Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2022(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0181/2008

Indgivne tekster :

A6-0181/2008

Forhandlinger :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Afstemninger :

PV 20/05/2008 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0208

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 19. maj 2008 - Strasbourg EUT-udgave

21. Budgettet for 2009: Parlamentets overslag (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Janusz Lewandowski for Budgetudvalget om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009 (2008/2022(BUD)) (A6-0181/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, ordfører. - (PL) Hr. formand! I forbindelse med vurderingen af Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009 har vi taget de særlige omstændigheder og udfordringer, som vi står overfor i det kommende år, i betragtning. Vi er alle enige om, hvad disse udfordringer er. Parlamentet skal tilpasses dets øgede beføjelser efter Lissabontraktatens forventede ikrafttrædelse; valg er i sigte, og valgkampagnen skal finansieres. Der skal vedtages nye regler for parlamentsmedlemmernes aflønning og forhåbentlig transparente regler for ansættelse og aflønning af parlamentsassistenter.

Der er ikke sat tal på alle udfordringer i det kommende år i de forventede udgifter. I tvivlstilfælde er det indlysende svar en budgetreserve, og det er præcis, hvad vi drøftede på vores møde med Parlamentets Præsidium, der i budgetjargon omtales som "præconciliationsmødet". Jeg er glad for at kunne fortælle, at atmosfæren på mødet var god, og at mange af vores forslag blev accepteret. De planlagte 65 nye stillinger blev integreret i overslagene, og nogle af midlerne blev hensat i reserven. Der blev også oprettet en "Lissabonreserve" for at tage højde for resultaterne af arbejdet i den ad hoc-arbejdsgruppe, der er i gang med at vurdere indvirkningen af Lissabontraktaten på Parlamentets nye behov. Budgetudvalget overvejede de politiske gruppers ønsker og anerkendte behovet for at styrke antallet af assistenter, dog med forbehold for principperne om budgetdisciplin, dvs. at genansættelse går forud for oprettelse af nye stillinger.

Med hensyn til bygninger og bygningspolitik afventer vi fremlæggelsen af en langsigtet strategi i maj, især fordi de midler, der er fordelt og hensat til reserve, indtil videre sammen med overførslerne fra det indeværende er betragtelige. Vi konstaterede, at der i budgettet er afsat 3,4 millioner euro til fjernelse af asbest fra SDM-bygningen i Strasbourg. I lyset af den ret negative omtale i forbindelse med konflikten med de kommunale myndigheder i Strasbourg og spørgsmålets ømtålelighed skal sagen afklares, og ændringsforslag skal i den forbindelse vedtages. De går så langt som at kræve en reserve, der kan dække de nødvendige foranstaltninger. Jeg vil ikke her gå i dybden med andre områder, der involverer en betydelig finansiel byrde, nemlig installation af computere i besøgscentret og yderligere tjenester til parlamentsmedlemmerne. Det skal først og fremmest understreges, at vi stadig er under loftet på 20 % af de samlede administrative udgifter for de europæiske institutioner. Dette tal på 20 % er ikke et mål i sig selv, men en fornuftig grænse, vi selv har fastlagt, som forøger vores troværdighed, når vi kræver budgetdisciplin fra de øvrige institutioners side. Jeg håber, at de anslåede udgifter vil vise sig at være tæt på Parlamentets endelige budget. Jeg håber, vi kan bevare denne atmosfære med tillid, som i væsentlig grad er generalsekretær Rømers fortjeneste. Afstemningen i morgen bør forløbe gnidningsfrit, da der kun er fremsat fire ændringsforslag.

Jeg vil til sidst takke alle, der har bidraget til at få pilotproceduren, som vi troede ville blive besværlig, til indtil videre at forløbe gnidningsfrit. Jeg håber, den vil fortsætte med det, indtil Parlamentets endelige budget er vedtaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Den kendsgerning, at der kun er stillet fire ændringsforslag til hr. Lewandowskis betænkning, er et klart vidnesbyrd om ordførerens fremragende forberedende arbejde og hans bestræbelser på at nå til enighed med de politiske grupper. Det viser måske også hensigten med den såkaldte pilotproces, hvor vi forsøger at tage det første skridt hen mod et succesfuldt samarbejdet mellem Præsidiet og Budgetudvalget i år baseret på en deling af ansvaret og meget intense forudgående drøftelser både med Præsidiet og Parlamentets administration for at rydde misforståelser eller manglende forståelse af vejen, som vi ofte har oplevet. Mest af alt er der behov for en fælles tilgang.

Det er også vigtigt at understrege, særligt på et tidspunkt hvor gennemførelsen af reformtraktaten er til debat, at Parlamentet fortsat er forpligtet i forhold til en streng budgetdisciplin, og at det i den nuværende situation vil holde sig under 20 %-grænsen i udgiftsområde 5.

Det er også vigtigt at gentage, at det jo næsten er en kulturrevolution, og i det mindste en god start, at Præsidiet selv beslutter, som det har gjort nu, at placere bevillingerne til visse nye poster i budgetreserven og ikke uden videre godkender et forslag fra administrationen, men går ind i en mere udførlig indholdsmæssig debat om, hvad der ligger bag budgettet. Det vil også gøre Budgetudvalgets arbejde nemmere, og det vil gøre det lettere for udvalget og Præsidiet at nærme sig hinanden.

Under førstebehandlingen skal vi naturligvis diskutere spørgsmålet om omrokeringer for at styrke udvalgene og de politiske grupper langt mere detaljeret, så vi med succes kan udføre de opgaver, vi bliver pålagt i reformtraktaten.

For at sige det helt klart, så forventer jeg - ikke mindst på baggrund af beslutningerne truffet af plenarforsamlingen og de indledende samtaler med Præsidiet - at Præsidiet i denne uge, enten i dag eller på onsdag, virkelig vil træffe de nødvendige beslutninger vedrørende en ordning for assistenterne, statutten for assistenter og de andre uafklarede spørgsmål. Plenarforsamlingen har truffet klare beslutninger om disse ting, og Præsidiet behøver blot at gennemføre dem for på passende vis at reagere på den interne og den offentlige debat.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, for PSE-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Hvor længe skal det endnu fortsætte, at mindst én ud af 10 parlamentsassistenter arbejder her uden nogen social beskyttelse i en labyrint af alle mulige kontrakter, som er fuldstændig uoverskuelig, og som skaber mistanke om svig?

Hver gang Den Socialdemokratiske Gruppe prøver at give parlamentsassistenterne en ordentlig kontrakt, med alle normale garantier om social sikring, søger PPE-DE-Gruppen at forhindre indførelsen af en sådan statut for assistenter. Ordet "statut" er virkelig tabu i PPE-DE-Gruppen. Denne gang skal ordet "statut" erstattes med ordet "ordning". Det er ikke bare en leg med ord. Parlamentet skal være et godt eksempel, når det gælder arbejdsvilkår, men det halter håbløst bagefter, hvad angår ganske almindelige normer, som længe har eksisteret inden for EU. Uden en enslydende statut får vores medarbejdere aldrig den beskyttelse, som de simpelthen har ret til.

Dette ene punkt, en statut for assistenter, er derfor vigtigt, og ændringsforslaget, der sigter på at fjerne dette, ville være en skamplet på hr. Lewandowskis i øvrigt glimrende betænkning. Jeg er enig i hans og hr. Böges kommentar. Budgettet holdes inden for grænserne til trods for de større beføjelser, som Parlamentet får i den nye traktat. Der skal dog skabes større tydelighed om for det første fordelingen af personalet og for det andet fjernelsen af asbest fra Europa-Parlamentets bygninger. Tydelighed på disse punkter skal være en udtrykkelig betingelse for, at de beløb, som vi ønsker at afsætte hertil i reserven, frigøres.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, for ALDE-Gruppen. - Hr. formand! Parlamentets budget vedtages først i oktober, men med hr. Lewandowskis betænkning bakker vi principielt op om det forslag til budget 2009, som Præsidiet vedtog i april, og ikke mindst om den dialog om detaljerne i forslaget, som gennemføres som et pilotprojekt i år. Jeg synes, at de første erfaringer viser, at det er nyttigt med sådan en dialog. Det betyder, at budgettet gennemgås i detaljer af de politisk ansvarlige, og at Budgetudvalget inddrages seriøst. Det er godt. Dialogen har meget fokuseret på personalebehovet i forbindelse med Lissabontraktatens nye opgaver for Parlamentet og ikke mindst spørgsmålet om at sikre, at behovene dækkes gennem mulige omrokeringer, førend vi begynder at tale om at udvide medarbejderstaben. Vi har jo set store stigninger i medarbejderstaben med udvidelsen af EU, og nu må vi have en konsolideringsperiode, hvor vi gennemgår personalebehovene nøje.

Vi er også blevet enige om at få en langsigtet strategiplan for bygninger og deres vedligeholdelse inden udgangen af denne måned. Også her er det nødvendigt at overveje den fremtidige politik. At detaljer er interessante, viser asbestsagen. Vi er overraskede over, at der er afsat udgifter til bortskaffelse af asbest i SDM-bygningen, for da Parlamentet købte bygningen, fik vi at vide, at der ikke var noget asbest! ALDE-Gruppen støtter således socialisternes forslag om at lægge pengene i reserve.

Sidst, men ikke mindst vil også jeg understrege behovet for, at vi nu får vedtaget en ordning for assistenterne, sådan som det har været drøftet med Parlamentets generalsekretær Harald Rømer. Det må ikke slå fejl denne gang. Vi er nødt til at få ordnet denne sag.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Det forslag til Parlamentets beslutning om Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2009, som er fremsat af Janusz Lewandowski, afstemmer sammen med det foreløbige budgetforslag resultaterne af Parlamentets opgaver i det pågældende år - de opgaver, det pålægges i kraft af Lissabontraktatens ikrafttrædelse, valget til Europa-Parlamentet, den nye medlemsstatut, bygningspolitik, forbedring af tjenesterne til parlamentsmedlemmerne, energibesparelser osv. - med yderligere budgetbesparelser. Hvad der altid har været sagt om EU-budgettet som helhed - at man ikke kan gøre mere for færre penge - har nu vist sig muligt. Janusz Lewandowskis og vi andres knowhow og enorme erfaring har i kombination med det fremragende samarbejde med Præsidiet skabt mirakler. Min gruppe vil stemme for beslutningsforslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Den 21. april vedtog Præsidiet foreløbige forslag til budgetoverslag, som viser mere end 1,5 milliarder euro i samlede udgifter til EU. I 2009 vil vi se betydningen af Lissabontraktaten, hvis den altså bliver ratificeret af alle medlemsstater.

Vi blev fortalt, at Lissabontraktaten - som i virkeligheden er et andet navn for den europæiske forfatningstraktat - bare var en oprydningsopgave, der ville lette Parlamentets arbejde. Men tjenestemænd beder om 2 millioner euro for at dække de ekstra omkostninger, som traktaten har skabt, og der er brug for 65 nye stillinger alene i Parlamentet for at hjælpe de politiske grupper med at forstå det. Dette bliver alt sammen vedtaget, før traktaten er ratificeret i Storbritannien, og før folket i Irland har fået indflydelse gennem en folkeafstemning.

Selvfølgelig har Parlamentet allerede besluttet, at det vil ignorere det irske folks beslutning, hvis de stemmer nej, og for at opmuntre dem til at sige ja har EU lovet Irland endnu 332 millioner euro i finansiering. Lad os håbe, at irerne ikke mener, at deres frihed er så billig. Men som den store englænder, Ken Dodd, engang bemærkede, så er intet så skidt, at det ikke er godt for noget, plus skat.

Denne betænkning anfører, at der er behov for flere penge til besøgscentret. Jeg har altid ment, at jo flere besøgende, der kommer til Parlamentet og ser den store snakkebutik og retlige pølsemaskine i aktion, jo flere vil vende sig imod det.

Hvis hver europæiske borger kunne se den kaotiske og rodede måde, hvorpå der bliver stemt om lovgivningen i dette Parlament, så ville der være et parti som Det Forenede Kongeriges Uafhængighedsparti i alle medlemsstater. Det ville i det mindste være penge givet godt ud.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE) . - (EL) Hr. formand! Jeg mener, at vi er kommet rigtigt godt i gang med Parlamentets budget for 2009. Det er en realistisk og politisk kløgtig start, fordi vi ikke må glemme, at 2009 er valgår.

Efter min mening har den plan, vi drøfter i dag, tre plusser, der gør, at vi kan tale om en god start.

Det første er disciplin. I modsætning til det, vi hører fra euroskeptikerne, er dette det tredje år i træk, hvor Parlamentet har holdt sig under grænsen på 20 % for administrative udgifter. Parlamentet har modbevist ekstreme europæiske synspunkter ved at arbejde på en disciplineret og rationel måde.

For det andet afspejler personaleforbruget for første gang vores øgede behov for fælles beslutningstagning under den nye traktat. Vi har en organisatorisk struktur, der er transparent og veldefineret.

Det tredje positive aspekt er bygningspolitikken. Jeg mener, vi bør være generøse her. Når det drejer sig om fjernelse af asbest, skal vi huske, at der ikke kan sættes pris på sikkerhed. Prisen er uden betydning. Vi skal derfor være generøse og handle klogt. Hver eneste af os skal sammen med embedsmændene kunne arbejde i et miljø, hvor vi er garanteret sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Det er selvfølgelig kun begyndelsen. Vi er endnu ikke færdige, og førstebehandlingen finder sted i efteråret. Jeg håber, at det enestående samarbejde mellem Budgetudvalget og formandskabet om disse sager kan fortsætte. Vi forventer, at formandskabet vil forblive i direkte kontakt med os, så vi skaber et virkelig solidt grundlag for de kommende faser med første- og andenbehandling.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE) . - (SK) Jeg vil gerne lykønske ordføreren for denne fremragende betænkning. Dette budget er specielt på den måde, at det tager højde for flere vigtige nye kendsgerninger: ratificeringen af Lissabontraktaten, valget til Europa-Parlamentet og indførelsen af en ny statut for parlamentsmedlemmerne og også assistenterne, mener jeg. Vi skal dog også overveje og fastlægge effektive parametre for en bygningspolitik, herunder omkostninger til vedligeholdelse og miljøsikring. For at kunne træffe de rigtige beslutninger har vi brug for en langsigtet strategi på dette område, som vi allerede kan overveje i næste måned.

Vores primære opgave er at udforme god lovgivning. Forslagene vedrørende videnstyringssystem, tolknings- og oversættelsestjenester og bibliotekets analysetjeneste vil sikre tjenester af højere kvalitet og spare ressourcer. Det er endnu en grund til, at vi skal have adgang til alle de nødvendige analyser inden førstebehandlingen af budgettet, så vi kan vise borgerne, at vi bruger deres penge på en ansvarlig måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE). - (NL) Hr. formand! Ligesom mange andre mener også jeg, at der hurtigst muligt skal indføres en statut for parlamentsassistenter. Det kan spare os for en masse problemer i fremtiden.

Jeg vil gerne sige noget om bygningerne. Da vi for nogle år siden købte flere bygninger i Strasbourg, var det meget vigtigt, om de indeholdt asbest eller ej. Der blev foretaget en ekspertundersøgelse, som viste, at der findes asbest i bygningerne - det er tilfældet i alle bygninger, som blev bygget på den tid - men at det absolut ikke er farligt. På dette grundlag købte vi bygningerne. Det blev på ingen som helst måde sagt, at vi skulle fjerne denne asbest hurtigst muligt.

Jeg synes derfor, at administrationen er på et forkert spor, når den nu beder om det, for hvis det skal gøres, skal Strasbourg kommune betale det. Så længe vi ikke har nogen sikkerhed for det, synes jeg ikke, at vi skal begynde at fjerne asbest fra disse bygninger på Parlamentets regning. Vi må først have klarhed fra Strasbourg kommune, for den skal betale det.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN) . - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne sige tre ting.

For det første, hvis Lissabontraktaten ratificeres af alle medlemsstater, vil 2009 være det første år, hvor Parlamentet fungerer på grundlag af denne traktat. Ikke kun vil Parlamentet have udvidede beføjelser, det vil også være forpligtet til at høre medlemsstaternes parlamenter om lovgivningsforslag. Det vil ganske givet medføre en betydelig stigning i driftsomkostningerne med ansættelse af mere personale, større udgifter til ekspertudtalelser og -høringer osv.

For det andet skal der i 2009 være valg til Parlamentet, og der skal indføres en ny medlemsstatut, som utvivlsomt vil medføre en betydelig stigning i Parlamentets udgifter.

For det tredje anslår eksperter, at den gennemsnitlige årlige inflationsrate i EU vil være omkring 4 % i 2009, hvilket vil medføre en mærkbar stigning i Parlamentets administrative omkostninger.

Jeg er sikker på, at alle disse faktorer vil blive taget i betragtning, når det endelige udkast til Parlamentets budget udarbejdes.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE) . - (LV) Hr. formand, mine damer og herrer! Med hensyn til Parlamentets budgetoverslag for 2009 vil jeg først og fremmest lykønske ordføreren for, at hans målrettede tilgang til budgetudgifterne har vist sig at være den rette, og at Parlamentets samlede udgiftsniveau næste år ikke overskrider 20 % af EU's samlede administrative udgifter. Uanset de ændringer i Parlamentets arbejde, der forventes i 2009 - efter Lissabontraktaten vil mængden af det lovgivningsmæssige arbejde vokse, systemet for aflønning af parlamentsmedlemmer vil blive ændret, og der skal gennemføres en informationskampagne i forbindelse med valget til Parlamentet - vil det samlede udgiftsniveau forblive inden for de tidligere fastlagte grænser. Inden for rammerne af budgettet for 2009 bør vi også gennemføre en ordentlig evaluering af resultatet af individuelle ambitiøse projekter. Det drejer sig for det første om Parlamentets internettvprojekt. For at vurdere anvendeligheden af dette og lignende projekter bør vi samle data om populariteten af Parlamentets internettv og finde ud af, hvor mange seere vi faktisk opnår via disse investeringer, der beløber sig til mange millioner. I forhold til Parlamentets kommunikationspolitik og den forventede offentlige informationskampagne bør der lægges større vægt på decentraliseret kommunikation gennem Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne. Kommunikation med borgere i de forskellige medlemsstaterne kan foregå mere effektivt på den måde end fra centralt hold.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE). - (FR) Hr. formand! Endnu en gang må vi i denne budgetforhandling takke hr. Lewandowski for hans velafbalancerede betænkning. Og endnu en gang vil jeg understrege, hvor stor betydning 2009 har for europæisk demokrati, da vi får et nyt Parlament og en ny Kommission, og det derfor bliver et væsentligt år for institutionernes kommunikation med og information til borgerne.

Men hvis borgerne skal fatte interesse for og føle sig involveret i europæiske spørgsmål, så de deltager massivt i valgprocessen, må kommunikationen og informationen fra de forskellige institutioner være sammenhængende og klar. Ud fra den synsvinkel og af hensyn til effektiviteten er det her et år før valget altafgørende med et godt samarbejde mellem de tre hovedinstitutioner, som informerer borgerne direkte eller decentraliseret gennem deres repræsentationer i medlemsstaterne.

Det er baggrunden for, at min gruppe har stillet ændringsforslag 2 til hr. Lewandowskis betænkning. Målsætningen er nemlig en bedre borgerinformation, som alle her i Parlamentet lægger stor vægt på.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren, Janusz Lewandowski, for det fremragende arbejde og henlede opmærksomheden på et par punkter.

Jeg vil først sige lidt om ordningen for assistenter. Jeg støtter ordførerens forslag. Han anfører, at det er et vigtigt spørgsmål, og at det i skal løses som resultat af denne betænkning.

Nu vil jeg rette fokus mod det asbestproblem, der er drøftet her. Inden der tildeles bevillinger, skal det fastlægges, hvem der er ansvarlig, og hvor mange penge der faktisk er behov for. Der skal også være en klar plan for, hvordan arbejdet skal fortsættes. Det er helt tydeligt, at vi ikke kan arbejde i en bygning, hvor vi utroligt nok efter at have købt den konstaterer, at der er asbest.

Så vil jeg også gerne henlede opmærksomheden på, at der allerede længe har været tale om et teknisk materialeopfangningssystem, et såkaldt EMAS - Engineered Materials Arresting System, selv om der ikke er klare planer i den henseende. Jeg håber, at flertallet i Parlamentet klart beslutter, at administrationen skal udarbejde et forslag om, at vi investerer i mere miljøvenlige køretøjer til daglig brug her i Parlamentet, men dette er der heller ingen planer for endnu.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Hr. formand! Jeg tilslutter mig i princippet Janusz Lewandowskis betænkning, men vi stemmer ikke, fordi der først er afstemning om Parlamentets budget i dets endelige form i efteråret, og Parlamentets første budgetudkast er utilfredsstillende. Vores erfaring viser, at det i efteråret vil være mere præcist, og vi kan derfor endnu ikke tage stilling til den endelige ordlyd, som først fremlægges til den tid.

Fra en positiv vinkel vil jeg gerne henlede opmærksomheden på generalsekretær Rømers udtalelse om, at rejseudgifter i næste valgperiode udelukkende vil blive godtgjort på grundlag af faktiske udgifter, og at der ikke vil gælde overgangsløsninger eller midlertidige løsninger.

Jeg er enig i Jan Mulders kritik af bygningsprogrammet for Strasbourg. Efter vores mening vil det være svindel, hvis vi skal bære omkostningerne for renovation på grund af asbest.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, ordfører. - (PL) Hr. formand! For det første bør gennemskuelighed i reglerne for aflønning af medlemsassistenter, som vi forsøger at opnå, ikke være et område, der kan give anledning til diskussion og uenighed mellem de politiske grupper. Det er et ansvar, der deles af Parlamentet, som næste år vil bede om fornyet tillidsvotum. For det andet vil samarbejdsklimaet mellem os og Præsidiet blive bedre, jo oftere og jo grundigere vi informeres på forhånd om foranstaltninger med finansielle virkninger. For det tredje er formålet med vores budgetarbejde netop at forberede os til det mest sandsynlige scenarium i det kommende år. Hvis der er usikkerhed, er svaret en budgetreserve, og det gælder også for usikkerheden med hensyn til Lissabontraktaten og dens indvirkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen den 20. maj 2008.

Skriftlig erklæring (artikel 142°)

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE) , skriftlig. - (FR) Formålet med den forelagte betænkning er, at Parlamentet tager stilling til overslaget over Europa-Parlamentets budget for 2009.

Det er et afgørende år med valg til Europa-Parlamentet og væsentlige ændringer i statutten for parlamentsmedlemmerne og deres medarbejdere, og især er det det første år efter Lissabontraktatens ikrafttræden, hvorved Parlamentet får større ansvar og dermed mere arbejde.

Jeg støtter Præsidiets forslag til foreløbigt budgetoverslag. Trods den kommende stigning i Parlamentets finansielle behov holder dette forslag de forventede udgifter i udgiftsområde V under 20 %-tærskelen. Bestræbelserne på at rationalisere vores administration bør fortsætte, bl.a. ved omrokering af stillinger.

Endelig vil jeg pointere, at der er iværksat en konsekvensanalyse af de behov, der vil opstå, når den forenklede traktat træder i kraft, og at de foreløbige bevillinger kan justeres ind til afstemningen under førstebehandlingen af budgettet til efteråret.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik