Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

18. Arbetsplan
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista, som fastställt av talmanskonferensen vid dess möte torsdagen den 15 maj 2008 i enlighet med artikel 130 och 131 i arbetsordningen har delats ut till er.

 
  
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Herr talman! En gång om året – i maj, av någon outgrundlig anledning – är det brukligt att samtliga utskott träffas i Strasbourg. Det verkar inte finnas någon logisk motivering till detta. På grund av detta har vi möten med utskotten i kväll samtidigt som ämnen inom ramen för deras behörighet finns på föredragningslistan.

Detta är en ohållbar situation. Den enda möjliga lösningen är faktiskt att utskotten träffas i Strasbourg i framtiden och att vi flyttar plenarsammanträdena till Bryssel! Allvarligt talat så kan inte utskottens möte här i Strasbourg fortsätta att kollidera med plenarsammanträdena och gruppmötena i den utsträckning som nu har skett, särskilt under de senaste två åren och trots alla försäkringar om att dessa kollisioner skulle undvikas. Nu har vi till och med en reflexionsperiod. Det finns ingen som helst praktisk anledning till att utskottens möten här i Strasbourg ska behöva kollidera med kammarens aktiviteter. Jag skulle vara tacksam om talmannen gjorde allt för att ställa saken till rätta.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Tack, herr Nassauer! Jag ska underrätta talmanskonferensen om den situationen ni har beskrivit, och jag är säker på att vi ska kunna hitta en tillfredsställande lösning.

Följande ändringar har föreslagits:

Måndagen:

Inga ändringsförslag.

Tisdagen:

Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har att ett uttalande av kommissionen om situationen för den romska befolkningen i Italien utan resolutionsförslag ska läggas till på föredragningslistan för tisdagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz, för PSE-gruppen. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Låt mig förtydliga anledningen till vårt ändringsförslag. Vi begär ett uttalande av kommissionen om inte bara romernas situation i Italien utan om deras situation där och i resten av Europeiska unionen. Vid vårt gruppmöte idag kom vi fram till att det är en väldigt svår situation i Italien för tillfället. Vi vill med detta dock inte mena att situationen är begränsad till Italien eller att skyddet av minoriteter och den sociala integrationen av romerna är specifikt italienska frågor. Vi hänvisar endast till Italien eftersom det är där som problemet just nu har kommit upp till ytan i stor skala.

Vi vill veta av kommissionen vad som har gjorts under de senaste åren med de betydande medel som har avsatts för att stödja lokala projekt just i avsikt att undvika den typ av scenario som vi nu ser i Italien.

Vad vi begär är alltså en allmän debatt. Utgångspunkten skulle vara situationen i Italien, men låt mig kategoriskt betona att jag inte vill att fokus bara ska hamna på Italien. Vi har flera andra faktorer att beakta, inte bara den italienska situationen. Framför allt vill vi veta från kommissionen vad den har gjort tidigare och vilka ytterligare åtgärder den tänker vidta i framtiden. Vi skulle därför vara tacksamma om kommissionen kunde göra ett sådant uttalande på tisdagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Frassoni, för Verts/ALE-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen stöder detta förslag och den stöder det av två anledningar. Vi anser att det är viktigt att diskutera vad som händer med den romska befolkningen som sådan i Europeiska unionen – vi vet alltför väl om de nyligen inträffade händelserna i Italien – och vi känner också till att Europeiska unionen har möjlighet att ingripa, men de medlen är inte särskilt välkända och brukar inte diskuteras.

Av båda dessa anledningar är vi mycket glada över att ha denna debatt, men vi befarar att det inte blir den sista, åtminstone inte när det gäller Italien.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Daul, för PPE-DE-gruppen. – (FR) Herr talman! Talmanskonferensen förutsåg inte detta men tydligen finns det plats för denna diskussion på föredragningslistan. Vi hade en debatt i september 2007. Problemet med den romska befolkningen är ett väldigt påtagligt problem, för Europeiska unionen i allmänhet och även för Rumänien, och det var något vi var medvetna om när vi besökte Rumänien. Jag vill minnas att det är planerat en debatt om denna fråga i september. Skulle det inte vara bättre – som vår grupp föreslår – att problemet i Italien diskuteras till en början i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, och att vi dröjer med en officiell debatt här i kammaren tills vi har förberetts oss för det? Detta är PPE-DE-gruppens hållning.

 
  
  

(Parlamentet samtyckte till detta förslag.)

Onsdagen, torsdagen:

Inga ändringsförslag.

(Arbetsplanen fastställdes.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). - (DE) Herr talman! För den goda ordningens skull vill jag meddela att vi avser att begära att omröstningen om Mathieu Groschs betänkande, som handlar om vilotider och frågan om bussförare, skjuts upp. Det finns en principöverenskommelse mellan arbetsgivarna och de anställda och vi vill att detta återspeglas i betänkandet av Mathieu Grosch. Jag vill bara förvarna de andra grupperna om att vi kommer att begära att denna omröstning skjuts upp.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy