.

Η άρνηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να τιμήσει την υπόσχεσή της για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί της Συνθήκης σημαίνει ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να σώσουμε τον αθλητισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο από την επικείμενη ζοφερή μοίρα της ανάμειξης της Επιτροπής. Ενδεχομένως να μας σώσει η ψήφος στην Ιρλανδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι με ξέρουν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι ο αθλητισμός και ό,τι συνδέεται με τη φυσική αγωγή είναι τρόπος ζωής για μένα. Αποδέχομαι τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό με την ελπίδα ότι θα παράσχει τα θεμέλια μιας μελλοντικής συνεπούς πολιτικής. Πιστεύω ότι όταν μιλούμε για ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να σκεφτόμαστε πρωτίστως τα παιδιά μας, την υγεία τους, το μέλλον και την κοινωνική ένταξη.

Η ενθάρρυνση του αθλητισμού στα εκπαιδευτικά πρότυπα είναι σημαντικός παράγοντας για την ψυχολογική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών μας, ένα μείζον εργαλείο για την προστασία της υγείας τους. Η έγκριση της Λευκής Βίβλου και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή κοινών πολιτικών για κάθε είδους αθλήματα, αρχίζοντας από τον αθλητισμό για τους νεότερους και φθάνοντας μέχρι και τον επαγγελματικό αθλητισμό, χωρίς βεβαίως να λησμονούνται τα άτομα με αναπηρία, θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες ευκαιρίες συμμετοχής και προσωπική εμπλοκή στις τοπικές κοινότητες και θα συμβάλει στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Αυτό που θα έπρεπε να αποτελέσει αξιομνημόνευτη στιγμή εδώ σήμερα το πρωί, η έγκριση δηλαδή της έκθεσης για τη Λευκή Βίβλο, επισκιάστηκε από τον τραγικό θάνατο ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Βελγίου. Ο ποδοσφαιριστής François Sterckele ενεπλάκη σήμερα το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του François Sterckele και στους υποστηρικτές του ποδοσφαιρικού σωματείου της Brugge.

Ως νέος ποδοσφαιριστής και νέο ταλέντο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Sterckele είχε όλες τις ευκαιρίες σε διάφορα ποδοσφαιρικά σωματεία στο Βέλγιο και μέσω αυτών αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του βελγικού πρωταθλήματος. Αποτελεί έξοχη απόδειξη του ότι όταν επενδύουμε σε νέα ταλέντα, στα δικά μας ταλέντα, αυτό αποδίδει οφέλη. Αυτό ακριβώς είναι που εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε να υποστηρίξουμε μέσω αυτής της έκθεσης. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουμε επίσης τους κανονισμούς για τους παίκτες εγχώριας προέλευσης, όπως αυτοί που εφαρμόζονται από την UEFA. Εκτιμούμε επίσης το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υποστηρίξει την εκπαίδευση νέων παικτών.

Πέραν αυτού, θέλω να σας συμβουλεύσω να διαβάσετε την ετήσια έκθεση του γερμανικού πρωταθλήματος, της Deutsche Bundesliga, που μόλις δημοσιεύτηκε. Το γερμανικό πρωτάθλημα είναι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών άλλων υπόδειγμα πρωταθλήματος για την Ευρώπη. Ιδού ορισμένα παραδείγματα: έχει πολύ αυστηρές ρυθμίσεις χορήγησης αδειών, επενδύει πολλά στα δικά του ταλέντα και έχει επίσης σαφείς κανόνες για να αποτρέπει το ενδεχόμενο να ξεπουλιούνται τα γερμανικά ποδοσφαιρικά σωματεία σε επενδυτές, που δεν έχουν σχέση ούτε με το σωματείο, ούτε με τους οπαδούς.

Η κοινή πρωτοβουλία δύο εκπροσώπων του Συμβουλίου, του γάλλου και του ολλανδού υπουργού Αθλητισμού, είναι η τέλεια απάντηση. Προσδοκούμε, επομένως, ότι η γαλλική Προεδρία θα εργαστεί το φθινόπωρο για τη θέσπιση μέτρων, που θα διασφαλίζουν το μέλλον του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Μαυρομμάτη για την έξοχη έκθεσή του και την άριστη συνεργασία. Μίλησα προ ολίγου ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τώρα μιλώ ως σκιώδης εισηγήτρια για τον Τύπο.

Θέλω να υπογραμμίσω τρία σημεία, τη σημασία δηλαδή σαφών οδηγιών, τη σημασία των λαχειοφόρων αγορών και των παικτών εγχώριας προέλευσης. Θέλω, καταρχάς, να κοιτάξουμε τις ειδικές πτυχές του αθλητισμού και των αθλητικών οργανώσεων, που απαιτούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιστεύω ότι πρέπει, κατόπιν, να δώσουμε μια απάντηση σε αντικατάσταση της μέχρι τώρα κατά περίπτωση προσέγγισης που ακολουθούσαμε.

Δεύτερον, ας εξετάσουμε το ζήτημα των παικτών εγχώριας προέλευσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επαγγελματίες παίκτες νεαρής ηλικίας προστατεύονται και εκπαιδεύονται σε περιβάλλον σταθερότητας. Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζουμε τον λεγόμενο κανόνα για τους παίκτες εγχώριας προέλευσης, ούτως ώστε οι νέοι να εκπαιδεύονται από ένα σωματείο και να μπορούν να συνάψουν την πρώτη τους σύμβαση με το ίδιο σωματείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, φυσικά θα συμβεί ότι πολλοί εθνικοί παίκτες θα μπορούν να παίξουν σε σωματείο χωρίς εμείς να προβαίνουμε σε διακρίσεις βάσει της εθνικότητας, πράγμα που δεν είναι στις προθέσεις μας. Πρέπει να σεβαστούμε την ελεύθερη κυκλοφορία των παικτών και αυτό αποτελεί βασική αρχή μας. Για τον λόγο αυτόν, δεν διαφωνούμε με τη λεγόμενη ρύθμιση της FIFA «έξι συν πέντε».

Τέλος, ερχόμαστε στο θέμα των λαχειοφόρων αγορών. Οι λαχειοφόρες αγορές επιτελούν σημαντική λειτουργία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι επιτελούν δημόσια υπηρεσία, αφού υποστηρίζουν πολλές κοινωνικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων, αθλητικές δομές. Η απελευθέρωση της αγοράς έχει θετικό αντίκτυπο και, επομένως, προτού αναληφθεί η όποια δράση, πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ο αντίκτυπός της και οι βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον κ. Μαυρομμάτη για τούτη την έκθεση.

Η πρωτοβουλία για μια Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό είναι όχι μόνο ενδεδειγμένη, αλλά και αναγκαία. Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων στον τομέα του αθλητισμού, αλλά και τα εισοδήματα που φέρνει ο αθλητισμός, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που εφαρμόζεται το εργατικό δίκαιο σε αυτό τον τομέα· πολλές φορές, οι επιδόσεις επιτυγχάνονται σε νεαρή ηλικία, αυτό όμως απέχει μόνο ένα βήμα από την εκμετάλλευση ανηλίκων.

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από αθλητικές δραστηριότητες είναι νόμιμα και φορολογούνται σύμφωνα με το νόμο.

Η βία στον αθλητισμό αντιπροσωπεύει ένα άλλο πρόβλημα. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές σε συγκρούσεις μεταξύ οπαδών. Από τη μια πλευρά, οι αστυνομικές δυνάμεις και τα σωματεία πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον στη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και από την άλλη πλευρά το νομικό σύστημα πρέπει να θεσπίσει αυστηρότερες τιμωρίες για βίαιες πράξεις, που σχετίζονται με αθλητικές εκδηλώσεις.

Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η έκθεση του κ. Μαυρομμάτη αποδεικνύει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική και συγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου να επωφεληθούμε και να καταστήσουμε τον αθλητισμό αποτελεσματικότερο και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερες σχετικές πρωτοβουλίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ένταξη του νέου άρθρου 149 στη Συνθήκη της Λισαβόνας συνιστά αναγνώριση του μείζονος οικονομικού και κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός. Η αναλυτική έκθεση του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη επισημαίνει τους πολυάριθμους τομείς της ζωής που επηρεάζει ο αθλητισμός και θέλω να σταθώ σε ορισμένους από αυτούς.

Ο πρώτος είναι η σχέση μεταξύ αθλητισμού και υγείας: μολονότι όλοι πλέον έχουν επίγνωση ότι η σωματική άσκηση είναι ουσιαστική για να διατηρεί κανείς καλή φυσική κατάσταση, υπάρχει μια ανησυχητική τάση σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ μείωσης του αριθμού των ωρών που αφιερώνονται στον αθλητισμό στο σχολείο. Αυτή η τάση σε συνδυασμό με κακή διατροφή δημιουργεί στρατιές παχύσαρκων νέων και καθιστά πιθανές τις αρνητικές συνέπειες για τη φυσική τους κατάσταση.

Ο αθλητισμός είναι ένας πρωτότυπος και ευχάριστος τρόπος εκμάθησης γλωσσών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έμαθα για ένα πολύ καλά οργανωμένο και διαδεδομένο σύστημα θερινών μαθημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ενθάρρυνε την εκμάθηση της γλώσσας του Σαίξπηρ μέσω της ενασχόλησης με διάφορα αθλήματα. Ο αθλητισμός πρέπει να υποστηρίζει την αδελφοσύνη των εθνών, δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε: βλέπουμε σε τακτική βάση σκηνές απερίγραπτης βίας εντός και εκτός σταδίων, ειδικά στην περίπτωση του ποδοσφαίρου.

Ο ερασιτεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός, ο αμόλυντος και άσπιλος αθλητισμός, ο αθλητισμός ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης, ως μέσο συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών: έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας μέχρι να φθάσουμε σε ικανοποιητικά πρότυπα στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, και την ευθύνη τη φέρει ακέραια η πολιτική. Δεν μπορούμε παρά να ελπίσουμε ότι η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό θα δράσει ως εγερτήριο κάλεσμα και θα ανατρέψει οριστικά την τάση, ούτως ώστε να αντισταθμίσει την υπερβολική έλλειψη ευαισθησίας και τα υπερβολικά πολλά αμαρτήματα παραλείψεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Μαυρομμάτη για την καλή του έκθεση και την άριστη συνεργασία του με όλους τους συναδέλφους βουλευτές του ΕΚ, που ενδιαφέρονταν για το θέμα αυτό και ήταν ουκ ολίγοι. Ο αθλητισμός διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο από ό,τι αναγνωριζόταν παλιότερα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Κατά την άποψή μου, αυτή η Λευκή Βίβλος και η έκθεση αποτελούν μια καλή βάση για την ανάπτυξη όλων των μελλοντικών δραστηριοτήτων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού, ιδίως από την ώρα που, επιτέλους, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα παράσχει στον αθλητισμό τη νομική βάση, που του αξίζει. Η Λευκή Βίβλος και αυτή η έκθεση επιχειρούν να εξισορροπήσουν ανταγωνιστικά συμφέροντα, διαφορετικά είδη αθλήματος, τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κοινωνικά και πολιτιστικά, οικονομικά και χρηματοδοτικά συμφέροντα και το κέρδος και την προαιρετική συμμετοχή σε αυτά τα πεδία.

Πιστεύω, επομένως, ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει την εκ μέρους μας αναγνώριση. Διανοίγει την ευκαιρία προώθησης και καλλιέργειας του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Διατηρεί, επομένως, τα ειδικά χαρακτηριστικά των αθλητικών μας οργανώσεων, που, εν τέλει, εργάζονται σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται έτσι, ιδίως καθώς τείνουν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή εθελοντών.

Δεύτερον, πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε την εφαρμογή μηχανισμών αυτορρύθμισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω εδώ την παράγραφο 16, που πιστεύω ότι είναι άκρως σημαντική.

Τρίτον, η έκθεση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον αθλητισμό. Τέταρτον, ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα που αναφέρεται συχνά και σας υπενθυμίζω την έκθεσή μου για το θέμα αυτό, που χρονολογείται από το 2004.

Πέμπτον, η έκθεση συζητεί τις οικονομικές πτυχές, περιλαμβανομένης της απαιτούμενης χρηματοδοτικής δέσμευσης, ιδίως μέσω των λαχειοφόρων αγορών, που δεν αποκλείστηκε ως ενδεχόμενο για διάφορα αθλήματα εδώ.

Πριν από δέκα χρόνια, στην έκθεσή μου για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού, ζητήσαμε μια Λευκή Βίβλο και χαίρομαι που μπορούμε να τη θέσουμε σε ψηφοφορία σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πολύ καιρό τώρα, όλες οι αθλητικές οργανώσεις ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον αθλητισμό και να τύχει μεγαλύτερης προβολής σε σχέση με ό,τι γινόταν μέχρι τώρα και ανταποκρινόμαστε σε αυτό το αίτημα σήμερα. Θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εστίαση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι πολλές πτυχές του αθλητισμού –η συμβολή του στην κοινωνία, ο ρόλος του στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης κλπ.– υπογραμμίστηκαν ήδη. Ο αθλητισμός είναι επίσης ένας λίαν σημαντικός παράγοντας για την προαγωγή της υγείας και αυτός είναι ο λόγος που αξίζει να επενδύσουμε στον αθλητισμό και ιδίως στη φυσική αγωγή στα σχολεία. Αυτή είναι μια επένδυση που πραγματικά θα αποδώσει οφέλη.

Κάνουμε, επομένως, έκκληση σε κάθε υπουργό Παιδείας των κρατών μελών να θεσπίσει υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις ώρες εβδομαδιαίως για το μάθημα της φυσικής αγωγής. Αυτό είναι το ελάχιστο, ειδάλλως, ουσιαστικά δεν έχει νόημα. Υπάρχουν 700 000 αθλητικά σωματεία και ενώσεις, που έχουν πολύτιμη συμβολή στην κοινωνία μας και αυτός είναι ο λόγος που αντιτίθεμαι στην ενδεχόμενη απελευθέρωση των τυχερών παιχνιδιών και των λαχειοφόρων αγορών, διότι επί του παρόντος περίπου το 10% των εισπράξεων από αυτόν τον κλάδο πηγαίνουν στον αθλητισμό, τις τέχνες και κοινωνικές παροχές και χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση αυτές οι οργανώσεις δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Θέλω να ζητήσω από όλους να το έχουν υπόψη.

Η σημαντική οικονομική διάσταση του αθλητισμού επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία: ο αθλητισμός συνεισέφερε προστιθέμενη αξία 407 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2004 και δημιούργησε 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας· υπάρχουν επίσης άλλα στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται κανόνες. Πρέπει να εξισορροπήσουμε με προσεκτικό τρόπο τις οικονομικές πτυχές του αθλητισμού, τη διαφάνεια, την πώληση αθλητικών σωματείων, τη χορήγηση αδειών, όπως μόλις επεσήμανε ο κ. Belet. Εν προκειμένω, χρειαζόμαστε δίκαιους κανόνες, ούτως ώστε το «ευ αγωνίζεσθαι» να έχει πραγματικό και πρακτικό νόημα.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει προσήκουσα αναδιανομή μεταξύ μικρών και μεγάλων αθλητικών σωματείων, ούτως ώστε να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά των αθλητών και αθλητριών. Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρξει πιο ισότιμη προβολή στα μέσα ενημέρωσης. Αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, θέλω να απευθύνω θερμή πρόσκληση σε όλους να έρθουν και απολαύσουν τα παιχνίδια του Euro 2008 στη Βιέννη. Αυτό αποτελεί μείζονα αθλητική εκδήλωση, που την περιμένω βεβαίως με ανυπομονησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, στον αθλητισμό δεν πρέπει να αφήσουμε τις καλές προθέσεις να επιφέρουν ακούσιες συνέπειες. Δεν μπορούν να εφαρμόζονται πάντοτε οι κανόνες του οικονομικού ανταγωνισμού. Η συλλογική πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων είναι η χρηματοδοτική πνοή ζωής πολλών αθλητικών σωματείων, που υπό άλλες συνθήκες θα συρρικνώνονταν από τα διάσημα σωματεία. Σε έναν ουτοπικό κόσμο, θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε τα πάντα και να μην πληρώνουμε ποτέ, στον πραγματικό όμως κόσμο, αυτό θα οδηγούσε στο να απομείνει λίγη μόνο ποιότητα να παρακολουθήσει κανείς.

Ο σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύει το εισόδημα, που συντηρεί εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας. Τα αυξανόμενα κρούσματα του παραπλανητικού μάρκετινγκ και η αναμετάδοση στιγμιότυπων χωρίς άδεια είναι το ίδιο επιβλαβής όπως κάθε άλλου είδους πειρατεία. Είναι επίσης επιτακτικό να μην περιορίζουμε την ευελιξία μέσω της αύξησης του εισοδήματος, της διακίνησης παικτών ή της δυνατότητάς τους να επιλέγουν, με ποιους θα υπογράφουν τις πρώτες συμβάσεις τους. Τέλος, πρέπει να τηρήσουμε απαρέγκλιτα την αρχή της επικουρικότητας και να διατηρήσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του κλάδου και κοντά στους οπαδούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Λευκή Βίβλος αναφέρεται σε μακροχρόνια προβλήματα, όπως το ντόπινγκ, και σε ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές διενέξεις μεταξύ τηλεοπτικών εταιρειών για δικαιώματα αναμετάδοσης, τα οποία προφανώς έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για τους οπαδούς όσο και για τους θεατές. Επιπλέον, η Λευκή Βίβλος καταπιάνεται με ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα, που συνιστά αυξανόμενη απειλή για τον έντιμο αθλητισμό, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στα γραφεία στοιχημάτων. Μπορεί κάλλιστα να αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον σύγχρονο αθλητισμό. Εν είδει παραδείγματος μπορώ να αναφέρω το τελευταίο σκάνδαλο, που έπληξε την εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας στην οποία βρισκόμαστε. Η κινέζικη μαφία φέρεται να είχε προκαθορίσει τα αποτελέσματα βελγικών ποδοσφαιρικών αγώνων. Η επερχόμενη απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, μεταξύ άλλων, αυτών που συνδέονται με τον αθλητικό χώρο, θα δημιουργήσει πρόσθετους πειρασμούς για την παραβίαση της αρχής του «ευ αγωνίζεσθαι».

Τέλος, οφείλω να πω ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εναντιώνεται στη στάση της FIFA σχετικά με την αρχή των έξι παικτών από δεδομένη χώρα. Η πρόταση της FIFA είναι βάσιμη. Θα σώσει τον εθνικό αθλητισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μια από τις θεμελιώδεις δυσκολίες που θέλω να επισημάνω είναι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Η Επιτροπή δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες πτυχές της οργάνωσης του αθλητισμού καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία και ποιες είναι αμιγώς αθλητικής φύσεως και, επομένως, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αθλητικών οργανώσεων.

Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι αν βασιζόμαστε αποκλειστικώς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτό δεν παρέχει περισσότερη νομική σαφήνεια. Ούτε συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας η ρύθμιση της οργάνωσης του αθλητισμού πρέπει να συνάδει με τις Συνθήκες. Αυτό δεν αρκεί.

Υποστηρίζω, επομένως, την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ερμηνευτικών κατευθυντήριων γραμμών, που θα αποσαφηνίσουν και θα ξεκαθαρίσουν τις εργασίες σε αυτό το πεδίο. Πρέπει, βεβαίως, να τονιστεί με έμφαση ότι οποιαδήποτε δράση εκ μέρους της Επιτροπής πρέπει να συμμορφώνεται με την αρχή της αυτορρύθμισης στον αθλητισμό. Πρέπει, επίσης, να σέβεται τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση των αθλητικών αγώνων.

Διαφωνώ με τις απόψεις που εξέφρασαν ορισμένες αθλητικές οργανώσεις, που πιστεύουν ότι θα παραπέμπονταν περισσότερες υποθέσεις στα δικαστήρια συνεπεία της κάποιου είδους ενοποίησης ή κωδικοποίησης αρχών, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του αθλητισμού πέρα από το αυστηρώς αθλητικό πλαίσιο, σε συμμόρφωση βεβαίως προς τις αρχές της αυτορρύθμισης. Κατά τη γνώμη μου, θα συνέβαινε το αντίθετο. Η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου μόνο επωφελής μπορεί να είναι.

Θέλω, επίσης, να κάνω έκκληση στις αθλητικές οργανώσεις να αποδεχθούν το δικαίωμα έφεσης στα μη αθλητικά δικαστήρια. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στα δικαστήρια. Η αρμοδιότητα των αμιγώς αθλητικών δικαστηρίων δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, είναι όμως απαράδεκτος ο περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων από ορισμένες αθλητικές οργανώσεις.

Τέλος, θέλω να θίξω ένα άλλο λίαν σημαντικό θέμα. Ο αθλητισμός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα με στόχο την προστασία του δικαιώματος ενημέρωσης και τη διασφάλιση της πρόσβασης των θεατών σε τηλεοπτικές αναμεταδόσεις μειζόνων αθλητικών εκδηλώσεων. Έχω κατά νου τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλοι πρέπει να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ανάλογες εκδηλώσεις. Προτού ολοκληρώσω, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαυρομμάτη για το εξαίρετο έργο του σε σχέση με αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο αθλητισμός πρέπει, βεβαίως, να διοικείται από τις ίδιες τις αθλητικές αρχές, ωστόσο, στον βαθμό που αποτελεί επίσης οικονομική δραστηριότητα, αναπόφευκτα εμπίπτει στο εργατικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο που διέπει τα ΜΜΕ και ούτω καθεξής.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι νόμοι συχνά συντάχθηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του αθλητισμού. Βάσει των ισχυουσών Συνθηκών, υπάρχουν μικρά περιθώρια για να ληφθούν υπόψη αυτές οι ειδικές ανάγκες. Χαίρομαι που με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, που θα μας επιτρέπει να παρεκκλίνουμε, να θεσπίζουμε εξαιρέσεις ή να ερμηνεύουμε νόμους έχοντας κατά νου τις ειδικές ανάγκες του αθλητισμού.

Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόζουμε το δίκαιο του ανταγωνισμού στην αμιγώς οικονομική του διάσταση, εάν αυτό καταστρέψει τελικά τον ανταγωνισμό στην αθλητική του διάσταση. Μακράν το καλύτερο παράδειγμα αφορά τη συλλογική πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως γίνεται στο αγγλικό πρωτάθλημα, λόγου χάρη, με αναδιανομή σε όλα τα αθλητικά σωματεία. Αυτό είναι στον αντίποδα αυτού που ισχύει στην Ισπανία, όπου δύο σωματεία εισπράττουν για λογαριασμό τους περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Πρέπει επίσης να αποδεχθούμε ότι το σύστημα των εγχώριας προέλευσης παικτών της UEFA είναι αναλογική απάντηση και συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίθετα με το σύστημα «έξι συν πέντε» της FIFA, που παραπέμπει σε ταύρο σε υαλοπωλείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θέλω να επισημάνω τον ρόλο των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων προσβάσιμων στο ευρύ κοινό και στην προώθηση του αθλητισμού και του υγιούς τρόπου ζωής στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, δηλαδή στους ευρωπαίους πολίτες.

Θέλω, επίσης, να επιστήσω την προσοχή σε ένα θέμα, που άπτεται της πρόσβασης στον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουν στους μαθητές με αναπηρία πρόσβαση σε βασικά μαθήματα φυσικής αγωγής. Όταν είναι δυνατόν, αυτοί οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα υψηλότερου επιπέδου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους για την επίτευξη κοινωνικής ένταξης. Πρέπει, επομένως, να λάβει πολύ πιο σημαντική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ειδικών προγραμμάτων, ιδίως για τους διοργανωτές διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων για νέους, μεταξύ άλλων, αυτών που συμβάλλουν ιδιαιτέρως στην ένταξη, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. Ο αθλητισμός σημαίνει περισσότερα από τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία. Έχει πολύτιμη συμβολή στην ανάπτυξη του πνεύματος ανοχής, εντιμότητας και σεβασμού στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι. Όλα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τα παιδιά και τους νέους, που είναι οι σημερινοί νέοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προτού μιλήσω, θέλω να δηλώσω ότι έχω μια σειρά από οικονομικά συμφέροντα σε σχέση με αυτό το θέμα, που παρατίθενται στη δήλωσή μου, η οποία είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.

Θέλω, επίσης, να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Μαυρομμάτη, για την έγνοια και τη γνώση του επί του θέματος, ιδίως σε ό,τι αφορά το ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Μάλιστα, το πρώτο σχέδιο αυτής της έκθεσης, προτού υποβληθούν οι τροπολογίες, ενδεχομένως ήταν τόσο καλό ως έγγραφο για το θέμα αυτό, όσο θα μπορούσε κανείς ποτέ να περιμένει κανείς από ένα ευσύνοπτο έγγραφο. Όπως πάντα, όμως, εμφανίστηκαν σε αυτό το στάδιο οι επιτροπές, οι δε τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Πολιτισμού κατέστρεψαν ό,τι καλό είχε γίνει. Για παράδειγμα, η παράδοξη έκκληση για μια ευρωπαϊκή αστυνομική δύναμη για τον αθλητισμό στην παράγραφο 59, ή οι αναφορές στο «οικονομικό ντόπινγκ» στην παράγραφο 16, που είναι σα να πυροβολεί ελεύθερος σκοπευτής τις ιδιωτικές επενδύσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις τις εξωγενείς επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η έκθεση δυστυχώς βλέπει τον αθλητισμό υπό το πρίσμα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ως διαιτητής ποδοσφαίρου, κυρίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο, τα τελευταία 28 χρόνια, μπορώ να σας πω ότι αυτή η έκθεση δεν συμβάλλει στο παραμικρό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, πόσω δε μάλλον του ερασιτεχνικού αθλητισμού εν γένει.

Το Σώμα λέει ότι δεν προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων, ήδη όμως είδαμε στη σημερινή συζήτηση να γίνεται επίθεση κατά της ιδέας της FIFA για τους «έξι συν πέντε». Τα διοικητικά όργανα καλά θα κάνουν να γρηγορούν. Το να δίνεται προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αθλητισμού δεν είναι καλό πράγμα.

Ερχόμενος στο θέμα των αθλητικών στοιχημάτων, ακούσαμε πολλές απόψεις επ’ αυτού. Το να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να επιχειρήσουμε να κλείσουμε τη συζήτηση για την απελευθέρωση των τυχερών παιχνιδιών και της λαχειοφόρου αγοράς είναι εντελώς εσφαλμένο. Αυτή η συζήτηση πρέπει να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση και να προέλθει από άλλη επιτροπή. Εκείνοι που μιλούν περί αυτού πρέπει να κοιτάξουν τι γίνεται στην Ιταλία, όπου η σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς αύξησε τα χρηματικά ποσά που είναι διαθέσιμα για όλους.

Μιλήσαμε για τη συλλογική πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, υπέρ της οποίας τάσσομαι, διότι λειτούργησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύω όμως βαθιά στην επικουρικότητα και σίγουρα αυτό το θέμα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Υπάρχουν πολλά καλά σε αυτή τη Λευκή Βίβλο για την Αθλητισμό, έστω και αν γίνεται ελάχιστη αναφορά στα κινήματα των Special Olympics και των Παραολυμπιακών. Συνολικά, όμως, αυτή η έκθεση προσβάλλει τους ιρλανδούς ψηφοφόρους, όταν μιλάει για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λες και αυτή ισχύει ήδη και δεν μετράει η ψήφος τους. Επομένως, η αντιπροσωπεία των Συντηρητικών του Ηνωμένου Βασιλείου θα αναγκαστεί τελικά να ψηφίσει κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο του σχετικά με μια έκθεση, που έχει στόχο να δώσει στρατηγική καθοδήγηση στον ρόλο του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που ανέκαθεν ενέπνεε αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, το ομαδικό πνεύμα και η ταυτότητα, όπως αναφέρεται και στη Δήλωση σχετικά με τη συνολική σημασία του αθλητισμού, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Η αθλητική δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των φυσικών, διανοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτός είναι ο λόγος που ο αθλητισμός πρέπει να ασκείται τόσο εντός του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και σε άλλες πτυχές του κοινωνικού βίου.

Ένα σημείο που δεν πρέπει να υποτιμούμε είναι το όφελος που αντλούν από την ενασχόληση με τον αθλητισμό τα άτομα με αναπηρία: όλα τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να διασφαλίζουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο αθλητισμός πρέπει να αντιμετωπίσει νέες απειλές στη σύγχρονη κοινωνία, όπως είναι η εκμετάλλευση των νέων παικτών, το ντόπινγκ, ο ρατσισμός, η βία και το ξέπλυμα χρήματος. Το πρόβλημα της βίας προκύπτει όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των σταδίων.

Συγχαίρω την Επιτροπή για το εγχείρημά της να αποτρέψει τις ταραχές διευκολύνοντας τον διάλογο με τα κράτη μέλη, τους διεθνείς οργανισμούς, τα αθλητικά όργανα και τις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί η οικονομική πτυχή του αθλητισμού. Τα προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που εφαρμόζουν κράτη μέλη για παίκτες μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Πρέπει, επομένως, να εγκριθούν κανόνες για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ αθλητικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, το εγκώμιο της έκθεσης για τον αθλητισμό είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς. Ο αθλητισμός σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα για την κοινωνία και δημιουργεί πολλές σημαντικές αξίες, τις οποίες με δυσκολία μπορώ να αναδείξω όσο αρμόζει σε μόλις δύο λεπτά. Συμβάλλει, επίσης, στο να ενώσει την Ευρώπη. Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή κάτι είναι σημαντικό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολιτικό, και μόνο και μόνο επειδή κάτι συμβάλλει στο να ενώσει την Ευρώπη, αυτό δεν συνεπάγεται πρωταρχική ευθύνη της ΕΕ.

Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι διαφεύγει από αυτή τη συζήτηση, πόσω δε μάλλον αν ορισμένοι επιμένουν ότι πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ περισσότερες πρωτοβουλίες που άπτονται του αθλητισμού. Δεν είμαι της ίδιας γνώμης. Επομένως, δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια ειδική ευρωπαϊκή πολιτική για τα τυχερά παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι οι αθλητικοί μάνατζερ κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και ότι υπάρχει λόγος να θεσπίσουμε ειδική εκπαίδευση για τους αθλητικούς μάνατζερ. Ούτε πρέπει να εξομοιώσουμε τα εισοδήματα των επιτυχημένων αθλητικών σωματείων με εκείνα λιγότερο επιτυχημένων. Με το να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε αυτό που η έκθεση αποκαλεί τα υπερφορτωμένα προγράμματα των αθλητών δεν θα τους οδηγήσει πιθανόν στο να αντισταθούν στο ντόπινγκ.

Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε μια σειρά από εσφαλμένους ισχυρισμούς, που γίνονται σχετικά με την αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ιδιωτών παικτών στην αγορά τυχερών παιχνιδιών και των «στημένων» αγώνων. Τουναντίον, ορισμένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που είδαμε στην Ευρώπη έπληξαν χώρες με μονοπώλια. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μονοπωλίων στα τυχερά παιχνίδια και περιοριστικής πολιτικής για τα τυχερά παιχνίδια. Τουναντίον, πολλά από τα κρατικά μονοπώλια στα κράτη μέλη συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων διαφημιστών. Δεν είναι οι χώρες με ανταγωνισμό εκείνες που διαθέτουν αρρύθμιστη αγορά τυχερών παιχνιδιών. Τουναντίον, σε πολλές χώρες με μονοπώλια οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών έχουν ελλιπέστατη ρύθμιση και τα μονοπώλια κατά κανόνα πράττουν κατά βούληση.

Δεν πρέπει να επιχειρήσουμε μέσω ανακριβών γεγονότων να κρατήσουμε την ΕΕ έξω από έναν χώρο, όπου στην πραγματικότητα η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών στην Ευρώπη, πράγμα που, βεβαίως, πρέπει να ισχύσει για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Τα πλασματικά στοιχεία των κρατών μελών σχετικά με τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια συχνά αποκρύβουν αμιγή προστατευτισμό και την προστασία των δικών τους εσόδων από μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών. Μάλιστα, όλη αυτή η υποκρισία για την πολιτική σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια δείχνει απλώς ότι οι υπουργοί Οικονομικών στα κράτη μέλη είναι εκείνοι που υποφέρουν από το χειρότερο είδος εθισμού στα τυχερά παιχνίδια. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί δυσκολευόμαστε πολύ να υποστηρίξουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Μόλις έλαβα έντεκα αιτήματα μελών του ΕΚ να λάβουν τον λόγο, αιτήματα που δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Υπενθυμίζω στα μέλη που δεν μιλούν κατά τη συζήτηση ότι δύνανται να υποβάλουν γραπτή δήλωση, η οποία να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία θα προσαρτηθεί στα πλήρη πρακτικά της συζήτησης, ή να αιτιολογήσουν την ψήφο τους στο τέλος των ομιλιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Μαυρομμάτη, ταυτοχρόνως δε, να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία, διότι πρότεινα αρκετές τροπολογίες σε αυτή την έκθεση.

Θεωρώ ότι είναι βασικό να θεσπίσουμε ελεύθερη πρόσβαση των νέων κάτω των 14 ετών σε αθλητικές εκδηλώσεις, να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε επίπεδο σχολείων και πανεπιστημίων, καθώς και μια «Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς πρόσθετα τροφίμων». Είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τις αθλητικές και σχολικές υποδομές στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, να θεσπίσουμε υποχρεωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων και να εκπονήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη της βίας στα γήπεδα. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, που θα απευθύνονται σε μαθητές με ειδικά σωματικά προσόντα.

Συνοψίζοντας, θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι με την έγκριση της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό, θα συμβάλουμε στην προώθηση μιας υγιέστερης και πολυτιμότερης ευρωπαϊκής κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, ο αθλητισμός είναι ένα από τα πάθη της ζωής μου -τόσο ως αθλητή αλλά και ως θεατή- και μάλιστα πρέπει να αναφέρω ότι με το συνάδελφο και φίλο κύριο Μαυρομμάτη για πολλά χρόνια γράφαμε στην ίδια εφημερίδα για τον αθλητισμό!

Αλλά, δεν μπορώ να πω ότι μετά από τη σημερινή μας συζήτηση είμαι αισιόδοξος, γιατί ό,τι και να κάνουμε, όσο και αν προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτά τα πράγματα σε μία σειρά, τα ίδια τα γεγονότα δείχνουν ότι η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή.

Το ντόπινγκ χτυπάει κάθε μέρα και έχουμε ακόμη και θανάτους. Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού έχει φτάσει στον ύψιστο βαθμό. Η επιτυχία του αθλητισμού έχει οδηγήσει στο γιγαντισμό του και άρα και στη διαφθορά. Η τηλεόραση επιβάλλει το νόμο της στον αθλητισμό.

Ως εκ τούτου, νομίζω, ότι μια συμβολική κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφθούμε μήπως θα έπρεπε να γυρίσουν για πάντα στην Ελλάδα

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ως Πρόεδρος της Εσθονικής Ένωσης Χιονοδρόμων, συμμερίζομαι την ανησυχία που εκφράζεται στην έκθεση σχετικά με τον φθίνοντα αριθμό ωρών που αφιερώνονται στο μάθημα της φυσικής αγωγής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φυσική αγωγή βοηθάει τους μαθητές στο να αναπτύξουν τη συνήθεια να ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση για πολλούς ανθρώπους που εμπλέκονται στον αθλητισμό να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις αθλητικές δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, η Εσθονική Ένωση Χιονοδρόμων δημιούργησε ένα ολοετές πρόγραμμα συμμετοχής για παιδιά και μη επαγγελματίες, αυτό όμως αποδείχτηκε λίαν δαπανηρό εγχείρημα. Σε σχέση με αυτό, θέλω να επισημάνω ότι η χρηματοδότηση των αθλητικών δραστηριοτήτων ωφελείται τα μάλα από τα τυχερά παιχνίδια. Πολλά αθλήματα επιχορηγούνται από τα κέρδη των κρατικών λαχειοφόρων αγορών, καθώς και από τα αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μερικές εναλλακτικές πηγές χρηματοδοτικής στήριξης, αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ακούσαμε πολλά πράγματα εδώ σήμερα, θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες πτυχές. Η παχυσαρκία προσλαμβάνει ενδημικό χαρακτήρα και ο κατά βάση καθιστικός τρόπος ζωής που διάγουμε ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό γι’ αυτό. Η κατάσταση, επομένως, θα μπορούσε να βελτιωθεί, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, αν καταστήσουμε υποχρεωτικά τα μαθήματα φυσικής αγωγής στα κράτη μέλη από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτόν χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις, όμως, όπως επίσης αλλαγή του σχολικού προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αν η κυβέρνηση διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο, αφού τουλάχιστον το ήμισυ του εισοδήματος από τα αθλήματα, που αντιστοιχεί στο 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ, πρέπει να επενδυθεί εκ νέου για να επέλθει μείζονα αλλαγή σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα συστήνω να γίνει αυτό. Ελπίζω ότι η Λευκή Βίβλος θα βελτιώσει την κατάσταση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. − (CS) Δεδομένου ότι σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η ψηφοφορία, δεν μπορώ να προβώ σε εκτενέστερη ομιλία. Ωστόσο, θέλω να πω λίγα πράγματα και να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις. Κατά τη γνώμη μου, είναι σαφές από τη συζήτηση πόσο περίπλοκο φαινόμενο είναι ο αθλητισμός στη ζωή μιας σύγχρονης κοινωνίας. Το άλλο σημείο, και χαίρομαι που το λέω, είναι ότι μετά την ψηφοφορία επί της έκθεσης Μαυρομμάτη, θα διαθέτουμε μια πολύ σταθερή βάση για την επικείμενη συνεκτική πολιτική της Ευρώπης για τον αθλητισμό: βάση που θα ερείδεται στη Λευκή Βίβλο και την έκθεση του Κοινοβουλίου.

Όπως έγινε αντιληπτό, η συζήτηση αποκάλυψε ολόκληρο φάσμα σκέψεων, που είναι ανάγκη να τις καταγράψουμε και να αρχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε στο προσεχές μέλλον. Θέλω μόνο να τονίσω με έμφαση ότι τα πράγματα που απαρίθμησα εδώ και τα οποία μου περνάνε από το μυαλό έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ένα από τα προβλήματα, το οποίο μάλιστα καλύπτεται στη Λευκή Βίβλο, είναι η εκπαίδευση των αθλητών, ιδίως των νέων, ούτως ώστε να αποτραπεί η κατάσταση που περιγράφηκε, όπου τερματίζεται η αθλητική τους σταδιοδρομία, αλλά εξακολουθούν να μην έχουν θέσει τις βάσεις ενός μέλλοντος με μακροχρόνια προοπτική. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό να καταπιαστούμε με τα προβλήματα που σχετίζονται με την εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων σε ορισμένες περιπτώσεις στον αθλητισμό. Παρομοίως, η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως σε σχέση με το Διαδίκτυο, που όταν πια θα έχουν ειπωθεί και γίνει τα πάντα, είναι δουλειά της Επιτροπής· επειδή, όμως, μπορώ να δω ότι πραγματικά το κλίμα δεν προσφέρεται για μακροσκελείς ομιλίες, θα απαντήσω εν συντομία στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Πρώτον, υπήρχε το θέμα των λεγόμενων «κατευθυντήριων γραμμών». Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, για την ώρα, δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να διατυπωθούν αυτές· ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτό το πρόβλημα. Από τα άλλα θέματα, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα των τυχερών παιχνιδιών, που αναφέρεται πολύ συχνά. Θέλω να δηλώσω εν προκειμένω ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες· κατά συνέπεια, υπόκεινται στο κοινοτικό δίκαιο και είναι ανάγκη να επιδιωχθεί μια απόφαση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν η συλλογική πώληση δικαιωμάτων αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή επιδιώκει να εξευρεθεί λύση για όλα, που να περιέχει ένα σημαντικό στοιχείο αλληλεγγύης, όπως αναφέρθηκε. Πιστεύω ότι εν συντομία κάλυψα τις περισσότερες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ειδάλλως, προφανώς αυτό είναι μόνο ένα βήμα, αν και πολύ σημαντικό, που έλαβαν από κοινού η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους που σήμερα μίλησαν εδώ, αλλά και όσους κατέθεσαν τροπολογίες στην έκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό.

Συνολικά, 520 τροπολογίες κατατέθηκαν στις 8 επιτροπές. Προσπάθησα να υπάρξουν συμβιβαστικές λύσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος και αυτό έγινε πραγματικότητα. Το γεγονός και μόνο ότι αυτές οι τροπολογίες -από 8 επιτροπές- κατατέθηκαν και υπερψηφίστηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση καθώς και το ενδιαφέρον, βεβαίως, του κειμένου που θα ενταχθεί στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης.

Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τον αθλητισμό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων μας..

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι βέβαιος βάσει ποιου κανόνα πρέπει να λάβω τον λόγο σε αυτή τη χρονική στιγμή, ωστόσο θα το πράξω. Θέλω να σας ζητήσω να ενημερώσετε το Προεδρείο ότι τουλάχιστον σε προσωπική βάση –αλλά πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους Προέδρους Ομάδων του ΕΚ– το κλίμα που επικρατεί τώρα στην αίθουσα είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν μπορούμε καν να ακούσουμε τους ομιλητές μέσω των ακουστικών, υπάρχει υπερβολικός θόρυβος· είναι φρικτό.

Ήταν αδύνατο να ακούσουμε μεγάλο μέρος της ομιλίας του Επιτρόπου Špidla και των σχολίων του κ. Μαυρομμάτη λόγω του φρικτού θορύβου στην αίθουσα. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Μπορείτε, παρακαλώ, να μεριμνήσετε ώστε το Προεδρείο να δώσει τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο από το τέλος της συζήτησης μέχρι την ψηφοφορία, διότι δεν πρέπει να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση εδώ στο Σώμα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ώρα της ψηφοφορίας προγραμματίζεται αμέσως και θα προβούμε τώρα στην ψηφοφορία.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), γραπτώς. – (IT) Επικροτώ το έργο του εισηγητή, του κ. Μαυρομμάτη και χαιρετίζω την πολυαναμενόμενη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό, που ενέκρινε η Επιτροπή. Είναι ένα χρήσιμο και αναγκαίο μέτρο στον βαθμό που η αθλητική δραστηριότητα αποτελεί λίαν σημαντική διάσταση της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τονίζοντας με έμφαση ότι ο αθλητισμός πρέπει να αποτιμάται από κοινωνική σκοπιά, ιδίως στην περίπτωση νέων ανθρώπων, ως μέσο για να διδαχθούν την ανοχή, τον σεβασμό και τη συμμετοχή. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη –με την υποστήριξη σαφών, διαφανών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών– πρέπει να διαθέσουν κατάλληλους χώρους για τον αθλητισμό και να εμπλέξουν την κοινωνία συνολικά, μεταξύ άλλων, τις μειονεκτούσες ομάδες, προκειμένου οι αθλητικές δραστηριότητες να μπορέσουν να φέρουν κοντά τους ανθρώπους και να συμβάλουν στην καταπολέμηση φαινομένων, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

Δεδομένου ότι η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας ενθαρρύνει ασθένειες, όπως η παχυσαρκία και άλλα χρόνια νοσήματα, πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ του τομέα του αθλητισμού και του τομέα της υγείας είναι κρίσιμης σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτικό συντονιστικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών και στο να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε ένα φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), γραπτώς. – (RO) Θέλω να τονίσω με έμφαση τη σημασία των μαθημάτων φυσικής αγωγής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ. Για την ώρα, η φυσική αγωγή παραμένει το μόνο μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα, που έχει στόχο να προετοιμάσει τα παιδιά για μια υγιεινή ζωή. Εκτιμώ την πρωτοβουλία της ΕΕ για αύξηση του αριθμού των μαθημάτων φυσικής αγωγής στα σχολεία.

Μαζί με την αύξηση του αριθμού των μαθημάτων φυσικής αγωγής, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη δύο σημαντικά ζητήματα: αναφέρομαι στην ελκυστικότητα και τη δυνατότητα για διαφοροποιημένες τάξεις φυσικής αγωγής. Η δήλωσή μου βασίζεται στις συζητήσεις που είχα με μαθητές και καθηγητές φυσικής αγωγής στη Ρουμανία. Δυστυχώς, το γεγονός ότι οι τάξεις φυσικής αγωγής δεν είναι ελκυστικές οδηγεί σε αύξηση των απουσιών.

Ένας από τους λόγους είναι η απουσία επαρκούς υλικής βάσης για τη διαφοροποίηση των τάξεων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η απουσία ειδικών τάξεων φυσικής αγωγής για υπέρβαρους ή παχύσαρκους μαθητές. Τα μαθήματα φυσικής αγωγής έχουν τον ίδιο βαθμό έντασης τόσο για τα υγιή παιδιά όσο και για τα παιδιά με προβλήματα. Επομένως, ενίοτε, οι νέοι αναγκάζονται να παραμένουν εκτός του γηπέδου.

Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που διαπιστώνουμε σε αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις ή ακόμη και παραδείγματα καλών πρακτικών στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. (HU) Η έκθεση για τον αθλητισμό του συναδέλφου από την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό έγγραφο για ένα θέμα που με συγκινεί ιδιαιτέρως. Ο αθλητισμός αποτελεί κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού για πολλές χιλιάδες χρόνια. Η Αρχαία Ελλάδα κληροδότησε στην ανθρωπότητα, μεταξύ άλλων, τη χαρά των Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το αν θα είναι δυνατόν να προστατευθούν οι Ολυμπιακοί από μποϋκοτάζ και από πολιτικά πάθη, που ενδεχομένως να δικαιολογούνται από άλλη σκοπιά. Με χαρά μου αναφέρω ότι στην Ουγγαρία οι βασικές πολιτικές δυνάμεις και η κοινή γνώμη τάσσονται κατά του μποϋκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Στον βαθμό που μπορώ να δω, η διάθεση είναι παρόμοια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευελπιστούμε, επομένως, ότι αυτή τη φορά, μετά τα προηγούμενα ατυχή μποϋκοτάζ, η πολιτική δεν θα χαλάσει την απόλαυση των αθλητών και αθλητριών και των εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, που αγαπούν τον αθλητισμό. Η συμμετοχή των πολιτικών στην τελετή έναρξης είναι τελείως άλλη υπόθεση. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών να το αποφασίσουν ως πολιτικοί και ούτε ο αθλητισμός ούτε οι αθλητές πρέπει να συμπαρασυρθούν σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Όταν μιλούμε για την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας, δεν μπορούμε να αγνοούμε έναν τομέα, που απασχολεί 15 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγει περίπου το 4% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα των δύο μεγάλων μας στόχων: της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να υπογραμμίσω ορισμένες δημοσιονομικές πτυχές της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού. Για την ώρα, δεν έχουμε σαφή αναφορά στις ισχύουσες Συνθήκες, που να επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή μας μέσω προγραμμάτων και πόρων. Ωστόσο, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, μπορούμε πάντως να ξεκινήσουμε προπαρασκευαστικές δράσεις στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που, μολονότι περιορίζεται σε ασήμαντα ποσά, μπορεί να αρχίσει πολύ χρήσιμα έργα για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό από το 2009.

Λυπούμαι που στη διάρκεια της παρουσίασης αυτής της εβδομάδας του νέου προσχεδίου του προϋπολογισμού, δεν συζητήσαμε περαιτέρω για τη γραμμή του προϋπολογισμού που μπορεί να θεσπιστεί στο Κεφάλαιο 3 – Ιθαγένεια του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ελπίζω ότι με την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο θα υποβάλουμε εποικοδομητικές προτάσεις γι’ αυτό το πεδίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. (HU) Επιτρέψτε μου να συγχαρώ καταρχάς τον αγαπητό φίλο, τον κ. Μαυρομμάτη, για την έκθεσή του, που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με στόχο την αποτροπή της βίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στους αθλητικούς χώρους και γύρω από αυτούς. Η ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού που, δυστυχώς, βαίνει αυξανόμενος σε αθλητικές εκδηλώσεις, είναι ένα καθήκον που πρέπει να επιτελέσουν από κοινού οι αρχές των κρατών μελών, οι αθλητικές ενώσεις και οι οργανωτές αγώνων. Είναι επίσης προς το κοινό συμφέρον τους. Ορισμένες υπέροχες πρωτοβουλίες, που διακρίνονται σε σχέση με αυτό, περιλαμβάνουν την εκστρατεία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) «Το ποδόσφαιρο κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη» (FARE) και τη σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Ο ρατσισμός χαλάει το παιχνίδι». Ο πλέον αποτελεσματικός μηχανισμός για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αποκλεισμού, που σημειώνονται στην αθλητική κονίστρα, όμως, είναι το ίδιο το παιχνίδι, καθώς εμπνέει στα άτομα ένα αίσθημα ομαδικού πνεύματος, συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας, ενώ ενισχύει παράλληλα τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ως κοινωνικές αξίες.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, πάντως, ορισμένες ομάδες στην κοινωνία, ιδίως οι πλέον ευάλωτες εθνικές μειονότητες, επιδίδονται σε πολύ μικρότερο βαθμό σε αθλητικές δραστηριότητες και έχουν μικρότερη πρόσβαση σε κρατικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην ενασχόληση και χρηματοδότηση των αθλημάτων. Η ηγεσία των αθλητικών ενώσεων στα κράτη μέλη, πάντως, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων στα αντίστοιχα αθλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Roumyana Jeleva (PPE-DE), γραπτώς. – (BG) Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφό μας Μαυρομμάτη για την εξαίρετη έκθεσή του. Είναι αξιέπαινη η συμπερίληψη του αθλητισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η απαίτηση στον προϋπολογισμό του 2009 να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού και για την ανάπτυξη μέτρων με στόχο την προώθησή του στα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση εγκαινιάζει την έναρξη της προώθησης μιας συνεπούς ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού.

Ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης από τη Βουλγαρία, μια χώρα με υπανάπτυκτες αθλητικές υποδομές, ιδίως όσον αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, θέλω να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πιο ενεργητικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις στο αστικό περιβάλλον και για την ανάπτυξη συναφών με τον αθλητισμό υποδομών και έργων. Πιστεύω πραγματικά ότι ο αθλητισμός πρέπει και μπορεί να καταστεί αναπόσπαστο σκέλος των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης στις περιφέρειες, τους δήμους, τις πόλεις και τα χωριά μας με τη συνδρομή της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), γραπτώς. (FI) Ο αθλητισμός είναι ανταγωνισμός, το είδος όμως του ανταγωνισμού στο οποίο δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι νόμοι περί ανταγωνισμού της ΕΕ.

Για να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία για αυτορρύθμιση στο μέλλον σύμφωνα με τις καλύτερες αθλητικές παραδόσεις του καθενός. Ως νομοθέτες, πρέπει να θεσπίσουμε νόμους που εγγυώνται ότι οι πολιτικοί και οι δικαστές εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότερο στις υποθέσεις του αθλητισμού. Αυτή η φαινομενικά αντιφατική απαίτηση εξετάζεται με μεγαλύτερη συνοχή σε αυτή την έκθεση σε σύγκριση με ό,τι γίνεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής.

Είναι σημαντικό για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό για όλους και για τη δραστηριότητα του απλού κόσμου να μπορούν τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τα εθνικά τους συστήματα τυχερών παιχνιδιών, που αποτελούν ουσιαστικό συστατικό του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αθλητισμού. Οι παρενέργειες των τυχερών παιχνιδιών είναι επίσης ευκολότερο να αποτραπούν σε χώρες όπου το κράτος κατέχει μονοπώλιο. Σε όλα τα αθλήματα, ο επαγγελματικός αθλητισμός και η επιχειρηματικότητα που δομείται γύρω από αυτά επωφελούνται από την προαιρετική, άνευ αμοιβής, δραστηριότητα του απλού κόσμου και τη δημόσια χρηματοδότηση.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι η κοινωνική βάση για τον αθλητισμό δεν θα καταρρεύσει υπό την πίεση των δυνάμεων της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Ο αθλητισμός είναι λίαν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας και επίσης τόσο παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο, που χρήζει της προσοχής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση ορισμένων συναφών φαινομένων είναι πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τη δράση ξεχωριστών κρατών μελών.

Το ντόπινγκ αποτελεί μια αναγνωρισμένη και διαδεδομένη μάστιγα του σύγχρονου αγωνιστικού αθλητισμού. Αυτός είναι ο λόγος που στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνεται προτεραιότητα στην καταπολέμηση του ντόπινγκ. Οι βουλευτές που προέρχονται από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες θυμούνται με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει το ντόπινγκ εθνικοποιημένη μέθοδος εκτροφής πρωταθλητών, με τη συναίνεση των αρχών χωρών που οικοδομούν το γόητρό τους στη βάση της επιτυχίας στον τομέα του αθλητισμού. Ο εισηγητής έκανε μια έξυπνη παρατήρηση με βάση την πραγματικότητα της κατάστασης. Δήλωσε ότι σε αυτοτελή βάση η θεραπεία των συμπτωμάτων μέσω αυξανόμενων ελέγχων δεν θα είναι αποτελεσματική. Πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για την εξάλειψη των βασικών αιτιών αυτού του φαινομένου. Έχω κατά νου ένα χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων, που ξεπερνούν τις αντοχές του σώματος και την εκπαίδευση.

Μια άλλη αξιοσημείωτη μάστιγα των μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων είναι η έκφραση του ρατσισμού και των διακρίσεων. Κάνω διάκριση μεταξύ αυτού και των περιορισμών που επιβάλλει η FIFA όσον αφορά τον αριθμό ντόπιων και αλλοδαπών παικτών σε μια ομάδα, λόγου χάρη. Τέτοιου είδους περιορισμοί διέπονται από ανησυχία για την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων ταλέντων (αντί μεταγραφών) και δεν αποτελούν κρούσμα διακρίσεων σε βάρος παικτών λόγω της εθνικής τους καταγωγής.

Επικροτώ, επίσης, την προσοχή που δίνεται σε φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και τις παρενέργειές τους, όπως είναι τα τυχερά παιχνίδια και η άνιση πρόσβαση στις αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων. Συμφωνώ ότι αυτά τα ζητήματα είναι επίσης σημαντικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), γραπτώς. – (BG) Κύριε Πρόεδρε, είναι υπέροχο που το ΕΚ συζητάει τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ανάγκη εξισορρόπησης των πολιτικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ο πρωταθλητισμός κοστίζει πολύ, είναι όμως επίσης αναγκαίο να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τον μαζικό αθλητισμό από την παιδική ηλικία μέχρι και την ηλικία συνταξιοδότησης. Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν υποδομές, που θα δώσουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες των πολιτών τη δυνατότητα ένταξης.

Ο αθλητισμός απαιτεί εκπαίδευση από πολύ νεαρή ηλικία και ο αθλητισμός διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εξάλειψη πολλών άλλων προβλημάτων, όπως είναι η χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ και καπνίσματος. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν χώρους ελεύθερης άθλησης και χώρους απαλλαγμένους από ναρκωτικά, αλκοόλ και κάπνισμα. Πρόσφατα έκανα μια δημοσκόπηση, που καθιστά ξεκάθαρο ότι οι νέοι που αθλούνται δεν κάνουν χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Η συμπεριφορά τους είναι πολύ διαφορετική· η ανοχή και η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, που τους τα καλλιεργεί ο αθλητισμός. Επομένως, η εμπλοκή της εκπαίδευσης στον αθλητισμό είναι ιδιαίτερης σημασίας. Υπάρχει επίσης και κάτι ακόμα, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας: υπάρχουν ειδικά αθλητικά σχολεία και είναι πολύ σημαντικό οι δραστηριότητές τους να εξισορροπούνται από το έργο αθλητικών σωματείων, που προσλαμβάνουν τους αθλητές τους. Είναι ανάγκη να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον σκοπό αυτόν τόσο για τον αθλητισμό όσο και για την εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. (ET) Πολλά ειπώθηκαν εδώ για τον ρόλο του αθλητισμού στον πολιτισμό, τις συνέπειές του στην υγεία κλπ. Ο αθλητισμός πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο τόσο από σωματική όσο και από ψυχολογική άποψη. Τα τελευταία χρόνια το κοινωνικό όφελος του αθλητισμού προωθήθηκε ενεργά στην Ευρώπη, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους, στη ζωή των κοινοτήτων τους. Λυπούμαι πολύ που δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία. Ως Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης για Άτομα με Αναπηρία της Εσθονίας γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία, να τους εξασφαλιστεί κάλυψη από τα ΜΜΕ και να εξασφαλιστούν πόροι από την κυβέρνηση και από χορηγούς. Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας έχουν επίγνωση ότι δεν έχουν θεσπιστεί γι’ αυτούς ισότιμοι όροι και ευκαιρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. – (RO) Τα πολιτιστικά στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε η Eurostat το 2007, συνελέγησαν με βάση τις δραστηριότητες που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη για να καταχωρηθούν σε αυτή την κατηγορία. Δυστυχώς, ο αθλητισμός και ο τουρισμός αποκλείστηκαν και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Εκτιμώ ως θετική την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και την προώθηση των χειμερινών και θαλάσσιων αθλημάτων.

Η ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα ή η δημιουργία τουριστικών διαδρομών για ποδηλάτες θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην υγεία του πληθυσμού όσο και στο περιβάλλον. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις διαχείρισης θέσεων στάθμευσης, που παρέχουν στους τουρίστες ποδήλατα δωρεάν καθόλη τη διάρκεια στάθμευσης των οχημάτων τους.

Την Πρωτομαγιά, στο Galaţi, την πόλη από όπου κατάγομαι, περίμενα στη γραμμή του τερματισμού τους ανθρώπους, που αποφάσισαν να αφιερώσουν τον χρόνο τους για να συμμετάσχουν σε αγώνα ανώμαλου δρόμου. Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενη για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού. Η εκπαίδευση είναι βασική για την προώθηση του αθλητισμού. Στη Ρουμανία, η κατασκευή αρκετών εκατοντάδων γυμναστηρίων για σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησε το 2001, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Πιστεύω ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις πρέπει να συνεχιστούν.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Είμαι καταρχάς στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω στο Σώμα ότι το Κοινοβούλιο της Λιθουανίας επικύρωσε τη Συνθήκη σήμερα το πρωί.

(Χειροκροτήματα)

Το επόμενο θέμα είναι η ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά πρακτικά)

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – Κυρία Πρόεδρε, σήμερα είναι η τελευταία ψηφοφορία στην οποία συμμετέχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αύριο ο Hanne Dahl θα εκπροσωπήσει το Κίνημα του Ιουνίου της Δανίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τους ωραίους αγώνες για τα συντάγματα και τα δημοψηφίσματα και την καλή συνεργασία στον κοινό μας αγώνα για διαφάνεια.

Καταφέραμε να ανοίξουμε την κρυφή ατζέντα τηλεφώνων της Επιτροπής. Έχουμε τις ατζέντες τους και τα πρακτικά τους στο δίκτυο. Σύντομα θα δούμε ποιος συμβουλεύει την Επιτροπή και ποιος παίρνει τις επιχορηγήσεις. Ανάλογες νίκες είναι εφικτές μόνο επειδή συνεργαζόμαστε σε διακομματική βάση.

Στη Συνέλευση είχαμε τις υπογραφές 23 κυβερνήσεων, όλων των μελών του ΕΚ, όλων των βουλευτών του ΕΚ πλην ενός, για μια πολύ απλή πρόταση να στρέψουμε τη διαδικασία στη διαφάνεια. Όλα πρέπει να είναι ανοικτά και διάφανα, εκτός αν θεσπίζεται εξαίρεση.

Επίσης, σας ευχαριστώ για τη στήριξη που παρείχατε σε αρκετές τροπολογίες σχετικά με τις εκπομπές αερίων φθοριωμένων υδρογονανθράκων, το κλίμα, τα εντομοκτόνα και το πόσιμο νερό, τις μεταφορές, το νιτρικό άλας στα βιολογικά λουκάνικα.

Η δεύτερη ευχή μου είναι οι νόμοι να μην καταρτίζονται πλέον από δημοσίους υπαλλήλους πίσω από κλειστές πόρτες. Σας παρακαλώ, διασφαλίστε ότι όλοι οι ευρωπαϊκοί νόμοι θα πρέπει να περνούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δημόσια ψηφοφορία.

Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για τα 29 χρόνια στην κοινή μας συνέλευση …

… και ευχαριστώ τους δανούς ψηφοφόρους, που μου έδωσαν αυτή τη δυνατότητα!

 

5.1. Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (ψηφοφορία)

5.2. Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα της Μαδέρας (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (ψηφοφορία)

5.3. Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της επιτροπολογίας (A6-0107/2008, Monica Frassoni) (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή επικροτεί την έκθεση της κ. Frassoni, που εγκρίνει τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης 1999/468/ΕK του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/EΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η παράγραφος 11 της συμφωνίας καλύπτει, εν γένει, εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο και ιδίως τον κ. Galeote και τον κ. Corbett για το έξοχο πνεύμα συνεργασίας, που πρυτάνευσε στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αυτής της συμφωνίας. Χθες, η Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία και ο Πρόεδρος Barroso θα την υπογράψει στις προσεχείς μέρες.

 

5.4. Tροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (ψηφοφορία)

5.5. Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς (στήριξη για το βαμβάκι) (A6-0166/2008, Ιωάννης Γκλαβάκης) (ψηφοφορία)

5.6. Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 13:

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, στις συζητήσεις μας αναφορικά με την κοινή πρόταση ψηφίσματος, που πραγματοποιήθηκαν σε διακομματική βάση τη Δευτέρα, λησμονήσαμε ότι οι συστάσεις του ΔΝΤ για τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις είναι ήδη διαθέσιμες και ότι πλέον το θέμα είναι η εφαρμογή τους. Θέλω, επομένως, να σας προτείνω –και πραγματικά ελπίζω ότι αυτό θα γίνει με τη στήριξη του Σώματος– να ενσωματωθεί η ακόλουθη φράση στο κείμενο:

(ΕΝ) «Για την υλοποίηση των συμπερασμάτων από αμφότερα τα μέρη»

(DE) (DE) και κατόπιν το υπόλοιπο κείμενο. Δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στο κείμενο.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο συμφώνησε να αποδεχθεί την προφορική τροπολογία)

 

5.7. Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο (2007) και πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτόν (A6-0153/2008, Marco Cappato) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας αριθ. 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου απλώς να προβώ στην ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Ομάδας μου: επιθυμούμε να αποσύρουμε αυτή την τροπολογία αριθ. 3. Εξακολουθούμε να είμαστε της άποψης ότι η μη βία δεν αρκεί, δυστυχώς, πάντοτε για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –θα υπενθυμίσω μόνο το Κοσσυφοπέδιο και το Νταρφούρ εν προκειμένω– αυτό όμως δεν πρέπει να υπονοεί ότι τασσόμαστε κατά της αρχής της μη βίας. Επιθυμούμε, επομένως, να αποσύρουμε την τροπολογία μας. Θα ψηφίσουμε υπέρ της τροπολογίας, που κατέθεσε η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ και θα ενεργήσουμε αναλόγως.

 
  
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας αριθ. 7:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, εισηγητής. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Swoboda της Σοσιαλιστικής Ομάδας που απέσυρε αυτή την τροπολογία χάριν της απλούστευσης αλλά και για να αποσαφηνιστεί ότι η πρόταση δεν είναι, για να το θέσω έτσι, το μόνο εργαλείο.

Θέλω να καταθέσω μια προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας που πρότεινε η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ, επίσης με στόχο την απλούστευση: η αρχή της παραγράφου θα είναι ως εξής: «θεωρεί τη μη βία ως το πλέον ενδεδειγμένο μέσο», η δε υπόλοιπη παράγραφος θα παραμείνει ως έχει. Σας ζητώ, επίσης, να γραφεί η λέξη «μη-βία» (‘non-violence’) ως ενιαία λέξη σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές, διότι δεν είναι απλώς μια αρνητική έννοια, που επισημαίνει την απουσία βίας, αλλά μια θετική έννοια δράσης, όπως μας δίδαξαν ο Δαλάι Λάμα, ο Γκάντι και άλλες ιστορικές μορφές.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο κάνει αποδεκτή την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου αριθ. 23:

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να προτείνω μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 23, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή μας, για να δηλώσω τα ακόλουθα:

«σημειώνει με ανησυχία ότι κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του παρελθόντος έτους το νέο αυτό όργανο δεν απέδειξε την αξιοπιστία του, αλλά υπογραμμίζει για άλλη μία φορά τον καίριο ρόλο του ΣΑΔ στο πλαίσιο της συνολικής αρχιτεκτονικής του ΟΗΕ»·

 
  
  

( Το Κοινοβούλιο κάνει αποδεκτή την προφορική τροπολογία)

 

5.8. Αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών: στόχοι, πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, σε συνεννόηση με τους δύο εισηγητές, προτείνω την ακόλουθη προσθήκη:

«αποτίει φόρο τιμής στη συμμετοχή παρατηρητών από τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, η Nορβηγία και ο Kαναδάς στις AΕΠ».

(DE) Οι ενδιαφερόμενοι το είχαν ζητήσει και πιστεύω ότι αυτό τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν και πάλι την επόμενη φορά.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο κάνει αποδεκτή την προφορική τροπολογία)

 

5.9. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) (A6-0151/2008, Glyn Ford) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, εισηγητής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής συζήτησης, συμφώνησα να αποσύρω την τροπολογία αριθ. 11 και να προσθέσω την τροπολογία αριθ. 12 στην παράγραφο 17. Αυτό γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον κ. Varela Suanzes-Carpegna της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο κάνει αποδεκτό το αίτημα)

 

5.10. Η διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων βαθέων υδάτων (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (ψηφοφορία)

5.11. Η ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Ομάδας μου, επιτρέψτε μου να ζητήσω ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τροπολογίας αριθ. 1 και επί του δεύτερου μέρους της ψηφοφορίας κατά τμήματα επί της τροπολογίας αριθ. 11.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας υπενθυμίζω ότι παρήλθε η προθεσμία. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα συμφωνήσουμε με το αίτημά σας.

 
  
  

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις επί του αιτήματος)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να απαλειφθεί η ακόλουθη φράση: «όταν ενεργούν σύμφωνα με το ρόλο και εκτελούν τα καθήκοντα των σωμάτων αυτών, όπως προβλέπουν οι Συνθήκες». Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές, αντίθετα με τους ιδιώτες εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, αντιπροσωπεύουν το γενικό συμφέρον: θα ήταν επομένως υπεραπλουστευτικό να εξομοιώσουμε τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές με τους ιδιώτες εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων. Μάλιστα, το καταστατικό πολλών ευρωπαϊκών περιφερειών και τοπικών αρχών τους επιτρέπει να παρεμβαίνουν με πολύ ευρύτερο τρόπο σε σύγκριση με τα όσα ορίζουν οι Συνθήκες προκειμένου να διαφυλαχθεί σε κοινοτικό επίπεδο το εν λόγω δημόσιο συμφέρον. Γι’ αυτό ζήτησα την απάλειψη της τελευταίας φράσης της τροπολογίας.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας αριθ. 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Κυρία Πρόεδρε, έχουμε μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία αριθ. 3. Θέλουμε να αντικατασταθεί η λέξη «εκκλησίες» με τη λέξη «θρησκευτικές», οπότε η φράση θα έχει ως εξής: «[…]πρέπει να θεωρούνται ομάδες ειδικών συμφερόντων και να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης: επαγγελματίες εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, ομάδες άσκησης πίεσης εντός των επιχειρήσεων, ΜΚΟ, ομάδες προβληματισμού, επαγγελματικές ενώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις εργοδοτών, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη δογματικές οργανώσεις […]» και λοιπά.

 
  
  

( Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό είναι απόδειξη ότι τα λόμπυ όντως λειτουργούν!

(Χειροκροτήματα από το κέντρο και την αριστερή πτέρυγα)

 
  
  

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας αριθ. 15:

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, φαίνεται ότι τα ευρωπαϊκά αγγλικά μας πρόδωσαν. Επομένως, επειδή το κείμενο αυτής της τροπολογίας προφανώς δεν είναι πολύ σαφές, η Ομάδα μου θα αποσύρει την τροπολογία αριθ. 15 σχετικά με το ζήτημα της δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων εκπροσώπου ομάδας ειδικών συμφερόντων. Ελπίζουμε, πάντως, πράγματι, έστω και αν η ψηφοφορία δεν εξελίσσεται με τον τρόπο που θα θέλαμε, ότι κατά τη συζήτηση σε επίπεδο ομάδας εργασίας το ζήτημα αυτό θα αποσαφηνιστεί και θα επανέλθει.

Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ άπαντες για το έργο που επιτελέσαμε από κοινού.

 

5.12. Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό (A6-0149/2008, Μανώλης Μαυρομμάτης) (ψηφοφορία)

6. Σύνθεση του Σώματος: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

7. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 

8. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Έκθεση Ιωάννη Γκλαβάκη (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, σε ένα ευαίσθητο και ιδιαίτερα σημαντικό προϊόν για την ελληνική αγροτική παραγωγή θα αναμενόταν από μία μεταρρύθμιση, έστω και κάτω από την πίεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να κατοχυρωθεί η νέα ΚΟΑ βάμβακος μέχρι το 2013, βάσει των αρχών της φιλοσοφίας της ΚΑΠ περί ενιαίας ενίσχυσης, δημοσιονομικής κατοχύρωσης των κοινοτικών πόρων στον εθνικό φάκελο της κάθε χώρας και δυνατότητας ευελιξίας στα κράτη μέλη για τη διαχείριση του εθνικού φακέλου.

Στόχος πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή στρεμματική ενίσχυση στα πλαίσια της δημοσιονομικής ουδετερότητας, αλλά και ενισχύσεων απευθείας στους παραγωγούς που θα βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους.

Αυτό όμως δεν επετεύχθη. Ενώ αντιθέτως σε ένα προτεινόμενο από την έκθεση Ταμείο Αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του πυλώνα 1 προτείνεται η χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης του τομέα και κυρίως των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, όπως αυτό αναφέρεται κατ’ αρχήν στις τροπολογίες 9, 14, 16, 23, 26, 31 και 39. Ανασυγκρότηση η οποία θα αντισταθμίζει τις απώλειες που θα έχουν οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις από τυχόν μείωση της παραγωγής ή διατάραξη της αγοράς του βάμβακος.

Για τους λόγους αυτούς η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην Ολομέλεια την έκθεση σχετικά με τα καθεστώτα άμεσης στήριξης του βάμβακος.

 
  
  

− Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την ευκαιρία να σας εξηγήσω τον τρόπο που ψήφισα σε σχέση με τη συμφωνία για το ΔΟΣ.

Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πω ότι επικροτούμε όλοι μας τη ρυθμιστική συνεργασία, ιδίως στον βαθμό που αυτό θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερου εμπορίου και ιδίως στον βαθμό που συμβάλλει στην ενθάρρυνση του διατλαντικού εμπορίου, διότι πάρα πολύ συχνά, τα δυο μεγάλα εμπορικά μπλοκ –η ΕΕ και οι ΗΠΑ– βρίσκονται στα μαχαίρια στα θέματα του εμπορίου.

Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι όποιες συμφωνίες, στις οποίες θα καταλήξουμε, σχετικά με κοινά ρυθμιστικά πρότυπα, δεν θα χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για κοινό προστατευτισμό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα όποια παγκόσμια πρότυπα, στα οποία θα συμφωνήσουμε από κοινού, δεν θα χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για να αποκλείσουμε παραγωγούς και προμηθευτές από άλλες παγκόσμιες αγορές.

Επομένως, καθώς επιδιώκουμε να εγκρίνουμε κοινά παγκόσμια πρότυπα, ας διασφαλίσουμε ότι είμαστε επίσης σε θέση να βοηθήσουμε τους παραγωγούς φτωχότερων χωρών να υιοθετήσουν επίσης αυτά τα πρότυπα, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιούμε αυτά τα πρότυπα ως δικαιολογία για να τους αποκλείουμε από τις παγκόσμιες αγορές.

Συνολικά, πιστεύω ότι αμφότερα τα μέρη επικροτούμε αυτή τη συμφωνία και αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα υπέρ.

 
  
  

− Έκθεση Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Cappato, διότι αφορά μια από τις πλέον σημαντικές λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επιτέλεση δηλαδή μιας εποπτικής λειτουργίας σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε σχέση με την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ενισχύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως τμήμα αυτής της διαδικασίας, είναι βασικό, για παράδειγμα, να προβεί η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη συστηματική αξιολόγηση όλων των σχετικών εργαλείων, το δε Κοινοβούλιο να εμπλακεί στους διαλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ωστόσο, η όποια πολιτική ακολουθηθεί σε αυτόν τον τομέα θα είναι απλώς φενάκη, εκτός εάν λάβει ως σημείο εκκίνησης τη βασική αρχή ότι αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αδιαίρετα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι η αξιοπιστία υπερισχύει της πολιτικής των δύο μέτρων και των δύο σταθμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά της παραγράφου 141, που εκφράζει την πλήρη υποστήριξη στις Αρχές της Yogyakarta. Τώρα, αυτές οι αρχές μόνο ξεκάθαρες δεν είναι, ιδίως σε λίαν ευαίσθητα θέματα, όπως είναι ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα του φύλου.

Αντ’ αυτού, υποστήριξα την τροπολογία αριθ. 15, που «σημειώνει» αυτές τις αρχές. Το θέμα είναι ότι αυτές οι αρχές δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως κανόνας για τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Λαμβάνω τον λόγο αναφορικά με την έκθεση Cappato λόγω της τροπολογίας, που προτείνει ο ίδιος ο εισηγητής· δηλαδή, λόγω της πρώτης τροπολογίας, όπου ο εισηγητής ξάφνου αρχίζει να φιλοσοφεί περί της επάρκειας του σύγχρονου εθνικού κράτους και περί της εθνικής κυριαρχίας στους σύγχρονους καιρούς. Ο κ. Cappato ενδεχομένως να μην είναι πολύ σαφής γι’ αυτά τα πράγματα· είναι δικό του θέμα, ακριβώς όμως τις ίδιες ιδέες προήγαγαν τα κομμουνιστικά ολοκληρωτικά καθεστώτα, που δεν νοιάζονταν καθόλου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο πράγμα, που παρατίθεται στην τροπολογία του, το εξήγησαν οι κομμουνιστές στη Βουλγαρία και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, προτείνω στον κ. Cappato να επισκεφθεί τον Kim Chen Ir στη Βόρειο Κορέα, αν επιθυμεί να συνεχίσει το ίδιο βιολί. Εκεί συμμερίζονται τις ιδέες του και είμαι βέβαιος ότι αυτές θα τύχουν θερμής υποδοχής.

 
  
  

− Έκθεση Véronique de Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Πιστεύω ότι το έργο της ΕΕ στις αποστολές εκλογικών παρατηρητών είναι εξαιρετικά δυναμικό, άκρως σημαντικό και διεξάγεται με λίαν υψηλό επαγγελματισμό. Συμβάλλει στη δημοκρατική διαδικασία και στην ανάπτυξη της δημοκρατίας σε πολλές μειονεκτούσες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Είχα το προνόμιο να είμαι Πρόεδρος της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του Κοινοβουλίου στη Σιέρα Λεόνε, μια χώρα όπου επικρατούν ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, μια πολύ φτωχή χώρα, μια χώρα που παρουσίαζε πολλές πρακτικές δυσκολίες, ιδίως καιρικές αντιξοότητες την περίοδο των βροχών, για την αποστολή. Διεξήχθη με υψηλό επαγγελματισμό από όλο το προσωπικό, τόσο το προσωπικό της ΕΕ, όσο και το προσωπικό που προσελήφθη επιτόπου.

Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό με τον οποίο αντιμετώπισαν τις εκλογές πολλοί απλοί πολίτες της Σιέρα Λεόνε, που στέκονταν επί ώρες στην ουρά υπό βροχή για να ψηφίσουν στο πλαίσιο δημοκρατικών εκλογών. Η συμβολή μας σε αυτό αξίζει το σχετικά μικρό χρηματικό ποσό και πραγματικά με χαρά μου επικροτώ αυτή την έκθεση και ψηφίζω υπέρ της.

 
  
  

− Έκθεση Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να αιτιολογήσω την ψήφο μου για την έκθεση Ford, που αφορά τη συμφωνία με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Πιστεύω, σε γενικές γραμμές, ότι προτιμούμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε το διεθνές εμπόριο μέσω του πολυμερούς πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, πιστεύω όμως ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διμερείς συμφωνίες στην επέκταση του εμπορίου και τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θεώρησα ιδιαιτέρως σημαντικό σε αυτή την έκθεση το ότι επισημάναμε τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε γενικές γραμμές, αντιμετωπίζω μάλλον με σκεπτικισμό παρόμοιες ενέργειές μας, διότι πολύ συχνά αποτελούν δικαιολογία για τον προστατευτισμό σε βάρος των προϊόντων από άλλες χώρες. Σε αυτό, όμως, το πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως ενδεδειγμένο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βιρμανία είναι μέλος του ASEAN.

Ωστόσο, είχα σοβαρό πρόβλημα με αυτό, διότι αρχικά όντως υπέβαλα μια τροπολογία στην επιτροπή, η οποία έγινε αποδεκτή, και η οποία έλεγε ότι αν μια συγκεκριμένη χώρα του ASEAN δεν θελήσει να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος σε αυτή τη συμφωνία, πρέπει να προωθήσουμε τις συμφωνίες με τις χώρες που το επιθυμούν. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις πλέον προστατευτικές χώρες να κρατούν σε εκκρεμότητα συμφωνίες.

Δυστυχώς, η ΕΕ επιδεικνύει αλόγιστη ορμητικότητα στις διαπραγματεύσεις εμπορικού μπλοκ με εμπορικό μπλοκ και αυτός είναι ο λόγος που απείχα.

 
  
  

− Έκθεση Ingo Friedrich (πρώην έκθεση Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση αυτή η αιτιολόγηση ψήφου, ενώ προεδρεύετε εσείς, κυρία Morgantini, ιδίως με την ευχάριστη υπόκρουση μελών του ΕΚ, που χειροκροτούν από πίσω μου. Θέλω να πω, μιλώντας σε προσωπική βάση, και αυτό αφορά προσωπικά εμένα ως μέλος του ΕΚ, όσο και ως εκπρόσωπο του Κόμματος των Συνταξιούχων, ότι ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής για τη ρύθμιση των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων. Ο λόγος είναι αυτός: δεν με συγκινεί το γεγονός ότι θεωρείται δεδομένο πως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επηρεάζονται στις αποφάσεις τους από άλλα άτομα και ότι, κατά συνέπεια, η ρύθμιση θεωρείται αναγκαία.

Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν επηρεαζόμουν στη δική μου διαδικασία λήψης αποφάσεων από τον Carlo Fatuzzo, από τον Carlo Fatuzzo και μόνο. Επομένως, το βρίσκω πολύ παράξενο ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή η όποια ανάλογη δυνατότητα. Αν είναι να γίνει το παραμικρό ή αν πρέπει να γίνει για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τα έγγραφα επί των οποίων ψηφίζουμε, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ειδικούς, που ο ένας να λέει το αντίθετο από τον άλλο και, κατόπιν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας νοημοσύνη για να αποφασίσουμε.

Θα ολοκληρώσω με το να αναρωτηθώ ο ίδιος και να σας ρωτήσω το εξής, κυρία Πρόεδρε: ποιος επηρέασε την απόφαση για τη ρύθμιση των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων; Υπάρχει προφανώς ένα λόμπι –το λόμπι των λόμπι– που επηρέασε τους κανόνες για τα λόμπι!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Βλέπω ότι παραμένετε ατομοκεντρικός: ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να συγκρίνετε τις σημειώσεις σας με άλλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς είναι τεράστια η ευχαρίστησή μου, που σας βλέπω να προεδρεύετε σήμερα. Πρέπει να προεδρεύετε σε περισσότερες συνόδους. Είναι επίσης τεράστια η ευχαρίστηση να παρακολουθώ τον κ. Fatuzzo στην αιτιολόγηση της ψήφου του. Ευτυχώς, δεν το έπραξα στην πρώτη θητεία μου, ειδάλλως δεν θα είχα γευματίσει ποτέ στο Στρασβούργο.

Αναρωτιόμουνα, όταν διεξήγαμε ψηφοφορία γι’ αυτή την έκθεση, αν πραγματικά στοχεύαμε στο σωστό ακροατήριο. Είναι καλό που είμαστε ειλικρινείς όσον αφορά τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων που βλέπουμε σε αυτό το μέρος και είναι καλό που έχουμε μια καταγραφή σε σχέση με το ποιους βλέπει η Επιτροπή. Αναρωτιέμαι όμως όντως μήπως θα έπρεπε να έχουμε και μια καταγραφή σε σχέση με το ποιους επηρεάζει η Επιτροπή, ώστε να προσπαθούν να επηρεάζουν τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες για τις οδηγίες που μας αποστέλλει.

Ήδη ο διακεκριμένος συνάδελφός μου, ο κ. Hannon, στις Ερωτήσεις προς την Επιτροπή, αποκάλυψε το ποσό των χρημάτων που λαμβάνουν άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγαθοεργές οργανώσεις, όπως η NSPCC στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τότε δεν αποτελεί πλέον έκπληξη όταν μας γράφουν για να μας πουν: στην πραγματικότητα, θα πρέπει να είμαστε υπέρ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Υπάρχει πληθώρα οργανώσεων, που έλαβαν χρήματα από την ΕΕ, σε σχέση με την «Αγορά των Πολιτών» ενόψει της επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, ωστόσο, όλες τάχθηκαν υπέρ της ίδιας πλευράς. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τη δημοκρατία σε αυτό το μέρος: οι άνθρωποι που χρηματοδοτούμε τείνουν να είναι οι λάθος και μάλιστα καλύτερο θα ήταν να διακόψουμε μια και καλή όλες αυτές τις χρηματοδοτήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων αγαπούν τις Βρυξέλλες. Φθάνουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αμέσως αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα σχεδιάστηκε από και για ανθρώπους, όπως αυτοί.

Μπορούν να εξασφαλίσουν νομοθεσία μέσω του ΕΚ, που ουδέποτε θα περνούσε μέσω ενός εκλεγμένου από τον λαό νομοθετικού σώματος. Αναφέρομαι σε νόμους όπως η απαγόρευση των ενισχυμένων βιταμινών και των συμπληρωμάτων ιχνοστοιχείων, που αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά που πέτυχαν εδώ την έγκρισή τους λίγες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.

Όλα αυτά, πιστεύω, είναι γνωστά έξω από το Σώμα. Εκείνο που ενδεχομένως εκτιμάται λιγότερο είναι ο βαθμός που αυτές οι οργανώσεις εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων, όπως μόλις είπε ο συνάδελφος, ο κ. Heaton-Harris, είναι οι ίδιες δημιούργημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξαρτώνται πλήρως από την Επιτροπή για τη χρηματοδότησή τους.

Επομένως, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παριστάνει ότι διαβουλεύεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτό που πραγματικά σημαίνει, είναι ότι διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιογράφων, το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Συνδικαλιστικών Ενώσεων και μια σειρά άλλων οργανώσεων, που εξαρτώνται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους για κάθε ευρώ του εισοδήματός τους.

Είμαι αναγκασμένος να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω στα εθνικά κράτη, που υποστηρίζει αληθινά αυτό το εγχείρημα δίχως να πληρώνεται σε κάποιον βαθμό. Ο μόνος τρόπος να δοκιμάσουμε αν τα λέω σωστά είναι να θέσουμε σε δημοψήφισμα τη Συνθήκη της Λισαβόνας σας. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

− Έκθεση Μανώλη Μαυρομμάτη (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής έκθεσης, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο θέμα του αθλητισμού μεταξύ των νέων σε τοπικό επίπεδο.

Πρέπει να προωθηθούν δράσεις που έχουν στόχο να καταστήσουν ελκυστικότερη τη σωματική άσκηση για τα παιδιά και τους νέους, όπως και σχολεία, που υποστηρίζουν ενεργά τον αθλητισμό. Επομένως, είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη αθλητικών υποδομών σε σχολεία και εκτός σχολείων, μαζί με σχέδια για τη συμμετοχή των παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τις αθλητικές δραστηριότητες στη βάση, δηλαδή, στο εγγύτερο προς τους πολίτες επίπεδο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης σε μικρότερα αθλητικά σωματεία και αθλητικές υποδομές.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, όντως μίλησα στην κύρια συζήτηση για τούτο το θέμα. Εκείνο, όμως, που δεν έκανα, ήταν να εξηγήσω τον λόγο που ψήφισα κατά. Αυτό συνέβη για πολλούς και διαφόρους λόγους, που εξέθεσα στην αιτιολόγηση της ψήφου μου. Πολύ θα ήθελα να είχα ψηφίσει υπέρ, αρκεί μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να έκαναν κάτι χρήσιμο για τον αθλητισμό.

Την περασμένη χρονιά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ψηφίσαμε μάλιστα ως Κοινοβούλιο κατά γραμμής του προϋπολογισμού, που προέβλεπε χρηματοδότηση για το Κίνημα της ειδικής Ολυμπιάδας με Μικτή Συμμετοχή, ένα πρόγραμμα, το οποίο θα περνούσε από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή 3 000 ατόμων με νοητική υστέρηση.

Επαναφέρω αυτή την πρόταση –και μίλησα με όλους τους κάθε λογής εισηγητές εδώ– αλλά αναρωτιέστε πραγματικά πόσο ενδιαφέρεται για τον αθλητισμό το Σώμα. Ενδεχομένως να θέλει μόνο να κολακέψει την εξουσία, ώστε να μπορέσει να ανακατευτεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν επιθυμεί όμως πραγματικά να κάνει κάτι θετικό ενίοτε, όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρίες.

Νομίζω ότι χάσαμε την ευκαιρία πέρυσι. Θα πιέσω γι’ αυτό το θέμα και φέτος και καταγράφω αυτό το ενδιαφέρον για τους Παραολυμπιακούς (Special Olympics), μια υπέροχη διοργάνωση, εδώ σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Μαυρομμάτη. Το έπραξα αυτό όχι μόνο διότι τη θεωρώ μια περιεκτική και τεκμηριωμένη έκθεση, αλλά και διότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον εισηγητή και στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας που ενσωμάτωσε τις τροπολογίες που υπέβαλα επί του εγγράφου. Αυτές οι τροπολογίες έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση των ανάπηρων αθλητών στο πλαίσιο κοινωνικών λύσεων. Ορισμένα εθνικά νομοθετικά συστήματα προβλέπουν τη χρηματοδοτική στήριξη αθλητών με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες μετά το τέλος της αθλητικής τους σταδιοδρομίας, οι εν λόγω όμως διατάξεις δεν ισχύουν για τους αθλητές της Παραολυμπιάδας. Η εμπλοκή στον αθλητισμό οξύνει την αίσθηση της προσωπικής αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω αν τώρα παραβιάζω τον Κανονισμό. Δεν προέβην σε γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου μου. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω μια συντομότατη απάντηση στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον κ. Heaton-Harris, νομίζω ότι όλοι έχουμε τις προσωπικές μας απόψεις σε σχέση με την αξία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, δεν νομίζω όμως ότι είναι δίκαιο να καταφερόμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών κυβερνήσεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το γεγονός ότι ενδιαφέρονται ή δεν ενδιαφέρονται για το ζήτημα των ατόμων με αναπηρία και τον αθλητισμό.

Έχω πολλά παραδείγματα στην εκλογική μου περιφέρεια, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ειλικρινά ωφέλησε σε τεράστιο βαθμό τους ανθρώπους – ανάπηρους και αρτιμελείς. Απλώς πιστεύω ότι είναι άδικο να καταφερόμαστε εναντίον του οποιουδήποτε θεσμικού οργάνου κατ’ αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενθαρρύνουμε τον αθλητισμό, να ενθαρρύνουμε άπαντες να έχουν το δικό τους μερίδιο συμμετοχής. Το αν είναι κανείς φιλοευρωπαϊστής και αντιευρωπαϊστής, αυτό είναι άλλο θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω δυο κουβέντες για την έκθεση του κ. Μαυρομμάτη. Ψήφισα υπέρ της και τη θεωρώ εξαίρετη. Το πολύ θετικό της στοιχείο είναι κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού και δίνει προσοχή στις ειδικές ανάγκες πληθυσμιακών ομάδων, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Συμφωνώ με τον κ. Beazley και πραγματικά δεν κατανοώ πλήρως τη λογική του καλού μου φίλου Heaton-Harris στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ισότιμη μεταχείριση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα άτομα με αναπηρία. Η υγιής άσκηση είναι ένας από τους συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας αυτής της έκθεσης. Ο αθλητισμός αποδείχτηκε ένας πολύ καλός τρόπος για να αποτραπεί ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

Θέλω, επίσης, να πω ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή ψηφοφορίας μου και, για παράδειγμα, στο σημείο 42 δεν μπορούσα να το κάνω να δουλέψει κανονικά. Ελπίζω ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα κοιτάξουν τον λόγο που η συσκευή ψηφοφορίας μου ενίοτε μπλόκαρε. Παρατήρησα ότι και άλλοι είχαν το ίδιο πρόβλημα και θέλω να στείλω μήνυμα στις τεχνικές υπηρεσίες ότι ελπίζω την επόμενη φορά να λειτουργεί κανονικά.

 
  
  

− Εκθέσεις Μανώλη Μαυρομμάτη (A6-0149/2008), Ingo Friedrich (πρώην Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αρχίσω από την έκθεση Μαυρομμάτη. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεισφορά των λαχειοφόρων αγορών και των καζίνο της Αυστρίας στη χρηματοδότηση του αθλητισμού. Επικροτώ την εν λόγω παράγραφο. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Friedrich, διότι απέκρουσε την επίθεση στον μοναδικό και ευρείας εμβέλειας ρόλο που διαδραματίζουν οι αναγνωρισμένες εκκλησίες στην κοινωνία και επειδή παρέχει μια πιο διαφοροποιημένη άποψη για τον ρόλο των δικηγόρων. Αποδίδω μεγάλη σημασία στην εμπειρογνωμοσύνη και στην πληροφόρηση που αντλούμε από την ανταλλαγή εμπειριών και διαλόγου με πολίτες, ομάδες συμφερόντων, δικηγόρους και εκπροσώπους ομάδων πίεσης σχετικά με πιθανές λύσεις.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις εκατοντάδες συζητήσεις, καθώς και τα αναρίθμητα ηλεκτρονικά μηνύματα και ιδέες που λαμβάνω. Λίγα από αυτά είναι εκνευριστικά, διότι απλώς απορροφούν πολύτιμο χρόνο, θεωρώ όμως ότι στην πλειονότητά τους είναι ενημερωτικά και χρήσιμα. Θέλω και πάλι να εκφράσω τις ευχαριστίες μου γι’ αυτό, θέλω όμως επίσης να πω ότι η ευθύνη για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων είναι δική μας, τελικά. Αποφασίζουμε σε ποιον θέλουμε να μιλήσουμε, πόση από την ώρα μας να τους διαθέσουμε, για ποια πράγματα μιλάμε και με ποιον τρόπο αναπτύσσουμε μια λειτουργική σχέση. Λέω ναι στους σαφείς και διαφανείς κανόνες, λέω όμως όχι στην υπέρμετρη ρύθμιση, που καθιστά δυσχερέστερη και γραφειοκρατική αυτή τη λειτουργική σχέση.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

− Έκθεση Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Δεδομένου ότι πιστεύουμε πως είναι σημαντικό να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε, όπως είναι αναγκαίο, τη συμφωνία με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών, συμφωνούμε με την εκτίμηση που περιγράφει ως ανεπαρκή τη συμπερίληψη στο κείμενο του πρωτοκόλλου (με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή) των σκέψεων αναφορικά με την κατάσταση των τοπικών λιμενικών υποδομών και τη δυνατότητα αλλαγής πτυχών (μεταξύ άλλων, των στόχων χρησιμοποίησης της χρηματικής αντιπαροχής) που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών των Σεϋχελλών.

Παρομοίως, θεωρούμε αρνητική την πρόταση για συμπερίληψη μέτρων, όπως είναι αυτά που αφορούν την αναστολή χορήγησης αδειών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν λαμβάνουν υπόψη ιδίως τον σεβασμό και την προστασία των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

Επιπλέον, εξακολουθεί να μη διασφαλίζεται η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, δεδομένου ότι η συμφωνία διευκρινίζει μόνο ότι οι μισθολογικοί όροι για τα πληρώματα από τις Σεϋχέλλες που επιβαίνουν σε πλοία κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία θα επωφεληθούν από τη συμφωνία, δεν μπορούν να είναι δυσμενέστεροι σε σύγκριση με τους όρους των πληρωμάτων από τις Σεϋχέλλες, που εκτελούν παρόμοιες εργασίες σε πλοία της εν λόγω χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα κατά της έκθεσης του κ. Ortuondo Larrea σχετικά με μια αλιευτική συμφωνία με τις Σεϋχέλλες. Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική υπήρξε πλήρης καταστροφή και δεν προήγαγε μια βιώσιμη αλιευτική βιομηχανία γύρω από τις ακτές μας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι εκατοντάδες σκοτσέζικα σκάφη οδηγήθηκαν σε διάλυση και οι αλιευτικές κοινότητες υπέφεραν. Η απάντηση σε αυτό είναι να μην εξάγουμε την πλεονασματική παραγωγή άλλων κρατών μελών υπό τη μορφή αλιευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Αν άλλα κράτη μέλη διαθέτουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό αλιευτικών σκαφών για να αλιεύουν στα παραδοσιακά αλιευτικά τους ύδατα, πρέπει να αντιμετωπίσουν από μόνα τους αυτό το ζήτημα – και όχι να εξαρτώνται από την ΕΕ για να εξεύρουν περισσότερα αλιευτικά ύδατα για να τα λεηλατήσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τροπολογίες της αλιευτικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Σεϋχελλών για την περίοδο 2005-2011.

Οι αλλαγές δεν τροποποιούν τα βασικά στοιχεία της Συμφωνίας. Αντικατοπτρίζουν απλώς όσα επιτεύχθηκαν και επιτρέπουν μια πρακτική προσαρμογή, που αντιστοιχεί σε πραγματικές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος που, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο αλιευμάτων την τελευταία τριετία, η ποσότητα αναφοράς σε τόνους αυξήθηκε από τους 55 000 στους 63 000 τόνουs. Επιπλέον, για να εξισορροπηθεί η κατάσταση, το τέλος που πληρώνουν οι πλοιοκτήτες αυξήθηκε στα 35 ευρώ ανά τόνο, ώστε το πρωτόκολλο να είναι εναρμονισμένο με άλλες συμφωνίες αλιείας τόνου, εξ ου και η μείωση της κοινοτικής αντιπαροχής από τα 75 στα 65 ευρώ ανά τόνο. Η συνολική ετήσια χρηματοδοτική αντιπαροχή αυξάνεται, επομένως, από τα 4 125 000 στα 5 355 000 ευρώ.

Η επιτυχία αυτής της συμφωνίας αντικατοπτρίζει το σαφές και αμοιβαίο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάψει συμφωνίες εταιρικής σχέσης, κυρίως στον τομέα της αλιείας. Ο αλιευτικός στόλος της Ρεϋνιόν κατάφερε να επωφεληθεί από αυτές τις αλιευτικές δυνατότητες και ελπίζω ότι η σημερινή ψηφοφορία θα συμβάλει στην ενίσχυση και τόνωση της ναυτικής μας οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. – (PL) Οι θαλάσσιοι και ναυτικοί πόροι είναι λίαν σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Αποτελούν πηγή διατροφής και ενέργειας. Επιπλέον, οι παράκτιες περιοχές βιώνουν αισθητή ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, που αντιπροσωπεύει σημαντικό τομέα της οικονομίας. Πρέπει να γίνεται εκμετάλλευση των ναυτικών πόρων με υπεύθυνο τρόπο.

Ο τομέας της αλιείας στην ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο. Ο τομέας της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας εφοδιάζει με κατά προσέγγιση 7,3 εκατομμύρια τόνους ψαριών ετησίως· 360 000 άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα της αλιείας και της επεξεργασίας. Πιστεύω, επομένως, ότι η ΕΕ πρέπει να καταλήξει σε συμφωνίες με τρίτες χώρες σχετικά με κοινές αλιευτικές πολιτικές ή να βελτιώσει τις υφιστάμενες διευθετήσεις.

 
  
  

− Έκθεση Sérgio Marques (A6-0146/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Υποστηρίζουμε την εφαρμογή πιο εξατομικευμένων κανόνων, με παρεκκλίσεις και συγκεκριμένα, διακριτά και διαμορφωμένα κατά περίπτωση μέτρα, που θα είναι δεόντως προσαρμοσμένα στην οικονομική πραγματικότητα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και πιο πρόσφορα για τις παραγωγικές τους δυνατότητες.

Αυτή η έκθεση έχει ως στόχο την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για την μπύρα που παράγεται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας. Αυτός ο συντελεστής, που είναι χαμηλότερος από τον καθορισμένο εθνικό συντελεστή, θα ισχύει σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου η ετήσια παραγωγή μιας ζυθοποιίας δεν υπερβαίνει τα 300 000 εκατόλιτρα.

Όπως επεσήμανε η Επιτροπή, η τιμή της παραγόμενης σε τοπικό επίπεδο μπύρας, ακόμη και με φορολογικό όφελος 50%, εξακολουθεί να είναι κατά 7,5% υψηλότερη από τη λιανική τιμή πώλησης της μπύρας που παρασκευάζεται στην ηπειρωτική Πορτογαλία και που πωλείται στην αγορά της Μαδέρας. Αν απολεσθεί το όφελος της φορολογικής έκπτωσης, οι τοπικές ζυθοποιίες δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό.

Ως αποτέλεσμα, και έχοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κατάστασης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, υποστηρίζουμε τα μέτρα που στοχεύουν επομένως στην κατοχύρωση του δικαιώματος παραγωγής σύμφωνα με το ιδιαίτερο παραγωγικό δυναμικό της περιφέρειας, που αναγνωρίζουν την περιφερειακή οικονομία και που, κατά συνέπεια, εξασφαλίζουν την επιβίωση της τοπικής ζυθοποιίας στο πλαίσιο της εθνικής και της διεθνούς αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ο μόνος λόγος που ψηφίζω υπέρ αυτής της απόφασης σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το περιορισμένο, τοπικό, πεδίο εφαρμογής της, που δεν επηρεάζει δυσμενώς τη ζυθοποιία Brauerei zu Göss στην Αυστρία, που –όπως είναι ευρέως γνωστό– παράγει την καλύτερη μπύρα στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. – (PL) Το ζήτημα που εξετάζει ο εισηγητής μας καλεί να στοχαστούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να συνταιριάξουμε τη στήριξη της εδραίωσης ενός συστήματος γνήσιου ανταγωνισμού με την αρχή της ισονομίας. Είναι σαφές ότι η ελεύθερη αγορά είναι ο καλύτερος μηχανισμός για τη ρύθμιση της οικονομίας, μέχρις ότου σκεφθούμε κάτι καλύτερο, για να παραφράσω συγκεκριμένη δήλωση. Από αυτή την σκοπιά, η πρωτοβουλία του εισηγητή ενδεχομένως να σηματοδοτεί παρεμβατισμό, που θα έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία. Από την άλλη πλευρά, η διασφάλιση της βιωσιμότητας της αγοράς συνεπάγεται την προστασία της υποδιαίρεσης και την αποτροπή μονοπωλιακών καταστάσεων. Απαιτείται ευρύτερη συζήτηση και περισσότερη έρευνα σε επίπεδο ειδικών προτού λάβουμε μια τόσο σημαντική απόφαση, όσο αυτή. Η έκθεση δεν καλύπτει όλες τις πτυχές του θέματος. Αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα να απέχω.

 
  
  

− Έκθεση Monica Frassoni (A6-0107/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της ιταλίδας συναδέλφου Monica Frassoni σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕK της 17ης Ιουλίου 2006. Δυστυχώς, η διαδικασία επιτροπολογίας δεν λειτουργεί καλά και καθίσταται επιτακτικό να θεσπίσουμε μέτρα, που θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να ασκήσει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το παρακολουθήσει. Όταν ισχύει, είναι υποχρεωτική και για τα τρία θεσμικά όργανα η αναφορά στα κείμενα στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Χαίρομαι που η νέα συμφωνία καθορίζει επακριβέστερα την υποχρέωση της Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τις διευθετήσεις, που διασφαλίζουν ότι το σύστημα διαβίβασης είναι διαφανές και αποτελεσματικό και ότι επισημαίνονται οι πληροφορίες που διαβιβάζονται και τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Επικροτώ την εισαγωγή ενός «συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης», βάσει του οποίου το Κοινοβούλιο ενημερώνεται για τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων. Υποστηρίζω την ιδέα ότι η Επιτροπή πρέπει να δημοσιοποιεί όλα τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων αμέσως μόλις κατατεθούν επισήμως.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι υπέρ της έκθεσης Frassoni σχετικά με τις νέες διαδικασίες επιτροπολογίας.

Οι νέες αρμοδιότητες, που εκχωρούνται στο Κοινοβούλιο, στη διαδικασία ελέγχου, που επιτρέπουν στα μέλη του ΕΚ να εμποδίσουν την έγκριση κειμένου, το οποίο εγκρίθηκε σε επίπεδο επιτροπής, αν οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν συμμορφωθεί με την εντολή τους, αποτελεί μείζονα επιτυχία για το Σώμα και σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Συμφωνώ ότι είναι σκόπιμο να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, καθιστώντας ευκρινέστερες και πιο προσβάσιμες τις αποφάσεις της επιτροπής. Παρομοίως, είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού μητρώου, που θα διευκολύνει την επαλήθευση των αποφάσεων, που λαμβάνονται μέσω της επιτροπολογίας.

Είναι, βεβαίως, ουσιαστικό να περιορίζεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις η τρίμηνη προθεσμία, που προτείνεται σε ό,τι αφορά το δικαίωμα του Κοινοβουλίου στον έλεγχο, σύμφωνα με το γράμμα της Διοργανικής Συμφωνίας του Ιουλίου του 2007: συντετμημένη προθεσμία πρέπει να γίνεται αποδεκτή μόνο αν υπάρχουν δικαιολογημένοι λόγοι κατεπείγοντος ή αποτελεσματικότητας.

Ορισμένες επιτροπές του ΕΚ απείλησαν ήδη επιτυχώς να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα αρνησικυρίας για να εξασφαλίσουν αμέσως απάντηση και διευκρινίσεις από την Επιτροπή. Επομένως, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μέσο, που πρέπει να χρησιμοποιεί το Κοινοβούλιο σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό για να ασκήσει και πολιτικό έλεγχο σε τεχνικές αποφάσεις.

 
  
  

− Έκθεση Monica Frassoni (A6-0108/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της ιταλίδας συναδέλφου Monica Frassoni σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 81 του Kανονισμού του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με τα λεγόμενα εκτελεστικά μέτρα «επιτροπολογίας». Το άρθρο 81, παράγραφος 4 του Κανονισμού του ΕΚ ορίζει ότι όταν τα εκτελεστικά μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει η Επιτροπή υπόκεινται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η περίοδος ελέγχου θα ξεκινήσει μόλις το Κοινοβούλιο λάβει τα σχέδια μέτρων σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Υποστηρίζω την πρόταση να προσθέσουμε ότι όταν εφαρμόζονται συντετμημένες προθεσμίες, όπως ορίζεται στο άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β της απόφασης 1999/468/ΕΚ και σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 5α, παράγραφος 6, εάν δεν αντιτίθεται ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, οι προθεσμίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του οριστικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις γλωσσικές εκδόσεις που έχουν υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της κ. Frassoni επισημαίνει την ολίγον υπεροπτική συμπεριφορά που υιοθετεί η Επιτροπή έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν έχει ισχύ. Η εισηγήτρια ορθώς υπενθυμίζει στην Επιτροπή τα καθήκοντά της και υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια για αποκατάσταση ενός ελάχιστου δημοκρατικού ελέγχου της δραστηριότητας της Επιτροπής.

Είναι, ωστόσο, αμφίβολο, αν αυτό θα καταλήξει σε καλύτερη εφαρμογή αυτής της παρακολούθησης στο μέλλον, αν μη τι άλλο, λόγω της κρυφής επιθυμίας της Επιτροπής να αποτρέψει το Κοινοβούλιο να διεξαγάγει διαβουλεύσεις για τα μέτρα που σχεδιάζει να εφαρμόσει.

Εκφράζουμε, επίσης, τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στο θεμελιώδες πρόβλημα, στον βαθμό δηλαδή που οι εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής, που μοιάζουν με αυτές μιας γνήσιας νομοθετικής και ρυθμιστικής αρχής, αλλά που ανατίθενται σε δημοσίους υπαλλήλους, και τη δημοκρατική απάτη που συνιστά η διαδικασία επιτροπολογίας.

 
  
  

− Έκθεση Ιωάννη Γκλαβάκη (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί η κοινή γεωργική πολιτική. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι οι συμφωνίες που έχουν τεθεί σε ισχύ πρέπει να τηρηθούν. Κατά τη σημερινή ψηφοφορία ψηφίσαμε, επομένως, υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για συμμόρφωση με τις Συνθήκες προσχώρησης με την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, με τις οποίες η ΕΕ δυστυχώς δεσμεύτηκε να εγγυηθεί τη στήριξη στην παραγωγή βάμβακος, που περιλαμβάνει επίσης τη στήριξη στην παραγωγή. Εκφράζουμε, επομένως, τη λύπη μας που η Επιτροπή δεν είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια πρόταση σε αυτόν τον τομέα, που να είναι ευθυγραμμισμένη με την πολιτική σε άλλους γεωργικούς τομείς, όπου η στήριξη αποσυνδέθηκε από την παραγωγή.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A6-0166/2008) πρότεινε μια ευκαιρία για ακόμα πιο περιορισμένη αποσύνδεση της στήριξης και κατά συνέπεια επιλέξαμε να ψηφίσουμε κατά αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Δεδομένου ότι ο τομέας του βάμβακος έχει μεγάλη κοινωνικοοικονομική σημασία για ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για την Ελλάδα και την Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό.

Η αλήθεια είναι ότι με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, που ξεκίνησε το 2003, η θέσπιση της εφάπαξ καταβολής της ενίσχυσης, αποσυνδεδεμένα από την παραγωγή, οδήγησε την Επιτροπή το 2006 στο να εφαρμόσει αυτή την αρχή στον τομέα του βάμβακος.

Ωστόσο, η Ισπανία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το αιτιολογικό ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν από τη μεταρρύθμιση. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της Ισπανίας και ακύρωσε το νέο καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι.

Ωστόσο, η πρόταση που παρουσίασε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στην πράξη ταυτόσημη με την προηγούμενη. Πέραν αυτού, δεν πέρασε καλά-καλά ένας χρόνος από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς βάμβακος και είναι ήδη εμφανείς οι καταστροφικές συνέπειες: η παραγωγή σε αυτόν τον τομέα μειώθηκε σχεδόν κατά 20% στην Ελλάδα και περισσότερο από 50% στην Ισπανία. Παρομοίως, ο αριθμός των καλλιεργούμενων εκτάσεων μειώθηκε κατά 11% στην Ελλάδα και κατά 25% στην Ισπανία. Απειλούνται ακόμη και τα εκοκκιστήρια.

Αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα κατά αυτού του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα την έκθεση Γκλαβάκη, όπως και η πολιτική μου ομάδα, διότι, παρά τις περιορισμένες θετικές τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, το συνολικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. Είναι απαραίτητη μεγαλύτερη στήριξη των βαμβακοπαραγωγών, χωρίς περαιτέρω μείωση της παραγωγής, με ταυτόχρονη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

 
  
  

− Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, που υπογραμμίζει ότι μια στενή διατλαντική εταιρική σχέση είναι εργαλείο ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης προς το συμφέρον των κοινών αξιών και για μια δίκαιη από πολιτική και οικονομική σκοπιά παγκόσμια τάξη. Συμμερίζομαι την άποψη ότι μια λειτουργούσα και ανταγωνιστική διατλαντική αγορά αποτελεί τη βάση επί της οποίας θα ερείδεται η διατλαντική εταιρική σχέση, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Το ασφαλές εμπόριο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε μια ολοένα πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία, συμφωνώ όμως ότι η πρόταση να σαρώνεται ηλεκτρονικά το 100% των ξένων εμπορευματοκιβωτίων στο πλαίσιο της καταπολέμησης των τρομοκρατικών απειλών είναι αδικαιολόγητη και ανεφάρμοστη. Είναι αδήριτη η ανάγκη να συνεργαστούμε για την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων, με μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας για την καταπολέμηση της παραποίησης και πειρατείας προϊόντων, με έναν σαφή χάρτη πορείας για να διευκολύνουμε την αμοιβαία αναγνώριση του διεθνούς δικαίου ευρεσιτεχνίας. Εκφράζω τη λύπη μου που δεν αναπτύχθηκε η νομισματική συνεργασία δολαρίου-ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), γραπτώς. – (FR) Απείχα στη διάρκεια της τελικής ψηφοφορίας σχετικά με αυτό το ψήφισμα, για τους ακόλουθους λόγους ειδικότερα.

Το ψήφισμα περιέχει θετικά σημεία, όπως είναι η αναφορά στην αρχή της προφύλαξης. Ωστόσο, δεν μπορώ να υποστηρίξω ορισμένες προτάσεις και στόχους.

Μολονότι μπορώ να αποδεχθώ την αρχή μιας διατλαντικής αγοράς, θα είναι αδύνατον, πόσο δε μάλλον ευκταίο, να την ολοκληρώσουμε μέχρι το 2015.

Η ολοκλήρωση αυτής της αγοράς συνεπάγεται την εξάλειψη όλων των μη δασμολογικών εμποδίων (παράγραφος. 17), δηλαδή, των κοινωνικών, υγειονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων προτύπων. Οι διατάξεις που έχει θεσπίσει η ΕΕ σε αυτούς τους τομείς μέσω της νομοθεσίας της παρέχουν ικανοποιητική προστασία για τους ευρωπαίους καταναλωτές και πολίτες και πρέπει να διατηρηθούν, αν όχι να βελτιωθούν.

Παρομοίως, η σήμανση και η ιχνηλασιμότητα δεν αρκούν για να δώσουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές (παράγραφος 28). Μια πολιτική προστασίας των καταναλωτών δεν μπορεί να περιορίζεται σε μέτρα αυτού του είδους. Η επιλογή των καταναλωτών για τα γεωργικά προϊόντα πρέπει επίσης να κατοχυρωθεί μέσω της αποτροπής επιμόλυνσης των παραδοσιακών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή πουλερικών από τις ΗΠΑ, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με χλωριωμένο νερό, η διατύπωση στο κείμενο παραείναι αμφίσημη. Πρέπει να απαγορευθούν, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε την κοινοτική πολιτική ασφάλειας των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Σε μια στιγμή κατά την οποία βαθαίνει η κρίση του καπιταλισμού και αυξάνονται οι αντιφάσεις του, αυτό το ψήφισμα και οι στόχοι που ορίζονται για τη («μακροπρόθεσμη») δημιουργία της «διατλαντικής αγοράς» παρουσιάζονται ως πραγματική έξοδος διαφυγής, δείχνοντας προς την αυξανόμενη ελευθέρωση των αγορών σε αυτούς του δύο πόλους της «τριάδας» και πυλώνες του NATO ως διέξοδο.

Πέραν της επαναβεβαίωσης της «διατλαντικής» στρατηγικής εταιρικής σχέσης, το ψήφισμα λειτουργεί ως ένας πραγματικός χάρτης πορείας για την ελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών και των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, παραθέτοντας τους φραγμούς για έναν πιο ενισχυμένο ανταγωνισμό και καπιταλιστική συσσώρευση, προς μεγάλη χαρά και προς όφελος των μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων.

Το ψήφισμα, σε μια (ανέφικτη) προσπάθεια να αποκρύψει τους πραγματικούς στόχους, τις αντιφάσεις και τις συνέπειες της πραγμάτωσης της «διατλαντικής αγοράς», επισημαίνει ορισμένες δυνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Ωστόσο, αυτές φαίνεται να αναφύονται μόνο ως συνάρτηση και μεταβλητή του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, ιδίως στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Παρόλο που επιχειρεί να μετριάσει την κατάσταση ερχόμενο σε αντιπαράθεση με την ωμή πραγματικότητα της «καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης», το ψήφισμα αποκρύπτει τις βαθιές συνέπειες για τους εργαζομένους και τον κόσμο, εν γένει, καθώς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο στην ΕΕ και στις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard και Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Ψηφίσαμε κατά της τροπολογίας αριθ. 4, διότι αναφέρει ότι «έχει τη γνώμη ότι η οποιαδήποτε λύση δεν πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού».

Υπό το πρίσμα του ζητήματος, αυτό υπογραμμίζει ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι πιο σημαντικά από τις ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή τη συλλογιστική. Πιστεύουμε ότι όταν τίθεται θέμα ασφάλειας των τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνεται με την αρχή της προφύλαξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η συνειδητοποίηση ότι υπάρχει πολλή ζωή στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τα ζητήματα που άπτονται τρίτων χωρών (μολονότι, ακόμη και σε αυτό, η διαφωνία δεν είναι κατ’ ανάγκη ανυπέρβλητη), είναι ζωτικής σημασίας. Αυτή η συζήτηση, τα επισημασμένα κείμενα και το έγγραφο που εγκρίθηκε σήμερα ενδέχεται, επομένως, να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα.

Ως αποτέλεσμα, είναι βασικό να ολοκληρώσουμε τα βήματα που απαιτούνται για να επιτύχουμε τον στόχο της ενίσχυσης της διατλαντικής οικονομικής ολοκλήρωσης. Σε σχέση με αυτό, οι προσπάθειες που έγιναν, ιδίως όσες στοχεύουν στην άρση των μη δασμολογικών εμποδίων (σκοτεινών γενικών κανόνων, που θέτουν σοβαρά προσκόμματα στο διεθνές εμπόριο) είναι, όπως απέδειξαν πρόσφατες μελέτες, εξαιρετικά χρήσιμες. Αυτό, επομένως, πρέπει να καταλήξει σε μεγαλύτερη δέσμευση αμφοτέρων των μερών.

Πέραν αυτού, στον ίδιο χώρο του διεθνούς εμπορίου, πρέπει να ενισχυθεί και να γίνει συνεπέστερη η δέσμευση ένθεν και ένθεν του Βορείου Ατλαντικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Ως ένας από τους συντάκτες αυτού του ψηφίσματος, υποστηρίζω τις ρεαλιστικές επιδιώξεις της διαδικασίας του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.

Είναι ανάγκη η ΕΕ και οι ΗΠΑ να επιδοθούν σε αυτή τη διερεύνηση πρωτοβουλιών περιορισμού των φραγμών. Επικροτώ ιδίως τη σταθερή πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS) και στη συμφωνία για τους χρηματομεσίτες.

Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και να διερευνηθούν άλλες κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων, η πολυμερής προσέγγιση. Με προβληματίζει, πάντως, το γεγονός ότι αμφότερα τα μέρη δεν πρέπει να περιμένουν για λύσεις, που ενδέχεται να μειώσουν ή να μη μειώσουν τις μεταξύ μας διαφορές. Αυτό, αντιθέτως, θα απαιτήσει επίπονες προσπάθειες και αυτό είναι κατεξοχήν πρόδηλο στον τομέα της ασφάλισης και ιδίως των εμπράγματων ασφαλειών.

Η ΔΟΣ δεν αποτελεί καθεαυτή εμπορικό ζήτημα. Αφορά την εμβάθυνση της σχέσης μας σε ρυθμιστικό επίπεδο, που βελτιώνει τον ανοικτό χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα των βιομηχανικών μας επιδόσεων και αποστασιοποιείται από τις φθηνές δικαιολογίες του παρελθόντος.

Αντιμετωπίζουμε τώρα μια κλιμακούμενη πρόκληση στον κόσμο, όπου το συμφέρον της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι να διαθέτουμε συστήματα, τα οποία προωθούν την ανάπτυξη αντί του προστατευτισμού και του απομονωτισμού.

Η ΔΟΣ συμβάλλει στο να υπάρξει προσέγγιση της ΕΕ με τις ΗΠΑ, δεν αρκεί όμως να βασιστούμε στα αποτελέσματα και μόνο της ΔΟΣ. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για να εφαρμόσουμε αυτού του είδους την προσέγγιση στις καθημερινές μας σκέψεις σε αυτό το επίπεδο. Είναι πανεύκολο να προβλέπει κανείς την αποτυχία με βάση τις πολιτικές μας οικονομίες – απαιτούνται επίπονες προσπάθειες για να ξεπεράσουμε αυτόν τον φόβο.

 
  
  

− Έκθεση Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας του ιταλού συναδέλφου Marco Cappato σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007. Υποστηρίζω τη δήλωση ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να αναλάβουν δράση κατά προτεραιότητα –στην ίδια κατεύθυνση που ακολουθήθηκε και για τη θέσπιση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου– για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες των διεθνών δικαστηρίων, που εμπλέκονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το νέο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) έχει το δυναμικό να αναπτυχθεί σε ένα πολύτιμο πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Είμαι υπέρ της προώθησης της μη βίας ως ουσιαστικού μέσου για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπέρ του αγώνα κατά της θανατικής ποινής. Όπως οι συνάδελφοί μου, εκπλήσσομαι που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν επικύρωσαν ακόμα το προαιρετικό πρωτόκολλο στη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων. Με χαροποιεί που βλέπω πόσο αποτελεσματική αποδείχτηκε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR), ο προϋπολογισμός της όμως μειώνεται σε επίπεδα πολύ κατώτερα των προσδοκιών και υποστηρίζω μια αύξηση στον προϋπολογισμό της EIDHR από το 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Αιτιολογώ την ψήφο μου υπέρ της έκθεσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι εξακολουθούν να παραβιάζονται και σήμερα με υπερβολική συχνότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ των θεμελιωδών της αρχών, σε τέτοιο βαθμό που η τήρησή τους ορθώς αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως, φέρει την ευθύνη να ενεργήσει ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες μέσω μιας συνεκτικής κοινής εξωτερικής πολιτικής, που είναι ανεξάρτητη από τα συμφέροντα και τις θέσεις των κρατών μελών. Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την επικύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε ολόκληρο τον κόσμο για να προστατεύονται τα άτομα από τα λεγόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για να αποτραπεί η τέλεση γενοκτονιών και άλλων ωμοτήτων στο μέλλον χωρίς τον φόβο κυρώσεων· πρέπει να βοηθήσει, επίσης, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR). Πιστεύω, παρομοίως, ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για το παγκόσμιο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, επίσης, να συμβάλει στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους μείζονες εμπορικούς της εταίρους. Ελπίζω ότι η Κίνα θα σταματήσει την πρακτική των βασανιστηρίων ως ένα σημαντικό μήνυμα ανοίγματος σε μια κουλτούρα, που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνάδει με το πνεύμα ειρήνης, που ανέκαθεν συμβόλιζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Επικροτώ την έγκριση, σήμερα, της πρότασης ψηφίσματος του κ. Cappato σχετικά με την ετήσια έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος.

Αυτή η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε όλα τα μέρη του κόσμου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτιμά τις προσπάθειες που κατέβαλε η ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δράσεις και τις πολιτικές της.

Ορθώς υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνέπειας των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών της πολιτικής σε αυτόν τον τομέα.

Η έκθεση εστιάζει ιδίως στο ζήτημα της θανατικής ποινής, στην καταπολέμηση των κάθε μορφής βασανιστηρίων και στις διακρίσεις και στη βία κατά των γυναικών και στην ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

Επαναλαμβάνει την ευθύνη της ΕΕ για την προώθηση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να καταστήσει αποτελεσματικότερο και καταλληλότερο τον αγώνα και να ενισχύσει τα μέσα που προτείνονται για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει το σημαντικό έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο, θεωρούμε όμως ότι αυτή η ετήσια έκθεση αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επεκτείνει την αρμοδιότητα της ΕΕ σε τομείς της εξωτερικής πολιτικής.

Η κατάσταση σε πολλές χώρες είναι πολύ ανησυχητική και η διεθνής κοινότητα πρέπει, βεβαίως, να αντιδράσει. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει μέσω του ΟΗΕ και των διαφόρων οργάνων που, σε αντίθεση με την ΕΕ, χαίρουν νομιμοποίησης και ευρείας στήριξης από την πλειονότητα των κρατών.

Κατά συνέπεια, επιλέξαμε να ψηφίσουμε κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την άσκηση υποκρισίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.

Προφανώς η έκθεση περιέχει σημεία, τα οποία υποστηρίζουμε. Ωστόσο, κατ’ ουσία, αποτελεί τέλειο παράδειγμα της χειραγώγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της απαράδεκτης χρήσης τους ως πολιτικό όπλο υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων της ΕΕ και των μεγάλων χρηματοοικονομικών τους ομίλων και σε βάρος εκείνων των λαών, που απορρίπτουν τα κελεύσματά τους.

Υπ’ αυτή την έννοια, απουσιάζει εντελώς κάθε αναφορά και καταγγελία της κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, στην Κατεχόμενη Κύπρο ή στη Δυτική Σαχάρα, που διαπράττουν χώρες της ΕΕ και/ ή σύμμαχοί τους, όπως οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Τουρκία και το Μαρόκο.

Υπ’ αυτή την έννοια, γίνεται ακόμη μια προσπάθεια να αποσυνδεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της υπαγωγής τους σε οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων –μεταξύ άλλων, του γεγονότος ότι είναι αδιαίρετα και θεμελιώδη– και του καθεστώτος τους ως προϋπόθεση του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών και για πραγματική κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη, ελευθερία και δημοκρατία, πρέπει να διαμορφώσουν το πλαίσιο της πολιτικής μας δράσης. Κατά τη γνώμη μας, αφορούν την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, όχι ασκήσεις υποκρισίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Cappato για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πραγματοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο και εμείς στην ΕΕ πρέπει πάντοτε να ενεργούμε ως συνήγοροι εκείνων που υποφέρουν τελικά.

Πρέπει επίσης να γρηγορούμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διαπράττονται εντός των συνόρων μας – το παράδειγμα των μυστικών πτήσεων μεταγωγών πρέπει να χρησιμεύσει για να μας δείξει πόσο εύκολα μπορούν να συμβούν αυτές οι παραβιάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα αντίθετα με την Ομάδα σε ό,τι αφορά την τροπολογία αριθ. 12 στην παράγραφο 94 της έκθεσης του κ. Cappato, με την οποία προτείνεται η απάλειψη της έννοιας της «σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας». Μολονότι ο όρος «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» καλύπτει και τις αμβλώσεις, που δεν τις υποστηρίζω ως απόλυτο δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναφερθούν σε αυτό το πλαίσιο. Η παράγραφος 94 υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα υγείας, περιλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, πρέπει να έχουν εξέχοντα ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική και στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, ιδίως εκεί όπου ενεργεί διαβρωτικά η βία που συνδέεται με το φύλο και όπου εκτίθενται στον κίνδυνο του HIV/AIDS γυναίκες και παιδιά ή εκεί όπου τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πρόληψη και/ ή τη θεραπεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. − (DE) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά δικαιώματα και πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς περιορισμούς. Η ΕΕ έχει την ευκαιρία να γίνει σημαιοφόρος της υπόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Προϋπόθεση εν προκειμένω είναι η ακριβής ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και αυτός είναι ο λόγος που επικροτώ την πρωτοβουλία του κ. Cappato.

Η εναρμόνιση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως σημαντική για να επιτευχθεί μια κοινή προσέγγιση, λόγου χάρη κατά της θανατικής ποινής ή των βασανιστηρίων. Ενωτική στάση είναι επίσης ευκταία στη διεθνή κονίστρα. Ορισμένες χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν εμφανίζονται να καταβάλλουν λίγες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συμβαίνουν στην επικράτειά τους. Η ΕΕ πρέπει να προτάξει ένα ισχυρό και ενωμένο μέτωπο στα αλισβερίσια της με αυτές τις χώρες και αυτό είναι δυνατό μόνο με μια κοινή πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Επικροτώ την έκθεση του κ. Cappato σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη να εστιάσει η ΕΕ περισσότερο στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Πέραν της αναγνώρισης των αδυναμιών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επισημαίνονται στην έκθεση, υποστηρίζω επίσης ορισμένες λύσεις, που προτείνει ο κ. Cappato, όπως είναι η ενίσχυση του ρόλου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η εμπλοκή του Συμβουλίου σε ανάλογες συζητήσεις. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Είναι παράξενο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να κηρυχθεί «Ευρωπαϊκό Έτος Μη Βίας», ενώ η ίδια η ΕΕ αναπτύσσει αποστολές στο Τσαντ, όπου τα γαλλικά συμφέροντα θα κάνουν αδύνατη την επίτευξη της αναγκαίας αμεροληψίας. Όταν αναφερόμαστε στις μυστικές φυλακές της και στις μυστικές πτήσεις έκνομων μεταγωγών, πόσο μη βίαιη και σύμφωνη με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν η δράση της ΕΕ; Για να μην πούμε τίποτε για το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη οι προενταξιακές διαπραγματεύσεις με μια χώρα, που καταπατά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, αντιμετωπίζει το γυναικείο τμήμα του πληθυσμού ως πολίτες δευτέρας κατηγορίας και ακολουθεί ασμένως το παράδειγμα των ΗΠΑ και με την ευλογία των ΗΠΑ αναλαμβάνει επιθετικό πόλεμο εναντίον γειτονικής της χώρας. Για να μην πούμε τίποτα για τον χλευασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων –κυρίως μέσω της παραγνώρισης των εκβάσεων δημοψηφισμάτων– και τη θυσία ολοένα και περισσότερων θεμελιωδών δικαιωμάτων με πρόφαση την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Αν η ΕΕ προτίθεται πραγματικά και σοβαρά να γίνει σημαιοφόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε πρέπει να ρίξει φως σε όλα τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα αναφορικά με τις φυλακές βασανιστηρίων των ΗΠΑ και το πρόγραμμα μυστικών πτήσεων και έκνομων μεταγωγών της CIA και να σταματήσει αμέσως τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, διότι καίριο στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι επίσης η τήρηση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αξιών στην επικράτειά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Οι λόγοι για τους οποίους δεν ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος επί της έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι ακόλουθοι:

1. Η έκθεση περιέχει μια σειρά από σημεία, που χρήζουν της στήριξής μας. Ωστόσο, αγνοεί παντελώς την απουσία κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων σε μεγάλο μέρος του κόσμου, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να λιμοκτονούν ή να μην έχουν κατοικία και απασχόληση. Η έκθεση περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο στα πολιτικά δικαιώματα και, επομένως, αμελεί την αρχή της αδιαιρετότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη του ΟΗΕ·

2. Η έκθεση δεν καταπιάνεται με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διαπράττονται ή υποστηρίζονται από κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, για να αποφευχθούν τυχόν κατηγορίες περί υποκρισίας, η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει και να ρίξει φως στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διαπράττονται με τη συμμετοχή ή την ανοχή κρατών μελών της ΕΕ σε τρίτες χώρες ή εναντίον υπηκόων τρίτων χωρών· αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις κατηγορίες για βασανιστήρια, που διατυπώθηκαν εναντίον στρατιωτών που συμμετείχαν στην Επιχείρηση Άρτεμις της ΕΕ στο Κονγκό·

3. Ο πόλεμος παραμένει η χειρότερη από τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην έκθεση όμως αγνοείται παντελώς. Παρά ταύτα, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τις ανακοινώσεις που έγιναν με αφορμή την ανάληψη από τη Γαλλία της Προεδρίας του Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2008, υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι η ΕΕ θα εμπλακεί σε περισσότερες στρατιωτικές αποστολές. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως πρόφαση γι’ αυτές τις επιχειρήσεις. Αυτή η πτυχή απουσιάζει παντελώς από την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση που ψηφίστηκε σήμερα, που αποτελεί συνέχεια της έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής, έχει το θετικό ότι είναι σε γενικές γραμμές μια ενημερωμένη και κριτική απεικόνιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Δυστυχώς, όμως, δεν είναι και πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό. Παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε να απαριθμηθούν διάφορες πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ορισμένες καταστάσεις, φαίνεται ότι δεν επιτεύχθηκε αρκούντως ο στόχος της αξιολόγησης του πραγματικού αντίκτυπου των ευρωπαϊκών πολιτικών για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η αξιολόγηση, για να είναι αποτελεσματική, θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια σαφή περιγραφή των συγκεκριμένων στόχων, μια συνολική θεώρηση όλων των πολιτικών εργαλείων, που χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτό και κατόπιν μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Με άλλα λόγια, η έκθεσή μας είναι μια σημαντική και πολύ ουσιαστική λίστα, ποτέ όμως δεν θα είναι τόσο πλήρης όσο θα μπορούσε και θα έπρεπε. Για τον λόγο αυτόν, συμμερίζομαι την ανησυχία διαφόρων συναδέλφων στο ΕΚ, ιδίως από την Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ σε σχέση με την αναθεώρηση των όρων βάσει των οποίων πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αυτή η έκθεση και αυτή η συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), γραπτώς. − (ES) Η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ ψήφισε κατά και απορρίπτει απερίφραστα, στην έκθεση Cappato, την παράγραφο που αναφέρεται στις Αρχές της Yogyakarta. Μικρός μόνο αριθμός χωρών έχει υπογράψει και εφαρμόσει αυτές τις αρχές και το περιεχόμενό τους λαμβάνεται υπόψη μόνο από τη διεθνή κοινότητα. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την ευρεία έννοια της «σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας», έναν πολύ ευρύ όρο, εντός του οποίου ορισμένοι επιχειρούν να αποκρύψουν ή να εισαγάγουν ιδέες περί παντός επιστητού. Δεν μπορούμε να το προσυπογράψουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Με τη δραματική αύξηση των παγκόσμιων τιμών τροφίμων, η ανάγκη της κατοχύρωσης της επάρκειας τροφίμων ως ανθρώπινο δικαίωμα είναι σημαντική. Αυτή η επισιτιστική κρίση, από την οποία θα υποφέρουν κατεξοχήν οι φτωχότεροι στον κόσμο, απαιτεί άμεση δράση. Καλώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέσα για να βοηθήσουν αυτούς που πλήττονται από τη δραματική αύξηση των τιμών των τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (SV) Επιλέγω να απόσχω από την ψηφοφορία επί του θέματος αυτού, διότι η έκθεση του κ. Cappato περιέχει τμήματα, που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ (ιδίως στις παραγράφους 15, 45 και 141). Πιστεύω ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. – (PL) Η έκθεση Cappato πρόταξε το ζήτημα των αόριστων διακρίσεων βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού και των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

Την ίδια στιγμή, έδωσε ελάχιστη προσοχή στην τρέχουσα εκτεταμένη παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας.

Αυτός είναι ο λόγος που αδυνατούσα να υποστηρίξω αυτή την έκθεση κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι βρετανοί συντηρητικοί αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο. Μπορούμε να υποστηρίξουμε αρκετά σημαντικά σημεία, που περιέχονται στην έκθεση Cappato.

Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από παραγράφους, με τις οποίες διαφωνούμε κατηγορηματικά. Επί παραδείγματι, με τις παραγράφους 2, 5, 14, 15, 30 και 38. Επιπλέον, οι βρετανοί συντηρητικοί βουλευτές του ΕΚ, κατά τα ειωθότα, πήραν την άδεια να ψηφίσουν κατά βούληση στα θέματα που αφορούν τη θανατική ποινή και τις αμβλώσεις.

Ψηφίσαμε υπέρ στην τελική ψηφοφορία, διότι θέλουμε να καταστήσουμε σαφή τη στήριξή μας, καταρχήν, στην υπόθεση της στήριξης και ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δύνανται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την αποστολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους ακόλουθους λόγους:

1. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναφαίρετα, αδιαίρετα και έχουν καθολική ισχύ. Ωστόσο, στην έκθεση δεν γίνεται παρά νύξη για τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και τη μαζική παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται τα πλέον βασικά τους δικαιώματα, το γεγονός ότι –εν μέρει ως αποτέλεσμα των λίαν προβληματικών πολιτικών της ΕΕ– διαθέτουν ολοένα και λιγότερο φαγητό και ότι ο λιμός, οι ασθένειες και η έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης αποτελούν την ωμή τους πραγματικότητα, ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων καταπατώνται: όλα αυτά αγνοούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό.

2. Η έκθεση παραλείπει να αναφερθεί στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συμβαίνουν στην ίδια την ΕΕ και στις οποίες εμπλέκεται η ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, εν μέρει ως αποτέλεσμα της πολιτικής της στον στρατιωτικό και εξοπλιστικό τομέα και των ολοένα και επεκτεινόμενων στρατιωτικών της αποστολών. Ασκείται κριτική μόνο στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διαπράττονται εκτός ΕΕ· αγνοούνται οι παραλείψεις και οι ευθύνες της ίδιας της ΕΕ. Στην έκθεση δεν γίνεται αναφορά στις εσωτερικές και εξωτερικές συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ, με τις αρνητικές τους συνέπειες για τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

3. Η έκθεση ακολουθεί μια λίαν επιλεκτική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την έκφραση κριτικής, όπως καταδεικνύεται και από τις χώρες που επιλέγονται ως αντικείμενο κριτικής και από το εύρος αυτής της κριτικής. Η πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να βασίζεται, όμως, σε πολιτικές πιέσεις, αν θέλουμε πραγματικά να διατηρεί την όποια αξιοπιστία.

 
  
  

− Έκθεση Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας, που ετοίμασαν από κοινού η βελγίδα συνάδελφος Véronique de Keyser και ο ισπανός José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra σχετικά με τις αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών (ΑΠΕ). Η παρακολούθηση των εκλογών, ιδίως στις νέες δημοκρατίες, πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, διότι, μολονότι οι εκλογές δεν συνεπάγονται δημοκρατία, είναι βασική συνιστώσα της και, κατά συνέπεια, θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων.

Όπως οι συνάδελφοί μου, λυπούμαι που η Ένωση εξακολουθεί να μη διαθέτει μια κοινή, περιεκτική στρατηγική για την προαγωγή της δημοκρατίας. Είναι βασικό να συνεχίσουμε να διεξάγουμε μετεκλογικές επιχειρήσεις, διότι δεν αρκεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υιοθετείται παθητική στάση έναντι χωρών των οποίων η εκλογική διαδικασία έχει δεχθεί σκληρές επικρίσεις από παρατηρητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την έκθεση De Keyser και Salafranca ως κάποιος που υπήρξε σε δύο περιπτώσεις επικεφαλής παρατηρητής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στην Ινδονησία το 2004 και στο Άτσεχ το 2006/7. Πιστεύω ότι το έργο που επιτελεί η Ένωση με τη βελτίωση της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας είναι ζωτικής σημασίας. Η δουλειά μας γενικά δεν είναι να επιβεβαιώνουμε τους νικητές, αλλά να διαβεβαιώνουμε εκείνους που έχασαν, ότι έχασαν δίκαια και αυτό μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την αποκλιμάκωση της μετεκλογικής έντασης.

Ενώ συμφωνώ με τη συμμετοχή υπηκόων χωρών από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως είναι η Ελβετία, η Νορβηγία και ο Καναδάς, πρέπει πάντως να διασφαλίζουμε ότι η πλειονότητα των παρόντων είναι υπήκοοι της ΕΕ. Σε μια περίπτωση, εξ όσων γνωρίζω, κόντευαν να σχηματίσουν πλειοψηφία στους εκλογικούς παρατηρητές.

Είναι σωστό και ορθό, όπως δηλώνεται στην παράγραφο 38, ότι πρέπει να παράσχουμε μετεκλογική στήριξη σε νέα Κοινοβούλια. Έχω επίγνωση ως ένας άνθρωπος που ήμουν εκπρόσωπος του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) ως σύμβουλος του νεοεκλεγμένου κοινοβουλίου της Ινδονησίας το 1999 σχετικά με τις αναθεωρήσεις του κανονισμού του, ακριβώς πόσο χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί αυτό. Συγχαίρω τους δυο συναδέλφους μου για την έκθεσή τους, που είμαι βέβαιος ότι θα την επανεξετάσουμε στη νέα νομοθετική περίοδο μετά το 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Είμαστε αντίθετοι στα αποσπάσματα της έκθεσης, με τα οποία επιδιώκεται να μετατραπούν οι αποστολές της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών σε πολιτική έναντι τρίτων χωρών. Οι παρατυπίες που διαπιστώνονται πρέπει να εξετάζονται μέσω οργάνων που χαίρουν μεγαλύτερης νομιμοποίησης και ευρύτερης στήριξης σε σύγκριση με την ΕΕ, εν προκειμένω πρωταρχικά ο ΟΑΣΕ και ο ΟΗΕ.

Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει πράγματι να διαδραματίσει ρόλο ως εκλογικός παρατηρητής μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς φορείς. Η εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτήσει η ΕΕ είναι μεγάλης σημασίας και πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον.

Επιλέξαμε, επομένως, να υποστηρίξουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας δεν πρέπει να ειδωθεί μεμονωμένα, αλλά μάλλον ως αναπόσπαστο στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, θα λέγαμε ότι εμφορείται από μια αλαζονική και υπεροπτική στάση, ένα παράδειγμα της οποίας είναι η αυτοαξιολόγηση της ΕΕ ως «ηγέτιδας» στον τομέα των διεθνών αποστολών εκλογικών παρατηρητών.

Με βάση αυτή τη συμπεριφορά «ανωτερότητας» των «αξιών» και της στάσης της ΕΕ γίνονται συχνές προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών ως μέσο πίεσης και ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις χωρών, ιδίως εκείνων που επιμένουν σε αναπτυξιακά έργα με βάση την επιβεβαίωση της εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας.

Από μια άλλη σκοπιά, τι είναι αυτό που επιχειρεί στην πραγματικότητα να κάνει η ΕΕ με την «κοινή, ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση της δημοκρατίας»; Τι επιχειρεί να κάνει η ΕΕ με τη χρηματοδότηση εθνικών κοινοβουλίων και πολιτικών κομμάτων σε άλλες χώρες; Η απάντηση δίνεται από τη δική μας κατάσταση. Η ΕΕ επιχειρεί να επιβάλει ένα μοναδικό μοντέλο (καπιταλισμού) στους λαούς. Αυτό το μοντέλο υπηρετεί τα συμφέροντα της εντεινόμενης εκμετάλλευσης και επιβάλλει την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου. Αποδέχεται τη θυσία της προόδου για τους λαούς και της ανάπτυξης των χωρών προς το συμφέρον των πολυεθνικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξη την έκθεση De Keyser/Salafranca Sanchez-Neyra, που καταπιάνεται με σημαντικά θέματα. Η δέσμευση της ΕΕ για ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών είναι μια αξιέπαινη υπόθεση και η έκθεση σημειώνει ορθώς ότι δημοκρατία μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο μακροχρόνια ριζωμένων δημοκρατικών αξιών.

Αυτό το κρίσιμο γεγονός αγνοήθηκε όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν να εμπλακούν σε πόλεμο στο Ιράκ. Οι καταστροφικές συνθήκες που επικρατούν τώρα σε αυτή τη χώρα απλώς αποδεικνύουν ότι οι δημοκρατικές αξίες πρέπει να καλλιεργούνται και δεν μπορούν να υπάρξουν στην άκρη της κάνης ενός όπλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Είμαι υπέρ της ενίσχυσης των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών, προκειμένου να παρέχουμε αποτελεσματική στήριξη στις νεοπαγείς δημοκρατίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, επικροτώ την έκκληση για μια ευρωπαϊκή συναίνεση αναφορικά με την προαγωγή της δημοκρατίας, πράγμα που μπορεί να δώσει ώθηση στην αποτελεσματικότητα των αποστολών εκλογικών παρατηρητών.

Οι εκλογές είναι σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της σταθερής δημοκρατίας και έχουν μεγάλη συμβολική σημασία τόσο για την άμεσα ενδιαφερόμενη χώρα όσο και για την ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Η ΕΕ ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση των εκλογών και πρέπει τώρα να εμπλουτίσει με εντατικούς ρυθμούς αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση της μετεκλογικής παρακολούθησης είναι ιδιαιτέρως σημαντική, κατά τη γνώμη μου. Η ΕΕ πρέπει να επισημάνει τις βασικές προκλήσεις, που ανακύπτουν από τη διεξαγωγή των εκλογών και να ανταποκρίνεται με ενιαίο και συνολικό τρόπο. Θα ήταν, επίσης, συνετό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει στήριξη στα νεοεκλεγέντα κοινοβούλια.

Υποστηρίζω πλήρως όλους αυτούς τους στόχους, ιδίως αφού οι προσωπικές μου εμπειρίες ως εκλογικού παρατηρητή της ΕΕ στη Γουατεμάλα επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών αποτελούν σημαντικό σκέλος του ρόλου της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Ως Ένωση δημοκρατικών κρατών, η εμπειρία της ΕΕ πρέπει να διαχέεται αποτελεσματικά και πρέπει να ενθαρρύνονται σε όλο τον κόσμο αιτήματα για συνεργασία μας στην εκλογική διαδικασία.

Μέσω της βελτίωσης των πρακτικών και της μεθοδολογίας των αποστολών της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών, μπορούμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, ψήφισα υπέρ της κοινής έκθεσης του κ. Salafranca Sánchez-Neyra και της κ. De Keyser.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το Σώμα υψώνει τη σημαία της δημοκρατίας και αποστέλλει παρατηρητές σε διάφορες εκλογές. Για τους πολίτες της άμεσα ενδιαφερόμενης χώρας, είναι ζωτικής σημασίας αυτές οι εκλογές να διεξάγονται με δίκαιο και σωστό τρόπο. Η επιρροή μας εδώ συμβάλλει σημαντικά στη δημοκρατική πρόοδο, υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι οι συστάσεις μας γίνονται πραγματικά σεβαστές.

Ωστόσο, ας μην αυταπατώμεθα για τη δική μας συμμόρφωση με τα δημοκρατικά πρότυπα εδώ στην ΕΕ: όχι ενόσω κάποιος, που λέει αντιδημοφιλείς αλήθειες, ξεγράφεται ως δεξιός ριζοσπάστης· όχι ενόσω η Συνθήκη, που απορρίφθηκε σε δημοψηφίσματα σε δύο κράτη μέλη, προωθείται για έγκριση από τα κοινοβούλια σε μια καλλωπισμένη ενισχυμένη μορφή· όχι ενόσω ο πληθυσμός επιτρέπεται να ψηφίζει επανειλημμένως, μέχρις ότου επιτευχθεί η ποθούμενη έκβαση· και όχι βεβαίως ενόσω υπάρχουν σχέδια να επιτραπεί η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στη λαϊκή βούληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Η στιγμή της διεξαγωγής κάποιων εκλογών με κανέναν τρόπο δεν είναι η μοναδική στιγμή ή η μόνη έκφραση της δημοκρατίας. Ωστόσο, είναι συχνά το σημείο καμπής. Σε χώρες χωρίς εκλογική παράδοση, η διεξαγωγή εκλογών μπορεί και συχνά είναι η ευκαιρία, που η διαδικασία εκδημοκρατισμού προσλαμβάνει τελεσίδικο χαρακτήρα. Ωστόσο, αυτή είναι μια διαδικασία για την οποία μιλάμε. Για τον λόγο αυτόν, οτιδήποτε αναφέρεται σε αυτή την έκθεση αναφορικά με την επιτυχία, τις δυσκολίες, τις ανεπάρκειες και τις ανάγκες μεταρρύθμισης των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ είναι σημαντικό και αξίζει να του δώσουμε όλη μας την προσοχή, πάντοτε όμως θα χάνεται το ουσιαστικό σημείο: η συνολική συμβολή των διαφόρων ευρωπαϊκών μέσων στην επίτευξη της δημοκρατίας (στις οποίες εμπλέκονται προφανώς οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ). Αυτό, πιστεύω, είναι η πρόκληση, που αναδεικνύεται από αυτή τη συζήτηση που, αφού μας έκανε να το σκεφθούμε καλά, πρέπει να την αποδεχθούμε. Η προώθηση και προστασία της δημοκρατίας δεν είναι μόνο μέρος του DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι επίσης μέρος της θεώρησής της για τον κόσμο, τόσο από πλευράς αρχών και αξιών όσο και από πλευράς των δικών της συμφερόντων.

 
  
  

− Έκθεση Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαίρετης έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας του αξιότιμου βρετανού συναδέλφου Glyn Ford σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που είναι σκέλος μιας ευρύτερης στρατηγικής διμερών και διαπεριφερειακών διαπραγματεύσεων με τους εμπορικούς εταίρους.

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), που περιέχει εκτελεστές ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η Ένωση να συνάπτει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την όποια χώρα. Η επίλυση του προβλήματος του τραπεζικού απορρήτου στη Σιγκαπούρη είναι ουσιώδης, αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική προοπτική σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Όπως οι συνάδελφοί μου, δίνω ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση της παραποίησης φαρμακευτικών \ προϊόντων, που αντιπροσωπεύουν αθέμιτο ανταγωνισμό και κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Εκφράζω τη λύπη μου για την έγκριση της αρχής της μέγιστης χρήσης μορφών ευελιξίας, που ορίζονται στη Δήλωση, με την οποία τροποποιείται η Συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμφωνία TRIPS) και της πρόσβασης στα φάρμακα, με δεδομένη την έλλειψη σοβαρής αξιολόγησης αυτών των μηχανισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, υποστηρίζω αυτή την έκθεση, διότι είμαι πεπεισμένος ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι ένα αναγκαίο βήμα στην κατεύθυνση της παγκόσμιας ευημερίας.

Ωστόσο, η στήριξή μας σε οποιαδήποτε υπερεθνική οικονομική συμφωνία πρέπει να εξαρτάται από αυστηρούς κανόνες, που δεσμεύουν όλα τα μέρη να επικυρώσουν τις θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, κατοχυρώνοντας έτσι ότι οι εργαζόμενοι διαφυλάσσονται και προστατεύονται.

Όπως υπενθύμισε ο εισηγητής, ο ASEAN, συνολικά, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Αυτό υπογραμμίζει τα πολλά εμπορικά μας συμφέροντα σε αυτή την περιοχή, που δίχως αμφιβολία είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά.

Η ισχυρή παρουσία της περιοχής και η απουσία αποτελεσματικής τοπικής εργατικής νομοθεσίας μας υποχρεώνει να διασφαλίσουμε ότι η νέα συμφωνία θα θεσπίζει αυστηρούς κανόνες όχι μόνο οικονομικής φύσεως αλλά επίσης και πρωτίστως, από την άποψη της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις συνέπειες του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Η ασφάλεια των προϊόντων και η προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος δεν μπορούν και δεν πρέπει να υπονομευθούν από την οιουδήποτε είδους αμιγώς οικονομική συμφωνία.

Όλοι εμείς, ενωμένοι μέσω ταυτόσημων αξιών, έχουμε ένα ηθικό και θεσμικό καθήκον να βρούμε το σθένος να επιδείξουμε πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα και επιλεκτικότητα στην επιλογή των εμπορικών μας εταίρων: όλοι οι εταίροι μας πρέπει να παράσχουν στην Ευρώπη εγγυήσεις, που να δώσουν το παράδειγμα σε άλλους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Μας βρίσκει αντίθετους το γεγονός ότι η έκθεση περιέχει μια σειρά πτυχών, που δεν έχουν καμία σχέση με την εμπορική πολιτική. Η πολιτική κατάσταση στη Μιανμάρ και η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, δεν πρέπει όμως να αποτελούν μέρος της υπερεθνικής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Το θεωρούμε αυτό ως μια ακόμη προσπάθεια εκ μέρους της ΕΕ να διευρύνει τις εξουσίες της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Από την άλλη πλευρά, η Λίστα του Ιουνίου βλέπει τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και άλλων περιοχών ως φυσική συνέπεια της ύπαρξης ενιαίας αγοράς και κοινής εμπορικής πολιτικής. Κατά συνέπεια και παρά ταύτα επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Σύμφωνα με την έκθεση, η εξασφάλιση εμπορικών πλεονεκτημάτων μέσω της σύναψης συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (ΣΕΕ) με διάφορες περιοχές είναι η καλύτερη πολιτική στρατηγική, προκειμένου η Ευρώπη να υπερβεί την κρίση, τουλάχιστον για όσο συνεχίζεται το αδιέξοδο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Ωστόσο, η έκθεση επιζητεί να προχωρήσει περαιτέρω. Παράλληλα με τις ΣΕΕ, επιχειρηματολογεί υπέρ της οικονομικής ολοκλήρωσης περιοχών, κατά τρόπο παρόμοιο με την ΕΕ και, ει δυνατόν, να υπαχθούν από οικονομική και πολιτική σκοπιά σε αυτή.

Η ευρεία απόρριψη των τροπολογιών, που κατέθεσε η Ομάδα μου, αποκαλύπτει με σαφήνεια τον ύστατο στόχο: την ελευθέρωση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα μέσα ή οι συνέπειες. Ακόμη και τροπολογίες που υπογραμμίζουν την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών και οι στόχοι δημιουργίας απασχόλησης και διασφάλισης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, επισιτιστικής αυτάρκειας και ασφάλειας, και περιβαλλοντικής προστασίας, απορρίφθηκαν. Δεν έγινε καν αποδεκτός από την πλειοψηφία του Σώματος χωρίς όρους ο στόχος της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε φάρμακα και της μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι προφανείς, όπως είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των περιφερειακών διαφορών, της φτώχειας, της πείνας και των ασθενειών.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, παρά να ψηφίσουμε κατά της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω την έκθεση Glyn Ford σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Είναι ουσιαστικής σημασίας να συμπεριλάβει η Επιτροπή αυστηρές ρήτρες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στη νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, που προτείνει. Μια τέτοια κίνηση όχι μόνο θα τονώσει την καινοτομία και την έρευνα στις χώρες ASEAN, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, θα προστατεύσει τους καταναλωτές από ανασφαλή παραποιημένα αγαθά, όπως τα πειρατικά φάρμακα.

Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ για τα παραποιημένα προϊόντα, η οποία συζητήθηκε τούτη την εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, δηλώνει ότι το εμπόριο παραποιημένων αγαθών στη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες έχει προσλάβει παρόμοιες διαστάσεις με εκείνου της Κίνας. Η έκθεση καταπιάνεται με αυτά τα θέματα και ψήφισα υπέρ των προτάσεών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα ψηφίσω υπέρ αυτής της άριστης έκθεσης. Καίριας σημασίας κατ’ εμέ ήταν οι τροπολογίες 7 και 14 και η παράγραφος 42.

Αυτά τα αποσπάσματα αναγνωρίζουν τη σημασία της διασφάλισης προσβάσιμων και βιώσιμων δημοσίων υπηρεσιών – Τροπολογία αριθ. 7· την επιβολή εργατικών προτύπων μέσω μηχανισμού επίλυσης διαφορών – Τροπολογία αριθ. 14· και την ανάγκη διαφορετικής δασμολογικής αντιμετώπισης των φιλικών προς το περιβάλλον και θεμιτά εμπορευόμενων αγαθών – παράγραφος 42.

Συγχαίρω τον εισηγητή, τον κ. Ford, για την έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς.(PL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Ford σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το Σύνδεσμο των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Θέλω να υπογραμμίσω ότι για να αποφέρει καρπούς, μια συμφωνία απαιτεί τη δέσμευση αμφοτέρων των μερών. Υπό το πρίσμα εκθέσεων για πρόσφατους γύρους διαπραγματεύσεων, οι προοπτικές για μια επικείμενη και φιλόδοξη συμφωνία με τον ASEAN ενδέχεται να υπονομευθεί από την έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας και τις δυσχέρειες στην ανάπτυξη μιας κοινής θέσης. Ο ASEAN θα γινόταν ο πέμπτος πλέον σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ.

Η έκθεση στηρίζει την έννοια μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τον ASEAN, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα πληροί ορισμένες καίριες προϋποθέσεις. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι δεν αμβλύνεται η προστασία του καταναλωτή και δεν υποβαθμίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με μια περιοχή, η οποία αποτελείται από 10 ανεξάρτητα κράτη είναι λίαν περίπλοκη και χρονοβόρα. Ταυτόχρονα, οι διαπεριφερειακές συμφωνίες πραγματικά προσφέρουν σημαντικά οφέλη, διότι προάγουν την περιφερειακή ολοκλήρωση, που ενισχύει τις οικονομίες των χωρών εταίρων και μειώνει τον αριθμό των ρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς.(PL) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει ειδική μέριμνα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τρίτες χώρες.

Το ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ στις χώρες ASEAN έχει ανοδική τάση κάθε χρόνο. Μεταξύ άλλων προγνώσεων, η Κεντρική Τράπεζα των Φιλιππίνων (Bangko Sentral ng Pilipinas) προβλέπει αύξηση μεταξύ του 4,8% και του 5,5% στο ΑΕγχΠ των Φιλιππίνων. Προβλέπει, επίσης, αύξηση 11% στις εξαγωγές και αύξηση 10% στην αξία των εμβασμάτων σε ξένο νόμισμα από Φιλιππινέζους, που εργάζονται στο εξωτερικό.

Το ΑΕγχΠ της Μαλαισίας μεταφράζεται σε 6 721 δολάρια ΗΠΑ κατά κεφαλήν. Η πρόβλεψη κάνει λόγο για 7 596 δολάρια ΗΠΑ το 2008. Το 2007, η οικονομία της Μαλαισίας κατέγραψε αύξηση 6,3% του ΑΕγχΠ. Η συνολική μεγέθυνση του ΑΕγχΠ για όλα τα κράτη μέλη του ASEAN εκτιμάται σε περίπου 6%. Αυτοί είναι σημαντικοί δείκτες για την αξιολόγηση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

 
  
  

− Έκθεση Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Απαιτείται επειγόντως απάντηση στο πρόβλημα της έλλειψης πληροφόρησης για τα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων καθώς και για τα στοιχεία αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας και των συνεπειών τους για τους πληθυσμούς κάθε είδους.

Όσο ζωτικής σημασίας είναι αυτή η πληροφόρηση για την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, άλλο τόσο μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη θέσπιση επαρκών μέτρων διαχείρισης της αλιείας.

Θεωρούμε, επομένως, ότι είναι σημαντικό αυτό να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες της δράσης των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της συλλογής και διαθεσιμότητας αξιόπιστων δεδομένων, μεταξύ άλλων, της ανάλυσης των λόγων για τη μη εφαρμογή ή λιγότερο ορθή εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης που ισχύουν, όπως αναφέρεται στην έκθεση. Το ενδεχόμενο, που παρουσιάζουν διεθνείς οργανώσεις, κάποια από αυτά τα είδη να πλήττονται από υπεραλίευση, ενισχύει αυτή την ανάγκη.

Στόχος πρέπει να είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βάσει της αρχής της προφύλαξης, που επιχειρεί να εξισορροπήσει τις αλιευτικές ευκαιρίες με την σταθερότητα των αποθεμάτων. Κατά συνέπεια, υποστηρίζουμε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Θεωρούμε ότι τα μέτρα που θα εγκριθούν πρέπει να λάβουν υπόψη τους την ιδιαίτερη φύση κάθε είδους, τη ζώνη αλιείας και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό αλιείας, ιδίως εκείνον που είναι πιο επιλεκτικός και έχει μικρότερο αντίκτυπο στον βυθό.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Miguélez Ramos σχετικά με την αλιεία βαθέων υδάτων. Η αλιεία βαθέων υδάτων είναι μια πολύ πρόσφατη καινοτομία και τέθηκε στο στόχαστρο μια σειρά από προηγουμένως ανεκμετάλλευτα ιχθυαποθέματα, με μικρή επιστημονική έρευνα ή νομοθετική ρύθμιση. Επομένως, είναι ορθό που εξετάζονται αυτά τα ζητήματα.

Επικροτώ την έκκληση της κ. Miguélez Ramos οι αλιείς και οι ενώσεις τους να εμπλακούν πλήρως στον καθορισμό των μέτρων, που στοχεύουν στη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η βιώσιμη αλιεία εξαρτάται από αποφάσεις, που λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή όλων εκείνων που τους αφορούν αυτές.

 
  
  

− Έκθεση Ingo Friedrich (πρώην Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κάπου 2 500 οργανώσεις εκπροσώπησης συμφερόντων δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στις Βρυξέλλες. Περισσότερες από 300 από αυτές είναι αντιπροσωπείες τοπικών και περιφερειακών αρχών, που λειτουργούν σαν να ήταν πρεσβείες. Περιλαμβάνουν την αντιπροσωπεία της Małopolska (Μικρή Πολωνία), που είναι η ευρωπαϊκή εκλογική μου περιφέρεια. Θέλω να αδράξω την ευκαιρία που παρέχει αυτή η συζήτηση για την έκθεση που εξετάζουμε στο Σώμα, προκειμένου να επιστήσω την προσοχή στο ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των οργανώσεων αυτού του είδους. Καθώς επιχειρούν να εξασφαλίσουν αξιόπιστες πληροφορίες από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών παρέχουν επίσης τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την κατάσταση στις περιοχές τους. Ο εισηγητής δήλωσε ότι η διαφάνεια είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Σε συνέχεια αυτής της δήλωσης θέλω να τονίσω με έμφαση τη σημασία της αυξημένης διαφάνειας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της ίσης μεταχείρισης όλων των οργανώσεων που εκπροσωπούνται στις Βρυξέλλες.

Υποστήριξα την προαναφερθείσα έκθεση λόγω των συγκεκριμένων παραδειγμάτων του τρόπου με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε εξωτερικές οργανώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Είναι ευρέως γνωστό ότι ο τομέας της επαγγελματικής εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων –με στόχο την επιρροή στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ– αναπτύσσεται ταχέως και σταθερά στις Βρυξέλλες. Επομένως, είναι σημαντικό να θεσπίσουμε τουλάχιστον κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι παρέχεται ενημέρωση για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν οι λομπίστες, μολονότι, ακόμη και έτσι, θα είναι πάντοτε δύσκολο να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει διαφάνεια και ότι αποφεύγονται οι ανήθικες πρακτικές. Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης.

Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας που δεν εγκρίθηκαν οι προτάσεις που κατέθεσε η Ομάδα μας, συγκεκριμένα αυτές σύμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, πέραν της υποχρέωσης εγγραφής τους στο μητρώο, θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις δαπάνες σε σχέση με τις δραστηριότητές τους, συγκεκριμένα παρέχοντας τις ίδιες πληροφορίες για τις δαπάνες εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων που γίνονται σε σχέση με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς οι τελευταίοι υποχρεούνται να τις δημοσιοποιήσουν στις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα υποστηρίξω αυτή την έκθεση, δεδομένου ότι ενισχύει τους κανόνες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, που διέπουν τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων. Ήμουν συντάκτης της πρώτης έκθεσης γι’ αυτό το θέμα πάει πάνω από μια δεκαετία, τον Ιανουάριο του 1996, που εκπόνησε η τότε Επιτροπή Κανονισμού και τα νομοθετικά κείμενα που έχουμε θεσπίσει επί του παρόντος είναι αυτά που προτείνονται στην αρχική μου έκθεση.

Μετά από 10 και βάλε χρόνια, είναι σαφώς καιρός να τροποποιήσουμε και να ενισχύσουμε αυτούς τους κανόνες. Αποτύχαμε την τελευταία φορά να έχουμε ένα κοινό σύστημα για όλα τα θεσμικά όργανα, αυτό όμως πλέον φαίνεται δυνατό. Για μένα, εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων είναι όλοι όσοι θέλουν να εισέλθουν στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο για να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είτε πρόκειται για εργοδότες, είτε για εργαζόμενους, ομάδες καταναλωτών, ομάδες παραγωγών ή ομάδες ειδικών συμφερόντων.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περί τις 5 000 εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες – αναλογούν επτά σε κάθε έναν βουλευτή του ΕΚ. Στη συντριπτική τους πλειονότητα κάνουν καλά τη δουλειά τους – ένας πολύ μικρός αριθμός δεν την κάνει καλά. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι λίγοι δεν αμαυρώνουν τους πολλούς και ότι το έργο μας επωφελείται της έξωθεν συμβολής, αντί να στρεβλώνεται από αυτή. Προσμένω με ανυπομονησία τις προτάσεις για μια «κοινή νομοθεσία» μέχρι τα τέλη του έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Απείχα από την έκθεση Stubb σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, διότι πιστεύω πως ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές δημιουργούν πολύ ντόρο για μια δραστηριότητα που είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα, δηλαδή την προσπάθεια επηρεασμού αυτών που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων. Είναι φυσικό οι πολίτες να συνέρχονται για να προασπιστούν τα συμφέροντά τους. Τα εργατικά συνδικάτα, οι εργοδοτικές ενώσεις και οι ΜΚΟ έχουν το δικαίωμα να προασπίζονται τα συμφέροντά τους ενώπιον του όποιου νομοθέτη. Ο νομοθέτης έχει καθήκον να ακούει προτού λάβει μια απόφαση. Ωστόσο, ο νομοθέτης πρέπει να παραμένει ανεξάρτητος, εξ ου και η σημασία του να δημοσιοποιούν τα μέλη του ΕΚ τα οικονομικά συμφέροντά τους. Ωστόσο, η βασική έλλειψη της έκθεσης είναι ότι εξακολουθεί να σιωπά σχετικά με τη χρηματοδότηση ορισμένων ενώσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτός είναι ένας τομέας, στον οποίο πρέπει επίσης να υπάρχει διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι απολύτως φυσικό να διαβουλευόμαστε με τα μέρη που επηρεάζονται από μια νομοθεσία που προτείνεται ή εγκρίνεται. Ως βουλευτές του ΕΚ, που καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για θέματα που ενίοτε είναι άκρως τεχνικά, είμαστε οι πρώτοι που αναγνωρίζουμε τον λίαν σημαντικό ενημερωτικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτοί που είναι ευρέως γνωστοί ως λομπίστες. Η δραστηριότητά τους είναι χρήσιμη, οι σχέσεις τους όμως με όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να διέπονται από ένα ισχυρό, συνεκτικό πλαίσιο και αυτός είναι ο λόγος που θα ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης. Θέλω, πάντως, να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Είναι σημαντικό να μη βάζουμε στο ίδιο σακί όλες τις ομάδες συμφερόντων: οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών ή των ΜΚΟ δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο με τους εκπροσώπους δημοκρατικών τοπικών ή εθνικών αρχών. Κατά τη γνώμη μας, το «νομοθετικό αποτύπωμα», ήτοι η αναφορά στις ομάδες με τις οποίες διαβουλευτήκαμε, πρέπει να είναι υποχρεωτικό, κυρίως για την Επιτροπή. Γνωρίζουμε πόση επιρροή ασκούν αυτές οι ομάδες στην προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων ή στην κατεύθυνση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής και πόσο δύσκολο είναι για τον νομοθέτη να τροποποιήσει σε κάποιο μεγάλο βαθμό ανάλογες προτάσεις ή κατευθύνσεις. Τέλος, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων πρέπει να είναι αρκούντως αναλυτικά, ώστε να μας επιτρέπουν να επισημαίνουμε ευκρινώς τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύονται και την πηγή της χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, που διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων είναι σημαντικοί παράγοντες, που μπορούν να παράσχουν χρήσιμη εμπειρογνωμοσύνη. Είναι, ωστόσο, βασικό να μπορούμε να προσδιορίσουμε τις οργανώσεις που εκπροσωπούνται από τις ομάδες πίεσης. Ένα υποχρεωτικό δημόσιο μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, που θα είναι κοινό για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και στο οποίο θα καταγράφονται όλοι οι χρηματοδοτικοί τους πόροι είναι μια καλή πρωτοβουλία, που θα παράσχει μεγαλύτερη ευκρίνεια. Η δημιουργία ενιαίου σημείου εγγραφής, όπου θα μπορούν να εγγράφονται οι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων μόνον άπαξ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, επίσης θα απλοποιήσει την κατάσταση. Είναι, επίσης, φυσικό να προβλέπονται κυρώσεις για εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, που δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα συμπεριφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Πρέπει να υπάρξει μια δέσμη κανόνων που θα διέπουν τη μόνιμη πρόσβαση των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποστηρίζουμε τον ισχύοντα κώδικα συμπεριφοράς. Υποστηρίζουμε την αυξημένη διαφάνεια στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ψηφίσαμε κατά της έκθεσης, διότι οδηγεί σε μια γραφειοκρατία που αναιρεί τους ίδιους τους στόχους της. Η συνολική ρύθμιση των επαφών των πολιτικών παρεμποδίζει τη φυσική και ανοικτή επαφή μεταξύ πολιτών και εκλεγμένων αντιπροσώπων. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να έλθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους τους χωρίς να καταγράφονται ανοικτά οι συνομιλίες και οι απόψεις τους.

Δεν είναι δυνατόν να παρέχεται λεπτομερής καταγραφή του τρόπου που διαμορφώνονται οι γνώμες και οι απόψεις. Η επιχειρηματολογία και η ευθύνη για τις αποφάσεις πρέπει να είναι διαφανής, όχι ο διάλογος μεταξύ ατόμων. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα κάθε μέλους του ΕΚ και κάθε πολίτη.

Η διαφάνεια, που προτείνεται στην έκθεση, κινδυνεύει να καταστεί πλασματική και παραπλανητική. Η διαφάνεια πρέπει να βασίζεται σε πολιτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη των θέσεών τους και λογοδοτούν για τα κίνητρά τους.

Πέραν αυτού, ένα κοινό μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων που θα μοιράζονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα σήμαινε εγκατάλειψη της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου.

Εν κατακλείδι, η πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να βασίζεται στους εκλεγμένους εκπροσώπους που έχουν και θεωρείται ότι έχουν ακεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (ΕΝ) Επικροτώ το προτεινόμενο μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Σε μια στιγμή κατά την οποία οι πολίτες τρέφουν χαμηλή εμπιστοσύνη για την πολιτική, είναι βασικό οι πολιτικοί θεσμοί να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στη λειτουργία τους.

Επικροτώ, επίσης, το γεγονός ότι οι δικηγόροι θα εξαιρούνται από την εγγραφή στο μητρώο, όταν παρέχουν νομικές συμβουλές· αυτό συνάδει με την επί μακρόν αναγνωρισμένη αρχή στη σκοτσέζικη νομική παράδοση για την εμπιστευτικότητα που διέπει τη σχέση δικηγόρου-πελάτη.

Ωστόσο, ένας αριθμός καίριων τροπολογιών της δικής μου Ομάδας, με στόχο να καταστούν αυστηρότεροι οι κανόνες, ήταν ανεπιτυχείς και, συνεπώς, τόσο εγώ όσο και η Ομάδα απείχαμε της τελικής ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, πιστεύω ωστόσο ότι θα μπορούσαν να εγκριθούν περισσότερες δράσεις, προκειμένου να κατοχυρώσουμε μια ισόρροπη εκπροσώπηση των πολιτών, χωρίς να ευνοήσουμε τις ομάδες συμφερόντων, που περιβάλλουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η δραστηριότητα της εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων γνώρισε μια σημαντική εξέλιξη, αφού πλέον σε αυτή επιδίδονται πάνω από 2 500 οργανώσεις, περισσότεροι δε από 15 000 είναι οι εργαζόμενοι μόνο στις Βρυξέλλες. Μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και δημιουργηθούν νέες αρμοδιότητες για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η τάση θα εντατικοποιηθεί. Ενώ οι ομάδες συμφερόντων με κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες έχουν εύκολη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτική διαδικασία, οι ομάδες πολιτών και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν έχουν τα ίδια μέσα για να ακουστεί η φωνή τους, όταν εγκρίνονται οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις. Είναι προφανές ότι πρέπει να διευκολύνουμε τον διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αυτών των οργανώσεων στα κράτη μέλη.

Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπληρώνουν το καθήκον της διαβίβασης των απόψεων και διαφόρων πρωτοβουλιών των πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Πρέπει, επίσης, να θεσπίσουμε τις κατάλληλες γραμμές στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς.(PL) Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το θέμα της εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει θέμα ταμπού για την κοινή γνώμη. Απαιτούνται ορισμένοι κανόνες και είναι βασική η διαφάνεια. Αυτός είναι ένας ευαίσθητος τομέας από πολιτική και οικονομική σκοπιά. Έχουμε επίγνωση ότι οι νομοθέτες επωφελούνται της εξειδικευμένης ανά θέμα γνώσης, που αποκομίζεται από τις επαφές με ειδικούς. Αυτή επίσης είναι και μια μορφή διαλόγου με την κοινωνία και έχει ένα είδος αμοιβαίας συνέπειας. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων δεν ενεργούν στον δικό τους εσώκλειστο κόσμο. Η γνώση που αποκομίζουν τους επιτρέπει να δημιουργούν καλύτερη και φιλικότερη προς τον πολίτη νομοθεσία.

Από την άλλη πλευρά, εγείρεται το ζήτημα της αθέμιτης επιρροής στη νομοθετική διαδικασία. Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις που η νομοθεσία στρεβλώνεται, ούτως ώστε να ευνοηθούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων πίεσης, όπως είναι οι ομάδες υπέρ των αμβλώσεων και οι μεγάλες εταιρείες. Αυτό οδηγεί άμεσα σε διαφθορά και η τελική έκβαση δεν είναι μια πραγματική νομοθεσία, αλλά ένα συνονθύλευμα διατάξεων.

Θα καταφέρουμε, άραγε, πραγματικά να θεσπίσουμε αυστηρότερες νομικές διατάξεις και να τις κάνουμε πιο συνεκτικές, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τις αθέμιτες πρακτικές εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων και τη διαφθορά; Δυστυχώς, η απάντηση είναι προφανής. Αδυνατούμε να το πράξουμε. Θα είναι πάντοτε δυνατό να βρούμε ένα «παραθυράκι» στις διατάξεις ή έναν τρόπο να τις παρακάμψουμε. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το λεγόμενο κακό λόμπινγκ είναι επίσης δυνατό χάρη σε άμεσες επαφές στα κράτη μέλη.

Διάκειμαι θετικά προς την έκθεση, δεν μπορώ όμως να αποδεχθώ τις τροπολογίες βάσει των οποίων οι εκκλησίες θεωρούνται ομάδες εκπροσώπησης ιδιαίτερων συμφερόντων. Πρέπει να εξετάσουμε το ηθικό σκέλος, τη συμμόρφωση με τη διαφάνεια και την ηθική, καθώς και το γράμμα του νόμου. Η ηθική ουδέποτε μπορεί να είναι ο εχθρός της δημοκρατίας!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), γραπτώς. (FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίμα που δεν εγκρίθηκε η τροπολογία αριθ. 7, η οποία προτάθηκε εκ μέρους της Ομάδας μου. Η τροπολογία θα ήταν βασική για να κατανοήσουμε την κλίμακα της συζήτησης σχετικά με την εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων, όχι μόνο ως υπενθύμιση προς την Επιτροπή, αλλά και σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του πράγματος είναι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι πόροι των οποίων συγκρίνονται συχνά με εκείνους της βιομηχανίας, μολονότι κατά εντελώς περίεργο τρόπο: ο προϋπολογισμός μιας και μόνο οργάνωσης για μια δασική εκστρατεία μπορεί να συγκριθεί αθροιστικά με ολόκληρους τους προϋπολογισμούς όλων των δασικών εταιρειών. Αυτό μας κάνει να λησμονούμε ότι οι δασικές εταιρείες δεν μπορούν να δαπανήσουν όλα τους τα χρήματα για την επικοινωνία: επιδίδονται στην πραγματικότητα στην παραγωγή ξυλείας και χάρτου. Θα ήταν πιο λογικό να συγκρίνουμε τους προϋπολογισμούς των εταιρειών για επικοινωνία, αλλά από αυτό θα έπρεπε να αφαιρεθεί η φορολογία για χρηματιστηριακά έσοδα, που συνιστά οικονομική αφαίμαξη. Έπειτα, από την άλλη πλευρά, κάποιος θα πρέπει να υπολογίσει τα χρήματα για τις εκστρατείες υπέρ των δασών όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Όταν κοιτάμε κάτω από την επιφάνεια, επομένως, οι πόροι που χρησιμοποιούνται συχνά αποκαλύπτεται ότι είναι σε πιο ίση μοίρα σε σύγκριση με αυτό που μπορεί να υπονοεί η εικόνα που έχει δημιουργηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης για τη θέσπιση ενός πλαισίου για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων συμφερόντων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Για να διαφυλάξουμε τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, απαιτείται δομημένο πλαίσιο για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Συμφωνώ με τον ορισμό της εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων, δεδομένου ότι όλοι οι τομείς δράσης που αναλαμβάνονται με στόχο την επιρροή στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και δεδομένου ότι όλοι οι παράγοντες που εμπίπτουν σε αυτόν τον ορισμό πρέπει να θεωρούνται εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων και να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), γραπτώς. − (NL) Τα ημίμετρα δεν θα βοηθήσουν καθόλου στο πρόβλημα των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων. Μόνο η πλήρης διαφάνεια και οι υποχρεωτικές εγγραφές στο μητρώο μπορούν να περιορίσουν την αυξανόμενη επιρροή του βιομηχανικού λόμπι. Το χρειαζόμαστε αυτό σύντομα, αφού υπερβολικά συχνά βλέπουμε τα μέλη του ΕΚ να υποβάλλουν τροπολογίες εδώ, που κυριολεκτικά τις έχει συντάξει εκπρόσωπος ομάδας ειδικών συμφερόντων. Οι πολιτικοί πρέπει να επηρεάζονται πρωτίστως από τους ψηφοφόρους τους και τη δική τους ορθή αντίληψη των πραγμάτων, όχι από μια στρατιά επαγγελματιών εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων. Καλώ, επομένως, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσέλθει με μια νομοθετική δέσμη μέτρων, που θα έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση για τις λεγόμενες "ομάδες συμφερόντων", τα γνωστά "λόμπι", συνιστά απροκάλυπτα κυνική ομολογία για τον βαθιά αντιδραστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και συνολικά της ΕΕ και τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί.

Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, εδώ και χρόνια έχει επίσημα νομιμοποιήσει το δικαίωμα των εκπροσώπων των μονοπωλιακών ομίλων να κυκλοφορούν ελεύθερα στο Ευρωκοινοβούλιο, να πιέζουν, να εξαγοράζουν, να επιβάλλουν τις νομοθετικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν και πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους.

Mε το πρόσχημα των κανόνων διαφάνειας η Έκθεση προσπαθεί να εξωραΐσει την άμεση παρέμβαση των μονοπωλίων. Συμπεριλαμβάνει στα "λόμπι" τις συνδικαλιστικές, επαγγελματικές και μαζικές οργανώσεις. "Tσουβαλιάζει" έτσι το εργατικό και λαϊκό κίνημα, με τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, που τους παρουσιάζει προκλητικά σαν εκπροσώπους της "κοινωνίας των πολιτών". Mόνο που αυτοί βρίσκουν ορθάνοιχτες τις πόρτες του Kοινοβουλίου, ενώ οι εργαζόμενοι απαγορεύεται και να το πλησιάσουν.

Oι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες. Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο και οι ευρωβουλευτές δεν είναι ανεξάρτητοι. Έχουν εκλεγεί κάτω από προγράμματα που εκφράζουν τα ταξικά συμφέροντα και αυτά εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο.

Για τους εργαζόμενους ο δρόμος που εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα είναι αυτός της ανατροπής των πολιτικών συσχετισμών, της αποδυνάμωσης των κομμάτων του κεφαλαίου, της αντίστασης και της αντιπαράθεσης με την ΕΕ που το υπηρετεί.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ των προτάσεων, που περιέχονται στην έκθεση «Πλαίσιο για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ».

Αυτές οι προτάσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στην εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων θέτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ μπροστά από σχεδόν κάθε άλλο κοινοβούλιο στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων και τη διασφάλιση της πλήρους δημοσιοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. − (NL) Η πολιτική της ΕΕ σταδιακά και σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό υπαγορεύεται από τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων, που επιχειρούν να ενισχύσουν την παγκόσμια ανταγωνιστική τους θέση, προβαίνοντας σε περικοπές των δαπανών στους τομείς του περιβάλλοντος, της ασφάλειας στην εργασία και της προστασίας των καταναλωτών. Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες κάνουν αυτό το πράγμα, όσο όμως το κάνουν, θα πρέπει να γίνεται σαφές σε όλους. Αυτό αναγκάζει τα εργατικά συνδικάτα, τα περιβαλλοντικά κινήματα και τις ομάδες των καταναλωτών να κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Επί χρόνια προτρέπω, μεταξύ άλλων μέσω ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θεσπιστούν οι αυστηρότερες δυνατές διατάξεις, που διέπουν τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων. Όμως, οι 10 συγκεκριμένες τροπολογίες που κατέθεσε η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/ Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, δεν εξασφάλισαν πλειοψηφία. Αυτές οι προτάσεις αφορούσαν ένα κοινό μητρώο για όλους τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, που έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους στόχους και τη χρηματοδότηση των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων, τη θέσπιση επιπλέον μέτρων το 2009, τη δημοσιοποίηση της ανήθικης συμπεριφοράς των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων, τις διευκρινίσεις όσον αφορά τους ειδικούς συμβούλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη λήψη μέτρων σε βάρος υπαλλήλων που ενεργούν ως μίσθαρνοι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων, ενώ είναι σε άδεια.

Παρά την απόρριψη αυτής της καλύτερης εναλλακτικής επιλογής, η απόφαση που ελήφθη σήμερα αποτελεί βήμα προόδου. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, οι δύο εκπρόσωποι του Ολλανδικού Σοσιαλιστικού Κόμματος ψήφισαν υπέρ αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Stubb σχετικά με την ανάπτυξη του πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων (λομπίστες) στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Παρέχει σαφέστερο ορισμό των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων, των οποίων ο αριθμός εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 15 000.

Υποστηρίζω, επομένως, την πρωτοβουλία για τη θέσπιση κοινού μητρώου, όπου οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων θα μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο άπαξ για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Επιπλέον, όλοι οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων θα δεσμεύονται να τηρήσουν έναν κώδικα συμπεριφοράς. Είναι βασικό τα μέλη του ΕΚ και οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι να καταφέρουν να επισημάνουν τις οργανώσεις που εκπροσωπούν ομάδες ειδικών συμφερόντων, αυτές δε οι ομάδες να τηρούν τις αρχές της εντιμότητας και της καλής συμπεριφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, που έχει στόχο να παράσχει ένα καλύτερο πλαίσιο για τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στην ΕΕ.

Υπάρχει στρατιά εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων στις Βρυξέλλες: εκτιμάται ότι ο αριθμός τους ανέρχεται περίπου στις 15 000, που εκπροσωπούν 2 500 ομάδες πίεσης. Ο βασικός στόχος τους, ο επηρεασμός των αποφάσεων της Κοινότητας και της δραστηριότητάς της –μολονότι ορισμένοι πολίτες τους βλέπουν με δυσπιστία και καχυποψία– αποτελεί σημαντικό σκέλος του δημοκρατικού βίου. Για παράδειγμα, ένα μέλος θα έχει πάντοτε καλύτερη κατανόηση για τα ζητήματα που άπτονται μιας νομοθετικής πρότασης, αφού έχει ακούσει τη γνώμη των επαγγελματικών ενώσεων, των ΜΚΟ, των εργατικών συνδικάτων ή των περιφερειακών εκπροσώπων.

Ωστόσο, η εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων μπορεί να υπηρετήσει τη δημοκρατία μόνο εφόσον είναι διαφανής. Τα μέλη του ΕΚ, όπως οι πολίτες, πρέπει να είναι ικανά να καθορίσουν την ακριβή ταυτότητα αυτών των παραγόντων. Ποιος τους χρηματοδοτεί; Τι συμφέροντα προασπίζονται πραγματικά;

Απαιτώντας από τους εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων να εγγραφούν σε ένα δημόσιο μητρώο, που είναι κοινό για όλα τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας, και να καταγράψουν σε αυτό με λεπτομέρειες τη χρηματοδότησή τους, το κείμενο πληροί αυτή την απαίτηση. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων εφεξής θα πρέπει να συμμορφώνονται με έναν κώδικα συμπεριφοράς και θα υπόκεινται σε κυρώσεις, αν δεν τηρήσουν αυτούς τους κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. − (PT) Οι αλλαγές στο παγκοσμιοποιημένο μας περιβάλλον και οι συνέπειές τους στα θεσμικά όργανα αναμφίβολα προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη έκθεση σε διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Βλέπουμε, επομένως, αυξανόμενους αριθμούς ομάδων, που έρχονται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή με την Επιτροπή, παρέχοντας εξειδικευμένη ενημέρωση, που αναγνωρίζεται ως σημαντική. Είναι, επομένως, αναγκαίο να δράσουμε ούτως ώστε αυτοί οι νέοι εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων να επισημαίνονται με σαφήνεια και ούτως ώστε να θεσπιστούν και να τηρούνται κανόνες για τις δραστηριότητές τους.

Αυτή η έκθεση παρέχει έναν ορισμό για τους «εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων», μαζί με μέτρα για την αξιολόγηση των συνεπειών της δημιουργίας ενός κοινού μητρώου για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Έχει, επίσης, στόχο να ενισχύσει τα μέτρα ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικοί ιθύνοντες λήψης αποφάσεων και το ευρύ κοινό μπορούν να επισημάνουν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις πίσω από συγκεκριμένες δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων. Πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα είναι σημαντικά βήματα για τη διασφάλιση μεγαλύτερης σαφήνειας και νομιμοποίησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ευρωπαίων πολιτικών, αρμόδιων να λαμβάνουν αποφάσεις, ιδίως αφού, στην ψηφοφορία, απορρίφθηκαν ορισμένες τροπολογίες που το μόνο που θα είχαν καταφέρει θα ήταν να υποτιμήσουν την ορθή εκτίμηση αυτής της δραστηριότητας εν ονόματι παρωχημένων ιδεολογικών προκαταλήψεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. − (SV) Ένας βουλευτής έχει πάντοτε μεγάλη ανάγκη να αντλεί σχετική ενημέρωση για να μπορεί να λαμβάνει καλές αποφάσεις. Είναι αυτονόητο ότι ένα άτομο δεν μπορεί να είναι ειδικός σε όλα. Υπ’ αυτή την έννοια, η εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη συμβολή στη συλλογή πληροφοριών μέσω της παροχής εμπειρογνωμοσύνης και των σχετικών αναλύσεων των επιπτώσεων.

Ωστόσο, οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποια ειδικά συμφέροντα είναι ενεργά. Ο βαθμός επιρροής μιας ομάδας που εκπροσωπεί ειδικά συμφέροντα δεν εξαρτάται κατ’ ανάγκη από την οικονομική ισχύ – οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων και άλλα κοινωνικά κινήματα μπορούν κάλλιστα να είναι τόσο επιτυχημένα, όσο και τα βιομηχανικά συμφέροντα. Η εγγραφή των συμφερόντων δεν είναι, βεβαίως, και πολύ απλή ιστορία, πόσω δε μάλλον όταν πρόκειται να καθοριστεί ποιες ή τι ομάδες διεξάγουν δραστηριότητες εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων. Ωστόσο, ως βουλευτής που λαμβάνω αποφάσεις, το θεωρώ ενδεδειγμένο να παρακολουθώ αδιαλείπτως ποιος επενδύει χρόνο και χρήμα για να επηρεάσει τη νομοθεσία. Αν κάποιος δεν έχει τίποτε να κρύψει, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για τίποτα. Τα φαντάσματα εξαφανίζονται με το φως της ημέρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. − (DA) Ψήφισα υπέρ της τελικής εκδοχής της έκθεσης για την εκπροσώπηση των ομάδων ειδικών συμφερόντων, διότι αποτελεί, παρά τις όποιες ενστάσεις, ένα μικροσκοπικό βήμα προόδου σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάει παραπέρα είναι το ίδιο απόδειξη του πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων στο σύστημα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στην εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων είναι ουσιαστική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια της εκπροσώπησης ομάδων ειδικών συμφερόντων στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (SV) Ψήφισα υπέρ της τελικής εκδοχής της έκθεσης για την εκπροσώπηση των ομάδων ειδικών συμφερόντων, διότι αποτελεί, παρά τις όποιες ενστάσεις, ένα μικροσκοπικό βήμα προόδου σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση. Το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάει παραπέρα είναι το ίδιο απόδειξη του πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν εκπρόσωποι ομάδων ειδικών συμφερόντων στο σύστημα της ΕΕ.

 
  
  

− Έκθεση Μανώλη Μαυρομμάτη (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. − (SV) Ο αθλητισμός είναι σκέλος της Συνθήκης της Λισαβόνας και επομένως θα αναλάβει έναν πιο εξέχοντα ρόλο στην πολιτική της ΕΕ μόλις τεθεί σε ισχύ αυτή η Συνθήκη. Εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουμε να τονίσουμε με έμφαση ότι ο αθλητισμός αποτελεί ήδη διασυνοριακή δραστηριότητα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακούν στη λεπτομερή διαχείριση του αθλητικού κινήματος. Αντ’ αυτού, ο αθλητισμός πρέπει να αυτορρυθμίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου να διατηρήσει την ανεξαρτησία και την αυτονομία του.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Αποτελεί μεγάλη χαρά για μένα να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης του κ. Μαυρομμάτη σχετικά με τις ασφαλιστικές δικλείδες στον αθλητισμό. Πράγματι, πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι αναπόσπαστο στοιχείο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιδιότητας του πολίτη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ένας σημαντικός τρόπος να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και ο διαπολιτισμικός διάλογος, ο αθλητισμός πρέπει να ρυθμιστεί επιτέλους, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν οι νέοι και να προστατευθούν από κινδύνους, που είναι εγγενείς στον τομέα: την εμπορική πίεση, την απάτη, την εκμετάλλευση των ανηλίκων και τη βία.

Βεβαίως, ολόκληρο το αθλητικό σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς χρηματοδότηση. Σε πολλές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση προέρχεται από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, γι’ αυτόν λοιπόν τον λόγο πιστεύω ότι ενδείκνυται όχι μόνο να επιτρέψουμε στις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης να πληρώνουν για να καλύπτουν αθλητικά γεγονότα, αλλά και να διασφαλίζουμε την πρόσβαση στο ευρύ κοινό, τουλάχιστον για τις μείζονες αθλητικές εκδηλώσεις.

Με χαρά μου σημειώνω ότι η έκθεση περιέχει επίσης μια υπενθύμιση της σωστής αθλητικής συμπεριφοράς και κάνει έκκληση για τη θέσπιση μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του ντόπινγκ που, ασχέτως των ενδεχόμενων συνεπειών του, είναι η πλέον αντιαθλητική πρακτική που μπορεί να φανταστεί κανείς. Επομένως, είναι καλή ιδέα να έχουμε στενότερη συνεργασία σε κάθε επίπεδο για την καταπολέμηση του προβλήματος, διότι το ντόπινγκ υπονομεύει την ίδια την ουσία του αθλητισμού: την αγάπη για την άμιλλα, την άντληση όλων των αποθεμάτων που διαθέτει κάποιος και την επίδοση με βάση τις βέλτιστες ικανότητες του ατόμου. Ο άνθρωπος ανέκαθεν αντεπεξερχόταν σε αυτή την πρόκληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. – (PL) Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον ρόλο του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία των τοπικών δραστηριοτήτων. Πιστεύω ότι αντιπροσωπεύουν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής με στόχο την προώθηση του αθλητισμού.

Εκπροσωπώ την Małoplolska (Μικρή Πολωνία). Σε αυτή την περιφέρεια, περισσότερα από 60 000 άτομα υποφέρουν από διαβήτη. Οι ασθένειες του κυκλοφορικού είναι η κύρια αιτία θανάτου, ανέρχονταν στο 51% το 2005. Αυτές οι συνθήκες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέπεια της παχυσαρκίας και της έλλειψης δραστηριότητας. Ένας από τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής των περιφερειακών αρχών είναι η προαγωγή ενός υγιούς τρόπου ζωής. Η επίτευξη αυτού του στόχου συνεπάγεται επενδύσεις σε υποδομές και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή, όπως κολυμβητήρια, αθλητικοί χώροι και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, η περιφέρειά μου ενθαρρύνει τις αθλητικές δραστηριότητες, θεσπίζοντας οικονομικά έπαθλα για τους καλύτερους νέους αθλητές. Περισσότεροι από 120 νέοι έχουν λάβει έπαθλα μέχρι τώρα.

Η υποστήριξη δράσεων αυτού του είδους σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αποτελέσει καίριο στοιχείο στην προσπάθεια προώθησης υγιούς τρόπου ζωής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστήριξα την έκθεση του κ. Μαυρομμάτη, διότι πιστεύω ότι εγείρει πολλά σημαντικά ζητήματα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αθλητισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. − (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό.

Η έλλειψη φυσικής άσκησης έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, οδηγώντας σε αύξηση των κρουσμάτων υπέρβαρων ατόμων, παχυσαρκίας και πολλών χρόνιων παθήσεων, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο διαβήτης. Για τον λόγο αυτόν, υπερασπίστηκα τη σημασία των ιατρικών συμβουλών προς τις γυναίκες αναφορικά με τα δυνητικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη σωματική δραστηριότητα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τη γέννα.

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμίσω τη σημασία των κανόνων κατά των διακρίσεων που διέπουν τους αθλητικούς αγώνες, καθορίζοντας ισότιμα έπαθλα για άντρες και γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Η έκθεση περιείχε προτάσεις, που τις υποβάλαμε στην επιτροπή, με τις οποίες υποστηρίζαμε ότι πρέπει οι ειδικές ενώσεις για τις διάφορες κατηγορίες ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό να εκπροσωπούνται στα όργανα λήψης αποφάσεων των διεθνών και εθνικών ομοσπονδιών και προασπιζόμασταν τα προληπτικά μέτρα και τους ιατρικούς ελέγχους των νέων αθλητών, διασφαλίζοντας ότι γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Οι περισσότερες από τις προτάσεις που υποβάλαμε εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια, ιδίως οι προτάσεις σχετικά με: την ανάγκη παροχής εκπαίδευσης «διττής σταδιοδρομίας» –αθλητικής και ακαδημαϊκής– σε νέους ανθρώπους, για να διασφαλίσουμε την επανένταξη των επαγγελματιών στην αγορά εργασίας στο τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας τους· τη σημασία της ενθάρρυνσης των ατόμων να αθλούνται, μέσω της διασφάλισης της πρόσβασης όλων στον αθλητισμό και ίσων ευκαιριών και μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση καθηγητών φυσικής αγωγής και προπονητών, καθώς και της επένδυσης σε περισσότερες δημόσιες αθλητικές εγκαταστάσεις, με το κράτος να έχει την υποχρέωση να αναλάβει το κόστος της ασφάλειας στους μη επαγγελματικούς αγώνες, που οργανώνονται από μη κερδοσκοπικά σωματεία· τη σημασία της αναγνώρισης των αθλητικών επιτυχιών γυναικών, και την καταπολέμηση των διακρίσεων στα έπαθλα· την προάσπιση των ευκαιριών σταδιοδρομίας των γυναικών σε πεδία που σχετίζονται με τον χώρο του αθλητισμού, μεταξύ άλλων, σε θέσεις λήψης αποφάσεων και μέσω της εστίασης της προσοχής στον μη επαγγελματικό αθλητισμό.

Ωστόσο, διαφωνούμε με τις αναφορές στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η Λίστα του Ιουνίου αντιτίθεται σε αυτή την έκθεση. Καταρχάς, η έκθεση αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, που δεν έχει επικυρωθεί ακόμα και θα τεθεί σε δημοψήφισμα στην Ιρλανδία σε περίπου ένα μήνα. Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διαμορφώνεται από τους θιασώτες της ομοσπονδιοποίησης, παραβιάζει με αυτόν τον τρόπο θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές. Η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι επίσης κατά 96% ταυτόσημη με τη Συνταγματική Συνθήκη, που επίσης απορρίφθηκε στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Είναι επομένως τελείως ανερμάτιστο να γίνεται αναφορά στη Συνθήκη της Λισαβόνας σε αυτή την έκθεση.

Δεύτερον, η έκθεση σημαίνει ότι η ΕΕ θα υπεισέλθει σε ακόμα έναν τομέα πολιτικής που η Λίστα του Ιουνίου τον θεωρεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Επομένως, ψηφίζουμε κατά της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. – (PL) Συγχαίρω τον εισηγητή και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ενήργησε εξ ιδίας πρωτοβουλίας για να ασχοληθεί με ένα ζήτημα τόσο μεγάλης σημασίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τμήμα της έκθεσης, που δίνει έμφαση στη σημασία του μηνύματος που εκπέμπει ο αθλητισμός χρήζει ιδιαίτερης μνείας. Το μήνυμα φθάνει γενικά σε μας μέσω λίαν γνωστών συνθημάτων, που λένε ότι αθλητισμός ίσον υγεία. Ως αποτέλεσμα αυτού του συνθήματος, εκατομμύρια Ευρωπαίου φροντίζουν περισσότερο τη σωματική και διανοητική τους υγεία. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτά. Από την πολύ νεαρή ηλικία, ο αθλητισμός μας διδάσκει την ευγενή άμιλλα και την εντιμότητα και μας βοηθά να καταλάβουμε ότι ο λεγόμενος ρόλος μας στον αγώνα εξαρτάται από τη δέσμευσή μας και ότι όλο το έργο και η τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται για την προετοιμασία των αγώνων θα ανταμειφθεί.

Ξένοι αθλητές συμμετέχουν στους αθλητικούς αγώνες. Αυτό συμβάλλει στην καταπολέμηση των διακρίσεων και μας διδάσκει την ανοχή στα στάδια. Η ανοχή είναι θεμελιώδες στοιχείο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα της ΕΕ.

Υπάρχει ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτής της έκθεσης, που της προσδίδει προστιθέμενη αξία. Ο γνήσιος αθλητισμός πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τη βία, ενώ οι ατομικές προσπάθειες για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τη μάστιγα της εποχής μας, το ντόπινγκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. − (SV) Ψήφισα κατά της έκθεσης, διότι πιστεύω ότι είναι στενά συνδεδεμένη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν θέλω να έχει ο αθλητισμός υπερεθνικό χαρακτήρα και, αντιθέτως, θέλω να πιστεύουμε ότι καλώς έχει όπως είναι σήμερα. Ωστόσο, όντως πιστεύω ότι η τροπολογία για τις γυναίκες και τον αθλητισμό ήταν καλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), γραπτώς. − (ΕΝ) Αποδεχόμαστε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού· ωστόσο, η αγγλική γλωσσική διατύπωση του εδαφίου I είναι άκρως ασαφής και επιδέχεται παρερμηνεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ των τροπολογιών στην έκθεση Μαυρομμάτη που αναγνωρίζουν ρητώς την αυτονομία των αθλητικών οργανώσεων. Η χώρα μου, η Σκοτία, έχει μακρά παράδοση αυτόνομων, ανεξάρτητων αθλητικών οργάνων, όπως είναι η Ποδοσφαιρική Ένωση της Σκοτίας, που αναγνωρίζεται ως οργάνωση πλήρους κράτους μέλους της FIFA και παρομοίως η Ένωση Ράγκμπι της Σκοτίας, που είναι οργάνωση πλήρους κράτους μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου του Ράγκμπι (IRB).

Αυτή η αναγνώριση της αθλητικής ανεξαρτησίας της Σκοτίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο παρελθόν της χώρας μου και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκοτίας το 2010 – όταν η Σκοτία θα γίνει πλήρες, ανεξάρτητο κράτος μέλος της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενθαρρυνθεί ο διάλογος σε αυτό το θέμα.

Ο αθλητισμός είναι αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης και της αμοιβαίας κατανόησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο αθλητισμός έχει επίσης μια σημαντική οικονομική διάσταση. Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί πλαίσιο, εντός του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν τις αθλητικές οργανώσεις και εκδηλώσεις. Καθώς ο αθλητισμός λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτορρύθμισης. Η Λευκή Βίβλος υπογραμμίζει αυτό το σημείο και αποτελεί επίσης κατάλληλη βάση για να εξεταστούν πτυχές που απασχολούν όλες τις χώρες, όπως είναι η ανάπτυξη της νεολαίας, τα προγράμματα αντι-ντόπινγκ και κατά των διακρίσεων στον αθλητισμό.

Επικροτώ, επίσης, τη δημιουργία ενός ειδικού Αθλητικού Ταμείου για την υποστήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στον αθλητισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − Αναγνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει ειδικό ρόλο στην κοινωνία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης και προωθητική δύναμη της τοπικής δημοκρατίας. Αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη σημασία του αθλητισμού για την υγεία ως αποτρεπτικό μέτρο κατά της παχυσαρκίας και χρόνιων παθήσεων.

Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την έννοια της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στον αθλητισμό· τη σημασία της προστασίας των αθλητών όλων των ηλικιών κατά τη διάρκεια και μετά την αθλητική τους σταδιοδρομία· την προώθηση των αθλημάτων στην κοινωνία, μεταξύ άλλων, των φυσικών δραστηριοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα· την ανάγκη για μέτρα αναδιανομής στη χρηματοδότηση των αθλημάτων· και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και την ευρεία πρόσβαση σε αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων.

Ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε τον ενισχυμένο σε επίπεδο ΕΕ ρόλο της πολιτικής για τον αθλητισμό. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα βήματα που γίνονται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ιδέα συγκρότησης ευρωπαϊκής αστυνομικής δύναμης για τον αθλητισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – H Έκθεση, όπως και η Λευκή Bίβλος της Επιτροπής, αντιμετωπίζει τον αθλητισμό σαν ένα ακόμη πεδίο επιχειρηματικής δράσης του μεγάλου κεφαλαίου. H ΕΕ προωθεί την απόλυτη μετατροπή του σε εμπόρευμα, τομέα ακόμη μεγαλύτερης κερδοφορίας των αθλητικών επιχειρηματικών ομίλων και των πολυεθνικών, γι αυτό άλλωστε με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας επεκτείνει τις αρμοδιότητές της και στον αθλητισμό.

Πρόκειται για οργανωμένη διάλυση του ερασιτεχνικού, ακόμη και του σχολικού αθλητισμού και χρησιμοποίησής του σαν δεξαμενής τροφοδοσίας πρώτων υλών στην αθλητική βιομηχανία και τον εμπορευματοποιημένο πρωταθλητισμό. Λαός και νεολαία αντιμετωπίζονται σαν θεατές-πελάτες των αθλητικών θεαμάτων που οργανώνουν οι Ομοσπονδίες -επιχειρήσεις. Τα ευχολόγια για τις αξίες που καλλιεργεί ο αθλητισμός, την καταπολέμηση του ντόπινγκ κλπ, ηχούν μόνο σαν κοροϊδία, όταν την άμιλλα την αντικαθιστά ο άγριος ανταγωνισμός.. H διαφθορά, το ντοπάρισμα, ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, χρησιμοποιούνται για την προώθηση των προϊόντων των εταιριών που τον ελέγχουν.

Οι ανάγκες της νεολαίας για άθληση και φυσική αγωγή μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με την δημιουργία υποδομών και την ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, που καλλιεργεί τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, σε αντιπαράθεση με το διεφθαρμένο αυτό μοντέλο αθλητισμού που γεννάει το καπιταλιστικό σύστημα, που υποτάσσει τα πάντα στη λογική του κέρδους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω σε γενικές γραμμές τη Λευκή Βίβλο του Μανώλη Μαυρομμάτη για τον Αθλητισμό. Πιστεύω ότι οι περισσότερες από τις προτάσεις της θα είναι επωφελείς για τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ. Μάλιστα, θεωρώ ότι η ενθάρρυνση των ποδοσφαιρικών σωματείων να εστιάσουν στην ανατροφή ταλέντων αποτελεί θετικό βήμα για το παιχνίδι.

Κάθε σωματείο –ακόμη και τα μεγάλα– πρέπει να αποδεχθεί μια κάποια ευθύνη για την προπόνηση και να μη βασίζεται αποκλειστικά στην οικονομική του ισχύ στην αγορά μεταγραφών για να αποκτήσει παίκτες που προπονήθηκαν από άλλους. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να αποτελεί απλώς χρηματοδοτικό αγώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE), γραπτώς. − Η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό είναι σαν τις ρωσικές κούκλες «matrioshka»: η πρώτη είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, η δεύτερη είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός και η τελευταία είναι το ποδόσφαιρο (όπου είναι τα πολλά λεφτά). Επομένως, δίνει την εντύπωση ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, που διακηρύσσεται ως ο βασικός λόγος ύπαρξης, δεν είναι παρά το άλλοθι για την προσέγγιση του επαγγελματικού αθλητισμού, ιδίως του ποδοσφαίρου, που φαίνεται να αποτελεί τον βασικό στόχο. Η Λευκή Βίβλος είναι επίσης άνιση ως προς την προσέγγισή της: άτεγκτη σε ό,τι αφορά την επέκταση των υφιστάμενων κανόνων σε παραδοσιακά πεδία όπως οι διακρίσεις, η παράνομη μετανάστευση, οι παράνομες ουσίες και ο ανταγωνισμός σε αθλητικές δραστηριότητες, αλλά επιεικής όταν τίθεται θέμα εκπόνησης ειδικών κανόνων γι’ αυτά, ωσάν τα άτομα που εμπλέκονται να μην πρέπει να φοβούνται κατά κάποιον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η Λευκή Βίβλος εγκαινιάζει μια νέα εποχή ενεργής εμπλοκής των οργάνων της ΕΕ στη ρύθμιση του επαγγελματικού αθλητισμού και κυρίως του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τα καλά νέα είναι ότι προτίθεται να το πράξει, αφού προηγουμένως μιλήσει με τους ενδιαφερόμενους.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Επικροτώ την έκθεση του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό. Μάλιστα, αναγνωρίζω τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο αθλητισμός στη ζωή κάθε ατόμου και κάθε κοινωνίας, καθώς αποτελεί ένα μέσο διά του οποίου καθένας μπορεί να υπερβεί τις προσωπικές προκλήσεις, να ανακαλύψει το προσωπικό πάθος για πράγματα και τα ταλέντα του, να ταυτιστεί με μια ομάδα και να κατανοήσει τη σημασία της τήρησης των κανόνων. Ανάγοντας αυτές τις αξίες σε διεθνές επίπεδο μπορεί κανείς να κατανοήσει γιατί ο αθλητισμός μπορεί να γκρεμίσει τους γεωγραφικούς φραγμούς και να προωθήσει την κοινωνική ώσμωση και την ειρήνη.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι κάθε είδους παραβίαση των κοινωνικών ή ηθικών κανόνων στον αθλητισμό –όπως είναι το ντόπινγκ, οι εκουσίως ρατσιστικές χειρονομίες ή τα στοιχήματα– πρέπει να τιμωρούνται σε μια προσπάθεια επιστροφής στα ιδεώδη και στον υπέρτατο σκοπό του αθλητισμού.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι συχνά υπάρχει μια τάση να δικαιολογείται η αυξανόμενη σημασία ορισμένων κατηγοριών αθλημάτων σε βάρος άλλων μέσω τεράστιων διαφορών στις αμοιβές που εισπράττουν οι παίκτες διαφόρων αθλημάτων.

Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι πρέπει να θεσπιστούν μέτρα στήριξης υπέρ των λιγότερο διαδεδομένων και γνωστών αθλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. − (SV) Η έκθεση για τον αθλητισμό περιείχε πολλά ενδιαφέροντα και ευαίσθητα σημεία. Κανένας δεν μπορεί λογικά να είναι αντίθετος στην προοπτική να αναλάβουν τα κράτη μέλη της ΕΕ σθεναρή δράση κατά του ντόπινγκ και της ξενοφοβίας στον αθλητισμό. Ήταν πιο αμφιλεγόμενο, αλλά κατά τη γνώμη μου λογικό, να στηρίξουμε την ιδέα της Επιτροπής για μια κοινή ευρωπαϊκή αστυνομική δύναμη για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων. Ήμουν έτοιμος να υποστηρίξω την έκθεση μέχρις αυτού του σημείου. Δυστυχώς, το πραγματικά μεγάλο ζήτημα, αυτό που αφορά την απελευθέρωση των μονοπωλίων τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη, έχασε τον στόχο. Προσωπικά, πιστεύω ότι η απελευθέρωση, υπό ελεγχόμενη μορφή και με αδειοδοτημένες εταιρείες στοιχημάτων και λαχειοφόρων αγορών, θα μπορέσει να ικανοποιήσει τόσο το συμφέρον των καταναλωτών σε ένα φάσμα εναλλακτικών επιλογών στοιχήματος όσο και την ανάγκη του αθλητικού κινήματος για πόρους. Κατά συνέπεια, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Ο αθλητισμός είναι σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής. Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ, είτε συμμετέχουν είτε παρακολουθούν μια σειρά αθλητικές εκδηλώσεις και συχνά αυτό θεωρείται πιο σημαντικό από την ίδια τη ζωή κάποιες φορές.

Ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου, εμείς όμως ως νομοθέτες πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης τη μοναδική θέση που καταλαμβάνει ο αθλητισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο που διαδραματίζουν διάφορα διοικητικά όργανα.

Πρέπει, επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι ενώ το ποδόσφαιρο είναι το κυρίαρχο παιχνίδι, δεν είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι άλλα αθλήματα και δραστηριότητες, από το πρωτάθλημα ράγκμπι, το ιρλανδικό χόκεϊ, το μπόουλινγκ μέχρι τους αγώνες με περιστέρια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Δεν είναι δουλειά της ΕΕ να διοικεί αυτά τα αθλήματα, ούτε βεβαίως να ενεργεί ως ένα είδος αθλητικής αστυνομίας. Πάντως, η ΕΕ μπορεί να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και να συμβάλει στην ανάπτυξη των κάθε είδους αθλημάτων καταφερόμενη εναντίον των διακρίσεων στον αθλητικό τομέα, που εξακολουθεί να συμβαίνει, όταν ένα άθλημα αισθάνεται να απειλείται από άλλο. Αναφέρω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελληνική Ομοσπονδία Ράγκμπι.

Θα υποστηρίξω την έκθεση Μαυρομμάτη, ίσως όχι τόσο ενθουσιωδώς όσο υποστηρίζω την ομάδα ράγκμπι των Wigan Warriors ή τους St Mirren και Blackburn Rovers, αλλά πάλι, επανερχόμαστε μόνο στο πεδίο της πολιτικής όταν όλα έχουν ειπωθεί και γίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − (EN) Αυτή η έκθεση για τη Λευκή Βίβλο στον Αθλητισμό πρέπει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένα ζήτημα επικουρικότητας σε σχέση με τον αθλητισμό στην ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος που υποστηρίζω την τροπολογία αριθ. 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Αναγνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει ειδικό ρόλο στην κοινωνία ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης και ένταξης και προωθητική δύναμη της τοπικής δημοκρατίας. Αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη σημασία του αθλητισμού για την υγεία ως αποτρεπτικό μέτρο κατά της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων.

Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την έννοια της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στον αθλητισμό· τη σημασία της προστασίας των αθλητών όλων των ηλικιών κατά τη διάρκεια και μετά την αθλητική τους σταδιοδρομία· την προώθηση των αθλημάτων στην κοινωνία, μεταξύ άλλων, των φυσικών δραστηριοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα· την ανάγκη για μέτρα αναδιανομής στη χρηματοδότηση των αθλημάτων· και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και την ευρεία πρόσβαση σε αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων.

Ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε τον ενισχυμένο σε επίπεδο ΕΕ ρόλο της πολιτικής για τον αθλητισμό. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τα βήματα που γίνονται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ιδέα συγκρότησης ευρωπαϊκής αστυνομικής δύναμης για τον αθλητισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), γραπτώς. − Εξ ονόματος του Εργατικού Κόμματος στο ΕΚ. Αποδεχόμαστε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, ωστόσο, η αγγλική γλωσσική διατύπωση του εδαφίου I είναι άκρως ασαφής και επιδέχεται παρερμηνεία.

 

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

11. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

12. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

13. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά πρακτικά

14. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 24:25)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου