Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0211(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0145/2008

Indgivne tekster :

A6-0145/2008

Forhandlinger :

PV 19/05/2008 - 23
CRE 19/05/2008 - 23

Afstemninger :

PV 20/05/2008 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0203

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 19. maj 2008 - Strasbourg EUT-udgave

23. Brændselsceller og brint (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Pia Elda Locatelli for Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (KOM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) (A6-0145/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand! Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke taknemmelighed over for Parlamentet og især over for ordføreren, Pia Locatelli, og også Teresa Riara Madurell, som skal efterfølge hende, for støtten til vores forslag om at etablere fællesforetagendet for brint og brændselsceller.

Lad mig også takke hver enkelt skyggeordfører for deres konstruktive betænkning samt Budgetudvalget for dets holdning.

Fællesforetagendet for brint og brændselsceller vil få to stiftende medlemmer: industrigruppen og Fællesskabet. Den private industri har etableret industrigruppen, og dets medlemmer repræsenterer en stor del af Europas brændselscelle- og brintvirksomheder, såsom bilproducenter, energiudbydere, udviklere af brændselsceller og deres anvendelse. Alle størrelser af virksomheder er repræsenteret - fra små til multinationale.

Samarbejdet mellem Kommissionen og industrien under forberedelsen af forordningen har tydeligt vist den involverede industris store drivkraft. Forsikringen fra offentlighedens side om at sørge for langsigtet stabil finansiering giver yderligere tiltro. Som resultat heraf kan vi forvente en forpligtelse til betragtelige ekstra ressourcer fra den private sektor.

Ud over de to stiftende medlemmer af fællesforetagendet er universiteter, forskningscentre og andre forskningsorganisationer i øjeblikket i gang med at etablere en forskningsgruppe, som forventes at blive det tredje medlem af fællesforetagendet. Det blev set som nødvendigt, at der var repræsentation fra forskningsgruppen i fællesforetagendets bestyrelse på grund af vigtigheden af grundlæggende forskning for dette fælles forskningsinitiativ (FTI).

Samlet set er det blevet vurderet, at etableringen af FTI vil fremskynde leveringen af solidt brintudbud og brændselscelleteknologi med op til fem år, således at det er fuldt kommercielt udviklet inden for tidsrammen 2010-2020.

Jeg vil også gerne nævne relevansen for vores indsats på området for energiteknologisk udvikling, da FTI er en meget interessant model til nogle af de industrielle initiativer, som vi har foreslået bliver gennemført under den strategiske energiteknologiplan.

Parlamentets holdning omfatter en række meget relevante ændringsforslag. Et eksempel herpå er at understrege vigtigheden af banebrydende forskning. Grundlæggende forskning vil blive omfattet af F&U-programmet, og det vil forøge muligheden for at opnå fremskridt og succes.

Et andet eksempel er klarlæggelse af Det Fælles Forskningscenters (FFC) deltagelse i fællesforetagendets aktiviteter. FFC har brede kompetencer på flere vigtige områder, og dets stærke kommende inddragelse vil styrke fællesforetagendets forskning.

Både Rådet og Kommissionen ser frem til at modtage Deres bidrag og høre Deres holdninger, da alle er ivrige efter at bevæge sig fremad og begynde at implementere dette vigtige initiativ uden forsinkelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Pia Elda Locatelli skulle som ordfører egentlig have talt nu, men hun har udnævnt Teresa Riera Madurell som stedfortræder. Jeg kan dog endnu ikke se Teresa Riera Madurell og beklager, at hun ikke er til stede.

Jeg vil derfor gå direkte videre til de medlemmer, der taler for grupperne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Fru formand! For det første vil jeg gerne takke ordføreren, fru Locatelli, for hendes meget grundige og detaljerede betænkning, som tager fat på en af de vigtigste strategiske teknologier for vores fremtid.

Jeg glæder mig virkelig over initiativet fra den europæiske teknologiplatform for brint og brændselsceller, som er den centrale aktør for opnåelsen af succes. Konceptet med FTI'er blev introduceret i det syvende rammeprogram som en ny mekanisme til at implementere langsigtede offentlig-private partnerskaber inden for forskning på europæisk plan. Indtil nu er der blevet opført fire FTI'er på områderne for innovativ medicin, integrerede systemer osv. Med dette forslag vil den femte FTI blive opført inden for området for brændselsceller og brint.

Da vi står over for udfordringer såsom elektricitetssikkerhed, energiafhængighed og den ofte diskuterede bekæmpelse af klimaændringer, skal EU sætte skub i udviklingen og deployeringen af renere og mere effektive energiteknologier. Brændelscelle- og brintteknologi har potentialet til at medvirke betydeligt til disse mål. Den ikkeeksisterende fælles europæiske strategi har indtil videre forhindret Europa i at holde trit med de asiatiske lande og USA.

I forbindelse med ændringsforslagene støtter jeg dem, som er blevet fremsat for at styrke forslaget og skabe sammenhæng med de andre FTI'er. Ud fra min egen oplevelse og kommunikation med SMV'er støtter jeg især ændringsforslag, som fokuserer mere på SMV'ers innovative potentiale og de særlige barrierer, som de oplever, f.eks. i form af indskrænket adgang til forskningsinfrastruktur. De skal også understrege vigtigheden af gennembrudsorienteret forskning. Som det blev nævnt i gennemførelsesplanen, skal forskning især i de tidlige stadier udgøre et vigtigt element i FTI'ernes aktiviteter.

Efter min mening er den offentlige og den private sektors fælles initiativ den rigtige vej at gå for at blive mere konkurrencedygtige i forhold til USA og andre lande, som har tradition og udviklingsstrategier for forskning i brint.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, for PSE-Gruppen. - (RO) Fru formand! Jeg vil også lykønske ordføreren og understrege betydningen af dette dokument. Dette initiativ er ekstremt vigtigt for forskningsaktiviteterne. Desværre er midlerne ofte utilstrækkelige eller udnyttes i nogle tilfælde ikke effektivt. EU's maksimale bidrag til dette fællesforetagendes administrative udgifter bliver 470 millioner euro. Der kan også ydes nye bevillinger efter 2013, men kun til projekter, hvor der er indgået en finansieringsaftale inden den 31. december 2013.

Jeg vil gerne understrege, at dette fællesforetagende er ekstremt nyttigt, da det gennemfører og er en del af rammeprogrammet for forskning, navnlig på området for energi og transport, herunder luftfartsteknik. Jeg mener, at betænkningen er særdeles vigtig, da den på en koordineret måde støtter forskningen og de teknologiske udviklingsaktiviteter. Initiativet støtter også gennemførelsen af forskningsprioriteter inden for kommunikation og informationsteknologi på områderne for brændselsceller og brint, men det vil også stimulere og øge de offentlige og private investeringer i forskning i brændselsceller og brint i medlemsstaterne og i de associerede lande.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladko Todorov Panayotov, for ALDE-Gruppen. - (BG) Europa skal overvinde klimaændringerne og sikre forsyningssikkerhed med hensyn til naturressourcer. I en situation med konstant stigende priser på råvarer og færdigvarer er dette en særdeles vanskelig opgave.

Der er en løsning, og den ligger i ny teknologi, som på den ene side kan sikre forebyggende reduktion i udledningen af drivhusgasser og på den anden side sikre en mere effektiv udnyttelse og besparelse af råvarer. Det giver Europa mulighed for at føre an i kampen mod global opvarmning og for at fastholde dets konkurrenceevne på det globale råvaremarked. Det kræver øget investering i forskning og ny teknologi, der udnytter hver enkelt medlemsstats potentiale.

Ny teknologi, brintteknologi og navnlig brændselscelleudvikling vil spille en central rolle i overvindelsen af manglen på energiressourcer samt i indsatsen for at beskytte miljøet og opfylde Kyotoprotokollens mål. Vi bør dog huske, at disse teknologier kræver brug af metaller, f.eks. platin, palladium og guld, som indgår i designet af nye enheder og nyt udstyr. Kun hvis vi gennemfører nye, højeffektive og miljøsikre metoder til at udvinde disse metaller, kan vi opnå effektiv og bæredygtig udvikling af brintteknologi og brændselscelleudvikling.

Iværksættelse af et fællesforetagende bør forene indsatsen fra alle lande, der har erfaring med både direkte udvikling af brintteknologi og brændselsceller og med udvikling af teknologier til bæredygtig og miljøvenlig udvinding af de nødvendige råstoffer. Det er nødvendigt at stimulere denne udvikling i de nye medlemsstater, som har omfattende erfaring inden for disse områder, f.eks. Bulgarien, der har forskningsgrupper, som har arbejdet på sådanne projekter i mange år, og som har opnået betydelige resultater.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). - (PL) Fru formand, hr. kommissær! Det er vanskeligt at være uenig i et forsøg på at fastlægge effektive regler for et fællesforetagende inden for brændselsceller og brintteknologi. Pia Elda Locatellis interessante betænkning beskriver dette initiativ som et lovende eksempel på et offentlig-privat partnerskab, der har til formål at gennemføre et fælles teknologisk initiativ. I den udtalelse, jeg sidder med, bekræfter Rådet dog den enorme kompleksitet af de teknologiske udfordringer, der er forbundet med den praktiske anvendelse af sådanne celler. Eksperterne står over for en umådeligt vanskelig opgave med at finde forskningsmuligheder, der kan garantere positive resultater. Nogle forskere forudsiger f.eks., at der vil være væsentlige begrænsninger i den praktiske anvendelse af brændselsceller. Hvis vi accepterer, at brint kun er en energibærer, skal vi huske, at der ved praktisk anvendelse af brint i f.eks. brændselsceller i hvert enkelt tilfælde kræves brug af andre energikilder til dens produktion. Hvis vi overvinder denne vanskelighed, vil vi støde på andre vanskeligheder, f.eks. behovet for at finde effektive teknologier til lagring og transport af brint.

Jeg påpeger dette problem med henblik på det videre lovgivningsarbejde i forbindelse med den tekst, som Parlamentet afgiver udtalelse om. Lad mig sige det lige ud og ikke som en sidebemærkning: Min førende ekspert siger, at denne tilgang ikke vil lykkes.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke mine damer og herrer for Deres kommentarer. Jeg vil også gerne sige, at ved at introducere de fælles teknologiinitiativer begynder vi i sandhed på et nyt koncept. Jeg håber oprigtigt, at det virker, da denne nye tilgang bør være medvirkende til at føre nye realiteter til Europa.

Det, vi introducerer, er faktisk en bevægelse fra finansieringsprojekter til finansieringsprogrammer og stærkere støtte til det privat-offentlige partnerskab, og jeg mener privat-offentligt partnerskab, for det er klart, at initiativer og dagsordener for strategisk forskning kommer fra teknologiplatforme, som har været grundlag for disse fælles teknologiinitiativer. At arbejde sammen er en absolut nødvendighed, og hvad jeg ser i disse fælles teknologiinitiativer, er grupperinger, som faktisk samles på EU-niveau. Nogle af de største konkurrenter i Europa samles, så de i denne prekonkurrencefase er i stand til at sammenlægge deres viden og styrke Europa på det globale landkort.

Jeg vil også gerne sige i denne sammenhæng, at dette særlige teknologiinitiativ er yderst vigtigt, da det er forbundet med energisektoren, og hver dag bliver vi mindet om, hvor vigtig denne sektor er.

En af de vigtigste målsætninger i den strategiske energiteknologiplan for EU (Set-planen) er at fremskynde udvikling og gennemførelse af kulstoffattig teknologi. Jeg ved, De arbejder på Deres holdning til Set-planen, og jeg ser i høj grad frem til at høre om Deres holdninger. Som jeg sagde tidligere, er brændsels- og brint-FTI'en en interessant model for andre områder og vil bestemt blive en del af Set-planen, når den bliver vedtaget.

Forhåbentlig vil vi komme til at se den forskel, som dette vil gøre i fremtiden. En sidste ting, jeg gerne vil nævne, da jeg ikke ved om fortolkningen er korrekt, er, at Kommissionen vil bidrage med op til 470 millioner euro i de seks år, hvor dette fælles teknologiinitiativ skal gennemføres, og forventer selvfølgelig, at det beløb bliver fordoblet af den private sektor, som også vil bidrage til denne bestræbelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Fru Madurell er her bestemt ikke, men jeg er sikker på, at ordføreren, fru Locatelli, vil holde dem underrettet, da det, som kommissæren sagde, er særdeles vigtigt.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted tirsdag kl. 12.00.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE) , skriftlig. - (HU) I løbet af de sidste 50 år er verdens befolkning blevet fordoblet, mens energiforbruget er firdoblet. Der er derfor ingen anden mulighed end at hilse fællesforetagendet for brændselsceller og brint velkommen og give enhver mulig støtte til dets etablering.

Jeg kan forstå Jutta D. Haugs bekymringer vedrørende finansieringen af fællesforetagendet, men finansielle spørgsmål må ikke stå i vejen for dette initiativ. Nøgleordene er innovation og ændring af livsstil. Det koster dog penge, men på den anden side vil det give afkast. I moderne økonomier tegner innovation sig for 70-80 % af den årlige vækst i BNP.

Hvorfor skal vi investere i brint? Fordi det er en uendelig energikilde. "Forsyningen" kan ikke slippe op. Det er det mest forekommende element i universet. Det kan dog kun udgøre et alternativ til fossile brændstoffer, hvis vi kan producere det fra vedvarende energikilder til konkurrencedygtige priser uden at udlede kuldioxid eller andre drivhusgasser til atmosfæren i processen.

I Canada og USA erkendte man betydningen af brint allerede i 2002. Derover kører der allerede tusinder af "økokøretøjer", og antallet af tankstationer med brintpumper stiger stødt. I EU findes der omkring 18.000 økovenlige køretøjer, mens antallet af brintpumper end ikke er værd at nævne.

Hvis vi skal undgå det totale kollaps, må vi ikke holde støtten til denne teknologi og dette brændstof tilbage. Vi skal handle. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at invitere mine kolleger til Greenovationkonferencen, som afholdes i Parlamentet i næste uge om eftermiddagen den 28. maj. Efter drøftelserne vil deltagerne få mulighed for at køre en tur i en brintdrevet bus eller bil.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik