Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Nästa punkt är anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) . – (FR) Herr talman! En tjänst som handläggare vid Europaparlamentets informationskontor i Luxemburg har varit ledig i mer än två år. Jag skulle vilja veta resultatet av utannonseringen av denna tjänst. Varför fanns det en kandidat vars ansökningsblankett var ofullständig och vad fattades i blanketten? Varför har vi inte fått någon information om detta? Jag skulle också vilja veta vad administrationen tänker göra för att tillsätta denna tjänst som har varit ledig under så lång tid?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). (ES) Herr talman! Tack för era ord i början av denna session till de anhöriga till den mördade polismannen från Guardia Civil, den spanska militären och självklart det spanska folket. Tack!

Jag anser att det enda sättet att besegra ETA och terroristerna är för oss att stå enade mot terrorismen.

Jag anser att alla europeiska demokrater bör stå enade i denna fråga och stödja regeringarna i Spanien och Frankrike i denna gemensamma uppgift och vi bör lägga åt sidan de absurda oenigheterna från den senaste tiden. Låt oss visa att vi står enade mot terrorismen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Den 28 april tvingades ett plan som tillhörde det makedoniska flygbolaget MAT på väg till Egypten med 76 passagerare ombord landa i Istanbul, eftersom de grekiska myndigheterna vägrade låta planet korsa grekiskt luftrum.

I februari vägrade de grekiska myndigheterna ge MAT tillstånd till charterflyg till Korfu, på grund av flygbolagets namn, MAT (Macedonian Airlines). Syftet med avtalet om det gemensamma europeiska luftrummet som undertecknades i juni 2006 var att skapa ett utvidgat gemensamt luftrum med grannstaterna, inklusive f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Enligt fördraget är de grekiska myndigheterna tvungna att bevilja MAT:s begäran. Den grekiska blockaden av MAT:s flygningar utgör ett brott mot gällande lagstiftning, EU-fördrag och internationella lagar om luftfart. Att åberopa flygbolagets namn som motivering för detta beslut strider alltså mot de gemensamma europeiska värderingarna.

Jag vill veta vilka åtgärder EU:s institutioner och kommissionen tänker vidta för att stoppa denna diskriminering, som strider mot den fria rörligheten för personer, varor och tjänster, och är riktad mot stater som ansöker om medlemskap i Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (Verts/ALE). - (HU) Herr talman! I den östra centraleuropeiska regionen håller vi också på att ta itu med kommunismens skadliga arv när det gäller miljön. Inte på något sätt kan detta anses vara en rent inhemsk fråga. Det är ett gemensamt europeiskt problem som påverkar oss alla. När regimförändringen inträffade var våra länder, inklusive Rumänien, oförberedda när det gällde miljöskyddsstrategier.

Jag stöder betänkandet av Hartmut Nassauer från gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater om straffrättsliga påföljder till skydd för miljön, och jag vill se att de som orsakar allvarlig miljöförstörelse hålls ansvariga för det i enlighet med straffrätten genom att man verkställer och garanterar överensstämmelse med Europeiska unionens lagstiftning.

Cyanidteknik måste förbjudas i Roşia Montană (Verespatak). Skogsskövlingen i Szeklernas land och andra regioner i Rumänien skadar också miljön. Motorvägen som håller på att byggas i Transsylvanien kan på liknande sätt orsaka allvarliga miljöskador. Arbete på Bystroye-kanalen i Ukraina fortsätter. I Bulgarien håller ett nytt kärnkraftverk på att byggas efter att denna medlemsstat tvingades stänga kärnkraftverket i Kozloduy. Vi bör ge dessa frågor en större uppmärksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). - (DE) Herr talman! I debatten om Lissabonfördraget i Tyskland påstår vissa grupper på vänsterkanten att fördraget skulle återinföra dödsstraffet, så att – enligt dem –människor skulle kunna avrättas bara för att kuva ett uppror. Som stöd för sitt påstående åberopar de Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Detta är i grund och botten ett upprörande förtal av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som utgör den omistliga kärnan i EU:s värdesystem och därmed är en symbol för ett Europa som engagerar sig för fred, frihet och rättsstatsprincipen.

Jag är bestört över att människor utsätts för denna typ av skräckpropaganda om Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som EU snart ska ansluta sig till enligt villkoren i Lissabonfördraget. Jag protesterar även våldsamt mot de uttalanden som gjorts av vissa vänsteranhängare där reformfördraget likställs med Hitlers fullmaktslag från 1933. Detta är inte bara fullständigt absurt. Det innebär också ett monstruöst bagatelliserande av den tyska fascismen. Detta går utanför anständighetens och moralens gränser.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Herr talman! Storbritannien är ett av sju länder som föreslår lagstiftning för att införliva rådets rambeslut om gemensamma regler för verkställighet av utevarodomar. Det kommer att innebära att en brittisk medborgare kan prövas, fällas och dömas i ett annat land utan att ens ha närvarat vid domstolen, och sedan flyttas till det landet för att spärras in. De kommer att hamna i en position där de inte försvarar sig själva i en rättegång utan där de behöver bevisa sin egen oskuld efter en fällande dom.

Medan det finns en bestämmelse om förnyad prövning, erkänner inte alla EU:s medlemsstater förnyad prövning i sina rättssystem. Detta kommer ytterligare att förstöra principen om rätten till skydd mot godtycklig arrest och frihetsberövande som traditionellt sätt åtnjutits av brittiska medborgare och som är grundläggande i engelsk lagstiftning och för britternas friheter. Allt som en gång var bra med Storbritannien håller gradvis på att förstöras genom medlemsskapet i denna ondskefulla organisation känd som Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). - (BG) Herr talman, mina damer och herrar! De bulgariska myndigheternas åtgärder under de senaste veckorna visar återigen tydligt att de varken har någon avsikt eller vilja att överhuvudtaget ta itu med det huvudsakliga problem som vårt land står inför: att reformera rättssystemet och landets inre förhållanden. Istället för att skydda medborgarnas liv och rättigheter har presidenten, premiärministern, allmänne åklagaren, inrikesministern och Sofias borgmästare smält samman till en symbiotisk enhet och använder maktens påtryckningsmedel uteslutande för att utöva politisk förföljelse av dem som inte samtycker med dem.

Vad värre är, de flesta medier i Bulgarien, som borde vara de mest pålitliga beskyddarna när det gäller att garantera en oåterkallelig demokratisk utveckling i landet, har av ekonomiska intressen gjort gemensam sak med kriminella element, och med de makthavare som är och har blivit deras ivriga beskyddare och medbrottslingar.

Alla som inte samtycker till den officiella linjen får sin röst kvävd och berövas tillträde till offentligheten. Tyvärr har alla våra ansträngningar att ta upp dessa frågor och diskutera dem i Bulgarien mötts av häftigt motstånd från de korrupta myndigheterna, vilket är anledningen till att vi har tvingats söka hjälp från EG-domstolen för att kunna rädda vårt lands status som självständig stat.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Herr talman! Jag vill säga något om den mycket kritiska och djupt oroväckande situationen i Libanon.

I Europaparlamentet har vi följt situationen och vid många tillfällen diskuterat konsekvenserna av en långvarig kris på grund av att institutionerna brutit samman, oförmågan att utse en president till republiken, det ekonomiska dödläget på grund av ockupationen av det kommersiella och administrativa centra samt rädslan för terroristattacker.

Denna situation har kulminerat i flera våldsamma handlingar från Hizbollah på grund av regeringens beslut att förbjuda deras fria telekommunikationsnätverk.

Låt mig påminna talmannen om att ett känsligt nationellt samråd är på gång i Qatar. Vi måste försöka att på alla sätt uppmuntra denna nationella dialog, som måste skötas med lämplig hänsyn till de libanesiska medborgarnas allmänna intressen och deras önskan om välstånd, trygghet och nationell självständighet. Låt oss utnyttja alla de möjligheter som erbjuds oss tack vare vårt associeringsavtal med landet.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Herr talman! Jag vill be er att tillsammans med mig, på Europaparlamentets vägnar, skicka lyckönskningar till Europeiska unionens trupper som tjänstgör i Tchad. Detta högriskuppdrag för Europeiska unionens räkning, sanktionerat av Förenta nationerna, kommer att ha 4000 soldater från medlemsstaterna på plats, som ska försöka skydda och hjälpa de 430 000 flyktingar och internflyktingar som just nu lever i sammanlagt 42 flyktingläger. Det inkluderar hundratals irländska soldater som fullföljer den irländska arméns stolta tradition som fredsbevarande styrka och dess humanitära roll.

Detta uppdrag är ett exempel på vad Europeiska unionen numera kan åstadkomma. Det är faktiskt en indikation på vad vi kan göra ännu effektivare så snart vi får möjlighet att genomföra humanitärt bistånd, Petersbergsuppgifterna och bestämmelserna om den gemensamma utrikes- och försvarspolitiken i Lissabonfördraget.

Jag vill be talmannen att framföra våra lyckönskningar till marktrupperna.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). - (EN) Herr talman! Jag ber om ordet på grund av situationen i Italien för den romska minoriteten och för medborgarna från de nya medlemsstaterna. Under de senaste dagarna har det förekommit polisrazzior mot romerna i Rom. 118 av de personer som häktats har utvisats med omedelbar verkan och den nye borgmästaren har sagt att han kommer att utvisa 20 000 människor. Det har förekommit mordbrandsattacker mot romska läger i förorter till Neapel, där mobben har förhindrat brandkåren från att komma in för att släcka bränderna. Hundratals invandrarfamiljer har flytt för sina liv och det finns rapporter om att ett antal barn saknas. Min kollega, Viktória Mohácsi, har varit i Rom. Hon har skickat oroväckande rapporter och jag hoppas att hon kommer att få möjlighet att svara på rådets uttalande imorgon.

Vi vet att attackerna mot invandrare i våra medlemsstater är ett problem, men den våldsamma situationen i Italien är ovanlig. OSSE har anklagat Italien för att stigmatisera invandrare och jag tycker det verkar som om stämningen i den nyligen genomförda valkampanjen har lett till en kultur av straffrihet för dem som utför dessa attacker. Till och med kommissionsledamot Franco Frattini, som var den förste att läxa upp de nya medlemsstaterna om integrationen av etniska minoriteter, ifrågasätter nu Schengen-avtalen. Denna fråga angår hela Europeiska unionen. Den berör den centrala punkten för skälen att grunda Europeiska unionen och jag vill uppmana kommissionen och rådet att så fort som möjligt diskutera frågan och se vad som kan göras för att lösa den.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Herr talman! Vid toppmötet i Lima lade en ledamot i Europaparlamentet fram ett ändringsförslag som stöder abort till resolutionen om fattigdom och social utestängning. Detta är en fråga som går utöver de beslutsfattande befogenheterna hos EU:s institutioner. Sådana frågor ska beslutas i den nationella lagstiftningen.

Under överläggningarna i utskottet för sociala frågor, utbytesprogram, utbildning och kultur i en separat omröstning för parlamentsledamöter från båda kontinenter, förkastade ledamöterna från Europaparlamentet detta ändringsförslag, vilket innebar att utskottet inte antog det. Inget av parlamenten fann det värt att anta. Mellan överläggningarna i utskottet och behandlingen i parlamentet, ändrades röstningsförfarandet till en gemensam omröstning för ledamöter från båda parlamenten. Ändringsförslagen kunde sedan antas tack vare omröstningarna i de latinamerikanska parlamenten. Accepterandet av denna praxis skulle innebära att var och en av oss, på Europeiska unionens vägnar, skulle kunna introducera bestämmelser i internationella dokument, som överskrider EU:s mandat och som blir bindande för EU. Jag protesterar mot sådana metoder.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). - (CS) Herr talman, mina damer och herrar! Jag anser att behöriga organ och institutioner i gemenskapen oundgängligen måste ta itu med det allvarliga fenomenet att nationalistiska paramilitära grupper dyker upp i vissa medlemsstater, särskilt i Tjeckien och Ungern. Som ni vet har så kallade nationalgarden formats i dessa länder och tolereras av de statliga myndigheterna. Målet med dessa högerextrema organisationer är att stödja nationalism och rasism, och skrämma icke-nationalister och alla med vänsteråsikter. Detta visades tydligt i Prag för några dagar sedan. Medan det ungerska gardet främst koncentrerar sig på att förstöra relationerna mellan ungrare och dess grannländer, håller det tjeckiska gardet, som också är trångsynt, nu på att bli ett instrument för att skrämma inte bara vänsteranhängare utan även andra demokratiskt sinnade medborgare. Dessa organisationer, som är oförenliga med idén om ett Europa baserat på vänskap mellan nationerna, är alla desto mer farliga eftersom de rekryterar både tidigare och nuvarande medlemmar ur ländernas militära styrkor. Jag vill uppmärksamma det brådskande behovet att ta itu med dessa omständigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). - (DE) Herr talman! Talmanskonferensen beslutade nyligen att inskränka inflytandet från de tvärpolitiska grupperna. Våra möten kan hädanefter äga rum i Strasbourg endast på torsdagar. Den dagen kan till exempel människorättsexperter inte delta i de tvärpolitiska gruppernas möten, eftersom de står upptagna på talarlistan för debatter om aktuella och brådskande frågor av större vikt. Dessutom reser de flesta parlamentsledamöterna till sina valkretsar på torsdagseftermiddagarna, och många behöver resa i flera timmar innan de kommer fram.

Samtidigt som jag fullständigt förstår behovet av att ägna tillräckligt med tid åt lagstiftningsarbete, så är de tvärpolitiska grupperna oumbärliga. Vi har frivilligt slagits oss ihop för att gå igenom frågor som det inte finns tillräckligt med tid för att behandla i utskotten, som till exempel Tibet, skydd av familjer och barn, det fjärde världsforumet, Östersjöområdet eller djurskydd. Vi syns, vi hörs och vi ansvarar för många av de initiativ som kommer från Europaparlamentet. Nu blir de ledamöter i Europaparlamentet som är mest aktiva utpekade, tystade och hindrade i sitt arbete när de ställs inför ett fullbordat faktum i form av ett beslut om att de inte längre ska mötas på tisdagar eller onsdagar. Vill talmannen vara så vänlig att se till att detta okloka beslut återkallas.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Jag vill inte kommentera beslutet men jag måste säga att Europaparlamentets talman är inte så mäktig som ni verkar tro. Självklart ska jag utreda saken.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). - (HU) Tack, herr talman! I Vatikanstaten i förra veckan välkomnade påven medlemmar från den ungerska sammanslutningen av katolska biskopar. Vid denna audiens uttryckte den katolska kyrkans överhuvud sin uppskattning för den ungerska kyrkans verksamhet och kritiserade den sekulära staten, som han sa bestraffar familjer. Han fördömde lagen som tillåter ogifta par att registrera sig i partnerskap med motiveringen att det legaliserar samboende av ogifta par och ger medborgerliga rättigheter till homosexuella partnerskap. Han påstod att denna lag inte bara strider mot kyrkans lärosatser utan också kränker den ungerska konstitutionen.

I det sekulära Europa ingriper inte medlemsstaterna i religiösa frågor och kyrkan ställer inga ideologiska krav på staten. Lissabonfördraget garanterar de grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive religionsfrihet, och tryggar institutionella relationer mellan Europeiska unionen och kyrkorna.

Samarbete kan dock endast baseras på ömsesidighet och av det skälet uppmanar vi starkt kommissionens ordförande José Manuel Barroso att agera utifrån sitt mandat och påbörja en dialog med den katolska kyrkan för att skydda det sekulära Europa och de europeiska värdena. Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Jag vill fortsätta på den fråga som togs upp av min kollega, Thomas Mann, om att flytta de tvärpolitiska gruppernas möten till torsdagseftermiddagar. Om poängen med det är att hjälpa ledamöterna i Europaparlamentet att koncentrera sig mer på plenarsammanträdena, så tvivlar jag på det. På ett sätt är det vårt jobb att vara ett slags Mädchen für alles, att dela upp vår tid mellan olika verksamheter, och ett sådant steg kan inte heller förhindra att de flesta parlamentsledamöter försvinner på torsdagseftermiddagen, eftersom de ska hinna med sitt flyg hem, för att träffa sina väljare dagen därpå, alltså fredag. Jag är rädd för att på detta sätt kommer de tvärpolitiska grupperna tyvärr att hamna mellan hammaren i form av plenarsammanträden och städet i form av valkretsar. Jag anser att det skulle innebära ett förödande slag mot deras vitala verksamhet.

Kanske skulle det bästa sättet vara att förlita sig på att de tvärpolitiska grupperna hittar de mest praktiska och flexibla formerna för samlevnad på egen hand och jag känner mig uppmuntrad av talmannens svar till Thomas Mann.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE) . – (FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Det är något oroande att kommissionen måste påminnas om sitt ansvar för att EU:s politik genomförs rätt i varje enskilt land.

Den franska regeringen har valt ut regionen Auvergne och dragit tillbaka de lokala sysselsättningsprogrammens ansvar för att administrera resurserna från Europeiska socialfonden. Regeringens position är obegriplig. De behöriga organen har utmärkta administrativa meriter och den franska regeringens ensidiga beslut äventyrar strukturer som har fungerat i flera år i arbetet med att integrera de fattigaste människorna i samhället.

Europeiska kommissionen måste påminna den franska regeringen om dess skyldighet att vara konsekvent och respektera reglerna för utnyttjandet av finansieringen från EU. Vi kan inte ha det så att avtal med Europeiska unionen tillämpas olika i olika delar av samma land.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). - (EN) Herr talman! Förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryska federationen har upplevt vissa bakslag, på grund av beteendet från vissa medlemsstater, som många kan se som obstruktion. Det gläder mig att EU:s ordförandeskap, kommissionen och Litauen har nått en konsensus som gör att vi kan förnya den gamla överenskommelsen, som löpte ut förra året.

När vi fördröjer förhandlingar med Ryssland skjuter vi oss själva i foten. Det finns flera områden från miljö och energi till viseringssystem, invandring, gränsöverskridande projekt och olösta frågor gällande Georgien och Moldova, som kräver en omfattande politisk överenskommelse om gemensamma mål och åtgärder. Jag litar på att kommissionen kommer att använda sitt mandat i förhandlingarna i samtliga medlemsstaters intresse.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). - (HU) Tack för ordet! Herr talman, mina damer och herrar! Det kommande toppmötet mellan Ryssland och Europeiska unionen i Sibirien kan skapa nya möjligheter. Ett potentiellt viktigt resultat av mötet kommer att vara det bilaterala avtal, som kan definiera relationerna mellan de två parterna på lång sikt. Energifrågor måste få en nyckelplats i denna överenskommelse, samtidigt som vi inte får glömma bort principen om ömsesidighet.

En viktig förutsättning för att bygga upp ömsesidighet är att Ryssland ratificerar fördraget om energiavtal. Detta fördrag skapar öppna relationer på energimarknaden, bidrar till försörjningstrygghet och stimulerar till investeringar. Samtliga punkter är av stor vikt även för Ryssland. När allt kommer omkring kan Ryssland plötsligt befinna sig i en situation där de inte kan uppfylla sina åtaganden om investeringar i utveckling försummas. Kremls ratificering av fördraget om energiavtal ligger därför i båda parters intresse.

Framgången för det kommande toppmötet kommer att bero på om medlemsstaterna lyckas bortse från sina kortsiktiga intressen och tala med en röst för att skydda det gemensamma intresset. Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE) . – (FR) Herr talman! Ni påpekade tidigare att ni inte var allsmäktig: trots det är jag säker på att ni är tillräckligt mäktig för att kunna genomföra beslut från talmanskonferensen.

Den 24 april i år beslutade talmanskonferensen, mycket riktigt, att be kvestorerna ompröva sitt beslut av den 26 september 2007, om att avsätta några av Europaparlamentets lokaler till europeiska företags- och parlamentsprojekt.

Under vårt senaste plenarsammanträde antog vi Stubb/Friedrich-betänkandet om lobbyister. Att representanter för arbetsgivarorganisationer ska få öppna eget inne i en parlamentarisk institution tycker jag ärligt talat verkar vara att förena två saker som borde hållas åtskilda och det förvränger våra relationer med arbetsmarknadens parter – en åtgärd som är helt främmande i Europeiska unionens parlamentariska tradition.

Dessutom förstår jag inte varför – enligt talmanskonferensens beslut – vi har fått en inbjudan på uppdrag av talmannen från Alejo Vidal-Quadras, Europaparlamentets vice talman, till en invigningsceremoni för europeiska företags- och parlamentsprojekt den 3 juni.

Jag hoppas att talmannen använder hela sin auktoritet för att återställa ordningen här och se till att talmanskonferensens beslut respekteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE). - (BG) Herr talman, ärade kollegor! Nästa övervakningsrapport om Bulgarien är på gång. I egenskap av vice ordförande i kommittén för fysisk planering och medlem i Rörelsen för rättigheter och friheter, ett parti som ingår i den styrande majoriteten, har jag noggrant följt genomförandet av Bulgariens avtal om anslutning till Europeiska unionen. Det gläder mig att se att vårt lands regering under den senaste månaden ännu en gång har gjort en förutsättningslös analys av problemområdena och uttryckt sin bestämda avsikt att ta itu med dem.

Ett tecken som tyder på detta är att en ny vice premiärministerpost har skapats för att förbättra utnyttjandet av EU-medel och övervaka och samordna de operativa programmen. Detta kommer att förbättra kommunikationen med Europeiska kommissionen och dessutom kommer hon att kunna övervaka att de givna åtagandena uppfylls korrekt.

Strukturella ändringar är på gång för att rationalisera administrationen inom ministerier och statliga organ. Ministrar har blivit utbytta i regeringen, den rättsliga ramen för inrikes- och säkerhetsfrågor håller på att ändras, höga ämbetsmän håller på att ersättas. Den nya inrikesministern vidtar åtgärder för att bekämpa korruption och kriminalitet.

Bulgarien är på väg mot en samsyn med medlemsstaterna och jag är övertygad om att EU:s institutioner kommer att göra en objektiv bedömning av vårt lands ansträngningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Jag vill ta tillfället i akt och tala om Europeiska unionens diplomatiska beskickningar i Vitryssland.

Nyligen öppnade Europeiska kommissionen ett kontor i Minsk. Totalt 14 medlemsstater har sina diplomatiska beskickningar i den vitryska huvudstaden. Ytterligare två EU-länder – Nederländerna och Finland – sköter sina diplomatiska förbindelser med Vitryssland från andra EU-länder. Hela 11 medlemsstater sköter dock sina diplomatiska kontakter med Vitryssland från Moskva. Ett par exempel på detta är Österrike, Belgien, Grekland, Danmark, Spanien och tyvärr även det land som för närvarande innehar ordförandeskapet, Slovenien. Jag anser att fel signal skickas till det vitryska folket, särskilt när de kämpar mot regimens avsikter att offra Vitryssland till Ryssland. Jag anser att det är dags att kräva att samtliga medlemsstater öppnar beskickningar i Vitryssland och inte sköter de diplomatiska förbindelserna från Moskva.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Punkten är härmed avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy