Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0211(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0145/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0145/2008

Keskustelut :

PV 19/05/2008 - 23
CRE 19/05/2008 - 23

Äänestykset :

PV 20/05/2008 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0203

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 19. toukokuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

23. Yhteisyrityksen perustaminen: polttokennot ja vety (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Esityslistalla on seuraavana Pia Elda Locatellin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta (KOM(2007)0571 – C6-0446/2007 – 2007/0211(CNS)) (A6-0145/2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan ennen kaikkea esittää kiitokseni parlamentin jäsenille sekä erityisesti esittelijälle Pia Elda Locatellille ja Teresa Riera Madurellille, joka puhuu hänen puolestaan, siitä, että he ovat kannattaneet ehdotustamme polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivan yhteisyrityksen perustamisesta.

Haluan myös kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän rakentavasta tuestaan ja budjettivaliokuntaa sen lausunnosta.

Polttokennoja ja vetyä koskevalla yhteisyrityksellä on kaksi perustajajäsentä: teollisuusryhmittymä ja yhteisö. Yksityisen sektorin yritykset ovat perustaneet teollisuusryhmittymän, jonka jäsenet edustavat suurta osaa EU:n polttokenno- ja vetyalan yrityksistä. Ne ovat esimerkiksi autonvalmistajia, energiayhtiöitä sekä yrityksiä, jotka kehittävät polttokennoja ja niitä koskevia sovelluksia. Ryhmittymässä on edustettuna kaikenkokoisia yrityksiä mikroyrityksistä monikansallisiin yhtiöihin.

Yhteistyö, jota komissio ja teollisuus tekivät asetuksen laatimisvaiheessa, toi selvästi esiin teollisuudenalan vahvan liikkeellepanevan voiman. Julkisen sektorin lupaus tarjota vakaata rahoitusta pitkällä aikavälillä tuo lisää luottamusta. Tämän seurauksena voimme odottaa yksityisen sektorin sitovan hankkeeseen huomattavan määrän lisävaroja.

Yhteisyrityksen kahden perustajajäsenen lisäksi yliopistot, tutkimuskeskukset ja muut tutkimuslaitokset perustavat parhaillaan tutkimusryhmittymää, josta odotetaan tulevan yhteisyrityksen kolmas jäsen. Tutkimusryhmittymän edustusta yhteisyrityksen hallintoneuvostossa pidettiin tarpeellisena, sillä perustutkimus on tälle yhteiselle teknologia-aloitteelle (JTI) hyvin tärkeää.

Kaiken kaikkiaan on arvioitu, että tämän JTI:n perustaminen nopeuttaa jopa viidellä vuodella raskaan sarjan vety- ja polttokennoteknologian syntymistä ja että nämä teknologiat voisivat olla kaupallisesti hyödynnettävissä vuosien 2010–2020 paikkeilla.

Haluan myös mainita tämän JTI:n olevan hyvin tärkeä toimillemme, jotka tähtäävät energiateknologian kehittämisen nopeuttamiseen, sillä se tarjoaa hyvin mielenkiintoisen mallin muutamille teollisille aloitteille, joita olemme esittäneet osaksi strategista energiateknologiasuunnitelmaa.

Parlamentin mietintö sisältää varsin olennaisia tarkistusehdotuksia. Yksi esimerkki on se, että siinä korostetaan läpimurtotutkimuksen merkitystä. Perustutkimuksesta tulee osa tutkimus- ja kehitysohjelmaa, ja tämä lisää edistymisen ja onnistumisen mahdollisuuksia.

Toinen esimerkki on selvennys, joka koskee yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) osallistumista yhteisyrityksen toimintaan. JRC:llä on laaja-alaista osaamista monella merkittävällä alalla, ja sen aktiivinen osallistuminen tulevaisuudessa vahvistaa yhteisyrityksen tutkimusta.

Neuvosto ja komissio odottavat palautettanne ja mielipiteitänne, sillä olemme kaikki innokkaita etenemään asiassa ja haluamme päästä käynnistämään tämän tärkeän aloitteen täytäntöönpanon viipymättä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Esittelijän Pia Elda Locatellin olisi kuulunut käyttää tässä kohden puheenvuoro, mutta hän nimesi Teresa Riera Madurellin puhumaan puolestaan. En kuitenkaan vielä näe Teresa Riera Madurellia täällä, ja onkin hyvin valitettavaa, ettei hän ole paikalla.

Annan siksi puheenvuoron suoraan niille, jotka puhuvat ryhmien puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aivan ensin kiittää esittelijää Pia Elda Locatellia perusteellisesta ja tarkasta työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön parissa. Mietinnössä käsitellään tulevaisuuden energiatalouden kannalta yhtä tärkeimmistä teknologianaloista.

Pidän vety- ja polttokennoteknologiayhteisön aloitetta erittäin myönteisenä ja katson tämän yhteisön olevan keskeinen toimija hankkeen onnistumisen kannalta. Yhteisten teknologia-aloitteiden (JTI) käsite otettiin käyttöön seitsemännessä puiteohjelmassa uutena mekanismina, jolla EU:ssa voitaisiin toteuttaa tutkimuksen alalla yksityisen ja julkisen sektorin välisiä pitkän aikavälin kumppanuuksia. Tähän mennessä näitä aloitteita on käynnistetty neljä muun muassa innovatiivisen lääketieteen ja sulautettujen järjestelmien alalla. Tämän ehdotuksen myötä perustetaan viides, vety- ja polttokennoteknologian alan JTI.

Koska EU:lla on edessään erilaisia haasteita, jotka koskevat esimerkiksi energian saantivarmuutta, energiariippuvuutta ja paljon puhutun ilmastonmuutoksen lieventämistä, sen on edistettävä puhtaamman ja energiatehokkaamman teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Vety- ja polttokennoteknologialla on mahdollisuus edistää huomattavasti näiden tavoitteiden saavuttamista. Koska EU:lta on puuttunut tähän asti yhteinen eurooppalainen strategia, se ei ole kyennyt pysymään Aasian maiden ja Yhdysvaltojen tahdissa mukana.

Tarkistuksista kannatan niitä, joiden tavoitteena on vahvistaa ehdotusta ja lisätä johdonmukaisuutta muiden yhteisten teknologia-aloitteiden kanssa. Omien kokemusteni ja pk-yritysten kanssa käymieni keskustelujen perusteella kannatan erityisesti tarkistuksia, joissa painotetaan pk-yritysten innovointimahdollisuuksia ja niiden kohtaamia erityisiä esteitä, kuten niiden heikompia mahdollisuuksia hyödyntää tutkimusinfrastruktuuria. Myös läpimurtoihin pyrkivän tutkimuksen merkitystä on korostettava. Kuten täytäntöönpanosuunnitelmassa mainittiin, erityisesti alkuvaiheissa tutkimuksen olisi oltava tärkeä tekijä yhteisten teknologia-aloitteiden toiminnassa.

Katson, että tämä yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen aloite on oikea tie, jolle meidän lähdettävä voidaksemme kasvattaa kilpailukykyämme suhteessa Yhdysvaltoihin ja muihin maihin, jotka ovat tehneet vetytutkimusta jo pitkään ja joilla on alaa koskeva kehitysstrategia.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, PSE-ryhmän puolesta. – (RO) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijää ja korostaa tämän asiakirjan merkitystä. Tämä aloite on tutkimustoiminnalle erittäin tärkeä. Valitettavasti rahoitus on usein riittämätöntä tai sitä käytetään väärin. Euroopan yhteisö myöntää tämän yhteisyrityksen hallintokustannuksiin rahoitusta enintään 470 miljoonaa euroa. Uutta rahoitusta on mahdollista saada vuoden 2013 jälkeen, mutta vain hankkeisiin, joiden rahoitussopimus allekirjoitetaan 31. joulukuuta 2013 mennessä.

Haluan korostaa tämän yhteisyrityksen olevan äärimmäisen hyödyllinen, koska se toteuttaa ja on osa tutkimuksen puiteohjelmaa erityisesti energian ja liikenteen alalla, ilmailu mukaan luettuna. Tämä mietintö on mielestäni äärimmäisen tärkeä, koska siinä tuetaan tasavertaisesti tutkimusta ja teknologista kehittämistä. Lisäksi tällä aloitteella tuetaan ensisijaisten tutkimustavoitteiden toteutumista polttokenno- ja vetyteknologiaan liittyvän tieto- ja viestintäteknologian alalla. Se myös houkuttelee polttokenno- ja vetytutkimukseen lisää julkisia ja yksityisiä investointeja jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladko Todorov Panayotov, ALDE-ryhmän puolesta. – (BG) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin on selvittävä ilmastonmuutoksesta ja turvattava luonnonvarojen saantivarmuus. Tämä tehtävä on osoittautumassa äärimmäisen vaikeaksi, sillä raaka-aineiden ja lopputuotteiden hinnat nousevat jatkuvasti.

Ratkaisu on olemassa, ja se liittyy uuteen teknologiaan, jolla vähennetään ennaltaehkäisevästi kasvihuonekaasupäästöjä sekä tehostetaan raaka-aineiden käyttöä ja säästetään raaka-aineita. Tällä tavalla EU voi nousta johtoasemaan ilmastonmuutoksen torjumisen alalla ja säilyttää samalla kilpailukykynsä raaka-aineiden maailmanmarkkinoilla. Tämä edellyttää sitä, että investointeja tutkimukseen ja uuteen teknologiaan lisätään ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion edellytykset.

Uusi teknologia, erityisesti vety- ja polttokennoteknologia, on keskeisessä asemassa energiaresurssipulasta selviytymisen, ympäristönsuojelun ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Meidän pitäisi kuitenkin ottaa huomioon se, että tällainen teknologia edellyttää platinan, palladiumin ja kullan kaltaisten metallien käyttöä, ja nämä metallit ovat puolestaan keskeisiä uusien laitteiden ja välineiden suunnittelussa. Voimme kehittää vety- ja polttokennoteknologiaa tehokkaalla ja kestävällä tavalla vain, jos otamme käyttöön uusia, hyvin tehokkaita ja ympäristöä säästäviä menetelmiä, joilla uutetaan ja otetaan talteen näitä metalleja.

Yhteisyritystä perustaessamme meidän pitäisi yhdistää kaikkien niiden maiden toimet, joilla on kokemusta sekä vety- ja polttokennoteknologian varsinaisesta kehittämisestä että tarvittavien raaka-aineiden kestävien ja ympäristöystävällisten uuttotekniikoiden kehittämisestä. Tätä kehitystyötä on tuettava uusissa jäsenvaltioissa, joilla on laajaa kokemusta näiltä aloilta: esimerkiksi Bulgariassa toimii tutkimusryhmiä, jotka ovat työskennelleet tällaisten hankkeiden parissa monia vuosia ja saavuttaneet huomattavaa menestystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). - (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on vaikeaa olla kannattamatta pyrkimyksiä laatia polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritykselle sopivat säännöt. Pia Elda Locatellin mielenkiintoisessa mietinnössä tämän aloitteen kuvaillaan olevan lupaava esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi. Edessäni olevassa lausunnossa neuvosto kuitenkin vahvistaa, että tällaisten polttokennojen käytännön sovelluksiin liittyvät teknologiset haasteet ovat valtavan monimutkaisia. Asiantuntijoilla on edessään suunnattoman vaikea tehtävä, sillä heidän on etsittävä eri tapoja tehdä tutkimusta, jolla taattaisiin onnistunut lopputulos. Jotkut tiedemiehet esimerkiksi ennustavat, että saamme huomata, että polttokennojen käytännön sovelluksiin liittyy merkittäviä rajoitteita. Jos hyväksymme sen ajatuksen, että vety on vain energian kantaja, meidän on muistettava, että käytännön sovellukset esimerkiksi polttoainekennoissa edellyttävät joka kerta muiden energianlähteiden käyttöä energian tuottamiseksi. Vaikka onnistuisimmekin ratkaisemaan tämän ongelman, kohtaamme heti uusia vaikeuksia: meidän on esimerkiksi kehitettävä sopivaa teknologiaa vedyn säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Kiinnitän huomionne tähän asiaan edistääkseni lainsäädäntötyötä, joka liittyy tekstiin, josta Euroopan parlamentti on antamassa lausuntoaan. Totean asian suorasukaisesti enkä sivulauseessa: johtavat asiantuntijani ovat sitä mieltä, ettei tämä lähestymistapa tuota tulosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää parlamentin jäseniä heidän puheenvuoroistaan. Haluan myös todeta, että yhteisten teknologia-aloitteiden käynnistämisessä on kyse todella uudesta konseptista. Toivon vilpittömästi, että tämä toimii, sillä tämän uuden lähestymistavan pitäisi auttaa muuttamaan EU:n tilannetta.

Olemme itse asiassa siirtymässä rahoitushankkeista rahoitusohjelmiin ja ryhtymässä tukemaan voimakkaammin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia – ja tarkoitan todella yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia, koska on selvää, että aloitteet ja strategiset tutkimusohjelmat tulevat teknologiayhteisöiltä, jotka ovat luoneet perustan näille yhteisille teknologia-aloitteille. Yhteistyö on välttämätöntä, ja näissä yhteisissä teknologia-aloitteissa itse asiassa syntyy eurooppalaisia ryhmittymiä. Muutamat merkittävät eurooppalaiset kilpailijat ovat ryhtymässä yhteistyöhön, niin että tässä kilpailua edeltävässä vaiheessa ne voivat yhdistää osaamisensa ja vahvistaa EU:n maailmanlaajuista asemaa.

Haluan myös todeta tässä yhteydessä tämän teknologia-aloitteen olevan äärimmäisen tärkeä, sillä se liittyy energia-alaan, jonka merkityksestä saamme muistutuksen joka päivä.

Yksi Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) päätavoitteista on nopeuttaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavan teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa. Tiedän teidän laativan mietintöä SET-suunnitelmasta ja odotan kovasti pääseväni kuulemaan mielipiteitänne. Kuten totesin aiemmin, polttoainekenno- ja vetyteknologiaa koskeva JTI tarjoaa mielenkiintoisen mallin muille aloille, ja siitä tulee varmasti osa SET-suunnitelmaa, kun se hyväksytään.

Toivon, että saamme nähdä tulevaisuudessa tämän hankkeen vaikutukset. Lopuksi haluan mainita – koska en tiedä, menikö tulkkaus oikein – että Euroopan komissio myöntää tälle yhteiselle teknologia-aloitteelle rahoitusta kuudeksi vuodeksi jopa 470 miljoonaa euroa ja odottaa tietenkin, että yksityinen sektori, joka osallistuu myös tähän hankkeeseen, kaksinkertaistaa tämän summan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (IT) Teresa Riera Madurell ei tosiaan ole täällä, mutta olen varma, että esittelijä Pia Elda Locatelli ottaa yhteyttä, sillä komission jäsenen esittämät huomiot ovat äärimmäisen tärkeitä.

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina klo 12.00.

Kirjalliset kannanotot (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE) , kirjallinen. – (HU) Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana maailman väestömäärä on kaksinkertaistunut, ja samalla energiankulutus on nelinkertaistunut. Tästä syystä voimme vain kannattaa polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivaa yhteisyritystä ja tukea sen perustamista kaikin mahdollisin tavoin.

Ymmärrän Jutta Haugin huolen yhteisyrityksen rahoituksesta, muttemme saa antaa rahoituskysymysten estää tätä aloitetta. Avainsanoja ovat innovointi ja elämäntyylin muuttaminen. Tämä kuitenkin maksaa – mutta toisaalta se myös tuottaa. Nykyaikaisissa talouksissa innovoinnin osuus BKT:n vuotuisesta kasvusta on noin 70–80 prosenttia.

Miksi meidän on investoitava vetyyn? Siksi, että sen on välimuotoinen energianlähde. Vetyvarannot eivät voi loppua kesken, sillä vety on maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. Sitä voidaan kuitenkin pitää fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtona vain, jos sitä voidaan tuottaa uusiutuvista energianlähteistä kilpailukykyiseen hintaan ja aiheuttamatta hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasupäästöjä.

Kanadassa ja Yhdysvalloissa vedyn merkitys tunnustettiin vasta vuonna 2002. Silti Pohjois-Amerikan teillä liikkuu jo satoja tuhansia ”ekoautoja” ja vetypumpuilla varustettujen huoltoasemien määrä kasvaa tasaiseen tahtiin. Euroopan unionissa on käytössä noin 18 000 ympäristöystävällistä autoa, ja käytettävissä olevien vetypumppujen määrää on turhaa edes mainita.

Jos haluamme välttää pahimman luokan tappion, emme voi kieltäytyä tukemasta tätä teknologiaa ja tämän polttoaineen käyttöä, vaan meidän on ryhdyttävä toimiin. Haluan käyttää tämän tilaisuuden kutsuakseni parlamentin jäsenet Greenovation-konferenssiin, joka järjestetään parlamentissa ensi viikolla 28. toukokuuta iltapäivällä. Keskustelujen jälkeen osallistujat pääsevät ajelulle vetykäyttöisellä bussilla tai autolla.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö