Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2008 m. gegužės 19 d. - Strasbūras Tekstas OL

19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas darbotvarkės punktas yra vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) . – (FR) Gerb. pirmininke, Europos Parlamento informacijos biuro Liuksemburge administratoriaus postas neužimtas daugiau kaip dvejus metus. Norėčiau žinoti, koks skelbimų dėl šio posto rezultatas; kodėl buvo vienas kandidatas, kurio paraiškos byla buvo neišsami; taip pat ko trūko šioje byloje? Kodėl mes neturėjome jokios informacijos šiuo klausimu? Taip pat norėčiau žinoti, ką administracija ketina daryti, kad šis postas, taip ilgai buvęs laisvas, būtų užimtas?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Gerb. pirmininke, labai dėkoju už jūsų žodžius, šio plenarinio posėdžio pradžioje pasakytus nužudyto Civilinės gvardijos pareigūno šeimai, Ispanijos ginkluotosioms pajėgoms ir, žinoma, Ispanijos žmonėms. Dėkoju, gerb. pirmininke.

Manau, kad vienintelis būdas nugalėti ETA ir teroristus yra ir toliau mums vienytis prieš terorizmą.

Manau, kad visi Europos demokratai turi parodyti savo vienybę ir palaikyti Ispanijos ir Prancūzijos vyriausybes atliekant šią kolektyvinę užduotį, taip pat turime atmesti absurdiškus nesenos praeities susiskaidymus. Parodykime, kad mes visi susivieniję prieš terorizmą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Balandžio 28 d. Makedonijos oro linijoms MAT priklausantis lėktuvas, su 76 keleiviais skridęs į Egiptą, buvo priverstas nusileisti Stambule, nes Graikijos valdžia atsisakė jam leisti kirsti Graikijos oro erdvę.

Vasario mėn. Graikijos valdžia atsisakė suteikti MAT leidimą užsakytiesiems skrydžiams į Korfu, remdamasi tuo, kad oro linijų pavadinimas yra MAT (t. y. „Makedonijos avialinijos“). 2006 m. birželio mėn. pasirašyto Europos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo tikslas buvo sukurti išplėstą bendrą aviacijos erdvę su kaimyninėmis valstybėmis, įskaitant Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją.

Pagal šį susitarimą, Graikijos valdžia privalo patenkinti MAT prašymą. Graikijos vykdoma MAT skrydžių blokada yra įstatymo taikymo, Europos Sąjungos susitarimų ir tarptautinės teisės dėl kelionių oru pažeidimas. Oro linijų pavadinimo naudojimas kaip pagrindas šiam sprendimui taip pat prieštarauja bendroms Europos vertybėms.

Man būtų įdomu sužinoti, kokių veiksmų siūlo imtis Europos institucijos ir Komisija, kad būtų nutraukta ši šališka praktika, prieštaraujanti laisvam asmenų, prekių ir paslaugų judėjimui ir nukreipta prieš valstybes, besikreipiančias dėl narystės Europos Sąjungoje.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Gerb. pirmininke, rytinėje Vidurio Europos srityje mes taip pat susiduriame su žalingu aplinkai komunizmo palikimu. To jokiu būdu negalima laikyti vien vidaus problema – tai bendra Europos problema, veikianti mus visus. Kai vyko režimo pokyčiai, mūsų šalys, įskaitant ir Rumuniją, buvo neparuošusios aplinkos apsaugos strategijų.

Aš palaikau Hartmuto Nassauerio iš Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos (PPE-DE) pranešimą dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę ir noriu pamatyti tuos, kurie daro rimtą žalą aplinkai ir yra atsakingi už tai pagal baudžiamąją teisę, pritaikant jiems Europos Sąjungos įstatymus ir užtikrinant jų laikymąsi.

Roşia Montană (Verespatakas) turi būti uždrausta cianido technologija. Miškų kirtimas Seklero žemėje ir kitose Rumunijos srityse taip pat kenkia aplinkai. Transilvanijoje statomas greitkelis taip pat gali sukelti rimtą žalą aplinkai. Ukrainoje tęsiasi Bystrojės kanalo statybos darbai. Bulgarijoje nauja atominė jėgainė pastatyta po to, kai ši valstybė narė buvo priversta uždaryti Kozlodujo jėgainę. Turime kreipti daugiau dėmesio į šias problemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Gerb. pirmininke, diskusijų dėl Lisabonos sutarties Vokietijoje metu kai kurios kairiosios grupės tvirtino bei apeliavo į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, siekdamos, kad būtų palaikytas jų pareiškimas, jog Sutartis vėl įvesianti mirties bausmę, kad – kaip jie teigia – žmonės būtų baudžiami malšinant sukilimą. Tai yra iš esmės piktinantis Europos žmogaus teisių konvencijos – neatimamo Europos vertybių sistemos branduolio taigi įsipareigojusios taikai, laisvei ir teisės viršenybei Europos simbolio įžeidimas.

Aš baiminuosi, kad žmonės yra neapsaugoti nuo tokio pobūdžio bauginančių gandų apie Europos žmogaus teisių konvenciją, kuriai Europos Sąjunga pritaria pagal Lisabonos sutarties sąlygas. Taip pat kategoriškai prieštarauju pareiškimams, paskelbtiems kai kurių kairiosios pakraipos šalininkų, lyginančių Reformų sutartį su Hitlerio 1933 m. įgaliojimų suteikimo aktu. Tai ne tik visiškai absurdiška – tai taip pat tolygu baisiai Vokietijos fašizmo trivializacijai. Tai peržengia bet kokias padorumo ir moralės ribas.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Gerb. pirmininke, Didžioji Britanija yra viena iš septynių šalių, siūlančių įstatymus, leidžiančius priimti Tarybos pagrindų sprendimą dėl bendrų taisyklių dėl teisėtų sprendimų, priimtų in absentia, vykdymo. Tai reikš, kad Didžiosios Britanijos gyventojas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, apkaltintas ir nuteistas užsienio šalyje jam nedalyvaujant teisme, o paskui perkeltas į tą šalį ir ten įkalintas. Jie atsidurs tokioje padėtyje, kad turės ne patys gintis teisme, bet po nuosprendžio patys įrodyti savo nekaltumą.

Nors numatyta bylų persvarstymo sąlyga, ne visos Europos Sąjungos valstybės narės savo teisinėse sistemose pripažįsta bylų persvarstymus. Tai dar labiau pakirs habeas corpus principą ir laisvę nuo sutartinio suėmimo bei laisvės atėmimo, kuriais tradiciškai naudojosi Britanijos gyventojai ir kurie buvo Anglijos įstatymų ir laisvių pamatas. Visa, kas buvo gera Didžiojoje Britanijoje, palaipsniui naikina narystė šioje žalingoje organizacijoje, vadinamoje Europos Sąjunga.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). - (BG) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, Bulgarijos valdžios veiksmai per kelias pastarąsias savaites dar kartą aiškiai parodo, kad ji neketina ir nenori spręsti svarbiausios problemos, su kuria susiduria mūsų šalis – reformuoti teismų sistemą ir vidaus reikalus. Užuot apgynę piliečių gyvenimus ir teises, prezidentas, ministras pirmininkas, prokuratūra, vidaus reikalų ministerija ir Sofijos meras susivienijo į simbiotinį darinį ir naudojasi valdžios svertais vien tik politiniam reketavimui tų, kas jiems nepritaria.

Dar blogiau tai, kad didžioji dalis Bulgarijos žiniasklaidos, kuri turi būti tvirčiausia apsauga, užtikrinanti, kad mūsų šalis nebenukryps nuo demokratinio vystymosi kelio, dėl finansinių interesų įsitraukė į ryšius su kriminaliniais elementais ir su esamomis galiomis ir tapo uolia jų gynėja ir bendrininke.

Kiekvienas, nesutinkantis su oficialiąja linija, yra nutildomas ir netenka galimybės kalbėti viešai. Deja, visos mūsų pastangos iškelti šias problemas ir aptarti jas Bulgarijoje susidūrė su stipriu korumpuotos valdžios pasipriešinimu, todėl mes buvome priversti prašyti įsitraukti Europos Teisingumo Teismą, siekdami išsaugoti savo šalies valstybingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Gerb. pirmininke, norėčiau šiek tiek pasisakyti apie itin kritišką ir daug rūpesčių keliančią situaciją Libane.

Parlamente mes stebėjome situaciją ir ne kartą aptarėme pasekmes, atsiradusias dėl užsitęsusios krizės, kurią sukėlė institucijų darbo nutrūkimas, nesugebėjimas išrinkti respublikos prezidento, ekonominė aklavietė, kurioje atsidurta dėl to, jog buvo okupuotas prekybos ir administracinis centras, ir teroristų puolimų baimės.

Ši padėtis pasiekė aukščiausią tašką, liejantis visų rūšių „Hezbollah“ smurtui dėl vyriausybės sprendimo neleisti veikti ankstesniajam nevaldomam telekomunikacijų tinklui.

Gerb. pirmininke, leiskite man jums priminti, kad Katare vyksta subtili nacionalinė konsultacija. Turime nenuleisti rankų ir galime skatinti šį nacionalinį dialogą, kurį reikia vesti deramai atsižvelgiant į bendrus Libano gyventojų interesus ir jų norą siekti gerovės, saugumo ir nacionalinės nepriklausomybės. Pasinaudokime visomis galimybėmis, kurias mums siūlo asociacijos susitarimas su šia šalimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Gerb. pirmininke, norėčiau pakviesti jus prisijungti prie manęs, Europos Parlamento vardu siunčiant sėkmės linkėjimus visiems Europos Sąjungos valstybių narių kariams, tarnaujantiems Čade. Šioje ypač rizikingoje ES misijoje, sankcionuotoje Jungtinių Tautų, dalyvaus 4 000 valstybių narių karių, siekiančių apsaugoti ir padėti 430 000 pabėgėlių ir šalies viduje išblaškytų asmenų, šiuo metu gyvenančių 42 stovyklose. Tarp jų yra daug šimtų Airijos karių, sekančių vertomis pasididžiavimo Airijos kariuomenės taikos palaikymo ir humanitarinio vaidmens tradicijomis.

Ši misija yra pavyzdys, ką mes Europoje galime nuveikti šiuo metu, ir kartu nuoroda, ką galėtume nuveikti dar efektyviau ir laiku, kai tik suteiksime humanitarinę pagalbą, įgyvendinsime Petersbergo užduotis ir Lisabonos sutarties bendrosios užsienio ir gynybos politikos sąlygas.

Norėčiau paraginti jus, gerb. pirmininke, perduoti mūsų gerus linkėjimus tarnaujantiems kariams.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). – Gerb. pirmininke, kalbėsiu apie romų mažumos ir gyventojų iš naujųjų valstybių narių padėtį Italijoje. Prieš keletą dienų vyko policijos reidai į romų bendruomenes Romoje. 118 sulaikytųjų įsakyta išsiųsti nedelsiant, o naujasis meras pareiškė, kad jis išsiųs 20 000 žmonių. Būta tyčinių romų stovyklų padegimų Neapolio priemiesčiuose, o minia trukdė ugniagesiams ten patekti ir gesinti ugnį. Šimtai imigrantų šeimų pabėgo, baimindamiesi dėl savo gyvybių, ir yra daug pranešimų apie dingusius vaikus. Mano kolegė Viktória Mohácsi buvo Romoje. Ji atsiuntė jaudinančių pranešimų, ir tikiuosi, kad rytoj ji turės galimybę atsakyti į Tarybos pareiškimą.

Kaip žinome, daugelyje mūsų valstybių narių egzistuoja imigrantų bendruomenių užpuolimų problema, bet smurto Italijoje lygmuo yra ypatingas. ESBO apkaltino Italiją panieka migrantams, ir man rodos, kad neseniai įvykusios rinkimų kampanijos pobūdis leido įsigalėti šių išpuolių vykdytojų nebaudžiamumo kultūrai. Netgi Komisijos narys F. Frattini, anksčiau pamokslavęs naujosioms valstybėms narėms apie tautinių mažumų integraciją, dabar abejoja Šengeno sutartimi. Ši problema yra Europos masto reikalas. Ji susijusi su pačia Europos Sąjungos įsteigimo priežasčių esme, ir primygtinai siūlyčiau Komisijai ir Taryba skubiai aptarti klausimą, ką būtų galima nuveikti tam išspręsti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Gerb. pirmininke, Limos aukščiausiojo lygio susitikime rezoliucijos dėl skurdo ir socialinės atskirties pakeitimai už abortus buvo pateikti Europos Parlamento nario. Ši problema peržengia sprendimus priimančių Europos Sąjungos institucijų įgaliojimus. Tokius dalykus reguliuoja nacionaliniai įstatymai.

Socialinių reikalų komiteto, mainų programų, Aplinkos, švietimo ir kultūros komiteto svarstymų metu dviejų žemynų parlamentų atstovų atskiru balsavimu Europos Parlamento atstovai atmetė šį pakeitimą, o tai reiškė, kad komitetas jo nepriėmė. Nė vienas parlamentas nelaikė, kad jį verta priimti. Tarp komiteto svarstymų ir plenarinių posėdžių balsavimo procedūra buvo pakeista jungtiniu abiejų parlamentų atstovų balsavimu. Tuomet pakeitimai buvo priimti dėl Lotynų Amerikos parlamentarų balsų. Pritarimas šiai praktikai reikštų, kad kiekvienas iš mūsų gali Europos Sąjungos vardu į tarptautinius dokumentus įtraukti sąlygas, viršijančias ES įgaliojimus ir įpareigojančius ją prisiimti atsakomybę. Aš pasisakau prieš tokią praktiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). - (CS) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, manau, kad atitinkamos Bendrijos įstaigos ir institucijos skubiai turi įvertinti rimtą reiškinį – nacionalistinių sukarintų grupių kai kuriose valstybėse narėse, būtent Čekijoje ir Vengrijoje, atsiradimą. Kaip žinote, šiose šalyse buvo suformuotos vadinamosios Nacionalinės gvardijos, kurias toleravo valstybinės valdžios įstaigos. Šių ekstremalių dešiniųjų organizacijų tikslas – palaikyti nacionalizmą ir rasizmą bei įbauginti ne nacionalistus ir visus, besilaikančius kairiųjų pažiūrų. Tai buvo aiškiai pademonstruota Prahoje prieš keletą dienų. Tuo metu, kai Vengrijos gvardija telkėsi daugiausia ties vengrų ir kaimyninių tautų ryšių ardymu, Čekijos gvardija, būdama dar ir fanatiška, dabar tampa ne tik kairiųjų, bet ir visų demokratiškai nusiteikusių gyventojų bauginimo priemone. Šios organizacijos, nesuderinamos su draugyste tarp tautų pagrįstos Europos idėja, yra juo pavojingesnės, nes priima į savo gretas tiek ankstesniųjų, tiek dabartinių šių šalių karinių pajėgų narius. Norėčiau supažindinti Jus su šiais faktais, nes tai labai skubu.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Gerb. pirmininke, pirmininkų konferencija neseniai nusprendė sutramdyti tarppartinių grupių įtaką. Mūsų susitikimai nuo šiol gali vykti Strasbūre tik ketvirtadieniais. Tą dieną, pavyzdžiui, žmogaus teisių ekspertai negali dalyvauti tarppartinių grupių susitikimuose, nes jie įtraukti į kalbėtojų diskusijose dėl svarbių ir skubių reikalų sąrašą. Be to, dauguma Parlamento narių išvyksta į savo rinkimų apygardas ketvirtadienių popietėmis, ir daugelis turi išvažiuoti keliomis valandomis anksčiau, kad laiku pasiektų namus.

Nors visiškai suprantu, jog reikia skirti pakankamai laiko įstatyminiam darbui, tarppartinės grupės yra būtinos. Mes savanoriškai suvienijome pastangas nagrinėti toms problemoms, kurioms nepakanka laiko spręsti komitetuose, kaip antai Tibetas, šeimos ir vaikų apsauga, Ketvirtasis pasaulis, Baltijos regionas ar gyvūnų apsauga. Mes matomi, mes girdimi, ir mes atsakingi už daugelį tų iniciatyvų, kurias pateikia Europos Parlamentas. Dabar tokie aktyviausi Europos Parlamento nariai išrenkami, nutildomi, jų veikla sustabdoma ir jiems pateikiamas fait accompli (įvykęs faktas) sprendimo, kad jie daugiau nebesirinks antradieniais ar trečiadieniais, forma. Gerb. pirmininke, prašome užtikrinti, kad šis neišmintingas sprendimas bus pakeistas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Nenorėčiau komentuoti sprendimo, tačiau turiu pasakyti, kad Parlamento pirmininkas neturi tiek galių, kiek, kaip jums regis, jam suteikta. Vis dėlto aš, žinoma, pasigilinsiu į šį klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Dėkoju, gerb. pirmininke. Vatikane praėjusią savaitę popiežius pasveikino Vengrijos katalikų vyskupų konferencijos narius. Prieš šią auditoriją Katalikų Bažnyčios vadovas pareiškė pritarimą Vengrijos Bažnyčios veiksmams ir kritikavo pasaulietišką valstybę, kuri, kaip jis teigė, baudžia šeimas; jis pasmerkė įstatymą, leidžiantį nesusituokusias poras įregistruoti kaip teisėtą partnerystę remiantis tuo, kad taip įteisinamas bendras nesusituokusių sugyventinių gyvenimas ir suteikiamos pilietinės teisės homoseksualų partnerystei. Jis tvirtino, kad šis įstatymas ne tik prieštarauja Bažnyčios doktrinoms, bet taip pat pažeidžia Vengrijos Konstituciją.

Pasaulietiškoje Europoje valstybės narės nesikiša į religinius reikalus, ir Bažnyčia nedaro ideologinio spaudimo valstybei. Lisabonos sutartis užtikrina pagrindines žmogaus teises, taip pat ir religijos laisvę, ir nustato institucinius ryšius tarp Europos Sąjungos ir Bažnyčių.

Tačiau bendradarbiavimas gali būti grindžiamas tik abipusiškumu, ir dėl to mes itin primygtinai reikalaujame, kad Komisijos pirmininkas M. Barroso veiktų pagal tuos įgaliojimus, kurie jam suteikti, ir pradėtų dialogą su Katalikų Bažnyčia, kad būtų apsaugota pasaulietinė Europa ir Europos vertybės. Labai jums ačiū.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Gerb. pirmininke, norėčiau pratęsti temą, iškeltą mano kolegos Thomaso Manno, būtent apie tarppartinių grupių susitikimų perkėlimą į ketvirtadienio popietę. Jei tai turėtų padėti EP nariams labiau susitelkti ties plenariniais posėdžiais, tuomet man iš tikrųjų kyla abejonių. Tam tikru mastu mūsų darbas yra būti Mädchen für alles, paskirstyti savo laiką skirtingai veiklai, ir toks žingsnis taip pat negali trukdyti daugumai EP narių išvykti ketvirtadienių popietėmis, nes jie turi suspėti į lėktuvus, kad laiku pasiektų savo namus ir kitą dieną, penktadienį, susitiktų su savo rinkėjais. Taip pat baiminuosi, kad tokiu būdu tarppartinės grupės, deja, atsidurs tarp plenarinių posėdžių kūjo ir rinkimų apygardų priekalo. Manau, kad tai labai pakirstų jų energingą veiklą.

Galbūt geriausias kelias – patikėti pačioms tarppartinėms grupėms rasti praktiškiausią ir lanksčiausią modus vivendi, ir mane padrąsino Jūsų atsakymas Thomasui Mannui, gerb. pirmininke.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE) . – (FR) Gerb. pirmininke, Komisijos nary, šiek tiek neramu, kad Komisijai reikia priminti jos atsakomybę sąžiningai vykdyti Europos politiką kiekvienos šalies teritorijos viduje.

Egzistuoja faktas, kad Prancūzijos vyriausybė išrinko Overnės sritį ir atsisakė atsakomybės paskirstyti ten Europos socialinio fondo išteklius pagal vietinius užimtumo planus. Vyriausybės pozicija yra nesuprantama. Reikiamos įstaigos turi puikią profesinę administravimo patirtį, ir šis šališkas sprendimas kelia grėsmę struktūrai, jau daug metų veikusiai tam, kad būtų integruojami vargingiausi visuomenės žmonės.

Europos Komisija turi priminti Prancūzijos vyriausybei jos pareigas būti nuosekliai ir gerbti Europos finansavimo taisyklių įgyvendinimo tvarką. Negalime su Europos Sąjunga turėti sutarčių, taikomų skirstomuoju šališku būdu skirtingose tos pačios šalies dalyse.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Gerb. pirmininke, derybų dėl naujos ES partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Rusijos Federacija atidaryme būta tam tikrų nesklandumų dėl kai kurių valstybių narių elgesio, kurį daugelis galėtų pavadinti obstrukciniu. Man malonu, kad ES Komisijos pirmininkavimas, Taryba ir Lietuva pasiekė sutarimo, leidžiančio mums atnaujinti seną sutartį, nustojusią galioti pernai.

Delsdami organizuoti derybas su Rusija mes pjauname šaką, ant kurios patys sėdime. Yra keli klausimai – pradedant aplinka ir energetika, baigiant vizų režimu, imigracija, tarptautiniais projektais ir neišspręstomis Gruzijos ir Moldovos problemomis, ir jiems spręsti reikalinga visapusiška politinė sutartis dėl bendrų tikslų ir priemonių. Tikiu, kad Komisija pasinaudos savo įgaliojimais derybose dėl visų valstybių narių esminių interesų.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). - (HU) Ačiū už galimybę kalbėti, gerb. pirmininke. Ponios ir ponai, būsimasis Rusijos ir Europos Sąjungos aukščiausio lygio susitikimas Sibire gali atverti naujas galimybes. Vienas potencialiai svarbus susitikimo rezultatas bus dvišalė sutartis, turinti apibrėžti ilgalaikius dviejų šalių ryšius. Šioje sutartyje pagrindinės turėtų būti energetikos problemos, tuo pat metu neišleidžiant iš akių abipusiškumo principo.

Pagrindinė būtina sąlyga kurti abipusiškumą yra Rusijos Energetikos chartijos sutarties ratifikavimas. Ši sutartis kuria skaidrius santykius energijos rinkoje, prisideda prie tiekimo saugumo ir skatina investicijas. Visi šie dalykai yra labai svarbūs taip pat ir Rusijai. Pagaliau jei ignoruojamas kapitalo investavimas į plėtrą, Rusija tuojau pat taptų nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus. Todėl Kremliaus Energetikos chartijos sutarties ratifikavimu suinteresuotos abi šalys.

Būsimojo aukščiausio lygio susitikimo sėkmė priklausys nuo to, ar valstybės narės pajėgs išeiti iš trumpalaikių svarstymų šešėlio ir vieningai kalbėti gindamos bendrus interesus. Labai jums ačiū, gerb. pirmininke.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Gerb. pirmininke, jūs ir anksčiau minėjote, kad nesate visagalis – vis dėlto esu įsitikinęs, kad turite pakankamai galios įgyvendinti pirmininkų konferencijos sprendimus.

Šių metų balandžio 24 d. pirmininkų konferencija gana teisingai nutarė paprašyti kvestorių persvarstyti jos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimą, kuriuo lėšos skirstomos remiantis Europos Parlamento Europos verslo ir Parlamento schema.

Per mūsų paskutinį sesijos laikotarpį priėmėme A. Stubbo ir I. Friedricho pranešimą apie lobistus. Kalbant atvirai, man atrodo, kad darbdavių organizacijų atstovai, įkurdami parduotuvę parlamentinės institucijos viduje, atitinka atvejį, kai sujungiami du dalykai, kurie turi būti atskirti vienas nuo kito, ir iškreipia mūsų ryšius su socialiniais partneriais – tai žingsnis, visiškai svetimas mūsų parlamentinei Europos Sąjungos tradicijai.

Be to, nesuprantu, kodėl – pagal pirmininkų konferencijos sprendimą – mes jūsų vardu iš Parlamento pirmininko pavaduotojo A. Vidal-Quadraso gavome kvietimus į Europos verslo ir Parlamento schemos pradžios ceremoniją birželio 3 d.

Tikiuosi, gerb. pirmininke, kad panaudosite visas savo galias atkurdamas čia tvarką bei užtikrindamas, kad būtų gerbiamas pirmininkų konferencijos sprendimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). - (BG) Gerb. pirmininke, kolegos, svarstoma kita stebėjimo ataskaita apie Bulgariją. Būdama Regioninės plėtros komiteto atstovė ir Judėjimo už teises ir laisves – partijos, kuri yra valdžios daugumos dalis, narė, įdėmiai sekiau, kaip vykdoma sutartis dėl Bulgarijos stojimo į ES. Esu tikra, kad praėjusį mėnesį mūsų šalies vyriausybė dar kartą pateikė nešališką probleminių sričių analizę ir paskelbė savo nuostatą jas spręsti.

Iškalbingas faktas yra tai, jog siekiant pagerinti Europos fondų absorbciją, buvo įkurtas naujas ministro pirmininko pavaduotojo postas, siekiant persvarstyti ir koordinuoti veiklos programas. Tai pagerins bendravimą su Europos Komisija, ir ji stebės, ar tiksliai ir deramai vykdomi įsipareigojimai.

Struktūriniai pokyčiai turi supaprastinti administravimo funkcionavimą ministerijų ir valstybės agentūrų viduje. Vyriausybėje įvyko ministrų pakeitimai, tobulinama teisinė vidaus reikalų ir saugumo struktūra, keičiami aukštieji pareigūnai. Naujasis vidaus reikalų ministras imasi priemonių kovojant su korupcija ir nusikalstamumu.

Bulgarija tęsia savo kelią sanglaudos su valstybėmis narėmis link, ir esu įsitikinusi, kad Europos institucijos objektyviai įvertins mūsų šalies pastangas.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Kalbėsiu dėl Europos Sąjungos diplomatinio atstovavimo Baltarusijoje.

Visai neseniai pradėjo veikti Europos Komisijos biuras Minske. 14 valstybių narių turi diplomatines atstovybes Baltarusijos sostinėje. Dar dvi ES valstybės – Nyderlandai ir Suomija – Baltarusiją dengia iš kitų ES valstybių. Tačiau net 11 valstybių narių Baltarusiją dengia iš Maskvos. Tai Austrija, Belgija, Graikija, Danija, Ispanija, kai kurios kitos, ir, deja, šiuo metu ES pirmininkaujančioji Slovėnija. Manau, kad siunčiame klaidinantį signalą Baltarusijos žmonėms, ypač dabar, kai jiems taip sunku atsilaikyti režimo kėslams paaukoti Baltarusiją Rusijai. Manau, kad atėjo laikas kreiptis į Tarybą ir į valstybes nares, kad ES Baltarusiją dengtų iš savo teritorijos, o ne iš Maskvos.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Šio klausimo svarstymas baigtas.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika