Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
PV
MPphoto
 
 

  Predseda. − Ďalším bodom sú jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) . (FR) Vážený pán predseda, už viac než dva roky zostáva neobsadená pozícia administrátora v informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Luxemburgu. Rada by som sa dozvedela výsledok inzerovania tejto pozície, prečo mal jeden kandidát neúplnú žiadosť a čo v jeho žiadosti chýbalo. Prečo o tejto veci nedostávame žiadne informácie? Rada by som tiež vedela, čo správa hodlá pre obsadenie tejto pozície, ktorá je už tak dlho voľná, urobiť?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Vážený pán predseda, mnohokrát vám ďakujem za slová, ktoré ste v úvode tohto zasadnutia venoval rodine zavraždeného príslušníka Guardia Civil, španielskym ozbrojeným silám a, samozrejme, španielskemu ľudu. Ďakujem vám, pán predseda.

Verím, že jediný spôsob ako poraziť ETA a teroristov je, aby sme zostali proti terorizmu zjednotení.

Myslím si, že všetci demokrati Európy by mali prejaviť jednotu a podporu vládam Španielska a Francúzska v tomto spoločnom úsilí a že by sme mali odložiť absurdné spory nedávnej minulosti. Ukážme, že proti terorizmu stojíme všetci jednotne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). – (SL) Dňa 28. apríla bolo lietadlo macedónskej leteckej spoločnosti MAT smerujúce do Egypta so 76 cestujúcimi na palube donútené pristáť v Istanbule, pretože ho grécke úrady odmietli vpustiť do gréckeho vzdušného priestoru.

Vo februári grécke úrady odmietli udeliť MAT povolenie k charterovým letom na Korfu a ako dôvod uviedli názov leteckej spoločnosti – MAT (Macedónske aerolínie). Cieľom dohody o európskom spoločnom leteckom priestore, podpísanej v júni 2006, bolo vytvoriť rozšírený spoločný letecký priestor so susednými štátmi, vrátane Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

Podľa tejto dohody sú grécke orgány povinné žiadosti MAT vyhovieť. Grécka blokáda letov spoločnosti MAT predstavuje porušenie platného práva, základných zmlúv EÚ a medzinárodného práva leteckej prevádzky. Odôvodnenie tohto rozhodnutia názvom leteckej spoločnosti je tiež v rozpore so spoločnými európskymi hodnotami.

Veľmi ma zajíma, aké opatrenia európske inštitúcie a Komisia navrhujú prijať, aby sa skoncovalo s týmto diskriminačným postupom, ktorý je v rozpore s voľným pohybom osôb, tovaru a služieb a je zameraný proti štátom žiadajúcim o členstvo v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). – (HU) Vážený pán predseda, v regióne strednej a východnej Európy sa, okrem iného, vyrovnávame s neblahým dedičstvom komunizmu v oblasti životného prostredia. Toto dedičstvo v žiadnom prípade nemôže byť považované za čisto domácu otázku, a naopak, ide o spoločný európsky problém, ktorý sa týka nás všetkých. Keď došlo k zmene režimu, ocitli sa naše krajiny, vrátane Rumunska, nepripravené, čo sa týka stratégií ochrany životného prostredia.

Podporujem správu pána Hartmuta Nassauera zo skupiny Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov (skupiny PPE-DE) o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva a bol by som rád, keby tí, ktorí spôsobujú závažné škody na životnom prostredí, boli za tieto škody volaní k trestnej zodpovednosti vďaka sprísneniu práva Európskej únie a zaisteniu jeho dodržiavania.

Je potrebné zakázať použitie kyanidovej technológie v obci Roşia Montană (Verespatak). Životné prostredie narušuje tiež ničenie lesov v Sikulsku a ďalších oblastiach Rumunska. Závažné škody na životnom prostredí by mohla spôsobiť aj diaľnica, ktorá sa stavia v Transylvánii. Na Ukrajine pokračujú stavebné práce na kanáli Bystroje. V Bulharsku sa po tom, čo bol tento členský štát nútený uzavrieť elektráreň Kozloduj, stavia nová jadrová elektráreň. Týmto otázkam by sme mali venovať väčšiu pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). – (DE) Vážený pán predseda, v rámci diskusie, ktorá prebieha v Nemecku a týka sa Lisabonskej zmluvy, tvrdia niektoré ľavicové skupiny (a na podporu týchto svojich tvrdení si berú Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd), že Zmluva by znovu zaviedla trest smrti, aby, ako tvrdia, bolo možné popravovať ľudí s cieľom potlačiť povstania. To sa v podstate rovná obrovskému pošpineniu tohto dohovoru, ktorý vyjadruje nemenné jadro európskeho hodnotového systému, a tým aj symbol Európy, oddanej hodnotám mieru, slobody a právneho štátu.

Som pobúrená, že vo vzťahu k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ku ktorému má EÚ podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy pristúpiť, sú ľudia vystavovaní takému vyvolávaniu paniky. Zároveň dôrazne protestujem proti výrokom niektorých priaznivcov ľavicových skupín, ktorí reformnú zmluvu prirovnali k Hitlerovmu zmocňovaciemu zákonu z roku 1933. Tieto výroky sú nielen úplne absurdné, ale zároveň obrovským spôsobom zľahčujú nemecký fašizmus. To výrazne presahuje hranice slušnosti a mravnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Vážený pán predseda, Spojené kráľovstvo je jednou zo siedmych krajín, ktoré predkladajú legislatívny návrh na prijatie rámcového rozhodnutia Rady o spoločných pravidlách výkonu rozhodnutí vynesených v neprítomnosti. To bude znamenať, že občan Spojeného kráľovstva môže byť obžalovaný, uznaný vinným a odsúdený v cudzej krajine bez svojej prítomnosti na súde a potom do tejto krajiny dopravený k výkonu trestu odňatia slobody. Občania Spojeného kráľovstva sa tak ocitnú v postavení, keď sa už nebudú obhajovať v súdnom konaní, ale budú dokazovať svoju nevinu až po tom, čo boli odsúdení.

Aj keď existuje ustanovenie o obnovení konania, nepoznajú tento prostriedok právne systémy všetkých členských štátov EÚ. Bude tak pokračovať ničenie zásady habeas corpus a ochrany proti svojvoľnému zatknutiu a uväzneniu, ktorú občania Spojeného kráľovstva tradične požívajú a ktorá má zásadný význam pre anglické právo a slobody. Členstvo našej krajiny v tejto zhubnej organizácii menom Európska únia tak postupne ničí všetko, čo bývalo na Spojenom kráľovstve dobré.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Vážený pán predseda, dámy a páni, kroky bulharských orgánov v posledných týždňoch znovu jasne ukazujú, že nemajú vôbec žiadny úmysel ani vôľu riešiť hlavný problém, ktorému naša krajina čelí: reformu súdneho systému a rezortu vnútra. Namiesto ochrany životov a práv občanov sa prezident, predseda vlády, štátne zastupiteľstvo, ministerstvo vnútra a starosta Sofie spojili do symbiotického zoskupenia a mocenské páky využívajú iba na politické vydieranie tých, ktorí s nimi nesúhlasia.

A čo je horšie, väčšina masovokomunikačných prostriedkov v Bulharsku, ktoré by mali byť najoddanejšími ochrancami nezvratnosti demokratického vývoja v našej krajine, sa prostredníctvom finančných záujmov prepojila so zločinným prvkom a týmito silami a stala sa ich vehementnými ochrancami a spolupáchateľmi.

Ktokoľvek prejaví nesúhlas s oficiálnou líniou, je umlčovaný a zbavovaný prístupu na verejné fóra. Naše úsilie o vznesenie týchto otázok a ich prediskutovanie v Bulharsku sa, bohužiaľ, stretlo s tuhým odporom skorumpovaných úradov a preto sme boli nútení hľadať záchranu štátnosti našej krajiny  na Európskom súdnom dvore.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Vážený pán predseda, rada by som povedala pár slov ku kritickej a hlboko znepokojujúcej situácii v Libanone.

Tu, v Parlamente, situáciu sledujeme a pri mnohých príležitostiach sme diskutovali o následkoch dlhotrvajúcej krízy, spôsobenej zrútením štátnych inštitúcií, neschopnosťou zvoliť prezidenta republiky, slepou uličkou, do ktorej sa hospodárstvo krajiny dostalo v dôsledku okupácie jej obchodného a správneho centra, a strachom z teroristických útokov.

Tento stav vyvrcholil v podobe rôznych foriem násilia páchaného Hizballáhom pre rozhodnutie vlády zakázať prevádzku jeho nekontrolovanej telekomunikačnej siete.

Vážený pán predseda, rada by som vám pripomenula, že v Katare prebiehajú citlivé vnútroštátne rozhovory. Tento vnútroštátny dialóg, ktorý musí byť vedený s patričným ohľadom na všeobecné záujmy libanonských občanov a ich túžbu po prosperite, bezpečnosti a národnej nezávislosti, sa musíme snažiť podporovať všetkými prostriedkami, ktoré máme. Využívajme všetky príležitosti, ktoré nám poskytuje dohoda o pridružení s touto krajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). Vážený pán predseda, rád by som vás vyzval, aby ste sa v mene Európskeho parlamentu pripojili k prianiu úspechu všetkým jednotkám členských štátov Európskej únie, ktoré slúžia v Čade. Táto riskantná misia EÚ pod záštitou OSN bude zložená zo 4 000 vojakov v poli, ktorí sa budú usilovať o ochranu a pomoc 430 000 utečencom a vnútorne vysídleným osobám, žijúcim v súčasnej dobe v 42 táboroch. Patrí k nej aj mnoho stoviek írskych vojakov, ktorí pokračujú v hrdej tradícii mierotvorných a humanitárnych úloh írskej armády.

Táto misia je príkladom toho, čo teraz v Európe vieme urobiť, a tiež ukazuje, čo by sme mohli robiť ešte účinnejšie a v kratších časových lehotách, len čo budeme schopní uplatňovať ustanovenia Lisabonskej zmluvy o humanitárnej pomoci, petersberských úlohách a spoločnej zahraničnej a obrannej politike.

Pán predseda, naliehavo vás žiadam, aby ste jednotkám v poli odovzdali naše prianie úspechu.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). – Vážený pán predseda, chcel by som upozorniť na situáciu rómskej menšiny a občanov nových členských štátov v Taliansku. V posledných dňoch došlo k policajným útokom na rómske komunity v Ríme. 118 zadržaných bolo s okamžitou platnosťou vypovedaných a nový starosta povedal, že vypovie 20 000 ľudí. Na predmestí Neapola došlo k podpaľačským útokom na rómske tábory, pri ktorých dav zabránil hasičom požiare uhasiť. Stovky rodín prisťahovalcov ušli, aby si zachránili život, a rad detí je údajne nezvestných. Moja kolegyňa Viktória Mohácsiová sledovala situáciu priamo v Ríme. Poslala odtiaľ znepokojujúce správy a ja dúfam, že bude mať zajtra príležitosť reagovať na vyjadrenie Rady.

Vieme, že problém útokov na komunity prisťahovalcov existuje v rade našich členských štátov, avšak udalosti v Taliansku sa vyznačujú neobyčajne vysokým stupňom násilia. OBSE obvinila Taliansko zo stigmatizácie prisťahovalcov a zdá sa mi, že povaha nedávnej volebnej kampane viedla k vzniku kultúry beztrestnosti pre osoby, ktoré tieto útoky robia. Komisár Frattini, ktorý prvý poučoval nové členské štáty o integrácii etnických menšín, dokonca teraz spochybňuje schengenské dohody. Ide o problém celoeurópskeho rozsahu. Tento problém zasahuje samotné jadro dôvodov, pre ktoré bola Európska únia založená, a ja preto naliehavo žiadam Komisiu a Radu, aby vec bez meškania prerokovali a zistili, ako je možné pomôcť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Vážený pán predseda, jedna z poslankýň Európskeho parlamentu predložila na samite v Lime propotratové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k rezolúcii o chudobe a sociálnom vylúčení. Táto otázka však presahuje rozhodovacie právomoci inštitúcií Európskej únie. Tieto veci by malo upravovať vnútroštátne právo.

Počas rokovania Výboru pre sociálne veci, výmenné programy, životné prostredie, vzdelávanie a kultúru zástupcovia Európskeho parlamentu v oddelenom hlasovaní zástupcov parlamentov oboch kontinentov návrh odmietli a výbor ho teda neprijal. Žiadny z parlamentov návrh nepovažoval za vhodný na prijatie. Medzi rokovaním výboru a plenárnym zasadnutím bol hlasovací postup zmenený na spoločné hlasovanie zástupcov oboch parlamentov. Vďaka hlasom latinskoamerických poslancov boli potom pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté. Akceptovať tento postup by znamenalo, že každý z nás by mohol do medzinárodných dokumentov v mene Európskej únie vkladať ustanovenia, ktoré presahujú mandát EÚ, ale sú pre ňu záväzné. Proti týmto postupom som nútená protestovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Vážený pán predseda, kolegovia, domnievam sa, že príslušné orgány a inštitúcie Spoločenstva by sa mali urýchlene zaoberať takým závažným fenoménom, akým je vznik polovojenských nacionalistických organizácií v niektorých členských štátoch. Konkrétne mám na mysli Českú republiku a Maďarsko. Ako je známe, v týchto krajinách za tolerancie štátnych orgánov vznikli tzv. národné gardy. Tieto krajne pravicové organizácie majú slúžiť k podpore nacionalizmu, rasizmu, zastrašovaniu príslušníkov iných národností a tiež ľavicovo zmýšľajúcich občanov. To sa úplne jasne ukázalo pred niekoľkými dňami v Prahe. Kým maďarská garda predovšetkým prispieva k zlým vzťahom medzi Maďarmi a okolitými národmi, česká národná garda, rovnako šovinistická, sa stáva nástrojom zastrašovania nielen ľavice, ale všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov. Nebezpečnosť týchto organizácií, ktorých existencia je nezlučiteľná s Európou ako projektom priateľstva medzi národmi, je posilňovaná tým, že sa do ich radov hlásia bývalí, ako aj súčasní príslušníci štátnych ozbrojených zložiek. Dôrazne na tieto skutočnosti upozorňujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – (DE) Vážený pán predseda, Konferencia predsedov nedávno rozhodla obmedziť vplyv pracovných skupín naprieč frakciami (tzv. Intergroups). Naše zasadnutia sa odteraz môžu konať v Štrasburgu iba vo štvrtok. V tento deň sa nemôžu zúčastniť zasadnutia Intergroups napríklad odborníci na ľudské práva, pretože sú na zozname rečníkov pri debatách o naliehavých otázkach. Navyše, väčšina poslancov odchádza každý štvrtok popoludní za svojimi voličmi a mnohí z nich cestujú domov rad hodín.

Aj keď plne chápem potrebu venovať dostatočný čas legislatívnej práci, považujem Intergroups za nenahraditeľné. Dobrovoľne sme spojili sily ku skúmaniu otázok, na ktoré nie je dostatok času vo výbore, napríklad problému Tibetu, ochrany rodiny a dieťaťa, štvrtého sveta, Pobaltska alebo dobrých životných podmienok zvierat. Je nás vidieť, je nás počuť a sme zodpovední za rad iniciatív, ktoré z Európskeho parlamentu vychádzajú. V tejto chvíli je väčšina aktívnych poslancov vyčleňovaná, umlčovaná, sú im hádzané polená pod nohy a sú stavaní pred hotovú vec v podobe rozhodnutia, že v utorok a v stredu sa už nesmú schádzať. Pán predseda, zabezpečte, prosím, aby toto nemúdre rozhodnutie bolo zrušené.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Toto rozhodnutie nebudem komentovať, ale musím povedať, že predseda Európskeho parlamentu nie je tak mocný, ako zrejme predpokladáte. Napriek tomu sa budem, samozrejme, touto záležitosťou zaoberať.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – (HU) Ďakujem vám, pán predseda. Minulý týždeň privítal pápež vo Vatikáne členov Maďarskej konferencie katolíckeho duchovenstva. Na tejto audiencii hlava katolíckej cirkvi vyjadrila poďakovanie za aktivity maďarskej cirkvi a kritizovala sekulárny štát, ktorý podľa jeho slov trestá rodiny, odsúdil zákon umožňujúci registráciu nezosobášených párov ako legálnych partnerstiev, pretože legalizuje spolužitie nezosobášených párov a prepožičiava občianske práva homosexuálnym partnerstvám. Pápež zdôraznil, že tento zákon nielenže odporuje cirkevnej náuke, ale tiež porušuje maďarskú ústavu.

V sekulárnej Európe členské štáty nezasahujú do cirkevných vecí a cirkev nevyvíja ideologický tlak na štát. Lisabonská zmluva zaručuje základné ľudské práva, vrátane slobody vyznania, a zakladá inštitucionálne vzťahy medzi EÚ a cirkvami.

Spolupráca sa však môže zakladať jedine na vzájomnosti a z toho dôvodu naliehavo žiadame predsedu Komisie, pána Barrosa, aby konal na základe mandátu, ktorý mu bol prepožičaný, a inicioval dialóg s katolíckou cirkvou na ochranu sekulárnej Európy a európskych hodnôt. Mnohokrát vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Vážený pán predseda, rád by som nadviazal na tému otvorenú kolegom Thomasom Mannom o presune schôdzí Intergroups na štvrtkové popoludnie. Pokiaľ je zmyslom tohto rozhodnutia pomôcť poslankyniam a poslancom lepšie sa sústrediť na plenárne schôdze, tak o tom dosť pochybujem. Svojím spôsobom je našou prácou byť „dievča pre všetko“, deliť svoj čas medzi najrôznejšie činnosti, a takýto krok rovnako nemôže väčšine poslancov zabrániť, aby vo štvrtok popoludní odchádzali, pretože musia stihnúť lety domov, aby sa na druhý deň, v piatok, stretli so svojimi voličmi. A obávam sa, že týmto spôsobom budú Intergroups, bohužiaľ, vklinené medzi mlynské kamene plenárnych zasadnutí a stretávania s voliči. To by, myslím si, živé aktivity týchto skupín úplne ochromilo.

Možno by bolo najlepšie dôverovať Integroups, že si nájdu najpraktickejší a najpružnejší spôsob existencie samé. Pán predseda, vaša odpoveď Thomasovi Mannovi je pre mňa povzbudivým signálom.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE). – (FR) Vážený pán predseda, pán komisár, trochu ma znepokojuje, že Komisii treba pripomínať jej zodpovednosť za spravodlivé uplatňovanie európskych politík na území každého členského štátu.

Faktom je, že francúzska vláda vyčlenila región Auvergne a zbavila tamojšie miestne plány zamestnanosti zodpovednosti za riadenie prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Postoj vlády je nepochopiteľný. Dotyčné orgány majú skvelú správnu históriu a toto stranícke rozhodnutie ohrozuje štruktúry, ktoré sa dlhé roky usilujú o integráciu najchudobnejších ľudí do spoločnosti.

Európska komisia by mala francúzskej vláde pripomenúť jej povinnosť správať sa súdržne a dodržiavať pravidlá realizácie európskeho financovania. Nemôžeme pripustiť, aby sa dohody s Európskou úniou uplatňovali v rôznych častiach jednej krajiny rozdeľujúcim, straníckym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – Vážený pán predseda, v úvodnej fáze rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskou federáciou došlo k určitým omeškaniam pre správanie sa niektorých členských štátov, ktoré môžu mnohí považovať za obštrukčné. Som rád, že predsedníctvo Rady EÚ, Komisia a Litva dosiahli konsenzus, ktorý nám umožňuje obnoviť starú dohodu, ktorej platnosť v minulom roku vypršala.

Odkladaním rokovaní s Ruskom si pílime pod sebou konár. Existuje rad tém, od životného prostredia a energie až po vízové režimy, prisťahovalectvo, cezhraničné projekty a nevyriešené otázky týkajúce sa Gruzínska a Moldavska, ktoré si vyžadujú komplexnú politickú zhodu na spoločných cieľoch a opatreniach. Verím, že Komisia pri rokovaniach využije svoj mandát v najlepšom záujme všetkých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). – (HU) Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Dámy a páni, nadchádzajúci sibírsky samit medzi Ruskom a Európskou úniou môže priniesť nové príležitosti. Jedným z potenciálne dôležitých výsledkov schôdzky bude dvojstranná zmluva, ktorá by mohla dlhodobo vymedziť vzťahy medzi oboma stranami. V tejto zmluve musia kľúčové miesto zaujímať otázky energetiky, zároveň sa ale nesmie stratiť zo zreteľa zásada reciprocity.

Dôležitým predpokladom budovania reciprocity je ratifikácia Zmluvy o energetickej charte Ruskom. Táto zmluva zakladá transparentné vzťahy na trhu s energiou, prispieva k bezpečnosti ponuky a povzbudzuje investície. Všetky tieto veci sú nanajvýš dôležité aj pre Rusko. Napokon, ak budú zanedbávané kapitálové investície do vývoja, mohlo by Rusko náhle zistiť, že stratilo schopnosť plniť svoje záväzky. Ratifikácia Zmluvy o energetickej charte Kremľom je preto v záujme oboch strán.

Úspech nadchádzajúceho samitu bude závisieť od schopnosti členských štátov vystúpiť z tieňa krátkodobých ohľadov a v záujme ochrany spoločného záujmu hovoriť jedným hlasom. Mnohokrát vám ďakujem, pán predseda.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Vážený pán predseda, pred chvíľou ste uviedli, že vôbec nie ste tak mocný. Som si však istá, že máte dostatočnú moc na uplatňovanie rozhodnutí Konferencie predsedov.

24. apríla tohto roku rozhodla Konferencia predsedov úplne správne, že požiada kvestorov, aby znovu zvážili svoje rozhodnutie zo dňa 26. septembra 2007 o pridelení priestoru v budove Európskeho parlamentu Európskej podnikovej a parlamentnej organizácii.

Na ostatnej schôdzi sme schválili správu pána Stubba a Friedricha o lobistoch. Úprimne povedané, zriadiť kanceláriu pre zástupcov organizácií zamestnávateľov priamo v priestoroch Parlamentu sa mi zdá ako spojenie dvoch vecí, ktoré by mali zostať oddelené, a pokrivenie našich vzťahov so sociálnymi partnermi – krok úplne cudzí našej parlamentnej tradícii v Európskej únii.

Okrem toho nerozumiem, prečo sme po uvedenom rozhodnutí Konferencie predsedov dostali vo vašom mene pozvánku od podpredsedu Parlamentu, pána Vidal-Quadrasa, na slávnostné otvorenie Európskej podnikovej a parlamentnej organizácie dňa 3. júna.

Pán predseda, dúfam, že celou svojou autoritou zaistíte v tejto veci poriadok a zabezpečíte, aby sa rozhodnutie Konferencie predsedov dodržiavalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). – (BG) Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, čaká nás vydanie budúcej monitorovacej správy pre Bulharsko. Ako podpredsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj a členka Hnutia za práva a slobody, strany, ktorá je súčasťou vládnucej väčšiny, pozorne sledujem realizáciu Dohody o pristúpení Bulharska k EÚ. Som si istá, že v minulom mesiaci vláda našej krajiny opäť uskutočnila nezaujatý rozbor problémových oblastí a vyhlásila odhodlanie sa nimi zaoberať.

To sa prejavuje na skutočnosti, že k zlepšeniu čerpania európskych fondov bol vytvorený post novej podpredsedníčky vlády pre dozor nad operačnými programami a ich koordináciu. To povedie k zlepšeniu komunikácie s Európskou komisiou. Podpredsedníčka vlády bude sledovať riadne plnenie prijatých záväzkov.

Prebiehajú systémové zmeny na zefektívnenie fungovania správy na jednotlivých ministerstvách a v štátnych agentúrach. Došlo k výmene vládnych ministrov, je novelizovaný právny rámec rezortu vnútra a bezpečnosti, sú vymieňaní vysokí úradníci. Nový minister vnútra prijíma opatrenia na boj proti korupcii a zločinu.

Bulharsko pokračuje na ceste k dosiahnutiu súdržnosti s členskými štátmi a som si istá, že európske inštitúcie podrobia úsilie našej krajiny objektívnemu posúdeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikien (PPE-DE).(LT) Rada by som využila tento priestor a pohovorila o diplomatickej misii EÚ v Bielorusku.

Celkom nedávno bola v Minsku otvorená kancelária Európskej komisie. Diplomatické misie v bieloruskom hlavnom meste má spolu 14 členských štátov. Dve ďalšie krajiny EÚ, Holandsko a Fínsko, udržiavajú s Bieloruskom styky prostredníctvom iných krajín EÚ. Celých 11 členských štátov však udržiava s Bieloruskom styky prostredníctvom Moskvy. Ide, napríklad, o Rakúsko, Belgicko, Grécko, Dánsko, Španielsko a, bohužiaľ, tiež o Slovinsko, krajinu, ktorá v súčasnosti Európskej únii predsedá. Podľa môjho názoru je bieloruskému ľudu vysielaný zlý signál, najmä v dobe jeho snahy o odpor proti plánom režimu obetovať Bielorusko Rusku. Verím, že je načase vyzvať všetky členské štáty, aby s Bieloruskom začali udržiavať styky zo svojho vlastného územia, a nie z Moskvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. − Týmto uzatváram tento bod rokovania.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia