Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2022(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0181/2008

Předložené texty :

A6-0181/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Hlasování :

PV 20/05/2008 - 8.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0208

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 19. května 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Rozpočet na rok 2009 – odhad příjmů a výdajů Parlamentu (rozprava)
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem je zpráva (A6-0181/2008) o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2009 (2008/2022(BUD)), kterou předkládá pan Lewandowski jménem Rozpočtového výboru.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, zpravodaj. (PL) Vážený pane předsedající, při posuzování odhadů příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2009 jsme brali v úvahu zvláštní okolnosti a výzvy, kterým budeme v nadcházejícím roce čelit. Všichni se zde shodujeme, o jaké výzvy se jedná: Parlament se musí přizpůsobit rozšíření pravomocí po předpokládaném vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, za dveřmi jsou volby a je třeba financovat volební kampaň, musí být přijata nová pravidla odměňování poslanců EP, a jak doufám, také průhledná pravidla zaměstnávání a odměňování poslaneckých asistentů.

Ne všechny výzvy nadcházejícího roku byly vyčísleny a zohledněny v rozpočtových odhadech. V nejistých případech je zřejmou odpovědí rozpočtová rezerva a právě o ní jsme jednali na setkání s předsednictvem Parlamentu, které v našem rozpočtovém žargonu nazýváme „preconciliation“. S potěšením Vám mohu říci, že na setkání vládla dobrá atmosféra a že řada našich návrhů byla přijata. Konkrétně bylo do odhadů zapracováno 65 nových pracovních míst a určité prostředky byly uloženy do rezervy. Dále byla vytvořena „lisabonská rezerva“, zohledňující zjištění pracovní skupiny ad hoc, která nyní posuzuje dopady Lisabonské smlouvy na nové potřeby Parlamentu. Rozpočtový výbor zvážil požadavky politických skupin a uznal potřebu posílit řady podpůrných zaměstnanců, ale s výhradou zásad rozpočtové disciplíny, tj. před vytvářením nových pracovních míst musí mít přednost nasazování stávajících pracovníků.

Co se týče nemovitostí a správy budov, očekáváme představení dlouhodobé strategie v květnu, zejména vzhledem k podstatné velikosti částek v tuto chvíli vyčleněných a držených v rezervě i převodů prostředků z aktuálního roku. V rozpočtu jsme nalezli položku 3,4 milionu EUR na odstranění azbestu z budovy SDM ve Štrasburku. S ohledem na nepříznivou publicitu sporu s městskými orgány ve Štrasburku a citlivost otázky tato věc vyžaduje vyjasnění, a za tím účelem byly vytvořeny pozměňovací návrhy. Jejich smyslem je vytvoření rezervy na financování potřebných opatření. Nebudu zde zabíhat do dalších záležitostí, jež představují silné finanční břemeno, a sice vybavení návštěvnického centra počítači a doplňkových služeb pro poslance. Především je třeba zdůraznit, že se stále držíme pod hranicí 20 % celkových administrativních nákladů evropských institucí. Tato dvacetiprocentní hranice není cílem sama o sobě, nýbrž rozumným dobrovolným omezením, které zvyšuje důvěryhodnost našeho volání po rozpočtové disciplíně u ostatních institucí. Věřím, že se rozpočtové odhady budou nakonec blížit skutečnému rozpočtu Parlamentu. Doufám, že udržíme atmosféru důvěry, která je do značné míry osobním úspěchem generálního tajemníka Rømera. Zítřejší hlasování by mělo proběhnout hladce, neboť byly předloženy pouhé čtyři pozměňovací návrhy.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří napomohli k dosavadnímu hladkému fungování pilotního postupu, u kterého byly původně očekávány obtíže. Doufám, že to bude pokračovat i nadále až do konečného schválení rozpočtu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge , jménem skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, existence pouhých čtyř pozměňovacích návrhů ke zprávě pana Lewandowského je dostatečným důkazem prvotřídní přípravné práce pana zpravodaje a jeho vynikající snahy dosáhnout dohody s politickými skupinami. Možná to také dokazuje účel postupu, který nazýváme pilotním a ve kterém se letos snažíme učinit první krok k úspěšnému systému spolupráce mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem na základě dělby odpovědnosti. Předcházely tomu velmi intenzivní diskuse jak s předsednictvem, tak i se správou Parlamentu, aby se odstranila nedorozumění a nepochopení toho druhu, ke kterým často docházelo v minulosti. Nadevše ostatní je důležité, abychom přijali společný přístup.

Dále je důležité, zejména v čase, kdy se diskutuje o provádění reformní smlouvy, abychom znovu zdůraznili, že Parlament zůstává pevně odhodlán k dodržování rozpočtové disciplíny, a že dokud bude pokračovat současná situace, nepřesáhne u položky 5 dvacetiprocentní hranici.

Je neméně důležité, abychom znovu zdůraznili, že se prakticky jedná o kulturní revoluci, přinejmenším pak o dobrý začátek, když se předsednictvo samo rozhodne, tak jak učinilo nyní, vložit prostředky vyčleněné na některá nová pracovní místa do rozpočtové rezervy, nikoli jednoduše tu a tam orazítkovat administrativní návrh, a naopak se zapojit do podrobnější diskuse o tom, co konkrétně se za rozpočtem skrývá. To rovněž usnadní práci Rozpočtového výboru a spolupráci mezi výborem a předsednictvem.

V prvním čtení musíme samozřejmě mnohem podrobněji projednat otázku přesunu prostředků na posílení výborů a politických skupin, abychom mohli úspěšně plnit úkoly, které před nás klade reformní smlouva.

Jednoduše řečeno, očekávám – v neposlední řadě na základě rozhodnutí pléna a našich předběžných rozhovorů s předsednictvem – že tento týden, buď dnes, nebo ve středu, předsednictvo skutečně přijme potřebná rozhodnutí o otázkách režimu asistentů, statutu asistentů a dalších nevyřešených otázkách. Tyto otázky byly jasně rozhodnuty v plénu a předsednictvo má pouze přijmout prováděcí opatření způsobem odpovídajícím vnitřní a veřejné debatě.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, jménem skupiny PSE. (NL) Jak dlouho ještě bude nejméně jedna desetina poslaneckých asistentů pracovat bez sociálního zabezpečení v labyrintu různých druhů smluv, který je zcela nejasný a zavdává podezření z podvodů?

Kdykoli se socialistická skupina v Evropském parlamentu pokusí dát poslaneckým asistentům řádnou smlouvu se všemi obvyklými zárukami sociálního zabezpečení, postaví se skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů proti takovémuto statutu pro asistenty. Slovo „statut“ je pro PPE-DE skutečně tabu. Tentokrát má být slovo „statut“ nahrazeno „režimem“. To ovšem není pouhá hra se slovy. Tento Parlament by měl jít v oblasti pracovních podmínek příkladem, ale přitom beznadějně zaostává za tím, co již dlouho představuje zcela běžný standard. Bez jednotného statutu se našim kolegům a kolegyním nikdy nedostane ochrany, na kterou mají normálně nárok.

Tento bod, statut pro asistenty, je proto důležitý a pozměňovací návrh směřující k jeho odstranění by byl skvrnou na jinak skvělé zprávě pana Lewandowského. Souhlasím s jeho poznámkami a poznámkami pana Bögeho. Přes rozšíření pravomocí Parlamentu novou Smlouvou se rozpočet i nadále drží v mezích. Rozhodně je zapotřebí vnést větší jasno jak do přidělování zaměstnanců, tak i do odstraňování azbestu z budov Evropského parlamentu. Vyjasněním těchto bodů musí být výslovně podmíněno uvolnění prostředků, které hodláme pro tento účel vložit do rezervy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, jménem skupiny ALDE. – (DA) Vážený pane předsedající, rozpočet Parlamentu se přijímá až v říjnu, ale se zprávou pana Lewandowského v zásadě vyjadřujeme podporu i návrhu rozpočtu přijatému v dubnu předsednictvem, a zejména dialogu o podrobnostech návrhu, který je letos prováděn jako pilotní projekt. Myslím, že počáteční zkušenosti ukazují užitečnost takového dialogu. Znamená to, že rozpočet bude podrobně přezkoumán těmi, kdo nesou politickou odpovědnost, a že je do toho řádně zapojen Rozpočtový výbor. To je dobře. Dialog se velmi silně zaměřil na požadavky, které nové úkoly Parlamentu v rámci Lisabonské smlouvy vloží na bedra zaměstnanců, a v neposlední řadě na to, aby předtím, než začneme hovořit o zvyšování počtu zaměstnanců, bylo uspokojování potřeb zajištěno jejich případnými převody mezi pozicemi. Samozřejmě jsme zaznamenali rozsáhlý nárůst počtu zaměstnanců při rozšíření EU, ale nyní se musíme po nějakou dobu konsolidovat a potřebu zaměstnanců bedlivě zkoumat.

Rovněž jsme se dohodli, že do konce tohoto měsíce bude vypracován dlouhodobý strategický plán pro budovy a jejich údržbu. Opět je důležité brát v úvahu budoucí politiku v této oblasti. Případ azbestu odhaluje důležitost detailů. Vyčleněním finančních prostředků na odstranění azbestu z budovy SDM jsme překvapeni, neboť když Parlament tuto budovu pořizoval, bylo nám řečeno, že v ní žádný azbest není! Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu proto podporuje návrh předložený skupinou socialistů v Evropském parlamentu uložit prostředky do rezervy.

V neposlední řadě bych rád zdůraznil, že potřebujeme přijmout režim pro asistenty, jak o něm hovořil generální tajemník Parlamentu pan Harald Rømer. Tentokrát se to nesmí pokazit. Musíme tuto věc vyřešit.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc , jménem skupiny UEN. – (PL) Vážený pane předsedající, návrh usnesení Evropského parlamentu o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2009, předložený panem Lewandowským, spolu s předběžným návrhem rozpočtu, slaďuje plnění úkolů Parlamentu v příštím roce – úkolů vycházejících ze vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, voleb do Evropského parlamentu, nového statutu poslanců, politiky v oblasti budov, zkvalitnění služeb pro poslance, energetických úspor a tak dále – s dalšími rozpočtovými úsporami. To, co se vždycky říkalo o rozpočtu EU jako celku – že nelze udělat více za méně peněz – se nyní ukázalo jako možné. Tento malý zázrak nastal díky know-how a obrovské zkušenosti pana Lewandowského a nás ostatních a díky skvělé spolupráci s předsednictvem. Moje skupina bude hlasovat pro návrh usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten , jménem skupiny IND/DEM. – Vážený pane předsedající, dne 21. dubna předsednictvo schválilo předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, podle kterého přesáhnou náklady Evropského parlamentu 1,5 miliardy EUR. V roce 2009 nastanou důsledky Lisabonské smlouvy – pokud bude ratifikována skutečně všemi členskými státy.

Bylo nám řečeno, že Lisabonská smlouva – jinak také tzv. Ústava pro Evropu – je pouze jakýsi úklid, který zjednoduší fungování Parlamentu. Nyní ale úředníci požadují 2 miliardy EUR na krytí dodatečných nákladů vzniklých na základě této Smlouvy a jen v Parlamentu bude vytvořeno 65 nových pracovních míst, abychom politickým skupinám pomohli Smlouvu pochopit. To vše se schvaluje ještě předtím, než dojde k ratifikaci Smlouvy ve Spojeném království a než se budou moci v referendu vyjádřit obyvatelé Irska.

Parlament má samozřejmě již jasno v tom, že rozhodnutí irských občanů, pokud jím bude „ne“, hodlá ignorovat, a na povzbuzení irského „ano“ přislíbila EU Irsku další finanční prostředky o objemu 332 milionů EUR. Doufejme, že si Irové necení svoji svobodu tak nízko. Jak ale jednou řekl skvělý Angličan Ken Dodd, každý mráček má svůj stříbrný okraj – plus DPH.

Zpráva konstatuje, že jsou zapotřebí další prostředky pro návštěvnické centrum. Vždycky jsem si myslel, že čím více návštěvníků do Parlamentu přijede a spatří ten úžasný povídací stroj na výrobu předpisů, tím více se jich postaví proti němu.

Kdyby každý evropský občan viděl, jak chaotickým a absurdním způsobem se v tomto Parlamentu hlasuje o legislativních návrzích, pak by strana jako britská Independence Party vznikla v každém členském státě EU. To by alespoň byly dobře vynaložené peníze.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Vážený pane předsedající, myslím, že jsme u rozpočtu Parlamentu na rok 2009 skutečně začali ze správného konce. Je to začátek realistický a politicky rozumný, neboť nesmíme zapomínat, že rok 2009 je rokem volebním.

Věřím, že plán, který dnes projednáváme, má nejméně tři aspekty, které nám umožňují považovat jej za dobrý začátek.

Prvním z nich je disciplína. Na rozdíl od toho, co slýcháme od euroskeptiků, se jedná o třetí rok v řadě, ve kterém se Evropský parlament udržel pod hranicí 20 % administrativních nákladů. Disciplinovanou a racionální prací Parlament vyvrátil extrémní názory na Evropu.

Za druhé, lidské zdroje poprvé odrážejí zvýšenou potřebu spolurozhodování v rámci nové Smlouvy. Naše organizační struktura je transparentní a zřetelná.

Třetím kladným aspektem je politika v oblasti budov. Myslím, že bychom měli být štědří. Pokud jde o odstraňování azbestu, měli bychom mít na paměti, že bezpečnost nelze vyvážit penězi a její cena je irelevantní. Musíme proto být štědří a jednat moudře. My všichni zde v tomto plénu spolu se všemi našimi kolegy úředníky a kolegyněmi úřednicemi musíme pracovat v prostředí, které zaručuje ochranu zdraví a bezpečnost na pracovišti.

Toto je samozřejmě pouhý začátek, protože nejsme ještě hotovi a první čtení nastane až na podzim. Skvělá spolupráce mezi Rozpočtovým výborem a předsednictvem v těchto otázkách by měla podle mého názoru pokračovat. Očekáváme, že předsednictvo zůstane s námi v přímém styku, aby nadcházející první a druhé čtení stála na skutečně zdravém základě.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). - (SK) Blahopřeji zpravodaji ke kvalitní zprávě. Tento rozpočet je specifický tím, že musí zohlednit nové významné skutečnosti. Ratifikaci Lisabonské smlouvy, volby do Evropského parlamentu, zavedení nového statutu poslanců, věřím, že i statutu asistentů. Ale musíme zohlednit a efektivně nastavit i parametry v oblasti politiky v oblasti budov, včetně výdajů na údržbu a ochranu životního prostředí. Abychom mohli správně rozhodnout, potřebujeme v této oblasti dlouhodobou strategii, kterou budeme moci posoudit již příští měsíc.

Naším hlavním posláním je připravovat kvalitní právní předpisy. Návrh systému řízení znalostí, služby v oblasti tlumočení, překladů a analytická služba knihovny přinesou vyšší kvalitu a úsporu zdrojů. I to je důvod, abychom před prvním čtením rozpočtu měli k dispozici všechny potřebné analýzy, na jejichž základě prokážeme našim občanům, že jejich finance využíváme zodpovědně.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE). - (NL) Stejně jako řada dalších lidí si myslím, že by měl co nejdříve existovat statut poslaneckých asistentů. Mohl by nám do budoucna ušetřit mnoho starostí.

Rád bych se také vyjádřil k budovám. Když jsme před několika lety zakoupili několik budov ve Štrasburku, byla pro nás otázka, zda jsou kontaminované azbestem, velmi důležitá. Byla provedena expertiza, která odhalila, že v budovách azbest je – bylo tomu tak u všech budov postavených ve stejné době – ale rozhodně ne v nebezpečném množství. Na tomto základě jsme budovy pořídili. Nikdy nebylo nijak naznačeno, že budeme muset azbest co nejdříve odstraňovat.

Proto si myslím, že správa nyní žádá o vyčlenění prostředků u nesprávného zdroje, protože pokud je odstranění azbestu opravdu nutné, mělo by je zaplatit město Štrasburk. Dokud v této otázce panuje nejistota, nemyslím si, že bychom měli začínat s odstraňováním azbestu z budov na náklady Parlamentu. Musíme si nejprve vyjasnit postoj vůči štrasburské radnici, protože ta musí zaplatit za odstranění.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Vážený pane předsedající, rád bych učinil tři poznámky.

Za prvé, pokud bude Lisabonská smlouva ratifikována všemi členskými státy, stane se rok 2009 prvním rokem, v němž bude Parlament na základě této smlouvy fungovat. Nejenže bude mít Evropský Parlament větší pravomoci, ale také bude povinen konzultovat legislativní návrhy s parlamenty členských států. To určitě přinese značný nárůst provozních nákladů v důsledku zvětšení počtu zaměstnanců, zvýšení výdajů na expertní stanoviska a konzultace apod.

Za druhé, v roce 2009 proběhnou nové volby do Parlamentu, a zejména bude zaveden nový statut poslanců, který bezpochyby povede ke značnému nárůstu výdajů Parlamentu.

Za třetí a za poslední, experti odhadují, že průměrná roční míra inflace v EU bude v roce 2009 činit okolo 4 %, což povede k nemalému nárůstu administrativních nákladů Parlamentu.

Věřím, že všechny tyto faktory budou vzaty v úvahu při přípravě konečného návrhu rozpočtu Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE).(LV) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, s ohledem na odhad rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009 bych především chtěl poblahopřát zpravodaji ke skutečnosti, že jeho důsledný přístup k rozpočtovým výdajům se osvědčil a celková výše nákladů Evropského parlamentu v příštím roce nepřesáhne 20 % celkových administrativních výdajů EU. To znamená, že bez ohledu na změny v práci Evropského parlamentu očekávané v roce 2009 – v rámci Lisabonské smlouvy jimi bude mimo jiné růst objemu legislativní práce, změna systému odměňování poslanců a poslankyň a veřejná informační kampaň v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu – že celkový objem nákladů zůstane v původně stanovených hranicích. V rámci rozpočtu na rok 2009 bychom také měli řádně vyhodnocovat rentabilitu jednotlivých odvážných projektů. Za prvé, hovoří se o projektu internetové televize Evropského parlamentu. K posouzení užitečnosti tohoto a podobných projektů bychom měli sebrat údaje o popularitě internetové televize EP a zjistit, kolik diváků tyto mnohamilionové investice vlastně přilákaly. Co se týče komunikační politiky Evropského parlamentu a očekávané veřejné informační kampaně, je třeba položit větší důraz na decentralizovanou komunikaci prostřednictvím informačních kanceláří Parlamentu v členských státech. S občany v jednotlivých členských státech lze takto komunikovat účinněji než při centralizované komunikaci. Děkuji za pozornost.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE) . – (FR) Vážený pane předsedající, ještě jednou v této rozpravě o rozpočtu musím poděkovat panu Lewandowskému za jeho velice vyváženou zprávu. A ještě jednou bych připomněla, jaký význam bude rok 2009 mít pro evropskou demokracii: Úřadu se ujme nový Parlament i nová Komise, a proto půjde o klíčový rok pro komunikaci našich institucí s veřejností.

Aby však veřejnost pocítila zájem o evropské otázky a jejich vliv na sebe a přišla k volbám jako jeden muž, bude třeba, aby z jednotlivých institucí vycházela konzistentní a jasná komunikace. Z toho důvodu je v zájmu větší účinnosti pouhý rok před volbami nanejvýš důležitá úzká spolupráce mezi třemi hlavními institucemi, které se na komunikaci podílejí, ať již přímo, nebo na decentralizované úrovni prostřednictvím jejich zastoupení v členských státech.

Taková je logika pozměňovacího návrhu č. 2 ke zprávě pana Lewandowského, který předložila moje skupina. Naším cílem je být více přátelští k občanům a to je věc, na které v této sněmovně skutečně záleží nám všem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE) . – (FI) Vážený pane předsedající, chci poděkovat za skvělou práci zpravodaji Lewandowskému a rád bych se zaměřil na několik bodů.

Za prvé, rád bych se vyjádřil k režimu pro asistenty. Podporuji to, co navrhl pan zpravodaj. Uvádí zde, že jde o důležitou otázku a že musí být v souvislosti s touto zprávou konečně vyřešena.

Teď se chci vyjádřit k problému azbestu, který zde byl diskutován. Před přidělením jakýchkoli finančních prostředků musí být určeno, kdo je odpovědný a kolik peněz vlastně bude potřeba. Rovněž musí být k dispozici jasný plán postupu. Je zcela zřejmé, že nemůžeme pracovat v budově, kde poté, co jsme ji zakoupili, neuvěřitelným způsobem zjišťujeme přítomnost azbestu.

Dále bych Vás rád upozornil na skutečnost, že již dlouho se hovoří o systému EMAS (speciální povrch na okraji vzletových a přistávacích drah), ačkoli v tomto ohledu nejsou žádné jasné plány. Věřím také, že většina Parlamentu jednoznačně rozhodla, aby správa připravila návrh, na jehož základě bychom více investovali do vozidel přátelských k životnímu prostředí ke každodennímu použití zde v Parlamentu, a přitom ani toto není nijak plánováno.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Vážený pane předsedající, v zásadě schvaluji zprávu pana Lewandowského, ale zdržujeme se hlasování, protože o rozpočtu Parlamentu bude hlasováno nejdříve na podzim a první návrh rozpočtu je neuspokojivý. Naše zkušenosti ukazují, že do podzimu bude více jasno, a proto ještě teď nemůžeme zaujmout postoj ke konečnému znění, které také nebude do té doby představeno.

Pozitivnější je výrok generálního tajemníka Rømera, že v příštím funkčním období Parlamentu budou cestovní náhrady vypláceny zcela na základě skutečných nákladů a že nebudou uplatňována žádná přechodná ani dočasná řešení.

Souhlasím s kritikou pana Muldera ohledně programu pro štrasburské budovy: podle našeho názoru budeme podvedeni, pokud budeme muset kvůli azbestu budovy renovovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, zpravodaj. (PL) Vážený pane předsedající, za prvé, průhlednost pravidel odměňování poslaneckých asistentů, které jsme se snažili dosáhnout, by neměla být předmětem dohadování a sporů mezi politickými skupinami. Jedná se o společnou odpovědnost Parlamentu jako celku, který bude v příštím roce žádat o nový hlas důvěry. Za druhé, atmosféra důvěry mezi námi a předsednictvem bude tím lepší, čím častěji a úplněji budeme předem informováni o záměrech s finančními dopady. Za třetí, účelem naší práce na rozpočtu je právě příprava nejpravděpodobnějšího scénáře na příští rok. Na situace, kde přetrvává nejistota, je odpovědí rozpočtová rezerva a to se vztahuje i na nejistotu ohledně Lisabonské smlouvy a jejího dopadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra 20. května 2008.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE) , písemně. – (FR) Účelem zprávy, která je nám dnes předkládána, je, aby naše instituce vyjádřila stanovisko k odhadu rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009.

Bude to klíčový rok: rok, ve kterém dojde ke znovuzvolení Parlamentu; rok, ve kterém nastanou významné změny ve statutu poslanců a jejich asistentů; a především rok, ve kterém vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, jež naší instituci dává větší odpovědnost a práci navíc, která s ní je spojena.

Ráda bych odhad příjmů a výdajů předložený předsednictvem podpořila. Přes zvýšené finanční potřeby, s nimiž se Parlament bude potýkat, nám tyto odhady umožňují nepřekročit hranici 20 % výdajů v položce 5. Naše správa musí pokračovat ve svém racionalizačním úsilí s cílem dále optimalizovat naší účinnost, zejména prostřednictvím převodů zaměstnanců mezi pozicemi.

Dodala bych, že v současné době je prováděna analýza dopadů, která vymezí potřeby vzniklé vstupem zjednodušené Smlouvy v platnost, a že před podzimním hlasováním v prvním čtení bude možné odhad příjmů a výdajů upravit.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí