Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Arutelud
Esmaspäev, 19. mai 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
PV
MPphoto
 
 

  President. − Järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) . – (FR) Härra president, administraatori ametikoht Euroopa Parlamendi infobüroos Luxembourgis on olnud vaba üle kahe aasta. Tahaksin teada töökuulutuse tulemusi – miks olid ühe kandidaadi dokumendid mittetäielikud ja mis seal täpselt puudu oli? Miks meil puudub teave selle küsimuse kohta? Samuti tahaksin teada, mida plaanib haldustalitus selle ametikoha täimise osas ette võtta ning miks on olnud see ametikoht vaba nii pikka aega?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Härra president, tänan täiskogu istungi alguses avaldatud kaastunde eest mõrvatud tsiviilkaardi ohvitseri perekonnale, Hispaania relvajõududele ja muidugi hispaanlastele. Tänan, härra president.

Ma usun, et ainuke viis võita ETAt ja terroriste on jääda ühinenuks terrorismi vastu.

Ma arvan, et kõik Euroopa demokraadid peaksid näitama üksmeelt ja toetust Hispaania ning Prantsusmaa valitsusele selle ühise ülesande puhul ja me peaks lõpu tegema lähimineviku absurdsetele sündmustele. Näidakem, et oleme kõik ühinenud terrorismi vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) 28. aprillil oli Makedoonia lennuettevõtjale MAT kuuluv lennuk, mille pardal oli 76 reisijat ja mis lendas Egiptusesse, sunnitud maanduma Istanbulis, sest Kreeka ametiasutused ei lubanud lennukil Kreeka õhuruumist läbi sõita.

Veebruaris keeldusid Kreeka ametiasutused andmast MATile luba tšarterlendudeks Korfule, põhjendades seda viitega lennuettevõtja nimele MAT (Macedonian Airlines). 2006. aasta juunis allkirjastatud Euroopa ühise lennunduspiirkonna lepingu eesmärk oli luua laiendatud ühine lennunduspiirkond koos naaberriikidega, sealhulgas endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga.

Vastavalt lepingule on Kreeka ametiasutused kohustatud täitma MATi taotlust. Kreeka blokaad MATi lendudele kujutab endast ELi aluslepingute ja rahvusvahelise lennuliikluse alase õiguse rikkumist. Osutamine lennuettevõtja nimele selle otsuse põhjusena on samuti vastuolus Euroopa ühiste väärtustega.

Ma sooviksin teada saada, milliseid meetmeid pakuvad välja Euroopa Liidu institutsioonid ja komisjon, et lõpetada see diskrimineeriv tegevus, mis on vastuolus inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumisega ning on suunatud riikide vastu, kes taotlevad Euroopa Liidu liikmeks saamist.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Härra president, Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas peame samuti tegelema keskkonda laostava kommunismipärandiga. Mitte kuidagi ei saa seda pidada üksnes riigisiseseks probleemiks; see on tavaline Euroopa probleem, mis mõjutab meid kõiki. Kui riigikord muutus, siis meie riigid, kaasa arvatud Rumeenia, ei olnud ette valmistunud keskkonnakaitse strateegiate suhtes.

Ma toetan Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni (PPE-DE) liikme Hartmut Nassaueri raportit keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu ja tahan näha, et need, kes põhjustavad tõsist keskkonnakahju, pannakse vastavalt kriminaalõigusele vastutama, muutes rangemaks ja tagades Euroopa Liidu õigusaktide järgimise.

Roşia Montanăs (Verespatakis) tuleb keelata tsüaniiditehnoloogia kasutamine. Samuti kahjustab keskkonda metsade hävitamine Szekleri piirkonnas ja teistes Rumeenia piirkondades. Transilvaaniasse ehitatav kiirtee võib samamoodi põhjustada tõsist keskkonnakahju. Ehitustööd Bõstrõje kanalis Ukrainas jätkuvad. Bulgaarias ehitatakse uut tuumaelektrijaama, sest liikmesriik oli sunnitud sulgema Kozloduy tuumajaama. Nendele teemadele peaksime pöörame rohkem tähelepanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Härra president, Saksamaal peetud Lissaboni lepingu arutelul kasutasid mõned vasakpoolsed fraktsioonid Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni selleks, et toetada väidet, et uue aluslepinguga taastatakse surmanuhtlus, seega nad nõuavad, et inimesi saaks hukata ülestõusu mahasurumise eesmärgil. See pole muud kui raevukas rünnak Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni vastu, mis esindab Euroopa vääruste süsteemi lahutamatut tuumikut ja seega Euroopa sümbolit, mis on seotud rahu, vabaduse ja õigusriigiga.

Ma olen vapustatud, et inimesed peavad kokku puutuma sellise Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni hirmutava mustamisega – konventsiooni, millest EL Lissaboni lepingu alusel lähtub. Samuti protesteerin jõuliselt avalduste vastu, mille on teinud mõned vasakpoolsed, võrdsustades reformilepingut Hitlerile volitusi andva 1933. aasta aktiga. See ei ole mitte ainult täiesti absurdne, vaid ulatub Saksa fašismi üüratu alahindamiseni. See ületab juba kõlbluse ja moraali piiri.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Härra president, Inglismaa on üks seitsmest riigist, kes pakub välja õigusakti, et võtta vastu nõukogu raamotsus, mis käsitleb üldeeskirju tagaseljaotsuste täideviimise kohta. See tähendab, et Briti kodaniku üle saab kohut mõista, teda süüdistada ning karistada välisriigis, ilma et kodanik oleks kohtus, ning pärast viia ta kõnealusesse riiki vangistusse. Süüdistatu on olukorras, kus ta ei saa end kohtuprotsessis kaitsta, vaid peab pärast süüdimõistmist oma süütust tõestama.

Kuigi kehtib kohtuotsuse läbivaatamise säte, ei tunnista kõik ELi liikmesriigid kohtuotsuse läbivaatamist oma õigussüsteemis. Sellega rikutakse edasi habeas corpuse põhimõtet ja keeldu omavoliliselt arreteerida ning vangistada, millega Briti kodanikud on harjunud ja mis on Inglise õiguse ja vabaduste alus. Kõik, mis oli Suurbritannia puhul hea, on samm-sammult hävitatud liikmelisuse tõttu pahatahtlikus organisatsioonis nimega Euroopa Liit.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). - (BG) Härra president, daamid ja härrad, Bulgaaria ametiasutuste viimaste nädalate tegevus näitab taas selgelt, et neil pole mingit kavatsust ega tahet tegeleda põhiprobleemiga, millega meie maa silmitsi seisab: uuendada kohtusüsteemi ja siseasju. Selle asemel et kaitsta kodanike elu ja õigusi, on president, peaminister, prokuratuur, siseminister ja Sofia linnapea oma jõud ühendanud ja kasutavad võimu oma poliitiliste vastaste väljapressimiseks.

Mis veelgi halvem – Bulgaaria meedia, mis peaks olema kõige tõhusam valvur kindlustamaks meie riigi püsimist demokraatlikul arenguteel, on loonud finantshuvide kaudu sidemed kriminaalse kontingendi ja jõududega, kellest on saanud nende raevukad kaitsjad ja kaasosalised.

Kõik, kes ei nõustu võimu arvamusega, on maha surutud ja neilt on võetud luba avalikult esineda. Kahjuks on kõik meie pingutused, et tõstatada need probleemid ja arutada neid Bulgaarias, põrkunud korrumpeerunud ametivõimude raevuka reaktsiooni vastu, mistõttu me oleme sunnitud otsima Euroopa Kohtu sekkumist, et päästa omariiklus meie maal.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Härra president, tahaksin öelda midagi väga kriitilise ja sügavalt murettekitava olukorra kohta Liibanonis.

Parlamendis oleme seda olukorda jälginud ja paljudel juhtudel oleme arutlenud kauakestva kriisi tagajärgede üle, mille on põhjustanud institutsioonide töö seiskumine, võimetus valida vabariigi presidenti, majanduslik tupikseis kaubandus- ja halduskeskuse okupeerimise tõttu ning hirm terrorirünnakute ees.

Olukord on Hezbollah’ kätetöö tulemusel saavutanud haripunkti kõigis vägivallaliikides, kuna valitsus otsustas keelata varem vabalt tegutsenud telekommunikatsioonivõrkude töö.

Härra president, lubage mul meelde tuletada, et Kataris toimub endiselt delikaatne avaliku arvamuse konsulteerimine. Me peame seda riikliku dialoogi igatpidi soodustama, et see toimuks Liibanoni kodanike üldhuve ja nende püüdlusi õitsengule, turvalisusele ja rahvuslikule iseseisvusele nõuetekohaselt arvesse võttes. Kasutame ära kõiki võimalusi, mis meil assotsieerimislepingute alusel selle riigi suhtes on.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - Härra president, te kindlasti ühinete minuga Euroopa Parlamendi nimel, et saata häid soove kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide vägedele, kes teenivad Tšaadis. See Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all toimuv väga riskantne ELi missioon, saadab kohapeale 4 000 liikmesriikide väeüksust, otsimaks ja kaitsmaks 430 000 põgenikku ja riigisiseselt ümberpaigutatud inimest, kes hetkel elavad 42 laagris. Väeüksuses on ka mitusada Iiri sõjaväelast, kes jätkavad Iiri armee ajaloolist rahutagamis- ja humanitaarrolli.

See missioon on üheks näiteks, mida me Euroopas teha saame ja näitab, mida me saaksime teha veelgi efektiivsemalt ja modernsemalt, kui me suudame anda humanitaarabi, täita Peterburgi ülesanded ja Lissaboni lepingu ühised välis- ja kaitsepoliitika sätted.

Austatud president, palun teil edastada kohapealsetele väeüksustele meie soojad tervitused.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). - Härra president, tõstatan Itaalias elavate romi vähemusrahvuste ja uute liikmeriikide kodanike probleemi. Viimastel päevadel on toimunud Roomas asuvates romi kogukondades politseireide. 118 kinnipeetud isikule on antud korraldus Itaaliast lahkuda ja uus linnapea on lubanud saata maalt välja veel 20 000 inimest. On olnud süütamisi Napoli eeslinnades asuvates romi laagrites ning juhuseid, kus rahvahulgad takistavad tuletõrjujate ligipääsu tule kustutamiseks. Sajad immigrantide perekonnad on oma kodukohast põgenenud ja on teatatud paljude laste kadumisest. Mu kolleeg Viktória Mohácsi oli Roomas. Ta on saatnud murettekitavaid teateid ja ma loodan, et tal on võimalik homme nõukogu avaldusele vastata.

Me teame, et rünnakud paljude meie liikmeriikide immigrantide kogukondade vastu on probleem, aga Itaalias toimuv vägivald on ebatavaline. OSCE on süüdistanud Itaaliat immigrantide teotamises ja mulle tundub, et viimane valimiskampaania on tekitanud rünnakute eest vastutavates inimestes karistamatuse tunde. Isegi volinik Frattini, kes oli esimeste hulgas pidama uutele liikmesriikidele loengut vähemusrahvuste integreerimise teemal, on hakanud kahtlema Schengeni lepingus. See probleem on üleeuroopaline. See paneb mõtlema Euroopa Liidu rajamise aluspõhimõtetele ning ma paluksin komisjonil ja nõukogul arutada teemat kiiremas korras, et leida võimalikud lahendused.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Härra president, Lima tippkohtumisel esitas üks Euroopa Parlamendi liige vaesust ja sotsiaalset tõrjutust käsitlevasse resolutsiooni muudatusettepaneku abordi soodustamise kohta. See teema ei kuulu Euroopa Liidu pädevusvaldkonda. Neid asju otsustatakse riigisiseselt.

Sotsiaalkomisjoni, vahetusprogrammide, keskkonna-, haridus- ja kultuurikomisjoni arutelus lükkasid Euroopa Parlamendi esindajad kahe kontinendi parlamendisaadikute eraldi hääletusel muudatusettepaneku tagasi, mis tähendas et parlamendikomisjon ei võtnud seda vastu. Samuti ei pidanud vastuvõtmist vajalikuks parlament. Arutelu ja täiskogu istungite vahel muudeti hääletamiskord korraga ühiseks. Seejärel võeti muudatusettepanekud tänu Lõuna-Ameerika parlamendiliikmete häältele vastu. Sellise praktika heakskiitmine tähendaks, et kõik me võiksime lisada Euroopa Liidu nimel rahvusvahelistesse dokumentidesse sätteid, mis lähevad kaugemale ELi mandaadist ja millega võetakse liidule kohustus. Ma võitlen sellisele praktikale vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Härra president, daamid ja härrad, ma arvan, et asjaomased organid ja ühenduse institutsioonid peavad tegelema kiirelt osa liikmesriikides esilekerkinud tõsise probleemiga, milleks on natsionalistlike paramilitaarrühmitiste esilekerkimine eriti Tšehhis ja Ungaris. Nagu te teate, on nendes maades moodustatud niinimetatud rahvuskaitsjad, kelle tegevust ei ole riigi ametivõimud keelanud. Selliste äärmusparempoolsete rühmituste eesmärk on toetada natsionalismi ja rassismi ning hirmutada võõramaalasi ja kõiki vasakpoolseid mõtlejaid. Seda oli selgelt näha paari päeva eest Prahas. Kui Ungari nn rahvuskaitsjad on keskendunud peamiselt ungarlaste ja naaberrahvuste suhete hävitamisele, on Tšehhi samalaadne rahvuskaitsjate rühmitis, mis on samasuguse piiratud maailmavaatega, hakanud nüüd külvama hirmu mitte ainult vasakpoolselt, vaid kõikide demokraatlikult mõtlevate kodanike hulgas. Sellised organisatsioonid, mis on lähevad vastuollu sõbraliku Euroopa ideega, on seda ohtlikumad, et nad värbavad oma ridadesse nii endisi kui praegusi militaartegelasi. Tahtsin teile nendest asjaoludest kiiremas korras teada anda.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Härra president, esimeeste konverents otsustas hiljuti piirata fraktsioonidevahelisi ühendusi. Meie konverentsid hakkavad edaspidi toimuma Strasbourgis ainult neljapäeviti. Sel päeval ei saa näiteks inimõiguseksperdid töörühma kohtumistest osa võtta, sest nad võtavad samal ajal sõna äärmiselt kiireloomuliste küsimuste arutelul. Lisaks asub enamik parlamendiliikmeid neljapäeva pärastlõunal teele oma valimisringkondadesse ning paljud peavad kojujõudmiseks mitu tundi sõitma.

Kuigi ma saan täielikult aru vajadusest pühendada piisavalt aega õigusloomele, on fraktsioonidevahelised töörühmad asendamatud. Meil on vabatahtlikult moodustatud töörühmi, et uurida probleeme, millega ei ole olnud piisavalt aega tegeleda parlamendikomisjonides. Siin võib näiteks tuua Tiibeti, pere- ja lastekaitse küsimused, nn neljas maailm, Balti piirkond või loomade heaolu. Me oleme nähtavad, kuuldavad ja meie sulest pärinevad arvukad Euroopa Parlamendi algatused. Nüüd aga kõige aktiivsemad parlamendiliikmed lahutatakse, sunnitakse vaikima ning peatatakse nende teel ning pannakse fait accompli näol otsuse ette, et nad ei saa enam kohtuda teisipäeviti ega kolmapäeviti. Palun tagage, härra president, et see rumal otsus tühistatakse.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Ma ei soovi otsust kommenteerida, aga ma pean ütlema, et parlamendi president ei ole nii mõjuvõimas kui teile tundub. Sellest hoolimata pean muidugi asja uurima.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Tänan, härra president. Eelmisel nädalal Vatikanis tervitas paavst Ungari Katoliku kiriku piiskoppide konverentsi liikmeid. Katoliku kiriku pea väljendas kuulajaskonna ees imetlust Ungari kiriku püüdluste üle ning kritiseeris riigi ilmalikkust, mis tema sõnul karistab perekondi. Ta mõistis hukka seaduse, mis lubab vabaabielupaaridel registreerida oma partnerlus, kuna sellega legaliseeritakse vabaabielu ja antakse kodanikuõigused homopaaridele. Ta kinnitas, et see seadus ei ole vastuolus mitte ainult kirikudoktriiniga vaid ka Ungari põhiseadusega.

Ilmalikus Euroopas ei sekku liikmesriigid religioossetesse küsimustesse ning kirik ei avalda riigile ideoloogilist survet. Lissaboni leping garanteerib põhilised inimõigused, nende seas usuvabaduse, ning sätestab institutsioonilised suhted Euroopa Liidu ja kirikute vahel.

Koostöö saab siiski põhineda ainult vastastikkusel ning seepärast kutsume Euroopa Komisjoni presidenti härra Barrosot tungivalt tegutsema oma mandaadi alusel ning alustama katoliku kirikuga dialoogi, et kaitsta ilmalikku Euroopat ja euroopalikke väärtusi. Tänan teid väga.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Härra president, ma sooviksin jätkata teemal, mille püstitas kolleeg Thomas Mann fraktsioonidevaheliste töörühmade kohtumiste nihutamise kohta neljapäeva pärastlõunatele. Kui asja mõte on aidata Euroopa Parlamendi liikmetel rohkem keskenduda täiskogu istungitele, siis ma tõsiselt kahtlen selles. Teatud mõttes on meie töö olla nn Mädchen für alles ning jagada oma aega erinevate tegevuste vahel. Selline samm ei hoia Euroopa Parlamendi liikmeid lahkumast neljapäeva pärastlõunal, kuna nad peavad koju jõudmaks lennuki peale jõudma, et kohtuda järgmisel päeval, reedel, oma valijatega. Ma kardan, et sel moel asetatakse fraktsioonidevahelised töörühmad paraku täiskogude haamri ja valimiskogude alasi vahele. Mina arvan, et see oleks sandistav hoop nende toimekale tööle.

Võib-olla kõige parem viis oleks usaldada kõige praktilisema ja paindlikuma viisi leidmine fraktsioonidevahelistele töörühmadele endile, ning mind julgustab teie vastus Thomas Mannile, härra president.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE) . – (FR) Härra president, volinik, on mõneti murettekitav, et Euroopa Komisjonile on vaja meelde tuletada kohustust rakendada Euroopa poliitikat kõikides liikmesriikides õiglaselt.

On tõsiasi, et Prantsuse valitsus on eraldanud Auvergne’i piirkonna ning ei halda seal Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kooskõlas kohaliku tõõhõivekavaga. Valitsuse seisukoht on mõistetamatu. Asjaomastel asutustel on suurepärane halduskogemus ning see partisaniotsus seab ohtu struktuurid, mis on töötanud aastaid eesmärgiga integreerida kõige vaesemaid inimesi ühiskonda.

Euroopa Komisjon peab Prantsuse valitsusele meelde tuletama selle kohust olla järjepidev ning järgida Euroopa vahendite kasutamise eeskirju. Me ei saa täita Euroopa Liiduga sõlmitud kokkuleppeid valikuliselt ja partisanlikul moel sama riigi eri osades.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). - Härra president, uue Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise partnerlus- ja koostöölepingu kõneluste avamine on kogenud teatavaid tagasilööke, mis tuleb mõne liikmesriigi käitumisest, mida paljud peavad häirivaks. Mul on hea meel, et Euroopa Liidu nõukogu presidentuur, Euroopa Komisjon ja Leedu on jõudnud konsensuseni, mis lubab meil uuendada vana lepingut, mis eelmisel aastal aegus.

Lükates edasi läbirääkimisi Venemaaga saeme me oksa, millel ise istume. On mitmeid teemasid, nagu näiteks keskkond, energeetika, viisarežiimid, sisseränne, piiriülesed projektid ning lahendamata Moldova ja Gruusiaga seotud küsimused, mis vajavad laialdast poliitilist nõusolekut ühiste eesmärkide ja meetmete osas. Usun, et Euroopa Komisjon kasutab läbirääkimistel oma mandaati liikmesriikidele kõigele soodsamal moel.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). - (HU) Tänan sõnavõtuvõimaluse eest, austatud president. Daamid ja härrad, eesseisev Vene-Euroopa Liidu tippkohtumine Siberis võib avada uusi võimalusi. Üks olulisi võimalikke kohtumisjärgseid saavutusi on kahepoolne leping, milles oleksid määratud pikaaegsed suhted kahe poole vahel. Energiaküsimused peavad omama lepingu võtmeteema, samal ajal silmas pidades vastastikkuse põhimõtet.

Üks tähtsamaid eeldusi vastastikkuse ülesehitamiseks on energiaharta ratifitseerimine Venemaa poolt. Harta loob läbipaistvad suhted energiaturul, panustab varustuskindlusesse, ergutab investeerimist. Kõik need küsimused on elulise tähtsusega ka Venemaa jaoks. Lõppude lõpuks, kui kapitalimahutus arendusse jäetakse tähelepanuta, võib Venemaa leida end äkitselt võimetuna täita oma kohustusi. Energiaharta ratifitseerimine on seega mõlema poole huvides.

Eelseisva tippkohtumise edu sõltub sellest, kas liikmesriigid on võimelised lühiajaliste kaalutluste varjust välja astuma ning rääkima ühehäälselt, et kaitsta ühiseid huve. Tänan teid väga, härra president.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Härra president, te viitasite enne, et te pole kõikvõimas, kuid sellegipoolest arvan ma, et teil on piisavalt mõjuvõimu, et täita esimeeste konverentsi otsuseid.

Selle aasta 24. aprillil otsustas esimeeste konverents üsna õigesti, et on vaja paluda kvestoritel vaadata läbi nende 2007. aasta 26. septembri otsus, millega eraldatakse seadmeid Euroopa Parlamendi ruumidele projekti „Euroopa äri- ja Parlamendi skeem” tarbeks.

Viimasel osaistungjärgul võtsime vastu Stubbi ja Friedrichi raporti lobitöötajate kohta. Ütlen üsna ausalt, et mõte tööandjate organisatsioonidest, mis rajavad parlamentaarsesse institutsiooni oma esinduse, tundub mulle juhtumina, kus on ühendatud kaks asja, mis peaks olema eraldi ning mis segavad meie suhteid sotsiaalpartneritega. Selline samm on Euroopa parlamentaarsetele traditsioonidele äärmiselt võõras.

Enamgi veel, ma ei mõista, miks – jätkates esimeeste konverentsil tehtud otsusega – oleme me saanud kutseid teie nimel härra Vidal-Quadraselt, Euroopa Parlamendi asepresidendilt, „Euroopa Äri- ja Parlamendi Skeemi” sisseõnnistamistseremooniale 3. juunil.

Ma loodan, härra president, et te kasutate kõiki oma volitusi, et siin kord taastada ning tagada, et esimeeste konverentsi otsust austataks.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). - (BG) Härra president, kolleegid, järgmine seirearuanne Bulgaaria kohta on valmimas. Regionaalarengukomisjoni esimehena ning Õiguste ja Vabaduste Liikumise partei, mis on enamuspartei liige, liikmena, olen jälginud Bulgaaria Euroopa Liiduga ühinemise lepingut. Mul on hea meel, et viimase kuu jooksul on meie riigi valitsus taaskord koostanud õiglase analüüsi probleemvaldkondadest ning väljendanud oma otsusekindlust nende küsimustega tegelemisel.

Selle tõestuseks on näiteks uue asepeaministri ametikoha loomine Euroopa fondide kasutamise parandamiseks, eesmärgiga vaadata läbi ning koordineerida tegevusprogramme. See parandab suhtlemist Euroopa Komisjoniga ning see ametnik järgib võetud kohustuste täpset ning korralikku täitmist.

Käimas on struktuurimuutused, et edendada ministeeriumide haldustalituste ja riigiametite vahelist tööd. Valitsuses on osa ministreid vahetunud, muudetud on julgeoleku- ja siseküsimuste õigusraamistikku, välja on vahetatud kõrgemaid ametnikke. Uus siseminister on võtnud meetmeid korruptsiooni ning kuritegevuse vastu võitlemiseks.

Bulgaaria liigub ühtekuuluvuse suunas liikmesriikidega ning olen kindel, et Euroopa institutsioonid annavad õiglase hinnangu meie riigi püüdlustele.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Ma kasutan seda võimalust, et rääkida Euroopa Liidu diplomaatilistest esindustest Valgevenes.

Üsna hiljuti avati Minskis Euroopa Komisjoni büroo. Kokku on Valgevene pealinnas diplomaatiline esindus 14 liikmesriigil. Peale selle on kahel riigil – Madalmaadel ning Soomel, diplomaatiline kontakt muude Euroopa Liidu liikmesriikide vahendusel. Siiski on kogunisti 11 liikmesriiki, kes suhtlevad Valgevenega Moskva kaudu. Mõned näited on Austria, Belgia, Kreeka, Taani, Hispaania ning ka kahjuks ka riik, kes on praegu Euroopa Liidu eesistujariik – Sloveenia. Minu arvates saadetakse Valgevene rahvale valesid signaale, eriti kuna nad on võitlemas valitseva režiimi soovi vastu ohverdada Valgevene Vene Föderatsioonile. Ma arvan, et on aeg sundida kõiki riike omama diplomaatilisi sidemeid Valgevenega oma riigi pinnalt, mitte Moskva vahendusel.

 
  
MPphoto
 
 

  President. − Arutelu on lõppenud.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika