Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2022(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0181/2008

Ingivna texter :

A6-0181/2008

Debatter :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Omröstningar :

PV 20/05/2008 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0208

Debatter
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

21. Beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (debatt)
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Nästa punkt är ett betänkande av Janusz Lewandowski, för budgetutskottet, om beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (2008/2022(BUD)) (A6-0181/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, föredragande. − (PL) Herr talman! Vid beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 har vi tagit hänsyn till de speciella förhållanden och utmaningar som vi står inför under det kommande året. Vi är alla överens om vilka de här utmaningarna är. Parlamentet behöver anpassa sig till sin utökade makt när Lissabonfördraget trätt i kraft som förväntat. Det är valår och valkampanjerna måste finansieras. Nya regler för parlamentsledamöternas ersättningar ska antas och förhoppningsvis även tydliga regler för anställning av och ersättningar till parlamentsassistenter.

Alla utmaningar under det kommande året har inte kvantifierats och tagits med i beräkningen av utgifterna. Vid ovisshet är det uppenbara svaret en budgetreserv, och det var just vad vi diskuterade vid vårt möte med with Europaparlamentets presidium, som vi på budgetspråk kallar "föravstämningsmötet". Det gläder mig att kunna berätta att det var god stämning vid mötet och att många av våra förslag antogs. De 65 nya tjänsterna togs uttryckligen med i beräkningen, med en del av pengarna placerade i en reserv. Det skapades också en "Lissabonreserv" för att täcka de ytterligare behov som Lissabonföredraget för med sig för parlamentet enligt den tillfälliga arbetsgrupp som nu håller på att beräkna detta. Budgetutskottet tog ställning till de politiska gruppernas begäran om anslag och medgav behovet av att stärka staben, men det måste ske enligt budgetdisciplinens principer, dvs. att återanställning måste prioriteras framför skapandet av nya tjänster.

När det gäller fastigheter och fastighetspolicyn avvaktar vi tills en långsiktig strategi presenterats i maj, särskilt som de belopp som avsatts och finns i reserv just nu tillsammans med kvarvarande belopp från innevarande år är ansenliga. I budgeten fann vi ett anslag på 3,4 miljoner euro för sanering av asbest i SDM-byggnaden i Strasbourg. Konflikten med de kommunala myndigheterna i Strasbourg har omgärdats av ganska negativ publicitet och det är en känslig fråga. Därför krävs det klargöranden i denna fråga, och det finns ändringar i samband med detta. De är så omfattande att det krävs en reserv för att täcka de nödvändiga åtgärderna. Jag ska nu inte gå in på andra frågor som innebär en tung ekonomisk börda, nämligen datoriseringen av besökscentrumet och ytterligare tjänster för parlamentsledamöterna. Det som framför allt bör betonas är att vi fortfarande ligger under taket på 20 procent av den totala administrativa kostnaden för EU:s institutioner. Siffran 20 procent är inte ett tak i sig utan en förnuftig självpåtagen gräns som ökar vår trovärdighet när vi uppmanar andra institutioner att iaktta budgetdisciplin. Jag hoppas att de beräknade utgifterna visar sig ligga nära parlamentets slutgiltiga budget. Jag hoppas att vi ska kunna bevara det förtroendefulla klimat som till stor del har skapats av generalsekreterare Harald Rømer personligen. Morgondagens omröstning borde gå smidigt, eftersom endast fyra ändringar har lagts fram.

Slutligen vill jag tacka alla dem som har hjälpt till att göra pilotförfarandet smidigt hittills, trots farhågor om att det kunde bli besvärligt att genomföra. Jag hoppas att det ska fortsätta i samma anda tills parlamentets budget är slutgiltigt antagen.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge, för PPE-DE-gruppen. (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Att bara fyra ändringar har lagts fram till Janusz Lewandowskis betänkande bevisar tydligt föredragandens enastående förberedande arbete och hans gedigna insatser för att enas med de politiska grupperna. Kanske visar det också avsikten med det som kallas pilotförfarandet, med vilket vi i år försöker ta ett första steg mot ett framgångsrikt system för samarbete mellan presidiet och budgetutskottet. Det bygger på en uppdelning av ansvarsområden och inleddes med mycket intensiva diskussioner med både presidiet och parlamentets administration i syfte att undvika den sortens missförstånd och till och med oförmåga att förstå som vi ofta har upplevt. Oavsett allt annat behöver vi anta ett gemensamt förhållningssätt.

Det är alltså viktigt, särskilt nu när man diskuterar genomförandet av reformfördraget, att än en gång framhålla att parlamentet fortsätter att hålla fast vid budgetdisciplinen och inte kommer att överskrida gränsen på 20 procent av rubrik 5 så länge situationen är oförändrad.

Det är också viktigt att än en gång framhålla att det innebär en verklig kulturell revolution, och åtminstone utgör en god början, när själva presidiet, som nu har skett, beslutar att lägga in anslagen för vissa nya tjänster i budgetreserven och inte bara utan vidare godkänner än det ena, än det andra administrativa förslaget utan i stället tar upp det i en mer detaljerad självständig diskussion om vad som ligger bakom budgeten. Det förenklar också budgetutskottets arbete och gör det lättare för utskottet och presidiet att samtala med varandra.

Vid första behandlingen måste vi förstås mycket noggrannare diskutera frågan om omfördelning av resurser för att stärka utskotten och de politiska grupperna, så att vi lyckas utföra de uppgifter som vi får genom reformfördraget.

För att gå rakt på sak förväntar jag mig – inte minst på basis av plenarbesluten och våra preliminära samtal med presidiet – att presidiet denna vecka, antingen i dag eller på onsdag, verkligen fattar de avgörande besluten i frågorna om ordningen för parlamentsledamöternas assistenter, stadgan för assistenter och i övriga kvarstående frågor. Det finns tydliga plenarbeslut i de här frågorna, och presidiet behöver bara genomföra dem för att på lämpligt sätt bemöta den interna och offentliga debatten.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, för PSE-gruppen.(NL) Hur länge ska minst en av tio av parlamentsledamöternas assistenter fortsätta att arbeta här utan att omfattas av någon socialförsäkring i ett virrvarr av olika sorters avtal som är helt otydliga och ger fog för att misstänka bedrägeri?

Varje gång Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet försöker ge en ledamotsassistent ett ordentligt avtal, med alla gängse socialförsäkringsvillkor, försöker Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater förhindra en sådan stadga för assistenter. Ordet "stadga" är verkligen tabu för Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater. Den här gången ska ordet "stadga" ersättas med "ordning". Det är inte bara en lek med ord. Det här parlamentet borde vara en förebild när det gäller arbetsförhållanden, men det ligger i stället hopplöst efter i sådant som länge har varit helt normala normer. Utan en enhetlig stadga kommer våra kollegor aldrig att få det skydd som de normalt sett har rätt till.

Just den här frågan, en stadga för assistenter, är därför viktig, och den ändring som syftar till att skrota stadgan skulle vanpryda Janusz Lewandowskis annars så utmärkta betänkande. Jag instämmer med hans och Reimer Böges kommentarer. Budgeten håller sig fortfarande inom gränserna trots att parlamentet får utökat ansvar enligt det nya fördraget. Säkerligen krävs det klarhet, för det första om fördelningen av personal och för det andra om borttagningen av asbest i Europaparlamentets byggnader. Klarhet i dessa frågor måste vara ett uttryckligt krav om de belopp som vi vill placera i reserven för detta ändamål ska frigöras.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, för ALDE-gruppen. (DA) Herr talman! Parlamentets budget antas inte förrän i oktober, men i och med Lewandowskis betänkande stöder vi i princip det budgetförslag för 2009 som antogs av presidiet i april, och särskilt dialogen om detaljerna i förslaget, som genomförs som ett pilotförfarande i år. Jag tycker att de första erfarenheterna visar att en sådan dialog är till nytta. Det innebär att budgeten kommer att vara granskad i detalj av dem som har det politiska ansvaret och att budgetutskottet deltar som sig bör. Det är bra. Dialogen har varit mycket tydligt inriktad på behovet av personal i samband med parlamentets nya uppgifter i samband med Lissabonfördraget, inte minst frågan om att se till att tillgodose behoven genom de ommöbleringar som är möjliga, innan vi börjar tala om att utöka antalet i personalen. Vi har naturligtvis fått se personalen utökas avsevärt i och med EU:s utvidgning, och vi måste nu ha en period av konsolidering medan vi går igenom behovet av personal noggrant.

Vi har också kommit överens om att utarbeta en långsiktig strategisk plan för fastigheter och underhåll av dessa före denna månads utgång. Återigen är det nödvändigt att överväga en policy för framtiden på detta område. Fallet med asbest visar att detaljer är viktiga. Det är förvånande att man har avsatt resurser för asbestsanering i SDM-byggnaden, eftersom vi fick veta att det inte fanns någon asbest i byggnaden när parlamentet köpte den! Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa stöder således förslaget från Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet om att placera pengarna i en reserv.

Sist men inte minst vill jag också understryka att vi måste anta en ordning för assistenterna, vilket diskuterats med parlamentets generalsekreterare Harald Rømer. Det får inte gå fel den här gången. Vi måste lösa det här problemet.

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, för UEN-gruppen.(PL) Herr talman! Förslaget till Europaparlamentets resolution om parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2009, som framlagts av Janusz Lewandowski, samt det preliminära budgetförslaget gör utförandet av parlamentets uppgifter under det året – uppgifter som införs i och med att Lissabonfördraget träder i kraft, i och med valet till Europaparlamentet, den nya ledamotsstadgan, fastighetspolicyn, förbättrade tjänster för parlamentsledamöter, energisparande och så vidare – förenligt med ytterligare besparingar i budgeten. Något som alltid har sagts om EU:s budget som helhet, nämligen att man inte kan göra mer för mindre pengar, har nu visat sig vara möjligt. Den kompetens och enorma erfarenhet som Janusz Lewandowski och vi andra har samt ett utmärkt samarbete med presidiet har lett till ett mirakel. Min grupp kommer att rösta för förslaget till resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, för IND/DEM-gruppen.(EN) Herr talman! Den 21 april antog presidiet det preliminära utkastet till beräkningar som uppgick till över 1,5 miljarder euro för Europaparlamentets kostnader. År 2009 kommer att utvisa effekterna av Lissabonfördraget, om det nu blir godkänt av alla medlemsstater.

Vi fick veta att Lissabonfördraget – egentligen den Europeiska unionens författning med ett annat namn – bara var en övning i att städa upp som kunde förenkla parlamentets arbete. Men handläggarna begär 2 miljoner euro för att täcka de kostnader som tillkommer i och med fördraget, och 65 nya tjänster kommer att behövas bara i parlamentet för att hjälpa de politiska grupperna att förstå fördraget. Allt detta har godkänts innan fördraget är godkänt i Förenade kungariket och innan Irlands befolkning har fått säga sitt i en folkomröstning.

Naturligtvis har parlamentet redan bestämt sig för att ignorera det irländska folkets beslut om de röstar nej, och, för att uppmuntra det irländska folket att rösta ja har EU lovat Irland ytterligare 332 miljoner euro i ekonomiskt stöd. Låt oss hoppas att irländarna inte värderar sin frihet så lågt. Men som den gode engelsmannen Ken Dodd en gång påpekade finns det inget ont som inte för något gott med sig, plus moms.

I betänkandet noteras att det behövs ytterligare pengar till besökscentrumet. Jag har alltid tyckt att ju fler besökare som kommer till parlamentet och ser den stora samtalsarenan och den lagstiftande korvstoppningsapparaten i arbete, desto mer kommer de att vända sig emot det hela.

Om alla europeiska medborgare fick se hur förvirrat och kaotiskt det går till när parlamentet röstar om lagstiftning, skulle alla EU:s medlemsstater ha ett parti motsvarande UK Independence Party (Förenade kungarikets självständighetsparti). Det skulle åtminstone vara väl använda pengar.

 
  
MPphoto
 
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Herr talman! Jag tycker att vi har fått en god start på parlamentets budget för 2009. Det är en realistisk och politiskt skarpsinnig start, eftersom man inte får glömma att 2009 är ett valår.

Jag tror att den plan vi diskuterar i dag har tre plustecken som gör att vi kan tala om en god start.

Det första är disciplin. I motsats till vad vi får höra från euroskeptikerna är det här tredje året i rad som Europaparlamentet hållit sig under 20 procent av de administrativa kostnaderna. Man har i parlamentet motbevisat extrema europeiska åsikter genom att fungera disciplinerat och rationellt.

Det andra är att personalen för första gången återspeglar vårt utökade behov av medbeslutande enligt det nya fördraget. Vi har en organisationsstruktur som är transparent och entydig.

Den tredje positiva aspekten är fastighetspolicyn. Jag tycker att vi ska vara generösa här. När det gäller att ta bort asbest ska vi vara medvetna om att vi inte kan sätta ett pris på säkerheten. Priset är inte relevant. Vi måste därför vara generösa och agera förnuftigt. Såväl vi som våra medtjänstemän måste få arbeta i en miljö där hälsa och säkerhet på arbetsplatsen garanteras.

Det här är naturligtvis bara början. Vi är inte klara ännu och första behandlingen sker till hösten. Jag anser att det utmärkta samarbetet mellan budgetutskottet och ordförandeskapet i dessa frågor ska fortsätta. Vi väntar oss att ordförandeskapet håller kontakten direkt med oss för att ge en verkligt solid grund åt det kommande arbetet med första och andra behandling.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (PSE).(SK) Jag vill gratulera föredraganden till det här utmärkta betänkandet. Den här budgeten är speciell eftersom man i den måste ta hänsyn till flera viktiga nya förhållanden: godkännandet av Lissabonfördraget, valet till Europaparlamentet, införandet av den nya ledamotsstadgan och, tror jag, en stadga för assistenter också. Men vi måste också tänka på och bestämma effektiva parametrar för en fastighetspolicy vilket innefattar kostnader för underhåll och miljöskydd. För att fatta rätt beslut behöver vi en långsiktig strategi på området, och den kommer vi att kunna överväga så tidigt som nästa månad.

Vår viktigaste uppgift är att utarbeta god lagstiftning. Det system för kunskapshantering som föreslagits, tolk- och översättningstjänster och bibliotekets analytiska tjänster kommer att säkerställa högre kvalitet på tjänsterna och spara resurser. Det är ytterligare ett skäl till att alla analyser som behövs bör vara tillgängliga för oss före den första behandlingen av budgeten, så att vi kan bevisa för våra medborgare att vi använder deras pengar på ett ansvarsfullt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE).(NL) Jag tycker precis som många andra att det borde skapas en stadga för parlamentsledamöternas assistenter så snart som möjligt. På så vis kan vi undvika många problem i framtiden.

Jag skulle vilja säga en sak om fastigheterna. När vi köpte flera byggnader i Strasbourg för några år sedan var frågan om asbest mycket viktig. En expertbesiktning genomfördes och i den avslöjades att det fanns asbest i byggnaderna, vilket gällde för alla hus som byggda på den tiden, men det var definitivt inte farligt. Vi köpte byggnaderna med utgångspunkt i detta. Vi fick aldrig någon indikation om att vi skulle behöva ta bort asbesten så fort som möjligt.

Jag anser därför att administrationen är på fel spår när den begär detta nu. Om det måste göras borde kommunfullmäktige i Strasbourg betala för det. Så länge det råder ovisshet om detta tycker jag inte att vi ska börja ta bort asbest från byggnaderna på parlamentets bekostnad. Vi behöver reda ut situationen med kommunfullmäktige i Strasbourg först, eftersom de måste betala för det.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Herr talman! Jag vill säga tre saker.

För det första: Om alla medlemsstater godkänner Lissabonfördraget blir 2009 det första år då parlamentet verkar enligt det fördraget. Europaparlamentet kommer inte bara att få större makt, utan det kommer också att ha skyldighet att rådfråga medlemsstaternas parlament när det gäller lagstiftningsförslag. Detta kommer säkerligen att medföra en ansenlig ökning av driftskostnaderna med anställning av mer personal, större utgifter för expertutlåtanden och rådgivning etc.

För det andra: Under år 2009 är det val till parlamentet och den nya ledamotsstadgan införs, vilket utan tvekan medför en ansenlig ökning av parlamentets utgifter.

För det tredje och sista: Experter beräknar att medelvärdet för den årliga inflationen i EU kommer att ligga runt 4 procent under 2009, vilket leder till en avsevärd ökning av parlamentets administrativa kostnader.

Jag är säker på att man kommer att ta hänsyn till alla dessa faktorer när man förbereder det slutliga förslaget till Europeiska parlamentets budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE).(LV) Herr talman, mina damer och herrar! Med anledning av Europaparlamentets budgetberäkning 2009 skulle jag först och främst vilja gratulera föredraganden till att han haft rätt i sitt rigorösa förhållningssätt till budgetutgifter och Europaparlamentets totala kostnader nästa år inte kommer att överskrida 20 procent av EU:s totala administrativa kostnader. Oavsett de förändringar i Europaparlamentets arbete som väntas under 2009 – en växande mängd arbete med lagstiftning som en följd av Lissabonfördraget, en förändring av systemet för ersättningar till parlamentsledamöter samt en informationskampanj i samband med valet till Europaparlamentet – stannar de totala utgifterna inom de gränser som är fastställda sedan tidigare. I samband med budgeten för 2009 bör vi också noggrant utvärdera utbytet av vissa enskilda ambitiösa projekt. Först och främst talas det om Europaparlamentets webb-TV-projekt. För att kunna bedöma nyttan med detta och liknande projekt borde vi samla uppgifter om hur populär Europaparlamentets webb-TV är och ta reda på hur många tittare som faktiskt lockas av denna mångmiljoninvestering. I förhållande till Europaparlamentets kommunikationspolicy och den väntade offentliga informationskampanjen borde man lägga större vikt vid decentraliserad kommunikation genom parlamentets informationskontor i medlemsstaterna. Kommunikation med medborgarna i de olika medlemsstaterna sker mer effektivt på detta sätt än när den är centraliserad. Tack för uppmärksamheten.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE) . – (FR) Herr talman! Ännu en gång i den här budgetdebatten måste vi tacka Janusz Lewandowski för hans mycket välbalanserade betänkande. Och jag vill ännu en gång påminna er om vilket viktigt år 2009 är för den europeiska demokratin. I och med att både ett nytt parlament och en ny kommission tillträder kommer det att vara ett avgörande år för våra institutioners kommunikation med allmänheten.

Men om allmänheten ska känna sig intresserad och påverkad av Europafrågor och gå ut i massor för att rösta måste kommunikationen från de olika institutionernas sida vara konsekvent och tydlig. Med det i åtanke och för effektivitetens skull är det av största vikt att de tre huvudinstitutioner som deltar i kommunikationen – antingen direkt eller på decentraliserad nivå genom sina filialer i medlemsstaterna – har ett nära samarbete nu när det bara är ett år till valet.

Det är tanken bakom ändringsförslag 2, som min grupp har lagt fram till Janusz Lewandowskis betänkande. Vårt mål är att vara mer medborgarvänliga, och det är en fråga som verkligen angår oss alla här i huset.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE).(FI) Herr talman! Jag vill tacka föredraganden, Janusz Lewandowski, för att han gjort ett utmärkt arbete, och jag skulle vilja koncentrera mig på några punkter.

Till att börja med vill jag säga något om ordningen för assistenter. Jag stöder föredragandens förslag. Han uppger här att det är en viktig fråga och att man måste finna en slutgiltig lösning i och med det här betänkandet.

Sedan vill jag gå över till frågan om asbestproblemet som har diskuterats här. Innan man utlovar finansiering måste man fastställa vem som är ansvarig och hur mycket pengar det faktiskt behövs. Det behövs också en tydlig plan över hur man ska gå till väga. Det är helt uppenbart att vi inte kan arbeta i en byggnad som otroligt nog visar sig innehålla asbest efter det att vi har köpt den.

Jag vill också göra er uppmärksamma på att det länge har talats om en gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), även om det inte finns någon tydlig plan för detta. Jag hoppas också att majoriteten i parlamentet klart och tydligt har bestämt att administrationen bör ta fram ett förslag om att vi ska investera i mer miljövänliga vardagsfordon här i parlamentet, men det finns ännu inga planer för detta heller.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL).(FI) Herr talman! Jag instämmer i princip med Janusz Lewandowskis betänkande, men vi lägger ned vår röst, eftersom man inte kommer att rösta om parlamentets budget i dess slutgiltiga form förrän i höst och parlamentets preliminära budgetförslag är otillfredsställande. Enligt vår erfarenhet kommer det att vara tydligare till hösten, och vi kan ännu inte ta ställning till den slutgiltiga formuleringen, som inte presenteras förrän då.

Jag vill i positiva ton uppmärksamma er på generalsekreterare Harald Rømers uttalande om att utgifter för resor under nästa parlamentstermin kommer att betalas helt och hållet utifrån de verkliga kostnaderna och att inga övergångslösningar eller tillfälliga lösningar ska gälla.

Jag instämmer i Jan Mulders kritik om planerna för byggnaderna i Strasbourg. Enligt vår uppfattning är det fråga om bedrägeri om vi måste renovera på grund av asbest.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski, föredragande. − (PL) Herr talman! För det första borde tydligheten i de regler för ersättningar till parlamentsassistenterna som vi försöker åstadkomma inte vara ett ämne för köpslående och konlikt i de politiska grupperna. Det är hela parlamentets gemensamma ansvar och kommer att kräva ytterligare en kabinettsfråga nästa år. För det andra kommer det förtroendefulla klimatet mellan oss och presidiet att bli desto bättre, ju oftare och utförligare vi får besked i förväg om åtaganden med ekonomiska konsekvenser. För det tredje är syftet med vårt budgetarbete just att förbereda för det scenario som är mest sannolikt under nästa år. Vid ovisshet är svaret alltid en budgetreserv, och detta gäller också ovisshet om Lissabonfördraget och dess effekter.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon den 20 maj 2008.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE) , skriftlig. – (FR) Syftet med det betänkande som vi har framför oss i dag är att låta vår institution ta ställning till Europaparlamentets beräknade budget för 2009.

Det blir ett avgörande år: ett år när parlamentet förnyas, ett år när vi får se betydande förändringar i stadgorna för parlamentsledamöter och deras assistenter och framför allt det första året när Lissabonfördraget är i kraft, vilket ger vår institution ett större ansvar och det arbete som tillkommer i och med detta.

Jag vill stödja förslaget till beräkningar som presidiet har lagt fram. Förslaget täcker de ökade ekonomiska behov som parlamentet står inför och håller oss under gränsen på 20 procent av utgifterna under rubrik 5. Vår administration måste fullfölja sin rationaliseringsprocess i syfte att ytterligare optimera vår effektivitet, i synnerhet genom att omplacera personal.

Jag vill tillägga att man just nu utför en konsekvensanalys om vilka behov som skapas när det förenklade fördraget träder i kraft, och att beräkningarna kan komma att justeras ända fram till omröstningen i samband med första behandlingen av budgeten till hösten.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy