Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 19. maj 2008 - Strasbourg EUT-udgave

18. Arbejdsplan
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Det endelige forslag til dagsorden som opstillet af Formandskonferencen på mødet den 15. maj 2008 i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 130 og 131 er omdelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! En gang om året - i maj af en eller anden mærkelig grund - plejer alle udvalg at holde møde i Strasbourg. Der lader ikke til at være nogen logisk grund til det. Og derfor holder udvalg møde i aften, mens emner inden for deres ansvarsområde samtidig er på Parlamentets dagsorden.

Det er en uholdbar situation. Den eneste mulige løsning er vel, at udvalgene for fremtiden holder møde i Strasbourg, og vi flytter plenarmøderne til Bruxelles for at løse denne konflikt! Men helt seriøst, så kan udvalgsmøder her i Strasbourg ikke fortsætte med at falde sammen med plenarmøder og gruppemøder i det omfang, det er sket, især i de seneste to år og til trods for alle erklæringer om, at sådanne sammenfald skulle undgås. Nu har vi sågar en cooling-off period. Der er ingen som helst praktisk grund til, at udvalgsmøder her i Strasbourg behøver at falde sammen med plenararbejdet. Jeg ville være Dem meget taknemmelig, hvis De ville gøre alt, hvad der står i Deres magt for at finde en løsning.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mange tak, hr. Nassauer! Jeg vil underrette Formandskonferencen om den situation, De har beskrevet, og jeg er sikker på, at vi finder en tilfredsstillende løsning.

Der er foreslået følgende ændringer til forslag til dagsorden:

Vedrørende mandag:

Der foreligger ingen forslag til ændring.

Vedrørende tirsdag:

Den Socialdemokratiske Gruppe har anmodet om at få sat en redegørelse fra Kommissionen om romaernes situation i Italien uden beslutningsforslag på dagsordenen for tirsdag.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne præcisere vores forslag. Vi anmoder om en redegørelse fra Kommissionen om ikke blot romaernes situation i Italien, men om deres situation der og i Europa generelt. På gruppemødet i dag diskuterede vi den kendsgerning, at situationen er meget vanskelig i Italien for øjeblikket. Vi ønsker dog ikke at insinuere, at problemet er begrænset til Italien alene, eller at beskyttelse af mindretal og social integration af romaer er særlige italienske problemer. Vi har blot refereret til Italien, fordi det er her, at problemet for øjeblikket optræder i stor skala.

Vi ønsker at vide af Kommissionen, hvad den har gjort i de senere år med de omfattende midler, som vi har bevilget, for at støtte lokale projekter effektivt med henblik på at undgå den slags scenarier, som vi oplever i Italien nu.

Vi anmoder altså om en generel forhandling. Udgangspunktet vil være situationen i Italien, men jeg vil gerne understrege kategorisk, at jeg ikke ønsker, at den kun skal fokusere på Italien. Vi har mange andre faktorer at tage hensyn til, ikke kun den italienske situation. Vi vil blot gerne vide af Kommissionen, hvad den har gjort hidtil, og hvad den agter at foretage sig i fremtiden. Vi ville derfor være taknemmelige, hvis Kommissionen kunne komme med en sådan redegørelse på tirsdag.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, for Verts/ALE-Gruppen. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Verts/ALE-Gruppen støtter dette forslag, og den støtter det af to grunde, nemlig fordi vi mener, at det er vigtigt at drøfte, hvad der sker for romaerne i EU som sådan, idet vi kun alt for godt husker de nylige begivenheder i Italien, og fordi vi alle ved, at EU har mulighed for at gribe ind, men at denne mulighed ikke er særlig kendt og i mange tilfælde ikke drøftes.

I begge henseender glæder vi os over denne drøftelse, men vi er bange for, at det ikke er det sidste, vi hører til dette, i hvert fald ikke fra Italien.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, for PPE-DE-Gruppen. - (FR) Hr. formand! Det var ikke planlagt af Formandskonferencen, men der er selvfølgelig plads til det i dagsordenen. Vi havde en forhandling om det i september 2007. Romaproblemet er et reelt problem for hele Europa, også for Rumænien, og det konstaterede vi under vores besøg i Rumænien. Så vidt jeg ved, skal vi have en forhandling om dette emne i september. Ville det ikke være bedre - som vores gruppe foreslår - at drøfte problemet i Italien i LIBE først og vente med en officiel forhandling her i Parlamentet, til vi er forberedt? Det er PPE-DE-Gruppens indstilling.

 
  
  

(Parlamentet gav sin tilslutning)

Vedrørende onsdag, torsdag:

Der foreligger ingen forslag til ændring.

(Parlamentet godkendte arbejdsplanen)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Hr. formand! For en ordens skyld vil jeg gerne oplyse, at vi agter at anmode om en udsættelse af afstemningen om hr. Grosch's betænkning om hviletider og buschauffører. Der er i princippet opnået enighed mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, og det vil vi gerne se afspejlet i hr. Grosch's betænkning. Jeg vil blot på forhånd underrette de andre grupper om, at vi vil anmode om en udsættelse af afstemningen.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik