Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2022(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0181/2008

Predkladané texty :

A6-0181/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0208

Rozpravy
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

21. Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Ďalším bodom je správa pána Lewandowského, v mene Výboru pre rozpočet, o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (2008/2022(BUD)) (A6-0181/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, pri posudzovaní odhadov príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2009 sme brali do úvahy zvláštne okolnosti a výzvy, ktorým budeme v nadchádzajúcom roku čeliť. Všetci sa tu zhodujeme, o aké výzvy ide: Parlament sa musí prispôsobiť rozšíreniu právomocí po predpokladanom vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti, za dvermi sú voľby a je potrebné financovať volebnú kampaň, musia byť prijaté nové pravidlá odmeňovania poslancov EP, a ako dúfam, tiež priehľadné pravidlá zamestnávania a odmeňovania poslaneckých asistentov.

Nie všetky výzvy nadchádzajúceho roku boli vyčíslené a zohľadnené v rozpočtových odhadoch. V neistých prípadoch je zrejmou odpoveďou rozpočtová rezerva a práve o nej sme rokovali na stretnutí s predsedníctvom Parlamentu, ktoré v našom rozpočtovom žargóne nazývame „preconciliation“. S potešením vám môžem povedať, že na stretnutí vládla dobrá atmosféra a že mnoho našich návrhov bolo prijatých. Konkrétne bolo do odhadov zapracovaných 65 nových pracovných miest a určité prostriedky boli uložené do rezervy. Ďalej bola vytvorená „lisabonská rezerva“, zohľadňujúca zistenia pracovnej skupiny ad hoc, ktorá teraz posudzuje vplyv Lisabonskej zmluvy na nové potreby Parlamentu. Výbor pre rozpočet zvážil požiadavky politických skupín a uznal potrebu zvýšiť počty podporných zamestnancov, ale s výhradou zásad rozpočtovej disciplíny, t. j. pred vytváraním nových pracovných miest musí mať prednosť nasadzovanie terajších pracovníkov.

Čo sa týka nehnuteľností a správy budov, očakávame predstavenie dlhodobej stratégie v máji, najmä vzhľadom na podstatné veľkosti súm v túto chvíľu vyčlenených a držaných v rezerve aj prevodov prostriedkov z aktuálneho roku. V rozpočte sme našli položku 3,4 milióna EUR na odstránenie azbestu z budovy SDM v Štrasburgu. S ohľadom na nepriaznivú publicitu sporu s mestskými orgánmi v Štrasburgu a citlivosť otázky táto vec vyžaduje vyjasnenie, a s týmto cieľom boli vytvorené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ich zmyslom je vytvorenie rezervy na financovanie potrebných opatrení. Nebudem tu zabiehať do ďalších záležitostí, ktoré predstavujú silné finančné bremeno, a to vybavenie návštevníckeho centra počítačmi a doplnkových služieb pre poslancov. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že sa stále držíme pod hranicou 20 % celkových administratívnych nákladov európskych inštitúcií. Táto dvadsaťpercentná hranica nie je cieľom sama osobe, ale rozumným dobrovoľným obmedzením, ktoré zvyšuje dôveryhodnosť našej požiadavky rozpočtovej disciplíny na strane ostatných inštitúcií. Verím, že sa rozpočtové odhady budú nakoniec blížiť skutočnému rozpočtu Parlamentu. Dúfam, že udržíme atmosféru dôvery, ktorá je do značnej miery osobným úspechom generálneho tajomníka Rømera. Zajtrajšie hlasovanie by malo prebehnúť hladko, pretože boli predložené iba štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí napomohli k doterajšiemu hladkému fungovaniu pilotného postupu, v prípade ktorého sa pôvodne očakávali ťažkosti. Dúfam, že to bude pokračovať aj naďalej, až do konečného schválenia rozpočtu Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge , v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, existencia iba štyroch pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k správe pána Lewandowského je dostatočným dôkazom prvotriednej prípravnej práce pána spravodajcu a jeho vynikajúcej snahy dosiahnuť dohodu s politickými skupinami. Možno to tiež dokazuje účel postupu, ktorý nazývame pilotným a v ktorom sa v tomto roku snažíme urobiť prvý krok k úspešnému systému spolupráce medzi predsedníctvom a Výborom pre rozpočet na základe deľby zodpovednosti. Predchádzali tomu veľmi intenzívne diskusie s predsedníctvom, ako aj so správou Parlamentu, aby sa odstránili nedorozumenia a nepochopenia toho druhu, ku ktorým často dochádzalo v minulosti. Nadovšetko ostatné je dôležité, aby sme prijali spoločný prístup.

Ďalej je dôležité, najmä v čase, keď sa diskutuje o realizácii reformnej zmluvy, aby sme znovu zdôraznili, že Parlament zostáva pevne odhodlaný dodržiavať rozpočtovú disciplínu a že pokiaľ bude pokračovať súčasná situácia, nepresiahne v prípade položky 5 dvadsaťpercentnú hranicu.

Je nemenej dôležité, aby sme znovu zdôraznili, že prakticky ide o kultúrnu revolúciu, prinajmenšom o dobrý začiatok, keď sa predsedníctvo samé rozhodne tak, ako teraz, vložiť prostriedky vyčlenené na niektoré nové pracovné miesta do rozpočtovej rezervy, nie jednoducho tu a tam opečiatkovať administratívny návrh, a naopak sa zapojiť do podrobnejšej diskusie o tom, čo konkrétne sa za rozpočtom skrýva. To tiež uľahčí prácu Výboru pre rozpočet a spoluprácu medzi výborom a predsedníctvom.

V prvom čítaní musíme samozrejme oveľa podrobnejšie prerokovať otázku presunu prostriedkov na posilnenie výborov a politických skupín, aby sme mohli úspešne plniť úlohy, ktoré pred nás kladie reformná zmluva.

Jednoducho povedané, očakávam – v neposlednom rade na základe rozhodnutí pléna a našich predbežných rozhovorov s predsedníctvom – že tento týždeň, buď dnes alebo v stredu, predsedníctvo skutočne prijme potrebné rozhodnutia o otázkach režimu asistentov, štatútu asistentov a ďalších nevyriešených otázkach. Tieto otázky boli jasne rozhodnuté v pléne a predsedníctvo má iba prijať vykonávacie opatrenia spôsobom zodpovedajúcim vnútornej a verejnej diskusii.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, v  mene skupiny PSE. (NL) Ako dlho ešte bude najmenej jedna desatina poslaneckých asistentov pracovať bez sociálneho zabezpečenia v labyrinte rôznych druhov zmlúv, ktorý je úplne nejasný a vyvoláva podozrenie z podvodov?

Kedykoľvek sa socialistická skupina v Európskom parlamente pokúsi dať poslaneckým asistentom riadnu zmluvu so všetkými obvyklými zárukami sociálneho zabezpečenia, postaví sa skupina Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov proti takémuto štatútu pre asistentov. Slovo „štatút“ je pre PPE-DE skutočne tabu. Tentoraz má byť slovo „štatút“ nahradené „režimom“. To však nie je obyčajná hra so slovami. Tento Parlament by mal ísť v oblasti pracovných podmienok príkladom, ale pritom beznádejne zaostáva za tým, čo už dlho predstavuje úplne bežný štandard. Bez jednotného štatútu sa našim kolegom a kolegyniam nikdy nedostane ochrany, na ktorú majú normálne nárok.

Tento bod, štatút pre asistentov, je preto dôležitý a pozmeňujúci a doplňujúci návrh smerujúci k jeho odstráneniu by bol škvrnou na inak skvelej správe pána Lewandowského. Súhlasím s jeho poznámkami a poznámkami pána Bögeho. Napriek rozšíreniu právomocí Parlamentu novou Zmluvou sa rozpočet aj naďalej drží v medziach. Rozhodne je potrebné vniesť väčšie jasno do prideľovania zamestnancov, ako aj do odstraňovania azbestu z budov Európskeho parlamentu. Vyjasnením týchto bodov musí byť výslovne podmienené uvoľnenie prostriedkov, ktoré hodláme na tento účel vložiť do rezervy.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, v mene skupiny ALDE. – (DA) Vážený pán predsedajúci, rozpočet Parlamentu sa prijíma až v októbri, ale so správou pána Lewandowského v zásade vyjadrujeme podporu aj návrhu rozpočtu prijatému v apríli predsedníctvom, a najmä dialógu o podrobnostiach návrhu, ktorý sa v tomto roku realizuje ako pilotný projekt. Myslím si, že počiatočné skúsenosti ukazujú užitočnosť takého dialógu. Znamená to, že rozpočet bude podrobne preskúmaný tými, kto nesú politickú zodpovednosť, a že je do toho riadne zapojený Výbor pre rozpočet. To je dobre. Dialóg sa veľmi silne zameral na požiadavky, ktoré nové úlohy Parlamentu v rámci Lisabonskej zmluvy vložia na bedrá zamestnancov a v neposlednom rade na to, aby predtým, než začneme hovoriť o zvyšovaní počtu zamestnancov, bolo uspokojovanie potrieb zaistené ich prípadnými prevodmi medzi pozíciami. Samozrejme sme zaznamenali rozsiahly nárast počtu zamestnancov pri rozšírení EÚ, ale teraz sa musíme počas nejakej doby konsolidovať a potrebu zamestnancov pozorne skúmať.

Rovnako sme sa dohodli, že do konca tohto mesiaca bude vypracovaný dlhodobý strategický plán pre budovy a ich údržbu. Opäť je dôležité brať do úvahy budúcu politiku v tejto oblasti. Prípad azbestu odhaľuje dôležitosť detailov. Vyčlenením finančných prostriedkov na odstránenie azbestu z budovy SDM sme prekvapení, pretože keď Parlament túto budovu zadovážil, bolo nám povedané, že v nej žiadny azbest nie je! Skupina Aliancia liberálov a demokratov pre Európu preto podporuje návrh predložený skupinou socialistov v Európskom parlamente uložiť prostriedky do rezervy.

V neposlednom rade by som rád zdôraznil, že potrebujeme prijať režim pre asistentov, ako o ňom hovoril generálny tajomník Parlamentu, pán Harald Rømer. Tentoraz sa to nesmie pokaziť. Musíme túto vec vyriešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc , v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, návrh uznesenia Európskeho parlamentu o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009, predložený pánom Lewandowským, spolu s predbežným návrhom rozpočtu, zlaďuje plnenie úloh Parlamentu v budúcom roku – úloh vychádzajúcich zo vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, volieb do Európskeho parlamentu, nového štatútu poslancov, politiky v oblasti budov, skvalitnenia služieb pre poslancov, energetických úspor a tak ďalej – s ďalšími rozpočtovými úsporami. To, čo sa vždy hovorilo o rozpočte EÚ ako celku – že sa nedá urobiť viac za menej peňazí – sa teraz ukázalo ako možné. Tento malý zázrak nastal vďaka know-how a obrovskej skúsenosti pána Lewandowského a nás ostatných a vďaka skvelej spolupráci s predsedníctvom. Moja skupina bude hlasovať za návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten , v mene skupiny IND/DEM. – Vážený pán predsedajúci, dňa 21. apríla predsedníctvo schválilo predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov, podľa ktorého presiahnu náklady Európskeho parlamentu 1,5 miliardy EUR. V roku 2009 nastanú dôsledky Lisabonskej zmluvy – pokiaľ ju ratifikujú skutočne všetky členské štáty.

Bolo nám povedané, že Lisabonská zmluva – inak tiež tzv. Ústava pre Európu – je iba akýmsi upratovaním, ktoré zjednoduší fungovanie Parlamentu. Teraz ale úradníci požadujú 2 miliardy EUR na krytie dodatočných nákladov vzniknutých na základe tejto Zmluvy a len v Parlamente bude vytvorených 65 nových pracovných miest, aby sme politickým skupinám pomohli Zmluvu pochopiť. To všetko sa schvaľuje ešte predtým, než dôjde k ratifikácii Zmluvy v Spojenom kráľovstve a než sa budú môcť v referende vyjadriť obyvatelia Írska.

Parlament má, samozrejme už jasno v tom, že rozhodnutie írskych občanov, pokiaľ ním bude „nie“, hodlá ignorovať, a na povzbudenie írskeho „áno“ prisľúbila EÚ Írsku ďalšie finančné prostriedky o objeme 332 miliónov EUR. Dúfajme, že si Íri necenia svoju slobodu tak nízko. Ako ale raz povedal skvelý Angličan Ken Dodd, každý mráčik má svoj strieborný okraj – plus DPH.

Správa konštatuje, že sú potrebné ďalšie prostriedky pre návštevnícke centrum. Vždy som si myslel, že čím viac návštevníkov do Parlamentu príde a uvidí ten úžasný hovoriaci stroj na výrobu predpisov, tým viac sa ich postaví proti nemu.

Keby každý európsky občan videl, akým chaotickým a absurdným spôsobom sa v tomto Parlamente hlasuje o legislatívnych návrhoch, potom by strana ako britská Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva vznikla v každom členskom štáte EÚ. To by aspoň boli dobre vynaložené peniaze.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že sme pri rozpočte Parlamentu na rok 2009 skutočne začali zo správneho konca. Je to začiatok realistický a politicky rozumný, pretože nesmieme zabúdať, že rok 2009 je rokom volebným.

Verím, že plán, ktorý dnes prerokovávame, má najmenej tri aspekty, ktoré nám umožňujú považovať ho za dobrý začiatok.

Prvým z nich je disciplína. Na rozdiel od toho, čo počúvame od euroskeptikov, ide o tretí rok v rade, v ktorom sa Európsky parlament udržal pod hranicou 20 % administratívnych nákladov. Disciplinovanou a racionálnou prácou Parlament vyvrátil extrémne názory na Európu.

Po druhé, ľudské zdroje prvýkrát odrážajú zvýšenú potrebu spolurozhodovania v rámci novej Zmluvy. Naša organizačná štruktúra je transparentná a zreteľná.

Tretím kladným aspektom je politika v oblasti budov. Myslím si, že by sme mali byť štedrí. Pokiaľ ide o odstraňovanie azbestu, mali by sme mať na pamäti, že bezpečnosť sa nedá vyvážiť peniazmi a jej cena je irelevantná. Musíme preto byť štedrí a konať múdro. My všetci tu, v tomto plénu, spolu so všetkými našimi kolegami úradníkmi a kolegyňami úradníčkami musíme pracovať v prostredí, ktoré zaručuje ochranu zdravia a bezpečnosť na pracovisku.

Toto je, samozrejme, iba začiatok, pretože nie sme ešte hotoví a prvé čítanie nastane až na jeseň. Skvelá spolupráca medzi Výborom pre rozpočet a predsedníctvom v týchto otázkach by mala, podľa mojej mienky, pokračovať. Očakávame, že predsedníctvo zostane s nami v priamom styku, aby nadchádzajúce prvé a druhé čítanie stáli na skutočne zdravom základe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE). – (SK) Blahoželám spravodajcovi ku kvalitnej správe. Tento rozpočet je špecifický tým, že musí zohľadniť nové významné skutočnosti. Ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, voľby do Európskeho parlamentu, zavedenie nového štatútu poslancov, verím, že aj štatútu asistentov. Ale musíme zohľadniť a efektívne nastaviť aj parametre v oblasti politiky nehnuteľností vrátane výdavkov na údržbu a ochranu životného prostredia. Aby sme mohli správne rozhodnúť, potrebujeme v tejto oblasti dlhodobú stratégiu, ktorú budeme môcť posúdiť už v budúcom mesiaci.

Naším hlavným poslaním je pripravovať kvalitnú legislatívu. Návrh systému riadenia vedomostí, služby v oblasti tlmočenia, prekladov a analytická služba knižnice prinesú vyššiu kvalitu a úsporu zdrojov. Aj to je dôvod, aby sme pred prvým čítaním rozpočtu mali k dispozícii všetky potrebné analýzy, na základe ktorých preukážeme našim občanom, že ich financie využívame zodpovedne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE). – (NL) Rovnako ako mnoho ďalších ľudí si myslím, že by mal čo najskôr existovať štatút poslaneckých asistentov. Mohol by nám do budúcnosti ušetriť mnoho starostí.

Rád by som sa tiež vyjadril o budovách. Keď sme pred niekoľkými rokmi zakúpili niekoľko budov v Štrasburgu, bola pre nás otázka, či sú kontaminované azbestom, veľmi dôležitá. Uskutočnila sa expertíza, ktorá odhalila, že v budovách azbest je – bolo to v prípade všetkých budov postavených v rovnakej dobe – ale rozhodne nie v nebezpečnom množstve. Na tomto základe sme budovy zaobstarali. Nikdy nebolo nijak naznačené, že budeme musieť azbest čo najskôr odstraňovať.

Preto si myslím, že správa teraz žiada nesprávnu inštitúciu o vyčlenenie prostriedkov, pretože pokiaľ je odstránenie azbestu naozaj nevyhnutné, mala by ho zaplatiť mestská rada Štrasburgu. Kým v tejto otázke panuje neistota, nemyslím si, že by sme mali začínať s odstraňovaním azbestu z budov na náklady Parlamentu. Musíme si najprv vyjasniť postoj voči štrasburskej radnici, pretože tá musí zaplatiť za toto odstránenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Vážený pán predsedajúci, rád by som učinil tri poznámky.

Po prvé, pokiaľ bude Lisabonská zmluva ratifikovaná všetkými členskými štátmi, stane sa rok 2009 prvým rokom, v ktorom bude Parlament na základe tejto zmluvy fungovať. Nielenže bude mať Európsky parlament väčšie právomoci, ale tiež bude povinný konzultovať legislatívne návrhy s parlamentmi členských štátov. To určite prinesie značný nárast prevádzkových nákladov v dôsledku zväčšenia počtu zamestnancov, zvýšenia výdavkov na expertné stanoviská a konzultácie a podobne.

Po druhé, v roku 2009 sa budú konať nové voľby do Parlamentu, a najmä bude zavedený nový štatút poslancov, ktorý bezpochyby povedie k značnému nárastu výdavkov Parlamentu.

Po tretie a posledné, experti odhadujú, že priemerná ročná miera inflácie v EÚ bude v roku 2009 okolo 4 %, čo povedie k nemalému nárastu administratívnych nákladov Parlamentu.

Verím, že všetky tieto faktory sa budú brať do úvahy pri príprave konečného návrhu rozpočtu Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE).(LV) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, s ohľadom na odhad rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2009 by som predovšetkým chcel poblahoželať spravodajcovi ku skutočnosti, že jeho dôsledný prístup k rozpočtovým výdavkom sa osvedčil a celková výška nákladov Európskeho parlamentu v budúcom roku nepresiahne 20 % celkových administratívnych výdavkov EÚ. To znamená, že bez ohľadu na zmeny v práci Európskeho parlamentu očakávané v roku 2009 – v rámci Lisabonskej zmluvy nimi bude, okrem iného, rast objemu legislatívnej práce, zmena systému odmeňovania poslancov a poslankýň a verejná informačná kampaň v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu – že celkový objem nákladov zostane v pôvodne stanovených hraniciach. V rámci rozpočtu na rok 2009 by sme tiež mali riadne vyhodnocovať rentabilitu jednotlivých odvážnych projektov. Po prvé, hovorí sa o projekte internetovej televízie Európskeho parlamentu. K posúdeniu užitočnosti tohto a podobných projektov by sme mali vziať údaje o popularite internetovej televízie EP a zistiť, koľko divákov tieto mnohomiliónové investície vlastne prilákali. Čo sa týka komunikačnej politiky Európskeho parlamentu a očakávanej verejnej informačnej kampane, je potrebné položiť väčší dôraz na decentralizovanú komunikáciu prostredníctvom informačných kancelárií Parlamentu v členských štátoch. S občanmi v jednotlivých členských štátoch je možné takto komunikovať účinnejšie než pri centralizovanej komunikácii. Ďakujem za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, ešte raz v tejto rozprave o rozpočte musím poďakovať pánovi Lewandowskému za jeho veľmi vyváženú správu. A ešte raz by som pripomenula, aký význam bude rok 2009 mať pre európsku demokraciu: úradu sa ujme nový Parlament i nová Komisia, a preto pôjde o kľúčový rok pre komunikáciu našich inštitúcií s verejnosťou.

Aby však verejnosť pocítila záujem o európske otázky a ich vplyv na seba a prišla k voľbám ako jeden muž, bude potrebné, aby z jednotlivých inštitúcií vychádzala konzistentná a jasná komunikácia. Z toho dôvodu je v záujme väčšej účinnosti iba rok pred voľbami nanajvýš dôležitá úzka spolupráca medzi tromi hlavnými inštitúciami, ktoré sa na komunikácii podieľajú, či už priamo, alebo na decentralizovanej úrovni prostredníctvom ich zastúpenia v členských štátoch.

Taká je logika pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 2 k správe pána Lewandowského, ktorý predložila moja skupina. Naším cieľom je byť priateľskejší k občanom a to je vec, na ktorej v tejto snemovni skutočne záleží nám všetkým.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE) . – (FI) Vážený pán predsedajúci, chcem sa poďakovať za skvelú prácu spravodajcovi, pánovi Lewandowskému, a rád by som sa zameral na niekoľko bodov.

Po prvé, rád by som sa vyjadril o režime pre asistentov. Podporujem návrh pána spravodajcu. Uvádza tu, že ide o dôležitú otázku a že musí byť v súvislosti s touto správou konečne vyriešená.

Teraz sa chcem vyjadriť o probléme azbestu, ktorý tu bol diskutovaný. Pred pridelením akýchkoľvek finančných prostriedkov musí byť určené, kto je zodpovedný a koľko peňazí vlastne bude treba. Rovnako musí byť k dispozícii jasný plán postupu. Je úplne zrejmé, že nemôžeme pracovať v budove, kde po tom, čo sme ju zakúpili, neuveriteľným spôsobom zisťujeme prítomnosť azbestu.

Ďalej by som vás chcel upozorniť na skutočnosť, že už dlho sa hovorí o systéme EMAS (špeciálny povrch na okraji vzletových a pristávacích dráh), hoci v tomto ohľade nie sú žiadne jasné plány. Verím tiež, že väčšina Parlamentu jednoznačne rozhodla, aby správa pripravila návrh, na základe ktorého by sme viac investovali do vozidiel priateľských k životnému prostrediu na každodenné použitie tu, v Parlamente, a pritom ani toto nie je nijak plánované.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – (FI) Vážený pán predsedajúci, v zásade schvaľujem správu pána Lewandowského, ale zdržiavame sa hlasovania, pretože o rozpočte Parlamentu sa bude hlasovať najskôr na jeseň a prvý návrh rozpočtu je neuspokojivý. Naše skúsenosti ukazujú, že do jesene bude jasnejšie a preto ešte teraz nemôžeme zaujať postoj ku konečnému zneniu, ktoré tiež nebude do tej doby predstavené.

Pozitívnejší je výrok generálneho tajomníka Rømera, že v budúcom funkčnom období Parlamentu budú cestovné náhrady vyplácané úplne na základe skutočných nákladov a že nebudú uplatňované žiadne prechodné ani dočasné riešenia.

Súhlasím s kritikou pána Muldera ohľadom programu pre štrasburské budovy: podľa nášho názoru budeme podvedení, ak budeme musieť budovy pre azbest renovovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, po prvé, priehľadnosť pravidiel odmeňovania poslaneckých asistentov, ktoré sme sa snažili dosiahnuť, by nemala byť predmetom dohadovania a sporov medzi politickými skupinami. Ide o spoločnú zodpovednosť Parlamentu ako celku, ktorý bude v budúcom roku žiadať o nový hlas dôvery. Po druhé, atmosféra dôvery medzi nami a predsedníctvom bude tým lepšia, čím častejšie a úplnejšie budeme vopred informovaní o zámeroch s finančnými následkami. Po tretie, účelom našej práce na rozpočte je práve príprava najpravdepodobnejšieho scenára na budúci rok. Na situácie, kde pretrváva neistota, je odpoveďou rozpočtová rezerva a to sa vzťahuje aj na neistotu ohľadom Lisabonskej zmluvy a jej dosahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava je ukončená.

Hlasovanie sa bude konať zajtra 20. mája 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE) , písomne. – (FR) Účelom správy, ktorá je nám dnes predkladaná, je, aby naša inštitúcia vyjadrila stanovisko o odhade rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2009.

Bude to kľúčový rok: rok, v ktorom dôjde k znovuzvoleniu Parlamentu; rok, v ktorom nastanú významné zmeny v štatúte poslancov a ich asistentov; a predovšetkým rok, v ktorom vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, dávajúca našej inštitúcii väčšiu zodpovednosť a prácu navyše, ktorá s ňou je spojená.

Rada by som odhad príjmov a výdavkov predložený predsedníctvom podporila. Napriek zvýšeným finančným potrebám, ktorým bude Parlament čeliť, nám tieto odhady umožňujú neprekročiť hranicu 20 % výdavkov v položke 5. Naša správa musí pokračovať vo svojom racionalizačnom úsilí s cieľom ďalej optimalizovať našu účinnosť, najmä prostredníctvom presunov zamestnancov medzi pozíciami.

Dodala by som, že v súčasnej dobe prebieha analýza následkov, ktorá vymedzí potreby vzniknuté vstupom zjednodušenej Zmluvy do platnosti, a že pred jesenným hlasovaním v prvom čítaní bude možné odhad príjmov a výdavkov upraviť.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia