Märksõnaregister 
Arutelud
PDF 746k
Neljapäev, 8. mai 2008 - Brüssel EÜT väljaanne
1. Istungi algus
 2. Esitatud dokumendid: vt protokoll
 3. Huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitlev raamistik (arutelu)
 4. Valge raamat spordi kohta (arutelu)
 5. Hääletused
  5.1. EÜ ja Seišellide vaheline kokkulepe – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (hääletus)
  5.2. Madeiral kohalikult toodetud õlle aktsiisimäär (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (hääletus)
  5.3. Komisjoni rakendusvolituste teostamine(A6-0107/2008, Monica Frassoni) (hääletus)
  5.4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikli 81 muutmine) (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (hääletus)
  5.5. Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (puuvilla toetuskava) (A6-0166/2008, Ioannis Gklavakis) (hääletus)
  5.6. Atlandiülene majandusnõukogu (hääletus)
  5.7. Inimõigused maailmas 2007. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (A6-0153/2008, Marco Cappato) (hääletus)
  5.8. ELi valimisvaatlusmissioonid (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hääletus)
  5.9. Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega (A6-0151/2008, Glyn Ford) (hääletus)
  5.10. Süvamere kalavarude majandamine (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (hääletus)
  5.11. Huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitlev raamistik (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (hääletus)
  5.12. Valge raamat spordi kohta (A6-0149/2008, Manolis Mavrommatis) (hääletus)
 6. Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine: vt protokoll
 9. Selgitused hääletuse kohta
 10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokolli)
 11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokolli)
 12. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokolli)
 13. Järgmiste istungite ajakava (vt protokolli)
 14. Istungjärgu vaheaeg


  

ISTUNGIT JUHATAB: Edward McMILLAN-SCOTT
Asepresident

 
1. Istungi algus
  

(Istung algas kell 09.00.)

 

2. Esitatud dokumendid: vt protokoll

3. Huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitlev raamistik (arutelu)
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on põhiseaduskomisjoni nimel Alexander Stubbi, keda asendab Ingo Friedrich, esitatud raport huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitleva raamistiku kohta (2007/2115(INI)) (A6-0105/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, raportöör. − (DE) Hr juhataja, asja taust on järgmine. Lissaboni lepinguga suurenevad Euroopa Parlamendi volitused taas märgatavalt ning, pidades silmas seda volituste kasvu, on meie jaoks eriti oluline teostada veel üks kord õigusloomeprotsessi täpne analüüs. Seda tehes näeme, et huvirühmade esindajad ehk lobistid, nagu neid sageli nimetatakse, etendavad Brüsselis samuti väga olulist rolli. Meie hinnangul töötab Brüsselis kuni 15 000 lobisti, kellest 5000 on end Euroopa Parlamendis juba registreerinud.

Seega on meie ülesanne kehtestada raamistik, mille alusel saaks lobitööd teha õiglasel ja vastuvõetaval viisil. Parlament on pidanud oma poolkohustuslikku lobistide registrit juba alates 1996. aastast, samuti rakendanud väga täpset tegevusjuhendit. Nüüd on ülesandeks uurida, kas samalaadset korda oleks võimalik kehtestada kõikides Euroopa institutsioonides. Täna hääletusele pandava raporti sisu kujutab endast seega tähtsat sammu suurema läbipaistvuse suunas: teisisõnu, õige teabe andmise suunas selle kohta, kes on osalenud lobistina – huvirühmade esindajana – Euroopa õigusnormide väljatöötamisel, kuidas nad on seda teinud ja millistes valdkondades.

Teiseks, me soovime kehtestada sellele lobitööle eetika- ja kõlblusnormid. Kolmandaks, tuleb kehtestada asjakohased kaitsemeetmed, et tagada poliitiliste otsuste tegemise sõltumatus parlamendis ja komisjonis. Lobitöö tuleb nii-öelda hallilt alalt välja tuua, et meil oleks selge ja tegelik pilt sellest, kus tegelikult mõju avaldatakse. Seetõttu oleme raportisse toonud järgmised elemendid, mis on võrreldes varasema olukorraga uudsed: esiteks, suhteliselt laiaulatuslik lobitegevuse määratlus, ehk see on „tegevus, mida tehakse eesmärgiga mõjutada poliitika kujundamist ja otsuste tegemist ELi institutsioonides“.

Teiseks uuenduseks on „seadusandliku jalajälje” kasutuselevõtt. See tähendab, et uue direktiivi arutamisel ja vastuvõtmisel parlamendikomisjonis lisab komisjoni sekretariaat dokumendile lehe, kus loetletakse arutelus osalenud ühendused ning märgitakse, kas nad tegid seda avalikul istungil või muud laadi koosolekul. See loend peaks aitama ka huvirühmadel endil näha, kes protsessis osales ja kes ei soovinud või ei saanud osaleda.

Kolmandaks, meie eesmärk on luua ELi institutsioonides tegutsevate lobistide ühisregister. Saab näha, kas see komisjoni ja parlamendi puhul ka teostub. Kavatseme selle küsimuse uurimiseks luua töörühma. Loomulikult oleks kõikidele lobistidele lihtsam, kui saaksime luua ühtse süsteemi, kus nad saaksid registreeruda ja end kirja panna näitamaks, et nad kavatsevad eeskirju täita. See on eesmärk, kuid raportöörina pean ütlema, et ma ei ole praegu kindel, kas me tegelikult saavutame ühisregistri. Igal juhul tuleb registrid omavahel ühendada ning ühisregistri loomine peab bürokraatia mõttes olema selge ja nähtav protsess. Punktis 21 räägitakse ka finantshuvide avalikustamise nõudest, mis oleks täiesti uus element. Samuti räägime võimalikest sanktsioonidest, mida tuleks rakendada lobistide suhtes, kes rikuvad tegevusjuhendit. Siinkohal peame kaaluma, milliseid karistusi me tahame. Roheliste idee on sisse seada must nimekiri, kuid minu arvates meenutab see keskaegset häbiposti. Mustad nimekirjad ei ole tegelikult demokraatiale kohased. Sooviksime hoopis, et registrisse arvamine oleks märk niivõrd heast mainest, et tõsiseltvõetavad ühendused tahaksid oma nime kandmist Euroopa institutsioonide ametlikku registrisse. See peab olema mainekas ja ihaldusväärne püüdlus, mitte ainult seepärast, et siis väljastataks neile luba, mis võimaldab juurdepääsu institutsioonide ruumidesse, vaid ka seepärast, et registrisse arvamist soovitaks juba ainuüksi asja enese pärast, mis tähendab, et asjaomane ühendus on tunnustatud kui tähtis ja kasulik vestluskaaslane, keda institutsioonid võtavad piisavalt tõsiselt, et lubada tema arvamist registrisse. Väärkäitumise korral arvataks ühendus registrist välja ja luba tühistataks: see oleks karistus.

Jah, ma teen võimalikult lühidalt. On tähtis, et kiriklikke organisatsioone ei määratletaks lobistidena. Olen äärmiselt pettunud muudatusettepanekus nr 3. Proua in ’t Veld liberaalide fraktsioonist on öelnud, et kirikuid tuleks käsitada lobistidena. See oleks tõepoolest vastuolus kõigega, milles oleme parlamendis seni kokku leppinud. Aluslepingute kohaselt on kirikud meie institutsioonide partnerid, kuid mitte lobistid.

Kokkuvõttes leian, et see on suur samm edasi olukorra suunas, mis on läbipaistvam, õigem ja õiglasem. Ma loodan, et suudame seeläbi anda eeskuju, mida järgida kogu maailmas, näidates, et lobitööd saab ja tuleks võtta tõsiselt.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, komisjoni asepresident. − Hr juhataja, mul on tõesti hea meel osaleda sellel täiskogu istungil, kus teie arutelu Euroopa läbipaistvusalgatuse üle jõuab lõpule. Olen teie arutelusid jälginud ja nendes eri komisjonide kaudu osalenud. Olen veendunud, et raport oma praegusel kujul on tõeline samm Euroopa otsuste tegemise läbipaistvuse suurendamise suunas.

Komisjon tervitab Euroopa Parlamendi positiivset reaktsiooni komisjoni ettepanekule kaaluda institutsioonidevahelist lähenemisviisi huvirühmade esindajate registrile ja tegevusjuhendile, kusjuures viimaste arvates on selline ühes kohas registreerimine parim viis läbipaistvuse suurendamiseks, vältides samas asjatut halduskoormust. Ma leian, et teie raport on suurepärane lähtekoht aruteludele tulevases institutsioonidevahelises töörühmas, mida välja pakute.

Sooviksin rõhutada ühte punkti. Euroopa Komisjon on veendunud, et huvirühmade esindajate tegevus on seaduslik ja otsuste tegemisel väärtuslikuks sisendiks, kuid asjad peavad toimuma läbipaistvalt. Seepärast püüab Euroopa läbipaistvusalgatus avada seda, mida pahatihti tajutakse musta kastina. Kodanikud, huvirühmad, otsustajad ja üldsus saavad kujundada oma seisukoha selle kohta, mis Brüsselis toimub.

Kui ma vaatan, millise teabe avalikustamist parlament ja komisjon registreerujatelt ootab, leian ma, et ka selles suhtes oleme suuresti ühte meelt. Komisjoni arvates on tähtis teada, kes on huvirühmade esindajad, milliseid huve nad esindavad ja milline on nende rahaline taust. On ütlematagi selge, et tegevusjuhendi reeglite eiramisele peab järgnema karistus. Karistus tähendaks loa peatamist või isegi registrist väljaarvamist.

Komisjon teatas, et ta käivitab oma Euroopa läbipaistvusalgatuse kohase registri 2008. aasta kevadel. Võin teile kinnitada, et me loodame sellest tähtajast kinni pidada. Olles hiljuti rääkinud talitustega, eeldan ma, et register avatakse kuue nädala jooksul. Samuti oleme otsustanud, et register on pilootprojekt ja et me vaatame selle ühe aasta pärast läbi, mis tähendab 2009. aasta suve alguses. Euroopa Komisjon on ühise süsteemi väljatöötamise nimel tegutsemisel valmis aruteludeks parlamendi ja ministrite nõukoguga, samuti kahe nõuandekomiteega.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz, eelarvekontrollikomisjoni arvamuse koostaja. (ES) Esiteks, hr juhataja, on häbilugu, et Soome välisminister Alexander Stubb ei ole täna siin, sest ta on andnud niivõrd suure panuse nii eelarvekontrollikomisjonis kui ka sellesse raportisse.

Olen siin, et esitada eelarvekontrollikomisjoni arvamus. Jätkates volinik Kallase viimaseid sõnu, rõhutaksin veel kord, et Euroopa Parlamendi liikmete roll on säilitada võimalikult tihe side kõikide kodanikega – nii huvirühmade esindajate kui ka mittehuvirühmade esindajatega – ja et seetõttu peavad sellel parlamendil olema oma reeglid. Minu kontor on avatud kõigile, kes soovivad minuga kohvitada või mind jalutuskäigule kutsuda. Ma ei saa nõuda, et inimesed oleksid registreeritud eraldi registris. Ma ei saa mõnele mitteregistreerunule öelda, et ma ei saa teda oma erakonnas – Unión del Pueblo Navarros – vastu võtta. Ma ei saa öelda: „Te peate olema registreeritud.” Ei, tõepoolest: asjaajamine on üks asi, kuid selle parlamendi poliitiline ülesanne hoopis midagi muud.

Seetõttu sobiks meile hästi kaks läbipaistvuse tagamise viisi. Olin raportöör läbipaistvuse, selle suure projekti puhul, mis on volinik Kallase siia toonud. Läbipaistvus ei tohi takistada meie kokkupuudet tegeliku eluga, huvirühmade esindajate või mittehuvirühmade esindajatega.

Tänan teid. Olen kindel, et volinik Kallas mõistab seda.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, majandus- ja rahanduskomisjoni arvamuse koostaja. − (FR) Hr juhataja, volinik, olen paradoksaalses olukorras, nagu on juhtunud mitmel puhul, näiteks siis, kui meie komisjon jättis kahjuks kõrvale raportööri, hr Pistelli, kes oli kahtlemata läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi seisukoha koostamisel esirinnas. Seetõttu on mul ette väga hea meel selle üle, mis saab kindlasti olema meie tänaseks lõpptulemuseks. On võimatu ette kujutada turgude nõuetekohast toimimist, kui läbipaistvus ei oleks põhireegliks. Meie kui seadusandjad peame seda reeglit rakendama endi suhtes, eriti kuna me teame liigagi hästi, et meie õigusloomeprotsessis – ja ma ütlen seda eelmisele kõnelejale – etendavad meie suhted kolmandate isikute esindajatega, olgu nendeks survet avaldavad rühmad või usuorganisatsioonid – ja see on suunatud hr Friedrichile – määravat rolli meie Euroopa õigusloomeprotsessis. Meie kohustus on anda selles vallas eeskuju, sealhulgas isegi „seadusandliku jalajälje“ idee süstemaatilise rakendamise tagamise teel, mis oleks minu arvates väga kasulik.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostaja. (DE) Hr juhataja, ilma läbipaistvuseta ei saa olemas olla Euroopa demokraatiat. Brüssel on juba külge saanud maine, et lubab suurettevõtetel otsuseid teha ja niite tõmmata. See on Euroopa ettevõtmisele ohtlik ja see on küsimus, mis tekitab suurt muret nii isiklikult mulle kui ka rohelistele tervikuna. Euroopa Parlamendina on meil seetõttu kohustus teavitada oma valijaid oma kavatsustest järgmiste Euroopa valimiste lähenedes. Meie ees on hea raport, kuid tumedad jõud tegutsevad selle nimel, et kõrvaldada kaks selle põhielementi.

Esiteks, nad tahavad vältida rahaasjade läbipaistvust. Rahaasjade läbipaistvuseta ei saa me kunagi kindlad olla, kes on tegelikult kampaaniate taga. Sain hämmastusega teada, et tegelikult on sotsialistide fraktsioon rahaasjade läbipaistvuse vastu, õõnestades seega ühte neid kahest põhielemendist. Mis puutub teise õõnestatavasse põhielementi, siis parlamendis on inimesi, kes eeldavad, et juriste ei tohiks pidada lobistideks, isegi kui nad ei kaitse kohtus inimesi, vaid püüavad hoopis mõjutada Euroopa seadusandlust.

Lubage mul tsiteerida Brüsselis asuva õigusbüroo võrgulehte. Seal öeldakse, et meid ei peeta hetkel nende õigusnormide alusel lobistideks,

“Seetõttu saab juristide tehtav lobitöö olema üha tõhusam ning õigusliku abiga on eesmärkide saavutamine tõenäolisem. Alber & Geiger kui puhtalt lobitööle ja valitsussuhetele keskendunud õigusbüroo on teie käsutuses, et aidata teil saavutada teie eesmärgid ELis.”

(DE) Nagu näete, möönavad ka õigusbürood ise, et nad on lobistid. Daamid ja härrad, see on vastuvõetamatu. Kui lubame sel juhtuda, õõnestame me iseenda usaldusväärsust.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, õiguskomisjoni arvamuse koostaja. − Hr juhataja, õiguskomisjon avaldas suurt toetust komisjoni algatusele ja raportööri seisukohale. Minu arvates toetasime kindlalt seisukohta, et kõikide institutsioonide vahel tuleks rakendada ka koordineeritud lähenemisviisi. Sellegipoolest sooviksime rõhutada selle institutsiooni kui demokraatliku otsustamisorgani erilist avatust ning seda, et lobiste tuleks kohelda võrdselt. Selles mõttes sooviksime pikemas perspektiivis liikuda kohustusliku registri suunas, kus kõiki koheldakse võrdselt.

Kui lubate, naaseksin lobistidest juristide küsimuse juurde, mille hr Turmes äsja tõstatas. See on tõsine küsimus ja paluksin kõigil hoolikalt tutvuda õiguskomisjoni esitatud väga nüansirikka määratlusega selle kohta, millisel juhul on jurist jurist ja millisel juhul ta on lobist. See määratlus on väga põhjalikult läbi mõeldud ja ma paluksin kaaluda just seda.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamuse koostaja. − (DA) Hr juhataja, käsitletav raport on hea. See on samm õiges suunas – mitte küll suur samm, aga siiski. Samas on vaja võtta meetmeid, mitte seepärast, et kogu lobitegevus on kahjulik või et kõik lobistid on halvad, vaid seepärast, et on täiesti vastuvõetamatu, et lobitegevusel on selline suur mõju, ilma et selles valdkonnas kehtiks ühtegi kohustuslikku reeglit maksimaalse avatuse kohta. Lobistidel on ELi süsteemis suur mõju. See nähtub summadest, mis kulutatakse lobitööle, ja lobistide arvust.

Siiski võiks raport olla parem ning järelevalvet lobistide üle võiks tugevdada, kui soovite vastu võtta muudatusettepaneku, mis on osaliselt kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni avalduse edasiarendus. Meil peab olema kohustuslik ühisregister, mis tagab lobitööle kulutatavate rahasummade osas täieliku selguse ja täieliku läbipaistvuse. Meil peavad olema register ja tegevusjuhend kõikide lobistide, sealhulgas lobitööga tegelevate õigusbüroode jaoks, mis oleksid jõustatavad enne 2009. aasta valimisi. Meil peavad olema tõhusad järelevalvemeetmed ja nähtavad karistused, mida rakendatakse nende suhtes, kes rikuvad kehtestatud eeskirju.

Siiski tuleb vaadata ka sissepoole. Igal asjal on kaks poolt. Seetõttu pakume välja, et lobiste tuleb kohustada avalikustama iga parlamendiliikmega seotud kulude kohta samasugust teavet, mida iga parlamendiliige peab avalikustama oma finantshuvide deklaratsioonis. Veidi rohkem järelevalvet meie endi üle ei kahjustaks meie mainet valijaskonna hulgas.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn, fraktsiooni PPE-DE nimel. – Hr juhataja, see parlament peaks tervitama kõiki algatusi, mis suurendavad ELi institutsioonide läbipaistvust, ja just seetõttu toetan ma täna meie ees olevaid ettepanekuid.

Siiski peame me tagama iga institutsiooni töö eripära arvessevõtmise. Selles suhtes töötab parlament nõukogust täiesti erinevalt ja võrreldes komisjoniga erinevas õigusloomeprotsessi järgus. Seda silmas pidades oleks kõiki institutsioone hõlmavat ühte ühist registrit minu arvates väga raske luua ja see tekitaks tegelikult liigselt bürokraatliku menetluse juurdepääsu taotlemisel, kui lobitööd tehakse vaid parlamendis. Me oleme ka autonoomne institutsioon, mistõttu ei ole minu arvates kohane, et teised institutsioonid dikteerivad meie tegevuspõhimõtteid selles vallas.

Samuti sooviksin tõstatada küsimuse, mida hulk kolleege on varem selles parlamendis esile tõstnud: kuidas komisjon rahastab eeskätt VVOsid ja kuidas VVOd kasutavad seda raha, et mõjutada Euroopa Parlamendi liikmeid võtma teatavaid seisukohti. Kui meie arutelu lõpptulemus on suurendada läbipaistvust, tuleb parlamendile esitada teataval määral mittekaubanduslikke tundlikke andmeid selle kohta, kuidas meid mõjutavaid organisatsioone rahastatakse.

Üldisemas plaanis tunnen ma muret vaba juurdepääsu üle, mis mõningatel lobistidel on selle parlamendi liikmete büroodele. Kord juba hoones sees, saavad inimesed vabalt liikuda ja pääsevad takistamatult erabüroodesse. Õigus hoones vabalt ringi liikuda ei suurenda läbipaistvust, vaid tingib teatavate isikute puhul väärkäitumist. Olen kindel, et kõik parlamendiliikmed on sellega kokku puutunud. Paljudes meie riigiparlamentides on ühised eesruumid, kus lobiste, kellega on kokku lepitud kohtumine, saab tervitada ja saatjaga koos edasi suunata parlamendiliikmete bürooruumidesse. Minu arvates peaksime püüdma rakendada samasugust süsteemi. Üldiselt võttes olen rahul asjaoluga, et parlament käsitleb läbipaistvuse küsimust, kuid me peame ka tagama, et meid mõjutavad organisatsioonid oleksid sama läbipaistvad kui me ise.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González, fraktsiooni PSE nimel. – (ES) Hr juhataja, esiteks pean sotsialistide fraktsiooni nimel ütlema, et ma toetan täna hommikul arutusel olevat ja suure tõenäosusega hiljem täiskogu istungil vastuvõetavat raportit.

Minu arvates on see suur samm läbipaistvuse ja järelevalve suunas valdkonnas, mida kahtlemata ümbritseb palju müüte. Lobistid ei ole määratluse järgi halvad ega head; kõik sõltub sellest, kuidas nad tegutsevad ja kuidas nende järele valvatakse.

Pean ütlema, et sotsialistid on olnud läbipaistvuse ja järelevalve ning seeläbi lobistide suhtes demokraatia tugevdamise esirinnas algusest peale.

Hr Turmes, tundub et teil on sotsialistide fraktsiooni suhtes kinnisidee. Keskenduge teistele fraktsioonidele. Huvitav, kas keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon otsustas oma arvamuses kritiseerida sotsialistide fraktsiooni? Te räägite keskkonnakomisjoni nimel. Paluksin teil esitada oma arvamused muude fraktsioonide kohta siis, kui räägite enda nimel, mitte aga siis, kui räägite mõne parlamendikomisjoni nimel.

Meie arvates on selles raportis sisalduv lobistide määratlus õige, kuigi sooviksime rohkem eristamist. On ju selge, et kasumit teenivad eraettevõtted ei ole sama, mis valitsusvälised organisatsioonid või ametiühingute liidud.

Siiski on jalajälg seadusandlik. Ühine ja kohustuslik register ja tegevusjuhend, vastavad karistused ja finantshuvide avalikustamine on võtmeküsimused, mis peavadki selles raportis sisalduma.

Hr Turmes, juhiksin teie tähelepanu ka asjaolule, et te väidate, et meie, sotsialistid, oleme finantshuvide avalikustamise vastu, olgugi et mõningad teie fraktsiooni muudatusettepanekud piiravad sellist avalikustamist, samas kui meie ei soovi mingit piiramist.

Tahame ka, et register ja tegevusjuhend jõustuksid enne 2009. aasta Euroopa valimisi ning et kavandatav töörühm viiks oma arutelud lõpule enne 2008. aasta lõppu.

Kas te teate näiteks, et sotsialistide fraktsioon toetab kahte teie muudatusettepanekut selles suhtes? Ilmselt te seda ei tea.

Müüt ja tegelikkus on selles küsimuses sassi läinud, kuid meie, sotsialistid, olles olnud läbipaistvuse ja järelevalve pooldajate esirinnas, ei kavatse lubada kellelgi juurutada väärarusaama, et meil on salaplaan. Meie on avalik tegevusplaan, mis käsitleb kodanikke ja läbipaistvust Euroopa Liidus.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki, fraktsiooni ALDE nimel. – (FI) Hr juhataja, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi volituste suurenemine Lissaboni lepingu alusel seab surve alla eesmärgi saavutada õigusloome suurem avatus. On elutähtis, et ELi töö oleks läbipaistev ja et üldsus teaks, kelle käsi on olnud seaduste sisu puhul mängus. Registreerimise mõte ei ole piirata ega takistada lobistide tööd. Nende töö on tähtis. Praegune lobistide registreerimise süsteem Euroopa Parlamendis on pigem ja ennekõike turvalisuse kui avatuse küsimus.

Põhiseaduskomisjoni raport on pärast eelmise raportööri, praeguse Soome välisministri, Alexander Stubbi esitatud esimesi kavandeid suuresti muutunud. Mul, nagu minu fraktsioonilgi, on eriti hea meel, et raporti sõnastus on nüüd palju jõulisem kui alguses ja et seatakse sisse minu fraktsiooni toetatav kohustuslik registreerimissüsteem, sest see tagab erapooletuse.

Sooviksin viidata muudatusettepanekule nr 3, mida on siin juba arutatud. Mõned minu fraktsiooni liikmed toetavad seda, kuid, nagu praegune raportöör ütles – ja ma toetan teda selles suhtes – ei kuulu kirikud lobistide hulka. Selles küsimuses on minu fraktsioon jagunenud kahte lehte, hääletades ilmselt kaheti.

Põhiseaduskomisjoni raportis pakutakse välja, et raportöör võib oma raportile lisada loendi registreeritud huvirühmaesindajatest, kellega raporti koostamisel nõu peeti. Ma loodan, et tulevikus muutub see ametlikuks tavaks. See sunniks raportööre erapooletult ära kuulama erinevaid seisukohti. Nii võib ka päevavalgele tulla see, kui keegi sõi otse kellegi teise peost.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, fraktsiooni UEN nimel.(PL) Hr juhataja, mul on hea meel, et saan sõna võtta endise Soome presidendi järel, kuna me arutame praeguse Soome välisministri, hr Stubbi, kes oli veel hiljuti selle parlamendi liige, raportit. Mis puutub parlamendiliikmetesse, siis on jumala teed kummalised!

VVOde viimane raport näitab, et lobistide mõju Euroopa Komisjoni otsuste tegemisele on muutunud tõsiseks probleemiks. Näiteks töötavad lobistid märkimisväärsel hulgal ekspertide ametikohtadel mitmesugustes Euroopa Komisjonile lähedal seisvates organites. 15 000 Brüsselis tegutsevast lobistist on viiel tuhandel juurdepääs Euroopa Parlamendile. Need 5000 peavad tegutsema väga selgete reeglite järgi. Ettepanek luua lobistide ühisregister on hea mõte, nagu ka karistamise võimalus. Meie valijaskonnal on viimane aeg teada saada, kes need lobistid on. Valijatel on õigus teada, kuidas lobiste rahastatakse ja millised neist on püüdnud mitmesugustel viisidel mõjutada teatavaid raporteid. See raport on samm õiges suunas. See on püüe reguleerida juba tekkinud olukorda.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooni jaoks on endise Stubbi raporti puhul märksõnaks läbipaistvus. Kahtlemata kiputakse – ja me oleme seda mõnedelt kuulnud – tõenäoliselt heauskselt alahindama lobitöö tagajärgi ja mõjukust, mida meie kui tõsised parlamendiliikmed, kes tegutsevad heauskselt ning on sündsad ja austavad teisi, ei suuda isegi ette kujutada. Faktid on aga selged ja üha uusi tuleb päevavalgele: näiteks, saime juba mitu nädalat tagasi teada, et 34 komisjoni ametnikule maksavad otse eraettevõtted.

Mõningates hiljutistes uurimustes on leitud, et suurem osa enamiku fraktsioonide – välja arvatud ainult ühe, minu fraktsiooni, kuid tõenäoliselt ka teiste – esitatud muudatusettepanekutest REACH kohta olid lobitöö tulemus. Pealegi on ilmnenud, et mõned ametnikud, kes abistavad parlamendiliikmeid nende töös teatavates komisjonides, on või on olnud eraettevõtete palgal ja töötavad nüüd meie heaks riiklike ekspertidena; parlamendiliikmed ei ole sellest ilmsesti teadlikud.

Seetõttu ei tee meie praegune töö meie arvates lõppu lobitöö küsimusele ja ma ei usu, et volinik Kallase töö lõpeb raportiga, mille me täna vastu võtame. Seepärast oleme tugevalt toetanud kõiki muudatusettepanekuid ja kogu tööd, mida igaüks – sealhulgas sotsialistide fraktsioon, fraktsioon GUE/NGL ja liberaalide fraktsioon – on teinud nende muudatusettepanekute ja tekstidega, mille eesmärk on parandada olukorda ja suurendada läbipaistvust.

Siiski esineb seoses Stubbi raportiga veel mõningaid probleeme, mille loodetavasti saavad hääletamisel lahendatud. Esimene on seotud juristidega: kui juristid töötavad koos meiega ja püüavad mõjutada õigusloomet, on nad lobistid, isegi õigusliku arvamuse esitamisel. Me loodame, et see muudatusettepanek lükatakse tagasi.

Järgmine ilmne küsimus seisneb selles, et kindlaks määrata, millal see tegevusjuhend peaks jõustuma. See peaks tingimata jõustuma enne eelolevaid Euroopa valimisi, sest muidu algab järgmine ametiaeg – järjekordne ülemääraselt pikk ajavahemik.

Lõpetuseks, hr juhataja, ma tõesti ei arva, et seda lobitöö küsimust saab lahendada pelgalt öeldes, et see meile ei meeldi, või lobitegevuse kriminaliseerimise teel. Meie arvates peitub läbipaistvusprobleem selle kindlakstegemiseks, kellega meil tegemist on, mida nad teevad ja kes neile maksavad: see on finantshuvide avalikustamise küsimus. Raportis ehk ei tooda seda täiesti selgelt välja, kuid seda saab selgitada, ja siinkohal nõustun ma loodava töörühma ülesannete osas hr Carneroga.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, fraktsiooni GUE/NGL nimel.(DE) Hr juhataja, loomulikult ei tohiks lobiste teha patuoinasteks. Loomulikult on edukas demokraatias täiesti seaduslik, et mitmesugused ühiskonnarühmad esindavad oma huve ja muresid ennetavalt ja saavutavad nende huvide arvessevõtmise ühiskondlikes protsessides. Samuti on täiesti seaduslik, et nad pöörduvad nende küsimustega meeste ja naiste poole otsuseid ettevalmistavates ja langetavates institutsioonides. Tõepoolest, seadusandjatena on meil kohustus hankida võimalikult täielikku ja täpset teavet enne otsuste tegemist mõne seadusandliku algatuse kohta, mida me käsitleme, ja võtta arvesse huvirühmade muresid üheskoos kõikide nende vastuoluliste seisukohtadega. Samuti on siiski selge, et läbipaistvus on huvide õiglase esindatuse tagamisel hädavajalik ning Euroopa Liidu usaldusväärsuse seisukohast elutähtis. Seepärast usub meie fraktsioon, et kolm institutsiooni peavad lõpuks kehtestama selged reeglid, mis peavad kehtima kõikidele huvirühmade esindajatele. Meie arvates oleks seda tulnud ammu teha.

Meil on kohustus näidata oma kodanikele väga selgelt, et Euroopa institutsioonid ei ole „tumedate jõudude” käepikenduseks. Seepärast tuleks lobiste kohustada avalikustama, kelle huve nad esindavad, mis on nende eesmärgid ja, ennekõike, kust nad raha saavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde, fraktsiooni IND/DEM nimel. – Hr juhataja, parlamendi reformitöörühm on külastanud Washingtoni, et uurida Ameerika Ühendriikide kongressi.

Me nägime, kuidas kõik lobistid pidid registreerima oma ülesanded ja oma eri klientidelt saadud tulu. Ameerika Ühendriikides ja Kanadas on see kohustuslik, mitte vabatahtlik, nagu komisjon välja pakub. Samuti nägime, kuidas iga kongressiliige dokumenteeris oma eelarve, sealhulgas iga makstud tassitäie kohvi. Kui nemad saavad seda teha, siis miks mitte meie? Miks ei saa me Euroopa Parlamendis olla täielikult läbipaistvad oma sekretariaaditoetuste osas ja seejärel nõuda läbipaistvust muudes institutsioonides?

Viimasel esimeeste konverentsi koosolekul saime teada meie oma parlamendis toimuvast organiseeritud lobitööst. Spinelli hoone viienda korruse väga suures ja kenas ruumis on 28 rahvusvahelisel ettevõttel oma büroo, mille telefoninumbrite ja e-posti aadresside eest maksab parlament. See võib olla väga hea süsteem ettevõtete kokkuviimiseks Euroopa Parlamendi liikmetega, kuid keegi ei esitanud seda ettepanekut meile; asju aeti meie selja taga.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete seisukohad on puudu; tarbijate, ametiühingute, roheliste organisatsioonide seisukohad on puudu. Ruumide rendileandmine lobistidele võib olla hea mõte, kuid sel juhul tuleks kutsuda kõiki ning valitud liikmetest koosnev toimkond võiks teostada järelevalvet selle tegevuse üle.

Rahvusvahelised ettevõtted ei ole need, kes vajavad meie rahalist toetust kõige enam. Süsteemi toetus on hoolikalt valitud, kuid mitte valikuliselt poliitilistest fraktsioonidest. See on värskeim lobitegevuse alane skandaal, mille te loodetavasti heastate.

See on minu viimane poliitiline kõne Euroopa Parlamendis. Kui saaksin soovida ühe soovi, siis oleks selleks võtta vastu konventsiooni ettepanek, millele on alla kirjutanud 23 valitsust ja kõik riikide parlamentide liikmed ning kõik Euroopa Parlamendi liikmed, välja arvatud üks: muuta kõik dokumendid ja koosolekud avatuks, välja arvatud juhul, kui otsustatakse teha põhjendatud erand. See lihtne ettepanek lahendab ka enamiku probleeme, mis muudavad lobitöö erapoolikuks.

Siis saaksime näha, mida nad meile või komisjonile kirjutavad, ja osaleksime läbipaistvusalaste erandite otsustamises, et teaksime, mida meie eest varjatakse ja miks. Seaduste algatamiseks ja täiustamiseks vajame lobiste. Me vajame nende teadmisi ja nõuandeid ning muudest huvidest tulenevaid vastuväiteid. Me vajame tasakaalustatud või pluralistlikku teavet, sest meid valiti teenima võrdselt kõiki kodanikke.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Tänan teid, hr Bonde. Olen kindel, et paljud kolleegid soovivad teile ametist lahkumisel parimat.

Me ei pruugi alati nõustuda teie öelduga, kuid olete alati väärt kuulamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Hr juhataja, ei ole mingi saladus, et me elame Euroopa Liidus, kus sündmused lähevad kodanikest mööda, andes üha suuremaid eeliseid suurettevõtetele. See on kahtlemata tingitud ennekõike lobistide mõjust parlamendile, komisjonile ja nõukogule. Kas kedagi üllatab, et Alpi-Aadria mere piirkonna konventsiooni, mis on hirmutava lobitöö tõttu niivõrd ebapoluplaarne, ei rakendata ikka veel? Kas kedagi üllatab, et üha enam väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid on sunnitud labida nurka viskama, sest nad on mattunud paberitöö ja eeskirjade alla ning nad jäetakse sõna otseses mõttes ilma igasugusest toetusest, mida on võimalik pakutavate rahastamisvõimaluste raames saada, samas kui tööstushiiud – rahvusvahelised ettevõtted – oskavad liigagi hästi neid võimalusi ära kasutada ja rohutirtsulaadselt pidevalt ümber asuda ühest liikmesriigist teise, jättes endast maha rüüstatud töökohtade raja?

Võtkem näiteks arutelu ja otsuste tegemise paljuarutletud ja vastuolulisel teemal – REACHi eelnõu, mille eesmärk on muuta kemikaalide kasutamine ohutumaks: kui kodanikud kuulevad, et 132 muudatusettepanekust 32 olid identsed ja neile olid lisatud kirjalikud soovitused keemiatööstuse ühendustelt, kui kodanikud seda kuulevad, kaotavad nad loomulikult kindlalt usu Euroopasse ja neil tekib tunne, et Euroopa poliitikat tehakse lihtsalt rahvusvaheliste ettevõtete käskude täitmiseks.

Kui tahame seda ära hoida, kui me tahame pärssida kasvavat euroskeptitsismi, peame me saavutada olukorra, kus on selge, kes mõjutab Euroopas otsustamist, kes teeb lobitööd rahastajate nimel ja kes need rahastajad on ning kes püüab mõjutada õigusloomeprotsessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – Hr juhataja, esiteks: me õnnitleme Alexander Stubbi Soome välisministriks saamise puhul. Teiseks: me õnnitleme Ingo Friedrichit ja täname teda raporti ülevõtmise eest, mis loodetavasti jõuab sel pärastlõunal eduka lõpuni. Kolmandaks: me toetame Stubbi/Friedrichi raporti käsitlusviisi ja suunda. Aga…

(DE) Nüüd ma jätkan saksa keeles. Pärast seda kahekordset kiitust Alexander Stubbile on vajalik üks „aga”. Lobitöö eeskirjad on hea asi, kuid parlamendis on meil juba head eeskirjad ja ma ei ole täiesti kindel, et see katse saavutada ühist korda on tegelikult tark käik. Läbipaistvus on hea, kuid see ei tee imesid, eriti kui see on oma olemuselt tükatine.

Registreerimine ja registreeritud lobistide finantshuvide avalikustamine on kõik väga hea, kuid mis saab meie arvukatest kirjakirjutajatest, ekspertidest ja meie muudest kontaktisikutest? Kuidas peaksime me nendega ümber käima? Kas me eeldame, et nad kõik oleksid tulevikus registreeritud ja avalikustaksid oma finantshuvide? Ma loodan, et mitte!

Siis on veel kaks erandit: täpsemalt on kaks erandit välja pakutud kahes muudatusettepanekus, mis kindlasti ei soodusta läbipaistvust. Muudatusettepanekut nr 3 on juba mainitud. Eesmärk on saavutada olukord, kus kirikuid peetakse ametlikult lobistideks. Minu arvates ei ole siin tegu läbipaistvusega; see on lihtsalt antiklerikalistlik hoiak ja me peaksime ütlema sellele „ei“.

Samalaadne katse sisaldub muudatusettepanekus nr 10, nimelt saavutada erandist erandi tegemise kaudu kord, mis samuti ei teeni vaadeldavat eesmärki. Tegelikkuses on see vaid katse karistada teatavaid sektoreid. Me peaksime tagama läbipaistva süsteemi olemasolu ja selle täiustamise. Siiski ei tohiks me kohe eeldada, et see kujutab nüüd endast olulist muutust võrreldes praeguse olukorraga.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Hr juhataja, me võime uhked olla tõsiasja üle, et Euroopa Parlament on nende küsimuste käsitlemisel paljuski juba esirinnas, võrreldes mõningate riikide parlamentidega. Meil on juba huvide register. Meil on tegevusjuhend lobistidele ning meil parlamendiliikmetel on tingimusteta keelatud kingitusi vastu võtta. See on hea. Küsimus on aga selles, kas me saame seda süsteemi laiendada muudele institutsioonidele. Me oleme valmis alustama läbirääkimisi, et püüda jõuda kokkuleppele – sest see oleks parem – ja teiseks, kas me suudame nõudeid täiustada ja olla avatuse ja läbipaistvuse osas veelgi enam esirinnas.

Minu fraktsioon toetab raportit, milles püütaksegi seda teha. Samuti toetame paljusid muudatusettepanekuid, mis võiksid raportit paremaks muuta ja mis tõepoolest suurendaksid läbipaistvusnõudeid. Me toetame isegi mõningaid roheliste fraktsiooni muudatusettepanekuid, kuid mitte muudatusettepanekut, mis tegelikult oma sõnatuse poolest oleks piirav ja seaks läbipaistvusnõudele lävendi.

Seetõttu olin veidi hämmeldunud, kui kuulsin keskkonnakomisjoni kõnelejat süüdistamas sotsialistide fraktsiooni selles, et nad on vähem läbipaistvad kui rohelised, kuigi tegelikult on rohelised esitanud muudatusettepaneku, mis sõna-sõnalt lugedes seaks läbipaistvusnõudele lävendi. See on meie fraktsiooni seisukoht. Me oleme selles suhtes avatuse ja läbipaistvuse esirinnas ning me taunime oma seisukohtade õigustamatut ründamist, millega tegelevad fraktsioonid, kes püüavad endast üldsusele jätta mulje, et see kõik on nende teene, et nemad on suurima töö tegijad, kuigi tegelikult nad ei ole.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, ma nõustun vajadusega kohustusliku registri järele, millega kaasneb lobistide tegevusjuhend, kuid see peaks kehtima kõikidele institutsioonide ja ennekõike, kui võin nii öelda, komisjoni suhtes. On ilmselgelt hädavajalik, et eetilise käitumise koodeks näeks ette karistused rikkumiste eest ja muudaks finantshuvide avalikustamise kohustuslikuks. Need andmed peaksid olema hõlpsasti juurdepääsetavad ja saadaval tutvumiseks Interneti kaudu, mis oleks ideaalne.

Friedrichi raportis tõdetakse, et tuhanded lobistid püüavad mõjutada institutsioonide otsuseid, kuigi kõik asjaolusid arvesse võttes peaks olema üldteada, et paljudel juhtudel annavad nad Euroopa Parlamendi liikmetele üksikasjalikku teavet arutatavate meetmete eri tahkude kohta. Mis puutub minusse, siis on väheusutav, et keegi mind mõjutab, nagu mind tundvad inimesed võivad kinnitada. Sellegipoolest tuleb hoolikalt kohaldada rangeid eetikanorme, et tagada sõltumatu otsustamine ja valvata tegevuse üle, mis on sageli mõeldud ühenduse raha eraldamise ning õigusaktide järelevalve ja rakendamise mõjutamiseks. Seetõttu hääletan Friedrichi raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE).(FR) Hr juhataja, teatavate vääritimõistmiste selgitamiseks ning mõningate siinviibivate liikmete ja ajakirjanduses tehtud populistlike avalduste korrigeerimiseks tahan kvestorina tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa Parlamendis on 12 aastat kehtinud meie suhteid lobistidega korraldavad eeskirjad. Need eeskirjad, mis on sätestatud kodukorra artikli 9 lõikes 4 – mis tasuks vähemalt üks kord läbi lugeda – – näevad ette, et lobistide pääsu Euroopa Parlamenti kontrollitakse ja reguleeritakse sissepääsukaartide abil. Kaardi saamiseks peavad lobistid täitma akrediteerimisvormi ning esitama iseloomustuse ja politsei allkirjastatud kirja. Euroopa Parlament peab kõikide lobistide kohta registrit, mis on avaldatud Euroopa Parlamendi võrgulehel. Akrediteeritud lobistid peavad täitma ka tegevusjuhendit. Pr Frassoni ja teised kordavad seega ilmselget. Selle juhendi mis tahes rikkumise eest karistatakse lobisti kaardi äravõtmise ja registrist väljaarvamisega.

Mis puudutab ettepanekut luua ühisregister, siis ma ei leia, et sellist registrit oleks komisjonis vaja, kuna Euroopa Parlament ja komisjon toimivad täiesti erinevalt ja seetõttu on neil lobistidega erinevad suhted. Euroopa tasandil võimude lahususe tagamiseks peab parlament igal juhul olema ka edaspidi ainus organ, kes vastutab parlamendi kodukorra eest. Komisjon võib meie suurepärast süsteemi jäljendada, kuid meile peab enda kodukorra osas jääma viimane sõna. Raportis lähenetakse registrile ettevaatlikult ja ma olen sellega päri.

Mis puutub finantshuvide avalikustamisse, siis ei saa ma aru, miks peaksid akrediteeritud lobistid esitama üksikasjalikke finantsandmeid, näidates ära oma rahastamisallika ja nende vahendite jaotuse. Selline meede oleks täiesti ebaotstarbekas ja pärssiv. Olen ka arvamusel, et lobitöö ulatus ei kajastu alati rahalistes vahendites. Organisatsiooni hea maine ja asjatundlikkus on samuti määrava tähtsusega. Nõustun täielikult raporti põhjenduses D esitatud lobitegevuse kirjeldusega. Pean kiitma oma endist kolleegi, Alexander Stubbi, kellega me tegime palju tööd selles küsimuses, ja ma ei taha end mingil viisil seostada laiahaardeliste süüdistustega, mille esitasid selles arutelus sõna võtnud rohelised.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Kunagi ammu sain selgeks, et ei ole mõtet püüda pr Lullingi kõnelemist katkestada.

(Naer)

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE).(DE) Hr juhataja, mida kauem meie auväärt kolleeg pr Lulling kõneles, seda rohkem pidepunkte ta rünnakuteks andis. Parlamendikomisjon sooviks näha Brüsselis ühist süsteemi, sest kodanikud ei erista parlamendi, komisjoni ja nõukogu. Nende jaoks on see lihtsalt Brüssel; see on EL! Minu arvates oleks ühine süsteem hea ning, hr Kallas, me kutsume teid üles lubama töörühmal kokku tulla vahetult pärast tänast arutelu, et koostada ühiseeskirjad, mis jätaksid igale institutsioonile siiski nõutava sõltumatuse oma otsuste tegemiseks.

Sooviksin ka nõukogu kaasamist. Nõukogu on seadusandlik organ, nagu meiegi, ja loomulikult etendab lobitöö rolli ka selle ridades. Seepärast kutsun ka nõukogu osalema selle algatuses.

Üleüldiselt soovime me Brüsselis uut läbipaistvussüsteemi – uut läbipaistvuskultuuri, et saaksime seega näidata avatust ja suurendada usaldust. Lobitöö on hea ning huve tuleb loomulikult esindada, kuid reeglid peavad olema selged. See peab olema õiglane ja aus protsess. Me peame ennekõike tagama, et tegu ei oleks arvamuste pähemäärimisega.

Tänase otsusega astume suure sammu edasi, selles pole kahtlustki. Siiski tuleb veel palju tööd teha, sest konks peitub üksikasjades, näiteks selliste küsimustega, nagu: kes on lobist? Määratlus, mille oleme raportis esitanud, on väga lai. Sisuliselt ütleme, et lobist on igaüks, kes tahab meid mõjutada. Kuid on ka erandeid. Omavalitsusüksused, regioonid, sotsiaalpartnerid, erakonnad: kõik need on aluslepingutes sätestatud institutsioonid. Nad osalevad samamoodi lobitöös, kuid neid ei määratleta meie süsteemis lobistidena. Me peame määratlema piirid ka juristidele ja kirikutele. Need küsimused on veel lahendamata.

Minu arvates on finantshuvide avalikustamine tähtis, pr Lulling. See on uus samm edasi, mis on seni puudu jäänud. Raha ei ole kõige tähtsam, kuid raha kasutatakse paljude asjade saavutamiseks. On aeg hakata tööle ning ma sooviksin tänada hr Stubbi ja hr Friedrichit ja samuti kõiki teisi, kes on sellesse protsessi seni oma panuse andnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Botopoulos (PSE).(EL) Hr juhataja, minu arvates on meie tänane arutlusteema äärmiselt huvitav. Ma peaksin ütlema, et kordki näitab Euroopa Parlament teed küsimuses, mida ei ole meie riikide parlamentides, eriti Kreeka parlamendis üldse arutatud ja millele ei ole lahendust leitud.

Siin on kolm olulist poliitilist probleemi. Esiteks, kuidas me selle küsimusega tegeleme? Kas me kardame seda, kuidas mitteametlikud lobistid ajavad oma aju, või püüame me tegutseda läbipaistvalt?

Leian, et peaksime toimima järgmiselt. Me peame tegutsema läbipaistvalt, me ei tohiks karda lobiste ega nende olemasolu, ja me peaksime kehtestama mõned reeglid.

Teiseks, kuidas läbipaistvust kõige paremini saavutada? Vastus on, et väga rangete eeskirjadega, millega reguleeritakse isegi rahasummasid, või kohustusliku üldraamistikuga. Pean siinkohal rõhutama, et oleks väga kasulik, kui see register oleks kohustuslik ja ühine kõigile kolmele ELi institutsioonile.

Kolmandaks, me räägime rühmituste mitteametlikust tegevusest, mis toimub institutsioonilise protsessi raames. On oluline teha vahet eri tüüpi lobistidel. Greenpeace’il ja Shellil ei ole lobistidena tegutsedes midagi ühist. Seepärast on eristamine hädavajalik, vähemalt registris.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Lobitegevus on iga demokraatliku süsteemi õiguspärane osa. Et demokraatia ei muutuks anarhiaks, peavad ka lobitegevuse suhtes kehtima selged reeglid.

Ameerika lobistide arvates on nende seadused liiga ranged; teisalt puuduvad uutes liikmesriikides eeskirjad, mistõttu inimesed sageli näevad lobitegevuse negatiivset varjundit. Seepärast peaks uus ELi mudel olema nende kahe äärmuse vahepeal.

Minu seisukoht on, et ühise institutsioonidevahelise süsteemi loomine ELi lobistide kohustuslikuks registreerimiseks, finantstausta avalikustamine ja „seadusandlik jalajälg” aitavad kaasa lobitöö eeskirjade läbipaistvusele. Siiski usun ka, et pärast tänast hääletust jäävad kirikud meie partneriteks ja neid ei liigitata lobistideks.

Olen veendunud, et Stubbi/Friedrichi raport kõrvaldab igasugused eelarvamused ja negatiivsed hoiakud lobitegevuse suhtes ja et Euroopa kodanikud näevad lobiste kui spetsialiste, kes jagavad praktilistel kogemustel põhinevaid teadmisi, aidates vältida Euroopa seadusandluse negatiivset mõju.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Hr juhataja, lobitöö Euroopa institutsioonides on keerukas küsimus. Ühelt poolt on juurdepääs institutsioonide tegevusele tingitud nende tegevuse läbipaistvuse põhimõttest, mis on sätestatud aluslepingutes. Samuti on see viis niinimetatud demokraatia puudujäägist tuleneva lünga täitmiseks, sest asjatundjate organisatsioonid pakuvad väärtuslikke eksperthinnanguid, millel on soodne mõju Euroopa õigusloome kvaliteedile.

Teiselt poolt aga saavad suured rahvusvahelised kontsernid kasutada erialaseid lobiettevõtteid institutsioonide töö mõjutamiseks, püüdes eeskätt edendada endi huve.

Euroopa Parlamendis toimuva lobitegevuse probleem seisneb selle tähtsuse suurenemises sedamööda, kuidas selle parlamendi volitused suurenevad. Seetõttu peaksime toetama komisjoni algatust, milles tehakse ettepanek institutsioonidevaheliseks koostööks, et määratleda lobistidele tegevusraamistik, sealhulgas luua lobistide ühisregister. Läbipaistvuspõhimõtet, mille kohaselt lobistidel on juurdepääs institutsioonide tööle, tuleks kohaldada ka lobistide endi suhtes. Vabatahtlikust registreerimisest ei piisa. Euroopa Liidu institutsioonidesse pääsemise eelduseks peaks olema lobistide kohustuslik registreerumine.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Hr juhataja, olen olnud Euroopa Parlamendi liige kaksteist aastat. Pean ütlema, et tunnen, et peaksin paljusid lobiste tänama, sest nad on osutunud meie igapäevatöös märkimisväärsete eriteadmiste allikaks. Minu arvates on alati hea, kui parlamendiliikmed kuulavad ära kõik pooled ja hoiavad uksed kodanikele avatuna.

Kui meil on praegu 5000 parlamendis registreerunud lobisti – keda kõiki tunneme ära külastajakaartide abil ja kes on akrediteeritud või sertifitseeritud, kui nii öelda – siis teeb see keskmiselt kuus lobisti iga liikme kohta. Minu arvates on meie jaoks äärmiselt tähtis neid eriteadmisi oma õigusloometöös õigesti kasutada, sest on tõsiasi, et parlamendiliikmed ei saa olla spetsialistid igas valdkonnas. Seepärast on tähtis kuulata praktikuid ja tunnistada, et tegelikkuses lobistid tõstavad meie parlamendis tehtava töö kvaliteeti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Hr juhataja, nagu hr Bonde märkis, on Euroopa lobitegevuse eeskirjade osas üks maailma vähim arenenud piirkondi. Siiski saame asja täna parandada, toetades muudatusettepanekut, mis näeb ette finantshuvide kohustusliku registri ja tõelised karistused eeskirjarikkujatele. Samuti peame selgitama, mida need komisjonis töötavad inimesed, kellele väljastpoolt makstakse, tegelikult teevad.

Nagu paljud on märkinud, ei ole lobitegevus iseenesest halb, kuid probleem seisneb selles, et otsustamise tsentraliseerimisel on suurettevõtetel lihtne muuta majanduslikku võimu poliitiliseks võimuks. Vähemalt neljale viiendikule lobistidest maksavad suurettevõtted. Selline tasakaalustamatus mõjutab meie õigusloomet. Seetõttu peab läbipaistvus tähendama, et kõik õigusakti muutmise ettepanekud, mille esitavad lobistid, tuleb avalikult registreerida, et me teaksime, kes on nende taga.

Kui luuakse register kõikidest nendest, kellel lubatakse siia tulla, kutsun ma pr Lullingit üles tagama, et üks kolmandik kohtadest antakse ettevõtetele, üks kolmandik valitsusvälistele organisatsioonidele ja üks kolmandik ülejäänutele. Nii saavutaksime tasakaalu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein (Verts/ALE).(ES) Hr juhataja, rääkides läbipaistvusest, ei saa me rääkida üldistades. Meie valijad peaksid teadma, kes istub tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis, kui me arutame REACHi või telekommunikatsioonipaketti; nad peaksid teadma, kes esitab muudatusettepanekuid; nad peaksid teadma, kes koostab paljusid selle parlamendi raporteid, mida nad saavad teada parlamendi võrgulehe kaudu; ja nad peaksid registri abil teada saama, kes veedab sadu tunde parlamendi koridorides. Kõik see on võimalik. Samamoodi, nagu nad peaksid teadma, kes viibib parlamendikomisjoni koosolekul ja kes täiskogu istungil – parlamendi võrgulehe kaudu – peaksid meie valijad teadma ka seda, millised lobistid veedavad sadu tunde meie koosolekutel.

Me tahame läbipaistvust, kuid see peab olema tõeline. Me tahame, et pärast iga raporti üle hääletamist oleks teada, millised lobistid on esitanud muudatusettepanekuid, mis kujundavad meie tulevikku, sõnahaaval, muudatusettepanek muudatusettepaneku järel. Tänan teid.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, komisjoni asepresident. − Hr juhataja, arutelu lobitöö üle on alati huvitav ja põnev. Mulle meeldis väga kuulata auväärt parlamendiliikmete arvamusi, mis peegeldavad arusaama, mida mainis siin ka hr Leinen: konks peitub alati üksikasjades. Nõustun täielikult pr Frassoniga, et töö ei lõpe selle raporti ega isegi mitte komisjoni registrite avamisega.

Võin parlamendile kinnitada, et me oleme väga koostööaltid ja teeme kõik võimaliku, et luua see institutsioonidevaheline töörühm ja töötada välja ühine lähenemisviis nii kiiresti ja sujuvalt kui võimalik. Sooviksin öelda, et minu arvates ei ole see ühisregister mingi suur loom, mis ohustab kõiki. See on ühine teabepakett, kogu vajaliku teabe ühishoidla, et kõik huvirühmade esindajad ei peaks esitama erinevaid taotlusi erinevatele institutsioonidele, kusjuures need taotlused omavahel ei ühildu. See oli teie ettepanek, kuidas mitte tekitada asjatut koormust. Kuid kõiki muid üksikasju on aastate jooksul arutatud, alates ajast, mil alustasime sellekohast arutelu 2005. aastal.

Ütlen ainult – vastuseks ühele teie tõstatatud punktile – et loomulikult on selle määratlemisel, kes teeb lobitööd ja mis teemal, palju keerukaid üksikasju. Oma arutelude käigus oleme kohtunud juristide organisatsioonidega. Nad on aktsepteerinud meie lähenemisviisi, et kui nad tegelikult tegutsevad lobistidena, peavad nad seda deklareerima lobitegevusena, kuid nad ei pea deklareerima oma tegevust õigusnõustaja või muu sellisena.

Pean seoses tõstatatuga ütlema veel üht: küsimus, et mõned inimesed töötavad komisjonis ja saavad palka erasektorist. Sellega on lõpp. Meil on küll veel mõned lõpetamata lepingud, kuid selline teguviis on lõppenud.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingo Friedrich, raportöör. − (DE) Hr juhataja, tänan teid enamjaolt teemakohase ja asjatundliku arutelu eest. Tõsine ja läbipaistev lobitegevus aitab suurendada otsustamisprotsessi tõhusust. Hr Turmes, te eksisite oma kõnes: finantshuvide avalikustamine on hõlmatud punktiga 21. Selles suhtes ründasite sotsialistide fraktsiooni alusetult. Tundsin tungivat vajadust sellele tähelepanu juhtida.

Teiseks, juristide küsimuses ei saa me esitada laiaulatuslikku väidet, et iga jurist on vaikimisi lobist, sest ta on õppinud nõustamist ja kõike sellega kaasnevat. Meie ees on korrektne määratlus: igaüks, kes püüab mõjutada poliitika kujundamist ja otsuste tegemist EL institutsioonides, on lobist ja see hõlmab juriste.

Sooviksin tähelepanu juhtida ühele tõlkeveale: „omavalitsusüksused” on tõlgitud saksa keelde kui ”Städte”. Ameerika Ühendriikide süsteem on väga üksikasjalik; tõepoolest, see on niivõrd üksikasjalik, et mõned senaatorid koostavad aasta lõpus 300-leheküljelisi aruandeid, mille tulemusena on pea võimatu saada selget ülevaadet, mis lobitegevuse vallas Ühendriikides tegelikult toimub.

Minu seisukohast oli huvitav, et vasak- ja paremäärmuslased on oma kriitika põhiosas pea ühte meelt. „Les extrêmes se touchent”, nagu prantslased ütlevad, ja see olukord on tüüpiline. Me soovime leida tõsise lahenduse, mis oleks Ameerikas toimuva edasiarendus ning parandaks olukorda enamikus või õigupoolest kõikides liikmesriikides.

Veel kord suured tänud hr Stubbile. Minister, me peame teid meeles! Tänan ka teid tõsise arutelu eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Sooviksin tänada hr Friedrichit raporti ülevõtmise eest hr Stubbilt, keda me õnnitleme Soome välisministriks nimetamise puhul.

Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub kell 11.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), kirjalikult. – Huvide paljusus on demokraatia tähtis tunnusjoon. Seetõttu on õiguspärane, et ühiskonnaliikmed koonduvad ja propageerivad oma huve. Siiski tingib lobitegevus ohu, et demokraatlikke põhimõtteid võidakse rikkuda. Suurettevõtete võime poliitikuid mõjutada võib põhjustada ebavõrdse juurdepääsu seadusloomele ja otsustamisele, võrreldes tavakodanikuga.

Väga vähesed Euroopa riigid on lobitegevust reguleerinud. See parlamendi raport lobitegevuse kohta on hindamatu samm läbipaistvuse, vastutuse ja kodanike demokraatias osalemise tugevdamisel Euroopa tasandil. Siiski näitavad lobitegevuse alaseid õigusnorme rakendanud riikide kogemused, et see peaks olema vaid osa laiematest suunistest ja meetmetest.

Mitteläbipaistvat lobitegevusest korruptsioonini ja turu moonutamiseni eeskirju järgivate ettevõtete arvelt on vaid väike samm.

Tööstuse esindajate kaasamine selle raporti koostamisse on tervitatav. Neid tuleks nüüd ergutada haarama initsiatiivi ja näitama, et vastutustundlikud suurettevõtted etendavad elutähtsat rolli lobitegevuse reguleerimisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE), kirjalikult.(PL) Erilised tänusõnad ja õnnitlused ei kuulu mitte ainult raportöörile, vaid ka volinik Kallasele, kes haaras juhtohjad lobitegevuse põhimõtetega seotud uute eeskirjade osas. Sel on eriline tähtsus uute volituste valguses, mis Euroopa Parlament saab Lissaboni lepingu vastuvõtmise järel. Sellegipoolest soovin väljendada muret vabatahtliku lobistide registri tõhususe ja usaldusväärsuse üle. Register peaks olema kohustuslik ja ühine kõikidele Euroopa institutsioonidele. Pidades silmas selle olemust, peaks parlament siiski säilitama oma sõltumatuse.

Kohustuslik registreerimine peaks kehtima kõikide lobiorganisatsioonide suhtes. Pean muu hulgas silmas piirkondlikke esindusi, valdkondlikke organisatsioone, lobitööd tegevaid juriste ja teadusasutusi. Kõik need, kes avaldavad mõju majanduslike või sotsiaalsete hüvede saamiseks, tuleks registreerida. Nõue esitada ainult finantsandmeid ei ole alati piisav ega võimalda teostada täielikku hindamist, nagu kavandatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjalikult.(PL) Lobitegevuse reguleerimine on kindlasti tervitatav. Viimaks on võimalus läbipaistvaks koostööks parlamendi ja huvirühmade, nimelt lobistide vahel. Pakutakse välja kohustusliku registri loomist kõikidest lobistidest, kes on huvitatud oma huvide esitamisest ja kaitsmisest Euroopa institutsioonides See ettepanek väärib meie toetust. Registrisse sisestamine võimaldaks huvitatud lobistidel pääseda Euroopa Parlamendi ruumidesse, osaleda parlamendikomisjonide koosolekutel ja kontakteeruda liikmetega nende büroodes, häirimata seejuures nende tööd.

Tsiviliseeritud ja seega läbipaistva lobitegevuse tõhusus sõltub suuresti siiski lobistide käitumisest. Seetõttu on vajalik samal ajal koostada lobistidele eetilise tegutsemise koodeks.

Parlament peaks ka jälgima nende sätete rakendamist, eriti mis puutub registris sisalduva teabe tõesusesse. Ebapiisavaid või mittetõeseid andmeid esitavaid lobiste tuleks karistada. Rakendatavad karistused peaksid olema õigusrikkumisega võrdelised ja hoiatava mõjuga, ulatudes registreeringu peatamisest kuni alalise registrist väljaarvamiseni.

Tuleks meeles pidada, et see uus ettepanek koostati Euroopa Parlamendi enda algatusel. Ettepanekust on suur abi ka muudel Euroopa institutsioonidel ning Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidel, kes ei ole veel sellekohaseid meetmeid võtnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE) , kirjalikult. – (FR) Ma tervitan selle raporti vastuvõtmist, mis minu arvates võimaldab meil märgatavalt parandada huvirühmade esindajate ja EL institutsioonide vahelisi suhteid.

Selle asemel et püüda luua ja ajakohastada nende esindajate terviklikku loendit – mis on tüütu ja võib-olla isegi võimatu ülesanne – pakutakse selles välja eelkõige mõiste „lobitegevus“ üldise määratluse kehtestamine, mis tagab, et ükski organisatsioon, kes ei ole loendis, ei saa kõrvale hiilida meie kehtestatud reeglitest.

Teine suur samm edasi on lobistide suhtes kohaldatava õigusliku raamistiku ühtlustamine ja lihtsustamine ning eeskätt ühtse registri loomine, mis on ühine kõigile institutsioonidele ja kuhu kantakse kõik lobistid ning mis kaugemas tulevikus muutub kõikide akrediteeritud organisatsioonide jaoks soovituslikuks ning tõsiseltvõetavuse ja usaldusväärsuse pandiks.

Samas soodustab see register ka suuremat läbipaistvust suhetes üldsusega, sest see saab olema täielikult Interneti kaudu ligipääsetav ja sisaldav iga organisatsiooni kohta selle täielikke tunnusandmeid, sealhulgas andmeid selle töötajate kohta, samuti asjakohast finantsteavet.

Lisaks sellele on ühtsele süsteemile ja eetilise käitumise koodeksile teatava raporti koostanud Euroopa Parlamendi liikmetel võimalik raportis loetleda neid nende töös aidanud organisatsioonide nimed.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), kirjalikult.(RO) Võimalikult paljude huvirühmadega nõupidamine ja nende kaasamine Euroopa õigusnormide koostamisse, rakendamisse ja järelevalvesse on objektiivne nõue õigusloomeprotsessi heaks arenguks, vigade parandamiseks ja erapoolikute arvamuste vältimiseks.

Avatud dialoog kõikide selle protsessi osaliste esindajatega on meie demokraatliku süsteemi alustalaks ja kujutab endast tähtsat teabeallikat, eeldusel et see dialoog toimub täiesti läbipaistvalt.

Seepärast on nii komisjoni koostatavate dokumentide kui ka Euroopa Parlamendi raportite puhul „seadusandliku jalajälje“, olgugi et vabatahtliku, sisseseadmise algatus tervitatav.

Võimalikult paljude huvitatud pooltega, sealhulgas vaenulikult meelestatutega nõu pidamine ning protsessi enda läbipaistvaks muutmine on hädavajalik, et koostada keerukaid ja õiglaseid õigusnorme, mis hõlmaksid kõiki vastava valdkonna tahke, tagades kõikide seisukohtade tasakaalustatuse ja tulemusliku ühtlustamise, vältides huvide vastuolusid ja hoides ära hilisemaid vajakajäämisi.

Euroopa institutsioonide juures tegutsevate lobiorganisatsioonide kohta korrektse teabe vahetamine määrab kaugemas tulevikus mitte ainult õigusloome hõlbustamise, vaid ka läbipaistva ja õiglase koostöö komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel, koostöö, mille lõppkasusaajaks on kahtlemata Euroopa kodanik.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE), kirjalikult. – Lobitegevuse raport, mida oleme arutanud, on tähtis samm läbipaistvuse suunas. Võimalus näha, kellega on mõne õigusloomepaketi puhul nõu peetud, suurendab selle protsessi õiguspärasust, mis on meile siin niivõrd tähtis.

Samavõrd tähtis on tagada, et kõik huvirühmad, kes parlamendi poole pöörduvad, peavad registreeruma. Me ei saa lubada seaduselünki, mis võimaldavad mõnedel huvirühmadel tegutseda registreerumata. Näiteks, juristid ja ajutrustid, kes osalevad lobitegevuses, on kavatsusest või eesmärgist hoolimata lobistid ja peaksid olema seetõttu registreeritud.

Lühidalt sooviksin tervitada seda raportit, mis oli esimene suur samm suurema läbipaistvuse suunas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE), kirjalikult. – (ET) Alexander Stubbi esitatud raport on äärmiselt tähtis, kuna lobistide arv Brüsselis on varsti sama suur kui Euroopa Komisjoni ametnike oma.

Tervitan asjaolu, et erinevalt Euroopa Komisjonist toetab parlament ideed, et lobistide register peaks olema kohustuslik. Vastasel korral ei täidaks raport oma peaeesmärki ega ülesannet.

Kui rääkida juristide arvamisest loendisse, mis on praegu peamine vaidluspunkt, pooldan ma nende arvamist kohustuslikku registrisse. Puudub põhjus nende väljajätmiseks registrist, sest lobitööd Euroopa Liidu institutsioonides tehakse üha rohkem õigusbüroode kaudu. Õigusbüroodele ei tohiks anda võimalust lihtsalt liigitada mis tahes tegevust õigusnõustamiseks ning seeläbi hoiduda registrist ja lobitegevuse läbipaistvuse nõudest.

Kõik-ühes registri idee on hea. On tähtis, et register hõlmaks nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamenti ja komisjoni. Kogutud andmete kasutatavuse huvides tuleks kiiremas korras sisse seada ühtne andmekogu, mis on kättesaadav Internetis ja juurdepääsetav kõikidele institutsioonidele.

 

4. Valge raamat spordi kohta (arutelu)
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel Manolis Mavrommatise esitatud raport, mis käsitleb valget raamatut spordi kohta (2007/2261(INI)) (A6-0149/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis, raportöör. − (EL) Hr juhataja, volinik, daamid ja härrad, lubage mul esmalt tänada komisjoni ja volinik Figel'i algatuse eest spordialase valge raamatu ja Pierre de Coubertini tegevuskava koostamise eest. See on ELi esimene samm spordiküsimustega tegelemisel.

Samuti sooviksin tänada volinik Špidlat, et ta on täna siin volinik Figel'i asemel, kes on reisil väljaspool Euroopat.

Tänan ka oma kolleege haridus- ja kultuurikomisjonist ning majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, regionaalarengukomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni. Nad on teinud spordialast valge raamatut käsitleva raporti koostamisel suurepärast koostööd.

Euroopa Parlamendi raportis käsitleti valge raamatu põhipunkte 16 kompromissmuudatusettepanekus, milles leppisid kultuurikomisjonis ühiselt kokku kõik poliitilised fraktsioonid. Põhipunkte käsitleti ka 426 muudatusettepanekus, mis esitati juhtkomisjonile ja ülejäänud seitsmele komisjonile, kes esitasid oma arvamused.

Doping on taas kord tähelepanu keskmes, sest igal aastal esineb pea igal spordialal kurbi näiteid sellest. Valge raamatu kaudu püüab Euroopa Parlament võtta meetmeid, mis looksid eeldused selleks, et sportlased ei peaks oma tihedate treeningkavade tõttu kasutama sooritusvõimet ja vastupidavust tõstvaid aineid.

Lisaks võivad aidata seda probleemi ohjeldada kutseliitude ja spordiorganisatsioonide sõltumatu sise- ja väliskontroll, samuti mees- ja naissportlaste harimine dopingu kõrvaltoimete vallas.

Aruteludes on keskendutud kahele spordi rahalise küljega seotud küsimusele. Esimene on spordikihlveod. Kõik kultuurikomisjoni liikmed nõustuvad, et hasartmängu- ja loteriituru võimalik vabamaks muutmine põhjustaks probleeme amatöörspordi rahastamises niikaua kui olemasolev riiklike kihlveokontorite süsteem annab sellele märkimisväärset tulu.

Seepärast kutsutakse valges raamatus liikmesriike ja komisjoni üles kehtestama eeskirju, mis tagavad, et amatöör- ja profisporti on kaitstud kihlvedudest tuleneva kahjuliku mõju eest.

Jätkates samas kihlveoturu kaitsmist, suurendame seega läbipaistvust ning tagame amatöörspordi, kultuuri ja muu ühiskondliku tegevuse riikliku toetamise.

Teine küsimus on meediaõiguste müük. Nagu me kõik teame, suhtuvad 27 ELi liikmesriiki suurte spordisündmuste televisiooniülekandeõiguste müümisse erinevalt. See puudutab eeskätt tšempionide liiga mänge ja UEFA karikasarja.

Õigusi saab müüa kas individuaalselt või kollektiivselt, kuid need on Euroopa profispordi põhiliseks tuluallikaks. Samamoodi on spordiüritustega seotud õigused elutähtsaks programmisisu ja tulu allikaks paljude meediakanalite omanikele.

Parlamendi raportis tõdetakse ka, kuivõrd tähtis on tulu õiglane ümberjaotamine spordiliitude vahel, olgu need siis kui tahes väikesed, ning profi- ja amatöörspordi vahel.

Meediaõiguste kollektiivne müük, mida komisjon esitab konkurentsiõigusega vastuolus olevana, on seetõttu tulu ümberjaotamise seisukohast tähtis. Seeläbi võib see kaasa aidata suurema solidaarsuse saavutamisele spordialade hulgas.

Seetõttu kutsume komisjoni üles tunnustama kollektiivset müüki ja tunnistama, et selline praktiline solidaarsus väikeste spordiklubide vahel on seadusega lubatud.

Lõpetuseks, nagu me ütlesime Belet' raportis profijalgpalli kohta, peaksid UEFA ja FIFA jõudma kokkuleppele ja tegema komisjoni esindajatega koostööd. Nad peavad tagama, et ELi kodanikud ja liikmesriigid aktsepteerivad jalgpalli üleüldiselt, kaotamata oma sõltumatust; nad ei tohi ületada oma volitusi, mis on neile põhikirjaga antud.

Igaühe jaoks on tähtis, et UEFA ja FIFA sätestaksid põhikirjades õiguse pöörduda tavakohtute poole. Loomulikult peame tunnustama enesereguleerimise põhimõtet ja Euroopa spordimudeli organeid, mis reguleerivad spordiürituste korraldamist.

Lubage mul lõpetuseks veel kord väljendada rahulolu, mida me kõik tunneme selle üle, et liikmesriigid tunnustavad ametlikult sporti muudetud Lissaboni lepingus. Loomulikult me tunnustame ja austame spordi eripära. Liikmesriikidele ja spordimaailmale üldiselt on väga oluline, et EL saab tulevikus märkimisväärselt toetada ja edendada Euroopa spordipoliitikat.

 
  
  

ISTUNGIT JUHATAB: MARIO MAURO
Asepresident

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, komisjoni liige. − (CS) Esiteks peaksin edasi andma oma kolleegi, volinik Figel'i vabanduse, kes ei saa sellel istungil osaleda juba ammu kavandatud tööalase Egiptuse-visiidi tõttu. Ma nõustusin rõõmuga ettepanekuga teda asendada, muu hulgas seetõttu, et suur osa minu pädevusvaldkonnast on tihedalt seotud spordiga.

Sooviksin tänada raportööri suurepärase raporti eest, mille koostamiseks on tema ja ta kolleegid parlamendis kulutanud kuus kuud. Olen veendunud, et raport on tasakaalustatud dokument, mis käsitleb kõiki asjakohaseid teemasid. Tänan teid Euroopa Parlamendi toetuse eest spordialasele valgele raamatule ja teie suure koostöö eest Euroopa Komisjoniga.

Nagu Euroopa Parlament on rõhutanud, on tähtis tuletada meelde ühenduse õiguse kohalduvust Euroopa spordi suhtes, võttes samas arvesse spordi eripära. Seetõttu jätkab Euroopa Komisjon spordi vallas tegutsemist ja kohaldab edaspidi selle valdkonna suhtes ühenduse õigust, sealhulgas konkurentsieeskirju. Valge raamat ja selle lisad on kasulikud abivahendid spordiorganisatsioonidele ja liikmesriikidele ühenduse õigustiku täpsemal kohaldamisel konkurentsialaste lahendite ja Euroopa Kohtu otsuste suhtes.

Mis puutub spordi eripärasse, siis Euroopa Komisjon juhib ja toetab avatud dialoogi spordiorganisatsioonide, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga struktureeritud spordialase dialoogi raames. See dialoog toimub nii, et spordi eripäraga seotud küsimusi käsitletaks üksikasjalikult.

Euroopa Komisjonil ei ole üldisi vastuväiteid sellel täiskogu istungil arutatavate muudatusettepanekute suhtes, eriti kui nende eesmärk on säilitada esindusorganite nõuetekohane ja võrdne osalemine spordi juhtimises. Siiski ei saame nõustuda noorte mängijate tingimusteta kohustusega sõlmida oma esimene profileping klubiga, kes on neid treeninud, sest see rikub põhivabadust, milleks on töötajata vaba liikumine.

Samal ajal, nagu te teate, jätkub valge raamatu rakendamine kavakohaselt. Pierre de Coubertini tegevuskava 53 meetmest 26 on juba teostatud – näiteks sel aastal käivitatakse kolm uurimust (tulemused saadakse 2009. aastal) järgmistel teemadel: spordi rahastamine, mängijate agendid ja vabatahtlik spordialane töö.

Eelmise aasta sügisel toimus minu kolleegi, volinik Frattini ja volinik Figel'i juhtimisel konverents vägivalla suure määra kohta spordis, kus piiritleti üksikasjalikud meetodid, mille abil saavutada edu selle nähtuse vastu võitlemisel. Oluliseks edusammuks võib pidada ka mõju, mida sport avaldab majandusele, mõõtmist.

Mis puutub „omakasvatatud mängijate“ küsimusse, siis veidi aega tagasi esitati Euroopa Komisjonile UEFA reegleid analüüsiva sõltumatu ekspertiisi tulemused. Euroopa Komisjon uurib hetkel nende reeglite kokkusobivust ühenduse õigusega.

Mitmesugused ELi programmid, eeskätt elukestva õppe programmid „Euroopa Noored” ja „Kodanike Euroopa”, on loonud uusi võimalusi spordi ja kehalise tegevuse rahastamiseks. Me loodame, et Lissaboni leping jõustub peagi, ja meil on hea meel selle üle, et Euroopa Parlament toetab spordialaseid ettevalmistusmeetmeid, mis aitavad kaasa ELi uute volituste rakendamisele selles vallas.

Lubage mul teid veel kord tänada panuse, toetuse ja suurepärase koostöö eest selles tähtsas, tundlikus ja väga populaarses valdkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse koostaja. − (NL) Nii, hr Špidla on juba kõik ära öelnud. Spordi tähtis roll tööhõives ja sotsiaalküsimustes on kõrvale jäetud. Spordil on tõepoolest tähtis sotsiaalne funktsioon, näiteks võitluses selliste probleemidega nagu rassism. Rassismi ühiskonnas peegeldab rassism spordis.

Mul on väga hea meel tähelepanu üle, mida see valge raamat pöörab rassismi ja diskrimineerimise kõrvaldamisele nii profi- kui ka amatöörspordis.

Spordil on ka palju eeliseid, näiteks sotsiaalse kaasatuse, sisserändajate lõimimise või tööturule naasmise vallas. Seepärast tervitan ma komisjoni soovitust suunata liikmesriike kasutama ELi olemasolevaid rahalisi vahendeid.

Pealegi muutub sport üha professionaalsemaks, mistõttu on vaja nais- ja meessportlasi hästi koolitada, et pärast oma karjääri lõppu saaksid nad naasta ühiskonda.

Lõpetuseks tahan öelda, et samuti on tähtis parandada spordijuhtide erialaoskusi, mistõttu me toetame litsentseerimist Euroopa tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamuse koostaja. (NL) Sooviksin tänada liikmeid nende äärmiselt meeldiva koostöö eest selle raporti osas. Arvan siiski, et selle ettepanekuni jõudmiseks pidi kuluma palju aega.

Leian kurvastusega, et mõningates küsimustes ollakse liiga pealiskaudsed. Minu arvates on väga tähtis luua suunised, mida spordiorganisatsioonid saaksid järgida. Mis puutub riiklikku toetamisse, siis me peaksime püüdlema ühesuguse kohtlemise poole kogu Euroopas, eriti profispordiorganisatsioonide puhul.

Samuti leian, et spordi eripära ja spordiga sageli kaasneva majandustegevuse eristamine on veidi liiga selgepiiriline, sest minu arvates ei saa majandustegevuse, sealhulgas sporti kaitsva majandustegevuse osas teha aluslepingus erandeid. Õnneks ei ole ka seda selles raportis mainitud. See on ka põhjus, miks ma raportit täiel rinnal toetan. Minu arvates on hea, et spordiorganisatsioonid on hakanud sellest teemast rohkem rääkima kui varem, ja leian, et see on oluline samm edasi. Tänan teid väga.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, regionaalarengukomisjoni arvamuse koostaja. − (ES) Hr juhataja, olen veendunud, et Lissaboni lepingu artikli 149 edasine õigusloomeline areng annab positiivse tõuke spordile Euroopa Liidus.

Kuid territoriaalses mõistes ehk, teisisõnu, kohalikul tasandil, peab Euroopa Komisjon minu arvates tegutsema oma õigusloomealgatuse teostamisel ettevaatlikult seoses erinevate kohalike olude ja spordialade vaheliste erinevustega.

Komisjoni panused peaksid olema üldist laadi ja vastama Euroopa üldistele huvidele, mitte aga sekkumisjanule. Seepärast peab komisjon järgima subsidiaarsuspõhimõtet.

Nii arvas regionaalarengukomisjon. Seetõttu tervitan ma muudatusettepanekuid, mille erinevad parlamendifraktsioonid on samas küsimuses esitanud, ja loodan, et täna hommikul saab parlament need vastu võtta, hääletades nende poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, õiguskomisjoni arvamuse koostaja. − Hr juhataja, ma tervitan spordialast valget raamatut ja eeskätt toetan rõhu asetamist suurema õiguskindluse tagamisele, sest juhtumipõhisele lähenemisviisile tuginemine kohtutes on spordi reguleerimise osas tinginud vastuolulise käsitluse. Võtan teadmiseks meetmed, mida komisjon on täna hommikul kirjeldanud, kuid paluksin, et volinik kommenteeriks, kas komisjon kavatseb välja pakkuda suunised, et selgitada, missugused spordi tahud on hõlmatud ELi õigusega ning missugused ei ole ehk missugustega peaksid tegelema spordiorganisatsioonid.

Teine küsimus, millega komisjon peab minu arvates kiiremas korras tegelema, on ebaseaduslik lastekaubandus, eriti suunal Lääne-Aafrikast Euroopa Liitu, mis on tingitud Euroopas valitsevast nõudlusest andekate Aafrika mängijate järele. See on andnud tõuke litsentseerimata jalgpallikoolide tekkeks teatavates Aafrika riikides ja ma tunnen tõsist muret, et armutud agendid i kasutavad noori lapsi ära, misjärel nad müüakse kaubana klubidele edasi. Mõned leiavad end Euroopast hüljatuna, olles ohverdanud kõik oma perekonna säästud oma unistuste poole püüdlemiseks. Liikmesriigid, Euroopa klubid ja Aafrika valitsused peaksid rakendama jõulisemaid meetmeid, et vältida oma osalemist selles.

Lõpetuseks sooviksin komisjonilt küsida, millistes aruteludes spordi ja intellektuaalomandi õiguste üle ta on osalenud, pidades eeskätt silmas spordiürituste videosalvestiste üha suuremat kättesaadavust Internetis.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther de Lange, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamuse koostaja. (NL) Esmalt sooviksin tänada raportööri tema suurepärase raporti eest ning, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel, eeskätt tähelepanu eest, mida ta pöörab kodanikuvabadustele, justiits- ja siseasjadele spordi valdkonnas. Seega kutsun eelkõige üles tugevdama piiriülest koostööd politseiasutuste vahel, mis põhineb teabevahetusel ja mille puhul loomulikult järgitakse andmekaitsenorme.

Teiseks, meie arvates tuleks litsentsimissüsteemide soodustamisel pöörata erilist tähelepanu alaealiste kaitsmisele ning diskrimineerimise, rassismi ja vägivalla vähendamisele.

Kolmandaks – ja seda on juba öeldud – on inimkaubanduse vähendamine. Ma pean silmas eeskätt lastekaubandust ja andekate, sageli kolmandast maailmast pärit noorte ärakasutamist, kuid samuti naistekaubandust seoses sunniviisilise prostitutsiooniga suurtel spordiüritustel.

Hr juhataja, uue aluslepingu allkirjastamise lähenedes on nüüd saabunud aeg pöörata see raport otsustavaks tegevuseks. Seetõttu sooviksin lõpetada üleskutsega Euroopa Komisjonile – ja ma tean, et esitan nüüd Feyenoordi klubi laulu „mitte sõnad, vaid teod” – üleskutsega viia valge raamat ja hr Mavrommatise suurepärased sõnad ellu. Nagu FC Groningen ütleb: „hüüdkem veel kord rõõmust“, volinik.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt, fraktsiooni PPE-DE nimel. (HU) Tänan teid, hr juhataja. Vähesed teavad, et sport moodustab 4% Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodangust ja annab tööd umbes 15 miljonile inimesele. Kui see väide on tõene, on tõenäoline, et spordi tulu- ja tööhõivenäitajad on iga liikmesriigi statistikas sarnased. See aga vastandub tugevalt tõsiasjale, et mõned riigid, kahjuks ka minu oma riik Ungari, kulutavad vaid murdosa oma riigieelarvest – umbes pool protsenti – spordi ja tervisliku eluviisi edendamisele. Seetõttu on mõjuvaid põhjuseid küsimaks, kes täpselt keda toetab? Kui me võtame spordi rolli tõsiselt, siis sport ei tohiks olla vaid kasumit tootev sektor; me peaksime püüdma tagada, et valitsused mitte ainult ei toeta sporti moraalselt, vaid annavad spordile palju rohkem rahalist toetust kui varem. Minu arvates on järgmise põlvkonna tervis, nende kehaline ja vaimne tervis, töövõime – nende heaolutunne, kui nii võib öelda – strateegiline küsimus, mistõttu ma tervitan valget raamatut spordi kohta ning tõsiasja, et Lissaboni lepingus käsitletakse seda küsimust sisuliselt. Ärgem unustagem, et sport on tähtis kasvatusvahend; see on tähtis sotsiaalse ühtekuuluvuse ja tervise alalhoidmise seisukohast ning see annab panuse meie elukvaliteeti. Sel juhul on spordile kulutatav summa – vaevalt pool protsenti mõnedes riikides – spordi kui sotsiaalse nähtuse tähtsusega võrreldes täiesti ebavõrdeline. Ma siiralt loodan, et liikmesriigid võtavad valge raamatu osaks olevat tegevuskava „Pierre de Coubertin” tõsiselt ning et komisjon annab vajalikud suunised ja vajadusel majanduslikku abi tema käsutuses olevatest arengufondidest. Samuti loodan, et nüüdsest ei saa keegi Euroopas öelda, et nad tegelikult ei tea, mida me spordist rääkides silmas peame, sest valge raamat sisaldab sellekohaseid suurepäraseid suuniseid kõikidele valitsustele ja spordiministritele. Olles ise spordijuht, on mul hea meel, et kõnealune dokument käsitleb ka spordiorganisatsioonide sõltumatust, enesereguleerimisvõimet ja eripära. Ma õnnitlen oma auväärt sõpra, hr Mavrommatist. Tänan teid.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula, fraktsiooni ALDE nimel. – (FI) Hr juhataja, esiteks soovin ma tänada raportööri, hr Mavrommatist tema suurepärase töö ja sellele raportile pühendumise eest.

Alustuseks tahan öelda, et minu arvates on väga tähtis, et valge raamatu rakendusjärgus jääks sporti kui üldistes huvides olevat, kasumitaotluseta, vabatahtlikku tegevust käsitlev poliitika Euroopas kesksele kohale. Samuti on oluline, et selle dokumendi kaudu saame öelda, et me austame spordi eripära, enesereguleerimist ja struktureeritud dialoogi ja et seetõttu tahame me sätestada suunised Euroopa Liidu õiguse kohaldamiseks spordis.

Pealegi on spordi, kehalise liikumise ja rahvatervise vahel tähtis seos. Praegused Euroopa probleemid, mida me püüame ohjeldada, on ainevahetussündroom, II tüübi diabeet ja rasvumus. Tervislik liikumine võimaldab meil neid probleeme parimal võimalikult viisil vältida.

Teiseks, me peame mõistma, et on tähtis, et Euroopa poliitika „Sport kõigile” raames jääksid alles riiklikud hasartmängusüsteemid. Need tuleb säilitada, kuna need on loonud ainulaadse võimaluse amatöörspordi, samuti kultuuri ja teadusuuringute rahastamiseks. Seega on muud eluvaldkonnad spordist kasu saanud. Sellega tuleb tulevikus arvestada.

Kolmandaks tahan mainida, et sport saab Lissaboni lepinguga kindlama õigusliku aluse. Me peame ka valmistuma selleks uueks olukorraks – praegu kavandatakse pilootprogrammi ja 2009. aasta eelarverubriike. Me peame liikuma sõnadelt tegudele ja see kehtib ka spordi kohta.

Arutatava dokumendi abil on võimalik üldises plaanis palju saavutada. Tahaksin veel kord tänada volinik Figel’i ja eelkõige spordi suurmeest, hr Mavrommatist, kes on teinud teedrajavat tööd spordi uue võidukäigu edendamiseks seoses Euroopa kultuuri ja ühiskonnaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, fraktsiooni UEN nimel.(PL) Hr juhataja, spordi arendamist ja selle paljude tahkude toetamist peetakse õigustatult üheks Euroopa Ühenduse strateegiliseks eesmärgiks.

Raport käsitleb mõningaid väga tähtsaid küsimusi, mis on seotud spordi korraldamise reguleerimisega, ja rõhutab spordi majanduslikku mõõdet. Mul on väga hea meel nähes, et ka niinimetatud „sporti kõigile” peetakse tähtsaks. Selle käsitlusviisi toetamine on eriti tähtis, sest suur osa spordiettevõtmisi spordiklubide ja -liitude tasandil ei toimu rahalise kasu saamise nimel. Seepärast on need tegelikult kadumisohus, ses turg on muutunud niivõrd äriliseks. Amatöörspordi tähtsuse tunnustamine on seega kooskõlas ideega lähendada sporti kodanikele.

Raport juhib õigustatult tähelepanu spordimaailma negatiivsetele nähtustele. Ma pean silmas näiteks dopingut ja sportlaste ärakasutamist. Isegi noored sportlased on oma karjääri alguses ohus ja nende kaitsmine on esmatähtis. Sellest tulenevalt ka piiravad sätted seoses noorte sportlaste üleviimisega ja põhimõtete, mis käsitleb esimese lepingu sõlmimist noort treeninud klubiga, heakskiitmine. See on samm õiges suunas, nagu ka jõudude ühendamine dopingu vastu võitlemiseks ja tegevuse koordineerimine rahvusvahelisel tasandil. Profisportlastele samade õiguste tagamine kui lepingulistele töötajatele on samuti tähtis. Lõpetuseks sooviksin õnnitleda hr Mavrommatist hea raporti koostamise puhul.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(FR) Hr juhataja, valge raamat spordi kohta, mis on järg omaalgatuslikule raportile profijalgpalli tuleviku kohta, mida teatakse Belet’ raporti nime all, on oluline ja vajalik dokument. Oli ka aeg, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon tegeleksid spordi küsimusega. Siiski headest kavatsustest ei piisa, et tulla toime meie spordi ohustavate varjukülgede ja probleemidega. Selliste varjukülgede, nagu rassism, maffialaadsed rühmitused, vägivald spordirajatistes ja väljaspool neid, doping ja noorte, ärakasutatavate mängijate ostmine Aafrikast ja mujalt, kõrvaldamiseks on vaja tegutseda!

Arvestades raskusi, nagu tohutute rahasummade haldamine – eriti jalgpallis, kuid ka muudel spordialadel – igasuguste agentide olemasolu – mängijate, klubide, treenerite agendid – reitingute määravat tähtsust, hasartmängude liberaliseerimist, vajame selgeid direktiive, mis tagavad Euroopa spordiliitude ja -liigade jätkuvuse ja arengu nii amatööride kui ka professionaalide tasandil.

Sport, majandus, rahaasjad, tööhõive, diplomaatia: tänapäeval on need kõik tihedalt seotud. Sportlased ei peaks seda hinda maksma, olgugi et nad on samuti kodanikud, kes saavad ja peavad tegutsema heauskselt. Poliitikud on need, kes peaksid täitma oma ülesandeid. Euroopa Liit peab seda tegema Hiinas toimuvatel olümpiamängudel, kinnitamaks, et kultuuride, kohalike usutunnistuste ja demokraatia austamine on hädavajalik ja selles suhtes järeleandmisi ei tehta.

Me anname oma poolthääle hr Mavrommatise raportile, mis käsitleb valget raamatu spordi kohta, sest see on suurepärane raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, fraktsiooni GUE/NGL nimel. (CS) Olümpiatuli on hetkel liikumas üle kõikide maailma mandrite, tuletades meile meelde spordi sõnumit, mille eest oleme tänu võlgu kreeklastele. Nemad olid muidugi esimesed, kes mõistsid, millist puhastavat rolli sport suudab etendada inimkultuuris. Sport õpetab meile, et inimesed saavad üksteisega võistelda, põhjustamata kahju, kehavigastusi või isegi surma; sport õpetab ausalt mängima ja pakub igaühele samu võimalusi ja samu õigusi. Kuid tänapäeval on sport muutunud äriks, keskkonnaks, mis on küllastunud negatiivsetest mõjudest, mida me kohtame juba pea kõikjal: raha, korruptsioon, lobitegevus, rassilised eelarvamused ja samuti uus nähtus, milleks on mitmesugused sooritusvõimet tõstvad ained – tegurid, mis kahjustavad spordi ausust ja vähendavad positiivset potentsiaali, mida sport endast noorte kasvatamiseks või inimeste ja rasside vaheliste tõkete kõrvaldamiseks kätkeb.

Seetõttu tervitan ma komisjoni tööd spordialase valge raamatu juures ja hindan kõrgelt hr Mavrommatise raportit. Mõlemad dokumendid hoiatavad, et sporti kui kultuuriväärtust on vaja kaitsta. Tahaksin ka isiklikult veelgi enam rõhutada vajadust toetada ka amatöörsporti, luua vajalikud eeldused inimeste osalemiseks tervisespordis, mis ei ole lihtne, eriti suurtes linnastutes, ning muuta see taskukohaseks, mis on sotsiaalselt tõrjututele piiravaks teguriks. Sport pakub lastele ja noortele võimalust kasutada oma vaba aega teistmoodi ja olla aktiivne. See võib kaasata kõiki põlvkondi samas vaimus, mistõttu me ei tohiks unustada ka vanemaid inimesi ja peaksime hoopis otsima täiendavaid võimalusi nende kaasamiseks sporditegevusse. Sport on kehalise seisundi parendamise vahend, kuid ilmsesti mõjutab see ka inimese psüühikat. Profisport on vaid tipuks püramiidile, mille aluse peab looma sporditegevus, millesse on kaasatud võimalikult suur arv inimesi meie planeedil.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, fraktsiooni IND/DEM nimel. – Hr juhataja, see ei üllata teid, kuid ma ei tervita selle raporti järeldusi. Asjaolu, et selles öeldakse, et „spordi suhtes kohaldatakse õigustatult ühenduse õigustikku”, on vastuolus kõikide praeguste tõenditega. See eirab suuremat osa spordiorganisatsioonide avalikust hädakisast kogu Euroopas: et Bosmani ja Kolpaki kohtulahendid on võtnud neilt võimaluse soodustada omakasvatatud sporditalentide arendamist. Selle otsese tulemusena esinevad rahvusmeeskonnad rahvusvahelisel areenil kehvasti.

Isegi FIFA juhataja Sepp Blatter usub, et reegleid on vaja muuta. Kui spordiorganisatsioonid arvasid, et praegune olukord on kehv, kavatsetakse asjad veelgi halvemaks muuta Lissaboni lepinguga, mis sisaldab peatükki, mida komisjoni vajab, et hakata otseselt sporti sekkuma – vabandust, seadusi andma.

Ühendkuningriigi valitsuse keeldumine oma lubaduse täitmisest ehk lepingu suhtes rahvahääletuse korraldamisest tähendab, et meil ei ole võimalust päästa Ühendkuningriigi sport eelseisvast hukatusest – komisjoni sekkumisest. Ehk päästab hääletus Iirimaal meid kõiki.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI).(BG) Hr juhataja, lugupeetud kolleegid, need, kes mind tunnevad, võivad kindlalt väita, et sport ja kõik kehalise kasvatusega seonduv on minu eluviisiks. Ma kiidan heaks spordialase valge raamatu avaldamise lootuses, et see loob aluse edasisele järjekindlale poliitikale. Ma usun, et rääkides üleeuroopalisest poliitikast selles vallas peaksime eelkõige mõtlema oma lastele, nende tervisele, tulevikule ja ühiskonda lõimumisele.

Spordi edendamine kasvatuslikus mõttes on tähtis tegur meie laste vaimses ja kehalises arengus ning oluline vahend nende tervise kaitsmiseks. Valge raamatu vastuvõtmine ja Euroopa tasandil ühtse struktuuri loomine ühise poliitika väljatöötamiseks, edendamiseks ja rakendamiseks igat liiki spordis, alates noorimatele mõeldud spordist ja lõpetades profispordiga, unustamata loomulikult puudega inimesi, pakub kõikidele kodanikele võimalusi ühiskonnaelus osaleda ja isiklikult kaasa lüüa ning panustada kultuuridevahelise dialoogi edendamisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE).(NL) Seda, mis oleks pidanud olema siin täna hommikul mälestusväärne hetk, nimelt valget raamatut käsitleva raporti heakskiitmine, on varjutanud ühe Belgia tippjalgpalluri traagiline surm. Jalgpallur François Sterckele sattus täna hommikul liiklusõnnetusse. Ta oli üks suurimaid talente Belgia jalgpallis. Sooviksin avaldada siirast kaastunnet François Sterckele perekonnale ja sõpradele ning Brugge klubi toetajatele.

Noore jalgpalluri ja noore talendina, daamid ja härrad, sai Sterckele kõik oma võimalused mitmesugustes Belgia klubides ning kasvas lõpuks suurimaks väravakütiks Belgia liigas. Ta on suurepärane tõestus sellest, et investeerimine noorde talenti, meie enda talenti, tasub ennast tõesti ära. Just seda, daamid ja härrad, tahame me selle raporti abil toetada. Sel põhjusel toetame ka omakasvatamise eeskirju, nagu need, mida rakendab UEFA. Samuti tervitame Euroopa Komisjoni valmisolekut toetada noorte mängijate treenimist.

Muus osas aga soovitaksin teil lugeda Deutsche Bundesliga aastaaruannet, mis on äsja ilmunud. Saksa liiga on minu ja ka paljude teiste arvates eeskujuks Euroopale. Siin on paar näidet: seal on väga ranged litsentseerimiseeskirjad, seal investeeritakse palju oma talentidesse ja seal on ka selged reeglid, et vältida Saksa klubide mahamüümist investoritele, kellel ei ole mingit seost klubi ega toetajatega.

Nõukogu kahe esindaja, Prantsusmaa ja Hollandi spordiministri ühisalgatus on täiuslik vastus. Seetõttu ootame, et eesistujariik Prantsusmaa teeks sügisel tööd selle nimel, et kehtestada meetmed, mis kindlustavad Euroopa profi- ja amatöörspordi tuleviku.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE).(NL) Sooviksin alustuseks kõigepealt tänada hr Mavrommatist tema silmapaistva raporti ja suurepärase koostöö eest. Kõnelesin hetk tagasi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse koostajana ning nüüd kõnelen variraportöörina ajakirjandusele.

Sooviksin rõhutada kolme punkti, nimelt selgete direktiivide tähtsust ning kihlvedude ja omakasvatatud mängijate tähtsust. Esiteks sooviksin tähelepanu juhtida spordi ja spordiorganisatsioonide eripärale, mis eeldab Euroopa õigusnormide kohaldamisel selgeid suuniseid. Minu arvates peaksime andma vastuse seni valitsenud juhtumipõhise lähenemisviisi asemel.

Teiseks, vaadelgem omakasvatatud mängijaid. Me peame tagama, et noori professionaalseid mängijaid kaitstakse ning treenitakse stabiilses õhkkonnas. Seetõttu toetame me niinimetatud omakasvatatud mängijate reeglit, et teatava klubi treenitud noored saaksid oma esimese lepingu sellesama klubiga. Nii saab olema loomulik, et paljud rahvusmängijad saavad mängida teatavas klubis, ilma et me neid diskrimineeriksime rahvuse põhjal, mis ei ole meie eesmärgiks. Me peame võimaldama mängijate vaba liikumist ja see on meie jaoks tähtis põhimõte. Seepärast me ei olegi FIFA niinimetatud „kuus pluss viis“ reegli vastu.

Viimaks jõuame kihlvedudeni. Riiklikel kihlveokontoritel on tähtis funktsioon. Võiks öelda, et nad osutavad avalikku teenust, sest nad toetavad paljusid ühiskondlikke organisatsioone, sealhulgas spordiorganisatsioone. Turu liberaliseerimisel on positiivne mõju, mistõttu tuleb enne mis tahes meetmete võtmist hoolikalt uurida selle mõju ja otstarbekaid alternatiive.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE).(RO) Hr juhataja, ma õnnitlen hr Mavrommatist tema raporti puhul.

Spordialase valge raamatu algatus ei ole mitte ainult kohane, vaid ka vajalik. Arvestades spordi vallas töötajate suurt arvu ning spordist saadavat tulu, peaksime pöörama rohkem tähelepanu tööõiguse rakendamise viisile selles valdkonnas; paljudel juhtudel saavutatakse tulemusi noorelt, kuid sealt on vaid üks samm alaealiste ärakasutamiseni.

Peaksime tagama, et spordist saadav tulu omandatakse seaduslikult ja maksustatakse seaduse kohaselt.

Spordis esinev vägivald on teiseks probleemiks. Igal aastal hukkub fännidevahelistes kokkupõrgetes inimesi. Ühest küljest peaksid politsei ja klubid koostööd tegema, et tagada meeldiv ja ohutu keskkond spordiürituste ajal, ning teisest küljest peaks õigussüsteem karmistama karistusi spordisündmustega seotud vägivallategude eest.

Lõpetuseks, hr juhataja, arvan ma, et hr Mavrommatise raport tõestab, et Euroopa tasandil vajame me sidusat poliitikat ja üksikasjalikke meetmeid, et saavutada spordi abil häid tulemusi ja muuta sport tulemuslikumaks, ja loodan, et me näeme rohkem algatusi selles vallas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN)–.(IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, uue artikli 149 lisamine Lissaboni lepingusse kujutab endast spordi tähtsa majandusliku ja ühiskondliku rolli tunnustamist. Manolis Mavrommatise üksikasjalikus raportis tuuakse esile hulk eluvaldkondi, mida sport mõjutab, ja ma sooviksin vaadelda mõnda neist.

Esimene on spordi ja tervise vaheline seos: kuigi nüüdseks teab igaüks hästi, et kehaline tegevus on hädavajalik heas vormis püsimiseks, valitseb teatavates ELi liikmesriikides murettekitav suundumus vähendada koolides spordile ettenähtud aega. See suundumus üheskoos kehva toitumisega loob terve armee rasvunud noorukeid, kusjuures sel võivad olla nende kehalisele seisundile negatiivsed tagajärjed.

Sport on ainulaadne ja nauditav viis keele õppimiseks. 1970. aastate alguses sain teada hästikorraldatud ja laialtlevinud õppepuhkuste süsteemist Ühendkuningriigis, mille eesmärk oli õppida Shakespeare’i keelt mitmesuguste spordialade harrastamise kaudu. Sport peaks toetama rahvastevahelist vendlust, kuid kahjuks ei ole see alati nii: alatihti oleme tunnistajaks kirjeldamatutele vägivallategudele staadionitel ja väljaspool neid, eriti jalgpalli puhul.

Amatöör- ja profisport, rikkumata ja saastamata sport, sport kui enesearendusvahend, rahvastevahelise ühtekuuluvuse ja solidaarsuse kandja: me oleme ikka veel kaugel rahuldavatest standarditest Euroopas, hr juhataja, ja vastutus lasub ainuüksi poliitikutel. Me saame vaid loota, et valge raamat spordi kohta toimib äratajana ja pöörab selle suundumuse lõplikult vastupidiseks, et heastada ülemäärast tundetust ja liiga paljusid tegematajätmisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE).(DE) Hr juhataja, daamid ja härrad, sooviksin alustuseks õnnitleda hr Mavrommatist tema hea raporti puhul ja tema suurepärase koostöö eest kõikide meie parlamendiliikmetega, kes olid sellest teemast huvitatud, ja neid oli palju. Sport etendab tähtsamat rolli kui komisjon ja nõukogu olid seni tunnustanud.

Minu arvates on see valge raamat ja raport heaks lähtekohaks kogu edasise spordialase tegevuse ja poliitika väljatöötamisele, eriti kui Lissaboni leping lõpuks annab spordile sellise õiguslike aluse, mis see väärib. Valge raamat ja raport püüavad leida tasakaalu võistlevate huvide, eri spordiliikide, amatöör- ja profispordi vahel, spordi eripära ja ELi õiguse nõuete vahel, sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduslike ja rahaliste huvide vahel ning nendes valdkondades kasumi eesmärgi ja vabatahtliku osalemise vahel.

Usun seetõttu, et see püüdlus väärib meilt tõelist tunnustust. See loob võimaluse edendada ja viljeleda Euroopa spordimudelit. Seega säilitab see meie spordiorganisatsioonide eripära, mis lõppude lõpuks töötavad suuresti sõltumatult ja soovivad seda ka edaspidi teha, eriti kuna nad tuginevad suuresti vabatahtlike panusele.

Teiseks, me peame püüdma toetada ja edendada enesereguleerimismehhanismide rakendamist riigi ja Euroopa tasandil. Tuletaksin siinkohal meelde punkti 16, mis on minu arvates äärmiselt tähtis.

Kolmandaks, raport pakub suuremat õiguskindlust ELi õiguse kohaldamisel spordi suhtes. Neljandaks, spordi roll hariduses on küsimus, mida on sageli mainitud, ja ma tuletaksin teile meelde oma selleteemalist raportit 2004. aastast.

Viiendaks, raportis arutatakse majanduslikke tahke, sealhulgas vajalikku rahalist panust, eelkõige loteriide kaudu, mida ei ole mitmesuguste spordialade puhul siin välistatud.

Kümme aastat tagasi nõudsime minu raportis Euroopa Liidu rolli koha spordi vallas valget raamatut ja mul on hea meel, et me saame täna selle üle hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE).(DE) Hr juhataja, juba pikka aega on kõik spordiorganisatsioonid kutsunud üles sporti rohkem tähtsustama ja ka rohkem esile tõstma kui seni ning täna me vastame sellele üleskutsele. Lissaboni lepinguga keskendutakse sellele veelgi enam.

Spordi paljusid tahke – selle panus ühiskonda, selle roll enesearendamises ja -teostamises ning ühiskonda lõimumise edendamises jne – on juba esile tõstetud. Sport on ka väga tähtis tegur tervise edendamises, mistõttu tasub sporti laiaulatuslikult investeerida, eelkõige aga kehalisse kasvatusse koolides. See on investeering, mis ennast tõesti ära tasub.

Seepärast kutsume iga liikmesriigi haridusministrit üles kehtestama nõuet, et koolides tuleb nädalas pakkuda vähemalt kolm tundi kehalist kasvatust. See on alammäär, sest muidu poleks sel eriti mõtet. 700 000 klubi ja liitu annavad hindamatu panuse meie ühiskonda ja seepärast olen ma vastu hasartmängude ja loteriide võimalikule liberaliseerimisele, sest praegu suunatakse umbes 10% sellest majandusharust laekuvatest maksudest sporti, kunsti ja sotsiaalteenustesse ning ilma selle rahata ei suudaks need organisatsioonid püsima jääda. Paluksin igaühel seda meeles pidada.

Spordi majandusliku mõõtme tähtsust kinnitab statistika: sport tootis 2004. aastal lisandväärtust summas 407 miljardit eurot ja tagas 15 miljonit töökohta; on ka muid näitajaid, mis toetavad minu väidet. See tähendab, et on vaja eeskirju. Me peame püüdma hoolikalt leida tasakaalu spordi majanduslike tahkude, läbipaistvuse, klubide müügi ja litsentseerimise vahel, nagu hr Belet äsja rõhutas. Siinkohal vajame eeskirju, mis on õiglased, et „aus mäng“ omandaks tõelise ja praktilise tähenduse.

Me peame tagama, et toimuks sobiv ümberjaotamine väikeste ja suurte klubide vahel, et me saaksime arendada järgmist sportlaste põlvkonda. Minu arvates peaks meedias valitsema õiglasem tasakaal. Sport on tõepoolest enamat kui ainult jalgpall. Sellegipoolest sooviksin südamlikult kutsuda kõiki tulema ja nautima Euro 2008 mänge Viinis. See on suur spordisündmus, mida ma kahtlemata ootan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – Hr juhataja, me ei tohi spordis lasta headel kavatsustel viia tahtmatute tagajärgedeni. Majandusliku konkurentsi eeskirju ei saa alati kohaldada. Televisiooniülekandeõiguste kollektiivne müük on rahaline päästevest paljudele klubidele, kelle kuulsamad tõrjuksid muidu kõrvale. Utopistlikus maailmas võiksime vaadata kõike ja mitte kunagi maksta, kuid tegelikus maailmas oleks tulemuseks see, et vaatamisväärset jääks vähe alles.

Autoriõiguste austamine kaitseb tulu, mis tagab ürituste kõrgetasemelisuse. Sagenev parasiitturundus ja tipphetkede salvestuste loata levitamine on samavõrd kahjulik kui mis tahes muud liiki piraatlus. Samuti on hädavajalik mitte võimaldada paindlikkust tulu teenimise vahendite, mängijate liikuvuse või nende võimaluse osas valida, kus sõlmida oma esimene leping. Lõpetuseks, me peaksime rangelt järgime subsidiaarsuspõhimõtet ja tagama, et otsuseid tehtaks sporditööstuse siseselt ja poolehoidjatega arvestades.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN).(PL) Hr juhataja, valge raamat viitab kauakestnud probleemidele, nagu doping, ja küsimustele, mis on seotud televisiooniettevõtete vaheliste rahaliste vaidlustega ringhäälinguõiguste üle, millel on ilmselgelt negatiivsed tagajärjed nii fännidele kui ka vaatajatele. Lisaks sellele käsitleb valge raamat palju tõsisemat probleemi, mis kujutab endast üha kasvavat ohtu ausale spordile, eeskätt jalgpallile. Ma pean silmas kihlveokontoreid. Nad võivad vabalt olla suurimaks komistuskiviks tänapäeva spordile. Näitena võiksin mainida värskeimat skandaali, mis mõjutas riigi, kus me hetkel viibime, jalgpalliliigat. Räägitakse, et Hiina maffia on Belgia jalgpallimängude tulemused ette kindlaks määranud. Õnnemängude, sealhulgas spordimaailmaga seotud õnnemängude turu eelseisev liberaliseerimine loob veelgi suurema ahvatluse rikkuda ausa mängu põhimõtteid.

Lõpetuseks pean ütlema, et ma ei nõustu Euroopa Parlamendi ettepanekuga, mis on vastuolus FIFA seisukohaga, mis käsitleb teatavast riigist pärineva kuue mängija põhimõtet. FIFA ettepanek on mõistlik. See on rahvusspordi pääsetee.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE).(PL) Hr juhataja, üks põhiraskusi, mida sooviksin esile tõsta, on õiguskindluse puudumine. Komisjon ei ole selgelt määratlenud, millised spordi korralduslikud tahud on ühenduse õigusega hõlmatud ja milliste puhul on olemuse poolest tegu puhtalt spordiga, mis seetõttu jäävad spordiorganisatsioonide pädevusse.

Ma jagan raportööri arvamust, et ainuüksi Euroopa Kohtule tuginemine ei loo täiendavat õiguslikku selgust. Euroopa Komisjoni seisukoht, mille kohaselt spordi korraldusliku tahu õiguslik raamistik peab olema kooskõlas aluslepingutega, ei loo seda samuti. See ei ole piisav.

Seepärast toetan üleskutset Euroopa Komisjonile võtta vastu tõlgendussuunised, mis loovad selguse ja täpsuse selles valdkonnas toimuva tegevuse tarvis. Loomulikult tuleb rõhutada, et igasugune komisjoni tegevus peab olema kooskõlas spordi enesereguleerimise põhimõttega. Samuti tuleb seejuures arvestada Euroopa spordimudeli struktuuriga ning spordivõistluste korraldamise suhtes kehtivate peamiste põhimõtetega.

Ma ei nõustu teatavate spordiorganisatsioonide vaadetega, mille kohaselt tekiks kohtutes rohkem vaidlusi pärast sporditegevust käsitlevate põhimõtete teatavat koondamist või kodifitseerimist laiemalt kui puhtalt spordi kontekstis, järgides seejuures loomulikult enesereguleerimise põhimõtteid. Minu arvates juhtuks vastupidi. Suurem õiguskindlus saab tulla ainult kasuks.

Samuti sooviksin kutsuda spordiorganisatsioone üles tunnustama õigust pöörduda tavakohtute poole. Igaühel on õigus pöörduda kohtu poole. Puhtalt spordialaste vahekohtute pädevus ei ole kahtluse all, kuid see, et teatavad spordiorganisatsioonid selliseid õiguseid piiravad, on vastuvõetamatu.

Lõpetuseks sooviksin tõstatada ühe teise väga tähtsa küsimuse. Sport etendab ühiskonnas väga tähtsat rolli. Liikmesriikidele peaks seetõttu jääma õigus võtta meetmeid eesmärgiga kaitsta teabesaamisõigust ja tagada vaatajate juurdepääs suurte spordiürituste televisiooniülekannetele. Ma pean silmas olümpiamänge ja Euroopa meistrivõistlusi või maailmakarikat. Igaühel peaks olema vaba juurdepääs sellistele sündmustele. Enne kui ma lõpetan, pean tänama hr Mavrommatist tema suurepärase töö eest selle raportiga.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Hr juhataja, sporti peaksid loomulikult juhtima spordiinimesed ise, aga kuivõrd see on ka majandustegevus, kuulub see vältimatult tööõiguse, konkurentsiõiguse, autoriõiguse, meediaõiguste jne valdkonda.

Probleem seisneb selles, et kõnealustes õigusharudes on seadused sageli koostatud spordi erivajadusi silmas pidamata. Praeguste aluslepingute kohaselt on nende erivajadustega arvestamiseks vähe mänguruumi. Mul on hea meel, et Lissaboni leping annab rohkem ruumi kõrvalekalleteks ja erandite tegemiseks või seaduste tõlgendamiseks spordi erivajaduste valguses.

Näiteks, me ei saa kohaldada konkurentsiõigust selle puhtmajanduslikus mõttes, kuid see lõpuks hävitaks konkurentsi spordi mõttes. Ei ole paremat näidet sellest kui televisiooniülekandeõiguste kollektiivne müük, mida harrastatakse näiteks Inglise kõrgliigas ja tulu jaotatakse ümber kõikide klubide vahel. Vastupidiseks näiteks on Hispaania, kus üle poole televisioonituludest saab endale kaks klubi.

Me peaksime ka tunnustama, et UEFA süsteem omakasvatatud mängijate tarvis on võrdeline vastumeede ja vastuvõetav Euroopa Liidu õiguse raames, erinevalt FIFA „kuus pluss viis“ süsteemist, mis meenutab elevanti portselanipoes.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE).(PL) Hr juhataja, regionaalarengukomisjoni liikmena sooviksin tähelepanu juhtida regioonide ja kohalike omavalitsuste rollile spordi infrastruktuuri arendamiseks, laialdaselt juurdepääsetavate ürituste korraldamisel ning spordi ja tervislike eluviiside edendamisel omavalitsusüksuste elanike, teisisõnu, Euroopa kodanike seas.

Samuti sooviksin tähelepanu juhtida ühele küsimusele, mis on seotud spordi kättesaadavusega puuetega inimestele. Liikmesriigid peaksid vähemalt tagama, et puuetega õpilastel oleks juurdepääs kehalise kasvatuse põhikursustele. Võimalusel peaks nendel õpilastel olema juurdepääs ka kõrgema taseme kursustele.

Daamid ja härrad, tuleks meeles pidada, et sport on üks tõhusamaid vahendeid ühiskonda lõimumise saavutamiseks. Seepärast peaks Euroopa Liit seda palju rohkem toetama eriprogrammide kaudu, mis on eeskätt mõeldud noorte rahvusvaheliste spordiürituste korraldajatele, sealhulgas neile, kes annavad lõimumisse erilise panuse, kaasates puuetega inimesi. Sport kätkeb endas enamat kui kehaline tegevus ja tervis. See annab hindamatu panuse salliva mõttelaadi, aususe ning ausa mängu põhimõtete austamise arengusse. Kõik see on eriti tähtis laste ja noorte jaoks, kes on tänapäeva noored kodanikud Euroopa Liidus.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Hr juhataja, enne kui ma rääkima hakkan, peaksin teatama, et mul on seoses selle teemaga mitmeid finantshuve, mis on loetletud minu deklaratsioonis, mis on saadaval Internetis.

Samuti sooviksin tänada raportööri, hr Mavrommatist tema vaeva ja asjatundliku teemakäsitluse eest, eriti mis puutub dopingusse spordis.

Tegelikult oli tema raporti esimene projekt enne muudatuste tegemist tõenäoliselt parim lühivormis dokument sellel teemal. Kuid, nagu alati, sekkusid sel hetkel komisjonid ning kultuurikomisjonis vastuvõetud muudatusettepanekud rikkusid pea kogu hea töö, mis oli tehtud. Näiteks, punktis 59 sisalduv veider üleskutse luua Euroopa spordipolitsei või punktis 16 sisalduv tekst „rahalisest dopingust”, mis on suunatud erainvesteeringute ja mõningatel juhtudel Euroopa Liidu sisese investeerimise vastu. Kahjuks käsitletakse sporti selles raportis profijalgpalli vaatenurgast. Olles olnud viimased 28 aastat jalgpallikohtunik, peamiselt amatööride tasandil, võin teile öelda, et see raport ei käsitle mitte mingil viisil amatöörjalgpalli probleeme, rääkimata siis amatöörspordist üldiselt.

See parlament väidab, et me ei püüa mõjutada juhtorganite otsuseid, kuid juba oleme tänase arutelu käigus näinud rünnakut FIFA „kuus pluss viis” reegli vastu. Juhtorganid peaksid olema ettevaatlikud. Spordi juhtohjade andmine Euroopa Liidule ei ole hea mõte.

Mis puutub spordikihlvedudesse, siis oleme kuulnud sel teemal palju arvamusi. Selle raporti kasutamine hasartmängu- ja kihlveoturu liberaliseerimist käsitleva arutelu lõpetamiseks on lihtsalt väär. See arutelu peaks jätkuma teistsuguses suunas ja mõne teise parlamendikomisjoni juhtimisel. Need, kes räägivad sellest, peaksid vaatama, mis toimub Itaalias, kus turu järkjärguline liberaliseerimine on suurendanud kõikidele saadavalolevat rahasummat.

Me oleme rääkinud televisiooniülekandeõiguste kollektiivsest müümisest, mida ma pooldan, sest see on toiminud Ühendkuningriigis, kuid ma usun kindlalt subsidiaarsusesse ja see küsimuse tuleks kahtlemata jätta liikmesriikide otsustada.

Selles valges raamatus spordi kohta on palju häid asju, olgugi et on liiga vähe mainitud eriolümpia- ja paraolümpialiikumisi. Kuid üldiselt on see raport Iiri hääletajate solvamine, rääkides Lissaboni lepingust nii, nagu oleks see juba sõlmitud ja nagu nende hääl ei loeks. Seetõttu peab Ühendkuningriigi konservatiivide delegatsioon lõppkokkuvõttes vastu hääletama.

 
  
MPphoto
 
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE).(IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, sooviksin raportööri tänada tema suurepärase töö eest raportiga, mille eesmärk on strateegiliselt suunata spordi rolli Euroopa Liidus.

Sport on ühiskondlik nähtus, mis on alati toetanud sellised väärtuseid nagu solidaarsus, meeskonnavaim ja identiteet, nagu kinnitatakse Amsterdami lepingule lisatud deklaratsioonis spordi üldise tähtsuse kohta. Sport aitab arendada kehalisi, vaimseid ja suhtlemisoskusi, mistõttu tuleks sporti harrastada nii haridussüsteemis kui ka muudes ühiskonnaelu valdkondades.

Üks tahk, mida ei tohiks alahinnata, on spordi harrastamisest puuetega inimestele tulenev kasu: kõik liikmesriigid, kohalikud ja piirkondlikud võimuorganid ning spordiorganisatsioonid peaksid tagama ja hõlbustama puuetega inimeste juurdepääsu spordirajatistele. Sport peab silmitsi seisma tänapäeva ühiskonna uute ohtudega, nagu noorte mängijate ärakasutamine, doping, rassism, vägivald ja rahapesu. Vägivallaprobleemi ei esine mitte ainult staadionitel, vaid ka väljaspool neid.

Ma kiidan komisjoni tema püüdluse eest vältida korratusi, edendades dialoogi liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide, spordiorganisatsioonide ja politseiga. Samuti on tähtis rõhutada spordi majanduslikku külge. Diskrimineerivad maksusüsteemid, mida liikmesriigid kohaldavad mängijate kasuks, võivad tingida konkurentsimoonutusi. Seetõttu tuleb kehtestada eeskirjad õiglase konkurentsi tagamiseks spordiorganisatsioonide vahel.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE).(SV) Hr juhataja, spordi ülistamisega raportis saab ainult nõustuda. Sport tähendab ühiskonnale palju ja see loob palju tähtsaid väärtusi, mida on vaid kahe minutiga pea võimatu piisavalt käsitleda. Samuti aitab see kaasa Euroopa ühendamisele. Siiski, kui mõni asi on tähtis, ei tähenda see kohe, et see on poliitiline, ja kui miski aitab kaasa Euroopa ühendamisele, ei ole see kohe ELi põhiülesanne.

Minu arvates on see selles arutelus kahe silma vahele jäänud, eriti kui väidetakse, et ELi tasandil peaks olema rohkem spordialaseid algatusi. Mina nii ei mõtle. Seetõttu ei leia ma, et me vajame eraldi Euroopa hasartmängupolitseid. Ma ei arva, et spordiagendid teenivad liiga palju raha ja et meil peaks olema põhjust seada sisse erikoolitust spordiagentidele. Samuti ei tohiks me ühtlustada tulusid edukate ja vähem edukate klubide vahel. Püüe piirata seda, mida raportis nimetatakse sportlaste ülemäära tihedaks treeningkavaks, ei suuda neid ilmselt mõjutada dopingust loobuma.

Siiski peame uurima mõningaid ebaõigeid väiteid, mis on esitatud Euroopa hasartmänguturu kohta. Hasartmänguturu eraviisiliste osaliste ja mängutulemuste eelneva kokkuleppimise vahel ei ole mingit seost. Vastupidi, mõned suurimatest Euroopas toimunud skandaalidest on mõjutanud riike, kus on monopol. Hasartmängumonopolide ja piirava hasartmängupoliitika vahel ei ole mingit seost. Vastupidi, paljud liikmesriikide riiklikest monopolidest on ühed suurimad reklaamijad. Riikides, kus on konkurents, ei ole hasartmänguturg reguleerimata. Vastupidi, paljudes riikides, kus on monopol, on hasartmänguteenused kõige kehvemini reguleeritud ning monopolid võivad kõige sagedamini teha seda, mida nad tahavad.

Me ei tohiks püüda ebaõigete faktide abil hoida ELi eemal valdkonnast, kus ELil on tegelikult tähtis roll. Meil on Euroopas teenuste vaba liikumine, mis peaks loomulikult kehtima ka hasartmänguteenustele. Liikmesriikide ebaõiged näitajad hasartmängusõltuvuse kohta varjavad sageli puhast protektsionismi ja oma hasartmängumonopolidest saadava tulu kaitsmist. Tegelikult näitab kogu see silmakirjalikkus hasartmängupoliitika vallas vaid seda, et liikmesriikide rahandusministrid on need, kas kannatavad suurima hasartmängusõltuvuse all. Seepärast on meil, Rootsi konservatiividel väga raske toetada suurt osa sellest raportist.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Olen äsja saanud üksteist sõnavõtusoovi, mida ei saa seetõttu vastu võtta. Tuletaksin arutelu käigus mittekõnelevatele liikmetele meelde, et nad võivad esitada kõige rohkem 200 sõna pikkuse kirjaliku avalduse, mis lisatakse arutelu stenogrammile, või esitada selgituse hääletuse kohta kõnede lõpus.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE).(RO) Hr juhataja, lugupeetud kolleegid, sooviksin õnnitleda oma kolleeg Mavrommatist ja samas tänada teda koostöö eest, sest ma tegin tema raporti suhtes mitu muudatusettepanekut.

Minu arvates on oluline seada sisse alla 14-aastaste vaba juurdepääs spordiüritustele, algatada Euroopa Meistrivõistlused koolide ja ülikoolide tasandil ning kuulutada välja „Toidulisandivaba Euroopa päev”. On oluline kohandada spordi ja koolide infrastruktuuri puuetega inimeste vajadustele, kehtestada kohustuslik ravikindlustus kõrgetasemelistele sportlastele ja töötada välja Euroopa projektid vägivalla vältimiseks spordiväljakutel. On hädavajalik välja töötada Euroopa projektid, mis on mõeldud kehaliste eriomadustega õpilastele.

Lõpetuseks sooviksin väljendada oma veendumust, et spordialase valge raamatu vastuvõtmisega anname me panuse tervema ja väärtuslikuma Euroopa ühiskonna edendamisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Costas Botopoulos (PSE).(EL) Hr juhataja, kogu oma elu olen sporti üdini armastanud, nii osaleja kui ka pealtvaatajana. Peaksin loomulikult lisama, et aastaid kirjutasin koos oma sõbra ja kaasliikme hr Mavrommatisega spordiartikleid ühele ajalehele.

Siiski ei ole ma pärast tänast arutelu eriti optimistlik. Mida iganes me teeme ja kui palju tahes me püüame neid asju korrastada, näitavad sündmused, et olukord on üsna kohutav.

Doping on igapäevaprobleem, mis on tinginud ka surmajuhtumeid. Spordi äriks muutumine on jõudnud äärmusteni. Spordi edukuse tõttu pööratakse kogu tähelepanu suurte vaatemängude korraldamisele, mis on põhjustanud korruptsiooni. Spordis on televisioon ülimal kohal.

Seetõttu leian, et üks sümboolne žest on väga tähtis. Pidades silmas probleeme olümpiamängudega, arvan, et me peaksime kaaluma, kas need mängud alaliselt Kreekasse tagasi viia.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Hr juhataja, Eesti Suusaliidu presidendina nõustun raportis osutatud mureküsimusega, mis käsitleb nii alg-, põhi- kui ka keskhariduses kehalisele kasvatusele ettenähtud tundide arvu. Kehaline kasvatus aitab koolilastel omandada tervislikke eluviise. Paljudele spordi vallas tegutsejatele on suureks väljakutseks suurendada nende huvi sporditegevuse vastu.

Näiteks Eesti Suusaliit on loonud aastaringse süsteemi laste ja mitteprofessionaalide osalemiseks, kuid see on olnud üsna kulukas ettevõtmine. Seoses sellega peaksin tähelepanu juhtima asjaolule, et spordi rahastamine saab suurt tuge hasartmängudest. Paljusid spordialasid toetatakse riiklike loteriide ning litsentseeritud hasartmängude kasumist. Kui me seda raha ei kasuta, peame minu arvates leidma rahalisi vahendeid mujalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Tänan teid, hr juhataja. Sooviksin õnnitleda raportööri tema raporti valmimise puhul. Oleme siin täna paljugi kuulnud, kuid ma sooviksin juhtida teie tähelepanu mõningatele kindlatele tahkudele. Rasvumus on muutumas endeemiliseks ja meie suuresti istuv eluviis ei ole selles mitte just vähe süüdi. Olukorda saaks seega parandada, nagu ütles ka eelmine kõneleja, kui muuta igapäevase kehalise kasvatuse tunnid liikmesriikides kohustuslikuks – algkoolist kõrghariduseni välja. Selleks vajame aga vahendeid ja samuti muudatusi õppekavas. Mis puutub vahenditesse, siis saaks olukorda parandada, kui valitsus võtaks suurema rolli, sest vähemalt pool spordist saadavast tulust, mis moodustab 4% ELi sisemajanduse kogutoodangust, tuleks reinvesteerida, et see olukord oluliselt muutuks. Soovitan seda kindlasti teha. Ma loodan, et valge raamat parandab olukorda. Tänan teid kuulamast.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, komisjoni liige. − (CS) Kuna hääletus algab mõne minuti pärast, ei saa ma pikemalt kõnelda. Sooviksin siiski öelda paari asja ja vastata mõnele küsimusele. Minu arvates on arutelu põhjal selge, millist keerukat nähtust sport endast tänapäevase ühiskonna elus kujutab. Teine asi, mis mulle head meelt valmistab, on see, et pärast hääletust hr Mavrommatise raporti üle on meil väga kindel alus Euroopa tulevasele sidusale spordipoliitikale: alus, mis tugineb valgele raamatule ja parlamendi raportile.

Arusaadavalt on arutelu käigus ilmnenud terve rida mõtteid, millest oleks vaja kinni haarata ja millega oleks vaja lähitulevikus tegeleda. Tahaksin vaid rõhutada asju, millest olen siin nimekirja koostanud ja mis on minu arvates eriti olulised. Üks probleemidest, mida tegelikult käsitletakse valges raamatus, on sportlaste, eriti noorte haridus, et vältida kirjeldatud olukorda, kus nende karjäär lõpeb, kuid nende kaugem tulevik ei ole piisavalt kindlustatud. Samavõrd tähtis on tegeleda spordis mõnel juhul esinevate inimkaubanduse probleemidega või inimkaubanduse ohuga. Samamoodi peab komisjon tegelema intellektuaalomandi küsimusega, eriti seoses Internetiga, mis lõppude lõpuks on komisjoni ülesanne; aga kuna ma näen, et tegelikult ei soodusta õhkkond pikki kõnesid, vastan kiiresti küsimustele, mis on esitatud.

Esimene oli küsimus niinimetatud suuniste kohta. Komisjon on arvamusel, et praegu ei ole veel õige aeg neid sõnastada; siiski leiab komisjon, et sellele probleemile tuleks tähelepanu pöörata. Muude küsimuste osas tahaksin mainida loteriisid, millele väga tihti viidatakse. Siinkohal tahaksin öelda, et loteriid jäävad teenuste direktiivi kohaldamisalast välja; järelikult kehtib nende suhtes ühenduse õigus ning igal üksikjuhul on vaja teha otsus. Teine tähtis küsimus oli televisiooniprogrammide ringhäälinguõiguste kollektiivne müük. Komisjon plaanib leida kõikjal lahenduse, mis sisaldab oluliselt määral solidaarsust, nagu mainitud. Usun, et olen väga lühidalt käsitlenud enamikku esitatud küsimustest. Üldises plaanis on see ilmselgelt vaid üks samm, olgugi et väga tähtis samm, mille komisjon ja parlament on koos astunud.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis, raportöör. − (EL) Hr juhataja, lubage mul veel kord tänada kõiki liikmeid, kes on siin täna kõnelenud, ja kõiki neid, kes on esitanud muudatusettepanekuid spordialase valge raamatu kohta.

Ühtekokku on kaheksas komisjonis esitatud 520 muudatusettepanekut. Olen võimalust mööda püüdnud leida kokkuleppelisi lahendusi ja nüüd on see saavutatud. Paljas tõsiasi, et neid muudatusettepanekuid esitas ja nende üle hääletas kaheksa komisjoni, näitab, kuivõrd tähtis see raport tegelikult on. Loomulikult näitab see ka muudetud lepingusse lisatava teksti tähtsust.

See on tähtis esimene samm spordi ja ELi jaoks. Meie ühise koostöö ja abistamise kaudu on võimalik saavutada palju.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Hr juhataja, ma ei ole kindel, millisele kodukorra artiklile ma siinkohal peaksin tuginema, kuid ma teen seda siiski. Paluksin teil teavitada bürood, et vähemalt mulle isiklikult – kuid ma olen kindel, et ma räägin kõikide fraktsioonide esimeeste eest siin – on parlamendisaalis hetkel valitsev õhkkond täiesti vastuvõetamatu. Me isegi ei kuule inimeste juttu läbi kõrvaklappide, müra on sedavõrd palju; see on üsna tülgastav.

Enamik volinik Špidla kõnest ja hr Mavrommatise kommentaaridest oli suuresti kuuldamatu saalis valitseva kohutava müra tõttu. See on täiesti vastuvõetamatu. Kas te palun hoolitseksite selle eest, et büroo jätab vähemalt viis minutit arutelu lõpu ja hääletuse vahele, sest me ei peaks siin saalis sellist olukorda taluma.

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletamisaeg on kohe käes ja me jätkame nüüd hääletamisega.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), kirjalikult.(IT) Ma kiidan raportööri, hr Mavrommatise tööd ja tervitan pikisilmi oodatud valget raamatut spordi kohta, mille komisjon on vastu võtnud. See on kasulik ja vajalik meede, sest sport kujutab endast väga olulist tahku Euroopa ühiskonnas.

Ma juhiksin tähelepanu tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni seisukohale, milles rõhutatakse, et sporti tuleb sotsiaalselt ja eriti noorte puhul väärtustada kui vahendit neile sallivuse, austuse ja kaasalöömise õpetamiseks. Ma usun, et liikmesriigid peaksid selgete ja läbipaistvate ühenduse suuniste ja poliitika toel tegema sportimiseks kättesaadavaks sobivad ruumid ja kaasama ühiskonda tervikuna, sealhulgas tõrjutud rühmi, et sporditegevus saaks inimesi ühendada ja aidata võidelda selliste nähtuste vastu nagu rassism ja ksenofoobia.

Arvestades, et kehalise tegevuse puudumine soodustab haigusi, nagu rasvumus ja muud kroonilised haigused, usun ma, et koostöö spordivaldkonna ja tervishoiuvaldkonna vahel on elutähtis. Euroopa Liidul on tähtis koordineeriv roll kodanike teavitamisel ja nende ergutamisel mitmesugustes sporditegevustes osalemiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), kirjalikult.(RO) Sooviksin rõhutada kehalise kasvatuse tundide tähtust ELi koolides ja põhikoolides. Praegu on kehaline kasvatus ainus aine kooli õppekavas, mille eesmärk on valmistada lapsi ette tervislikuks eluks. Ma hindan ELi algatust suurendada kehalise kasvatuse tundide arvu koolides.

Koos kehalise kasvatuse tundide arvu suurenemisega peaksime võtma arvesse ka kahte tähtsat küsimust: ma pean silmas kehalise kasvatuse ligitõmbavust ja eristatud kehalise kasvatuse tundide võimalikkust. Minu väide põhineb vestlustel Rumeenia õpilaste ja spordiõpetajatega. Kahjuks põhjustab kehalise kasvatuse tundide mitteligitõmbavus tundidest puudumiste arvu suurenemist.

Üks põhjus on tundide mitmekesistamiseks vajalike aineliste vahendite puudumine. Teine probleem on ülekaaluliste või rasvunud noorte jaoks eriliste kehalise kasvatuse tundide puudumine. Kehalise kasvatuse tunnid on ühesuguse intensiivsusega nii tervetele kui ka probleemidega lastele. Seega on noored mõnikord sunnitud spordiväljakult kõrvale jääma.

Need on mõningad mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides esinevatest probleemidest, millele peame lahenduse leidma. Ma kutsun Euroopa Komisjoni otsima lahendusi ja isegi näiteid headest tavadest liikmesriikides.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), kirjalikult. – (HU) Spordialane raport, mille esitas kolleeg Kreekast, on tähtis dokument mulle südamelähedases küsimuses. Sport on olnud Euroopa kultuuri osa palju aastatuhandeid. Muistne Kreeka on inimkonnale andnud muu hulgas rõõmu olümpiamängudest. Tänapäeval muretsevad paljud selle pärast, kas olümpiamänge on võimalik kaitsta boikoti ning muudest põhjustest tingitud poliitiliste vihapuhangute eest. Mul on hea meel öelda, et Ungaris on nii poliitikat kui ka avalikku arvamust mõjutavat põhijõud Pekingi olümpiamängude boikoteerimise vastu. Minu arvates valitseb kogu Euroopas sarnane hoiak. Seetõttu tuleb loota, et seekord, pärast varasemaid kahetsusväärseid boikotte, ei riku poliitika sportlaste ja sadade miljonite sporti armastavate inimeste rõõmu. Poliitikute osalemine avamistseremoonial on hoopis omaette küsimus. Seda peavad poliitikud otsustama oma poliitikurollis ning sporti ega spordiinimesi ei tohiks sellesse segada.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjalikult.(RO) Rääkides läbivaadatud Lissaboni strateegiast, ei saa me eirata sektorit, kus töötab 15 miljonit inimest ja mis annab ligikaudu 4% Euroopa Liidu SKTst. Tõepoolest, sport võib olla tähtsaks koostisosaks meie kahes suures eesmärgis: majanduskasv ja tööhõive.

Seepärast sooviksin rõhutada mõningaid eelarvelisi tahke, mis on seotud Euroopa Liidu toetusega spordivaldkonnale. Praegu ei ole kehtivates aluslepingutes selget viidet, mis võimaldaks meil aktiivselt osaleda programmide ja fondide kaudu. Sellegipoolest saame enne Lissaboni lepingu jõustumist algatada eelarvekomisjonis ettevalmistavaid meetmeid, mille abil, olgugi et need piirduvad ebaoluliste summadega, võib 2009. aastast alustada Euroopa spordi jaoks väga kasulikke projekte.

Mul on kahju, et sellel nädalal toimunud esialgse eelarveprojekti esitluse käigus ei arutanud me rohkem eelarverida, mille saab moodustada ELi eelarve 3. peatükis – kodakondsus. Ma loodan, et eelarve esimese lugemise ajaks sügisel esitame me selles vallas edasiviivaid ettepanekuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), kirjalikult. – (HU) Lubage mul algatuseks õnnitleda auväärset sõpra, hr Mavrommatist tema raporti puhul, millega ergutatakse Euroopa Liidu liikmesriike vahetama teavet parimate tavade vallas, et vältida vägivalda, rassismi ja ksenofoobiat spordiväljakutel ja nende ümber. Meetmete võtmine võitluseks rassismiga, mis kahjuks ilmneb üha sagedamini spordiüritustel, on ülesanne, mida peavad ühiselt täitma liikmesriikide ametivõimud, spordiorganisatsioonid ja võistluste korraldajad. See on ka nende ühistes huvides. Mõned suurepärased algatused, mis selles suhtes silma paistavad, on Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) kampaania „Jalgpall rassismi vastu Euroopas (FARE)” ja üritustesari nimetusega „Rassism rikub mängu ära”. Kõige tõhusam mehhanism spordiareenidel ilmneva rassismi ja tõrjutuse vastu võitlemiseks on siiski mäng ise, kuna see soodustab üksikisikute meeskonnavaimu, koostööd ja ausat võistlust, samuti koostöö ja solidaarsuse kui sotsiaalsete väärtuste tugevdamine.

Statistika kohaselt aga tegelevad teatavad ühiskonnarühmad, eeskätt enimtõrjutud rahvusvähemused, spordiga palju vähem ja neil on kehvem juurdepääs riiklikele spordirajatistele. Sel põhjusel peaks Euroopa Liit kehtestama sobiva tugiraamistiku võrdsete võimaluste edendamiseks spordi harrastamisel ja rahastamisel. Samal ajal peavad liikmesriikide spordiliitude juhtkonnad koostöös kohalike ja piirkondlike omavalitsustega seadma esikohale tõrjutud rühmade osalemise vastavatel spordialadel.

 
  
MPphoto
 
 

  Roumyana Jeleva (PPE-DE), kirjalikult.(BG) Sooviksin õnnitleda kolleegi Mavrommatist tema suurepärase raporti puhul. Ma tervitan spordi lisamist Lissaboni lepingusse, nõuet moodustada 2009. aasta eelarves eraldi rida spordialasteks meetmeteks ja liikmesriikides sporti edendavate meetmete väljatöötamist. Ma usun, et tänane arutelu saab alguseks järjepideva Euroopa spordipoliitika edendamisele.

Mina kui regionaalarengukomisjoni liige, kes on pärit Bulgaariast, riigist, kus spordi infrastruktuur on alaarenenud, eriti amatöörspordi puhul, sooviksin kutsuda Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles aktiivsemalt kasutama Euroopa Regionaalarengu Fondi ja muid rahastamisvahendeid investeerimiseks linnakeskkonda ning spordiga seotud infrastruktuuri ja projektide arendamiseks. Ma usun, et sport peaks ELi abi toel saama ja võib saada meie regioonide, omavalitsusüksuste, linnade ja külade jätkusuutliku arengu strateegiate lahutamatuks osaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), kirjalikult. – (FI) Sport on konkurents, kuid sedalaadi konkurents, mille suhtes ELi konkurentsiõigust ei saa kohaldada.

Spordi eripära säilitamiseks tuleks võimaldada spordi enesereguleerimist tulevikus, kooskõlas iga spordiala parimate tavadega. Seadusandjatena peame vastu võtma seadusi, mis tagavad, et poliitikud ja kohtunikud hoiavad spordist võimalikult kaugele. Seda pealtnäha vastuolulist nõuet käsitletakse selles raportis selgemalt kui komisjoni valges raamatus.

Üleeuroopaliste ja kohalike „sport kõigile”-meetmete seisukohast on oluline, et liikmesriigid saavad säilitada oma riiklikud hasartmängusüsteemid, mis on spordi eripära oluliseks koostisosaks. Hasartmängude kõrvalnähtusi on ka lihtsam vältida riikides, kus riigil on monopol. Kõikidel spordialadel saab profisport ja spordi ümber keerlev äri toetust vabatahtlikust, tasuta, kohalikust tegevusest ja ühiskondlikust rahastamisest.

Parlament peaks omalt poolt suutma tagada, et spordi sotsiaalne põhi ei laguneks turujõudude avaldatava surve all koost.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), kirjalikult. – (PL) Spordil on niivõrd tähtis osa igapäevaelus ja see on ka niivõrd globaliseerunud, et see väärib Euroopa Liidu institutsioonide tähelepanu. Ühine jõupingutus teatavate seonduvate nähtuste vastu võitlemiseks on tõhusam kui iga liikmesriigi eraldi tegutsemine.

Doping on tänapäevase võistlusspordi üldtuntud ja laialtlevinud varjukülg. Seepärast seatakse dopinguvastane võitlus Euroopa Parlamendi raportis esikohale. Parlamendiliikmetele, kes pärinevad endisest kommunistlikust blokist, meenub, kuidas doping võib muutuda riiklikuks meistrite kasvatamise meetodiks, milleks on loa andnud enda mainet spordialasele edukusele rajava riigi ametivõimud. Raportöör tegi tähtsa kõrvalmärkuse, mis põhineb tegelikul olukorral. Ta ütles, et nähtude ravi suurema järelevalve kaudu ei ole eraldiseisvana tõhus. Sellega peavad kaasnema meetmed selle nähtuse põhjuste kõrvaldamiseks. Ma pean silmas ürituste kava, mis on tihedam kui keha suudab taluda, ja haridust.

Teine märkimisväärne massispordiürituste varjukülg on rassismi ja diskrimineerimise ilmingud. Ma teen siinkohal vahel sellel ja näiteks FIFA kehtestatud piirangutel, mis käsitlevad meeskonna oma- ja välismaiste mängijate arvu. Sellised piirangud tulenevad murest noorte talentide arendamise pärast (mängijate ületoomise asemel) ega kujuta endast mängijatevastast diskrimineerimist kodakondsuse alusel.

Samuti tervitan tähelepanu, mida pööratakse nähtustele, mis on seotud spordi äriks muutumisega ja selle kõrvalmõjudega, nagu õnnemängud ja ebavõrdne juurdepääs spordiürituste ülekannetele. Möönan, et ka need on tähtsad küsimused.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), kirjalikult.(BG) Hr juhataja, on suurepärane, et Euroopa Parlament arutab valget raamatut spordi kohta. Me peaksime pöörama tähelepanu vajadusele tasakaalustada profi- ja amatöörspordi arengule suunatud poliitika. Esmaklassilised spordisaavutused maksavad palju, kuid samavõrd vajalik on rohkem rahastada rahvasporti – lapsepõlvest pensionieani. Vaja on luua infrastruktuur, mis võimaldab lõimida kõiki ühiskonnarühmi.

Sport eeldab harimist varajasest east ning sport aitab kõrvaldada paljusid probleeme, nagu uimastite, alkoholi ja tubaka kuritarvitamine. Me peaksime ergutama kõiki liikmesriike rajama alasid tasuta sportimiseks ja alasid, mis on uimasti-, alkoholi- ja tubakavabad. Korraldasin hiljuti avaliku arvamuse uuringu, mille kohaselt on väga selge, et sportivad noored ei tarvita uimasteid ega alkoholi. Nende käitumismall on väga erinev – sallivus ja solidaarsus on väga tähtsad elemendid, mida sport neis kasvatab. Seetõttu on hariduse kaasamine sporti erilise tähtsusega. Sooviksin teiega jagada veel üht: on olemas erialased spordikoolid ja on väga oluline, et nende tegevus oleks tasakaalus sinna sportlasi värbavate spordiklubidega tegevusega. Nii spordi kui ka hariduse jaoks on vaja sellekohast õiguslikku raamistikku.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. – (ET) Siin on palju räägitud spordi rollist kultuuris, selle mõjust tervisele jne. Spordil on väga suur roll nii kehalises kui ka vaimses plaanis. Viimastel aastatel on spordi sotsiaalseid kasutegureid Euroopas aktiivselt propageeritud, et igaüks saaks oma võimete piires osaleda oma ühiskonna elus. Mul on väga kahju, et sama ei saa öelda puuetega inimeste spordi kohta. Eesti Füüsiliste Puuetega Inimeste Spordiliidu presidendina tean, kui raske on korraldada spordiüritusi puuetega inimestele, hankida neile meediakajastust ning saada vahendeid valitsuselt ja sponsoritelt. Meie sportlased on teadlikud, et neile ei ole loodud võrdseid tingimusi ja võimalusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), kirjalikult.(RO) 2007. aastal Eurostati avaldatud kultuuristatistika koostati tegevuste põhjal, mida liikmesriigid käsitavad sellesse kategooriasse kuuluvana. Kahjuks jäeti sport ja turism välja ning minu arvates tuleks see viga parandada. Ma pean positiivseks nii sporditurismi arengut viimastel aastatel kui ka tali- ja merespordi edendamist.

Sportimisvõimaluste olemasolu hotellides või ratturitele turismiradade loomine võiks avaldada soodsalt mõju nii elanikkonna tervisele kui ka keskkonnale. Suurtes Euroopa linnades on juba olemas parklad, kus antakse turistidele kogu nende sõidukite parkimisperioodi ajaks tasuta kasutada jalgrattaid.

1. mail ootasin Galaþis, oma kodulinnas finišijoonel inimesi, kes otsustasid pühendada oma aja murdmaavõistluses osalemisele. Mul oli eriti hea meel finišijoone ületanud laste ja puuetega inimeste üle. Haridus on spordi edendamiseks hädavajalik. Rumeenias algas 2001. aastal nii maa- kui ka linnapiirkondades sadade spordihallide ehitamine koolidele ja kõrgkoolidele. Minu arvates tuleks sedalaadi investeerimist jätkata.

 
  
  

ISTUNGIT JUHATAB: Martine ROURE
Asepresident

 

5. Hääletused
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Alustuseks on mul hea meel öelda saalisviibijatele, et Leedu parlament ratifitseeris täna hommikul uue aluslepingu.

(Aplaus)

Järgmine päevakorrapunkt on hääletused.

(Hääletuse tulemused ja muud üksikasjad: vt protokoll)

– Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – Proua juhataja, täna on minu viimane hääletamine parlamendis. Homsest esindab Taani Juuniliikumist Hanne Dahl. Tänan teid kõiki heade lahingute eest põhiseaduste ja rahvahääletuste üle ja hea koostöö eest meie ühises võitluses läbipaistvuse nimel.

Oleme suutnud avada komisjoni salajase telefoniraamatu. Nende päevakorrad ja protokollid on saadaval Internetis. Varsti saame teada, kes nõustab komisjoni ja kes saab toetusi. Sellised võidud olid võimalikud ainult tänu sellele, et me tegime poliitiliste suundade ülest koostööd.

Konventsiooni lihtsale ettepanekule muuta tegevus läbipaistvaks on alla kirjutanud 23 valitsust ja kõik riikide parlamentide liikmed ning kõik Euroopa Parlamendi liikmed, välja arvatud üks. Kõik peab toimuma avatult ja läbipaistvalt, kui just ei taotleta erandit.

Samuti tänan neid toetuse eest mitmele muudatusettepanekule, mis on seotud fluoritud gaaside, kliima, pestitsiidide ja joogivee, transpordi ning mahevorstides sisalduvate nitraatidega.

Minu teiseks sooviks on, et avalikud teenistujad ei looks seadusi enam suletud uste taga. Palun tagage, et kõik Euroopa õigusaktid võetakse selles parlamendis vastu avalikul hääletusel.

Tänan teid, kolleegid, 29 aasta eest meie ühiskogus…

– … ja tänan teid, Taani valijad, tänu kellele sai see võimalikuks!

 

5.1. EÜ ja Seišellide vaheline kokkulepe – kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A6-0085/2008, Josu Ortuondo Larrea) (hääletus)

5.2. Madeiral kohalikult toodetud õlle aktsiisimäär (A6-0146/2008, Sérgio Marques) (hääletus)

5.3. Komisjoni rakendusvolituste teostamine(A6-0107/2008, Monica Frassoni) (hääletus)
  

Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, komisjoni liige. − Proua juhataja, komisjoni tervitab pr Frassoni raportit, millega kiidetakse heaks kahepoolse kokkuleppe sõlmimine parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ, mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, rakendusmenetluste kohta. Seoses sellega rõhutab komisjon, et kokkuleppe punkt 11 hõlmab üldiselt äärmiselt pakilisi juhtumeid.

Komisjon soovib tänada parlamenti ja eeskätt pr Galeotet ja hr Corbetti suurepärase koostöövaimu eest, mis valitses selle kokkuleppe üle peetud läbirääkimistel. Eile kiitis komisjon kokkuleppe heaks ja president Barroso kirjutab sellele lähipäevil alla.

 

5.4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikli 81 muutmine) (A6-0108/2008, Monica Frassoni) (hääletus)

5.5. Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (puuvilla toetuskava) (A6-0166/2008, Ioannis Gklavakis) (hääletus)

5.6. Atlandiülene majandusnõukogu (hääletus)
  

Enne hääletamist punkti 13 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann (PSE).(DE) Proua juhataja, meie aruteludel resolutsiooni ühisettepaneku üle, mis toimusid esmaspäeval fraktsioonide vahel, unustasime, et IMFi soovitused finantskriiside kohta on juba olemas ja et nüüd on vaja neid rakendada. Seetõttu soovitaksin – ja ma väga loodan, et parlament toetab seda – lisada teksti järgmise fraasi:

„Järelduste mõlemapoolseks rakendamiseks.“

(DE) ja seejärel ülejäänud osa tekstist. Muid tekstimuudatusi ei ole.

 
  
  

(Parlament nõustus suulise muudatusettepaneku vastuvõtmisega)

 

5.7. Inimõigused maailmas 2007. aastal ja ELi poliitika selles valdkonnas (A6-0153/2008, Marco Cappato) (hääletus)
  

Enne hääletamist muudatusettepaneku nr 3 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda, fraktsiooni PSE nimel.(DE) Proua juhataja, lubage mul vaid teha järgmine avaldus oma fraktsiooni nimel: me soovime selle muudatusettepaneku nr 3 tagasi võtta. Me oleme jätkuvalt seisukohal, et vägivallatus ei ole alati piisav, et tagada inimõiguste austamine – tuletaksin siinkohal vaid meelde Kosovot ja Darfuri – kuid see ei tohiks tähendada, et me oleme vägivallatuse põhimõtte vastu. Seetõttu soovime oma muudatusettepaneku tagasi võtta. Me hääletame fraktsiooni PPE-DE esitatud muudatusettepaneku poolt ja lähtume sellest.

 
  
  

Enne hääletamist muudatusettepaneku nr 7 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato, raportöör. − (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada hr Swobodat sotsialistide fraktsioonist selle, eest et ta võttis lihtsustamise huvides selle muudatusettepaneku tagasi, samuti selle eest, et ta selgitas, et see ettepanek ei ole nii-öelda ainsaks vahendiks.

Sooviksin esitada fraktsiooni PPE-DE esitatud muudatusettepaneku suhtes suulise muudatusettepaneku, mille eesmärk on samuti lihtsustamine: punkti algus oleks järgmine: „leiab, et vägivallatus on sobivaim vahend“, ning ülejäänud osa punktist jääks samaks. Samuti paluksin kirjutada sõna „vägivallatus“ ühe sõnana kõikides keeltes, kuna see ei ole ainult negatiivne mõiste, mis tähistab vägivalla puudumist, vaid ka positiivne tegevuspõhimõte, nagu Dalai Lama, Gandhi ja teised ajaloolised tegelased on meile õpetanud.

 
  
  

(Parlament nõustus suulise muudatusettepaneku vastuvõtmisega)

– Enne hääletamist punkti 23 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE).(FR) Proua juhataja, ma sooviksin raportööri nõusolekul välja pakkuda punkti 23 suulise muudatuse, et öelda järgmist:

märgib murelikult, et viimasel tegevusaastal ei ole see uus organ tõestanud oma usaldusväärsust, ning rõhutab veel kord ÜRO Pagulaste Ülemkomissari määravat rolli ÜRO üldises struktuuris;”.

 
  
  

(Parlament nõustus suulise muudatusettepaneku vastuvõtmisega)

 

5.8. ELi valimisvaatlusmissioonid (A6-0138/2008, Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (hääletus)
  

- Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, olles nõu pidanud kahe raportööriga, pakun välja järgmise täienduse:

kolmandate riikide, nagu Šveits, Norra ja Kanada, vaatlejate osalemise eest ELi valimisvaatlusmissioonidel”.

(DE) Asjaosalised olid seda palunud ja minu arvates julgustab see neid järgmine kord osalema.

 
  
  

(Parlament nõustus suulise muudatusettepaneku vastuvõtmisega)

 

5.9. Kaubandus- ja majandussuhted Kagu-Aasia (ASEANi) riikidega (A6-0151/2008, Glyn Ford) (hääletus)
  

Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, raportöör. Proua juhataja, pärast eileõhtust arutelu olen nõustunud muudatusettepaneku nr 11 tagasivõtmisega ja punktiga 17 seonduva muudatusettepaneku nr 12 käsitlemisega täiendavana. See on tingitud kokkuleppest hr Varela Suanzes-Carpegnaga fraktsioonist PPE-DE.

 
  
  

(Parlament nõustus palvega)

 

5.10. Süvamere kalavarude majandamine (A6-0103/2008, Rosa Miguélez Ramos) (hääletus)

5.11. Huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust ELi institutsioonides käsitlev raamistik (A6-0105/2008, Ingo Friedrich) (hääletus)
  

Enne hääletust:

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Proua juhataja, sooviksin oma fraktsiooni nimel taotleda nimelist hääletust muudatusettepaneku nr 1 ning muudatusettepaneku nr 11 osade kaupa hääletuse teise osa puhul.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Tuletaksin teile meelde, et tähtaeg on möödunud. Kui vastuväited puuduvad, nõustume siiski teie taotlusega.

 
  
  

(Juhataja tegi kindlaks, et taotluse suhtes ei olnud vastuväiteid)

– Enne hääletamist punkti 10 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE-DE).(IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, selle muudatusettepaneku eesmärk on välja jätta järgmised sõnad: „kui nad tegutsevad vastavalt selliste organite rollile ja täidavad oma ülesandeid aluslepingutes sätestatud viisil;“. See on seotud asjaoluga, et regioonid ja kohalikud omavalitsused, erinevalt eralobistidest, esindavad üldsuse huve: seetõttu oleks lihtsameelne samastada regioonid ja kohalikud omavalitsused eralobistidega. Tõepoolest, paljude Euroopa regioonide ja kohalike omavalitsuste põhikirjad lubavad neid sekkuda palju laiemalt kui aluslepingud ette näevad, et kaitsta ühenduse tasandil asjakohaseid avalikke huve. Seepärast nõudsin muudatusettepaneku viimase fraasi väljajätmist.

 
  
  

(Parlament lükkas suulise muudatusettepaneku tagasi)

– Enne hääletamist muudatusettepaneku nr 3 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). – Proua juhataja, meil on muudatusettepaneku nr 3 suhtes suuline muudatusettepanek. Me soovime asendada sõna „kirikud” sõnaga „usulised” nii, et fraas oleks järgmine: „[…] tuleks käsitleda lobistidena ja kohelda samamoodi: kutselised lobistid, ettevõtete koosseisulised lobistid, VVOd, ajutrustid, kutseühingud, ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid, usulised, filosoofilised ja mitteusulised organisatsioonid […]“ ja nii edasi.

 
  
  

(Parlament lükkas suulise muudatusettepaneku tagasi)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Hr juhataja, daamid ja härrad, see on tõestus lobitöö toimivusest!

(Aplaus keskelt ja vasakult)

 
  
  

Enne hääletamist muudatusettepaneku nr 15 üle:

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – Proua juhataja, tundub, et Euroopa inglise keel on meid alt vedanud. Kuna selle muudatusettepaneku tekst ei ole ilmselt väga selge, võtab minu fraktsioon tagasi muudatusettepaneku nr 15, mis käsitleb lobistide finantshuvide avalikustamiseks nõutavat rahalist lävendit. Kuid me tõesti loodame, isegi kui hääletus ei lähe nii, nagu me tahaksime, et töörühma arutelude käigus tehakse see küsimus selgeks ja me naaseme selle juurde.

Tänan teid väga, samuti tänan kõiki meie üheskoos tehtud töö eest.

 

5.12. Valge raamat spordi kohta (A6-0149/2008, Manolis Mavrommatis) (hääletus)

6. Parlamendi koosseis (vt protokoll)

7. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
  

ISTUNGIT JUHATAB: Luisa MORGANTINI
Asepresident

 

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine: vt protokoll

9. Selgitused hääletuse kohta
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

− Raport: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Proua juhataja, Kreeka põllumajanduse jaoks tundliku ja väga tähtsa toote puhul eeldaks, et reformiga, mida suudab mõjutada vaid Euroopa Kohtu lahenditest tulenev surve, nähakse puuvilla osas ette uus ühine turukorraldus aastani 2013. Selline konsolideerimine põhineks ühise põllumajanduspoliitika põhimõtetel vastavalt ühtsele otsemaksete kavale, igas riiklikus rahalises raamistikus sisalduvate ühenduse vahendite finantstagatisele ning liikmesriikide võimalusele hallata riiklikku rahalist raamistikku paindlikult.

Me peaksime eelarve neutraalsuse piires püüdlema suurimate võimalike hektaripõhiste pindalamaksete poole. Samuti peaksime suunama abi tootjatele, kes parandavad oma toodangu kvaliteeti.

Kuid seda ei ole saavutatud. Tõepoolest, ettepanekus moodustada ümberkorraldusfond, nagu on raportis välja pakutud 1. samba raames, soovitatakse rahastada sektori, eeskätt lõugutamistööstuse nüüdisajastamist, nagu öeldud peaasjalikult muudatusettepanekutes nr 9, 14, 16, 23, 26, 31 ja 39. Ümberkavandamine on vastukaaluks kahjule, mida lõugutamistööstus kannatab tootmise võimaliku vähenemise või puuvillaturu võimalike häirete tõttu.

Seetõttu on parlamendifraktsioon PASOK hääletanud täiskogu istungil puuvilla otsetoetuskava käsitleva raporti vastu.

 
  
  

− Atlandiülene majandusnõukogu (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Proua juhataja, tänan teid väga selle võimaluse eest selgitada, kuidas ma hääletasin atlandiülese majandusnõukogu kokkuleppe üle.

Minu arvates on õiglane öelda, et me kõik tervitame õigusloomealast koostööd, eriti kui see aitab edendada kaubandust ja eriti kui see aitab edendada atlandiülest kaubandust, sest liiga sageli on kaks suurt kaubandusblokki – EL ja Ameerika Ühendriigid – olnud kaubandusküsimustes vaenujalal.

Siiski peaksime tagama, et kokkuleppeid, millele jõuame ühiste õiguslike nõuete osas, ei kasutataks ühise protektsionismi ettekäändena. Me peame tagama, et igasuguseid üldkehtivaid norme, milles me kokku lepime, ei kasutatakse ettekäändena maailma muudel turgudel tegutsevate tootjate ja tarnijate väljatõrjumiseks.

Seetõttu peaksime ühiste üldkehtivate normide vastuvõtmisel veenduma, et me saame ka aidata vaesemate riikide tootjatel neid standardeid vastu võtta, et me ei kasutaks neid norme ettekäändena nende väljatõrjumiseks maailmaturgudelt.

Kokkuvõttes arvan ma, et mõlemad pooled tervitavad seda kokkulepet, mistõttu ma hääletasin selle poolt.

 
  
  

− Raport: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE).(DE) Proua juhataja, ma hääletasin hr Cappato raporti poolt, sest see käsitleb ühte Euroopa Parlamendi tähtsamatest ülesannetest, nimelt järelevalve teostamist selle üle, kuidas nõukogu ja komisjon rakendavad inimõiguste poliitikat. See tugevdab Euroopa Liidu rolli inimõiguste ülemaailmse kaitsjana. Selle protsessi osana on näiteks oluline, et inimõiguste allkomisjon hindaks asjakohaseid õiguslikke vahendeid kavakindlalt ja et parlament osaleks Euroopa Liidu dialoogides inimõiguste üle.

Sellegipoolest on selle valdkonna poliitika vaid lauakaunistuseks, kui see ei lähtu põhieeldusest, et need põhiõigused on lahutamatud. See on ainus viis tagada, et usaldusväärsus võidutseb topeltstandardite üle.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Proua juhataja, ma hääletasin Yogyakarta põhimõtetele täielikku toetust avaldava punkti 141 vastu. Nüüd on need põhimõtted kõike muud kui selgelt määratletud, eriti sellistes tundlikes küsimustes, nagu seksuaalne sättumus ja sooline identiteet.

Selle asemel toetasin muudatusettepanekut nr 15, milles need põhimõtted „võetakse teadmiseks”. Asi on selles, et neid põhimõtteid ei tohiks tõlgendada nii, nagu oleksid need liikmesriikidele normiks.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Tänan teid, proua eesistuja. Ma võtan sõna Cappato raporti suhtes raportööri enda väljapakutud muudatusettepanekute tõttu; täpsemalt, esimese muudatusettepaneku tõttu, milles raportöör hakkab ühtäkki filosofeerima tänapäevase rahvusriigi asjakohasuse ning rahvusliku enesemääramisõiguse üle tänapäeval. Hr Cappatol ei pruugi neis küsimustes olla täit selgust; see sõltub temast, kuid täpselt samu ideid propageerisid totalitaarsed kommunistlikud režiimid, kes ei hoolinud inimõigustest üldse. Sama asja, mis kajastub tema muudatusettepanekus, selgitasid ka kommunistid Bulgaarias ja muudes Ida-Euroopa riikides. Seetõttu soovitaksin hr Cappatol külastada Kim Cheni Põhja-Koreas, kui ta soovib samas vaimus jätkata. Seal jagatakse tema ideid ja ma olen kindel, et ka tervitataks soojalt.

 
  
  

− Raport: Véronique de Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Proua juhataja, ma hääletasin selle raporti poolt. Minu arvates on ELi töö valimisvaatlusmissioonidel äärmiselt jõuline, see on äärmiselt tähtis ja seda tehakse suure asjatundlikkusega. See aitab kaasa demokraatlikule protsessile ja demokraatia arengule paljudes ebasoodsas olukorras olevates ja arenguriikides.

Mul oli au olla parlamendi valimisvaatlusmissiooni esimees Sierra Leones, väga keerulise olukorraga riigis, väga vaeses riigis, riigis, kus esines teostatud missiooni palju logistilisi raskusi, eriti ilmastikust tingitud raskusi vihmahooajal. Kõik missiooni liikmed, nii EList pärinevad kui ka kohapealt värvatud, täitsid missiooni väga asjatundlikult.

Tõepoolest oli väga südantsoojendav näha entusiasmi, millega palju tavalised sierraleonelased suhtusid valimistesse, seistes tundide kaupa vihma käes järjekorras, et anda oma hääl demokraatlikel valimistel. Meie panus sellesse on kuhjaga väärt seda suhteliselt väikest rahasummat ja mul on hea meel tervitada seda raportit ning hääletada selle poolt.

 
  
  

− Raport: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Proua juhataja, suur tänu teile võimaluse eest anda selgitus selle kohta, kuidas ma hääletasin Fordi raporti osas ASEANi lepingu küsimuse kohta.

Üldiselt arvan ma, et me eelistame parendada ja tõhustada rahvusvahelist kaubandust Maailma Kaubandusorganisatsiooni mitmepoolse raamistiku kaudu, kui arvan ka, et peame tunnustama kahepoolsete lepingute rolli laienevas kaubanduses ning globaliseerumise hüvesid kõikjal maailmas.

Minu arvates oli raportis iseäranis oluline, et me toonitasime inimõiguste küsimusi. Üldiselt olen ma selles suhtes üsna skeptiline, sest väga sageli on see vaid ettekääne protektsionismi jaoks teistest riikidest pärit toodete osas. Kuid selles kontekstis on see äärmiselt sobiv, arvestades et Birma on ASEANi liige.

Mulle valmistas see küsimus aga muret, sest algselt tegin ma komisjonile parandusettepaneku, mis kiideti heaks ja mille sisuks oli, et kui teatud ASEANi riigid ei soovi kõnealuses kokkuleppes osaleda, peaksime me siiski sõlmima lepingud riikidega, kes seda soovivad. Me ei tohiks lasta kõige protektsionistlikumal riigil antud lepinguid takistada.

Kahjuks on EL endale pähe võtnud soodustada kaubandusblokkide vahelisi läbirääkimisi ja sel põhjusel keeldusin ma hääletamisest.

 
  
  

− Raport: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, mulle pakub suurt rahuldust esitada selgitus oma hääletuse kohta kui teie, pr Morgantini istungit juhatate ning minu tagant kuuldub liikmete tervitavat aplodeerimist. Tahaksin enda kohta öelda, ja see käib minu kui eraldiseisva liikme ning samuti Pensionäride Partei esindaja kohta, et ma hääletasin selle lobitegevuse eeskirju käsitleva raporti vastu. Põhjus selleks on järgmine: mulle ei avalda muljet asjaolu, et võetaks iseenesestmõistetavalt seda, et Euroopa Parlamendi liikmete otsuseid mõjutavad teised inimesed ning et selle tagajärjel peetakse antud määrust vajalikuks.

On tõsi, et mind on otsuste langetamisel alati mõjutanud Carlo Fatuzzo, ainult Carlo Fatuzzo ja mitte keegi teine. Seega leian ma, et selliste võimaluste heakskiitmine on äärmiselt veider. Kui oleks vaja midagi teha või peaks midagi tegema selleks, et aidata meil paremini mõista dokumente, mille osas me hääletame, peaks meile kättesaadaval olema ekspertide abi, kes kõik väidavad üksteisele vastupidist, nii et me saaksime otsustamisel kasutada omaenda intelligentsi.

Lõpetuseks tahaksin endalt ja teilt, proua juhataja, küsida järgmist: kes mõjutas huvirühmade reguleerimise otsust? Lobistide kohta käivaid eeskirju on ilmselgelt mõjutanud huvigrupp – lobistide huvigrupp!

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Näen, et olete jätkuvalt individualist: ma loodan, et teil on võimalus oma märkmeid teistega võrrelda.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Proua juhataja, kõigepealt ütlen, et mul on suur rõõm teid täna istungi juhatajana näha. Peaksite seda sagedamini tegema. Samuti on mul hea meel esitada oma selgitus hr Fatuzzo järel. Õnneks ei teinud ma seda oma esimese mandaadi kaudu, sellisel juhul ei oleks ma kunagi Strasbourg’is lõunatada saanud.

Kui me kõnealuse raporti teemal hääletasime, mõtlesin ma, et kas meie sihiks oli tegelikult ikka õige publik. On hea, et me oleme ausad lobistide suhtes, keda me siin näeme ning on hea, et me saame ülevaate sellest, kellega komisjon kohtub. Kuid ma mõtlen ka, kas me ei peaks registreerima ka neid, keda komisjon mõjutab, et püüda mõjutada parlamendi hääli komisjoni poolt esitatud direktiivide osas hääletamisel.

Minu hiilgav kolleeg hr Hannon juba paljastas komisjoni küsimustes selle summa, mida heategevusorganisatsioonid nagu NSPCC Ühendkuningriigis, saavad otse Euroopa Komisjonilt ja seetõttu ei ole kellelegi üllatuseks, kui nad kirjutavad meile järgmist: tegelikult peaksime me Lissaboni lepingut toetama.

On terve hulk organisatsioone, kes said ELi raha, kui asi puutus Kodanike Agoraasse Lissaboni lepingu promomisel, kuid nad kõik olid vaidluses ühel poolel. Siin on väike probleem demokraatiaga: me kaldume rahastama valesid inimesi ja tegelikult oleks parem, kui me selle raha eraldamise üldse lõpetaksime.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Proua juhataja, lobistid armastavad Brüsselit. Nad saabuvad Euroopa institutsioonidesse ja näevad kohe, et see süsteemi lõid inimesed nagu nemad ja see on mõeldud nendesugustele.

Siin on neil võimalik läbi suruda õigusaktid, mida ei kiidaks kunagi heaks rahva poolt valitud seadusandlik võim. Pean siin silmas eelnõusid nagu kõrgedoosiliste vitamiinide ja mineraaltoitainete toidulisandite keelustamine, mille vastu oldi laialdaselt kõigis liikmesriikides, kuid mis suruti läbi siin paari suure ravimifirma poolt tagatoas sõlmitud kokkulepetega.

Kõik see on minu arvates hästi teada ka väljaspool seda koda. Vähem teada on tõenäoliselt see, mil määral need lobitööd tegevad organisatsioonid, nagu mu kolleeg hr Heaton-Harris just mainis, on ise Euroopa Liidu poolt loodud ja täielikult sõltuvad komisjoni rahastamisest.

Niisiis, kui Euroopa Komisjon käsitleb ettepanekuid pidada nõu kodanikuühiskonnaga, peab komisjon tegelikult silmas seda, et peab nõu Euroopa Ajakirjanike Liidu, Euroopa Naiste Lobby, Euroopa Ametiühingute Kongressi ja hulga teiste organisatsioonidega, mille sissetuleku iga euro sõltub Euroopa maksumaksjast.

Ma pean paratamatult küsima, kas riikide seas on ükski, kes tõsiselt toetab seda projekti, ilma et talle selle eest makstaks. Saate teada, kas mul on õigus, kui lasete inimestel oma Lissaboni lepingu üle referendumil hääletada. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

− Raport: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Proua juhataja, selle tähtsa raporti kontekstis tahaksin juhtida tähelepanu spordi olulisusele noorte inimeste seas kohalikul tasandil.

Soodustada tuleks tegevusi, mis muudavad füüsilise tegevuse lastele ja noortele huvitavamaks ja toetada tuleks koole, mis aktiivselt sporti pooldavad. Seega on oluline toetada projekte, mille eesmärgiks on spordiväljakute arendamine koolides ja väljaspool koole, samuti plaane, mis kaasavad lapsi õppevälistesse tegevustesse.

Usun, et on tähtis toetada sporditegevust rohujuuretasandil, s.t kodanikele kõige lähemal tasandil. Seda on võimalik saavutada tagades vajaliku finantsabi väiksematele klubidele ja spordiväljakutele.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Proua juhataja, võtsin antud teemal sõna põhiarutelus, kuid ma ei selgitanud, miks selle vastu hääletasin. Tegin seda mitmesugustel põhjustel, mida oma hääletuses selgitasin. Oleksin suurima heameelega antud küsimuse poolt hääletanud, kui ainult Euroopa institutsioonid teeksid spordi valdkonnas midagi kasulikku.

Eelmisel aastal hääletasime me eelarvearutelus parlamendina eelarverea vastu, mis oli mõeldud ühise spordi paraolümpia liikumise sihtotstarbeliseks rahastamiseks, see on programm, mis oleks hõlmanud 10 Euroopa Liidu riiki, kaasates 3000 intellektipuudega inimest.

Toon selle ettepaneku tagasi – ja ma olen siin rääkinud kõigi erinevate raportööridega –, aga paneb mõtlema küll, kui väga see koht siin tegelikult spordist huvitatud on. Võib-olla tahetakse lihtsalt võimu koguda, et inimeste igapäevaelus surkida. Kuid kui asi puutub puudega inimestesse ei taheta tegelikult teha midagi positiivset.

Arvan, et magasime eelmisel aastal võimaluse maha. Rõhutan seda uuesti käesoleval aastal ja ma kinnitan seda huvi siin täna suurepärasele paraolümpiaorganisatsioonile.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Proua juhataja, hääletasin hr Mavrommatise raporti poolt. Ma ei teinud seda mitte ainult seepärast, et minu arvates on tegemist kõikehõlmava ja hästi ettevalmistatud raportiga, vaid ka seetõttu, et ma olen iseäranis tänulik raportöörile ja kultuuri- ja hariduskomisjonile minu esitatud muudatuste kaasamise eest. Kõnealuste muudatuste eesmärgiks on tagada puudega sportlaste võrdväärne kohtlemine sotsiaalsete lahenduste kontekstis. Teatud riiklikud seadusandlikud süsteemid tagavad rahalise toetuse olümpiasportlastele, kes on pärast oma sportlasekarjääri lõppemist rahalistes raskustes, kuid nimetatud sätteid ei kohaldata parasportlaste suhtes. Spordis osalemine tõstab puuetega inimeste eneseväärikust ja eneseusku.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). – Proua juhataja, ma ei tea, kas ma käitun eeskirjade kohaselt. Ma ei ole esitanud kirjalikku avaldust hääletuse selgitusega. Kuid ehk tohin ma väga lühidalt vastata oma heale sõbrale ja kolleegile hr Heaton-Harrisele, ma usun, et meil kõigil on oma seisukohad Euroopa institutsioonide väärtuste osas, kuid minu arvates ei ole õiglane süüdistada Euroopa Liitu, riikide valitsusi, kohalikke omavalitsusi puuetega inimeste ja spordi küsimuste kohta huvi tundmises või mittetundmises.

Oma valimisringkonnast võin ma tuua mitmeid näiteid, kus EL on ilmselgelt toonud inimestele, nii puudega kui puudeta inimestele suuri hüvesid. Minu arvates ei ole õiglane ühtki institutsiooni sel moel rünnata. Usun, et me kõik tahame teha spordi toetamiseks kõik, mis meie võimuses, julgustamaks kõiki osalema. On täiesti teine küsimus, kas olete Euroopa poolt või selle vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Proua juhataja, tahaksin öelda mõne sõna hr Mavrommatise raporti kohta. Hääletasin selle poolt ja minu meelest on tegemist suurepärase raportiga. Eriti hea on minu arvates see, et raport tunnustab spordi eripära ja juhib tähelepanu erivajadustega rühmadele, nende seas puudega inimestele. Nõustun hr Beazleyga ja ei mõista täielikult oma hea sõbra hr Heaton-Harrise loogikat antud küsimuses, kuna just sel viisil saame me tagada, et erivajadustega ja puudega isikud saaksid võrdväärse kohtlemise osaliseks. Terviseharjutused on üks selle raporti eriti prioriteetsetest valdkondadest. Sport on alati olnud väga hea moodus rassismi ja ksenofoobia ennetamiseks.

Samuti tahaksin öelda, et minu hääletusmasinal oli midagi viga ja näiteks punkti 42 ajal ei saanud ma seda korralikult tööle. Loodan, et tehniline meeskond selgitab välja, miks minu hääletusmasin mõnikord kokku jooksis. Märkasin, et teistelgi oli sellega probleeme ja ma tahaksin tehnilisele meeskonnale edasi öelda, et loodetavasti järgmisel korral töötavad masinad korralikult.

 
  
  

− Raportid: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008), Ingo Friedrich (ex-Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – (DE) Proua juhataja, lubage mul alustada Mavrommatise raportist. Hääletasin selle poolt, sest see toonitab iseäranis panust, mille annavad spordi rahastamisse lotod ja Austria kasiinod. Tervitan kõnealust punkti. Hääletasin Friedrichi raporti poolt, sest see ei poolda selle omanäolise ja laiaulatusliku rolli ründamist, mida mängivad tunnustatud kirikud ühiskonnas ning annab ka palju nüansirikkama ülevaate advokaatide rollist. Pean äärmiselt oluliseks kogemusi ja teavet, mida me saame võimalike lahenduste osas kogemuste ja dialoogi vahetamisest kodanike, huvirühmade, advokaatide ja lobistidega.

Tahaksin kasutada võimalust ja avaldada tänu sadadele arutelude, aga samuti lugematute e-kirjade ja ideede eest, mida mulle edastatakse. Mõned neist on ärritavad, sest kulutavad lihtsalt väärtuslikku aega, kuid ma olen leidnud, et suurem osa neist on informatiivsed ja kasulikud. Tahaksin veel kord kõiki nende eest tänada, aga samas öelda ka seda, et lõppude lõpuks vastutame me ise selle eest, mil moel lobistidega tegeleme. Meie otsustame, kellega me rääkida tahame, kui palju meie ajast nad kulutavad, millest me räägime ja kuidas me arendame töösuhet. Ütlen „jah” selgetele ja läbipaistvatele eeskirjadele, aga „ei” ülereguleerimisele, mis muudab selle töösuhte keerulisemaks ja bürokraatlikumaks.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

− Raport: Josu Ortuondo Larrea (A6-0085/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Kuna me usume, et on tähtis säilitada ja vajadusel parendada EÜ ja Seišellide vahelist kokkulepet, nõustume hinnanguga, mille kohaselt on ebapiisav lisada teksti protokoll (millega kehtestatakse kalapüügivõimalused ja nende rahaline toetus), millega kaalutakse kohalike sadamate infrastruktuuride olukorda ja võimalusi muuta punkte (kaasa arvatud eesmärgid rahalise toetuse kasutamiseks), mis on Seišellide ametivõimude ainupädevuses.

Samuti peame negatiivseks ettepanekut kaasata meetmed, näiteks lubade peatamine Euroopa Komisjoni poolt, mis ei võta arvesse iseäranis liikmesriikide pädevuse austamist ja kaitsmist.

Lisaks ei ole jätkuvalt tagatud põhimõte „võrdse töö eest võrdne palk” kuna kokkuleppe täpsustab ainult, et Seišellidelt pärit meeskondade palgatingimused lepingust kasu saavatest ELi riikidest pärit laevadel ei või olla halvemad kui nende Seišellidelt pärit meeskondade omad, mis teevad sarnast tööd Seišellidelt pärit laevadel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin hr Ortuondo Larrea Seišellidega sõlmitavat kalanduslepet käsitleva raporti vastu. Ühine kalanduspoliitika on olnud vältimatu katastroof ja see ei ole soodustanud jätkusuutlikku kalandustööstust meie rannikute ümber.

Selle tulemusena on sajad Šoti laevad leidnud tee kolihunnikusse ja kalanduskogukonnad on kannatanud. Vastus sellele on mitte eksportida teiste liikmesriikide liigset tootmisvõimsust kolmandate riikidega sõlmitud kalanduslepingute näol.

Kui teistel liikmesriikidel on oma traditsioonilistes vetes kalastamiseks liiga palju laevu, peaksid nad ise selle küsimusega tegelema ja mitte ootama, et EL neile rüüstamiseks uued veed leiaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mul on hea meel, et Euroopa Parlament võttis vastu Euroopa Komisjoni ja Seišellide vahel aastateks 2005–2011 sõlmitud kalandusalasesse partnerluslepingusse tehtud muudatused.

Muudatused ei muuda lepingu aluselemente. Need kajastavad vaid saavutatud edu ja võimaldavad tegelikele vajadustele vastavat praktilist kohandamist. Just sellepärast, võttes arvesse keskmist püüki viimase kolme aasta jooksul, on võrdlusalus suurenenud 55 000 tonnilt 63 000 tonnile. Samuti, eesmärgiga olukorda tasakaalustada, on laevaomanike makstavat tasu suurendatud 35 eurole tonni kohta, et viia protokoll kooskõlla teiste tuunikala käsitlevate lepingutega, vähendades seega ühenduse panust 75 eurolt 65 euroni tonni kohta. Rahalise toetuse kogusumma suureneb seega 4 125 000 eurolt 5 355 000 eurole.

Kõnealuse kokkuleppe edu kajastab ELi selget ja vastastikust huvi partnerluslepete sõlmimise vastu, seda eriti kalandussektoris. Réunioni laevastik on suutnud nendest kalapüügivõimalustest kasu lõigata ja ma loodan, et tänane hääletus aitab tugevdada ja stimuleerida meie merenduspoliitikat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult. – (PL) Mere- ja kalavarud on ELi jaoks tööhõive ja majanduskasvu seisukohast väga olulised. Need on toidu ja energia allikaks. Lisaks näevad rannikualad märkimisväärset turismitööstuse arengut ja see on oluline majandussektor. Kalavarusid tuleks kasutada vastutustundlikult.

ELi kalandussektor on suuruselt teine maailmas. Kalandus- ja akvakultuurisektor annab meile aastas umbkaudu 7,3 miljonit tonni kala; kalandus- ja töötlemissektoris töötab 360 000. Seega usun ma, et EL peaks kolmandate riikidega jõudma kokkuleppele ühise kalanduspoliitika osas või parandama kehtivat korraldust.

 
  
  

− Raport: Sérgio Marques (A6-0146/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Toetame individuaalsemate eeskirjade kohaldamist, möönduste ja konkreetsete, erinevate ja kohandatud meetmete vastavat kohandamist äärepoolseimate piirkondade tegelikule majanduslikule olukorrale ja nende tootmisvõimsuse tõhustamist.

Kõnealuse raporti eesmärgiks on kohaldada spetsiaalset aktsiisimäära Madeiral toodetud õlle suhtes. Nimetatud määr, mis on madalam kui kindlaksmääratud riiklik määr, kehtib juhtudel, kui õlletehase aastatoodang ei ületa 300 000 hektoliitrit.

Nagu komisjon märkis, on kohalikult toodetud õlle hind isegi 50% maksusoodustusega 7,5% kõrgem kui mandri-Portugalis pruulitud ja Madeira turul müüdava õlle jaemüügihind. Kui maksusoodustuse hüved kaovad, ei suuda kohalikud õlletehased konkurentsiga toime tulla.

Seetõttu, pidades silmas äärepoolseimate piirkondade olukorra konkreetseid omadusi ja nõudmisi, toetame me meetmeid, mille eesmärgiks on tagada tootmisõigus kooskõlas piirkonnaspetsiifilise potentsiaaliga, mis tunnustavad piirkondlikku majandust ja tagavad selle tulemusena riikliku ja rahvusvahelise turuga silmitsi seisva kohaliku õlletööstuse säilimise.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Ainus põhjus, miks ma selle aktsiisimäära käsitleva otsuse poolt hääletan, on selle piiratud, kohalik ulatus, nii et see ei saa ebasoodsalt mõjutada Austria õlletööstust Brauerei zu Göss, mis – nagu hästi teada – toodab Euroopa parimat õlut.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult. – (PL) Raportööri käsitletud küsimus kutsub peegeldama, kuidas seaduse ees ühildada tõelise konkurentsi süsteemi konsolideerimise toetamist võrdõiguslikkuse põhimõttega. Ilmselgelt on vaba turg parim mehhanism majanduse reguleerimiseks seni, kuni mõne parema ideega välja tullakse, kui parafraseerida teatud avaldust. Sellest seisukohast võib raportööri algatus viidata sekkumisele, mis avaldaks majandusele negatiivset mõju. Teisest küljest aga hõlmab turu jätkusuutlikkuse tagamine osadeks jaotamise eest kaitsmist ja monopoliseerimise ennetamist. Enne niivõrd olulise otsuse langetamist on vaja ulatuslikumat arutelu ja pädevamate uuringute teostamist. Raport ei käsitle küsimuse kõiki aspekte. Sel põhjusel otsustasin hääletamisest loobuda.

 
  
  

− Raport: Monica Frassoni (A6-0107/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Andsin poolthääle oma Itaalia kolleegi Monica Frassoni raportile, mis käsitleb institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimist Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud 17. juuli 2006. aasta otsusega 2006/512/EÜ) rakenduskorra kohta. Kahjuks ei toimi komiteemenetlus hästi ja kiiresti on vaja võtta meetmed, mis võimaldaksid komisjonil oma rakendusvolitusi teostada ja Euroopa Parlamendil seda jälgida. Vajadusel on kõigi kolme institutsiooni puhul kohustuslik tekstides viidata regulatiivkomitee menetlusele. Mul on hea meel, et uus kokkulepe määratleb konkreetsemalt komisjoni kohustuse teavitada parlamenti vastavalt menetlusele, mis tagab ülekandesüsteemi läbipaistvuse ja tõhususe ning edastatud teabe ja tegevuse eri etappide tuvastamise. Tervitan „varase hoiatussüsteemi” kasutuselevõttu, millega teavitatakse parlamenti rakendusmeetmete eelnõudest. Toetan ideed, et komisjon peaks rakendusmeetmete eelnõud tegema avalikuks kohe pärast nende ametlikku esitamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, mina pooldan Frassoni raportit uue komiteemenetluse kohta.

Parlamendile usaldatud uued kontrollivolitused, mis võimaldavad liikmesriikidel blokeerida komisjoni heaks kiidetud teksti vastuvõtmist kui eksperdid ei ole toiminud oma volituste kohaselt, on selle täiskogu jaoks suurepäraseks edusammuks ja oluliseks sammuks pädevuse tasakaalu parendamise teel Euroopa institutsioonide vahel.

Olen nõus, et soovitav on suurendada menetluse tõhusust, muutes komisjoni otsused selgemaks ja paremini ligipääsetavaks. Samuti pooldan ma elektroonilise registri rajamist, mis muudaks lihtsamaks komiteemenetluse teel tehtud otsuste kontrollimise.

Loomulikult on väga tähtis, et kolme kuu pikkust piirangut parlamendi kontrolliõigusele tuleks kohaldada ainult erandjuhtudel, kooskõlas 2007. aasta juuli institutsioonidevahelise kokkuleppega: lühem periood peaks olema lubatav vaid juhul, kui põhjenduseks saab tuua pakilise vajaduse või efektiivsuse.

Mõned parlamendi komisjonid on juba edukalt ähvardanud kasutada vetoõigust Euroopa Komisjonilt kohese vastuse ja selgituse saamiseks. Usun seega, et tegemist on instrumendiga, mida parlament peaks üha enam kasutama poliitilise kontrolli teostamisel ka tehnilistes küsimustes.

 
  
  

− Raport: Monica Frassoni (A6-0108/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mina andsin poolthääle oma Itaalia kolleegi Monica Frassoni raportile, mis käsitleb Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 (nn komiteemenetluse rakendusmeetmed) muutmist. Parlamendi kodukorra artikli 81 lõikes 4 sätestatakse, et kui komisjoni ettenähtud rakendusmeetmete suhtes kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust, algab kontrolliaeg hetkel, mil parlamendini jõuavad meetmete eelnõud kõigis ametlikes keeltes. Toetan ettepanekut lisada, et lühema ajapiirangu kohaldamisel, nagu sätestatud otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 5 punktis b, ja kiireloomulistel juhtudel, nagu sätestatud artikli 5a lõikes 6, algab kontrolliaeg juhul, kui parlamendikomisjoni esimees vastu ei ole, kuupäeval, mil parlamendini, s.o kooskõlas otsusega 1999/468/EÜ moodustatud komisjoni liikmeteni jõuab rakendusmeetmete lõplik eelnõu kõigis keeleversioonides.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Hr juhataja, pr Frassoni raport toonitab komisjoni mõnevõrra hooletut suhtumist oma volitustesse seoses Euroopa Parlamendiga. Raportööril on õigus komisjonile tema kohustusi meenutada ja me toetame seda püüdlust taastada komisjoni tegevuse minimaalne demokraatlik kontroll.

On aga kahtlane, kas selle tulemuseks saab olema selle kontrolli parem kohaldamine tulevikus, kui siis ainult komisjoni salajase soovi pärast takistada parlamendil korraldada nõupidamisi meetmete osas, mida ta rakendada kavatseb.

Samuti on meil kahju, et ei mainita põhiprobleemi, nimelt komisjoni rakendusvolituste ulatust, mis meenutavad tõelise seadusandliku ja reguleeriva asutuse omi, kuid on usaldatud riigiteenistujatele, ning komiteemenetlus ehk demokraatlikku pettust.

 
  
  

− Raport: Ioannis Gklavakis (A6-0166/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Meie arvates tuleks ühine põllumajanduspoliitika kaotada. Samas arvame, et juba sõlmitud kokkuleppeid tuleks järgida. Tänases hääletuses andsime seega oma poolthääle komisjoni ettepanekule pidada kinni Portugali, Kreeka ja Hispaania ühinemislepingutest, milles EL kahjuks võttis endale kohustuse tagada puuvillatootmise edu, mis hõlmab ka toetust tootmisele. Seetõttu on meil kahju, et komisjonil ei ole olnud võimalust ettepaneku esitamiseks antud valdkonnas, mis oleks kooskõlas teiste põllumajandussektorite poliitikaga, milles toetus on tootmisest lahti seotud.

Euroopa Parlamendi raportis (A6-0166/2008) on tehtud ettepanek toetust veelgi vähem lahti siduda ja meie otsustasime seetõttu hääletada raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Võttes arvesse, et puuvillasektoril on teatud ELi piirkondades, iseäranis Kreekas ja Hispaanias, väga oluline sotsiaalmajanduslik tähtsus, peaksid Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament sellele erilist tähelepanu osutama.

Tõsi on see, et 2003. aastal alanud ühise põllumajanduspoliitika reformiga viis tootmisest lahtiseotud toetuse ühtsete otsemaksete kasutuselevõtt 2006. aastal selleni, et komisjon hakkas antud põhimõtet rakendama puuvillasektoris.

Hispaania pöördus küsimuses aga Euroopa Kohtusse põhjusel, et enne reformi ei korraldatud mõjuhindamist. Kohus langetas otsuse Hispaania kasuks ja tühistas puuvilla uue toetuskava.

Euroopa Komisjoni praegune ettepanek on aga eelmisega peaaegu identne. Lisaks on vaevalt aasta pärast puuvillaturu ühise korraldamise reformi rakendamist juba näha selle hukatuslikke tagajärgi: tootmine on selles sektoris langenud Kreekas peaaegu 20% ja Hispaanias rohkem kui 50%. Samuti on talude arv Kreekas vähenenud 11% ja Hispaanias 25% võrra. Isegi toorpuuvillatehased on hädaohus.

Sellepärast hääletasime me selle resolutsiooni vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Nagu minu partei hääletasin ka mina Gklavakis raporti vastu, sest vaatamata komisjoni algsesse ettepanekusse tehtud vähestele positiivsetele muudatustele on üleüldine tasakaal negatiivne. Puuvillakasvatajaid tuleb toodangut enam kärpimata rohkem toetada. Samas tuleb vastu võtta olulised meetmed keskkonnakaitseks ja mõistlikuks põllumajanduse arenguks.

 
  
  

− Atlandiülene majandusnõukogu (RC-B6-0209/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Andsin oma poolthääle Euroopa Parlamendi 8. mai 2008. aasta resolutsioonile atlandiülese majandusnõukogu kohta, mis sätestab, et tihe atlandiülene partnerlus on ülioluline instrument globaliseerumise kujundamisel ühiste väärtuste huvides ja teel õiglase poliitilise ja majandusliku globaalse korra poole. Jagan vaatenurka, et funktsioneeriv ja konkurentsivõimeline atlandiülene turg on alus, millele saab rajada atlandiülese partnerluse, et võimaldada ELil ja USAl ühiselt käsitleda globaalseid poliitilisi ja majanduslikke väljakutseid. Turvaline kaubandus on iseäranis tähtis üha enam integreeritud globaalses majanduses, kuid ma olen nõus, et ettepanek kohaldada 100% välismaiste konteinerite suhtes terrorivastase võitluse põhimõtteid on põhjendamatu ja ebareaalne. Kiiresti on vaja teha koostööd intellektuaalse omandiõiguse elektrooniliste haldustehnoloogiate kohaldamisel, hõlmates meetmeid koostöö tugevdamiseks võltsimise ja piraatluse vastases võitluses, omades selget teedekaarti, mis lihtsustaks rahvusvahelise patendiseaduse vastastikkust tunnustamist. Mul on kahju, et ei töötatud välja dollari/euro rahalist koostööd.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), kirjalikult. – (FR) Keeldusin lõpphääletusel resolutsiooni suhtes hääletamisest, eriti järgmistel põhjustel.

Resolutsioonis on positiivseid punkte nagu viide ettevaatusprintsiibile. Siiski ei saa ma toetada teatud ettepanekuid ja eesmärke.

Kuigi ma nõustun atlandiülese turu põhimõttega, saab selle lõpuleviimine aastaks 2015 olema võimatu ja veel vähem soovitav.

Selle turu rajamise lõpuleviimine eeldab mittetariifsete tõkete kaotamist (punkt 17), s.t sotsiaal-, tervishoiu-, keskkonna- ja muid norme. Nendes valdkondades ELi poolt vastu võetud sätted tagavad õigusaktide kaudu rahuldava kaitse Euroopa tarbijatele ja kodanikele ning neid tuleb säilitada, kui mitte parendada.

Samamoodi ei piisa sildistamisest ja jälgitavusest selleks, et võimaldada tarbijatel langetada informeeritud otsuseid (punkt 28). Tarbijakaitsepoliitikat ei saa vähendada seda tüüpi meetmeks. Ka tuleb tagada tarbijate põllumajandustoodete valik, takistades traditsiooniliste ja orgaaniliste põllukultuuride saastamist GMOdega.

Lõpuks, mis puutub klooritud veega töödeldud Ameerika linnulihasse, siis on teksti sõnastus liiga ebaselge. Import tuleb keelustada, kui me tahame säilitada ühenduse toiduohutuspoliitika.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Ajal, mil kapitalismikriis süveneb ja selle vastuolud suurenevad, näivad kõnealune resolutsioon ja „atlandiülese turu” („pikaajaliseks”) loomiseks seatud eesmärgid tõelise väljapääsuteena, osutades turgude suurenevale liberaliseerimisele „triaadi” nendes kahes pooluses ja NATO sammastes kui „väljapääsule”.

Lisaks „atlandiülese” strateegilise partnerluse kinnitamisele on resolutsioon suurepäraseks teenäitajaks finantsturgude ning kaubandussuhete liberaliseerimisel ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel, reastades suuremale konkurentsile ja kapitalistlikule kontsentratsioonile seatavad takistused, seda suurte finants- ja majandusgruppide rõõmuks ja hüvanguks.

Resolutsioon, oma (võimatus) püüdluses varjata „atlandiülese turu” elluviimise tegelikke eesmärke, vastuolusid ja tagajärgi, toonitab teatud potentsiaalseid sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid valupunkte. Need näivad aga esile kerkivat ainult kapitalistliku konkurentsi tegevuse ja muutujana, eriti Maailma Kaubandusorganisatsioonis.

Vaatamata püüdlusele leevendada olukorda „kapitalistliku globaliseerumise” brutaalse reaalsuse vastu astumise teel varjab resolutsioon tõsiseid tagajärgi töötajatele ja inimestele üldiselt, samuti VKEdele, ja seda mitte ainult ELis ja Ameerika Ühendriikides, vaid ka rahvusvahelisel tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − Meie hääletasime muudatusettepaneku nr 4 vastu, kuna selles väidetakse, et „on arvamusel, et ükski võimalik lahendus ei tohiks viia konkurentsi moonutamiseni”.

Antud küsimuse valguses rõhutab see, et majanduslikud huvid on olulisemad kui rahvatervisega seotud probleemid. Meie meelest on see arutluskäik vastuvõetamatu. Toiduohutuse küsimuses peaks Euroopa Liit järgima ettevaatusprintsiipi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Arusaam, et Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes leidub palju elujõudu, vaatamata kolmandaid riike puudutavatele küsimustele (kuigi isegi nende puhul ei ole eriarvamused tingimata ületamatud), on üliolulise tähtsusega. See arutelu, viidatud tekstid ja täna vastu võetud dokument võivad seega osutuda väga kasulikuks.

Seetõttu on oluline lõpule viia sammud, mida on vaja astuda atlandiülese majandusliku integratsiooni tõhustamise eesmärgi saavutamiseks. Selles osas on tehtud püüdlused, eriti need, mille eesmärgiks on tolliväliste tõkete kaotamine (ähmased eeskirjad, mis tõsiselt takistavad rahvusvahelist kaubandust), hiljutiste uuringute kohaselt äärmiselt kasulikud. Mõlemad pooled peavad seega antud küsimusele veel rohkem pühenduma.

Lisaks sellele tuleb samas rahvusvahelise kaubanduse valdkonnas intensiivistada pühendumust Atlandi ookeani põhjaosa mõlemal kaldal ning muuta see järjepidevamaks.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − Kõnealuse resolutsiooni kaasautorina toetan ma atlandiülese majandusnõukogu protsessi realistlikke kavatsusi.

EL ja Ameerika Ühendriigid peavad endale võtma ülesandeks leida algatusi tõkete vähendamiseks. Eriti tervitan ma stabiilseid edusamme, mida on tehtud seoses finantstalituste, rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite ja maakleri/vahendajaga sõlmitud lepingutega.

Teha on vaja rohkem ja uurida tuleb ka muid teid, nende seas mitmepoolset lähenemisviisi. Mulle valmistab aga muret, et mõlemad pooled ei peaks jääma ootama lahendusi, mis võivad meievahelised erinevused kaotada, aga võivad seda ka mitte teha. Selle asemel on vaja teha tublisti tööd ja see ei ole ilmsem kui kindlustusvaldkonnas ja eriti sellega kaasnevas küsimuses.

Atlandiülene majandusnõukogu ei ole iseenesest majandusküsimus. See käsitleb meie suhte süvendamist regulatiivtasandil, mis parandab meie tööstuste tulemuslikkuse avatust ja tõhusust ja mis tuleb toime mineviku nõrkade vabandustega.

Nüüd seisab meie ees suurenev väljakutse maailmas, milles ELi ja Ameerika Ühendriikide huvi seisneb süsteemide omamises, mis edendavad protektsionismi ja isolatsionismi asemel majanduskasvu.

Atlandiülene majandusnõukogu aitab kaasa ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise läheduse suurendamisele, kuid ei tasu toetuda ainuüksi atlandiülese majandusnõukogu saavutustele. Vaja on teha rohkem, et kaasata selline lähenemisviisi meie igapäevastesse kaalutlustesse antud tasandil. Läbikukkumist on meie poliitiliste majanduste põhjal liigagi kerge ennustada – selle hirmu ületamiseks tuleb teha palju tööd.

 
  
  

− Raport: Marco Cappato (A6-0153/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin oma Itaalia kolleegi Marco Cappato omaalgatusliku raporti poolt, mis käsitles inimõigusi maailmas 2007. aastal. Toetan avaldust, et komisjon ja nõukogu peaksid astuma prioriteetseid samme – sarnaselt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu rajamisega – inimõiguste kaitsmisega tegelevate rahvusvaheliste kohtute toetamiseks. Uuel ÜRO inimõiguste nõukogul (UNHRC) on potentsiaali areneda väärtuslikuks raamistikuks inimõiguste olukorra parandamiseks maailmas. Pooldan vägivallatuse edendamist, kuna see on peamine vahend austuse tagamiseks põhiliste inimõiguste vastu ja samuti olen ma surmanuhtluse vastase võitluse poolt. Nagu mu kolleegid, olen ka mina üllatunud, et mitmed Euroopa riigid ei ole veel ratifitseerinud piinamisvastase konventsiooni vabatahtlikku protokolli. Mul on hea meel näha, kui tõhus on olnud Euroopa Demokraatia ja Inimõiguste Programm (EIDHR), kuid selle eelarve ei vasta üldsegi mitte selle ootustele ja mina toetan EIDHRi eelarve suurendamist alates aastast 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Selgitan oma poolthäält inimõiguste kaitsmist käsitlevale raportile, võttes arvesse, et inimõigusi rikutakse ka täna veel liiga tihti.

Inimõigused kuuluvad ELi aluspõhimõtete hulka ja need on nii olulised, et nende järgimine on õigusega ELiga ühinemise eelduseks.

ELil on seega kohustus toimida inimõiguste tagajana Euroopas ja kolmandates riikides, seda sidusa välispoliitika teel, mis on sõltumatu liikmesriikide huvidest ja seisukohtadest. EL peab soodustama Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhikirja ratifitseerimist kõikjal maailmas, et kaitsta üksikisikuid niinimetatud inimsusevastaste kuritegude eest ja takistada genotsiide ja muid jõledusi, mida võidakse tulevikus sooritada sanktsioone kartmata; samuti peab EL aitama suurendada UNHCRi tõhusust ja efektiivsust. Arvan ka, et tuleks rakendada ÜRO resolutsiooni surmanuhtluse kasutamise universaalse moratooriumi.

EL peab jälgima ka inimõiguste järgimist oma peamiste kaubanduspartnerite poolt. Loodan, et Hiina lõpetab piinamise rakendamise olulise märgina avatusest kultuuri suhtes, mis järgib inimõigusi ja on kooskõlas rahuvaimuga, mis on alati sümboliseerinud olümpiamänge.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Tervitan hr Cappato resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmist aastaaruande kohta inimõiguste kohta maailmas aastal 2007 ja ELi poliitika kohta antud küsimuses.

Kõnealune raport vaatleb kõikjal maailmas inimõiguste valdkonnas tehtud edusamme ja hindab ELi tehtud püüdlusi inimõiguste tõhustamiseks oma tegevustes ja poliitikates.

Raport toonitab õigusega vajadust parandada sise- ja välispoliitikate järjepidevaust antud valdkonnas.

Raport keskendub iseäranis surmanuhtluse küsimusele, võitlusele kõiksuguse piinamise vastu, naiste diskrimineerimisele ja naiste suhtes toime pandud vägivallale ning vajadusele tugevdada laste õiguste kaitset.

See kordab ELi vastutust kodanikuühiskonna rolli edendamisel, et muuta võitlus efektiivsemaks ja asjakohasemaks ning tugevdada selleks otstarbeks ettenähtud vahendeid.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Juuninimekiri toetab inimõiguste vallas kogu maailmas tehtavat olulist tööd, kuid me leiame, et see aastaaruanne on järjekordne selle parlamendi katse ELi volituste laiendamiseks välispoliitika valdkonnas.

Olukord on paljudes riikides väga murettekitav ja rahvusvaheline üldsus peab loomulikult reageerima. Samas peab see toimuma ÜRO ja selle erinevate asutuste kaudu, mis vastupidiselt ELile on õiguspärased ja omavad laiaulatuslikku toetust enamikus riikides.

Otsustasime seega hääletada raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Igal aastal näeme me seda Euroopa Parlamendi silmakirjalikku tegevust inimõiguste küsimuses maailmas.

Muidugi sisaldab raport punkte, mida me toetame. Oma olemuselt on see aga parim näide inimõiguste reguleerimisest seadustega ja nende lubamatust kasutamisest poliitilise relvana ELi suurte võimude ja nende suurte finants- ja majanduslike rühmade huvides ning inimeste vastu, kes nende ettekirjutused tagasi lükkavad.

Raport ei sisalda mingeid viiteid inimõiguste jultunud rikkumisele või nende hukkamõistmisele Palestiinas, Iraagis, Afganistanis, okupeeritud Küprosel või Lääne-Saharas, mille on toime pannud ELi riigid ja/või nende liitlased, näiteks USA, Iisrael, Türgi või Maroko.

Sellisena on taas kord tegemist inimõiguste lahushoidmise püüdega, muuteks need kõrvalise tähtsusega küsimuseks majanduslike ja sotsiaalsete õiguste kõrval. Inimõiguste kaitse – kaasa arvatud asjaolu, et need on jaotamatud ja et neid ei ole võimalik reastada – ja nende staatus eeltingimusena inimeste õiguste austamiseks ja tõeliseks sotsiaalseks õigluseks, rahuks, vabaduseks ja demokraatiaks peavad moodustama meie poliitilise tegevuse raamistiku. Meie jaoks on tegemist inimeste õiguste kaitsmise, mitte silmakirjalikkuse harrastamisega.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin Cappato inimõiguste raporti poolt. Inimõiguste rikkumine leiab aset kogu maailmas ja meie ELis peame alati tegutsema nende toetajatena, kes selle tulemusena kannatavad.

Peame samuti silma peal hoidma omaenda piiride sees toimuval inimõiguste rikkumisel – võttes näiteks väljaandmislennud, mis näitavad meile, kui lihtsalt selline rikkumine aset võib leida.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Hr juhataja, hääletasin oma fraktsioonist erinevalt hr Cappato raporti punkti 94 käsitleva muudatusettepaneku nr 12 osas, millega kustutatakse „seksuaal- ja reproduktiivtervise” kontseptsioon. Kuigi termin „seksuaal- ja reproduktiivtervis” hõlmab ka aborti, mida ma ei poolda absoluutse õigusena, tuleks seda minu arvates antud kontekstis mainida. Punkt 94 tuletab meelde, et terviseprogrammid, kaasa arvatud seksuaal- ja reproduktiivtervise programmid peaksid olema olulisel kohal ELi arengu- ja inimõiguste poliitikas, eriti juhul, kui valdavaks on sool põhinev vägivald ning naisi ja lapsi ohustab HIV/AIDS või ei võimaldata neile ligipääsu teabele, ennetamisele ja/või ravile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. − (DE) Hääletasin selle raporti poolt, mis käsitleb inimõiguste olukorda maailmas 2007. aastal ja ELi poliitikat selles valdkonnas. Inimõigused on universaalsed õigused ja neid peab kohaldama piiranguteta. ELil on võimalus toetada inimõigusi globaalselt. Siin läheb vaja hetkeolukorra täpset analüüsi ja seetõttu tervitan ma hr Cappato algatust.

ELi inimõiguste poliitika ühtlustamine on iseäranis oluline ühise lähenemisviisi saavutamiseks, näiteks võitluses surmanuhtluse või piinamise vastu. Ühine seisukoht on soovitatav ka rahvusvahelisel areenil. Näib, et teatud riigid nagu Hiina, Venemaa ja Iraan ei tee just palju pingutusi oma territooriumil asetleidvate inimõiguste tõsiste rikkumistega tegelemiseks. EL peab nende riikidega tegelemisel moodustama tugeva ja ühtse rinde ning see on ainult võimalik ELi ühise inimõiguste poliitika olemasolul.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Tervitan hr Cappato raportit inimõiguste olukorra kohta maailmas 2007. aastal ning ELi poliitika kohta selles valdkonnas. Raport rõhutab, et EL peab tõhustama tähelepanu keskendamist inimõigustele, eriti kaubandusläbirääkimiste käigus.

Lisaks raportis mainitud inimõiguste puuduste tunnustamisele toetan ka hr Cappato poolt pakutud teatud ettepanekuid, nagu näiteks parlamendi inimõiguste allkomisjoni ja nõukogu suuremat rolli sellistes aruteludes. Hääletasin raporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) On veider, et EL teeb ettepaneku „Euroopa vägivallatuse aasta” väljakuulutamiseks, kui EL ise seab missioone kohtadele Tšaadis, kus Prantsusmaa huvid muudavad võimatuks vajaliku erapooletuse saavutamise. Mis puutub CIA salavanglatesse ja väljaandmislendudele, siis kui vägivallatu ja inimõigusi austav oli ELi tegutsemine siis? Rääkimata asjaolust, et käimas on ühinemisläbirääkimised riigiga, kes trambib vähemuste õigustel, kohtleb oma rahvastiku naissoost osa teisejärguliste kodanikena ning käib rõõmsalt Ameerika Ühendriikide jälgedes ning alustab Ühendriikide õnnistusega agressiivset sõda oma naabri vastu. Ega demokraatlike õiguste eiramisest – iseäranis referendumite tulemuste eiramisest – ja üha rohkemate põhiõiguste ohverdamisest terrorismiga võitlemise ettekäändel.

Kui EL on tõeliselt kindel oma kavatsuses inimõigusi toetada, peab ta heitma valgust kõigile vastamata küsimustele seoses Ühendriikide piinamisvanglate ja CIA „erakorralise väljaandmise“ programmiga ning kohe peatama läbirääkimised Türgiga, sest ELi inimõiguste poliitika põhielemendiks peab olema ka demokraatia ja demokraatlike väärtuste säilitamine kodus.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), kirjalikult. (DE) Põhjused, miks ma ei hääletanud inimõiguste raporti resolutsiooni ettepaneku poolt on järgmised:

1. Raport sisaldab mitmeid punkte, mis on toetamist väärt. Samas eirab see täielikult sotsiaalsete ja majanduslike õiguste puudumist suures osas maailmast, mille tulemusena surevad miljonid inimesed nälga või ei ole neil eluaset ega tööd. Raport vähendab inimõigused tsiviilõiguste tasandile ja jätab seega tähelepanuta inimõiguste jaotamatuse põhimõtte, mis on sätestatud ÜRO hartas;

2. Raport ei käsitle inimõiguste rikkumisi, mis on toime pandud või mida on julgustanud ELi liikmesriigid. Et vältida enese süüdistamist silmakirjalikkuses peab EL uurima ja heitma valgust ELi liikmesriikide osalusel või nõusolekul kolmandates riikides või nende elanike vastu sooritatud inimõiguste rikkumistele; nende hulka kuuluvad näiteks Kongos ELi Artemise operatsioonis osalevate väeosade vastu esitatud piinamissüüdistused;

3. Sõda on jätkuvalt kõige koledam inimõiguste rikkumine, ometi eiratakse seda raportis täielikult. Lissaboni lepinguga ja teadaannetega, mis tehti seoses Prantsusmaa asumisega eesistuja kohale 2008. aasta teisel poolel, eksisteerib tõsine mure, et EL saab osalema rohkemates sõjalistes missioonides. Inimõigusi ei tohiks nendes operatsioonides kasutada ettekäändena. See aspekt puudub raportist täielikult.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Raportil, mille osas täna hääletati ja mis on järjeks nõukogu ja komisjoni raportile, on hea omadus üldiselt ajakohaselt ja kriitiliselt kujutada inimõigusi maailmas. Kahjuks aga on see ka enam-vähem kõik. Vaatamata püüdlustest reastada Euroopa Parlamendi eri algatused teatud olukordades näib, et inimõiguste soodustamist käsitlevate Euroopa poliitikate tõelise mõju hindamise eesmärk ei ole vajalikul määral saavutatud. Et hindamine oleks efektiivne, oleks see pidanud hõlmama konkreetsete eesmärkide selget kirjeldust, kõikehõlmavat ülevaadet kasutatud poliitilistest instrumentidest ja seejärel saavutatud tulemuste hindamist. Teisisõnu on meie raport tähtis ja väga märkimisväärne nimekiri, kuid see ei saa kunagi olema nii ulatuslik, kui see võiks olla ja oleks võinud olla. Sel põhjusel jagan ma mitme kolleegi, eriti fraktsiooni PPE-DE kolleegide muret nende tingimuste ülevaatamise suhtes, mille alusel raport ja see arutelu igal aastal toimuvad.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE), kirjalikult. − (ES) Fraktsioon PPE-DE hääletas Cappato raporti vastu ja lükkab kindlalt tagasi punkti, mis viitab Yogyakarta põhimõtetele. Vaid vähesed riigid on neile alla kirjutanud ja neid kohaldanud ja nende sisu võtab arvesse ainult rahvusvaheline üldsus. Sama võib öelda laiaulatusliku „seksuaal- ja reproduktiivtervise” kontseptsiooni kohta, mis on kõikehõlmav termin, millega mõned üritavad varjata või tutvustada ideid, milles on kõik lubatud. Me ei saa seda toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Toiduhindade dramaatilise kallinemisega maailmas on oluline näha piisaval hulgal toidu tagamist ühena inimõigustest. Selle toidukriisiga, kus kõige enam kannatavad meie maailma kõige vaesemad elanikud, peab koheselt tegelema. Kutsun nõukogu ja komisjoni üles kasutama kõiki vajalikke vahendeid nende aitamiseks, keda mõjutab toiduhindade oluline tõus.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − (SV) Otsustasin antud küsimuses hääletamisest keelduda, sest hr Cappato raport sisaldab osi, mis ütlevad, et otsused peaks langetama EL (eriti punktid 15, 45 ja 141). Minu arvates on inimõigustega seotud küsimuste üle otsustamine liikmesriikide ülesanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), kirjalikult. – (PL) Cappato raport annab eelisõiguse seksuaalsel orientatsioonil põhinevale täpsustamata diskrimineerimise küsimusele ja sigimisõigustele.

Samal ajal pööras see väga vähe tähelepanu hetkel laialtlevinud usuvabaduse rikkumisele.

Sel põhjusel ei olnud mul võimalik tänasel hääletusel kõnealust raportit toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), kirjalikult. − Briti Konservatiivid tunnustavad ELi tähtsat rolli inimõiguste ja demokraatia edendamisel maailmas. Me saame toetada Cappato raportis sisalduvaid mitmeid olulisi punkte.

Siiski leidub selles mitmeid punkte, millega me põhimõtteliselt ei nõustu. Näiteks punktid 2, 5, 14, 15, 30 ja 38. Lisaks on Briti Konservatiivide liikmetele konventsiooni alusel antud hääletamisvabadus surmanuhtlust ja aborti puudutavates küsimustes.

Hääletasime lõpphääletusel raporti poolt, sest soovime selgelt avaldada oma põhimõttelist toetust inimõiguste alalhoidmisele ja tugevdamisele kõikjal maailmas. Usume, et ELi liikmesriigid mängivad siin väga olulist rolli.

 
  
MPphoto
 
 

  Sahra Wagenknecht (GUE/NGL), kirjalikult. (DE) Ma ei hääletanud inimõiguste raporti poolt järgmistel põhjustel:

1. Inimõigused on võõrandamatud, jaotamatud ja ülemaailmselt kohaldatavad. Sellest hoolimata ei käsitle raport peaaegu üldse sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi ning nende ulatuslikku rikkumist kõikjal maailmas. Asjaolu, et miljonid inimesed jäetakse ilma põhiõigustest, asjaolu, et nendele inimestele jätkub – osalt ELi väga problemaatiliste poliitikate tulemusel – üha vähem toitu ja et nälg, haigused ja korraliku eluaseme puudumine on nende karmiks reaalsuseks, et paljudel inimestel ei ole juurdepääsu haridusele ja et töötajate õigused tallatakse jalge alla: seda kõike suures osas eiratakse.

2. Raportis ei mainita kordagi ELis endas aset leidnud inimõiguste rikkumisi ega neid, milles EL on maailmas osaline olnud, seda osaliselt oma sõjalise ja relvastuspoliitika ja üha laienevate sõjaliste missioonide tulemusel. Kritiseeritakse üksnes väljaspool ELi aset leidnud inimõiguste rikkumisi; ELi enda vajakajäämised ja vastutused jäetakse kahe silma vahele. Raportis ei mainita ELi neoliberaalsete poliitikate sisemisi ja väliseid mõjusid ega nende negatiivseid tagajärgi inim- ja põhiõigustele.

3. Raportile on omane äärmiselt selektiivne lähenemisviis kritiseerimisele, nagu on näha kritiseerimiseks valitud riikidest ja kõnealuse kriitika ulatusest. Kui inimõiguspoliitika soovib säilitada mingigi usaldusväärsuse, ei saa see tugineda poliitilistele vajadustele.

 
  
  

− Raport: Véronique De Keyser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0138/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin Belgia kolleegi Véronique de Keyser ja Hispaania kolleegi José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra omaalgatusliku raporti poolt, milles käsitletakse ELi valimisvaatlusmissioone. Valimiste vaatlemine, eriti uutes demokraatiates, peab ka edaspidi olema ELi prioriteediks, sest kuigi valimiste puhul iseenesest ei ole tegemist demokraatiaga, on nad demokraatia oluliseks komponendiks ja seega inimeste põhiõiguseks.

Nagu kolleegidel on ka minul kahju, et ELil ei ole ikka veel ühtset kõikehõlmavat strateegiat demokraatia edendamiseks. On ülioluline jätkata valimisjärgsete tegevuste teostamisega, sest mõnel juhul ei piisa passiivsele seisukohale jäämisest riikide suhtes, kelle valimiste käiku on vaatlejad karmilt kritiseerinud.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Toetan Keyseri ja Salafranca raportit kui keegi, kes on kahel korral olnud ELi nimel põhivaatleja – Indoneesias aastal 2004, Acehis aastatel 2006/2007. Arvan, et ELi tehtav töö valimisprotsessi rikkumatuse parandamiseks on ülioluline. Meie ülesandeks on üldiselt mitte võitjate kinnitamine, vaid kaotajate veenmine selles, et nad on kaotanud ausalt ja et nende roll valimisjärgse pinge leevendamisel võib olla väga oluline.

Kuigi ma nõustun ELi mittekuuluvatest riikidest, näiteks Šveitsist, Norrast ja Kanadast pärit kodanike osalemisega, peame me tagama, et suurem osa kohalviibijatest oleksid ELi kodanikud. Ühel juhul moodustasid nad minu teada missioonide vaatlejate enamuse.

Nagu sätestatakse punktis 38, on õige ja õiglane, et me avaldaksime valimiste järel toetust uutele parlamentidele. Kuna andsin UNDP nimel uuele Indoneesia parlamendile 1999. aastal nõu läbi vaadata oma kodukord, tean täpselt, kui kasulik see olla võib. Tänan mõlemat oma kolleegi selle raporti eest ja olen kindel, et me pöördume selle juurde tagasi parlamendi uuel ametiajal pärast aastat 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Me ei ole nõus raporti punktidega, mille eesmärgiks on muuta ELi valimisvaatlusmissioonid kolmandaid riike käsitlevaks poliitikaks. Tuvastatud erinevustega tuleb tegeleda asutuste kaudu, mille õiguspärasus on suurem ja mis omavad laialdasemat toetust kui EL, antud juhul peamiselt OSCE ja ÜRO kaudu.

Samas on ELil nende teiste rahvusvaheliste asutuste kõrval roll valimisvaatlejana. ELi kogemused ja pädevus on väga oluline ja seda tuleks kasutada ka tulevikus.

Otsustasime seega raportit toetada.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Seda omaalgatuslikku raportit ei tohi vaadelda eraldiseisvalt, vaid ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika osana. Selle tulemusena ütleksime, et see pakatab ülbest ja ennastkiitvast suhtumisest, mille üheks näiteks on ELi enesehindamine rahvusvahelise valimisvaatlusvaldkonna „juhtfiguurina”.

Põhinedes suhtumisel, mis seab ELi „väärtused” ja käitumise kõikidest kõrgemale, on tihti üritatud kasutada valimisvaatlusmissioone vahendina surve avaldamiseks ja sekkumiseks riikide siseküsimustesse, peamiselt selliste riikide, mis nõuavad, et arenguprojektid tugineksid riikliku suveräänsuse ja sõltumatuse kinnitamisele.

Teisest vaatenurgast aga, mida EL tegelikult saavutada püüab „ühise kõikehõlmava strateegiaga demokraatia edendamiseks”? Mida üritab EL teha riigiparlamentide ja teiste riikide poliitiliste parteide rahastamisega? Vastuse leiame omaenda olukorrast. EL püüab inimestele kehtestada ühtset (kapitalismi) mudelit. See mudel teenib tõhustatud ekspluateerimise huve ja rakendab rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerimist. See kiidab heaks inimeste nimel tehtava edu ja riikide arengu ohvrikstoomise rahvusvaheliste ettevõtete huvidele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Toetasin De Keyseri/Salafranca Sanchez-Neyra raportit, mis käsitleb olulisi küsimusi. ELi pühendumus demokraatlike protsesside kindlustamisele on kiiduväärt tegevus ja raport märgib õigusega, et demokraatia saab eksisteerida vaid pikaajalise demokraatlike väärtuste toetamise kontekstis.

Seda olulist asjaolu eirati, kui Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik otsustasid Iraagis sõda alustada. Selle riigi praegune kohutav olukord tõendab vaid, et demokraatlikke väärtusi peab toetama ja et need ei saa eksisteerida püssitoru otsas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Pooldan ELi valimisvaatlusmissioonide tõhustamist eesmärgiga tagada efektiivne toetus noortele demokraatiatele.

Selles kontekstis tervitan ma üleskutset Euroopa konsensuse saavutamiseks demokraatia edendamise küsimuses, mis võiks tugevdada valimisvaatlusmissioonide tõhusust.

Valimised on oluliseks sammuks stabiilse demokraatia suunas ja neil on sümboolne tähendus nii asjaomasele riigile kui laiemale rahvusvahelisele üldsusele. EL on võtnud enda kanda valimiste vaatlemise juhtrolli ja peaks nüüd seda rolli intensiivselt arendama. Selles kontekstis on minu arvates eriti oluline valimisjärgse tegevuse tõhustamine. EL peab välja selgitama valimiste läbiviimisest tulenevad põhiväljakutsed ja reageerima ühtselt ja kõikehõlmavalt. Samuti oleks mõistlik, kui Euroopa Parlament avaldaks toetust vastvalitud parlamendile.

Toetan täielikult neid eesmärke, eriti kuna tean omaenese kogemustele tuginedes ELi valimisvaatlejana Guatemalas, kui vajalikud need on.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Valimisvaatlusmissioonid moodustavad olulise osa ELi välispoliitikast. Demokraatlike riikide liiduna tuleks ELi kogemusi tõhusalt jagada ja meie palveid koostööks valimistegevuses tuleks julgustada kõikjal maailmas.

ELi valimisvaatlusmissioonide praktika ja meetodi parendamise teel saame efektiivselt panustada demokraatia tugevdamisse üle kogu maailma. Hääletasin seega Salafranca Sánchez-Neyra ja De Keyseri ühisraporti poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) See täiskogu lehvitab demokraatia lippu ja saadab oma vaatlejad erinevatele valimistele. Asjaomase riigi kodanike jaoks on valimiste ausalt ja õigesti korraldamine ülioluline. Meie mõju siin annab samuti olulise panuse demokraatlikku progressi, eeldades muidugi, et meie soovitusi tõsiselt arvesse võetakse.

Ärgem aga laskem end petta omaenda demokraatlike normide järgimisest siin ELis: mitte seni kuni ebapopulaarseid tõdesid väljaütlev isik kantakse maha kui parempoolne radikaal; mitte seni kuni kahe liikmesriigi referendumil tagasi lükatud alusleping surutakse parlamendis läbi kosmeetilise ilukuuri läbinuna; mitte seni kuni inimestel lubatakse hääletada hetkeni, mil saavutatakse soovitud tulemus; ja kindlasti mitte siis, kui eksisteerivad plaanid Türgi ühendamiseks ELiga üldise tahte vastaselt.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Valimised ei ole mingil juhul ainus märk demokraatiast või ainus hetk demokraatiaks. Sageli on see aga pöördepunktiks. Valimistraditsioonita riikides võib valimiste korraldamine olla ja sageli ongi hetk, mil demokratiseerimisprotsess muutub pöördumatuks. Meie räägime aga siiski protsessist. Sel põhjusel on kõik selles raportis edusammude, raskuste, ebapiisavuste ja ELi valimisvaatlusmissioonide reformimise vajaduse kohta mainitu oluline ja väärib meie täit tähelepanu, kuid see ei käsitle kunagi peamist punkti: eri Euroopa õigusaktide üldist panust demokraatia saavutamisse (millega ELi valimisvaatlusmissioonid ilmselgelt seotud on). See on minu arvates selle arutelu esitatud väljakutse, mille me järele mõeldes vastu peame võtma. Demokraatia edendamine ja kaitsmine ei ole ainult ELi DNA osa, vaid samuti osa ELi maailmapildist, nii põhimõtete ja väärtuste kui ELi oma huvide seisukohast.

 
  
  

− Raport: Glyn Ford, Vicenzo Aita (A6-0151/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Mina hääletasin oma lugupeetud Briti kolleegi Glyn Fordi suurepärase omaalgatusliku raporti poolt, mis käsitleb kaubandus- ja majandussuhteid Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga (ASEAN) ja mis on osa laiemast kahepoolsete ja piirkondadevaheliste kaubanduspartneritega peetavate läbirääkimiste strateegiast.

Et EL saaks sõlmida vabakaubanduslepingu ükskõik millise riigiga, on vaja partnerlus- ja koostöölepet, mis sisaldab jõustatavaid inimõigusklausleid. Tuleb leida lahendus pangasaladusele Singapuris, et oleks reaalne võimalus vabakaubanduslepete sõlmimiseks piirkonniti. Nagu mu kolleegid, pean ka mina väga oluliseks võidelda võltsitud farmaatsiatoodetega, mis annavad märku ebaausast konkurentsist ja ohust tarbijatele.

Mul on kahju, et võeti vastu intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut ja ravimitele ligipääsu muutvas deklaratsioonis sätestatud soodustussätete maksimaalse kasutamise põhimõte, arvestades, et nende mehhanismide kohta ei ole olemas ühtegi tõsiseltvõetavat hinnangut.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Proua juhataja, daamid ja härrad, mina toetan antud raportit, kuna olen veendunud, et vabakaubandus on oluline samm globaalse heaolu suunas.

Siiski peab meie toetus riikidevahelistele majanduslepetele sõltuma karmidest eeskirjadest, mille kohaselt peavad kõik pooled ratifitseerima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni aluskonventsioonid, tagades sellega töötajate kaitstuse.

Nagu raportöör märkis, on ASEAN tervikuna ELi suuruselt viies kaubanduspartner. See toonitab meie paljusid kaubandushuve antud piirkonnas, mis on kahtlemata väga kiiresti kasvav turg.

Piirkonna tugev positsioon ja kehtivate kohalike tööhõivealaste õigusaktide puudumine paneb meile kohustuse tagada, et uus lepe sätestaks viimistletud eeskirjad mitte ainult majanduslikust aspektist, vaid eelkõige ka tööhõive, keskkonna ja inimõiguste küsimuses, piirates nii sotsiaalse dumpingu mõju.

Tooteohutust ja töötajate ja keskkonna kaitsmist ei või ega tohi ohustada ükski ainuüksi majanduslik lepe.

Meil kõigil, keda meid liidavad sarnased väärtused, on moraalne ja institutsiooniline kohustus leida julgust olla karmimad ja valivamad oma kaubanduspartnerite valimisel: kõik meie partnerid peavad Euroopale andma tagatise, et nad on eeskujuks teistele rahvastele kõikjal maailmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin jaNils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Me ei toeta asjaolu, et raport sisaldab mitmeid aspekte, millel ei ole mingit pistmist kaubanduspoliitikaga. Myanmari poliitiline olukord ja poliitvangide vabastamine on väga tähtsad küsimused, kuid need ei peaks olema ELi rahvusvahelise kaubanduspoliitika osaks. Näeme selles ELi järjekordset püüet laiendada oma volitusi välispoliitika valdkonnas.

Teisest küljest näeb Juuninimekiri ELi ja teiste regioonide vahel sõlmitud vabakaubanduslepinguid siseturu ja ühise kaubanduspoliitika omamise loomuliku tagajärjena. Otsustasime seega kõigele vaatamata raporti poolt hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Raporti järgi on Euroopa jaoks kriisi ületamiseks parimaks poliitiliseks strateegiaks kaubanduslike eeliste omandamine vabakaubanduslepingute sõlmimise teel mitmete regioonidega, seda vähemalt seni kuni kestab ummikseis Maailma Kaubandusorganisatsioonis.

Raport vaatab aga ka kaugemale. Paralleelselt vabakaubanduslepingutega pooldab see piirkondade sarnast majanduslikku integreerimist Euroopa Liitu ja võimalusel nende majanduslikku ja poliitilist allutamist viimasele.

Meie fraktsiooni esitatud muudatuste laialdane tagasilükkamine paljastab selgelt lõppeesmärgi: liberaliseerida võtmata arvesse vahendeid või tagajärgi. Isegi muudatused, milles rõhutasime vajadust võtta arvesse kahe piirkonna vahelisi erinevusi ja töökohtade rajamise ja jätkusuutliku majandusarengu, toidualase varustuskindluse ja julgeoleku tagamise ning keskkonnakaitse eesmärke, lükati tagasi. Selle täiskogu valdav enamus ei kiitnud tingimusteta heaks isegi mitte eesmärki lihtsustada ligipääsu ravimitele ja tehnoloogiasiiret.

Selle poliitika mõjud on ilmsed: energia- ja toiduhindade tõus ja sotsiaalse ja piirkondliku ebavõrdsuse suurenemine, vaesus, nälg ja haigused.

Seepärast ei jäänud meil muud üle, kui raporti vastu hääletada.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Toetan Glyn Fordi raportit kaubandus- ja majandussuhete kohta ASEANiga. On oluline, et komisjon lisaks tugevad intellektuaalse omandiõiguse elektroonilisi haldustehnoloogiaid käsitlevad punktid uue põlvkonna paljulubavatesse vabakaubanduslepingutesse. Selline liigutus stimuleeriks innovatsiooni ja uuringuid ASEANi riikides ning mis veelgi olulisem, kaitseks tarbijaid ohtlike võltsitud kaupade, näiteks võltsravimite eest.

Hiljutine OECD uurimus võltsingute kohta, mida parlament käesoleval nädalal arutas, väidab, et võltsitud kaupadega kauplemine Malaisias ja Filipiinidel on saavutanud Hiinaga sarnased mõõtmed. Raport käsitleb neid küsimusi ja ma hääletasin raporti ettepanekute poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Mina hääletan selle suurepärase raporti poolt. Minu jaoks olid kõige olulisemad muudatusettepanekud 7 ja 14 ning punkt 42.

Nendes tunnustatakse ligipääsetavate ja jätkusuutlike avalike teenuste tagamise tähtsust – muudatusettepanek 7; tööhõivestandardite tõhustamist vaidluste lahendamise mehhanismi teel – muudatusettepanek 14; ja vajadust käsitleda keskkonnasõbralikke ja õiglase kaubanduse kaupu tariifide suhtes erinevalt – punkt 42.

Õnnitlen raportööri hr Fordi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult.(PL) Hääletasin kaubandus- ja majandussuhteid ASEANiga (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooniga) käsitleva hr Fordi esitatud raporti poolt.

Tahaksin toonitada, et tulemuste saavutamiseks vajab leping mõlema poole pühendumist. Viimaseid läbirääkimisvoore käsitlevate raportite valguses võivad ASEANiga varase ja auahne lepingu sõlmimise väljavaateid õõnestada läbirääkimiste tulemuslikkuse puudumine ja raskused ühise seisukoha väljatöötamisel. ASEAN oleks ELi olulisuselt viies kaubanduspartner.

Raport toetab ASEANiga sõlmitava vabakaubanduslepingu kontseptsiooni eeldusel, et leping vastab teatud põhitingimustele. Oluline on tagada, et ei kärbitaks tarbijate kaitset ega vähendataks keskkonnakaitset.

Kümnest iseseisvast riigist koosneva piirkonnaga kokkuleppe osas läbirääkimiste pidamine on väga keeruline ja aeganõudev. Samas toovad piirkondadevahelised lepingud märkimisväärset kasu, sest soodustavad piirkondlikku integratsiooni, mis tugevdab partnerriikide majandusi ja vähendab määruste arvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjalikult.(PL) Kaubandus- ja majandussuhetes kolmandate riikidega peaks Euroopa Liit olema eriti hoolikas.

SKP kasvab ASEANi riikides iga aastaga üha jõudsamalt. Muude prognooside hulgas näeb Bangko Sentral ng Pilipinas ette Filipiinide SKP tõusu 4,8% kuni 5,5% võrra. Samuti ennustab see 11% tõusu ekspordis ja 10% tõusu välismaal töötavatelt filipiinlastelt pärinevate välisvääringus tehtavate pangaülekannete väärtuses.

Malaisia SKP võrdub 6721 USDga elaniku kohta. Aastal 1008 eeldatakse selle suurenemist 7596 USDni. 2007. aastal oli Malaisia majanduse SKP kasv 6,3%. SKP kogukasv kõigis ASEANi liikmesriikides eeldatakse olevat umbes 6%. Need on olulised näitajad ASEANiga sõlmitavate kaubandus- ja majandussuhete hindamiseks.

 
  
  

− Raport: Rosa Miguélez Ramos (A6-0103/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Kiiresti on vaja leida lahendus teabe puudumisele süvamere kalavarude kohta ja samuti andmete puudumisele püügi ja püügikoormuse ning nende mõju kohta iga kalaliigi populatsioonile.

See teave on oluline uuringute ja teaduslike arvamuste koostamiseks ning võib ka otsustavalt panustada adekvaatsete kalanduse hoiumeetmete kehtestamisse.

Seega leiame, et on väga oluline, et sellest saaks üks liikmesriikide prioriteete, st koguda usaldusväärseid andmeid ja teha need kättesaadavaks, kaasa arvatud analüüs põhjuste kohta, miks jäetakse kehtivad hoiumeetmed kohaldamata või ei tehta seda korrektselt, nagu raportis mainitud. Rahvusvaheliste organisatsioonide tõstatatud võimalus, et mõni nendest liikidest kannatab ülepüügi all, tugevdab seda vajadust.

Eesmärgiks peab olema ettevaatliku lähenemisviisi vastuvõtmine, mille raames püütakse tasakaalustada kalastusvõimalusi varude stabiilsusega. Toetame seega esitatud muudatusi. Leiame, et võetavad meetmed peavad võtma arvesse iga kalaliigi, püügipiirkonna ja kasutatud püügivahendite spetsiifilisi omadusi, eriti neid, mis on valikulisemad ja mõjutavad vähem merepõhja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin Miguélez Ramose süvamerekalandust käsitleva raporti poolt. Süvamerepüük on üsna hiljutine uuendus ja mitmed eelnevalt kasutamata kalavarud on võetud sihiks vaid väheste teadusuuringute või reguleerimise järel. Seega on õige, et küsimustega tuleb tegeleda.

Tervitan pr Miguélez Ramose raportis üleskutset kaluritele ja nende liitudele võtta täielikult osa merekeskkonna kaitsmiseks mõeldud meetmete määratlemisest. Jätkusuutlik kalandus sõltub kohalikul tasandil langetatud otsustest ja nende isikute kaasamisest, kellele need suunatud on.

 
  
  

− Raport: Ingo Friedrich (ex Alexander Stubb) (A6-0105/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. – (PL) Hr juhataja, Brüsselis tegutseb praegu aktiivselt umbes 2500 lobitööd tegevat organisatsiooni. Enam kui 300 neist on kohalike ja piirkondlike asutuste esindajad, mis tegutsevad nagu saatkonnad. Nende hulgas on ka Małopolska (Väike-Poola) esindus, mis on minu valimisringkond liidus. Tahaksin kasutada võimalust, mille andis mulle selle raporti arutelu täiskogu ees ja juhtida tähelepanu ELi institutsioonide ja selliste organisatsioonide vaheliste suhete küsimusele. Kuna nad püüavad omandada usaldusväärset teavet Euroopa institutsioonidelt, esitavad kohalike ja piirkondlike asutuste esindajad ka kõige uuemaid andmeid olukorra kohta kõnealustes piirkondades. Raportöör väitis, et läbipaistvus on kahesuunaline tänav. Siit edasi minnes tahaksin toonitada suurenenud läbipaistvuse tähtsust Euroopa institutsioonide poolt ning kõigi Brüsselis esindatud organisatsioonide võrdväärset kohtlemist.

Toetasin kõnealust raportit tänu konkreetsetele näidetele, mida see sisaldas selle kohta, kuidas Euroopa Parlament saab parandada välisorganisatsioonide suhtes kohaldatavate protseduuride läbipaistvust.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) On hästi teada, et Brüsselis areneb kiiresti ja pidevalt professionaalne lobisektor – eesmärgiga mõjutada ELi poliitikakujundamist. Seega on vaja kehtestada vähemalt eeskirjad, mis tagavad teabe selle kohta, kelle huve lobistid esindavad, kuigi isegi siis on alati raske tagada läbipaistvust ja ebaeetilise praktika vältimist. Seepärast hääletasin ma raporti poolt.

Me saame vaid kahju tunda selle üle, et meie fraktsiooni esitatud ettepanekuid vastu ei võetud, eriti neid, mis pooldasid, et huvirühmade esindajad peaksid lisaks enese registreerimise kohustusele avaldama ka oma tegevuskulud ning eriti kulud, mida nad on teinud otseselt mõne parlamendiliikme heaks, esitades sellised kulud oma finantsdeklaratsioonides.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjalikult. − Toetan kõnealust raportit, kuna see tugevdab Euroopa institutsioonide eeskirju lobistidele. Mina koostasin esimese selleteemalise raporti enam kui kümne aasta eest, jaanuaris 1996, ning selle avaldas tollane eeskirjade komisjon, ja praegu lobistide kohta kehtivad õigusaktid on samad, milleks tehti ettepanek minu algses raportis.

Enam kui kümne aasta möödudes on aeg neid eeskirju muuta ja tugevdada. Viimasel korral ei õnnestunud meil kehtestada ühist süsteemi kõigi institutsioonide jaoks, kuid nüüd näib see võimalik. Minu jaoks on lobistid need, kes tahavad tulla parlamenti, komisjoni või nõukogusse, et mõjutada otsuste langetamise protsessi, on siis tegemist tööandjate või töövõtjatega, tarbijarühmade või erihuvidega rühmadega.

Arvatakse, et Brüsselis on umbes 5000 lobisti – see teeb seitse iga parlamendiliikme kohta. Suurem osa neist teeb head tööd – väga väike osa mitte. Peame tagama, et need vähesed ei mustaks neid paljusid ja et meie töö saaks välistest sisenditest pigem kasu, kui selle tõttu moonduks. Ootan huviga aasta lõpus „ühise õigusloome” jaoks tehtavaid ettepanekuid.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjalikult. – (FR) Ma loobusin hääletamast Stubbi raporti suhtes, mis käsitleb lobistide tegevust käsitlevat raamistikku, sest usun, et mõned mu kolleegid pabistavad liiga palju tegevuse pärast, mis on sama vana kui maailm, nimelt püüdluse pärast mõjutada otsuselangetajaid. On normaalne, et kodanikud oma huvide kaitsmiseks koonduvad. Ametiühingutel, tööandjate liitudel ja valitsusvälistel organisatsioonidel on õigus oma huve kaitsta iga seadusandja ees. Seadusandja kohustuseks on enne otsuse langetamist kuulata. Seadusandja peab aga säilitama sõltumatuse ja seetõttu on oluline liikmete finantshuvide deklareerimine. Sellele vaatamata on raporti peamiseks puuduseks asjaolu, et seoses teatud liitude rahastamisega ELi eelarvest see vaikib. See on valdkond, kus läbipaistvus peaks samuti mängu tulema.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Hr juhataja, daamid ja härrad, on täiesti normaalne pidada nõu pooltega, keda koostatavad või vastuvõetavad õigusaktid mõjutavad. Parlamendiliikmetena, kelle ülesandeks on otsuste langetamine küsimustes, mis on mõnikord väga tehnilised, näeme me esimesena, kui olulist informatiivset rolli mängivad isikud, keda nimetatakse lobistideks. Nende tegevus on kasulik, kuid nende suhteid kõigi institutsioonidega peab reguleerima tugev ja sidus raamistik ning seepärast hääletame me selle raporti poolt. Tahaksin siiski teha mõned märkused. On oluline kõiki huvigruppe mitte ühte patta panna: rahvusvaheliste ettevõtete või valitsusväliste organisatsioonide esindajaid ei saa kohelda sarnaselt kohalike või üleriigiliste demokraatlike asutuste esindajatega. Meie arvates peaks „seadusandlik jalajälg” ehk viide rühmadele, kellega on konsulteeritud, olema kohustuslik, iseäranis komisjoni jaoks. Me teame, kui suurt mõju avaldavad need rühmad õigusakti ettepanekute koostamisele või Euroopa poliitika suunamisele ja kui keeruline on seadusandjal selliseid ettepanekuid või suuniseid olulisel määral muuta. Lõpuks peab lobistide nõutud finantsteave olema piisavalt üksikasjalik, et meil oleks võimalik selgelt tuvastada kaalulolevad finantshuvid ja rahastamisallikas.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin selle suuremat läbipaistvust pooldava raporti poolt. Lobistid on olulised tegurid, kes võivad anda kasulikke kogemusi. Siiski on ülioluline suuta tuvastada survegruppide esindatavad organisatsioonid. Kohustuslik lobistide avalik register, mida jagavad nõukogu, komisjon ja parlament ning mis reastab kõik nende rahastamisallikad, on hea algatus, mis toob kaasa suurema selguse. Koondmenetluse rakendamine, kus lobistid registreerivad vaid korra, et saada ligipääs parlamendile, komisjonile ja nõukogule lihtsustab samuti olukorda. Ka on normaalne, et lobistide jaoks, kes ei pea kinni tegevusjuhendist, tuleks ette näha sanktsioonid.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjalikult. − (SV) Peaksid eksisteerima eeskirjad, mis reguleeriksid lobistide pidevat juurdepääsu Euroopa Parlamendi territooriumile. Toetame kehtivat tegevusjuhendit. Toetame suurenenud läbipaistvust poliitiliste otsuste langetamisel.

Hääletasime raporti vastu, sest see toob kaasa suurema bürokraatia, mis on vastuolus selle eesmärkidega. Üldine määrus poliitikute suhtluse kohta takistab loomulikku ja avatud suhtlust kodanike ja valitud esindajate vahel. Kodanikel peaks olema võimalus võtta ühendust oma esindajatega, ilma et nende vestlusi ja arvamusi avalikustataks.

Ei ole võimalik anda üksikasjalikku ülevaadet sellest, kuidas arvamused ja seisukohad kujunevad. Läbipaistvad peavad olema leping ja vastutus otsuste eest, mitte üksikisikute vaheline dialoog. Oluline on tagada eraldiseisvate parlamendiliikmete ja kodanike ausus.

Läbipaistvust, milleks raport ettepaneku teeb, ähvardab oht muutuda petlikuks ja eksitavaks. Läbipaistvus peab põhinema poliitikutel, kes võtavad vastutuse oma seisukohtade eest ja annavad aru oma motiivide kohta.

Lisaks tähendaks Euroopa Parlamendi ja Komisjoni ühine lobistide register parlamendi iseseisvusest loobumist.

Kokkuvõttes peaks poliitiliste otsuste langetamine põhinema sellel, et valitud esindajad on ja eeldatakse, et nad on ausad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Tervitan ettepanekut lobistide registri moodustamise kohta. Ajal, mil üldsuse usk poliitikasse on madal, on tähtis, et poliitilised institutsioonid oleksid oma tegevuses võimalikult läbipaistvad.

Samuti tervitan asjaolu, et advokaadid on registreerimisest vabastatud õigusalase nõu andmisel; see on kooskõlas advokaadi ja kliendi vahelise konfidentsiaalsuse põhimõttega, mida Šoti õigustraditsioonid on juba ammu tunnustanud.

Mitmed minu fraktsiooni tehtud olulised muudatused eeskirjade karmistamiseks ei olnud aga edukad ja seetõttu keeldusime mina ja minu fraktsioon lõpphääletusel osalemisest.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjalikult. − (RO) Hääletasin raporti poolt, kuid usun, et kodanike tasakaalustatud esindamise tagamiseks soosimata huvirühmi Euroopa institutsioonides, tuleb vastu võtta rohkem tegevusi.

Lobitegevus on läbi teinud olulise arengu, küündides praegu ainuüksi Brüsselis rohkem kui 15 000 töötajaga enam kui 2500 organisatsioonini. Lissaboni lepingu jõustumisel ja uute volituste loomisel parlamendile ja ELile suureneb see tendents veelgi. Kui nendel huvirühmadel, kelle peakorter asub Brüsselis, on lihtne ligi pääseda Euroopa poliitilisele protsessile, ei ole kodanikerühmitustel ja valitsusvälistel organisatsioonidel samu võimalusi oma hääle kuuldavaks tegemiseks Euroopa õigusaktide vastuvõtmisel. On ilmselge, et peame lihtsustama dialoogi Euroopa institutsioonide ja liikmesriikides asuvate organisatsioonide vahel.

Sel põhjusel usun ma, et komisjoni ja parlamendi esindajad peaksid täitma oma kohust kodanike arvamuste ja erinevate algatuste edastajana Euroopa otsuseid langetavatele institutsioonidele. Samuti peaksime looma piisavad eelarveread selle tegevuse rahastamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjalikult.(PL) Mul on hea meel, et Euroopa Parlament lobitegevust käsitleb. See ei saa avalikule arvamusele olla tabuks. Vajalikud on teatud eeskirjad ning läbipaistvus on ülioluline. See on tundlik valdkond nii poliitiliselt kui majanduslikult. Oleme teadlikud sellest, et õigusandjad saavad kasu ekspertidega kokkupuutumisel ammutatud teemapõhistest teadmistest. See on ka teatud tüüpi dialoog ühiskonnaga ja sellel on omamoodi vastastikune mõju. Lõppude lõpuks ei tegutse Euroopa Komisjoni ja teiste institutsioonide liikmed ja ametnikud oma eraldatud maailmas. Omandatud teadmised aitavad neil luua paremaid ja kasutajasõbralikemaid õigusakte.

Teisest küljest kerkib esile õigusloomele avaldatava ebaõiglase mõju küsimus. Esineb juhuseid, kus seadus kaldub soosima teatud surverühmade, näiteks abordi pooldajate ja suurte korporatsioonide huvisid. See viib otse korruptsioonini ja lõplikuks tulemuseks ei ole õigusakt, vaid sätete segapuder.

Kas me tõesti püüame muuta õigusnormid karmimaks ning neid kitsendada, ennetamaks ebakohast lobitööd ja korruptsiooni? Kahjuks on vastus ilmne. Meil ei õnnestu seda teha. Alati on võimalik leida sätetes mõni auk või võimalus nendest mööda hiilida. Peaksime ka silmas pidama, et see niinimetatud lobitöö on võimalik ka läbi otsekontaktide liikmesriikides.

Kaldun raportit pooldama, kuid ei saa heaks kiita muudatusi, mille alusel kirikuid vaadeldakse lobirühmadena. Peame lisaks seadustele silmas pidama ka eetikat, läbipaistvuse ja moraali järgimist. Moraalsus ei saa kunagi olla demokraatia vaenlane!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), kirjalikult. (FI) Hr juhataja, on kahju, et ei võetud vastu muudatusettepanekut 7, mis esitati minu fraktsiooni nimel. Muudatus oleks olnud oluline mõistmaks lobiteemalise arutelu ulatust, mitte ainult meeldetuletusena komisjonile, vaid ka laiemale publikule. Heaks näiteks sellest on keskkonnaorganisatsioonid, kelle vahendeid võrreldakse sageli tööstuse omadega, kuigi äärmiselt veidral moel: üheainsa organisatsiooni metsakampaania eelarvet võib võrrelda tervete metsandusettevõtete kogueelarvetega. Metsandusettevõtted ei saa kogu oma raha kulutada kommunikatsioonile: nende tegevuseks on tegelikult puidu ja paberi tootmine. Oleks mõistlikum võrrelda ettevõtete kommunikatsioonieelarveid, kuid sellest tuleks välja jätta börsiteatised, mis on kurnav kuluallikas. Teisest küljest tuleks siis arvutada metsakampaania raha kõigi keskkonnaorganisatsioonide puhul. Kui aga pealiskihi alla vaatame, näeme sageli, et kasutatud vahendid jagunevad võrdväärsemalt kui tekkinud mulje annab alust arvata.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Hääletan raporti, milles käsitletakse huvirühmade esindajate tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamisel, poolt.

Läbipaistvuse tagamiseks Euroopa institutsioonides on vaja struktureeritud raamistikku lobistide tegevusele. Nõustun lobitegevuse määratlusega: kõik tegevusvaldkonnad, mida teostatakse eesmärgiga mõjutada poliitika loomist ja otsustelangetamist ELi institutsioonides, ja et kõiki selle määratluse alla kuuluvad tegutsejaid, tuleks pidada lobistideks ja sellena kohelda.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) Läbimõtlematud meetmed ei aita meid lobistide küsimuses üldse. Ainult täielik läbipaistvus ja kohustuslik registreerimine aitab piirata tööstusalase lobitegevuse suurenevat mõju. Vajame seda kiiresti, kuna näeme liikmesriike liigagi sageli esitamas siin muudatusettepanekuid, mille on sõna otseses mõttes lobistid üle võtnud. Poliitikuid peaks esmajärgult mõjutama nende valijad, nende toetajad ja seejärel nende endi kaine mõistus, mitte professionaalsete lobistide armee. Seega kutsun Euroopa Komisjoni üles tulema esile palju kaugemale ulatuva meetmete paketiga.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) „Huvirühmi” ja hästituntud „lobiste” käsitlev raport on jultunult küüniline nõusolek Euroopa Parlamendi ja ELi kui terviku sügavalt tagurliku rolliga ning klassihuvidega, mida see teenib.

Euroopa Parlament on aastaid ametlikult sanktsioneerinud monopoligruppide esindajate õigust omada ligipääsu Euroopa Parlamendile, et avaldada survet, anda pistist ja nõuda õiguslikke meetmeid nende kasumi tagamiseks ja suurendamiseks.

Kasutades ettekäändena läbipaistvuseeskirju, püüab raport üle võõbata monopolide otsest sekkumist. See nimetab ametiühingud, professionaalsed ja massiorganisatsioonid „lobistideks”. Tööliste ja rahvaliikumine pannakse seega ühte punkti kapitalistidega, keda raportil jätkub jultumust kirjeldada kodanikuühiskonna esindajatena. Ainus erinevus seisneb selles, et nende jaoks on parlamendi uksed avatud, samas kui töölisi ei lubata uste lähedalegi.

Ärme loome töölistele illusioone, et Euroopa Parlament ja selle liikmed ei ole iseseisvad. Nad on valitud platvormil, mis esindab selle klassi huve, keda nad Euroopa Parlamendis esindavad.

Tööliste jaoks on suund, mis kõige paremini nende endi huvisid teenib, poliitiliste rühmituste pea peale pööramine, kapitalistlike parteide nõrgestamine ning kapitalismile orienteeritud ELile vastupanemine ja vastuseismine.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Andsin poolthääle raporti „Lobistide tegevuse raamistik Euroopa Liidu institutsioonides“ ettepanekutele.

Need ettepanekud läbipaistvama lobikoha leidmiseks Euroopa Parlamendis on peajagu ees peaaegu kõigist parlamentidest maailmas lobistide reguleerimises ja täieliku finantsilise avalikustamise tagamises.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. − (NL) ELi poliitikat suunavad suures osas suurettevõtete huvid, millega püütakse kindlustada oma positsioone maailmakonkurentsis, kärpides kulusid keskkonna, töötasu, tööstusalase ohutuse ja tarbijakaitse valdkonnas. Meile ei ole üllatuseks, et need ettevõtted seda teevad, kuid kuni nad seda teevad, peab see olema kõigi jaoks selge. See asetab ametiühingud, keskkonnaliikumised ja tarbijarühmad olukorda, kus nad selles osas midagi teha saaksid.

Ma olen aastaid tagant kannustanud, muu hulgas Euroopa Komisjonile esitatud küsimuste kaudu, võimalikult karmide määruste kehtestamist läbipaistvuse reguleerimiseks lobistide suhtes. Ma näen, et tänaseks ei ole karmi versiooni ikka veel vastu võetud. Ühendatud vasakpoolsete ja roheliste esitatud 10 konkreetset muudatusettepanekut ei saavutanud häälteenamust. Need ettepanekud käsitlesid ühist registrit kõigile lobistidele, kellel on juurdepääs ELi institutsioonidele, avatust lobistide eesmärkide ja rahastamise küsimuses, mille kohta rakendatakse lisameetmed aastal 2009, lobistide ebaeetiliste käitumisjuhtumite avaldamist, selgitusi seoses Euroopa Komisjoni erinõunikega ning puhkusel riigiteenistujate tegevuse piiramist palgaliste lobistidena.

Vaatamata selle parema võimaluse tagasilükkamisele on täna vastuvõetud otsus samm edasi. Seda silmas pidades hääletasid Hollandi Sotsialistide Partei kaks esindajat selle poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydie Polfer (ALDE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin Stubbi raporti poolt, mis käsitleb huvirühmade esindajate (lobistide) tegevust Euroopa institutsioonides käsitleva raamistiku väljatöötamist. See annab selgema määratluse lobistide tegevusest, keda seal on umbkaudu 15 000.

Toetan seega algatust kehtestada ühine register, kus lobistid registreerivad end vaid korra, et saada ligipääs Euroopa Parlamendile, komisjonile ja nõukogule. Lisaks pühenduvad kõik lobistid tegevusjuhendi järgimisele. On oluline, et liikmed ja Euroopa ametnikud saaksid tuvastada huvirühma poolt esindatud organisatsiooni ja järgida nende gruppide osas aususe ja hea käitumise põhimõtteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincent Peillon (PSE), kirjalikult. – (FR) Hääletasin selle raporti poolt, mille eesmärgiks on parema raamistiku tagamine huvirühmade esindajate tegevuse kohta ELis.

Brüsselis on tohutul hulgal lobiste: neid on umbkaudu 15 000 ja nad esindavad 2500 survegruppi. Nende peamiseks eesmärgiks on mõjutada ühenduse otsuseid ja nende tegevus – kuigi mõnede kodanike arvates ei ole see usaldatav ja on kahtlustäratav – on oluliseks demokraatliku elu osaks. Näiteks saab liige alati paremini aru õigusakti ettepanekuga seonduvatest küsimustest, kui on ära kuulanud kutseliitude, valitsusväliste organisatsioonide, ametiühingute või piirkondlike esindajate arvamused.

Sellele vaatamata teenib lobitöö demokraatia huve vaid juhul, kui see on läbipaistev. Liikmed ja kodanikud peavad suutma kindlaks määrata nende tegurite täpse olemuse. Kes neid rahastab? Milliseid huvisid nad tegelikult kaitsevad?

Nõudes, et lobistid liituksid avaliku registriga, mida jagavad kõik ühenduse institutsioonid ja milles tuuakse ära üksikasjad nende rahastamise kohta, vastab tekst antud nõudmisele. Lisaks peavad lobistid nüüdsest järgima tegevusjuhendit ja kui nad ei järgi selles sisalduvais eeskirju, kohaldatakse nende suhtes sanktsioone.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjalikult. − (PT) Muutused meie globaliseeruvas maailmas ja nende tagajärjed institutsioonidele toovad kahtlemata kaasa aina suureneva avatuse eri sotsiaalsetele teguritele. Näeme seetõttu, kuidas üha rohkem ühendusi võtab parlamendi või komisjoniga ühendust, andes spetsiifilist teavet, mida peetakse oluliseks. Seega peame tegutsema nii, et nende uute huvide esindajad selgelt tuvastataks ja et nende tegevuse suhtes kehtestataks eeskirjad, mida ka järgima hakatakse.

Käesolev raport toob ära „huvide esindajate” määratluse ja parlamendi ja komisjoni ühise registri mõjude hindamise meetmed. Samuti on selle eesmärgiks teabemeetmete suurendamine seoses vajalike finantsandmetega tagamaks, et poliitiliste otsuste langetajad ja üldine avalikkus saaksid tuvastada peamise liikumapaneva jõu lobitegevuse taga. Usun, et need meetmed on olulised sammud suurema selguse ja Euroopa poliitiliste otsuste langetajate õiguspärasuse tagamisel, eriti kuna hääletusel lükati tagasi teatud muudatusettepanekud, millest oleks olnud kasu ainult selle tegevuse õige väärtuse devalveerimiseks ajast ja arust ideoloogiliste kontseptsioonide nimel.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. − (SV) Heade otsuste tegemiseks on parlamendiliikmel alati vaja koguda asjakohast teavet. On ütlematagi selge, et üks inimene ei saa kõigis valdkondades ekspert olla. Selles mõttes võib lobitöö olla teabekogumisele väärtuslikuks lisandiks, kuna selle kaudu antakse edasi eksperditeadmisi ja esitatakse asjakohaseid mõjuanalüüse.

Kodanikel on aga õigus teada, milliseid erihuvisid püütakse aktiivselt kaitsta. Lobirühmade mõjukus ei olene tingimata finantsjõust – loomakaitseaktivistid ja muud sotsiaalsed liikumised võivad olla just niisama edukad kui tööstusalaste huvide eest seisjad. Huvide registreerimine ei ole muidugi täiesti lihtne, vähemalt mitte siis, kui tuleb määratleda, kes või millised rühmad lobitegevust teostavad. Otsuselangetajana pean aga oluliseks pidevalt jälgida, kes paneb õigusaktide mõjutamisse rohkem aega ja püüdlusi. Kui teil ei ole midagi varjata, ei ole teil ka vaja millegi pärast muretseda.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), kirjalikult. − (DA) Mina hääletasin lobiraporti lõpliku versiooni poolt, sest võrreldes hetkeolukorraga on see vaatamata kõigele mikroskoopiline samm edasi. Võimetus kaugemale liikuda on iseenesest tõend mõju kohta, mida lobistid ELi süsteemi üle omavad.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Lobitöö suurema läbipaistvuse vajadus on Euroopa Parlamendis väga oluline. Loodan, et see raport suurendab lobitöö avatust ja läbipaistvust parlamendis.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − (SV) Hääletasin lobiraporti lõpliku versiooni poolt, sest võrreldes hetkeolukorraga on see vaatamata kõigele mikroskoopiline samm edasi. Võimetus kaugemale liikuda on iseenesest tõend mõju kohta, mida lobistid ELi süsteemi üle omavad.

 
  
  

− Raport: Manolis Mavrommatis (A6-0149/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjalikult. − (SV) Sport on Lissaboni lepingu osa ja saavutab lepingu jõustumisel seetõttu ELi poliitikas olulisema rolli. Meie, sotsiaaldemokraadid, tahaksime toonitada, et sport on juba piiriülene tegevus, kuid see ei tähenda, et Euroopa institutsioonid nagu nõukogu, komisjon ja parlament, peaksid osa võtma spordiliikumise üksikasjalikust juhtimisest. Selle asemel peaks sport end ise valitsema võimalikult suures ulatuses, et säilitada oma iseseisvus ja autonoomia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult. − (IT) Mulle pakub suurt rõõmu hääletada spordi kaitsemeetmeid käsitleva Mavrommatise raporti poolt. Usun tõesti, et sport on Euroopa kultuuri ja kodakondsuse lahutamatu element. Võttes arvesse, et selle puhul on tegemist märkimisväärse vahendiga sotsiaalse kaasatuse ja kultuuridevahelise dialoogi tõhustamisel, tuleb sporti viimaks reguleerida, et kaitsta noori inimesi sektorile omaste ohtude eest: kaubanduslik surve, võltsingud, alaealiste ekspluateerimine ja vägivald.

Muidugi ei saa kogu see spordisüsteem rahastamiseta ellu jääda. Paljudel juhtudel pärinevad rahalised vahendid ülekandeõigustest, nii et sel põhjal arvan ma, et on soovitatav mitte ainult lubada meediaorganisatsioonidel maksta spordiseadmete katmise eest, vaid tagada ka ulatuslik ligipääs avalikkusele, vähemalt suursündmuste ajal.

Mul on hea meel märkida, et raport sisaldab ka meeldetuletust õige spordikäitumise kohta ja kutsub võtma meetmeid rassismi ja dopingu küsimuste käsitlemiseks, mis on lisaks selle võimalikele tagajärgedele kõige ebasportlaslikum tegevus üldse. Seega on hea idee tõhustada probleemiga võitlemiseks koostööd kõigil tasanditel, sest doping õõnestab spordi olemust, milleks on armastus võistluste vastu, kogu oma jõuvarude kokkuvõtmine ja endast parima andmine. Inimene on alati selle väljakutsega toime tulnud.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. – (PL) Euroopa Liidus spordi rolli käsitleva debati kontekstis tahaksin toonitada kohaliku tasandi tegevuse tähtsust. Sellega alustamine oleks esimene samm sporti edendava Euroopa poliitika väljatöötamisel.

Esindan Małoplolskat (Väike-Poolat). Selles piirkonnas kannatab rohkem kui 60 000 inimest diabeedi käes. Peamiseks surmapõhjuseks on vereringehaigused, mis moodustasid aastal 2005 kõikidest surmajuhtudest 51% . Need tingimused on suuresti rasvumuse ja füüsilise tegevuse puudumise tagajärjeks. Üks vojevoodkonna arengustrateegia põhieesmärke on tervisliku eluviisi edendamine. Selle eesmärgi saavutamine hõlmab infrastruktuuri investeerimist ja piirkonda uute objektide, näiteks ujumisbasseinide, spordiväljakute ja sisehallide rajamist. Lisaks julgustab minu piirkond sportlikku tegevust andes rahalisi auhindu parimatele noortele sportlastele. Praeguseks on auhindu saanud üle 120 noore.

Sellise tegevuse toetamine piirkondlikul tasandil peaks olema põhielement tervisliku eluviisi edendamisel kõikjal Euroopa Liidus. Toetasin hr Mavrommatise raportit, kuna usun, et see tõstatab mitu olulist spordi arendamisega seonduvat küsimust.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjalikult. − (PT) Hääletasin spordi valget raamatut käsitleva raporti poolt.

Füüsilise tegevuse puudumisel on negatiivsed tagajärjed Euroopa elanike tervisele ja see toob kaasa ülekaalu, rasvumuse ja paljude krooniliste haiguste, näiteks südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi leviku suurenemise. Sel põhjusel toetan ma naistele antava meditsiinilise nõu olulisust võimalike füüsilise aktiivsuse hüvede kohta raseduse ajal ja pärast sünnitust.

Pean ka rõhutama, et spordivõistlusi tuleb reguleerida mittediskrimineerivate eeskirjadega, mille alusel määratakse meestele ja naistele võrdväärsed auhinnad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. − (PT) Raport sisaldas ettepanekuid, mille me esitasime komisjonis soovitades, et spordiga tegelevate inimeste eri kategooriate eriliidud peaksid samuti olema kohaselt esindatud rahvusvaheliste ja siseriiklike föderatsioonide otsuseid langetavates asutustes ja kaitsma ennetusmeetmeid ja noorte sportlaste tervisekontrolle tagades, et järgitaks kõiki ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud õigusi.

Rohkem meie esitatud ettepanekuid võeti vastu täiskogu istungil, iseäranis järgmised soovitused: vajadus tagada noortele sportlastele „topeltkarjääri” (sportlas- ja akadeemilise karjääri) koolitus, et aidata karjääri lõppedes kaasa profisportlaste naasmisele tööturule; olulisus julgustada inimesi sporti tegema, tagades spordivõimalused kõigile, samuti võrdsed võimalused investeerides õpetajate ja sporditreenerite koolitamisse ning suuremal arvul avalike spordiväljakute rajamine, kus riik peab enda kanda võtma julgeoleku tagamise kulud mittetulundusühingute korraldatud amatöörvõistlustel; naiste edusammude tunnustamise olulisus spordis ja võitlus diskrimineerimise vastu auhindade osas; naistele karjäärivõimaluste tagamine spordimaailmaga seotud valdkondades, kaasa arvatud otsuseid langetavatel ametikohtadel ning tähelepanu juhtimine amatöörspordile.

Me ei nõustu aga viidetega Lissaboni lepingule.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. − (SV) Juuninimekiri on kindlalt raporti vastu. Esiteks viitab raport Lissaboni lepingule, mida ei ole veel ratifitseeritud ja mille kohta korraldatakse umbes kuu aja pärast Iirimaal referendum. Euroopa Parlamendi föderalistlik enamus rikub seega peamisi põhiseaduslikke põhimõtteid. Lissaboni leping on ka 96% ulatuses identne põhiseaduslepinguga, mis lükati juba tagasi Prantsusmaal ja Madalmaades korraldatud referendumitel. Seetõttu on täiesti põhimõttevastane viidata raportis Lissaboni lepingule.

Teiseks tähendab raport, et EL siseneb veel ühte poliitikavaldkonda, mis Juuninimekirja arvates peaks jääma liikmesriikide otsustada.

Sellepärast hääletame raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjalikult. – (PL) Õnnitlen raportööri ja olen rõõmus, et parlament tegutses omaalgatuslikult ja tõstatas küsimuse, mis on ELi kodanikele nii oluline. Eriti väärib äramärkimist raporti see osa, milles toonitatakse spordi kantava sõnumi tähtsust. Sõnum jõuab meieni üldiselt läbi hästituntud loosungi, mis väidab, et sport võrdub tervisega. Selle loosungi tagajärjel kannavad miljonid eurooplased rohkem hoolt oma füüsilise ja vaimse tervise eest. Kuid see ei ole veel kõik. Juba maast-madalast räägivad meie spordiõpetajad meile õiglasest võistlusest ja aususest, ja aitavad meil mõista, et meie niinimetatud roll mängus sõltub meie enda pühendumusest ning et kogu töö ja suur pingutus võistlusteks valmistumisel tasub end ära.

Spordivõistlustel osaleb välismaiseid sportlasi. See aitab võidelda diskrimineerimisega ja õpetab meile sallivust staadionitel. Sallivus on inimõiguste austamise põhielement. Seda mainitakse kõigis ELi dokumentides.

Selles raportis on veel midagi, mis annab juurde lisandväärtust. Tõelises spordis ei tohi olla vägivalda ja üksikisikute pingutusi parimate võimalike tulemuste saavutamiseks ei tohi kimbutada tänapäeva nuhtlus, nimelt doping.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), kirjalikult. − (SV) Hääletasin raporti vastu, sest minu arvates on see liialt tihedalt seotud Lissaboni lepinguga. Ma ei taha tuua spordi üle otsustamist riigi tasandist välja ja arvan, et kõik on hea nii nagu praegu on. Samas arvan ma, et naisi ja sporti käsitlev muudatusettepanek oli hea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (PSE), kirjalikult. − Me tunnustame spordi eripära, aga ingliskeelse versiooni põhjendus I on äärmiselt ebaselge ja jätab ruumi väärtõlgendustele.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Hääletasin Mavrommatise raporti kohta tehtud muudatusettepanekute poolt, mis iseäranis tunnustasid spordiorganisatsioonide autonoomiat. Minu kodumaal Šotimaal on pikaajaline autonoomsete ja iseseisvate spordiasutuste traditsioon ja organisatsioone nagu Šoti Jalgpalliliit tunnustatakse FIFA liikmesorganisatsioonina ning samuti on Šoti Ragbiliit IRB liige.

See Šoti spordi iseseisvuse tunnustamine on mänginud suurt rolli minu kodumaa minevikus ja teeb seda ka tulevikus pärast 2010. aasta Šoti iseseisvusreferendumit – kui Šotimaast saab täieõiguslik ja iseseisev ELi liige.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Hääletan spordi valge raamatu poolt, et toonitada spordi tähtsust Euroopa Liidus ja aidata kaasa dialoogi arendamisele antud küsimuses.

Sport on tõhus vahend, mille abil on võimalik edendada sotsiaalset kaasatust ja vastastikust arusaamist riigi ja rahvusvahelisel tasandil. Spordil on ka oluline majanduslik mõõde. Nendel põhjustel on oluline luua raamistik, milles liikmesriigid saavad toetada spordiorganisatsioone ja -sündmusi. Kuna sporditegevus toimub suures ulatuses riigisisesel tasandil, peab liikmesriikidel olema enesekontrollisüsteemi võimalus. Valge raamat rõhutab seda aspekti ja on samuti kohane alus, millele tuginedes tegeleda kõigile riikidele muret valmistavate punktidega, näiteks meie noorsoo võimete arendamine, dopinguvastased programmid ja diskrimineerimine spordis.

Toetan ka spetsiaalse spordifondi loomist sporditegevuste toetamiseks ja inimeste spordivõimaluste lihtsustamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − Tunnustame spordi erilist rolli ühiskonnas sotsiaalse kaasatuse ja integratsiooniinstrumendina ning kohaliku demokraatia edendajana. Tunnustame spordi märkimisväärset tähtsust tervishoiuküsimuses, olles ennetavaks meetmeks rasvumuse ja krooniliste haiguste puhul.

Toetame täielikult ettepanekut tugevdada naiste rolli spordis; igas vanuses sportlaste kaitsmise tähtsust sportlasekarjääri ajal ja pärast seda; spordi edendamist ühiskonnas, füüsiliste tegevuste kaasamist koolide õppekavasse; tulusid ümberjaotavate meetmete rakendamise vajadust spordi rahastamisel; ja kodanike õigust saada teavet ja omada ulatuslikku ligipääsu spordisündmuste kajastamisele.

Siiski ei poolda me ELi tasemel spordipoliitika tõhustatud rolli. Seetõttu ei saa me toetada selles valdkonnas ELi poliitika edendamiseks astutud samme. Iseäranis ei saa me toetada Euroopa spordipolitsei moodustamise ideed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult. – (EL) Kõnealune raport, just nagu komisjoni valge raamat, käsitleb sporti kui veel üht ärivaldkonda, mille eesmärgiks on raha sissetoomine. EL püüab sporti täielikult muuta tarbekaubaks, nii et see toob veelgi suuremat kasumit spordi äriettevõtetele ja rahvusvahelistele ettevõtetele. Seepärast kasutabki EL Lissaboni lepingut oma volituste laiendamiseks, nii et need kataksid ka sporti.

See võrdub amatöörspordi süstemaatilise lammutamisega, isegi koolitasandil. Amatöörsport annab sporditööstusele ja äriks muudetud meistrivõistlustele toormaterjali. Noori ja üldsust tervikuna koheldakse kaubanduslikult orienteeritud föderatsioonide korraldatud sportliku meelelahutuse vaatajate ja klientidena. Kenad sõnad spordi edendavate väärtuste kohta, dopinguvastane võitlus jne näivad narrimisena, kui järeleaimamise soov asendub armutu konkurentsiga. Korruptsioon, doping, kitsarinnalisus ja sallimatus on äriks muudetud spordi lahutamatud osad; neid kasutatakse neid kontrollivate ettevõtete toodete propageerimiseks.

Noorte sportliku ja füüsilise aktiivsuse vajadust saab leevendada ainult infrastruktuure luues ja massilist rahvasporti arendades. Kollektivismi ja solidaarsuse väärtusi peab edendama, et astuda vastu kapitalistliku süsteemi toodetavale korrumpeerunud spordimudelile, mis allutab kõik kasumile.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjalikult. − Üldiselt ma toetan Manolis Mavrommatise valget raamatut spordi kohta. Usun, et suurem osa selles tehtud ettepanekutest toob spordile kasu kõigil tasanditel ELis. Leian, et jalgpalliklubide julgustamine noori talente arendada on mängu jaoks positiivne samm.

Kõik klubid – ka suured – peavad võtma mingisuguse vastutuse treenimise eest ja mitte toetuma üleminekuturul ainuüksi oma rahalisele võimsusele kellegi teise treenitud mängijate omandamisel. Jalgpall ei tohiks olla ainult rahaline võistlus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (PSE), kirjalikult. − Spordi valge raamat on nagu venelaste „matrjoška”: esimene on amatöörsport, teine profisport ja viimane on jalgpall (kus liiguvad suured rahad). Nii jääb mulje, et amatöörsport, mis on „raison d'etre”, on üksnes ettekääne profispordi, eriti jalgpalli juurde jõudmiseks, mis näib olevat peamine siht. Valge raamat on samuti selle lähenemisviisi osas ebavõrdne: karm kehtivate eeskirjade laiendamise suhtes traditsioonilistes valdkondades nagu diskrimineerimine, ebaseaduslik sisseränne, ebaseaduslikud narkootikumid ja konkurents sporditegevustes, kuid leebe, kui asi puudutab nende jaoks erieeskirjade koostamist, just nagu asjassepuutuvad inimesed ei peaks mingil moel kartma. Igatahes kuulutab valge raamat uut ajajärku, milles ELi asutused osalevad aktiivselt profispordi, peamiselt Euroopa jalgpalli reguleerimisel. Hea uudis on see, et seda plaanitakse teha esmalt asjaga seotud inimestega rääkides.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Tervitan Manolis Mavrommatise raportit spordi valge raamatu kohta. Ma tunnistan spordi rolli olulisust iga inimese ja ühiskonna elus, see on vahend, mille abil kõigil on võimalik toime tulla personaalsete väljakutsetega, avastada oma kired ja anded, kuuluda kuskile rühma ja mõista reeglitest kinnipidamise olulisust. Nende väärtuste ekstrapoleerimisel rahvusvahelisele tasandile on mõistetav, miks sport suudab murda läbi geograafiliste tõkete ja edendada sotsiaalset suhtlust ja rahu.

Arvan, et on vajalik märkida, et kõiki tsiviil- või moraalsete eeskirjade rikkumisi spordis – nagu näiteks doping, tahtlikult rassistlikud žestid või hasartmäng – tuleb karistada, et taastada ideaalide olemus ja spordi ülim eesmärk.

Viimaks märgin, et sageli õigustatakse teatud spordiliikide kasvavat tähtsust teiste kahjustamise teel, suurte erinevuste läbi mängijate sissetulekutes erinevatel spordialadel.

Sel põhjusel usun, et vähem levinud ja vähem tuntud spordialade edendamiseks tuleb rakendada toetusmeetmed.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjalikult. − (SV) Sporti käsitlev raport sisaldas palju huvitavat ja mõistlikku materjali. Keegi ei saa põhjusega olla vastu ELi liikmesriikide tugevale tegevusele dopingu ja ksenofoobia vastu spordis. Vastuolulisem, kuid minu arvates mõistlikum, oli toetada komisjoni ideed Euroopa ühistest politseijõududest spordisündmuste katmiseks. Sel määral olin ma valmis raportit toetama. Kahjuks läks kõige olulisem küsimus, see, mis käsitleb Euroopa hasartmängumonopolide liberaliseerimist, sihtmärgist mööda. Mina isiklikult leian, et liberaliseerimine kontrollitud moel ja tegevusloaga hasartmängu- ja lotoettevõtetega võiks rahuldada nii tarbijate huve eri hasartmänguvõimaluste hulgas ja spordiliikumise vajadust ressursside järele. Seetõttu keeldusin hääletusest.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Sport on igapäevaelu oluline osa. Paljud ELi kodanikud kas osalevad või jälgivad mitmeid spordisündmusi ja need on sageli kohati olulisemad kui elu ise.

Sport ei peaks asuma seadusest kõrgemal, kuid meie seadusandjatena peaksime ka tunnistama seda ainulaadset positsiooni, mida sport omab ELis ja eri juhtorganite rolli.

Peaksime ka tunnistama, et kuigi põhiliselt domineerib klubijalgpall, ei ole see siiski ainus sportmäng ja me peame tunnustama ka muid väga erinevaid spordi- ja ajaviitetegevusi nagu ragbiliiga ja hurling või crown green bowling ja tuvide võiduajamine, mis on kõik väga olulised.

ELi ülesandeks ei ole nende spordialade reguleerimine ega mingisuguse spordipolitseina tegutsemine. See roll peaks jääma kohasele juhtorganile. EL võib aga olla loomult täiendav ja aidata arendada igasuguseid spordialasid, võttes sõna diskrimineerimise vastu spordis, mida ikka veel juhtub, kui üks spordiala tunneb end teise poolt ohustatuna. Mainin klassikalise näitena Kreeka ragbiliitu.

Ma toetan Mavrommatise raportit, võib-olla küll mitte nii entusiastlikult kui ma toetan Wigan Warriorsi ragbiliigat või St Mirrenit ja Blackburn Roversit, kuid oluline on ju see, et tegemist on vaid poliitikaga.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjalikult. − Spordi valget raamatut käsitlevas raportis tuleks tunnistada, et ELis valitseb spordis subsidiaarsuse küsimus. Sel põhjusel toetan ma muudatusettepanekut 2.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjalikult. − Tunnustame spordi erilist rolli ühiskonnas sotsiaalse kaasatuse ja integratsiooniinstrumendina ning kohaliku demokraatia edendajana. Tunnustame spordi märkimisväärset tähtsust tervishoiuküsimuses, olles ennetavaks meetmeks rasvumuse ja krooniliste haiguste puhul.

Toetame täielikult ettepanekut tugevdada naiste rolli spordis; igas vanuses sportlaste kaitsmise tähtsust sportlasekarjääri ajal ja pärast seda; spordi edendamist ühiskonnas, füüsiliste tegevuste kaasamist koolide õppekavasse; tulusid ümberjaotavate meetmete rakendamise vajadust spordi rahastamisel; ja kodanike õigust saada teavet ja omada ulatuslikku ligipääsu spordikajastustele.

Siiski ei poolda me ELi tasemel spordipoliitika tõhustatud rolli. Seetõttu ei saa me toetada selles valdkonnas ELi poliitika edendamiseks astutud samme. Iseäranis ei saa me toetada Euroopa spordipolitsei moodustamise ideed.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), kirjalikult. − EPLP nimel. Me tunnustame spordi eripära, aga ingliskeelse versiooni põhjendus I on äärmiselt ebaselge ja jätab ruumi väärtõlgendustele.

 

10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokolli)

11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokolli)

12. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokolli)

13. Järgmiste istungite ajakava (vt protokolli)

14. Istungjärgu vaheaeg
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Kuulutan välja Euroopa Parlamendi istungjärgu vaheaja.

(Istung lõppes kell 12.25.)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika