Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 19. května 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
PV
MPphoto
 
 

  Předseda. − Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) . (FR) Vážený pane předsedo, již více než dva roky zůstává neobsazena pozice administrátora v informační kanceláři Evropského parlamentu v Lucemburku. Ráda bych se dozvěděla výsledek inzerování této pozice, proč měl jeden kandidát neúplnou žádost a co v jeho žádosti chybělo. Proč o této věci nedostáváme žádné informace? Ráda bych také věděla, co správa hodlá pro obsazení této pozice, která je již tak dlouho volná, udělat?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Vážený pane předsedo, mnohokrát Vám děkuji za slova, která jste v úvodu tohoto zasedání věnoval rodině zavražděného příslušníka Guardia Civil, španělským ozbrojeným silám a samozřejmě španělskému lidu. Děkuji vám, pane předsedo.

Věřím, že jediný způsob jak porazit ETA a teroristy je, abychom zůstali proti terorismu sjednoceni.

Myslím si, že všichni demokraté Evropy by měli projevit jednotu a podporu vládám Španělska a Francie v tomto společném úsilí a že bychom měli odložit absurdní spory nedávné minulosti. Ukažme, že proti terorismu stojíme všichni jednotně.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Dne 28. dubna bylo letadlo makedonské letecké společnosti MAT směřující do Egypta se 76 cestujícími na palubě donuceno přistát v Istanbulu, protože je řecké úřady odmítly vpustit do řeckého vzdušného prostoru.

V únoru řecké úřady odmítly udělit MAT povolení k charterovým letům na Korfu a jako důvod uvedly název letecké společnosti – MAT (Makedonské aerolinie). Cílem Dohody o společném evropském leteckém prostoru, podepsané v červnu 2006, bylo vytvořit rozšířený společný letecký prostor se sousedními státy, včetně Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Podle této dohody jsou řecké orgány povinny žádosti MAT vyhovět. Řecká blokáda letů společnosti MAT představuje porušení platného práva, základních smluv EU a mezinárodního práva leteckého provozu. Odůvodnění tohoto rozhodnutí názvem letecké společnosti je také v rozporu se společnými evropskými hodnotami.

Velmi mě zajímá, jaká opatření evropské instituce a Komise navrhují přijmout, aby se učinila přítrž tomuto diskriminačnímu postupu, který je v rozporu s volným pohybem osob, zboží a služeb a je zaměřen proti státům žádajícím o členství v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Vážený pane předsedo, v regionu střední a východní Evropy se mimo jiné potýkáme s neblahým dědictvím komunismu v oblasti životního prostředí. Toto dědictví v žádném případě nemůže být považováno za čistě domácí otázku, a naopak se jedná o společný evropský problém, který se týká nás všech. Když došlo ke změně režimu, ocitly se naše země, včetně Rumunska, nepřipravené, co se týče strategií ochrany životního prostředí.

Podporuji zprávu pana Hartmuta Nassauera ze skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů (skupiny PPE-DE) o ochraně životního prostředí prostředky trestního práva a rád bych, aby ti, kteří způsobují závažné škody na životním prostředí, byli za tyto škody voláni k trestní odpovědnosti díky zpřísnění práva Evropské unie a zajištění jeho dodržování.

Je třeba zakázat použití kyanidové technologie v obci Roşia Montană (Verespatak). Životní prostředí narušuje také ničení lesů v oblasti Rumunska obývané Sékely. Závažné škody na životním prostředí by mohla způsobit rovněž dálnice, která se staví v Transylvánii. Na Ukrajině pokračují stavební práce na kanálu Bystroje. V Bulharsku se poté, co byl tento členský stát nucen uzavřít elektrárnu Kozloduj, staví nová jaderná elektrárna. Těmto otázkám bychom měli věnovat větší pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Vážený pane předsedo, v rámci debaty, která probíhá v Německu a týká se Lisabonské smlouvy, tvrdí některé levicové skupiny – a na podporu těchto svých tvrzení si berou Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod – že Smlouva by znovu zavedla trest smrti, aby – jak tvrdí – bylo možné popravovat lidi za účelem potlačení povstání. To se v podstatě rovná obrovskému pohanění této úmluvy, která vyjadřuje nezcizitelné jádro evropského hodnotového systému, a tím i symbol Evropy oddané hodnotám míru, svobody a právního státu.

Jsem pobouřena, že ve vztahu k Evropské úmluvě o ochraně základních práv a svobod, k níž má EU podle ustanovení Lisabonské smlouvy přistoupit, jsou lidé vystavováni takovému vyvolávání paniky. Rovněž důrazně protestuji proti výrokům některých příznivců levicových skupin, které reformní smlouvu přirovnaly k Hitlerovu zmocňovacímu zákonu z roku 1933. Tyto výroky jsou nejen zcela absurdní, ale zároveň obrovským způsobem zlehčují německý fašismus. To výrazně přesahuje hranice slušnosti a mravnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Vážený pane předsedo, Spojené království je jednou ze sedmi zemí, které předkládají legislativní návrh na přijetí rámcového rozhodnutí Rady o společných pravidlech výkonu rozhodnutí vynesených v nepřítomnosti. To bude znamenat, že občan Spojeného království může být obžalován, shledán vinným a odsouzen v cizí zemi bez své přítomnosti u soudu a poté do této země odvlečen k výkonu trestu odnětí svobody. Občané Spojeného království se tak ocitnou v postavení, kdy se již nebudou obhajovat v soudním řízení, nýbrž budou prokazovat svoji nevinu až poté, co byli odsouzeni.

I když existuje ustanovení o obnovení řízení, neznají tento prostředek právní systémy všech členských států EU. Bude tak pokračovat ničení zásady habeas corpus a ochrany proti svévolnému zatčení a uvěznění, které občané Spojeného království tradičně požívají a která má zásadní význam pro anglické právo a svobody. Členství naší země v této zhoubné organizaci jménem Evropská unie tak postupně ničí vše, co bývalo na Spojeném království dobré.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kroky bulharských orgánů v posledních týdnech znovu jasně ukazují, že nemají naprosto žádný záměr ani vůli řešit hlavní problém, kterému naše země čelí: reformu soudního systému a resortu vnitra. Namísto ochrany životů a práv občanů se prezident, předseda vlády, státní zastupitelství, ministerstvo vnitra a starosta Sofie spojili do symbiotického seskupení a mocenské páky využívají pouze k politickému vydírání těch, kteří s nimi nesouhlasí.

A co hůř, většina sdělovacích prostředků v Bulharsku, které by měly být neoddanějšími ochránci nezvratnosti demokratického vývoje v naší zemi, se prostřednictvím finančních zájmů propojila se zločinným prvkem a těmito silami a stala se jejich vehementními ochránci a spolupachateli.

Kdokoli projeví nesouhlas s oficiální linií, je umlčován a zbavován přístupu na veřejná fóra. Naše úsilí o vznesení těchto otázek a jejich prodebatování v Bulharsku se bohužel setkalo s tuhým odporem zkorumpovaných úřadů, a proto jsme byli nuceni hledat záchranu státnosti naší země u Evropského soudního dvora.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Vážený pane předsedo, ráda bych řekla pár slov ke kritické a hluboce znepokojivé situaci v Libanonu.

Tady v Parlamentu situaci sledujeme a při mnoha příležitostech jsme diskutovali o následcích dlouhotrvající krize, způsobené zhroucením státních institucí, neschopností zvolit prezidenta republiky, slepou uličkou, do které se hospodářství země dostalo kvůli okupaci jejího obchodního a správního centra, a strachem z teroristických útoků.

Tento stav vyvrcholil v podobě různých forem násilí páchaného Hizballáhem kvůli rozhodnutí vlády zakázat provoz jeho nekontrolované telekomunikační sítě.

Vážený pane předsedo, ráda bych Vám připomněla, že v Kataru probíhají citlivé vnitrostátní rozhovory. Tento vnitrostátní dialog, který musí být veden s patřičným ohledem na obecné zájmy libanonských občanů a jejich touhu po prosperitě, bezpečnosti a národní nezávislosti, se musíme snažit podporovat všemi prostředky, jež máme. Využívejme všech příležitostí, které nám skýtá dohoda o přidružení s touto zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). Vážený pane předsedo, rád bych Vás vyzval, abyste se jménem Evropského parlamentu připojil k přání zdaru všem jednotkám členských států Evropské unie, které slouží v Čadu. Tato riskantní mise EU pod záštitou OSN bude složena ze 4 000 vojáků v poli, kteří budou usilovat o ochranu a pomoc 430 000 uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám, kteří v současné době obývají 42 táborů. Patří k ní i mnoho stovek irských vojáků, kteří pokračují v hrdé tradici mírotvorných a humanitárních úloh irské armády.

Tato mise je příkladem toho, co nyní v Evropě umíme udělat, a rovněž ukazuje, co bychom mohli dělat ještě účinněji a v kratších časových lhůtách, jakmile budeme schopni uplatňovat ustanovení Lisabonské smlouvy o humanitární pomoci, petersberských úkolech a společné zahraniční a obranné politice.

Pane předsedo, naléhavě Vás žádám, abyste jednotkám v poli předal naše přání zdaru.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). - Vážený pane předsedo, chtěl bych upozornit na situaci romské menšiny a občanů nových členských států v Itálii. V posledních dnech došlo k policejním útokům na romské komunity v Římě. 118 zadržených bylo s okamžitou platností vypovězeno a nový starosta řekl, že vypoví 20 000 lidí. Na předměstí Neapole došlo ke žhářským útokům na romské tábory, při kterých dav zabránil hasičům požáry uhasit. Stovky rodin přistěhovalců uprchly, aby si zachránily život, a řada dětí je údajně nezvěstných. Moje kolegyně Viktória Mohácsiová sledovala situaci přímo v Římě. Zaslala odtamtud znepokojivé zprávy a já doufám, že bude mít zítra příležitost reagovat na vyjádření Rady.

Víme, že problém útoků na komunity přistěhovalců existuje v řadě našich členských států, ovšem události v Itálii se vyznačují neobvykle vysokým stupněm násilí. OBSE obvinila Itálii ze stigmatizace přistěhovalců a zdá se mi, že povaha nedávné volební kampaně vedla ke vzniku kultury beztrestnosti pro osoby, které tyto útoky provádějí. Komisař Frattini, jenž byl mezi prvními, kdo poučovali nové členské státy o integraci etnických menšin, dokonce nyní zpochybňuje schengenské dohody. Jedná se o problém celoevropského rozsahu. Tento problém zasahuje samé jádro důvodů, pro které byla Evropská unie založena, a já proto naléhavě žádám Komisi a Radu, aby věc neprodleně projednaly a zjistily, jak je možné pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Vážený pane předsedo, jedna z poslankyň Evropského parlamentu předložila na summitu v Limě propotratové pozměňovací návrhy k rezoluci o chudobě a sociálním vyloučení. Tato otázka ovšem přesahuje rozhodovací pravomoci institucí Evropské unie. Tyto věci by mělo upravovat vnitrostátní právo.

Během jednání Výboru pro zahraniční věci, výměnné programy, životní prostředí, vzdělávání a kulturu zástupci Evropského parlamentu v odděleném hlasování zástupců parlamentů obou kontinentů návrh odmítli, a výbor jej tedy nepřijal. Žádný z parlamentů návrh nepovažoval za hodný přijetí. Mezi jednáním výboru a plenárním zasedáním byl hlasovací postup změněn na společné hlasování zástupců obou parlamentů. Díky hlasům latinskoamerických poslanců byly pak pozměňovací návrhy přijaty. Akceptovat tento postup by znamenalo, že každý z nás by mohl do mezinárodních dokumentů jménem Evropské unie vkládat ustanovení, která přesahují mandát EU, ale jsou pro ni závazná. Proti těmto postupům jsem nucena protestovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Vážený pane předsedo, kolegové, domnívám se, že příslušné orgány a instituce Společenství by se měly urychleně zabývat tak závažným fenoménem, jakým je vznik polovojenských nacionalistických organizací v některých členských státech. Konkrétně mám na mysli Českou republiku a Maďarsko. Jak známo, v těchto zemích za tolerance státních orgánů vznikly tzv. národní gardy. Tyto krajně pravicové organizace mají sloužit k podpoře nacionalismu, rasismu, zastrašování příslušníků jiných národností a také levicově smýšlejících občanů. To se zcela jasně prokázalo před několika dny v Praze. Zatímco maďarská garda především přispívá ke špatným vztahům mezi Maďary a okolními národy, česká národní garda, rovněž šovinistická, se stává nástrojem zastrašování nejen levice, ale všech demokraticky smýšlejících občanů. Nebezpečnost těchto organizací, jejichž existence je neslučitelná s Evropou jako projektem přátelství mezi národy, je posilována tím, že se do jejich řad hlásí jak bývalí, tak současní příslušníci státních ozbrojených složek. Důrazně na tyto skutečnosti upozorňuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Vážený pane předsedo, Konference předsedů nedávno rozhodla omezit vliv pracovních skupin napříč frakcemi (tzv. Intergroups). Naše zasedání se odnynějška mohou konat ve Štrasburku pouze ve čtvrtek. V tento den se nemohou účastnit zasedání Intergroups například odborníci na lidská práva, neboť jsou na seznamu řečníků u debat o naléhavých otázkách. Navíc většina poslanců odjíždí každý čtvrtek odpoledne za svými voliči a mnozí z nich cestují domů řadu hodin.

I když plně chápu potřebu věnovat dostatečný čas legislativní práci, považuji Intergroups za nepostradatelné. Dobrovolně jsme spojili síly ke zkoumání otázek, na které není dostatek času ve výboru, například problému Tibetu, ochrany rodiny a dítěte, čtvrtého světa, Pobaltí nebo dobrých životních podmínek zvířat. Jsme vidět, jsme slyšet a jsme zodpovědní za řadu iniciativ, které z Evropského parlamentu vycházejí. V tuto chvíli je většina aktivních poslanců vyčleňována, umlčována, jsou jim házeny klacky pod nohy a jsou stavěni před hotovou věc v podobě rozhodnutí, že v úterý a ve středu se již nesmějí scházet. Pane předsedo, zajistěte, prosím, aby toto nemoudré rozhodnutí bylo zrušeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. − Toto rozhodnutí nebudu komentovat, ale musím říci, že předseda Evropského parlamentu není tak mocný, jak nejspíš předpokládáte. Nicméně budu se samozřejmě touto věcí zabývat.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Děkuji vám, pane předsedo. Minulý týden uvítal papež ve Vatikánu členy Maďarské konference katolického duchovenstva. Na této audienci hlava katolické církve vyjádřila poděkování za aktivity maďarské církve a kritizovala sekulární stát, který podle jeho slov trestá rodiny, odsoudil zákon umožňující registraci nesezdaných párů jako legálních partnerství, protože legalizuje soužití nesezdaných párů a propůjčuje občanská práva homosexuálním partnerstvím. Papež zdůraznil, že tento zákon nejenže odporuje církevní nauce, ale také porušuje maďarskou ústavu.

V sekulární Evropě členské státy nezasahují do církevních věcí a církev nevyvíjí ideologický tlak na stát. Lisabonská smlouva zaručuje základní lidská práva, včetně svobody vyznání, a zakládá institucionální vztahy mezi EU a církvemi.

Spolupráce se však může zakládat jedině na vzájemnosti a z toho důvodu naléhavě žádáme předsedu Komise pana Barrosa, aby jednal na základě mandátu, který mu byl propůjčen, a inicioval dialog s katolickou církví na ochranu sekulární Evropy a evropských hodnot. Mnohokrát vám děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážený pane předsedo, rád bych navázal na téma otevřené kolegou Thomasem Mannem ohledně přesunu schůzí Intergroups na čtvrteční odpoledne. Pokud je smyslem tohoto rozhodnutí pomoci poslankyním a poslancům lépe se soustředit na plenární schůze, pak o tom dosti pochybuji. Svým způsobem je naše práce být „holka pro všechno“, dělit svůj čas mezi nejrůznější činnosti, a takovýto krok rovněž nemůže většině poslanců zabránit, aby ve čtvrtek odpoledne odjížděli, protože musí stihnout lety domů, aby se druhý den, v pátek, setkali se svými voliči. A obávám se, že tímto způsobem budou Intergroups bohužel vklíněny mezi mlýnské kameny plenárních zasedání a setkávání s voliči. To by, myslím, živoucí aktivity těchto skupin zcela ochromilo.

Možná by bylo nejlepší důvěřovat Integroups, že si najdou nejpraktičtější a nejpružnější způsob existence samy. Pane předsedo, Vaše odpověď Thomasu Mannovi je pro mě povzbudivým signálem.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE). – (FR) Vážený pane předsedo, pane komisaři, trochu mě znepokojuje, že má být Komisi připomínána její odpovědnost za spravedlivé provádění evropských politik na území každého členského státu.

Faktem je, že francouzská vláda vyčlenila region Auvergne a zbavila tamější místní plány zaměstnanosti zodpovědnosti za řízení prostředků Evropského sociálního fondu. Postoj vlády je nepochopitelný. Dotyčné orgány mají skvělou správní historii a toto stranické rozhodnutí ohrožuje struktury, které dlouhá léta usilují o integraci nejchudších lidí do společnosti.

Evropská komise by měla francouzské vládě připomenout její povinnost chovat se soudržně a dodržovat pravidla provádění evropského financování. Nemůžeme připustit, aby se dohody s Evropskou unií uplatňovaly v různých částech jedné země rozdělujícím, stranickým způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Vážený pane předsedo, v úvodní fázi vyjednávání o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Ruskou federací došlo k určitým zpožděním kvůli chování některých členských států, které mohou mnozí považovat za obstrukční. Jsem rád, že předsednictví Rady EU, Komise a Litva dosáhly konsensu, který nám umožňuje obnovit platnost staré dohody, jejíž platnost v loňském roce vypršela.

Odkládáním vyjednávání s Ruskem si řežeme sami pod sebou větev. Existuje řada témat, od životního prostředí a energie až po vízové režimy, přistěhovalectví, přeshraniční projekty a nevyřešené otázky týkající se Gruzie a Moldávie, která vyžadují komplexní politickou shodu na společných cílech a opatřeních. Věřím, že Komise při vyjednáváních využije svého mandátu v nejlepším zájmu všech členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). - (HU) Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nadcházející sibiřský summit mezi Ruskem a Evropskou unií může přinést nové příležitosti. Jedním z potenciálně důležitých výsledků schůzky bude dvoustranná smlouva, která by mohla dlouhodobě vymezit vztahy mezi oběma stranami. V této smlouvě musí klíčové místo zaujímat otázky energetiky, zároveň ale nesmí sejít ze zřetele zásada reciprocity.

Důležitým předpokladem budování reciprocity je ratifikace Smlouvy o energetické chartě Ruskem. Tato smlouva zakládá transparentní vztahy na trhu s energií, přispívá k bezpečnosti nabídky a povzbuzuje investice. Všechny tyto věci jsou nanejvýš důležité i pro Rusko. Budou-li koneckonců zanedbávány kapitálové investice do vývoje, mohlo by Rusko náhle zjistit, že ztratilo schopnost plnit své závazky. Ratifikace Smlouvy o energetické chartě Kremlem je proto v zájmu obou stran.

Úspěch nadcházejícího summitu bude záviset na schopnosti členských států vystoupit ze stínu krátkodobých ohledů a v zájmu ochrany společného zájmu hovořit jedním hlasem. Mnohokrát vám děkuji, pane předsedo.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Vážený pane předsedo, před chvílí jste uvedl, že vůbec nejste tak mocný. Nicméně jsem si jista, že máte dostatečnou moc k provádění rozhodnutí Konference předsedů.

Letos dne 24. dubna rozhodla Konference předsedů zcela správně, že požádá kvestory, aby znovu zvážili své rozhodnutí ze dne 26. září 2007 o přidělení prostor v budově Evropského parlamentu Evropské podnikové a parlamentní organizaci.

Při posledním dílčím zasedání jsme schválili Stubbovu a Friedrichovu zprávu o lobbistech. Upřímně řečeno, zřídit kancelář pro zástupce organizací zaměstnavatelů přímo v prostorách Parlamentu se mi zdá jako spojení dvou věcí, které by měly zůstat oddělené, a pokřivení našich vztahů se sociálními partnery – krok zcela cizí naší parlamentní tradici v Evropské unii.

Kromě toho nerozumím, proč jsme po uvedeném rozhodnutí Konference předsedů obdrželi Vaším jménem pozvánku od místopředsedy Parlamentu pana Vidal-Quadrase na slavnostní otevření Evropské podnikové a parlamentní organizace dne 3. června.

Pane předsedo, doufám, že celou svou autoritou zjednáte v této věci pořádek a zajistíte, aby rozhodnutí Konference předsedů bylo dodržováno.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). - (BG) Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, čeká nás vydání příští monitorovací zprávy pro Bulharsko. Jako místopředsedkyně Výboru pro regionální rozvoj a členka Hnutí za práva a svobody, strany, která je součástí vládnoucí většiny, bedlivě sleduji provádění Dohody o přistoupení Bulharska k EU. Jsem si jista, že v minulém měsíci vláda naší země opět provedla nezaujatý rozbor problémových oblastí a vyhlásila odhodlání se jimi zabývat.

To se projevuje na skutečnosti, že ke zlepšení čerpání evropských fondů byl vytvořen post nové místopředsedkyně vlády pro dozor nad operačními programy a jejich koordinaci. To povede ke zlepšení komunikace s Evropskou komisí. Místopředsedkyně vlády bude sledovat řádné plnění přijatých závazků.

Probíhají systémové změny ke zefektivnění fungování správy na jednotlivých ministerstvech a státních agenturách. Došlo k výměně vládních ministrů, je novelizován právní rámec resortu vnitra a bezpečnosti, jsou vyměňováni vysocí úředníci. Nový ministr vnitra přijímá opatření pro boj proti korupci a zločinu.

Bulharsko pokračuje na cestě k dosažení soudržnosti s členskými státy a jsem si jista, že evropské instituce podrobí úsilí naší země objektivnímu posouzení.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Ráda bych využila tento prostor a pohovořila o diplomatické misi EU v Bělorusku.

Docela nedávno byla v Minsku otevřena kancelář Evropské komise. Diplomatické mise v běloruském hlavním městě má celkem 14 členských států. Dvě další země EU, Nizozemsko a Finsko, udržují s Běloruskem styky z jiných zemí EU. Celých 11 členských států však udržuje s Běloruskem styky z Moskvy. Jde například o Rakousko, Belgii, Řecko, Dánsko, Španělsko a bohužel také o Slovinsko, zemi, která v současné době Evropské unii předsedá. Podle mého názoru je běloruskému lidu vysílán špatný signál, zejména v době jeho snahy o odpor proti plánům režimu obětovat Bělorusko Rusku. Věřím, že je načase vyzvat všechny členské státy, aby s Běloruskem začaly udržovat styky ze svého vlastního území, a ne z Moskvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Předseda. − Tím je tento bod uzavřen.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí